Rättvisa & Gemensam Välfärd!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättvisa & Gemensam Välfärd!"

Transkript

1 Rättvisa & Gemensam Välfärd! 1

2 Vad vill Nätverket för Gemensam Välfärd? Sverige är rikare än någonsin. Samtidigt håller det svenska samhället på att gå itu. Klyftorna ökar. Den gemensamma välfärden privatiseras. Arbetslivet brutaliseras och blir alltmer otryggt. Vi har fått nog av en politik som innebär att vi inte har råd med det viktigaste i samhället: sjukvård, skola, omsorg. Av en politik som i stället främjar ökad privatkonsumtion, privata försäkringar, privatbilism och privata vinster. Vi vill satsa mer resurser på en solidariskt finansierad gemensam välfärd - i stället för skattesänkningar. Vi vill att den offentliga sektorn satsar på personal- och medborgarinflytande och tar ansvar för en ekologisk omställning av samhället. Det är dags att vända samhällsutvecklingen! Vi vill vara med och mobilisera den majoritet som vi vet finns för en utveckling av den gemensamma välfärden. Vi är övertygade om att kraften i en sådan förändring måste komma underifrån, från ökat engagemang i folkrörelser och fackföreningar. Det är dags att få politikerna att lyssna på sina medborgare. Det kallas demokrati. Samordningsgruppen Vad är Nätverket för Gemensam Välfärd? Nationellt är vi just ett nätverk med en samordningsgrupp, en hemsida och en e-postlista. I samordningsgruppen sitter personer som också är medlemmar i Attac, Miljöförbundets Jordens Vänner, SEKO och Transport. Lokalt finns föreningen Gemensam Välfärd Stockholm, med flera lokala fackavdelningar som medlemmar, samt lokala grupper i Malmö, Norrköping m fl orter. Vad gör Nätverket för Gemensam Välfärd? Vi startar upprop och uppvaktar politiker. Vi ordnar seminarier, debatter och studiecirklar. Vi skriver debattartiklar och insändare, håller torgmöten, spelar gatuteater. Vi deltar i lokala forum, och European Social Forum. Vi upprätthåller kontakter med nordiska välfärdsnätverk och European network for public services och deltar i internationella kampanjer. I det här häftet har vi bett några av aktivisterna i nätverket skriva om frågor som vi arbetat med och som ligger dessa personer varmt om hjärtat. Dags för en folkrörelseallians för gemensam välfärd! s 4-5 Vi måste få stopp på privatiseringsraseriet inom sjukvården! s 6-7 Det är nu det gäller! Om EG-domstolens dom i Lavalmålet. s 8-9 Rädda hyresrätten! Bevara och utveckla allmännyttan! s För en effektiv klimatomställning behövs en samlad kollektivtrafik! s Vatten är ingen privatsak s 14 Varför är du engagerad i nätverket? Jag har varit anställd inom offentliga sektorn sedan slutet på 70- talet. Jag har sett hur välfärden urholkats. Jag beundrar de offentlighetsanställda som orkat dra det tunga lasset trots ständiga omorganisationer och nedskärningar men har också sett dess konsekvenser. Arbetsgivaren borde dra mer nytta av de anställdas kompetens. Det finns goda exempel t.ex. kommunmodellmetodiken i Norge. Mina motton är gräv där du står! och agera lokalt men tänk globalt!. Gith Andersson - Norrköping De växande klyftorna och alltmer ojämlika livsvillkoren är ingen nödvändig utveckling. Den har skapats av en viss politik under lång tid. När nu partierna inte på egen hand verkar kunna bestämma sig för en modern och mänsklig välfärdspolitik, är GV ett samlande och handfast sätt att väcka en opinion de måste lyssna på. Det som peppar mig är att de flesta svenskar tycks dela vårt synsätt i stora drag det vi säger är ju inte särskilt radikalt, egentligen. Andreas Mattson - Stockholm Jag tror att jag skulle bli galen om jag hade låtit bli. Världen håller på att stöpas om till ett enda stort köpcentrum där penningens makt regerar. Det är dags att politikerna börjar lyssna på medborgarna i stället för på företagslobbyisterna. Det är dags att återerövra demokratin! Gunilla Andersson - Malmö Se för mer info 2 3

3 Dags för en folkrörelseallians för gemensam välfärd! Urholkningen av den gemensamma välfärden är inget svenskt fenomen. Samma tendenser har sedan flera år funnits i stora delar av världen och har blivit en del av den företagsledda globaliseringen. Utvecklin gen är både ett resultat av politiska beslut och en förändrad maktbalans. Marknadens utbredning, produktionens globalisering och ett alltmer gränslöst kapital har förändrat förutsättningarna för gemensam välfärd och försvagat de samhällskrafter som en gång banade väg för de nationella välfärdssystemen. Ett resultat av utvecklingen handlar om att manöverutrymmet för att finansiera gemensam välfärd krymper. Skattekonkurrens, skatteparadis och lättrörligt kapital urholkar möjligheterna för en solidarisk, skattefinansierad gemensam välfärd, både rent faktiskt och som skenargument till varför skatter bör sänkas och skattehöjningar är omöjliga. Tyvärr servar de övernationella institutioner som vuxit fram på många sätt företagens intressen. Detta gäller både EU och globala institutioner som WTO, IMF och Världsbanken. När det gäller dessa är det framför allt länder i Syd som drabbas och EU som agerar påtryckare. I handelsförhandlingar krävs att sektorer för gemensam välfärd avregleras och öppnas upp för konkurrens från den rika världens tjänsteföretag. IMF och Världsbanken ställer liknande krav för skuldavskrivning och långivning. Samtidigt pressar företagslobby och nyliberala krafter på för att avreglera och konkurrensutsätta fler och fler områden av den gemensamma välfärden inom EU. Förhållandena ändras inte genom det så kallade Lissabonfördraget som riksdagen förväntas godkänna i höst. I själva verket pekar Lissabonfördraget, liksom hanteringen av dess föregångare, förslaget till konstitutionellt fördrag, på en grundläggande demokratisk oförmåga hos EU. Ett demokratiskt, socialt och ekologiskt hållbart Europa kommer inte att födas i korridorerna i Bryssel I EU:s blandning mellan demokrati, teknokrati och lobbyism har EU:s byråkrater och jurister inom kommissionen och EG-domstolen visat sig vara en påtaglig del av de krafter som driver på marknadsanpassningen av den gemensamma välfärden. Oavsett om förslag ratas i folkomröstningar eller genom stark opinionsbildning så återkommer de på ett eller annat sätt. När omfattande protester våren 2006 sedan resulterade i att ett nyliberalt förslag till tjänstedirektiv förändrades och kollektivavtal och gemensam välfärd fredades, så har i praktiken samma hot dykt upp igen genom EG-domstolens beslut i Lavalmålet och nya direktivförslag från kommissionen. Samtidigt förhalas socialt inriktade förslag från parlamentariker och fackföreningsrörelse, som det om ett direktiv om gemensamma välfärdstjänster. För den som vill försvara och vitalisera den gemensamma välfärden krävs med andra ord krafttag på nationell, europeisk och global nivå. Den goda nyheten är att den företagsledda globaliseringen också börjat leda till en annan typ av globalisering: Formandet av nya allianser mellan folkrörelser, fackföreningar och progressiva krafter, över organisations- och nationsgränser. De nya krafterna kommer att behövas. Ett demokratiskt, socialt och ekologiskt hållbart Europa kommer inte att födas i korridorerna i Bryssel, rättvisa handelsregler kommer inte att trilla fram av sig självt under WTO:s toppmöten. Ett annat Europa kräver med andra ord ett progressivt europeiskt civilsamhälle. Att den här typen av alliansbygge kan vara framgångsrikt visar till exempel kraftsamlingen mot förslaget till tjänstedirektiv. Men för att verkligen kunna vrida utvecklingen räcker det inte att defensivt mota nya attacker mot gemensam välfärd. Det som behövs är krav på en ny politik. Först och främst handlar det om att förändra den politiska kartan på hemmaplan är det val till Europaparlamentet, 2010 är det riksdagsval. Det är hög tid att forma en bred allians för gemensam välfärd! Gunilla Andersson, Andreas Mattson Camilla Salomonsson, Håkan Sundberg Medlemmar i s amordningsgruppen 4 5

4 Vi måste få stopp på privatiseringsraseriet inom sjukvården! I våras beställde Sveriges Kommuner och Landsting en enkätundersökning om svenska folkets inställning till finansieringen av välfärden. Resultatet var sensationellt. 90% menade att det var viktigare att förbättra välfärden än att genomföra skattesänkningar. 85% menade att de var beredda att betala mer skatt för bättre vård. Så överväldigande procentsiffror är mycket ovanliga i politiska enkäter. Men regeringen och närstående landstingspolitiker bryr sig inte, utan fortsätter på sin inslagna linje; sparkrav, privatiseringar, marknadsanpassning. Via dessa vårdgallerior öppnas gräddfiler, ja flerfiliga privatvägar in till sjukhusen. sjukhusen öppnas upp för privata företag. De ska bokstavligen flytta in där; hyra lokaler och ta över verksamhet och där kunna ta emot också privatfinansierade patienter. Via dessa vårdgallerior öppnas gräddfiler, ja flerfiliga privatvägar in till sjukhusen. En väl sammanhållen sjukvård styckas upp mellan olika privata företag. Dessutom ska de offentligt drivna verksamheterna på sjukhusen kunna ta emot privatpatienter - på marginalen och ifall vården inte omfattas av offentlig finansiering, exempelvis skönhetsoperationer. Men vad säger att det endast blir på marginalen när budgeten är stram och frestelsen stor att skaffa extra intäkter till kliniken - på bekostnad av övriga patienter. Det är hög tid att samla alla krafter mot denna utveckling och istället satsa resurser på en vitalisering och utveckling av den offentliga vården. Gör vi det har vi åtminstone 85% av svenska folket med oss. Håkan Sundberg Nätverket för Gemensam Välfärd Exempel 1- Vårdval i Sverige Regeringen har lagt fram ett förslag om fri etablering inom primärvården för alla privata vårdgivare som uppfyller landstingens krav. Det innebär att kommersiella vårdföretag ska ha rätt att få sin verksamhet offentligt finansierad, samtidigt som de ska ha rätt att besluta var denna verksamhet ska bedrivas. Enligt förslaget ska detta gälla alla landsting i Sverige från den 1 januari 2009, och genomföras i hela landet under 2009! Till och med i borgerligt styrda landsting har man reagerat mot denna hets. I grunden handlar det om att alliansregeringen vill få rejäl fart på privatiseringarna inom vården, en marknad på ca 100 miljarder som enligt Svensk Näringsliv lämpar sig utmärkt för vinstdrivna privata företag. När det gäller att ge dessa en hjälpande hand, ja då får landstingens självstyre, demokratin och den folkliga opinionen ställas åt sidan. Exempel 2- Gräddfiler i vården I fullmäktige för Stockholms läns landsting fattades den 10 juni ett beslut med stora konsekvenser för sjukvården i Stockholm. Säkert kommer andra landsting att följa efter. Beslutet innebär att privat drivna sjukhus som S:t Göran ska få ta emot försäkringspatienter. Dessutom - och det är det dramatiskt nya - ska de offentligt ägda // Lästips och länkar kring detta ämne hittat du på under Nätverket Nej till vårdval med fri etablering! Sälj inte ut primärvården! Nyligen har remisstiden gått ut för utredningen Vårdval i Sverige Patientens rätt. Kritiken är stark mot utredningens förslag att alla landsting ska tvingas införa vårdval med fri etablering. Hela 19 av 21 landsting är skarpt kritiska mot tvånget. Även Gemensam Välfärd Stockholm har skrivit ett kritiskt remissvar. Vi menar att: Det handlar inte om valfrihet redan idag finns möjlighet att välja vårdgivare. För det behöver man inte privatisera primärvården. Det handlar inte ens om fri etablering. Privata läkarmottagningar har alltid kunnat etablera sig fritt. Det handlar om att privata vårdföretag ska etablera sig var de vill och garanteras offentlig finansiering. Rätten till god vård på lika villkor hotas. Patienter med komplicerade sjukdomar, låginkomsttagare och glesbygdsbor missgynnas. Privata vinstbehov kommer att styra vården, inte medicinska behov. Vården kommer att bli dyrare. Läs vårt remissvar! Vad tycker du? /stockholm 6 7

5 Det är nu det gäller! EG-domstolens utlåtande i Lavalmålet måste få konsekvenser för den svenska EU-politiken. En grundbult i den svenska modellen för arbetsmarknaden håller på att slås sönder. Utslaget i EG-domstolen strax före jul förra året har startat en intensiv debatt. Många överraskades av domen och är förundrade över när EG-domstolen gavs mandat att döma över svenska konfliktregler. När blev EG-domstolen överordnad arbetsdomstolen? EG-domstolen är ingen vanlig domstol i vår mening, som dömer i enskilda ärenden. I praktiken har domstolen också omfattande lagprövningsrätt, vilket innebär att domstolen kan underkänna nationella lagar. Ska då EG-domstolen överpröva alla politiska beslut? Har inte medlemsstaterna uttryckt i utstatsioneringsdirektivet att företag ska följa värdlandets lagar och regler? EU:s medlemsstater har accepterat lagprövningsrätt i EU-sammanhang, eftersom de avtal EU bygger på måste tolkas av någon. Detta strider i sig mot den folksuveränitetsprincip som varit styrande i svensk författningspolitik, vilken innebär att makten över vilka lagar som ska gälla i Sverige ska ligga hos de folkvalda, inte hos jurister. I grunden är det en demokratifråga. Väljarna kan ställa de folkvalda till svars för de beslut de fattar. Om väljarna inte är nöjda, byts de folkvalda ut i nästa val. Lavalfallet är ett solklart exempel på ett område - konflikträtten - där EG-domstolen lagt sig i på ett sätt som nog ingen på arbetarrörelsens ja-sida hade väntat sig. EG-domstolens fyra domar (Laval, Viking, Rüffert and Luxembourg), där den fria rörligheten prövats mot de sociala rättigheterna, har allvarligt skadat förutsättningarna att nå goda löne-och anställningsvillkor. De står i direkt konflikt med innebörden i de politiska ställningstaganden som gjorts av EU kommissionen, Europaparlamentet och Sveriges regeringar. Många menar att Lissabonfördraget måste till pga EU-utvidgningen och att det förstärker de sociala frågorna inom EU. Må så vara, men det garanterar inte fackliga fri- och rättigheter. Det För att Lissabonfördraget ska godkännas i Sveriges riksdag krävs tre fjärdedelars majoritet. Det betyder att socialdemokraterna fäller avgörandet. // Lästips och länkar kring detta ämne hittat du på under Nätverket kan verka överdrivet att kräva både hängslen och svångrem innan vi säger okej till Lissabonfördraget. Men är det något vi borde ha lärt oss av tolv år av svenskt medlemskap i EU så är det att de formella detaljerna är viktiga. Att slå fast att villkoren på svensk arbetsmarknad ska bestämmas i Sverige kan inte vara för mycket begärt. För att Lissabonfördraget ska godkännas i Sveriges riksdag krävs tre fjärdedelars majoritet. Det betyder att socialdemokraterna fäller avgörandet. Ytterst handlar det om att nu gripa möjligheten att se till att reglerna på EU:s gemensamma marknad utformas på mänskliga villkor. Socialdemokraterna i riksdagen bör därför inte tveka. De bör ställa som villkor att de inte medverkar till att ratificera fördraget om inte Lavalfrågan är löst. Det måste först stå alldeles klart att fackliga organisationer kan vidta konfliktåtgärder för att förhindra social dumpning. Den 20 november röstar riksdagen i frågan! KG Westlund är ombudsman på LO-distriktet i Stockholm Social allemansrätt för vård, skola och omsorg! LO-distriktet i Stockholm Johnny Nadérus är facklig-politisk samordnare hos SEKO Stockholm 8 9

6 Rädda hyresrätten! Bevara och utveckla allmännyttan! Vi står inför ett systemskifte. Allmännyttan som vi känt den riskerar att försvinna och med den allas rätt att bo drägligt. Efter år av ombildningar till bostadsrätter, utförsäljning till privatvärdar och planer på lyxrenoveringar, kommer nu ett nytt hot: Förslaget om marknadsliknande hyror och därmed i praktiken allmännyttans avskaffande anmälde Fastighetsägarna Sverige till EU-kommissionen och hävdade att allmännyttan stred mot EG-rättens konkurrensregler. I praktiken handlade det om att fastighetsägarna ville kunna höja hyrorna. Den utredning som följde på anmälan, har föreslagit att allmännyttans hyresledande roll avskaffas. Hyrorna ska istället styras av efterfrågan på bostäder i respektive område, och alltså kunna höjas kraftigt i attraktiva områden. På detta snillrika sätt ska bostadsköerna avskaffas. Ett av de två förslagen i utredningen innebär att de kommunala bostadsbolagen inte längre ska få ta några som helst sociala hänsyn, som att satsa på lekplatser eller bättre service. Problemet är bara att förslaget inte bidrar till fler eller bättre bostäder bara till att dölja köerna. Om det blir verklighet kommer fastighetsägarna att tjäna mer pengar på de bostäder som redan finns en gigantisk omfördelning av resurser från hyresgäster till fastighetsägare utan att behöva bygga en enda ny bostad. Förslaget är ungefär lika konstruktivt som att avskaffa hemlösheten genom att titta åt ett annat håll när man går längs gatorna i Stockholm. Förslaget är ungefär lika konstruktivt som att avskaffa hemlösheten genom att titta åt ett annat håll när man går längs gatorna i Stockholm. // Lästips och länkar kring detta ämne hittat du på under Nätverket Konsekvenserna riskerar att bli förödande. Hyrorna i attraktiva bostadsområden både i innerstan och många förorter kommer att höjas så kraftigt att många inte kommer att ha råd att bo kvar. Segregationen ökar än mer. Vi får ett samhälle där unga inte kan flytta hemifrån och där hemlöshet och trångboddhet återigen sprider ut sig. Att ha nånstans att bo är ett grundläggande behov och en mänsklig rättighet. Det kan inte hanteras som en vara eller tjänst vilken som helst. Man kan välja att inte köpa en platt-tv eller ipod, men man kan inte välja bort att bo. Det är dags att återigen sätta bostäderna på välfärdsagendan, att stå upp för en rättvis bostadspolitik, där allas rätt till ett tryggt boende sätts före fastighetsägarnas önskan att öka sina vinster. Och där de verkliga problemen åtgärdas genom att bygga fler bostäder inte genom att gömma undan bostadslösa i statistiken. Och det finns hopp. I flera kommuner i landet har man istället för att sälja ut och ombilda, satsat på en vitalisering av allmännyttan och på en förnyelse av bostadsområdena i nära samverkan med de boende. På flera håll sitter hyresgästerna i bostadsbolagens styrelser. Dessutom pågår en folklig rörelse för hyresrättens försvar. Nätverket Rädda Hyresrätten samlade tusen personer i demonstration utanför Stockholms stadshus den 11 februari i år, och Hyresgästföreningen lika många en månad tidigare. Det finns många som tror att en annan bostadspolitik är möjlig. Camilla Salomonsson Gemensam Välfärd Stockholm Nätverket Rädda Hyresrätten arbetar för allas rätt till en bra bostad, för en vitaliserad bostadspolitik med sociala och miljömässiga hänsyn, för hyresgästernas inflytande, och för ett sammanhållet och dynamiskt samhälle. Vi är emot ombildning, utförsäljning, marknadsliknande hyror och andra initiativ som hotar allas rätt till ett bra och tryggt boende. Gemensam Välfärd Stockholm är en av initiativtagarna till Nätverket Rädda Hyresrätten

7 För en effektiv klimatomställning behövs en samlad kollektivtrafik! Avregleringen av den svenska buss- och tågtrafiken ställer till stora problem för resenärerna och de anställda. För att minska på flyg- och biltrafiken behövs motsatsen en välplanerad, snabb och prisvärd kollektivtrafik i hela landet. En fortsatt avreglering hindrar en effektiv klimatomställning. Avregleringen har t ex fått absurda konsekvenser för tågpriserna. Kommuner och Landsting subventionerar sina tåg med 40-60%, medan SJ tvingas gå med vinst. Att beställa biljetter hos SJ är ett lotteri men faktum är att normalpriserna på långväga resor har ökat kraftigt. En resa Malmö-Luleå har ökat 9 gånger mer än konsumentprisindex om man jämför 1990 med EU arbetar för en fortsatt avreglering av järnvägarna. Många borgerliga politiker i Sveriges riksdag vill ta bort SJ:s ensamrätt på lönsamma sträckor och släppa in konkurrenter - ofta andra staters tågbolag. Forskning på Banverket visar att detta kan leda till billiga tåg i rusningstrafik men färre tåg på andra tider och sämre trafik i mindre befolkade regioner. Inför det trafikpolitiska beslutet i riksdagen talas mycket om OPS-lösningar (OPS = Offentlig Privat Samverkan) det vill säga att privata intressenter skall finansiera järnvägsinvesteringar. Det exempel som redan finns på en sådan lösning avskräcker. Arlanda-banan byggdes med privata pengar och skapade ett privat monopol. Många tågbolag anser sig inte ha råd att stanna på Arlanda. För resenärer från Stockholm är det mycket dyrare att stiga av på Arlanda än att fortsätta med tåget dubbelt så långt - till Uppsala. Den redan genomförda avregleringen har också gjort att ansvaret för kollektivtrafiken har splittrats upp på en rad privata Arlanda-banan byggdes med privata pengar och skapade ett privat monopol. För resenärer från Stockholm är det mycket dyrare att stiga av på Arlanda än att fortsätta med tåget dubbelt så långt - till Uppsala. // Lästips och länkar kring detta ämne hittat du på under Nätverket och offentliga aktörer. Ett exempel är nattågstrafiken till övre Norrland som sedan 1992 bedrivits av operatörerna SJ, Tågkompaniet, Connex- Veolia och nu åter SJ. Den som köper upp trafiken är statliga Rikstrafiken. Stationerna ägs av SJ:s avknoppning Jernhusen AB men på många av dem har biljettförsäljningen upphört! Operatörerna hyr in gamla slitna vagnar - av Affärsverket, en annan del av det styckade SJ. Det är väldigt krångligt för resenären att utkräva ansvar och ibland att veta var man ska köpa biljett. De oklara ansvarsförhållandena och ständiga bytena av operatörer är påfrestande för personalen. Det kan handla om anställningsvillkor, biljettsystem och fackliga villkor. Det är tågpersonalen som får ta emot kritiken mot gamla och indragna tåg. Inom Nätverket för Gemensam Välfärd vill vi se ett sammanhållet järnvägsnät där även staten tar ansvar för inköp av lok och vagnar och ett subventionerat biljettsystem för hela landet. Tågoch busstidtabeller skall hänga ihop och det ska vara enkelt att boka resan hela vägen. Inom nätverket finns t ex SEKO Facket för service och kommunikation som presenterat sina idéer i kampanjen Svenska modellen 2.0 och Miljöförbundet Jordens Vänner som agerar för och föreläser om ett utbyggt och sammanhållet järnvägsnät. Lars Igeland Miljöförbundet Jordens Vänner 12 13

8 Varför är du engagerad i nätverket? Vatten är ingen privatsak! Vatten är en livsnödvändighet men ännu inte i FNs deklarationer erkänt som en mänsklig rättighet. Över 1 miljard människor saknar tillgång till rent vatten. I globala organisationer har de senaste åren de privata multinationella företagen med sina vinstintressen fått stort inflytande över vattenfrågor. Länge krävde Världsbanken och IMF privatisering av vattenförsörjningen i Syd. Proteströrelser bland medborgare runtom i världen mot chockhöjda priser och uteblivna nyinvesteringar har drivit företagen på reträtt i Syd - liksom för låga vinster. Men ideologin lever på nya marknader. I Sverige får vattenförsörjning inte drivas med vinst. Men nu pågår ändå uppstyckning och delprivatisering av Stockholm Vatten AB som varit ett internationellt känt föredöme. I flera borgerliga kommuner har driften lagts ut på privata vattenföretag såsom Veolia, världens största. Argumenten för privatiseringar håller inte. Effektiviteten har inte visat sig öka. Vatten är ett s.k. naturligt monopol, vilket innebär att konkurrens bara kan råda vid själva upphandlingen. Vad privata företag kan spara på i vinstsyfte är att dra ner på personal för underhåll, minska nyinvesteringar och i värre fall försämra vattenreningen. Insyn och demokratisk kontroll förloras. Åsa Wohlin Attac Vi anser att vatten klart skall deklareras som en mänsklig rättighet, inte en marknadsvara att vatten till alla, oavsett betalförmåga, är en uppgift för det offentliga, både ägande och drift att vatten skall ut ur alla handelsavtal. Beställ skriften Vatten är ingen privatsak (48 sid) av Lasse Karlsson via vår hemsida www. gemensamvalfard.se. Pris 20 kr Vi fackligt aktiva bör samla oss för att byta ut Svensk Näringslivs expeditionsministär, och här ligger ett speciellt uppdrag för oss inom LO-facken. Vi vill inte bara byta ut regeringen, vi vill byta politik! Inte tillbaka till den gamla Perssonska politiken, utan till en politik som betyder att: grundläggande rättigheter som vård, skola och omsorg är att betrakta som en social allemansrätt, som inte får styras utifrån enskild betalningsförmåga och vinstintressen. i vårt land gäller svenska kollektivavtal och inte nytolkade regler levererade från EG-domstolen, som syftar till att bryta ner de villkor vi erövrat historiskt gentemot arbetsgivarna. Fackföreningarna med alla sina medlemmar bör gå i bräschen för bredast möjliga organiserade motstånd en folklig rörelse som inkluderar alla de som vill ha en samhällsutveckling som bygger på jämlikhet och demokratiskt beslutade och gemensamt finansierade lösningar. Nätverket Gemensam Välfärd erbjuder dessa möjligheter. Johnny Naderus - Stockholm Kontakta oss! Postadress: Gemensam Välfärd, c/o G Andersson, Gamla Borrebackevägen 4, Tygelsjö Stockholm /stockholm Andreas Mattson, Johnny Naderus, Postadress: GV Stockholm, c/o Seko Stockholm, Box 1149, Stockholm Malmö Gunilla Andersson, Norrköping Gith Andersson, Fler kontaktpersoner t.ex för olika frågor och kampanjer hittar du på vår hemsida under Nätverket 14 15

9 Dags att återerövra rättvisa och gemensam välfärd! Nej till girighet och ökade klyftor! Fler händer i sjukvård, skola och omsorg! Nej till skattesänkningar! Demokratisera och vitalisera vår gemensamma välfärd! Nej till privatisering och vinstintresse! Bra vård på lika villkor efter behov! Nej till gräddfiler och privat vinst i vården! Försvara kollektivavtalen! Nej till brutalisering av arbetslivet! Rädda Hyresrätten! Bevara och utveckla allmännyttan! Bygg bort bostadsköerna! Bygg ut kollektivtrafiken! Inte privatbilismen! 16

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund EU-kritiker som inte är till salu Jöran Fagerlund 1989 Blev medlem i KU och VPK Supervalåret 2014 Besegra Reinfeldt två gånger. Få fler medlemmar. Samma politik i Sverige som i EU. Inte till salu. Mobilisera

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15 Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Dnr Referens: Samhällspoltik och analys/ingemar Hamskär 2011-03-14 11-0008 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs Människovärde Inte marknadsvärde Välj Göteborgs rödaste röst Vi är det antikapital INGET AV DE PARTIER som sitter i Göteborgs kommunfullmäktige ser någon framtid utan kapitalism. De tror att samhällelig

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer

Innehåll. Utgångspunkterna. Inledning 15 Den demografiska utvecklingen 17 Det tudelade Sverige 19 Europeisk utblick 21. Vägvalen

Innehåll. Utgångspunkterna. Inledning 15 Den demografiska utvecklingen 17 Det tudelade Sverige 19 Europeisk utblick 21. Vägvalen Innehåll Förord 11 Utgångspunkterna Kommunernas roll i samhället 13 Framtidens utmaningar 15 Inledning 15 Den demografiska utvecklingen 17 Det tudelade Sverige 19 Europeisk utblick 21 Vägvalen Välfärdens

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland?

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marta Szebehely marta.szebehely@socarb.su.se Professor i socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Vi vill sitta i förarsätet

Vi vill sitta i förarsätet Ulricehamn 2012-08-15 Vi vill sitta i förarsätet nio skäl mot införandet av utmaningsrätt i Ulricehamns kommun Socialdemokraternas Partikansli Riksdagen 100 12 Stockholm Besök: Riddarhustorget 7-9 T: 08

Läs mer

För kvalitet, klimat och tillväxt

För kvalitet, klimat och tillväxt För kvalitet, klimat och tillväxt SEKO:s järnvägspolitiska program, kortversion april 2012 SEKOs krav för en fungerande järnväg: Mer kontroll av marknaden Den svenska järnvägen har under de senast 20

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror 1 (8) Handläggare Datum P-GN 2013-10-18 Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror Inledning Det svenska hyressystemet är komplicerat och i jämförelse med andra länder unikt. Det svenska

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Tolv uppmaningar till regeringen. Sekos politiska prioriteringar för år 2015

Tolv uppmaningar till regeringen. Sekos politiska prioriteringar för år 2015 Tolv uppmaningar till regeringen Sekos politiska prioriteringar för år 2015 Sekos medlemmar röstade för ny politik I valet i september röstade en majoritet av Sekos medlemmar för en ny politisk färdriktning.

Läs mer

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden TIMBRO Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Rapport från opinionsundersökning 2 februari 2009 Arne Modig 1 Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Syftet med undersökningen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi GATS Ska våra rättigheter Det fi bli varor? www.attac.nu/karlstad GATS Vad är på gång? Världshandel med tjänster Sverige är medlem i världshandelsorganisationen WTO, som arbetar för att liberalisera världshandeln.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Demokratiutveckling och medborgardialog

Demokratiutveckling och medborgardialog Demokratiutveckling och medborgardialog Något om varför Valdeltagande 1994-2014 88 86 84 82 80 78 76 74 72 1994 1998 2002 2006 2010 2014 Riksdag Landsting Kommun Differens valdeltagande 2014 Kommun Högst

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD

VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD - INTE STORA VINSTER BRA VÅRD FÖRE SKATTESÄNKNINGAR OCH PRIVATISERINGAR RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (7) EN

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 22/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 22/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 22/2012 Seniorförbundets e-nyhetsbrev tar nu en sommarpaus och är tillbaka vecka 35. Vi önskar alla prenumeranter en fortsatt bra sommar! Åldersdiskriminering

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Statsrådsberedningen Stockholm 2008-03-25 Remissyttrande ang Promemoria DS2007:48

Statsrådsberedningen Stockholm 2008-03-25 Remissyttrande ang Promemoria DS2007:48 Statsrådsberedningen Stockholm 2008-03-25 Remissyttrande ang Promemoria DS2007:48 Attac Sverige Tegelviksgatan 40 116 41 Stockholm Inledning Attac är en organisation som ser som sin uppgift att kritisera

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Vad är European Social Forum (ESF)?

Vad är European Social Forum (ESF)? The World Social Forum is an open meeting place for reflective thinking, democratic debate of ideas, formulation of proposals, free exchange of experiences and interlinking for effective action, by groups

Läs mer

MINDRE EU MER SVERIGE!

MINDRE EU MER SVERIGE! MINDRE EU MER SVERIGE! SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET Utgåva 2 2014-04-05 MINDRE EU MER SVERIGE! - SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET De

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Internationellt DAGORDNINGSPUNKT nr 75 76 Sid 2 Internationellt HEM Innehåll Dagordningspunkt 75... 3 Motion nr 117 Angående TTIP/CETA... 3 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion

Läs mer

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade WTO 1994 World Trade Organization GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATS ingår i ett större mönster Makt och kontroll flyttar utanför landets

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:62 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motioner 2002:25 av Margareta Cederfelt (m) om stockholmarnas rätt till vård inom EU samt 2003:19 av Christer G Wennerholm m fl (m) om europeisk

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet inför EU-parlamentsvalet 2014 Piratpartiet tror på alla människors lika värde, och lika rätt att utveckla sin särart. Vi ser de enorma

Läs mer

?! Myter och fakta 2010

?! Myter och fakta 2010 ! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som

Läs mer

DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober 2016 1 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/Ipsos om vinst och valfrihet i välfärden resultat i sammandrag Väljarna är betydligt

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 2015

Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 2015 Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 15 16-06-10 Lennart Nilsson SOM-institutet Förslaget att Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg, Sverige 12-15 (procent)

Läs mer

REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE

REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE 1 (5) Agneta Dreber Göran Persson Olle Wästberg REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE Föreliggande rapport har inte sänts på remiss men HSB Riksförbund anser att

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Tal Inledning Jag har ju växt upp i skuggan av Barsebäck kan man ju säga. Under några år satt jag tillsammans med Torsten Carlsson även i Sydkrafts

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

2000-talets arbetsliv

2000-talets arbetsliv Tal Sven-Olof Arbestål 15 februari, Folkets Hus 2000-talets arbetsliv Framgångar under 1900-talet Mötesdeltagare, Fackföreningsrörelsen har under 1900-talet vunnit stora framgångar. Vi har i samverkan

Läs mer

Brittis Benzlers tal 1 maj 2014.

Brittis Benzlers tal 1 maj 2014. Brittis Benzlers tal 1 maj 2014. 1a Maj, en dag att fira, men framförallt en dag att politiskt manifestera mot högerpolitik i Sverige och Europa. En dag att tydlig stå upp för våra värderingar om rättvisa,

Läs mer

Lättläst version av Överenskommelsen

Lättläst version av Överenskommelsen Lättläst version av Överenskommelsen Överenskommelsen Överenskommelsen handlar om hur regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting ska förhålla

Läs mer

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren Val 2014 Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren För dig som valarbetare 2 (5) Valstrategin Vår berättelse kan vara bra att använda som en plattform till de samtal som genomförs vid dörren. Väck intresse:

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 VALMANIFEST antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 I valet 1970 skall vi för första gången samtidigt välja riksdag och förtroendemän i landsting och kommuner.

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors kandidater Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val och vår chans

Läs mer

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON Medborgarroller och offentlig sektor Väljare Brukare Offentlig sektor Skattebetalare Anställd Svenska folkets inställning till den offentliga sektorn 1986 13 (procent)

Läs mer

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag Sida 1 av 6 91 Diarienr: KS-2017/00588 Yttrande med anledning av överklagat beslut av fullmäktige 2017-06-19 (KS- 2017/00599) angående: Försäljning av delar av Bostadens fastighetsbestånd, mål 1471-17

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen

Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och landsting har under våren genomlyst frågan om resurser till vård, skola och omsorg. Det ligger

Läs mer

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap 3.15 Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer