Ekologiska livsmedels visuella förpackningsdesign

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekologiska livsmedels visuella förpackningsdesign"

Transkript

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Visuell kultur 30 hp Ekologiska livsmedels visuella förpackningsdesign VT 2008 Författare: Petra Pihl Handledare: Gary Svensson

2 1 (10) Klimatdebatt. Klimathot. Klimatsmart mat. Klimatmärkning. Orden kan inte kännas annat än bekanta. Som ett led i debatten om det förändrade klimatet har fokus kommit att läggas på livsmedels påverkan gällande utsläppen av växthusgaser under produktion och konsumtionen av dessa varor. I samarbete med Life Cycle Engineering i Italien har svenska Miljöstyrningsrådet fått i uppdrag att utarbeta ett system för klimatmärkning som skall ta hänsyn till varans livscykel och således inkludera produktionsprocessen, transport och hantering av det avfall som uppstår (www.msr.se). Då detta system är under uppbyggnad finns i dagsläget dock ingen märkning som anger livsmedlets klimatpåverkan utan de konsumenter som vill handla utifrån minsta möjliga klimatpåverkan får på egen hand införskaffa kunskap om vilka varor som producerats och transporterats på bästa möjliga sätt utifrån miljöhänsyn. Märkning av livsmedel uppskattas av många konsumenter. I en enkätundersökningen som jag genomförde under våren 2008 svarade 12 av 14 att de var positiva till en miljömärkning och att det skulle underlätta till vad respondenterna ansåg som rätt beslut. Andra röster hörs som gör gällande att det redan finns för många märkningar vilket kan urholka dess trovärdighet samt leda till förvirring då olika märkningar står för olika hårda krav på produkten. Det debatten kommit att fokuseras på är ekologiska kontra, låt oss kalla dem, klimatvänliga varor. En ekologiskt odlad produkt anger inte något om dess klimatpåverkan - hur varan transporterats eller vilka resurser den tagit i anspråk. Dock kan den ekologiskt odlade varan ses som miljövänlig då den främsta faktorn för ekologisk odling definieras av att kemiska bekämpningsmedel ej är tillåtna i processen. Den märkning för ekologisk mat som dominerar den svenska marknaden är KRAV, Kontrollföreningen för Alternativ Odling, som arbetade fram sin märkning år Märkningen är för många konsumenter synonymt med ekologiskt och associeras med giftfritt och odlad utan bekämpningsmedel (Ekelund 2003). Den Europeiska unionens märkning för ekologisk livsmedelproduktion är idag en frivillig märkning för de företag som lever upp till kraven vilket genom lagstiftning kommer ändras från 1 januari 2009 och bli en obligatorisk märkning. Den nuvarande EU-märkningen, som bland svenska konsumenter är relativt okänd, kommer göras om och ges en ny grafisk profil (Karlsson 2007). Då det idag inte finns någon märkning för livsmedels inverkan på klimatet kommer denna uppsats att fokusera på ekologiska livsmedel, vilka kan kategoriseras som miljövänliga. Syftet med uppsatsen är att studera hur den ekologiska maten presenteras visuellt genom deras förpackningsdesign. Detta görs utifrån frågeställningarna; Vilka skillnader och likheter återfinns bland de ekologiska livsmedelprodukternas förpackningsdekor? Vilka är de mest framträdande metoderna för att presentera de ekologiska livsmedlena? På vilket sätt skiljer sig förpackningsdesignen för ekologiska produkter mot icke ekologiska från samma varumärke? I denna studie kommer en rad begrepp att frekvent återkomma varvid förtydligande inledningsvis underlättar läsningen. Utbudet av märkningar för ekologisk mat är stort där olika märkningar ställer skilda krav för olika typer av produkter. Vid användning av begreppet ekologisk mat i föreliggande uppsats avses de livsmedel som uppfyller och, eller, märks med någon av de nationella eller Europeiska märkningar för godkännande av ekologisk livsmedelsproduktion. Jag avser således inte någon explicit märkning vid användandet av begreppet ekologisk mat. Det kan vara en produkt både från en helt ekologisk produktserie likväl som ett ekologiskt alternativ ur ett varumärkes sortiment. Primärförpackningen är den förpackning som ligger närmast livsmedlet och kallas också konsumentförpackning då det är den förpackning som inhandlas av privatpersoner i livsmedelsbutiken. I denna uppsats kommer fokus endast ligga på primärförpackningen och kommer benämnas som enbart förpackning. Nästföljande steg i förpackningshierarkin är sekundärförpackningen som säljs via grossister och hanteras främst inom restaurang och storkök. Även dessa förpackningar är märkta för ekologiska livsmedel men exponeras i långt mindre utsträckning än primärförpackningar varvid endast de sistnämnda kommer behandlas i uppsatsen.

3 2 (10) Många livsmedelkedjor lanserar produktserier oftast under det egna företagsnamnet, så kallade egna märkesvaror, EMV. En del kedjor satsar dessutom på en ekologisk serie för EMV, exempelvis Coops Änglamark. ICAs serie för ekologiska EMV har nyligen bytt namn från ICA Ekologiskt till ICA I Love eco. Dessa ekologiska EMV från Coop och ICA är inte officiella märkningar för ekologiska livsmedel utan ett varumärke. Dock kan dessa varor vara märkta med KRAV, Demeter eller EU:s märkning för ekologisk produktion. Varor från dessa produktserier faller in under uppsatsens redan definierade begrepp ekologisk mat. Genom observationer i livsmedelbutiker tillhörande de största livsmedelkedjorna på den svenska marknaden har en orientering av det ekologiska utbudet gjorts. Anledningen till att det är de största livsmedelbutikerna som sökts upp är att jag med studien vill studera livsmedel med tillhörande förpackningar som finns lättillgängliga för konsumenten och således inte tagit upp produkter som förekommer i sortimentet hos nischade livsmedels- eller hälsokostbutiker. Parallellt med butiksobservationer har följande tidskrifter studerats där ekologiska livsmedel förekommit både i reklamsammanhang och redaktionell text; ICA Buffé, Coop Mersmak, ELLE Mat & vin samt Matmagasinet. De tidskrifter som studerats har valts ut slumpmässigt för att genom sina bredd komplettera besöken i livsmedelbutikerna. De exakta uppgifterna om årgång och nummer för de studerade tidskrifterna har medvetet valts att inte tas upp då de använts för att komplettera butiskobservationerna i uppgift att skapa en bild av produktutbudet. Efter ett första förbehållslöst studerande av utbudet av ekologiska varor i de största livsmedelbutikerna har ett urval av livsmedelsprodukter gjordes där jag har valt att fokusera på följande fem produktkategorier; konserverade tomater, müsliblandningar, kaffe, te och konserverade bönor. Anledningen till att dessa valts ut är det inom dessa produktkategorier finns ett tillräckligt stort utbud av ekologiska varor i svenska livsmedelbutiker för att en jämförelse ska bli intressant. Genom kontakt med och tillgång till livsmedelproducenternas respektive hemsidor och bildarkiv på internet har bildmaterial samlats in. Studien syftar endast till att analysera produkter som förekommer på den svenska marknaden, dock inte nödvändigtvis från svenska livsmedelsföretag. Design gällande massproduktionsvaror är sällan regionalt betingat, vilket innebär att det brittiska och amerikanska referensmaterial som använts även är applicerbart på de svenska produkter som studien behandlar. Simon Wright och Diane McCreas The handbook of organic and fair trade food marketing har varit till stor hjälp då boken specifikt tar upp förpackningsdesign för ekologiska livsmedel. Statistik och undersökningar kring de svenska hushållens inköp och attityder gentemot ekologiska livsmedel har gett underlag för köpbetende och de ekologiska livsmedlens status inom svensk livsmedelshandel. Den ekologiska marknaden I Skandinavien säljs över 85 procent av de ekologiska varorna i de stora livsmedelbutikerna där utbudet främst är inriktat mot basvaror (Wright & McCrea 2007). Det ekologiska utbudet i dessa butiker tenderar dessutom oftast att domineras av företagets EMV och den som söker ett bredare sortiment med större urval av ekologiska produkter får oftast uppsöka mindre fristående butiker. De större butikskedjornas stora omsättning av varor gör det svårt att genomföra upphandlingar med mindre producenter som inte kan leverera i samma kapacitet, dessutom har många butikskedjor idag genom sina ekologiska EMV inget behov av att köpa in ekologiska varor från mindre producenter (Meyer von Bremen 2006). I mars 2008 lanserade ICA sin nya satsning på ekologiska EMV under namnet I love eco. Den tidigare serien ICA Ekologiskt har således fått nytt namn och en ny förpackningsdesign (ICA lanserar nytt ekologiskt sortiment 2008). Statistik visar att livsmedels-kedjorna Coop och ICA ökade sin försäljningen av ekologiska livsmedel med 7 respektive 10 procent under år 2006 (Växande marknad 2007).

4 3 (10) Gröna tomater Konserverade tomater får anses som en av de mest frekvent förekommande produkterna i svenska skafferier. Produkten har generellt sätt lågt pris och tillhör kategorin varor med lågt engagemang vilket innebär att köpbeteendet tenderar att bli vanebildande om konsumenten upplever låg skillnad mellan varumärkena. Coop Änglamark använder sig av ett närgånget fotografi av produkten på sin förpackning för konserverade ekologiska tomater. Bilden visar tomater som fortfarande sitter kvar på sin kvist. Det korta skärpdjup som bilden är tagen med ger till följd att tomaterna i bakgrunden blir suddiga och det är svårt att avgöra var tomaterna är avfotograferade. Änglamarks logotyp är placerad centralt i bildens över fält följt av grön text som deklarera att konservburken innehåller skalade tomater. Kung Markattas produkter kännetecknas av den genomgående blå färgen vilken är ovanlig för livsmedelsförpackningar som ej innehåller fisk eller skaldjur. Företagets logotyp är det mest framstående grafiska elementet, centralt placerad upptar den nästan hela övre fältet av konservburken, med pay offen alltid ekologiskt. Företaget använder sig varken av fotografi eller illustration utan framhåller förpackningens innehåll genom texten; Våra godaste krossade tomater och Solmogna tomater från Sicilien. Tomaterna från ICAs ekologiska EMV I love eco säljs i en Tetra Brik vilket ger att annat uttryck än de runda konservburkarna från Änglamark och Kung Markatta. Förpackingen är helt vit och på frontsidan ses halverade tomater avfotograferade. Ur en av de halverade tomaterna ses en puré av tomatkross, vilket dock inte kommer ur den halverade tomaten utan har applicerats ovanpå densamma. I hjärtat för I love eco ses ådringen av ett basilikablad. Den mest markanta skillnaden mellan dessa förpackningar ligger i användandet av fotografi där bilden på Coop Änglamarks konservburk är det som visar på råvaran, tomaterna, närmast dess ursprungliga tillstånd där man kan se tomaterna fortfarande sittandes på dess kvist. Tomaterna från ICA I love eco har plockats från kvisten, halverats och ses avfotograferade mot vit bakgrund. Kung Markatta använder inte någon visualisering av produkten vilket kan ses som djärvt och visar på en starkt tilltro hos företaget att deras varumärke är starkt nog för att framhäva produkten. Till skillnad från livsmedelkedjorna Coop och ICA som båda satsat på ekologiska EMV är Kung Markatta ett renodlat ekologiskt företag. Färgsättningen för de respektive förpackningarna skiljer sig mellan traditioner. Änglamarks gröna bas, både gällande logotypen och förpackningen som helhet, är traditionell bland livsmedelsförpackningar och speciellt för ekologiska varor. I love ecos vita bas är mest utmärkande av dessa tre då få livsmedelsförpackningar använder vitt i sin bas förutom i mejeridisken där den är dominerande. Vitt, som signalerar fräschör, brukar främst förekomma bland förpackningar för hygienartiklar. Kung Markattas blå färg, som tidigare påpekats, är ovanlig för kategorin torr- och skafferivaror där annars grönt, rött och gult dominerar. Bild 1. Coop Änglamark. Bild 2. Kung Markatta. Bild 3. ICA I love eco.

5 4 (10) Då ICAs ekologiska EMV gjordes om har serien fått en mer enhetlig förpackningsdesign med vitt som genomgående färg för alla de ekologiska varorna, ett grepp likt Kung Markattas som inarbetat den blå färgen i synonym med deras varumärke. Änglamarks förpackningsdesign följer ingen sådan gemensam profil utan uttrycket varierar från produkt till produkt. Müsli ICA I love eco ekologisk müsli frukt har, likt de krossade tomaterna från samma serie, ingredienserna avfotograferade mot vit bakgrund. Texten på förpackningens framsida deklarerar att müslin innehåller bitar av äpple, russin och kokos. I fotografiet syns även gryn, majsflingor och solrosfrön. I logotypens hjärta syns en gyllengul marmelad eller sylt. Kvarnen är Saltå kvarns kännetecken, både som fysiskt riktmärke i Järna där företaget har sin hemvist samt som en beståndsdel i företagets logotyp. Saltå kvarns quinoamüsli har en färgsättning som går i grönt och gult. Illustrationen föreställer en skål i genomskärning där müslins ingredienser visualiserats - havre, quinoa och aprikoser. Dessutom visas några frön illustrerade och bitar av en honungskaka. Innehållsförteckningen informerar om att müslin innehåller linfrö samt quinoapuffar av quinoa och honung. I förpackningens övre vänstra hörn ses ytterligare en grupp illustrationer föreställande vad som skall likna linfrö, quinoa och/eller quinoapuffar och en bit av en honungskaka samt ett bi. Utan vetskap om sädeslags utseende är inte illustrationerna helt tydliga i sin utformning då det gäller att kommunicera förpackningens innehåll. Coop Änglamarks ekologiska müsli visualiserar produkten genom fotografi mot bakgrund av en helt vit förpackning. Bilden visar müsli upphälld i en vit skål, placerad på ett uppdukat frukostbord där ett halverat fikon ligger bredvid skålen. Dessa tre förpackningar återger tillsammans müslins processen från råvara till konsumtion. Saltå kvarns förpackningar meddelar via text endast att basen för deras müsli är quinoa och där illustrationerna på förpackningen är de som visualiserar müslins övriga ingredienser. ICAs ekologiska müsli visar råvarorna förädlade, avfotograferade mot vit bakgrund som om de är på väg att hällas i eller ur förpackningen. Änglamarks ekologiska müsli visar på hur deras produkt kan konsumeras, vilket förtydligas genom den för denna typ av produktfotografering obligatoriska texten serveringsförslag i bildens nedre hörn. Genom dessa tre olika framhävande av produkten kan man se dem som konkurrerande om olika kundgrupper med olika starkt intresse för matens ursprung. Saltå kvarn uppger själva att förpackningsdesignen är speciellt viktig för dem då de inte alls satsar på marknadsföring i traditionell bemärkning (Saltå Kvarns förpackningar prisbelönade 2007). Företaget, som varit verksamt sedan 1960-talet, har under de senaste åren upplevt en ökad efterfrågan och utökat sitt utbud av produkter. I Dagens nyheter publicerades i april 2008 artikeln Nu är Saltå kvarn helt rätt i tiden där artikelförfattaren skriver att [...] alla tänker miljö, klimat och nyttig mat [och] gillar snygga förpackningar samt hävdar att till följd av sin grafiska design har produkter från Saltå kvarn blivit populära inslag i inredningsreportage och styling vid lägenhetsförsäljning (Peters 2008). En grön kopp kaffe De största svenska kafferosterierna har alla en eller ett par sorter av ekologiskt kaffe i sitt sortiment. Arvid Nordquist ekologiska satsning heter Classic eco med ett formspråket som är genomgående för hela classicserien; guldfärgad förpackning med tvådelad frontsida som utgörs av ett övre vitt fält med logotypen centralt placerad och ett undre i varierad färgsättning beroende på rostning och böna. Inga illustrationer eller fotografi förekommer utan endast text som beskriver rostningen eller anger vilken böna som använts.

6 5 (10) Coops eget ekologiska kaffe tillhör inte Änglamarkserien som övriga livsmedel i företagets utbud av ekologiska EMV. Förpackningen har fått en helt grön färgsättning i olika nyanser med text som beskriver att det både är ekologiskt bryggmalet och ekologiskt kaffe. Kaffet visualiseras genom ett fotografi av en upphälld kopp kaffe, med två råsockerbitar på fatet, och i bakgrunden ses ett kakfat - allt serverat på vitt porslin. Texten har placerats både horisontellt och vertikalt. Coops icke ekologiska kaffe har en till utformningen av grafiska element identisk förpackningsdesign med den ekologiska. Färgvalen är något annorlunda, grönt i kombination med rött, och kaffekoppen som fotograferats är av en äldre design med guldkant samt med två småkakor på fatet. Gevalias ekologiska kaffes förpackningsdekor utgörs av ett fotografi som täcker hela förpackningen - ett fotografi som avporträtterar en mörk man med brun T-shirt och stråhatt som i handen håller ett glas med kaffe. Mannen är lätt framåtböjd, stödjer hakan mot handen, hans ögon skyms av hatten vilket gör att hans leende är det som signalerar han sinnestämning. Texten deklarerar att det är ekologiskt mörkrost. Gevalias röda logotyp är placerad centralt överst på förpackningens frontsida såsom på företagets alla produkter. Gevalia står för hälften av försäljningen av ekologiskt odlat kaffe i Sverige och den ökade efterfrågan på ekologiskt kaffe står inte i relation till vad de certifierade odlarna klarar av att producera vilket riskerar att göra butikshyllornas platser för ekologiskt kaffe tomma under våren 2008 (Eklind 2008). ICAs kaffe från serien I love eco följer den grafiska profilen för deras ekologiska EMV. På förpackningen ses malet kaffe avfotograferat mot vit bakgrund. I hjärtat för logotypen ses sylten på en kaka. Löfbergs lilas ekologiska kaffe, Vårt gröna, skiljer sig markant från företagets andra produkter i utformningen av förpackningsdesignen. Då övriga produkter är helt lila med visualiserande illustration har det ekologiska kaffet, likt Gevalias, ett fotografi som täcker hela förpackningen. Bilden visar ett par stövlar, räfsa och kratta samt en vattenslang allt fotograferat mot bakgrund av betonggolv och grön skadad stenvägg. Texten är placerad till höger, i en tydligt avgränsad stående lila rektangulär, där Vårt gröna placerats överst följt av beskrivande text och logotypen längst ner. Det finns inget i bilden som visar kaffet, i något stadie, eller tydligt indikerar att dessa redskap används vid kaffeodling. Löfbergs lila och Gevalia är de två företag som markant skiljer förpackningsdesignen för deras ekologiska kaffe från övriga, icke ekologiska, produkter ur sin respektive ortiment. Valet av porslin på Coops ekologiska jämfört med det icke ekologiska kan tolkas som ett försök att rikta dessa båda kaffesorter till två olika målgrupper rent åldersmässigt där det ekologiska kaffet ses serverat i en lite modernare kaffeservis medan det traditionella kaffet serveras i ett tunnare porslin med guldkant. Arvid Nordquists användande av vit färg är, som nämnts tidigare, bland livsmedelsförpackningar ovanligt - kaffe inget undantag. Då designen för Classic-serien gjordes om år 2002 valde företaget medvetet att arbeta med en färgsättning som var annorlunda (Lindholm 2003). Önskan att vara ensam om den vita färgen i butikens kaffehyllan har nu sats på prov av ICAs ekologiska EMV. Arvid Nordquists är dock mer inarbetat som kaffeproducent än ICA troligtvis någonsin kommer vara vilket leder till att det blir det faktiska fysiska utrymmet hos ICA-handlaren som producenterna kommer konkurrera om. Bild 7. Arvid Nordquist. Bild 8. Coop. Bild 9. Gevalia. Bild 10. ICA I love eco. Bild 11. Löfbergs lila.

7 7 (10) Grönt te inte nödvändigtvis grönt te Kobbs har flera ekologiska teer i sitt sortiment där den grafiska profilen ej skiljer sig mellan de ekologiska och icke ekologiska teerna. Förpackningsdekoren utgörs till största delen av en centrerad illustration som är olika för de respektive teerna. Påsen är enfärgad med en ljusare nyans för fram- och baksida och en mörkare på sidorna. Illustrationerna på Kobbs teer har generellt en anknytning till teets innehåll eller namn. På detta ekologiska blåbärste utgörs illustrationen av en liten pojke som står bredvid en näverkorg fylld med blåbär. Den krans som omger illustrationen återkommer och finns som ram på alla förpackningarnas illustrationer. Det enda som särskiljer förpackningen för Kobbs ekologiska teer från företagets icke ekologiska teerna är placeringen av KRAV-märket centralt överst på förpackningen. Brittiska Clippers utbud av ekologiska teer är stort även om det i dagsläget endast är ett fåtal sorter som återfinns i de svenska livsmedelbutikerna. I företagets serie med grönt ekologiskt te har alla produkterna en helt grön kartong med fotografi som framträdande element, fotografi av smaksättningen, dvs en frukt eller ört och inte tebladen. Logotypen är alltid placerad vertikalt stående i frontsidans övre vänstra hörn. På förpackningen för Clippers Green tea with natural raspberry flavour ses två hallon fotograferade, fortfarande hängandes kvar på sitt skaft. Clippers nuvarande förpackningdesign utvecklades år 2000 som ett led i att stärka varumärket och företaget menar själva att designen är effektiv och enkel (Wright & McCrea 2007). Bild 12. Kobbs. Bild 13. Clipper. En grön böna Zeta lanserade under våren 2008 ett utbud av ekologiska bönor som komplement till sitt redan existerande sortiment av bönor. Zetas förpackningar är helt gröna med frontisdan uppdelad i två fält där ett fotografi utgör lite mer än halva frontsidan av förpackningen. På det övre fältet syns Zetas logotyp följt av rubriken Ekologiska varpå sedan förpackningens innehåll anges både på svenska och italienska. Fotografierna visar respektive böna upphälld en vit porslinsskål placerad på en mörk köksbänk omgiven av grönsaker. Zetas icke ekologiska bönor säljs alla i konservburkar med fotografi av respektive böna som täcker hela förpackningen och textfältet är ljust beige.

8 8 (10) GoGreen har i sitt sortiment Ready to serve ett utbud av ekologiska bönor. Förpackningarna för de ekologiska bönorna följer GoGreens hela grafiska profil för företagets alla produktkategorier med frontsidan delad i två där det undre fältet är vitt och det övre visar ett mycket närgånget fotografi av ett grönt blad. Mitt på förpackningarna visas, i en markerad cirkel, ett fotografi av respektive produkt. Logotypen för GoGreen är placerad på förpackningens övre mitt och den text som deklarerar vilken produkt förpackningen innehåller är placerad längst ner i högra hörnet. Förpackningen för Saltå kvarns bönor följer företagets grafiska profil med logotypen som det dominerande elementet. Bönornas förpackningar är helt olika till färgsättningen, där en färg i olika nyanser täcker hela förpackningen. Gul text, centralt placerad, anger vilken böna förpackningen innehåller vilket också kompletteras av visualisering av bönorna genom illustration. Alla tre företagen visualiserar förpackningens innehåll genom fotografi eller illustration. GoGreen inriktar sitt utbud mot produkter som är hälsosamma, goda och gröna (www.gogreeen.se), där deras definition av gröna produkter dock inte ska förväxlas med ekologiska då merparten av deras sortiment utgörs av icke ekologiska varor. Både Saltå kvarns och GoGreens designprofil är enhetlig och används för företagens alla respektive produkter medan Zeta varierar sitt grafiska uttryck mellan produktkategorierna. GoGreen kompletterar sin förpackningsdesign för de ekologiska bönorna endast med text och KRAVmärkningen medan Zeta använder ett eget visuellt uttryck med den för ekologiska livsmedel typiska gröna färgen kompletterat med stora bilder av bönorna i köksmiljö. Placeringen av GoGreens produktfotografier ger upplevelsen av att det skulle vara det faktiska innehållet i förpackningen som visas för konsumenten. Bild 14. Zeta. Bild 15. GoGreen. Bild 16. Saltå kvarn. Avslutande diskussion Både hos de konsumenter som sporadiskt och de som regelbundet handlar ekologiska livsmedel finns en stark önskan om att veta från vilken gård eller vilka personer som producerat varan. De mest framgångsrika ekologiska varumärkena har lyckats i konkurrensen mot storskalig livsmedelproduktion genom att just berätta om deras livsmedels bakgrund och på så sätt skapat förtroende för företaget och dess produkter (Wright & McCrea 2007). Förpackningar är en nödvändighet för att hantera merparten av alla livsmedel, vilket också gör dem till ett naturligt och kostnadseffektivt verktyg för marknadsföring och utnyttjas av många mindre producenter som inte har de ekonomiska förutsättningarna för att kombinera förpackningsdesign med marknadsföringskampanjer, exempelvis Saltå kvarn.

9 9 (10) De elva företag vars förpackningar analyserats i uppsatsen har alla olika inriktning för sitt utbud av ekologiska varor. Clipper, Saltå kvarn och Kung Markatta är de företag som har ett helt ekologiska utbud. Dessa företag visualiserar sina produkter på olika sätt men gemensamt är att de alla tre har en enhetlig förpackningsdesign som inte skiljer sig åt mellan produktkategorierna. Zeta, GoGreen, Kobbs, Löfbergs lila, Gevalia och Arvid Nordquist är starka varumärken som inte byggts upp genom anknytning till ekologiska varor utan som alla kompletterat sina utbud med ekologiska alternativ. GoGreen, Kobbs och Arvid Nordquist är de tre företag som applicerar sin förpackningsdesign även på de ekologiska alternativen och endast kompletterar dessa med att i text ange att varan är ekologisk samt placera ut KRAVmärkningen på sina respektive förpackningar. Zeta, Löfbers lila och Gevalia har valt en annan taktik och valt att profilera sina ekologiska varor med ett visuellt uttryck som särskiljer dem från företagets icke ekologiska sortiment. Löfbergs lila och Gevalia har båda satsat på stora fotografier som heltäckande dekor för sina produkter med miljö- och personbilder som ska associeras till produktens ursprung. Zeta har valt att visa upp produktens användning, konsumtionen av den, genom att placera bönorna i köksmiljö. Satsningarna från de två stora livsmedelkedjorna ICA och Coop skiljer sig åt i det grafiska uttrycket. Coop Änglamark varierar förpackningsdesignen mellan produktkategorier och använder sig av både fotografier och illustration. Innan ICAs ekologiska EMV bytte namn och designprofil arbetade företaget på samma sätt förpackningsdesignen stod i relation till traditionerna inom respektive produktkategori. Nu har namnet bytts från ICA Ekologiskt till ICA I love eco och serien har nu genomgående vita förpackningar. Vitt må signalera fräschör men kan även förknippas med en anonymitet som inte är kompatibelt med den historiebeskrivande anknytning många konsumenter söker hos ekologiska livsmedelproducenter och deras produkter. Då ICA inte har någon ekologisk historia att berätta kanske brottet med färgkonventionera blir ett starkare, och mer trovärdigt, profilerande. Undersökningar har visat att konsumenter har större förtroende för livsmedel som är svenskproducerade än de som producerats i andra länder (Szatek 2001). I debatten gällande livsmedelsproduktionens och transporternas inverkan på klimatet har ett nyvaknat intresse och förespråkande för lokalproducerad mat uppstått. Då varumärkets trovärdighet är viktig för konsumenten kan det vara svårt att identifiera sig med produkten, dess avsändare och få ekvationen med ursprungskännedom och svenskproducerat likställd med ICAs vita förpackningar och namnet I love eco. Genom att ICA använder illustrationen av ett hjärta i namnet för serien kan uttalet bli I love eco eller I hjärta eco. Att ekologiska livsmedel på engelska benämns organic och inte ecologic förvirrar ytterligare. ICA ses av många som svenskt, trots att det till största delen ägs av det holländska företaget Royal Ahold, har med sitt nya ekologiska EMV gått i motsatt riktning mot att skapa en känsla av lokalproducerat då företaget valt att inte använda ett svenskt namn för serien. Hälften av de studerade förpackningarna använder sig av grönt antingen som dominerande färg, delvis inslag eller som Löfbergs lila som döpt sitt ekologiska kaffe till Vårt gröna. Grönt är år 2008 fortfarande starkt förknippat med ekologi och miljövänliga varor vilket utvecklats till en färgkodning i sig som konsumenten vant sig vid. Bland de förpackningar som analyserats i uppsatsen är visualisering av själva produkten den framträdande metod för presentation av livsmedlet, även om det förekommer skillnader i valet av visuell framställning är dock fotografi det dominerande. Att visa på varans ursprung är dock inte det vanligaste trots att konsumenter av ekologiska varor vill få kännedom om dess ursprung och produktion. Att koppla ett livsmedel till konsumtion istället för produktion kan ses som ett resultat av den storskaliga livsmedelsproduktion som idag bedrivs. Detta fenomen att applicera externa värden till ett livsmedel istället för att framhäva dess ursprung kallas varufetisch, begrepp utvecklat av Karl Marx (Marx 2002 [1867)).

10 10 (10) Clipper och Änglamark är de företag som kommer närmast i att visualisera råvaran i dess mest naturliga tillstånd fortfarande hängandes kvar på sin planta. Saltå kvarn visulaiserar delvis råvarorna i ursprungligt tillstånd med ax och jordgubbar som ännu inte snoppats av. Försäljningen av ekologiska livsmedel ökar. ICA och Coop visar på stigande försäljningssiffror, efterfrågan på ekologiskt kaffe tömmer butikshylllorna och Saltå kvarns förpackningar tros höja lägenheters attraktionsvärde, med andra ord ekologiskt säljer. Eller? Undersökningar har visat på att konsumenten söker efter ursprung hos de ekologiska varorna och att handla lokalproducerats framförs som ett argument för att minska livsmedels inverkan på klimatet. Dessa sistnämnda aspekter lyser dock med sin frånvaro bland de ekologiska livsmedlens visuella förpackningsdesign så vad konsumenten önskar återfinns inte i butikshyllorna. Trots detta stiger försäljningen och efterfrågan. Studiens resultat leder till nya frågor för fortsatta studier. Vilka konsumenter, vilken målgrupp, är det som står för den ökade försäljningen och efterfrågan av ekologiska livsmedel? Är det möjligen dags att reda ut huruvida konsumentens önskan om historiebeskrivande förpackningsdesign tillhör en grupp som står still, och eventuellt minskat sin konsumtion av ekologiska varor?...och vilka är det som Elin Peters hänvisar till då hon i Dagens Nyheter skriver att alla gillar snygga förpackningar? Önskan att handla livsmedel i snygga förpackningar som kan tjäna som inredningsdetaljer i det egna hemmet är en trend som ska bli spännande att följa i sin utveckling. Kanske kan ändamålen hälga medlen då snygga förpackningar kan locka fler konsumenter att handla miljövänligt och ekologiskt. Med det i baktanken blir nästa steg att finna definitionen på snygg visuell, och kanske universell, förpackningsdesign. Då märkningar uppskattas av konsumenten kan den nya märkning för klimatpåverkan som utarbetas av Miljöstyrningsrådet komma att få en betydande roll i förpackningsdesignen genom att appliceringen av märket kan innebära att företag frångår exempelvis den klassiska gröna färgen och vågar ta ut svängarna med förpackningsdesignen och låta märkningen tala för sig.

11 Referenser Ekelund, Lena På spaning efter den ekologiska konsumenten, i Ekologiskt lantbruk 2003:3 (Åtkommen via Publikationer ) Eklind, Anders, Miljövänliga kaffet tar slut, Arbetarbladet , (Åtkommen via ) ICA lanserar nytt ekologiskt sortiment, pressrelease (Åtkommen via Press ) Karlsson, Lena, KRAV eller EU -ekologiskt Vilken är skillnaden?, i Ekologiskt lantbruk 2007:10, s Lindholm, Maria, Hyllkrig: Förpackningsdesignen avgör köpet, i Resumé 2003:45, s Marx, Karl, The fetishism of the commodity, i The visual culture reader, (red.) Mirzoeff, Nicolas (New York, 2002), s Meyer von Bremen, Ann-Helen, Den lokala och ekologiska maten skaffar sig ett eget säljrum, i Ekologiskt lantbruk 2006:1, s. 3-6 Peters, Elin, Nu är Saltå kvarn helt rätt i tiden, i Dagens Nyheter (Åtkommen via ) Saltå Kvarns förpackningar prisbelönade, pressmeddelande (Åtkommen via Press ) Szatek, Aleksander, Vägen till marknaden Ekologiska produkter (LUI, Stockholm, 2001) Växande marknad Försäljning, volymer & trender för ekologisk mat (Åtkommen via Marknad ) Wright, Simon & McCrea, Diane, The handbook of organic and fair trade food marketing (Blackwell Publishing, Oxford, 2007)

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Profilprogram för varumärket nyckelhålet

Profilprogram för varumärket nyckelhålet Profilprogram för varumärket nyckelhålet Utgivet av Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark), Helsedirektoratet och Mattilsynet (Norge) Innehåll Introduktion Sidan 3 Symbolen Nyckelhålets

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Enkelt. Smart. Prisvärt.

Enkelt. Smart. Prisvärt. Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? MERRILD 94 grader Kaffe- och tekonceptet 94 grader ger dig en helhetslösning för din kaffeoch teservering.

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Inköpspolicy. Kristianstads Nation

Inköpspolicy. Kristianstads Nation Inköpspolicy Kristianstads Nation Miljömål Nationens mål är att minst 10 % av våra råvaror ska vara framtagna på ett sätt som är hållbart för miljön. Med det så söker vi varor som är märkta med t.ex. något

Läs mer

Rättvisemärkt vecka 15-16. Bodil Jönsson Lindgren Marknadschef Coop Konsum och Coop Nära

Rättvisemärkt vecka 15-16. Bodil Jönsson Lindgren Marknadschef Coop Konsum och Coop Nära Rättvisemärkt vecka 15-16 Bodil Jönsson Lindgren Marknadschef Coop Konsum och Coop Nära Trender tillstånd på marknaden Mat & hälsa/ ekologi/ miljö/ etik fortsatt viktigt Miljö- och klimatfrågorna på allas

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

MISSA INTE VARSEGOS HÖSTKAMPANJER!

MISSA INTE VARSEGOS HÖSTKAMPANJER! Varsego-säljblad vecka 34-42 2013 Full upp butiken inför lata sensommardagar och härligt höstmys! MISSA INTE VARSEGOS HÖSTKAMPANJER! www.varsego.se info@varsego.se 08-562 926 00 Varsego månar om miljön.

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION

MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION 2015 VÄLKOMMEN! Denna handbok ger dig kommunikationsriktlinjer för användning av logotyperna för Fairtrade City och Fairtrade region. Logotyperna

Läs mer

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Claes Johansson, Chef Hållbar Utveckling Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord Maskiner Inköp Växtodling Insatsvaror Lantbrukare Spannmål Vidareförädling

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

E U : S E K O L O G I S K A L O G O

E U : S E K O L O G I S K A L O G O EU:S EKOLOGISKA LOGO EU:S EKOLOGISKA LOGO INLEDNING Två välkända symboler utgör grunden för EU:s ekologiska logo: EU-flaggan officiell symbol för EU sedan 1986 och ett löv som i olika former symboliserar

Läs mer

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN BAKGRUND Den goda måltiden är riktlinjer för en god kvalitet på den mat och de måltider som erbjuds inom de verksamheter Dals-Eds kommun ansvarar för. Den goda måltiden

Läs mer

Använd Svenska Äggs logotyp när du säljer svenska ägg.

Använd Svenska Äggs logotyp när du säljer svenska ägg. Använd Svenska Äggs logotyp när du säljer svenska ägg. Vi har alla mycket att vinna på att införa Svenska Äggs logotyp som en gemensam ursprungsmärkning på äggkartonger och andra marknadsföringsenheter

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun?

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Anna Sperl Jönköpings kommun, Miljökontoret 28 november 2013 Innehållsförteckning 1.0 Introduktion... 3 2.0 Bakgrund... 3 3.0 Mål och syfte... 4 3.1

Läs mer

2014-03- 26. Vad kan vi lita på och litar vi på det? Foto: Fredrik Fernqvist

2014-03- 26. Vad kan vi lita på och litar vi på det? Foto: Fredrik Fernqvist 2014-03- 26 Vad kan vi lita på och litar vi på det? Märkningarnas roll och betydelse Fredrik Fernqvist, 2014-03-20 Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Alnarp Fredrik.Fernqvist@slu.se

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Världen har blivit varmare

Världen har blivit varmare Klimatsmart mat Hur vi genom vårt matval kan bidra till att minska effekterna av klimatförändringarna - Samtidigt som vi äter bra för oss Världen har blivit varmare Vad har hänt? Människans utsläpp av

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Billig mat en dyr affär. Korta fakta om handelns egna märken

Billig mat en dyr affär. Korta fakta om handelns egna märken Billig mat en dyr affär Korta fakta om handelns egna märken Vad är det vi äter? - korta fakta om den billiga maten Den mat som livsmedelsarbetarna producerar säljs inte på samma sätt som förr. Dagens matbutiker

Läs mer

Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige?

Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige? Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige? Märit Beckeman Förpackningslogistik marit.beckeman@plog.lth.se Vad är en innovation? införande av något nytt, nyhet; förändring (Svenska Akademins

Läs mer

Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp

Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp 2015-06-23 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Nuläge: Import av fisk och grönsaker

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

HANDBOK Riktlinjer för marknadsföring av Äkta varas Ä- märke

HANDBOK Riktlinjer för marknadsföring av Äkta varas Ä- märke HANDBOK Riktlinjer för marknadsföring av Äkta varas Ä- märke Dok version: 4.0 (2015-03- 03) Innehåll Om detta dokument:... 3 Generella regler:... 3 Vilka produkter avses?... 3 Hur ska man skriva?... 3

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2010-05-25 385 SÖKANDE Badshop Malmö 211 25 Malmö MOTPART Lindströms Bad och Kakelvaruhus 234 24 Lomma SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Grafisk manual för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Innehåll Varför en grafisk profil för Västervik?...3 Värdet av en gemensam grafisk identitet...4 Logotype...5 Variant på logotyp...7 Logotypen infälld

Läs mer

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR om förståelsen av vissa bestämmelser om flexibilitet i hygienpaketet Vanliga frågor Riktlinjer för livsmedelsföretagare Europeiska

Läs mer

Bra Miljöval Textil Information om märkning

Bra Miljöval Textil Information om märkning Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Bra Miljöval Textil Information om märkning 2012-04-01 Denna information om märkning av textila produkter är tillsammans med Bra Miljöval Förlaga Användning av märket

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping. Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping

Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping. Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping Karl Östvall Juni 2012 1 Sammanfattning Ett effektivt sätt att stödja miljöanpassade lösningar på är att välja produkter med miljömedveten inriktning

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Recept Produktinformation

Recept Produktinformation Recept Produktinformation Varm choklad» 1-2 tsk Kung Markatta Kakao» 1 tsk Kung Markatta Rårörsocker» 2½ dl ekologisk mjölk, sojamjölk eller havredryck Blanda socker och kakao i en kopp. Värm mjölken och

Läs mer

LOKALISERA. Designmanual

LOKALISERA. Designmanual L LOKALISERA Designmanual Innehåll 5 Lokalisera AB 6 Logotyp 7 Användning av logo 8 Färger 9 Grafiska element 10 Typsnitt 11 Bildanvändning 12 Kontakt Lokalisera AB I och med övergången från Xpresskontor

Läs mer

Vårt finaste kaffe HANTVERKSROSTAT SPECIALKAFFE ETT UNIKT SAMARBETE MED LILLA KAFFEROSTERIET. Nyhet! Sortimentslista #1 2015

Vårt finaste kaffe HANTVERKSROSTAT SPECIALKAFFE ETT UNIKT SAMARBETE MED LILLA KAFFEROSTERIET. Nyhet! Sortimentslista #1 2015 Vårt finaste kaffe Sortimentslista #1 2015 Nyhet! HANTVERKSROSTAT SPECIALKAFFE ETT UNIKT SAMARBETE MED LILLA KAFFEROSTERIET KUNSKAP & TRADITION Vi har 100 års erfarenhet av allt från böna, rostning och

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil 1 Bakgrund Vår grafiska profil är ett av flera hjälpmedel för att stärka varumärket Halmstad. Den skapar en enhetlig och professionell bild av Halmstads

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

ursprungsmärkning av livsmedel

ursprungsmärkning av livsmedel Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Sveriges ledande grossist kompletta utbud 1000 produkter

Sveriges ledande grossist kompletta utbud 1000 produkter Välkommen till m e d p l i v i t tr a d e - s v e r i g e s l e d a n d e g r o s s i s t f ö r l i v s m e d e l s p r o d u k t e r f r å n s y d e u r o p a! Droga Kolinska Plivit Trade Plivit Trade

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Här är fällorna och müslin som funkar

Här är fällorna och müslin som funkar Textstorlek: Supertest av 8 sorter Här är fällorna och müslin som funkar Din frukostmat marknadsförs som hälsosam. Men är müsli verkligen nyttigt? Aftonbladets test visar att flera märken är lika sockerproppade.

Läs mer

Gör det enkelt och roligt att leva sunt.

Gör det enkelt och roligt att leva sunt. Sida 1 av 5 Email not displaying correctly? View it in your browser. GreppaLivet nyhetsbrev nr 6-2011, augusti. Gör det enkelt och roligt att leva sunt. Augusti! Sommarfrukost! Vad är väl mera sommar än

Läs mer

KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter

KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter Med en massa löften om hur bra den ska vara för vår hälsa, med obevisade hälsopåståenden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter; beslutade den 24 juli 2009. KOVFS 2009:7 Utkom från trycket den 29

Läs mer

Matfusk- Spårbarhet i tidigare led 2014. Lena Holmström & Louise Hultqvist

Matfusk- Spårbarhet i tidigare led 2014. Lena Holmström & Louise Hultqvist Matfusk- Spårbarhet i tidigare led 2014 Lena Holmström & Louise Hultqvist 2014 Utgivningsdatum: 2015-XX-XX Utgivare: Miljöförvaltningen Projektledare: Lena Holmström, Louise Hultqvist Kontaktperson: Daniel

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

Den hållbara maten konsumenten i fokus

Den hållbara maten konsumenten i fokus Den hållbara maten konsumenten i fokus Frukostseminarium, 10 april 2013 Produktion av livsmedel står för ungefär en fjärdedel av svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Maten påverkar också miljön

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015 Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 215 Bakgrund och syfte Med anledning av ett ökat konsumentintresse för ekologiska livsmedel beslöt Handla Miljövänligtgruppen (Naturskyddsföreningen

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

Profilmanual, internt

Profilmanual, internt Profilmanual, internt Källa: securitasbrand.com Vid frågor eller framtagande av marknadsmaterial kontakta marknadskommunikation. Våra färger 1. Logotypfärger Logotypen består av tre färger - svart, vit

Läs mer

kaffekuppen SPN-uppdrag

kaffekuppen SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Arbetsplatser och lärarrum Vuxna dricker stora mängder kaffe, speciellt på jobbet. Om vi kan få fler att välja ett mer hållbart kaffe kan det ge positiva effekter både för den som tillverkar

Läs mer

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Inledning Undersökningen genomfördes mellan den 14 juli och den 20 augusti. En påminnelse skickades ut till dem som inte svarade i första omgången. Syftet var

Läs mer

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat.

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät - modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Ett branschforskningsinstitut för livsmedelskedjan med uppgift

Läs mer

Din kopp vårt ansvar

Din kopp vårt ansvar Din kopp vårt ansvar Nestlé tillhandahåller specialiserade agronomer som hjälper kaffebönderna att utveckla en effektivare kaffeodling. Partnerskap sedan 25 år Nestlé är världens största köpare av kaffe

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafiska Riktlinjer för valkampanj Närodlad politik.

Grafiska Riktlinjer för valkampanj Närodlad politik. Grafiska Riktlinjer för valkampanj Närodlad politik. 1 Version 2 2014-02-20 Innehåll Kampanjbudskap... 3 Logotyp... 4 Logotyp - negativ... 5 Logotyp - enfärgad... 6 Logotyp - egen justering av storleksförhållande...

Läs mer

Grön flagg för Vallaskolan

Grön flagg för Vallaskolan Vallaskolan Grön flagg för Vallaskolan Tema: Konsumtion Rapporten godkänd: 2010-06-14 14:59:51 Mål 1: Vi ska få insikt om hur olika sätt att leva påverkar jordens vattenresurser. Aktiviteter som har genomförts

Läs mer

Vårt finaste kaffe HANTVERKSROSTAT SPECIALKAFFE ETT UNIKT SAMAR- BETE MED LILLA KAFFEROSTERIET. Nyhet!

Vårt finaste kaffe HANTVERKSROSTAT SPECIALKAFFE ETT UNIKT SAMAR- BETE MED LILLA KAFFEROSTERIET. Nyhet! Vårt finaste kaffe Sortimentslista #1 2015 Nyhet! HANTVERKSROSTAT SPECIALKAFFE ETT UNIKT SAMAR- BETE MED LILLA KAFFEROSTERIET KUNSKAP & TRADITION Vi har 100 års erfarenhet av allt från böna, rostning och

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

NS O INGR RD ILE FO OFRP

NS O INGR RD ILE FO OFRP FORDONS PROFILERING INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYP 3 STORA FORDON 4 MINDRE FORDON 5 MASKINER 6 TAKSKYLTAR 1PROFILERING PROFILERING REGLER Fordon och maskiner ska profileras enligt de grafiska riktlinjerna

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Fairtrade och KRAV på caféer i Jönköping

Fairtrade och KRAV på caféer i Jönköping Linda Näkne November 2011 Sammanfattning Med ett utbrett sortiment på olika miljömärkta varor kan idag varje människa göra ett aktivt val i samband med matinköp. Människor äter dock inte bara den maten

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Grafisk manual för märkesanvändare

Grafisk manual för märkesanvändare Grafisk manual för märkesanvändare 1 Innehållsförteckning Till er som är märkesanvändare 3 Kriterier för Svenskt kött 4 Ursprungsmärkningen Svenskt kött 6 Versioner av märket 7 Märkets färger 8 Märkets

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer