fullt motsvarig, likvärdig, träffande; av rättslig betydelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fullt motsvarig, likvärdig, träffande; av rättslig betydelse"

Transkript

1 Ordlista Över vanliga ord och uttryck inom domstolsväsendet ad acta adekvat advokat akt aktuarie allmän domstol allmän förvaltningsdomstol allmän handling allmänna medel allmänt åtal allmän underrätt allmän åklagare angivelse anhållande anhängigöra (mål) anslag lägges till handlingarna i målet eller ärendet fullt motsvarig, likvärdig, träffande; av rättslig betydelse jurist som yrkesmässigt ger råd och hjälp i rättsliga frågor; måste medlem av Sveriges advokatsamfund handlingar i mål eller ärende (jfr dossier) tjänsteman som mottar handling vilken inkommer till myndighet, diarieför handlingen och antecknar åtgärder och beslut i diariet tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen länsrätt, kammarrätt, regeringsrätten hos statlig eller kommunal myndighet förvarad handling, som inkommit dit eller upprättats där medel ur statskassan åtal för brott som allmän åklagare får åtala; dit hör de flesta brotten tingsrätt, som är första instans, om annat ej är stadgat åklagare som är behörig att föra talan om ansvar för brott i allmänhet; gemensam beteckning för riskåklagaren, statsåklagare (länsåklagare, överåklagare), chefsåklagare, distriktsåklagare, kammaråklagare och assistentåklagare anmälan av målsägande att någon begått ett brott; är i vissa fall en förutsättning för åtal av åklagare provisoriskt frihetsberövande genom beslut av åklagare eller förundersökningsledare, Gripande 6 tim Anhållande 4 dygn Häktning 14 dagar häktningsframställning skall inges till rätten senast på tredje dagen kl. 12:00 efter anhållandet väcka talan av regeringen eller riksdagen anvisade pengar för en myndighets verksamhet Sidan 1 av 17

2 anslutningsvad arbetsdomstolen attestera avhandlingsprotokoll avhysning avskrivning avvisning besiktning besittning beskattningsbar inkomst beslag beslut bestrida besvär besvär i särskild ordning besvärstid betalningsföreläggande se vad (Finns ej längre. Numera anslutningsöverklagande). enda instans i mål om kollektivavtal, förenings- och förhandlingsrätt, vissa semestermål m.m. intyga riktigheten tingsrätts protokoll över bodelningshandlingar och vissa andra handlingar som inlämnas för att bevaras till framtida säkerhet se vräkning beslut varigenom mål eller ärende avslutas utan att den väckta talan prövas beslut varigenom ett mål eller ärende ej upptas till prövning på grund av rättegångshinder undersökning som i allmänhet företas av sakkunnig efter beslut av rätten innehav av en sak på ett sätt som är normalt för en ägare, låntagare etc. taxerad inkomst minskat med grundavdrag och extra avdrag: det belopp som den slutliga skatten beräknas på åtgärd varigenom en myndighet omhändertar egendom som har samband med brott domstolsavgörande som ej avser huvudfrågan i ett mål utan mera formella frågor; domstolsavgörande i ärende betala kostnader; begära att ett yrkande skall ogillas, motsätta sig ett förslag (jfr förneka) vanligt rättsmedel mot domstols eller annan myndighets beslut (jfr rättsmedel) möjlighet att i vissa i 100 taxeringslagen angivna fall få besvär prövade efter utgången av den ordinarie besvärstiden den tid, inom vilken en besvärsskrift skall ha inkommit till myndigheten; inkommer besvärsskriften för sent, går besvärsrätten förlorad enkel, vanligen skriftlig process för att få betalning för en fordran som ej avser skadestånd och ej grundar sig på skriftligt fordringsbevis; parterna betecknas borgenär och gäldenär; målet kan hänskjutas till vanlig eller förenklad rättegång Sidan 2 av 17

3 (jfr handräckning) Numera även Kronofogdemyndigheten efter summarisk process betänkande betänketid bevakning biträde bodelning bordlägga borgenär bouppteckning bouppteckningsprotokoll brott brottmål budget skriftligt yttrande eller förslag från utredning, kommitté, sakkunnig m. fl. en viss tid, minst sex månader, som måste förflyta innan makar kan få äktenskapsskillnad om de har minderåriga barn eller om endast en av dem vill skiljas åtgärd för att ej förlora rätt till testamente eller till utdelning i konkurs person som utan att vara ombud biträder part inför domstol delning av giftorättsgods mellan makar eller mellan en make och den andres arvingar besluta vid ett sammanträde att uppskjuta ett ärendes avgörande till ett senare tillfälle den som har en fordran förtecknande av alla tillgångar och skulder i ett bo; den upprättade handlingen tingsrätts protokoll över ärenden angående bouppteckning, dödsboanmälan, arvsskatt, testamentsbevakning, lösöreköp, äktenskapsförord, kallelse å okända borgenärer handling eller underlåtenhet för vilken straff är stadgat mål vari talan förs om påföljd för brott sammanställning över beräknade inkomster och utgifter för viss tidsperiod budgetår statens räkenskapsår, som omfattar tiden casus culpa delegera våda, olyckshändelse (jfr dolus) oaktsamhet, vårdslöshet, oförsiktighet, vållande (jfr casus och dolus) ett överordnat organ eller överordnad chef överlämnar ansvaret för ett ärende till ett underordnat organ/underordnad tjänsteman Sidan 3 av 17

4 delgivning denuntiation deklarationsskyldighet desert diarium dispens dispositivt tvistemål dolus dom dombok domförhet domsaga domskäl domvilla dossier dödande dödsbo förfarande varigenom en handling eller innehållet i en handling bevisligen bringas till någons kännedom underrättelse om t.ex. överlåtelse av fordran, pantsättning utan anmaning skall varje skattskyldig avge självdeklaration om han haft beskattningsbar inkomst eller förmögenhet; efter anmaning skall varje skattskyldig avge självdeklaration ett mål som fullföljs för sent sägs vara desert och tas ej upp till prövning en myndighets dagbok eller register som innehåller en förteckning i tidsföljd över mål eller ärenden som inkommit till myndigheten och över åtgärder som vidtagits i målet eller ärendet av myndighet för visst fall medgivet undantag från föreskrift eller annan bestämmelse, t.ex. dispens från olika planbestämmelser (stadsplan) tvistemål, i vilket parterna kan lösa tvisten genom förlikning och själva bestämma över bevisning och annat processmaterial uppsåt (jfr casus och culpa) domstolsavgörande av huvudfrågan i ett mål (jfr beslut) domstols domar, ordnade årsvis i tidsföljd avser domstolens sammansättning för att domstolen skall vara behörig att handlägga och avgöra ett mål eller ärende tingsrätts domkrets, dess rättskipningsområde motiveringen för domslutet ett grovt rättegångsfel som kan antas ha påverkat utgången i ett mål eller ärende samling av handlingar och akter som berör samma person, sak eller ämnesområde (jfr akt) beslut av domstol att en handling, t.ex. värdepapper, skall vara utan verkan en avliden persons tillgångar och skulder Sidan 4 av 17

5 dödsboanmälan e contrario ed editionsplikt eftergift efterlysning enskilt anspråk enskilt åtal erkänna ex analogia exculpera exekution ex officio expedition expenser fastighetsdomstol fatalier fonetisk upptagning intyg att en avliden persons tillgångar inte räcker till betalning av annat än begravningskostnader; görs i.st.f. bouppteckning motsättningsvis på heder och samvete avgiven försäkran att tala sanning. Lämnas osanna uppgifter under ed kan straff för mened inträda skyldighet att förete handling som har betydelse som bevis i rättegång förklaring av part i tvistemål att han avstår från yrkande; i vissa undantagsfall kan i brottmål domstol medge eftergift av påföljd och åklagare meddela eftergift av åtal åtgärd som avser att bringa till mera allmän kännedom att en person sökes målsägandes krav på ersättning (skadestånd) i anledning av brott åtal som väcks av målsägande (jfr allmänt åtal) vitsorda (vidgå) en faktisk omständighet eller händelse, t.ex. en brottslig gärning; motsatsen är förneka i likhet med visa att vårdslöshet (culpa) ej föreligger verkställighet av dom på ämbetets vägnar; i tjänsten; på eget initiativ från en myndighet utgående skrivelse som vanligen innehåller ett beslut utgifter för t.ex. skrivmateriel, hyra, möbler, telefon vissa tingsrätter, i allmänhet en i varje län, som handlägger bl.a. fastighetsbildningsmål, expropriationsmål, hyresmål och arrendemål i lag fastställ tid fatalietid inom vilken något skall fullgöras ljudupptagning med tekniskt hjälpmedel Sidan 5 av 17

6 force majeure forum frist fullföljd fusion fysisk person fångesman föredragande förenklad rättegång förfall författning förhandling förklarande förmyndare förmånsrätt förneka försträckning oförutsedd, vanligen extraordinär händelse (t.ex. krig) som får anses utesluta möjligheten att fullgöras en avtalad prestation eller dylikt den domstol som är behörig att ta upp ett visst mål eller viss måltyp tidsrymd inom vilken en processhandling skall företas användning av rättsmedel varigenom målet eller ärendet tas upp till behandling av högre instans förfarande varigenom ett bolag (förening) övertar alla tillgångar och skulder i ett annat bolag (förening) som därigenom upphör; sammanslagning människa (jfr juridisk person) den från vilken ett förvärv sker, t.ex. en säljare tjänsteman som har att bereda ett mål eller ärende, redovisa utredningen och föreslå beslut rättegången i tvistemål om mindre värden (se domstolsverkets broschyr) hinder (jfr laga förfall) en i allmänhet av regeringen eller av riksdagen utfärdad föreskrift som oftast publiceras i SFS, t.ex. lag, kungörelse, stadga, arbetsordning handläggning av mål eller ärende varvid parterna äger vara närvarande och utföra talan muntligen vanligen benämningen på motparten till sökanden i ett ärende vid domstol den som har att förvalta en omyndigs ekonomiska angelägenheter, för barn i allmänhet föräldrarna företrädesrätt till betalning vid konkurs att ej erkänna en faktisk omständighet som motparten åberopar lån, av pengar o dyl. Sidan 6 av 17

7 försutten tid försvarare förvaltningsdomstol genkäromål genmäle giftorätt god man gravationsbevis gäldenär återställande av försutten tid är ett förfarande varigenom den som ej fullföljt talan i laga tid får ny tid bestämd härför den som biträder misstänkt eller tilltalad i brottmål länsrätt, kammarrätt, regeringsrätten talan av svaranden mot käranden om samma sak eller om något som har samband med kärandens talan mot svaranden skriftligt svar i överrätt ena makens principiella rätt till hälften av den andra makens egendom; egendom, som ej är föremål för giftorätt kallas enskild egendom utses bl.a. för frånvarande dödsbodelägare och då förmyndaren ej äger företräda en omyndig av inskrivningsmyndighet utfärdat bevis angående vilka inteckningar (panter) m.m. som besvärar viss egendom t.ex. en fastighet den som har en skuld till en annan (borgenär); benämningen på den part mot vilken talan riktas i mål om betalningsföreläggande handlingskapacitet handläggning handräckning hemligstämpel hemul häktning häradsrätt se rättslig handlingsförmåga processuell verksamhet i mål eller ärende summarisk skriftlig process vid allmän domstol om annat än pengar (jfr betalningsföreläggande); åtgärd av exekutiv myndighet för att säkerställa en fordran eller ett anspråk på en sak anteckning på allmän handling att den är hemlig och ej får lämnas ut till envar; skall ses som en varningssignal, utgör ej ett absolut hinder mot att handlingen utlämnas en fångesmans ansvar gentemot förvärvaren för att han ägde den överlåtna egendomen tvångsmedel, som regel i brottmål, vilket innebär att någon berövas friheten tidigare benämning på allmän domstol i första instans, numera tingsrätt Sidan 7 av 17

8 immunitet indispositivt tvistemål in fidem inhibition in pleno inskrivning inskrivningsdomare instans inteckning interimistisk intervenient invändning judiciell juridisk person justering jäv kausalitet klagan klagande befrielse från skyldighet att svara inför domstol eller annan myndighet, t.ex. diplomaters immunitet tvistemål i vilket förlikning ej är tillåten till bekräftelse eller bestyrkande av riktigheten, protokoll o dyl. beslut av högre instans att tills vidare inställa verkställigheten av ett beslut som lägre instans har meddelat se plenum anteckning i en hos rätten förd bok, t.ex. om förmynderskap eller hos inskrivningsmyndighet om lagfart, inteckning lagfaren tjänsteman som förestår inskrivningsmyndigheten domstol som är överordnad eller underordnad annan domstol inskrivning av viss rättighet i fastighetsbok eller liknade urkund gällande tills vidare tredje man som inträder i rättegång för att bevaka sin rätt omständighet som åberopas för att hindra bifall till ett yrkande avser domstolsväsendet organisation som på samma sätt som en fysisk person kan ha egna tillgångar och skulder, t.ex. stat, kommun, aktiebolag, handelbolag och föreningar kontroll av att protokoll eller annan handling riktigt återger vad som förekommit eller beslutat anmärkning mot en persons behörighet att uppträda t.ex. som domare eller vittne, då risk för partiskhet föreligger orsakssammanhang talan som fullföljes till högre myndighet för att få rättelse av lägre myndighets beslut eller åtgärd beteckning på den som anfört besvär mot en domstols beslut Sidan 8 av 17

9 klander kläm kommitté kommunal inkomstskatt kommunicera (komsa) koncept konkurs kontrakt kontrasignera korrektur kronan kumulation kutym kvarlåtenskap kvarstad kvittning kärande laga förfall talan genom ansökan om stämning med yrkande om ändring eller rättelse av bl.a. testamente, arvskifte slutkläm, sammanfattning i domskäl en grupp personer som har utsetts att utreda viss fråga och avge förslag den skatt som erläggs till kommunen delge part vad motpart yrkat eller anfört i mål och ge honom möjlighet att komma in med yttrande däröver utkast till skrivelse, protokoll, etc. rättsligt förfarande varigenom en gäldenärs tillgångar realiseras och influtna medel fördelas mellan hans borgenärer avtal, vanligen skriftligt en person skriver sitt namn nedanför huvudnamnteckningen och intygar därmed att expeditionen överensstämmer med det beslut som har fattats avdrag av text som satts upp för tryckning, avsett för granskning och rättning tidigare beteckning för staten såsom innehavare av egendom eller rättigheter av förmögenhetsnatur t.ex. fastigheter förening t.ex. av flera mål till ett mål, av flera straff till ett straff handelsbruk eller sedvänja som kan sätta dispositiva lagregler ur spel de tillgångar och skulder som en avliden person efterlämnar en form av handräckning som avser att säkerställa senare exekution två motstående fordringar upphör genom att de avräknas mot varandra den som tar initiativet, väcker talan i ett tvistemål; motparten är svarande giltigt hinder att ej fullgöra något Sidan 9 av 17

10 laga kraft lagfart lega legal lis pendens länsrätt medgivande missiv missnöjesanmälan misstänkt mora målsägande nöjdförklaring obduktion obestånd offentlig försvarare offentlig handling ohemul opriorterad fordran egenskapen att en dom eller ett beslut ej kan överklagas eftersom tiden för fullföljd gått ut eller rätt att överklaga ej finns inskrivning i fastighetsbok eller inskrivningsregister att någon förvärvat äganderätt till fast egendom avtal om nyttjanderätt till en sak eller av arbetskraft laglig mål som pågår förvaltningsdomstol i första instans förklaring från svaranden att han icke motsätter sig att kärandens yrkande bifalls skrivelse varmed en myndighet överlämnar en handling, akt etc. till någon, följebrev nödvändig anmälan för att få fullfölja talan mot vissa beslut den mot vilken misstanke om brott riktas (jfr tilltalad) dröjsmål den mot vilken ett brott blivit begånget eller som lidit skada av ett brott förklaring av den dömde att han avstår från att föra talan mot den ådömda påföljden undersökning av en död människas kropp oförmåga att betala förfallna skulder försvarare som utsetts av rätten och som får ersättning av allmänna medel allmän handling är offentlig i den meningen att varje svensk medborgare i princip har rätt att ta del av handlingen hos den myndighet där handlingen förvaras, om undantag stadgas i sekretesslagen, se även hemligstämpel obefogad, orättmätig, otillbörlig fordran utan förmånsrätt Sidan 10 av 17

11 ordningsbot av polisman ålagda böter för mindre förseelser; om ordningsboten godkänns, är saken slutligen avgjord (jfr strafföreläggande) paginera pantbrev partsbehörighet partssuccession petita plenum plädering praxis prejudikat preklusion preskription prioriterad fordran process processbehörighet promemoria promulgationslag proposition numrera sidorna i akt eller skrift (pagina = sida) av inskrivningsmyndighet utfärdat bevis rörande panträtt i fast egendom rätt att vara part i rättegång efterträdares (successors) inträde i en rättegång de önskemål om anslag som en myndighet årligen före den första september ger in till central förvaltningsmyndighet eller regeringen och som ligger till grund för statsverkspropositionen sammanträde med alla ledamöter i en domstol eller ett ämbetsverk parternas slutanföranden i en rättegång då synpunkter på bevisning en och den rättsliga bedömningen anförs sedvana, bruk; ofta härledd från prejudikat tidigare avgjorda mål eller ärenden, tidigare fattade beslut (ofta i högre instans) som bildar norm i liknande mål eller ärenden förlust av rätt till fordran, talan m.m. sedan viss tid förflutit efter ett kallelseförfarande utan att rätten gjorts gällande förlust av rätt till fordran, talan m.m. sedan viss tid förflutit från en bestämd händelse utan att rätten gjorts gällande fordran med förmånsrätt i konkurs rättegången enligt RB (allmän process); förfarandet enligt FPL (förvaltningsprocess) och specialprocess parts behörighet att själv utföra sin talan redogörelse, sammanställning av synpunkter; lagförslag som utarbetats inom ett departement lag som innehåller bestämmelser om när en lag skall träda i kraft och vad som sammanhänger därmed regeringens förslag till riksdagen Sidan 11 av 17

12 prövningstillstånd påföljd för brott påminnelse recit reformatio in pejus reformatio in mellius regeringsrättssekreterare registrator registratur regleringsbrev relevant remiss renovation reseförbud res judicata resning resolution krävs i allmänhet för att HD eller RR skall pröva mål eller ärende som har avgjorts av hovrätt eller kammarrätt. Erfordras även för att hovrätt skall pröva tvistemål om mindre värden sammanfattande benämning för böter, fängelse, disciplinstraff, villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård (jfr särskild rättsverkan) inlaga i mål vari sökanden bemöter motpartens svar den del av en dom eller ett beslut som innehåller en redogörelse för parternas ställningstaganden och målets eller ärendets tidigare behandling i lägre instans ändring till nackdel för den person som har klagat. Sådan ändring är i allmänhet inte tillåten ändring till det bättre utan att klaganden har yrkat det lagfaren tjänsteman med uppgift att bereda eller föredra mål i regeringsrätten se aktuarie kronologiskt ordnad samling av kopior av skrivelser som utgått från en myndighet brev vari regeringen lämnar uppgift till en myndighet om riksdagens beslut i en anslagsfråga och om de ytterligare föreskrifter som regeringen beslutar i anslutning härtill av betydelse begäran från regeringen eller överordnad myndighet om yttrande i ett ärende eller rörande ett lagförslag kopior eller avskrifter av handlingar som underrätt sänder till överrätt eller annan myndighet för förvaring och ev. granskning förbud av domstol för en person att lämna viss ort tvistefråga eller brottslig gärning kan ej bli föremål för ny rättegång om den prövats i dom som vunnit laga kraft särskilt rättsmedel som kan leda till att ett mål, vilket avgjorts genom lagakraftägande dom, kan prövas på nytt se utslag Sidan 12 av 17

13 retroaktiv revision revisionssekreterare rubrik rådhusrätt rådrum rättegångsfel rättegångsförseelse rättegångshinder rättsfaktum rättsfall rättsföljd rättskapacitet rättskraft rättslig handlingsförmåga rättsmedel rättspraxis rättssubjekt tillbakaverkande förfarandet att överklaga en hovrättsdom till HD lagfaren tjänsteman med uppgift att bereda och föredra mål i HD uppgift i dom eller beslut om domstolen, parterna och dom eller beslut i lägre instans; även en kort sammanfattning av fakta vilken ingår i en myndighets beslut tidigare benämning på allmän domstol i första instans; numera tingsrätt skäligt rådrum i betydelsen tillräcklig tid se domvilla vissa brott som begås i samband med rättegång; kan bestraffas utan att åtal väcks förhållande som medför att en domstol inte är behörig att uppta visst mål till prövning en omedelbart relevant omständighet som leder till att en rättsregel skall tillämpas av domstol avgjort mål eller ärende; ofta detsamma som prejudikat de verkningar av rättslig art som skall inträda om ett rättsfaktum har inträffat förmågan att ha rättigheter och skyldigheter (jfr rättslig handlingsförmåga) egenskapen hos ett avgörande att frågan ej kan prövas i ny rättegång sedan avgörandet vunnit laga kraft förmågan att med rättsligt bindande verkan själv sluta avtal sätt att föra talan mot en dom eller ett buslut (jfr besvär, vad, återvinning) domstolarnas prejudikat den som har rättskapacitet Sidan 13 av 17

14 rättsverkan sak saker sakframställning sakkunnig saklös sanningsförsäkran sekundosuccession servitut skifte skiljedom slutligt beslut sluträkning småmål spärrtid stadfästa statlig skatt (si) se rättsföljd den tvistefråga som är föremål för rättegång eller den gärning åtalet avser skyldig (till brott) den del av en huvudförhandling på parterna presenterar de omständigheter vilka åberopas som stöd för yrkandet person som utses av rätten och som uttalar sig i fråga vars bedömande kräver särskild fackkunskap; även benämning på fackkunnig person som utses av part (jfr vittne) fri från ansvar försäkran av part i tvistemål att lämna sanna uppgifter; utsagan avges under straffansvar rätt att ta arv eller testamente som inträder först sedan annan arvinge eller testamentstagare har avlidit inskränkning i ägares rätt att disponera sin fastighet till förmån för ägaren av annan fastighet byte; delning av ett bo avgörande av skiljemän till vilka parterna hänskjutit en tvist av dispositiv art; en skiljedom har i stort sett samma giltighet som en domstolsdom och kan ej klandras annat än på formella grunder; skiljemännen utses vanligen av parterna beslut varigenom rätten, utan att meddela dom, slutligen avgör ett mål eller ärende samt högre rätts beslut i fråga som fullföljts dit särskilt förmyndares eller god mans slutredovisning (jfr årsräkning) tvistemål om mindre värden som handlägges i förenklad rättegång tid varunder det föreligger hinder mot meddelande om körkortstillstånd fastställa; en förlikning i dispositivt tvistemål skall på parternas begäran stadfästas genom dom den skatt som erläggs till staten Sidan 14 av 17

15 statsliggaren strafföreläggande ställföreträdande stämning svarande syn särskild rättsverkan särskild åklagare sökande taxerad inkomst taxeringsintendent taxeringsrevisor testamente tilltalad ting en årlig specifikation av bl.a. anslag som har beviljats myndigheterna under ett budgetår av åklagare utfärdat föreläggande för misstänkt att betala böter; om föreläggandet godkänns, är saken slutligen avgjord (jfr ordningsbot) benämning på den person som i t.ex. rättegång äger företräda annan fysisk eller juridisk person som saknar rättslig handlingsförmåga föreläggande för någon att ingå i svaromål vid domstol rörande ett mot honom framställt yrkande; ansökan om stämning är det normala sättet att väcka talan i mål vid domstol motparten till kärande i tvistemål särskilt bevismedel som innebär att domarna besiktigar löst eller fast föremål; även en förrättning i bestämda former för att konstatera något som har rättslig betydelse t.ex. till- och avträdessyn vid arrende annan verkan av brott än brottspåföljd, t.ex. förverkande, utvisning åklagare som får åtala endast vissa brott, t.ex. ämbetsbrott; JK och JO benämning på den som gör ansökan i ett ärende eller anhängiggör ett mål på annat sätt än genom ansökan om stämning, t.ex. gemensam ansökan om äktenskapsskillnad sammanlagda beloppet av inkomst från en eller flera förvärvskällor den tjänsteman vid länsstyrelsen som har till uppgift att föra det allmännas talan i taxeringsprocessen den tjänsteman vid länsstyrelsen som verkställer utredningar i form av revisioner (ev. granskning av skattskyldigs räkenskaper) för att kontrollera den skattskyldiges uppgifter eller om denne ej lämnat uppgifter söka få fram ett underlag för en taxering; resultatet av kontrollen redovisas i en revisionspromemoria en persons förordnande om sin kvarlåtenskap den mot vilken talan riktas i ett brottmål (jfr misstänkt) sammanträde med tingsrätt för huvudförhandling Sidan 15 av 17

16 tingsrätt tradition transumt tredje man tredskodom tvistemål underrätt uppropslista uppskov utanordning utlåtande utmätning utredning utslag vad vakant vidimera vilandeförklaring vite allmän domstol i första instans överlämnande av något till annan utdrag, avskrift av vissa delar av en handling person som ej är part i avtal eller en tvist men likväl berörs därav på något sätt dom i tvistemål som meddelats när ena parten har uteblivit från en förhandling mål som rör ekonomiska eller andra privata förhållanden domstol i första instans (jfr tingsrätt och länsrätt) förteckning över mål och ärenden som utsatts till förhandling viss dag förhandling avbryts och utsätts att fortsätta senare dag beslut om utbetalning av pengar myndighets eller riksdagsutskotts svar på en fråga som hänvisats (remitterats) dit viss egendom tas om hand av utmätningsmannen, kronofogden, och säljs på offentlig auktion för att få medel till betalning av fordran se kommitté avgörande i handräckningsmål, slutligt beslut av administrativ myndighet; utfärdas i vissa fall som resolution rättsmedel mot tingsrätts dom; om ena parten vädjar kan motparten vanligen fullfölja talan genom anslutningsvad. Finns ej längre, numer överklagande ledig, ej besatt, utan innehavare bestyrka riktigheten av avskrift, kopia etc. förklaring att handläggning av mål eller ärende uppskjuts på obestämd tid, i avbidan på t.ex. viss utredning en penningsumma som bestämts i förväg om viss förpliktelse ej fullgöres, t.ex. då part kallas att inställa sig vid domstol Sidan 16 av 17

17 vitsorda vittne vräkning våda vållande vårdnadshavare vädja yrkande åklagare årsräkning åtal åtalseftergift återvinning äganderättsbevis äktenskapsförord äktenskapsskillnad överförmyndare erkänna riktigheten av ett påstående, medge skäligheten av ett yrkat belopp person som, utan att vara part, under straffansvar hörs inför domstol för att lämna upplysningar i mål eller ärende (jfr sakkunnig) avhysning genom utmätningsman av nyttjanderättshavare, t.ex. hyresgäst olyckshändelse; se casus se culpa den som har att sörja för ett barns personliga omvårdnad, vanligen föräldrarna anföra det domslut en part begär tjänsteman som har till uppgift att föra talan för brott under allmänt åtal (jfr allmän åklagare) den årliga redovisning som förmyndare eller god man skall inge till överförmyndaren talan inför domstol om ansvar för brott se eftergift rättsmedel för utebliven part mot tredskodom, för gäldenär mot utslag i handräckningsmål samt mot slutbevis i mål om betalningsföreläggande; talan om ogiltigförklaring av vissa rättshandlingar som företagits av någon som senare har försatts i konkurs av inskrivningsmyndighet utfärdat bevis angående sökt eller beviljad lagfart på fast egendom skriftligt avtal mellan makar angående egendomsordningen i deras äktenskap; skall inges till tingsrätten definitiv upplösning av ett äktenskap genom dom av kommunfullmäktige vald person med uppgift att öva tillsyn över förmyndares och god mans förvaltning Sidan 17 av 17

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

God domarsed. Om tjänsteansvar och tillsyn

God domarsed. Om tjänsteansvar och tillsyn God domarsed Om tjänsteansvar och tillsyn Tryck: Edita Västra Aros AB, Västerås God domarsed Om tjänsteansvar och tillsyn 4 Innehåll Inledning... 7 Allmänt om JO:s och JK:s tillsyn av domstolarna... 8

Läs mer

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Malin Pålsson Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken Examensarbete 20 poäng Handledare Peter Westerberg

Läs mer

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA ändrad genom protokoll nr 11 och 14 med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12 och 13

Läs mer

En mer rationell konkurshantering

En mer rationell konkurshantering R2B RAPPORT 1 (107) FÖRFATTARE GODKÄND AV En mer rationell konkurshantering Slutrapport 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsverket@dom.se www.domstol.se

Läs mer

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL LAGAR för offentliga sektorn ISBN 91 7650 256 2 Upplaga: 18 000 ex. AB Realtryck 2010 Förord Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) framställer

Läs mer

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Undertecknade regeringar, som är medlemmar av Europarådet, som beaktar den allmänna förklaring om de mänskliga

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Process mot bolag på obestånd Matilda Scherlin

Process mot bolag på obestånd Matilda Scherlin JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Process mot bolag på obestånd Matilda Scherlin Examensarbete i Processrätt, 30 hp Examinator: Henrik Edelstam Stockholm, Vårterminen 2014 Förkortningar ABL

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

BESLAG. En handbok. Utvecklingscentrum Malmö September 2010

BESLAG. En handbok. Utvecklingscentrum Malmö September 2010 1 BESLAG En handbok Utvecklingscentrum Malmö September 2010 2 Innehållsförteckning Del 1 1 Inledning... 4 1.1 Sökfunktioner... 4 1.2 Markeringar... 4 2 Förutsättningar för beslag... 4 3 Beslag eller förvar

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter Förord Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. De rättigheter

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 De stater som är parter i denna konvention, som beaktar att, i enlighet med de principer som proklamerats

Läs mer

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter Förord I denna skrift finns de svenska översättningarna av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och de sex centrala FN-konventionerna och deras

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

AVD. VI. FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE MAN

AVD. VI. FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE MAN AVD. VI. FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE MAN 31 KAP. HÄNSYN TILL TREDJE MANS INTRESSE Benämningen tredje man begagnas här såsom beteckning för varje person, som inte är klient eller klientens motpart i en aktuell

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver vad?

arvsfrågor Vem ärver vad? arvsfrågor Vem ärver vad? 2 Inledning Vi människor lever i en föränderlig värld där både små och stora saker hela tiden påverkar oss. Så länge vi själva lever kan vi fatta beslut och utföra handlingar,

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen.

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen. En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen Promemoria RättsPM 2008:10 Rättegångsprojektet Oktober 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (17) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 juli 2013 Ö 1526-13 SÖKANDE JS Ombud: Advokat CO MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDE

Läs mer