SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (82) Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (82) Kommunfullmäktige 2007-11-27"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (82) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl Beslutande Övriga deltagande Se sid 2 Alf Granström, ordförande i Skelleftebostäder AB, 270 Lars Björklund, sekreterare Utses justera Sonja Persson och Roger Marklund med Paragrafer Göte Johansson och Agneta Hansson som ersättare Underskrifter.. /Ann-Christin Westerlund, ordförande/ /Lars Björklund, sekreterare/.. /Göte Johansson, protokollsjusterare/ /Roger Marklund, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Förhindrad ledamot Inkallad ersättare Catrine Arvidsson närv fr o m kl 14.35, 259 Torgny Lind, närv kl , tjg t o m kl 14.35, 258 Marie Berglund Joakim Wallström Stefan Bergman Iris Nilsson Marlene Degerman Gunilla Lindström Lennart Gustavsson Daniela Wikström Anders Hård närv t o m kl 19.30, 270 Benny Lindqvist, närv kl , tjg fr o m kl 19.30, 271 Erika Häggblad närv t o m kl 20.25, 276 Lennart Hägglund, närv kl , tjg fr o m kl 20.25, 278 Christer Johansson närv t o m kl 17.50, 263 Herbert Lundberg, närv kl , tjg fr o m kl 17.50, 265 Katarina Köhler Sickan Forsberg Ulrika Larsson Enar Nordvik, närv och tjg t o m kl 21.00, 279. Därefter ingen ersättare Anette Lindgren närv t o m kl 18.40, 267 Henry Andersson, närv kl , tjg fr o m kl 18.40, Johan Söderberg, närv kl , tjg fr o m kl 21.45, 282 Vivian Steinvall närv t o m kl 18.40, 267 Tore Gabrielsson, närv kl , tjg fr o m kl 18.40, 268 Gunnar Wiksten närv t o m kl 17.55, 264 Milad Razani, närv kl , tjg fr om kl 17.55, 266

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 KF 257 KS 367 AU 732 Dnr Boendeplan för kommunens socialtjänstverksamheter revidering Socialnämnden beslutade , 117, om en boendeplan för perioden som omfade samtliga socialtjänstverksamheter. Kommunstyrelsen har , 266, återremitterat ärendet till socialkontoret. Boendeplanen bygger bland annat på enheterna Tallboda/Granboda i Skellefteå avvecklas under 2008 som äldreboendeenheter och omvandlas till gruppbostäder för handikappomsorgens räkning. Något som också finns upptaget som effektivisering i nämndens budgetförslag för På grund av den rådande situationen gällande utskrivningsklara med kommunalt betalningsansvar på Skellefteå lasarett gav socialnämndens arbetsutskott före sommaren förvaltningschefen i uppdrag ge förslag på åtgärder. Ett av socialkontorets förslag är avvecklingen av enheterna Tallboda/ Granboda samordnas i tid med öppnandet av nya boendeplatser i april Boendeplan Socialkontoret har omarbetat boendeplanen utifrån ovan angivna förslag med följande sammanfning: För äldreomsorgen innebär förslaget antalet äldreboendeplatser ökas med 75 under planperioden. Genom tillbyggnad av Linagården, Morö Backe, och Regnbågen, Anderstorp, tillskapas 47 äldreboendeplatser år Nytt äldreboende med 90 äldreboendeplatser lokaliseras till Morö Backe år En tillbyggnad av Norrgårda, Byske, med 10 äldreboendeplatser genomförs i början av planperioden. I avvaktan på tillbyggnaden är utförd görs en tillfällig lösning vid Sörgårda, Byske, med 10 äldreboendeplatser redan från äldreboendeplatser avvecklas under planperioden. Korttidsboendeverksamheten i Skellefteå C sammanförs till en korttidsboendeenhet med 28 äldreboendeplatser.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Handikappomsorgen har behov av ytterligare boendeplatser. Utifrån planeringsunderlag på individnivå redovisas ett omfande behov. I planen föreslås 123 boendeplatser under planperioden. Individ- och familjeomsorgen är beroende av utvecklingen på bostadsmarknaden i Skellefteå. Ett litet tillskott av lägenheter behövs under planeringsperioden. Socialnämnden föreslår , 175, kommunfullmäktige besluta anta socialkontorets reviderade förslag på boendeplan för kommunens socialtjänstverksamheter pröva ett resurstillskott på ytterligare 2,7 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa boendeplan Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yttrar sig Gunilla Åström, Håkan Lindh, Birgitta Burström, Inger Andersson-Öberg, Anders Hård, Gunnar Wiksten, Hans-Eric Wallin, Harriet Classon och Karin Andersson. Gunilla Åström yrkar boendeplanen för år 2009 revideras så nya platser i stadsdelen Morö Backe minskas från 90 till 60 som byggs i kvarteret Ömheten och socialnämnden planerar för 90 nya platser i stadsdelen Morö Backe i nästa skede. Håkan Lindh yrkar socialnämnden ges i uppdrag utöver de föreslagna åtgärderna komplettera boendeplanen enligt följande: 1. Fler särskilda boendeplatser tillskapas än vad som anvisas i den föreslagna boendeplanen, bl a så kommunen snabbt kan möta de behov som uppstår då äldre blir utskrivningsklara på lasarettet. I synnerhet för åren 2009 och framåt saknas detta i den föreslagna boendeplanen. För möta en situation med ett ökande antal äldre måste planeringen för dessa boendeplatser påbörjas omgående. 2. Planering bör inledas för ett Skellefteå med fritt val och värdighetsgarantier inom äldreomsorgen där utgångspunkten ska vara den äldres egna önskemål så långt som möjligt ska tillmötesgås. Detta ska både gälla var i kommunen man vill bo och om omvårdnadsbehovet ska lösas i det egna ordinära boendet eller i ett särskilt boende. 3. Planering bör inledas för ett Skellefteå där dagens offentliga monopol inom omsorgen kompletterats med en mångfald av olika vård- och

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 omsorgsgivare, som den äldre själv får välja bland. Självfallet med samma grad av skefinansiering som inom den kommunala omsorgen. föreslå kommunfullmäktige besluta 4. Att uppdra åt kommunstyrelsen i samarbete med socialnämnden utarbeta en plan för införandet av fritt val inom äldreomsorgen där en mångfald av utförare och upplåtelseformer bidrar till ökad kvalitet för de äldre samt vidgade utvecklingsmöjligheter för personalen. 5. Att planen framläggs till kommunstyrelse och fullmäktige för beslut under januari februari för det nya äldreboendet i stadsdelen Morö Backe - pröva en ny modell som innebär den som bygger huset sköter driften av fastigheten - ha öppen förfrågan om vem som ska driva det nya äldreboendet - samordning mellan dessa aktörer sker vid planering av äldreboende. Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Omröstning begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Håkan Lindhs yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 43 ja-röster och 22 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista. Ordföranden ställer sist Gunilla Åströms yrkande under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar fastställa boendeplan med revideringen nya platser i stadsdelen Morö Backe minskas från 90 till 60 som byggs i kvarteret Ömheten och socialnämnden planerar för 90 nya platser i stadsdelen Morö Backe i nästa skede.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Samtliga ledamöter tillhörande centerpartiets, folkpartiets, kristdemokraternas och moderata samlingspartiets fullmäktigegrupper reserverar sig mot beslutet.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 KF 258 KS 387 AU 775 Dnr Strukturplan , barn- och grundskolenämnden Skol- och kulturkontoret har utarbetat en strukturplan för år Syftet är utifrån den demografiska förändringen upprätta en hållbar och långsiktig planering för bibehålla en hög kvalitet i samtliga verksamheter samt en ekonomi i balans. Inriktningen på föreslagna åtgärder är Förtäta genom : - samtliga skolor görs till 6-9 skolor senast år flytta in förskola/fritidshem i skolor - skapa fleravdelningsförskolor. Omstrukturera genom : - inrätta personalpool för ett bättre samnyttjande av vikarier - utveckla den lokala organisationen - effektivisera administrationen, införa e-tjänster och förbereda för kundtjänst - bättre nyttja personalkompetens utifrån nya och befintliga behov. Avyttra genom : - minska lokalytor utifrån verksamhetens behov och budgetförutsättningar - minska personalvolym utifrån verksamhetens behov och budgetförutsättningar. Attrahera genom : - synliggöra kvalitet - säkerställa kompetens - stimulera till profilering - utveckla lärmiljöer enligt skola 2.0. I strukturplanen föreslås ett antal målvärden med inriktning på personaltäthet och kvalitetssäkring. Barn- och grundskolenämnden beslutade , 109, godkänna föreslagna åtgärder enligt ovan godkänna föreslagna målvärden i strukturplan

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 uppföljning av åtgärder i strukturplanen sker i samband med delårsbokslut och årsbokslut beslutad strukturplan ersätter tidigare beslutad strukturplan delge kommunfullmäktige beslutad strukturplan. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna strukturplan för åren uppdra åt barn- och grundskolenämnden fa nödvändiga omställningsbeslut utifrån strukturplanen löpande redovisa förändringsarbetet i års- och delårsrapporterna. Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yttrar sig Maria Marklund, Gunilla Hedström, Heléna Lindahl, Håkan Lindh, Maria Wiksten, Jörgen Lundqvist, Lars Åhman, Anders Hård, Andreas Löwenhöök, Daniel Ådin, Harriet Classon och Bert Öhlund. Anders Hård med instämmande av Håkan Lindh yrkar ärendet återremitteras till barn- och grundskolenämnden. Ordföranden ställer bifall respektive avslag till återremissyrkandet var för sig under proposition och finner kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. Anders Hård med instämmande av Håkan Lindh yrkar remissen får följande innehåll: - Ekonomisk analys - Barnkonsekvensanalys - Statistik om elevunderlag jämfört med det faktiska utfallet genom åren - Andra möjliga alternativ till effektivisering. Bert Öhlund yrkar remissen får följande innehåll: - Ekonomisk analys - Barnkonsekvensutredning - Musikskolans framtid. Ordföranden ställer framställda yrkanden var för sig under proposition och finner kommunfullmäktige bifallit Bert Öhlunds yrkande. Omröstning begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder Bert Öhlunds yrkande röstar ja. Den som stöder Håkan Lindhs yrkande röstar nej.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Vid uppropet avges 41 ja-röster och 24 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista. Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till barn- och grundskolenämnden med följande innehåll: - Ekonomisk analys - Barnkonsekvensutredning - Musikskolans framtid. Samtliga ledamöter tillhörande centerpartiets, folkpartiets, kristdemokraternas, miljöpartiets och moderata samlingspartiets fullmäktigegrupper reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Vi reserverar oss mot det sätt ärendet behandlades då Bert Öhlund som inte hade yrkat på återremiss kunde lägga ett eget yrkande på vad återremissen skulle behandla, vilket sedan vann vid votering.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 KF 259 KS 393 AU 798 Dnr Bildande av Destination Skellefteå AB Kommunledningskontoret anför följande: Utvecklingen av turism- och besöksnäringen är viktig för hela Skellefteå kommun. Näringen omse år 2006 cirka 800 miljoner kronor och sysselse cirka 700 årsarbetare. Tyngdpunkten ligger på sommarturism, privatresande på egen hand och camping. För turist- och besöksnäringen ska fortsätta utvecklas i Skellefteå och nå uppsa mål finns ett behov samla resurserna och tillsammans med näringen bygga en gemensam bild av destinationen Skellefteå istället för som i dag alltför mycket arbeta splittrat. Våren 2007 presenterades ett förslag om bildande av Destination Skellefteå AB. Tanken är bolaget via en ekonomisk förening ska ägas av aktörer inom turistoch besöksnäringen. Kommunen är en viktig partner. Syftet med bolaget ska vara långsiktigt stärka Skellefteås raktivitet som besöksmål och besöksområde, kommersiellt centrum, etableringsort och bostadsort samt bidra till skapa tillväxt och utveckling i regionen. Affärsidén innebär en gemensam kraftsamling för bygga en raktiv destination med lönsamma företag genom marknadsföra och sälja Skellefteå på utvalda marknader. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 508, remittera ärendet till fritidsnämnden som lämnade ett yttrande över förslaget. Kommunstyrelsen beslutade därefter , 323, för sin del arbeta för bildandet av ett gemensamt destinationsbolag. Kommunledningskontoret och fritidskontoret fick i uppdrag utreda förutsättningarna för överförande av turistbyråverksamheten och kommunens destinationsmarknadsföring till bolaget. I beslutet ingår även ett uppdrag utreda den framtida inriktningen för verksamheten vid Expolaris kongresscenter. Fritidsnämndens yttrande Fritidsnämnden har i sitt yttrande pekat på ett antal viktiga punkter vid bildandet av ett destinationsbolag: - vikten av tydliga uppdragsbeskrivningar, målsättningar och förbindelser

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 - den rena turistbyråverksamhet som handlar om service till gästande turister, underlag till turistiskt material m m kan övergå till ett destinationsbolag - den del av turistbyråns verksamhet som handlar om medborgarservice, webbservice, biljettkontor m m måste också hanteras här finns även kopplingar till de utredningar, mätningar m m som kundtjänstprojektet utfört - turistbyråns status som blå/gul behöver klaras ut - sommaröppna turistinformationer bör hanteras i separata avtal. Det är självfallet också viktigt en god personalpolitik tillämpas vid en förändring. Administrativa rutiner it-stöd m m måste också fungera. Analys och förslag Utifrån utredningen, inkomna synpunkter m m blir bedömningen ett framtida destinationsbolag även bör omfa nuvarande turistbyråverksamhet. Målsättningen ska vara turistbyråverksamheten ska ha samma nivå och serviceutbud som i dag. För den del som handlar om medborgarservice m m fordras ett nära samarbete med kommunens verksamhet. Ett tänkt destinationsbolag kommer därmed framförallt ha tre viktiga uppgiftsområden: - stadskärneutveckling - turistbyrå, turistinformation - försäljning, marknadsföring, evenemang Det nya destinationsbolaget bildas genom ombildande av nuvarande Skellefteå Erbjuder AB. Bolaget ska till 85 % ägas av den ekonomiska föreningen Skellefteå Erbjuder ekonomisk förening där aktörer inom turist- och besöksnäringen är medlemmar. Kommunen föreslås äga en mindre andel, 15 %. Destinationsbolaget måste ha ekonomiska resurser som möjliggör, tillsammans med olika aktörer, marknadsföra stora evenemang. Genom tillkomsten av den nya Arenan m m har förutsättningarna för genomföra större evenemang förbättrats i Skellefteå. Destinationsbolaget föreslås få ett aktiekapital på kronor. Medel för marknadsföring och destinationsutveckling samt medel för turismutveckling, totalt 2 miljoner kronor, överförs till bolaget. Från fritidsnämnden överförs anslag för turistinformation och turistbyråverksamhet. Anslag motsvarande det årliga bidraget till Skellefteå Erbjuder AB, kronor, överförs också. Branschen beräknas tillskjuta 2 miljoner kronor till bolaget.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 För Destination Skellefteå AB ska en styrelse med fem personer finnas. Av dessa föreslås Skellefteå kommun utse två ledamöter. Destinationsbolaget leds av en verkställande direktör. Utifrån bolagets mål bedöms också behov finnas av personella resurser för centrum/stadsutveckling, turistinformation/turistbyråverksamhet samt försäljning/marknadsföring. Förhandlingar förs om överföring av personal och verksamhet från kommunen till bolaget. Förslag till konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Destination Skellefteå AB framgår av särskild bilaga. Inriktningen ska vara destinationsbolaget ska börja fungera fr o m 1 januari Frågan om framtida inriktning för verksamheten vid Expolaris Kongresscenter bör utredas i särskild ordning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige för sin del godkänna bildandet av ett gemensamt destinationsbolag, Destination Skellefteå AB, genom ombildande av nuvarande Skellefteå Erbjuder AB där bolaget ägs till 85 % av branschen och till 15 % av Skellefteå kommun. För bolaget finns en styrelse med fem personer varav Skellefteå kommun utser två till bolaget överförs preliminärt anslag för marknadsföring/destinationsutveckling och turismutveckling, 2 miljoner kronor, samt anslag motsvarande nuvarande bidrag till Skellefteå Erbjuder AB, kronor, under förutsättning av överenskommelse kan träffas med bolaget om omfning och kostnader. Anslag för turistinformation/turistbyråverksamhet överförs också. Branschen beräknas bidra med 2 miljoner kronor bolagets ansvarsområde omfar stadskärneutveckling, turistbyrå/ turistinformation samt försäljning/marknadsföring/evenemang uppdra åt kommunstyrelsen, genom kommunledningskontoret, förhandla med destinationsbolaget om omfning och kostnader och därefter slutföra förhandlingar enligt MBL om överföring av verksamhet till bolaget för sin del godkänna konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv uppdra åt kommunstyrelsen utse styrelseledamöter och ägarombud.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Efter inlägg av Joakim Wallström, Jens Wikström, Håkan Lindh och Hans-Eric Wallin beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 KF 260 Dnr Interpellation av Maria Wiksten (kd) om arbetet med förhindra diskriminering och kränkning i gymnasieskolan (41/07) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten har till gymnasienämndens ordförande ställt följande interpellation: Från den 1 april 2006 gäller en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling i alla verksamheter som omfas av skollagen, Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Det finns numera ett barn- och elevombud (BEO) som bland annat ska se till lagen följs. Läs mer om BEO:s arbete på hemsidan: Lagen innebär varje förskola och skola måste ha en skriftlig likabehandlingsplan som årligen ska följas upp. Dessutom ska skolan direkt utreda och åtgärda om ett barn eller elev blir kränkt. Möjligheter få skadestånd för kränkande behandling har blivit lättare genom denna lag om skolan inte vidtar åtgärder mot kränkning. Med anledning av detta undrar jag: Hur arbetar gymnasienämnden så barn och elever får kännedom om det stärkta skyddet mot diskriminering och kräkning som finns? Har elevvården, lärare, rektorer fått utbildning omkring den nya lagen? Gymnasienämndens ordförande Bertil Almgren besvarar interpellationen. Sedan Maria Wiksten yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 KF 261 Dnr Interpellation av Maria Wiksten (kd) om arbetet med förhindra diskriminering och kränkning i för- och grundskolan (42/07) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten har till barn- och grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: Från den 1 april 2006 gäller en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling i alla verksamheter som omfas av skollagen, Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Det finns numera ett barn- och elevombud (BEO) som bland annat ska se till lagen följs. Läs mer om BEO:s arbete på hemsidan: Lagen innebär varje förskola och skola måste ha en skriftlig likabehandlingsplan som årligen ska följas upp. Dessutom ska skolan direkt utreda och åtgärda om ett barn eller elev blir kränkt. Möjligheter få skadestånd för kränkande behandling har blivit lättare genom denna lag om skolan inte vidtar åtgärder mot kränkning. Med anledning av detta undrar jag: Hur arbetar barn- och grundskolenämnden så barn och elever får kännedom om det stärkta skyddet mot diskriminering och kräkning som finns? Har elevvården, lärare, rektorer fått utbildning omkring den nya lagen? Barn- och grundskolenämndens ordförande Maria Marklund besvarar interpellationen. Sedan Maria Wiksten yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 KF 262 Dnr Interpellation av Håkan Lindh (fp) om nyttjande av nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder (47/07) Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Lindh har till personalnämndens ordförande ställt följande interpellation: Allians för Sverige gick till val på bryta det stora utanförskapet i vårt land. Ett utanförskap som inneburit över en miljon människor som vill - och med rätt insatser skulle kunna - ta ett jobb, har stängts ute. Alliansregeringens insatser på området har hittills varit framgångsrika. Under det första året har personer gått från utanförskap till en egen försörjning. Enligt min mening är den viktigaste förklaringen förutom högkonjunkturen de insatser som gjorts för fler jobb skall komma till, samtidigt som trösklarna för dem som stått allra längst från på arbetsmarknaden slipats ned. Nu i samband med budgetpropositionen 2008 tar regeringen ytterligare steg. Nu utökas möjligheten för vår kommun som arbetsgivare bidra till minska utanförskapet i Skellefteå, tack vare satsningen på nystart-, instegs- och nyfriskjobben. Nystartsjobb innebär ett företag inklusive kommunala bolag kan anställa en person som varit arbetslös i ett år (för ungdomar sex månader) till en lägre kostnad. Företaget blir befriad från arbetsgivaravgift under lika lång tid som personen varit arbetslös. Denna insats utvidgas nu till gälla fler och möjlighet öppnas även för våra förvaltningar fr o m Instegsjobb är en insats för främja integrationen av våra nyanlända svenskar. Det innebär kommunen endast behöver betala 50 % av lönekostnaden, resten står staten för. Denna insats har varit tillgänglig för kommunen sedan juli Nyfriskjobb är en ny reform för underlätta återinträdet på arbetsmarknaden för personer som varit långtidssjukskrivna. Förslaget innebär kommunens lönekostnader minskas med dubbla arbetsgivaravgiften för varje person vi anställer som varit sjukskriven i mer än ett år. Jag anser det är ytterst angeläget Skellefteå kommun tar tillvara de möjligheter som alliansregeringen skapar. Framför allt av medmänskliga skäl. Här kan även vi hjälpa till öppna de dörrar som så länge varit stängda för så

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 många människor i utanförskapets Sverige. Det är det viktiga, avgörande argumentet! Men en bonuseffekt med nystarts-, instegs- och nyfriskjobben är också vi kan anställa fler medarbetare till en lägre kostnad. Personer som självfallet kommer bidra till förbättra kommunens service till våra kommuninvånare. Med anledning av detta vill jag fråga: Hur har kommunen hittills nyttjat de möjligheter jag här beskrivit? Vilka planer finns för nyttja nystarts-, instegs- och nyfriskjobben framöver? Personalnämndens ordförande Harriet Classon besvarar interpellationen. Sedan Håkan Lindh yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 KF 263 Dnr Interpellation av Maria Wiksten (kd) om valfrihet i skola och omsorg (48/07) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: Konventionen om mänskliga rättigheter som röstades igenom i FN 1948 artikel 1 lyder: Alla människor är födda fria och har lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Dessa ord berättar om vi ska respektera och värdera varandras olikheter. Att vi utifrån vår olikhet har olika behov välja beroende på vem man är och vilket behov man har. Det är en utryck för människans möjlighet välja. Valfriheten kan se olika ut beroende på i vilken kultur och vilket sammanhang som man lever i. I vårt land handlar valfrihet till viss del om få välja skola, vård- och omsorgsform. Min fråga till kommunstyrelsen ordförande är: Hur ser Skellefteå kommun på begreppet valfrihet inom skola och omsorg? Hur anser du dagens regelverk inom skola och omsorg stämmer överens med FN:s artikel 1 om de mänskliga rättigheterna? Kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund besvarar interpellationen. I den därpå följande deben deltar Maria Wiksten, Håkan Lindh, Bert Öhlund, Gunilla Hedström, Maria Marklund, Harriet Classon, Erika Hägglbad, Åsa Gustafsson och Catrine Arvidsson. Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 KF 264 Dnr Interpellation av Göte Johansson (s) om belysning på nya bron i Byske (49/07) Kommunfullmäktigeledamoten Göte Johansson har till tekniska nämndens ordförande ställt följande interpellation: Sommaren 2006 invigdes nya bron över Byskeälven. Det blev en vacker och funktionell bro som jag tror de flesta Byskebor är rätt nöjda med. Före byggstart höll tekniska kontoret informationsmöten i Byske. Där visades skisser på den nya bron och pratades mycket om det var viktigt Byskeborna skulle uppleva bron som vacker och med en stil som påminde om den gamla bron. Detta upplever jag man lyckats infria på ett mycket bra sätt. Vad som inte har infriats är bron skulle belysas med strålkastare, både undersidan och bågarna. Belysningen skulle framhäva brokonstruktionen och bli ett vackert inslag under den mörka årstiden. Med anledning av detta vill jag fråga: 1. Varför har ingen belysning kommit på plats? 2. När tänker tekniska nämnden förverkliga planerna på belysning av bron i Byske? Tekniska nämndens ordförande Ola Burström besvarar interpellationen. Sedan Göte Johansson yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 KF 265 Dnr Interpellation av Maria Wiksten (kd) om möjligheten för gamla bo kvar i den egna bostaden (50/07) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten har till socialnämndens ordförande ställt följande interpellation: I Bodens kommun bor det en gammal man, Georg Sundström 98 år, som vill bo kvar hemma. Han har i hela sitt liv bott i Valvträsk, 5 mil norr om Boden. Han vill bo kvar där så länge han lever med hjälp och stöd av anhöriga och hemtjänst. Georg var beviljad hemtjänst fem gånger per dag och npatrull. Hjälpen fungerade bra och Georg var nöjd. Under vinter 2006/2007 åkte han ner på besök till sin dotter i Borås och blev där försämrad. Han bor hos dottern några månader men längtar hem till sitt Valvträsk. Dottern meddelar Georg ska komma hem till sommaren och vill då få samma hemtjänstinsats som tidigare till sin pappa. Georg får avslag på sin ansökan om hemtjänst och han erbjuds i stället plats på ett särskilt boende vilket han aldrig ansökt om. Kommunen bedömer Georg är för dålig för bo kvar hemma och kostnaden blir för hög på grund av de långa resorna till och från Valvträsk. Kommunens kvarnar mal och efter några turer får Georg hemtjänst men endast två gånger per dygn. Länsstyrelsen granskar ärendet riktar skarp kritik till Bodens kommun; insatser ska genomföras i samförstånd med den hjälpbehövande och frivillighet och självbestämmande ska vara vägledande. Finns det ett fall Georg även i Skellefteå? Med anledning av detta frågar jag socialnämndens ordförande: - Hur sker dialogen mellan den äldre om möjligheten bo kvar hemma så länge som möjligt med omfande hemtjänstinsatser kontra plats i särskilt boende, äldreboende? - Får den äldre samma insatser oberoende vilken del av kommunen han/hon är bos i?

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 - Har den äldre möjlighet få larm, npatrull oavsett vilken del av kommunen han/hon bor i? Socialnämndens ordförande Gunilla Åström besvarar interpellationen. Sedan Maria Wiksten yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 KF 266 Dnr Interpellation av Hans-Eric Wallin (v) om mat och valfrihet i hemtjänsten (51/07) Kommunfullmäktigeledamoten Hans-Eric Wallin har till socialnämndens ordförande ställt följande interpellation: Tjänstemannafacket SKTF har ställt frågor om ett värdigt liv i äldreomsorgen till 150 enhetschefer i landet. Frågorna har bl a handlat om maten, om man får lägga sig när man vill, om man erbjuds meningsfulla aktiviteter osv. Av undersökningen framgår det bl a : - 3 av 4 enhetschefer anser alla får bra och näringsriktig kost % svarar de äldre själva får bestämma när de ska lägga sig på kvällen % svarar de äldre inte får bo med sin make/maka när de flyttar till ett äldreboende. - Knappt 20 % uppger man kan ta med sitt husdjur till boendet. - Drygt 33 % anser de boende erbjuds meningsfulla aktiviteter. Det vore naturligtvis intressant få veta hur det är i Skellefteå och jag skulle därför vilja ha svar på följande frågor: - Hur är det med matkvalitén. - Hur stor del av de som bor i äldreboenden kan själva bestämma när de ska gå och lägga sig på kvällen respektive när de ska stiga upp på morgonen? - Får man bo med sin maka/maka när man flyttar till ett äldreboende? - Är det OK ta med hund, k, hamster eller annat husdjur till äldreboendet? - Erbjuds de boende meningsfulla aktiviteter? Socialnämndens ordförande Gunilla Åström besvarar interpellationen. Sedan Hans-Eric Wallin och Håkan Lindh yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 KF 267 Dnr Interpellation av Inger Andersson-Öberg (fp) om det drogförebyggande arbetet (52/07) Kommunfullmäktigeledamoten Inger Andersson-Öberg har till fritidsnämndens ordförande ställt följande interpellation: Aldrig någon sommar och höst har dagstidningen varit så full av artiklar om inbrott, stölder, skadegörelse, våldtäkter och misshandel som denna. I nyhetsmedia kan vi läsa om ett tilltagande gruppvåld bland ungdomar i årsåldern. Dessbättre har inte detta drabbat vår kommun, ännu. Trots olika förebyggande insatser i vår kommun har problemen bara ökat. Vad detta kan bero på kan man bara spekulera i. Frågor: Har drogerna ökat i vår kommun? Hur kan Skellefteå kommun jobba mer aktivt för stärka föräldrarna för på så sätt förebygga droger och brott och skapa ett tryggare samhälle? Har vi för få poliser? Fritidsnämndens ordförande Leif Öberg besvarar interpellationen. Sedan Inger Andersson-Öberg, Bertil Almgren och Kenneth Fahlesson yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 KF 268 Dnr Interpellation av Kurt Vallmark (c) om säker utemiljö netid (53/07) Kommunfullmäktigeledamoten Kurt Vallmark har till tekniska nämndens ordförande ställt följande interpellation: Polisen har ansvaret för lag och ordning råder. Kommunen har en stor uppgift skapa förutsättning för polisen kunna utföra detta stora och svåra uppdrag, (ex. bra belysning, placering av buskar, larm m m). Detta föranleder mig ställa följande frågor: - Kan människor som vistas ute kvällstid i Skellefteå med tätorter inom kommunen, känna sig trygga? - Om svaret är tveksamt kan man då se satsningar i 2008 års budget för öka tryggheten. - I byarna är det av stor betydelse för tryggheten vägbelysningen fungerar. Under förra vintern fick jag själv erfara mörker rådde vid flera veckoslut. Därför frågan, finns det någon planering för snabbt kunna serva glesbygden? Tekniska nämndens ordförande Ola Burström besvarar interpellationen. Sedan Kurt Vallmark, Joakim Wallström, Christina Björck och Kenneth Fahlesson yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 25 KF 269 Dnr Interpellation av Birgitta Burström (fp) om samarbete mellan restaurangutbildningen och äldreomsorgen (54/07) Kommunfullmäktigeledamoten Birgitta Burström har till socialnämndens ordförande ställt följande interpellation: Maten är viktig för hälsan. Det är speciellt viktigt för äldre, smaken och aptiten avtar när man blir äldre. Skulle det vara möjligt restaurangutbildningarna någon gång kunde tillreda mat på äldreboenden? Socialnämndens ordförande Gunilla Åström besvarar interpellationen. Sedan Birgitta Burström yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 26 KF 270 Dnr Interpellation av Birgitta Burström (fp) om Skelleftebostäder AB:s parkeringsövervakning (55/07) Kommunfullmäktigeledamoten Birgitta Burström har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: Kommunen har egna parkeringsvakter som sköter kommunens parkeringar. Skebo anlitar CarPark. Varför anlitar inte Skebo kommunens parkeringsvakter? Kommunstyrelsens har överlämnat till ordföranden i Skelleftebostäder AB Alf Granström besvara interpellationen. I den därpå följande deben deltar Birgitta Burström, Alf Granström, Henry Andersson, Stina Engström, Bert Öhlund och Ola Burström. Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 27 KF 271 Dnr Interpellation av Erika Häggblad (kd) om program för landsbygdsutvecklingen (56/07) Kommunfullmäktigeledamoten Erika Häggblad har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: Skellefteå kommun bestod från början av flera småkommuner innan kommunsammanslagningen. Skellefteå kommun är stor till sin yta och innehåller både glesbygd och tätbebyggelse. I dag sker en utflyttning från ytterområdena in till de mer centrala delarna av kommunen. Att hela kommunen ska leva är självklart kan man tycka men hur arbetas det för glesbygden ska ha utvecklingsmöjligheter. Kristdemokraterna undrar med anledning av ovanstående: - Finns det några fastställda riktlinjer kring glesbygdsutvecklingen i kommunen? - Vilka viktiga faktorer anser Skellefteå kommun fordras för glesbygden ska leva kvar och utvecklas. - Hur arbetas det med dessa faktorer? Kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund besvarar interpellationen. I den därpå följande deben deltar Erika Häggblad, Hans-Eric Wallin, Jens Wikström, Håkan Lindh, Heléna Lindahl, Harriet Classon, Henry Andersson och Carl-Göran Lundmark. Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 28 KF 272 Dnr Interpellation av Maria Wiksten (kd) om rutiner för personlig assistent enligt LSS (57/07) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten har till socialnämndens ordförande ställt följande interpellation: Skellefteå kommun har blivit anmäld till både JO och till länsstyrelsen när det gäller rutiner för ansökan om personlig assistent enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt anmälan avstår Skellefteå kommun utreda om en person har rätt till personlig assistent utan kommunen hänvisar till Försäkringskassan. Kommunen sätter inte heller in personlig assistent utan avvaktar Försäkringskassans beslut. Allt enligt anmälan. Bakgrundsinformation: LSS är en rättighetslagstiftning. För rätt till LSS ska den funktionshindrade tillhöra en personkrets. I LSS finns det möjlighet få hjälp med personlig assistent. Hjälpen är kostnadsfri och tanken är den personliga assistenten ska vara den funktionshindrades armar och ben. Har den funktionshindrade ett mer omfande hjälpbehov för de grundläggande behoven på mer än 20 timmar per vecka kan assistansersättning beviljas av Försäkringskassan till personlig assistans. LSS-lagstiftningen och Assistansersättningen är två olika lagar som ska handläggas separat hos två olika myndigheter. Varje myndighet ska göra en självständig bedömning. För få hjälp enligt LSS ska den funktionshindrade ansöka om detta hos kommunen. Kommunen kan även göra en anmälan till Försäkringskassan om de bedömer det kan vara aktuellt med assistansersättning. Den funktionshindrade kan även själv ansöka om assistansersättning direkt hos Försäkringskassan. Enligt uppgifter som kommit mig tillhanda följer Skellefteå kommunen inte lagen. Jag förutsätter kommunen inte medvetet bryter mot svensk lagstiftning. Med anledning av detta undrar jag vilka rutiner har Skellefteå kommun när det gäller utredning och beslut för personlig assistent enligt LSS.

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 29 Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.

30 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 30 KF 273 Dnr Fråga av Benny Lindqvist (mp) om utplacerade blomlådor på gator Kommunfullmäktigeledamoten Benny Lindqvist har till tekniska nämndens ordförande ställt följande fråga: Enligt ett referat i Norra Västerbotten inträffade under senaste sommarhalvår en kollision mellan en personbil och en blomlåda på en gata i ett av Skellefteås ytterområden. Blomlådan skulle vara utplacerad av tekniska kontoret. Med anledning av detta vill jag fråga följande: a. Hur många blomlådor har tekniska kontoret placerat ut och till vilken kostnad? b. Vilken är målsättningen med utplaceringen av lådorna och har den uppnåtts? c. Har tekniska nämnden tillsyn, så blomlådorna placeras på gatorna enligt gällande lagstiftning for trafik i vårt land? Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar tekniska nämndens ordförande Ola Burström frågan. Sedan Benny Lindqvist yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

31 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 31 KF 274 Dnr Fråga av Lars Åhman (fp) om statligt cykelbidrag och påskyndande av cykelled Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman har till tekniska nämndens ordförande ställt följande fråga: I Norra Västerbotten kunde man den 15 november läsa Vägverket vill ge ett 30-tal kommunen ett särskilt cykelbidrag. Skellefteå hör till gruppen eftersom Vägverket menar det finns en stor potential här för fler tar cykeln i stället för bilen. Vägverket betonar också stadsplaneringens roll för fungerande cykel - och kollektivtrafik. Det blir därför intressant se tekniska kontorets och nämndens arbete med motionen om ett brett cykelprogram för Skellefteå kommun. Det stora problemet i Skellefteå centrum är det saknas en öst-västlig cykelväg. I dagsläget tvingas cyklister antingen ut på vägen, där bilister inte alltid är vana hantera tvåhjularna, eller upp på trottoaren, vilket skapar problem för gångtrafikanter, särskilt när trottoaren är vintersmal p g a snövallar. Att skapa en öst-västlig cykelled genom centrum har varit på tal oräkneliga gånger här i fullmäktige, men fortfarande hörs en lösning vara ett decennium bort. Med anledning av Vägverkets cykelbidrag vill jag fråga: 1. Kommer Skellefteå kommun ansöka om storleken på cykelbidraget, eller är det Vägverket som gör en bedömning av summans storlek? 2. Kommer bidraget påskynda den öst-västliga cykelleden genom Skellefteå centrum? Med kommunfullmäktiges medgivande besvarar tekniska nämndens ordförande Ola Burström frågan. Sedan Lars Åhman yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

32 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 32 KF 275 KS 368 AU 733 Dnr Motion om utreda förutsättningarna för kommunala folkomröstningar via internet (29/00) Kommunfullmäktigeledamöterna Håkan Lindh och Lars Åhman anför i motion följande: Den här motionen syftar till stärka demokratin, öka den enskilda medborgarens möjligheter aktivt delta i samhällsdeben och därmed påverka de politiska besluten. Demokratin idag förutsätter medborgaren är i stånd vid behov aktivt företräda sina egna intressen och i alla fall en minoritet också är beredd ta på sig ett mer varaktigt och intensivt politiskt engagemang. Politik är inte bara partipolitik. Den som engagerar sig och deltar i samhällsdeben gör en politisk handling. Varje medborgare är en potentiell deltagare, en potentiell politiker och Internet öppnar möjligheter för dem som inte har så mycket tid gå på möten och delta på de mer traditionella sätten i demokratiprocessen. Genom interaktiv teknik ökar också den enskilde medborgarens möjligheter till politisk insyn och dialog. En framkomlig väg vore därför kommunala folkomröstningar på nätet. Bland fördelarna med rösta över Internet kan nämnas: - hög tillgänglighet: de flesta har tillgång till Internet i hemmet eller via bibliotek - snabbt och säkert valresultat: bara trycka på en knapp och resultatet kommer på skärmen - miljövänligt: ingen bilkörning till vallokaler och man slipper trycka upp valsedlar - enkelt administrera: ingen rösträkning - ökad demokrati: fler deltar i besluten - rådgivande kommunala folkomröstningar över Internet kan göras ofta. Vid premiärvalet i Arizona, USA, blev valet via Internet en succé. Mer än liberaler röstade digitalt på vem som skulle bli demokratiska partiets presidentkandidat jämfört med röstande i primärvalet för fyra år sedan. På närmare håll har Norrmalms stadsdel i Stockholms kommun just avslutat ett

33 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 33 försök med folkomröstning på nätet. Skellefteå kommun skulle således ha goda exempel följa. I datorer finns programvara som kan utformas så den passar den som sitter framför skärmen. De som inte har svenska som modersmål kan välja ett annat språk. De som är synskadade eller dyslektiker kan välja röstsyntes. Även andra typer av funktionshinder underlättas idag av datorer. Många soffliggare skulle nog rösta om de kunde göra det hemifrån. För garantera ingen röstar två gånger kan t ex smarta ID-kort användas som delas ut till alla röstberättigade. Man kan även använda de knappdosor som bankerna tillhandahåller när man ska betala räkningar över Internet. Information om den aktuella frågan finns lätt tillgänglig när man är uppkopplad. Man kan ha länkar till olika organisationer och partier som propagerar för Ja eller Nej. Även om surfandet ökar explosionsartat har inte alla tillgång till Internet i hemmet. Därför måste man kunna rösta även på allmänna platser. Redan idag finns det datorer på biblioteken och i skolorna. Datorer kan även göras tillgängliga på kommunalexpeditioner och i samarbete med posten på de postkontor som finns kvar och kanske kan även tipsombuden hjälpa till. Med anledning av ovan yrkar vi fullmäktige beslutar utreda förutsättningarna för kommunala folkomröstningar över Internet. Kommunfullmäktige behandlade , 42, en motion från Tore Gabrielsson om medborgarrådslag med förslaget om försök med rådslag där medborgarna kan ge tillkänna sin åsikt via en omröstning. Kommunfullmäktige beslutade sätten inhämta synpunkter från allmänheten får prövas för varje enskilt ärende. Kommunstyrelsens arbetsutskottet konstaterar motionens syfte sammanfaller med vad som beslutats med anledning av motionen om medborgarrådslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Efter inlägg av Lars Åhman beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

34 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 34 KF 276 KS 369 AU 734 Dnr Motion om lämna bidrag till adoptioner (4/02) Kommunfullmäktigeledamoten Eva Enqvist anför i motion följande: Skellefteå kommun minskar hela tiden i antal innevånare och vi bör hela tiden arbeta för göra kommunen raktivare. Det är dyrt adoptera barn genom Adoptionscentrum, det kostar mellan kronor, försäkringskassan lämnar ett bidrag på kronor per barn. En del kommuner i Sverige lämnar ett bidrag på kronor per barn, det är kommuner som Härnösand, Strömsund och Eskilstuna. Vi vill därför föreslå kommunfullmäktige beslutar lämna ett bidrag på kronor per barn som adopteras genom Adoptionscentrum. Kommunstyrelsens arbetsutskottet konstaterar då statligt bidrag lämnas till adoptioner är det tveksamt om sådana är förenligt med den kommunala kompetensen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen inte ska föranleda någon åtgärd. Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yttrar sig Eva Enqvist, Joakim Wallström, Agneta Hansson, Bert Öhlund och Håkan Lindh. Eva Enqvist yrkar bifall till motionen. Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Eva Enqvist yrkande var för sig under proposition och finner kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Omröstning begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Eva Enqvist yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 44 ja-röster och 20 nej-röster. 1 ledamot avstår från rösta. Hur var och en röstat framgår av bilagda voteringslista.

35 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 35 Kommunfullmäktige beslutar motionen inte ska föranleda någon åtgärd.

36 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 36 KF 277 KS 380 AU 759 Dnr Motion om strategi för internationella kontakter (21/03) Kommunfullmäktigeledamöterna Daniela Wikström och Lars Åhman anför i motion följande: Våra liv påverkas mer och mer av internationella skeenden. Vi reser mer och får därmed kontakter i andra länder och kulturer. EU-medlemskapet innebär vi i större utsträckning berörs av och blir involverade i beslut tagna utanför rikets gränser. Via informationstekniken, TV och andra media får vi allt lättare information om och influenser från hela världen. Via invandring och flyktingmottagning får vi i den egna kommunen större inflytande från andra kulturer. Detta påverkar var och en av oss och måste också påverka kommunens agerande. Allt fler kommuner i landet skaffar sig därför en strategi för internationella kontakter. I en långsiktig strategi anges syftet med internationaliseringen, vissa riktlinjer samt avgränsningar. I vår strategiska plan finns skrivningar om omvärlden, men vi upplever dessa inte är tillräckligt tydliga. Dessutom saknar vi helt den långsiktiga strategin omsätts i konkreta handlingsplaner som upprättas årligen. I några kommuner har man tills en internationell grupp med uppgift vara ett diskussionsforum för internationella frågor och samordna kommunens internationella verksamheter. Den sorterar under kommunstyrelsen, är ett informellt forum utan egen budget och sammanträder 3 4 gånger per år. Självklart behöver Skellefteå kommun utveckla sin strategi för internationella arbeten! Med anledning av ovan yrkar vi fullmäktige beslutar Skellefteå kommun skaffar sig en tydlig strategi för internationella kontakter den kommunala strategin årligen konkretiseras i en handlingsplan frågan om bildande av en internationell grupp med särskilt ansvar för omvärldskontakterna utreds.

37 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 37 Kommunledningskontoret anför följande: I de tidigare strategiska planerna har omvärldsfrågorna omnämnts som viktiga för tillvarata kommunens intressen och utveckla regionens konkurrensförmåga och raktionskraft. Kommunens styrkort anger i perspektivet Utveckling/tillväxt som en nyckelfaktor Strategiskt utbyte med omvärlden. Varje verksamhet förväntas i sin planering vidta åtgärder som stödjer målen. Kommunledningskontoret lät 1999 göra en inventering och analys av kommunens omvärldsarbete. Av de områden som utpekades som intressanta har flera därefter legat till grund för dagens styrkort. Kommunledningskontoret konstaterar det i dag bedrivs ett omfande omvärldsarbete på många håll i kommunen. Dessa arbeten är dock inte i alla stycken samordnade. En tydligare inriktning för detta arbete skulle kunna öka utbytet av kommunens omvärldsarbete. En strategi för kommunens omvärldsarbete kan tydligare inrikta arbetet både vad gäller geografi och områden. En sådan strategi bör omfa både internationella frågor som de nationella. Kommunledningskontoret tillstyrker en ny omvärldsstrategi upprättas. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - med bifall till motionen uppdra åt kommunstyrelsen upprätta en omvärldsstrategi. Efter inlägg av Lars Åhman beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

38 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 38 KF 278 KS 342 AU 695 Dnr Motion om hastighetsbegränsning vid Lövångersskolan (42/06) Kommunfullmäktigeledamoten Tore Gabrielsson anför i motion följande: Näsåkersvägen, som ligger i anslutning till Lövångersskolan, inbjuder till köra fort. På den stora platsen framför skolan och i anslutning till Näsåkersvägen stiger skolans elever av och på sina skolskjutsar och skolbussar. Eleverna passerar vägen på rasterna för gå ner till affärerna i samhället och för besöka ungdomsgården. För hög hastighet på vägen utgör en fara för eleverna. Den del av Näsåkersvägen som passerar skolan borde därför hastighetsbegränsas till 30 km/timme. Jag föreslår kommunfullmäktige beslutar Näsåkersvägen förbi skolan hastighetsbegränsas till 30 km/timme. Tekniska kontoret anför följande: Rent allmänt gäller förare av fordon inom ramen för högsta tillåtna hastighet ska anpassa hastigheten med hänsyn till rådande förhållanden för förhindra olyckor. Det är därför många gånger nödvändigt hålla en lägre hastighet än den siffermässigt högsta tillåtna, exempelvis på grund av skolbarn befinner sig på eller i omedelbar anslutning till vägen. Om det finns anledning anta en rimlig hastighetsanpassning inte sker på grund av förhållandena är dolda eller kan missbedömas, kan det finnas anledning sänka den högsta tillåtna hastigheten genom lokala trafikföreskrifter. Hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen kan medges i de fall där det är särskilt motiverat trafikanter uppmärksammas på förhållanden på eller intill vägen. Så kan vara fallet till exempel vid skolor där sådan hastighetsbegränsning är påkallad för barnens säkerhet. Näsåkersvägen, vid skolan, har tidigare varit busstation. Nu är busstationen flyttad och byggnader har rivits. Platsen är nu en stor asfaltyta utan gatustruktur. Det finns idéer för denna plats i förslaget till fördjupning av översiktsplanen. I nuläget, med hänsyftning till ovanstående, anser tekniska kontoret det befogat med en hastighetssänkning till 30 km/tim på Näsåkersvägen förbi skolan.

39 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 39 Polismyndigheten har getts tillfälle yttra sig i ärendet och har inget erinra mot en sänkning av hastigheten till 30 km/tim på Näsåkersvägen vid Lövångerskolan. Tekniska nämnden beslutade , 182, med stöd av 10 kap 1 andra stycket 14 trafikförordningen (1998:1276) med begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap 17 första stycket får fordon inte föras fram med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på Näsåkersvägen mellan 45 meter från Kungsvägen och Skolvägen föreskriften ska gälla vardagar mellan klockan och klockan årligen mellan 15 augusti till 15 juni. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionens syfte är uppfyllt genom tekniska nämndens åtgärder. Efter inlägg av Tore Gabrielsson beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-20.55 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Agneta Hansson och Karl-Erik

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2013-04-24 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.30, 13.30-18.50 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh

Läs mer

Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan

Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 273 Dnr KS 2013-000764 214 Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 09.00-12.45, 13.30-14.15 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Tore Gabrielsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2012-11-06 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.25, 13.25-18.00 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2015-04-21 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare Hans

Läs mer

8. Interpellation av Carina Sundbom (C) om testanläggning för spårbunden teknik inom Skellefteå kommun (22/15)

8. Interpellation av Carina Sundbom (C) om testanläggning för spårbunden teknik inom Skellefteå kommun (22/15) Kommunfullmäktige Kungörelse Tid och plats för Tisdag 15 september 2015, klockan 10.00 sammanträde Forumsalen, Campus Skellefteå Klockan 10.00-10.30 Gunnar Landsell, Luleå tekniska universitet, berättar

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2010-04-20

PROTOKOLL 1 (32) 2010-04-20 PROTOKOLL 1 (32) 2010-04-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-19.30 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Jan-Anders Melander, vice ordförande i kommunrevisionen,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Campus, kl 08.00-15.55 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Annika Nyman, tjg ers

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2011-12-13

PROTOKOLL 1 (23) 2011-12-13 PROTOKOLL 1 (23) 2011-12-13 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-16.35 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Alf Granström, ordförande Skelleftebostäder

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2010-05-10 Personalnämnden Plats och tid Medelfors kl 08.00 17.15 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) 14.35 Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Stig Stefansson (C)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2014-10-14 232 Dnr KS 2014-000480 101 Riktlinjer för en utvecklad invånardialog Sammanfattning Skellefteå kommun har arbetat med invånardialoger under

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-08-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 16.30 Gruppmöten kl. 12.00 13.00 Beslutande Leif Öberg, (S) ordförande Joakim Wallström, (V) vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (42) 2010-02-23

PROTOKOLL 1 (42) 2010-02-23 PROTOKOLL 1 (42) 2010-02-23 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.20, 13.20-19.00 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-8.30, 11.00 12.00, 13.00-14.55 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 mars 2008, klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-05-21

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-05-21 1 Socialnämnden 2014-05-21 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 15.05 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35 1 (10) Plats och tid Silen, 16.00 17.55 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson (S) Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-04-27 Gymnasienämnden Plats och tid Odenrummet, samhällsbyggnadskontoret, kl 08.00 15.45 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Daniela D Angelo

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: ,

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: , PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-08-22 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön 2017-08-22 kl. 10:00-12.00, 13.00-13.55 Beslutande Yvonne Lorentzson (S) ordförande Bengt Holwaster (MP)

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken PROTOKOLL 1(16) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s, 7-24, 26-30 Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 8:30-9:45 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 86-91 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-09-14 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Brinken E1 kl 14 00 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Helena Moen (C) Roger Johansson(S)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer