UMEÅ KOMMUN Granskning av internkontroll av vikarieanskaffning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UMEÅ KOMMUN Granskning av internkontroll av vikarieanskaffning"

Transkript

1 Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av internkontroll av vikarieanskaffning

2 Innehåll... 1 Innehåll...2 Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Ansvarig nämnd Revisionskriterier Metod Beskrivning av vikarieanskaffning Budget Uppdaterad uppdragsplan Genomförandeplan Kvalitetsdeklaration Bemanningscentrum Rekrytering av vikarier Vikarieanskaffning till skolorna Organisering för vikarieanskaffning Vikariebehov Observationer vid skolorna Kontroller Uppföljning och utvärdering Uppföljning och resultat Svar på revisionsfrågorna och slutsatser Sammanfattande bedömning Rekommendationer

3 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har EY granskat internkontrollen av vikarieanskaffning. Syftet är att bedöma om nämnder med ansvar för utbildning och skolverksamhet säkerställer en fungerande vikarieanskaffningsprocess och har en ändamålsenlig intern kontroll över vikarieanskaffningen. Bemanningscentrum har ändamålsenliga kontroller och ett ändamålsenligt systemstöd vad gäller vikarieanskaffning. Bemanningscentrum har kontroller gällande den externt upphandlade vikarieleverantören och dessa planeras att följas upp under december. Det finns dock inte någon tydlig överenskommelse och/eller ansvarsfördelning mellan Bemanningscentrum och skolnämnderna om hur vikarieanskaffningsprocessen ska se ut och det finns ingen kommungemensam bestämmelse för hur skolorna själva ska organisera sin vikarieanskaffning. Det saknas även tydliga leveranskrav av vad Bemanningscentrum förväntas leverera till skolorna. Otydlighet i roller och kontrollfunktion, gör att det finns en risk att grundbemanningen förstärks med vikarier. Att det finns flera tillvägagångsätt att anställa vikarier och att de kan anställas både via Bemanningscentrum och direkt via skolorna gör nämnderna inte säkerställt att vikarieanskaffningsprocessen fungerar tillfredsställande. Vi ser positivt på att det finns en tillsatt referensgrupp som ska arbeta med dessa frågor. Vi betonar att det är av vikt att detta arbete mynnar ut i ett konkret beslut i respektive ansvarig nämnd. Då en del av vikarieanskaffningen görs ute på skolorna, används Bemanningscentrums systemkontroller inte fullt ut, vilket förutsätter att en del av kontrollerna flyttas till skolorna. Att skolor och lärare själva kan beställa och hantera vikarier, ökar vikten av att rektor/förskolechef i sitt uppdrag har kontroll över hela vikarieanskaffningsprocessen. Vi ger följande rekommendationer: Skolnämnderna bör tydliggöra vikarieanskaffningsprocessen och i detta samverka med Kommunstyrelsens personalutskott för att uppnå en tydlighet i Bemanningscentrums roll kontra verksamhetens 3

4 1. Inledning 1.1. Bakgrund Inom Umeå kommun finns stora verksamheter med återkommande behov av vikarier. I detta innefattas en mängd olika verksamheter med ett extra behov av korttidsvikarier och tillfälliga resursförstärkningar. Kommunen har valt att organisera anskaffandet av vikarier via Bemanningscentrum (Korttidsbemanning). Bemanningscentrum anställer vikarier och fördelar ut dessa till verksamheter med behov. Inom för-, grund- och gymnasieskolan kallas vikarier in när den ordinarie läraren inte kan genomföra sin undervisning, på grund av sjukdom, resa etc. En stor mängd vikarier sätts in i skolverksamheten varje år, för att eleverna ska få en god kvalitet och kontinuitet i sin utbildning. Vid de fall kommunens Bemanningscentrum inte har några tillgängliga vikarier kontaktar Bemanningscentrum, om enheten med vikariebehovet godkänner det, den upphandlade externa vikarieförmedlaren Kompetensnätverket. Skolenheter kontaktar inte själva Kompetensnätverket. Enligt Kommunallag (1991:800) 6 kap 7 ansvarar nämnden för att inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. För att säkerställa skolans kvalitet, elevens måluppfyllelse och en ekonomi i balans är det viktigt att vikarieanskaffningsprocessen fungerar väl. Revisorerna har i sin riskbedömning identifierat en risk i att de skolansvariga nämnderna inte fullt ut säkerställt en fungerande process för vikarieanskaffningen Syfte och revisionsfrågor Syftet med granskningen är att bedöma om nämnder med ansvar för utbildning och skolverksamhet säkerställer en fungerande vikarieanskaffningsprocess och har en ändamålsenlig intern kontroll över vikarieanskaffningen. Följande revisionsfrågor besvaras i granskningen: 1. Finns rutiner, styrdokument och beslutade riktlinjer för vikarieanskaffning? 2. Finns ett ändamålsenligt systemstöd för att säkerställa en god intern kontroll? 3. Görs uppföljning och utvärdering av vikarieanskaffningsprocessen och vidtas åtgärder vid behov? 4. Hur följer och redovisar nämnden de kostnader som uppstår vid vikarieanskaffning? 5. I vilken omfattning täcker Bemanningscentrum skolornas behov av vikarier? 6. Med vilken leveranssäkerhet förser Bemanningscentrum skolorna med vikarier? 4

5 1.3. Ansvarig nämnd Granskningen omfattar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, För- och grundskolenämnden, de tre kommundelsnämnderna samt kommunstyrelsen Revisionskriterier Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: Kommunallag (1991:900) Kap 6, 6-7 Skollag (2010:800) Förordningar, läroplaner, programmål samt eventuella andra lokala dokument beslutade av fullmäktige Metod Granskningen har genomförts i form av dokumentgranskning, intervjuer med nyckelpersoner inom förvaltningen, däribland nyckelpersoner vid fem skolor, fördelat på förskola, grundskola och gymnasieskola samt olika geografiska områden inom kommunen. Intervjuer har genomförts med nyckelpersoner vid Bemanningscentrum. 5

6 2. Beskrivning av vikarieanskaffning 2.1. Budget Uppdaterad uppdragsplan Vikariehanteringen ska vara ett av fokusområdena för för förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola, barnomsorg och grundsärskola. Under perioden ska samverkan mellan bemanningscentrum och berörda verksamheter förbättras. Detta för att uppnå en bättre arbetsmiljö och en effektivare verksamhet. Kommunstyrelsens personalutskott anger i uppdragsplanen att bemanning och vikarieanskaffning, såväl inom områdena Unga och Vuxna, måste förbättras utifrån de krav som ställs i skollagen. För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden finns inga särskilda skrivelser om vikarieanskaffning, men nämnden reglerar i uppdragsplanen att den under perioden ska säkerställa framtida kompetensförsörjning i skolans olika professioner Genomförandeplan I genomförandeplanen beskrivs att det systematiska kvalitetsarbetet ska ge underlag för att löpande analysera likvärdigheten i förutsättningar, arbetsprocesser och verksamheterna i kommunen som helhet. Förbättringsarbetet ska koncentreras till att utveckla de förutsättningar och arbetsprocesser som leder till ökad måluppfyllelse. För förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola, skolbarnomsorg och grundsärskola nämns bland annat behörighetsinventering, för en bättre personalplanering, samt utveckling av bemanning och arbetsorganisation för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Vikarier benämns som kommunens framtida rekryteringsbas, vilket enligt planen kommer kräva bättre kontinuitet och anställningsvillkor för vikarierna. I genomförandeplanen upprepas att samverkan mellan bemanningscentrum och berörda verksamheter ska förbättras. Gymnasie- och vuxenutbildningen anger att verksamheten kontinuerligt ska verka för att Umeå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare samt att kompetensinventering ska möjliggöra rekryteringar för att förstärka prioriterade områden Kvalitetsdeklaration Enligt personalfunktionens kvalitetsdeklaration arbetar funktionen med att tillgodose Umeå kommuns behov av professionellt stöd inom arbetsgivarens ansvarsområde. Bland annat har funktionen som uppdrag att bidra till att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och stödja kommunens verksamheter så de kan skapa goda resultat och nå sina mål. I Personalfunktionens avdelning Rekrytering och kompetens kvalitetsdeklaration anges att de arbetar för att på bästa sätt tillgodose kommunens behov av professionellt stöd inom området kompetensförsörjning. Bland annat ansvarar Rekrytering och kompetens för samordning av personalbehov, att stötta verksamheterna för-, grund- och gymnasieskola i skolornas uppdrag att klara sin korttidsbemanning samt att följa upp deras verksamheters särskilda behov och skapa utrymme för ständiga förbättringar. 6

7 2.4. Bemanningscentrum Personalfunktionen ligger under kommunstyrelsens personalutskott och är uppdelad i ett flertal områden; rekrytering och kompetens, arbetsmiljö och hälsa, lön och pension, förhandling och arbetsrätt, utveckling och ledarskap och telefonsupport Personal direkt. Personalfunktionen är upprättad som en stödfunktion till kommunens kärnverksamheter med uppdrag att i första hand stötta verksamheterna utifrån deras behov. Bemanningscentrum (även kallad Korttidsbemanning) är placerad inom avdelningen Rekrytering och kompetens och stöttar i dagsläget för-, grund- och gymnasieskolor, måltidsservice samt vård och omsorg. I uppdraget ingår att boka och hänvisa vikarier ut till skolenheterna. I uppdraget ingår även att rekrytera vikarier vilket inkluderar att göra urval, intervjua, ta referenser och anställa vikarier. De ger kommunövergripande information till vikarier, går igenom ansökan, examensbevis och intyg och kontrollerar LAS-tid. De kontrollerar även registerutdrag från Rikspolisstyrelsen för bland annat vikarier inom förskola, grundskola och fritidshem. Utifrån ovanstående samt vikariens utbildning och erfarenhet lämnar de en rekommendation på lönesättning Rekrytering av vikarier Bemanningscentrum har en rutin för rekrytering av personalbehov upp till fjorton dagar (korttidsbemanning). Rutinerna beskriver hela processen från det att en ansökan inkommer till ett slutlig beslut. Den ansökande ska i ett första steg passera ett antal urvalskriterier (t.ex arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå). Passeras det första steget kontrolleras LAS och anställningshistorik i Umeå kommun. Efter intervjuer med den sökande och referenstagning bedömer Bemanningscentrum om kandidaten är lämplig som vikarie och begär därefter in giltiga intyg (t.ex utdrag ur polisregister), utan giltiga intyg kan en vikarie inte bokas. Ett registerutdrag får vara högst ett år gammalt. Vid vikarieanskaffning utanför bemanningscentrum ska enheten ha tydliga rutiner för kontroll av registerutdrag och det är förskolechef och rektorns ansvar att denna rutin fungerar. Därefter läggs vikarierna in i kommunens system och vikarien lägger själv in sina tillgängliga tider i en kalender i Bemanningscentrums system, som Bemanningscentrum använder för att boka vikarien till de skolor som efterfrågar vikarier. Bemanningscentrums rutinbeskrivning för personalbehov i för- och grundskolan upp till fjorton dagar (korttidsbemanning) beskriver hela processen från uppstått vikariebehov till av vikarien utfört arbete. Rutinbeskrivningarna beskriver även hur beställning via extern vikarieförmedlare (Kompetensnätverket) ska genomföras. I övriga frågor som uppkommer använder Bemanningscentrum personalfunktionens övergripande riktlinjer för rekryteringar. 3. Vikarieanskaffning till skolorna 3.1. Organisering för vikarieanskaffning Organiseringen av vikarieanskaffningen ute på skolenheterna varierar från skola till skola. Det finns ingen kommungemensam bestämmelse om vem som får eller kan beställa vikarier. Utifrån våra intervjuer kan vi se tre olika modeller för vikarieanskaffning. Den ena är att arbetslaget på morgonen gemensamt stämmer av hur sjukfrånvaron ser ut och utifrån detta 7

8 fördelar om bemanningen lokalt och i vid behov ringer in en vikarie. Antingen via Bemanningscentrum eller via sina egna interna listor. En andra modell är att skolan har en vikariesamordnare. Denna person hanterar allt administrativt i vikarieanskaffningen och är den person som har kontakt både med bemanningscentrum och direkt med vikarierna. Den tredje modellen är att frånvarande/sjuka lärare själva ringer in vikarier antingen direkt eller via Bemanningscentrum. I kommunen finns det två vikariepooler avsedda för förskolor. En på Hagaskolan och en i Sävar. Syftet med dessa är att få en kontinuitet av vilka vikarier som används i verksamheten och att effektivisera användandet av vikarier. Vikarierna i dessa pooler kan endast bokas via poolen, vilket möjliggjort en tydligare uppföljning av hur vikariebehovet ser ut. Enligt personalchefen för unga kommer vikariepooler sannolikt bli ett permanent arbetssätt i kommunen. Det förekommer även att skolor anställer så kallade husvikarier. Detta är en förstärkning av personalbemanningen och används för att lättare garantera tillgången på personal. De skolor som använder husvikarier uppger att husvikarierna är konstant uppbokade. När en ansökan inkommer till bemanningscentrum genomförs en kvalitetsgranskning. Från och med hösten 2014 används ett nytt system med inbyggda kontroller och bevakningsmöjligheter. Systemet hindrar t.ex. att vikarier utan aktuellt polisregisterutdrag bokas. Bemanningscentrum ska, när en skolenhet uppger ett vikariebehov, matcha kvalitet och kompetens mot vad verksamheten efterfrågar. Enligt Bemanningscentrums rutiner garanterar de att deras förmedlade vikarier inom bl.a. för- och grundskolan har ett giltigt polisregisterutdrag. Bemanningscentrum har som uppgift att sköta korttidsbemanningen för hela för- och grundskolan och idag arbetar tre personer med det dagliga arbetet. Vid granskningens tidpunkt fanns ca 380 vikarier registrerade i bemanningscentrums vikariebank och de intervjuar ca 40 personer i månaden Vikariebehov Enligt personalchefen för Unga är bristen på befintliga vikarier ett stort problem. Umeå kommun likväl som andra skolhuvudmän har en utmaning i att locka människor till att vikariera inom skolan. Till detta ska läggas att det är färre och färre personer som söker till lärarutbildningen i Sverige som helhet. Konkurrensen ökar om kompetensen överlag. Umeå kommun har kontakt med Umeå universitet och tar emot praktikanter från lärarhögskolan. Studerande vid universitetet och lärarhögskolan specifikt är en rekryteringsbas för vikarier. Samtliga intervjuade förskolechefer och rektorer uppger att behovet av vikarier är betydligt större än tillgängliga vikarier Ansvarsfördelning Företrädare för Bemanningscentrum upplever att flertalet av de vikarier som förmedlas till skolorna inte återkommer till Bemanningscentrum. Detta på grund av att skolenheterna därefter ringer direkt till vikarien, utan att gå via bemanningscentrum. Vikarierna står kvar i bemanningscentrums vikariebank, men är då i praktiken inte tillgänglig. Personal vid bemanningscentrum uppger att många vikarier som är registrerade i vikariebanken har andra jobb eller är upptagna på annat sätt. 8

9 Utifrån en översyn som Bemanningscentrum själva genomfört stärks ovanstående bild av att skolorna själva kontaktar vikarier. Vid översynen jämfördes det inkomna vikariebehovet mot den timlön som betalats ut till vikarier i kommunen. Resultatet visade på att ca femtio procent av timlönerna låg utanför de vikarier som efterfrågats hos Bemanningscentrum. Bemanningscentrum arbetar i dagsläget för att stärka synsättet om en-väg-in som vikarie. En väg in är politiskt beslutat och uppdraget ligger hos personalfunktionens personaldirektör. Personal vid bemanningscentrum upplever att det blir bättre årligen, men att det finns tydliga förbättringsmöjligheter. I dagsläget finns ingen tydlig överenskommelse mellan Bemanningscentrum och skolnämnderna avseende både synsättet en väg in, Bemanningscentrums ansvarsområde och vilken servicenivå Bemanningscentrum förväntas leverera. Bemanningscentrum får även in samtal om bland annat problem med semesterbemanning. Även för detta område saknas en överenskommelse, avseende vilken typ av frånvaro Bemanningscentrum förväntas täcka. Personalen på bemanningscentrum upplever att en avsaknad av en överenskommelse, kombinerat med att skolan har höga förväntningar på leverans, är problematiskt. Personalchefen för unga efterlyser också en överenskommelse mellan Bemanningscentrum och skolnämnderna vad gäller förväntningar och kravbild för vikariehanteringen. I en sådan överenskommelse anser personalchefen för unga att det även ska framgå hur och i vilken omfattning Bemanningscentrum ska täcka skolornas behov av vikarier och vem som har rätt att beställa vikarier. Vid intervjun framkommer även att det finns en målsättning att tidsrapportering framöver ska ligga hos Bemanningscentrum i datasystemet. Under hösten 2014 kommer en referensgrupp med skolområdeschefer, rektorer och förskolechefer att bildas. Bemanningscentrum har tagit fram ett förslag till överenskommelse som ska behandlas i denna grupp. I referensgruppen kommer även frågan om delegation för beställning av vikarier och vikariesamordning behandlas. Enligt chefen för bemanningscentrum uppgår antalet utbetalda timmar till vikarier på förskolor till ca 120 årsarbetare, vilket upplevs stärka behovet av en referensgrupp för att utveckla/effektivisera vikarieanskaffningen. Personal vid Bemanningscentrum upplever att skolor med en vikariesamordnare fungerar bättre än de utan. Kommunikationskanalerna mellan bemanningscentrum och skolorna blir färre och lärare behöver inte spendera tid på att anskaffa vikarier. När personal själva ringer ut vikarier kan det upplevas som ej överblickbart och skolan tappar kontrollen över vikariesamordningen Observationer vid skolorna Kontroll och uppföljning vid skolorna De skolenheter vi intervjuat och som själva ringer in vikarier utanför bemanningscentrum uppger att de begär in polisregisterutdrag för de vikarier som arbetar i verksamheten. Det är upp till varje rektor och förskolechef att rutinen för utdrag ur polisregister fungerar. Vissa använder även kommunens egna mallar för bekräftelse om sekretess m.m. Några av de intervjuade rektorerna och förskolecheferna uppger att de använder pensionerade lärare eller släkt till personalen som vikarier. Kontroller av t.ex. LAS-tider försvinner då skolorna själva ringer ut vikarier, men vid intervjuer på skolorna uppges detta inte vara något större problem. Bemanningscentrum ser endast när en person passerar gränsen för LAS-tid och meddelar då den skolenhet som senast anställt personen. 9

10 För vikarier som används utanför bemanningscentrum är det upp till varje skola att föra listor på vilka vikarier som används i verksamheten. Detta genomförs i varierande utsträckning Återkoppling och kontakt med Bemanningscentrum Många chefer uppger att de återkopplar till bemanningscentrum vid de fall vikarien inte bedöms vara lämplig eller kompetent nog att arbeta på skolenheten. Det uppges inte vara lika vanligt att skolorna rapporterar in de vikarier som upplevs som kompetenta. Denna information sparar bemanningscentrum för att möjliggöra en överblick av kvalitén på de vikarier de skickar ut. I intervjuer med både rektorer, förskolechefer och skolområdeschefer framkommer att det inte finns några tydliga riktlinjer, om hur och när återkoppling till bemanningscentrum ska ske gällande vikarier. Däremot betonar Bemanningscentrum att det är av stor vikt att verksamheten återkopplar vikariernas lämplighet, för att den anställde får en chans att förbättra och utveckla sig som anställd. Vissa rektorer uppger att det finns en bristande återkoppling från Bemanningscentrum till skolenheten. Detta dock enbart på de skolor som inte har en vikariesamordnare. Några av de intervjuade rektorerna uppger att de hänvisar vikarier till Bemanningscentrum. De uppger även att det förekommer att vikarierna sedan återkopplar till rektor att de på ett eller annat sätt inte får jobb via bemanningscentrum. Detta trots att det uppges finnas en stor brist på tillgängliga vikarier. Detta är dock inget vi i vår granskning kan verifiera, men en tydligare överenskommelse mellan skolan och Bemanningscentrum kan eventuellt minska dessa oklarheter. Vi har även fått en bild av att rektorer och förskolechefer kan ge vikarierna mer information om hur bemanningscentrum och deras rekryteringsprocess fungerar. Detta för att klargöra vad som förväntas av vikarierna när de kontaktar bemanningscentrum. Enligt personal på Bemanningscentrum, finns möjligheten för rektorer och förskolechefer att kontakta bemanningscentrum och personligen rekommendera en vikarie. Skolorna blir alltid tillfrågade om de, vid de fall bemanningscentrum inte har några tillgängliga vikarier, vill använda en extern vikarieleverantör (Kompetensnätverket). I intervjuer med rektorer och förskolechefer anges att de ofta väljer att vara utan vikarie framför att anställa via Kompetensnätverket. Några rektorer och förskolechefer uppger att de under hösten 2014 inte använt Bemanningscentrum, då de upplevt att de inte har några tillgängliga vikarier att skicka ut Tidsrapportering En vikarie som arbetat på en skolenhet fyller i en tidrapport. Tidrapporten ska signeras av rektor eller förskolechef innan den skickas till personalfunktionens löneavdelning. Hur tidrapporterna kontrolleras skiljer sig en aning mellan skolenheter. För att en tidrapport ska vara giltig ska vikarien ange vilken person den vikarierat för. Detta är upp till respektive chef att kontrollera om den ordinarie personalen varit sjukanmäld. Detta genomförs i varierande utsträckning och det finns ingen koppling mellan systemen för lön och systemen för vikarieanskaffning. Det finns ingen systematisk kontroll som säkerställer att den ordinarie personalen verkligen är sjukanmäld när en vikarie kallas in. Detta är upp till respektive rektor/förskolechef att kontrollera, vilket vi vid intervjuerna uppfattar att det inte alltid genomförs och det kan upplevas som svårt att som rektor veta om vikarien verkligen varit på plats. 10

11 Vid intervjun med personalchefen framkommer att det finns en önskan att frånvaro- och tidsrapportering framöver ska ligga hos Bemanningscentrum i lönesystemet. På skolor med vikariesamordnare finns en tydligare kontroll av tidsrapporterna. En av vikariesamordnarna uppger att de, i lönesystemet Heroma, alltid stämmer av om den person vikarien vikarierat för varit sjukanmäld eller anmält frånvaro. Vikarier som inhyrs via Kompetensnätverket kostnadsförs som tillfälligt inhyrd personal. Rektorerna uppger att de månatligen följer budget och hur stora vikariekostnader de har. Kostnaden för vikarier (timkostnad) har ett enskilt baskonto Specifika observationer för gymnasiet Nedan beskrivs några situationer där gymnasieskolorna skiljer sig åt från för- och grundskolan. Likt för för- och grundskolan finns det en brist på tillgängliga lärare. Däremot upplever gymnasiet inte att problemet är lika stort som för för- och grundskolan. Detta bland annat med tanke på att det finns ett liknande antal lärarstudenter för båda områdena, men färre antal gymnasieskolor. Enligt de vi intervjuat angående vikarieanskaffning till gymnasiet används Bemanningscentrum i en låg utsträckning och de har istället egna vikariesamordnare. Vikariesamordnaren har en egen vikarielista och utgår från denna när lärare rapporterar in om ett vikariebehov. Vikariesamordnaren kontrollerar vikariernas tidrapporter och är den som skickar dessa till lönesupport. På tidrapporterna ska det framgå vilken lärare som vikarierats för och inom vilket ämne vikarien vikarierat i. Vikariesamordnaren jämför tidrapporterna mot de personer som ringts in och sparar schemat för vikarien. Enligt en administrativ chef på en gymnasieenhet möjliggör en lokal vikariesamordnare en större möjlighet att underlätta för vikarien när denne kommer till skolan. Detta genom t.ex. att visa lokalerna, ge ut planering och läromedel för dagen etc. När lärare beställer vikarier via vikariesamordnaren, är det vikariesamordnaren som sjukanmäler läraren. Detta för att minska risken att en lärare är hemma med ordinarie lön vid sjukdom. För lärare som själva ringer direkt till vikarier eller ringer andra lärare på skolan finns inte denna kontroll. De personer vi intervjuat avseende vikarieanskaffningen till gymnasiet upplever att det saknas en tydlig överenskommelse mellan gymnasieskolan och bemanningscentrum Kontroller Personalfunktionen arbetar med digitala kartor som beskriver t.ex. rekryteringsprocessen och det löpande arbetet med bokning av vikarier. I verktyget kan användaren klicka på en delprocess och sedan få fram de rutiner/checklistor som hänger ihop med delprocessen. Bemanningscentrums chef uppger att enheten står inför att göra om många rutiner för att anpassa dem efter de verksamheter de stödjer. Rutinerna ska täcka både Vård och omsorg samt för-, grund-, och gymnasieskolan, men med vissa anpassningar till respektive område. Bemanningscentrum använder systemet Timecare Pool. Personalfunktionen är kvalitetscertifierade enligt ISO.. På personalfunktionen finns utsedda kvalitetssamordnare. Personalfunktionen har ett nytt digitalt system för beställning av vikarier. I detta finns möjligheter att effekti- 11

12 visera hanteringen genom att t.ex. ersätta telefonbeställningar med sms-beställningar. Smsbeställningar av vikarier används idag inom Vård och omsorg, men ännu inte inom skolan. Personal vid bemanningscentrum uppger att detta kan minska den tid som läggs på att ringa till vikarier och skolor och därigenom effektivisera vikariehanteringen. Än så länge är ett sådant system inte budgeterat för. Att vikarier kontaktas utanför Bemanningscentrum uppges medföra ett antal komplikationer. Dels så tappar bemanningscentrum sin möjlighet att själva kontrollera LAS-tider och polisregisterutdrag och detta ansvar faller istället på rektor eller förskolechef. De uppger även att vikarier som en gång anskaffats via bemanningscentrum anses vara godkända, men när skolenheterna själva ringer in vikarien, försvinner bemanningscentrums kontrollfunktion. Det finns alltså ingen tydlig kontrollfunktion för korttidsbemanning, som bokas utanför bemanningscentrum. Enligt bemanningscentrums chef medför detta ett stort ansvar på att cheferna vid skolenheterna utnyttjar bemanningscentrum eller har en god egen intern kontroll. Bemanningscentrum är en stödfunktion och har inte uppdrag att ifrågasätta om personal själva ringer ut vikarier. Personalfunktionen är ISO-certifierad och genomför internrevision utifrån kvalitetskrav uppställda enligt ISO. Internrevisionen genomförs av personal utanför reviderad verksamhet. Internrevisionen fokuserar på befintliga rutiner och kontrollerar hur väl de efterlevs. Enligt personalchefen för unga ska vikarieanskaffningen kontrolleras av skolenhetens chef, men chefer med flera enheter kan ha svårigheter att utöva denna kontroll. Förskolechefer och rektorer ska kontrollera utbetalda löner mot deras ordinarie personals schema/interna listor. Detta delvis för att säkerställa att lön betalas ut till rätt person, vilket kan vara svårt när det finns ett stort antal vikarier, men även för att säkerställa att vikarien varit på plats och att den person vikarien vikarierar för är/var sjukanmäld eller anmält frånvaro. Det finns ingen kontroll som säkerställer att så är fallet. En målsättning är att cheferna utser personer på enheterna som har rättighet att ringa efter vikarier (där vikariesamordnare inte finns) samt att Bemanningscentrum själva ska hantera registrering av sjukfrånvaro när ett vikariebehov inkommer Kontroller av upphandlad extern leverantör av vikarier Bemanningscentrum har kontinuerliga träffar med Kompetensnätverket och genomför stickprov på ett antal vikarier, för vilka Kompetensnätverket måste presentera giltiga polisregisterutdrag. Eftersom det finns en brist på behöriga lärare att ta in som korttidsvikarier ställer Bemanningscentrum inga specifika krav på behörighet gentemot leverantören, då det kan innebära att de står helt utan vikarier. Kompetensnätverket har en incidentrapport som skolorna/förskolorna får om någon incident inträffar. I underlaget till upphandlingen finns skrivet att Kompetensnätverket har en referensgrupp som består av representanter från skolverksamheten. Vad referensgruppens arbete består i planerar Bemanningscentrum att få återkoppling på vid nästa träff med Kompetensnätverket. Bemanningscentrum har vid tillfället för granskningen inte fått resultatet på den utvärderingsenkät på hur verksamheten upplever kvalitén/leveransen från Kompetensnätverket. Även detta planerar Bemanningscentrum begära in vid kommande träff Uppföljning och utvärdering I kommunens beslutsstödsystem sammanställs volymen på inkomna ärenden och hur många av dessa som bemanningscentrum löser. Dessa skickas sedan till personaldirektören som använder underlaget i tertial- och årsrapporterna. 12

13 Rekrytering och kompetens har i sin kvalitetsdeklaration slagit fast att de vill ha återkoppling om de inte lever upp till sina förväntningar. Synpunkter, beröm, klagomål eller förslag kan lämnas till medarbetare inom Rekrytering och kompetens eller via kommunens förslags- och avvikelsehanteringssystem. Personalutskottet får en personalredovisning från Personalfunktionen vid tertial ett, två och vid årsbokslut. Vid ett antal av Personalutskottets sammanträden presenterar Personalfunktionen information om korttidsbemanningens omfattning och återkopplar frågor om vikariehantering och kompetensförsörjning. På För- och grundskolenämndens och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträden finns alltid en punkt för respektive skoldirektör att informera om aktuella ärenden. Vid behov informeras om olika frågor inom personalområdet. För- och grundskolenämnden har bl a haft uppe frågor rörande korttidsfrånvaro, timvikariekostnader och information om vikariepooler. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inte protokollfört att vikarieanskaffningsfrågor behandlats under 2013 eller Utöver ovanstående frågor behandlas korttidsbemanning i nämndernas verksamhetsuppföljning och årsbokslut. Bemanningscentrum har även ett förslag på att centralisera hanteringen av vikariernas tidsrapporter. Detta för att öka kontrollmöjligheterna och att minska risken med att vikarier rapporterar in felaktig tid. I dagsläget uppger Bemanningscentrums chef att det är svårt att överblicka hur många vikarier som egentligen behövs för att täcka kommunens vikariebehov Lönesupport Gällande personalekonomi ansvarar Personalfunktionens avdelning Lönesupport för att sammanställa månadsvisa uppföljningar på verksamhetsnivå, sammanställa tertialrapporter på kommunnivå, tillhandahålla personalstatistik och sammanställa årlig personalredovisning. Dessa sammanställningar presenteras i Personalfunktionens personalrapporter, som Personalutskottet tar del av Uppföljning och resultat Nedan presenteras sammanställd statistik över utbetalda vikarietimmar, antal vikarier och antal timmar per vikarie. Uppdelningen är gjord mellan förskola och övriga lärare. År 2014 Förskola Lärare Månad Timmar Personer Tim/person Timmar Personer Tim/person Januari Februari Mars April Maj Juni Totalt Enligt uppgift löser Bemanningscentrum ca 85% av de vikarieförfrågningar de får från skolorna. I detta är även vikarier utskickade via den externa vikarieleverantören inräknade. 13

14 Inkomna vikarieförfrågningar från skolorna är inte att likställa med det totala vikariebehovet i kommunen. Personal vid bemanningscentrum uppger att det totala behovet av vikarier är svårt att räkna på, då en stor andel av vikarierna beställs utanför Bemanningscentrum. Under perioden juni-november 2014 har 561 ansökningar inkommit till Bemanningscentrum. Av dessa har 320 kandidater kallats till intervju och 242 av dessa har kommit och blivit intervjuade, lönesatta utifrån betyg och erfarenhet samt fått information och tillgång till kalenderfunktionen. Hos Bemanningscentrum finns 154 korttidsvikarier som är aktuella för arbete och som har möjlighet att lägga tillgänglig tid i kalenderfunktionen. Av de personer som blivit intervjuade av Bemanningscentrum är det idag 33 personer som inte har giltigt polisregisterutdrag och därför inte används av Bemanningscentrum tills de uppvisar ett nytt godkänt polisregisterutdrag. Hos Bemanningscentrum finns även 55 personer som i dagsläget inte är tillgängliga för arbete. Vid intervjuer med rektorer och förskolechefer framställs en bild av att vikarier som hänvisas till Bemanningscentrum faller bort i urvalsprocessen utan att bli kallade till intervjuer och blir utan möjlighet att jobba som vikarie. Den statistik vi erhållit visar att det inkommer ett stort antal ansökningar, men även att ett antal ansökande inte finns tillgängliga. Vad detta beror på är oklart, men att de faller bort i Bemanningscentrums hantering/process kan vi inte styrka. Bemanningscentrum anger att det finns personer som blivit hänvisade av förskolechefer eller rektorer att söka korttidsvikariat hos Bemanningscentrum men som aldrig inkommit med någon ansökan. Vid gallring av kompetens hos de som sökt och vill jobba som lärare ställer Bemanningscentrum krav på att de som ska kallas till intervju har en pågående lärarutbildning eller kunskapskrav i ämnen som gör att de kan bli aktuella. När det gäller vikarier till förskolorna så ställs krav på utbildning eller erfarenhet. Bemanningscentrum gallrar även ut de personer som fått rekommendationer från förskolechef eller rektor. 4. Svar på revisionsfrågorna och slutsatser Revisionsfråga 1 Finns rutiner, styrdokument och beslutade riktlinjer för vikarieanskaffning? Svar Ja, Bemanningscentrum har flertalet rutiner och riktlinjer vad gäller hantering och rekrytering av vikarier inom för-, grund- och gymnasieskolor. Det finns dock ingen tydlig överenskommelse mellan bemanningscentrum och skolnämnderna. Det finns ett synsätt om En väg in, men organiseringen av vikarieanskaffningen varierar mellan skolorna och det finns ingen tydlig kommungemensam bestämmelse för hur detta ska organiseras. Det saknas en enhetlig kommunövergripande rutin som gäller hur beställning av vikarier ska ske, för att följa principen En väg in. 14

15 2 Finns ett ändamålsenligt systemstöd för att säkerställa en god intern kontroll? 3 Görs uppföljning och utvärdering av vikarieanskaffningsprocessen och vidtas åtgärder vid behov? 4 Hur följer och redovisar nämnden de kostnader som uppstår vid vikarieanskaffning? 5 I vilken omfattning täcker Bemanningscentrum skolornas behov av vikarier? 6 Med vilken leveranssäkerhet förser Bemanningscentrum skolorna med vikarier? På Personalfunktionen finns system för att vikariehantering, sjukanmälan/frånvaro och tidrapportering. De har även system för att kontrollera olika registerutdrag och LAS-tider. Då en andel av vikarieanskaffningen sker ute på skolorna används detta system inte fullt ut, vilket förflyttar en del av kontrollerna till skolorna. Skolorna har inget systemstöd i sina kontroller, ansvaret ligger istället på att varje rektor eller förskolechef genomför dessa kontroller. Detta gäller både kontroller av polisregisterutdrag, LAS-tider men även kontroller av att vikarien verkligen utfört arbete på den skolenhet tidsrapporten signeras och en kontrollfunktion av att personal som vikarien ersätter är anmäld som sjuk/frånvarande i lönesystemet. Det finns vissa kontroller av den upphandlade leverantören för vikarieanskaffning, men vid tidpunkten granskningen var resultatet av dessa inte tillgängligt. Vikarieanskaffningsprocessen följs upp vid Personalutskottets sammanträden och vid För- och grundskolenämndens sammanträden. Kommunen har tillsatt en referensgrupp som ska behandla organiseringen av vikarieanskaffningen, med avseende på hur vikarieanskaffningsprocessen kan förbättras. De kostnader som uppstår vid vikarieanskaffning följs i Personalfunktionens personalredovisning. Vikariekostnaderna har presenterats vid Personalutskottet och För- och grundskolenämndens sammanträden. Bemanningscentrum bedömer att de leverarar vikarier till ca 85% av inkomna vikarieförfrågningar. Detta är inte att likställa med det totala vikariebehovet i kommunen, då skolorna själva kontaktar en stor del av vikarierna. Bemanningscentrum levererar i genomsnitt ca 85% av inkomna ärenden. Det finns inga uppställda krav på leveranssäkerhet eller krav på leveransnivåer Sammanfattande bedömning Syftet med granskningen är att bedöma om nämnder med ansvar för utbildning och skolverksamhet säkerställer en fungerande vikarieanskaffningsprocess och har en ändamålsenlig intern kontroll över vikarieanskaffningen. Bemanningscentrum har ändamålsenliga kontroller och ett ändamålsenligt systemstöd vad gäller vikarieanskaffning. Bemanningscentrum har kontroller gällande den externt upphandlade vikarieleverantören och dessa planeras att följas upp under december. Det finns dock inte någon tydlig överenskommelse och/eller ansvarsfördelning mellan Bemanningscentrum och skolnämnderna om hur vikarieanskaffningsprocessen ska se ut och 15

16 det finns ingen kommungemensam bestämmelse för hur skolorna själva ska organisera sin vikarieanskaffning. Det saknas även tydliga leveranskrav av vad Bemanningscentrum förväntas leverera till skolorna. Otydlighet i roller och kontrollfunktion, gör att det finns en risk att grundbemanningen förstärks med vikarier. Att det finns flera tillvägagångsätt att anställa vikarier och att de kan anställas både via Bemanningscentrum och direkt via skolorna gör nämnderna inte säkerställt att vikarieanskaffningsprocessen fungerar tillfredsställande. Vi ser positivt på att det finns en tillsatt referensgrupp som ska arbeta med dessa frågor. Vi betonar att det är av vikt att detta arbete mynnar ut i ett konkret beslut i respektive ansvarig nämnd. Då en del av vikarieanskaffningen görs ute på skolorna, används Bemanningscentrums systemkontroller inte fullt ut, vilket förutsätter att en del av kontrollerna flyttas till skolorna. Att skolor och lärare själva kan beställa och hantera vikarier, ökar vikten av att rektor/förskolechef i sitt uppdrag har kontroll över hela vikarieanskaffningsprocessen Rekommendationer Vi ger följande rekommendationer Skolnämnderna bör tydliggöra vikarieanskaffningsprocessen och i detta samverka med Kommunstyrelsens personalutskott för att uppnå en tydlighet i Bemanningscentrums roll kontra verksamheternas. Umeå Malin W Blom Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Johan Lundmark Verksamhetsrevisor 16

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5390 Grantomta Montessoristiftelse Org.nr. 814000-9518 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse 2 (9) Tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse har genomfört tillsyn

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i grundsärskolan i Skövde kommun 2(10) Tillsyn i grundsärskolan i Skövde kommun har genomfört tillsyn av Skövde kommun under

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Utmaningarna för förskolan

Utmaningarna för förskolan Utmaningarna för förskolan Implementeringen av läroplanen Uppföljningen av verksamhetens resultat Kompetensförsörjningen Kapaciteten och utbyggnaden Kompetensförsörjningen Organiseringen av verksamheten

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARHÖGSKOLAN LÄRARPROGRAM INKLUSIVE BILAGA.

AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARHÖGSKOLAN LÄRARPROGRAM INKLUSIVE BILAGA. Umeå universitet Lärarhögskolan 901 87 Umeå REVIDERAT VFU-AVTAL 2016-06-09 Sid 1 (6) AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARHÖGSKOLAN LÄRARPROGRAM INKLUSIVE BILAGA. 1 Parter 1 Parter

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem ^ Beslut Föreningen Maria Magdalena Org.nr. 815600-8255 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föreningen Maria Magdalena 2 (6) Tillsyn av Föreningen Maria Magdalena har genomfört tillsyn av Föreningen

Läs mer

Föreläggande vid vite

Föreläggande vid vite Beslut Tierps kommun Dnr 43-2013:4718 Föreläggande vid vite efter tillsyn av Tierps kommun 1 (5) Tillsyn i Tierps kommun Beslut Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 och 27 skollagen (2010:800)

Läs mer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer Tidaholms kommuns revisorer Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd Revisionsfråga: Säkerställer Barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar i enlighet med gällande

Läs mer

Arvika kommun. Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg. KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7

Arvika kommun. Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg. KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7 ABCD Arvika kommun av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. Lagen om registerkontroll

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola Stockholms kommun Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Stockholms kommun 2(7) Uppföljning av tillsyn i Stockholms kommun genomförde tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016.

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Ekebackens förskola belägen i Högsby kommun 1(11) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning 1 (11) Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning Uppdraget Regeringen har i beslut 1 24 november 2011 givit Skolinspektionen i uppdrag att närmare granska hur väl betygssättningen

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Våra viktigaste frågor Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Skolledarlöner Sveriges Skolledarförbund anser att Sveriges viktigaste chefer skolledarna ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet Lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlyftet Förskola, Grundskola och Gymnasieskola Information till medarbetare Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Vikens Montessori Aktiebolag Org.nr. 556497-7121 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vikens Montessori Aktiebolag Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun 2 (12) Tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Barn- och utbildningsförvaltningen. Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Sida 2 av 6 1. Inledning Riktlinjerna beskriver de rutiner som gäller för godkännande och bidrag för fristående förskola, fritidshem

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN Grundskolan och grundsärskolan LÄSÅRET 2015-2016 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1

Läs mer

GÅ I MÅL. En guide till ökad måluppfyllelse och högre lärarlöner

GÅ I MÅL. En guide till ökad måluppfyllelse och högre lärarlöner GÅ I MÅL En guide till ökad måluppfyllelse och högre lärarlöner Ökad måluppfyllelse ska ge högre löner Vill ni att resultaten i er skola ska förbättras? Att fler elever ska nå målen? Att ett bättre resultat

Läs mer

Drift och underhåll av kommunens webbsida

Drift och underhåll av kommunens webbsida Drift och underhåll av kommunens webbsida Granskningsrapport Tingsryds kommun KPMG AB 2017-06-26 Antal sidor 10 Antal bilagor 0 Granskningsrapport Drift och underhåll av kommunens webbsida.docx Tingsryds

Läs mer

SKA-lyftet. Planering av systematiskt kvalitetsarbete i förskolor, skolor och fritidshem

SKA-lyftet. Planering av systematiskt kvalitetsarbete i förskolor, skolor och fritidshem SKA-lyftet Planering av systematiskt kvalitetsarbete i förskolor, skolor och fritidshem 1. Bakgrund Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Uppenbar risk för felaktiga betyg

Uppenbar risk för felaktiga betyg Kvalitetsgranskning Rapport 2014:08 Uppenbar risk för felaktiga betyg En kortrapport om likvärdighet och kvalitet i skolors betygssättning Skolinspektionens rapport 2014:08 Diarienummer 400-2013:200 Stockholm

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 ~Kommunale Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 Sala 2014-06-17 Kommunövergripande. För att Sala Kommun ska leva upp till sin målsättning som en attraktiv arbetsgivare anser vi att det ska tillsättas resurser för

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd

Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av Örnsköldsviks kommuns revisorer November 2015 Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd Örnsköldsviks kommun Innehåll 1. Inledning...1

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-08-21 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

P",C. [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' 1I "l (-I. [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l

P,C. [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' 1I l (-I. [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l P",C [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l 1I "l (-I. Il Uppdraget 3 Bakgrund och revisionsfråga 3 Metod 3 Inledande resonemang kring rektors roll och uppgift 4 Hur har skolnämnden definierat

Läs mer

r'n Beslut för gym nasiesärskola Skolinspektionen efter tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU Beslut

r'n Beslut för gym nasiesärskola Skolinspektionen efter tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU Beslut r'n Beslut Dnr 43-2014:8230 Norra VäsImanlands utbildningsförbund, NVU Beslut för gym nasiesärskola efter tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU 2 (8) Tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag.

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag. Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 41 Den 2017-04-04 41 Dnr 2017/00115 Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4458 Älvkarleby kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rotskärsskolan belägen i Älvkarleby kommun 2 (7) Tillsyn i Rotskärsskolan har genomfört tillsyn av Älvkarleby kommun under vårterminen

Läs mer

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun 1 (5) Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Nynäshamns kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Linda Marklund Pedagogiskt ledarskap Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Vårt ansvar! nå högre måluppfyllelse för eleverna forma en förskola och skola som äger förmåga att vara relevant för sin samtid och kanske spjutspets mot en mer osäker framtid skapa en organisation som

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Konsten att rekrytera rätt

Konsten att rekrytera rätt Författare: HR-koncern 2013-11-25 Reviderad: 2014-06-24 Konsten att rekrytera rätt För AcadeMedia är rekrytering av rätt personal en nyckelfaktor för fortsatt framgång. Rätt personer med rätt inställning

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer