Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket"

Transkript

1 Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Uppdraget... 3 Bakgrund... 3 Organisation av NLS... 3 Redovisning av uppdraget... 4 Organisation av CBL-kansliet... 4 Redovisning till Högnivågruppen... 4 Nätverk med huvudansvariga för handlingsplanens aktiviteter... 4 Underlag från handlingsplanens punkter... 4 Information... 4 Uppföljning... 5 Identifierade framtida behov... 5

3 Sammanfattning Under hösten har CBL-kansliet haft en tillfällig bemanning och rekrytering av en chef pågår. Underlag från samtliga aktiviteter i handlingsplanen har inhämtats från de huvudansvariga aktörerna och skickats till Högnivågruppen. En webbsida med information om nationella läkemedelsstrategins aktiviteter är under utveckling. Uppföljningsmåtten har uppdaterats för 2011 och förslag till prioritering av fortsatt utveckling av uppföljningsmetodik har tagits fram. Uppdraget Regeringen har den 25 augusti 2011 uppdragit åt Läkemedelsverket (LV), Centrum för bättre läkemedelsanvändning, (CBL) att samordna och följa upp arbetet med att genomföra den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Uppdraget innebär att CBL ska samordna genomförandet av den handlingsplan som tas fram i anslutning till strategin samt lämna och inhämta information om arbetet till berörda. Uppföljningen av strategin ska ske dels på insatsnivå, dels på målnivå. Detta innebär att uppföljningen ska ha två olika syften, dels att följa genomförandet av strategin och dess insatser, dels att följa utvecklingen på läkemedelsområdet mer generellt utifrån de mål som definieras i den nationella läkemedelsstrategin. Detta arbete kommer att innebära insamling av data från andra aktörer på läkemedelsområdet. LV ska årligen lämna en lägesrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) med start den 15 december Bakgrund Organisation av NLS 3

4 Redovisning av uppdraget Organisation av CBL-kansliet Under hösten 2011 har en projektledare och en projektsamordnare bemannat CBL-kansliet. En intern referensgrupp finns och tillgång till webbassistent för uppbyggnaden av webbsidan. Rekryteringen av en chef till CBL-kansliet pågår, sista ansökningsdag var den 22 november. LV har anlitat en rekryteringsfirma för hjälp med urvalsprocessen. 20 ansökningar har inkommit och enligt tidplanen beräknar LV intervjua ett urval kandidater under slutet av Redovisning till Högnivågruppen CBL-kansliet har sammanställt samtliga inkomna underlag/planer till Högnivågruppens möte den 24 november, inklusive en sammanfattning av respektive punkt med en tidslinje för varje insatsområde. En nulägesbedömning för de uppföljningsmått som tidigare utarbetats presenterades också. Nätverk med huvudansvariga för handlingsplanens aktiviteter CBL-kansliet har under hösten kommunicerat med kontaktpersoner från varje organisation som har huvudansvar för någon del av handlingsplanen. Gruppen har bestått av representanter för LIF, LV, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen (SOS) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Kontaktpersonerna har samrått med berörda inom sina respektive organisationer. CBL-kansliet bjöd in till ett första samrådsmöte med kontaktpersonerna i oktober. En mall för underlag/planer för respektive punkt i handlingsplanen cirkulerades till kontaktpersonerna för synpunkter innan mallen fastställdes. En ytterligare mall för kontinuerlig statusrapportering kommer att cirkuleras inför kommande Högnivåmöte. Underlag från handlingsplanens punkter Ansvariga för samtliga 32 punkter i handlingsplanen har lämnat underlag/planer för sitt område till CBL-kansliet. En handfull punkter utgörs av regeringsuppdrag, andra är pågående projekt eller löpande verksamhet medan ytterligare andra ännu inte påbörjats. En del projekt och uppdrag kommer att avslutas under 2012 medan andra löper flera år framåt. Arbetet kvalitetssäkras och styrs på det sätt respektive huvudansvarig organisation bedömer lämpligt. Projektplanerna har redovisats till Högnivågruppen. Information En webbsida med information om nationella läkemedelsstrategins mål, insatsområden och nuvarande handlingsplan är utvecklad i testmiljö. Den del i de inkomna planerna som utgörs av en sammanfattning är tänkt att publiceras som information om varje punkt i handlingsplanen. 4

5 Webbsidan utvecklas som en del av Läkemedelsverkets externa webbsida, med en särskild ingång via förstasidan. Uppföljning Uppföljningen av strategin innebär för CBL-kansliet uppföljning av strategins fem övergripande mål, uppföljning av genomförande av åtgärder och samordning av fortsatt utveckling av uppföljningsmetodik De uppföljningsmått som tidigare tagits fram inkluderar både struktur- och processmått. Uppföljning av åtgärder Underlagen/planerna innehåller uppgift om åtgärder inom strategins insatsområden. Vissa mått ingår i Socialstyrelsens Öppna Jämförelser som publiceras i slutet av november. Huvudobservationer från uppföljning i november 2011: Antibiotikaförskrivningen minskar, men det är en stor utmaning att nå 250-receptsmålet. Det finns en risk att målet om 90% följsamhet till periodens vara inte nås till Marknadsandelen för biosimilars fortsätter att öka men med låg priskonkurrens. Förslag till prioritering av fortsatt utveckling av uppföljningsmetodik Uppföljning av antal undvikbara sjukhusinläggningar som förorsakas av felaktig läkemedelsanvändning (uppskattad utvecklingskostnad 1-2 mkr). Högnivågruppen har fått ta del av en sammanställning av uppföljningen. Identifierade framtida behov CBL-kansliet har utrett frågan om ett webbaserat arbetsrum för att flera organisationer som arbetar med samma punkt i handlingsplanen ska få tillgång till en gemensam arbetsyta och ges möjlighet till versionshantering av sina dokument. Möjligheterna att se dokumenten som arbetsmaterial verkar dock vara begränsade och en bred juridisk utredning av detta behövs. Den mall för underlag/planer som använts för att samla in information var ett första steg i arbetet och förbättringar i mallen kommer att behöva göras framöver, exempelvis kommer resursdelen kompletteras med en tydligare del om budget. Uppgift om när ett projekt är avslutat och när och hur det eventuellt övergår i löpande verksamhet behöver också inkluderas. Utifrån inkomna planer ses att behovet av samordning kommer att vara stort inom vissa insatsområden, i synnerhet ses behovet inom insatsområde 1 Skapa bättre och säkrare ordinationsprocess och lägga grunden för generisk förskrivning genom nationellt samordnade IT-system. CBLkansliet rekommenderar att området hanteras vidare inom den nationella styrgruppen för IT och läkemedel. 5

6 Det är viktigt att i ett tidigt skede sätta sig in i varandras planer inom samma insatsområde för att identifiera tidsmässiga och innehållsmässiga beroenden. CBL-kansliet ser också vikten av att involvera utomstående tidigt i arbetet med varje punkt i handlingsplanen. Det kommer att vara en framgångsfaktor för hela strategin och breda referensgrupper är viktigt. Ett antal områden har identifierats där en strategisk diskussion önskas och CBL-kansliet föreslår: Resursfrågan och hur prioriteringarna ska ske mellan de olika områdena Högnivågruppen. Utrymme för strategisk diskussion för att klargöra mål, avgränsningar och behov av samråd Rådet. Nyckelaktör som begrepp behöver definieras och skillnader mellan olika roller i projekten, exempelvis mellan nyckelaktör och referensgruppsmedlem CBL-kansliet. 6

Nationella läkemedelsstrategin. Handlingsplan 2011 2015

Nationella läkemedelsstrategin. Handlingsplan 2011 2015 Nationella läkemedelsstrategin Handlingsplan 2011 2015 Statussammanställning av handlingsplanens punkter till och med våren 2015 Förord CBL-kansliet 2015-04-13 CBL-kansliet har, inom ramen för den nationella

Läs mer

Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar

Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Komplettering till tidigare Rapport från Läkemedelsverket 2012-09-14 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Ännu bättre cancervård 2012

Ännu bättre cancervård 2012 genomga Ännu bättre cancervård 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser inom ramen för den nationella cancerstrategin INNEHÅLL OCH SYFTE M.M. 3 BAKGRUND 3 INSATSER

Läs mer

Extemporeläkemedel. Rapport från Läkemedelsverket 2014-12-04

Extemporeläkemedel. Rapport från Läkemedelsverket 2014-12-04 Extemporeläkemedel Rapport från Läkemedelsverket 2014-12-04 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Lösningsarkitektur. Regeringsuppdrag restnoteringar. Maj 2015. Bilaga 2

Lösningsarkitektur. Regeringsuppdrag restnoteringar. Maj 2015. Bilaga 2 Lösningsarkitektur Regeringsuppdrag restnoteringar Bilaga 2 Maj 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Rapport från Läkemedelsverket 2015-05-28 Dnr: 1.1-2014-045472 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Läkemedelsverkets årsredovisning 2011

Läkemedelsverkets årsredovisning 2011 Läkemedelsverkets årsredovisning 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Styrning av IT-utveckling Intern styrning och kontroll i processen för IT-utveckling

Styrning av IT-utveckling Intern styrning och kontroll i processen för IT-utveckling 2011-06-01 Dnr 1.3-6544/2011 1(2) Internrevisionen Angelica Davidsson Nirvning Internrevisionsrapport Styrning av IT-utveckling Intern styrning och kontroll i processen för IT-utveckling Internrevisionen

Läs mer

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, Ny 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet. Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS

Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet. Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS Uppdrag avseende förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet Rapport den 9 november 2010 med anledning av regeringens uppdrag S2009/9127/HS 2 Förord Regeringen beslutade den 26 november 2009 att

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013

Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 2014-01-23 Läkemedelsverkets miljöarbete 2013 Februari 2013 Dnr 1.1-2014-000193 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42,

Läs mer

Stadens personal- och kompetensförsörjning. Nr 3, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen

Stadens personal- och kompetensförsörjning. Nr 3, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen Stadens personal- och kompetensförsörjning Nr 3, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-1/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Regionala utvecklingsledare BoU

Regionala utvecklingsledare BoU EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala utvecklingsledare BoU REDOVISNING AV 2012 ÅRS ARBETE Regionala utvecklingsledare BoU 1 Regionala utvecklingsledare BoU 2 Bakgrund och sammanhang...

Läs mer

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans utveckling av förstärkta rehabiliteringsinsatser

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans utveckling av förstärkta rehabiliteringsinsatser Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans utveckling av förstärkta rehabiliteringsinsatser Innehåll Generaldirektörens förord... 5 Sammanfattning... 7 1 Inledning... 9 1.1 ISF:s uppdrag... 9 1.2 Syfte

Läs mer

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport Nationella riktlinjer i nya digitala format Delrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer