NICLAS KOLLAR NY. Dalhalla, Rättvik BILD. Foto: Martin Litens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NICLAS KOLLAR NY. Dalhalla, Rättvik BILD. Foto: Martin Litens"

Transkript

1 KALK OCH KALKSTEN

2

3

4 NICLAS KOLLAR NY BILD. Foto: Martin Litens Dalhalla, Rättvik

5 5 I N N E H Å L L 7 DYNAMIK & URKRAFT 9 TRADITION & VISION 11 EKOLOGI & BALANS 13 MORAL & ETIK 15 MATEMATIK & LOGIK 17 MÄNNISKAN & MARKNADEN 19 REFLEXION & KOMMENTAR 20 MARKNAD & APPLIKATIONER 24 LOGISTIK & KRETSLOPP 26 LITET KALKLEXIKON Produktion: Tryck: Tryckeri AB Knappen, Sverige. Maj 2007 Bilder: Bo Dahlgren/www.topimage.nu, Fredrik Nordin, Staffan Winbergh, Kristina Ahlstad, Airlift AB, Martin Litens och Getty Images.

6

7 D Y N A M I K & U R K R A F T 7 Nyckeln till framgång ligger i ett ständigt sökande. Att upptäcka, hitta och utveckla nya värdefulla produkter. En dynamisk urkraft som styckevis och delt skapar en bärande helhet. Kalk är en historisk produkt med framtid; ett kraftfullt naturmaterial. Flexibelt och mångsidigt med ett brett användningsområde. Ett traditionsrikt material som sedan urminnes tider betjänat människan, inte minst i våra dagar som en viktig råvara till våra basindustrier. Högaktuellt tack vare sin helande verkan i arbetet med att återställa den obalans som skett i modern tid; på jorden, i skogen, i floder och sjöar. En seriös och pålitlig miljöaktör med ekologiska förtecken. Det sägs att naturen läker alla sår men idag måste vi ge den en hjälpande hand och här kommer kalkprodukten in som en dynamisk faktor i läkeprocessen.

8 1

9 T R A D I T I O N & V I S I O N 9 Man måste gå baklänges för att kunna leva framlänges. Verkar tanken absurd? Tvärtom. Erfarenhet och kunskap som byggts upp sedan århundraden tillbaka är den plattform vi står på för att klara av nuet och glänta på dörren till framtiden. SMA Mineral har sin vagga i Persberg (Pers gruvfält) som är Värmlands största gruvområde med rötter från talet. Företaget är följaktligen sprunget ur en traditionsrik bergsmannakultur. En kultur som förpliktigar och förvaltas med omsorg och ansvar. Inom SMA Mineral är kalk och kalkhantering huvudnäringen. Kalk är en urkraft och en naturprodukt med många applikationer. Kalken förekommer i många geologiska formationer världen över och har ett mycket brett användningsområde. På SMA Mineral behärskar vi kalkens flexibilitet och styrka. Den teknik och de processer som är utmärkande för en expansiv kalkindustri.

10

11 E K O L O G I & B A L A N S 11 Precis som jorden går i sitt bestämda kretslopp kring solen är alla våra livsbetingelser beroende av en bestämd rytm. Rubbas balansen kommer vi i otakt. Därför måste vi hushålla med våra råvaror. Verksamheten på vår planet måste följa det ekologiska systemet; naturens eget kretslopp. Kalken är en råvaruresurs. Inte enbart en nödvändig produkt för industriella ändamål vid produktion av t ex stål och papper, utan även som naturligt läkemedel för att hela de sår som följt i kölvattnet på en explosionsartad utveckling. Att ta vara på och värna om jordens resurser vilar på en ekologisk grundsyn. Det nya ämnet beteendeekologi har vuxit sig starkt sida vid sida med den humanism som blir signifikativ för det nya millenniet. En värld i harmoni och balans, där kalken med sina suveräna egenskaper och många applikationsområden är en överlägsen kraft och gruva att ösa ur.

12 1

13 M O R A L & E T I K 13 Varje tidsperiod har sina etiska och moraliska förebilder. I antikens Grekland var det Sokrates och Aristoteles som också anses vara stilbildande för vår tids värderingar. Med de humanismens vindar som sveper över världen har också moralbegreppen fått en framträdande plats i solen. Det handlar både om individuellt ansvar och en god laganda. Det sägs att drygt 90% av ett företags framgång ligger i den atmosfär man lyckats skapa. Ömsesidigt beroende skapar ömsesidigt förtroende. Vi vill ha en rak och ärlig dialog samt en ödmjuk attityd. Miljö och moral är också samma andas barn. En ideologisk inställning där kretsloppstänkandet ingår i den moralkodex som vi på SMA Mineral anser vara en självklarhet. Varken livet eller företaget är ett självspelande piano. Att hålla moralens fana högt, hylla det sunda förnuftet, värna om den inre och yttre miljön är ett osvikligt krav hos oss på SMA Mineral. Vi strävar alltid efter att göra vårt bästa. Merparten av företagen inom SMA Mineral-gruppen har certifierade ledningssystem för kvalité och miljö.

14 1

15 M A T E M A T I K & L O G I K 15 Även om den ekologiska eran har ett starkt skimmer måste vi vara realister och här kommer logiken in. Målsättningen är att genom en väl planlagd strategi på ett funktionellt och ekonomiskt sätt ta tillvara, förädla och omsätta våra kalkprodukter, näringslivet och den enskilda individen till fromma. Vi skall skapa värden för våra kunder genom att öka vår kunskapsbank. Inom företaget, hos våra medarbetare och i våra produkter. Enkel matematik som ger tillväxt och är gynnsam för alla. En kedjereaktion som ger utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Tekniska landvinningar. Forskning, nya investeringar vilket inte minst leder till att nya jobb skapas.

16 1

17 M Ä N N I S K A N & M A R K N A D E N 17 Marknaden är ingen isolerad ö. Den är i högsta grad påtaglig och befolkas av människor som du och jag. Liksom varje människa är unik består marknaden av många aktörer och därmed också flera åsikter. Således påverkas alla företag av människornas åsikter och investeringar. Vill vi ha miljövänliga företag (och det vill vi) så kommer miljön i fokus. Idag har vi som enskilda människor makt över företagen. Eftersom vi som människor utgör marknaden är det våra regler som gäller. Detta är viktigt för oss som företag att inse. Marknaden är inte allsmäktig, den är mänsklig. Vill vi som företag motsvara människors förväntan, måste vi följa riktlinjerna för ett mänskligare samhälle. Riktlinjer som vi på SMA Mineral tagit fasta på.

18 1

19 R E F L E X I O N & K O M M E N T A R 19 Utan att gå in på detaljer har vi velat ge en bild av vårt företags position inom kalk och kalkhantering och vilka tankar och värderingar som styr vår verksamhet och vårt handlande. Vi vet också att det krävs större styrka att hantera en framgång än en motgång. Att hålla sig på topp kräver både tuffa tag, lyhördhet, flexibilitet och icke ödmjukhet att förglömma. Vi lever i en föränderlig värld med snabba växlingar där det gäller att vässa känselspröten och kontinuerligt hålla en öppen dialog. En tuff marknad betyder tuff konkurrens och det gäller att följa med i utvecklingen. Helst ligga steget före. SMA Mineral har bra på fötterna. Vi kan vår produkt och vår marknad. Vår ambition är att i samarbetet med våra kunder vara en stark aktör. Där erfarenhet, kunskap, kapacitet, styrka och kreativitet är den kombination som skapar en långsiktig vinnare.

20 M A R K N A D & A P 20 BRÄND KALK BRÄND DOLOMIT KALKSTEN DOLOMIT SLÄCKT KALK JÄRN & STÅL SMA Mineral är ett kunskapsföretag med lång erfarenhet inom kalk och kalkhantering. Detta har gett oss en ledande position som leverantör till stålindustrin. Vi tillverkar och hanterar produkter anpassade till olika metallurgiska ändamål. Tekniker och metoder som ständigt finslipats och där olika kalkprodukter har en avgörande betydelse i de olika tillverkningsprocesserna. Kvalitetsstål är ofta framställt med kalkprodukter från SMA Mineral. KRAFTKALK BRÄND KALK KALKSTEN SLÄCKT KALK MAGNESIUMHYDROXID Vid tillverkning av papper används ofta PCC som fyllmedel och för bestrykning. Vi erbjuder också magnesiumhydroxidprodukter av hög kvalité för behandling av pappersmassa vid t ex blekning. PAPPER & CELLULOSA SMA Mineral är storproducent av kalkprodukter till cellulosaindustrin. Kausticeringsprocessen inom cellulosaindustrin kräver en kalkprodukt med hög renhet och en mycket god kausticeringsförmåga. SMA Minerals kalkprodukter är genomgående av mycket hög kvalitet och uppfyller marknadens krav. Genom investeringar i vår anläggning i Sandarne, Sverige, har vi tagit fram specialprodukter för cellulosaindustrin. Stor lagringskapacitet och effektiv distribution genom egen transportorganisation gör att en ansenlig mängd akutkalk kan levereras snabbt och effektivt.

21 P L I K A T I O N E R VÄXTODLING Regelbunden kalktillförsel av kalcium och magnesium är grundläggande för all växtodling. För att grödorna skall kunna tillgodogöra sig gödningsämnena måste det finnas kalk, vilket effektiviserar samt frigör gödningsresurserna som finns i jorden. SMA Mineral tillhandahåller ett brett sortiment av kalkprodukter av hög kvalitet. Även strukturkalk som har en luckrande effekt på jorden finns i sortimentet. Vi assisterar med tolkning av jordanalyser och ger råd om vilka produkter som är lämpligast. Vi rekommenderar en flerårsplanering för att få bästa långsiktiga odlingsekonomi. Med kalk- och magnesuimprodukter från SMA Mineral får man hög effekt till en låg kostnad/ha. Mg-KALK KALKSTEN DOLOMIT MAGNESIUMOXID 21 MILJÖKALKNING KALKSTEN Redan i början på talet började man i Sverige att behandla sjöar och vattendrag med kalkprodukter för att motverka effekterna av surt nedfall. Tillsats av kalkstensprodukter höjer ph-halten vilket är positivt för både mark och vatten. Vatten återfår förmågan att hysa en rik fauna och flora. I marken hjälper kalken till att förbättra växtkraften genom en förbättrad balans mellan olika näringsämnen. SMA Mineral erbjuder produkter för anpassade behandlingar av olika områden. Kalken sprids från land, luften eller vattnet beroende på rådande förutsättningar.

22 M A R K N A D & A P 22 KC BINDER BRÄND KALK SLÄCKT KALK MARKSTABILISERING Djupstabilisering är en effektiv metod som används i ett antal olika tilllämpningar i lösa jordar, framför allt för reduktion av sättningar och förbättring av stabilitet. Metoden är ekonomisk och tillförlitlig och den brukas ofta som jordförstärkning vid väg- och järnvägsbankar, slänter, schakter samt VA-ledningar. Hållfastheten i pelarna ökar med tiden efter installationen, vilket ytterligare förbättrar samverkan mellan pelare och omgivande jord. Dessutom är kalkstabilisering en miljövänlig metod eftersom tillförsel av kalk förhöjer det ofta låga ph-värdet. SLÄCKT KALK BRÄND KALK KALKSTEN MAGNESIUMOXID MAGNESIUMHYDROXID VATTENRENING Rent, friskt vatten bör vara en mänsklig rättighet. Vid all form av vattenrening är det av största vikt att använda rena kalk- och magnesiumprodukter. Då får man en god utnyttjandegrad. Även vid avhärdning och ph-justering av dricksvatten passar kalk utmärkt. Vid våra anläggningar tillverkas bl a malda kalkstensprodukter och släckt kalk för avloppsvattenrening, slambehandling och dricksvattenbehandling. Vi marknadsför och levererar dessutom bäddmaterial för infiltrationsdammar. SMA Mineral erbjuder även högkvalitativa magnesiumprodukter som magnesiumoxid och magnesiumhydroxid.

23 P L I K A T I O N E R RÖKGASRENING Rökgas är den mängd av gaser, partiklar och vätskedroppar som bildas vid pyrolys eller förbränning. Förbränningsreaktionernas sönderdelningsprodukter är ett otal farliga ämnen som blandas med den luft vi skall andas. Kalkprodukter kan användas för att avlägsna dessa föroreningar. Vi levererar kalkprodukter till ett stort antal kunder med speciellt anpassade förbränningsoch rökgasreningsmetoder. Då kalk används som absorbent är det viktigt att använda rena kalkprodukter för att erhålla hög verkningsgrad. BRÄND KALK SLÄCKT KALK KALKSTEN DOLOMIT 23 BYGGNATION Redan i antiken var kalk känt som ett utmärkt bindemedel. Murbruk av kalk härdas mycket långsammare än konventionell cement. Genom att blanda kalk och cement kan man skapa en perfekt komposition, smidig och lätt att arbeta med tack vare sin plasticitet. Dessutom får man en tät och mycket hållbar konstruktion utan risk för sprickor. Puts eller rappning med kalkbruk är också högt värderat av arkitekter världen över. Kalk i alla partikelstorlekar från hela block till kross och mjöl ingår som en hållfast ingrediens i infrastrukturen. Kalk utgör ett pålitligt material vid byggen av vattenreservoarer, broar, vägar och inte minst inom betong-, takpapp- och asfaltstillverkning samt vid markstabilisering. BRÄND KALK SLÄCKT KALK KALKSTEN DOLOMIT

24 24 L O G I S T I K K R E T S L O P P E T SMA Mineral är en av de största tillverkarna av kalkprodukter i norra Europa och Bulgarien. Ansenlig produktions- och lagringskapacitet vid våra fabriker och en egen transportorganisation, gör att vi alltid finns till hands, dvs närkontakt med våra kunder. Vi arbetar intensivt för att ständigt förbättra vår service i ambitionen att alltid sätta kunden i centrum. Rätt vara i rätt tid på rätt plats. Vi gör vårt bästa för att kundens behov alltid uppfylls. Hanteringen och applikationen av olika kalkprodukter är en viktig länk i kedjan. SMA Minerals tekniska avdelning är en betydelsefull inrättning där vi hjälper våra kunder med utformning av logistik, där transporttekniken integreras med materialhantering och lagerstyrning. Vi är också en samarbetspartner vid planering, byggnation och finansiering. ENERGI EL KALKVERK UGN SILO KALCIUM- KARBONAT KALKSTENSFYNDIGHET

25 25 MALDA/KROSSADE KALKPRODUKTER SLÄCKT KALK BRÄND KALK STÅL-/ JÄRNVERK RETUR SANDARNE BRÄND KALK KRAFTVÄRMEVERK CELLULOSAINDUSTRI DEPONI SLAGGCEMENT SLÄCKT KALK RENINGSVERK JORDBRUK RÖKGASRENING Kalkens väg till olika användningsområden kan närmast betraktas som ett perpetuum mobile. Dvs ett evigt kretslopp där gruvan naturens egen råvarukälla med sina kalkstensfyndigheter levererar kalk i olika former och fraktioner. En oändlig kedjereaktion gynnsam för olika grenar inom industri, jord-, vatten- och skogsbruk. Från själva kalkbrytningen i fyndigheten till kalkverkets bearbetning för vidare transport till olika avnämare. En tekniskt avancerad tur- och returresa där alla kalkens egenskaper gör insatser för industrin och en renare miljö. Oavsett det handlar om kalksten, dolomit, bränd eller släckt kalk. ÖVRIG INDUSTRI MARK- STABILISERING BYGGNATION ASFALT VATTEN SKOGSBRUK

26 26 L I T E T K A L K L E X I K O N Inom kalkbranschen råder en viss begreppsförvirring. Vad är vad och vad används de olika produkterna till. Här har vi valt ut ett antal benämningar för att bringa reda i begreppsfloran. Från de vanligaste kemiska formlerna har vi gått vidare på en mer jordnära nivå från själva benämningen till process och användningsområde: Ca = kalcium. CaCO 3 kalciumkarbonat = kalksten. CaO kalciumoxid = bränd kalk. Ca(OH) 2 kalciumhydroxid = släckt kalk. CaCO 3. MgCO 3 kalciummagnesiumkarbonat = dolomit. CaO. MgO kalciummagnesiumoxid = bränd dolomit. MgO magnesiumoxid = förädlad bränd dolomit. Mg(OH) 2 magnesiumhydroxid = brucit. Aktiv kalciumoxid = fri kalk som kan reagera kemiskt. Bestrykningspigment = pigment för bestrykning av papper (leverans vanligast som slurry. Blandning av extremt ljusa, rena partiklar t ex kalkstensmjöl eller kaolin). Bränd kalk, osläckt kalk = kalkprodukt med huvudsakligast CaO. Framställd av kalksten där koldioxiden avlägsnas genom upphettning. Byggnadskalk = bindemedel för mursten till byggnader. Dolomitisk kalksten = kalksten i vilken mindre mängd mineralet dolomit ingår. Dolomitsten = bergart som huvudsakligen består av mineralet dolomit. Filler = finmald kalksten eller dolomitsten. Används som fyllmedel i t ex asfalt, plast, färg och papper. Flotation = kemisk-fysikalisk separationsprocess som genomförs i en vattenuppslamning. Fossil = spår av organism inbäddad i sediment. Försurning = sänkning av ph-värdet i mark, vattendrag och sjöar. Hydraulisk kalk = bindemedel för puts och murbruk. Jordbrukskalk = kalk- och dolomitprodukter som används i jordbruket för att höja ph-värdet i marken. Kalcinering = bränning eller upphettning av ett material för att avlägsna flyktiga beståndsdelar eller förändra kristallstrukturen. Kalcit = kristallint mineral bestående av kalciumkarbonat. Kalk = vardaglig benämning på olika kalkstensprodukter. Kalkbränd dolomit = kalcinerad dolomitsten till restkolsyrehalt i nivå med normalbränd kalksten. Kalksten = bergart som huvudsakligen består av mineralet kalcit. Karbonatsten = bergart dominerad av karbonatmineral. Magnesiumoxid = bränd dolomit som förädlats till MgO. Används bl a i konstgödsel, foder och inom pappersindustrin. Magnesiumhydroxid = brucit (naturligt förekommande mineral) eller syntetisk (utfällning från havsvatten). Mesa = slam av kalciumkarbonat bildat vid kausticering av grönlut. Mesaugn = roterugn för mesabränning. Metallurgisk kalk = bränd kalk. Slaggbildare och infodringsskydd vid metallurgiska processer. Mg-kalk = mekanisk blandning av kalk- och dolomitsten. Används som kalkningsmedel i jordoch skogsbruk. Mineral = homogent, oorganiskt ämne bildat genom naturprocess. Ingår i eller härrör från jordskorpan. Neutralisering = eliminering av överskott av H + eller OH - genom tillförsel av bas respektive syra. PCC = Precipitated Calcium Carbonate. Fälld kalciumkarbonat. Rökgasrening = rening av rökgaser från miljöskadliga ämnen. Sjökalk = kalkstensmjöl som motverkar försurning. Slurry = uppslamning av fasta partiklar i vätska. Svavelabsorbent = binder ingående svavel i rökgas till fast fas, vilken kan avskiljas. Trädgårdskalk = kalk- eller dolomitsten. Krossad eller agglomererad för trädgårdsbruk. Urbergsdolomit = karbonatsten bildad i tidig geologisk ålder. Senare omvandlad genom metamorfos.

27 27

28 Tryckeri AB Knappen Miljöcertifierade Denna trycksak är svanenmärkt nr

Referat från medlemsmöte på SMA Minerals, Gäsgruvan 9 september 2015

Referat från medlemsmöte på SMA Minerals, Gäsgruvan 9 september 2015 Referat från medlemsmöte på SMA Minerals, Gäsgruvan 9 september 2015 Ett 25-tal medlemmar mötte upp en solig septemberkväll i det mineralrika Persbergsområdet. Vi blev mottagna av platschefen Jesper Samuelsson

Läs mer

KALK FÖR RÖKGASRENING

KALK FÖR RÖKGASRENING KALK FÖR RÖKGASRENING Rena rökgaser ren luft SMA Mineral är en av Nordens största tillverkare av kalkprodukter. Vi har lång erfarenhet av kalk och kalkhantering. Kalk är en naturprodukt och den naturligaste

Läs mer

KALK FÖR VATTENRENING

KALK FÖR VATTENRENING KALK FÖR VATTENRENING Vatten vårt viktigaste livsmedel SMA Mineral är en av Nordens största tillverkare av kalkprodukter. Vi har lång erfarenhet av kalk och kalkhantering. Kalk är en naturprodukt och den

Läs mer

KALK OCH DOLOMIT FÖR STÅLINDUSTRIN

KALK OCH DOLOMIT FÖR STÅLINDUSTRIN KALK OCH DOLOMIT FÖR STÅLINDUSTRIN Kalk och stål i samma process SMA Mineral är en av Nordens största tillverkare av kalkprodukter. Vi har lång erfarenhet av kalk och kalkhantering. Kalk är en naturprodukt

Läs mer

Filler Kalkstensfiller KALK FÖR ASFALT SMA Mineral AB

Filler Kalkstensfiller KALK FÖR ASFALT SMA Mineral AB KALK FÖR ASFALT SMA Mineral är en av Nordens största tillverkare av kalkprodukter. Vi har lång erfarenhet av kalk och kalkhantering. Kalk är en naturprodukt och den naturligaste metoden att återställa

Läs mer

http://www.skogsindustrierna.org/framtid/gymnasiet/kemilaromedel/grundamnen/teoritext_1 Grundämnen och kemiska föreningar 1. Grundämnen Människan har länge känt till nio grundämnen, nämligen metallerna:

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063)

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) AVFALLSLAG SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) Avfallsslag SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder (i bilaga 2 avfallsförordningen

Läs mer

Great White Stone. Kalk och markstabilisering. Kari Kuusipuro Nordkalk Oyj Abp

Great White Stone. Kalk och markstabilisering. Kari Kuusipuro Nordkalk Oyj Abp Great White Stone Kalk och markstabilisering Kari Kuusipuro Nordkalk Oyj Abp Kalksten Kalksten utgör råmaterialet i kalkprodukter. Kalkstenen består nästan helt av mineralet kalcit, vars kemiska beteckning

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Molekyler och molekylmodeller. En modell av strukturen hos is, fruset vatten

Molekyler och molekylmodeller. En modell av strukturen hos is, fruset vatten Molekyler och molekylmodeller En modell av strukturen hos is, fruset vatten Sammanställt av Franciska Sundholm 2007 Molekyler och molekylmodeller En gren av kemin beskriver strukturen hos olika föreningar

Läs mer

TILLVÄXT OCH HÅLLBAR UTVECKLING

TILLVÄXT OCH HÅLLBAR UTVECKLING TILLVÄXT OCH HÅLLBAR UTVECKLING EKONOMI OCH EKOLOGI Varor som vi köper och konsumerar är huvudsakligen tillverkade av råvaror som kommer från våra naturresurser. Ökad konsumtion medför bland annat ökad

Läs mer

KALK FÖR MARKSTABILISERING

KALK FÖR MARKSTABILISERING KALK FÖR MARKSTABILISERING Från stabilt berg till stabil mark SMA Mineral är en av Nordens största tillverkare av kalkprodukter. Vi har lång erfarenhet av kalk och kalkhantering. Kalk är en naturprodukt

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar

Läs mer

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande.

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande. StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge Sto Scandinavia AB Presentation Företaget Sto Omsorgsfullt byggande. Företaget Sto Sto Scandinavia AB utvecklar, producerar och marknadsför

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

Syror, baser och jonföreningar

Syror, baser och jonföreningar Syror, baser och jonföreningar Joner är laddade byggstenar I en atom är antalet elektroner det samma som antalet protoner i kärnan. En jon är en atom som lämnat ifrån sig eller tagit upp en eller flera

Läs mer

Kemi. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm.

Kemi. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm. Kemi Inom no ämnena ingår tre ämnen, kemi, fysik och biologi. Kemin, läran om ämnena, vad de innehåller, hur de tillverkas mm. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström

Läs mer

Brandskydd, strategi... och tid

Brandskydd, strategi... och tid Brandskydd, strategi... och tid 2 DET HANDLAR OM ATT VINNA VARJE LOPP MOT LÅGORNA. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är tiden. Ju tidigare du kan upptäcka en begynnande brand desto mer tid

Läs mer

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel 12 Tillverkning av produktionshjälpmedel KRAVs regler för produktionshjälpmedel talar om vilka typer av produktionshjälpmedel för växtodling (inklusive trädgårdsodling) som kan KRAV-märkas och vilka kriterier

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

FAKTABLAD. Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk!

FAKTABLAD. Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! FAKTABLAD Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! sida 2 Så här producerar

Läs mer

Vi kalkar för en levande miljö

Vi kalkar för en levande miljö Vi kalkar för en levande miljö Försurning förstör ekosystem FÖRSURNINGEN INNEBÄR SKADOR på skogar och sjöar i kalkfattiga områden och den ger sämre förutsättningar för biologisk mångfald. I en försurad

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 2 Det är upp till oss Anta utmaningarna, låt våra kunder stå i centrum i allt vi gör. Låt oss ta till oss kraften i entreprenörskap och lagarbete för att ta vara på varje

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Definitioner och begrepp Version

Definitioner och begrepp Version Definitioner och begrepp Version 1 2012 07 06 Definitioner i miljöbalken, miljötillsynsförordningen och Reachförordningen samt förklaring av några andra begrepp Definitioner i miljöbalken Blandning: en

Läs mer

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön?

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi? Ett bioraffinaderi är som alla andra fabriker, ett ställe där man tar in råvaror som i fabriken omvandlas

Läs mer

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 73 1 Dnr 2010 2255 Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Nordkalk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad

Läs mer

3 Sammansättning/information om beståndsdelar

3 Sammansättning/information om beståndsdelar 1 Namnet på produkten och företaget Hyttsten Typ L (SSAB prodnr=) Kemisk/teknisk produktbenämning Luftkyld masugnsslagg Produkttyp/användning Hyttsten används till förstärknings- och bärlager i vägar samt

Läs mer

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC FÖRSÄTTSBLAD KONSTEN ATT RENA VATTEN 17/10-12 ELLEN LINDMAN, 12TEC Innehållsförteckning KONSTEN ATT RENA VATTEN MÅL/SYFTE HUR DET GÅR TILL HISTORIA & FRAMTID VATTENRENING & MILJÖ METOD GENOMFÖRANDE REFERENSER

Läs mer

Vi är specialisterna på betong

Vi är specialisterna på betong Vi är specialisterna på betong Vi började med en fabrik i Sverige 1955 Allt startade 1955 då den svenske ingenjören och entreprenören Martin Thomas grundade företagets första betongfabrik i Karlstad. Martin

Läs mer

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET VA-sySTEM FABRIKSBETONG 02 03 VÄLKOMMEN TILL STARKA! Som självständigt familjeföretag med cirka 250 medarbetare tillverkar och levererar

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby

Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby E.ON Värme Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och står för drygt hälften av all uppvärmning. Det är inte svårt att förstå. Fjärrvärme är bekvämt,

Läs mer

Pilum Industrfilter AB

Pilum Industrfilter AB Pilum Industrfilter AB Pilum Industrifilter har mer än 70 års erfarenhet av rök-gasrening, stoftavskiljning och industriventilation och våra anläggningar återfinns i de flesta områden inom industrin. Pilum

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

DOSERINGS- SYSTEM FÖR FASTA MATERIAL

DOSERINGS- SYSTEM FÖR FASTA MATERIAL DOSERINGS- SYSTEM FÖR FASTA MATERIAL PÅLITLIG UTMATNING HÖGSTA NOGGRANNHET TOMAL - Doseringssystem för fasta material Pålitlig och noggrann dosering bidrar till högre säkerhet i Era processer Ett komplett

Läs mer

Du som jobbar för Karlskrona kommun gör ett värdefullt arbete. De uppgifter du utför till vardags, bidrar till att vi kan erbjuda ett brett spektrum

Du som jobbar för Karlskrona kommun gör ett värdefullt arbete. De uppgifter du utför till vardags, bidrar till att vi kan erbjuda ett brett spektrum P E R S O N A L P R O G R A M Respekt för ditt uppdrag Du som jobbar för Karlskrona kommun gör ett värdefullt arbete. De uppgifter du utför till vardags, bidrar till att vi kan erbjuda ett brett spektrum

Läs mer

Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad.

Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad. Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad. I Sverige produceras årligen cirka fem miljoner kubik meter betong.

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Filtralite Pure. Filtralite Pure DRICKSVATTEN. Filtrerar framtidens vatten

Filtralite Pure. Filtralite Pure DRICKSVATTEN. Filtrerar framtidens vatten Filtralite Pure DRICKSVATTEN Filtrerar framtidens vatten 1 2 Efterfrågar ni Större vattenflöde utan att utöka befintliga resurser? Lägre driftkostnader? En gedigen lösning för vattenfiltrering? En produkt

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

en vision om ren luft friskt vatten

en vision om ren luft friskt vatten en vision om & ren luft friskt vatten Två bröder med samma näsa för frisk luft Minns du kampanjen Håll Sverige rent? Det var ett av de första intrycken som bröderna Gilanpour fick när de kom till Sverige

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Din naturliga leverantör av specialsandprodukter

Din naturliga leverantör av specialsandprodukter Din naturliga leverantör av specialsandprodukter GÅRDSGRUS Rådasand en unik naturprodukt ÄR DET NÅGON SKILLNAD PÅ SAND OCH SAND Sand vet säkert de flesta av oss att det är naturen själv som producerat.

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som skogsindustrin

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Hur gör man världens renaste vatten av avloppsvatten? Helsingforsregionens miljötjänster

Hur gör man världens renaste vatten av avloppsvatten? Helsingforsregionens miljötjänster Hur gör man världens renaste vatten av avloppsvatten? Helsingforsregionens miljötjänster 2 3 Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster renar avloppsvattnet för de 1,2 miljoner invånarna i Helsingforsregionen

Läs mer

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes Atmosfär X består av gaser som finns runt jorden. Framförallt innehåller den gaserna kväve och syre, men också växthusgaser av olika slag. X innehåller flera lager, bland annat stratosfären och jonosfären.

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Betong och armeringsteknik

Betong och armeringsteknik Betong och armeringsteknik Materialet betong Efterbehandling Bilder från http://www.flickr.com Idag Teori om materialet betong Teori om efterbehandling av betong Övningsexempel på efterbehandling Frågor

Läs mer

Sortera på olika sätt

Sortera på olika sätt Material Sortera material Att sortera material innebär att vi delar i materialen i grupper utifrån deras egenskaper. Egenskaper berättar hur någonting är, t.ex. färg, form, storlek, naturligt eller konstgjort.

Läs mer

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr. MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING Lektionsupplägg: Vad har hänt med sjön? Försurande luftföroreningar har lett till att sjöar och skogsmarker är försurade. Eleverna får ett scenario där en sjö beskrivs

Läs mer

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever. Uppgifter Kemi. 1 2 Steg 3

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever. Uppgifter Kemi. 1 2 Steg 3 Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Uppgifter Kemi 1 2 Steg 3 Tema innehåll Tema 1. Mat och kemi i vardagen...3 Uppgift 1 näringsämnen i maten... 4 Uppgift 2 vad skulle du välja?... 5 Uppgift 3

Läs mer

Ämnesplan i Kemi Treälven

Ämnesplan i Kemi Treälven Ämnesplan i Kemi Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Kemi Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Eleven skall Vad kan jag göra för att visa det? Mål för godkänt skolår

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

industriell filterteknik för en renare industrimiljö

industriell filterteknik för en renare industrimiljö industriell filterteknik för en renare industrimiljö FILTERANLÄGGNINGAR - Worldwide Vi ger människor över hela världen en renare industrimiljö, fri från luftföroreningar. Tillsammans med våra kunder förbättrar

Läs mer

Papper spelar en viktig roll i kommunikation mellan människor. Vi använder mer

Papper spelar en viktig roll i kommunikation mellan människor. Vi använder mer Papper spelar en viktig roll i kommunikation mellan människor. Vi använder mer papper än någonsin tidigare. Tillverkning av papper bygger nästan helt på förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara råmaterial

Läs mer

1. Vad är naturkunskap?

1. Vad är naturkunskap? Naturvetenskap bygger på sådant Art individer man kan som bevisa kan med få fertil till exempel avkomma experiment. Exempelvis religioner och Evolution då arter förändras astrologi bygger inte på för att

Läs mer

(44) Ansökan utlagd och utlägg- 76-06-21 Publicerings- 3 8 5 3 4 1 ningsskriften publicerad

(44) Ansökan utlagd och utlägg- 76-06-21 Publicerings- 3 8 5 3 4 1 ningsskriften publicerad SVERIGE [B] (11)UTLÄGGNINGSSKRIFT 7403650-0 (19) sw 151) Internationell klass 2 G 21 F 9/06 // C 01 G 43/00 Vä (44) Ansökan utlagd och utlägg- 76-06-21 Publicerings- 3 8 5 3 4 1 ningsskriften publicerad

Läs mer

Vision: Kretsloppsanpassad produktion

Vision: Kretsloppsanpassad produktion Återföring av restprodukter från skogsindustrin till skogen Ett FoU-projekt inom Södra Vision: Kretsloppsanpassad produktion CO 2 Trävaror Pappersmassa Bioaska & grönlutsslam inkl. mesa (Vedens oorganiska

Läs mer

WASTE WATER Solutions. Rena koncept för rent vatten System för avloppsbehandling på plats den innovativa kompletta lösningen

WASTE WATER Solutions. Rena koncept för rent vatten System för avloppsbehandling på plats den innovativa kompletta lösningen Decentraliserad avloppsvattenbehandling med membranteknologi Rena koncept för rent vatten System för avloppsbehandling på plats den innovativa kompletta lösningen Rena koncept för rent vatten Allt liv

Läs mer

Kontrollerad mobilitet

Kontrollerad mobilitet Kontrollerad mobilitet Kommunala fordon Med fokus på Arbetsmaskiner Lant- och skogsbruk Transport och logistik Övertygande Mobil styrteknik fungerar tack vare att alla komponenter är perfekt samtrimmade.

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

3.11 Kemi. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet kemi

3.11 Kemi. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet kemi 3.11 Kemi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

RIKSINTRESSEOMRÅDE BUTTLE, GOTLAND

RIKSINTRESSEOMRÅDE BUTTLE, GOTLAND 1(7) 2016-09-09 Dnr 31-1902/2016 RIKSINTRESSEOMRÅDE BUTTLE, GOTLAND BAKGRUND På Gotland finns två större sammanhängande områden med revkalksten och stromatoporidékalksten, på norra Gotland och mellersta

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

TAKCENTRUM Proffs i samverkan! www.takcentrum.se

TAKCENTRUM Proffs i samverkan! www.takcentrum.se TAKCENTRUM Proffs i samverkan! www.takcentrum.se Vilka vi är Takcentrum AB är totalleverantören med marknadens i särklass mest attraktiva sortiment för att skapa täta och säkra tak. Vår styrka och specifika

Läs mer

Koppar i byggnader vad är problemet?

Koppar i byggnader vad är problemet? Koppar i byggnader vad är problemet? Förord Att använda rätt material när vi bygger är viktigt, inte minst när vi ska bygga mer hållbart. För att söka kunskap om vad som är bra material ur ett hållbarhetsperspektiv

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Vatten och luft. Åk

Vatten och luft. Åk Vatten och luft Åk 4 2016 Olika sorters vatten Saltvatten Det finns mest saltvatten på vår jord. Saltvatten finns i våra stora hav. Sötvatten Sötvatten finns i sjöar, åar, bäckar och myrar. Vi dricker

Läs mer

Mur- och putsbruk. Murverk Material, konstruktion, hantverk. Murverkets material

Mur- och putsbruk. Murverk Material, konstruktion, hantverk. Murverkets material Murverk Material, konstruktion, hantverk Murverkets material Mur- och putsbruk Källor till material i denna föreläsning: Czernin, W, Cementkemi för byggare, Svenska Cementföreningen, 1964 Dührkop, Saretok

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Sura sulfatjordar vad är det?

Sura sulfatjordar vad är det? Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk i Norrlands kustland vatten och människan i landskapet vesi ja ihminen maisemassa Sura sulfatjordar har ett lågt ph ofta under 4. Jorden blir sur när sulfidmineral

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem.

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem. Miljön i fokus. Energi- och klimatfrågan. Berendsen har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Det är numera en integrerad del i vårt dagliga arbete. Tillsammans strävar vi efter ständiga

Läs mer

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR Varje dag, året om, hjälper vi industrin att snurra både säkrare och mer effektivt. Vi finns lokalt där du som kund finns. Djup kompetens gör att vi kan utveckla både ditt

Läs mer

Ser du marken för skogen?

Ser du marken för skogen? Ser du marken för skogen?! Marken är starkt kopplad till produktion! Skogsbruk har stor effekt på mark och vatten! Skall vi diskutera detta måste vi ha förståelse för hur marken fungerar Vad är mark? Mineralpartikel

Läs mer

ENKEL Kemi 2. Atomer och molekyler. Art nr 515. Atomer. Grundämnen. Atomens historia

ENKEL Kemi 2. Atomer och molekyler. Art nr 515. Atomer. Grundämnen. Atomens historia ENKEL Kemi 2 Atomer och molekyler atomkärna elektron Atomer Allting runt omkring oss är uppbyggt av atomer. En atom är otroligt liten. Den går inte att se för blotta ögat. Ett sandkorn rymmer ungefär hundra

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR Water Treatment Chemicals Rent vatten kräver mycket rena lösningar Även avloppsvatten måste uppfylla stränga normer. På Grönland känner man till minst tio olika

Läs mer