Rättvisa & Gemensam Välfärd!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättvisa & Gemensam Välfärd!"

Transkript

1 Rättvisa & Gemensam Välfärd! 1

2 Vad vill Nätverket för Gemensam Välfärd? Sverige är rikare än någonsin. Samtidigt håller det svenska samhället på att gå itu. Klyftorna ökar. Den gemensamma välfärden privatiseras. Arbetslivet brutaliseras och blir alltmer otryggt. Vi har fått nog av en politik som innebär att vi inte har råd med det viktigaste i samhället: sjukvård, skola, omsorg. Av en politik som i stället främjar ökad privatkonsumtion, privata försäkringar, privatbilism och privata vinster. Vi vill satsa mer resurser på en solidariskt finansierad gemensam välfärd - i stället för skattesänkningar. Vi vill att den offentliga sektorn satsar på personal- och medborgarinflytande och tar ansvar för en ekologisk omställning av samhället. Det är dags att vända samhällsutvecklingen! Vi vill vara med och mobilisera den majoritet som vi vet finns för en utveckling av den gemensamma välfärden. Vi är övertygade om att kraften i en sådan förändring måste komma underifrån, från ökat engagemang i folkrörelser och fackföreningar. Det är dags att få politikerna att lyssna på sina medborgare. Det kallas demokrati. Samordningsgruppen Vad är Nätverket för Gemensam Välfärd? Nationellt är vi just ett nätverk med en samordningsgrupp, en hemsida och en e-postlista. I samordningsgruppen sitter personer som också är medlemmar i Attac, Miljöförbundets Jordens Vänner, SEKO och Transport. Lokalt finns föreningen Gemensam Välfärd Stockholm, med flera lokala fackavdelningar som medlemmar, samt lokala grupper i Malmö, Norrköping m fl orter. Vad gör Nätverket för Gemensam Välfärd? Vi startar upprop och uppvaktar politiker. Vi ordnar seminarier, debatter och studiecirklar. Vi skriver debattartiklar och insändare, håller torgmöten, spelar gatuteater. Vi deltar i lokala forum, och European Social Forum. Vi upprätthåller kontakter med nordiska välfärdsnätverk och European network for public services och deltar i internationella kampanjer. I det här häftet har vi bett några av aktivisterna i nätverket skriva om frågor som vi arbetat med och som ligger dessa personer varmt om hjärtat. Dags för en folkrörelseallians för gemensam välfärd! s 4-5 Vi måste få stopp på privatiseringsraseriet inom sjukvården! s 6-7 Det är nu det gäller! Om EG-domstolens dom i Lavalmålet. s 8-9 Rädda hyresrätten! Bevara och utveckla allmännyttan! s För en effektiv klimatomställning behövs en samlad kollektivtrafik! s Vatten är ingen privatsak s 14 Varför är du engagerad i nätverket? Jag har varit anställd inom offentliga sektorn sedan slutet på 70- talet. Jag har sett hur välfärden urholkats. Jag beundrar de offentlighetsanställda som orkat dra det tunga lasset trots ständiga omorganisationer och nedskärningar men har också sett dess konsekvenser. Arbetsgivaren borde dra mer nytta av de anställdas kompetens. Det finns goda exempel t.ex. kommunmodellmetodiken i Norge. Mina motton är gräv där du står! och agera lokalt men tänk globalt!. Gith Andersson - Norrköping De växande klyftorna och alltmer ojämlika livsvillkoren är ingen nödvändig utveckling. Den har skapats av en viss politik under lång tid. När nu partierna inte på egen hand verkar kunna bestämma sig för en modern och mänsklig välfärdspolitik, är GV ett samlande och handfast sätt att väcka en opinion de måste lyssna på. Det som peppar mig är att de flesta svenskar tycks dela vårt synsätt i stora drag det vi säger är ju inte särskilt radikalt, egentligen. Andreas Mattson - Stockholm Jag tror att jag skulle bli galen om jag hade låtit bli. Världen håller på att stöpas om till ett enda stort köpcentrum där penningens makt regerar. Det är dags att politikerna börjar lyssna på medborgarna i stället för på företagslobbyisterna. Det är dags att återerövra demokratin! Gunilla Andersson - Malmö Se för mer info 2 3

3 Dags för en folkrörelseallians för gemensam välfärd! Urholkningen av den gemensamma välfärden är inget svenskt fenomen. Samma tendenser har sedan flera år funnits i stora delar av världen och har blivit en del av den företagsledda globaliseringen. Utvecklin gen är både ett resultat av politiska beslut och en förändrad maktbalans. Marknadens utbredning, produktionens globalisering och ett alltmer gränslöst kapital har förändrat förutsättningarna för gemensam välfärd och försvagat de samhällskrafter som en gång banade väg för de nationella välfärdssystemen. Ett resultat av utvecklingen handlar om att manöverutrymmet för att finansiera gemensam välfärd krymper. Skattekonkurrens, skatteparadis och lättrörligt kapital urholkar möjligheterna för en solidarisk, skattefinansierad gemensam välfärd, både rent faktiskt och som skenargument till varför skatter bör sänkas och skattehöjningar är omöjliga. Tyvärr servar de övernationella institutioner som vuxit fram på många sätt företagens intressen. Detta gäller både EU och globala institutioner som WTO, IMF och Världsbanken. När det gäller dessa är det framför allt länder i Syd som drabbas och EU som agerar påtryckare. I handelsförhandlingar krävs att sektorer för gemensam välfärd avregleras och öppnas upp för konkurrens från den rika världens tjänsteföretag. IMF och Världsbanken ställer liknande krav för skuldavskrivning och långivning. Samtidigt pressar företagslobby och nyliberala krafter på för att avreglera och konkurrensutsätta fler och fler områden av den gemensamma välfärden inom EU. Förhållandena ändras inte genom det så kallade Lissabonfördraget som riksdagen förväntas godkänna i höst. I själva verket pekar Lissabonfördraget, liksom hanteringen av dess föregångare, förslaget till konstitutionellt fördrag, på en grundläggande demokratisk oförmåga hos EU. Ett demokratiskt, socialt och ekologiskt hållbart Europa kommer inte att födas i korridorerna i Bryssel I EU:s blandning mellan demokrati, teknokrati och lobbyism har EU:s byråkrater och jurister inom kommissionen och EG-domstolen visat sig vara en påtaglig del av de krafter som driver på marknadsanpassningen av den gemensamma välfärden. Oavsett om förslag ratas i folkomröstningar eller genom stark opinionsbildning så återkommer de på ett eller annat sätt. När omfattande protester våren 2006 sedan resulterade i att ett nyliberalt förslag till tjänstedirektiv förändrades och kollektivavtal och gemensam välfärd fredades, så har i praktiken samma hot dykt upp igen genom EG-domstolens beslut i Lavalmålet och nya direktivförslag från kommissionen. Samtidigt förhalas socialt inriktade förslag från parlamentariker och fackföreningsrörelse, som det om ett direktiv om gemensamma välfärdstjänster. För den som vill försvara och vitalisera den gemensamma välfärden krävs med andra ord krafttag på nationell, europeisk och global nivå. Den goda nyheten är att den företagsledda globaliseringen också börjat leda till en annan typ av globalisering: Formandet av nya allianser mellan folkrörelser, fackföreningar och progressiva krafter, över organisations- och nationsgränser. De nya krafterna kommer att behövas. Ett demokratiskt, socialt och ekologiskt hållbart Europa kommer inte att födas i korridorerna i Bryssel, rättvisa handelsregler kommer inte att trilla fram av sig självt under WTO:s toppmöten. Ett annat Europa kräver med andra ord ett progressivt europeiskt civilsamhälle. Att den här typen av alliansbygge kan vara framgångsrikt visar till exempel kraftsamlingen mot förslaget till tjänstedirektiv. Men för att verkligen kunna vrida utvecklingen räcker det inte att defensivt mota nya attacker mot gemensam välfärd. Det som behövs är krav på en ny politik. Först och främst handlar det om att förändra den politiska kartan på hemmaplan är det val till Europaparlamentet, 2010 är det riksdagsval. Det är hög tid att forma en bred allians för gemensam välfärd! Gunilla Andersson, Andreas Mattson Camilla Salomonsson, Håkan Sundberg Medlemmar i s amordningsgruppen 4 5

4 Vi måste få stopp på privatiseringsraseriet inom sjukvården! I våras beställde Sveriges Kommuner och Landsting en enkätundersökning om svenska folkets inställning till finansieringen av välfärden. Resultatet var sensationellt. 90% menade att det var viktigare att förbättra välfärden än att genomföra skattesänkningar. 85% menade att de var beredda att betala mer skatt för bättre vård. Så överväldigande procentsiffror är mycket ovanliga i politiska enkäter. Men regeringen och närstående landstingspolitiker bryr sig inte, utan fortsätter på sin inslagna linje; sparkrav, privatiseringar, marknadsanpassning. Via dessa vårdgallerior öppnas gräddfiler, ja flerfiliga privatvägar in till sjukhusen. sjukhusen öppnas upp för privata företag. De ska bokstavligen flytta in där; hyra lokaler och ta över verksamhet och där kunna ta emot också privatfinansierade patienter. Via dessa vårdgallerior öppnas gräddfiler, ja flerfiliga privatvägar in till sjukhusen. En väl sammanhållen sjukvård styckas upp mellan olika privata företag. Dessutom ska de offentligt drivna verksamheterna på sjukhusen kunna ta emot privatpatienter - på marginalen och ifall vården inte omfattas av offentlig finansiering, exempelvis skönhetsoperationer. Men vad säger att det endast blir på marginalen när budgeten är stram och frestelsen stor att skaffa extra intäkter till kliniken - på bekostnad av övriga patienter. Det är hög tid att samla alla krafter mot denna utveckling och istället satsa resurser på en vitalisering och utveckling av den offentliga vården. Gör vi det har vi åtminstone 85% av svenska folket med oss. Håkan Sundberg Nätverket för Gemensam Välfärd Exempel 1- Vårdval i Sverige Regeringen har lagt fram ett förslag om fri etablering inom primärvården för alla privata vårdgivare som uppfyller landstingens krav. Det innebär att kommersiella vårdföretag ska ha rätt att få sin verksamhet offentligt finansierad, samtidigt som de ska ha rätt att besluta var denna verksamhet ska bedrivas. Enligt förslaget ska detta gälla alla landsting i Sverige från den 1 januari 2009, och genomföras i hela landet under 2009! Till och med i borgerligt styrda landsting har man reagerat mot denna hets. I grunden handlar det om att alliansregeringen vill få rejäl fart på privatiseringarna inom vården, en marknad på ca 100 miljarder som enligt Svensk Näringsliv lämpar sig utmärkt för vinstdrivna privata företag. När det gäller att ge dessa en hjälpande hand, ja då får landstingens självstyre, demokratin och den folkliga opinionen ställas åt sidan. Exempel 2- Gräddfiler i vården I fullmäktige för Stockholms läns landsting fattades den 10 juni ett beslut med stora konsekvenser för sjukvården i Stockholm. Säkert kommer andra landsting att följa efter. Beslutet innebär att privat drivna sjukhus som S:t Göran ska få ta emot försäkringspatienter. Dessutom - och det är det dramatiskt nya - ska de offentligt ägda // Lästips och länkar kring detta ämne hittat du på under Nätverket Nej till vårdval med fri etablering! Sälj inte ut primärvården! Nyligen har remisstiden gått ut för utredningen Vårdval i Sverige Patientens rätt. Kritiken är stark mot utredningens förslag att alla landsting ska tvingas införa vårdval med fri etablering. Hela 19 av 21 landsting är skarpt kritiska mot tvånget. Även Gemensam Välfärd Stockholm har skrivit ett kritiskt remissvar. Vi menar att: Det handlar inte om valfrihet redan idag finns möjlighet att välja vårdgivare. För det behöver man inte privatisera primärvården. Det handlar inte ens om fri etablering. Privata läkarmottagningar har alltid kunnat etablera sig fritt. Det handlar om att privata vårdföretag ska etablera sig var de vill och garanteras offentlig finansiering. Rätten till god vård på lika villkor hotas. Patienter med komplicerade sjukdomar, låginkomsttagare och glesbygdsbor missgynnas. Privata vinstbehov kommer att styra vården, inte medicinska behov. Vården kommer att bli dyrare. Läs vårt remissvar! Vad tycker du? /stockholm 6 7

5 Det är nu det gäller! EG-domstolens utlåtande i Lavalmålet måste få konsekvenser för den svenska EU-politiken. En grundbult i den svenska modellen för arbetsmarknaden håller på att slås sönder. Utslaget i EG-domstolen strax före jul förra året har startat en intensiv debatt. Många överraskades av domen och är förundrade över när EG-domstolen gavs mandat att döma över svenska konfliktregler. När blev EG-domstolen överordnad arbetsdomstolen? EG-domstolen är ingen vanlig domstol i vår mening, som dömer i enskilda ärenden. I praktiken har domstolen också omfattande lagprövningsrätt, vilket innebär att domstolen kan underkänna nationella lagar. Ska då EG-domstolen överpröva alla politiska beslut? Har inte medlemsstaterna uttryckt i utstatsioneringsdirektivet att företag ska följa värdlandets lagar och regler? EU:s medlemsstater har accepterat lagprövningsrätt i EU-sammanhang, eftersom de avtal EU bygger på måste tolkas av någon. Detta strider i sig mot den folksuveränitetsprincip som varit styrande i svensk författningspolitik, vilken innebär att makten över vilka lagar som ska gälla i Sverige ska ligga hos de folkvalda, inte hos jurister. I grunden är det en demokratifråga. Väljarna kan ställa de folkvalda till svars för de beslut de fattar. Om väljarna inte är nöjda, byts de folkvalda ut i nästa val. Lavalfallet är ett solklart exempel på ett område - konflikträtten - där EG-domstolen lagt sig i på ett sätt som nog ingen på arbetarrörelsens ja-sida hade väntat sig. EG-domstolens fyra domar (Laval, Viking, Rüffert and Luxembourg), där den fria rörligheten prövats mot de sociala rättigheterna, har allvarligt skadat förutsättningarna att nå goda löne-och anställningsvillkor. De står i direkt konflikt med innebörden i de politiska ställningstaganden som gjorts av EU kommissionen, Europaparlamentet och Sveriges regeringar. Många menar att Lissabonfördraget måste till pga EU-utvidgningen och att det förstärker de sociala frågorna inom EU. Må så vara, men det garanterar inte fackliga fri- och rättigheter. Det För att Lissabonfördraget ska godkännas i Sveriges riksdag krävs tre fjärdedelars majoritet. Det betyder att socialdemokraterna fäller avgörandet. // Lästips och länkar kring detta ämne hittat du på under Nätverket kan verka överdrivet att kräva både hängslen och svångrem innan vi säger okej till Lissabonfördraget. Men är det något vi borde ha lärt oss av tolv år av svenskt medlemskap i EU så är det att de formella detaljerna är viktiga. Att slå fast att villkoren på svensk arbetsmarknad ska bestämmas i Sverige kan inte vara för mycket begärt. För att Lissabonfördraget ska godkännas i Sveriges riksdag krävs tre fjärdedelars majoritet. Det betyder att socialdemokraterna fäller avgörandet. Ytterst handlar det om att nu gripa möjligheten att se till att reglerna på EU:s gemensamma marknad utformas på mänskliga villkor. Socialdemokraterna i riksdagen bör därför inte tveka. De bör ställa som villkor att de inte medverkar till att ratificera fördraget om inte Lavalfrågan är löst. Det måste först stå alldeles klart att fackliga organisationer kan vidta konfliktåtgärder för att förhindra social dumpning. Den 20 november röstar riksdagen i frågan! KG Westlund är ombudsman på LO-distriktet i Stockholm Social allemansrätt för vård, skola och omsorg! LO-distriktet i Stockholm Johnny Nadérus är facklig-politisk samordnare hos SEKO Stockholm 8 9

6 Rädda hyresrätten! Bevara och utveckla allmännyttan! Vi står inför ett systemskifte. Allmännyttan som vi känt den riskerar att försvinna och med den allas rätt att bo drägligt. Efter år av ombildningar till bostadsrätter, utförsäljning till privatvärdar och planer på lyxrenoveringar, kommer nu ett nytt hot: Förslaget om marknadsliknande hyror och därmed i praktiken allmännyttans avskaffande anmälde Fastighetsägarna Sverige till EU-kommissionen och hävdade att allmännyttan stred mot EG-rättens konkurrensregler. I praktiken handlade det om att fastighetsägarna ville kunna höja hyrorna. Den utredning som följde på anmälan, har föreslagit att allmännyttans hyresledande roll avskaffas. Hyrorna ska istället styras av efterfrågan på bostäder i respektive område, och alltså kunna höjas kraftigt i attraktiva områden. På detta snillrika sätt ska bostadsköerna avskaffas. Ett av de två förslagen i utredningen innebär att de kommunala bostadsbolagen inte längre ska få ta några som helst sociala hänsyn, som att satsa på lekplatser eller bättre service. Problemet är bara att förslaget inte bidrar till fler eller bättre bostäder bara till att dölja köerna. Om det blir verklighet kommer fastighetsägarna att tjäna mer pengar på de bostäder som redan finns en gigantisk omfördelning av resurser från hyresgäster till fastighetsägare utan att behöva bygga en enda ny bostad. Förslaget är ungefär lika konstruktivt som att avskaffa hemlösheten genom att titta åt ett annat håll när man går längs gatorna i Stockholm. Förslaget är ungefär lika konstruktivt som att avskaffa hemlösheten genom att titta åt ett annat håll när man går längs gatorna i Stockholm. // Lästips och länkar kring detta ämne hittat du på under Nätverket Konsekvenserna riskerar att bli förödande. Hyrorna i attraktiva bostadsområden både i innerstan och många förorter kommer att höjas så kraftigt att många inte kommer att ha råd att bo kvar. Segregationen ökar än mer. Vi får ett samhälle där unga inte kan flytta hemifrån och där hemlöshet och trångboddhet återigen sprider ut sig. Att ha nånstans att bo är ett grundläggande behov och en mänsklig rättighet. Det kan inte hanteras som en vara eller tjänst vilken som helst. Man kan välja att inte köpa en platt-tv eller ipod, men man kan inte välja bort att bo. Det är dags att återigen sätta bostäderna på välfärdsagendan, att stå upp för en rättvis bostadspolitik, där allas rätt till ett tryggt boende sätts före fastighetsägarnas önskan att öka sina vinster. Och där de verkliga problemen åtgärdas genom att bygga fler bostäder inte genom att gömma undan bostadslösa i statistiken. Och det finns hopp. I flera kommuner i landet har man istället för att sälja ut och ombilda, satsat på en vitalisering av allmännyttan och på en förnyelse av bostadsområdena i nära samverkan med de boende. På flera håll sitter hyresgästerna i bostadsbolagens styrelser. Dessutom pågår en folklig rörelse för hyresrättens försvar. Nätverket Rädda Hyresrätten samlade tusen personer i demonstration utanför Stockholms stadshus den 11 februari i år, och Hyresgästföreningen lika många en månad tidigare. Det finns många som tror att en annan bostadspolitik är möjlig. Camilla Salomonsson Gemensam Välfärd Stockholm Nätverket Rädda Hyresrätten arbetar för allas rätt till en bra bostad, för en vitaliserad bostadspolitik med sociala och miljömässiga hänsyn, för hyresgästernas inflytande, och för ett sammanhållet och dynamiskt samhälle. Vi är emot ombildning, utförsäljning, marknadsliknande hyror och andra initiativ som hotar allas rätt till ett bra och tryggt boende. Gemensam Välfärd Stockholm är en av initiativtagarna till Nätverket Rädda Hyresrätten

7 För en effektiv klimatomställning behövs en samlad kollektivtrafik! Avregleringen av den svenska buss- och tågtrafiken ställer till stora problem för resenärerna och de anställda. För att minska på flyg- och biltrafiken behövs motsatsen en välplanerad, snabb och prisvärd kollektivtrafik i hela landet. En fortsatt avreglering hindrar en effektiv klimatomställning. Avregleringen har t ex fått absurda konsekvenser för tågpriserna. Kommuner och Landsting subventionerar sina tåg med 40-60%, medan SJ tvingas gå med vinst. Att beställa biljetter hos SJ är ett lotteri men faktum är att normalpriserna på långväga resor har ökat kraftigt. En resa Malmö-Luleå har ökat 9 gånger mer än konsumentprisindex om man jämför 1990 med EU arbetar för en fortsatt avreglering av järnvägarna. Många borgerliga politiker i Sveriges riksdag vill ta bort SJ:s ensamrätt på lönsamma sträckor och släppa in konkurrenter - ofta andra staters tågbolag. Forskning på Banverket visar att detta kan leda till billiga tåg i rusningstrafik men färre tåg på andra tider och sämre trafik i mindre befolkade regioner. Inför det trafikpolitiska beslutet i riksdagen talas mycket om OPS-lösningar (OPS = Offentlig Privat Samverkan) det vill säga att privata intressenter skall finansiera järnvägsinvesteringar. Det exempel som redan finns på en sådan lösning avskräcker. Arlanda-banan byggdes med privata pengar och skapade ett privat monopol. Många tågbolag anser sig inte ha råd att stanna på Arlanda. För resenärer från Stockholm är det mycket dyrare att stiga av på Arlanda än att fortsätta med tåget dubbelt så långt - till Uppsala. Den redan genomförda avregleringen har också gjort att ansvaret för kollektivtrafiken har splittrats upp på en rad privata Arlanda-banan byggdes med privata pengar och skapade ett privat monopol. För resenärer från Stockholm är det mycket dyrare att stiga av på Arlanda än att fortsätta med tåget dubbelt så långt - till Uppsala. // Lästips och länkar kring detta ämne hittat du på under Nätverket och offentliga aktörer. Ett exempel är nattågstrafiken till övre Norrland som sedan 1992 bedrivits av operatörerna SJ, Tågkompaniet, Connex- Veolia och nu åter SJ. Den som köper upp trafiken är statliga Rikstrafiken. Stationerna ägs av SJ:s avknoppning Jernhusen AB men på många av dem har biljettförsäljningen upphört! Operatörerna hyr in gamla slitna vagnar - av Affärsverket, en annan del av det styckade SJ. Det är väldigt krångligt för resenären att utkräva ansvar och ibland att veta var man ska köpa biljett. De oklara ansvarsförhållandena och ständiga bytena av operatörer är påfrestande för personalen. Det kan handla om anställningsvillkor, biljettsystem och fackliga villkor. Det är tågpersonalen som får ta emot kritiken mot gamla och indragna tåg. Inom Nätverket för Gemensam Välfärd vill vi se ett sammanhållet järnvägsnät där även staten tar ansvar för inköp av lok och vagnar och ett subventionerat biljettsystem för hela landet. Tågoch busstidtabeller skall hänga ihop och det ska vara enkelt att boka resan hela vägen. Inom nätverket finns t ex SEKO Facket för service och kommunikation som presenterat sina idéer i kampanjen Svenska modellen 2.0 och Miljöförbundet Jordens Vänner som agerar för och föreläser om ett utbyggt och sammanhållet järnvägsnät. Lars Igeland Miljöförbundet Jordens Vänner 12 13

8 Varför är du engagerad i nätverket? Vatten är ingen privatsak! Vatten är en livsnödvändighet men ännu inte i FNs deklarationer erkänt som en mänsklig rättighet. Över 1 miljard människor saknar tillgång till rent vatten. I globala organisationer har de senaste åren de privata multinationella företagen med sina vinstintressen fått stort inflytande över vattenfrågor. Länge krävde Världsbanken och IMF privatisering av vattenförsörjningen i Syd. Proteströrelser bland medborgare runtom i världen mot chockhöjda priser och uteblivna nyinvesteringar har drivit företagen på reträtt i Syd - liksom för låga vinster. Men ideologin lever på nya marknader. I Sverige får vattenförsörjning inte drivas med vinst. Men nu pågår ändå uppstyckning och delprivatisering av Stockholm Vatten AB som varit ett internationellt känt föredöme. I flera borgerliga kommuner har driften lagts ut på privata vattenföretag såsom Veolia, världens största. Argumenten för privatiseringar håller inte. Effektiviteten har inte visat sig öka. Vatten är ett s.k. naturligt monopol, vilket innebär att konkurrens bara kan råda vid själva upphandlingen. Vad privata företag kan spara på i vinstsyfte är att dra ner på personal för underhåll, minska nyinvesteringar och i värre fall försämra vattenreningen. Insyn och demokratisk kontroll förloras. Åsa Wohlin Attac Vi anser att vatten klart skall deklareras som en mänsklig rättighet, inte en marknadsvara att vatten till alla, oavsett betalförmåga, är en uppgift för det offentliga, både ägande och drift att vatten skall ut ur alla handelsavtal. Beställ skriften Vatten är ingen privatsak (48 sid) av Lasse Karlsson via vår hemsida www. gemensamvalfard.se. Pris 20 kr Vi fackligt aktiva bör samla oss för att byta ut Svensk Näringslivs expeditionsministär, och här ligger ett speciellt uppdrag för oss inom LO-facken. Vi vill inte bara byta ut regeringen, vi vill byta politik! Inte tillbaka till den gamla Perssonska politiken, utan till en politik som betyder att: grundläggande rättigheter som vård, skola och omsorg är att betrakta som en social allemansrätt, som inte får styras utifrån enskild betalningsförmåga och vinstintressen. i vårt land gäller svenska kollektivavtal och inte nytolkade regler levererade från EG-domstolen, som syftar till att bryta ner de villkor vi erövrat historiskt gentemot arbetsgivarna. Fackföreningarna med alla sina medlemmar bör gå i bräschen för bredast möjliga organiserade motstånd en folklig rörelse som inkluderar alla de som vill ha en samhällsutveckling som bygger på jämlikhet och demokratiskt beslutade och gemensamt finansierade lösningar. Nätverket Gemensam Välfärd erbjuder dessa möjligheter. Johnny Naderus - Stockholm Kontakta oss! Postadress: Gemensam Välfärd, c/o G Andersson, Gamla Borrebackevägen 4, Tygelsjö Stockholm /stockholm Andreas Mattson, Johnny Naderus, Postadress: GV Stockholm, c/o Seko Stockholm, Box 1149, Stockholm Malmö Gunilla Andersson, Norrköping Gith Andersson, Fler kontaktpersoner t.ex för olika frågor och kampanjer hittar du på vår hemsida under Nätverket 14 15

9 Dags att återerövra rättvisa och gemensam välfärd! Nej till girighet och ökade klyftor! Fler händer i sjukvård, skola och omsorg! Nej till skattesänkningar! Demokratisera och vitalisera vår gemensamma välfärd! Nej till privatisering och vinstintresse! Bra vård på lika villkor efter behov! Nej till gräddfiler och privat vinst i vården! Försvara kollektivavtalen! Nej till brutalisering av arbetslivet! Rädda Hyresrätten! Bevara och utveckla allmännyttan! Bygg bort bostadsköerna! Bygg ut kollektivtrafiken! Inte privatbilismen! 16

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Brittis Benzlers tal 1 maj 2014.

Brittis Benzlers tal 1 maj 2014. Brittis Benzlers tal 1 maj 2014. 1a Maj, en dag att fira, men framförallt en dag att politiskt manifestera mot högerpolitik i Sverige och Europa. En dag att tydlig stå upp för våra värderingar om rättvisa,

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vad är European Social Forum (ESF)?

Vad är European Social Forum (ESF)? The World Social Forum is an open meeting place for reflective thinking, democratic debate of ideas, formulation of proposals, free exchange of experiences and interlinking for effective action, by groups

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi GATS Ska våra rättigheter Det fi bli varor? www.attac.nu/karlstad GATS Vad är på gång? Världshandel med tjänster Sverige är medlem i världshandelsorganisationen WTO, som arbetar för att liberalisera världshandeln.

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland?

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marta Szebehely marta.szebehely@socarb.su.se Professor i socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

1 Inledning Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är då femton år sedan vi röstade om medlemskap i den Europeiska Unionen. Under valrörelsen 1994 försökte ja-sidan lansera EU som ett stort

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme.

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Frågor och svar Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Påstående: Veolia vill sänka lönerna. Påstående: Veolia tvingar personalen till otrygga deltidsanställningar med

Läs mer

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Motion: En ny kostym idésmedjan Attac Sverige

Motion: En ny kostym idésmedjan Attac Sverige Motion: En ny kostym idésmedjan Attac Sverige Är ett annat Attac möjligt? Jag tror det, och jag ska förklara hur det kan se ut. Det aktuella politiska läget motiverar också Attac som fortsatt plattform

Läs mer

Vi har ett bättre förslag.

Vi har ett bättre förslag. Vi har ett bättre förslag. Den svenska modellen 2.0 e tt f ö r s l a g att d i s k u t e r a Sverige är ett bra land. De flesta av oss som bor här lever ett gott liv och har en spännande fritid. Vi är

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 2014-03-20 PM Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 1. Krav på bemanning i välfärden: Personaltäthet/personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) Föredragande landstingsråd: Inger Ros ÄRENDET Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Capio St Görans sjukhus 9 skäl för drift i egen regi.

Capio St Görans sjukhus 9 skäl för drift i egen regi. Capio St Görans sjukhus 9 skäl för drift i egen regi. Sammanställt av Göran Dahlgren Vid en bedömning av om St Görans sjukhus bör drivas av ett kommersiellt vårdföretag eller i egen regi bör bl.a. följande

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Sälj inte ut våra sjukhus!

Sälj inte ut våra sjukhus! Sälj inte ut våra sjukhus! Socialdemokraterna tar fighten mot moderaternas planer på en privatiseringsrevolution av sjukvården i Stockholms län 2(14) 3(14) Sammanfattning Socialdemokraterna har granskat

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal PM 2014-08-28 Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal Kunskapsresultaten faller och ojämlikheten ökar i den svenska skolan. Forskning visar att det enskilt viktigaste

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer