Investera. för ett hållbart klimat. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investera. för ett hållbart klimat. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp"

Transkript

1 Investera för ett hållbart klimat De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

2 Utgångsläget Få kan ha undgått de ringande varningsklockorna om hur klimatet förändras. Klimatförändringarna är en ödesfråga och vår tids främsta miljöhot. Om vi inte agerar riskerar mänskligheten allvarliga konsekvenser. Det kommer att bli fler översvämningar, stormar och bränder. När havsnivån stiger måste bostadsområden flyttas och när temperaturen förändras hotas flera arter. För världens fattiga blir situationen ännu värre; nationer riskerar att försvinna när havsytan stiger, och hela befolkningar kan tvingas flytta. I Afrika blir problem med vattenbrist och torka allt mer vanligt. Klimatförändringarna måste stoppas. Effektiva åtgärder, som minimerar klimatförändringarna och hanterar dess konsekvenser är en absolut nödvändighet. Omvandlingen till det hållbara samhället måste ske med hög fart. Genom stora investeringar i miljöteknik, höga miljökrav, förbättrad infrastruktur, miljövänliga bränslen och grönare transportmedel vill vi socialdemokrater driva utvecklingen framåt. Klimat förändringarna rymmer enorma möjligheter för Sverige och Europa. Sverige och Europa kan visa vägen genom att utveckla och sprida grön teknik till andra delar av världen. Om vi kan fortsätta att visa på det framgångsrika svenska exemplet, att det är möjligt att förena ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling, så har vi stora möjligheter att få resten av världen med oss. Vi behöver inte välja mellan en bra miljö, hög livskvalitet och ekonomisk utveckling. Det är kärnan i hållbarhetsprincipen, att ekonomisk utveckling, miljöhänsyn och social trygghet kan förenas. För oss socialdemokrater är det uppenbart att marknaden inte ensam klarar av klimatomställningen. Politiken har ett ansvar för att göra det lönsamt för företag och enskilda att agera miljövänligt. Med rätt styrinstrument är marknaden en positiv kraft för att utveckla ny teknik och bygga ett hållbart samhälle. Omställningen kommer också att ställa krav på oss. Det krävs förändringar i det sätt vi lever och det krävs en tydlig och radikal politik. Vi behöver göra av med mindre energi, använda nya miljövänliga och effektiva bränslen och tekniker samt återvinna det vi förbrukar. Vi behöver se över hur vi reser, bor och vad vi handlar. Om Sverige och Europa går i bräschen för utvecklingen kan våra företag bli världsledande i att utveckla klimatvänliga produkter och tjänster. Vi vill att omställningen stärker vår konkurrenskraft, skapar nya företag och jobb, främjar export och handel. Smart tillväxt som tar hänsyn till framtida generationer, miljön och den sociala tryggheten är den rätta vägen för ekonomisk tillväxt. Europa måste ta ledningen globalt för att stoppa klimatförändringarna. Socialdemokraterna har en tradition av ett långt engagemang och hårt arbete i klimatfrågan. Ledande socialdemokrater som Anna Lindh, Margot Wallström och Kjell Larsson spelade en stor roll i arbetet med Kyotoprotokollet. Socialdemokraterna kommer att fortsätta arbeta i denna tradition för en ambitiös politik i Sverige, i Europa och globalt. Klimatförändringar en bluff? Knappast. Naturliga variationer i klimatet finns. Därför finns det de som säger att klimatförändringarna inte är så allvarliga eller att de rent av är en bluff. Ett annat påstående som hörs ibland är att förändringarna i temperaturen är opåverkbara och inte skapade av oss människor. Men världens forskare i FN:s klimatpanel, som utvärderar forskning om klimatet och ger rekommendationer om vad som måste göras, är överens. De säger att det inte går att tvivla på att klimatförändringarna äger rum, samt att de orsakas av människans utsläpp av växthusgaser och skövlande av skogar. FN:s klimatpanel pekar också på flera allvarliga konsekvenser som följd av klimatförändringarna. Det är därför vårt gemensamma ansvar att agera snabbt. Det finns också andra skäl att agera mot beroendet av fossila bränslen och energikällor. Oljan kommer förr eller senare att ta slut. Vi måste förbereda oss för det. En annan viktig dimension är den säkerhetspolitiska. Det är inte bra att Europa och andra demokratier gör sig beroende av olja och andra fossila energikällor från odemokratiska länder. Sedan år 1900 har jordens medeltemperatur ökat med 0,8 grader celsius. Den fortsätter öka med 0,2 grader per årtionde. Om temperaturökningarna tillåts fortsätta riskerar världen att få lida svåra konsekvenser. FN:s klimatpanel IPCC menar att klimatförändringarna måste hejdas vid +2 grader i jämförelse med förindustriell nivå för att undvika de värsta konsekvenserna. Panelen har också visat att de globala utsläppen måste börja minska senast år 2015 för att detta mål ska uppnås. För att ställa om till ett hållbart samhälle måste individer, företag och länder solidariskt ta ansvar och visa handlingskraft. Det gäller också internationella organisationer som FN och EU. Förändringen kommer att medföra påfrestningar för samhället men också för enskilda individer. Trots detta är valet självklart; vi måste agera nu, för det kommer att blir ännu värre om vi inte gör något.

3 Sir Nicholas Stern, upphovsman till den respekterade Sternrapporten, visar att kostnaden för klimatförändringarna, vid en temperaturhöjning om 5 6 grader kan bli 5 10% av BNP. Kraftfulla åtgärder mot klimatförändringarna kan komma att kosta ungefär 1% av BNP år Det är alltså betydligt billigare att göra något nu! Exempel på konsekvenser av klimatförändringar Den globala uppvärmningen riskerar att leda till svåra konsekvenser. Det blir värst för människor som lever i världens fattiga länder, men Sverige kommer också att påverkas. Smältande glaciärer, stigande havsvattennivåer och ökad torka, bränder, regn eller blåst hotar världens ekosystem. Exemplen nedan är prognoser från klimatpanelen och konsekvensernas omfattning påverkas av storleken på framtida växthusgasutsläpp, anpassningsåtgärder och den ekonomiska utvecklingen i olika områden. Så tidigt som 2020 kommer miljoner människor i Afrika lida ökad risk för vattenbrist. Varför blir det varmare? Växthuseffekten gör jorden beboelig. Värme kommer till jorden från solen. Delar av den värmen stannar på jorden medan resten reflekteras ut i rymden. Förmågan att släppa in värme och sedan behålla den kallas växthuseffekten, eftersom ett växthus fungerar på ett liknande sätt. Utan växthuseffekten skulle temperaturen på jorden vara 30 grader kallare. Anledningen till att all värme inte lämnar jorden är att den absorberas av växthusgaser som koldioxid och metan. Växthuseffekten är i sig inte ett problem utan den har blivit det när den förstärkts på grund av människans handlingar. FN:s klimatpanel har visat att den globala uppvärmningen är otvetydig, och att den beror på människans utsläpp av växthusgaser och förändringar i landanvändning. När fossila bränslen som kol och olja förbränns ökar mängden växthusgaser i atmosfären vilket får till följd att jorden blir varmare. På samma sätt bidrar skogsskövlingen till att mindre växthusgaser omvandlas till syre vilket också bidrar till uppvärmningen. Bergsområden i Europa får mindre snö och glaciärer smälter, detta leder till att många arter utrotas och konsekvenserna för vinterturismen blir allvarliga. Förekomsten av sjukdomar ökar när världen blir varmare och mer tättbefolkad. Tillgången till sötvatten längst med ekvatorn, där behovet är som störst, kommer att minska. Delat men gemensamt ansvar Foto: Imagine/Jeppe Michael Jensen Med det hållbara samhällets framväxt utmanas vissa etablerade sektorer och arbetstillfällen, samtidigt som andra kommer att blomstra när nya företag och arbetstillfällen växer fram. Omställningen ställer krav på välfärden. Investeringar i omfattande utbildningsinsatser och broar som ger människor trygghet under tiden de hittar ett bättre jobb är ett måste. Så rustar vi oss för nya gröna jobb i en framtida ekonomi. Utan trygghet under denna tid av förändring kommer inte människor vara villiga att vara med i omställningen till ett hållbart samhälle. Omställningen rymmer ett viktigt fördelningspolitiskt perspektiv; starka trygghetssystem som slår vakt om jämlikheten är en förutsättning för ett bättre klimat. Sverige tjänar på rättvisa, också när det gäller klimatpolitiken. En annan utmaning i denna omvandling är att slå vakt om glesbygden. Det måste också i framtiden vara möjligt för människor att bo och verka i glesbygdsområden. Då krävs regional tillväxt, en stark företagsamhet och trygga jobb. Alla måste ta sitt klimatansvar, samtidigt som Sverige hålls ihop.

4 Ett annat faktum är att de är de som har det gott ställt och vi som bor i den rika delen av världen som står för de största utsläppen. Det gäller i Sverige, Europa och i världen. I Sverige står de med högre inkomster för en större del av växthusgasutsläppen. Den som har möjlighet att resa långt på semester, äta kött ofta och ha en egen bil orsakar större utsläpp. Globalt sett släpper en vanlig svensk ut 50% mer än det internationella genomsnittet. En viktig utgångspunkt för den socialdemokratiska klimatpolitiken är att omställningen ska ske efter bärkraft. Fattigare länder som Kina och Indien måste ta sitt ansvar, men Europa och USA måste leda vägen. Olika länders utsläpp av koldioxid (ton per capita) Australien USA Kanada Nederländerna Belgien Ryssland Irland Island Tjeckien Finland Danmark Tyskland Sydafrika Grekland Norge Japan Storbritannien Nya Zeeland Österrike Spanien Italien Polen Frankrike Sverige Schweiz Kina Världen totalt Brasilien Indien Källa: EIA, International Energy Annual 2006 Sverige och EU måste gå före investera i hållbart klimat Ett hållbart samhälle är den europeiska unionens viktigaste uppgift. Gränsöverskridande problem kräver internationella lösningar och Europa måste ta på sig ledartröjan och föra en ambitiös politik i Europa och samtidigt övertyga resten av världen, inte minst USA, Kina, Ryssland och Indien, att följa efter. Vi vill se ordentliga minskningar av koldioxidutsläppen, kraftiga investeringar i ny grön teknik men också omfattande åtgärder för att anpassa samhället till klimatförändringarnas konsekvenser. Omfattande klimatbistånd till utvecklingsländer är också en prioritet. EU vill leda i kampen mot klimatförändringarna. Det säger stats- och regeringscheferna, kommissionen och ledamöterna i Europaparlamentet. Men när det gäller de konkreta åtgärderna är allt för många villiga att tumma på ambitionerna i klimatpolitiken. Ofta ligger kortsiktiga nationella intressen och ihärdiga lobbyister bakom. Speciellt nu när världen befinner sig i ekonomisk kris frestas en del att sticka huvudet i sanden och inte göra vad som krävs för att klara klimatet. Men om vi väntar med att agera blir det bara dyrare. En hög ambitionsnivå för klimatpolitiken är en absolut nödvändighet. Därför är det viktigt att det finns socialdemokrater från alla länder i Europaparlamentet som med blåslampa driver på för en ambitiös klimatpolitik och investeringar i ett hållbart klimat på riktigt, och inte bara i retoriken. I december 2008 antog EU ett omfattande klimatpaket. Det är en samling lagar som anger riktlinjerna för hur EU:s länder ska agera för att rädda klimatet. Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet deltog aktivt i arbetet med att vässa förslaget. Nu är klimatpaketet i hamn. Klimatpaketet är en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet för det sätter tydliga mål om utsläppsminskningar. Samtidigt tycker vi att beslutet på flera sätt är otillräckligt och att mer kan göras. Klimatmålen är inte tillräckliga. Vi socialdemokrater arbetar för att EU ska reducera sina utsläpp med minst 30%, men helst 40%, eftersom det är vad som krävs för att förhindra klimatförändringarnas värsta konsekvenser. En hög ambitionsnivå från EU:s sida visar prov på globalt ledarskap och sänder en signal till de internationella klimatförhandlingarna. Genom tydligt ledarskap och genom att föregå med gott exempel, som Sverige ofta gjort i miljöpolitiken, kan EU skapa allianser och övertyga andra länder om att en förändring är nödvändig. Då kan vi göra något åt klimatet.

5 Vi socialdemokrater är också kritiska till att mer än hälften av EU:s och Sveriges utsläppsminskningar kan komma att ske i utvecklingsländerna. Det innebär praktiskt att rika länder investerar i utsläppsminskande projekt i utvecklingsländer, och sedan tillgodoräknar sig dessa minskningar såsom sina egna. Den moderatstyrda svenska regeringen har gjort sitt bästa för att på det sättet underminera EU:s klimatpaket. Det är bra att överföra teknik till utvecklingsländerna. Däremot är det inte rimligt att vi genomför en majoritet av våra egna utsläppsminskningar i fattiga utvecklingsländer samtidigt som vi ställer krav på dem att minska sina egna utsläpp. Regeringen och EU äventyrar de internationella klimatförhandlingarna genom att inte ta ansvar på hemmaplan. EU och andra rika länder ska hjälpa utvecklingsländerna att minska sina utsläpp, men detta stöd måste vara ett komplement till det arbete vi gör på hemmaplan. EU:s klimatmål Minska växthusgasutsläppen med minst 20% jämfört med 1990 års utsläppsnivå. Ambitionerna ska öka till 30% vid ett internationellt klimatavtal. År 2020 ska 20% av den totala energikonsumtionen vara förnybar. Minst 10% transportbränsle i varje land måste vara förnybart. Biobränslet måste uppfylla bestämda hållbarhetskriterier. Minska energikonsumtionen med 20% till 2020 genom att förbättra energieffektiviteten. Klimatpaketet och utsläppskrav på bilar Handel med utsläppsrätter De mesta av EU:s minskade utsläpp ska göras inom ramen för EU:s utsläppshandel som omfattar energisektorn och energiintensiva industrier. Dessa står för huvuddelen av EUländernas utsläpp. Dessutom inkluderas också flygsektorn. Handel med utsläppsrätter finns redan och klimatpaketet bygger vidare på detta system. Hittills har handeln med utsläppsrätter fungerat dåligt, men om systemet förbättras kan det bli ett effektivt verktyg i kampen mot klimatförändringarna. Idén med systemet är enkelt. Ett tak för utsläppen fastställs och sedan distribueras utsläppsrätter till företag. De företag som släpper ut mer än sin tillåtna kvot måste sedan köpa utsläppsrätter från andra företag. Miljövänliga företag som gjort investeringar i grön teknologi har därför möjlighet att sälja sina utsläppsrätter. Steg för steg minskar sedan tilldelningen av utsläppsrätter vilket håller omvandlingstrycket uppe. Det ska kosta att göra utsläpp, och tanken med detta system är att skapa starka incitament för företag att bli mer energieffektiva. I Europaparlamentet har vi socialdemokrater drivit att alla utsläppsrätter på sikt skall auktioneras ut. Intäkterna från auktionerna tycker vi ska öronmärkas för forskning och utveckling, energiteknik, och klimatbistånd för att minska utsläpp och anpassa samhället till de klimatförändringar som kommer. Ansvarsfördelning Utsläpp från bilar och andra transporter, jordbruk och byggnader omfattas inte av handeln med utsläppsrätter. För dessa sektorer får varje medlemsland ett utsläppsmål tilldelat. Sedan är det upp till varje land att bestämma hur detta mål ska uppnås. Sverige ska minska sina utsläpp med 17% inom dessa sektorer som inte berörs av handeln med utsläppsrätter. Förnyelsebar energi För att nå det övergripande EU-målet om 20% förnybar energi har varje land i EU ett bindande nationellt mål. Sverige måste öka andelen förnyelsebar energi till 49%. Sveriges andel förnybar energi år 2005 var 39.8%. Förnyelsebar energi är icke-fossil energi som kommer från till exempel sol, vind, vatten eller bergvärme. Målet om 10% biobränsle är detsamma

6 för alla medlemsländer. I beslutet finns också strikta hållbarhetskriterier som bestämmer vad som får räknas som biobränslen. Dessa övergripande mål berör energi som används för elektricitet, värme, kyla och transporter. Det är upp till varje medlemsland att bestämma hur målet uppnås, men det finns krav på att en nationell handlingsplan utformas. 10 socialdemokratiska krav för en stark klimatpolitik i EU: Koldioxidlagring Detta är en ny teknologi som handlar om att lagra koldioxid som släpps ut från industrier. Genom att separera koldioxiden från övriga gaser vid elproduktion kan man lagra den i t.ex. berggrund eller havsbotten. Då påverkar inte koldioxiden klimatet. Det är en ny och ganska oprövad teknik. Beslutet rör subventioner och kommersialisering av större pilotprojekt för att utveckla teknologin. Bilar En annan viktig del av EU:s klimatarbete är skärpningen av utsläppskraven på personbilar. Personbilar står för hela 12% av EU:s utsläpp av koldioxid. Målet är att med hjälp av morot och piska få billtillverkarna att ta fram mer miljövänliga bilar och därmed minska utsläppen. Kraven för maximala genomsnittliga utsläpp ska vara lika i EU. Det långsiktiga målet för 2020 är att den nya bilparken i genomsnitt inte får släppa ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer. Detta fasas in steg för steg från och med Foto: Imagine/Jerry Bergman 1. EU bör minska utsläppen med minst 30% men helst med 40%. 2. Arbeta för att ett progressivt internationellt klimatavtal med bindande utsläppsminskningar undertecknas i Köpenhamn under 2009 där framförallt de stora länderna i Europa, USA, Indien och Kina tar på sig en ledande roll. 3. Inför en miniminivå för koldioxidskatt i EU. 4. Vägtransporter och flyg ska ha en egen bubbla i handelssystemet. Flyg och sjöfart måste inkluderas i ett nytt internationellt klimatavtal. 5. Gör det lättare för konsumenter att välja klimatsmarta varor. 6. EU:s nuvarande jordbrukstöd ska avvecklas, men fram tills dess så måste det klimatsäkras. Vi vill också arbeta för att EU:s bistånd klimatsäkras. 7. För över pengar från jordbrukspolitiken och investera i energieffektiviseringar och gröna energislag som till exempel vindkraft. 8. Flyget ska minska sina utsläpp lika mycket som övriga industrier. 9. Stöd för utökad tekniköverföring till utvecklingsländerna. 10. Inför en global utsläppshandel för energiintensiv industri med global konkurrens.

7 Hör av dig om du har frågor eller synpunkter! Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet ASP 14G302 Rue Wiertz 1047 Bryssel Belgien Telefon: E-post: Hemsida: De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering Frågor och svar om: Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering 1. Klimatförändring Hur fungerar växthuseffekten? Den naturliga växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden. Beräkningar

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas 1. Inledning Sverige och Europa är beroende av fossil energi. Konsekvenserna av detta beroende kännetecknas av klimatförändringar med stigande global medeltemperatur

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Olle Ludvigsson Europaparlamentariker Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Internationellt och europeiskt klimatarbete 1) 2) 3) Internationell klimatpolitik: Baksmälla efter Köpenhamn - hur går man

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning.

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. ENMÖTESCIRKEL FÖR KLUBBAR Det som brukar kallas för klimatförändringar är jordens varierande klimat över tid. Klimatet på jorden

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Energi- och klimatfrågor till 2020

Energi- och klimatfrågor till 2020 Energi- och klimatfrågor till 2020 Daniel Johansson Statssekreterare Klimatförändringar och andra miljöhot Mänskligheten står inför en global miljöutmaning Jorden utsätts globalt för ett förändringstryck

Läs mer

Allmän klimatkunskap. Fredrik von Malmborg Naturvårdsverket. 2008-10-30 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Allmän klimatkunskap. Fredrik von Malmborg Naturvårdsverket. 2008-10-30 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Allmän klimatkunskap Fredrik von Malmborg Naturvårdsverket 2008-10-30 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Växthuseffekten Växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Effektivare genomförande av vindkraftprojekt!

Effektivare genomförande av vindkraftprojekt! Effektivare genomförande av vindkraftprojekt! Climate Change, tillståndsprocessen, MKB m.m. Seminarium för STF Ingenjörsutbildning 1 september 2009 Mårten Tagaeus Charlotte Björnsdotter Lundgren Legal#3645892_1.PPT

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation 180000 medlemmar, 6000 aktiva Natur, hälsa, global solidaritet

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

En gemensam europeisk energipolitik ett viktigt steg framåt

En gemensam europeisk energipolitik ett viktigt steg framåt Energi för Europa Europeiska unionen står inför stora utmaningar inom energipolitiken. Samtidigt är EU en föregångare i kampen mot klimatförändringen. Målet med denna broschyr är att sprida information

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk REMISSVAR Jernkontorets diarienr: 10/14 Stockholm 24 februari 2014 m.registrator@regeringskansliet.se fredrik.hannerz@regeringskansliet.se truls.borgstrom@regeringskansliet.se Yttrande över EUs klimat-

Läs mer

2030 och EU ETS. Olle Björk

2030 och EU ETS. Olle Björk 2030 och EU ETS Olle Björk Atlas of pollution EU:s nuvarande klimat- och energimål 20 % lägre utsläpp till 2020 jämfört med 1990 utan ambitiös internationell överenskommelse 30 % lägre utsläpp till 2020

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar från Hagainitiativet, Stockholm den 1 februari 2013 Sammanfattning: Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 tar sig an en viktig

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Studiecirkel om Klimatet

Studiecirkel om Klimatet Fem kurstillfällen Studiecirkel om Klimatet Gå igenom Klimathoten, Klimatanpassningar och Hållbara energilösningar. Dela ut textmaterial och anvisa webföreläsningar från klimatexperter och tillsammans

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Växthusgasutsläppsredovisning. Kristian Skånberg - Maj 2014

Växthusgasutsläppsredovisning. Kristian Skånberg - Maj 2014 Växthusgasutsläppsredovisning Kristian Skånberg - Maj 2014 Inledning FN:s klimatpanel har nu kommit med sina tre utvärderingsrapporter av vad forskningen vet om klimatförändringar, vad de kan föra med

Läs mer

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin Bella Centre, Köpenhamn 2009 Hur kommer det att se ut i Paris 2015 när avtalet om utsläpp 2030 ska tas? Intergovernmental Panel

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA. PM 2014-05-15 2 Sammanfattning Vi har just nu en unik möjlighet att rädda världen från en klimatkatastrof. FN:s klimatpanel visar att

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN

ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN Prins Daniel Fellowship ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN Energianvändning historik, nuläge, och framtidsscenarier Prins Daniel Fellowship Prins Daniel Fellowship MÄNSKLIGHETENS TIO STÖRSTA UTMANINGAR 1996

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Internationellt program

Internationellt program Internationellt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på vad som skapar en globalt hållbar värld

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Kompletterande handlingar

Kompletterande handlingar Kompletterande handlingar Innehåll Grön Ungdoms representant i Miljöpartiet i Stockholmsregionens valbrednings verksamhetsberättelse 3 Motion 1 DivesteraStockholmsregionen nu! 4 Årsbokslut 6 Representant

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

Jorden blir varmare går det att stoppa? Markku Rummukainen Lunds universitet Markku.Rummukainen@cec.lu.se

Jorden blir varmare går det att stoppa? Markku Rummukainen Lunds universitet Markku.Rummukainen@cec.lu.se Jorden blir varmare går det att stoppa? Markku Rummukainen Lunds universitet Markku.Rummukainen@cec.lu.se Mänskligheten sedan 1800 Befolkningsökning 1 7 miljarder Industrialisering Energianvändning: 40x

Läs mer

BYT POLITIK, INTE KLIMAT - Miljöpartiets förslag till Klimatberedningen

BYT POLITIK, INTE KLIMAT - Miljöpartiets förslag till Klimatberedningen BYT POLITIK, INTE KLIMAT - Miljöpartiets förslag till Klimatberedningen Mål för Sveriges klimatpolitik 1) Mål för flera årtal Svensk klimatpolitik ska agera föredöme för resten av världen med hjälp ambitiösa

Läs mer

Strategiska miljöteknikområden

Strategiska miljöteknikområden Strategiska miljöteknikområden i Sverige Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad Berit Gullbransson Verksamhetschef Swentec Uppdraget Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Information från Ulricehamns kommun Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt i butikens

Läs mer

Jordens Vänners paket

Jordens Vänners paket Foto: Shutteerstock.com Jordens Vänners paket VI ERBJUDER WORKSHOPS med utgångspunkten klimaträttvisa för gymnasieskolor, folkhögskolor och organisationer. Vår workshop-form har under åren utvecklats till

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Information från härryda kommun. Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från härryda kommun. Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll Information från härryda kommun Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt

Läs mer

Frossa en brännhet klimatfars

Frossa en brännhet klimatfars Introduktion till Frossa en brännhet klimatfars Vi kommer från Teater Barbara och vi heter Johan Ehn, Anders Jansson och Carina Jingrot. Vi är skådespelare i pjäsen FROSSA en brännhet klimatfars. Föreställningen

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

NORDEN OCH KLIMATET. Modul 1

NORDEN OCH KLIMATET. Modul 1 Modul 1 Ett bildningsprojekt!ån Föreningen Norden, Global Utmaning och Studieförbundet Vuxenskolan med ekonomiskt stöd!ån Nordiska ministerrådet Juni 2009 Modul 1 - Introduktion (sid 2) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Miljöinspiratörsträff Skövde 10 april 2008. Koldioxid! Kan man räkna ut golfanläggningens påverkan på klimatet? Magnus Enell

Miljöinspiratörsträff Skövde 10 april 2008. Koldioxid! Kan man räkna ut golfanläggningens påverkan på klimatet? Magnus Enell Miljöinspiratörsträff Skövde 10 april 2008 Koldioxid! Kan man räkna ut golfanläggningens påverkan på klimatet? Magnus Enell Vem är Magnus Enell? Idag, sedan september 2003- Grundare av Enell Sustainable

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Steget före med dina energiaffärer

Steget före med dina energiaffärer Steget före med dina energiaffärer Politiska klimatåtgärder Avgörande händelser och påverkan på elpriset Mia Bodin, Modity Energy Trading Agenda 1. Kort om Modity Energy Trading 2. Politiska klimatåtgärder

Läs mer

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Sverige utan kärnkraft ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Innehåll Sammanfattande slutsatser 3 Det energipolitiska valet 2010 4 Kärnkraften - nästan halva elen 5 Tre saker vänsterpartierna

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Jämförelser av Köpenhamnslöftena

Jämförelser av Köpenhamnslöftena Peter Stigson och Susanna Roth Projektresultat från CompNat Klimatfrukost, Hotell Birger Jarl 11 december 2012 CompNat - Om projektet Finansierat av Energimyndighetens forskningsprogram Internationell

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Handelsförbud sista chansen för den blåfenade tonfisken

Handelsförbud sista chansen för den blåfenade tonfisken Bakgrund 2010-03-12 Handelsförbud sista chansen för den blåfenade tonfisken CITES-listning kan vara enda sättet att förhindra utrotning Med 175 länder som skrivit under är Konventionen för internationell

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.4.2015 ARBETSDOKUMENT om utveckling av en hållbar europeisk industri för oädla metaller Utskottet för industrifrågor, forskning

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet

En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet 2009-02-05 En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet Partiledarna i Allians för Sverige har idag slutit en överenskommelse om en långsiktig och hållbar energi- och klimatpolitik.

Läs mer

FORUM SYD S POLICY FÖR MILJÖ OCH KLIMAT

FORUM SYD S POLICY FÖR MILJÖ OCH KLIMAT FORUM SYD S POLICY FÖR MILJÖ OCH KLIMAT A. FORUM SYDS STÄLLNINGSTAGANDEN KRING MILJÖ OCH KLIMAT 1. Civilsamhällets betydelse för en ekologiskt hållbar utveckling 2. Staters ansvar för att tillgodose marginaliserade

Läs mer

Vad driver klimatomställning i svensk energisektor? 1. Hur signifikant är omställningen?

Vad driver klimatomställning i svensk energisektor? 1. Hur signifikant är omställningen? Vad driver klimatomställning i svensk energisektor? Måns Nilsson (SEI) / Lars J Nilsson (LU) CANES-konferansen, Håndtverkeren Oslo, torsdag 3. februar 2011 1. Hur signifikant är omställningen? Ökning och

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi Klimat- och energistrategi Bilaga 3 - Nationella och regionala mål och samarbeten Nationella klimat- och energimål Halten av växthusgaser i atmosfären, i enlighet med klimatkonventionen ska stabiliseras

Läs mer

Olika scenarier, sammanställning och värdering. Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor

Olika scenarier, sammanställning och värdering. Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor Olika scenarier, sammanställning och värdering Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor Många olika scenarier Greenpeace 2011 ER 2014:19 Scenarier över Sveriges energisystem WWF/IVL 2011 Energy Scenario for

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Lars Bärring, SMHI. Vad säger IPCC-rapporterna?

Lars Bärring, SMHI. Vad säger IPCC-rapporterna? Lars Bärring, SMHI Vad säger IPCC-rapporterna? Lars Bärring, SMHI, IPCC kontaktpunkt Vad säger IPCC-rapporterna? Klimatanpassning Sverige 2014 IPCC har levererat sina tre huvudrapporter Stockholm september

Läs mer