Svensk Trafiktidning. Årgång 91. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Trafiktidning. Årgång 91. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg"

Transkript

1 Svensk Trafiktidning 1 Februari 2010 Årgång 91 En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

2 ledare Hur mycket tror du din lön ökar i år? På annan plats i detta nummer får ett antal medlemmar frågan enligt rubriken och i skrivande stund har jag ingen aning om vad svaren blir. Just nu går diskussionens vågor höga hos arbetsmarknadens parter. Med draghjälp från konjunkturläget hävdar arbetsgivarna att det inte finns ett öre att fördela, i vart fall inte för centralt överenskomna löneökningar. De stora förbunden såväl inom LO som TCO har självfallet en annan uppfattning och menar att löneökningsmärket bör ligga mellan 2,5 och 3 %. Konjunkturinstitutet vars huvuduppgift är att göra ekonomiska prognoser till ledning för bl a arbetsmarknadens parter har på senare tid gett uttryck för en mer optimistisk bild av samhällsekonomin för perioden Man räknar med mycket låg inflation de kommande åren och räknar med årliga löneökningar på 2,2 2,3 %. Erfarenhetsmässigt brukar de faktiska löneökningstalen bli något högre än vad Konjunkturinstitutet prognostiserar. Mot denna bakgrund och oavsett vad det faktiska utfallet blir av vårens förhandlingar kommer de som har ett arbete med stor sannolikhet att få en del mer i plånboken under TJ utgår ifrån icke försumbara reala löneökningar för våra medlemmar under Detta i kombination med att alla löntagare får ytterligare skattelättnader under 2010 gör att de som har arbete kan se året an med tillförsikt, oavsett någon tiondel upp eller ner vad gäller faktiskt förhandlingsutfall. TJ och våra samarbetspartners har en uttalad strategi för att utfallet för våra medlemmar ska bli så bra som möjligt. Mer om detta i kommande nummer av tidningen. björn karlsson redaktion Svensk Trafiktidning Nr 1. Årgång 91. Februari 2010 Redaktion: Box 2131, Stockholm Besöksadress: Lilla Nygatan 14 Telefon, kansli: Telefontid: Mail: Ann-Charlott Juliusson Mail: Björn Karlsson Mail: Jan Sandgren Mail: Stig Blomberg Mail: Sören Svensson Mail: Ansvarig utgivare: Jan Sandgren Hemsida: Produktion: Printing Malmö AB Tryck: Printing Malmö AB Omslagsbild: Ulf Söderström (vä) och Lars-Åke Näslund leder förhandlingarna om nya kollektivavtal för Trafikverkets räkning. Foto: Sören Svensson Tidningen påtar sig inte ansvar för artiklar, bilder etc, som utan föregående beställning eller uppmaning sänts till redaktionen från andra än medlemmar i TJ. 2

3 Foto: Olle Östman Diskussion om yrkande: från vänster Lotta Juliusson, TJ ordförande, Hans-Inge Larsson, Interfleet, Hampus Åqvist, Arriva, Nils-Gunnar Nyholm, SJ, Gunnar Melin, A-train spårtrafikavtalet 2010: Inga siffror och lönesättande samtal Nästan 40 % av TJ medlemmar omfattas av det så kallade spårtrafikavtalet. Nuvarande avtal går ut den 31 mars och ska ersättas av ett nytt, som TJ och Sveriges Ingenjörer nu förhandlar fram med Almega som motpart. TJ vill träffa ett avtal som är sifferlöst enligt samma modell som Saco-S tillämpat på den statliga sektorn sen många år. TJ vill också införa en i princip allomfattande modell av lönesättande samtal, innebärande att varje Saco-medlem förhandlar med sin chef om sin lön. Det är en be prövad metod på ett flertal områden, men har tidigare tillämpats bara i begränsad omfattning inom spårtrafikavtalets ram. I mitten av januari kallade TJ till löneseminarium med syfte att diskutera fram underlag för ett yrkande till det nya spårtrafikavtal som ska gälla från den 1 april Företrädare för TJmedlemmarna vid Arriva, A-train, CargoNet, EuroMaint Rail, Green Cargo, Interfleet, ISS Trafficare, MTR, SJ, Stockholmståg samt Infranord deltog. Det innebar att hela 1200 medlemmar av de ca 1350 som berörs av avtalet var företrädda. Överenskommelse nåddes lätt vad beträffar det ekonomiska läget och förutsättningarna i vår bransch för ett framgångsrikt avtal. Likaså förordas att TJ och Sveriges Ingenjörer träffar ett separat löneavtal med Almega, som givet kommer att skilja sig från ett motsvarande Seko-avtal. TJ önskar (yrkar) en decentraliserad lönebildning eftersom vi har den uppfattningen att TJ-medlemmen och hans/hennes chef bäst vet förutsättningarna för utveckling av arbetsuppgifter, kompetensutveckling, lönesättning etc. Lönen bör helt enkelt sättas där kunskapen är störst. Om detta blir verklighet genom det kommande avtalet är TJ huvuduppgift att genom det centrala och de lokala avtalen skapa goda och tillitsfulla for- Faktaruta: Lönesättande samtal innebär att chef och medarbetare gemensamt sätter medarbetarens lön och samtidigt fastställer åtaganden samt grundelement för kompetens utveckling för det kommande året. Lönesättande samtal innebär att Saco-medlemmen framledes tar ansvar för löneförhandlingen coachad av TJ lokala fackliga företrädare. Tidigare löneförhandlade lokal facklig TJ-företrädare för 20, 30 kanske 50 medlemmar. mer för lönesamtalen mellan chef och medarbetare. TJ lokalt och centralt ska också utgöra bollplank under den tid då TJ-medlemmarna förhandlar sin lön med sin chef. forts sid 4 3

4 i marginalen EuroMaint Rail förvärvar underhållsverkstad för järnvägsfordon i Landskrona. 1 januari 2010 övertog Euro- Maint Rail Skandiatransports underhållsverkstad i Landskrona. Verkstaden utför underhåll och revisioner av gods- och tankvagnar och järnvägsvagnar för fordonstransporter och är enda underhållsverkstaden med tysk VPI-certifiering i Sverige. Kundkretsen finns både i Sverige och utomlands. Dess goda renommé och kunnande stärker EuroMaint Rails position i Sverige och även internationellt inom godsvagnsunderhåll. EuroMaint Rail i Europa. EuroMaint Rail etablerar sig i Europa genom förvärv av RSM Group i Tyskland. RSM Group är största oberoende underhållsföretaget för underhåll på järn - vägsfordon. Rail Service Management Group (RSM) har en etablerad position på tyska underhållsmarknaden och erbjuder underhåll och ombyggnad av alla typer av järnvägsfordon. Övertagandet sker i januari och är ett första steg i EuroMaint internationella expansion. Karin Nyberg Lönesättande samtal Inom Banverket genomfördes lönesättande samtal för första gången under Totalt var det 104 Saco-medlemmar som deltog i detta första försök med denna metod till lönesättning. Av dessa 104 var det endast en som inte kunde komma överens med sin chef om ny lön. Där fick facket träda in och förhandla fram den nya lönen. Vi hade tillsammans med Banverket genomfört riktade utbildningar för de som anmält intresse för lönesättande samtal. Det var både chefer och medarbetare som deltog i dessa utbildningar. I den enkät som vi gjort i efterhand visar det sig att hela 92% ansåg att chefen var kompetent att hålla ett lönesättande samtal. Vissa ansåg dock att det finns en utvecklingspotential, men det är ändå ett bra resultat där utbildningsinsatsen som genomfördes säkert bidragit positivt. Den viktigaste förväntningen som vi hade på resultatet av de lönesättande samtalen, var att tydligheten över lönesättningen skulle bli bättre. Enkäten visar att bland de som hade lönesättande samtal ansåg 46% att de visste på vilken grund lönen sätts. För övriga medlemmar var siffran 32%. Bland de som hade lönesättande samtal svarade 58% att de visste hur de kunde påverka sin lön medan för övriga var motsvarande siffra 45%. Det visar att de som genomförde lönesättande samtal har en tydligare lönesättning än de som får sin lön förhandlad med hjälp av facket. Förklaringen är att en chef som har lönesättande samtal med sin medarbetare tvingas att vara tydlig i sin argumentering och måste kunna svara direkt till sin medarbetare på de frågor som uppkommer i samtalet. Chefen kan inte längre gömma sig bakom andra personer som utsetts till att leda löneförhandlingar eller skylla på att om jag hade fått bestämma hade du fått mer i lönehöjning, men nu osv. Bland de som hade lönesättande samtal är det endast 3% som inte kan tänka sig genomföra lönesättande samtal nästa gång. Bland övriga var motsvarande siffra 8%. Enkäten visar tydligt på ett stort intresse för lönesättande samtal Sören Svensson forts från sid 3 För att lönesättande samtal ska kunna etableras för i stort sett alla Sacomedlemmarna inom spårtrafikavtalets område krävs utveckling också av de lönesättande cheferna. De måste få utökade mandat och möjligheter att fritt i förhandling med medarbetaren sätta hans/hennes lön. Den mer än hundraåriga rätten för en chef att leda och fördela arbetet måste nu åtföljas av befogenheter att också löne sätta medarbetaren. För att TJ medlemmar och deras 4 respektive chefer ska känna tillförsikt att sätta sig i lönesättande samtal redan i vår gör TJ den bedömningen att omfattande utbildningsinsatser är nödvändiga för chefer, medlemmar och fackliga lokala företrädare. Utbildningen bör ske lokalt och gemensamt för dessa grupper just för att plattformen för den nya metoden för lönesättning ska vara den samma. För att nå framgång med TJ och Sveriges Ingenjörers yrkande krävs att Almega har samma värdegrund. Underhand har de deklarerat detta. Företrädare för bolagen inom spårtrafikavtalets område utgör förhandlingsdelegation i Almega. Därför kommer TJ snart att få svar på arbetsgivarens intresse för en modern lönebildning. Med hänsyn till osäkerheten beträffande global och nationell ekonomi, branschföretagens utveckling och ett nytt sätt att förhandla är det nog klokt att träffa ett ettårsavtal. Det kommer också att formuleras som TJ yrkande Jan Sandgren

5 Är driftledare i buss bolag skyldiga att arbeta delad dag? Frågan enligt rubriken prövades av Arbetsdomstolen i en dom av den 13 januari 2010 (ADs dom nr 2/10). Upprinnelsen till tvisten var att Busslink i Sverige AB (Busslink) la ett schema för ett antal driftledare som innebar att driftledarna vid fem tillfällen per månad fick sin arbetstid uppdelad i två arbetspass med fyra timmars ledig het mellan passen. De direkta frågor som domstolen hade att ta ställning till var 1) huruvida en sådan arbetstidsförläggning kunde anses tillåten enligt kollektivavtalet (Tjänstemannavtalet för transportbranschen)? 2) huruvida arbetstidsförläggningen var förenlig med driftledarnas enskilda anställningsavtal? Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet I domskälen uttalade domstolen generellt att det normalt ligger inom ramen för arbetsgivarens arbetsledningsrätt att bestämma om arbetstidens förläggning för anställda. Domstolen konstaterade dock att exempelvis arbetstidslagen och arbetsmiljölagen inskränker denna relativa frihet för arbetsgivaren. Detsamma kan också gälla till följd av regler i aktuellt kollektivavtal eller individens enskilda anställningsavtal. Tjänste mannavtalet för Bussbranschen Domstolen konstaterade efter att ha begrundat och tolkat tjänstemannaavtalet att detta inte innehöll något uttryckligt förbud mot uppdelning av arbetstiden i olika arbetspass. Därefter gick man in på en bedömning av avtalets tillkomst och försökte utreda om det varit någon diskussion under de återkommande avtalsförhandlingarna som kunde kasta ljus över frågan huruvida det skulle vara tillåtet eller inte med uppdelade arbetspass. Det konstaterades att frågan om uppdelade arbetspass inte varit uppe till uttrycklig diskussion mellan avtalsparterna (något som f ö var ganska naturligt eftersom det inte tidigare förekommit någon uppdelning av tjänstemännens/driftledarnas arbetspass). Slutsatsen av domstolens genomlysning av kollektivavtalet blev således att tjänstemannavtalet inte kunde ges den innebörden att delad dag skulle vara något som var förbjudet. Enskilda anställningsavtal Därefter kom domstolen in på fråga 2) ovan. Innehöll de enskilda anställningsavtalen föreskrifter som hindrade en utläggning av arbetstiden i två arbetspass samma dag? Beträffande denna fråga för domstolen ett intressant resonemang. Precis som beträffande tolkningen/ bedömningen av Tjänstemannaavtalet konstaterade AD att inte heller driftledarnas enskilda anställningsavtal innehöll något uttryckligt förbud mot delad dag. Normalt är det då så att den enskilde driftledaren kan vara tvungen att finna sig i långtgående förändringar av sina arbetstidsförhållanden. Dock säger domstolen att en sådan eventuell skyldighet kan variera beroende på arbetsuppgifternas beskaffenhet och praxis hos arbetsgivaren och branschen i övrigt. Trots att något uttryckligt förbud inte finns i vare sig kollektivavtal eller anställningsavtal kan en arbetsgivare alltså vara förhindrad att dela upp arbetspassen om det står i strid med vad som är brukligt (praxis). AD noterar att det inom Busslink visserligen pågått en försöksperiod med delad dag för vissa tjänstemän men att det i övrigt inte förekommit inom varken Busslink eller bussbranschen i övrigt. Av detta skäl ansågs de enskilda anställningsavtalen ha slutits med utgångspunkt i vad som var företags- respektive branschpraxis. De aktuella driftledarna skulle alltså mot bakgrund av vad som fick anses vara praxis inte behöva finna sig i den långtgående förändring av sina villkor som arbetsgivaren önskade införa. Vilka slutsatser kan man då dra av domen? Man måste vara försiktig med alltför långtgående slutsatser. Praxis kan variera från bolag till bolag. Inget hindrar en arbetsgivare från att införa regler om arbetstid i det enskilda anställningsavtalet som möjliggör delad dag. Viktigare är kanske att segern i AD kan visa sig bli en Pyrrhusseger för arbetstagarsidan. Vad är det som hindrar att arbetsgivaren säger upp de enskilda anställningsavtalen för omreglering under påstående att verksamheten kräver tjänstgöring på det sätt som parterna tvistar om? För att försäkra sig häremot bör åstadkommas en reglering i kollektivavtal som hindrar delad dag för tjänstemän alternativt en reglering om lönetillägg för sådana situationer. Björn Karlsson 5

6 Foto: Olle Östman SJ trafikledning samtal på 24 timmar Isbarken på vindrutan ligger cmtjock, att skrapa räcker inte långt snarare krävs hammare och slägga. Morgonrusningen går i ultrarapid och avgångstiden för X2000 mellan Göteborg och Stockholm närmar sig alltför snabbt. Äntligen, Götaälvbron passerad och på sliriga gångbanor mot plattformen. Då hör jag, det välkända plingandet Tåg XXX mellan Göteborg och Stockholm, med ordinarie avgångstid har fått ändrad tid till Tiden är preliminär och kan komma att ändras. En stor kaffe senare och med en ny pocketbok i väskan kliver jag på tåget, ett tåg som 9 minuter tidigare dundrade in på plattformen, tömdes på resenärer, fylldes med mat, tidningar och fick ny personal. När vi rullar ut från Göteborg tar det inte lång tid innan frukosten serveras. Vintern på spåret märks tydligt när snön yr utanför fönstret. Telefonen ringer hos SJ Trafikledning, en normal novemberdag ca samtal på ett dygn för att den 22 december nå upp till Varje besvarat samtal leder i sin tur till minst två utgående telefonsamtal. Det är här den operativa ledningen har sitt hjärta, Operativ chef, Trafikledare, Operativ personalledare, Driftstöd, Fordonsledare, Catering samordning 6 och Trafikinformatör samsas i den stora lokalen mitt inne i Stockholm. Dygnet runt, året runt rullar informationen över bildskärmarna, ringer telefonerna och fattas snabba beslut som gör att mitt tåg kunde rulla iväg mot Stockholm bara 9 minuter efter ankomst till Göteborg. Jag möter TJ företrädare på SJ Trafikledning Olle Östman en råkall vinterdag i januari. Det är en tuff verklighet Olle beskriver för mig, prata igång en X2:a, beställa bussar eller ska vi ta bandvagn, ombordpersonal som ringer om övergångar eller försöka få tag på personal till tåget som kom in 3 timmar sent och ska iväg snabbt. Telefonerna ringer, det går inte att tala med alla samtidigt. I normalläge missar Trafikledningen ca 13 % av samtalen, antingen för att den som ringer lägger på eller inget svar. När det brassar på för fullt i telefonerna missar man ca 27 % av samtalen. Den operativa personalen behöver få snabba besked, kunderna nöjer sig inte med vaga antaganden. Det är trångt på spåren. Det är frustrerande att inte få svar men också att ha känslan av att inte räcka till, säger Olle. Det är inte lätt när man tvingas ställa in trafik, ta Östgötatrafiken som exempel där snörök i kombination med fukt gjorde att strömavtagarna blev nedisade och så tunga att de inte fick kontakt med ledningen. Hela trafiksystemet ställdes in, Euro- Maint gjorde ett jättejobb och fick ut de nedisade fordonen i trafik. Två timmar senare var det samma visa igen, nedisade strömavtagare. Den operative chefen vid SJ Trafikledning visste nog att han levde vid det tillfället. Ska man ha ont i magen när man ska gå till jobbet säger Olle och tittar allvarligt på mig. Vi avslutar vårt samtal med att resonera om hur den lilla människan mår efter en dag på jobbet när: Telefonen har ringt kontinuerligt hela passet och datasystemet talar om att du har missat 27 % av inkommande samtal Personaltillgången är knapp Fordonen går sönder Avgångar förskjuts Man inte kan ge besked om när det rullar igen Kort sagt, när någon länk i den viktiga kedjan brister Bakom alla yrkestitlar hittar vi en människa av kött och blod som ska kunna gå till jobbet med glädje och stolthet. Alla länkar i kedjan är lika viktiga, var och en på sitt sätt, låt oss se till att alla mår lika bra när de går hem efter jobbet som de gjorde när de kom dit. Lotta Juliusson

7 ö p p e t b r e v är Nobina Sverige AB fackföreningsfientligt? Rubriken kan verka tillspetsad men frågan är i högsta grad befogad. Under lång tid och fram till för ett drygt år sedan behandlades Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ, salongsfähigt och korrekt av dåvarande Swebus, nu Nobina. Representanter för TJ satt tillsammans med övriga fackförbund med i samrådsorganet Central Samverkan och fick fortlöpande information samt deltog i olika samrådssammanhang. Utan förvarning upphörde dock kallelser att skickas till TJs representant i Central Samverkan. Till saken hör att TJ har knappt 250 medlemmar i Nobina och därmed är det ojämförligt största tjänstemannafacket inom företaget. Långt större än övriga tjänstemannaförbund tillsammans. På förfrågan om orsaken till utfrysningen uppges från Nobinas sida att TJ saknar kollektivavtal. Det är i och för sig korrekt. Det aktuella kollektivavtalet tecknas på arbetstagarsidan av Unionen och Sveriges Ingenjörer. När TJ förklarar att vi är beredda att stå som part och underteckna gällande avtal blir svaret från Nobina helt sonika: Det är vi inte intresserade av!!! Nobina vägrar teckna kollektivavtal med det största och därmed mest representativa tjänstemannafacket inom före taget!!! Tanken med Central Samverkan och det samverkansavtal som ligger till grund för detta organ är att avbyråkratisera medbestämmandet och flytta ner inflytandefrågorna dit de hör hemma, till lokalplanet. Frågorna ska dryftas mellan representanter för företaget och de anställda. Till dem som naturligen är bäst införstådda i lokala förhållanden och i olika för det enskilda företaget speciella förutsättningar. Nobina förvägrar TJs medlemmar den möjlig heten. TJs medlemmar som vanligtvis är chefer/ arbetsledare får ofta information om nyheter som chefstillsättningar och verksamhetsförändringar via Kommunals medlemmar. D v s de arbetstagarkategorier som man är satt att leda. Denna situation är naturligtvis absurd och närmast förnedrande för TJs medlemmar. Nobina, ta ert förnuft till fånga och ta den resurs tillvara som TJs medlemmar i företaget utgör! Björn Karlsson Nobina Sverige AB samverkan med personalorganisationer Nobina Sverige har genom åren haft en väl fungerande samverkan mycket tack vare en uttalad ambition att gentemot kollektivavtalsbärande organisationer reglera och tydliggöra samverkan och förhandlingsordning i form av ett medbestämmandeavtal. Med den medlemsmässigt största fackliga organisationen, Svenska Kommunalarbetareförbundet, har dessutom Nobina under ett par år haft ett program under namnet Utvecklad samverkan, i syfte att underlätta bägge parters arbete att nå gemensamma mål. I bolagets centrala samverkansoch arbetsmiljökommitté har man i samband med samtliga ordinarie möten under 2009 haft rejäl extra mötestid för att på bästa sätt diskutera och utveckla samsyn i angelägna frågor. TJ har fram till och med 2008 suttit med i bolagets centrala samverkans- och arbetsmiljögrupp utifrån gammal hävd och att förre förbundsordföranden för TJ klart uttalade att TJ fått mandat att representera Sveriges Ingenjörer i bolaget. I samband med en tvist kring fördelning av lönepotten 2008, fanns anledning att reda ut begreppen med Sveriges Ingenjörer huruvida ett mandat lämnats till TJ att representera Sveriges Ingenjörer inom ramen för medbestämmandeavtalet. I en överläggning den 26 februari 2009 med berörda parter fastslogs att ett sådant mandat inte var aktuellt att ge till TJ från Sveriges Ingenjörer. Nobina konstaterade då att man endast kallar TJ enligt medbestämmandelagen då fråga endast berör TJ medlem. Nobina kommer inte att förhandla individuella löner med TJ framöver, ej heller kommer TJ att ha en plats i Centrala Samverkans- och arbetsmiljökommittén. Det följer av att man helt logiskt vänder sig till de tre organisationer som bär kollektivavtalet och man tecknat medbestämmandeavtal med, nämligen Unionen, Sveriges Ingenjörer och Svenska Kommunalarbetareförbundet. Nobina arbetar aktivt för att uppnå en utvecklad samverkan och kommer så att göra framöver, men gör det tillsammans med de fackliga organisationer som bär kollektivavtal. En klar och logisk gränsdragning. Hans Båmstedt Förhandlingschef HR Nobina Sverige AB Reflektion från TJ med anledning av genmälet: Svaret från Nobina står i dålig samklang med företagets devis Vi respekterar varandra och Vi värnar gott ledarskap. Faktum kvarstår: Nobina ger inte 250 nyckelpersoner i företaget de möjligheter till påverkan och inflytande som företagets övriga anställda har. Björn Karlsson 7

8 X2000 från Cst i 16 minusgrader Foto: Jan Sandgren Plattformen börjar ta form Nu börjar vi se konturerna av TJ plattform, säger Lotta när Svensk Trafiktidning efterlyser en lägesrapport. Björn Karlsson, Susanne Alemyr, Jan Sandgren, Lotta Juliusson, Stig Blomberg och Sören Svensson har under hösten och vintern lett arbetet i de arbetsgrupper som bildades efter FF Omvärldsanalys, medlemsstruktur, vårt erbjudande, information och kommunikation, ekonomistyrning och stadgefrågor/föreningsdemokrati har stått högt på dagordningen. Styrkor, svagheter, risker och hot börjar identifieras. En förstärkt förbundsstyrelse samlas i februari för att bl.a. diskutera slutrapporten från projektet. En slutrapport som ska ligga till grund för TJ vision, kort- och långsiktiga mål och de aktiviteter som behövs för att uppnå målen. Slutrapporten kommer att skickas ut till föreningar och enheter innan mötet, så att så många som möjligt ska ha chansen att tycka till innan vi sätter ner foten, säger Lotta. Vad är unikt för TJ, vilket värde får våra medlemmar ut av oss, varför är det bättre att vara med än att stå utanför är några frågor som vi ska söka svar på under mötet. Vi ser fram emot livliga diskussioner, kreativa grupparbeten och kloka slutsatser. Målsättningen är att skapa en hållbar och tydlig verksamhetsplan som ger oss alla en gemensam plattform i vårt dagliga TJ arbete. Förbundsstyrelsen, kansliet, föreningar, enheter, kretsombud och medlemmar ska kunna få stöd och vägledning. Det här vill vi, hit vill vi, så här ska vi göra, därför är det bättre att vara med än att stå utanför. Lotta Juliusson 8

9 Nya kollektivavtal vid Trafikverket Arbetet med ett nytt lokalt affärsverksavtal, som ska gälla för medarbetarna på Trafikverket, pågår i skrivande stund för fullt och jag hoppas att vi lyckats komma överens om det nya avtalet när du läser denna artikel. Trafikverket ska börja sin verksamhet 1 april 2010 och de ca 6000 medarbetare som ska utgöra den nya myndigheten kommer i huvudsak från Vägverket och Banverket. Dessutom överförs ett mindre antal medarbetare från Transportstyrelsen, SIKA och Sjöfartsverket. Både Vägverket och Banverket har idag lokala affärsverksavtal som har sin grund i det centrala affärsverksavtalet AVA mellan Arbetsgivarverket och bl.a. Saco-S. Banverkets och Vägverkets nuvarande lokala avtal skiljer sig i många avseenden och inför Trafikverket måste vi enas om ett sätt att hantera varje del. Man ska vara medveten om att när ett avtal ska tecknas, som ska kunna tillämpas på flera helt skilda verksamhetsområden vid den relativt stora nya myndigheten, kräver det en rejäl bit av eftertanke. Avtalet måste vara utformat för att klara förutsättningarna vid vägfärjeverksamheten och trafikledningen för tågdriften men även för olika administrativa enheter. Förutom affärsverksavtalet ska arbetet också leda till att vi har andra nödvändiga kollektivavtal klara. Det gäller t.ex. friskvård och inte minst ett samverkansavtal. Saco-S har en förhandlingsdelegation med fyra personer från Sveriges Ingenjörer och TJ. Dessa är Ing- Ann Fahlman, TJ ingår i Trafikverkets förhandlingsdelegation rid Hellman och Sören Svensson från Saco Banverket samt Christina Eklööf och Göran Forsell från Saco Vägverket. Facklig förankring sker vid Banverket fortlöpande i TJ:s och Sveriges Ingenjörers styrelser. Sören Svensson Foto: Sören Svensson Anställningsvillkor inom Infranord I november förra året fick vi inom Banverket läsa på Knuten att det blivande bolaget (Infranord) fattat beslut om ny arbetsgivarorganisation. Bolaget kommer att ansöka om medlemskap i Almega. Det framgick också att bolaget kommer att stanna kvar i Arbetsgivarverket över årsskiftet och att förhandlingar om ett nytt avtal ska inledas först i början av år När detta skrivs har vi inte blivit kallade till någon form av förhandling med syfte att få till stånd ett Almegaavtal. Däremot har vi bl.a. förhandlat om en del villkor som blir en följd av att Infranord inte är en statlig myndighet. Förhandlingar har skett dels med Banverket Produktion som företrätt Infranord och dels med Arbetsgivarverket. Förhandlingarna med Arbetsgivarverket har skett på ombudsmannanivå och avslutades strax före årsskiftet, nämligen den 29 december. Här är några axplock ur det som förhandlats fram. Infranord AB har beviljats medlemskap i Arbetsgivarverket fr.o.m. den 1 januari För arbetstagare hos Infranord AB som den 31 december 2009 var anställd hos Banverket Produktion övergår de anställningsavtal och de anställningsförhållanden, som gällde vid tidpunkten för övergången, på Infranord AB med dotterbolag enligt 6 b lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Affärsverksavtal (AVA) och de andra centrala kollektivavtal som gäller för arbetstagare hos staten samt de lokala kollektivavtal som gäller för arbetstagare hos Infranord AB gäller. De centrala parterna är ense om att de anställningsvillkor vid Infranord AB som gagnar verksamheten, dess utveckling och kompetensförsörjning samt arbetstagarnas situation ska kunna skapas lokalt med stöd av de centrala avtal som gäller. Sparad semesterdag, dock högst 40 dagar, övergår i den nya anställningen. Ledighet, skriftligt beviljad av den överlåtande arbetsgivaren, gäller efter övergången med de villkor som gällande reglering medger För arbetstagare som övergår till Infranord gäller anställningstid i Banverket samt i SJ före som anställningstid i Infranord AB. Ja, det var många detaljer men så ser inrangeringsavtalet ut i något förkortad version. Det betyder att de gamla arbetstidsreglerna, övriga villkor i Affärsverksavtalet, de statliga pensionsbestämmelserna och försäkringsbestämmelserna i Personskadeavtalet och tjänstegruppliven gäller även fortsättningsvis. Stig Blomberg 9

10 Rätt och fel om rehab Foto: Jan Sandgren Låga ohälsotal vid Roslagsbanan. 10 Det har under hösten och vintern varit politiskt bråk och en del pajkastning om sjukskrivning och efterföljande arbetsförmåga eller arbetsoförmåga om du så vill. Löpsedlarna har fyllts med uttalanden som Försäkringskassan tvingar svårt hjärtsjuk arbeta på annan ort. Allt har sin grund i ändrade regler genom den nya rehabiliteringslagen som gäller från den 1 juli Men genomslaget av de nya reglerna skedde inte förrän 2009 och det är därför debatten hårdnat allt eftersom. Om det leder till ändrade regler är idag ovisst. Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för rehabilitering, men den anställde måste också bjuda till. Lagen om allmän försäkring slår fast att arbetstagaren har rätt till rehabilitering, men också skyldighet att aktivt medverka i den. Arbetsmiljölagen lägger ansvaret för rehabilitering på arbetsgivaren. Uppsägning p g a sjukdom utgår alltid från lagen om anställningsskydd vilken slår fast att en uppsägning endast är sakligt grundad när det råder arbetsbrist eller det sker av personliga skäl. I AD bedömningar av uppsägningar p g a sjukdom vilket är möjligt konstateras bland annat att det är rimligt att ställa större krav på stora arbetsgivare än på mindre, att den sjuke måste medverka i sin rehabilitering, att arbetsgivaren bör söka omfördela arbetsuppgifterna, att arbetsgivaren inte får passa i frågan, att arbetsgivaren bör utreda arbetsförmågan hos den sjuke, att det inte alltid är skäligt att omorganisera verksamheten för att en sjukskriven ska kunna återgå i arbete, att rehabiliteringsansvaret i princip gäller den egna arbetsplatsen och att arbetsgivaren måste kunna visa på tillräckliga vidtagna åtgärder. Dag 1 90 under en sjukskrivningsperiod ska den sjuke snarast arbetsträna med sina vanliga arbetsuppgifter. Det är lämpligt att det första rehabmötet sker efter ca tre veckor. Då bör arbetsgivaren, arbetstagaren, företagshälsan och försäkringskassan delta. Gärna också en facklig representant om arbetstagaren så önskar. Mycket snart därefter en vecka eller så ska arbetsgivaren söka anpassa arbetsuppgifterna och miljön enligt arbetsmiljölagen. En strävan ska vara att arbetstagaren i första hand ska komma tillbaka till sina tidigare arbetsuppgifter. Det kan därvid vara ett bra exempel: Vid Roslagsbanan har man gemensamt lyckats få ned korttidsfrånvaron från femton till knappt två procent på de sista sex åren. Förre vd:n Bengt- Erik Johansson och nuvarande vd:n Ingemar Nilsson har varit och är inspiratörer, men det är också ett resultat av lagarbete bland de 300 anställda. Öppna dörrar, en platt organisation, att bry sig om samt en ledning som månar om de anställda är nödvändiga ingredienser för att lyckas. Enligt Ingemar Nilsson arbetar man också mycket med hälsovård, rehabilitering och skräddarsydda speciallösningar för dem som behöver extra hjälp. aktuellt att anpassa inte bara arbetsuppgifterna utan också arbetsplatsen. Om sjukskrivningen och arbetsträningen inte lett till arbetsåtergång under den första 90-dagarsperioden övergår man normalt i en ny fas upp till och med den 180:e dagen. Arbetsförmågan utreds och man undersöker om arbetstagaren kan övergå till annat arbete hos arbetsgivaren. Efter 180 dagar kan man något förenklat säga att arbetsgivarens ansvar upphör och att ansvaret övergår till den anställde och försäkringskassan. Under perioden fram till den 365:e dagen ska arbetsförmågan bedömas mot arbetsmarknaden i stort. Försäkringskassan kan då i princip ställa krav på att arbetstagaren tar vilket jobb som helst som är möjligt. Om försäkringskassan bedömer att arbetstagaren kan utföra ett annat arbete och han nekar förlorar han/ hon rätten till ersättning. Och det är naturligtvis vissa av dessa bedömningar som gett upphov till den politiska retoriken i media. Om särskilda skäl föreligger kan försäkringskassan skjuta upp prövningen av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden till den 365:e dagen, men sen är det stopp. Särskilda skäl kan t ex vara en operation. Det betyder att endast den arbets tagare som inte klarar något arbete har rätt till sjukpenning. Den som har någon arbetsförmåga ska ställa sig till arbetsmarknadens förfogande och därmed anmäla sig på arbetsförmedlingen, om inte tidigare arbetsgivare kan erbjuda något arbete som motsvarar arbets förmågan. Försäkringskassan själva anser att deras bedömningar är mer hårdföra än tidigare, men menar att de endast tillämpar de nya reglerna. Oppositionen missar inte att påvisa Alliansens omänskliga regelsystem, medan de förra försvarar sig med att man uppnått rimliga sjukskrivningstal i motsats till vad som gällde tidigare. Vi kan vänta oss att debatten tar ny fart och att nya löften kommer i samband med 2010 års valrörelse. Jan Sandgren

11 TJ frågar Infranord är namnet på det statliga bolag som bildades när Banverket Produktion bolagiserades den 1 januari Här är några uppgifter om bolaget Vision: Infranord ska vara Nordens ledande entreprenör avseende järnvägstekniska tjänster och entreprenader. Affärsidé: Infranord levererar kompletta järnvägstekniska tjänster och entreprenader med Norden som bas. Genom utveckling och samverkan med kunder och andra aktörer bidrar vi till en säker, punktlig och miljöanpassad trafik. Varumärke: Infranord håller just nu på att bygga upp sitt varumärke där symbolen utgörs av logotypen. De bärande färgerna är orange, gult och grått. Offentlighetsprincipen: Som statligt bolag lyder inte Infranord under Offentlighetsprincipen på samma sätt som en myndighet. Det innebär att handlingar inte ska ses som allmänna och behöver därför inte lämnas ut om någon begär det. stig blomberg Många representanter för arbetsgivarna har sagt att det inte finns några pengar till lönehöjningar under De fackliga organisationerna har en annan uppfattning. Men vad säger medlemmarna? STT har således ställt frågan: Vad tror du lönerna ökar med under 2010? Foto: Jan Sandgren Operationell överlägsenhet Niclas Reinikainen använde i förra numret av Svensk Trafiktidning begreppet operationell överlägsenhet. Vad innebär detta uttryck? Operationell överlägsenhet innebär att alltid försöka ha lägsta kostnader för produkter och tjänster samtidigt som verksamheten arbetar efter principer som effektiv personalhantering de anställda tränas att göra allting på det mest effektiva och billigaste sättet, gemensamma processer i hela verksamheten samtidigt som verksamheten mäts med samma nyckeltal i hela organisationen för att säkerställa kvalitet och kostnadskontroll. Verksamheten arbetar också med att ständigt hitta sätt att sänka kostnader, förbättra service och kvalitet. Källa: Bandelen, informationsbrev inom Banverket Produktion som använt Hans Thornell, Spetsföretag samt Affärsvärlden som källa. Mycket att göra i interimsstyrelsen för TJ-föreningen vid Infranord. Från vänster Lars-Erik Mott, Lena Odén, vice ordf, Stig Blomberg, ordf och Stefan Arvidsson (på bild saknas Yngve Hult och Carina Kilander. stig blomberg Foto: Lotta Juliusson Foto: Sören Svensson Foto: Stig Blomberg Olle Östman, SJ AB Stockholm. Jag tror inte vi får en procentsats i år. Vi får ett sifferlöst avtal och individuella lönesättande samtal på SJ AB. Göran Forsell, Saco- före trädare vid Vägverket, Vänersborg. Lönerna kommer att öka mindre än vad vi har varit vana vid under de senaste åren. Jag tror på löneökningar kring 2 3%. Mika Pullinen, Infranord Solna. Jag tror jag blir nöjd med min löneökning. 11

12 POSTTIDNING B Returadress: Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ, Box 2131, Stockholm korsord Pengar och ära! Ge dig in i kampen om skraplotter och möjliga prispengar och lös korsordet i Svensk Trafiktidning! 1:a 5:e pris vardera fem skraplotter! För att delta i dragningen måste ditt rätta svar inkommit till; TJ, Box 2131, Stockholm, senast den 15 mars. Vinnarna publiceras i STT 2/2010. Märk kuvertet Korsord 110.

Svensk Trafiktidning. Årgång 92. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Svensk Trafiktidning. Årgång 92. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg Svensk Trafiktidning 4 Oktober 2011 Årgång 92 En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg ledare Höjd medlemsavgift till TJ På annat håll i detta nr informeras om att avgiften för medlemskap

Läs mer

Svensk Trafiktidning. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Svensk Trafiktidning. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg Svensk Trafiktidning 6 December 2009 Årgång 90 En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg ledare Våga förhandla själv Saco-undersökningar visar att de medlemmar som själva förhandlar

Läs mer

Svensk Trafiktidning. Spårtrafikavtalet sägs inte upp Banavgifterna fördubblas TJ nätverk Vem var vinnare i krysset. Årgång 92

Svensk Trafiktidning. Spårtrafikavtalet sägs inte upp Banavgifterna fördubblas TJ nätverk Vem var vinnare i krysset. Årgång 92 Svensk Trafiktidning 5 November 2011 Årgång 92 Spårtrafikavtalet sägs inte upp Banavgifterna fördubblas TJ nätverk Vem var vinnare i krysset En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Läs mer

Svensk Trafiktidning. Årgång 91. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Svensk Trafiktidning. Årgång 91. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg vensk rafiktidning 4 eptember 2010 Årgång 91 n tidning för medlemmar i aco-förbundet rafik och Järnväg ledare Hur mycket tror du din lön ökar i år? () å har en rekordvarm sommar och välbehövlig ledighetsperiod

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 1 2010 Att ge & TA KRITIK Hur sätter du gränser? TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA TEMA NR 1/10 CHEF & KYRKOHERDE I KYRKA En trygg och kompetent chef

Läs mer

*Lokförarbladet * Nr 20 Maj 2010, Facklig information från SEKO Lok på Stockholmståg

*Lokförarbladet * Nr 20 Maj 2010, Facklig information från SEKO Lok på Stockholmståg *Lokförarbladet * Nr 20 Maj 2010, Facklig information från SEKO Lok på Stockholmståg Lokala lön- och avtalsförhandlingar,sid14. Lilla förhandlingsskolan, sid 10. Uniformsgruppen, sid 12. Noll koll,sid

Läs mer

Svensk Trafiktidning TEMA TJ. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Svensk Trafiktidning TEMA TJ. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg Svensk Trafiktidning 4 September 2009 Årgång 90 TEMA TJ För nuvarande och blivande medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg har vi skrivit TEMA TJ. Bakom namnet döljer sig ett erfaret förbund med

Läs mer

Svensk Trafiktidning. Nr 4 December 2012 Årgång 93

Svensk Trafiktidning. Nr 4 December 2012 Årgång 93 Svensk Trafiktidning Nr 4 December 2012 Årgång 93 l e d a r e n Nya utmaningar väntar Novemberdimman ligger som ett täcke över Stockholm när jag tittar ut genom fönstret. Det känns skönt att veta att vi

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 1 2014 Senadin om rekrytering och jämställdhet Försvarsförbundet driver två mål till AD DO-anmälan gav omstart i Halmstad Fortverket blir kvar men effektiviseras

Läs mer

Nummer 6-13. Med ToMTejakt

Nummer 6-13. Med ToMTejakt Mona Hjortsberg har varit brandman i 15 år Fortfarade ganska ensam i yrket Åtgärder och bidrag en stor del av arbetsmarknaden 2013 sidan 7-13 Kontaktuppgifterna till din egen sektion som bilaga Nummer

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER. ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet

FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER. ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet INNEHÅLL ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Inledning Förhandlingens regler och former Hur man förbereder sig Checklista

Läs mer

tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet

tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet 2Kollektivavtalet tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet TILLHÖR: Innehåll Faran är inte över Fakta: Alltid avtal Fakta: Skydd för din lön Fakta: Tillfälligt avtalslöst? Att

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Uppsägningar och avsked

Uppsägningar och avsked Uppsägningar och avsked En handbok för förtroendevalda December 2013 Den här handboken handlar om de olika sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med anställda på, det vill säga uppsägningar och avsked.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

MEDLEMMARNAS UPPFÖLJNINGSENKÄT

MEDLEMMARNAS UPPFÖLJNINGSENKÄT MEDLEMMARNAS UPPFÖLJNINGSENKÄT LÖNEREVISIONEN 2010-2011 SAMT DE LÖNESÄTTANDE SAMTALEN Publiceringsdatum 26 maj 2011 1 383 enkäter skickades ut 631 enkäter har öppnats 490 enkäter har besvarats 35,4 % ST

Läs mer

Svensk Trafiktidning. Ulrik Bergman och Bengt Skärlen. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Svensk Trafiktidning. Ulrik Bergman och Bengt Skärlen. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg vensk Trafiktidning 3 Juni 2009 Årgång 90 Ulrik Bergman och Bengt kärlen mötesordförande resp bitr mötesordförande vid TJ förbundsfullmäktige n tidning för medlemmar i aco-förbundet Trafik och Järnväg

Läs mer

Förtroendet spricker. Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen. Han blir glad av grått. Nytt avtal på FMV

Förtroendet spricker. Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen. Han blir glad av grått. Nytt avtal på FMV MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 4 2013 Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen Nytt avtal på FMV Han blir glad av grått Förtroendet spricker Anmärkningsvärt lågt förtroende för Försvarsmakten,

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer