2G TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM FINGER COM AFFÄRSPLAN AZAM AHMADI LENNART HELLSTRÖM ISABEL FROSTNE CHRISTER ENGMAN ALI NOWBAKHT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2G1303 - TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM FINGER COM AFFÄRSPLAN AZAM AHMADI LENNART HELLSTRÖM ISABEL FROSTNE CHRISTER ENGMAN ALI NOWBAKHT"

Transkript

1 2G TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM FINGER COM AFFÄRSPLAN AZAM AHMADI LENNART HELLSTRÖM ISABEL FROSTNE CHRISTER ENGMAN ALI NOWBAKHT

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Verksamhetsbeskrivning 2 Affärsidé 2 Delägares bakgrund 2 Produkter och tjänster 3 Organisation 3 Ledning och styrgrupp 3 Industri- och marknadsanalys 3 Konkurrenter 4 Konkurrensanalys 4 Strategi 5 Mål 5 Kortsiktiga mål 5 Långsiktiga mål 5 Marknadsföringsstrategi 5 Personalstrategi 6 Riskanalys 7 Styrka 7 Svagheter 7 Möjligheter 7 Hotbilder 7 1

3 SAMMANFATTNING IT har skapat nya förutsättningar för företag och organisationer, nätverk ersätter stora företag, planeringshorisonten har förkortats, kontaktsformer förändrats. Internet är nyckeln till att sätta fart på affärsutvecklingen och höja företags och organisationers produktivitet. Men kloka beslut kräver tillgå ng till information. Det är nödvändigt för alla affärsverksamhet att rätt information nå r rätt mottagare i rätt tid. En grundförutsättning för detta är tillgång till effektiva kommunikationssystem, med hög tillförlitlighet och säkerhet. Det är här vi kommer in i bilden. Vår affärsidé är att förbättra och effektivisera företags informationssystem med hjälp av den senaste kommunikationstekniken samt att utreda, komplettera och utveckla nya digitala kommunikationssystem som använder multicast och mobile-ip för kommunikation med varandra. Vi har identifierat en initial må lmarknad inom det befintliga marknadsområ det, att hjälpa medelstora till större företag att hänga med i den senaste utvecklingen. VERKSAMHETSBESKRIVNING AFFÄRSIDÉ Vår affärsidé är att förbättra och effektivisera företags och organisationens informationssystem med hjälp av senaste kommunikationstekniken. DELÄGARES BAKGRUND Azam Ahmadi är blivande civilingenjör i datateknik med specialitet telekommunikationssystem. Hon har erfarenheter av arbete som system analysator hos ABB. I hennes uppgift ingick att analysera de delar i ett befintligt ATP system som skulle användas för ett nytt system. Isabel Frostne är blivande civilingenjör i datateknik med specialitet telekommunikationssystem. Hon har erfarenheter av arbete inom system utveckling. Ali Nowbakht är blivande civilingenjör i datateknik med specialitet telekommunikationssystem. Han har arbetat med SSVL (Sweden Silicon Valley Link) projektet, som är ett samarbetesprojekt mellan Stanford University i USA och KTH, Karlskrona- Ronneby högskolan samt Mitthögskolan i Sverige. Ali har även tidigare erfarenheter av att driva egen firma. Han arbetar för närvarande som Projektledare i Ericsson IT Services med utveckling och lansering av Extranät inom hela Ericsson koncernen. Christer Engman är blivande civilingenjör i Elektroteknik med telekommunikationssystem som specialitet. Han har erfarenheter av arbete i Skanska & Gösta Sjölanders AB, och arbetar sedan 1996 som Webbutvecklare för Telia Research AB. Lennart Hellström är blivande civilingenjör i Elektroteknik med telekommunikationssystem som specialitet. Han har arbetat periodvis som systemadministratör och PC support. Under sommaren 1998 arbetade han på Ericsson Telecom AB med applikationsprogrammering i Windows. 2

4 PRODUKTER OCH TJÄNSTER Vi kommer att satsa hårt på att utveckla nya digitala mobila lösningar med användning av de senaste kommunikationsteknikerna såsom multicast och MobileIP. Som vår första produkt i det här området arbetar vi med ett väderrapporteringsystem kallat WeatherCast. Här kommer vi att utveckla dels en applikation för tredje generationens mobiltelefoner och dels en helt självstå ende produkt som bygger på den avancerade SmartBadgeIII som kommer att ha funktionaliteter så som att bå de sända och ta emot väderrapporter till och från en server som sköter bearbetning av insamlad data. Produktplanen för WeatherCast presenteras i ett separat dokument, ej här bifogat. Vi kommer även erbjuda våra kunder konsulttjänster inom IT så som nätverksinfrastruktur och applikationslösningar. Följande delar kan ingå i sådana lösningar: Nätverkslösningar: Design och installation av nätverkskomponenter optimerad för senaste Internetteknologin. Säkerhetslösningar: Design och installation av säkerhetssystem bå de för det interna nätverket och kopplingen till externa nätverk. Applikationslösningar: Utveckling och underhåll av kundanpassade applikationer. Vi utvecklar applikationer med användarvänliga gränssnitt först och främst baserat på webbteknologer. Inkluderar front-end -presentation av material (text, grafik, ljud, video), middleware -applikationer som genererar utdata dynamiskt och interaktivt och back-end - databaser. ORGANISATION LEDNING OCH STYRGRUPP Alla delägare är med i företagets styrgrupp samt delar på andra ansvarsområden inom företaget enligt nedan: Lennart Hellström kommer att vara ansvarig för teknikutveckling inom företaget. Isabela Frostne kommer att vara ansvarig för kompetensutveckling och personal. Ali Nowbakht kommer att vara ansvarig för kundkontakter. Christer Engman kommer att vara leveransansvarig. Azam Ahmadi kommer att vara ansvarig för företagets ekonomi. INDUSTRI- OCH MARKNADSANALYS Finger Com är ett IT-konsultföretag med verksamhet inom mobil kommunikation och intranät/extranät. Vår bransch karaktäriseras av en extremet hög efterfrågan på tjänsterna, men en stor brist på IT-kunnig personal. Detta har gjort att IT-konsultföretagen snarare konkurrerar om arbetskraft 3

5 än om kunder. De slåss med löner och attraktiva arbetsuppgifter. I takt med att bolagens kamp för att locka IT-personal har blivit allt mer hänsynslös har lönerna stigit snabbt. Branschen klarade ändå lönsamheten, genom att kompensera sig med högre priser. De större bolagen klarade också av att växa fort, genom en aggressivare rekrytering och genom att skola om mindre IT-kunniga personer till konsulter. De som får lida är istället kunderna, som får betala högre priser. Det som fortsätter att driva efterfrågan i branschen är att IT får en allt mer strategisk roll inom företagen. Särskilt möjligheten till att distribuera information i hela organisationer - även globalt - har gjort att företagen kontinuerligt ökar sina IT-investeringar. Men samtidigt som efterfrågan av tjänster ökar snabbt ökar utbudet bara marginellt. Eftersom branschen är så beroende av personal så lider den av att det helt enkelt utexamineras för få IT-kunniga personer från universitet och högskolor. Branschen är på väg mot en omstrukturering. Trenden är att de medelstora bolagen, av vilka de flesta är börsnoterade, tar marknadsandelar på bekostnad av de mindre bolagen. Men också på bekostnad av nå gra av jättarna. Anledningen är bl.a. att de oftast har bättre ersättningsnivå er än de stor bolagen samt har möjlighet att erbjuda mer varierande och utmanande arbetsuppgifter än de små bolagen. IT-konsultbranschen är inne i en konsolideringsfas. Men inte, som många bedömare trott, genom en våg av förvärv, utan snarare genom att ett visst segment av marknaden växer betydligt snabbare organiskt än resten. Det som händer är att många företag och myndigheter tvingas att lägga ut hela ITavdelningen på en konsult, så kallad outsourcing. Anledningen till att man inte kan hålla sig med en egen IT-avdelning är att man har svå rt att matcha de renodlade konsulterna lönemässigt. Särskilt inom den offentliga sektorn är det politiskt omöjligt att motivera den lönenivå som gäller för många IT-konsulter. KONKURRENTER Det finns (enligt en undersökning som är framtagen av tidningen Affärsvärlden) över 800 företag verksamma inom IT-branschen i Sverige. Av dessa är knappt hälften IT-konsulter. Huvuddelen av dessa företag har mindre än 25 anställda. De hundra största IT-konsultföretagen omsatte Mkr (-97), ökade i genomsnitt omsättningen med 25% (-97) från föregående år och hade en genomsnittlig vinst/anställd på ca 62 tkr (-97). Detta att jämföra med de mindre som totalt omsatte i storleksordningen Mkr (-97), hade en genomsnittlig omsättningsökning på 40% (-97) och en vinst/anställd på tkr (-97). Konkurrensanalys Väletablerade konsultföretag: Intresserade av att göra professionella och mycket dyra lösningar till stora företag och kooperationer. Det är inte Finger Com s primära mål att konkurrera med dessa företag. Utländska IT-konsultföretag: Ett flertal utländska IT-konsultföretag har börjat att etablera sig på den svenska marknaden. Bl. a. indiska Satyam som samarbetar med svenska ISOFT Services AB och TCS (Tata Consultancy Service) har upprättat ett lokalkontor i Sverige. De erbjuder lösningar till mycket konkurrenskraftiga priser. Mindre konsultföretag: Småföretag och privatpersoner. Arbetar oftast med enklare lösningar. Konkurrerar ofta med lägre priser på tjänster och produkter. Får ofta olika former av bidrag. 4

6 STRATEGI MÅL Finger Com kommer att bli en nyskapare och tillverkare av digital kommunikationssystem. Vi gynnas av de möjligheter som expansionen av Internet har försett oss med. Även om det har skett en snabb tillväxt inom marknaden den senaste tiden, finns det fortfarande behov av nya intressanta företag med innovativa Internetlösningar. Vi kommer att arbeta för att etablera oss och uppskattas som en av Sveriges mest professionella konsulter och tillverkare av digitala kommunikationssystem. Finger Com kommer att uppnå detta i två steg: Delvis genom att fokusera på långsiktigt och strategiskt samarbete med våra kunder och delägare Delvis genom att skapa en arbetsmiljö som lockar de mest professionella inom vårt fält. Våra långsiktiga och kortsiktiga mål är följande: KORTSIKTIGA MÅL Sträcker sig fram till år Målet är att etablera oss på den svenska marknaden under 1999 t.o.m Vi strävar efter att ha ca 10 stabila kunder i slutet av 2005 som tillsammans ger en avkastning på 10 MSEK. LÅNGSIKTIGA MÅL Att bli ett av de ledande konsultföretagen inom IT-branschen med spetskompetens inom Internet/ intranät/extranät samt att etablera en rikstäckande vädertjänst med WeatherCast. MARKNADSFÖRINGSSTRATEGI Vår marknadsföringsstrategi innebär att vi ska besöka de kunder som är i behov av våra tjänster. I och med att vi är nya i branschen så måste vi skaffa oss referenskunder och på så sätt komma in i marknaden och därefter utöka vår kontaktkedja. Här följer några av de företag och organisationer som vi planerar att besöka och samarbeta med: SMHI kommer att bli en av våra första kunder och samarbetspartner för vår väderpresentationslösning WeatherCast. Vi har tagit kontakt med de och undersöker möjligheterna för ett samarbete. Ericsson är ett stort företag och de interna bolagen hinner inte täcka alla de behov som Ericsson har i helhet och därför tror vi att vi ska kunna starta en första affärsrelation med dem.. Nutek har många olika projekt som behöver ledas och utföras. Vi har planer att komma i kontakt med dem och ämnar snart undersöka samarbetsmöjligheterna. 5

7 EU ger årligen bidrag till olika länder för att bedriva olika projekt för att öka landets ITkunskap. Vi undersöker möjligheterna till samarbete inom detta område. Utöver dessa företag och organisationer kommer vi att söka och marknadsföra oss för de företag som ingår i vår initial målmarknad - medelstora till större företag. En undersökning som tidningen Ny Teknik har gjort visar att det är bara 42% av företag inom verkstadsindustrin använder sig av Internet. Detta visar att trots att en del företag har upptäckt möjligheterna med Internet, är det ett stort antal företag som fortfarande står utanför. PERSONALSTRATEGI Vår personalstrategi innebär att vi ska skapa en attraktiv arbetsplats för det mest professionella i vår bransch. Bristen på kompetent IT-personal är skrikande. Dessutom är det lätt att tappa duktiga medarbetare till konkurrenter. Vikten av en väl definierad personalstrategi kan därför inte nog överskattas. Vi på Finger Com är väl medvetna om detta problem. Därför kommer denna fråga att ha hög prioritet. Vad kommer vi då göra för att behålla kompetent personal? Nedan följer en lista på metoder vi eventuellt kommer att utnyttja. Karriärkonsulters uppgift är att hjälpa anställda som vill vidare till en intern karriär. Eller även personer som tycker att deras arbetsliv kört fast. Det man erbjuder är hjälp till självhjälp. När en person kommit underfund med vad han kan och vill, sporras de att ta sig till målet för egen maskin. Bonussystem: En lönemodell där anställda som gör ett bättre resultat än må lsättningen få r ett tillägg på månadslönen. Familjen: Bara den som hemma möts av förståelse för en professionell insats har förutsättningar att göra bra ifrån sig både i arbetet och hemma. Det är därför av stor vikt att även familjemedlemmarna ingår i företagsgemenskapen. Mycket aktiviteter för hela familjen kommer därför att arrangeras. Utbildning: Stor vikt kommer att läggas på personalens utbildning. Generöst med tidsutrymme kommer att ges till personal med önskan eller behov av kompetenshöjning. Skyddsnät: Ett skyddsnät inom företaget för folk som få r problem. Problem kan vara allt frå n skilsmässor och utbrändhet till alkoholproblem. Chans erbjuds att komma tillbaka genom att erbjuda t.ex. vistelser på behandlingshem, terapi m.m.. Extrapengar till dem som lämnar tips om bra rekryteringar och uppdrag. Delägare: Möjlighet till delägarskap för strategiskt viktiga personer. Hobbies och specialintressen kommer att understödjas. Genom att ständigt välja allt mer avancerade uppdrag vartefter kunskapen och kompetensen på företaget ökar, så kommer vi att behålla och attrahera dugliga personer med behov av nya intressanta utmaningar. 6

8 RISKANALYS STYRKA Delägare med civilingenjörsexamen i datateknik och elektroteknik med inriktning telekommunikationssystem. Affärsplan som tillåter tillväxt med minimal risk. Inget kapital. Liten erfarenhet av att driva eget företag. SVAGHETER MÖJLIGHETER Många potentiella kunder med ingen eller liten kompetens. En marknad som fortfarande är mycket ung och ej färdigutvecklad. Brist på konsulter med IT-kompetens. Internet är en relativt ny företeelse. Må nga har ännu inte introducerats för den nya tekniken. Behoven är enorma. WeatherCast - En attraktiv, högteknologisk produkt som ligger i linje med vad som börjar bli hett på marknaden. Många redan etablerade konsultföretag. HOTBILDER Företag som anställer egen personal med IT-kompetens. 7

IT-branschen en viktig bransch för Sverige

IT-branschen en viktig bransch för Sverige Om IT-branschen 2 ISBN: 978-91-7391-007-1 IT-branschen en viktig bransch för Sverige Sverige är en av världens mest avancerade IT-nationer med en stark industriell bas, hög användning av IT både inom offentlig

Läs mer

En personalfunktion i förändring

En personalfunktion i förändring Det pågår en förändring inom personalfunktionen på flera företag i Sverige. Förändringen innebär centralisering, rationalisering, effektivisering och samordning. Antalet personalarbetare blir färre i alla

Läs mer

Årsredovisning. tjugohundra11

Årsredovisning. tjugohundra11 Årsredovisning tjugohundra11 Sigma The obvious choice for smart solutions Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt.

Läs mer

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning VD berättar 1 Förvaltningsberättelse 3 Information om verksamheten 3 Översikt över resultat och ställning 2 Väsentliga händelser

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Genomförande... 3

1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Genomförande... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Genomförande... 3 Företaget Samhall AB 4.1 Samhalls vision... 4 4.2 Verksamhetsidén... 4 4.3 Samhalls mål... 4 4.4 Samhalls roll i samhället... 5 4.5 Affärsområden... 6

Läs mer

Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se

Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se Här kommer en kort Introduktion av våra produkter i olika faser och på vilka aktuella marknader:

Läs mer

Framtidens IT-jobb. Kista, Budapest, Bangalore, Peking? SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING

Framtidens IT-jobb. Kista, Budapest, Bangalore, Peking? SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING Framtidens IT-jobb Kista, Budapest, Bangalore, Peking? Post 105 32 Stockholm E-post postmottagaresu@sif.se Telefon 08-508 970 00 Fax 08-508 970 01 Besök Olof Palmes

Läs mer

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin ÅRSREDOVISNING 2009 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Risky Business Gasellföretag och riskkapitalister om kapitalets betydelse för tillväxt

Risky Business Gasellföretag och riskkapitalister om kapitalets betydelse för tillväxt Risky Business Gasellföretag och riskkapitalister om kapitalets betydelse för tillväxt Rapport 2010:5 ISSN 1650-7965 Författare Joachim Briggert, Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Publicerad av

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

Caseövning Business Consulting AB

Caseövning Business Consulting AB Caseövning Business Consulting AB För ME2015 Industriell Projektledning: Ledning och styrning av projekt Perfection is Standard Av Peter Ekblom Roberto Marafante Peder Samuelsson & Anna Jerbrant TRITA

Läs mer

Bakgrund Inledning Sammanfattning

Bakgrund Inledning Sammanfattning Bilaga B 07 LÄRARHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 1999-11-07 Bakgrund Denna rapport ingår i den pilotutbildning för företagsvägledare, 20 poäng, som Lärarhögskolan i Stockholm anordnat på uppdrag av Svenska EU Programkontoret

Läs mer

samarbete och tjänster

samarbete och tjänster samarbete och tjänster Nya affärsmöjligheter i verkstadsindustrin Karolina Elmhester, Anders Gustafsson och Lars Witell samarbete och tjänster Nya affärsmöjligheter i verkstadsindustrin Karolina Elmhester,

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

Målet med den förändringsprocess som startats efter hans återkomst beskriver Carlsson enligt följande punkter:

Målet med den förändringsprocess som startats efter hans återkomst beskriver Carlsson enligt följande punkter: Tomva AB Fallbeskrivning När Tom-Evert Carlsson, grundare av och VD för systemleverantörsföretaget TOMVA AB genomgick en allvarlig personlig kris under åren 2001 till 2003 förändrades hans syn på skötseln

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Nya ägare nya utmaningar

Nya ägare nya utmaningar Nya ägare nya utmaningar UNI036_Nya_a gare_164x240_1051.1.indd 1 08-02-25 15.15.11 Nya ägare nya utmaningar UNI036_Nya_a gare_164x240_1051.1.indd 2-3 08-02-25 15.15.15 Innehållsförteckning Förord...6 Sammanfattning...

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt 1 2 SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 5 SAMMANFATTNING

Läs mer