På väg mot ett hållbart samhälle - en tillbakablick. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På väg mot ett hållbart samhälle - en tillbakablick. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998"

Transkript

1 På väg mot ett hållbart samhälle - en tillbakablick Lokalt Agenda 21-arbete, 1998

2 PÅ VÄG MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE - EN TILLBAKABLICK Information, utbildning och dialog med kommuninvånarna är grundpelare i det lokala Agenda 21-arbetet. I en industriort som Finspång faller det sig också naturligt att samverka med näringslivet eftersom allt fler företag börjat engagera sig i miljöfrågor, bl.a. genom arbete med miljöledningssystem. Nedan presenteras några exempel på aktiviteter och projekt som genomfördes i Finspångs kommun vid framtagandet av vår lokala Agenda 21. Information, utbildning och dialog Inspirationsseminarium I februari 1995 genomfördes ett inspirationsseminarium med Gösta Skoglund från Växjö som föreläsare. Programmet genomfördes vid tre olika tidpunkter och ca 180 kommuninvånare deltog. En enkät delades ut och besvarades av drygt 100 personer. Enkätsvaren och synpunkter som framkommit vid träffar med lokala organisationer utgjorde underlag för hur vi valde att inleda det lokala Agenda 21-arbetet. De som besvarade enkäten utgjorde dessutom stommen i det nätverk som bildades för det fortsatta arbetet. Handledarutbildning Handledarutbildningen Folk & Miljö, med Håll Sverige Rent som arrangör, genomfördes under 1995 för trettio anställda inom olika kommunala förvaltningar och verksamheter. Utbildningen omfattade fem dagar och kursmoment som ingick var bl.a. termodynamikens grunder, kretsloppstänkande, attityder och värderingar samt visioner och förändringsarbete. Syftet var att, med de utbildade handledarna som resurspersoner, skapa engagemang för miljöanpassning av den kommunala verksamheten. Handledarna arbetade utifrån de resurser som stod till buds vidare på en rad olika sätt. Miljöfrågorna behandlades t.ex. på arbetsplatsträffar, temaeftermiddagar, studiedagar och särskilda fortbildningsdagar. Utställningar och mässor För att nå ut med information och för att få igång en dialog har Agenda 21 fortlöpande medverkat vid utställningar och mässor. På Vårmässan i Finspångs sporthall och Byggmässan på Viberga stormarknad har vi samarbetat med olika förvaltningar om bland annat återvinning och kompostering. På Finsponga Marken har information delats ut. Vid Naturens dag, som är ett arrangemang som planeras av föreningar verksamma inom natur- och miljöområdet i Finspång, utgjorde Agenda 21 årets tema Dessutom har ett antal utställningar anordnats bl.a. på biblioteket.

3 Miljöcabaret En grupp ungdomar, tidigare aktörer i Nyhemsskolans Cabaretgrupp, arbetade fram ett manus till en miljöcabaret. Föreställningen som var ca 20 minuter lång framfördes, efter premiären på Bergslagsnatta hösten 1995, på ett antal skolor och konferenser. Folkbildningssatsning Studieförbunden i Finspång ställde sig 1995 genom sitt folkbildningsråd positiva till en gemensam folkbildningssatsning kring miljöfrågor. En lokal studiecirkel med namnet Miljön i Finspång arbetades fram av Agenda 21. Syftet med cirkeln var att inspirera till miljöförbättringar i hemmet, bostadsområdet, skolan och på arbetet. Målet var att engagera så många kommuninvånare som möjligt i arbetet med vår lokala Agenda 21. Studiematerialet, som var gemensamt för alla studieförbund, utgick från ett globalt perspektiv och övergick till lokala förutsättningar i Finspång. Cirkeln byggde på sex träffar med temarubrikerna: Agenda 21, avfallshantering, transporter, vatten, energi och handla miljövänligt. Ungdomens miljöriksdag Ungdomens Miljöriksdag genomförs årligen på ett stort antal högstadie- och gymnasieskolor runt om i landet. Under 1995 deltog i Finspång ca 400 elever från högstadiet och gymnasieskolan. Eleverna gjorde bl.a. miljöinventeringar, studiebesök samt lektionsbesök hos yngre elever. Kommunens miljöarbete undersöktes och diskuterades. Eleverna som deltog besvarade en enkät med frågor om gjorda erfarenheter, och hotbilder lokalt och globalt. Eleverna föreslog också åtgärder för den framtida miljöutvecklingen i Finspång. Handla miljövänligt Handla miljövänligtgruppen bildades av miljöintresserade finspångsbor i samverkan med Agenda 21, som en följd av inspirationsseminariet. Hösten 1995 arrangerade gruppen en serie samtalskvällar för allmänheten under rubrikerna ekologisk odling, handla miljövänligt och livsmedelstransporter. Handla miljövänligtgruppen medverkade också vid Naturens Dag och ett antal föreningsträffar. Efter att studiecirkeln Miljön i Finspång genomförts fungerade gruppen som idékläckare i utformningen av vår lokala Agenda 21. 2

4 Pedagogisk våtmark Inom ramen för Agenda 21 startade i början av 1996 ett projekt vars syfte var att undersöka förutsättningarna för anläggandet av en s.k. pedagogisk våtmark. Inspirationen kom från Söderköping där föreningen Naturvärnet drev en verksamhet under namnet Sveriges Största Klassrum. Genom att åtgärda miljöproblem i övergödda vattendrag utbildade man arbetslösa i arbetsmarknadsprojekt. Man samarbetade även med skola och socialförvaltning så att människor kunde få meningsfull sysselsättning under kortare perioder. Projektet i Finspång syftade i ett inledande skede till att finna en plats där det fanns behov av miljöförbättringar och en lämplig lokal för verksamheten. Blickarna kom att riktas mot Ölstadsjön en tätortsnära sjö som växt igen trots att här fanns naturvärden att återskapa och bevara. En överenskommelse mellan kommunen, Naturskyddsföreningen, Golfklubben och Naturvärnet i Finspång banade väg för ett beslut att bilda ett naturreservat vid Ölstadsjön. Kommunfullmäktige tog också beslut om att anlägga ett antal dammar i syfte att rena dagvatten från närliggande bostadsområden och industrimark. Av återvunnet byggnadsmaterial påbörjades arbetet med att uppföra en tillbyggnad till Viberga loge i förhoppningen att utveckla hela området till ett pedagogiskt natur- och miljöcentrum. Öppet Hus på reningsverket För att uppmärksamma Världsvattendagen slog reningsverket i Axäter upp sina portar för allmänheten under en vecka i mars Försöket med Öppet Hus blev mycket lyckat och ett par hundra personer passade på att göra ett studiebesök. Med syfte att skapa förståelse för vikten av samarbete kring vattenfrågor inbjöds företrädare för företag, handel, jordbruk och miljöorganisationer vid ett speciellt tillfälle. Miljökvällar i de mindre tätorterna Våren 1996 arrangerades miljökvällar då orterna utanför Finspångs tätort fick besök från kommunens tekniska avdelning och Agenda 21. Med miljöcontainern på släp, till vilken allmänheten kunde lämna sitt farliga avfall, informerades om det lokala Agenda 21-arbetet. 3

5 Ungdomens miljörådslag Våren 1996 samlades ett 40-tal miljöintresserade ungdomar från högstadieskolorna och gymnasieskolan till ett rådslag om miljön i Finspång. Syftet med dagen var att stimulera miljöarbetet på skolorna och att samla in synpunkter till vårt lokala handlingsprogram. På dagordningen stod Agenda 21, kretslopp och resursanvändning i framtiden. Ungdomarna lyfte fram viktiga frågor för det framtida miljöarbetet i Finspång och diskuterade vilka möjligheter de själva har att påverka utvecklingen. Miljöcafé Ett miljöcafé som arrangerades på Folkets Hus hösten 1996 samlade ca 30 personer, de flesta deltagare i studiecirklarna om Miljön i Finspång. Cirkeldeltagarna redovisade synpunkter från de olika studiegrupperna, och erfarenheter utbyttes i den efterföljande diskussionen. Dokumentationen från mötet infogades sedermera i förslaget till lokal Agenda 21. Seminarium om ett hållbart samhälle Hösten 1996 genomfördes ett heldagsseminarium på temat: Ett hållbart samhälle - på väg mot en lokal Agenda 21. Gunnar Brundin ESAM var seminarieledare och ett hundratal personer deltog. Bland deltagarna fanns företrädare för näringsliv, organisationer, föreningar, kommunala verksamheter, miljögrupper på skolorna och förtroendevalda. Syftet med seminariet var att definiera det övergripande målet för det framtida miljö- och utvecklingsarbetet och att genom rundabordssamtal utifrån olika teman, peka på de första konkreta stegen. Dokumentationen från seminariet utgjorde en viktig del i förslaget till lokal Agenda 21. Miljöinformatörsprojekt För att öka kunskapen inom miljöområdet har ett antal miljöinformatörsprojekt genomförts i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. I Rejmyre startades ett projekt 1996 på initiativ av Folkets Hus, kyrkan, skolan och Agenda 21. Efter en tio veckors miljökurs på Kjesäters folkhögskola i Vingåker genomfördes ett mycket ambitiöst ALU-projekt med ingredienser som miljöinformation till hushållen, utställningar, diskussionskvällar, undersökning av företagens miljöarbete och utredning om möjligheterna att testa en lokal återvinningscentral. I samarbete med Förpackningsinsamlingen och ABF i Finspång genomfördes 1997 ett projekt med inriktning på miljö- och kretsloppsfrågor med fokusering på avfallsfrågor och insamlingen av förpackningar. Efter en inledande miljöutbildning ägnades tid åt olika utåtriktade verksamheter med hushållen som målgrupp. 4

6 Folkhälsa Den 8 oktober 1998 antog kommunfullmäktige ett folkhälsoprogram för Finspångs kommun. Eftersom det finns många beröringspunkter mellan miljö och folkhälsa har programmet tagits fram i samråd med Agenda 21. Samverkan med näringslivet Föreläsningsserie I samverkan med Finspångs Företagens Ekonomiska Förening (FFEF) och Företagarnas Riksorganisation (FR) genomfördes en föreläsningsserie kring miljöfrågor under hösten Lars Bern från Det Naturliga Steget inledde under rubriken: Bärkraftig ekonomisk utveckling - går det att förena tillväxt och miljöansvar. En serie lunchföreläsningar på olika teman tog vid: Miljöstyrning (Göran Tjellander, Resurshuset), Miljöprofilering av produkten (Bertil Nilsson, ABB STAL) och Resurs och Miljösamverkan (Bo Johansson, Gränges Service). Uppslutningen kring de olika föreläsningarna var god. Projekt Miljö och Näringsliv En januaridag 1996 bjöd vi in till en träff där Länsstyrelsens miljöenhet informerade om Projekt Miljö och Näringsliv. Projektet som syftade till att öka intresset för, och underlätta införandet av miljöledningssystem och miljöanpassad produktutveckling, i mindre och medelstora företag i Östergötland hade som mål att hjälpa en handfull företag med att bygga upp ett miljöledningssystem. Bland de fem företag som sedan kom att ingå i pilotgruppen fanns glädjande nog Borggårds Bruk från Finspång. Vita butiker Flera handlare har visat intresse för att miljöanpassa sina butiker och som stöd för detta bildades en butiksgrupp inom Naturskyddsföreningen i Finspång. Under miljövänliga veckan diplomeras varje år sedan 1996 s.k. Vita butiker utifrån ett antal miljökriterier. Kriterierna arbetas fram i samverkan mellan ett antal kretsar inom Naturskyddsföreningen i Östergötland. Områden som bedöms är bl.a. andelen miljömärkta varor, märkning och skyltning av miljöanpassade produkter, återvinning och kompostering. Framtiden finns i Finspång Under Företagsveckan i Finspång 1997, omvandlades Högalidsskolan till Idéhuset - mötesplatsen med idéer för människor och människor med idéer. Programmet bjöd en rad intressanta och välbesökta seminarier. En dag som ägnades åt Miljö i företaget innehöll föreläsningar om miljöledningsarbete och framtida möjligheter med gröna jobb. 5

7 Näringslivsprogram En revidering av näringslivsprogrammet för Finspångs kommun påbörjades våren Arbetet inleddes med en föreläsning och följdes av rundabordssamtal. Redan i ett tidigt skede lyftes miljöfrågorna upp på dagordningen. I det näringslivsprogram som antogs 1998 utgör hållbar utveckling en av grundpelarna. 6

Vårt miljöarbete Härryda kommuns miljöredovisning 2001

Vårt miljöarbete Härryda kommuns miljöredovisning 2001 Vårt miljöarbete Härryda kommuns miljöredovisning 2001 Härryda kommuns miljöredovisning 2001 Innehåll Skolträdgården viktig resurs för Rävlandaskolan Miljökalender till hushåll Sammanfattning...1 Inledning...3

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Målet var att nio av Dalarnas kommuner skulle vara delaktiga innan projekttidens utgång.

Målet var att nio av Dalarnas kommuner skulle vara delaktiga innan projekttidens utgång. Bild Steve Johnson EKO-tåget i Dalarna Bakgrund Riksdagen har sedan slutet av 90-talet satt mål för den ekologiska produktionen i landet. Flera av de nationella miljökvalitetsmålen berör ekologisk produktion;

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN

18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN 18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN Klimatveckan 2014 Klimatveckan ägs av Klimatrådet i Jönköpings län och arrangeras i samverkan med Elmia. Klimatveckan 2014 samlade bara på Elmia över

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

För en levande demokrati

För en levande demokrati För en levande demokrati Regeringens satsning på dialog om samhällets värdegrund PAWEL FLATO I vår globaliserade värld sker förändringar snabbt. Samhället är inte detsamma i dag som det var för tjugo eller

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 1(13) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Jordbruksverket Projektnamn: Miljömålen till näringen Diarienummer:

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Arbetarnas Bildningsförbund Östergötland

Arbetarnas Bildningsförbund Östergötland Arbetarnas Bildningsförbund Östergötland Verksamhetsberättelse 2009 Innehållsförteckning Dagordning sidan 3 Ordförande har ordet sidan 4 Regionalredovisning sidan 5 Kommunal redovisning Boxholm sidan 8

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012.

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Folkhälsoarbete Skaraborg 2012 Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Strategisk plan Hälso- och

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet 2014-12-04

Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet 2014-12-04 Sid 1(10) Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet 2014-12-04 Projektledare Ola Granholm Ola.granholm@vansbro.se 0281 750 80 Ärende Fokusgrupp Utmaningen Minnesanteckningar från redovisningen

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Uppföljning av beviljade stöd 2011. Inledning Varje år delar Konsumentverket ut statligt stöd till organisationer inom konsumentområdet. Stödet är på totalt 12 miljoner

Läs mer

18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN

18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN 18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN Klimatveckan 2014 En dag för allmänheten Den första dagen var i största allmänhet väldigt lugn och lite folk i rörelse. Möjligtvis på grund av krock

Läs mer

Slutrapport. Projekt; Ett Steg Längre. Karlshamns kommun Näringslivsenheten

Slutrapport. Projekt; Ett Steg Längre. Karlshamns kommun Näringslivsenheten Slutrapport Projekt; Ett Steg Längre Karlshamns kommun Näringslivsenheten Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund till projektet... 2 3 Projektperiod... 3 4 Projektidé... 3 4.1 Syfte... 3

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne!  Bo Eriksson KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till

Läs mer

FOTO URBAN ERICSSON. Engagemang skapar förändring

FOTO URBAN ERICSSON. Engagemang skapar förändring FOTO URBAN ERICSSON Engagemang skapar förändring 1 Vad är Leader? Leader är en förkortning och betyder Liaison Entre Actions de Développement de l Économie Rurale eller Samordnade aktiviteter för landsbygdens

Läs mer

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg Projektledaren har ordet För nästan sex år sedan gick startskottet för LINS-projektet (Landsbygdsutveckling

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsberättelse 2011 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÅL... 1 ORGANISATION... 1 MÅL FÖR VERKSAMHETSPLANEN 2011... 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET...

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer