Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering"

Transkript

1 VINNOVA Analys VA 2011:09 Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering - aktörer, inriktning och nätverk Anna Sandström - VINNOVA

2 Titel: Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering - aktörer, inriktning och nätverk Författare: Anna Sandström - VINNOVA Serie: VINNOVA Analys VA 2011:09 ISBN ISSN X Utgiven: Oktober 2011 Utgivare: VINNOVA - Verket för Innovationssystem Diarienummer: VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. För att göra detta har vi cirka 2 miljarder kronor att investera i nya och pågående projekt varje år. En viktig del av VINNOVAs verksamhet är att öka samarbetet mellan företag, högskolor och universitet, forskningsinstitut och andra organisationer i innovationssystemet. Vi gör det på flera sätt, bland annat genom långsiktiga investeringar i starka forsknings- och innovationsmiljöer, genom att investera i projekt som ska öka kommersialiseringen av forskningsresultat eller genom att skapa katalyserande mötesplatser. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Sammanlagt arbetar drygt 200 personer på VINNOVAs kontor i Stockholm och Bryssel. Generaldirektör är Charlotte Brogren. VINNOVA bildades 1 januari I serien VINNOVA Analys publiceras studier, analyser, utredningar och utvärderingar som tagits fram inom eller på uppdrag av VINNOVAs avdelning för Verksamhetsutveckling. I VINNOVAs publikationsserier redovisar bland andra forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. Undantag är publikationsserien VINNOVA Policy som återger VINNOVAs synpunkter och ställningstaganden. VINNOVAs publikationer finns att beställa, läsa och ladda ner via i n n o va.se. Tryckta utgåvor av VINNOVA Analys, Forum och Rapport säljs via Fritzes, tel , fax eller

3 Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering - aktörer, inriktning och nätverk av Anna Sandström - VINNOVA

4

5 Innehåll Sammanfattning och diskussion Sverige och Kina Organisationer Ämnesområden Svenska organisationers samarbetsmönster med Kina Appendix Metodik... 44

6 4

7 Sammanfattning och diskussion Kina uppvisar en dramatisk ökning av publikationsvolym och inom flera områden även när det gäller medelcitering Såväl toppen som basen i Kinas publiceringspyramid ökar snabbt men Kinas relativa position i världen varierar mellan olika områden. Inom materialvetenskap är Kina redan en stormakt som även i topptidskrifter har en större andel av publikationerna än något annat land med undantag av USA Inom biovetenskap och medicin spelar Kina fortfarande en mer blygsam roll och publiceringsandelen i topptidskrifter är ungefär i nivå med Sveriges. Tillväxten är även inom dessa områden mycket snabb. Antalet svenska sampublikationer med Kina är stort jämfört med ett flertal andra EU-länder EU-länderna har betydligt färre sampublikationer med Kina än Nordamerika Sampublikationerna uppvisar högre medelcitering för Sverige för flertalet ämnesområden och lärosäten än vad som uppnås utanför kinasamarbetet, vilket är i linje med den generella trenden att internationell sampublicering i genomsnitt citeras mer frekvent än rent nationella publikationer Till undantagen som uppvisar lägre medelcitering hör ämnesområdena geovetenskap, klinisk medicin och biomedicin samt lärosätena Karolinska Institutet, Lunds universitet och Uppsala universitet. Fem lärosäten bidrar till 70 procent av sampubliceringen Ett fåtal institutioner inom lärosätena står för en stor andel av publikationerna för de svenska lärosäten som har särskilt omfattande sampublicering med Kina Vid sidan av det fåtal forskare från svenska organisationer med ett stort antal sampublikationer är enstaka sampublikationer per författare vanligt Sampublikationer som inkluderar Sverigeverksamma företag sker främst inom Life Science men både SMF och stora företag inom andra områden förekommer I Kina fortsätter investeringarna i forskning att öka och Kinas involvering i vetenskaplig publicering har gått från 3,4 till 12,0 procent åren Produktionen innehåller både en stor och snabbt ökande volym som inte når höga citeringsnivåer eller återfinns i tidskrifter med hög genomslagsfaktor, s.k. impact factor, och en snabbt ökande volym vetenskapliga artiklar med höga citeringsnivåer som publiceras tidskrifter med hög genomslagsfaktor. Analysen visar således att både basen och toppen i Kinas publiceringspyramid ökar snabbt relativt omvärlden inom flera områden. Genomsnittligt ligger Kinas citeringsnivå på 0,8 relativt världsgenomsnittet vilket kan jämföras med 1,1 för Sverige. Enligt Vetenskapsrådet (Bilaga 4) har citeringen av kinesiska publikationer ökat markant sedan 80-talet och utvecklingen har varit som brantast sedan Analysen av vetenskaplig publicering inom materialvetenskap har även visat en imponerande ökning av antalet artiklar i tidskrifter med hög genomslagsfaktor. Även inom biovetenskap och 5

8 medicin syns en tydlig ökning av antalet artiklar i tidskrifter med hög genomslagsfaktor om än från en låg nivå. Utvecklingen har följts av ökande sampublicering mellan Kina och andra länder. I jämförelse med många andra EU-länder är Sveriges sampublicering med Kina omfattande, 3,7 procent av Sveriges totala publikationsvolym Av de 24 länderna med störst publikationsvolym i världen har Australien, Kanada, Japan, Taiwan och USA störst andel av sin totala publikationsvolym sampublicerad med Kina och är i det avseendet de länder som ligger före Sverige. USA, Japan, Storbritannien, Kanada och Tyskland har flest antal sampublikationer i absoluta tal. Antalet sampublikationer mellan Sverige och Kina har mer än fyrdubblats mellan 2000 och KTH står för det största antalet sampublikationer i absoluta tal, i genomsnitt 97 sampublikationer per år, men även som andel av lärosätets totala publikationsvolym. Som andel av lärosätenas totala publikationsvolym följer sedan Chalmers och Lunds universitet. Dessa har i genomsnitt 16 sampublikationer respektive 39 sampublikationer med Kina per år. Karolinska Institutet, som i genomsnitt har 41 sampublikationer med kinesiska organisationer per år har den lägsta andelen av de tio svenska organisationerna med störst sampublikationsvolym. Lärosätena med störst sampubliceringsvolym (KTH, Lunds universitet, Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Stockholms universitet) uppvisar en tydlig ökning av antalet sampublikationer under åren Dessa fem lärosäten står för knappt 70 procent av totala antalet sampublikationer mellan Kina och Sverige och KTH står ensamt för nästan 27 procent. I Vetenskapsrådets studie redovisas en del kinesiska organisationer med hög medelcitering. Dessa finns representerade bland de kinesiska organisationer som är vanligt förekommande i sampublikationer med Sverige, även om en del av de högciterade organisationer, som t.ex. Tsinghua University, inte hamnar bland organisationerna med stor sampubliceringsvolym med Sverige. För Sverige uppvisar internationella sampublikationer generellt sett högre medelcitering än nationellt producerade artiklar. Det gäller också svensk-kinesiska sampublikationer som uppvisar en högre svensk medelcitering inom flertalet vetenskapsområden och för flertalet lärosäten (Bilaga 4) än motsvarande publikationer utanför det svensk-kinesiska samarbetet. Till undantagen hör ämnesområdena geovetenskap, klinisk medicin och biomedicin samt lärosätena Karolinska Institutet, Lunds universitet och Uppsala universitet. För dessa ämnesområden och lärosäten uppvisar den genomsnittliga citeringen vid sampublicering med kinesiska organisationer lägre värden än för den totala mängden publikationer inom området eller för lärosätet. Sampubliceringen följer enligt Vetenskapsrådets analys i stort sett Kinas ämnesprofil med två undantag. Relativt Kinas publiceringsmönster är den svensk-kinesiska sampubliceringsvolymen liten inom matematik och stor inom klinisk medicin. Kinesiskt samförfattarskap i vetenskaplig publicering ökar starkt inom många områden. Det är framförallt områden med relativt stor svensk-kinesisk sampublicering i början av den studerade perioden som också har uppvisat en stark ökning av sampubliceringsvolymerna, t.ex. optik, fysikalisk kemi och materialvetenskap. Undantag från detta är 6

9 t.ex. neurovetenskap och den kondenserade materiens fysik som inte uppvisar en tydligt ökande trend. Inget område med fler än tio artiklar per år i genomsnitt, totalt 15 områden, uppvisar en minskande trend. För övriga områden är volymerna för små för att tala om trender. Analysen av topptidskrifter inom materialvetenskap visar att Kina är näst störst i världen efter USA inom det området, med författare från Kina involverade i 13 procent av publikationerna jämfört med USA:s 32 procent. Sveriges andel är 1,7 procent och har legat på ungefär samma nivå under hela perioden Kina uppvisar den mest dramatiska ökningen av sin andel av artiklarna. Flera asiatiska länder uppvisar en liknande trend, det gäller t.ex. Sydkorea och Taiwan, medan Japan, Storbritannien och Frankrike backar i relativa tal. För t.ex. USA och Tyskland har andelarna legat på en relativt konstant nivå. Sveriges sampublicering med andra länder är näst störst med Kina efter USA och andelen motsvarar en tionde plats bland de länder som sampublicerar med Kina i materialvetenskapliga tidskrifter. En del av sampublikationerna är sådana som innehåller ett stort antal organisationer och författare. De tidskrifter som i genomsnitt innehåller fler än fem organisationer utgör 28 procent av antalet sampublikationer och för 51 procent av sampublikationerna i dessa tidskrifter ingår fler än 3 organisationer. Av Sveriges totala sampublicering med kinesiska organisationer, är 58 procent sampublikationer mellan endast svenska och kinesiska organisationer, dvs. utan organisationer från andra länder. I analysen framgår även att det förekommer att kopplingen till Sverige beror på att en av forskarna är verksam vid såväl ett svenskt lärosäte som ett kinesiskt. Analysen av lärosätenas samarbetsmönster visar att för KTH står ett fåtal forskare för en stor andel av sampublikationerna, tre forskare bidrar till 40 procent av sampubliceringen totalt. För KTH, Lunds universitet, Uppsala universitet och Stockholms universitet står tre tidskrifter inom fysik för 13, 30, 30 respektive 36 procent av totala antalet sampublikationer för respektive lärosäte. I dessa tidskrifter publiceras t.ex. högenergifysik och astrofysik och i genomsnitt förekommer över 50 organisationer på artiklarna. Lite talar för att specifika svensk-kinesiska relationer skulle spela en stor roll i dessa fall. Det förekommer att företag publicerar vetenskapliga artiklar baserade på sin forskningsoch utvecklingsverksamhet (FoU) om detta inte krockar med behoven att behålla känslig information kring företagets produktutveckling internt. Det sker t.ex. när företag samarbetar med akademi i sin FoU eftersom forskare inom akademi är beroende av att kunna publicera sina resultat. Avtal om under vilka förutsättningar och efter vilken process publicering kan ske brukar därför ingås innan samarbete inleds. Inom t.ex. läkemedel, bioteknik och medicinteknik är vetenskaplig publicering vanligt förekommande för forskningsintensiva företag då det ger en legitimitet för kvaliteten på företagets verksamhet och vetenskapliga artiklar även används i marknadsföring av företagens produkter och i godkännandeprocesser. Många av de artiklar som inkluderar forskare vid företag publiceras inom life science och AstraZeneca står för en stor del av dessa artiklar. Samtidigt förekommer såväl SMF och stora företag inom andra områden i publikationsstatistiken. 7

10 1 Sverige och Kina Denna analys av vetenskaplig publicering avser att komplettera den analys som genomförts av Vetenskapsrådet (Bilaga 4 1 ). Frågeställningar som adresseras inkluderar hur omfattande sampublicering Sverige har med Kina relativt andra länder och om sampubliceringsmönstret följer den kinesiska vetenskapliga utvecklingen. Andra frågeställningar rör vilken betydelse sampubliceringen med Kina verkar ha för den svenska vetenskapliga publiceringen inom olika områden samt i viss utsträckning vilka lärosäten, forskare och institutioner som bidrar till sampublikationerna. I Vetenskapsrådets bilaga studeras förutom publikationsvolymer även fältnormaliserad 2 medelcitering. Att det finns ett stort och ökande intresse för forskningssamarbete med Kina beror på den vetenskapliga utveckling som Kina uppvisar och Kinas fortsatta stora investeringar i forskning som förväntas leda till en fortsatt positiv utveckling. Dessutom återvänder många kineser som forskat vid utländska lärosäten till Kina som har etablerade internationella nätverk. Kinas involvering i vetenskapliga publicering har gått från 3,4 procent av världens totala publikationsvolym år 2000 till 12,0 procent 2010 och omfattade vetenskapliga artiklar år Den svenska totala publikationsvolymen år 2010 var 18189, vilket motsvarar involvering i 1,7 procent av totala publikationsvolymen i världen. Andelen internationell sampublicering har varit relativt konstant för Kina , i genomsnitt 25 procent av totala publikationsvolymen. Under perioden har däremot den svenska andelen internationell sampublicering ökat från 45 till 59 procent av Sveriges totala antal vetenskapliga publikationer. Antalet sampublikationer med olika länder för Sverige respektive Kina år 2010 visas i Diagram 1 nedan. Sampubliceringsvolymen med USA var störst för båda länderna och omfattade år ,3 och 10,6 procent av totala publikationsvolymerna för Sverige respektive Kina. Nordamerikas sampublikationer med Kina motsvarar 12,7 procent av Kinas totala publikationsvolym 2010 medan EU-länderna motsvarar 7,7 procent. 1 Bilagan finns på 2011/Omraden-for-forstarkt-samarbete-med-Kina/ 2 Fältnormering jämför publikationer inom samma forskningsfält 3 Uttag från Thomson Reuters Web of Science maj

11 Diagram 1. Antal sampublikationer mellan forskare med svenska respektive kinesiska adresser och forskare med adresser i de länder som dessa hade störst sampublicering med år 2010 (exklusive USA som hade 2978 och samarbetsartiklar med Sverige respektive Kina) GREAT BRITAIN GERMANY FRANCE ITALY DENMARK SPAIN NETHERLANDS NORWAY FINLAND CANADA PEOPLES R CHINA SWITZERLAND AUSTRALIA BELGIUM JAPAN AUSTRIA RUSSIA SVERIGE JAPAN GREAT BRITAIN CANADA GERMANY AUSTRALIA SINGAPORE FRANCE SOUTH KOREA TAIWAN SWEDEN NETHERLANDS ITALY SWITZERLAND SPAIN RUSSIA INDIA BELGIUM KINA Källa: VINNOVA, bearbetning av data från Thomson Reuters maj Jämfört med andra EU-länder är Sveriges sampublicering med Kina omfattande, 3,7 procent av totala antalet vetenskapliga publikationer för Sverige involverar kinesiska författare. Endast Storbritannien, Tyskland och Frankrike har större sampubliceringsvolym. För Sverige är sampubliceringen med flera EU-länder större än den är med Kina, det gäller Tyskland, Storbritannien och Frankrike men även Danmark, Italien, Spanien, Nederländerna, Norge och Finland. Kina har däremot mer omfattande sampublicering med länder i sitt närområde som t.ex. Japan, Australien, Singapore, Sydkorea och Taiwan än med många EU-länder. De EU-länder som Kina har störst antal sampublikationer med är Storbritannien, Tyskland, Frankrike Sverige och Nederländerna. Kina och Indien var involverade i 10,7 respektive 3,6 procent av det totala antalet vetenskapliga publikationer I Diagram 2 anges andelen sampublikationer med dessa två länder för länderna med de största publikationsvolymerna i världen Uttag från Thomson Reuters Web of Science 3 maj

12 Diagram 2. Andelen sampublikationer med Kina och Indien i relation till total publikationsvolym för respektive land samt ländernas andel av total vetenskaplig publicering i procent. Länderna är de med störst publikationsvolym i världen Andel samarbete med Indien Andel samarbete med Kina Procent 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 USA PEOPLES R CHINA GERMANY JAPAN GREAT BRITAIN FRANCE CANADA ITALY INDIA SPAIN SOUTH KOREA AUSTRALIA NETHERLANDS RUSSIA BRAZIL TAIWAN TURKEY SWITZERLAND SWEDEN POLAND BELGIUM IRAN ISRAEL DENMARK Andel av total vetenskaplig publicering 29,2 10,7 6,9 6,7 8,1 5,0 4,7 4,3 3,6 3,5 3,4 3,3 2,5 2,4 2,2 2,2 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0 Källa: VINNOVA, bearbetning av data från Thomson Reuters maj 2011 Resultatet visar att Sverige har en stor vetenskaplig sampublicering med Kina relativt samtliga av de elva europeiska länderna med störst publikationsvolym. Motsvarande resultat gäller inte för sampublicering med Indien där flera europeiska länder har ungefär samma andel sampublicering, t.ex. Tyskland, Storbritannien Frankrike, Nederländerna, Schweiz, Polen och Belgien. Slående är t.ex. Australiens och Kanadas stora andelar sampublikationer med Kina samt Sydkoreas sampublicering med Indien. 10

13 2 Organisationer Vetenskapliga artiklar som inkluderar kinesiska och svenska organisationer analyserades för att få en bättre uppfattning om samarbetsmönstret (se metodavsnittet i appendix). Antalet samförfattade artiklar har mer än fyrdubblats mellan under perioden och är år 2010 ca 700. Av Sveriges totala sampublicering med kinesiska organisationer, 3963 artiklar , är 58 procent resultatet av samarbete mellan endast svenska och kinesiska organisationer, dvs. utan organisationer från andra länder. Efter att ha korrigerat stavningsvariationer i organisationsnamnen och delat upp Chinese Academy of Sciences i ett antal separata enheter identifierades de vanligast förekommande organisationerna i sampubliceringen. KTH:s sampublicering med Kina se är i särklass störst i Sverige Diagram 3) även när man använder fraktionaliserade data avseende organisation (se metodavsnittet i appendix). Relativt KTHs totala publikationsvolym som redovisas i Tabell 1 är antalet sampublikationer med Kina, 97 i genomsnitt per år, anmärkningsvärt stort om man jämför med andra svenska lärosäten. De tio svenska organisationerna med störst publikationsvolym totalt sett är representerade bland de elva med störst sampubliceringsvolym med kinesiska organisationer. Efter KTH följer Chalmers och Lunds universitet när det gäller andel av lärosätets totala publikationsvolym som sampubliceras med kinesiska organisationer medan andelen för Karolinska Institutet är lägst av de tio svenska organisationerna med störst publikationsvolym. Dessa tre lärosäten har i genomsnitt 16, 39 respektive 41 sampublikationer med Kina per år. KTH uppvisar även en brant ökning av antalet sampublicerade artiklar under tidsperioden För de tio organisationerna med störst volym vetenskapliga sampublikationer med Kina har trenden under perioden varit tydligt ökande. 11

14 Diagram 3. Antal sampublikationer mellan svenska och kinesiska organisationer för de svenska organisationerna med störst sampublicering (fraktionaliserade data) KTH Lund Univ Karolinska Inst Uppsala Univ Stockholm Univ Gothenburg Univ Karolinska Univ Hosp Chalmers Linkoping Univ Umea Univ SLU Lulea Univ Technol Lund Univ Hosp Swedish Museum Nat Hist Sahlgrenska Acad Källa: VINNOVA, bearbetning av data från Thomson Reuters januari

15 Tabell 1. De största organisationerna i termer av publikationsvolym i Sverige. Fältnormerad medelcitering redovisas också. Baserat på whole counts Sverige totalt Publ per år Medelcitering Karolinska Inst ,41 Lund Univ ,41 Uppsala Univ ,23 Gothenburg Univ ,24 Karolinska Univ Hosp ,40 KTH ,21 Stockholm Univ ,52 Umeå Univ ,26 Chalmers 980 1,14 SLU 966 1,31 Källa: Vetenskapsrådet, bearbetning av data från Thomson Reuters Av de kinesiska organisationerna med flest samförfattade artiklar med forskare från svenska organisationer har Zhejiang University det i särklass största antalet sampublikationer. Efter Zhejiang University följer CAS Beijing 5, Dalians tekniska universitet och Peking universitetet. För dessa är trenden av sampublicering med svenska organisationer ökande liksom för ett flertal av de övriga lärosäten som är vanligast förekommande i vetenskapliga sampublikationer med Sverige (Diagram 4). Samtliga av de kinesiska lärosätena med störst publikationsvolym (Tabell2) finns representerade i sampubliceringen med svenska organisationer (Diagram 4) även om flera har få sampublikationer per år. 5 består av flera institut inom olika ämnesområden 13

16 Diagram 4. Antal sampublikationer mellan svenska och kinesiska organisationer för de kinesiska organisationerna med störst sampublicering (fraktionaliserade data) Zhejiang Univ CAS Beijing Dalian Univ Technol Peking Univ Fudan Univ Jilin Univ CAS Shanghai Shandong Univ Hong Kong Univ Shanghai Jiaotong Univ CAS Inst Phys Beijing Beijing Normal Univ Univ Sci & Technol Hefei Shandong Normal Univ Tsinghua Univ Univ Sci & Technol Beijing Sun Yat Sen Univ Chinese Hong Kong Univ Shanghai Univ Zhongshan Univ Chinese Acad Sci Xiamen Univ Zhengzhou Univ Suzhou Univ CAS Nanjing China Med Univ China Meteorol Adm E China Univ Sci & Technol Hong Kong Univ Sci & Technol Nanjing Univ Källa: VINNOVA, bearbetning av data från Thomson Reuters januari

17 Tabell 2. De största organisationerna i termer av publikationsvolym i Kina. Fältnormerad medelcitering redovisas också. Baserat på whole counts Kina totalt Publ per år Medelcitering Chinese Acad Sci ,01 Zhejiang Univ ,87 Tsinghua Univ ,93 Peking Univ ,04 Shanghai Jiaotong Univ ,90 Fudan Univ ,01 Nanjing Univ ,93 Univ Hong Kong ,28 Univ Sci & Technol China ,17 Chinese Univ Hong Kong ,11 Källa: Vetenskapsrådet, bearbetning av data från Thomson Reuters I Tabell 1-3 redovisas Vetenskapsrådets resultat när det gäller medelcitering för de artiklar kinesiska och svenska organisationer publicerar med respektive utan samarbete mellan Sverige och Kina (Bilaga 4). Vetenskapsrådet har tidigare visat att en låg andel av de helsvenska publikationerna, dvs. där alla författare har svensk adress, är högt citerade och att internationella sampublikationer ofta citeras högre än nationellt producerade 6 7. Sverige finns sedan länge på sjätte plats i världen när man använder måttet medelcitering av vetenskapliga publikationer. Sammanställningen visar att flera av de kinesiska organisationerna har en högre medelcitering för artiklar samförfattade med forskare från svenska organisationer än för sina artiklar totalt sett. Detsamma gäller för t.ex. KTH, Stockholms och Göteborgs universitet, Karolinska universitetssjukhuset och Chalmers. 6. Hur mycket citeras svenska publikationer? Bibliometrisk översikt över Sveriges vetenskapliga publicering mellan 1982 och 2004, (www.vr.se) Vetenskapsrådet (2006) 7 Den svenska produktionen av högt citerade vetenskapliga publikationer, (www.vr.se) Vetenskapsrådet (2010) 15

18 Tabell 3. De organisationerna som bidragit mest till sampublicering i respektive land. Fältnormerad medelcitering redovisas också. Baserat på whole counts SAMPUBLIKATIONER Kina Publ per år Medelcitering Sverige Publ per år Medelcitering Chinese Acad Sci 72 1,21 KTH 133 1,60 Zhejiang Univ 53 1,69 Karolinska Inst 65 1,02 Dalian Univ Technol 28 2,17 Lund Univ 52 1,14 Fudan Univ 21 1,26 Uppsala Univ 45 1,23 Peking Univ 19 0,97 Stockholm Univ 38 1,76 Shandong Univ 17 0,97 Karolinska Univ Hospital 33 0,83 Jilin Univ 16 1,10 Gothenburg Univ 29 1,07 Shanghai Jiaotong Univ 15 1,21 Chalmers 22 1,11 Univ Hong Kong 13 1,03 Linköping Univ 18 0,84 Källa: Vetenskapsrådet, bearbetning av data från Thomson Reuters Sampubliceringsnätverket nedan (Figur 1) visar att många av de artiklar som inkluderar svenska och kinesiska organisationer inkluderar flera svenska lärosäten. Det gäller särskilt KTH, Uppsala universitet, Stockholms universitet och Lunds universitet. Många av dessa artiklar publiceras inom fysik. Tidskrifter med fler än tio artiklar i detta dataset som har många författare och organisationer i adressfältet inom fysik är Physical Review Letters, Physics Letters B, Physical Review C och D, Astronomy & Astrophysics och Astrophysical Journal samt Nuclear instruments & Methods in Physics Research Section A-Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment. Dessa har i genomsnitt flera tiotals organisationer per artikel. Även de samförfattade artiklarna i tidskrifter som Lancet, Science, Nature, British Journal of Cancer och Cancer Causes & Control har fler än tio artiklar i datasetet och i genomsnitt fler än tio organisationer i adressfältet. Nedan listas de tidskrifter som har fler än tio artiklar i datasetet över sampublicering mellan Sverige och Kina och som i genomsnitt fler än tio organisationer i adressfältet. Det är svårt att värdera betydelsen av specifikt det svensk-kinesiska samarbetet för artiklar med många författare, organisationer och länder inblandade. 16

19 Tabell 4. Tidskrifter med fler än tio artiklar i datasetet över sampublicering mellan Sverige och Kina som i genomsnitt har fler än tio organisationer i adressfältet Tidskrift Antal artiklar Genomsnittligt antal organisationer per artikel PHYSICAL REVIEW LETTERS ,6 PHYSICS LETTERS B 73 53,1 PHYSICAL REVIEW C 55 23,1 PHYSICAL REVIEW D 54 65,6 ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 28 15,8 NATURE 20 25,1 SCIENCE 19 11,2 LANCET 14 24,1 ASTROPHYSICAL JOURNAL 14 21,9 NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A- ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT 13 30,4 BRITISH JOURNAL OF CANCER 13 16,0 CANCER CAUSES & CONTROL 11 13,6 Källa: VINNOVA, bearbetning av data från Thomson Reuters januari

20 Figur 1. Sampubliceringsnätverk mellan svenska och kinesiska organisationer med fler än tio artiklar (fraktionaliserat) i datasetet med sampublicerade artiklar Sverige-Kina Arean på cirklarna är proportionell mot antal artiklar i datasetet (fraktionaliserat) och linjetjockleken mot sampubliceringsfrekvensen. Källa: VINNOVA, bearbetning av data från Thomson Reuters januari

21 Nätverksbilden i Figur 1 visar t.ex. KTHs starka koppling till Zhejiang University, Lunds universitets omfattande sampublicering med CAS Bejing och Uppsala universitets många sampublikationer med University of Science and Technology i Hefei. Uppsala universitets sampublikationer med University of Science and Technology i Hefei utgörs till stor del av artiklar med många författare och organisationer och i dessa ingår ofta även Stockholms universitet och KTH och i viss utsträckning Lunds universitet. I kapitel 4 analyseras sampubliceringen mellan svenska och kinesiska organisationer mer i detalj. 19

22 3 Ämnesområden Vetenskapsrådet har analyserat ämnesprofilen för Kina och Sverige med en 12-ämnesgruppering. Grupperingen baseras på en klassning gjord av SPRU Ämnen som tillkommit sedan 1995 har klassats av Vetenskapsrådet. I Tabell 5 redovisas inom vilka ämnesområden som Sverige och Kina har det största antalet sampublikationer och vilka genomsnittliga citeringsnivåer dessa artiklar har. Diagram 5 visar utvecklingen för den svensk-kinesiska sampubliceringen enligt Thomson Reuters tidskriftskategorier i termer av antalet årliga sampublikationer Sammantaget ger dessa resultat, i kombination med resultaten från Vetenskapsrådets studie (Bilaga 4), VINNOVAs analys inom life science 9, analysen i denna bilaga om materialvetenskap och studier från t.ex. Fraunhofer 10, en samstämmig bild av Kinas vetenskapliga produktion. Produktionen innehåller en stor och snabbt ökande volym som inte når höga citeringsnivåer eller tidskrifter med hög genomslagsfaktor, s.k. impact factor, men dessutom i allt högre utsträckning, vetenskapliga artiklar med höga citeringsnivåer som publiceras tidskrifter med hög genomslagsfaktor. Sampubliceringen med svenska organisationer representerar enligt analysen av medelcitering högkvalitativ forskning inom de flesta ämnesområden. Till undantagen hör det biomedicinska området och hum-sam samt klinisk medicin och geovetenskap där medelciteringen ligger under respektive nära världsgenomsnittet. 8 Science and Technology Policy Research, University of Sussex 9 Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik VINNOVA Analys VA 2009:18 (2009) 10 Fraunhofer ISI Discussion Papers Innovation Systems and Policy Analysis, No. 25 (2010) 20

23 Tabell 5. Kinas, Sveriges och gemensamma publikationer uppdelat på område. (Gemensamma publikationer ingår inte i de nationella siffrorna). Baserat på whole-counts Antal publikationer per år Medelcitering Område Kina Samarbete* Sverige Kina Samarbete* Sverige Agronomi ,10 1,51 1,47 Biologi ,75 1,61 1,44 Kemi ,91 1,76 1,23 Fysik ,86 1,27 1,17 Geovetenskap ,73 1,04 1,27 Matematik ,15 1,28 1,21 Biomedicin ,65 0,89 1,13 Klinisk med ,85 1,02 1,40 Ingenjörsvetenskap ,12 1,51 1,21 IKT ,03 1,65 1,13 Materialvetenskap ,98 1,57 1,15 Hum-Sam ,89 0, Total ,92 1,33 1,28 * Sampublicering Kina-Sverige. Inkluderar sampublicering med upp till 3 andra länder förutom Kina och Sverige, dvs. författarna representerar minst 2 och maximalt 5 länder. Källa: Vetenskapsrådet, bearbetning av data från Thomson Reuters Vetenskapsrådet har i sin indelning i ämnesområden använt SPRUs kategorisering (Tabell 5) medan VINNOVA utgått från Thomson Reuters tidsskriftindelning (Diagram 6). Thomson Reuters har dessutom under 2011 lanserat en ny indelning i ämnesområden som använts i Diagram 5. Den vetenskapliga sampubliceringen ökar inom ett flertal ämnesområden inom fysik, som t.ex. optik, materialvetenskap, elektronik och fysikalisk kemi. Även ämnesområden som biokemi och molekylärbiologi, onkologi och immunologi hör till de med stark tillväxt även om Vetenskapsrådets studie indikerar att dessa sampublikationer har lägre medelcitering givet resultatet för biomedicin och klinisk medicin. 21

Bibliometrisk översikt över Kina och svensk-kinesiskt samarbete

Bibliometrisk översikt över Kina och svensk-kinesiskt samarbete Bibliometrisk översikt över och svensk-kinesiskt samarbete av Staffan Karlsson Vetenskapsrådet Innehåll Analys av vetenskaplig publicering Vetenskapsrådet... 3 Sammanfattning... 3 Introduktion... 4 Metodik...

Läs mer

Nationella och regionala klusterprofiler

Nationella och regionala klusterprofiler Nationella och regionala klusterprofiler Företag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige 2004 Arbetsmaterial 04 12 29 VINNOVA Analys VA 2005:2 BioMedley Denna redovisning är utformad som

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING

FORSKNINGSFINANSIERING FORSKNINGSFINANSIERING För frågor, kontakta dan.holtstam@vr.se INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE USA, Kina och Japan är för närvarande de länder som i absoluta tal satsar mest på forskning och utveckling (FoU).

Läs mer

Shanghai-listan. Göteborgs universitets placering på Academic Ranking of World Universities (ARWU). Indikatorer och konklusioner.

Shanghai-listan. Göteborgs universitets placering på Academic Ranking of World Universities (ARWU). Indikatorer och konklusioner. Shanghai-listan Göteborgs universitets placering på Academic Ranking of World Universities (ARWU). Indikatorer och konklusioner. Avdelningen för analys och utvärdering PM: 2010:01 Göteborgs universitet

Läs mer

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012 Open Access på Chalmers SFIS höstkonferens 2012 Kort om Chalmers Två campus - Johanneberg och Lindholmen C:a 1800 lärare och forskare C:a 1100 forskarstuderande C:a 12000 studenter 17 institutioner En

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliometri the application of mathematical and statistical methods to books and other media of communication. - (Pritchard, 1969)

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Regeringsuppdrag Kina

Regeringsuppdrag Kina 1 (5) Regeringsuppdrag Kina PROCESS OCH AKTIVITETER 2 (5) Styrgrupp och arbetsgrupper I styrgruppen för uppdraget har generaldirektörerna Charlotte Brogren, VINNOVA; Erland Hjelmquist, FAS (Forskningsrådet

Läs mer

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND Publikationer i vetenskapliga tidskrifter tillhör hörnstenarna i forskningsverksamhet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter Ann-Charlotte Larsson Anna Eriksson Enheten för statistik om Utbildning

Läs mer

Genomsnittlig normerad citeringsgrad och Top 5% för 20 naturvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet

Genomsnittlig normerad citeringsgrad och Top 5% för 20 naturvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet Genomsnittlig normerad citeringsgrad och Top 5% för 20 naturvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet Inledning Per Ahlgren, avd. för e-resurser, Stockholms universitetsbibliotek De resultat

Läs mer

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 1 Medical Engineering Medicinsk teknik Programansvarig: Mats Nilsson mats@sth.kth.se 08 790 48 62 Akademiskt ansvarig: Professor Kaj Lindecrantz

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA BEFORDRINGS_ PROFESSORERS PUBLICERINGSMERITER BIBLIOMETRIC CHARACTERISTICS OF PROMOTED AND RECRUITED PROFESSORS IN NATURAL SCIENCES

NATURVETENSKAPLIGA BEFORDRINGS_ PROFESSORERS PUBLICERINGSMERITER BIBLIOMETRIC CHARACTERISTICS OF PROMOTED AND RECRUITED PROFESSORS IN NATURAL SCIENCES NATURVETENSKAPLIGA BEFORDRINGS_ PROFESSORERS PUBLICERINGSMERITER BIBLIOMETRIC CHARACTERISTICS OF PROMOTED AND RECRUITED PROFESSORS IN NATURAL SCIENCES Naturvetenskapliga befordringsprofessorers publiceringsmeriter

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Benchmarking ranking 2014. Per-Anders Östling

Benchmarking ranking 2014. Per-Anders Östling Benchmarking ranking 2014 Per-Anders Östling 1 Innehåll Inledning... 5 ingars betydelse och bakgrund... 5 Vad mäter rankingar?... 7 Dimensioner... 8 ing av universiteten som helhet...13 THE World University

Läs mer

Strategiska miljöteknikområden

Strategiska miljöteknikområden Strategiska miljöteknikområden i Sverige Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad Berit Gullbransson Verksamhetschef Swentec Uppdraget Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens

Läs mer

IP/10/1379. Tendenser i olika delar av världen. Bryssel den 26 oktober 2010

IP/10/1379. Tendenser i olika delar av världen. Bryssel den 26 oktober 2010 IP/10/1379 Bryssel den 26 oktober 2010 Forskning och utveckling och den ekonomiska krisen: ledande EU-företag minskar sina satsningar mindre än sina amerikanska konkurrenter, men Europa släpar fortfarande

Läs mer

De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning

De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning Inledning av Lars Brandell 1 (2011-06-30) Det finns en vanlig uppfattning att kunskaper i matematik inte är så viktiga längre för människorna i i dagens och

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka -

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad SE-971 87 Luleå Phone +46 920 491 860 Mobile +46 70 668

Läs mer

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Linköping University Electronic Press Håkan Andersson Linköpings universitetsbibliotek Liu E-press och Diva LiU E-press OA förlag inom Linköping universitet

Läs mer

vetenskapligt publiceringssamarbete mellan svenska företag och högskolor

vetenskapligt publiceringssamarbete mellan svenska företag och högskolor vetenskapligt publiceringssamarbete mellan svenska företag och högskolor Publication cooperation between businesses and the higher education sector in Sweden with English summary, table legends and figure

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Johan Harvard. Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft

Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Johan Harvard. Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Innehåll Vad har Miljöteknikstrategin bidragit med? Hur stark är Sveriges

Läs mer

BILDER AV SKOLAN. - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson

BILDER AV SKOLAN. - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson BILDER AV SKOLAN - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson DRAMATURGIN KOMPETENSBEGREPPET DE NYA GRÄNSERNA SÄRSKILJANDETS PRINCIP Från trygga

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Sammanställning av enkätundersökning som underlag inför Högskoleverkets programutvärdering 2005 Gerd Olsson Per Warfvinge

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug.

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug. ENERGY 2050 Professor Elisabeth Rachlew Member of the Royal Swedish Academy of Sciences (Physics) and Chair of the Energy Commi=ee Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use Energirike Haugesund,

Läs mer

Innovationsindikatorer semaforer på vad?

Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer och politiklärande Anförande på SCBs användarseminarium inom FOU-statistiken 24 maj 2011 Lars Bager-Sjögren Tillväxtanalys Indikatorerna

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Inledning och bakgrund - Data - Global obalans? Orsaker till bytesbalansöverskott

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Universitetsrankning

Universitetsrankning Universitetsrankning Rapport 2013 2013-11- 28 Lars Kullman och Maria Prager Biblioteket Publiceringsservice och bibliometri Chalmers tekniska högskola 412 96 Göteborg Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Utlandsstudier 2015/2016

Utlandsstudier 2015/2016 Utlandsstudier 2015/2016 Tea Nygren Utbildningsledare Data och Medieteknik Torun Berlind Utbildningsledare Elektroteknik, Fysik och Matematik TFK - Origo 2015-10-12 2 Vilka är vi? Tea Nygren Utbildningsledare

Läs mer

Bibliometri för forskningsutvärdering

Bibliometri för forskningsutvärdering Bibliometri för forskningsutvärdering publikationer som prestationsmätare och kvalitetsmått Ulf Kronman Avdelningen för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Linnéuniversitet 2011-01-11 Föredragets

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Annex I Activity Details KA107 2015

Annex I Activity Details KA107 2015 Annex I Activity Details KA107 2015 ENI South 509 258 Studenter ut Studenter in STA STT Bachelor Master PhD Bachelor Master PhD STA ut STA in STT ut STT in Lunds universitet, Egypten 22 105 0 2 1 2 0 0

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Sida 1 (5) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Landsövergripande information De allra flesta lärosäten i Kina erbjuder kurser på kandidatnivå (Undergraduate,

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp TEKNISK FYSIK 300 hp TEKNISK MATEMATIK 300 hp BLI EN MÅNGSIDIG PROBLEM- LÖSARE Är du redo att ta dig an framtidens problem? Som teknisk fysiker eller teknisk matematiker blir du tränad i att hela tiden

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska Humfak "Språkvetenskap" Slipa dina språkkunskaper Läs ett program eller en fristående kurs vid Umeå universitet. www.humfak.umu.se/utbildning Allmän språkvetenskap Läsa arabiska läsa distans Läsa engelska

Läs mer

Patologi Robbins Basic Pathology

Patologi Robbins Basic Pathology Patologi Robbins Basic Pathology with Student Consult Online Access Kumar V, Abbas A.K, Aster J Saunders, 2013, 9 th ed. 923 sidor, 983 ill. 2014-01-19 En lärobok i allmän och systematisk patologi som

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Är stress vår tids största folkhälsoproblem?

Är stress vår tids största folkhälsoproblem? Är stress vår tids största folkhälsoproblem? Hugo Westerlund, professor i epidemiologi Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet (Enheten för epidemiologi) Psykologiska institutionen, Stockholms

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Internationalisering vid Linköpings universitet 2013/2014

Internationalisering vid Linköpings universitet 2013/2014 Internationalisering vid Linköpings universitet 2013/2014 Statistiksammanställning Maj 2015 Linköpings universitet International Office Innehållsförteckning Bakgrund till statistiksammanställningen...

Läs mer

NATURVETARE 19 april 2013

NATURVETARE 19 april 2013 Arbetsmarknad & karriär NATURVETARE 19 april 2013 Naturvetarna www.naturvetarna.se 08 466 24 80, info@naturvetarna.se Naturvetarnas nätverk på LinkedIn Vi arbetar för naturvetare, så att de kan rädda världen.

Läs mer

5 Samverkansprogram för forskning och utveckling

5 Samverkansprogram för forskning och utveckling 5 Samverkansprogram för forskning och utveckling Staffan Håkansson, Lennart Elg & Rolf Nilsson Sammanfattning Olikheter mellan sektorer då det gäller kunskapsbehov, innovationssystem och utvecklingslogik

Läs mer

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

Om Brummer & Partners

Om Brummer & Partners Agendan Brummer & Partners Vad är en hedgefond? Varför startades Brummer Life? Brummer Multi-Strategy (BMS) Hur står sig Brummer Life mot livbolagen? Alfa och betaseparation Försäkringskoncessionsprojektet

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu Johan Sundberg Delägare i forsknings- och utredningsföretaget. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers 1993-2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). (Projektinriktad forskning och utveckling)

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer