RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, LÖVBERGA VATTENVERK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, LÖVBERGA VATTENVERK"

Transkript

1 Bilaga - Förslag vattenskyddsområde Lövberga (6) BILAGA RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, LÖVBERGA VATTENVERK. Identifiering av risker Identifiering av risker (potentiella föroreningskällor) har utförts av teknik- och serviceförvaltningen och miljö- och byggavdelningen i samråd. Analysen omfattar råvattentäkten och dess tillrinningsområde.. Potentiella föroreningskällor Verksamheten vid vattenverket Uttagsbrunnen är m djup och mellan markytan och grundvattnet finns endast ca m finsand/grovsilt, vilket innebär att risken är stor för att utsläpp eller föroreningar på markytan kan påverka grundvattnet. Vattenverksamheten i sig kan orsaka risker, framför allt vid användning av entreprenadmaskiner eller liknande i vattentäktens närhet. Vägar/transport på väg Uttagsbrunnen ligger ca 0 meter norr om väg E. I vattentäktens närområde förekommer även mindre vägar som leder till en gård, en husbehovstäkt och två fritidshus. Ingen av fastigheterna har enligt uppgift oljeeldning idag och det bedöms inte sannolikt att de skulle övergå till sådan uppvärmning i framtiden. Väg E är av Länsstyrelsen anvisad som lämplig väg för transport av farligt gods. Alternativ transportväg saknas. Olyckor med utsläpp av ämnen som kan vara skadliga för grundvattentäkten kan inträffa. På vägen sprids vintertid saltblandad sand och viss risk för inträngning av vägsalt i grundvattenmagasinet kan finnas. Järnväg/transport på järnväg Uttagsbrunnen ligger ca 00 m norr om inlandsbanan. Transporter med farligt gods kan förekomma. Kemisk bekämpning av ogräs längs banvallen kan också förekomma. Eftersom strömningsriktningen i grundvattenmagasinet inte har kartlagt kan risk för påverkan på vattentäkten inte uteslutas. Skoterled En skoterled passerar endast några meter från vattentäkten. Viss risk finns för förorening i samband med olycka även om risken minskar när marken är frusen.

2 Bilaga - Förslag vattenskyddsområde Lövberga (6) Förorenad mark och avslutade deponier I länsstyrelsens register över förorenad mark finns 6 objekt inom det föreslagna vattenskyddsområdet. En olyckshändelse 97 medförde utsläpp av ca 000 l eldningsolja i mark. Sanering utfördes 97. Oljeskadad jord lades på avfallsdeponin i Lövberga. I övrigt finns noteringar om en skrothandel och en avfallsdeponin på samma plats, en betongvarufabrik, en nedlagd bensinstation och en avslutad slamdeponi. Den avslutade slamdeponin ligger på samma plats som den kommunala avloppsanläggningen. Skrothandeln/avfallsdeponin och bensinstationen har inventerats och bedömts ligga i riskklass (liten risk, inga markundersökningar krävs). Övriga har ej riskbedömts av länsstyrelsen. Utöver länsstyrelsens register finns en avslutad avfallsdeponi väster om Sjömyrviken i sekundär zon och en avslutad slamdeponi på fastigheten Järvsand :, strax utanför den tertiära zonen (se kartan i bilaga ). Avfallsdeponin väster om Sjömyrviken har tagits med i riskbedömningen. Övriga deponier och andra objekt i länsstyrelsens register bedöms inte utgöra någon risk för förorening av vattentäkten. Dagvatten Något samlat utsläpp av dagvatten finns inte eftersom Lövberga inte har något gemensamt dagvattennät Någon särskild risk för förorening av vattentäkten via dagvatten bedöms därför inte föreligga. Bensinstationer, industrianläggningar, åkerier I Lövberga finns varken bensinstation eller industrianläggningar. Strax norr om den sekundära zonen (Lövberga :0) finns ett litet åkeriföretag med en timmerbil. Täktverksamhet Inom den tertiära zonen finns en torvtäkt med tillstånd enligt miljöbalken. Brytningsområdet omfattar ca 00 ha. Torvtäkt kan generellt medföra utsläpp av humusämnen och samt risk för utsläpp och spill av petroleumprodukter. Recipient för dräneringsvatten från torvtäkten är Järilån som senare passerar ca m öster om vattentäkten. Kommersiella täkter av sten, grus eller morän finns inte inom det föreslagna vattenskyddsområdet. Det finns inte heller några husbehovstäkter av den omfattningen att samråd med länsstyrelsen enligt miljöbalken kap 6 har skett. Inom den primära zonen finns två privata husbehovstäkter på fastigheterna Lövberga :9 och Lövberga :. Täktverksamhet kan medföra ökad risk för förorening av vattentäkten dels genom spill eller utsläpp av petroleumprodukter, dels genom att uttaget av material tar bort skyddande marklager ovanför grundvattenytan. Kommunal avloppsanläggning och avloppsledningar En del av Lövberga by, ca 00 personer, är anslutna till en kommunal avloppsanläggning bestående av slamavskiljare och infiltrationsanläggning. Någon recipientprovtagning förekommer inte eftersom det inte finns några grundvattenrör där provtagning kan ske. Infiltrationsanläggningen ligger inom sekundär zon av det föreslagna vattenskyddsområdet och ovanpå samma grundvattenförekomst som uttagsbrunnen. Avståndet mellan infiltrationsan-

3 Bilaga - Förslag vattenskyddsområde Lövberga (6) läggningen och uttagsbrunnen är ca, km. Markytan vid uttagsbrunnen ligger på ungefär samma nivå som markytan vid infiltrationsanläggningen. Grundvattnets strömningsriktning är inte känd. Om man förutsätter att strömningsriktningen skulle gå från avloppsanläggningen mot vattentäkten bedöms det vid ogynnsamma förhållanden i det sandiga grusiga materialet kunna ta från någon dag till ca tre veckor för en förorening att nå vattentäkten. Dock måste man räkna med en betydande utspädning eftersom grundvattenmagasinets kapacitet vida överstiget vattenuttaget. Avloppsanläggningen har varit i bruk sedan 997. Vattenprover från Lövberga vattenverk har under den tiden aldrig haft anmärkning på den mikrobiologiska kvalitén eller halterna av nitrat eller nitrit. Detta talar för att grundvattenströmmen går från vattentäkten mot avloppsanläggningen eller att avståndet och utspädningen är så stor att inga mätbara halter av föroreningar når täkten. Risken för att den kommunala infiltrationsanläggningen ska kunna påverka vattentäkten bedöms därför vara liten. Avloppsledningen går genom sekundär zon, men inte primär zon. Det horisontella avståndet mellan avloppsnätet och vattentäkten är längre än avståndet till infiltrationsanläggningen. På avloppsnätet finns en pumpstation där bräddning kan ske. Utsläppspunkten är i Flåsjön utanför Järilåns utlopp. Enligt Teknik- och serviceförvaltningen har dock inte någon bräddning noterats sedan avloppsanläggningen togs i bruk. Avloppsnätet bedöms inte utgöra någon risk för vattentäkten och har därför inte tagits med i riskanalysen. Enskilda avloppsanläggningar Inom eller strax utanför det föreslagna vattenskyddsområdet finns ca enskilda avloppsanläggningar. Alla anläggningarnas utformning, ålder och skick är inte känt. Med tanke på den genomsläppliga jordarten och att grundvattennivån i området ligger relativt nära markytan, kan enskilda avloppsanläggningar medföra risk för påverkan på vattentäkten. Fastighetsägare kan föreläggas att åtgärda otillräckliga avloppsanläggningar. Miljö- och byggnämnden, Strömsunds kommun, har beslutat att hög skyddsnivå skall gälla för enskilda avloppsanläggningar inom yttre skyddsområde (sekundär zon) för vattentäkter. Avfallsanläggningar På fastigheten Lövberga :0 finns ett mellanlager för icke farligt avfall. På platsen finns även ett antal fordon uppställda. Eftersom mellanlagret endast omfattar utsorterat metallskrot och brännbart avfall i container, bedöms det inte utgöra någon risk för vattentäkten. Dock bör skyddsåtgärder vidtas för att uppställningen av fordon inte ska medföra risk för utläckage av petroleumprodukter. Cisterner Cisterner skall anmälas till Miljö- och byggkontoret och inspekteras regelbundet. Enligt Miljö- och byggkontorets register finns inga cisterner för förvaring av eldningsolja, diesel, spillolja eller bensin inom det tänkta skyddsområdet. Mindre ej anmälningspliktiga cisterner kan dock förekomma. Risk för utsläpp finns främst i samband med påfyllning och olyckor vid transport. Jordbruk och djurhållning Kontinuerliga diffusa utsläpp kan ske från jordbruk och djurhållning i form av näringsämnen, gödsel m.m. Inom det föreslagna vattenskyddsområdet förekommer ingen odling av grödor som kan innebära användning av bekämpningsmedel, varför kommersiell användning av såd-

4 Bilaga - Förslag vattenskyddsområde Lövberga (6) ana preparat inte bedöms utgöra någon risk för vattentäkten. Inom det föreslagna skyddsområdet finns ett deltidsjordbruk och i övrigt endast djurhållning på hobbynivå. Utsläpp från jordbruk och djurhållning bedöms som en måttlig risk men bör regleras så att vattenkvaliteten inte påverkas på sikt. Skogsbruk Skogsbruk bedrivs i området runt vattentäkten. De riskkällor som kan identifieras i samband med skogsbruk är främst skogsgödsling, hantering av bekämpningsmedel, upplag av timmer, körskador samt spill och läckage av petroleumprodukter. Vid kalhuggning och körskador ökar risken för kväveläckage till grundvattnet. Vid avverkning och annat arbete i skogen föreligger risk för spill från mobila lagringstankar för petroleumprodukter samt läckage från skogsmaskiner. Upplag av timmer och dylikt i samband med skogsbruk kan medföra en risk för grundvattnet genom läckage av fenoler. Risken för påverkan på vattentäkten bedöms vara liten. Bostadshus/fritidshus I bostadsområde med trädgårdar kan nyttjande av bekämpningsmedel för trädgårdsodling och användandet av hushållskemikalier utgöra en risk för grundvattnet. Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns endast ett mindre antal bostadhus varför risken bedöms vara liten. Anläggningar för utvinning av energi ur mark, berg och vatten. Inom det föreslagna skyddsområdet finns sex anläggningar för jordvärme, en för bergvärme och en för ytvattenvärme. En av jordvärmeanläggningarna ligger ca 00 m från vattentäkten, de övriga ligger på mer än km avstånd. Det finns en risk att köldbärarvätska läcker till grundvattnet, men risken för påverkan av vattentäkten bedöms vara försumbar. Schaktning, muddring, underjordsarbete Schaktning, grävning m.m. kan innebära att jordlager som skyddar grundvattenförekomsten avlägsnas eller att nya vägar för förorenat ytvatten att nå grundvattenförekomsten skapas. Risken för att en sådan åtgärd sker samtidigt som det finns ett utsläpp av oönskade ämnen i området och att utsläppet ska nå vattentäkten bedöms vara måttlig. Risk för översvämningar Det har inte gjorts någon kartering av översvämningskänsliga områden i Lövberga med omnejd. Det har inte heller gjorts någon bedömning av hur stora riskerna är att sjöar eller vattendragen i dess omgivningar svämmar över. Riskerna kan därför bara beskrivas i generella termer. Vid översvämningar kan föroreningar, exempelvis gödsel utlagd på åkermark, sköljas ned i vattendrag och sjöar och med ökad ytinfiltration i grundvattnet nå grundvattenmagasinet. Länsstyrelsen arbetar med en kartering av översvämningsriskerna i Ångermanälvens vattensystem. En remissversion beräknas bli färdig under våren 0. (Personlig kommentar Björn Olofsson, Länsstyrelsen i Jämtlands län).

5 Bilaga - Förslag vattenskyddsområde Lövberga (6) Bedömning och värdering av risker De oönskade händelserna på den specifika listan bedömdes utifrån dels hur stor sannolikhet det är att händelsen kommer att inträffa och dels vad konsekvensen blir om händelsen inträffar. Sannolikhet har bedömts enligt Tabell och konsekvensen har bedömts enligt Tabell. Den bedömda händelsen placerades in i riskmatrisen (Tabell ), och den bedömda risken klassades enligt Tabell. Tabell. Nivåer för sannolikhet Sannolikhet/frekvens för påverkan på råvattenkvalitet Ofta Mer än gång/år Vanlig gång/år Förekommande gång/-0 år Ovanlig gång/0-00 år Mycket ovanlig gång/ år Tabell. Nivåer för konsekvens Konsekvens för vattentäkten och konsumenterna Katastrofala Omfattande person/materiella skador/flera allvarligt sjuka Kritiska Vissa personskador/materiella skador/någon allvarligt sjuk Kännbara Många konsumenter påverkas Marginella Mindre antal konsumenter påverkas Försumbara Konsumenter påverkas ej Tabell. Riskmatris (sammanvägning av sannolikhet och konsekvens) S * K Preliminär risk Tabell. Riskklass Riskklass Preliminär risk Får ej förekomma, kräver omedelbar åtgärd Bör åtgärdas Bör utredas Ingen risk i nuläget, men bör observeras Ingen risk föreligger

6 Bilaga - Förslag vattenskyddsområde Lövberga Dricksvatten Kyrktåsjö vattenverk 6 (6) Riskanalys I Tabell har de identifierade riskerna kring grundvattentäkten vid Lövberga vattenverk sammanställts och bedömts. Tabell. Riskanalys för Lövberga grundvattentäkt Vattentäkt Maskinarbete 0 Vägar/Järnväg Olyckor 0 /transporter Vägsaltning Vegetationsbekämpning /farligt gods Natriumklorid Bekämpningsmedel Skoterled Olyckor 0 Avslutad deponi Läckage Okända ämnen Torvtäktverksamhet Drift Olyckor Humus Husbehovstäkt grus Olyckor Kommunal avloppsanläggning Drift Cisterner Olyckor Jordbruk /Djurhållning Läckage Näringsämnen 6 Skogsbruk Timmerupplag Körskador Olyckor Gödsling Växtbekämpning Fenoler Humus/näringsämnen Bekämpningsmedel 6 0 Bostadshus /fritidshus Enskilda avloppsanläggningar Schaktning, muddring, underjordsarbete Översvämning Läckage /Olyckor Drift Olyckor Läckage Bekämpningsmedel Risk Verksamhet Händelse Förorening Sannolikhet Konsesekvens Riskklass

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn!

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn! Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Vattenskyddsområden - En vägledning för tillsyn! Juni 2009 0 Denna handledning har tagits fram av projektgruppen som jobbat med vattenskyddsområden - vägledning för

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

BORGHOLM ENERGI INFORMERAR OM PLANERAD ANSÖKAN OM VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR LINDBYFORMATIONEN, LINDBY KANAL, KOLSTADBÄCKEN, STRÖMMEN SAMT SKEDEMOSSE

BORGHOLM ENERGI INFORMERAR OM PLANERAD ANSÖKAN OM VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR LINDBYFORMATIONEN, LINDBY KANAL, KOLSTADBÄCKEN, STRÖMMEN SAMT SKEDEMOSSE BORGHOLM ENERGI INFORMERAR OM PLANERAD ANSÖKAN OM VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR LINDBYFORMATIONEN, LINDBY KANAL, KOLSTADBÄCKEN, STRÖMMEN SAMT SKEDEMOSSE Borgholm Energi håller ett informationsmöte om en planerad

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Älmhults vattenförsörjning idag och i framtiden 2010-04-30

Älmhults vattenförsörjning idag och i framtiden 2010-04-30 Älmhults vattenförsörjning idag och i framtiden 200-04-30 Älmhults vattenförsörjning idag och i framtiden Nivå I I. Bakgrund I.2 Vattenförsörjningen idag I.3 Åtgärder för riskreduktion I.4 Vattenbehovsprognos

Läs mer

Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-23

Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-23 1 Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-23 Idag släpper de enskilda avloppen ut lika stor mängd gödande ämnen som

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden Datum 2011-03-25 Strategi för vatten och avlopp på landsbygden Utredare Måns Troedsson VA-ingenjör NSVA mans.troedsson@nsva.se Beställare Bengt-Olle Andersson Samhällsbyggnadschef Åstorps kommun Innehåll

Läs mer

Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Bestämmelser om små avlopp Små avlopp

Läs mer

Handläggningsstöd för värmepumpar

Handläggningsstöd för värmepumpar 2011-11-24 Handläggningsstöd för värmepumpar Källa: www.sulpu.fi Förord Projektet om värmepumpar är ett delprojekt inom Miljösamverkan f. Upprinnelsen till projektet var en temadag om värmepumpar som hölls

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

vattentäkt i Dalarnas län om skyddszon. Mål naturen väl. Syfte 1(7) Sweco Environment AB

vattentäkt i Dalarnas län om skyddszon. Mål naturen väl. Syfte 1(7) Sweco Environment AB BILAGAA 2 Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Digernäs, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalkenn beslutar Länsstyrelsen i Dalarnas

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Innehåll Varför rena avloppsvatten? 1 Olika typer av avloppsvatten 1 Regler för små avlopp

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling Utkast 2015-02-25 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel; beslutade den [datum] NFS 2015:[nr] Utkom från trycket den

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Fakta. Anmälningsplikt och åtalsanmälan

Fakta. Anmälningsplikt och åtalsanmälan Fakta värmepumpar Fakta En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp, energi upptas vid en låg temperatur och avges vid en hög, dock med en insats av elektrisk energi. Skillnaden mellan värmepumpar

Läs mer

Eget avlopp i Strömstads kommun

Eget avlopp i Strömstads kommun MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Eget avlopp i Strömstads kommun Strömstads kommun Miljö- och byggförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2 80 Strömstad Telefon: 0526-190 00 mbn@stromstad.se 2 DEN HÄR BROSCHYREN......

Läs mer

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett Ansökan/Anmälan om att utföra avloppsanläggning enl 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bygganmälan enl PBL 9 kap 2. Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av

Läs mer

Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Bestämmelser kring små avlopp Små avlopp betraktas som miljöfarlig verksamhet och regleras

Läs mer

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Vid det informationsmöte som kommunen ordnade om införande av kommunalt avlopp i Lennheden den 11 februari 2015 ställdes ett

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Version 28 juni 2007 Små avloppsanläggningar Handbok med allmänna råd miljörättsavdelningen NATURVÅRDSVERKET Version 28 juni 2007 Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se

Läs mer

Bra grundvatten idag och i framtiden

Bra grundvatten idag och i framtiden Rapporter och meddelanden 129 Bra grundvatten idag och i framtiden Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet Underlagsrapport till Miljömålsrådet 2007 Rapporter och meddelanden

Läs mer

Vatten och avlopp Bilaga 3 till översiktsplan

Vatten och avlopp Bilaga 3 till översiktsplan KS 163-2013/6 Vatten och avlopp Bilaga 3 till översiktsplan foto: Hans Bergh-Nilsson, Karlskoga kommun 2008 SAMRÅD 4 april 2014 4 juni 2014 Översiktsplanens vatten och avloppsbilaga omfattar både VA-översikt

Läs mer

MKB. Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Ekebyhov 1:41 m fl (Jungfrusunds marina) i Ekerö kommun, Stockholms län. dnr 2005.14.

MKB. Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Ekebyhov 1:41 m fl (Jungfrusunds marina) i Ekerö kommun, Stockholms län. dnr 2005.14. MKB Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Ekebyhov 1:41 m fl (Jungfrusunds marina) i Ekerö kommun, Stockholms län. dnr 2005.14.214 Tema planavdelning www.temagruppen.se INNEHÅLL ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun Antagen av Miljönämden 2012-12-03 Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte och omfattning... 4 2.1

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

2007-10-18/MJ. Fakta värmepumpar

2007-10-18/MJ. Fakta värmepumpar 2007-10-18/MJ Fakta värmepumpar Fakta En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp, energi upptas vid en låg temperatur och avges vid en hög, dock med en insats av elektrisk energi. Skillnaden

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 2 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB

Läs mer

Riskhantering för att förebygga miljöolyckor. Maj 2010

Riskhantering för att förebygga miljöolyckor. Maj 2010 Riskhantering för att förebygga miljöolyckor Maj 2010 I Sverige sker det årligen ca 2 000 olyckor där kemiska ämnen som är skadliga för miljön, växt- och djurliv samt människors hälsa är inblandade. Cirka

Läs mer

Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet

Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet SGU-rapport 2004:13 Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet Lena Ojala & Elin Mellqvist SGU-rapport 2004:13 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer