fullt motsvarig, likvärdig, träffande; av rättslig betydelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fullt motsvarig, likvärdig, träffande; av rättslig betydelse"

Transkript

1 Ordlista Över vanliga ord och uttryck inom domstolsväsendet ad acta adekvat advokat akt aktuarie allmän domstol allmän förvaltningsdomstol allmän handling allmänna medel allmänt åtal allmän underrätt allmän åklagare angivelse anhållande anhängigöra (mål) anslag lägges till handlingarna i målet eller ärendet fullt motsvarig, likvärdig, träffande; av rättslig betydelse jurist som yrkesmässigt ger råd och hjälp i rättsliga frågor; måste medlem av Sveriges advokatsamfund handlingar i mål eller ärende (jfr dossier) tjänsteman som mottar handling vilken inkommer till myndighet, diarieför handlingen och antecknar åtgärder och beslut i diariet tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen länsrätt, kammarrätt, regeringsrätten hos statlig eller kommunal myndighet förvarad handling, som inkommit dit eller upprättats där medel ur statskassan åtal för brott som allmän åklagare får åtala; dit hör de flesta brotten tingsrätt, som är första instans, om annat ej är stadgat åklagare som är behörig att föra talan om ansvar för brott i allmänhet; gemensam beteckning för riskåklagaren, statsåklagare (länsåklagare, överåklagare), chefsåklagare, distriktsåklagare, kammaråklagare och assistentåklagare anmälan av målsägande att någon begått ett brott; är i vissa fall en förutsättning för åtal av åklagare provisoriskt frihetsberövande genom beslut av åklagare eller förundersökningsledare, Gripande 6 tim Anhållande 4 dygn Häktning 14 dagar häktningsframställning skall inges till rätten senast på tredje dagen kl. 12:00 efter anhållandet väcka talan av regeringen eller riksdagen anvisade pengar för en myndighets verksamhet Sidan 1 av 17

2 anslutningsvad arbetsdomstolen attestera avhandlingsprotokoll avhysning avskrivning avvisning besiktning besittning beskattningsbar inkomst beslag beslut bestrida besvär besvär i särskild ordning besvärstid betalningsföreläggande se vad (Finns ej längre. Numera anslutningsöverklagande). enda instans i mål om kollektivavtal, förenings- och förhandlingsrätt, vissa semestermål m.m. intyga riktigheten tingsrätts protokoll över bodelningshandlingar och vissa andra handlingar som inlämnas för att bevaras till framtida säkerhet se vräkning beslut varigenom mål eller ärende avslutas utan att den väckta talan prövas beslut varigenom ett mål eller ärende ej upptas till prövning på grund av rättegångshinder undersökning som i allmänhet företas av sakkunnig efter beslut av rätten innehav av en sak på ett sätt som är normalt för en ägare, låntagare etc. taxerad inkomst minskat med grundavdrag och extra avdrag: det belopp som den slutliga skatten beräknas på åtgärd varigenom en myndighet omhändertar egendom som har samband med brott domstolsavgörande som ej avser huvudfrågan i ett mål utan mera formella frågor; domstolsavgörande i ärende betala kostnader; begära att ett yrkande skall ogillas, motsätta sig ett förslag (jfr förneka) vanligt rättsmedel mot domstols eller annan myndighets beslut (jfr rättsmedel) möjlighet att i vissa i 100 taxeringslagen angivna fall få besvär prövade efter utgången av den ordinarie besvärstiden den tid, inom vilken en besvärsskrift skall ha inkommit till myndigheten; inkommer besvärsskriften för sent, går besvärsrätten förlorad enkel, vanligen skriftlig process för att få betalning för en fordran som ej avser skadestånd och ej grundar sig på skriftligt fordringsbevis; parterna betecknas borgenär och gäldenär; målet kan hänskjutas till vanlig eller förenklad rättegång Sidan 2 av 17

3 (jfr handräckning) Numera även Kronofogdemyndigheten efter summarisk process betänkande betänketid bevakning biträde bodelning bordlägga borgenär bouppteckning bouppteckningsprotokoll brott brottmål budget skriftligt yttrande eller förslag från utredning, kommitté, sakkunnig m. fl. en viss tid, minst sex månader, som måste förflyta innan makar kan få äktenskapsskillnad om de har minderåriga barn eller om endast en av dem vill skiljas åtgärd för att ej förlora rätt till testamente eller till utdelning i konkurs person som utan att vara ombud biträder part inför domstol delning av giftorättsgods mellan makar eller mellan en make och den andres arvingar besluta vid ett sammanträde att uppskjuta ett ärendes avgörande till ett senare tillfälle den som har en fordran förtecknande av alla tillgångar och skulder i ett bo; den upprättade handlingen tingsrätts protokoll över ärenden angående bouppteckning, dödsboanmälan, arvsskatt, testamentsbevakning, lösöreköp, äktenskapsförord, kallelse å okända borgenärer handling eller underlåtenhet för vilken straff är stadgat mål vari talan förs om påföljd för brott sammanställning över beräknade inkomster och utgifter för viss tidsperiod budgetår statens räkenskapsår, som omfattar tiden casus culpa delegera våda, olyckshändelse (jfr dolus) oaktsamhet, vårdslöshet, oförsiktighet, vållande (jfr casus och dolus) ett överordnat organ eller överordnad chef överlämnar ansvaret för ett ärende till ett underordnat organ/underordnad tjänsteman Sidan 3 av 17

4 delgivning denuntiation deklarationsskyldighet desert diarium dispens dispositivt tvistemål dolus dom dombok domförhet domsaga domskäl domvilla dossier dödande dödsbo förfarande varigenom en handling eller innehållet i en handling bevisligen bringas till någons kännedom underrättelse om t.ex. överlåtelse av fordran, pantsättning utan anmaning skall varje skattskyldig avge självdeklaration om han haft beskattningsbar inkomst eller förmögenhet; efter anmaning skall varje skattskyldig avge självdeklaration ett mål som fullföljs för sent sägs vara desert och tas ej upp till prövning en myndighets dagbok eller register som innehåller en förteckning i tidsföljd över mål eller ärenden som inkommit till myndigheten och över åtgärder som vidtagits i målet eller ärendet av myndighet för visst fall medgivet undantag från föreskrift eller annan bestämmelse, t.ex. dispens från olika planbestämmelser (stadsplan) tvistemål, i vilket parterna kan lösa tvisten genom förlikning och själva bestämma över bevisning och annat processmaterial uppsåt (jfr casus och culpa) domstolsavgörande av huvudfrågan i ett mål (jfr beslut) domstols domar, ordnade årsvis i tidsföljd avser domstolens sammansättning för att domstolen skall vara behörig att handlägga och avgöra ett mål eller ärende tingsrätts domkrets, dess rättskipningsområde motiveringen för domslutet ett grovt rättegångsfel som kan antas ha påverkat utgången i ett mål eller ärende samling av handlingar och akter som berör samma person, sak eller ämnesområde (jfr akt) beslut av domstol att en handling, t.ex. värdepapper, skall vara utan verkan en avliden persons tillgångar och skulder Sidan 4 av 17

5 dödsboanmälan e contrario ed editionsplikt eftergift efterlysning enskilt anspråk enskilt åtal erkänna ex analogia exculpera exekution ex officio expedition expenser fastighetsdomstol fatalier fonetisk upptagning intyg att en avliden persons tillgångar inte räcker till betalning av annat än begravningskostnader; görs i.st.f. bouppteckning motsättningsvis på heder och samvete avgiven försäkran att tala sanning. Lämnas osanna uppgifter under ed kan straff för mened inträda skyldighet att förete handling som har betydelse som bevis i rättegång förklaring av part i tvistemål att han avstår från yrkande; i vissa undantagsfall kan i brottmål domstol medge eftergift av påföljd och åklagare meddela eftergift av åtal åtgärd som avser att bringa till mera allmän kännedom att en person sökes målsägandes krav på ersättning (skadestånd) i anledning av brott åtal som väcks av målsägande (jfr allmänt åtal) vitsorda (vidgå) en faktisk omständighet eller händelse, t.ex. en brottslig gärning; motsatsen är förneka i likhet med visa att vårdslöshet (culpa) ej föreligger verkställighet av dom på ämbetets vägnar; i tjänsten; på eget initiativ från en myndighet utgående skrivelse som vanligen innehåller ett beslut utgifter för t.ex. skrivmateriel, hyra, möbler, telefon vissa tingsrätter, i allmänhet en i varje län, som handlägger bl.a. fastighetsbildningsmål, expropriationsmål, hyresmål och arrendemål i lag fastställ tid fatalietid inom vilken något skall fullgöras ljudupptagning med tekniskt hjälpmedel Sidan 5 av 17

6 force majeure forum frist fullföljd fusion fysisk person fångesman föredragande förenklad rättegång förfall författning förhandling förklarande förmyndare förmånsrätt förneka försträckning oförutsedd, vanligen extraordinär händelse (t.ex. krig) som får anses utesluta möjligheten att fullgöras en avtalad prestation eller dylikt den domstol som är behörig att ta upp ett visst mål eller viss måltyp tidsrymd inom vilken en processhandling skall företas användning av rättsmedel varigenom målet eller ärendet tas upp till behandling av högre instans förfarande varigenom ett bolag (förening) övertar alla tillgångar och skulder i ett annat bolag (förening) som därigenom upphör; sammanslagning människa (jfr juridisk person) den från vilken ett förvärv sker, t.ex. en säljare tjänsteman som har att bereda ett mål eller ärende, redovisa utredningen och föreslå beslut rättegången i tvistemål om mindre värden (se domstolsverkets broschyr) hinder (jfr laga förfall) en i allmänhet av regeringen eller av riksdagen utfärdad föreskrift som oftast publiceras i SFS, t.ex. lag, kungörelse, stadga, arbetsordning handläggning av mål eller ärende varvid parterna äger vara närvarande och utföra talan muntligen vanligen benämningen på motparten till sökanden i ett ärende vid domstol den som har att förvalta en omyndigs ekonomiska angelägenheter, för barn i allmänhet föräldrarna företrädesrätt till betalning vid konkurs att ej erkänna en faktisk omständighet som motparten åberopar lån, av pengar o dyl. Sidan 6 av 17

7 försutten tid försvarare förvaltningsdomstol genkäromål genmäle giftorätt god man gravationsbevis gäldenär återställande av försutten tid är ett förfarande varigenom den som ej fullföljt talan i laga tid får ny tid bestämd härför den som biträder misstänkt eller tilltalad i brottmål länsrätt, kammarrätt, regeringsrätten talan av svaranden mot käranden om samma sak eller om något som har samband med kärandens talan mot svaranden skriftligt svar i överrätt ena makens principiella rätt till hälften av den andra makens egendom; egendom, som ej är föremål för giftorätt kallas enskild egendom utses bl.a. för frånvarande dödsbodelägare och då förmyndaren ej äger företräda en omyndig av inskrivningsmyndighet utfärdat bevis angående vilka inteckningar (panter) m.m. som besvärar viss egendom t.ex. en fastighet den som har en skuld till en annan (borgenär); benämningen på den part mot vilken talan riktas i mål om betalningsföreläggande handlingskapacitet handläggning handräckning hemligstämpel hemul häktning häradsrätt se rättslig handlingsförmåga processuell verksamhet i mål eller ärende summarisk skriftlig process vid allmän domstol om annat än pengar (jfr betalningsföreläggande); åtgärd av exekutiv myndighet för att säkerställa en fordran eller ett anspråk på en sak anteckning på allmän handling att den är hemlig och ej får lämnas ut till envar; skall ses som en varningssignal, utgör ej ett absolut hinder mot att handlingen utlämnas en fångesmans ansvar gentemot förvärvaren för att han ägde den överlåtna egendomen tvångsmedel, som regel i brottmål, vilket innebär att någon berövas friheten tidigare benämning på allmän domstol i första instans, numera tingsrätt Sidan 7 av 17

8 immunitet indispositivt tvistemål in fidem inhibition in pleno inskrivning inskrivningsdomare instans inteckning interimistisk intervenient invändning judiciell juridisk person justering jäv kausalitet klagan klagande befrielse från skyldighet att svara inför domstol eller annan myndighet, t.ex. diplomaters immunitet tvistemål i vilket förlikning ej är tillåten till bekräftelse eller bestyrkande av riktigheten, protokoll o dyl. beslut av högre instans att tills vidare inställa verkställigheten av ett beslut som lägre instans har meddelat se plenum anteckning i en hos rätten förd bok, t.ex. om förmynderskap eller hos inskrivningsmyndighet om lagfart, inteckning lagfaren tjänsteman som förestår inskrivningsmyndigheten domstol som är överordnad eller underordnad annan domstol inskrivning av viss rättighet i fastighetsbok eller liknade urkund gällande tills vidare tredje man som inträder i rättegång för att bevaka sin rätt omständighet som åberopas för att hindra bifall till ett yrkande avser domstolsväsendet organisation som på samma sätt som en fysisk person kan ha egna tillgångar och skulder, t.ex. stat, kommun, aktiebolag, handelbolag och föreningar kontroll av att protokoll eller annan handling riktigt återger vad som förekommit eller beslutat anmärkning mot en persons behörighet att uppträda t.ex. som domare eller vittne, då risk för partiskhet föreligger orsakssammanhang talan som fullföljes till högre myndighet för att få rättelse av lägre myndighets beslut eller åtgärd beteckning på den som anfört besvär mot en domstols beslut Sidan 8 av 17

9 klander kläm kommitté kommunal inkomstskatt kommunicera (komsa) koncept konkurs kontrakt kontrasignera korrektur kronan kumulation kutym kvarlåtenskap kvarstad kvittning kärande laga förfall talan genom ansökan om stämning med yrkande om ändring eller rättelse av bl.a. testamente, arvskifte slutkläm, sammanfattning i domskäl en grupp personer som har utsetts att utreda viss fråga och avge förslag den skatt som erläggs till kommunen delge part vad motpart yrkat eller anfört i mål och ge honom möjlighet att komma in med yttrande däröver utkast till skrivelse, protokoll, etc. rättsligt förfarande varigenom en gäldenärs tillgångar realiseras och influtna medel fördelas mellan hans borgenärer avtal, vanligen skriftligt en person skriver sitt namn nedanför huvudnamnteckningen och intygar därmed att expeditionen överensstämmer med det beslut som har fattats avdrag av text som satts upp för tryckning, avsett för granskning och rättning tidigare beteckning för staten såsom innehavare av egendom eller rättigheter av förmögenhetsnatur t.ex. fastigheter förening t.ex. av flera mål till ett mål, av flera straff till ett straff handelsbruk eller sedvänja som kan sätta dispositiva lagregler ur spel de tillgångar och skulder som en avliden person efterlämnar en form av handräckning som avser att säkerställa senare exekution två motstående fordringar upphör genom att de avräknas mot varandra den som tar initiativet, väcker talan i ett tvistemål; motparten är svarande giltigt hinder att ej fullgöra något Sidan 9 av 17

10 laga kraft lagfart lega legal lis pendens länsrätt medgivande missiv missnöjesanmälan misstänkt mora målsägande nöjdförklaring obduktion obestånd offentlig försvarare offentlig handling ohemul opriorterad fordran egenskapen att en dom eller ett beslut ej kan överklagas eftersom tiden för fullföljd gått ut eller rätt att överklaga ej finns inskrivning i fastighetsbok eller inskrivningsregister att någon förvärvat äganderätt till fast egendom avtal om nyttjanderätt till en sak eller av arbetskraft laglig mål som pågår förvaltningsdomstol i första instans förklaring från svaranden att han icke motsätter sig att kärandens yrkande bifalls skrivelse varmed en myndighet överlämnar en handling, akt etc. till någon, följebrev nödvändig anmälan för att få fullfölja talan mot vissa beslut den mot vilken misstanke om brott riktas (jfr tilltalad) dröjsmål den mot vilken ett brott blivit begånget eller som lidit skada av ett brott förklaring av den dömde att han avstår från att föra talan mot den ådömda påföljden undersökning av en död människas kropp oförmåga att betala förfallna skulder försvarare som utsetts av rätten och som får ersättning av allmänna medel allmän handling är offentlig i den meningen att varje svensk medborgare i princip har rätt att ta del av handlingen hos den myndighet där handlingen förvaras, om undantag stadgas i sekretesslagen, se även hemligstämpel obefogad, orättmätig, otillbörlig fordran utan förmånsrätt Sidan 10 av 17

11 ordningsbot av polisman ålagda böter för mindre förseelser; om ordningsboten godkänns, är saken slutligen avgjord (jfr strafföreläggande) paginera pantbrev partsbehörighet partssuccession petita plenum plädering praxis prejudikat preklusion preskription prioriterad fordran process processbehörighet promemoria promulgationslag proposition numrera sidorna i akt eller skrift (pagina = sida) av inskrivningsmyndighet utfärdat bevis rörande panträtt i fast egendom rätt att vara part i rättegång efterträdares (successors) inträde i en rättegång de önskemål om anslag som en myndighet årligen före den första september ger in till central förvaltningsmyndighet eller regeringen och som ligger till grund för statsverkspropositionen sammanträde med alla ledamöter i en domstol eller ett ämbetsverk parternas slutanföranden i en rättegång då synpunkter på bevisning en och den rättsliga bedömningen anförs sedvana, bruk; ofta härledd från prejudikat tidigare avgjorda mål eller ärenden, tidigare fattade beslut (ofta i högre instans) som bildar norm i liknande mål eller ärenden förlust av rätt till fordran, talan m.m. sedan viss tid förflutit efter ett kallelseförfarande utan att rätten gjorts gällande förlust av rätt till fordran, talan m.m. sedan viss tid förflutit från en bestämd händelse utan att rätten gjorts gällande fordran med förmånsrätt i konkurs rättegången enligt RB (allmän process); förfarandet enligt FPL (förvaltningsprocess) och specialprocess parts behörighet att själv utföra sin talan redogörelse, sammanställning av synpunkter; lagförslag som utarbetats inom ett departement lag som innehåller bestämmelser om när en lag skall träda i kraft och vad som sammanhänger därmed regeringens förslag till riksdagen Sidan 11 av 17

12 prövningstillstånd påföljd för brott påminnelse recit reformatio in pejus reformatio in mellius regeringsrättssekreterare registrator registratur regleringsbrev relevant remiss renovation reseförbud res judicata resning resolution krävs i allmänhet för att HD eller RR skall pröva mål eller ärende som har avgjorts av hovrätt eller kammarrätt. Erfordras även för att hovrätt skall pröva tvistemål om mindre värden sammanfattande benämning för böter, fängelse, disciplinstraff, villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård (jfr särskild rättsverkan) inlaga i mål vari sökanden bemöter motpartens svar den del av en dom eller ett beslut som innehåller en redogörelse för parternas ställningstaganden och målets eller ärendets tidigare behandling i lägre instans ändring till nackdel för den person som har klagat. Sådan ändring är i allmänhet inte tillåten ändring till det bättre utan att klaganden har yrkat det lagfaren tjänsteman med uppgift att bereda eller föredra mål i regeringsrätten se aktuarie kronologiskt ordnad samling av kopior av skrivelser som utgått från en myndighet brev vari regeringen lämnar uppgift till en myndighet om riksdagens beslut i en anslagsfråga och om de ytterligare föreskrifter som regeringen beslutar i anslutning härtill av betydelse begäran från regeringen eller överordnad myndighet om yttrande i ett ärende eller rörande ett lagförslag kopior eller avskrifter av handlingar som underrätt sänder till överrätt eller annan myndighet för förvaring och ev. granskning förbud av domstol för en person att lämna viss ort tvistefråga eller brottslig gärning kan ej bli föremål för ny rättegång om den prövats i dom som vunnit laga kraft särskilt rättsmedel som kan leda till att ett mål, vilket avgjorts genom lagakraftägande dom, kan prövas på nytt se utslag Sidan 12 av 17

13 retroaktiv revision revisionssekreterare rubrik rådhusrätt rådrum rättegångsfel rättegångsförseelse rättegångshinder rättsfaktum rättsfall rättsföljd rättskapacitet rättskraft rättslig handlingsförmåga rättsmedel rättspraxis rättssubjekt tillbakaverkande förfarandet att överklaga en hovrättsdom till HD lagfaren tjänsteman med uppgift att bereda och föredra mål i HD uppgift i dom eller beslut om domstolen, parterna och dom eller beslut i lägre instans; även en kort sammanfattning av fakta vilken ingår i en myndighets beslut tidigare benämning på allmän domstol i första instans; numera tingsrätt skäligt rådrum i betydelsen tillräcklig tid se domvilla vissa brott som begås i samband med rättegång; kan bestraffas utan att åtal väcks förhållande som medför att en domstol inte är behörig att uppta visst mål till prövning en omedelbart relevant omständighet som leder till att en rättsregel skall tillämpas av domstol avgjort mål eller ärende; ofta detsamma som prejudikat de verkningar av rättslig art som skall inträda om ett rättsfaktum har inträffat förmågan att ha rättigheter och skyldigheter (jfr rättslig handlingsförmåga) egenskapen hos ett avgörande att frågan ej kan prövas i ny rättegång sedan avgörandet vunnit laga kraft förmågan att med rättsligt bindande verkan själv sluta avtal sätt att föra talan mot en dom eller ett buslut (jfr besvär, vad, återvinning) domstolarnas prejudikat den som har rättskapacitet Sidan 13 av 17

14 rättsverkan sak saker sakframställning sakkunnig saklös sanningsförsäkran sekundosuccession servitut skifte skiljedom slutligt beslut sluträkning småmål spärrtid stadfästa statlig skatt (si) se rättsföljd den tvistefråga som är föremål för rättegång eller den gärning åtalet avser skyldig (till brott) den del av en huvudförhandling på parterna presenterar de omständigheter vilka åberopas som stöd för yrkandet person som utses av rätten och som uttalar sig i fråga vars bedömande kräver särskild fackkunskap; även benämning på fackkunnig person som utses av part (jfr vittne) fri från ansvar försäkran av part i tvistemål att lämna sanna uppgifter; utsagan avges under straffansvar rätt att ta arv eller testamente som inträder först sedan annan arvinge eller testamentstagare har avlidit inskränkning i ägares rätt att disponera sin fastighet till förmån för ägaren av annan fastighet byte; delning av ett bo avgörande av skiljemän till vilka parterna hänskjutit en tvist av dispositiv art; en skiljedom har i stort sett samma giltighet som en domstolsdom och kan ej klandras annat än på formella grunder; skiljemännen utses vanligen av parterna beslut varigenom rätten, utan att meddela dom, slutligen avgör ett mål eller ärende samt högre rätts beslut i fråga som fullföljts dit särskilt förmyndares eller god mans slutredovisning (jfr årsräkning) tvistemål om mindre värden som handlägges i förenklad rättegång tid varunder det föreligger hinder mot meddelande om körkortstillstånd fastställa; en förlikning i dispositivt tvistemål skall på parternas begäran stadfästas genom dom den skatt som erläggs till staten Sidan 14 av 17

15 statsliggaren strafföreläggande ställföreträdande stämning svarande syn särskild rättsverkan särskild åklagare sökande taxerad inkomst taxeringsintendent taxeringsrevisor testamente tilltalad ting en årlig specifikation av bl.a. anslag som har beviljats myndigheterna under ett budgetår av åklagare utfärdat föreläggande för misstänkt att betala böter; om föreläggandet godkänns, är saken slutligen avgjord (jfr ordningsbot) benämning på den person som i t.ex. rättegång äger företräda annan fysisk eller juridisk person som saknar rättslig handlingsförmåga föreläggande för någon att ingå i svaromål vid domstol rörande ett mot honom framställt yrkande; ansökan om stämning är det normala sättet att väcka talan i mål vid domstol motparten till kärande i tvistemål särskilt bevismedel som innebär att domarna besiktigar löst eller fast föremål; även en förrättning i bestämda former för att konstatera något som har rättslig betydelse t.ex. till- och avträdessyn vid arrende annan verkan av brott än brottspåföljd, t.ex. förverkande, utvisning åklagare som får åtala endast vissa brott, t.ex. ämbetsbrott; JK och JO benämning på den som gör ansökan i ett ärende eller anhängiggör ett mål på annat sätt än genom ansökan om stämning, t.ex. gemensam ansökan om äktenskapsskillnad sammanlagda beloppet av inkomst från en eller flera förvärvskällor den tjänsteman vid länsstyrelsen som har till uppgift att föra det allmännas talan i taxeringsprocessen den tjänsteman vid länsstyrelsen som verkställer utredningar i form av revisioner (ev. granskning av skattskyldigs räkenskaper) för att kontrollera den skattskyldiges uppgifter eller om denne ej lämnat uppgifter söka få fram ett underlag för en taxering; resultatet av kontrollen redovisas i en revisionspromemoria en persons förordnande om sin kvarlåtenskap den mot vilken talan riktas i ett brottmål (jfr misstänkt) sammanträde med tingsrätt för huvudförhandling Sidan 15 av 17

16 tingsrätt tradition transumt tredje man tredskodom tvistemål underrätt uppropslista uppskov utanordning utlåtande utmätning utredning utslag vad vakant vidimera vilandeförklaring vite allmän domstol i första instans överlämnande av något till annan utdrag, avskrift av vissa delar av en handling person som ej är part i avtal eller en tvist men likväl berörs därav på något sätt dom i tvistemål som meddelats när ena parten har uteblivit från en förhandling mål som rör ekonomiska eller andra privata förhållanden domstol i första instans (jfr tingsrätt och länsrätt) förteckning över mål och ärenden som utsatts till förhandling viss dag förhandling avbryts och utsätts att fortsätta senare dag beslut om utbetalning av pengar myndighets eller riksdagsutskotts svar på en fråga som hänvisats (remitterats) dit viss egendom tas om hand av utmätningsmannen, kronofogden, och säljs på offentlig auktion för att få medel till betalning av fordran se kommitté avgörande i handräckningsmål, slutligt beslut av administrativ myndighet; utfärdas i vissa fall som resolution rättsmedel mot tingsrätts dom; om ena parten vädjar kan motparten vanligen fullfölja talan genom anslutningsvad. Finns ej längre, numer överklagande ledig, ej besatt, utan innehavare bestyrka riktigheten av avskrift, kopia etc. förklaring att handläggning av mål eller ärende uppskjuts på obestämd tid, i avbidan på t.ex. viss utredning en penningsumma som bestämts i förväg om viss förpliktelse ej fullgöres, t.ex. då part kallas att inställa sig vid domstol Sidan 16 av 17

17 vitsorda vittne vräkning våda vållande vårdnadshavare vädja yrkande åklagare årsräkning åtal åtalseftergift återvinning äganderättsbevis äktenskapsförord äktenskapsskillnad överförmyndare erkänna riktigheten av ett påstående, medge skäligheten av ett yrkat belopp person som, utan att vara part, under straffansvar hörs inför domstol för att lämna upplysningar i mål eller ärende (jfr sakkunnig) avhysning genom utmätningsman av nyttjanderättshavare, t.ex. hyresgäst olyckshändelse; se casus se culpa den som har att sörja för ett barns personliga omvårdnad, vanligen föräldrarna anföra det domslut en part begär tjänsteman som har till uppgift att föra talan för brott under allmänt åtal (jfr allmän åklagare) den årliga redovisning som förmyndare eller god man skall inge till överförmyndaren talan inför domstol om ansvar för brott se eftergift rättsmedel för utebliven part mot tredskodom, för gäldenär mot utslag i handräckningsmål samt mot slutbevis i mål om betalningsföreläggande; talan om ogiltigförklaring av vissa rättshandlingar som företagits av någon som senare har försatts i konkurs av inskrivningsmyndighet utfärdat bevis angående sökt eller beviljad lagfart på fast egendom skriftligt avtal mellan makar angående egendomsordningen i deras äktenskap; skall inges till tingsrätten definitiv upplösning av ett äktenskap genom dom av kommunfullmäktige vald person med uppgift att öva tillsyn över förmyndares och god mans förvaltning Sidan 17 av 17

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer

PM Stämningsmål. Inledning

PM Stämningsmål. Inledning 1 (5) Mark- och miljödomstolarna PM Stämningsmål I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för stämningsmål. Observera att uppgifterna i detta PM inte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2008:153 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Straffprocessrätt 2/18/14. En översiktlig introduktion. Föreläsningens huvudteman. Processrätt. Processtyper och -lagar. Processens funktioner

Straffprocessrätt 2/18/14. En översiktlig introduktion. Föreläsningens huvudteman. Processrätt. Processtyper och -lagar. Processens funktioner Straffprocessrätt En översiktlig introduktion Föreläsning av Eric Bylander den 17 februari 2014 Föreläsningens huvudteman Processrätten definierad Processens funktioner Straffprocessens särdrag Central

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skuldsaneringslag; utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:548 Utkom från trycket den 16 juni 2006 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Skuldsanering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

OH-bilder till Martin Wallins föreläsning om rättskraft i tvistemål

OH-bilder till Martin Wallins föreläsning om rättskraft i tvistemål OH-bilder till Martin Wallins föreläsning m rättskraft i tvistemål Dmens rättsverkningar En dm får flera lika rättsverkningar ch de inträder vid lika tidpunkter. Rättskraft Samma sak kan inte prövas engång

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning 11 Dödsboanmälan Dödsboanmälan Avsnitt 11 151 Prop. 1958:B 23 11.1 Allmänt 11.1.1 Inledning Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa Förutsättningar förutsättningar låta en bouppteckning

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2016, 77 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

Lag (1980:894) om jaktvårdsområden

Lag (1980:894) om jaktvårdsområden Lag (1980:894) om jaktvårdsområden [Innehåll] [Ändringar] [Fakta] [Övergångsbestämmelser] Allmänna bestämmelser 1 I syfte att främja jaktvården och jakträttsinnehavarnas gemensamma intressen genom en samordning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren Överförmyndaren FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR 160520 FLIK SID Öf 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Enligt 19 kap 14 Föräldrabalken får Överförmyndare uppdra åt en kommunal tjänsteman med

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

Stämningsansökan i tvistemål I 42 kap. 2 RB framgår vad en ansökan om stämning skall innehålla, vilket är 1. ett bestämt yrkande, 2. en utförlig redog

Stämningsansökan i tvistemål I 42 kap. 2 RB framgår vad en ansökan om stämning skall innehålla, vilket är 1. ett bestämt yrkande, 2. en utförlig redog De grundläggande dragen i rollfördelningen och i den yttre ramen för processen 1. Det är parterna som bestämmer vilken tvistefråga som skall dras inför domstolen och det är parterna som bestämmer tvistefrågans

Läs mer

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 18 Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:649 Inledande bestämmelser 1 För att säkerställa

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad ÖVERFÖRMYNDRNÄMND Delegationsordning Bakgrund ntagen 2011-01-04 Ändrad 2011-12-14 Överförmyndaren får enligt 19 kap 14 FB uppdra åt en kommunal tjänsteman (gäller även tjänsteman i annan kommun) med den

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988); SFS 2004:393 Utkom från trycket den 8 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Femte avdelningen Om rättegången i hovrätt 49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem; SFS 1999:1137 Utkom från trycket den 15 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Regeringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2014:649 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:9

Regeringens proposition 1996/97:9 Regeringens proposition 1996/97:9 Ny rättshjälpslag Prop. 1996/97:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2000:226 Utkom från trycket den 9 maj 2000 utfärdad den 19 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen SFS nr: 2003:69 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Utfärdad: 2003-02-27 Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:450

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Författningssamling ÖFN Antaget av överförmyndarnämnden: 2007-08-27 75 Senaste ändring: 2008-12-01 131, 2009-04-02 170, 2011-03-24 28, 2012-11-08 48, 2013-03-26 11 Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Läs mer

Fjärde avdelningen Om rättegången i underrätt. 42 kap. Om stämning och förberedelse och om avgörande av mål utan huvudförhandling

Fjärde avdelningen Om rättegången i underrätt. 42 kap. Om stämning och förberedelse och om avgörande av mål utan huvudförhandling Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Fjärde avdelningen Om rättegången i underrätt I. Om rättegången i tvistemål 42 kap. Om stämning och förberedelse och om avgörande av mål utan huvudförhandling

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om patent- och marknadsdomstolar; SFS 2016:188 Utkom från trycket den 22 mars 2016 utfärdad den 10 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 november 2016 T 3638-15 KLAGANDE Skatteverket Ombud: MZ Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART Gölab Handels AB i likvidation, 556672-8282

Läs mer

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen (39/1889) 10 kap. 5 3 mom., sådant det lyder i lag 875/2001, ändras 10 kap. 2 och 3, 6 1 mom. samt 9 och 11,

Läs mer

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande Lag (SFS 1999:116 om skiljeförfarande Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får genom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän. Ett sådant avtal kan avse

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad Delegeringsordning överförmyndarnämnden antagen 20 april 2016, diarienummer ÖN 2016/akt 0/288 Anmälan av delegeringsbeslut: Samtliga beslut som fattas med stöd av delegeringsordningen ska för all lagstiftning

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Antagen av Överförmyndarnämnden den 18 oktober 2016, 86 Delegering av ärenden inom nämnd Enligt Kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd ge uppdrag

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2015 Ö 5099-13 KLAGANDE Hallskär Stockholm AB, 556764-3589 Ombud: Advokat L B MOTPARTER 1. Stockholms Ridhus AB, 556753-1636 Ombud:

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd antagen av kommunfullmäktige 1995-09-13, 54 Gäller från 1995-09-01 1) 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 september 2012 Ö 5396-11 KLAGANDE Themco Ekonomiska förening, 769621-2807 c/o TN Ombud: Advokat LS MOTPART Lifestyleurlaub Corp.,

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

PROCESSRÄTT Daniel Nordström

PROCESSRÄTT Daniel Nordström PROCESSRÄTT Daniel Nordström AGENDA Juridiska begrepp Svenska domstolarna Rättegångsförfarande vid tvistemål Juridik hjälp Alternativa konfliktlösningsmetoder Skiljeförfarande Förhandlingsteknik vid tvistemål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

Rättsmedlen 4/28/14 T4, UU Föreläsningens huvudteman. Rättsmedel. Föreläsning av Eric Bylander den 28 april 2014

Rättsmedlen 4/28/14 T4, UU Föreläsningens huvudteman. Rättsmedel. Föreläsning av Eric Bylander den 28 april 2014 Rättsmedlen Föreläsning av Eric Bylander den 28 april 2014 Föreläsningens huvudteman Rättsmedel definierade Omprövning och överprövning Fokus på överklagande vad, var, vem, hur, när, särskilt pt-regleringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2006:891 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning.

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Allmänt om delegation I kap. 19 14 föräldrabalken (FB) finns bestämmelser

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden Beslutad av överförmyndarnämnden den 4 september 2000, 16. Att besluta på överförmyndarnämndens vägnar i följande ärenden eller grupper av ärenden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 april 2014 B 4080-13 KLAGANDE MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat RT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 juni 2009 Ö 3904-08 KLAGANDE MH Ombud: Jur.kand. BB MOTPART AH Ombud: Advokat YB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Andra avdelningen Om rättegången i allmänhet

Andra avdelningen Om rättegången i allmänhet Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Andra avdelningen Om rättegången i allmänhet I. Om rättegången i tvistemål 10 kap. Om laga domstol 1 [4181] Laga domstol i tvistemål i allmänhet är rätten i

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2016:491 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels att

Läs mer

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN Datum Diarienummer Delegeringsförteckning för Överförmyndaren Lilla Edets kommun Överförmyndaren i Lilla Edets kommun delegerar till överförmyndarhandläggarna, enligt samverkansavtal

Läs mer

Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd

Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd givna den 1 oktober 1996, reviderade den 1 mars 2002, reviderade 27 september 2015 Kontakt: skiljedom@handelskammaren.com Regler för Sydsvenska

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Beslutsdatum Överförmyndarnämnden Chef överförmyndaret Ann Wribe 2016-06-22 Gäller tills vidare 1 (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 februari 2017 Ö 5688-15 KLAGANDE Alektum Group AB, 556331-1678 Box 11108 404 23 Göteborg Ombud: Advokat PH och jur.kand. HÅ-L MOTPART

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål

Lag. RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål Ärende Regeringen har till 2009 års riksmöte överlämnat sin proposition

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 november 2008 Ö 3241-06 KLAGANDE TK Ombud: Advokat ES SAKEN Klagan över domvilla m.m. TIDIGARE AVGÖRANDE Försvarsmaktens personalansvarsnämnds

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2000:172 Utkom från trycket den 27 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler 1 Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler Kontakt: skiljedom@handelskammaren.com Antagna och i kraft från och med den 18 mars 2016 Parter som i skiljeavtal hänvisar till Sydsvenska Industri-

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juli 2012 B 2895-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER Efterlevande till US 1. A-BS 2. HS SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Sambolag; utfärdad den 12 juni 2003. SFS 2003:376 Utkom från trycket den 23 juni 2003 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN ÖN-bilaga 8/2013 Ersätter KFS 2012:21 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:25 DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Rättegångsbalk (1942:740) [Fakta & Historik] SFS 1942:740 Källa: Rixlex. Utfärdad: 1942-07-18 FÖRSTA AVDELNINGEN. Uppdaterad: t.o.m.

Rättegångsbalk (1942:740) [Fakta & Historik] SFS 1942:740 Källa: Rixlex. Utfärdad: 1942-07-18 FÖRSTA AVDELNINGEN. Uppdaterad: t.o.m. SFS 1942:740 Källa: Rixlex Utfärdad: 1942-07-18 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:401 Rättegångsbalk (1942:740) [Fakta & Historik] FÖRSTA AVDELNINGEN Om domstolsväsendet 1 Kap. Om allmän underrätt 1 Tingsrätt

Läs mer

Disciplinstadga. för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB

Disciplinstadga. för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB 1(5) Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB Fastställd av styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB att gälla fr.o.m. 2014-06-18. Inledning Disciplinstadgan syftar till att värna

Läs mer