Begrepp och termer definitioner och hierarkier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begrepp och termer definitioner och hierarkier"

Transkript

1 Begrepp och termer definitioner och hierarkier Det här är inte en pipa. René Magritte ( ). 1 Bakgrund Allmänt Visdom kunskap information - data Entitet objekt informationsobjekt Verksamhet verksamhetsinformation - handling Metadata Ontologi taxonomi folksonomi - terminologi Processer, system och styrning Övriga relaterade termer Bilaga Bakgrund Vid mötet med TK (TK546 N219) bestämdes att två workshops skulle anordnas om grundläggande begrepp inom records management, som fortsättning på den inledande workshop som hållits under våren. Syftet var att få fram underlag för översättning till svenska av relaterade standarder, framförallt ISO och ISO Den här rapporten sammanfattar resultatet av alla tre workshopparna som hölls , och Serien har letts av Lars O. Persson (Scania) med biträde av Per-Åke Svensson (SEK, pasv Consulting). Övriga deltagare har varit: Mats Burell [-xx] (Regeringskansliet) Tove Engvall [-x-] (Vallentuna Kommun) Louise Högberg [-xx] [Stockholms stad) Elisabeth Klett [xxx] (Stockholms Stadsarkiv) Andreas Lindberg [xxx] (Scania) Håkan Lövblad [xxx] (Riksarkivet) Fredrik Samson [--x] (Ida Infront) Göran Samuelsson [--x] (Mittuniversitetet) Proscovia Svärd [--x] (Mittuniversitetet)

2 Allmänt Som gemensamt mind set för arbetet har Ogdens triangel använts. Med hjälp av denna tydliggörs skillnaden mellan tankemönster och symbolspråk. Tankemönster vs symbolspråk (Teori: Meningstriangeln) Skilj mellan: Tankemönstret för att tänka om verksamheten. Symbolspråket för att utbyta, inspirera och utveckla tankarna. Föreställningen, idén om en produkt Begreppsbildning är viktig tydliggör och stöd den! Symbol vi kan använda för idén om produkt". Tips: Ordbruket skymmer ofta sikten! Tips: Kör inte fast i trätor om "verkligheten"! Mycket av det vi talar om finns inte där. används för att kommunicera om Ogdens triangel ger upphov till PRODUKT avses ofta referera till Produkt i verkligheten Ogdens triangel visar sambandet mellan verkligheten, vårt begrepp om verkligheten och vårt sätt att uttrycka begreppen med hjälp av ord/termer. Begreppet är alltså den abstrakta bild av verkligheten som var och en av oss har i sitt eget huvud. Med hänvisning till de standarder som finns om hur man arbetar med terminologi (exv ISO 704) diskuterades reglerna för hur man skriver definitioner och väljer termer för begrepp. Några stolpar ges i bilaga A. Vidare betonades att när man definierar begrepp skall man börja med att definiera grundläggande begrepp och tillhörande termer och därefter återanvända dessa termer i definitionerna för mera specialiserade begrepp. Diskussionerna har inte inskränkts till de begrepp som förekommer i records management utan även kommit in på begrepp i angränsande områden, för att säkerställa att begreppsapparaten på ett naturligt sätt kan ansluta till dessa. Sådana områden är dokumenthantering generellt, kunskapshantering och system, processer och processtyrning. De behandlade områdena beskrivs nedan översiktlig en tabell (med termer på engelska och svenska), eventuellt kompletterad med begreppsträd och därefter termer med definitioner. I några fall förekommer alternativa eller kompletterande definitioner. 3 Visdom kunskap information - data Engelsk term Svensk term Anmärkning Wisdom Visdom Tillämpning av kunskap Knowledge Kunskap Tacit knowledge Tyst kunskap Kommuniceras genom erfarenhet

3 Engelsk term Svensk term Anmärkning Explicit knowledge Explicit (Uttryckt) kunskap Kommuniceras genom begrepp Skill Förmåga Bygger upp kunskap Concept Begrepp Bygger upp kunskap. Characteristic Kännetecken Bygger upp begrepp Term Term Namnger begrepp Information Information Kommunicerbar kunskap Data Data Formaliserad representation av information för kommunikation, tolkning och behandling knowledge (kommunikationssätt) (uppbyggnad) (tillämpning) tacit knowledge explicit knowledge information skill concept wisdom characteristic (representation) (uppbyggnad) data information object (uppbyggnad) data object 3.1 wisdom / visdom en: ability to apply knowledge judiciously in a given context sv: förmåga att tillämpa kunskap omdömesgillt i en given situation Kommentar: Wisdom is a deep understanding and realization of people, things, events or situations, resulting in the ability to apply perceptions, judgments and actions in keeping with this understanding. It often requires control of one's emotional reactions (the "passions") so that universal principles, reason and knowledge prevail to determine one's actions. Wisdom is also the comprehension of what is true or right coupled with optimum judgment as to action. Definitionen är extraherad från artiklar på Wikipedia. 3.2 knowledge / kunskap (ej definierat i ISO 30300) en: body of understanding and skills sv: uppsättning förståelse och förmågor Kommentar: Baserad på AS 5027:2005, men förkortad. 3.3 tacit knowledge / tyst kunskap en: knowledge that is exchanged by means of sharing experience

4 sv: kunskap som förmedlas genom att dela erfarenhet Kommentar: Inga formella definitioner tycks finnas tillgängliga (utan bara ordrika beskrivningar). Den föreslagna definitionen är extraherad från beskrivningar på Wikipedia. Observera att experience kan översättas med såväl erfarenhet som upplevelse. 3.4 explicit knowledge / uttryckt (explicit) kunskap en: knowledge that is exchanged by means of shared concepts sv: kunskap som förmedlas med hjälp av gemensamma begrepp Kommentar: Inga formella definitioner tycks finnas tillgängliga (utan bara ordrika beskrivningar). Den föreslagna definitionen är extraherad från beskrivningar på Wikipedia. Explicit kunskap ger insikt till skillnad från åsikt. 3.5 information / information (ej definierat i ISO 30300) en: knowledge that can be exchanged NOTE: Although information will necessarily have a representation form to make it communicable, it is the interpretation of this representation (the meaning) that is relevant in the first place. [ISO/TR 9007:1987] sv: kunskap som kan kommuniceras ANMÄRKNING: Även om information med nödvändighet måste ha en representation för att göra den kommunicerbar, så är det tolkningen av denna representation (meningen) som avses. Kommentar 1: Observera att tolkningen pekar på sändarens avsedda tolkning, vilken inte nödvändigtvis överensstämmer med mottagarens upplevda. Kommentar 2: Så som definitionerna ser ut nu så kan även kommunicerandet (förmedlandet) av tyst kunskap ses som information, vilket kanske överraskar, men inte är alldeles galet. Varför tittar fotbollslaget på filmen från matchen de förlorade? 3.6 data / data (ej definierat i ISO 30300) en: representation of information in a formalized manner suitable for communication, interpretation or processing [IEC 62666, mfl] sv: representation av information på ett formaliserat sätt för att möjliggöra kommunikation, tolkning och behandling 3.7 concept / begrepp en: unit of knowledge created by a unique combination of characteristics (3.2.4) [ISO 1087:2009] NOTE: Concepts are not necessarily bound to particular languages. They are, however, influenced by the social or cultural background which often leads to different categorizations. sv: en kunskapsenhet skapad av en unik kombination av kännetecken ANMÄRKNING: Begrepp är inte nödvändigtvis bundna till särskilda språk. De är emellertid påverkade av social och kulturell bakgrund, vilket ofta leder till olika kategoriseringar. 3.8 term / term en: verbal designation of a general concept in a specific subject field [ISO : 2000] NOTE A term may contain symbols and can have variants, e.g. different forms of spelling. sv: verbal beteckning av ett allmänt begrepp i ett specifikt ämnesområde ANMÄRKNING En term får innehålla symboler och kan ha varianter, tex olika stavningsformer. 3.9 characteristic / kännetecken en: abstraction of a property of an object or of a set of objects [ISO 1087:2009] NOTE: Characteristics are used for describing concepts.

5 sv: abstraktion av en egenskap hos ett objekt eller grupp av objekt ANMÄRKNING Kännetecken används för att beskriva objekt en: distinguishing feature [ISO 9000:2005] sv: särskiljande egenskap NOTE 1: A characteristic can be inherent or assigned. NOTE 2: A characteristic can be qualitative or quantitative NOTE 3: There are various classes of characteristic, such as the following: - physical (e.g. mechanical, electrical, chemical or biological characteristics); - sensory (e.g. related to smell, touch, taste, sight, hearing); - behavioral (e.g. courtesy, honesty, veracity); - temporal (e.g. punctuality, reliability, availability); - ergonomic (e.g. physiological characteristic, or related to human safety); - functional (e.g. maximum speed of an aircraft). 4 Entitet objekt informationsobjekt Engelsk term Svensk term Anmärkning Entity Entitet Entitet och objekt är närmast synonyma. Object Objekt Exempel: fysiska, konkreta, abstrakta och informationsobjekt Attribute Attribut Bygger upp informationsobjekt om andra objekt Information object Informationsobjekt Informationsobjekt beskrivs med metadata. Informationsobjekt hanteras i informationshanteringsprocessen, från initiering till radering. Dokument Dokument I princip synonymt med informationsobjekt, i praktiken av många sedd som en delmängd förmodligen på grund av att pappersdokumentmetaforen lever stark. entity - object physical object information object abstract object (uppbyggnad) (tillämpning) attribute document record 4.1 entity / entitet en: any concrete or abstract thing that exists, did exist, or might exist, including associations among these things [ISO : 1999] Example: A person, an object, an event, an idea, a process, etc. NOTE: An entity exists whether data about it are available or not.

6 sv: konkret eller abstrakt sak som existerar, existerade, eller skulle kunna existera, inklusive associationer mellan sådana Exempel: En person, ett objekt, en idé, en process, osv. ANMÄRKNING: En entitet existerar vare sig det finns data om det eller ej. en: anything that can be uniquely identified (e.g. digital resources, individuals and organizations, transactions, etc) [ISO/IEC 21000:2003] sv: vad som helst som kan identifieras entydigt (tex digital resurs, personer och organisationer, transaktioner, osv.) Kommentar: Definitionerna kompletterar varandra genom att den andra betonar kravet på att vad en entitet än är så skall den kunna identifieras entydigt. 4.2 object / objekt en: anything perceivable or conceivable NOTE: Objects can be material (e.g. an engine, a sheet of paper, a diamond), immaterial (e.g. a conversion ratio, a project plan), or imagined (e.g. a unicorn) (from ISO ). sv: vad som helst som kan särskiljas eller föreställas en: entity treated in a process of development, implementation, usage and disposal NOTE 1: The object may refer to a physical or non-physical thing, i.e. anything that might exist, exists or did exist. NOTE 2: The object has information associated to it. [ISO/IEC ] sv: entitet som behandlas i en utvecklings-, implementerings-, användnings- och avhändningsprocess ANMÄRKNING 1: Ett objekt kan referera till en fysisk eller icke fysisk sak, dvs. vad som helst som kan existera, existerar eller existerade. ANMÄRKNING 2: Objektet har information associerat till sig. Kommentar: Termerna entitet och objekt är synonyma och definitionerna bildar en yttre cirkel. 4.3 information object / informationsobjekt (ej definierat i ISO 30300) en: fixed and structured amount of information that can be managed and interchanged as a unit between users and systems [IEC 62666, ISO/IEC , ISO , etc] NOTE 1 This unit may not necessarily be human perceptible. Information is usually stored as data on a data medium. NOTE 2 users refers in this definition to users of information and systems refers to systems managing information and documentation. sv: fast och strukturerad informationsmängd som kan hanteras och utväxlas som en enhet mellan (användare) aktör och system NOTE 1 Denna enhet behöver inte nödvändigtvis kunna förstås av en människa. Information lagras vanligen som data på ett datamedium. NOTE 2 ( användare ) aktör refererar i denna definition till användare av information, och system till system som hanterar information och dokumentation. Kommentar: På den här definitionen sätter många standarder termen dokument. 4.4 attribute / attribut (generell definition) en: characteristic of an object or entity [ISO : 2005] ev: kännetecken för ett objekt eller en entitet

7 document / dokument (definierat i ISO ) en: recorded information or object which can be treated as a unit sv: registrerad (noterad) information eller objekt som kan hanteras som en enhet Kommentar: Vid första workshopen konstaterades att denna definition är oklar, speciellt or object satte myror i huvudet. Godvilligt tolkad så överensstämmer den med definitionen på informationsobjekt, så dokument och informationsobjekt är då även här synonyma. Vid den sista workshopen kommenterades att object möjligen kan ha kommit in på grund av text i vissa nationella lagar. 5 Verksamhet verksamhetsinformation - handling Business Engelsk term Svensk term Anmärkning Verksamhet Business process Verksamhetsprocess Bygger upp verksamhet Business information Verksamhetsinformation Består (hierarkiskt) av informationsobjekt, dokument och handlingar och är relaterade till aktiviteter i en verksamhetsprocess Business information object Verksamhets(informations)objekt Verksamhetsobjekt är informationsobjekt som kopplar aktiviteter i verksamhetsprocessen under en del av sin livstid Record Handling Klass av verksamhetsobjekt av bestående (eller I varje fall längre tids) värde business (uppbyggnad) business process business activity business information business information object record 5.1 business / verksamhet en: series of processes, each having a clearly understood purpose, involving more than one Person through the exchange of information and directed towards some mutually agreed upon goal, extending over a period of time [ISO/IEC 14662:2010] NOTE Person = entity, i.e., a natural or legal person, recognized by law as having legal rights and duties, able to make commitment(s), assume and fulfill resulting obligation(s), and able of being held accountable for its action(s) sv: serie av processer, var och en med tydligt förståeligt syfte, involverande mer än en Person genom utbyte av information och inriktade på ett ömsesidigt överenskommet mål, och som sträcker sig över en tidsperiod

8 ANMÄRKNING Person = entitet, dvs en fysisk eller juridisk person, genom lag erkänd med juridiska rättigheter och skyldigheter, med förmåga att göra överenskommelser, att anta och uppfylla resulterande skyldigheter, och med förmåga att hållas ansvarig för sina åtgärder. 5.2 business process / verksamhetsprocess Kommentar: Verksamhetsprocesser är de processer som tillsammans bygger upp verksamheten. Se definition på verksamhet. 5.3 business information / verksamhetsinformation (ej definierat i ISO 30300) en: information occurring in a business environment sv: information som har ett syfte och förekommer i en verksamhet 5.4 business (information) object (BIO) / verksamhets(informations)objekt (ej definierat i ISO 30300) en: information object exchanged in a business environment sv: informationsobjekt som utväxlas i en verksamhet Kommentar: Dessa informationsobjekt kopplar ihop aktiviteter I en verksamhetsprocess (och med andra sådana processer). Termen business object finns definierad i ISO/IEC (som handlar om EDI) som rent informationsobjekt: unambiguously identified, specified, referenceable, registered and re-useable Open-edi scenario or scenario component of a business transaction, med noten: As an object, a business object exists only in the context of a business transaction. [ISO/IEC :2006 (3.6)] Det är den enda definitionen som finns i cdb.iso.org, och den kan förenklas till definitionen ovan med hjälp av hierarkin. Observera att informationsobjektets existens som verksamhetsobjekt här begränsas till verksamhetstransaktionen, och det är kanske rimligt ur ett rent EDI-perspektiv. När man utvecklar BIO för en verksamhet är det ofta lämpligt att bygga upp dem från mindre, i flera BIO återkommande moduler, partial business (information) objects, PIO. Exempel: ärende (BIO) och dokument där ärende är det sammanhållande och dokument är ingående del (PIO) var och en med egna metadata. PIO ärver inte metadata från BIO. Handläggarens kunskap (HIO) (Human Information Object) är det som tillsammans med BIO och PIO bildar kunskap. 5.5 record / handling (definierat i ISO ) en: information created, received, and maintained as evidence and/or as an asset by an organization or person in pursuance of legal obligations or in transaction of business or for its purposes, regardless of medium form and format sv: information som skapas, tas emot och underhålls som bevis och/eller som en tillgång av en organisation eller person för att uppfylla legala förpliktelser eller för att utföra transaktioner i verksamheten, oavsett typa av medium och format Kommentar: Handlingar uppstår i korsningen mellan informationshanteringsprocessen och verksamhetsprocessen, dvs där informationsobjektet blir en informationsresurs och gör nytta. Definitionen som sådan är överbestämd och utnyttjar inte de begreppshierarkier som finns. Utsagan om medium och format finns implicit i definitionen av information, och definitionen av business / verksamhet tar bort resten, och definitionens innehåll blir i princip synonym med det för business information object / verksamhetsinformationsobjekt. En kortare definition, som utnyttjar hierarkien, skulle kunna vara: en: class of documents maintained as evidence by an organization or person, in pursuance of legal obligations or in the transaction of business sv: klass av dokument som underhålls som bevis av en organisation eller person för att uppfylla legala förpliktelser eller för att utföra verksamhetstransaktioner 6 Metadata Engelsk term Svensk term Anmärkning Metadata Information process metadata (IPM) Metadata Informationsprocessmetadata

9 Engelsk term Svensk term Anmärkning Business process metadata (BPM) Experience process metadata (EPM), tag Verksamhetsprocessmetadata Upplevelseprocessmetadata, tagg, märkord 6.1 metadata (1) / metadata (generell definition) en: data that defines and describes other data [ISO : 2004] sv: data som definierar och beskriver andra data en: data for the description of documents and their management [ISO/IEC ] sv: data för beskrivning av dokument och deras hantering 6.2 metadata(2) / metadata(2) (definierat i ISO 30300) en: data describing context, content and structure of records and their management over time sv: data som beskriver sammanhang, innehåll och struktur hos handlingar och deras hantering över tiden Kommentar: Borde hellre, mera generellt, vara: en. data for the description of information objects and their management sv: data för beskrivning av informationsobjekt och deras hantering Kommentar: denna definition tas in i översättningen av standarden med en Anmärkning: sådan data kan vara data som beskriver sammanhang, innehåll och struktur hos handlingar och deras hantering över tiden 6.3 information process metadata (IPM) / informationsprocessmetadata en: class of metadata(1) related to the information management process sv: class of metadata(1) relaterade till informationshanteringsprocessen 6.4 business process metadata (BPM) / verksamhetsprocessmetadata en:class of metadata(1) related to the business process where the information resource is used sv: klass av metadata(1) relaterade till verksamhetsprocessen där informationsresursen används 6.5 tag, experience process metadata (EPM)/ märkord, tagg, uplevelseprocessmetadata en: class of metadata(1) related to the users experience of the information resource sv: klass av metadata(1) relaterade till användares upplevelse av informationsresursen Kommentar: Tagg är en typ av metadata som tillkommit i samband med utvecklingen av Web 2.0, som innebär att användaren av en informationsresurs skall kunna interagera med skaparen av resursen. Wikipedia definierar tags som: Categorization of content by users adding "tags" short, usually one-word descriptions to facilitate searching, without dependence on pre-made categories. Collections of tags created by many users within a single system may be referred to as "folksonomies" (i.e., folk taxonomies).

10 Exempel på Web 2.0 tillämpningar är Facebook och Twitter

11 Ontologi taxonomi folksonomi - terminologi Ontology Ontologi Samling begrepp som täcker ett kunskapsområde. Taxonomy Taxonomi / klassificeringssystem Är hierarkisk Terminologi Terminologi Är platt Folksonomy Folksonomi Är platt Data element type DET Dataelementtyp DET Formell beskrivning av begrepp, för användning som referens i informationssystem ontologi folksonomi (uppbyggnad) (klassificering) (terminnehåll) DET taxonomi terminologi 7.1 ontology / ontologi en: model that represents a domain and is used to reason about the objects in that domain and the relations between them [ISO/IEC :2007] sv: modell som representerar en konkret eller abstrakt verklighet (domän) och som används för att resonera om objekten inom denna verklighet (domän) och deras relationer en: explicit and consensual specification of concepts of an application domain independent of any use of these concepts [ISO :2006] NOTE In ISO 13584, a dictionary is the formal and computer sensible representation of ontology. sv: uttrycklig och överenskommen specifikation av begrepp inom ett tillämpningsområde oberoende av användningen av begreppen ANMÄRKNING: I ISO är ett dictionary en formell och datortolkningsbar representation av en ontologi. 7.2 taxonomy / taxonomi, klassificeringssystem en: classification of entities in an ordered system that indicates natural relationships [ISO :2011] sv: klassificering av entiteter i ett ordnat system som indikerar naturliga relationer Kommentar: En taxonomi är vanligen hierarkisk. 7.3 terminology / terminologi en: set of terms representing a system of concepts within a specified domain [ISO/TS 17117:2002] NOTE This implies a published purpose and scope from which one can determine the degree to which this representation adequately covers the domain specified. sv: uppsättning termer som representerar ett begreppssystem inom en given (domän) område (verklighet) Kommentar: En terminologi är platt och vanligen alfabetiskt, men kan också vara logiskt, ordnad. 7.4 folksonomy / folksonomi en: collection of tags created by many users of the information resource within an information system

12 sv: en samling märkord skapad av många användare av en informationsresurs i ett informationssystem Kommentar: En tagg är ett ord som representerar en relation mellan informationsresursen och ett begrepp i användarens sinne, valt av användaren, och därför i princip helt godtyckligt. I praktiken har det visat sig att helt vilt blir det inte, utan mängden ord konvergerar relativt snabbt till ett mindre urval. Genom att presentera tags som redan valts för användaren kan man reducera mängden märkord i folksonomin ytterligare. En folksonomi är platt. 7.5 data element type (DET) / dataelementtyp en: unit of data for which the identification, description and value representation have been specified 8 Processer, system och styrning Process Engelsk term Svensk term Anmärkning Product Process Produkt System System Infrastruktur för process Management system Ledningssyste m Management system for records (MSR) Records management Ledningssystem för verksamhetsinformation Hanterin g av handlingar Krav och specifikationer Records management System för hantering av handlingar Processer och funktioner system Records system (RS) Ärende- och dokumenthanteringssystem Teknisk lösning Resource Information resource Control(1) Control(2) Monitor Open-loop control Feedback control Resurs Informationsresurs Styrning och övervakning, ledning Styrning Övervaka Öppen styrning Återkopplad styrning

13 Vissa definierade termer åskådliggörs i följande figur, som använder sk IDEF0 symbolik (se principfigur i slutet av dokumentet). De rödfärgade delarna berör hantering av handlingar. 8.1 process / process (ej definierat i ISO 30300) en: set of interrelated or interacting activities which transforms inputs into outputs (ISO 9000) NOTE 1: Inputs to a process are generally outputs of other processes. NOTE 2: Processes in an organization (3.3.1) are generally planned and carried out under controlled conditions to add value. NOTE 3: A process where the conformity (3.6.1) of the resulting product (3.4.2) cannot be readily or economically verified is frequently referred to as a "special process". sv: en samling relaterade eller samverkande aktiviteter som omformar inmatning till utmatning en: complete set of interacting operations in a system by which matter, energy or information is transformed, transported or stored [IEV ] (sv: fullständig uppsättning av interagerande aktiviteter i ett system genom vilket material, energi eller information omformas, transporteras eller lagras.)

14 product / product en: result of a process [ISO 9000:2005] sv: resultat av en process Kommentar: Det här är den generellaste definitionen av produkt, baserad på process. Den förekommer i många ISO-standarder; det finns ca 125 definitioner och flertalet (generella) ansluter sig till den. 8.3 system / system (ISO 30300) en: set of interrelated or interacting elements [ISO 9000:2005] sv: uppsättning relaterade eller samverkande element NOTE Betraktade som en helhet och avgränsade från omgivningen en: set of interrelated elements considered in a defined context as a whole and separated from their environment [IEV ] NOTE 1 A system is generally defined with the view of achieving a given objective, for example by performing a definite function. NOTE 2 Elements of a system may be natural or man-made material objects, as well as modes of thinking and the results thereof (for example forms of organization, mathematical methods, programming languages). NOTE 3 The system is considered to be separated from the environment and the other external systems by an imaginary surface which cuts the links between them and the system. NOTE 4 The term "system" should be qualified when it is not clear from the context to what it refers, for example control system, calorimetric system, system of units, transmission system. sv: uppsättning relaterade element betraktade som en helhet och avgränsade från omgivningen i ett definierat sammanhang Kommentar: Den första notens fokus på syftet är samma som fokus i definitionen för process, så man kan säga att ett system tillhandahåller infrastrukturen (bestående av element) för en process (bestående av aktiviteter som kan utföras med dessa element). 8.4 management system / ledningssystem en: system to establish policy and objectives and to achieve those objectives [ISO 9000:2005] NOTE A management system of an organization can include different management systems, such as a quality management system, a financial management system or an environmental management system. sv: system för att etablera policy, () mål och processer och att styra mot och uppnå dessa mål ANMÄRKNING: En organisations ledningssystem kan innefatta flera, som t.ex. kvalitetsledningssystem, ekonomiskt ledningssystem eller miljöledningssystem. en: set of interrelated or interacting elements of an organization to establish policies and objectives, and processes to achieve those objectives [ISO ] NOTE 1 A management system can address a single discipline or several disciplines. NOTE 2 The system elements include the organization s structure, roles and responsibilities, planning, operation, etc. NOTE 3 The scope of a management system may include the whole of the organization, specific and identified functions of the organization, specific and identified sections of the organization, or one or more functions across a group of organizations sv: uppsättning relaterade eller samverkande element i en organisation för att etablera policies och mål, och processer för att uppnå dessa mål ANM: --- Kommentar: Definitionen I ISO inkluderar uttryckligen den eller de processer som kan köras i systemet, och den i ISO 9000 gör det på ett indirekt sätt. Det gör inte den allmänna definitionen på system. Rätt och bra?

15 Är en persondator fortfarande ett system när den är avstängd? När den väl startats körs en mängd processer i den (i den jag använder för att skriva det här är 83 processer startade). 8.5 management system for records (MSR) / ledningssystem för verksamhetsinformation (ISO 30300) en: management system to direct and control an organization with regard to records sv: ledningssystem för att leda och styra en organisations hantering av verksamhetsinformation 8.6 records management / hantering av handlingar (ISO 30300) en: field of management responsible for the efficient and systematic control of the creation, receipt, maintenance, use and disposition of records, including processes for capturing and maintaining evidence of and information about business activities and transactions in the form of records [ISO :2001, definition 3.16] sv: ledningsområde, ansvarigt för effektiv och systematisk styrning av upprättande, mottagning och bevarande, användning och avhändande av handlingar, vari igår processer för att fånga och bevara bevis för och information om verksamhetsaktiviteter och transaktioner i form av handlingar NOTE Also called recordkeeping sv: records management system / system för att hantera handlingar (ej i ISO 30300?) en: system for records management sv: system för hantering av handlingar 8.8 records system / ärende- och dokumenthanteringssystem (ISO 30300) en: information system which captures, manages and provides access to records over time [ISO ] NOTE Adapted from ISO :2001, definition 3.17 sv: tekniskt system som fångar, hanterar och ger åtkomst till handlingar och har funktioner för förvaltning av dessa över tid 8.9 resource / resurs (ej definierat I ISO 30300) en: enterprise entity that provides some or all of the capabilities required by the execution of an enterprise activity and/or business process (ISO 15704) sv: entitet i en organisation som tillhandahåller hela eller delar av den förmåga som behövs för att utföra en aktivitet och/eller en verksamhetsprocess 8.10 information resource / informationsresurs (ej definierat I ISO 30300) en: representation of a resource as a sequence of bytes; it could thus potentially be retrieved over a network (ISO/IEC 13250) Kommentar: Denna definition faller inte helt in i begreppshierarkien. Borde hellre vara: en :representation of a resource as data NOTE: It could thus potentially be retrieved over a network. sv: representation av en resurs som data

16 control(1) / styrning och övervakning (bör ibland hellre översättas med ledning) en: purposeful action on or in a process to meet specified objectives sv: meningsfull åtgärd på eller i en process för att möta specificerade mål Kommentar: Control är en homonym för flera nivåer av styrning, framförallt inom teknisk processtyrning, men principiellt tillämpbara generellt control(2) / styrning en: control(1) without monitoring sv: styrning(1) utan övervakning 8.13 monitor / övervaka en: to check at regular intervals selected values regarding their compliance to specified values, ranges of values or switching conditions 8.14 (open-loop) control(3) / (öppen) styrning en: process in a system whereby one or more variables (variable quantities) as input variables influence other variables (variable quantities) as output variables in accordance with the proper laws of the system 8.15 (closed-loop / feedback) control (4) / (sluten / återkopplad) styrning en: process whereby one variable (quantity), namely the controlled variable is continuously measured, compared with an other variable (quantity), namely the reference variable, and influenced in such a manner as to adjust to the reference variable Kommentar: Ständiga förbättringar är ett exempel på sluten / återkopplad styrning inom en organisation. 9 Övriga relaterade termer Engelsk term Svensk term Anmärkning Accountability Traceability Effectiveness (performance) Capability Redovisningsskyldighet Spårbarhet Effektivitet Förmåga 9.1 accountability / redovisningsskyldighet en: property that ensures that the actions of an entity may be traced uniquely to the entity [ISO :1998, ISO/IEC 21827:2008, mfl] sv: egenskap som säkerställer att en åtgärd av en entitet kan entydigt spåras tillbaka till den

17 traceability / spårbarhet en: ability to trace the history, application or location of that which is under consideration [ISO 9000:2005] sv: förmåga att spåra historia, tillämpning eller placering av det som betraktas 9.3 effectiveness (performance) / effektivitet en: accuracy and completeness with which users achieve specified goals [ISO :1998] sv: noggrannhet och fullständighet med vilken användare uppnår uppställda mål en: the ability of an item to meet a service demand of given quantitative characteristics [IEV ] NOTE: This ability depends on the combined aspects of the capability and the availability performance of the item. sv: förmågan hos ett objekt att möta en tjänstebegäran med givna kvantitativa kännetecken en: extent to which planned activities are realized and planned results achieved [ISO 9000:2005] sv: utsträckning i vilka planerade aktiviteter förverkligas och uppställda mål uppnås 9.4 capability / duglighet en: ability of an item to meet a service demand of given quantitative characteristics under given internal conditions [IEV ] sv: förmåga hos ett objekt att möta efterfrågan på en tjänst med givna kvantitativa kännetecken under givna interna förutsättningar en: ability of an organization, system or process to realize a product that will fulfill the requirements for that product [ISO 9000:2005] sv: förmåga hos en organisation, system eller process att förverkliga en produkt som uppfyller kraven på denna produkt

18 Bilaga Begreppsdefinitioner Inled med överbegrepp Välj rätt överbegrepp Skall bara innehålla särskiljande kännetecken Kännetecknen skall inte vara redundanta eller självklara Inte för snäv Inte för vid Inga cirkeldefinitioner vare sig inre eller yttre En begreppsdefinition bör formuleras så att den kan sättas in i termens ställe i löpande text eller i annan begreppsdefinition Dvs den skall vara en ofullständig sats utan stor bokstav (och utan bestämd eller obestämd artikel) i början och utan punkt på slutet Termer Precis Entydig inom varje ämnesområde Accepterad av fackmän, ofta även internationellt Passa in i språksystemet (stavning, böjning uttal) Inte missvisande Språkekonomisk kortare är bättre än längre Genomsynlig lätt att förstå Principbild för IDEF0

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Certified Specialist Problem Management

Certified Specialist Problem Management Certified Specialist Problem Management SYLLABUS [KURSPLAN] Version 1.0 January 2013 Copyright DF Certifiering AB Syllabus Certified Specialist Problem Management, version 1.0, January 2013 ITIL is a Registered

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING RECORDS MANAGEMENT STANDARDEN BESKRIVER. 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt

STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING RECORDS MANAGEMENT STANDARDEN BESKRIVER. 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING Anki Steen RECORDS MANAGEMENT SS-ISO 15489-1: 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt SS-ISO/TR 15489-2:2001: Dokumentation Dokumenthantering(Records

Läs mer

Begrepp för elektroniska arkiv och digitalt bevarande. Översättning av OAIS & Begrepp för arkivenheter i olika standarder

Begrepp för elektroniska arkiv och digitalt bevarande. Översättning av OAIS & Begrepp för arkivenheter i olika standarder Nordiskt Arkivakademi Boden 0- november 2009 Begrepp för elektroniska arkiv och digitalt bevarande Översättning av OAIS & Begrepp för arkivenheter i olika standarder 2009-- Magnus Geber OAIS på svenska

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Rapport. Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken. Till Direktionen för Riksbanken

Rapport. Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken. Till Direktionen för Riksbanken Till Direktionen för Riksbanken Rapport Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken PwC 1 Bakgrund och syfte Internrevisionen vid Riksbanken ska granska och bedöma intern styrning och kontroll

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Kommunikation och Automation

Kommunikation och Automation Kommunikation och Automation STRI Kraftsystemsdagen Ludvika 2010-09-22 nicholas@stri.se SU- Power Utility Automation (Skydd och Automation) Tjänster: Tjänster inom IAT/FAT/ SAT Tjänster inom IEC61850 och

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000 itsmf Sweden Ulf Myrberg ulf.myrberg@bita.eu, 08-410 320 03 Vad är itsmf? Den enda internationellt kända och oberoende organisation dedikerad till området IT

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Designprinciper för säkerhet och Epilog. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT)

Designprinciper för säkerhet och Epilog. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Designprinciper för säkerhet och Epilog Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Designprinciper för säkerhet Tumregler och utgångspunkter

Läs mer

Certified Specialist Change Management

Certified Specialist Change Management Certified Specialist Change Management SYLLABUS [KURSPLAN] Version 1.0 January 2013 Copyright DF Certifiering AB Syllabus Certified Specialist Change Management, version 1.0, January 2013 ITIL is a Registered

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen Standarder källa till kunskap och utveckling Arkivarien i den digitala kommunikationen Öppna data G-kataloger Big Data Verksamhetssystem Samarbetsytor Sociala media Ärendehanteringssystem e-arkiv e-post

Läs mer

Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder

Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder Anders Carlstedt, Editor ISO/IEC 27002, 27005 & 28008 Partner, Amentor About Amentor A Swedish GRC professional services company, founded in 2004, servicing

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau. A4Cloud Ansvarsfulla molntjänster Tobias Pulls Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.se 27 November 2013 Vilka är vi? 13 partners Oktober 2012 4 år långt EU FP7 a4cloud.eu KARLSTADS UNIVERSITET 2 Vad

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

Workshop: How can CM enable business downstream?

Workshop: How can CM enable business downstream? Workshop: How can CM enable business downstream? Concept Development Production Utilisation & Support s Retirement Upstream activities or front end analysis Enterprise & Portfolio context Programme Management

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Användargränsnitt inom Processindustrin.

Användargränsnitt inom Processindustrin. Användargränsnitt inom Processindustrin. SESAM Sverige Seminarium 2012-09-20 Tommy Rydén Perstorp Engineering Perstorp Specialty Chemicals AB Agenda Operatörens gränssnitt - Perstorps utveckling fram till

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Implementationsstrategier för PLCS

Implementationsstrategier för PLCS Implementationsstrategier för PLCS Dr Mattias Johansson Director Software Products Eurostep AB Typically complex systems environment Point to Point Integration Operational Objectives CM CM CM CM 5. Requirements

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem)

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) Novug 2013-02-13 HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) 2013-02-13 1 Jan Östgren - Bio September 2012 Manag E (Nordic) Solution

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

SWAMID. Nyttjandestatistik av SWAMID. Vad är SWAMID? Så, hur mycket används SWAMID idag? Vi vet inte.. http://flog.sunet.se en första demonstration!

SWAMID. Nyttjandestatistik av SWAMID. Vad är SWAMID? Så, hur mycket används SWAMID idag? Vi vet inte.. http://flog.sunet.se en första demonstration! Nyttjandestatistik av SWAMID SWAMID och Ladok 3 SWAMIDs vikt för SUNET och oss som lärosäten Nästa SWAMID WS 15-16 Maj i Stockholm Formell AL1 (LoA1) - profil på remiss Internationella samarbeten edugain!

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Final Course Marks will be combined from the examination and the project:

Final Course Marks will be combined from the examination and the project: Examination CD5360 Software Engineering Course, 10P (Examination 4 Points) Datum: 2001-06-12, 8:30-13:30 Responsible: Ivica Crnkovic Max points: 40 Approved: Minimum 20 points Final Course Marks will be

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

ISO 22870 ledningssystem för patientnära analysverksamhet

ISO 22870 ledningssystem för patientnära analysverksamhet ISO 22870 ledningssystem för patientnära analysverksamhet Lena Morgan Projektledare/Leg Biomedicinsk analytiker Swedish Standards Institute 2013-10-07 1 2013-10-07 2011-02-08 2 2 Och det gäller även inom

Läs mer

AccuRead OCR. Administratörshandbok

AccuRead OCR. Administratörshandbok AccuRead OCR Administratörshandbok April 2015 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt...3 Program som stöds...3 Format och språk som stöds...4 OCR-prestanda...4 Exempeldokument...6 Konfigurera program...10

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Linköping University Electronic Press Håkan Andersson Linköpings universitetsbibliotek Liu E-press och Diva LiU E-press OA förlag inom Linköping universitet

Läs mer

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Fast driftställe Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Disposition Fast driftställe En översikt Artikel 5(1) Huvudregeln Artikel 5(5-6) Agentregeln Specialregler Frågor Alltid en bedömning

Läs mer

Metoder för Produktutveckling Erfarenheter från Bombardier Transportation. Åsa Ander, 22 Oktober 2002

Metoder för Produktutveckling Erfarenheter från Bombardier Transportation. Åsa Ander, 22 Oktober 2002 Metoder för Produktutveckling Erfarenheter från Bombardier Transportation Åsa Ander, 22 Oktober 2002 Bombardier Transportation Recreational 7% Capital 3% Aerospace 52% Transportation equipment 38% Globalt

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006 Vad är MoReq1? en informationsmodell som specificerar funktionella krav på ett elektroniskt dokumenthanteringssystem (specifika, ERMS) kan tillämpas inom såväl offentlig som enskild sektor omfattar i någon

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Konsten att få eduroam säkert. Anders Nilsson Hans Berggren

Konsten att få eduroam säkert. Anders Nilsson Hans Berggren Konsten att få eduroam säkert Anders Nilsson Hans Berggren The story so far.. Alla vill köra eduroam och trycket från användarna att få access är hård på alla IT avdelningar Brist på instruktioner leder

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer