fullt motsvarig, likvärdig, träffande; av rättslig betydelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fullt motsvarig, likvärdig, träffande; av rättslig betydelse"

Transkript

1 Ordlista Över vanliga ord och uttryck inom domstolsväsendet ad acta adekvat advokat akt aktuarie allmän domstol allmän förvaltningsdomstol allmän handling allmänna medel allmänt åtal allmän underrätt allmän åklagare angivelse anhållande anhängigöra (mål) anslag lägges till handlingarna i målet eller ärendet fullt motsvarig, likvärdig, träffande; av rättslig betydelse jurist som yrkesmässigt ger råd och hjälp i rättsliga frågor; måste medlem av Sveriges advokatsamfund handlingar i mål eller ärende (jfr dossier) tjänsteman som mottar handling vilken inkommer till myndighet, diarieför handlingen och antecknar åtgärder och beslut i diariet tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen länsrätt, kammarrätt, regeringsrätten hos statlig eller kommunal myndighet förvarad handling, som inkommit dit eller upprättats där medel ur statskassan åtal för brott som allmän åklagare får åtala; dit hör de flesta brotten tingsrätt, som är första instans, om annat ej är stadgat åklagare som är behörig att föra talan om ansvar för brott i allmänhet; gemensam beteckning för riskåklagaren, statsåklagare (länsåklagare, överåklagare), chefsåklagare, distriktsåklagare, kammaråklagare och assistentåklagare anmälan av målsägande att någon begått ett brott; är i vissa fall en förutsättning för åtal av åklagare provisoriskt frihetsberövande genom beslut av åklagare eller förundersökningsledare, Gripande 6 tim Anhållande 4 dygn Häktning 14 dagar häktningsframställning skall inges till rätten senast på tredje dagen kl. 12:00 efter anhållandet väcka talan av regeringen eller riksdagen anvisade pengar för en myndighets verksamhet Sidan 1 av 17

2 anslutningsvad arbetsdomstolen attestera avhandlingsprotokoll avhysning avskrivning avvisning besiktning besittning beskattningsbar inkomst beslag beslut bestrida besvär besvär i särskild ordning besvärstid betalningsföreläggande se vad (Finns ej längre. Numera anslutningsöverklagande). enda instans i mål om kollektivavtal, förenings- och förhandlingsrätt, vissa semestermål m.m. intyga riktigheten tingsrätts protokoll över bodelningshandlingar och vissa andra handlingar som inlämnas för att bevaras till framtida säkerhet se vräkning beslut varigenom mål eller ärende avslutas utan att den väckta talan prövas beslut varigenom ett mål eller ärende ej upptas till prövning på grund av rättegångshinder undersökning som i allmänhet företas av sakkunnig efter beslut av rätten innehav av en sak på ett sätt som är normalt för en ägare, låntagare etc. taxerad inkomst minskat med grundavdrag och extra avdrag: det belopp som den slutliga skatten beräknas på åtgärd varigenom en myndighet omhändertar egendom som har samband med brott domstolsavgörande som ej avser huvudfrågan i ett mål utan mera formella frågor; domstolsavgörande i ärende betala kostnader; begära att ett yrkande skall ogillas, motsätta sig ett förslag (jfr förneka) vanligt rättsmedel mot domstols eller annan myndighets beslut (jfr rättsmedel) möjlighet att i vissa i 100 taxeringslagen angivna fall få besvär prövade efter utgången av den ordinarie besvärstiden den tid, inom vilken en besvärsskrift skall ha inkommit till myndigheten; inkommer besvärsskriften för sent, går besvärsrätten förlorad enkel, vanligen skriftlig process för att få betalning för en fordran som ej avser skadestånd och ej grundar sig på skriftligt fordringsbevis; parterna betecknas borgenär och gäldenär; målet kan hänskjutas till vanlig eller förenklad rättegång Sidan 2 av 17

3 (jfr handräckning) Numera även Kronofogdemyndigheten efter summarisk process betänkande betänketid bevakning biträde bodelning bordlägga borgenär bouppteckning bouppteckningsprotokoll brott brottmål budget skriftligt yttrande eller förslag från utredning, kommitté, sakkunnig m. fl. en viss tid, minst sex månader, som måste förflyta innan makar kan få äktenskapsskillnad om de har minderåriga barn eller om endast en av dem vill skiljas åtgärd för att ej förlora rätt till testamente eller till utdelning i konkurs person som utan att vara ombud biträder part inför domstol delning av giftorättsgods mellan makar eller mellan en make och den andres arvingar besluta vid ett sammanträde att uppskjuta ett ärendes avgörande till ett senare tillfälle den som har en fordran förtecknande av alla tillgångar och skulder i ett bo; den upprättade handlingen tingsrätts protokoll över ärenden angående bouppteckning, dödsboanmälan, arvsskatt, testamentsbevakning, lösöreköp, äktenskapsförord, kallelse å okända borgenärer handling eller underlåtenhet för vilken straff är stadgat mål vari talan förs om påföljd för brott sammanställning över beräknade inkomster och utgifter för viss tidsperiod budgetår statens räkenskapsår, som omfattar tiden casus culpa delegera våda, olyckshändelse (jfr dolus) oaktsamhet, vårdslöshet, oförsiktighet, vållande (jfr casus och dolus) ett överordnat organ eller överordnad chef överlämnar ansvaret för ett ärende till ett underordnat organ/underordnad tjänsteman Sidan 3 av 17

4 delgivning denuntiation deklarationsskyldighet desert diarium dispens dispositivt tvistemål dolus dom dombok domförhet domsaga domskäl domvilla dossier dödande dödsbo förfarande varigenom en handling eller innehållet i en handling bevisligen bringas till någons kännedom underrättelse om t.ex. överlåtelse av fordran, pantsättning utan anmaning skall varje skattskyldig avge självdeklaration om han haft beskattningsbar inkomst eller förmögenhet; efter anmaning skall varje skattskyldig avge självdeklaration ett mål som fullföljs för sent sägs vara desert och tas ej upp till prövning en myndighets dagbok eller register som innehåller en förteckning i tidsföljd över mål eller ärenden som inkommit till myndigheten och över åtgärder som vidtagits i målet eller ärendet av myndighet för visst fall medgivet undantag från föreskrift eller annan bestämmelse, t.ex. dispens från olika planbestämmelser (stadsplan) tvistemål, i vilket parterna kan lösa tvisten genom förlikning och själva bestämma över bevisning och annat processmaterial uppsåt (jfr casus och culpa) domstolsavgörande av huvudfrågan i ett mål (jfr beslut) domstols domar, ordnade årsvis i tidsföljd avser domstolens sammansättning för att domstolen skall vara behörig att handlägga och avgöra ett mål eller ärende tingsrätts domkrets, dess rättskipningsområde motiveringen för domslutet ett grovt rättegångsfel som kan antas ha påverkat utgången i ett mål eller ärende samling av handlingar och akter som berör samma person, sak eller ämnesområde (jfr akt) beslut av domstol att en handling, t.ex. värdepapper, skall vara utan verkan en avliden persons tillgångar och skulder Sidan 4 av 17

5 dödsboanmälan e contrario ed editionsplikt eftergift efterlysning enskilt anspråk enskilt åtal erkänna ex analogia exculpera exekution ex officio expedition expenser fastighetsdomstol fatalier fonetisk upptagning intyg att en avliden persons tillgångar inte räcker till betalning av annat än begravningskostnader; görs i.st.f. bouppteckning motsättningsvis på heder och samvete avgiven försäkran att tala sanning. Lämnas osanna uppgifter under ed kan straff för mened inträda skyldighet att förete handling som har betydelse som bevis i rättegång förklaring av part i tvistemål att han avstår från yrkande; i vissa undantagsfall kan i brottmål domstol medge eftergift av påföljd och åklagare meddela eftergift av åtal åtgärd som avser att bringa till mera allmän kännedom att en person sökes målsägandes krav på ersättning (skadestånd) i anledning av brott åtal som väcks av målsägande (jfr allmänt åtal) vitsorda (vidgå) en faktisk omständighet eller händelse, t.ex. en brottslig gärning; motsatsen är förneka i likhet med visa att vårdslöshet (culpa) ej föreligger verkställighet av dom på ämbetets vägnar; i tjänsten; på eget initiativ från en myndighet utgående skrivelse som vanligen innehåller ett beslut utgifter för t.ex. skrivmateriel, hyra, möbler, telefon vissa tingsrätter, i allmänhet en i varje län, som handlägger bl.a. fastighetsbildningsmål, expropriationsmål, hyresmål och arrendemål i lag fastställ tid fatalietid inom vilken något skall fullgöras ljudupptagning med tekniskt hjälpmedel Sidan 5 av 17

6 force majeure forum frist fullföljd fusion fysisk person fångesman föredragande förenklad rättegång förfall författning förhandling förklarande förmyndare förmånsrätt förneka försträckning oförutsedd, vanligen extraordinär händelse (t.ex. krig) som får anses utesluta möjligheten att fullgöras en avtalad prestation eller dylikt den domstol som är behörig att ta upp ett visst mål eller viss måltyp tidsrymd inom vilken en processhandling skall företas användning av rättsmedel varigenom målet eller ärendet tas upp till behandling av högre instans förfarande varigenom ett bolag (förening) övertar alla tillgångar och skulder i ett annat bolag (förening) som därigenom upphör; sammanslagning människa (jfr juridisk person) den från vilken ett förvärv sker, t.ex. en säljare tjänsteman som har att bereda ett mål eller ärende, redovisa utredningen och föreslå beslut rättegången i tvistemål om mindre värden (se domstolsverkets broschyr) hinder (jfr laga förfall) en i allmänhet av regeringen eller av riksdagen utfärdad föreskrift som oftast publiceras i SFS, t.ex. lag, kungörelse, stadga, arbetsordning handläggning av mål eller ärende varvid parterna äger vara närvarande och utföra talan muntligen vanligen benämningen på motparten till sökanden i ett ärende vid domstol den som har att förvalta en omyndigs ekonomiska angelägenheter, för barn i allmänhet föräldrarna företrädesrätt till betalning vid konkurs att ej erkänna en faktisk omständighet som motparten åberopar lån, av pengar o dyl. Sidan 6 av 17

7 försutten tid försvarare förvaltningsdomstol genkäromål genmäle giftorätt god man gravationsbevis gäldenär återställande av försutten tid är ett förfarande varigenom den som ej fullföljt talan i laga tid får ny tid bestämd härför den som biträder misstänkt eller tilltalad i brottmål länsrätt, kammarrätt, regeringsrätten talan av svaranden mot käranden om samma sak eller om något som har samband med kärandens talan mot svaranden skriftligt svar i överrätt ena makens principiella rätt till hälften av den andra makens egendom; egendom, som ej är föremål för giftorätt kallas enskild egendom utses bl.a. för frånvarande dödsbodelägare och då förmyndaren ej äger företräda en omyndig av inskrivningsmyndighet utfärdat bevis angående vilka inteckningar (panter) m.m. som besvärar viss egendom t.ex. en fastighet den som har en skuld till en annan (borgenär); benämningen på den part mot vilken talan riktas i mål om betalningsföreläggande handlingskapacitet handläggning handräckning hemligstämpel hemul häktning häradsrätt se rättslig handlingsförmåga processuell verksamhet i mål eller ärende summarisk skriftlig process vid allmän domstol om annat än pengar (jfr betalningsföreläggande); åtgärd av exekutiv myndighet för att säkerställa en fordran eller ett anspråk på en sak anteckning på allmän handling att den är hemlig och ej får lämnas ut till envar; skall ses som en varningssignal, utgör ej ett absolut hinder mot att handlingen utlämnas en fångesmans ansvar gentemot förvärvaren för att han ägde den överlåtna egendomen tvångsmedel, som regel i brottmål, vilket innebär att någon berövas friheten tidigare benämning på allmän domstol i första instans, numera tingsrätt Sidan 7 av 17

8 immunitet indispositivt tvistemål in fidem inhibition in pleno inskrivning inskrivningsdomare instans inteckning interimistisk intervenient invändning judiciell juridisk person justering jäv kausalitet klagan klagande befrielse från skyldighet att svara inför domstol eller annan myndighet, t.ex. diplomaters immunitet tvistemål i vilket förlikning ej är tillåten till bekräftelse eller bestyrkande av riktigheten, protokoll o dyl. beslut av högre instans att tills vidare inställa verkställigheten av ett beslut som lägre instans har meddelat se plenum anteckning i en hos rätten förd bok, t.ex. om förmynderskap eller hos inskrivningsmyndighet om lagfart, inteckning lagfaren tjänsteman som förestår inskrivningsmyndigheten domstol som är överordnad eller underordnad annan domstol inskrivning av viss rättighet i fastighetsbok eller liknade urkund gällande tills vidare tredje man som inträder i rättegång för att bevaka sin rätt omständighet som åberopas för att hindra bifall till ett yrkande avser domstolsväsendet organisation som på samma sätt som en fysisk person kan ha egna tillgångar och skulder, t.ex. stat, kommun, aktiebolag, handelbolag och föreningar kontroll av att protokoll eller annan handling riktigt återger vad som förekommit eller beslutat anmärkning mot en persons behörighet att uppträda t.ex. som domare eller vittne, då risk för partiskhet föreligger orsakssammanhang talan som fullföljes till högre myndighet för att få rättelse av lägre myndighets beslut eller åtgärd beteckning på den som anfört besvär mot en domstols beslut Sidan 8 av 17

9 klander kläm kommitté kommunal inkomstskatt kommunicera (komsa) koncept konkurs kontrakt kontrasignera korrektur kronan kumulation kutym kvarlåtenskap kvarstad kvittning kärande laga förfall talan genom ansökan om stämning med yrkande om ändring eller rättelse av bl.a. testamente, arvskifte slutkläm, sammanfattning i domskäl en grupp personer som har utsetts att utreda viss fråga och avge förslag den skatt som erläggs till kommunen delge part vad motpart yrkat eller anfört i mål och ge honom möjlighet att komma in med yttrande däröver utkast till skrivelse, protokoll, etc. rättsligt förfarande varigenom en gäldenärs tillgångar realiseras och influtna medel fördelas mellan hans borgenärer avtal, vanligen skriftligt en person skriver sitt namn nedanför huvudnamnteckningen och intygar därmed att expeditionen överensstämmer med det beslut som har fattats avdrag av text som satts upp för tryckning, avsett för granskning och rättning tidigare beteckning för staten såsom innehavare av egendom eller rättigheter av förmögenhetsnatur t.ex. fastigheter förening t.ex. av flera mål till ett mål, av flera straff till ett straff handelsbruk eller sedvänja som kan sätta dispositiva lagregler ur spel de tillgångar och skulder som en avliden person efterlämnar en form av handräckning som avser att säkerställa senare exekution två motstående fordringar upphör genom att de avräknas mot varandra den som tar initiativet, väcker talan i ett tvistemål; motparten är svarande giltigt hinder att ej fullgöra något Sidan 9 av 17

10 laga kraft lagfart lega legal lis pendens länsrätt medgivande missiv missnöjesanmälan misstänkt mora målsägande nöjdförklaring obduktion obestånd offentlig försvarare offentlig handling ohemul opriorterad fordran egenskapen att en dom eller ett beslut ej kan överklagas eftersom tiden för fullföljd gått ut eller rätt att överklaga ej finns inskrivning i fastighetsbok eller inskrivningsregister att någon förvärvat äganderätt till fast egendom avtal om nyttjanderätt till en sak eller av arbetskraft laglig mål som pågår förvaltningsdomstol i första instans förklaring från svaranden att han icke motsätter sig att kärandens yrkande bifalls skrivelse varmed en myndighet överlämnar en handling, akt etc. till någon, följebrev nödvändig anmälan för att få fullfölja talan mot vissa beslut den mot vilken misstanke om brott riktas (jfr tilltalad) dröjsmål den mot vilken ett brott blivit begånget eller som lidit skada av ett brott förklaring av den dömde att han avstår från att föra talan mot den ådömda påföljden undersökning av en död människas kropp oförmåga att betala förfallna skulder försvarare som utsetts av rätten och som får ersättning av allmänna medel allmän handling är offentlig i den meningen att varje svensk medborgare i princip har rätt att ta del av handlingen hos den myndighet där handlingen förvaras, om undantag stadgas i sekretesslagen, se även hemligstämpel obefogad, orättmätig, otillbörlig fordran utan förmånsrätt Sidan 10 av 17

11 ordningsbot av polisman ålagda böter för mindre förseelser; om ordningsboten godkänns, är saken slutligen avgjord (jfr strafföreläggande) paginera pantbrev partsbehörighet partssuccession petita plenum plädering praxis prejudikat preklusion preskription prioriterad fordran process processbehörighet promemoria promulgationslag proposition numrera sidorna i akt eller skrift (pagina = sida) av inskrivningsmyndighet utfärdat bevis rörande panträtt i fast egendom rätt att vara part i rättegång efterträdares (successors) inträde i en rättegång de önskemål om anslag som en myndighet årligen före den första september ger in till central förvaltningsmyndighet eller regeringen och som ligger till grund för statsverkspropositionen sammanträde med alla ledamöter i en domstol eller ett ämbetsverk parternas slutanföranden i en rättegång då synpunkter på bevisning en och den rättsliga bedömningen anförs sedvana, bruk; ofta härledd från prejudikat tidigare avgjorda mål eller ärenden, tidigare fattade beslut (ofta i högre instans) som bildar norm i liknande mål eller ärenden förlust av rätt till fordran, talan m.m. sedan viss tid förflutit efter ett kallelseförfarande utan att rätten gjorts gällande förlust av rätt till fordran, talan m.m. sedan viss tid förflutit från en bestämd händelse utan att rätten gjorts gällande fordran med förmånsrätt i konkurs rättegången enligt RB (allmän process); förfarandet enligt FPL (förvaltningsprocess) och specialprocess parts behörighet att själv utföra sin talan redogörelse, sammanställning av synpunkter; lagförslag som utarbetats inom ett departement lag som innehåller bestämmelser om när en lag skall träda i kraft och vad som sammanhänger därmed regeringens förslag till riksdagen Sidan 11 av 17

12 prövningstillstånd påföljd för brott påminnelse recit reformatio in pejus reformatio in mellius regeringsrättssekreterare registrator registratur regleringsbrev relevant remiss renovation reseförbud res judicata resning resolution krävs i allmänhet för att HD eller RR skall pröva mål eller ärende som har avgjorts av hovrätt eller kammarrätt. Erfordras även för att hovrätt skall pröva tvistemål om mindre värden sammanfattande benämning för böter, fängelse, disciplinstraff, villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård (jfr särskild rättsverkan) inlaga i mål vari sökanden bemöter motpartens svar den del av en dom eller ett beslut som innehåller en redogörelse för parternas ställningstaganden och målets eller ärendets tidigare behandling i lägre instans ändring till nackdel för den person som har klagat. Sådan ändring är i allmänhet inte tillåten ändring till det bättre utan att klaganden har yrkat det lagfaren tjänsteman med uppgift att bereda eller föredra mål i regeringsrätten se aktuarie kronologiskt ordnad samling av kopior av skrivelser som utgått från en myndighet brev vari regeringen lämnar uppgift till en myndighet om riksdagens beslut i en anslagsfråga och om de ytterligare föreskrifter som regeringen beslutar i anslutning härtill av betydelse begäran från regeringen eller överordnad myndighet om yttrande i ett ärende eller rörande ett lagförslag kopior eller avskrifter av handlingar som underrätt sänder till överrätt eller annan myndighet för förvaring och ev. granskning förbud av domstol för en person att lämna viss ort tvistefråga eller brottslig gärning kan ej bli föremål för ny rättegång om den prövats i dom som vunnit laga kraft särskilt rättsmedel som kan leda till att ett mål, vilket avgjorts genom lagakraftägande dom, kan prövas på nytt se utslag Sidan 12 av 17

13 retroaktiv revision revisionssekreterare rubrik rådhusrätt rådrum rättegångsfel rättegångsförseelse rättegångshinder rättsfaktum rättsfall rättsföljd rättskapacitet rättskraft rättslig handlingsförmåga rättsmedel rättspraxis rättssubjekt tillbakaverkande förfarandet att överklaga en hovrättsdom till HD lagfaren tjänsteman med uppgift att bereda och föredra mål i HD uppgift i dom eller beslut om domstolen, parterna och dom eller beslut i lägre instans; även en kort sammanfattning av fakta vilken ingår i en myndighets beslut tidigare benämning på allmän domstol i första instans; numera tingsrätt skäligt rådrum i betydelsen tillräcklig tid se domvilla vissa brott som begås i samband med rättegång; kan bestraffas utan att åtal väcks förhållande som medför att en domstol inte är behörig att uppta visst mål till prövning en omedelbart relevant omständighet som leder till att en rättsregel skall tillämpas av domstol avgjort mål eller ärende; ofta detsamma som prejudikat de verkningar av rättslig art som skall inträda om ett rättsfaktum har inträffat förmågan att ha rättigheter och skyldigheter (jfr rättslig handlingsförmåga) egenskapen hos ett avgörande att frågan ej kan prövas i ny rättegång sedan avgörandet vunnit laga kraft förmågan att med rättsligt bindande verkan själv sluta avtal sätt att föra talan mot en dom eller ett buslut (jfr besvär, vad, återvinning) domstolarnas prejudikat den som har rättskapacitet Sidan 13 av 17

14 rättsverkan sak saker sakframställning sakkunnig saklös sanningsförsäkran sekundosuccession servitut skifte skiljedom slutligt beslut sluträkning småmål spärrtid stadfästa statlig skatt (si) se rättsföljd den tvistefråga som är föremål för rättegång eller den gärning åtalet avser skyldig (till brott) den del av en huvudförhandling på parterna presenterar de omständigheter vilka åberopas som stöd för yrkandet person som utses av rätten och som uttalar sig i fråga vars bedömande kräver särskild fackkunskap; även benämning på fackkunnig person som utses av part (jfr vittne) fri från ansvar försäkran av part i tvistemål att lämna sanna uppgifter; utsagan avges under straffansvar rätt att ta arv eller testamente som inträder först sedan annan arvinge eller testamentstagare har avlidit inskränkning i ägares rätt att disponera sin fastighet till förmån för ägaren av annan fastighet byte; delning av ett bo avgörande av skiljemän till vilka parterna hänskjutit en tvist av dispositiv art; en skiljedom har i stort sett samma giltighet som en domstolsdom och kan ej klandras annat än på formella grunder; skiljemännen utses vanligen av parterna beslut varigenom rätten, utan att meddela dom, slutligen avgör ett mål eller ärende samt högre rätts beslut i fråga som fullföljts dit särskilt förmyndares eller god mans slutredovisning (jfr årsräkning) tvistemål om mindre värden som handlägges i förenklad rättegång tid varunder det föreligger hinder mot meddelande om körkortstillstånd fastställa; en förlikning i dispositivt tvistemål skall på parternas begäran stadfästas genom dom den skatt som erläggs till staten Sidan 14 av 17

15 statsliggaren strafföreläggande ställföreträdande stämning svarande syn särskild rättsverkan särskild åklagare sökande taxerad inkomst taxeringsintendent taxeringsrevisor testamente tilltalad ting en årlig specifikation av bl.a. anslag som har beviljats myndigheterna under ett budgetår av åklagare utfärdat föreläggande för misstänkt att betala böter; om föreläggandet godkänns, är saken slutligen avgjord (jfr ordningsbot) benämning på den person som i t.ex. rättegång äger företräda annan fysisk eller juridisk person som saknar rättslig handlingsförmåga föreläggande för någon att ingå i svaromål vid domstol rörande ett mot honom framställt yrkande; ansökan om stämning är det normala sättet att väcka talan i mål vid domstol motparten till kärande i tvistemål särskilt bevismedel som innebär att domarna besiktigar löst eller fast föremål; även en förrättning i bestämda former för att konstatera något som har rättslig betydelse t.ex. till- och avträdessyn vid arrende annan verkan av brott än brottspåföljd, t.ex. förverkande, utvisning åklagare som får åtala endast vissa brott, t.ex. ämbetsbrott; JK och JO benämning på den som gör ansökan i ett ärende eller anhängiggör ett mål på annat sätt än genom ansökan om stämning, t.ex. gemensam ansökan om äktenskapsskillnad sammanlagda beloppet av inkomst från en eller flera förvärvskällor den tjänsteman vid länsstyrelsen som har till uppgift att föra det allmännas talan i taxeringsprocessen den tjänsteman vid länsstyrelsen som verkställer utredningar i form av revisioner (ev. granskning av skattskyldigs räkenskaper) för att kontrollera den skattskyldiges uppgifter eller om denne ej lämnat uppgifter söka få fram ett underlag för en taxering; resultatet av kontrollen redovisas i en revisionspromemoria en persons förordnande om sin kvarlåtenskap den mot vilken talan riktas i ett brottmål (jfr misstänkt) sammanträde med tingsrätt för huvudförhandling Sidan 15 av 17

16 tingsrätt tradition transumt tredje man tredskodom tvistemål underrätt uppropslista uppskov utanordning utlåtande utmätning utredning utslag vad vakant vidimera vilandeförklaring vite allmän domstol i första instans överlämnande av något till annan utdrag, avskrift av vissa delar av en handling person som ej är part i avtal eller en tvist men likväl berörs därav på något sätt dom i tvistemål som meddelats när ena parten har uteblivit från en förhandling mål som rör ekonomiska eller andra privata förhållanden domstol i första instans (jfr tingsrätt och länsrätt) förteckning över mål och ärenden som utsatts till förhandling viss dag förhandling avbryts och utsätts att fortsätta senare dag beslut om utbetalning av pengar myndighets eller riksdagsutskotts svar på en fråga som hänvisats (remitterats) dit viss egendom tas om hand av utmätningsmannen, kronofogden, och säljs på offentlig auktion för att få medel till betalning av fordran se kommitté avgörande i handräckningsmål, slutligt beslut av administrativ myndighet; utfärdas i vissa fall som resolution rättsmedel mot tingsrätts dom; om ena parten vädjar kan motparten vanligen fullfölja talan genom anslutningsvad. Finns ej längre, numer överklagande ledig, ej besatt, utan innehavare bestyrka riktigheten av avskrift, kopia etc. förklaring att handläggning av mål eller ärende uppskjuts på obestämd tid, i avbidan på t.ex. viss utredning en penningsumma som bestämts i förväg om viss förpliktelse ej fullgöres, t.ex. då part kallas att inställa sig vid domstol Sidan 16 av 17

17 vitsorda vittne vräkning våda vållande vårdnadshavare vädja yrkande åklagare årsräkning åtal åtalseftergift återvinning äganderättsbevis äktenskapsförord äktenskapsskillnad överförmyndare erkänna riktigheten av ett påstående, medge skäligheten av ett yrkat belopp person som, utan att vara part, under straffansvar hörs inför domstol för att lämna upplysningar i mål eller ärende (jfr sakkunnig) avhysning genom utmätningsman av nyttjanderättshavare, t.ex. hyresgäst olyckshändelse; se casus se culpa den som har att sörja för ett barns personliga omvårdnad, vanligen föräldrarna anföra det domslut en part begär tjänsteman som har till uppgift att föra talan för brott under allmänt åtal (jfr allmän åklagare) den årliga redovisning som förmyndare eller god man skall inge till överförmyndaren talan inför domstol om ansvar för brott se eftergift rättsmedel för utebliven part mot tredskodom, för gäldenär mot utslag i handräckningsmål samt mot slutbevis i mål om betalningsföreläggande; talan om ogiltigförklaring av vissa rättshandlingar som företagits av någon som senare har försatts i konkurs av inskrivningsmyndighet utfärdat bevis angående sökt eller beviljad lagfart på fast egendom skriftligt avtal mellan makar angående egendomsordningen i deras äktenskap; skall inges till tingsrätten definitiv upplösning av ett äktenskap genom dom av kommunfullmäktige vald person med uppgift att öva tillsyn över förmyndares och god mans förvaltning Sidan 17 av 17

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

OH-bilder till Martin Wallins föreläsning om rättskraft i tvistemål

OH-bilder till Martin Wallins föreläsning om rättskraft i tvistemål OH-bilder till Martin Wallins föreläsning m rättskraft i tvistemål Dmens rättsverkningar En dm får flera lika rättsverkningar ch de inträder vid lika tidpunkter. Rättskraft Samma sak kan inte prövas engång

Läs mer

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning 11 Dödsboanmälan Dödsboanmälan Avsnitt 11 151 Prop. 1958:B 23 11.1 Allmänt 11.1.1 Inledning Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa Förutsättningar förutsättningar låta en bouppteckning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning.

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Allmänt om delegation I kap. 19 14 föräldrabalken (FB) finns bestämmelser

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Författningssamling ÖFN Antaget av överförmyndarnämnden: 2007-08-27 75 Senaste ändring: 2008-12-01 131, 2009-04-02 170, 2011-03-24 28, 2012-11-08 48, 2013-03-26 11 Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 september 2012 Ö 5396-11 KLAGANDE Themco Ekonomiska förening, 769621-2807 c/o TN Ombud: Advokat LS MOTPART Lifestyleurlaub Corp.,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2000:172 Utkom från trycket den 27 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd antagen av kommunfullmäktige 1995-09-13, 54 Gäller från 1995-09-01 1) 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2015 Ö 5099-13 KLAGANDE Hallskär Stockholm AB, 556764-3589 Ombud: Advokat L B MOTPARTER 1. Stockholms Ridhus AB, 556753-1636 Ombud:

Läs mer

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN Datum Diarienummer Delegeringsförteckning för Överförmyndaren Lilla Edets kommun Överförmyndaren i Lilla Edets kommun delegerar till överförmyndarhandläggarna, enligt samverkansavtal

Läs mer

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2000:592 Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 juni 2009 Ö 3904-08 KLAGANDE MH Ombud: Jur.kand. BB MOTPART AH Ombud: Advokat YB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:1 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan 56 162 65 Vällingby TVISTER 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag

a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: ÖFN 1, 2006-02-09 Reviderad: ÖFN 42, 2006-09-14, 52, 2010-04-08, ÖFN 1 9, 2013-01-17, ÖFN 65 2013-05-23, ÖFN 25

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 april 2008 T 4304-05 KLAGANDE 1. FEG 2. KE Ombud för 1 och 2, tillika rättshjälpsbiträde åt 2: Jur.kand. MOTPART CG Ombud: Advokat LB

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh Datum 1999-12-06 Dnr 1806-1998 Sid 1 (5) En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter I ett

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Överförmyndarens akter Antagen: att gälla från och med 2009-05-01 Dnr: Handlingsslag. Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Överförmyndarens akter Antagen: att gälla från och med 2009-05-01 Dnr: Handlingsslag. Arkivläggs akter Antagen: att gälla från och med 2009-05-01 Dnr: Journal-/dagboksblad för överförmyndarens löpande tjänsteanteckningar i t. Registrering. Register enligt 9 förmynderskapsförordningen. Diarium. Akt

Läs mer

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING (3.1.8) Delegationsordning för Överförmyndaren Dokumenttyp Delegeringsordning Ämnesområde Överförmyndarverksamhet Ägare/ansvarig ÖFN:s sekreterare Antagen av ÖFN 2012-02-13 7 Revisions

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2005 T 173-03 KLAGANDE LN Ombud: advokaten RG MOTPART MN Ombud: advokaten LH SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden Antagen av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2013 104 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress 371 83 KARLSKRONA

Läs mer

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16 1(12) SÄRSKILD HANDRÄCKNING Webbplats: www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 50 Skeppsbrogatan 41 0771-529 400 010-573 8970 971

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2015-06-01 Dnr 386-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom Beslutet i korthet: I en tredskodom hade

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Gäller från 2012-01-01 1 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 juni 2013 Ö 2926-12 KLAGANDE EBN i Göteborg Aktiebolag, 556420-0680 Stålverksgatan 14 417 07 Göteborg Ombud: Advokat OW och advokat

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM)

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2009-10-27 Stockholm Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Dnr 478-09 Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) Inledning Hovrätten noterar inledningsvis

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5 Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sveavägen 167 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 mars 2013 Ö 3334-11 KLAGANDE TL Ombud: Advokat PA MOTPART JA Ombud: Advokat NL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Regler för Förenklat Skiljeförfarande

Regler för Förenklat Skiljeförfarande förenklat skiljeförfarande Regler för Förenklat Skiljeförfarande STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES SKILJEDOMSINSTITUT MODELLKLAUSUL REGLER FÖR FÖRENKLAT SKILJEFÖRFARANDE Antagna av Stockholms Handelskammare och

Läs mer

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG GJK 706:2 RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Fastställd 2013-09-11, dnr KS 2013/108 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten...

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 november 2006 Ö 2372-04 KLAGANDE TE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PJ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Revisionslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1079 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 I denna

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27 Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Ändringar,'införda

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning A. Omyndiga barn föräldrar/förmyndare Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer