Dnr. Detaljplan för del av Eslöv 52:14, del av Eslöv 54:2 samt Stenbiten 1 Eslövs kommun, Skåne län Planbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr. Detaljplan för del av Eslöv 52:14, del av Eslöv 54:2 samt Stenbiten 1 Eslövs kommun, Skåne län Planbeskrivning"

Transkript

1 Dnr Detaljplan för del av Eslöv 52:14, del av Eslöv 54:2 samt Stenbiten 1 Eslövs kommun, Skåne län Planbeskrivning

2 PLANBESKRIVNING SAMRADSHANDLING 2 (10) HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Fastighetsägarförteckning PLANDATA Läge Planomrädet är beläget i östra Eslöv norr om Ringsjövägen och öster om det befintliga bostadsområdet Berga. Avståndet till tågstationen är ca 1200 meter. Areal Planområdets totala areal utgör ca 4,5 ha. Markägarförhällanden Eslöv 52:14 och Eslöv 54:2 ägs av Eslövs kommun. Stenbiten 1 är enskilt ägd. Planområdet är markerat. Väster om det syns det befintliga bostadsområdet Berga. Stjärnan markerar plats för eventuell dagvattendamm i anslutning till området.

3 SAMRADSHANDLING 3(10) SYFTE, BAKGRUND OCH HUVUDDRAG Syfte Detaljplanen möjliggör en förtätning i ccntrala Eslöv. Planen är en öppen cxploateringsplan med bred spännvidd. Den öppnar för möjligheten till både hög och låg exploatering och bjuder på så vis in exploatörer att komma med förslag. Den görs med inriktning på hållbart byggande. Att möjliggöra bebyggelse i detta centrala läge är önskvärt och förenligt med kommunens prioriterade mål 2012 och kommunens handlingsprogram för Särskilt gäller detta målen om ett ängsiktigt hällhart Eslöv och att bo och verka i Eslöv. Stadsbild Östra Eslöv Öster om järnvägen i Eslöv är bebyggelsen blandad, både när det gäller bebyggelsestruktur och funktioner. Närmast stationen finns mindre kvartersbebyggelse, villor och industribyggnader av kulturhistoriskt värde. Österut ligger en friare bebyggelsestruktur med större verksamheter och industrier som sträcker sig ända ut till Östra vägen. I anslutning till planområdet ligger Berga, ctt klassiskt bostadsområde från 1960-talet med flerbostadshus i tre våningar i öppen kvartersstruktur. finns också friliggande villor, en förskola, samt handel- och industriverksamheter. ÖP, FÖP Öster om bostadsområdet Berga ligger ett kommunalt markområde som sedan översiktsplanen från 2001 utpekats för bebyggelseutveckling. I den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv (2009) är området bekräftat och preciscrat som lämpligt för bostäder, "gles bebyggelse med tätare inslag". Detaljplan Inom planområdet gäller E. 255, Detaljplan,P.r handel med mera inom Beigaområdet norr om Ringsjövägen i laga kraft Gällande detaljplan anger parkering och natur för planområdet. En detaljplaneändring bcdöms som förenligt mcd gällande ÖP och FÖP. Den gällande detaljplanens genomförandetid går ut

4 SAMRADSHANDLING 4 (10) Beslut Kommunstyrelses arbctsutskott beslutade , 545, att detaljplanearbetet för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse på del av Eslöv 52:14 ska påbörjas. Samma utskott beslutade också att planen ska göras med inriktning på hållbart byggande ( ). Planprocessen drivs mcd normalt planförfarande och kommunen driver planarbetet. Ett planprogram, Planpro,gram fir del ap Eslöp 52:14 m. fier - hällbar siadsdel östni Beiga, för ett större område pa Östra Berga skickades av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ut pa samråd under juliaugusti 2012 (beslut ). Planens utsträckning Den nu aktuella planen upptar det av Kommunstyrelsens arbetsutskott utpekade omradet del av Eslöv 52:14 men innefattar också dcl av Eslöv 54:2, den enskilt ägda Stenbitcn 1 samt del av Eslöv 52:14 norr om Ödlan 8. Fastighetsplaner Gällande fastighetsindelningsbestämmelser i tomtindelning för Stenbiten 1, fastställd är på samrad för upphävande. Upphävandet förväntas antagas innan denna detaljplan antas, i annat fall upphör de att gälla vid denna detaljplans antagande. Behovsbedömning Planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning mcd miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 55bedöms därför inte behöva genomföras. Behovsbedömningcn grundas på följande: Planen möjliggör en förtätning inom Eslövs stadsgräns. Området är sedan tidigarc detaljplanelagt. Ingen ytterligare mark tas i anspråk. Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors hälsa. Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas. Artskyddade groddjurs livsmiljöer bedöms inte paverkas negativt.

5 SAMRADSHANDLING 5(10) Planen bedöms sammantaget ge en ringa miljöpäverkan. FÖRÄNDRINGAR (;rönstruktur Befintlig biotopskyddad trädracl i gammal ägogräns bör bevaras och användas som ett strukturerande grönt element. Dagvattnet bör lyftas fram och synliggöras i bebyggelsemiljön. Mångfunktionella ytor som kan utgöra utjämningsmagasin vid kraftiga regn och samtidigt fungera som rekreationsområden förcspråkas. Markanvändning Markanvändningen är i gällande plan angiven som naturområde och parkering. Detta förändras nu så att marken kan bebyggas med bostäder och ickestörande verksamheter. Dagvattcn Dagvattenhanteringen är mycket viktig inom detta planomrädc. Kapaciteten i befintliga dagvattensystem i området är så gott som nådd. En större dagvattendamm kan behöva anläggas i eller i anslutning till planområdet. Alternativt behövs en större plats för rnellanlagring av dagvatten vid ovanligt kraftiga regn. Denna skulle kunna användas som grönyta och ligga i anslutning till den biotopskyddade trädraden på området. Slutgiltig utformning planeras i samband mecl projektering. Exploateringsgraden påverkar i hög grad dimensioncringen. En utredning om placcring, dimensionering och typ av dagvattenhantering pågår. Bebyggelsestruktur Inom området eftersträvas förtätning och blandade upplåtelseformer. För att få cn blandad boendesammansättning bör det finnas varierande bostadsstorlekar. Varje kvarter kan få en egen karaktär och mellanrummen gestaltas som offentliga, sammanhängande landskapsrum för vardagsmöten, lek och rekreation.

6 SAMRADSHANDLING 6 (10) Exploatering Planen är en öppen exploateringsplan som mcdger rättigheter att bygga bostäder inom planomradet. Den möjliggör en bred spännvidd av bebyggelse från låg exploatering med enfamiljshus till hög exploatering mcd flerbostadshus. Med planen vill kommunen bjuda in exploatörer att komma med icker för vad man kan göra här. Kommunen uppmuntrar ambitiösa projekt som vill bygga nya, bra stadsmiljöer för kommande generationer. En markanvisning kan anordnas för att få in förslag och sedan fördela mark till enskilda projekt. Beroende på framtida projekts utformning kan framtagande av nya, mer specifika detaljplaner bli aktuellt. Området ligger 1200 meter från tågstationen och Stora Torg. Dess läge är centralt i ctt framtida perspektiv och det blir viktigt att utforma det med omsorg. Marken får bebyggas med en byggnadsarea som högst är 35% av fastighetsarean. Högsta tillatna exploateringsgrad är 1,0 beräknat som bruttoarea per fastighetsarea. Ledningar i markcn Exploatören bekostar eventuell flytt av ledningar. Infrastruktur Utireckling av befintliga vägar inom och i anslutning till planområdet bidrar till ett effektivare utnyttjande av stadens resurser. Genom att knyta samman Välarödsvägen med Lidängsvägen fördelas trafikflödet in och ut från området och Bergavägen avlastas. Cykelvägar längs denna "nya" väg bör finnas liksom längs Bergavägen. Inom de kommande ären kommer Ringsjövägen att omgestaltas för att bli mer stadsmässig. Därigenom kan ett starkare gång- och cykelstråk utvecklas längs Kingsjövägen som förbättrar kopplingarna från planområdet till centrala Eslöv. Trafikbuller För vägtrafikbuller är kravet att den ekvivalenta ljudnivån 30 db(a) inomhus och 55 db(a) utomhus vid fasad samt den maximala ljudnivån 45dB(A) inomhus nattetid och 70 db(.a) utomhus vid uteplats inte ska överskridas vid nyproduceradc bostäder.

7 SAMRADSHANDLING 7 (10) Eslövs flygplats ligger nordöst om planområdet, på andra sidan väg 17/Östra vägen. Avståndet till startbanorna är som minst cirka 350 meter (rvärbanan) respektive 450 meter (huvudbanan). Beräkningarna i Flygbullerutredning Eslövs flygplats, (Simonsson ) visar att bebyggelseområdet klarar FBN riktvärdena enligt Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 för samtliga trafikfall. Teknisk försörjning Planen ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, dagvatten och avlopp och fastigheterna avses ansluta till de kommunala näten. Eventuell kapacitetsökning av VA-systemet kommer att utredas. En dagvattenutredning pågår. Det framgår redan nu att kapaciteten för dagvattenhantering i området är nådd. Det kommer därför att behövas magasin inom planområdet för fördröjning av dagvatten vid stora och häftiga regn. Alternativt utreds möjligheten till en större dagvattendamm strax utanför planområdet. I anslutning till denna plats finns dock noterade halter av PAH-föroreningar i den intilliggande jordvallen. Det bör säkerställas att dessa föroreningar inte läcker ut i dagvattendammen om man väljer att anlägga den här. Vattnets rinnvägar och infiltrationsmöjligheter kommer att studeras. Kommunen förordar gröna tak och inffitrationsbenägen markbeläggning. Kollektivtrafik Planområdet är väl kopplat till centrala Eslöv och järnvägsstationen som ligger på ett avstånd av cirka en kilometer. Stadsbusslinje 1 har två hållplatser i närheten och utgör en koppling till både det planerade handelsområdet Flygstaden i öster och centrala Eslöv. Det finns gena cykelvägar in till centrum. Social service Planområdet är beläget inom Eslövs stadsgräns med närhet till viktiga samhällsfunktioner och service. Bergabo förskola, Källebergsskolan (7-9), Östra

8 SAMRADSHANDLING 8 (10) skolan (f-6), Äldreboendet Bergagården, Bergaggymnasiet, Tennishall, Fotbollshall, Bergahallen, vårcicentral och mataffärer och apotek finns i närheten. Parkering Cykelparkeringar bör finnas lättillgängligt och utformas med omsorg. Kommunens parkeringsnorm tillämpas. Barnperspektivet Säkra gång- och cykelvägar till skola, förskola och fritidsaktiviteter är en viktig förutsättning för att barn och ungdomar ska kunna röra sig fritt på ett trafiksäkert sätt. Detta är viktigt både inom området och i mötet med omkringliggancle områden. Inom planområdet bör finnas lekplatser och grönytor för barn att vistas i. Den befintliga biotopskyddade trädraden kan bli stommen i ett grönstråk för lek och rekreation. När man vet hur hög exploateringen av området blir bör det säkerställas att det finns tillräckligt med förskoleplatser i närområdet. Enligt barnkonventionen ska barns bästa beaktas vid alla beslut. Biotopskydd Befintlig biotopskydelad trädrad i gammal ägogräns bör bevaras och användas som ett strukturerande grönt element, i annat fall behövs dispens sökas. Artskydd Norr och öster om planområdet finns två dammar, numrerade 31 och 32 vid de groddjurs inventeringarna som gjorts för kommunen. (Grodinventeringi sinavatten inom del av Eslövs kommun. Fullstandig version och Grodinventeringi småvatten inom del av Eslövs kommun. Komplettering Rana Konsult). Inga groddjur har hittats i eller kring dammarna vid inventeringarna. De groddjur som hittats har alla befunnit sig öster om riksväg 17(väg13/Östra vägen) eller längre söderut och Rana Konsult menar att det är "mindre sannolikt" att groddjuren skulle röra sig fill dammarna belägna på den västra sidan av riksväg 17. Däremot konstaterar rapportförfattaren att det norr om aktuellt planområde, kring damm 32, finns "bra grodhabitat".

9 SAMRADSHANDLING 9 (10) Konsultens rad är att exploatering på området söder om Vålarödsvägen inte skulle försämra för groddjuren.(loman 2012 s.6) Det är inom detta område som planen håller sig. Fornlärnningar Några kända fasta fornlämningar har inte konstaterats i området. Påträffas under mark dold fornlämning under markarbeten samt byggnation ska arbetet omedelbart avbrytas och kontakt tas med Länsstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap KML, lagen om kulturminnen mm. Avfall Avfallshantering ska ske enligt renhållningsförordningen. Fastighetsägarna svarar för hanteringen av eget avfall och källsortering. Miljöhus för förvaring av avfall ska fmnas inom kvartersmark. Markförhållanden Enligt en kommunövcrsiktlig inventering ligger planområdet inom normalriskområde för radon. Frågan bör uppmärksammas i samband mcd bygganmälan, då radonskyddat utförande krävs. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Gcnomförandetid Tidsplan Explimtering Genomförandet bör kunna ske etappvis varvid de första ctapperna beräknas kunna vara genomförda inom fem år. Genomförandetiden sätts därför till 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Samråd genomförs under hösten Antagande bedöms kunna ske hösten Planen är en öppen exploateringsplan som medger rättigheter att bygga bostäder inom planområdet. Den ska ses som underlag för en markanvisning. Kommunen kan i den få in projektförslag som man kan välja att gå vidare mcd. Planen möjliggör en bred spännvidd av bebyggelse - från enfamiljshus till

10 SAMRADSHANDLING 10(10) flerbostadshus. Beroende pa framtida projekts utformning kan framtagande av nya, mer specifika detaljplaner bli aktuellt. PROGRAM SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT Huvudmannaskap Planförslaget innehäller allmän platsmark. Kommunen är huvudman för denna liksom allmän platsmark i anslutande mark och omgivande planer. Fastighetsbildning Genomförandet av planen förutsätter att fastighetsbildning kommer att ske. En eller flera fastigheter och gemensamhetsanläggningar behöver bcroende pa kommande markanvisningar att bildas. Fastighetsbiklning görs av Lantmäteriet. Fastighetsbildningen sker och bekostas av på sökandens på dennes initiativ. Ekonomiska frågor Bygglov, planavgift och anslutningsavgifter utgar enligt taxa. Miljö och Samhällsbyggnad Stadsbyggnad Anna Lyhagen Torsten Helander Stadsbyggnadschef Stadsbyggnadschef Minna Hatti Rebecka Engvall Planarkitekt Planarkitekt

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE DETALJPLAN F ÄNGELHOLM, Ä FÖR HJÄRNARP P 3:23 M MFL ÄNGELHOLMS KOMMU UN PLANOMRÅDE ÖP SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNINGG LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:23 MFL, ÄNGELHOLMS KOMMUN PLANBESKRIVNING

Läs mer