Systematiskt Miljöarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematiskt Miljöarbete"

Transkript

1 1. Verksamhetsberättelse Mediagården Grafisk Produktion AB är ett tryckeri och grafiskt produktionshus, verksamt i Höganäs i nordvästra Skåne sedan Mediagården har idag 9 anställda och en omsättning på ca. 10 miljoner kr, och ingår numera i en större företagsgrupp. Mediagården har ett antal produktionsenheter; traditionellt papperstryckeri och binderi, storformatstryckeri, grafisk verkstad, vinylverkstad samt ett specialtryckeri. Mediagården har en mycket bred maskinpark och stort tekniskt kunnande vilket möjliggör grafisk produktion på de flesta material. Mediagården har ett antal produktionsenheter; traditionellt papperstryckeri och binderi, storformatstryckeri, grafisk verkstad, vinylverkstad samt specialtryckeri. Studio Här erbjuds designtjänster och pre-press-tjänster som originalarbete, bildretuchering, scanning. Papperstryckeri och binderi Här produceras trycksaker i alla dess former; visitkort, foldrar, broschyrer, etiketter, spriral- och limbundna böcker mm. Storformatstryckeri Här produceras alla typer av storformatsprodukter; vepor, banderoller,skyltar samt fasadbeklädnader. Grafisk verkstad Här produceras grafiska produkter av en mer varierande sort. Allt från grafiskt profilerade möbler i papperskomposit till grafiska specialprojekt till mässor, event och utställningar samt butiksinredning och displayer. Vinylverkstad Här produceras modern vinyl- och dekorproduktion, från design till produktion och montering hos kund. Några exempel; Bil-, båt- och lastbilsdekor, fönster-, vägg- och golvdekor, skyltar, utskurna vinyler samt etiketter. Specialtryckeri Här produceras speciallösningar främst inom industriell grafik. Vi följer kunden från tidig projektledning till färdig produkt. Specialtryckeriet trycker på bla glas, plastsubstrat och ljudabsorbenter. Distributionslösningar Mediagården erbjuder även kunden distributionslösningar, pack & plock samt lagerhållning, allt enligt kundens krav och behov. Personal Företagets personalpolitik är en viktig byggsten i vårt kvalitetsarbete och utveckling. Vi har därför en mix av personal, en del har mycket lång erfarenhet i branschen och den andra delen är ung, hungrig och kreativ. Dessutom arbetar företaget aktivt med att ha en jämn balans mellan män och kvinnor och välkomnar mångfald samt ser våra olika ursprung och förutsättningar som en tillgång. Systematiskt Miljöarbete Utgåva 1 - April 2015 Sida 1 av 2

2 Aktuellt miljöarbete Mediagården anser att ett Systematiskt Miljöarbete fastställer företagets grundläggande syn inom miljöns område. Det visar också på vårt seriösa engagemang i fråga om miljö och underlättar samtidigt för de anställda att efterleva företagets målsättningar. Samtliga anställda utbildas i företagets Systematiska Miljöarbete. När en nyanställd fått utbildning i vårt Systematiska Miljöarbete registreras detta i en checklista. Vårt långsiktiga mål är; att miljöcertifiera Mediagården enligt ISO 14001:2004 när företaget når en omsättning på 20 miljoner kronor. Systematiskt Miljöarbete Utgåva 1 - April 2015 Sida 2 av 2

3 2. Miljöpolicy Vi är alla ansvariga för vår nutida och framtida miljö! All produktion ska därför ske utan onödigt resursslöseri eller annan negativ inverkan på vår omgivning. Mediagården följer den för verksamheten aktuella miljölagstiftningen och ska arbeta för ett ständigt förbättrande samt förebyggande av förorening. Samtliga anställda ska arbeta aktivt för att uppfylla, i miljöpolicyn, definierade mål för företaget. Mediagården ska fortsätta sitt nära samarbete med kommunen för att minska andelen restavfall samt öka andelen återvunna sopor. Mediagården har som mål att vara redo för Miljöcertifiering enligt ISO 14001:2004 när företaget når en omsättning på 20 miljoner kronor.

4 3. Miljömål och handlingsplan Minska andelen restavtall, i förhållande till totalt avfall, med 10% fram till maj Plan: Sortera mer och noggrannare. Ansvarig: Lukasz Slutdatum: Resursåtgång: 50 timmar Minska mängden förbrukad energi med 10% under Plan: Energisnåla maskiner samt investeringar i energisparande åtgärder så som värmeåtervinning. Ansvarig: Dov Slutdatum: Resursåtgång: 30 timmar Mediagården ska minska mängden externa produktioner och på så sätt spara onödiga transporter. Plan: Planera bättre i lokala tryckeriet för att kunna trycka större upplagor. Ansvarig: Johanna Slutdatum: Resursåtgång: 20 timmar

5 4. Miljöaspekter Företaget använder el för att driva maskiner samt allmän belysning. Verksamheten använder en modern maskinpark med låg energiförbrukning. Fjärrvärme används för uppvärmning i kombination med el där fjärrvärmens infrastruktur är begränsad. - Företagets miljöpåverkan: Normal Vatten används inte i produktion. Endast för personalens behov i kök och hygienutrymme. - Företagets miljöpåverkan: Mycket låg Kemiska produkter undviks i möjligaste mån. Det är i dagsläget dock inte möjligt att undvika dessa helt. På grund av verksamhetens karaktär inser företaget vikten av att arbeta mycket aktivt föra att minimera användningen av kemiska produkter. Se vidare info i företagets Systematiska Arbetsmiljödokumentation. Företagets miljöpåverkan i jämförelse med branschen: Låg Företaget använder en modern bilpark med låg drivmedelsförbrukning. Där det är möjligt används miljöcertifierade fordon. - Företagets miljöpåverkan: Normal Företaget har inga miljöpåverkande utsläpp. - Företagets miljöpåverkan: Låg Förutom hushållsavfall går allt produktionsavfall till återvinning, antingen till värme eller till produktion av nya material. - Företagets miljöpåverkan: Låg Återvinningsgraden av företagets produkter beror på kundens specifikation av material. Då vi fokuserar vårt utbud till återvinningsbara material försöker vi minimera miljöpåverkan av våra produkter. Vi skickar merparten av våra leveranser som platta paket och använder återvinningsbara förpackningsmaterial. - Företagets miljöpåverkan i jämförelse med branschen: Låg Produktionens karaktär innebär till viss del både buller, vibrationer och lukt. Dessa beskrivs noggrant i företagets Systematiska Arbetsmiljödokumentation då det i huvudsak påverkar arbetsmiljön och inte utemiljön. - Företagets miljöpåverkan i jämförelse med branschen: Obefintlig

6 5. Miljörisker För att förebygga och eliminera risker som kan påverka eller skada miljön, kartlägger vi de miljörisker som finns på arbetsplatsen. Kartläggning av miljörisker Spill med kemiska ämnen inomhus eller utomhus. Riskminimering: Alla kemiska ämnen som användas är tydligt märkta och används inom en begränsad yta. Säkerhetsblad finns för alla kemiska ämnen som används i produktionen. Tvätt och rengöring av fordon på ej godkänd plats. Riskminimering: All montering på fordon ska ske på godkänd plats inomhus i Mediagårdens eller kundens lokaler. Användning av icke miljövänliga rengöringsmedel. Riskminimering: Centrala inköp med godkänd leverantör som tillhandahåller godkända produkter. Användning av icke miljöcertifierade tryckfärger. Riskminimering: Centrala inköp med godkänd leverantör som tillhandahåller av maskinleverantören godkända färger. Kund kräver ett specifikt material som ej är miljöklassat Riskminimering: Mediagården presenterar miljövänliga material och lösningar. I nästa steg förklara vi materialets egenskaper och miljöpåverkan. Konsekvensanalys Mediagården försöker så långt det är möjligt att endast använda miljövänliga och återvinningsbara material. Kombinationen av verksamhetens art och mängden gör dock att miljöpåverkan blir låg även vid användande av en viss andel icke miljöcertifierad material. Vid tillbud Tillbudsrapportering följer rutin enligt det Systematiska Arbetsmiljöarbetet. Viktigt! Om ambulans krävs, skicka med datablad för inblandad kemikalie. Datablad finns i plastficka vid respektive maskin eller i pärm hos ansvarig. Ansvarig vid eventuell miljöolycka Produktion: Lukasz Miszczyszyn / Dov Gatmon Kontor: Kajsa Bergman / Dov Gatmon

7 6. Avfall- och återvinningsinstruktion Kontor Papper: Behållaren töms i pappersburen vid Lokala Tryckeriet. Well: Behållare med well- och kartongförpackningar töms well-säcken. Plast: Behållare med plast töms i säcken för brännbart. Metall: Töms sporadiskt i samband med resa till återvinningsstationen, eller vid behov. Glas: Töms sporadiskt i samband med resa till återvinningsstationen, eller vid behov. Batterier: Töms sporadiskt i samband med resa till återvinningsstationen, eller vid behov. Små-el: Töms sporadiskt i samband med resa till återvinningsstationen, eller vid behov. Produktion Papper: Avfall säljs. Burarna töms vid beställning. Well och X-Board *): Avfall säljs. Säckarna töms i container på parkeringen. Containerna töms vid beställning. Brännbart: Avfall går till fjärrvärme. Säckarna töms i container på parkeringen. Containerna töms vid beställning. Plast: Avfall går till fjärrvärme. Säckarna töms i container på parkeringen. Containerna töms vid beställning. *) X-Board som är till största delen (minst 92%) producerat av återvunnet material och är 100% återvinningsbart. Systematiskt Miljöarbete Utgåva 1 - April 2015 Sida 1 av 2

8 Farligt avfall Mediagården är registrerat hos Länsstyrelsen Skåne och har fått godkännande att som företag själva transportera sitt farliga avfall till soptippen. Som farligt avfall räknas: Lysrör Lampor Batterier (finns fortfarande återvinning i kapprummet också) Kemiska produkter och rester Pulverrester från Minoltan Det farliga avfallet förvaras i märkt skåp för att sedan transporteras till soptippen 2 gånger per år, innan sommarsemester och innan jul. Innan det lämnas på tippen ska allt farligt avfall registreras hos Kajsa. Vi måste dokumentera datum, mängd samt hur det transporteras. På tippen måste vi få ett kvitto på det inlämnade avfallet. Systematiskt Miljöarbete Utgåva 1 - April 2015 Sida 2 av 2

9 7. Lagar och föreskrifter Mediagården följer den för verksamheten aktuella miljölagstiftningen. Vårt avfall hanteras på ett systematiskt sätt. Genom noggrann sopsortering ökar vi andelen återvunna material som kan säljas och minimerar därmed mängden restavfall. Mediagården har ett nära samarbetar med kommunen för att säkerställa att vi följer gällande lagar och direktiv på ett korrekt sätt. Inte bara för att vi måste, utan för att vi på detta sätt kan minimera vår påverkan på vår egen inomhusmiljö och naturen utanför. Tillsammans med NSR optimerar Mediagården en miljövänlig hantering av sopor och avfall. Mediagården tillhandahåller miljövänliga material så långt det är möjligt. Dessa material arbetar vi för att förmå våra kunder att välja till sina projekt. Hänsyn tas till leverantörer, material, produktion, leverans samt medarbetare. Mediagården premierar miljövänliga material och är i Sverige ensamma om att arbeta med X-Board. X-Board är till största delen (minst 92%) producerat av återvunnet material och är 100% återvinningsbart. Där vi är mer beroende av våra leverantörer väljer vi så långt det är möjligt, med hänsyn till kundens specifikation, att arbeta med miljövänliga material. Miljömärkt papper Miljövänliga skivmaterial Vegetabiliska och miljövänliga färger Säkerhetsdatablad finns dokumenterade, enligt det Systematiska Arbetsmiljöarbetet, för samtliga kemiska produkter som används i vår verksamhet. Lagar som följs EU-rätten Svenska miljölagstiftningen Reach-förordningen Kommunala miljöföreskrifter

10 8. Miljöutbildning och introduktion Alla på Mediagården utbildas i företagets Systematiska Miljöarbete. När en nyanställd fått utbildning i det Systematiska Miljöarbetet registreras detta i en checklista. Ny personal får också en personalhandbok och en genomgång av verksamhet och bolag. En rundvandring i vår produktion är också obligatorisk, dels för att bättre förstå verksamheten dels för att säkerställa vårt Systematiska Miljöarbete.

11 Miljö- och avfallsutbildning Person Utbildare Datum för slutförd intro

12 9. Uppföljning och förbättring Två personer är utsedda att arbeta med det Systematiska Miljöarbetet, en är ansvarig internt och en externt gentemot myndigheter. Dokumentationen för det Systematiska Miljöarbetet samlas i en Miljö-pärm. Förändringar som påverkar dokumentationen lämnas till den internt ansvariga som ombesörjer uppdatering och komplettering. Mediagården genomför en årlig revision av det Systematiska Miljöarbetet för att kontrollera att planen, baserat på våra definierade mål och nyckeltal, följs. Samt för att dokumentera och visa på de förbättringar som skett genom företagets miljöarbete. Vid denna revision definieras och dokumenteras också förändringar i verksamheten som kan påverka miljö och risker. Checklistan för utbildning inom miljö kommer att stämmas av för att säkerställa att alla berörda har nödvändig information och utbildning kring Mediagårdens Systematiska Miljöarbete. Samtliga anställda informeras om förbättringar eller förändringar som påverkar företagets sätt att arbeta. Två personer är utsedda att arbeta med det Systematiska Miljöarbetet, en är ansvarig internt och en externt gentemot myndigheter. Nuvarande miljöansvarig internt: Kajsa Bergman Nuvarande miljöansvarig externt: Dov Gatmon

13 10. Intern och extern kommunikation Vid den årlig revisionen av Mediagårdens Systematiska Miljöarbetet skrivs en kortfattad sammanfattning som beskriver miljöarbetet och de förbättringar som skett. Denna årliga sammanfattning finns tillgänglig för samtliga intressenter, såväl interna som externa.

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Elmia Miljöinformation

Elmia Miljöinformation Elmia Miljöinformation Så tänker vi! - Elmia och miljön Miljöarbetet har i många år varit en naturlig del av vår vardag. Vi på Elmia ser miljöfrågorna som avgörande för vår framtid som mötesplats och samtliga

Läs mer

Elmia Miljöinformation

Elmia Miljöinformation Elmia Miljöinformation Så tänker vi! - Elmia och miljön Miljöarbetet har i många år varit en naturlig del av vår vardag. Vi på Elmia ser miljöfrågorna som avgörande för vår framtid som mötesplats och samtliga

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Anten-Gräfsnäs Järnväg

Anten-Gräfsnäs Järnväg Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg Miljöpolicy 2014-2018 Utgåva 2013 AGJ Miljöpolicy för Anten-Gräfsnäs Järnväg. I enlighet med intentionerna i Agenda 21 skall varje organisation och företag se över

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Innehåll Sida Syfte 3 Vår bakgrund 3 Våra ägare 3 Vår verksamhet och vår marknad 3 Hur vi ser framåt 4 Våra kunder 4 Vår kvalitetsinriktning 4 Vår miljöinriktning 5 Hälsa och säkerhet

Läs mer

HÅLL BARHETS REDOVISNING

HÅLL BARHETS REDOVISNING HÅLL BARHETS REDOVISNING INNEHÅLL 3 4 6 10 14 18 21 22 Vi skapar nytt värde 60-åring med återvinning i fokus Vi tar ansvar för miljön Vi bedriver ansvarsfulla affärer Vi vårdar våra relationer med kunder

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006

Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006 Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006 1 2 Innehållsförteckning Vd har ordet... 3 Bakgrund och organisation... 4 Uppförandekod... 7 Kvalitet... 14 Etik... 16 Miljö... 17 Medarbetare... 23 3 Vd har ordet Omsorg

Läs mer

ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll Verksamhetspolicy 3 RAMBO På gång i kretsloppet 4 Steg för steg 6 Genomförda miljöåtgärder 7 Återvinning

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Miljö- etikplan. Storuman Tryckeri & Reklam AB

Miljö- etikplan. Storuman Tryckeri & Reklam AB Miljö- etikplan Storuman Tryckeri & Reklam AB 2015 Upprättad av Storuman Tryckeri & Reklam AB Uppgradering Januari 2015 Genomgång januari 2014 Uppgradering gjordes januari 2013 Grundplanen gjordes 2007

Läs mer

1996 års miljöredovisning från AB Beg. Bildelar

1996 års miljöredovisning från AB Beg. Bildelar 1996 års miljöredovisning från AB Beg. Bildelar VD har ordet AB Begagnade Bildelars affärsidé är återanvändning och materialåtervinning från både krockskadade och uttjänta bilar. När vi säljer en begagnad

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun

Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun Madelene Hallberg Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

Miljöutredning och val av miljöcertifiering på Svalöfs gymnasium naturbruk

Miljöutredning och val av miljöcertifiering på Svalöfs gymnasium naturbruk Miljöutredning och val av miljöcertifiering på Svalöfs gymnasium naturbruk Undertitel Caroline Eliasson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet 1 Miljöutredning och

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001...

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... Miljöredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... 4 ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Policy och riktlinjer för miljöarbetet inom SOS Barnbyar Sverige

Policy och riktlinjer för miljöarbetet inom SOS Barnbyar Sverige Policy och riktlinjer för miljöarbetet inom Sverige Innehåll 1. Avsiktsförklaring...1 1.1 Med sikte på en hållbar utveckling...2 1.2 Policy och principer...2 2. Organisationens miljöpåverkan...3 2.1 Fokusområden...3

Läs mer

Mottagningskrav och kontroll av inkommande avfall till förbränningsanläggningar. RVF rapport 2004:17 ISSN 1103-4092

Mottagningskrav och kontroll av inkommande avfall till förbränningsanläggningar. RVF rapport 2004:17 ISSN 1103-4092 Mottagningskrav och kontroll av inkommande avfall till förbränningsanläggningar RVF rapport 2004:17 ISSN 1103-4092 RVF rapport 2004:17 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga:

Läs mer

Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning

Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning Välkommen till Håll Sverige Rents Miljöutbildning Denna miljöutbildning är ämnad för dig som arrangerar ett event. Eventet är eller avser att bli ett: Miljömärkt Event av Miljömärkt Event har en logotyp

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2007/2008

Hållbarhetsrapport 2007/2008 Hållbarhetsrapport 2007/2008 Utdrag ur årsredovisning 2007/2008 Engagerade och kunniga medarbetare - kärnan i varumärket Clas Ohlson En jämnare könsfördelning Målet i årets jämställdhetsplan är att uppnå

Läs mer

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30 Verksamhetshandbok FR 2000 med EN 10 och SS-EN ISO 3834 med SS-EN10 och SS-EN ISO 3834 1(26 Innehållsförteckning 1. Ledningen... 4 1.1 AFFÄRSIDE... 4 1.2 RIKTLINJER POLICY... 4 1.3 VERKSAMHETSMÅL... 4

Läs mer

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Miljöhandbok Miljö är ett område som krupit längst upp på dagordningen både globalt och lokalt. Vi på Svanströmsgruppen upplever ett ökat engagemang från våra kunder

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer