Begrepp och termer definitioner och hierarkier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begrepp och termer definitioner och hierarkier"

Transkript

1 Begrepp och termer definitioner och hierarkier Det här är inte en pipa. René Magritte ( ). 1 Bakgrund Allmänt Visdom kunskap information - data Entitet objekt informationsobjekt Verksamhet verksamhetsinformation - handling Metadata Ontologi taxonomi folksonomi - terminologi Processer, system och styrning Övriga relaterade termer Bilaga Bakgrund Vid mötet med TK (TK546 N219) bestämdes att två workshops skulle anordnas om grundläggande begrepp inom records management, som fortsättning på den inledande workshop som hållits under våren. Syftet var att få fram underlag för översättning till svenska av relaterade standarder, framförallt ISO och ISO Den här rapporten sammanfattar resultatet av alla tre workshopparna som hölls , och Serien har letts av Lars O. Persson (Scania) med biträde av Per-Åke Svensson (SEK, pasv Consulting). Övriga deltagare har varit: Mats Burell [-xx] (Regeringskansliet) Tove Engvall [-x-] (Vallentuna Kommun) Louise Högberg [-xx] [Stockholms stad) Elisabeth Klett [xxx] (Stockholms Stadsarkiv) Andreas Lindberg [xxx] (Scania) Håkan Lövblad [xxx] (Riksarkivet) Fredrik Samson [--x] (Ida Infront) Göran Samuelsson [--x] (Mittuniversitetet) Proscovia Svärd [--x] (Mittuniversitetet)

2 Allmänt Som gemensamt mind set för arbetet har Ogdens triangel använts. Med hjälp av denna tydliggörs skillnaden mellan tankemönster och symbolspråk. Tankemönster vs symbolspråk (Teori: Meningstriangeln) Skilj mellan: Tankemönstret för att tänka om verksamheten. Symbolspråket för att utbyta, inspirera och utveckla tankarna. Föreställningen, idén om en produkt Begreppsbildning är viktig tydliggör och stöd den! Symbol vi kan använda för idén om produkt". Tips: Ordbruket skymmer ofta sikten! Tips: Kör inte fast i trätor om "verkligheten"! Mycket av det vi talar om finns inte där. används för att kommunicera om Ogdens triangel ger upphov till PRODUKT avses ofta referera till Produkt i verkligheten Ogdens triangel visar sambandet mellan verkligheten, vårt begrepp om verkligheten och vårt sätt att uttrycka begreppen med hjälp av ord/termer. Begreppet är alltså den abstrakta bild av verkligheten som var och en av oss har i sitt eget huvud. Med hänvisning till de standarder som finns om hur man arbetar med terminologi (exv ISO 704) diskuterades reglerna för hur man skriver definitioner och väljer termer för begrepp. Några stolpar ges i bilaga A. Vidare betonades att när man definierar begrepp skall man börja med att definiera grundläggande begrepp och tillhörande termer och därefter återanvända dessa termer i definitionerna för mera specialiserade begrepp. Diskussionerna har inte inskränkts till de begrepp som förekommer i records management utan även kommit in på begrepp i angränsande områden, för att säkerställa att begreppsapparaten på ett naturligt sätt kan ansluta till dessa. Sådana områden är dokumenthantering generellt, kunskapshantering och system, processer och processtyrning. De behandlade områdena beskrivs nedan översiktlig en tabell (med termer på engelska och svenska), eventuellt kompletterad med begreppsträd och därefter termer med definitioner. I några fall förekommer alternativa eller kompletterande definitioner. 3 Visdom kunskap information - data Engelsk term Svensk term Anmärkning Wisdom Visdom Tillämpning av kunskap Knowledge Kunskap Tacit knowledge Tyst kunskap Kommuniceras genom erfarenhet

3 Engelsk term Svensk term Anmärkning Explicit knowledge Explicit (Uttryckt) kunskap Kommuniceras genom begrepp Skill Förmåga Bygger upp kunskap Concept Begrepp Bygger upp kunskap. Characteristic Kännetecken Bygger upp begrepp Term Term Namnger begrepp Information Information Kommunicerbar kunskap Data Data Formaliserad representation av information för kommunikation, tolkning och behandling knowledge (kommunikationssätt) (uppbyggnad) (tillämpning) tacit knowledge explicit knowledge information skill concept wisdom characteristic (representation) (uppbyggnad) data information object (uppbyggnad) data object 3.1 wisdom / visdom en: ability to apply knowledge judiciously in a given context sv: förmåga att tillämpa kunskap omdömesgillt i en given situation Kommentar: Wisdom is a deep understanding and realization of people, things, events or situations, resulting in the ability to apply perceptions, judgments and actions in keeping with this understanding. It often requires control of one's emotional reactions (the "passions") so that universal principles, reason and knowledge prevail to determine one's actions. Wisdom is also the comprehension of what is true or right coupled with optimum judgment as to action. Definitionen är extraherad från artiklar på Wikipedia. 3.2 knowledge / kunskap (ej definierat i ISO 30300) en: body of understanding and skills sv: uppsättning förståelse och förmågor Kommentar: Baserad på AS 5027:2005, men förkortad. 3.3 tacit knowledge / tyst kunskap en: knowledge that is exchanged by means of sharing experience

4 sv: kunskap som förmedlas genom att dela erfarenhet Kommentar: Inga formella definitioner tycks finnas tillgängliga (utan bara ordrika beskrivningar). Den föreslagna definitionen är extraherad från beskrivningar på Wikipedia. Observera att experience kan översättas med såväl erfarenhet som upplevelse. 3.4 explicit knowledge / uttryckt (explicit) kunskap en: knowledge that is exchanged by means of shared concepts sv: kunskap som förmedlas med hjälp av gemensamma begrepp Kommentar: Inga formella definitioner tycks finnas tillgängliga (utan bara ordrika beskrivningar). Den föreslagna definitionen är extraherad från beskrivningar på Wikipedia. Explicit kunskap ger insikt till skillnad från åsikt. 3.5 information / information (ej definierat i ISO 30300) en: knowledge that can be exchanged NOTE: Although information will necessarily have a representation form to make it communicable, it is the interpretation of this representation (the meaning) that is relevant in the first place. [ISO/TR 9007:1987] sv: kunskap som kan kommuniceras ANMÄRKNING: Även om information med nödvändighet måste ha en representation för att göra den kommunicerbar, så är det tolkningen av denna representation (meningen) som avses. Kommentar 1: Observera att tolkningen pekar på sändarens avsedda tolkning, vilken inte nödvändigtvis överensstämmer med mottagarens upplevda. Kommentar 2: Så som definitionerna ser ut nu så kan även kommunicerandet (förmedlandet) av tyst kunskap ses som information, vilket kanske överraskar, men inte är alldeles galet. Varför tittar fotbollslaget på filmen från matchen de förlorade? 3.6 data / data (ej definierat i ISO 30300) en: representation of information in a formalized manner suitable for communication, interpretation or processing [IEC 62666, mfl] sv: representation av information på ett formaliserat sätt för att möjliggöra kommunikation, tolkning och behandling 3.7 concept / begrepp en: unit of knowledge created by a unique combination of characteristics (3.2.4) [ISO 1087:2009] NOTE: Concepts are not necessarily bound to particular languages. They are, however, influenced by the social or cultural background which often leads to different categorizations. sv: en kunskapsenhet skapad av en unik kombination av kännetecken ANMÄRKNING: Begrepp är inte nödvändigtvis bundna till särskilda språk. De är emellertid påverkade av social och kulturell bakgrund, vilket ofta leder till olika kategoriseringar. 3.8 term / term en: verbal designation of a general concept in a specific subject field [ISO : 2000] NOTE A term may contain symbols and can have variants, e.g. different forms of spelling. sv: verbal beteckning av ett allmänt begrepp i ett specifikt ämnesområde ANMÄRKNING En term får innehålla symboler och kan ha varianter, tex olika stavningsformer. 3.9 characteristic / kännetecken en: abstraction of a property of an object or of a set of objects [ISO 1087:2009] NOTE: Characteristics are used for describing concepts.

5 sv: abstraktion av en egenskap hos ett objekt eller grupp av objekt ANMÄRKNING Kännetecken används för att beskriva objekt en: distinguishing feature [ISO 9000:2005] sv: särskiljande egenskap NOTE 1: A characteristic can be inherent or assigned. NOTE 2: A characteristic can be qualitative or quantitative NOTE 3: There are various classes of characteristic, such as the following: - physical (e.g. mechanical, electrical, chemical or biological characteristics); - sensory (e.g. related to smell, touch, taste, sight, hearing); - behavioral (e.g. courtesy, honesty, veracity); - temporal (e.g. punctuality, reliability, availability); - ergonomic (e.g. physiological characteristic, or related to human safety); - functional (e.g. maximum speed of an aircraft). 4 Entitet objekt informationsobjekt Engelsk term Svensk term Anmärkning Entity Entitet Entitet och objekt är närmast synonyma. Object Objekt Exempel: fysiska, konkreta, abstrakta och informationsobjekt Attribute Attribut Bygger upp informationsobjekt om andra objekt Information object Informationsobjekt Informationsobjekt beskrivs med metadata. Informationsobjekt hanteras i informationshanteringsprocessen, från initiering till radering. Dokument Dokument I princip synonymt med informationsobjekt, i praktiken av många sedd som en delmängd förmodligen på grund av att pappersdokumentmetaforen lever stark. entity - object physical object information object abstract object (uppbyggnad) (tillämpning) attribute document record 4.1 entity / entitet en: any concrete or abstract thing that exists, did exist, or might exist, including associations among these things [ISO : 1999] Example: A person, an object, an event, an idea, a process, etc. NOTE: An entity exists whether data about it are available or not.

6 sv: konkret eller abstrakt sak som existerar, existerade, eller skulle kunna existera, inklusive associationer mellan sådana Exempel: En person, ett objekt, en idé, en process, osv. ANMÄRKNING: En entitet existerar vare sig det finns data om det eller ej. en: anything that can be uniquely identified (e.g. digital resources, individuals and organizations, transactions, etc) [ISO/IEC 21000:2003] sv: vad som helst som kan identifieras entydigt (tex digital resurs, personer och organisationer, transaktioner, osv.) Kommentar: Definitionerna kompletterar varandra genom att den andra betonar kravet på att vad en entitet än är så skall den kunna identifieras entydigt. 4.2 object / objekt en: anything perceivable or conceivable NOTE: Objects can be material (e.g. an engine, a sheet of paper, a diamond), immaterial (e.g. a conversion ratio, a project plan), or imagined (e.g. a unicorn) (from ISO ). sv: vad som helst som kan särskiljas eller föreställas en: entity treated in a process of development, implementation, usage and disposal NOTE 1: The object may refer to a physical or non-physical thing, i.e. anything that might exist, exists or did exist. NOTE 2: The object has information associated to it. [ISO/IEC ] sv: entitet som behandlas i en utvecklings-, implementerings-, användnings- och avhändningsprocess ANMÄRKNING 1: Ett objekt kan referera till en fysisk eller icke fysisk sak, dvs. vad som helst som kan existera, existerar eller existerade. ANMÄRKNING 2: Objektet har information associerat till sig. Kommentar: Termerna entitet och objekt är synonyma och definitionerna bildar en yttre cirkel. 4.3 information object / informationsobjekt (ej definierat i ISO 30300) en: fixed and structured amount of information that can be managed and interchanged as a unit between users and systems [IEC 62666, ISO/IEC , ISO , etc] NOTE 1 This unit may not necessarily be human perceptible. Information is usually stored as data on a data medium. NOTE 2 users refers in this definition to users of information and systems refers to systems managing information and documentation. sv: fast och strukturerad informationsmängd som kan hanteras och utväxlas som en enhet mellan (användare) aktör och system NOTE 1 Denna enhet behöver inte nödvändigtvis kunna förstås av en människa. Information lagras vanligen som data på ett datamedium. NOTE 2 ( användare ) aktör refererar i denna definition till användare av information, och system till system som hanterar information och dokumentation. Kommentar: På den här definitionen sätter många standarder termen dokument. 4.4 attribute / attribut (generell definition) en: characteristic of an object or entity [ISO : 2005] ev: kännetecken för ett objekt eller en entitet

7 document / dokument (definierat i ISO ) en: recorded information or object which can be treated as a unit sv: registrerad (noterad) information eller objekt som kan hanteras som en enhet Kommentar: Vid första workshopen konstaterades att denna definition är oklar, speciellt or object satte myror i huvudet. Godvilligt tolkad så överensstämmer den med definitionen på informationsobjekt, så dokument och informationsobjekt är då även här synonyma. Vid den sista workshopen kommenterades att object möjligen kan ha kommit in på grund av text i vissa nationella lagar. 5 Verksamhet verksamhetsinformation - handling Business Engelsk term Svensk term Anmärkning Verksamhet Business process Verksamhetsprocess Bygger upp verksamhet Business information Verksamhetsinformation Består (hierarkiskt) av informationsobjekt, dokument och handlingar och är relaterade till aktiviteter i en verksamhetsprocess Business information object Verksamhets(informations)objekt Verksamhetsobjekt är informationsobjekt som kopplar aktiviteter i verksamhetsprocessen under en del av sin livstid Record Handling Klass av verksamhetsobjekt av bestående (eller I varje fall längre tids) värde business (uppbyggnad) business process business activity business information business information object record 5.1 business / verksamhet en: series of processes, each having a clearly understood purpose, involving more than one Person through the exchange of information and directed towards some mutually agreed upon goal, extending over a period of time [ISO/IEC 14662:2010] NOTE Person = entity, i.e., a natural or legal person, recognized by law as having legal rights and duties, able to make commitment(s), assume and fulfill resulting obligation(s), and able of being held accountable for its action(s) sv: serie av processer, var och en med tydligt förståeligt syfte, involverande mer än en Person genom utbyte av information och inriktade på ett ömsesidigt överenskommet mål, och som sträcker sig över en tidsperiod

8 ANMÄRKNING Person = entitet, dvs en fysisk eller juridisk person, genom lag erkänd med juridiska rättigheter och skyldigheter, med förmåga att göra överenskommelser, att anta och uppfylla resulterande skyldigheter, och med förmåga att hållas ansvarig för sina åtgärder. 5.2 business process / verksamhetsprocess Kommentar: Verksamhetsprocesser är de processer som tillsammans bygger upp verksamheten. Se definition på verksamhet. 5.3 business information / verksamhetsinformation (ej definierat i ISO 30300) en: information occurring in a business environment sv: information som har ett syfte och förekommer i en verksamhet 5.4 business (information) object (BIO) / verksamhets(informations)objekt (ej definierat i ISO 30300) en: information object exchanged in a business environment sv: informationsobjekt som utväxlas i en verksamhet Kommentar: Dessa informationsobjekt kopplar ihop aktiviteter I en verksamhetsprocess (och med andra sådana processer). Termen business object finns definierad i ISO/IEC (som handlar om EDI) som rent informationsobjekt: unambiguously identified, specified, referenceable, registered and re-useable Open-edi scenario or scenario component of a business transaction, med noten: As an object, a business object exists only in the context of a business transaction. [ISO/IEC :2006 (3.6)] Det är den enda definitionen som finns i cdb.iso.org, och den kan förenklas till definitionen ovan med hjälp av hierarkin. Observera att informationsobjektets existens som verksamhetsobjekt här begränsas till verksamhetstransaktionen, och det är kanske rimligt ur ett rent EDI-perspektiv. När man utvecklar BIO för en verksamhet är det ofta lämpligt att bygga upp dem från mindre, i flera BIO återkommande moduler, partial business (information) objects, PIO. Exempel: ärende (BIO) och dokument där ärende är det sammanhållande och dokument är ingående del (PIO) var och en med egna metadata. PIO ärver inte metadata från BIO. Handläggarens kunskap (HIO) (Human Information Object) är det som tillsammans med BIO och PIO bildar kunskap. 5.5 record / handling (definierat i ISO ) en: information created, received, and maintained as evidence and/or as an asset by an organization or person in pursuance of legal obligations or in transaction of business or for its purposes, regardless of medium form and format sv: information som skapas, tas emot och underhålls som bevis och/eller som en tillgång av en organisation eller person för att uppfylla legala förpliktelser eller för att utföra transaktioner i verksamheten, oavsett typa av medium och format Kommentar: Handlingar uppstår i korsningen mellan informationshanteringsprocessen och verksamhetsprocessen, dvs där informationsobjektet blir en informationsresurs och gör nytta. Definitionen som sådan är överbestämd och utnyttjar inte de begreppshierarkier som finns. Utsagan om medium och format finns implicit i definitionen av information, och definitionen av business / verksamhet tar bort resten, och definitionens innehåll blir i princip synonym med det för business information object / verksamhetsinformationsobjekt. En kortare definition, som utnyttjar hierarkien, skulle kunna vara: en: class of documents maintained as evidence by an organization or person, in pursuance of legal obligations or in the transaction of business sv: klass av dokument som underhålls som bevis av en organisation eller person för att uppfylla legala förpliktelser eller för att utföra verksamhetstransaktioner 6 Metadata Engelsk term Svensk term Anmärkning Metadata Information process metadata (IPM) Metadata Informationsprocessmetadata

9 Engelsk term Svensk term Anmärkning Business process metadata (BPM) Experience process metadata (EPM), tag Verksamhetsprocessmetadata Upplevelseprocessmetadata, tagg, märkord 6.1 metadata (1) / metadata (generell definition) en: data that defines and describes other data [ISO : 2004] sv: data som definierar och beskriver andra data en: data for the description of documents and their management [ISO/IEC ] sv: data för beskrivning av dokument och deras hantering 6.2 metadata(2) / metadata(2) (definierat i ISO 30300) en: data describing context, content and structure of records and their management over time sv: data som beskriver sammanhang, innehåll och struktur hos handlingar och deras hantering över tiden Kommentar: Borde hellre, mera generellt, vara: en. data for the description of information objects and their management sv: data för beskrivning av informationsobjekt och deras hantering Kommentar: denna definition tas in i översättningen av standarden med en Anmärkning: sådan data kan vara data som beskriver sammanhang, innehåll och struktur hos handlingar och deras hantering över tiden 6.3 information process metadata (IPM) / informationsprocessmetadata en: class of metadata(1) related to the information management process sv: class of metadata(1) relaterade till informationshanteringsprocessen 6.4 business process metadata (BPM) / verksamhetsprocessmetadata en:class of metadata(1) related to the business process where the information resource is used sv: klass av metadata(1) relaterade till verksamhetsprocessen där informationsresursen används 6.5 tag, experience process metadata (EPM)/ märkord, tagg, uplevelseprocessmetadata en: class of metadata(1) related to the users experience of the information resource sv: klass av metadata(1) relaterade till användares upplevelse av informationsresursen Kommentar: Tagg är en typ av metadata som tillkommit i samband med utvecklingen av Web 2.0, som innebär att användaren av en informationsresurs skall kunna interagera med skaparen av resursen. Wikipedia definierar tags som: Categorization of content by users adding "tags" short, usually one-word descriptions to facilitate searching, without dependence on pre-made categories. Collections of tags created by many users within a single system may be referred to as "folksonomies" (i.e., folk taxonomies).

10 Exempel på Web 2.0 tillämpningar är Facebook och Twitter

11 Ontologi taxonomi folksonomi - terminologi Ontology Ontologi Samling begrepp som täcker ett kunskapsområde. Taxonomy Taxonomi / klassificeringssystem Är hierarkisk Terminologi Terminologi Är platt Folksonomy Folksonomi Är platt Data element type DET Dataelementtyp DET Formell beskrivning av begrepp, för användning som referens i informationssystem ontologi folksonomi (uppbyggnad) (klassificering) (terminnehåll) DET taxonomi terminologi 7.1 ontology / ontologi en: model that represents a domain and is used to reason about the objects in that domain and the relations between them [ISO/IEC :2007] sv: modell som representerar en konkret eller abstrakt verklighet (domän) och som används för att resonera om objekten inom denna verklighet (domän) och deras relationer en: explicit and consensual specification of concepts of an application domain independent of any use of these concepts [ISO :2006] NOTE In ISO 13584, a dictionary is the formal and computer sensible representation of ontology. sv: uttrycklig och överenskommen specifikation av begrepp inom ett tillämpningsområde oberoende av användningen av begreppen ANMÄRKNING: I ISO är ett dictionary en formell och datortolkningsbar representation av en ontologi. 7.2 taxonomy / taxonomi, klassificeringssystem en: classification of entities in an ordered system that indicates natural relationships [ISO :2011] sv: klassificering av entiteter i ett ordnat system som indikerar naturliga relationer Kommentar: En taxonomi är vanligen hierarkisk. 7.3 terminology / terminologi en: set of terms representing a system of concepts within a specified domain [ISO/TS 17117:2002] NOTE This implies a published purpose and scope from which one can determine the degree to which this representation adequately covers the domain specified. sv: uppsättning termer som representerar ett begreppssystem inom en given (domän) område (verklighet) Kommentar: En terminologi är platt och vanligen alfabetiskt, men kan också vara logiskt, ordnad. 7.4 folksonomy / folksonomi en: collection of tags created by many users of the information resource within an information system

12 sv: en samling märkord skapad av många användare av en informationsresurs i ett informationssystem Kommentar: En tagg är ett ord som representerar en relation mellan informationsresursen och ett begrepp i användarens sinne, valt av användaren, och därför i princip helt godtyckligt. I praktiken har det visat sig att helt vilt blir det inte, utan mängden ord konvergerar relativt snabbt till ett mindre urval. Genom att presentera tags som redan valts för användaren kan man reducera mängden märkord i folksonomin ytterligare. En folksonomi är platt. 7.5 data element type (DET) / dataelementtyp en: unit of data for which the identification, description and value representation have been specified 8 Processer, system och styrning Process Engelsk term Svensk term Anmärkning Product Process Produkt System System Infrastruktur för process Management system Ledningssyste m Management system for records (MSR) Records management Ledningssystem för verksamhetsinformation Hanterin g av handlingar Krav och specifikationer Records management System för hantering av handlingar Processer och funktioner system Records system (RS) Ärende- och dokumenthanteringssystem Teknisk lösning Resource Information resource Control(1) Control(2) Monitor Open-loop control Feedback control Resurs Informationsresurs Styrning och övervakning, ledning Styrning Övervaka Öppen styrning Återkopplad styrning

13 Vissa definierade termer åskådliggörs i följande figur, som använder sk IDEF0 symbolik (se principfigur i slutet av dokumentet). De rödfärgade delarna berör hantering av handlingar. 8.1 process / process (ej definierat i ISO 30300) en: set of interrelated or interacting activities which transforms inputs into outputs (ISO 9000) NOTE 1: Inputs to a process are generally outputs of other processes. NOTE 2: Processes in an organization (3.3.1) are generally planned and carried out under controlled conditions to add value. NOTE 3: A process where the conformity (3.6.1) of the resulting product (3.4.2) cannot be readily or economically verified is frequently referred to as a "special process". sv: en samling relaterade eller samverkande aktiviteter som omformar inmatning till utmatning en: complete set of interacting operations in a system by which matter, energy or information is transformed, transported or stored [IEV ] (sv: fullständig uppsättning av interagerande aktiviteter i ett system genom vilket material, energi eller information omformas, transporteras eller lagras.)

14 product / product en: result of a process [ISO 9000:2005] sv: resultat av en process Kommentar: Det här är den generellaste definitionen av produkt, baserad på process. Den förekommer i många ISO-standarder; det finns ca 125 definitioner och flertalet (generella) ansluter sig till den. 8.3 system / system (ISO 30300) en: set of interrelated or interacting elements [ISO 9000:2005] sv: uppsättning relaterade eller samverkande element NOTE Betraktade som en helhet och avgränsade från omgivningen en: set of interrelated elements considered in a defined context as a whole and separated from their environment [IEV ] NOTE 1 A system is generally defined with the view of achieving a given objective, for example by performing a definite function. NOTE 2 Elements of a system may be natural or man-made material objects, as well as modes of thinking and the results thereof (for example forms of organization, mathematical methods, programming languages). NOTE 3 The system is considered to be separated from the environment and the other external systems by an imaginary surface which cuts the links between them and the system. NOTE 4 The term "system" should be qualified when it is not clear from the context to what it refers, for example control system, calorimetric system, system of units, transmission system. sv: uppsättning relaterade element betraktade som en helhet och avgränsade från omgivningen i ett definierat sammanhang Kommentar: Den första notens fokus på syftet är samma som fokus i definitionen för process, så man kan säga att ett system tillhandahåller infrastrukturen (bestående av element) för en process (bestående av aktiviteter som kan utföras med dessa element). 8.4 management system / ledningssystem en: system to establish policy and objectives and to achieve those objectives [ISO 9000:2005] NOTE A management system of an organization can include different management systems, such as a quality management system, a financial management system or an environmental management system. sv: system för att etablera policy, () mål och processer och att styra mot och uppnå dessa mål ANMÄRKNING: En organisations ledningssystem kan innefatta flera, som t.ex. kvalitetsledningssystem, ekonomiskt ledningssystem eller miljöledningssystem. en: set of interrelated or interacting elements of an organization to establish policies and objectives, and processes to achieve those objectives [ISO ] NOTE 1 A management system can address a single discipline or several disciplines. NOTE 2 The system elements include the organization s structure, roles and responsibilities, planning, operation, etc. NOTE 3 The scope of a management system may include the whole of the organization, specific and identified functions of the organization, specific and identified sections of the organization, or one or more functions across a group of organizations sv: uppsättning relaterade eller samverkande element i en organisation för att etablera policies och mål, och processer för att uppnå dessa mål ANM: --- Kommentar: Definitionen I ISO inkluderar uttryckligen den eller de processer som kan köras i systemet, och den i ISO 9000 gör det på ett indirekt sätt. Det gör inte den allmänna definitionen på system. Rätt och bra?

15 Är en persondator fortfarande ett system när den är avstängd? När den väl startats körs en mängd processer i den (i den jag använder för att skriva det här är 83 processer startade). 8.5 management system for records (MSR) / ledningssystem för verksamhetsinformation (ISO 30300) en: management system to direct and control an organization with regard to records sv: ledningssystem för att leda och styra en organisations hantering av verksamhetsinformation 8.6 records management / hantering av handlingar (ISO 30300) en: field of management responsible for the efficient and systematic control of the creation, receipt, maintenance, use and disposition of records, including processes for capturing and maintaining evidence of and information about business activities and transactions in the form of records [ISO :2001, definition 3.16] sv: ledningsområde, ansvarigt för effektiv och systematisk styrning av upprättande, mottagning och bevarande, användning och avhändande av handlingar, vari igår processer för att fånga och bevara bevis för och information om verksamhetsaktiviteter och transaktioner i form av handlingar NOTE Also called recordkeeping sv: records management system / system för att hantera handlingar (ej i ISO 30300?) en: system for records management sv: system för hantering av handlingar 8.8 records system / ärende- och dokumenthanteringssystem (ISO 30300) en: information system which captures, manages and provides access to records over time [ISO ] NOTE Adapted from ISO :2001, definition 3.17 sv: tekniskt system som fångar, hanterar och ger åtkomst till handlingar och har funktioner för förvaltning av dessa över tid 8.9 resource / resurs (ej definierat I ISO 30300) en: enterprise entity that provides some or all of the capabilities required by the execution of an enterprise activity and/or business process (ISO 15704) sv: entitet i en organisation som tillhandahåller hela eller delar av den förmåga som behövs för att utföra en aktivitet och/eller en verksamhetsprocess 8.10 information resource / informationsresurs (ej definierat I ISO 30300) en: representation of a resource as a sequence of bytes; it could thus potentially be retrieved over a network (ISO/IEC 13250) Kommentar: Denna definition faller inte helt in i begreppshierarkien. Borde hellre vara: en :representation of a resource as data NOTE: It could thus potentially be retrieved over a network. sv: representation av en resurs som data

16 control(1) / styrning och övervakning (bör ibland hellre översättas med ledning) en: purposeful action on or in a process to meet specified objectives sv: meningsfull åtgärd på eller i en process för att möta specificerade mål Kommentar: Control är en homonym för flera nivåer av styrning, framförallt inom teknisk processtyrning, men principiellt tillämpbara generellt control(2) / styrning en: control(1) without monitoring sv: styrning(1) utan övervakning 8.13 monitor / övervaka en: to check at regular intervals selected values regarding their compliance to specified values, ranges of values or switching conditions 8.14 (open-loop) control(3) / (öppen) styrning en: process in a system whereby one or more variables (variable quantities) as input variables influence other variables (variable quantities) as output variables in accordance with the proper laws of the system 8.15 (closed-loop / feedback) control (4) / (sluten / återkopplad) styrning en: process whereby one variable (quantity), namely the controlled variable is continuously measured, compared with an other variable (quantity), namely the reference variable, and influenced in such a manner as to adjust to the reference variable Kommentar: Ständiga förbättringar är ett exempel på sluten / återkopplad styrning inom en organisation. 9 Övriga relaterade termer Engelsk term Svensk term Anmärkning Accountability Traceability Effectiveness (performance) Capability Redovisningsskyldighet Spårbarhet Effektivitet Förmåga 9.1 accountability / redovisningsskyldighet en: property that ensures that the actions of an entity may be traced uniquely to the entity [ISO :1998, ISO/IEC 21827:2008, mfl] sv: egenskap som säkerställer att en åtgärd av en entitet kan entydigt spåras tillbaka till den

17 traceability / spårbarhet en: ability to trace the history, application or location of that which is under consideration [ISO 9000:2005] sv: förmåga att spåra historia, tillämpning eller placering av det som betraktas 9.3 effectiveness (performance) / effektivitet en: accuracy and completeness with which users achieve specified goals [ISO :1998] sv: noggrannhet och fullständighet med vilken användare uppnår uppställda mål en: the ability of an item to meet a service demand of given quantitative characteristics [IEV ] NOTE: This ability depends on the combined aspects of the capability and the availability performance of the item. sv: förmågan hos ett objekt att möta en tjänstebegäran med givna kvantitativa kännetecken en: extent to which planned activities are realized and planned results achieved [ISO 9000:2005] sv: utsträckning i vilka planerade aktiviteter förverkligas och uppställda mål uppnås 9.4 capability / duglighet en: ability of an item to meet a service demand of given quantitative characteristics under given internal conditions [IEV ] sv: förmåga hos ett objekt att möta efterfrågan på en tjänst med givna kvantitativa kännetecken under givna interna förutsättningar en: ability of an organization, system or process to realize a product that will fulfill the requirements for that product [ISO 9000:2005] sv: förmåga hos en organisation, system eller process att förverkliga en produkt som uppfyller kraven på denna produkt

18 Bilaga Begreppsdefinitioner Inled med överbegrepp Välj rätt överbegrepp Skall bara innehålla särskiljande kännetecken Kännetecknen skall inte vara redundanta eller självklara Inte för snäv Inte för vid Inga cirkeldefinitioner vare sig inre eller yttre En begreppsdefinition bör formuleras så att den kan sättas in i termens ställe i löpande text eller i annan begreppsdefinition Dvs den skall vara en ofullständig sats utan stor bokstav (och utan bestämd eller obestämd artikel) i början och utan punkt på slutet Termer Precis Entydig inom varje ämnesområde Accepterad av fackmän, ofta även internationellt Passa in i språksystemet (stavning, böjning uttal) Inte missvisande Språkekonomisk kortare är bättre än längre Genomsynlig lätt att förstå Principbild för IDEF0

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Implementering av SMS och SSP i Sverige

Implementering av SMS och SSP i Sverige Implementering av SMS och SSP i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi samtidigt mellan tillgänglighet och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Styrteknik : Funktioner och funktionsblock

Styrteknik : Funktioner och funktionsblock PLC2A:1 Variabler och datatyper Allmänt om funktioner och funktionsblock Programmering av funktioner Programmering av funktionsblock PLC2A:2 Variabler i GX IEC Developer Global and Local Variables Variables

Läs mer

Angeppssätt för integration - standarder, internationell utblick och SIS

Angeppssätt för integration - standarder, internationell utblick och SIS Angeppssätt för integration - standarder, internationell utblick och SIS 9 november 2004 Sara Ellström 2004-11-17 1 Översikt 1 Vilka standarder kan stötta ett integrerat ledningssystem och hur kan standarderna

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

ISO DIS 9001:2014. Greger Thuresson

ISO DIS 9001:2014. Greger Thuresson ISO DIS 9001:2014 Greger Thuresson 2014-11-13 greger.thuresson@qvalify.se 0730-319580 Tidplan 2013 2014 2015 June 2013 CD (Committee Draft) April 2014 DIS (Draft International Standard) July 2015 FDIS

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO

SVENSK STANDARD SS-ISO Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-ISO 13567-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-10-22 1 1 (1+5+5) Copyright SIS. Reproduction in any form without

Läs mer

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb tvåspråkig 2008-06-17 1 (9) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

RDA-remiss Glossary. Föredrar: Verkets form RDA 20.2

RDA-remiss Glossary. Föredrar: Verkets form RDA 20.2 RDA-remiss Glossary BTJ kommentar: Som nämnts är ordlistan lite märklig och bristfällig. Många termer saknas, t.ex. accuracy och attribution för att bara nämna några. Listan skulle kunna utvidgas och genomarbetas

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14 Design Vad är design? Vad är arkitektur? Architectural Pa:erns Designprinciper Design Pa:erns UML Domain Driven Design Domänmodell Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING RECORDS MANAGEMENT STANDARDEN BESKRIVER. 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt

STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING RECORDS MANAGEMENT STANDARDEN BESKRIVER. 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt STANDARDER FÖR DOKUMENTHANTERING Anki Steen RECORDS MANAGEMENT SS-ISO 15489-1: 1: Dokumentation Dokumenthantering(Records Management) Del 1: Allmänt SS-ISO/TR 15489-2:2001: Dokumentation Dokumenthantering(Records

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone David Andersson BUM 733 684 Stämpel/Etikett Security stamp/label ÅTDRAGNINGSMOMENT TIGHTENING TORQUE Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

System arbetssystem informationssystem

System arbetssystem informationssystem System arbetssystem informationssystem Vad är ett system? Exempel - Matsmältningssystemet - Immunförsvaret - Ett hemelektroniksystem -En skola System - definition Ett system är en uppsättning interagerande

Läs mer

Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige

Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige Agneta Wikman, överläkare Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Referenser

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Annex to ED Decision 2015/020/R. Typlistan, alla listors moder!

Annex to ED Decision 2015/020/R. Typlistan, alla listors moder! Typlistan, alla listors moder! Presentatör Tobias Fridarve Martin Francke Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg Sektionen för underhålls- och

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner Roller FMV har nära och långsiktiga samarbeten Regeringen Uppgifter Anslag Finansiella

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview

Provläsningsexemplar / Preview Technical drawings - General principles of presentation - Part 20: Basic conventions for lines Ritregler - Allmänna regler - Del 20: Linjer - Grundläggande krav The International Standard IS0 128-20:1996

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

[2015] AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.

[2015] AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED. [2015] AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED. This document is the property of AB Sandvik Materials Technology and contains information proprietary to AB Sandvik Materials Technology and

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu Jukka Salo Slfu 1 Tillämpning för taxning av luftfartyg för innehavare av Del-66 certifikat. Blir en Tillämpning Ges ut som MFL 2 CAT.GEN.MPA.125, NCO.GEN.115 Taxiing of aeroplanes An aeroplane shall only

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga

Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga Mikael Möller & Anders Olsson Stockholm, 2014 Confidentiality This document contains elements protected by intellectual property rights

Läs mer

RUP är en omfattande process, ett processramverk. RUP bör införas stegvis. RUP måste anpassas. till organisationen till projektet

RUP är en omfattande process, ett processramverk. RUP bör införas stegvis. RUP måste anpassas. till organisationen till projektet RUP är en omfattande process, ett processramverk RUP bör införas stegvis RUP måste anpassas till organisationen till projektet Volvo Information Technology 1 Även RUP har sina brister... Dåligt stöd för

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 Fastställd/Approved: 2014-02-26 Publicerad/Published: 2014-02-27 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.140.30; 04.050; 33.040.40;

Läs mer

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 Svaren skall vara läsligt skrivna och så uppställda att lösningen går att följa. När du börjar på en ny uppgift - tag

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Certified Specialist Problem Management

Certified Specialist Problem Management Certified Specialist Problem Management SYLLABUS [KURSPLAN] Version 1.0 January 2013 Copyright DF Certifiering AB Syllabus Certified Specialist Problem Management, version 1.0, January 2013 ITIL is a Registered

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Erfarenheter från Hazop användning på programvara i Arte740. Presentation för SESAM 2003-02-04 Claes Norelöv 4Real AB

Erfarenheter från Hazop användning på programvara i Arte740. Presentation för SESAM 2003-02-04 Claes Norelöv 4Real AB Erfarenheter från Hazop användning på programvara i Arte740 Presentation för SESAM 2003-02-04 Claes Norelöv 4Real AB 1 Innehåll 1. Bakgrund 2. Hazops plats i systemsäkerhetsarbetet 3. Vad-Hur gör man.

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

IT och funk0onshinder

IT och funk0onshinder IT och funk0onshinder Jan Gulliksen Gulan Professor i Människadatorinterak0on, Uppsala universitet ( dec 2009) KTH (feb 2009 ) 1 MDI i Uppsala studerar datorstöd i arbetslivet Vård- och omsorgarbete Administrativt

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning Ändringar från den 1 maj 2011: Socialtjänstlagen (2001:453), SOL Lagen (1993:387) om stöd och service till

Läs mer