Utbetalning av partistöd KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbetalning av partistöd 2016. KS 2015-218"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utbetalning av partistöd KS KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Utbetala partistöd för 2016 i januari 2016 i enlighet med regler för kommunalt partistöd. Beslutsunderlag Regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun. Centerpartiet - redovisning och revisionsberättelse Folkpartiet Liberalerna redovisning och revisionsberättelse Kristdemokraterna - redovisning och granskning Miljöpartiet de gröna redovisning för partistöd Nya Moderaterna - redovisning och revisionsberättelse Socialdemokraterna - redovisning och revisionsberättelse Sverigedemokraterna - redovisning och revisionsberättelse Vänsterpartiet - redovisning godkänd av revisorerna Sammanfattning av ärendet Enligt kommunallagen 2 kap. 11 ska partier som är berättigade till kommunalt partistöd komma in med en redovisning hur partistödet använts under föregående kalenderår innan den 1 juli. Till redovisningen ska en av partierna utsedd granskare beskriva hur pengarna använts. Granskningsrapporten ska bifogas redovisningen. Falkenbergs kommun har i sina regler för kommunalt partistöd beslutat inget partistöd ska betalas ut till partier som inte lämnat in redovisning och granskning rapport innan den 1 juli. Samtliga partier i Falkenbergs kommun som är berättigade till kommunalt partistöd har inkommit med en redovisning och granskningsrapport före 1 juli Därmed ska kommunfullmäktige fatta beslut om att utbetala partistöd till samtliga partier i kommunfullmäktigeförsamlingen för Partistödet betalas ut till partierna i januari Redovisningen syftar till att ge allmänheten en inblick i hur partierna använder de stöd som de får från kommunen. Ekonomi Partistödet består av ett grundbelopp på kr per parti i kommunfullmäktige och kr per mandat som partiet har i kommunfullmäktige. Stödet räknas årligen upp med utgångspunkt från konsumentprisindex (KPIX) Beloppet är uträknat efter SKL Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts. 228 prognos över KPIX index från cirkulär 15:15, och kommer justeras efter KPIX faktiska utfall KPIX enlig prognos = 1,0004 * 1,0014 = 1, Partistödet uppgår till en totalkostnad på kr för kommunen Det fördelas på följande vis: Parti Centerpartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Miljöpartiet de gröna Nya Moderaterna Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Partistöd kr kr kr kr kr kr kr kr Övervägande Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 5.9 Regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun Antagna av kommunfullmäktige , Rätt till partistöd Det lokala partistödet i Falkenbergs kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. 2 Grundstöd och mandatstöd Partistödet består av Ett grundstöd om kr per parti och år, samt Ett mandatstöd om kr per mandat och år. Stödet regleras årligen av konsumentprisindex (KPIX) med utgångspunkt från Fördelning av partistöd Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837) Partistöd utgår under högst 12 månader efter det att representationen upphört. 4 Redovisning och granskning En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts for det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket i kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen ska skickas till kommunstyrelsen. 5 Årlig utbetalning Partistöd betalas årligen ut i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 6 Årligt beslut Beslut om partistöd ska fattas av kommunfullmäktige minst 1 gång per år. Kommunfullmäktige har fastställt partistödet (KS ) Kommunfullmäktige har vid följande tillfälle beslutat om ändring: (KS )

4 REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman Centerpartiet i Falkenbergs kommun, organisationsnummer Vi har granskat årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. Årsredovisningen har upprättats enligt praxis. Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med distriktets stadgar varför vi tillstyrker: att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Falkenberg Johansson revisor Marianne Carlsson revisor

5 Centerpartiet i Falkenbergs kommun INTÄKTER 2014 Falkenbergs kommun Kommunstyrefseförvaifninnen Kansfienharen f Partistöd Medlemsavgifter Serviceavgift Ränteintäkter Övriga intäkter Åter från Valfond Summa intäkter kr kr kr kr kr kr kr Dnr Dpi KOSTNADER Marknadsföring Medlemsavgifter Annonser Möten Information Utbildning Expedition Bidrag till CUF Kostnader till distriktet i Flalland Övriga kostnader Eu val Kyrko val Personal Resor och arvoden Summa kr kr kr kr kr kr kr kr kr 933 kr kr kr kr Val 2014 Möten Folder Övrigt Valstuga Du och jag Annonser Summa Val kr kr kr kr kr kr kr Summa kostnader kr BRUTTORESULTAT Avsättning till valfond NETTORESULTAT

6 Revisionsberättelse för Folkpartiet Liberalernas kommunförening pwj -Hfi- ) o / JP Undertecknade revisorer valda av kommunföreningen har granskat f r 1 eni^ " s förvaltning och ekonomiska redovisning för räkenskapsaret 2014, Granskningen har omfattat verksamhetsberättelse, bokföring, resultaträkning samt balansräkning. Redovisningen är utförd med noggrannhet och omsorg. Samtliga ekonomiska transaktioner är bekräftade med verifikationer. Vi tillstyrker: att resultat- och balansräkning fastställes att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Falkenberg Bengt Karlsson Antoine Ghantous

7 Folkpartiets kommunlöremng Räkenskapsårets böljan: ! Hela företaget Period: Balansrapport Preliminär Sida: Utskrivet: Senaste vemr; Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar i Falkenbergskonto Föreningskonto Placeringskonto 5 373, , , , , , ,! , ,00 S:a Omsättningstillgångar , , ,63 S:A TILLGÅNGAR , , ,63 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital O 2010 Eget kapital 2099 Redovisat resultat , ,86 0, , , ,98 S:a Eget kapital , , ,63 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL , , ,63 BERAKNAT RESULTAT -O.OG 0, /1 Falkenbergs errimun KommunstyrolseförvaNningen Kansiieniieten OS- 2 2 Dnr Dpi

8 Kristdemokraterna Lokalavdelningen i Falkenberg Torggatan Falkenberg Falkenbergs kommun Kommunstyreiseförvaitningen Kanslienheten OS- 2 2 Till Falkenbergs kommun I brev har Kristdemokraterna underrättats att en redovisning hur partistödet för 2014 använts skall lämnas till kommunstyrelseförvaltningen senast den 30 juni. Här kommer denna redovisning. Det kommunala partistödet för 2014 är för Kristdemokraternas del kr. Dessa pengar har använts till Lokalhyra Kontorsmaterial Litteratur Porto- och bankavgifter Möten Annonser Utbildning Valkostnader 6000 kr 1894 kr 200 kr 1193 kr kr kr 4812 kr kr. De totala valkostnaderna uppgår till kr. I dessa inräknas kostnaderna för valtorget, valutskick, tryck, annonser, pelarreklam, möten, utrustning, valbil mm. Särskild granskningsrapport lämnas av Carina Ejdestig Falkenberg den 22 juni 2015 Daniel Bernhardt ordförande

9 Kristdemokraterna Lokalavdelningen i Falkenberg Torggatan Falkenberg Falkenbergs kommun Kommonsiyre(fiaförvQjjnj flg en Ko ny lien h&fq n unr "15 -OS- 2 2 Till Falkenbergs kommun Kristdemokraterna har lämnat en redogörelse för hur partistödet för år 2014 om kr har använts. I egenskap av utsedd granskare har jag tagit del av de verifikationer som ligger till grund för redovisningen. Jag har i egenskap av avdelningens revisor gått igenom avdelningens räkenskaper vid revisionen inför årsmötet den 14 februari Nu har jag granskat samtliga verifikationer som ligger till grund för sammanställningen. Jag anser att min granskning ger vid handen att lämnad redovisning ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Falkenberg den 22 juni 2015 Carina Ejdestig Granskare

10 Falkenbörgs kommun 1 Komrnunsiytelseförvalirf ingen Kanslienheten Drir 2.ol5-Qi^ Dpi CTb MILJÖPARTIET I FALKENBERG REDOVISNING AV PARTISTÖD FÖR 2014 INKOMST: PARTISTÖD KOSTNADER: LOKALHYRA EL MÖTESKOSTNADER TRYCKSAKER KONGRESSKOSTNADER UTBILDNING Falkenberg Va-tjri Abel, kassör Othmar Nekham, revisor

11 . / Nya Moderaterna - Kretsstyrelsen i Falkenbergs kommun Verksamhetsberättelse Kretsstyrelsen Valda ledamöter Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot Verksamhetsåret 2014 Lena Ardhe Angela Malmgren Ingemar Stridh Gun-Marie Stenström MQ-ansvarig Falkenbergs kommun Ko m m u nsiyre! sef örva! tn ingen Kansiienhsten Dnr j Dpi o a Självskrivna ledamöter Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Claes Ljung Rie Boulund Knut-Arne Kareld Gustav Mötte Linda Buvari Fullmäktigegruppens ordf. (fram till och okt. -14) Ordförande, Årstadsföreningen (representant från Årstad vakant sedan okt - 14, då Rie blev ledamot i styrelsen i egenskap av Fullmäktigegruppens ordf.) Ordförande, Ullaredsföreningen Ordförande, MUF Ordförande, Falkenbergsföreningen Adjungerad Rune Samuelsson Kampanjledare Revisorer Ordinarie Suppleanter Valberedningen Sammankallande Ledamot Ledamot Hans Bertilsson (sammankallande) och Martin Johnsson 1. Bengt Mård 2. Åke Jansson Jonas Marting Christer Norrman Anders Treschow Antal medlemmar I de tre partiföreningarna; Årstad, Ullared och Falkenberg, hade vi 318 medlemmar, varav 65 medlemmar i MUF per den 31 december Styrelsemöten Under verksamhetsåret har vi haft sju stycken protokollförda styrelsemöten, från och med årsmötet fram till och med Därtill ytterligare två möten under 2015 fram till årsmötet.,i/l

12 Supervalåret -14 Kretsstyrelsearbetet under året har till stor del bestått i att planera, förbereda, organisera och genomföra vårt partis valkampanjarbete inför EU-valet i maj och Val - 14 i september. I december stod vi också inför ett eventuellt val i mars Men med Decemberöverenskommelsen mellan regering och Alliansen, blev ett extra val avstyrt. Valkampanjledare Angela har med stort engagemang varit spindeln i nätet, internt, samarbete med allianspartierna och i kontakter med media på olika sätt. Vår samtalskampanjledare, Rune Samuelsson har lett, planerat vår samtalskampanj. En valkampanj utan dedikerade och passionerade medlemmar hade dock inte blivit någon valkampanj alls. Varje dag på torget vid vår valstuga, vid ett otal evenemang, medlemsträffar, dörrknackning i våra bostadsområden, samtal med media med mera med mera. Ett stort TACK till alla. Ovärderligt. Övrigt Medlemsaktiviteter har under det gångna året arrangerats och finansierats av partiföreningarna. Dessa aktiviteter framgår av föreningarnas verksamhetsberättelser. TACK! Ett särskilt tack till Claes Ljung, och ditt oförtrutna och inspirerande arbete i Kretsstyrelsen. Ekonomin redovisas separat. Falkenberg, 11 mars, 2015 Nya Moderaterna, Kretsstyrelsen i Falkenbergs kommun Lerfa Ardhe Aneela Malmgri Gun-Marie Stenström Rie Boulund // / / / & -fyr / r émn/\ Knut-Arne Karéld / Linda JBuvari Gustav Mötte "Tillsammans formar vi framtidens politik" fy. «A

13 Falkenbergs Kommunkrets av Moderata Samlingspartiet Balansräkning Tillgångar Bankkonton Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Valfond Leverantörsskulder , , , ,00 220, , , , ,79 0, , ,79 Resultaträkning för räkenskapsåret Rörelsens intäkter Kommunala bidrag Rörelsens kostnader Valet Rikskonferenser och service från partikansliet Årsmötes-& nomineringsstämmor Lokalhyra Resekostnader Annonsering och reklamtrycksaker Gruppmöteskostnader Lämnade bidrag, Moderaterna i Halland Bankkostnader Uppvaktningar Övriga kostnader, Partiföreningarna, MUF Resultat före finansiella intäkter Ränteintäkter Resultat efter finansiella intäkter Återföring från valfond x i Arets resultat f c , , , , , , , , , , , ,00 500,00 697, , , , , , , ,94 t

14 Revisionsberättelser 2014 Till Falkenbergs kommunkrets av Moderata Samlingspartiet Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Moderata Samlingspartiet i Falkenbergs Kommunkrets. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har granskat räkenskaperna och kontrollerat den utgående balansen. Verksamheten har vi följt genom att granska protokoll och verksamhetsberättelse. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att Kretssårsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Falkenberg Hans Bertilsson Martin Jonsaon

15 ^ Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET Folken bergs kornmun Kommunstyrelseförvdfningen Kansiienheten Dnr K_s ^Dio- '2J& Dpi CO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen för Falkenbergs arbetarekommun lämnar härmed följande berättelse av verksamhet 2014: STYRELSEN Per Svensson, Ordförande Majvor Wallin, Vice Ordförande Olle Torlycke, Kassör Björn Jönsson, Sekreterare Kerstin Zander, Studieledare Jeanette Synnergren, Facklig ledare Stig Bengtsson, Ledamot Mari Emanuelsson, Ledamot Dahn Persson, Ledamot Fredrik Johansson, Ledamot Christina Johansson, Ledamot Göte Johansson, Ersättare Jan Dickens, Ersättare Marcelle Farjallah, Ersättare Gabriella Geertinger, Ersättare Gustaf Kristensson, Ersättare Markus Dufwa, Styrelseelev Denisa Ruca, Styrelseelev Ellinor Thorsson, personalrepresentant VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET Ordförande, kassör och sekreterare VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS SUPPLEANTER Vice ordförande, studie organisatör och facklig ledare 1

16 REVISORER Kim Johansen Torgny Lagerberg Bengt Hackberg REVISORSUPPLEANTER Dorontina Ademi Jan-Erik Christensen Ingegerd Rönnbäck VALBEREDNINGEN Kjell-Arne Andersson, sammankallande tom 5 oktober 2014 Bernt Zander, sammankallande från och med december 2014 Karl Gustaf Carlzon Andreas Lundberg Kim Johansen Maria Lennartsoon Monika Bréti SAMMANTRÄDEN Verkställande utskottet har under verksamhetsåret haft 11 stycken protokollförda möten. VU har förberett styrelsens ärenden och hanterat löpande ärenden mellan styrelsens möten. Arbetarekommunens styrelse har haft 11 protokollförda möten under det gångna året. ARBETAREKOMMUNENS EXPEDITION På expeditionen har även detta år Ellinor Thorsson arbetat och administrerat arbetarekommunens verksamhet. PARTIDISTRIKTET Falkenbergs arbetarekommun har haft följande förtroendevalda i partidistriktets olika organ: Partidistriktets styrelse: Hans Hoff, ordförande Per Svensson, ledamot Majvor Wallin, suppleant Revisorer Maria Lennartsson, suppleant Valutskottet Kerstin Zander, ordinarie Per Svensson, Suppleant 2

17 Kommunala Gruppen Jan Dickens Internationella utskottet Sten-Olof Svensson Runar Kaattari Fackliga utskottet Jeanette Synnergren Pensionärsrådet Gunnar Bengtsson Västsvenska representantskapet Kjell-Arne Andersson, Ordinerade Kerstin Zander Ersättare SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENINGAR I ARBETAREKOMMUNEN Uttaget Förening/ Klubb A E Total Väster Kvinnoklubben Fegen IF Metall (Vilande) Kommunal LIVS LOs Morup/Stafsinge Slöinge/Årstad SSU Söder Ullared Vessigebro Vinberg Älvsered

18 Öster Direktansl Totalt: 403 A - Aktiv (Huvudmedelmskap) E- Extra (Huvudmedelmskap i annan förening) ORGANISATIONSANSLUTNA Målarna Handels avd 3 IF Metall avd 44 Kommunal VALRÖRELSEN 2014 Vi hade en fantastisk valrörelse många utåtriktade verksamheter, vi har täckt hela kommunen! - Stor uppslutning bland våra förtroendevalda Knackat dörr på startegiska områden, både i centralorten och på landsbygden Torgmöten Marknader Delat ut fika på stationen Deltagit i olika debatter l:a maj firandet på Rådhustorget med hoppborg, popcorn och Falkenbergs blåsorkester med Hans Hoff, Kerstin Zander, Per Svensson och Marcus Dufwa som talare. Valstuga på Rörbäcksplatsen 15 augusti 13 september, bemannad Måndag- Fredag Lördag Ansvariga för ljudanläggningen på Rörbäcksplatsen Succé blev det med vår popcorns maskin Några centralpersoner hade vi på besök Olle Ludvigsson, Håkan Juholt och Mikael Damberg - Vi firade 110 års jubileum på Hwitan - Vi gjorde ett bra val, 2018 tar vi över i Falkenberg 4

19 En utförligare rapporter om valrörelsen 2014 kommer att finnas på Arbetarekommunens exp. efter årsmötet / Kerstin Zander - Valledare FÖRENINGSMÖTEN OCH VERKSAMHET Årsmötet Årsmötet hölls i Blå Salen i Folkets Hus i Falkenberg den 13 mars. Årsmötet började med att medlemmarna sjöng "Arbetssöner". Efter det hölls det parentation för Solweig Reinhardt och Arne Johansson. Till årsmötesordförande valdes Kerstin Rosell och som årsmötets sekreterare valdes Lars- Gunnar Berghorn Strandling. Per Svensson presenterade vårat Valprogram för medlemmarna. Efter det hölls det sedvanliga mötesförhandlingar och styrelsen fick ansvarsfrihet av medlemsmötet. De olika nämndernas verksamhetsberättelser gicks också igenom. Sen var det dags för att presentera fullmäktigelistan inför Valet 2014 som sen mötet fastställde. Olof Torlycke valdes till ny kassör samt att Stig Bengtsson, Björn Jönsson, Majvor Wallin och Marie Emanuelsson valdes till ordinarie ledamöter samt att Göte Johansson, Jan Dickens, Marcelle Farjallah, Gabriella Geertinger samt Gustav Kristensson valdes till suppleanter. Jeanette Synnergren valdes till Facklig ledare. Mötet avslutades med "Internationalen". / Björn Jönsson Första Maj 1 maj 2014 i Falkenberg gick i valets tecken med roliga aktiviteter för hela familjen och brinnande tal av engagerade talare. Vi satsade på hoppborgar, färskpoppade popcorn till barnen och musik för alla. Mikael Geertinger underhöll på torget mellan och efter talen. Efter en gemensam samling på Rådhustorgetav gick ett välfyllt demonstrationståg med ca 200 personer gatorna fram i Falkenberg med årets tema " Ingen Ung utan jobb" högt buret. Som vanligt var vägen kantad av sympatisörer och nyfikna. Efter tåget slöt ytterliga 100 personer upp på torget och tog del av talen och underhållningen. Talare detta år var riksdagsledamot Hans Hoff, Ordförande i arbetarekommunen Per Svensson, regionpolitiker Kerstin Zander och SSU Falkenbergs ordförande Marcus Dufwa. 5

20 Medlemsmötet den 19 juni Hölls i Teatergrottan i Folkets hus i Falkenberg. På detta medlemsmöte skulle Arbetarekommunen välja ny gruppledare i Tekniska Nämnden då Fredrik Johansson valt att avgå. Möte valde Yen Gunnarsson till denna post. I övrigt gjorde Monika Bréti mötet uppmärksamma på att S deltagit i Pridefestivalen. Mötet avslutades med att Arbetarekommunen bjöd de närvarande på tårta och Per Svensson önskade alla en trevlig sommar. Mötet besöktes av ca 40 deltagare. / Björn Jönsson Medlemsmötet den 14 oktober Hölls i Blå Salen i Folkets Hus i Falkenberg. Mötet inleddes med en parentation för Kjell-Arne Andersson som lämnat oss. Mötet innehöll en information om S-Kvinnors Palestina projekt. De höll en föreläsning om vad deras projekt skall leda till och hur de skall jobba. Sen var det dags för behandling av nomineringar till Region Halland. Nomineringarna gicks igenom och godkändes av mötet och skickades vidare till Partidistriktet. Bernt Zander valdes även till sammankallande i valberedningen. Majvor Wallin fick äran att vara mötesordförande. Mötet besöktes av ca 45 deltagare. / Björn Jönsson Medlemsmöte den 20 november Medlemsmötet hölls i Kyrkans hus i Falkenberg och på plats fanns 82 röstberättigade medlemmar. Hans-Inge Sjögren valdes till mötesordförande och Lars-Gunnar Strandling Berghorn förde mötesprotokollet. På detta möte var det till fokus på val till nämnder bolag och styrelser i Falkenbergs kommun. Medlemsmötet den 22:e januari 2015 Mötet hölls i Blå Salen i Folkets Hus i Falkenberg. På detta medlemsmöte fastställdes listan på de som skall åka på Distriktskongressen under vården När det var gjort fattade mötet även beslut om de olika motionerna som skickats in. Vissa motioner gick till distriktskongressen och vissa till partikongressen. Efter det så arbetades det i olika grupper där man tog fram vad man tycker är viktigt att jobba med i framtiden. Det var många bra förslag som kom fram och ordförande Per Svensson tackade för detta. Mötet besöktes av ca 50 deltagare. / Björn Jönsson 6

21 Studieverksamheten Aftonskolan var nu inne på sitt fjärde år, gruppen har under åren reducerats till ett 15 tal deltagare, riktiga eldsjälar vill jag påstå som har visat stort intresse för denna verksamhet! Vi har vi några tillfällen bjudit in Framtidsgruppen, studie och valledare i våra olika s-föreningar och klubbar! Aftonskolan avslutades på våren, därefter var valarbete för hela slanten" Föreläsare har under 2014 varit: Januari Veronika Norberg - socialmedier Februari, Aida Hadzialaci Kommunråd och regionalvalledare Mars Olle Ludvigsson skulle medverkat fick tyvärr förhinder, avslutning på Aftonskolan Utbildningen skulle avslutas med en resa till Bryssel vilken blev inställd pga för många avhopp Aftonskolan har varit det mest givande jag har jobbat med på studiesidan, mycket planering många bra föreläsare genom åren! Hoppas att någon tar vid och gör någon uppföljning nu när jag lämnar mitt uppdrag som studieledare. Framtidsgruppen som startade 2013 hade några träffar under 2014 tillsammans med Aftonskolan Vi har träffats och diskuterat framtidsfrågor och vilka frågor som skulle prioriteras inför valet, det vi kom fram till är frågor som stämmer bra överens med de centrala budskapen: Sysselsättningen Skolan Äldreomsorgen Landsbygdsfrågor Välfärdsfrågor Frågor som blev mycket aktuella i valrörelsen Under hösten startades upp en utbildning i politiskt ledarskap, som fortsätter under 2014 /Kerstin Zander - Studieledare Fackliga utskottet. Det fackliga utskottet har under 2014 lagt krutet på valåret. Genom nära samarbete med såväl LO Facken Falkenberg som Fackliga Utskotten i Halland, har det genomförts aktiviteter som torgdagar samt Lördagspåse utdelning på Falkenbergsstation. Arbetsplatsbesök har genomförts där Karl-Petter Thorvaldsson gästade på Carlsberg i Falkenberg, ringaktiviteter, samt dörrknackningar. Arbetarkommunens styrelse har tagit beslutet att det Fackliga utskottet nu har möjlighet att bjuda in både LO och tjänstemannafack som ej är organisations anslutna. Detta gör att det kommande årets verksamhet kan vidgas. / Jeanette Synnergren - Facklig ledare 7

22 Pensionärsrådet i Falkenbergs arbetarekommun Pensionärsrådet har under 2014 bestått av Kerstin Zander, Ulla Johansson, Hasse Alexandersson, Gunnar Bengtsson, Bengt Henningsson, Ingvar Henriksson, Peter Olesen, Bernt-lnge Dygården samt Sören Gustavsson. Rådet har haft fyra sammanträden med Gunnar Bengtsson som mötesordförande. Året har präglats av valrörelser. Inför EU valet bjöd rådet in medlemmar o sympatisörer till ett möte där EU- parlament - kandidat Eva Borg Kungsbacka och Socialnämndens v. ordf. Britt-Mari Johnsson Falkenberg informerade om varför vi egentligen ska gå och rösta och hur detta val påverkar oss. Pensionärsrådet bjöd även in medlemmar o sympatisörer till ett möte med fokus på äldrefrågor inför riksdagsvalet. Riksdagsman Hans Hoff och regionpolitiker Kerstin Zander medverkade. Vid mötena har lämnats rapporter från valarbetet i partiet samt från bygglovsnämnden. Kerstin Zander har informerat från Regionen om lokala Falkenbergsfrågor, bla. Palliativa som nu är beslutat och ska tillbaka till Falkenberg. Rådets medlemmar har även deltagit i partidistriktets pensionärsråds möten som har varit förlagda till Falkenberg och där Riksdagsman Hans Hoff har informerat om läget i partiet och Riksdagsman Kurt Kvarnström talade om pensioner. / Gunnar Bengtsson -Sammankallande 8

23 SLUTORD Hungrig 110-åring satsar mot nya mål Vi kan blicka tillbaka på ett händelserikt Vi genomförde två valrörelser och många har vittnat om att vi varit mer aktiva än på länge. Detta visade sig också i det kommunala valresultatet där vi gick fram med 3,4 procentenheter till procent. Därmed vann vi ett mandat till i Kommunfullmäktige. Tyvärr räckte det inte till att skapa ett majoritetsstyre med andra partier utan istället har vi fått ett skakigt borgerligt minoritetsstyre med fem partier. I och med detta har våra möjligheter att påverka ökat ordentligt och vi har redan nu efter ett fåtal månader lyckats vinna några voteringar i Fullmäktige. Vi växte ordentligt även i Riksdags- och Regionvalet i kommunen. Anledningarna till detta är ganska enkla. Fler personer hjälpte till i valrörelsen och vi hade ett framtidsinriktat alternativ som många i vår kommun gillar. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som hjälpte till i valrörelsen. En annan höjdpunkt under året var vårt 110-årsfirande på Hwitan i Falkenberg. Festligheterna på kvällen var lyckade och efter en god buffé bjöds det upp till dans med Victoria Rockers. Under året har vi också inlett ett arbete med att ta fram nya mål för vårt partiarbete i kommunen. Visionen står klar: Vi är framtidspartiet i Falkenbergs kommun. Det enda klara målet fram till 2018 är att vi ska leda ett majoritetsstyre i kommunen. Vi lever i en kommun med starkt stöd för socialdemokratin och vi har nu fyra år på oss för att bygga upp en politik och organisation för att bli det dominerande partiet i Falkenberg fr.o.m. valet Under året har vi också tagit fram fem ledord för organisationen. Följande ord leder oss i framtidens partiarbete: Glädje, Respekt, Gemenskap, Högt i tak, Kamratskap. 9

24 Styrelsens ordinarie ledamöter Per Svensson OlleTorlycke Björn Jönsson Majvor Wallin Kerstin Zander Jeanette Synnergren Stig Bengtsson Dahn Persson Fredrik Johansson Christina Johansson Marie Emanuelsson 10

25 FALKENBERGS ARBETAREKOMMUN BOKSLUT 2014 RESULTATRÄKNING Not INTÄKTER Rörelsens intäkter 1, , ,50 KOSTNADER Rörelsens kostnader 2, , ,87 Resultat före finansiella intäkter , ,63 FINANSIELLA INTÄKTER Ränteintäkter , ,56 Resultat efter finansiella intäkter , ,19 BOKSLUTSDISPOSITIONER Avsättning Valfond 0, ,00 ÅRETS RESULTAT ,96 186,19 Not 1 Rörelsens intäkter 1 Medlemsavgifter , ,00 2 Partistöd , ,00 3 Lönebidrag , ,00 4 Övriga ersättningar , ,50 S:a Intäkter , ,50 Not 2 Rörelsens kostnader 1 Material och varor , ,86 2 Hyror , ,00 3 Förbrukningsinventarier , ,00 4 Underhåll maskiner/inventarier , ,00 5 Annonsering , ,00 6 Telefon-Data , ,00 7 Porto , ,00 8 Bank-Förvaltning 1820, ,00 9 Möten , ,00 10 Förtäring , ,01 11 Medlemsavgifter organisationer 946, ,00 12 Gåvor-Uppvaktning 2 507, ,00 13 Anslag , ,00 14 l:a majkostnader 11175,00 0,00 15 Övriga , ,00 16 Löner-Arvode , ,00 17 Personalomkostnadspålägg , ,00 18 Bilersättning 9 340, ,00 19 Övriga personalkostnader , ,00 S:a Kostnader , ,87 Sida 2

26 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR FALKENBERGS SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Undertecknade revisorer, som av Falkenbergs Arbetarekommun utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för tiden , får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse. Vi har granskat förvaltningen och gått igenom andra handlingar, som lämnar upplysning om arbetarekommunens ekonomi och förvaltning. Inkomster och utgifter under året samt arbetarekommunens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av bifogade utdrag ur räkenskaperna. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet. Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning tillstyrker vi: Att balansräkning och resultaträkning fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Falkenberg den 4 mars 2015 Torgny Lagerberg Kim Johansen Bengt Hackberg 11

27 Falkenbergs kommun Kommunstyreiseförvaifningen Kansiienheten » 1 8 Årsrapport för Sverigedemokraterna Falkenberg Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Noter 6 Underskrifter 7 Årsrapportkommentar av redovisningskonsult

28 Sverigedemokraterna Falkenberg 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

29 Sverigedemokraterna Falkenberg 3(7) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsrapporten har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

30 Sverigedemokraterna Falkenberg < 7 > Balansräkning Belopp i kr No{ TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank Q0 8Q5 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

31 Sverigedemokraterna Falkenberg Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

32 Sverigedemokraterna Falkenberg (7) Noter Not 1 Leverantörskulder I denna posten ingår obetalda fakturor och utlägg enligt nedan specifikation: 1. inkclub 615kr 2. Falkenbergs Posten 3156kr 3. Ocean Bar Julbord 7J 60kr 4. Övriga ännu ej ersatta utlägg till beloppet: 7456,76kr Not 2 Övriga kortfristiga skulder I denna posten ingår 1 utlägg från fg år 2013.

33 Sverigedemokraterna Falkenberg 7(7) Underskrifter Ort och datum Styrelserepresentant 1 Styrelserepresentant 2

34 Årsrapportkommentar Till styrelsen i ideela politiska föreningen Sverigedemokraterna Falkenberg org nr Jag har biträtt den idéela politiska föreningen Sverigedemokraterna Falkenberg med att upprätta årsrapporten för år Årsrapporten utvisar ett redovisat underskott om kr (fg år 84272kr) samt en balansomslutning om kr (fg år kr). Det är föreningens styrelse som har ansvaret för årsrapporten, samt att den uppfyller de krav som ställs enligt lag och norm. Mitt arbete med årsrapporten grundas på det räkenskapsmaterial och den övriga information som har tillhandahållits mig. Jag har utfört mitt arbete genom att beakta bestämmelserna i bokföringslagen och annan relevant normgivning. Jag har vidare genomfört kontroller och rimlighetsanalyser för att årsrapporten ska uppnå en hög kvalitet och utgöra ett bra beslutsunderlag i verksamheten. I mitt arbete med bokföringen har jag enbart funnit en post där det saknades underlag i det underlag som tillhandahållits mig, samt i hanteringen av föreningens konto i bank och vad det gäller handkassan. Jag har inte utfört någon revision eller översiktlig granskning och gör följaktligen inte heller något bestyrkande av årsrapporten. Redovisningskonsult

35 Falkenbergs kommun Kommunslyrelseförvaltningen Kanslienheten l 8 Dnr Kft,20(5-2IÖ Dpi CO Revisionsberättelse för Sverigedemokraterna Falkenberg orgemantlonsnummer Sg , Yi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna för tiden till Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Vi tillstyrker: - att resultaträkning och balansräkning fastställs - att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret arsson medlemsnr Av SD Falkenberg vald revisor tillsammans med Albin Joseffson auktoriserad Förvaltningsassistans Flalmstad, se separat godkänd granskning från Förvaltningsassistans Flalmstad.

36 Verksamhetsberättelse 2014, Vänsterpartiet Falkenberg ^ Versamheten under det gångna året präglades i hög grad av valen; valet till Europaparlamentet i maj och valen till riksdag, region och kommun i september. Största delen av de aktiviteter och möten som anordnades under året skedde med tanke pa valen och skedde i anslutning till dem. Inför året planerade styrelsen för ett halvår i taget och planerade, förutom aktiviteter i samband med valen, även ett antal medlemsmöten i partilokalen. De viktigaste av de utatriktade aktiviteterna var ett möte med Eva-Britt Svensson 10 april i Folkets Hus, Hans Linde om utrikespolitik 19 augusti, Ida Legnemark om internfeminism 27 augusti och Lars Ohly om heta valfrågor 31 augusti. Samtliga de tre senare mötena ägde rum på "På G", ett kafé i centrala Falkenberg. Gemensamt för samtliga möten var att även om de var innehållsmässigt intressanta och föredragshållarna kunniga och i flera fall välkända så drog de mindre folk än vad vi på förhand räknat med. Det gällde även de medlemsmöten som hölls under året. I valarbetet, speciellt inför septembervalet, deltog däremot inte bara ett fatal medlemmar utan många hjälpte till med utdelning av material, affischering etc. I huvudsak var, liksom tidigare år, valinformationen förlagd till Rörbäcksplatsen dit vi hade hyrt en container för att härbärgera valmaterialet. I övrigt deltog vi i aktiviteter i stadsdelarna Falkagård och Sloalyckan inför båda valtillfällena. Glädjande var att lokalavdelningen fick flera nya medlemmar under året. Medlemsantalet uppgår för närvarande till cirka femtio medlammar vilket är en klar ökning. Efter valet kunde en viss trötthet skönjas, möjligtvis orsakad av den långt ifrån tillfredsställande valutgången för partiets del. Det gjorde att några direkta insatser, förutom medlemsmöten, inte gjordes med undantag för ett möte till vilka enbart de nya medlemmarna inbjöds. Resultatet när det gäller hur det hörsammades var inte upplyftande. Så det gångna verksamsåret var händelserikt och intresant och bjöd på både med- och motgångar. Det åligger nu den nya styrelsen att söka ta till vara den resurs som de nya medlemmarna kan förväntas bli i arbetet för ett starkare Vänsterparti i Falkenberg. För styrelsen, som det gångna året bestod av undertecknad samt Anita Gidén, Inger Nilsson, Mikael Hallberg, Lennart Johnsson och Per Sjövall. Johny Kronwall - ordförande Falkenbergs kommun KommunslyrelseförvoSiriingen Kansiienhefen 2, Dnr KS Dpi

37 M A Bokslut Förening: Vänsterpartiet Falkenberg Period: Sista bokförda verifikat: nr 95 bokfört datum: Utskrift: Tillgangar A B C Handkassa Plusgiro Bankkonto Summa: ,00 kr ,19 kr 7 930,93 kr ,12 kr ,00 kr ,66 kr 7 930,93 kr ,59 kr Förändring 0, ,53 0, ,53 Inkomster och utgifter Verksamhet Inkomster Utgifter Summa Budget Verkligt Budget Verkligt Budaet Verkliat 1 Parti och mandatstöd , ,00 2 Medlemsintäkter , ,00 3 Övriga intäkter , ,00 4 Interna möten , ,92 5 Utåtriktad verksamhet , ,91 6 Trycksaker profilprylar , ,00 7 Annonser , ,00 8 Hyror , ,00 9 Bankavgifter , ,00 10 Systerorganisationer , ,00 11 Avg DS UV Övrigt , ,70 13 Avsättning Val Summa: , , ,53 ekassaboken 2.43 Anita Giden Kassor / Göran Richardsson Revisor L Cnrislina Vänerö Revisor

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 3 Distriktskongressen 2014 3 Presidiet 3 Distriktsstyrelsen 3 Revisorer 4 Valutskott 4 Sammanträden 4 Distriktsexpeditionen 4 Arbetarekommuner

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Dagordning 2 Styrelsens berättelse 3 Kommunala gruppens berättelse 9 Ekonomisk berättelse 13 Revisorernas berättelse 16 Valanalys

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Gislaveds Arbetarekommuns Årsmöteshandlingar 2015-03-19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 med ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse och fullmäktigegruppens rapport Förslag till dagordning vid årsmöte med

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs

Läs mer

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 MOTION NR 1 Anpassa transvården efter patientbehovet MOTION NR 2 Friskare blodgivare MOTION NR 3 Apoteken och tillgängligheten till

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Ansökan från HSO Uppsala kommun om bidrag för verksamhetsåret 2015

Ansökan från HSO Uppsala kommun om bidrag för verksamhetsåret 2015 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-02-03 Diarienummer OSN-2015-0042.15 Omsorgsnämnden Ansökan från HSO Uppsala kommun om bidrag för verksamhetsåret 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Bergshamrapartiet Org nr 802465-1971. Årsredovisning 2014

Bergshamrapartiet Org nr 802465-1971. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergshamrapartiet får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 5 Sid

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2013. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2013 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 10 maj 2014 i Kalmar 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL OM OSS 4 ORGANISATION 5 STYRELSEN 6 KASSAFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET 8 GS A-KASSAS EKONOMI 9 VÄRDEGRUNDSARBETE 10 MEDLEMSFOKUS 12 MEDLEMSAVDELNINGEN

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1 Jobben Skolan Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS Sidan 1 Kronoberg 22-23 mars 2014 Arbetets söner / Arbetets kvinnor Musik: Nils Petter Möller Text: Henrik Menander (Arbetets söner), Eva Svedberg (Arbetets kvinnor)

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Diskussionsordning. Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs från talarstolen.

DISTRIKTSKONGRESS. Diskussionsordning. Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs från talarstolen. DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress tillika valkonferens på Åre Continental Inn i Åre lördag-söndag den 5-6 april 2014 Diskussionsordning Ordet

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Sverok Väst Årsmötesprotokoll 2011

Sverok Väst Årsmötesprotokoll 2011 Sverok Väst Årsmötesprotokoll 2011 Mötesordförande Jesper Berglund Mötessekreterare Andreas Ekeroot Justerare Per Carlsson Justerare Per Reimers Sverok Väst Årsmötesprotokoll 2011 1. Mötets öppnande Mötet

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer