Svensk Trafiktidning. Årgång 91. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Trafiktidning. Årgång 91. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg"

Transkript

1 Svensk Trafiktidning 1 Februari 2010 Årgång 91 En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

2 ledare Hur mycket tror du din lön ökar i år? På annan plats i detta nummer får ett antal medlemmar frågan enligt rubriken och i skrivande stund har jag ingen aning om vad svaren blir. Just nu går diskussionens vågor höga hos arbetsmarknadens parter. Med draghjälp från konjunkturläget hävdar arbetsgivarna att det inte finns ett öre att fördela, i vart fall inte för centralt överenskomna löneökningar. De stora förbunden såväl inom LO som TCO har självfallet en annan uppfattning och menar att löneökningsmärket bör ligga mellan 2,5 och 3 %. Konjunkturinstitutet vars huvuduppgift är att göra ekonomiska prognoser till ledning för bl a arbetsmarknadens parter har på senare tid gett uttryck för en mer optimistisk bild av samhällsekonomin för perioden Man räknar med mycket låg inflation de kommande åren och räknar med årliga löneökningar på 2,2 2,3 %. Erfarenhetsmässigt brukar de faktiska löneökningstalen bli något högre än vad Konjunkturinstitutet prognostiserar. Mot denna bakgrund och oavsett vad det faktiska utfallet blir av vårens förhandlingar kommer de som har ett arbete med stor sannolikhet att få en del mer i plånboken under TJ utgår ifrån icke försumbara reala löneökningar för våra medlemmar under Detta i kombination med att alla löntagare får ytterligare skattelättnader under 2010 gör att de som har arbete kan se året an med tillförsikt, oavsett någon tiondel upp eller ner vad gäller faktiskt förhandlingsutfall. TJ och våra samarbetspartners har en uttalad strategi för att utfallet för våra medlemmar ska bli så bra som möjligt. Mer om detta i kommande nummer av tidningen. björn karlsson redaktion Svensk Trafiktidning Nr 1. Årgång 91. Februari 2010 Redaktion: Box 2131, Stockholm Besöksadress: Lilla Nygatan 14 Telefon, kansli: Telefontid: Mail: Ann-Charlott Juliusson Mail: Björn Karlsson Mail: Jan Sandgren Mail: Stig Blomberg Mail: Sören Svensson Mail: Ansvarig utgivare: Jan Sandgren Hemsida: Produktion: Printing Malmö AB Tryck: Printing Malmö AB Omslagsbild: Ulf Söderström (vä) och Lars-Åke Näslund leder förhandlingarna om nya kollektivavtal för Trafikverkets räkning. Foto: Sören Svensson Tidningen påtar sig inte ansvar för artiklar, bilder etc, som utan föregående beställning eller uppmaning sänts till redaktionen från andra än medlemmar i TJ. 2

3 Foto: Olle Östman Diskussion om yrkande: från vänster Lotta Juliusson, TJ ordförande, Hans-Inge Larsson, Interfleet, Hampus Åqvist, Arriva, Nils-Gunnar Nyholm, SJ, Gunnar Melin, A-train spårtrafikavtalet 2010: Inga siffror och lönesättande samtal Nästan 40 % av TJ medlemmar omfattas av det så kallade spårtrafikavtalet. Nuvarande avtal går ut den 31 mars och ska ersättas av ett nytt, som TJ och Sveriges Ingenjörer nu förhandlar fram med Almega som motpart. TJ vill träffa ett avtal som är sifferlöst enligt samma modell som Saco-S tillämpat på den statliga sektorn sen många år. TJ vill också införa en i princip allomfattande modell av lönesättande samtal, innebärande att varje Saco-medlem förhandlar med sin chef om sin lön. Det är en be prövad metod på ett flertal områden, men har tidigare tillämpats bara i begränsad omfattning inom spårtrafikavtalets ram. I mitten av januari kallade TJ till löneseminarium med syfte att diskutera fram underlag för ett yrkande till det nya spårtrafikavtal som ska gälla från den 1 april Företrädare för TJmedlemmarna vid Arriva, A-train, CargoNet, EuroMaint Rail, Green Cargo, Interfleet, ISS Trafficare, MTR, SJ, Stockholmståg samt Infranord deltog. Det innebar att hela 1200 medlemmar av de ca 1350 som berörs av avtalet var företrädda. Överenskommelse nåddes lätt vad beträffar det ekonomiska läget och förutsättningarna i vår bransch för ett framgångsrikt avtal. Likaså förordas att TJ och Sveriges Ingenjörer träffar ett separat löneavtal med Almega, som givet kommer att skilja sig från ett motsvarande Seko-avtal. TJ önskar (yrkar) en decentraliserad lönebildning eftersom vi har den uppfattningen att TJ-medlemmen och hans/hennes chef bäst vet förutsättningarna för utveckling av arbetsuppgifter, kompetensutveckling, lönesättning etc. Lönen bör helt enkelt sättas där kunskapen är störst. Om detta blir verklighet genom det kommande avtalet är TJ huvuduppgift att genom det centrala och de lokala avtalen skapa goda och tillitsfulla for- Faktaruta: Lönesättande samtal innebär att chef och medarbetare gemensamt sätter medarbetarens lön och samtidigt fastställer åtaganden samt grundelement för kompetens utveckling för det kommande året. Lönesättande samtal innebär att Saco-medlemmen framledes tar ansvar för löneförhandlingen coachad av TJ lokala fackliga företrädare. Tidigare löneförhandlade lokal facklig TJ-företrädare för 20, 30 kanske 50 medlemmar. mer för lönesamtalen mellan chef och medarbetare. TJ lokalt och centralt ska också utgöra bollplank under den tid då TJ-medlemmarna förhandlar sin lön med sin chef. forts sid 4 3

4 i marginalen EuroMaint Rail förvärvar underhållsverkstad för järnvägsfordon i Landskrona. 1 januari 2010 övertog Euro- Maint Rail Skandiatransports underhållsverkstad i Landskrona. Verkstaden utför underhåll och revisioner av gods- och tankvagnar och järnvägsvagnar för fordonstransporter och är enda underhållsverkstaden med tysk VPI-certifiering i Sverige. Kundkretsen finns både i Sverige och utomlands. Dess goda renommé och kunnande stärker EuroMaint Rails position i Sverige och även internationellt inom godsvagnsunderhåll. EuroMaint Rail i Europa. EuroMaint Rail etablerar sig i Europa genom förvärv av RSM Group i Tyskland. RSM Group är största oberoende underhållsföretaget för underhåll på järn - vägsfordon. Rail Service Management Group (RSM) har en etablerad position på tyska underhållsmarknaden och erbjuder underhåll och ombyggnad av alla typer av järnvägsfordon. Övertagandet sker i januari och är ett första steg i EuroMaint internationella expansion. Karin Nyberg Lönesättande samtal Inom Banverket genomfördes lönesättande samtal för första gången under Totalt var det 104 Saco-medlemmar som deltog i detta första försök med denna metod till lönesättning. Av dessa 104 var det endast en som inte kunde komma överens med sin chef om ny lön. Där fick facket träda in och förhandla fram den nya lönen. Vi hade tillsammans med Banverket genomfört riktade utbildningar för de som anmält intresse för lönesättande samtal. Det var både chefer och medarbetare som deltog i dessa utbildningar. I den enkät som vi gjort i efterhand visar det sig att hela 92% ansåg att chefen var kompetent att hålla ett lönesättande samtal. Vissa ansåg dock att det finns en utvecklingspotential, men det är ändå ett bra resultat där utbildningsinsatsen som genomfördes säkert bidragit positivt. Den viktigaste förväntningen som vi hade på resultatet av de lönesättande samtalen, var att tydligheten över lönesättningen skulle bli bättre. Enkäten visar att bland de som hade lönesättande samtal ansåg 46% att de visste på vilken grund lönen sätts. För övriga medlemmar var siffran 32%. Bland de som hade lönesättande samtal svarade 58% att de visste hur de kunde påverka sin lön medan för övriga var motsvarande siffra 45%. Det visar att de som genomförde lönesättande samtal har en tydligare lönesättning än de som får sin lön förhandlad med hjälp av facket. Förklaringen är att en chef som har lönesättande samtal med sin medarbetare tvingas att vara tydlig i sin argumentering och måste kunna svara direkt till sin medarbetare på de frågor som uppkommer i samtalet. Chefen kan inte längre gömma sig bakom andra personer som utsetts till att leda löneförhandlingar eller skylla på att om jag hade fått bestämma hade du fått mer i lönehöjning, men nu osv. Bland de som hade lönesättande samtal är det endast 3% som inte kan tänka sig genomföra lönesättande samtal nästa gång. Bland övriga var motsvarande siffra 8%. Enkäten visar tydligt på ett stort intresse för lönesättande samtal Sören Svensson forts från sid 3 För att lönesättande samtal ska kunna etableras för i stort sett alla Sacomedlemmarna inom spårtrafikavtalets område krävs utveckling också av de lönesättande cheferna. De måste få utökade mandat och möjligheter att fritt i förhandling med medarbetaren sätta hans/hennes lön. Den mer än hundraåriga rätten för en chef att leda och fördela arbetet måste nu åtföljas av befogenheter att också löne sätta medarbetaren. För att TJ medlemmar och deras 4 respektive chefer ska känna tillförsikt att sätta sig i lönesättande samtal redan i vår gör TJ den bedömningen att omfattande utbildningsinsatser är nödvändiga för chefer, medlemmar och fackliga lokala företrädare. Utbildningen bör ske lokalt och gemensamt för dessa grupper just för att plattformen för den nya metoden för lönesättning ska vara den samma. För att nå framgång med TJ och Sveriges Ingenjörers yrkande krävs att Almega har samma värdegrund. Underhand har de deklarerat detta. Företrädare för bolagen inom spårtrafikavtalets område utgör förhandlingsdelegation i Almega. Därför kommer TJ snart att få svar på arbetsgivarens intresse för en modern lönebildning. Med hänsyn till osäkerheten beträffande global och nationell ekonomi, branschföretagens utveckling och ett nytt sätt att förhandla är det nog klokt att träffa ett ettårsavtal. Det kommer också att formuleras som TJ yrkande Jan Sandgren

5 Är driftledare i buss bolag skyldiga att arbeta delad dag? Frågan enligt rubriken prövades av Arbetsdomstolen i en dom av den 13 januari 2010 (ADs dom nr 2/10). Upprinnelsen till tvisten var att Busslink i Sverige AB (Busslink) la ett schema för ett antal driftledare som innebar att driftledarna vid fem tillfällen per månad fick sin arbetstid uppdelad i två arbetspass med fyra timmars ledig het mellan passen. De direkta frågor som domstolen hade att ta ställning till var 1) huruvida en sådan arbetstidsförläggning kunde anses tillåten enligt kollektivavtalet (Tjänstemannavtalet för transportbranschen)? 2) huruvida arbetstidsförläggningen var förenlig med driftledarnas enskilda anställningsavtal? Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet I domskälen uttalade domstolen generellt att det normalt ligger inom ramen för arbetsgivarens arbetsledningsrätt att bestämma om arbetstidens förläggning för anställda. Domstolen konstaterade dock att exempelvis arbetstidslagen och arbetsmiljölagen inskränker denna relativa frihet för arbetsgivaren. Detsamma kan också gälla till följd av regler i aktuellt kollektivavtal eller individens enskilda anställningsavtal. Tjänste mannavtalet för Bussbranschen Domstolen konstaterade efter att ha begrundat och tolkat tjänstemannaavtalet att detta inte innehöll något uttryckligt förbud mot uppdelning av arbetstiden i olika arbetspass. Därefter gick man in på en bedömning av avtalets tillkomst och försökte utreda om det varit någon diskussion under de återkommande avtalsförhandlingarna som kunde kasta ljus över frågan huruvida det skulle vara tillåtet eller inte med uppdelade arbetspass. Det konstaterades att frågan om uppdelade arbetspass inte varit uppe till uttrycklig diskussion mellan avtalsparterna (något som f ö var ganska naturligt eftersom det inte tidigare förekommit någon uppdelning av tjänstemännens/driftledarnas arbetspass). Slutsatsen av domstolens genomlysning av kollektivavtalet blev således att tjänstemannavtalet inte kunde ges den innebörden att delad dag skulle vara något som var förbjudet. Enskilda anställningsavtal Därefter kom domstolen in på fråga 2) ovan. Innehöll de enskilda anställningsavtalen föreskrifter som hindrade en utläggning av arbetstiden i två arbetspass samma dag? Beträffande denna fråga för domstolen ett intressant resonemang. Precis som beträffande tolkningen/ bedömningen av Tjänstemannaavtalet konstaterade AD att inte heller driftledarnas enskilda anställningsavtal innehöll något uttryckligt förbud mot delad dag. Normalt är det då så att den enskilde driftledaren kan vara tvungen att finna sig i långtgående förändringar av sina arbetstidsförhållanden. Dock säger domstolen att en sådan eventuell skyldighet kan variera beroende på arbetsuppgifternas beskaffenhet och praxis hos arbetsgivaren och branschen i övrigt. Trots att något uttryckligt förbud inte finns i vare sig kollektivavtal eller anställningsavtal kan en arbetsgivare alltså vara förhindrad att dela upp arbetspassen om det står i strid med vad som är brukligt (praxis). AD noterar att det inom Busslink visserligen pågått en försöksperiod med delad dag för vissa tjänstemän men att det i övrigt inte förekommit inom varken Busslink eller bussbranschen i övrigt. Av detta skäl ansågs de enskilda anställningsavtalen ha slutits med utgångspunkt i vad som var företags- respektive branschpraxis. De aktuella driftledarna skulle alltså mot bakgrund av vad som fick anses vara praxis inte behöva finna sig i den långtgående förändring av sina villkor som arbetsgivaren önskade införa. Vilka slutsatser kan man då dra av domen? Man måste vara försiktig med alltför långtgående slutsatser. Praxis kan variera från bolag till bolag. Inget hindrar en arbetsgivare från att införa regler om arbetstid i det enskilda anställningsavtalet som möjliggör delad dag. Viktigare är kanske att segern i AD kan visa sig bli en Pyrrhusseger för arbetstagarsidan. Vad är det som hindrar att arbetsgivaren säger upp de enskilda anställningsavtalen för omreglering under påstående att verksamheten kräver tjänstgöring på det sätt som parterna tvistar om? För att försäkra sig häremot bör åstadkommas en reglering i kollektivavtal som hindrar delad dag för tjänstemän alternativt en reglering om lönetillägg för sådana situationer. Björn Karlsson 5

6 Foto: Olle Östman SJ trafikledning samtal på 24 timmar Isbarken på vindrutan ligger cmtjock, att skrapa räcker inte långt snarare krävs hammare och slägga. Morgonrusningen går i ultrarapid och avgångstiden för X2000 mellan Göteborg och Stockholm närmar sig alltför snabbt. Äntligen, Götaälvbron passerad och på sliriga gångbanor mot plattformen. Då hör jag, det välkända plingandet Tåg XXX mellan Göteborg och Stockholm, med ordinarie avgångstid har fått ändrad tid till Tiden är preliminär och kan komma att ändras. En stor kaffe senare och med en ny pocketbok i väskan kliver jag på tåget, ett tåg som 9 minuter tidigare dundrade in på plattformen, tömdes på resenärer, fylldes med mat, tidningar och fick ny personal. När vi rullar ut från Göteborg tar det inte lång tid innan frukosten serveras. Vintern på spåret märks tydligt när snön yr utanför fönstret. Telefonen ringer hos SJ Trafikledning, en normal novemberdag ca samtal på ett dygn för att den 22 december nå upp till Varje besvarat samtal leder i sin tur till minst två utgående telefonsamtal. Det är här den operativa ledningen har sitt hjärta, Operativ chef, Trafikledare, Operativ personalledare, Driftstöd, Fordonsledare, Catering samordning 6 och Trafikinformatör samsas i den stora lokalen mitt inne i Stockholm. Dygnet runt, året runt rullar informationen över bildskärmarna, ringer telefonerna och fattas snabba beslut som gör att mitt tåg kunde rulla iväg mot Stockholm bara 9 minuter efter ankomst till Göteborg. Jag möter TJ företrädare på SJ Trafikledning Olle Östman en råkall vinterdag i januari. Det är en tuff verklighet Olle beskriver för mig, prata igång en X2:a, beställa bussar eller ska vi ta bandvagn, ombordpersonal som ringer om övergångar eller försöka få tag på personal till tåget som kom in 3 timmar sent och ska iväg snabbt. Telefonerna ringer, det går inte att tala med alla samtidigt. I normalläge missar Trafikledningen ca 13 % av samtalen, antingen för att den som ringer lägger på eller inget svar. När det brassar på för fullt i telefonerna missar man ca 27 % av samtalen. Den operativa personalen behöver få snabba besked, kunderna nöjer sig inte med vaga antaganden. Det är trångt på spåren. Det är frustrerande att inte få svar men också att ha känslan av att inte räcka till, säger Olle. Det är inte lätt när man tvingas ställa in trafik, ta Östgötatrafiken som exempel där snörök i kombination med fukt gjorde att strömavtagarna blev nedisade och så tunga att de inte fick kontakt med ledningen. Hela trafiksystemet ställdes in, Euro- Maint gjorde ett jättejobb och fick ut de nedisade fordonen i trafik. Två timmar senare var det samma visa igen, nedisade strömavtagare. Den operative chefen vid SJ Trafikledning visste nog att han levde vid det tillfället. Ska man ha ont i magen när man ska gå till jobbet säger Olle och tittar allvarligt på mig. Vi avslutar vårt samtal med att resonera om hur den lilla människan mår efter en dag på jobbet när: Telefonen har ringt kontinuerligt hela passet och datasystemet talar om att du har missat 27 % av inkommande samtal Personaltillgången är knapp Fordonen går sönder Avgångar förskjuts Man inte kan ge besked om när det rullar igen Kort sagt, när någon länk i den viktiga kedjan brister Bakom alla yrkestitlar hittar vi en människa av kött och blod som ska kunna gå till jobbet med glädje och stolthet. Alla länkar i kedjan är lika viktiga, var och en på sitt sätt, låt oss se till att alla mår lika bra när de går hem efter jobbet som de gjorde när de kom dit. Lotta Juliusson

7 ö p p e t b r e v är Nobina Sverige AB fackföreningsfientligt? Rubriken kan verka tillspetsad men frågan är i högsta grad befogad. Under lång tid och fram till för ett drygt år sedan behandlades Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ, salongsfähigt och korrekt av dåvarande Swebus, nu Nobina. Representanter för TJ satt tillsammans med övriga fackförbund med i samrådsorganet Central Samverkan och fick fortlöpande information samt deltog i olika samrådssammanhang. Utan förvarning upphörde dock kallelser att skickas till TJs representant i Central Samverkan. Till saken hör att TJ har knappt 250 medlemmar i Nobina och därmed är det ojämförligt största tjänstemannafacket inom företaget. Långt större än övriga tjänstemannaförbund tillsammans. På förfrågan om orsaken till utfrysningen uppges från Nobinas sida att TJ saknar kollektivavtal. Det är i och för sig korrekt. Det aktuella kollektivavtalet tecknas på arbetstagarsidan av Unionen och Sveriges Ingenjörer. När TJ förklarar att vi är beredda att stå som part och underteckna gällande avtal blir svaret från Nobina helt sonika: Det är vi inte intresserade av!!! Nobina vägrar teckna kollektivavtal med det största och därmed mest representativa tjänstemannafacket inom före taget!!! Tanken med Central Samverkan och det samverkansavtal som ligger till grund för detta organ är att avbyråkratisera medbestämmandet och flytta ner inflytandefrågorna dit de hör hemma, till lokalplanet. Frågorna ska dryftas mellan representanter för företaget och de anställda. Till dem som naturligen är bäst införstådda i lokala förhållanden och i olika för det enskilda företaget speciella förutsättningar. Nobina förvägrar TJs medlemmar den möjlig heten. TJs medlemmar som vanligtvis är chefer/ arbetsledare får ofta information om nyheter som chefstillsättningar och verksamhetsförändringar via Kommunals medlemmar. D v s de arbetstagarkategorier som man är satt att leda. Denna situation är naturligtvis absurd och närmast förnedrande för TJs medlemmar. Nobina, ta ert förnuft till fånga och ta den resurs tillvara som TJs medlemmar i företaget utgör! Björn Karlsson Nobina Sverige AB samverkan med personalorganisationer Nobina Sverige har genom åren haft en väl fungerande samverkan mycket tack vare en uttalad ambition att gentemot kollektivavtalsbärande organisationer reglera och tydliggöra samverkan och förhandlingsordning i form av ett medbestämmandeavtal. Med den medlemsmässigt största fackliga organisationen, Svenska Kommunalarbetareförbundet, har dessutom Nobina under ett par år haft ett program under namnet Utvecklad samverkan, i syfte att underlätta bägge parters arbete att nå gemensamma mål. I bolagets centrala samverkansoch arbetsmiljökommitté har man i samband med samtliga ordinarie möten under 2009 haft rejäl extra mötestid för att på bästa sätt diskutera och utveckla samsyn i angelägna frågor. TJ har fram till och med 2008 suttit med i bolagets centrala samverkans- och arbetsmiljögrupp utifrån gammal hävd och att förre förbundsordföranden för TJ klart uttalade att TJ fått mandat att representera Sveriges Ingenjörer i bolaget. I samband med en tvist kring fördelning av lönepotten 2008, fanns anledning att reda ut begreppen med Sveriges Ingenjörer huruvida ett mandat lämnats till TJ att representera Sveriges Ingenjörer inom ramen för medbestämmandeavtalet. I en överläggning den 26 februari 2009 med berörda parter fastslogs att ett sådant mandat inte var aktuellt att ge till TJ från Sveriges Ingenjörer. Nobina konstaterade då att man endast kallar TJ enligt medbestämmandelagen då fråga endast berör TJ medlem. Nobina kommer inte att förhandla individuella löner med TJ framöver, ej heller kommer TJ att ha en plats i Centrala Samverkans- och arbetsmiljökommittén. Det följer av att man helt logiskt vänder sig till de tre organisationer som bär kollektivavtalet och man tecknat medbestämmandeavtal med, nämligen Unionen, Sveriges Ingenjörer och Svenska Kommunalarbetareförbundet. Nobina arbetar aktivt för att uppnå en utvecklad samverkan och kommer så att göra framöver, men gör det tillsammans med de fackliga organisationer som bär kollektivavtal. En klar och logisk gränsdragning. Hans Båmstedt Förhandlingschef HR Nobina Sverige AB Reflektion från TJ med anledning av genmälet: Svaret från Nobina står i dålig samklang med företagets devis Vi respekterar varandra och Vi värnar gott ledarskap. Faktum kvarstår: Nobina ger inte 250 nyckelpersoner i företaget de möjligheter till påverkan och inflytande som företagets övriga anställda har. Björn Karlsson 7

8 X2000 från Cst i 16 minusgrader Foto: Jan Sandgren Plattformen börjar ta form Nu börjar vi se konturerna av TJ plattform, säger Lotta när Svensk Trafiktidning efterlyser en lägesrapport. Björn Karlsson, Susanne Alemyr, Jan Sandgren, Lotta Juliusson, Stig Blomberg och Sören Svensson har under hösten och vintern lett arbetet i de arbetsgrupper som bildades efter FF Omvärldsanalys, medlemsstruktur, vårt erbjudande, information och kommunikation, ekonomistyrning och stadgefrågor/föreningsdemokrati har stått högt på dagordningen. Styrkor, svagheter, risker och hot börjar identifieras. En förstärkt förbundsstyrelse samlas i februari för att bl.a. diskutera slutrapporten från projektet. En slutrapport som ska ligga till grund för TJ vision, kort- och långsiktiga mål och de aktiviteter som behövs för att uppnå målen. Slutrapporten kommer att skickas ut till föreningar och enheter innan mötet, så att så många som möjligt ska ha chansen att tycka till innan vi sätter ner foten, säger Lotta. Vad är unikt för TJ, vilket värde får våra medlemmar ut av oss, varför är det bättre att vara med än att stå utanför är några frågor som vi ska söka svar på under mötet. Vi ser fram emot livliga diskussioner, kreativa grupparbeten och kloka slutsatser. Målsättningen är att skapa en hållbar och tydlig verksamhetsplan som ger oss alla en gemensam plattform i vårt dagliga TJ arbete. Förbundsstyrelsen, kansliet, föreningar, enheter, kretsombud och medlemmar ska kunna få stöd och vägledning. Det här vill vi, hit vill vi, så här ska vi göra, därför är det bättre att vara med än att stå utanför. Lotta Juliusson 8

9 Nya kollektivavtal vid Trafikverket Arbetet med ett nytt lokalt affärsverksavtal, som ska gälla för medarbetarna på Trafikverket, pågår i skrivande stund för fullt och jag hoppas att vi lyckats komma överens om det nya avtalet när du läser denna artikel. Trafikverket ska börja sin verksamhet 1 april 2010 och de ca 6000 medarbetare som ska utgöra den nya myndigheten kommer i huvudsak från Vägverket och Banverket. Dessutom överförs ett mindre antal medarbetare från Transportstyrelsen, SIKA och Sjöfartsverket. Både Vägverket och Banverket har idag lokala affärsverksavtal som har sin grund i det centrala affärsverksavtalet AVA mellan Arbetsgivarverket och bl.a. Saco-S. Banverkets och Vägverkets nuvarande lokala avtal skiljer sig i många avseenden och inför Trafikverket måste vi enas om ett sätt att hantera varje del. Man ska vara medveten om att när ett avtal ska tecknas, som ska kunna tillämpas på flera helt skilda verksamhetsområden vid den relativt stora nya myndigheten, kräver det en rejäl bit av eftertanke. Avtalet måste vara utformat för att klara förutsättningarna vid vägfärjeverksamheten och trafikledningen för tågdriften men även för olika administrativa enheter. Förutom affärsverksavtalet ska arbetet också leda till att vi har andra nödvändiga kollektivavtal klara. Det gäller t.ex. friskvård och inte minst ett samverkansavtal. Saco-S har en förhandlingsdelegation med fyra personer från Sveriges Ingenjörer och TJ. Dessa är Ing- Ann Fahlman, TJ ingår i Trafikverkets förhandlingsdelegation rid Hellman och Sören Svensson från Saco Banverket samt Christina Eklööf och Göran Forsell från Saco Vägverket. Facklig förankring sker vid Banverket fortlöpande i TJ:s och Sveriges Ingenjörers styrelser. Sören Svensson Foto: Sören Svensson Anställningsvillkor inom Infranord I november förra året fick vi inom Banverket läsa på Knuten att det blivande bolaget (Infranord) fattat beslut om ny arbetsgivarorganisation. Bolaget kommer att ansöka om medlemskap i Almega. Det framgick också att bolaget kommer att stanna kvar i Arbetsgivarverket över årsskiftet och att förhandlingar om ett nytt avtal ska inledas först i början av år När detta skrivs har vi inte blivit kallade till någon form av förhandling med syfte att få till stånd ett Almegaavtal. Däremot har vi bl.a. förhandlat om en del villkor som blir en följd av att Infranord inte är en statlig myndighet. Förhandlingar har skett dels med Banverket Produktion som företrätt Infranord och dels med Arbetsgivarverket. Förhandlingarna med Arbetsgivarverket har skett på ombudsmannanivå och avslutades strax före årsskiftet, nämligen den 29 december. Här är några axplock ur det som förhandlats fram. Infranord AB har beviljats medlemskap i Arbetsgivarverket fr.o.m. den 1 januari För arbetstagare hos Infranord AB som den 31 december 2009 var anställd hos Banverket Produktion övergår de anställningsavtal och de anställningsförhållanden, som gällde vid tidpunkten för övergången, på Infranord AB med dotterbolag enligt 6 b lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Affärsverksavtal (AVA) och de andra centrala kollektivavtal som gäller för arbetstagare hos staten samt de lokala kollektivavtal som gäller för arbetstagare hos Infranord AB gäller. De centrala parterna är ense om att de anställningsvillkor vid Infranord AB som gagnar verksamheten, dess utveckling och kompetensförsörjning samt arbetstagarnas situation ska kunna skapas lokalt med stöd av de centrala avtal som gäller. Sparad semesterdag, dock högst 40 dagar, övergår i den nya anställningen. Ledighet, skriftligt beviljad av den överlåtande arbetsgivaren, gäller efter övergången med de villkor som gällande reglering medger För arbetstagare som övergår till Infranord gäller anställningstid i Banverket samt i SJ före som anställningstid i Infranord AB. Ja, det var många detaljer men så ser inrangeringsavtalet ut i något förkortad version. Det betyder att de gamla arbetstidsreglerna, övriga villkor i Affärsverksavtalet, de statliga pensionsbestämmelserna och försäkringsbestämmelserna i Personskadeavtalet och tjänstegruppliven gäller även fortsättningsvis. Stig Blomberg 9

10 Rätt och fel om rehab Foto: Jan Sandgren Låga ohälsotal vid Roslagsbanan. 10 Det har under hösten och vintern varit politiskt bråk och en del pajkastning om sjukskrivning och efterföljande arbetsförmåga eller arbetsoförmåga om du så vill. Löpsedlarna har fyllts med uttalanden som Försäkringskassan tvingar svårt hjärtsjuk arbeta på annan ort. Allt har sin grund i ändrade regler genom den nya rehabiliteringslagen som gäller från den 1 juli Men genomslaget av de nya reglerna skedde inte förrän 2009 och det är därför debatten hårdnat allt eftersom. Om det leder till ändrade regler är idag ovisst. Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för rehabilitering, men den anställde måste också bjuda till. Lagen om allmän försäkring slår fast att arbetstagaren har rätt till rehabilitering, men också skyldighet att aktivt medverka i den. Arbetsmiljölagen lägger ansvaret för rehabilitering på arbetsgivaren. Uppsägning p g a sjukdom utgår alltid från lagen om anställningsskydd vilken slår fast att en uppsägning endast är sakligt grundad när det råder arbetsbrist eller det sker av personliga skäl. I AD bedömningar av uppsägningar p g a sjukdom vilket är möjligt konstateras bland annat att det är rimligt att ställa större krav på stora arbetsgivare än på mindre, att den sjuke måste medverka i sin rehabilitering, att arbetsgivaren bör söka omfördela arbetsuppgifterna, att arbetsgivaren inte får passa i frågan, att arbetsgivaren bör utreda arbetsförmågan hos den sjuke, att det inte alltid är skäligt att omorganisera verksamheten för att en sjukskriven ska kunna återgå i arbete, att rehabiliteringsansvaret i princip gäller den egna arbetsplatsen och att arbetsgivaren måste kunna visa på tillräckliga vidtagna åtgärder. Dag 1 90 under en sjukskrivningsperiod ska den sjuke snarast arbetsträna med sina vanliga arbetsuppgifter. Det är lämpligt att det första rehabmötet sker efter ca tre veckor. Då bör arbetsgivaren, arbetstagaren, företagshälsan och försäkringskassan delta. Gärna också en facklig representant om arbetstagaren så önskar. Mycket snart därefter en vecka eller så ska arbetsgivaren söka anpassa arbetsuppgifterna och miljön enligt arbetsmiljölagen. En strävan ska vara att arbetstagaren i första hand ska komma tillbaka till sina tidigare arbetsuppgifter. Det kan därvid vara ett bra exempel: Vid Roslagsbanan har man gemensamt lyckats få ned korttidsfrånvaron från femton till knappt två procent på de sista sex åren. Förre vd:n Bengt- Erik Johansson och nuvarande vd:n Ingemar Nilsson har varit och är inspiratörer, men det är också ett resultat av lagarbete bland de 300 anställda. Öppna dörrar, en platt organisation, att bry sig om samt en ledning som månar om de anställda är nödvändiga ingredienser för att lyckas. Enligt Ingemar Nilsson arbetar man också mycket med hälsovård, rehabilitering och skräddarsydda speciallösningar för dem som behöver extra hjälp. aktuellt att anpassa inte bara arbetsuppgifterna utan också arbetsplatsen. Om sjukskrivningen och arbetsträningen inte lett till arbetsåtergång under den första 90-dagarsperioden övergår man normalt i en ny fas upp till och med den 180:e dagen. Arbetsförmågan utreds och man undersöker om arbetstagaren kan övergå till annat arbete hos arbetsgivaren. Efter 180 dagar kan man något förenklat säga att arbetsgivarens ansvar upphör och att ansvaret övergår till den anställde och försäkringskassan. Under perioden fram till den 365:e dagen ska arbetsförmågan bedömas mot arbetsmarknaden i stort. Försäkringskassan kan då i princip ställa krav på att arbetstagaren tar vilket jobb som helst som är möjligt. Om försäkringskassan bedömer att arbetstagaren kan utföra ett annat arbete och han nekar förlorar han/ hon rätten till ersättning. Och det är naturligtvis vissa av dessa bedömningar som gett upphov till den politiska retoriken i media. Om särskilda skäl föreligger kan försäkringskassan skjuta upp prövningen av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden till den 365:e dagen, men sen är det stopp. Särskilda skäl kan t ex vara en operation. Det betyder att endast den arbets tagare som inte klarar något arbete har rätt till sjukpenning. Den som har någon arbetsförmåga ska ställa sig till arbetsmarknadens förfogande och därmed anmäla sig på arbetsförmedlingen, om inte tidigare arbetsgivare kan erbjuda något arbete som motsvarar arbets förmågan. Försäkringskassan själva anser att deras bedömningar är mer hårdföra än tidigare, men menar att de endast tillämpar de nya reglerna. Oppositionen missar inte att påvisa Alliansens omänskliga regelsystem, medan de förra försvarar sig med att man uppnått rimliga sjukskrivningstal i motsats till vad som gällde tidigare. Vi kan vänta oss att debatten tar ny fart och att nya löften kommer i samband med 2010 års valrörelse. Jan Sandgren

11 TJ frågar Infranord är namnet på det statliga bolag som bildades när Banverket Produktion bolagiserades den 1 januari Här är några uppgifter om bolaget Vision: Infranord ska vara Nordens ledande entreprenör avseende järnvägstekniska tjänster och entreprenader. Affärsidé: Infranord levererar kompletta järnvägstekniska tjänster och entreprenader med Norden som bas. Genom utveckling och samverkan med kunder och andra aktörer bidrar vi till en säker, punktlig och miljöanpassad trafik. Varumärke: Infranord håller just nu på att bygga upp sitt varumärke där symbolen utgörs av logotypen. De bärande färgerna är orange, gult och grått. Offentlighetsprincipen: Som statligt bolag lyder inte Infranord under Offentlighetsprincipen på samma sätt som en myndighet. Det innebär att handlingar inte ska ses som allmänna och behöver därför inte lämnas ut om någon begär det. stig blomberg Många representanter för arbetsgivarna har sagt att det inte finns några pengar till lönehöjningar under De fackliga organisationerna har en annan uppfattning. Men vad säger medlemmarna? STT har således ställt frågan: Vad tror du lönerna ökar med under 2010? Foto: Jan Sandgren Operationell överlägsenhet Niclas Reinikainen använde i förra numret av Svensk Trafiktidning begreppet operationell överlägsenhet. Vad innebär detta uttryck? Operationell överlägsenhet innebär att alltid försöka ha lägsta kostnader för produkter och tjänster samtidigt som verksamheten arbetar efter principer som effektiv personalhantering de anställda tränas att göra allting på det mest effektiva och billigaste sättet, gemensamma processer i hela verksamheten samtidigt som verksamheten mäts med samma nyckeltal i hela organisationen för att säkerställa kvalitet och kostnadskontroll. Verksamheten arbetar också med att ständigt hitta sätt att sänka kostnader, förbättra service och kvalitet. Källa: Bandelen, informationsbrev inom Banverket Produktion som använt Hans Thornell, Spetsföretag samt Affärsvärlden som källa. Mycket att göra i interimsstyrelsen för TJ-föreningen vid Infranord. Från vänster Lars-Erik Mott, Lena Odén, vice ordf, Stig Blomberg, ordf och Stefan Arvidsson (på bild saknas Yngve Hult och Carina Kilander. stig blomberg Foto: Lotta Juliusson Foto: Sören Svensson Foto: Stig Blomberg Olle Östman, SJ AB Stockholm. Jag tror inte vi får en procentsats i år. Vi får ett sifferlöst avtal och individuella lönesättande samtal på SJ AB. Göran Forsell, Saco- före trädare vid Vägverket, Vänersborg. Lönerna kommer att öka mindre än vad vi har varit vana vid under de senaste åren. Jag tror på löneökningar kring 2 3%. Mika Pullinen, Infranord Solna. Jag tror jag blir nöjd med min löneökning. 11

12 POSTTIDNING B Returadress: Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ, Box 2131, Stockholm korsord Pengar och ära! Ge dig in i kampen om skraplotter och möjliga prispengar och lös korsordet i Svensk Trafiktidning! 1:a 5:e pris vardera fem skraplotter! För att delta i dragningen måste ditt rätta svar inkommit till; TJ, Box 2131, Stockholm, senast den 15 mars. Vinnarna publiceras i STT 2/2010. Märk kuvertet Korsord 110.

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Lönerevision 2015 Enligt det avtal som Livsmedelsföretagen träffat med Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) ska företagen genomföra lönerevision per den 1 april 2015.

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni 2010 ARBETSRÄTT Sommaren är här och många är på väg till välförtjänt ledighet.

Läs mer

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV IF-METALLS SK KRISAVTAL KRISAVTALET Krisavtalet slöts den 2 mars 2009

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010 Så går den till www.tullkust.se Nu startar avtalsrörelsen 2010! Nu har arbetet med 2010 års avtalsrörelse börjat eftersom nuvarande avtalsperiod löper ut den 30 september

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Den 4 juli 2013 tecknade KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Vision

Nyheter i Energiavtalet med Vision Nyheter i Energiavtalet med Vision Den 25 juni 2013 tecknade KFS och Vision ett tillsvidareavtal utan centralt fastställt löneökningsutrymme. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL 2012 Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier och Unionen... Sid 3-4 Sveriges Byggindustrier och Sveriges Ingenjörer... Sid

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Bemanningsavtal, Medieföretagen 2013-2016

Bemanningsavtal, Medieföretagen 2013-2016 Bemanningsavtal, Medieföretagen 2013-2016 Journalistförbundets kommentarer till förändringar i allmänna villkor, Löneavtal, Rekommendation till löneprocess 2013-2016 och Utvecklingsavtal Bilaga 2, Allmänna

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Rätt att dra av på lönen AD 2012 NR 1... 2. 2 Fråga om ett bolag fullgjort sin förhandlingsskyldighet AD 2012 nr 2...

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Rätt att dra av på lönen AD 2012 NR 1... 2. 2 Fråga om ett bolag fullgjort sin förhandlingsskyldighet AD 2012 nr 2... GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, februari 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus arbetsrättsgrupp Datum: Februari 2012 Så var det nytt år och vi på Gärde Wesslau ser fram emot nya utmaningar

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Bilaga 1 Löner Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Detta avtal gäller för medlemmar i Vision som

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag.

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Dessa partsgemensamma anvisningarna utgår från löneavtalet mellan IT&Telekomföretagen och Unionen respektive Sveriges Ingenjörer,

Läs mer

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN

LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN 1 LEDARAVTALET FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN AVTALETS TILLÄMPNING UTGÅNGSPUNKTER GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER LÖN OCH LÖNEUTVECKLING

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Process för verksamhetsövergång

Process för verksamhetsövergång Process för verksamhetsövergång Kort om tidplanen Aktiviteter Påbörjas Klart senast Ansvarig Informationsmöte för dem som berörs Förfrågan om verksamhetsövergång lämnas till berörda individer Informationsmöte/individuell

Läs mer

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information.

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information. Bilaga 2 LOKALT LÖNEAVTAL Inledning Det traditionella centrala löneavtalet anger hur löneökningarna ska räknas fram, t ex i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal är ett alternativ och anger

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord:

Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord: Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsdomstolen, AD, arbetsrätt, arbetstid, kollektivavtal, rast, måltidsuppehåll Arbetsrättssektionen

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Bakgrund Parterna tillsatte denna arbetsgrupp i samband med avtalsförhandlingarna 2013 för att ta fram ett underlag förhandlingar med anledning av krav från Almega om övergång

Läs mer

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Innehållsförteckning 1 Lönebildningens betydelse inom Lernia... 4 2 Kompetensutveckling...

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling.

Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Avtal om löner m m 1 Löner 1.1 Regler för lönesättning Gemensamma utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Det är av stor vikt

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden

Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden 6 F förbunden träffar överenskommelse om gemensamt uppträdande kring avtalskrav i avtalsförhandlingarna i 2016 års avtalsrörelse enligt

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13 Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 Lönsam lönesättning Lönen är en av de viktigaste delarna i relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren. I stort sett alla medarbetare vill ha mer lön och många

Läs mer

Information om nytt avtal inom Svensk Handel

Information om nytt avtal inom Svensk Handel 2013-05-30 Information om nytt avtal inom Svensk Handel Akademikerförbunden och Svensk Handel tecknade nytt kollektivavtal den 21 maj 2013 med giltighet från den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2016.

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid:

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: LÖNEAVTAL Telekom 2017 2020 Giltighetstid: 2017-04-01 2020-03-31 Innehåll 1 Avtalets omfattning... 5 2 Principer för lönebildning och lönesättning... 5 2.1 Övergripande mål... 5 2.2 Lönerevisionens omfattning...

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 Fråga om ett lokalt kollektivavtal, som överlåtaren av en verksamhet var bunden av, övergår till förvärvaren av verksamheten när både överlåtare och förvärvare

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna 2017

Avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna 2017 Arbetsgivarcirkulär Avtalsfrågor Massa/Papper Nr. 3 7 april 2017 Avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna 2017 Den 31 mars 2017 träffade Industriarbetsgivarna ett 36-månadersavtal för perioden

Läs mer

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna 1 Gemensamma utgångspunkter Avtalets inriktning är att uppnå en lönebildning som både arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen kan förstå och acceptera. Lönebildningen

Läs mer

Avtalsextra 12 juni 2012

Avtalsextra 12 juni 2012 Avtalsextra 12 juni 2012 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade efter medling ett nytt kollektivavtal den 10 juni 2012. Nedan finns en sammanfattning av avtalet. - avtalsperioden är

Läs mer

Nr 10 Augusti 2011. Detta cirkulär ersätter cirkulär nr 9 från juni 2011. Cirkulär nr 9 innehåller felaktigheter och ska makuleras!

Nr 10 Augusti 2011. Detta cirkulär ersätter cirkulär nr 9 från juni 2011. Cirkulär nr 9 innehåller felaktigheter och ska makuleras! Arbetsgivarfrågor Nr 10 Augusti 2011 Detta cirkulär ersätter cirkulär nr 9 från juni 2011. Cirkulär nr 9 innehåller felaktigheter och ska makuleras! Ändrade regler om övertid och skyddskommitté m.m. Från

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING NORRBOTTEN 2013-05 1 Inledning Vårdförbundet, avdelning

Läs mer

Almega Heldagskurser. Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017

Almega Heldagskurser. Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017 Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017 Allmänt om förhandlingar Ha rätt attityd Respektera motparten, dess företrädare och de intressen de företräder Uppträd korrekt och proffsigt Håll dig till

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Lönebildningsavtal. 1 juni 2017 tillsvidare. Säkerhetsföretagen Ledarna

Lönebildningsavtal. 1 juni 2017 tillsvidare. Säkerhetsföretagen Ledarna Lönebildningsavtal 1 juni 2017 tillsvidare Säkerhetsföretagen Ledarna Avtal om lönebildning i företagen Bilaga 1 Säkerhetsföretagen och Ledarna är ense om följande avtal om lönebildning för samtliga Säkerhetsföretagens

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund Förhandlingsprotokoll Ärende: Överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner för perioden 2012-09-01 2014-08-31 för cirkelledare m.fl.ledare/lärare. Tid: 2013-01-09 Plats Parter Justeras av

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA Tillämpningsområde m m 1 Avtalet gäller arbetstagare

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Den 19 juni 2013 tecknade KFS och Kommunal ett treårigt avtal med ett värde om 6,8 procent. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet. Löneökningar

Läs mer

Avtal om lönebildning

Avtal om lönebildning Avtal om lönebildning för fristående skolor och förskolor samt uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen och Lärarförbundet & Lärarnas Riksförbund, 1 maj 2007 31 dec 2009 SKTF, 1 maj 2007 31 dec

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivaralliansens snabbguide arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering Materialet är tänkt som ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska arbete

Läs mer

LÖNEAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare

LÖNEAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare LÖNEAVTAL Friskolor Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare Innehållsförteckning Kollektivavtal om lönebildning i fristående

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer