NICLAS KOLLAR NY. Dalhalla, Rättvik BILD. Foto: Martin Litens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NICLAS KOLLAR NY. Dalhalla, Rättvik BILD. Foto: Martin Litens"

Transkript

1 KALK OCH KALKSTEN

2

3

4 NICLAS KOLLAR NY BILD. Foto: Martin Litens Dalhalla, Rättvik

5 5 I N N E H Å L L 7 DYNAMIK & URKRAFT 9 TRADITION & VISION 11 EKOLOGI & BALANS 13 MORAL & ETIK 15 MATEMATIK & LOGIK 17 MÄNNISKAN & MARKNADEN 19 REFLEXION & KOMMENTAR 20 MARKNAD & APPLIKATIONER 24 LOGISTIK & KRETSLOPP 26 LITET KALKLEXIKON Produktion: Tryck: Tryckeri AB Knappen, Sverige. Maj 2007 Bilder: Bo Dahlgren/www.topimage.nu, Fredrik Nordin, Staffan Winbergh, Kristina Ahlstad, Airlift AB, Martin Litens och Getty Images.

6

7 D Y N A M I K & U R K R A F T 7 Nyckeln till framgång ligger i ett ständigt sökande. Att upptäcka, hitta och utveckla nya värdefulla produkter. En dynamisk urkraft som styckevis och delt skapar en bärande helhet. Kalk är en historisk produkt med framtid; ett kraftfullt naturmaterial. Flexibelt och mångsidigt med ett brett användningsområde. Ett traditionsrikt material som sedan urminnes tider betjänat människan, inte minst i våra dagar som en viktig råvara till våra basindustrier. Högaktuellt tack vare sin helande verkan i arbetet med att återställa den obalans som skett i modern tid; på jorden, i skogen, i floder och sjöar. En seriös och pålitlig miljöaktör med ekologiska förtecken. Det sägs att naturen läker alla sår men idag måste vi ge den en hjälpande hand och här kommer kalkprodukten in som en dynamisk faktor i läkeprocessen.

8 1

9 T R A D I T I O N & V I S I O N 9 Man måste gå baklänges för att kunna leva framlänges. Verkar tanken absurd? Tvärtom. Erfarenhet och kunskap som byggts upp sedan århundraden tillbaka är den plattform vi står på för att klara av nuet och glänta på dörren till framtiden. SMA Mineral har sin vagga i Persberg (Pers gruvfält) som är Värmlands största gruvområde med rötter från talet. Företaget är följaktligen sprunget ur en traditionsrik bergsmannakultur. En kultur som förpliktigar och förvaltas med omsorg och ansvar. Inom SMA Mineral är kalk och kalkhantering huvudnäringen. Kalk är en urkraft och en naturprodukt med många applikationer. Kalken förekommer i många geologiska formationer världen över och har ett mycket brett användningsområde. På SMA Mineral behärskar vi kalkens flexibilitet och styrka. Den teknik och de processer som är utmärkande för en expansiv kalkindustri.

10

11 E K O L O G I & B A L A N S 11 Precis som jorden går i sitt bestämda kretslopp kring solen är alla våra livsbetingelser beroende av en bestämd rytm. Rubbas balansen kommer vi i otakt. Därför måste vi hushålla med våra råvaror. Verksamheten på vår planet måste följa det ekologiska systemet; naturens eget kretslopp. Kalken är en råvaruresurs. Inte enbart en nödvändig produkt för industriella ändamål vid produktion av t ex stål och papper, utan även som naturligt läkemedel för att hela de sår som följt i kölvattnet på en explosionsartad utveckling. Att ta vara på och värna om jordens resurser vilar på en ekologisk grundsyn. Det nya ämnet beteendeekologi har vuxit sig starkt sida vid sida med den humanism som blir signifikativ för det nya millenniet. En värld i harmoni och balans, där kalken med sina suveräna egenskaper och många applikationsområden är en överlägsen kraft och gruva att ösa ur.

12 1

13 M O R A L & E T I K 13 Varje tidsperiod har sina etiska och moraliska förebilder. I antikens Grekland var det Sokrates och Aristoteles som också anses vara stilbildande för vår tids värderingar. Med de humanismens vindar som sveper över världen har också moralbegreppen fått en framträdande plats i solen. Det handlar både om individuellt ansvar och en god laganda. Det sägs att drygt 90% av ett företags framgång ligger i den atmosfär man lyckats skapa. Ömsesidigt beroende skapar ömsesidigt förtroende. Vi vill ha en rak och ärlig dialog samt en ödmjuk attityd. Miljö och moral är också samma andas barn. En ideologisk inställning där kretsloppstänkandet ingår i den moralkodex som vi på SMA Mineral anser vara en självklarhet. Varken livet eller företaget är ett självspelande piano. Att hålla moralens fana högt, hylla det sunda förnuftet, värna om den inre och yttre miljön är ett osvikligt krav hos oss på SMA Mineral. Vi strävar alltid efter att göra vårt bästa. Merparten av företagen inom SMA Mineral-gruppen har certifierade ledningssystem för kvalité och miljö.

14 1

15 M A T E M A T I K & L O G I K 15 Även om den ekologiska eran har ett starkt skimmer måste vi vara realister och här kommer logiken in. Målsättningen är att genom en väl planlagd strategi på ett funktionellt och ekonomiskt sätt ta tillvara, förädla och omsätta våra kalkprodukter, näringslivet och den enskilda individen till fromma. Vi skall skapa värden för våra kunder genom att öka vår kunskapsbank. Inom företaget, hos våra medarbetare och i våra produkter. Enkel matematik som ger tillväxt och är gynnsam för alla. En kedjereaktion som ger utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Tekniska landvinningar. Forskning, nya investeringar vilket inte minst leder till att nya jobb skapas.

16 1

17 M Ä N N I S K A N & M A R K N A D E N 17 Marknaden är ingen isolerad ö. Den är i högsta grad påtaglig och befolkas av människor som du och jag. Liksom varje människa är unik består marknaden av många aktörer och därmed också flera åsikter. Således påverkas alla företag av människornas åsikter och investeringar. Vill vi ha miljövänliga företag (och det vill vi) så kommer miljön i fokus. Idag har vi som enskilda människor makt över företagen. Eftersom vi som människor utgör marknaden är det våra regler som gäller. Detta är viktigt för oss som företag att inse. Marknaden är inte allsmäktig, den är mänsklig. Vill vi som företag motsvara människors förväntan, måste vi följa riktlinjerna för ett mänskligare samhälle. Riktlinjer som vi på SMA Mineral tagit fasta på.

18 1

19 R E F L E X I O N & K O M M E N T A R 19 Utan att gå in på detaljer har vi velat ge en bild av vårt företags position inom kalk och kalkhantering och vilka tankar och värderingar som styr vår verksamhet och vårt handlande. Vi vet också att det krävs större styrka att hantera en framgång än en motgång. Att hålla sig på topp kräver både tuffa tag, lyhördhet, flexibilitet och icke ödmjukhet att förglömma. Vi lever i en föränderlig värld med snabba växlingar där det gäller att vässa känselspröten och kontinuerligt hålla en öppen dialog. En tuff marknad betyder tuff konkurrens och det gäller att följa med i utvecklingen. Helst ligga steget före. SMA Mineral har bra på fötterna. Vi kan vår produkt och vår marknad. Vår ambition är att i samarbetet med våra kunder vara en stark aktör. Där erfarenhet, kunskap, kapacitet, styrka och kreativitet är den kombination som skapar en långsiktig vinnare.

20 M A R K N A D & A P 20 BRÄND KALK BRÄND DOLOMIT KALKSTEN DOLOMIT SLÄCKT KALK JÄRN & STÅL SMA Mineral är ett kunskapsföretag med lång erfarenhet inom kalk och kalkhantering. Detta har gett oss en ledande position som leverantör till stålindustrin. Vi tillverkar och hanterar produkter anpassade till olika metallurgiska ändamål. Tekniker och metoder som ständigt finslipats och där olika kalkprodukter har en avgörande betydelse i de olika tillverkningsprocesserna. Kvalitetsstål är ofta framställt med kalkprodukter från SMA Mineral. KRAFTKALK BRÄND KALK KALKSTEN SLÄCKT KALK MAGNESIUMHYDROXID Vid tillverkning av papper används ofta PCC som fyllmedel och för bestrykning. Vi erbjuder också magnesiumhydroxidprodukter av hög kvalité för behandling av pappersmassa vid t ex blekning. PAPPER & CELLULOSA SMA Mineral är storproducent av kalkprodukter till cellulosaindustrin. Kausticeringsprocessen inom cellulosaindustrin kräver en kalkprodukt med hög renhet och en mycket god kausticeringsförmåga. SMA Minerals kalkprodukter är genomgående av mycket hög kvalitet och uppfyller marknadens krav. Genom investeringar i vår anläggning i Sandarne, Sverige, har vi tagit fram specialprodukter för cellulosaindustrin. Stor lagringskapacitet och effektiv distribution genom egen transportorganisation gör att en ansenlig mängd akutkalk kan levereras snabbt och effektivt.

21 P L I K A T I O N E R VÄXTODLING Regelbunden kalktillförsel av kalcium och magnesium är grundläggande för all växtodling. För att grödorna skall kunna tillgodogöra sig gödningsämnena måste det finnas kalk, vilket effektiviserar samt frigör gödningsresurserna som finns i jorden. SMA Mineral tillhandahåller ett brett sortiment av kalkprodukter av hög kvalitet. Även strukturkalk som har en luckrande effekt på jorden finns i sortimentet. Vi assisterar med tolkning av jordanalyser och ger råd om vilka produkter som är lämpligast. Vi rekommenderar en flerårsplanering för att få bästa långsiktiga odlingsekonomi. Med kalk- och magnesuimprodukter från SMA Mineral får man hög effekt till en låg kostnad/ha. Mg-KALK KALKSTEN DOLOMIT MAGNESIUMOXID 21 MILJÖKALKNING KALKSTEN Redan i början på talet började man i Sverige att behandla sjöar och vattendrag med kalkprodukter för att motverka effekterna av surt nedfall. Tillsats av kalkstensprodukter höjer ph-halten vilket är positivt för både mark och vatten. Vatten återfår förmågan att hysa en rik fauna och flora. I marken hjälper kalken till att förbättra växtkraften genom en förbättrad balans mellan olika näringsämnen. SMA Mineral erbjuder produkter för anpassade behandlingar av olika områden. Kalken sprids från land, luften eller vattnet beroende på rådande förutsättningar.

22 M A R K N A D & A P 22 KC BINDER BRÄND KALK SLÄCKT KALK MARKSTABILISERING Djupstabilisering är en effektiv metod som används i ett antal olika tilllämpningar i lösa jordar, framför allt för reduktion av sättningar och förbättring av stabilitet. Metoden är ekonomisk och tillförlitlig och den brukas ofta som jordförstärkning vid väg- och järnvägsbankar, slänter, schakter samt VA-ledningar. Hållfastheten i pelarna ökar med tiden efter installationen, vilket ytterligare förbättrar samverkan mellan pelare och omgivande jord. Dessutom är kalkstabilisering en miljövänlig metod eftersom tillförsel av kalk förhöjer det ofta låga ph-värdet. SLÄCKT KALK BRÄND KALK KALKSTEN MAGNESIUMOXID MAGNESIUMHYDROXID VATTENRENING Rent, friskt vatten bör vara en mänsklig rättighet. Vid all form av vattenrening är det av största vikt att använda rena kalk- och magnesiumprodukter. Då får man en god utnyttjandegrad. Även vid avhärdning och ph-justering av dricksvatten passar kalk utmärkt. Vid våra anläggningar tillverkas bl a malda kalkstensprodukter och släckt kalk för avloppsvattenrening, slambehandling och dricksvattenbehandling. Vi marknadsför och levererar dessutom bäddmaterial för infiltrationsdammar. SMA Mineral erbjuder även högkvalitativa magnesiumprodukter som magnesiumoxid och magnesiumhydroxid.

23 P L I K A T I O N E R RÖKGASRENING Rökgas är den mängd av gaser, partiklar och vätskedroppar som bildas vid pyrolys eller förbränning. Förbränningsreaktionernas sönderdelningsprodukter är ett otal farliga ämnen som blandas med den luft vi skall andas. Kalkprodukter kan användas för att avlägsna dessa föroreningar. Vi levererar kalkprodukter till ett stort antal kunder med speciellt anpassade förbränningsoch rökgasreningsmetoder. Då kalk används som absorbent är det viktigt att använda rena kalkprodukter för att erhålla hög verkningsgrad. BRÄND KALK SLÄCKT KALK KALKSTEN DOLOMIT 23 BYGGNATION Redan i antiken var kalk känt som ett utmärkt bindemedel. Murbruk av kalk härdas mycket långsammare än konventionell cement. Genom att blanda kalk och cement kan man skapa en perfekt komposition, smidig och lätt att arbeta med tack vare sin plasticitet. Dessutom får man en tät och mycket hållbar konstruktion utan risk för sprickor. Puts eller rappning med kalkbruk är också högt värderat av arkitekter världen över. Kalk i alla partikelstorlekar från hela block till kross och mjöl ingår som en hållfast ingrediens i infrastrukturen. Kalk utgör ett pålitligt material vid byggen av vattenreservoarer, broar, vägar och inte minst inom betong-, takpapp- och asfaltstillverkning samt vid markstabilisering. BRÄND KALK SLÄCKT KALK KALKSTEN DOLOMIT

24 24 L O G I S T I K K R E T S L O P P E T SMA Mineral är en av de största tillverkarna av kalkprodukter i norra Europa och Bulgarien. Ansenlig produktions- och lagringskapacitet vid våra fabriker och en egen transportorganisation, gör att vi alltid finns till hands, dvs närkontakt med våra kunder. Vi arbetar intensivt för att ständigt förbättra vår service i ambitionen att alltid sätta kunden i centrum. Rätt vara i rätt tid på rätt plats. Vi gör vårt bästa för att kundens behov alltid uppfylls. Hanteringen och applikationen av olika kalkprodukter är en viktig länk i kedjan. SMA Minerals tekniska avdelning är en betydelsefull inrättning där vi hjälper våra kunder med utformning av logistik, där transporttekniken integreras med materialhantering och lagerstyrning. Vi är också en samarbetspartner vid planering, byggnation och finansiering. ENERGI EL KALKVERK UGN SILO KALCIUM- KARBONAT KALKSTENSFYNDIGHET

25 25 MALDA/KROSSADE KALKPRODUKTER SLÄCKT KALK BRÄND KALK STÅL-/ JÄRNVERK RETUR SANDARNE BRÄND KALK KRAFTVÄRMEVERK CELLULOSAINDUSTRI DEPONI SLAGGCEMENT SLÄCKT KALK RENINGSVERK JORDBRUK RÖKGASRENING Kalkens väg till olika användningsområden kan närmast betraktas som ett perpetuum mobile. Dvs ett evigt kretslopp där gruvan naturens egen råvarukälla med sina kalkstensfyndigheter levererar kalk i olika former och fraktioner. En oändlig kedjereaktion gynnsam för olika grenar inom industri, jord-, vatten- och skogsbruk. Från själva kalkbrytningen i fyndigheten till kalkverkets bearbetning för vidare transport till olika avnämare. En tekniskt avancerad tur- och returresa där alla kalkens egenskaper gör insatser för industrin och en renare miljö. Oavsett det handlar om kalksten, dolomit, bränd eller släckt kalk. ÖVRIG INDUSTRI MARK- STABILISERING BYGGNATION ASFALT VATTEN SKOGSBRUK

26 26 L I T E T K A L K L E X I K O N Inom kalkbranschen råder en viss begreppsförvirring. Vad är vad och vad används de olika produkterna till. Här har vi valt ut ett antal benämningar för att bringa reda i begreppsfloran. Från de vanligaste kemiska formlerna har vi gått vidare på en mer jordnära nivå från själva benämningen till process och användningsområde: Ca = kalcium. CaCO 3 kalciumkarbonat = kalksten. CaO kalciumoxid = bränd kalk. Ca(OH) 2 kalciumhydroxid = släckt kalk. CaCO 3. MgCO 3 kalciummagnesiumkarbonat = dolomit. CaO. MgO kalciummagnesiumoxid = bränd dolomit. MgO magnesiumoxid = förädlad bränd dolomit. Mg(OH) 2 magnesiumhydroxid = brucit. Aktiv kalciumoxid = fri kalk som kan reagera kemiskt. Bestrykningspigment = pigment för bestrykning av papper (leverans vanligast som slurry. Blandning av extremt ljusa, rena partiklar t ex kalkstensmjöl eller kaolin). Bränd kalk, osläckt kalk = kalkprodukt med huvudsakligast CaO. Framställd av kalksten där koldioxiden avlägsnas genom upphettning. Byggnadskalk = bindemedel för mursten till byggnader. Dolomitisk kalksten = kalksten i vilken mindre mängd mineralet dolomit ingår. Dolomitsten = bergart som huvudsakligen består av mineralet dolomit. Filler = finmald kalksten eller dolomitsten. Används som fyllmedel i t ex asfalt, plast, färg och papper. Flotation = kemisk-fysikalisk separationsprocess som genomförs i en vattenuppslamning. Fossil = spår av organism inbäddad i sediment. Försurning = sänkning av ph-värdet i mark, vattendrag och sjöar. Hydraulisk kalk = bindemedel för puts och murbruk. Jordbrukskalk = kalk- och dolomitprodukter som används i jordbruket för att höja ph-värdet i marken. Kalcinering = bränning eller upphettning av ett material för att avlägsna flyktiga beståndsdelar eller förändra kristallstrukturen. Kalcit = kristallint mineral bestående av kalciumkarbonat. Kalk = vardaglig benämning på olika kalkstensprodukter. Kalkbränd dolomit = kalcinerad dolomitsten till restkolsyrehalt i nivå med normalbränd kalksten. Kalksten = bergart som huvudsakligen består av mineralet kalcit. Karbonatsten = bergart dominerad av karbonatmineral. Magnesiumoxid = bränd dolomit som förädlats till MgO. Används bl a i konstgödsel, foder och inom pappersindustrin. Magnesiumhydroxid = brucit (naturligt förekommande mineral) eller syntetisk (utfällning från havsvatten). Mesa = slam av kalciumkarbonat bildat vid kausticering av grönlut. Mesaugn = roterugn för mesabränning. Metallurgisk kalk = bränd kalk. Slaggbildare och infodringsskydd vid metallurgiska processer. Mg-kalk = mekanisk blandning av kalk- och dolomitsten. Används som kalkningsmedel i jordoch skogsbruk. Mineral = homogent, oorganiskt ämne bildat genom naturprocess. Ingår i eller härrör från jordskorpan. Neutralisering = eliminering av överskott av H + eller OH - genom tillförsel av bas respektive syra. PCC = Precipitated Calcium Carbonate. Fälld kalciumkarbonat. Rökgasrening = rening av rökgaser från miljöskadliga ämnen. Sjökalk = kalkstensmjöl som motverkar försurning. Slurry = uppslamning av fasta partiklar i vätska. Svavelabsorbent = binder ingående svavel i rökgas till fast fas, vilken kan avskiljas. Trädgårdskalk = kalk- eller dolomitsten. Krossad eller agglomererad för trädgårdsbruk. Urbergsdolomit = karbonatsten bildad i tidig geologisk ålder. Senare omvandlad genom metamorfos.

27 27

28 Tryckeri AB Knappen Miljöcertifierade Denna trycksak är svanenmärkt nr

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. LKAB:s järnmalmspellets är världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt.

Läs mer

Syror, baser och jonföreningar

Syror, baser och jonföreningar Syror, baser och jonföreningar Joner är laddade byggstenar I en atom är antalet elektroner det samma som antalet protoner i kärnan. En jon är en atom som lämnat ifrån sig eller tagit upp en eller flera

Läs mer

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr. MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING Lektionsupplägg: Vad har hänt med sjön? Försurande luftföroreningar har lett till att sjöar och skogsmarker är försurade. Eleverna får ett scenario där en sjö beskrivs

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Mineral Ballast Sten Område 2 Rapport nr 2.2:4

Mineral Ballast Sten Område 2 Rapport nr 2.2:4 MinBaS II Mineral Ballast Sten Område 2 Rapport nr 2.2:4 MinBaS II område nr 2 Produktutveckling Delområde nr 2.2 Utveckling av industrimineralbaserade produkter Projekt/Delprojektnamn nr 2.2.4 Brända

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

Aska -innehåll och härdning

Aska -innehåll och härdning Aska -innehåll och härdning Bakgrund Vid all förbränning av organiskt material, exempelvis skogsbränsle, får man kvar en restprodukt. Denna benämns aska och består huvudsakligen av oxider av de ämnen som

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter. Fotosyntesen Fotosyntensen är den viktigaste process som finns på jorden. Utan fotosyntesen skulle livet vara annorlunda för oss människor. Det skulle inte finnas några växter. Har du tänkt på hur mycket

Läs mer

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande.

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Syror och baser Lösningar Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Om man blandar en syra och en bas kan man få det att bli neutralt.

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande.

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande. StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge Sto Scandinavia AB Presentation Företaget Sto Omsorgsfullt byggande. Företaget Sto Sto Scandinavia AB utvecklar, producerar och marknadsför

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Miljöförbättrande åtgärder för sura sulfatjordar

Miljöförbättrande åtgärder för sura sulfatjordar Miljöförbättrande åtgärder för sura sulfatjordar Janne Toivonen Geologi och mineralogi Åbo Akademi janne.toivonen@abo.fi 6.6.2012 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 1 Efter den stora fiskdöden 2006-2007

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Din naturliga leverantör av specialsandprodukter

Din naturliga leverantör av specialsandprodukter Din naturliga leverantör av specialsandprodukter GÅRDSGRUS Rådasand en unik naturprodukt ÄR DET NÅGON SKILLNAD PÅ SAND OCH SAND Sand vet säkert de flesta av oss att det är naturen själv som producerat.

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Den Öländska kalkstenen

Den Öländska kalkstenen Den Öländska kalkstenen Den Öländska röda och grå kalkstenen har brutits i mer än 1500 år och använts som byggnadsmaterial samt i förädlad form som kalkbruk. Stenmurar, fornborgar, kyrkor, Borgholms slott

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

SKUM OCH DESS TILLVERKNING,

SKUM OCH DESS TILLVERKNING, SKUM OCH DESS TILLVERKNING, BEARBETNING SAMT ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Marina Wiklöf Handledare: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 INNEHÅLL Inledning... 3 Historia... 3 Tillverkning... 4 Bearbetningsmetoder...

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST?

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? 1 Vilka? Bild framsida: Hovsjöskolan i Södertälje 2 Ett stort småföretagande Ur ett grustag i Finja, tillsammans med en god portion entreprenörsanda, föddes 1957

Läs mer

Ridån går upp för den industriella revolutionens andra akt om energin, klimatet och vad som får saker att hända. Björn Sandén Chalmers

Ridån går upp för den industriella revolutionens andra akt om energin, klimatet och vad som får saker att hända. Björn Sandén Chalmers Ridån går upp för den industriella revolutionens andra akt om energin, klimatet och vad som får saker att hända Björn Sandén Chalmers Prolog Människan befolkar jorden För 10 000 år sedan var alla kontinenter

Läs mer

BYGGNADSVÅRD Produkter och kunskap

BYGGNADSVÅRD Produkter och kunskap BYGGNADSVÅRD Produkter och kunskap Foto: Per Andersson Tradition och erfarenhet Putsat och kalkmålat med Kulekalk Företaget Målarkalk AB är ett familjeföretag grundat 1948 och med lång erfarenhet som leverantör

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE

Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE Det handlar om århundraden av erfarenhet. Om passion, mod och viljan att göra skillnad. UDDEHOLMS AB No part of this publication may be reproduced or

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

Vad är jord och vad är substrat?

Vad är jord och vad är substrat? Vad är jord och vad är substrat? I dagligt tal säger de flesta människor jord om allt som växtens rötter kan växa i. Det är inte fel, men inte tillräckligt bra för en växtskötare. Jord är något vi går

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Fotosyntes i ljus och mörker

Fotosyntes i ljus och mörker Inledning Fotosyntes i ljus och mörker Vi ställer krukväxterna i fönstret av en anledning och det är för att det är där det är som ljusast i ett hus. Varför? Alla levande organismer är beroende av näring

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Klimatsmart kretsloppsbaserad produktion av fisk och grönsaker 2015-01-27 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Nuläge: Import

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT

MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT Sten Jeansson, VD Vilket golv tror du är miljövänligast? Energiåtgång / m² golv 22,9 kwh 11,2 kwh 26,9 kwh Plastgolv Linoleumgolv Trägolv Ser du det verkliga värdet?

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se Hur värderas Egentligen? Ekologisk Hållbarhet otto.during@cbi.se Vad är en människa? Fredrik Lindström och hjärnforskare Martin Ingvar spånar över, hur rationella vi är när vi värderar? Gör vi rationella

Läs mer

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart.

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. Setra Limträ För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. 1 Genial produkt med tradition Limträ är en enkel och genial byggprodukt som använts ända sedan antiken. Precis som namnet antyder

Läs mer

Några vanliga syror och baser

Några vanliga syror och baser Några vanliga syror och baser Index Namn Sida Syra Bas Ammoniak 2 x Kalciumhydroxid 3 x Kolsyra 4 x Natriumhydroxid 5 x Några vanliga syror 6 x Salpetersyra 7 x Saltsyra 8 x Svavelsyra 9 x Repetitionsfrågor

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11

TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11 TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11 För att nå målen för godkänt skall eleven Redogöra för skiftesreformerna och förändringarna i jordbruket under 1800-talet Redogöra för några betydelsefulla

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Räknar du per liter, per m 2 eller per år?

Räknar du per liter, per m 2 eller per år? Räknar du per liter, per m 2 eller per år? Liten övning i sann & falsk matematik. En spännande historia i kort sammanfattning Det började med att kung Ludwig I såg färgstarka vackra kalkfresker i norditalien

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS Varför slösa bort din egen värdefulla tid, - om du kan få andra att göra arbetet? Det är inte lätt att hitta den bästa lösningen för en termisk uppgift

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Gröna, sköna sommar. Även om vi också behöver semesterledigt i sommar, så är verksamheten

Gröna, sköna sommar. Även om vi också behöver semesterledigt i sommar, så är verksamheten ekot SOMMAR Gröna, sköna sommar. Sommaren är i full blom och semesterveckorna avlöser varandra. Många väljer kanske att åka utomands, till Italien, Grekland, Thailand och andra exotiska resmål. Men vi

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

KEIM Granital. Klassikern för pålitligt fasadskydd. Bevis bättre än löften! PREMIUM är standard hos oss.

KEIM Granital. Klassikern för pålitligt fasadskydd. Bevis bättre än löften! PREMIUM är standard hos oss. KEIM Granital Klassikern för pålitligt fasadskydd Bevis bättre än löften! PREMIUM är standard hos oss. KEIM Granital högsta kvalitet och hållbarhet Unik produktkvalitet på mineralisk bas Resistent, miljövänlig

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2214:2 Varunamn weber.floor 140 nova Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Vanliga användningsområden Den dränkbara mixern typ ABS XRW är en kompakt mixer med många användningsområden, t.ex. frätande och slitande vätskor. När du väljer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

Operatörsbord Kontrollrumsbord

Operatörsbord Kontrollrumsbord Operatörsbord Kontrollrumsbord RackTech har marknadens bredaste sortiment av bord för operatörsrum, kontrollrum, övervakningscentraler, larmcentraler osv. Man finner våra operatörsbord i alla typer av

Läs mer