Begrepp och termer definitioner och hierarkier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begrepp och termer definitioner och hierarkier"

Transkript

1 Begrepp och termer definitioner och hierarkier Det här är inte en pipa. René Magritte ( ). 1 Bakgrund Allmänt Visdom kunskap information - data Entitet objekt informationsobjekt Verksamhet verksamhetsinformation - handling Metadata Ontologi taxonomi folksonomi - terminologi Processer, system och styrning Övriga relaterade termer Bilaga Bakgrund Vid mötet med TK (TK546 N219) bestämdes att två workshops skulle anordnas om grundläggande begrepp inom records management, som fortsättning på den inledande workshop som hållits under våren. Syftet var att få fram underlag för översättning till svenska av relaterade standarder, framförallt ISO och ISO Den här rapporten sammanfattar resultatet av alla tre workshopparna som hölls , och Serien har letts av Lars O. Persson (Scania) med biträde av Per-Åke Svensson (SEK, pasv Consulting). Övriga deltagare har varit: Mats Burell [-xx] (Regeringskansliet) Tove Engvall [-x-] (Vallentuna Kommun) Louise Högberg [-xx] [Stockholms stad) Elisabeth Klett [xxx] (Stockholms Stadsarkiv) Andreas Lindberg [xxx] (Scania) Håkan Lövblad [xxx] (Riksarkivet) Fredrik Samson [--x] (Ida Infront) Göran Samuelsson [--x] (Mittuniversitetet) Proscovia Svärd [--x] (Mittuniversitetet)

2 Allmänt Som gemensamt mind set för arbetet har Ogdens triangel använts. Med hjälp av denna tydliggörs skillnaden mellan tankemönster och symbolspråk. Tankemönster vs symbolspråk (Teori: Meningstriangeln) Skilj mellan: Tankemönstret för att tänka om verksamheten. Symbolspråket för att utbyta, inspirera och utveckla tankarna. Föreställningen, idén om en produkt Begreppsbildning är viktig tydliggör och stöd den! Symbol vi kan använda för idén om produkt". Tips: Ordbruket skymmer ofta sikten! Tips: Kör inte fast i trätor om "verkligheten"! Mycket av det vi talar om finns inte där. används för att kommunicera om Ogdens triangel ger upphov till PRODUKT avses ofta referera till Produkt i verkligheten Ogdens triangel visar sambandet mellan verkligheten, vårt begrepp om verkligheten och vårt sätt att uttrycka begreppen med hjälp av ord/termer. Begreppet är alltså den abstrakta bild av verkligheten som var och en av oss har i sitt eget huvud. Med hänvisning till de standarder som finns om hur man arbetar med terminologi (exv ISO 704) diskuterades reglerna för hur man skriver definitioner och väljer termer för begrepp. Några stolpar ges i bilaga A. Vidare betonades att när man definierar begrepp skall man börja med att definiera grundläggande begrepp och tillhörande termer och därefter återanvända dessa termer i definitionerna för mera specialiserade begrepp. Diskussionerna har inte inskränkts till de begrepp som förekommer i records management utan även kommit in på begrepp i angränsande områden, för att säkerställa att begreppsapparaten på ett naturligt sätt kan ansluta till dessa. Sådana områden är dokumenthantering generellt, kunskapshantering och system, processer och processtyrning. De behandlade områdena beskrivs nedan översiktlig en tabell (med termer på engelska och svenska), eventuellt kompletterad med begreppsträd och därefter termer med definitioner. I några fall förekommer alternativa eller kompletterande definitioner. 3 Visdom kunskap information - data Engelsk term Svensk term Anmärkning Wisdom Visdom Tillämpning av kunskap Knowledge Kunskap Tacit knowledge Tyst kunskap Kommuniceras genom erfarenhet

3 Engelsk term Svensk term Anmärkning Explicit knowledge Explicit (Uttryckt) kunskap Kommuniceras genom begrepp Skill Förmåga Bygger upp kunskap Concept Begrepp Bygger upp kunskap. Characteristic Kännetecken Bygger upp begrepp Term Term Namnger begrepp Information Information Kommunicerbar kunskap Data Data Formaliserad representation av information för kommunikation, tolkning och behandling knowledge (kommunikationssätt) (uppbyggnad) (tillämpning) tacit knowledge explicit knowledge information skill concept wisdom characteristic (representation) (uppbyggnad) data information object (uppbyggnad) data object 3.1 wisdom / visdom en: ability to apply knowledge judiciously in a given context sv: förmåga att tillämpa kunskap omdömesgillt i en given situation Kommentar: Wisdom is a deep understanding and realization of people, things, events or situations, resulting in the ability to apply perceptions, judgments and actions in keeping with this understanding. It often requires control of one's emotional reactions (the "passions") so that universal principles, reason and knowledge prevail to determine one's actions. Wisdom is also the comprehension of what is true or right coupled with optimum judgment as to action. Definitionen är extraherad från artiklar på Wikipedia. 3.2 knowledge / kunskap (ej definierat i ISO 30300) en: body of understanding and skills sv: uppsättning förståelse och förmågor Kommentar: Baserad på AS 5027:2005, men förkortad. 3.3 tacit knowledge / tyst kunskap en: knowledge that is exchanged by means of sharing experience

4 sv: kunskap som förmedlas genom att dela erfarenhet Kommentar: Inga formella definitioner tycks finnas tillgängliga (utan bara ordrika beskrivningar). Den föreslagna definitionen är extraherad från beskrivningar på Wikipedia. Observera att experience kan översättas med såväl erfarenhet som upplevelse. 3.4 explicit knowledge / uttryckt (explicit) kunskap en: knowledge that is exchanged by means of shared concepts sv: kunskap som förmedlas med hjälp av gemensamma begrepp Kommentar: Inga formella definitioner tycks finnas tillgängliga (utan bara ordrika beskrivningar). Den föreslagna definitionen är extraherad från beskrivningar på Wikipedia. Explicit kunskap ger insikt till skillnad från åsikt. 3.5 information / information (ej definierat i ISO 30300) en: knowledge that can be exchanged NOTE: Although information will necessarily have a representation form to make it communicable, it is the interpretation of this representation (the meaning) that is relevant in the first place. [ISO/TR 9007:1987] sv: kunskap som kan kommuniceras ANMÄRKNING: Även om information med nödvändighet måste ha en representation för att göra den kommunicerbar, så är det tolkningen av denna representation (meningen) som avses. Kommentar 1: Observera att tolkningen pekar på sändarens avsedda tolkning, vilken inte nödvändigtvis överensstämmer med mottagarens upplevda. Kommentar 2: Så som definitionerna ser ut nu så kan även kommunicerandet (förmedlandet) av tyst kunskap ses som information, vilket kanske överraskar, men inte är alldeles galet. Varför tittar fotbollslaget på filmen från matchen de förlorade? 3.6 data / data (ej definierat i ISO 30300) en: representation of information in a formalized manner suitable for communication, interpretation or processing [IEC 62666, mfl] sv: representation av information på ett formaliserat sätt för att möjliggöra kommunikation, tolkning och behandling 3.7 concept / begrepp en: unit of knowledge created by a unique combination of characteristics (3.2.4) [ISO 1087:2009] NOTE: Concepts are not necessarily bound to particular languages. They are, however, influenced by the social or cultural background which often leads to different categorizations. sv: en kunskapsenhet skapad av en unik kombination av kännetecken ANMÄRKNING: Begrepp är inte nödvändigtvis bundna till särskilda språk. De är emellertid påverkade av social och kulturell bakgrund, vilket ofta leder till olika kategoriseringar. 3.8 term / term en: verbal designation of a general concept in a specific subject field [ISO : 2000] NOTE A term may contain symbols and can have variants, e.g. different forms of spelling. sv: verbal beteckning av ett allmänt begrepp i ett specifikt ämnesområde ANMÄRKNING En term får innehålla symboler och kan ha varianter, tex olika stavningsformer. 3.9 characteristic / kännetecken en: abstraction of a property of an object or of a set of objects [ISO 1087:2009] NOTE: Characteristics are used for describing concepts.

5 sv: abstraktion av en egenskap hos ett objekt eller grupp av objekt ANMÄRKNING Kännetecken används för att beskriva objekt en: distinguishing feature [ISO 9000:2005] sv: särskiljande egenskap NOTE 1: A characteristic can be inherent or assigned. NOTE 2: A characteristic can be qualitative or quantitative NOTE 3: There are various classes of characteristic, such as the following: - physical (e.g. mechanical, electrical, chemical or biological characteristics); - sensory (e.g. related to smell, touch, taste, sight, hearing); - behavioral (e.g. courtesy, honesty, veracity); - temporal (e.g. punctuality, reliability, availability); - ergonomic (e.g. physiological characteristic, or related to human safety); - functional (e.g. maximum speed of an aircraft). 4 Entitet objekt informationsobjekt Engelsk term Svensk term Anmärkning Entity Entitet Entitet och objekt är närmast synonyma. Object Objekt Exempel: fysiska, konkreta, abstrakta och informationsobjekt Attribute Attribut Bygger upp informationsobjekt om andra objekt Information object Informationsobjekt Informationsobjekt beskrivs med metadata. Informationsobjekt hanteras i informationshanteringsprocessen, från initiering till radering. Dokument Dokument I princip synonymt med informationsobjekt, i praktiken av många sedd som en delmängd förmodligen på grund av att pappersdokumentmetaforen lever stark. entity - object physical object information object abstract object (uppbyggnad) (tillämpning) attribute document record 4.1 entity / entitet en: any concrete or abstract thing that exists, did exist, or might exist, including associations among these things [ISO : 1999] Example: A person, an object, an event, an idea, a process, etc. NOTE: An entity exists whether data about it are available or not.

6 sv: konkret eller abstrakt sak som existerar, existerade, eller skulle kunna existera, inklusive associationer mellan sådana Exempel: En person, ett objekt, en idé, en process, osv. ANMÄRKNING: En entitet existerar vare sig det finns data om det eller ej. en: anything that can be uniquely identified (e.g. digital resources, individuals and organizations, transactions, etc) [ISO/IEC 21000:2003] sv: vad som helst som kan identifieras entydigt (tex digital resurs, personer och organisationer, transaktioner, osv.) Kommentar: Definitionerna kompletterar varandra genom att den andra betonar kravet på att vad en entitet än är så skall den kunna identifieras entydigt. 4.2 object / objekt en: anything perceivable or conceivable NOTE: Objects can be material (e.g. an engine, a sheet of paper, a diamond), immaterial (e.g. a conversion ratio, a project plan), or imagined (e.g. a unicorn) (from ISO ). sv: vad som helst som kan särskiljas eller föreställas en: entity treated in a process of development, implementation, usage and disposal NOTE 1: The object may refer to a physical or non-physical thing, i.e. anything that might exist, exists or did exist. NOTE 2: The object has information associated to it. [ISO/IEC ] sv: entitet som behandlas i en utvecklings-, implementerings-, användnings- och avhändningsprocess ANMÄRKNING 1: Ett objekt kan referera till en fysisk eller icke fysisk sak, dvs. vad som helst som kan existera, existerar eller existerade. ANMÄRKNING 2: Objektet har information associerat till sig. Kommentar: Termerna entitet och objekt är synonyma och definitionerna bildar en yttre cirkel. 4.3 information object / informationsobjekt (ej definierat i ISO 30300) en: fixed and structured amount of information that can be managed and interchanged as a unit between users and systems [IEC 62666, ISO/IEC , ISO , etc] NOTE 1 This unit may not necessarily be human perceptible. Information is usually stored as data on a data medium. NOTE 2 users refers in this definition to users of information and systems refers to systems managing information and documentation. sv: fast och strukturerad informationsmängd som kan hanteras och utväxlas som en enhet mellan (användare) aktör och system NOTE 1 Denna enhet behöver inte nödvändigtvis kunna förstås av en människa. Information lagras vanligen som data på ett datamedium. NOTE 2 ( användare ) aktör refererar i denna definition till användare av information, och system till system som hanterar information och dokumentation. Kommentar: På den här definitionen sätter många standarder termen dokument. 4.4 attribute / attribut (generell definition) en: characteristic of an object or entity [ISO : 2005] ev: kännetecken för ett objekt eller en entitet

7 document / dokument (definierat i ISO ) en: recorded information or object which can be treated as a unit sv: registrerad (noterad) information eller objekt som kan hanteras som en enhet Kommentar: Vid första workshopen konstaterades att denna definition är oklar, speciellt or object satte myror i huvudet. Godvilligt tolkad så överensstämmer den med definitionen på informationsobjekt, så dokument och informationsobjekt är då även här synonyma. Vid den sista workshopen kommenterades att object möjligen kan ha kommit in på grund av text i vissa nationella lagar. 5 Verksamhet verksamhetsinformation - handling Business Engelsk term Svensk term Anmärkning Verksamhet Business process Verksamhetsprocess Bygger upp verksamhet Business information Verksamhetsinformation Består (hierarkiskt) av informationsobjekt, dokument och handlingar och är relaterade till aktiviteter i en verksamhetsprocess Business information object Verksamhets(informations)objekt Verksamhetsobjekt är informationsobjekt som kopplar aktiviteter i verksamhetsprocessen under en del av sin livstid Record Handling Klass av verksamhetsobjekt av bestående (eller I varje fall längre tids) värde business (uppbyggnad) business process business activity business information business information object record 5.1 business / verksamhet en: series of processes, each having a clearly understood purpose, involving more than one Person through the exchange of information and directed towards some mutually agreed upon goal, extending over a period of time [ISO/IEC 14662:2010] NOTE Person = entity, i.e., a natural or legal person, recognized by law as having legal rights and duties, able to make commitment(s), assume and fulfill resulting obligation(s), and able of being held accountable for its action(s) sv: serie av processer, var och en med tydligt förståeligt syfte, involverande mer än en Person genom utbyte av information och inriktade på ett ömsesidigt överenskommet mål, och som sträcker sig över en tidsperiod

8 ANMÄRKNING Person = entitet, dvs en fysisk eller juridisk person, genom lag erkänd med juridiska rättigheter och skyldigheter, med förmåga att göra överenskommelser, att anta och uppfylla resulterande skyldigheter, och med förmåga att hållas ansvarig för sina åtgärder. 5.2 business process / verksamhetsprocess Kommentar: Verksamhetsprocesser är de processer som tillsammans bygger upp verksamheten. Se definition på verksamhet. 5.3 business information / verksamhetsinformation (ej definierat i ISO 30300) en: information occurring in a business environment sv: information som har ett syfte och förekommer i en verksamhet 5.4 business (information) object (BIO) / verksamhets(informations)objekt (ej definierat i ISO 30300) en: information object exchanged in a business environment sv: informationsobjekt som utväxlas i en verksamhet Kommentar: Dessa informationsobjekt kopplar ihop aktiviteter I en verksamhetsprocess (och med andra sådana processer). Termen business object finns definierad i ISO/IEC (som handlar om EDI) som rent informationsobjekt: unambiguously identified, specified, referenceable, registered and re-useable Open-edi scenario or scenario component of a business transaction, med noten: As an object, a business object exists only in the context of a business transaction. [ISO/IEC :2006 (3.6)] Det är den enda definitionen som finns i cdb.iso.org, och den kan förenklas till definitionen ovan med hjälp av hierarkin. Observera att informationsobjektets existens som verksamhetsobjekt här begränsas till verksamhetstransaktionen, och det är kanske rimligt ur ett rent EDI-perspektiv. När man utvecklar BIO för en verksamhet är det ofta lämpligt att bygga upp dem från mindre, i flera BIO återkommande moduler, partial business (information) objects, PIO. Exempel: ärende (BIO) och dokument där ärende är det sammanhållande och dokument är ingående del (PIO) var och en med egna metadata. PIO ärver inte metadata från BIO. Handläggarens kunskap (HIO) (Human Information Object) är det som tillsammans med BIO och PIO bildar kunskap. 5.5 record / handling (definierat i ISO ) en: information created, received, and maintained as evidence and/or as an asset by an organization or person in pursuance of legal obligations or in transaction of business or for its purposes, regardless of medium form and format sv: information som skapas, tas emot och underhålls som bevis och/eller som en tillgång av en organisation eller person för att uppfylla legala förpliktelser eller för att utföra transaktioner i verksamheten, oavsett typa av medium och format Kommentar: Handlingar uppstår i korsningen mellan informationshanteringsprocessen och verksamhetsprocessen, dvs där informationsobjektet blir en informationsresurs och gör nytta. Definitionen som sådan är överbestämd och utnyttjar inte de begreppshierarkier som finns. Utsagan om medium och format finns implicit i definitionen av information, och definitionen av business / verksamhet tar bort resten, och definitionens innehåll blir i princip synonym med det för business information object / verksamhetsinformationsobjekt. En kortare definition, som utnyttjar hierarkien, skulle kunna vara: en: class of documents maintained as evidence by an organization or person, in pursuance of legal obligations or in the transaction of business sv: klass av dokument som underhålls som bevis av en organisation eller person för att uppfylla legala förpliktelser eller för att utföra verksamhetstransaktioner 6 Metadata Engelsk term Svensk term Anmärkning Metadata Information process metadata (IPM) Metadata Informationsprocessmetadata

9 Engelsk term Svensk term Anmärkning Business process metadata (BPM) Experience process metadata (EPM), tag Verksamhetsprocessmetadata Upplevelseprocessmetadata, tagg, märkord 6.1 metadata (1) / metadata (generell definition) en: data that defines and describes other data [ISO : 2004] sv: data som definierar och beskriver andra data en: data for the description of documents and their management [ISO/IEC ] sv: data för beskrivning av dokument och deras hantering 6.2 metadata(2) / metadata(2) (definierat i ISO 30300) en: data describing context, content and structure of records and their management over time sv: data som beskriver sammanhang, innehåll och struktur hos handlingar och deras hantering över tiden Kommentar: Borde hellre, mera generellt, vara: en. data for the description of information objects and their management sv: data för beskrivning av informationsobjekt och deras hantering Kommentar: denna definition tas in i översättningen av standarden med en Anmärkning: sådan data kan vara data som beskriver sammanhang, innehåll och struktur hos handlingar och deras hantering över tiden 6.3 information process metadata (IPM) / informationsprocessmetadata en: class of metadata(1) related to the information management process sv: class of metadata(1) relaterade till informationshanteringsprocessen 6.4 business process metadata (BPM) / verksamhetsprocessmetadata en:class of metadata(1) related to the business process where the information resource is used sv: klass av metadata(1) relaterade till verksamhetsprocessen där informationsresursen används 6.5 tag, experience process metadata (EPM)/ märkord, tagg, uplevelseprocessmetadata en: class of metadata(1) related to the users experience of the information resource sv: klass av metadata(1) relaterade till användares upplevelse av informationsresursen Kommentar: Tagg är en typ av metadata som tillkommit i samband med utvecklingen av Web 2.0, som innebär att användaren av en informationsresurs skall kunna interagera med skaparen av resursen. Wikipedia definierar tags som: Categorization of content by users adding "tags" short, usually one-word descriptions to facilitate searching, without dependence on pre-made categories. Collections of tags created by many users within a single system may be referred to as "folksonomies" (i.e., folk taxonomies).

10 Exempel på Web 2.0 tillämpningar är Facebook och Twitter

11 Ontologi taxonomi folksonomi - terminologi Ontology Ontologi Samling begrepp som täcker ett kunskapsområde. Taxonomy Taxonomi / klassificeringssystem Är hierarkisk Terminologi Terminologi Är platt Folksonomy Folksonomi Är platt Data element type DET Dataelementtyp DET Formell beskrivning av begrepp, för användning som referens i informationssystem ontologi folksonomi (uppbyggnad) (klassificering) (terminnehåll) DET taxonomi terminologi 7.1 ontology / ontologi en: model that represents a domain and is used to reason about the objects in that domain and the relations between them [ISO/IEC :2007] sv: modell som representerar en konkret eller abstrakt verklighet (domän) och som används för att resonera om objekten inom denna verklighet (domän) och deras relationer en: explicit and consensual specification of concepts of an application domain independent of any use of these concepts [ISO :2006] NOTE In ISO 13584, a dictionary is the formal and computer sensible representation of ontology. sv: uttrycklig och överenskommen specifikation av begrepp inom ett tillämpningsområde oberoende av användningen av begreppen ANMÄRKNING: I ISO är ett dictionary en formell och datortolkningsbar representation av en ontologi. 7.2 taxonomy / taxonomi, klassificeringssystem en: classification of entities in an ordered system that indicates natural relationships [ISO :2011] sv: klassificering av entiteter i ett ordnat system som indikerar naturliga relationer Kommentar: En taxonomi är vanligen hierarkisk. 7.3 terminology / terminologi en: set of terms representing a system of concepts within a specified domain [ISO/TS 17117:2002] NOTE This implies a published purpose and scope from which one can determine the degree to which this representation adequately covers the domain specified. sv: uppsättning termer som representerar ett begreppssystem inom en given (domän) område (verklighet) Kommentar: En terminologi är platt och vanligen alfabetiskt, men kan också vara logiskt, ordnad. 7.4 folksonomy / folksonomi en: collection of tags created by many users of the information resource within an information system

12 sv: en samling märkord skapad av många användare av en informationsresurs i ett informationssystem Kommentar: En tagg är ett ord som representerar en relation mellan informationsresursen och ett begrepp i användarens sinne, valt av användaren, och därför i princip helt godtyckligt. I praktiken har det visat sig att helt vilt blir det inte, utan mängden ord konvergerar relativt snabbt till ett mindre urval. Genom att presentera tags som redan valts för användaren kan man reducera mängden märkord i folksonomin ytterligare. En folksonomi är platt. 7.5 data element type (DET) / dataelementtyp en: unit of data for which the identification, description and value representation have been specified 8 Processer, system och styrning Process Engelsk term Svensk term Anmärkning Product Process Produkt System System Infrastruktur för process Management system Ledningssyste m Management system for records (MSR) Records management Ledningssystem för verksamhetsinformation Hanterin g av handlingar Krav och specifikationer Records management System för hantering av handlingar Processer och funktioner system Records system (RS) Ärende- och dokumenthanteringssystem Teknisk lösning Resource Information resource Control(1) Control(2) Monitor Open-loop control Feedback control Resurs Informationsresurs Styrning och övervakning, ledning Styrning Övervaka Öppen styrning Återkopplad styrning

13 Vissa definierade termer åskådliggörs i följande figur, som använder sk IDEF0 symbolik (se principfigur i slutet av dokumentet). De rödfärgade delarna berör hantering av handlingar. 8.1 process / process (ej definierat i ISO 30300) en: set of interrelated or interacting activities which transforms inputs into outputs (ISO 9000) NOTE 1: Inputs to a process are generally outputs of other processes. NOTE 2: Processes in an organization (3.3.1) are generally planned and carried out under controlled conditions to add value. NOTE 3: A process where the conformity (3.6.1) of the resulting product (3.4.2) cannot be readily or economically verified is frequently referred to as a "special process". sv: en samling relaterade eller samverkande aktiviteter som omformar inmatning till utmatning en: complete set of interacting operations in a system by which matter, energy or information is transformed, transported or stored [IEV ] (sv: fullständig uppsättning av interagerande aktiviteter i ett system genom vilket material, energi eller information omformas, transporteras eller lagras.)

14 product / product en: result of a process [ISO 9000:2005] sv: resultat av en process Kommentar: Det här är den generellaste definitionen av produkt, baserad på process. Den förekommer i många ISO-standarder; det finns ca 125 definitioner och flertalet (generella) ansluter sig till den. 8.3 system / system (ISO 30300) en: set of interrelated or interacting elements [ISO 9000:2005] sv: uppsättning relaterade eller samverkande element NOTE Betraktade som en helhet och avgränsade från omgivningen en: set of interrelated elements considered in a defined context as a whole and separated from their environment [IEV ] NOTE 1 A system is generally defined with the view of achieving a given objective, for example by performing a definite function. NOTE 2 Elements of a system may be natural or man-made material objects, as well as modes of thinking and the results thereof (for example forms of organization, mathematical methods, programming languages). NOTE 3 The system is considered to be separated from the environment and the other external systems by an imaginary surface which cuts the links between them and the system. NOTE 4 The term "system" should be qualified when it is not clear from the context to what it refers, for example control system, calorimetric system, system of units, transmission system. sv: uppsättning relaterade element betraktade som en helhet och avgränsade från omgivningen i ett definierat sammanhang Kommentar: Den första notens fokus på syftet är samma som fokus i definitionen för process, så man kan säga att ett system tillhandahåller infrastrukturen (bestående av element) för en process (bestående av aktiviteter som kan utföras med dessa element). 8.4 management system / ledningssystem en: system to establish policy and objectives and to achieve those objectives [ISO 9000:2005] NOTE A management system of an organization can include different management systems, such as a quality management system, a financial management system or an environmental management system. sv: system för att etablera policy, () mål och processer och att styra mot och uppnå dessa mål ANMÄRKNING: En organisations ledningssystem kan innefatta flera, som t.ex. kvalitetsledningssystem, ekonomiskt ledningssystem eller miljöledningssystem. en: set of interrelated or interacting elements of an organization to establish policies and objectives, and processes to achieve those objectives [ISO ] NOTE 1 A management system can address a single discipline or several disciplines. NOTE 2 The system elements include the organization s structure, roles and responsibilities, planning, operation, etc. NOTE 3 The scope of a management system may include the whole of the organization, specific and identified functions of the organization, specific and identified sections of the organization, or one or more functions across a group of organizations sv: uppsättning relaterade eller samverkande element i en organisation för att etablera policies och mål, och processer för att uppnå dessa mål ANM: --- Kommentar: Definitionen I ISO inkluderar uttryckligen den eller de processer som kan köras i systemet, och den i ISO 9000 gör det på ett indirekt sätt. Det gör inte den allmänna definitionen på system. Rätt och bra?

15 Är en persondator fortfarande ett system när den är avstängd? När den väl startats körs en mängd processer i den (i den jag använder för att skriva det här är 83 processer startade). 8.5 management system for records (MSR) / ledningssystem för verksamhetsinformation (ISO 30300) en: management system to direct and control an organization with regard to records sv: ledningssystem för att leda och styra en organisations hantering av verksamhetsinformation 8.6 records management / hantering av handlingar (ISO 30300) en: field of management responsible for the efficient and systematic control of the creation, receipt, maintenance, use and disposition of records, including processes for capturing and maintaining evidence of and information about business activities and transactions in the form of records [ISO :2001, definition 3.16] sv: ledningsområde, ansvarigt för effektiv och systematisk styrning av upprättande, mottagning och bevarande, användning och avhändande av handlingar, vari igår processer för att fånga och bevara bevis för och information om verksamhetsaktiviteter och transaktioner i form av handlingar NOTE Also called recordkeeping sv: records management system / system för att hantera handlingar (ej i ISO 30300?) en: system for records management sv: system för hantering av handlingar 8.8 records system / ärende- och dokumenthanteringssystem (ISO 30300) en: information system which captures, manages and provides access to records over time [ISO ] NOTE Adapted from ISO :2001, definition 3.17 sv: tekniskt system som fångar, hanterar och ger åtkomst till handlingar och har funktioner för förvaltning av dessa över tid 8.9 resource / resurs (ej definierat I ISO 30300) en: enterprise entity that provides some or all of the capabilities required by the execution of an enterprise activity and/or business process (ISO 15704) sv: entitet i en organisation som tillhandahåller hela eller delar av den förmåga som behövs för att utföra en aktivitet och/eller en verksamhetsprocess 8.10 information resource / informationsresurs (ej definierat I ISO 30300) en: representation of a resource as a sequence of bytes; it could thus potentially be retrieved over a network (ISO/IEC 13250) Kommentar: Denna definition faller inte helt in i begreppshierarkien. Borde hellre vara: en :representation of a resource as data NOTE: It could thus potentially be retrieved over a network. sv: representation av en resurs som data

16 control(1) / styrning och övervakning (bör ibland hellre översättas med ledning) en: purposeful action on or in a process to meet specified objectives sv: meningsfull åtgärd på eller i en process för att möta specificerade mål Kommentar: Control är en homonym för flera nivåer av styrning, framförallt inom teknisk processtyrning, men principiellt tillämpbara generellt control(2) / styrning en: control(1) without monitoring sv: styrning(1) utan övervakning 8.13 monitor / övervaka en: to check at regular intervals selected values regarding their compliance to specified values, ranges of values or switching conditions 8.14 (open-loop) control(3) / (öppen) styrning en: process in a system whereby one or more variables (variable quantities) as input variables influence other variables (variable quantities) as output variables in accordance with the proper laws of the system 8.15 (closed-loop / feedback) control (4) / (sluten / återkopplad) styrning en: process whereby one variable (quantity), namely the controlled variable is continuously measured, compared with an other variable (quantity), namely the reference variable, and influenced in such a manner as to adjust to the reference variable Kommentar: Ständiga förbättringar är ett exempel på sluten / återkopplad styrning inom en organisation. 9 Övriga relaterade termer Engelsk term Svensk term Anmärkning Accountability Traceability Effectiveness (performance) Capability Redovisningsskyldighet Spårbarhet Effektivitet Förmåga 9.1 accountability / redovisningsskyldighet en: property that ensures that the actions of an entity may be traced uniquely to the entity [ISO :1998, ISO/IEC 21827:2008, mfl] sv: egenskap som säkerställer att en åtgärd av en entitet kan entydigt spåras tillbaka till den

17 traceability / spårbarhet en: ability to trace the history, application or location of that which is under consideration [ISO 9000:2005] sv: förmåga att spåra historia, tillämpning eller placering av det som betraktas 9.3 effectiveness (performance) / effektivitet en: accuracy and completeness with which users achieve specified goals [ISO :1998] sv: noggrannhet och fullständighet med vilken användare uppnår uppställda mål en: the ability of an item to meet a service demand of given quantitative characteristics [IEV ] NOTE: This ability depends on the combined aspects of the capability and the availability performance of the item. sv: förmågan hos ett objekt att möta en tjänstebegäran med givna kvantitativa kännetecken en: extent to which planned activities are realized and planned results achieved [ISO 9000:2005] sv: utsträckning i vilka planerade aktiviteter förverkligas och uppställda mål uppnås 9.4 capability / duglighet en: ability of an item to meet a service demand of given quantitative characteristics under given internal conditions [IEV ] sv: förmåga hos ett objekt att möta efterfrågan på en tjänst med givna kvantitativa kännetecken under givna interna förutsättningar en: ability of an organization, system or process to realize a product that will fulfill the requirements for that product [ISO 9000:2005] sv: förmåga hos en organisation, system eller process att förverkliga en produkt som uppfyller kraven på denna produkt

18 Bilaga Begreppsdefinitioner Inled med överbegrepp Välj rätt överbegrepp Skall bara innehålla särskiljande kännetecken Kännetecknen skall inte vara redundanta eller självklara Inte för snäv Inte för vid Inga cirkeldefinitioner vare sig inre eller yttre En begreppsdefinition bör formuleras så att den kan sättas in i termens ställe i löpande text eller i annan begreppsdefinition Dvs den skall vara en ofullständig sats utan stor bokstav (och utan bestämd eller obestämd artikel) i början och utan punkt på slutet Termer Precis Entydig inom varje ämnesområde Accepterad av fackmän, ofta även internationellt Passa in i språksystemet (stavning, böjning uttal) Inte missvisande Språkekonomisk kortare är bättre än längre Genomsynlig lätt att förstå Principbild för IDEF0

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

ORDLISTA Engelsk/Svensk. Version 2.3

ORDLISTA Engelsk/Svensk. Version 2.3 ORDLISTA Engelsk/Svensk Version 2.3 Baserad på Standard Glossary of Terms used in Software Testing, version 2.3 Meddelande om upphovsrätt Detta dokument får kopieras i sin helhet eller delar utav för icke-kommersiell

Läs mer

Självständigt arbete på grundnivå

Självständigt arbete på grundnivå Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project - first cycle Industriell organisation och ekonomi Business Management and Organization Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Tjänsteorienterad Integration, ESB

Tjänsteorienterad Integration, ESB Avdelning för datavetenskap Martin Bood och Karl-Johan Fisk Tjänsteorienterad Integration, ESB Service Oriented Integration, ESB Examensarbete 10 poäng Datum: 07-10-12 Handledare: Examinator: Löpnummer:

Läs mer

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management English/Swedish Swedish/English

Läs mer

Dynamisk kunskapsorganisation

Dynamisk kunskapsorganisation KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:53 Dynamisk kunskapsorganisation teoretisk ansats och implementering

Läs mer

ISO-IEC 27000-serien och ERM

ISO-IEC 27000-serien och ERM ISO-IEC 27000-serien och ERM Proof through delivery Ekelöw InfoSecurity har på kort tid växt till den ledande aktören inom området riskhantering och informationssäkerhet Ekelöw InfoSecurity (Ekelöw) grundades

Läs mer

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid FOI-R--1568 SE Januari 2005 ISSN 1650-1942 Underlagsrapport Vahid Mojtahed, Göran Bergström, Mattias Karlsson En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid Systemteknik 172 90 Stockholm TOTALFÖRSVARETS

Läs mer

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:106 ISSN 1404-0891 Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie

Läs mer

Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management English/Swedish Swedish/English This Glossary was originally produced

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform. Significant Factors for an Investment in an Integration Platform

Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform. Significant Factors for an Investment in an Integration Platform Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform Ett Top Management Perspektiv Significant Factors for an Investment in an Integration Platform A Top Management Perspective Mathias Karlsson

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Att värdera och utvärdera e-tjänster

Att värdera och utvärdera e-tjänster Att värdera och utvärdera e-tjänster Kartläggning av utvärderingsmodeller för e-tjänster inom offentlig verksamhet Viktor Arvidsson Institutionen för Informatik Institutionen för Informatik 901 87 Umeå

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF90012000 R11 6 oktober,

Läs mer

Corporate storytelling som ett miljökommunikativt verktyg

Corporate storytelling som ett miljökommunikativt verktyg Corporate storytelling som ett miljökommunikativt verktyg En studie för Vattenfall Norden Frida Louhi Miljö och hållbart företagande Sustainable Enterprising Master s Thesis 2007:9 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Att utforma och utvärdera ett komponentbaserat programmeringsgränssnitt

Att utforma och utvärdera ett komponentbaserat programmeringsgränssnitt Fakulteten för Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Att utforma och utvärdera ett komponentbaserat programmeringsgränssnitt To design and evaluate a component-based

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2015:7 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan Slutrapport sf Rapport 2015:7 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan Slutrapport En rapport från Inspektionen

Läs mer

ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer

ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer Kandidatuppsats i Informatik Monika Henriksson VT 2012:KANI10 Förord Denna studie har varit otroligt intressent

Läs mer

Open Archives Initiative - om öppna arkiv och den sociala kontextens betydelse

Open Archives Initiative - om öppna arkiv och den sociala kontextens betydelse MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:56 Open Archives Initiative - om öppna arkiv och den sociala kontextens betydelse

Läs mer

En introduktion till EDM och ECM ur ett arkivvetenskapligt perspektiv

En introduktion till EDM och ECM ur ett arkivvetenskapligt perspektiv ERIK BORGLUND En introduktion till EDM och ECM ur ett arkivvetenskapligt perspektiv Sammanfattning I arbetet med att hantera elektroniskt skapad information har ett antal begrepp fått fotfåste både inom

Läs mer

Studying Collaboration and Annotation as Factors in Achieving Trust in Electronic Documents

Studying Collaboration and Annotation as Factors in Achieving Trust in Electronic Documents SICS Technical Report T009: ISSN: 00-35 Studying Collaboration and Annotation as Factors in Achieving Trust in Electronic Documents by Jussi Karlgren, Djuna Franzén and Åsa Johnson Swedish Institute of

Läs mer

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil en studie av Know IT på avdelningen Enterprise Content Management i Malmö Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Januari 2009 Författare: Jan Johansson Rickard Rosenqvist Istvan

Läs mer

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar en litteraturöversikt Fredrik Fäldth Oskar Krantz FoU-rapport 2014:1 ISBN 978-91-86631-21-5 Stadskontoret Förord Denna FoU-rapport tar upp ett mycket

Läs mer

Hantering av sociala medier

Hantering av sociala medier Examensarbete i Informatik Kandidatnivå Hantering av sociala medier En studie om hur kommuner väljer att hantera sociala medier. Författare: Dejan Hrgic Handledare: May Wismén Termin: VT11 Kurskod: 2IL00E

Läs mer

FÖRETAGSBIBLIOTEK I FÖRVANDLING

FÖRETAGSBIBLIOTEK I FÖRVANDLING FÖRETAGSBIBLIOTEK I FÖRVANDLING Företagsbibliotekens tjänster i informationsåldern Hanna Holmedal Examensarbete (20 poäng) för magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet.

Läs mer