NICLAS KOLLAR NY. Dalhalla, Rättvik BILD. Foto: Martin Litens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NICLAS KOLLAR NY. Dalhalla, Rättvik BILD. Foto: Martin Litens"

Transkript

1 KALK OCH KALKSTEN

2

3

4 NICLAS KOLLAR NY BILD. Foto: Martin Litens Dalhalla, Rättvik

5 5 I N N E H Å L L 7 DYNAMIK & URKRAFT 9 TRADITION & VISION 11 EKOLOGI & BALANS 13 MORAL & ETIK 15 MATEMATIK & LOGIK 17 MÄNNISKAN & MARKNADEN 19 REFLEXION & KOMMENTAR 20 MARKNAD & APPLIKATIONER 24 LOGISTIK & KRETSLOPP 26 LITET KALKLEXIKON Produktion: Tryck: Tryckeri AB Knappen, Sverige. Maj 2007 Bilder: Bo Dahlgren/www.topimage.nu, Fredrik Nordin, Staffan Winbergh, Kristina Ahlstad, Airlift AB, Martin Litens och Getty Images.

6

7 D Y N A M I K & U R K R A F T 7 Nyckeln till framgång ligger i ett ständigt sökande. Att upptäcka, hitta och utveckla nya värdefulla produkter. En dynamisk urkraft som styckevis och delt skapar en bärande helhet. Kalk är en historisk produkt med framtid; ett kraftfullt naturmaterial. Flexibelt och mångsidigt med ett brett användningsområde. Ett traditionsrikt material som sedan urminnes tider betjänat människan, inte minst i våra dagar som en viktig råvara till våra basindustrier. Högaktuellt tack vare sin helande verkan i arbetet med att återställa den obalans som skett i modern tid; på jorden, i skogen, i floder och sjöar. En seriös och pålitlig miljöaktör med ekologiska förtecken. Det sägs att naturen läker alla sår men idag måste vi ge den en hjälpande hand och här kommer kalkprodukten in som en dynamisk faktor i läkeprocessen.

8 1

9 T R A D I T I O N & V I S I O N 9 Man måste gå baklänges för att kunna leva framlänges. Verkar tanken absurd? Tvärtom. Erfarenhet och kunskap som byggts upp sedan århundraden tillbaka är den plattform vi står på för att klara av nuet och glänta på dörren till framtiden. SMA Mineral har sin vagga i Persberg (Pers gruvfält) som är Värmlands största gruvområde med rötter från talet. Företaget är följaktligen sprunget ur en traditionsrik bergsmannakultur. En kultur som förpliktigar och förvaltas med omsorg och ansvar. Inom SMA Mineral är kalk och kalkhantering huvudnäringen. Kalk är en urkraft och en naturprodukt med många applikationer. Kalken förekommer i många geologiska formationer världen över och har ett mycket brett användningsområde. På SMA Mineral behärskar vi kalkens flexibilitet och styrka. Den teknik och de processer som är utmärkande för en expansiv kalkindustri.

10

11 E K O L O G I & B A L A N S 11 Precis som jorden går i sitt bestämda kretslopp kring solen är alla våra livsbetingelser beroende av en bestämd rytm. Rubbas balansen kommer vi i otakt. Därför måste vi hushålla med våra råvaror. Verksamheten på vår planet måste följa det ekologiska systemet; naturens eget kretslopp. Kalken är en råvaruresurs. Inte enbart en nödvändig produkt för industriella ändamål vid produktion av t ex stål och papper, utan även som naturligt läkemedel för att hela de sår som följt i kölvattnet på en explosionsartad utveckling. Att ta vara på och värna om jordens resurser vilar på en ekologisk grundsyn. Det nya ämnet beteendeekologi har vuxit sig starkt sida vid sida med den humanism som blir signifikativ för det nya millenniet. En värld i harmoni och balans, där kalken med sina suveräna egenskaper och många applikationsområden är en överlägsen kraft och gruva att ösa ur.

12 1

13 M O R A L & E T I K 13 Varje tidsperiod har sina etiska och moraliska förebilder. I antikens Grekland var det Sokrates och Aristoteles som också anses vara stilbildande för vår tids värderingar. Med de humanismens vindar som sveper över världen har också moralbegreppen fått en framträdande plats i solen. Det handlar både om individuellt ansvar och en god laganda. Det sägs att drygt 90% av ett företags framgång ligger i den atmosfär man lyckats skapa. Ömsesidigt beroende skapar ömsesidigt förtroende. Vi vill ha en rak och ärlig dialog samt en ödmjuk attityd. Miljö och moral är också samma andas barn. En ideologisk inställning där kretsloppstänkandet ingår i den moralkodex som vi på SMA Mineral anser vara en självklarhet. Varken livet eller företaget är ett självspelande piano. Att hålla moralens fana högt, hylla det sunda förnuftet, värna om den inre och yttre miljön är ett osvikligt krav hos oss på SMA Mineral. Vi strävar alltid efter att göra vårt bästa. Merparten av företagen inom SMA Mineral-gruppen har certifierade ledningssystem för kvalité och miljö.

14 1

15 M A T E M A T I K & L O G I K 15 Även om den ekologiska eran har ett starkt skimmer måste vi vara realister och här kommer logiken in. Målsättningen är att genom en väl planlagd strategi på ett funktionellt och ekonomiskt sätt ta tillvara, förädla och omsätta våra kalkprodukter, näringslivet och den enskilda individen till fromma. Vi skall skapa värden för våra kunder genom att öka vår kunskapsbank. Inom företaget, hos våra medarbetare och i våra produkter. Enkel matematik som ger tillväxt och är gynnsam för alla. En kedjereaktion som ger utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Tekniska landvinningar. Forskning, nya investeringar vilket inte minst leder till att nya jobb skapas.

16 1

17 M Ä N N I S K A N & M A R K N A D E N 17 Marknaden är ingen isolerad ö. Den är i högsta grad påtaglig och befolkas av människor som du och jag. Liksom varje människa är unik består marknaden av många aktörer och därmed också flera åsikter. Således påverkas alla företag av människornas åsikter och investeringar. Vill vi ha miljövänliga företag (och det vill vi) så kommer miljön i fokus. Idag har vi som enskilda människor makt över företagen. Eftersom vi som människor utgör marknaden är det våra regler som gäller. Detta är viktigt för oss som företag att inse. Marknaden är inte allsmäktig, den är mänsklig. Vill vi som företag motsvara människors förväntan, måste vi följa riktlinjerna för ett mänskligare samhälle. Riktlinjer som vi på SMA Mineral tagit fasta på.

18 1

19 R E F L E X I O N & K O M M E N T A R 19 Utan att gå in på detaljer har vi velat ge en bild av vårt företags position inom kalk och kalkhantering och vilka tankar och värderingar som styr vår verksamhet och vårt handlande. Vi vet också att det krävs större styrka att hantera en framgång än en motgång. Att hålla sig på topp kräver både tuffa tag, lyhördhet, flexibilitet och icke ödmjukhet att förglömma. Vi lever i en föränderlig värld med snabba växlingar där det gäller att vässa känselspröten och kontinuerligt hålla en öppen dialog. En tuff marknad betyder tuff konkurrens och det gäller att följa med i utvecklingen. Helst ligga steget före. SMA Mineral har bra på fötterna. Vi kan vår produkt och vår marknad. Vår ambition är att i samarbetet med våra kunder vara en stark aktör. Där erfarenhet, kunskap, kapacitet, styrka och kreativitet är den kombination som skapar en långsiktig vinnare.

20 M A R K N A D & A P 20 BRÄND KALK BRÄND DOLOMIT KALKSTEN DOLOMIT SLÄCKT KALK JÄRN & STÅL SMA Mineral är ett kunskapsföretag med lång erfarenhet inom kalk och kalkhantering. Detta har gett oss en ledande position som leverantör till stålindustrin. Vi tillverkar och hanterar produkter anpassade till olika metallurgiska ändamål. Tekniker och metoder som ständigt finslipats och där olika kalkprodukter har en avgörande betydelse i de olika tillverkningsprocesserna. Kvalitetsstål är ofta framställt med kalkprodukter från SMA Mineral. KRAFTKALK BRÄND KALK KALKSTEN SLÄCKT KALK MAGNESIUMHYDROXID Vid tillverkning av papper används ofta PCC som fyllmedel och för bestrykning. Vi erbjuder också magnesiumhydroxidprodukter av hög kvalité för behandling av pappersmassa vid t ex blekning. PAPPER & CELLULOSA SMA Mineral är storproducent av kalkprodukter till cellulosaindustrin. Kausticeringsprocessen inom cellulosaindustrin kräver en kalkprodukt med hög renhet och en mycket god kausticeringsförmåga. SMA Minerals kalkprodukter är genomgående av mycket hög kvalitet och uppfyller marknadens krav. Genom investeringar i vår anläggning i Sandarne, Sverige, har vi tagit fram specialprodukter för cellulosaindustrin. Stor lagringskapacitet och effektiv distribution genom egen transportorganisation gör att en ansenlig mängd akutkalk kan levereras snabbt och effektivt.

21 P L I K A T I O N E R VÄXTODLING Regelbunden kalktillförsel av kalcium och magnesium är grundläggande för all växtodling. För att grödorna skall kunna tillgodogöra sig gödningsämnena måste det finnas kalk, vilket effektiviserar samt frigör gödningsresurserna som finns i jorden. SMA Mineral tillhandahåller ett brett sortiment av kalkprodukter av hög kvalitet. Även strukturkalk som har en luckrande effekt på jorden finns i sortimentet. Vi assisterar med tolkning av jordanalyser och ger råd om vilka produkter som är lämpligast. Vi rekommenderar en flerårsplanering för att få bästa långsiktiga odlingsekonomi. Med kalk- och magnesuimprodukter från SMA Mineral får man hög effekt till en låg kostnad/ha. Mg-KALK KALKSTEN DOLOMIT MAGNESIUMOXID 21 MILJÖKALKNING KALKSTEN Redan i början på talet började man i Sverige att behandla sjöar och vattendrag med kalkprodukter för att motverka effekterna av surt nedfall. Tillsats av kalkstensprodukter höjer ph-halten vilket är positivt för både mark och vatten. Vatten återfår förmågan att hysa en rik fauna och flora. I marken hjälper kalken till att förbättra växtkraften genom en förbättrad balans mellan olika näringsämnen. SMA Mineral erbjuder produkter för anpassade behandlingar av olika områden. Kalken sprids från land, luften eller vattnet beroende på rådande förutsättningar.

22 M A R K N A D & A P 22 KC BINDER BRÄND KALK SLÄCKT KALK MARKSTABILISERING Djupstabilisering är en effektiv metod som används i ett antal olika tilllämpningar i lösa jordar, framför allt för reduktion av sättningar och förbättring av stabilitet. Metoden är ekonomisk och tillförlitlig och den brukas ofta som jordförstärkning vid väg- och järnvägsbankar, slänter, schakter samt VA-ledningar. Hållfastheten i pelarna ökar med tiden efter installationen, vilket ytterligare förbättrar samverkan mellan pelare och omgivande jord. Dessutom är kalkstabilisering en miljövänlig metod eftersom tillförsel av kalk förhöjer det ofta låga ph-värdet. SLÄCKT KALK BRÄND KALK KALKSTEN MAGNESIUMOXID MAGNESIUMHYDROXID VATTENRENING Rent, friskt vatten bör vara en mänsklig rättighet. Vid all form av vattenrening är det av största vikt att använda rena kalk- och magnesiumprodukter. Då får man en god utnyttjandegrad. Även vid avhärdning och ph-justering av dricksvatten passar kalk utmärkt. Vid våra anläggningar tillverkas bl a malda kalkstensprodukter och släckt kalk för avloppsvattenrening, slambehandling och dricksvattenbehandling. Vi marknadsför och levererar dessutom bäddmaterial för infiltrationsdammar. SMA Mineral erbjuder även högkvalitativa magnesiumprodukter som magnesiumoxid och magnesiumhydroxid.

23 P L I K A T I O N E R RÖKGASRENING Rökgas är den mängd av gaser, partiklar och vätskedroppar som bildas vid pyrolys eller förbränning. Förbränningsreaktionernas sönderdelningsprodukter är ett otal farliga ämnen som blandas med den luft vi skall andas. Kalkprodukter kan användas för att avlägsna dessa föroreningar. Vi levererar kalkprodukter till ett stort antal kunder med speciellt anpassade förbränningsoch rökgasreningsmetoder. Då kalk används som absorbent är det viktigt att använda rena kalkprodukter för att erhålla hög verkningsgrad. BRÄND KALK SLÄCKT KALK KALKSTEN DOLOMIT 23 BYGGNATION Redan i antiken var kalk känt som ett utmärkt bindemedel. Murbruk av kalk härdas mycket långsammare än konventionell cement. Genom att blanda kalk och cement kan man skapa en perfekt komposition, smidig och lätt att arbeta med tack vare sin plasticitet. Dessutom får man en tät och mycket hållbar konstruktion utan risk för sprickor. Puts eller rappning med kalkbruk är också högt värderat av arkitekter världen över. Kalk i alla partikelstorlekar från hela block till kross och mjöl ingår som en hållfast ingrediens i infrastrukturen. Kalk utgör ett pålitligt material vid byggen av vattenreservoarer, broar, vägar och inte minst inom betong-, takpapp- och asfaltstillverkning samt vid markstabilisering. BRÄND KALK SLÄCKT KALK KALKSTEN DOLOMIT

24 24 L O G I S T I K K R E T S L O P P E T SMA Mineral är en av de största tillverkarna av kalkprodukter i norra Europa och Bulgarien. Ansenlig produktions- och lagringskapacitet vid våra fabriker och en egen transportorganisation, gör att vi alltid finns till hands, dvs närkontakt med våra kunder. Vi arbetar intensivt för att ständigt förbättra vår service i ambitionen att alltid sätta kunden i centrum. Rätt vara i rätt tid på rätt plats. Vi gör vårt bästa för att kundens behov alltid uppfylls. Hanteringen och applikationen av olika kalkprodukter är en viktig länk i kedjan. SMA Minerals tekniska avdelning är en betydelsefull inrättning där vi hjälper våra kunder med utformning av logistik, där transporttekniken integreras med materialhantering och lagerstyrning. Vi är också en samarbetspartner vid planering, byggnation och finansiering. ENERGI EL KALKVERK UGN SILO KALCIUM- KARBONAT KALKSTENSFYNDIGHET

25 25 MALDA/KROSSADE KALKPRODUKTER SLÄCKT KALK BRÄND KALK STÅL-/ JÄRNVERK RETUR SANDARNE BRÄND KALK KRAFTVÄRMEVERK CELLULOSAINDUSTRI DEPONI SLAGGCEMENT SLÄCKT KALK RENINGSVERK JORDBRUK RÖKGASRENING Kalkens väg till olika användningsområden kan närmast betraktas som ett perpetuum mobile. Dvs ett evigt kretslopp där gruvan naturens egen råvarukälla med sina kalkstensfyndigheter levererar kalk i olika former och fraktioner. En oändlig kedjereaktion gynnsam för olika grenar inom industri, jord-, vatten- och skogsbruk. Från själva kalkbrytningen i fyndigheten till kalkverkets bearbetning för vidare transport till olika avnämare. En tekniskt avancerad tur- och returresa där alla kalkens egenskaper gör insatser för industrin och en renare miljö. Oavsett det handlar om kalksten, dolomit, bränd eller släckt kalk. ÖVRIG INDUSTRI MARK- STABILISERING BYGGNATION ASFALT VATTEN SKOGSBRUK

26 26 L I T E T K A L K L E X I K O N Inom kalkbranschen råder en viss begreppsförvirring. Vad är vad och vad används de olika produkterna till. Här har vi valt ut ett antal benämningar för att bringa reda i begreppsfloran. Från de vanligaste kemiska formlerna har vi gått vidare på en mer jordnära nivå från själva benämningen till process och användningsområde: Ca = kalcium. CaCO 3 kalciumkarbonat = kalksten. CaO kalciumoxid = bränd kalk. Ca(OH) 2 kalciumhydroxid = släckt kalk. CaCO 3. MgCO 3 kalciummagnesiumkarbonat = dolomit. CaO. MgO kalciummagnesiumoxid = bränd dolomit. MgO magnesiumoxid = förädlad bränd dolomit. Mg(OH) 2 magnesiumhydroxid = brucit. Aktiv kalciumoxid = fri kalk som kan reagera kemiskt. Bestrykningspigment = pigment för bestrykning av papper (leverans vanligast som slurry. Blandning av extremt ljusa, rena partiklar t ex kalkstensmjöl eller kaolin). Bränd kalk, osläckt kalk = kalkprodukt med huvudsakligast CaO. Framställd av kalksten där koldioxiden avlägsnas genom upphettning. Byggnadskalk = bindemedel för mursten till byggnader. Dolomitisk kalksten = kalksten i vilken mindre mängd mineralet dolomit ingår. Dolomitsten = bergart som huvudsakligen består av mineralet dolomit. Filler = finmald kalksten eller dolomitsten. Används som fyllmedel i t ex asfalt, plast, färg och papper. Flotation = kemisk-fysikalisk separationsprocess som genomförs i en vattenuppslamning. Fossil = spår av organism inbäddad i sediment. Försurning = sänkning av ph-värdet i mark, vattendrag och sjöar. Hydraulisk kalk = bindemedel för puts och murbruk. Jordbrukskalk = kalk- och dolomitprodukter som används i jordbruket för att höja ph-värdet i marken. Kalcinering = bränning eller upphettning av ett material för att avlägsna flyktiga beståndsdelar eller förändra kristallstrukturen. Kalcit = kristallint mineral bestående av kalciumkarbonat. Kalk = vardaglig benämning på olika kalkstensprodukter. Kalkbränd dolomit = kalcinerad dolomitsten till restkolsyrehalt i nivå med normalbränd kalksten. Kalksten = bergart som huvudsakligen består av mineralet kalcit. Karbonatsten = bergart dominerad av karbonatmineral. Magnesiumoxid = bränd dolomit som förädlats till MgO. Används bl a i konstgödsel, foder och inom pappersindustrin. Magnesiumhydroxid = brucit (naturligt förekommande mineral) eller syntetisk (utfällning från havsvatten). Mesa = slam av kalciumkarbonat bildat vid kausticering av grönlut. Mesaugn = roterugn för mesabränning. Metallurgisk kalk = bränd kalk. Slaggbildare och infodringsskydd vid metallurgiska processer. Mg-kalk = mekanisk blandning av kalk- och dolomitsten. Används som kalkningsmedel i jordoch skogsbruk. Mineral = homogent, oorganiskt ämne bildat genom naturprocess. Ingår i eller härrör från jordskorpan. Neutralisering = eliminering av överskott av H + eller OH - genom tillförsel av bas respektive syra. PCC = Precipitated Calcium Carbonate. Fälld kalciumkarbonat. Rökgasrening = rening av rökgaser från miljöskadliga ämnen. Sjökalk = kalkstensmjöl som motverkar försurning. Slurry = uppslamning av fasta partiklar i vätska. Svavelabsorbent = binder ingående svavel i rökgas till fast fas, vilken kan avskiljas. Trädgårdskalk = kalk- eller dolomitsten. Krossad eller agglomererad för trädgårdsbruk. Urbergsdolomit = karbonatsten bildad i tidig geologisk ålder. Senare omvandlad genom metamorfos.

27 27

28 Tryckeri AB Knappen Miljöcertifierade Denna trycksak är svanenmärkt nr

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Enhet. Visioner. Sida 1

Enhet. Visioner. Sida 1 Enhet - Visioner Sida 1 Enhet & Ulf Wåhlström & Gunilla Wigertz 1998 Revidering: Hanna Cederholm 2010 Anders Axner, Annika Wesche 2013 Foton: s 14, 27: Hanna Cederholm s 25: Elisabet Simpson Övriga foton

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Kretslopp Göteborg 2050

Kretslopp Göteborg 2050 Kretslopp Göteborg 2050 Hållbara system för avfall, vatten och avlopp med: Kraftigt minskade avfallsmängder Kretsloppsanpassade långlivade produkter Produktåteranvändning och materialåtervinning Ren och

Läs mer

Degerhamn cementfabrik

Degerhamn cementfabrik Degerhamn cementfabrik Industri- och kulturhistorisk dokumentation Sven Olof Ahlberg & Lena Knutson Udd 2011 Degerhamn cementfabrik Industri- och kulturhistorisk dokumentation och värdering Sven Olof

Läs mer

Beslutade av mellankongressen 16-18 april 2004. 1. Trygga och nyfikna människor skapar tillväxt

Beslutade av mellankongressen 16-18 april 2004. 1. Trygga och nyfikna människor skapar tillväxt Politiska riktlinjer Beslutade av mellankongressen 16-18 april 2004 1. Trygga och nyfikna människor skapar tillväxt För socialdemokratin är människan målet hennes utveckling och frihet, hennes törst att

Läs mer

SYDKRAFT OCH MILJÖN. Ansvarsfull verksamhet idag och imorgon

SYDKRAFT OCH MILJÖN. Ansvarsfull verksamhet idag och imorgon SYDKRAFT OCH MILJÖN Ansvarsfull verksamhet idag och imorgon Innehåll Sydkraftkoncernens verksamhet 2 Koncernchefen har ordet 3 Helhetssyn och ständig förbättring 4 Miljöpolicy 5 Mot en hållbar utveckling

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. INVESTERINGAR Därför satsade Boliden och Endomines

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. INVESTERINGAR Därför satsade Boliden och Endomines FOKUS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS GRUVINDUSTRIN FÖR ALLA LED I MINERALBRANSCHEN NOVEMBER 2014 INVESTERINGAR Därför satsade Boliden och Endomines KRÖNIKA LENA SÖDERBERG

Läs mer

Koppar naturens egen byggsten

Koppar naturens egen byggsten Koppar naturens egen byggsten Ett livsnödvändigt grundämne Koppar är ett utmärkt byggmaterial även i Stockholm s 2 Är naturen en miljöbov? s 5 Kopparrör minskar risken för legionärssjuka s 7 Koppar skapar

Läs mer

Läge för hållbar utveckling. AkzoNobel i Stenungsund

Läge för hållbar utveckling. AkzoNobel i Stenungsund Läge för hållbar utveckling AkzoNobel i Stenungsund 3 En viktig del av livet i området Innehåll Alla mindre orter är beroende av de företag som bedriver verksamhet där. Stenungsund är inget undantag. Vi

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

LADDA SVERIGE Framtidsbilder för ett hållbart Sverige

LADDA SVERIGE Framtidsbilder för ett hållbart Sverige LADDA SVERIGE Framtidsbilder för ett hållbart Sverige Så här ser elbranschen på framtiden Här tar vi i elbranschen med dig in i framtiden och berättar hur vi gärna ser den. Framtiden börjar nu. Vissa saker

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM ÅRSRAPPORT 2008 MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM MISTRA ÅRSRAPPORT 2007 2 KONKURRENS- KRAFTIG FORSKNING År 2008 har varit ett spännande år för Mistra: två stora forskningsprogram

Läs mer

Edens lustgård tur och retur

Edens lustgård tur och retur Edens lustgård tur och retur framtidsvägar till ett hållbart naturbruk KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS TIDSKRIF T Nummer 3 2008 Årgång 147 Ansvarig utgivare Åke Barklund, akademisekreterare och VD,

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

De frågor som Näringsdepartementet har begärt att få belysta är följande:

De frågor som Näringsdepartementet har begärt att få belysta är följande: Sveriges geologiska undersökning 1(15) Gotlands kalksten På förfrågan från Näringsdepartementet om bättre underlag kring effekterna av Naturvårdsverkets hemställan om utpekande av nya Natura 2000-områden

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION ENKELT TRYGGT UTVECKLANDE innehåll sida Välkommen... 3 Komplett erbjudande... 4 Från Älmhult till hela världen... 7 Ett slutet kretslopp är den bästa lösningen... 9 Aluminium för ett

Läs mer

Ragn-Sells på väg in i framtiden

Ragn-Sells på väg in i framtiden Ragn-Sells på väg in i framtiden Med historisk erfarenhet, entreprenörsanda och långsiktiga mål planerar vi för nästa generation Erik Sellberg p å v ä g i n i f r a m t i d e n Vilken miljö vill vi skapa

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Design med Omtankes Hållbara idéer för utemiljön

Design med Omtankes Hållbara idéer för utemiljön Design med Omtankes Hållbara idéer för utemiljön 1 5E I arbetet med hållbar utveckling finns det många faktorer att ta hänsyn till, från det stora övergripande till de små förändringarna. Design med Omtanke

Läs mer

Kretslopp från bord till jord

Kretslopp från bord till jord GÖTEBORGS UNIVERSITET Kretslopp från bord till jord Studie av metoder som återför mest näring och minst skadliga ämnen till åkrarna David Nyberg Göteborgs Universitet, Institutionen för Globala Studier

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009

Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009 Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009 DAG 1 - Förmiddag 20 april Catarina Hedar SWENTEC, Sveriges miljöteknikråd Swentecs uppdrag samt Cleantech ett framgångsrikt koncept? Catarina Hedar,

Läs mer