Mac eller PC. Utvärdering av för- och nackdelar med att använda PC eller Mac som framtida användarplattform på tidningar. Paragram AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mac eller PC. Utvärdering av för- och nackdelar med att använda PC eller Mac som framtida användarplattform på tidningar. Paragram AB 2004-04-05"

Transkript

1 1 Mac eller PC Utvärdering av för- och nackdelar med att använda PC eller Mac som framtida användarplattform på tidningar.

2 2 Sammanfattning I valet mellan PC/Windows och Macintosh som framtida användarplattform på en dagstidning anses följande faktorer vara de viktigaste att ta hänsyn till: Framtida kompabilitet och integrering: I framtiden kommer troligtvis andra system än de rent produktionstekniska att integreras i datorerna på tidningen. Det kan gälla exempelvis IP-telefoni, mobiltelefoni och datakonferenser. Utvecklingen inom dessa områden är idag betydligt större på Windows och PC än på Macintosh. Det är dock inte säkert att denna skillnad gäller i framtiden i och med att Macens nya operativsystem bygger på en för dessa ändamål mycket bra teknik. Medarbetarnas inställning: Medarbetarnas inställning till datorplattform är viktig, det är de som ska använda datorerna. Enligt exempelvis en ankät- och intervjuundersökning på SvD:s redaktion var en betydande majoritet av medarbetarna negativa eller mycket negativa till att byta från Mac till PC. Supportkostnader: Datorsupport är normalt dyrare än datorinköp per användare och år. Mycket talar för att support till PC-andvändare på en dagstidning är dyrare än support till Macintosh-användare. Kostnaden för att byta ut datorer: Att för en tidning, som till stor del har moderna Macintosh-datorer (som kan användas med Mac OS X), byta dessa till PCdatorer är förenligt med en stor kostnad. Om det system- och användarmässigt finns möjlighet att succesivt byta ut datorerna när de blir gamla är detta inte längre en avgörande faktor vid valet av plattform. Arbetsinsats för att byta plattform: Det krävs normalt en större arbetsinsats och därmed en större kostnad för IT-avdelning, redaktion, annonsavdelning och eventuella externa experter att byta från Mac OS 9 till Windows än att uppgradera till Mac OSX. Följande faktorer anses som mindre viktiga vid valet mellan Windows/PC och Macintosh som framtida användarplattform på tidningens redaktion: Användarvänlighet och produktionseffektivitet: Det finns ingen avgörande skillnad i användarvänlighet och produktionseffektivitet för att välja den ena eller den andra dataplattformen. Om det finns en skillnad anser flertalet att Macintosh fortfarande är den något mer användarvänliga och produktionseffektiva plattformen för tidningsproduktion. PC anses dock ha bättre funktionalitet än Mac vid användning av web-verktyg.

3 3 Datorns pris och prestanda: För en redigerare, annonsproducent eller bildhanterare är alternativet en Macintosh G4/G5 eller en kraftfull och driftsäker PC-arbetsstation. Idag finns det då ingen avgörande skillnad i pris och prestanda mellan PC och Mac. Detsamma gäller för bärbara datorer. Programfunktionalitet, programkostnad och typsnitt: De flesta standardprogram som idag används på en dagstidning finns tillgängliga både på Mac och PC. Många dagstidningar har licensavtal med exempelvis Adobe och Microsoft som gör det möjligt att byta Mac-program till PC-program utan någon kostnad. Nästan alla moderna tidningsanpassade system, exempelvis redaktionella system, fungerar både på Mac och PC. Vid byte till PC krävs att typsnitt som enbart innehavs i Mac-version konverteras. Utbildningsbehov: Att från Mac OS 9 byta till Windows anses inte kräva någon avgörande större utbildningsinsats än att byta till Mac OS X. Säkerhet: Windows-datorer kan drabbas av virus betydligt lättare än Macdatorer. Om tidningen har ett fullgott virusskydd ska tidningens datorer inte behöva drabbas av virus vilken plattform som än används. Det kräver dock en större kompetens, en större arbetsinsats (och därmed en högre kostnad) och bättre disciplin bland användarna för att erhålla ett fullgott virusskydd vid användning av PC än vad det gör vid användning av Mac. Strategi med en plattform på hela tidningen: Det finns idag många exempel på tidningar i Sverige som använder blandade dataplattformar utan tekniska problem eller att det på något sätt ger större kostnader. Om en tidning exempelvis måste använda PC för administration och säljare anses det inte som avgörande för att använda Macintosh även för redaktion och annonsproduktion. Inom en avdelning, gäller främst redaktionen, eller en funktion finns det fördelar att använda en och samma plattform. Macens begränsade marknadsandel: Att Macintosh har en mycket liten marknadsandel vad gäller persondatorer anses inte som en avgörande faktor i val av plattform. Apple och Macintosh är en mycket stor data-leverantör och säljer närmare 2 miljoner datorer per år. Apple är (enligt Apple) världens största data-leverantör till media- och publishingbranschen. Mycket tyder på att Macintosh även i framtiden kommer att vara den största användarplattformen på Sveriges dagstidningar, även om PC där kommer att ta nya marknadsandelar.

4 4 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Avgränsning Metod och källor Datormarknaden och dess utveckling Vilken plattform används på Sveriges dagstidningar? Andra rapporter och undersökningar Inställning hos tidningens medarbetare Kort introduktion till Mac OS X och Windows XP Användarvänlighet och produktionseffektivitet Säkerhet Service och support Datorns pris och prestanda Modell för beräkning av datorns totalkostnad Program och typsnitt Hantering vid byte av plattform...17

5 5 1. Bakgrund Denna rapport är framtagen av Paragram i samarbete med Svenska Dagbladet. Rapporten bygger i stora drag på en utredning som genomfördes på Svenska Dagbladet under hösten Rapporten är omarbetad och kompletterad under april Målet med rappoten är att ge dagstidningar och förlag ett underlag för att kunna fatta beslut om framtida användarplattform. 2. Avgränsning Rapporten avgränsar sig till att gälla användardatorer på tidningens redaktion och annonsavdelning. Rapporten avgränsar sig vidare att främst gälla tekniska och användarmässiga aspekter, men även underlag för att tidningen själv ska kunna ta fram ekonomiska aspekter. Rapporten bygger i huvudsak på grundförutsättningen att från Mac OS 9 välja Windows XP eller Mac OS X. 3. Metod och källor Rapporten bygger på: Intervjuer med IT-personal och redaktionella medarbetare på SvD En ankät-undersökning bland SvD:s redaktions medarbetare Intervjuer med vd:ar, IT-personal och professionella användare på dagstidningar i Sverige Samtal med Tidningsutgivarna och relevanta leverantörer Tillgängliga undersökningar och rapporter inom området Tester utförda av Paragram tillsammans med en professionell användare av Mac OS X och Windows XP Paragrams kunskap och erfarenhet som har byggts upp vid konsultuppdrag inom IT, utbildning, produktionsflöden och organisation på ett mycket stort antal dagstidningar under de senaste tio åren 4. Datormarknaden och dess utveckling Vad gäller persondatorförsäljning i världen har Apple och Macintosh tappat marknadsandelar under många år och har idag en marknadsandel på mindre än 3%. I mitten av 90-talet hade Macintosh ca 10% av marknaden, dock har persondatormarknaden ökat betydligt, inte minst beroende på att allt fler har dator hemma. Windows-baserade datorer har idag en marknadsandel på över 90%. Apple är trots det ingen liten datorleverantör. Apple är världens femte största datorleverantör och säljer närmare 2 miljoner datorer per år (jfr exempelvis med

6 6 bilindustrin där en betydande aktör som BMW har mindre än 3% av marknaden). Inom media och publishing är Apple (enligt Apple) världens största datorleverantören. Inom skol- och universitetsvärlden (i USA) är Apple på delad första plats. Macintosh har under ett antal år halkat efter PC-datorer vad gäller processorhastighet och pris. Samtidigt har PC fungerat allt bättre för mediaproduktion. Vad som talar för PC är att urvalet av tillverkare och återförsäljare är betydligt större än för Mac vilket gör att priserna kan pressas. Vid användning av så kallade dumma klieter finns det idag flertalet mycket enkla och billiga PCdatorer, något som inte finns för Mac. Något som eventuellt också kan ha betydelse för framtiden är att nästa generation som arbetar på tidningen förmodlingen har använt PC och Windows sedan de var barn. I framtiden kommer troligtvis många externa system att integreras i persondatorer, det gäller även på en tidningsredaktion. Det kan gälla exempelvis IP-telefoni, mobiltelefoni och datakonferenser. Utvecklingen inom dessa områden är idag betydligt större på Windows och PC än på Macintosh. Det är dock inte säkert att denna skillnad gäller även i framtiden i och med att Macens nya operativsystem bygger på en för dessa ändamål bra teknik. Under senare tid har Apple åter tagit flera stora initiativ i utvecklingen. Dels med det nya Unix-baserade, men ändå mycket användarvänliga, operativsystemet Mac OS X som nu används av många utan problem och i stort sätt alla programvaror finns tillgängliga för, dels att Apple var först med att presentera en 64-bitar persondatorprocessor (från IBM), och dels att Mac-datorer över hela linjen har blivit betydligt billigare. Val av dataplattform kommer med all sannolikhet att ha allt mindre betydelse i framtiden. Bland annat beroende på att många system (även tidningssytem) blir allt mer web-baserade. Det finns också många bra lösningar, exempelvis Citrix, som gör det möjligt att använda PC-program på exempelvis Mac-datorer. Slutsats: Att Macintosh har en mycket liten marknadsandel vad gäller persondatorer anses inte som en avgörande faktor i val av plattform. Däremot kan framtida kompabilitet och integrering mellan tidningssystem och andra system, exempelvis IP-telefoni, mobiltelefoni och datakonferenser, ha betydelse vid val av plattform.

7 7 5. Vilken plattform används på Sveriges dagstidningar? Det finns ingen statistik på vad svenska dagstidningar använder för datorplattform. Men efter att ha pratat med många i branschen tillsammans med egen erfarenhet bedömde Paragram att ca 80-90% av Sveriges dagstidningar under hösten 2003 använde Macintosh som användarplattform (gäller med stor sannolikhet även under våren 2004). Det gäller både annons och redaktion, dock inte administration. I stora drag gäller samma siffror för övriga Norden. De flesta tidningar som använder Mac använder fortfarande Mac OS 9, några enstaka tidningar använder Mac OS X över hela linjen. Övriga tidningar har normalt Mac OS X installerat på några datorer eller vissa avdelningar. Ett fåtal tidningar i Sverige använder PC och Windows i stort sätt rakt igenom. Ofta har de dock några Mac-datorer, exempelvis på annonsateljen och annonsmottagning. Några av dessa tidningar använder Windows XP. De flesta av Sveriges dagstidningar står inför beslutet att gå till Mac OS X eller Windows. Några utreder eller har bestämt sig, andra har det inte. Paragram har under hösten 2003 och våren 2004 frågat 12 dagstidningar i Sverige som idag till största delen använder Mac OS 9 om val av framtida plattform. 5 av dem är valda i och med att det var känt att de har valt användarplattform. 6 av dem var slumpmässigt valda. En är SvD. 4 av tidningarna är storstadstidningar, 8 är medelstora eller större landsortstidningar. Resultat: Tidning Mac OS X PC Mac OS X Ej över hela succesivt och Windows bestämt sig De som enligt rykte har bestämt sig 3 2 Slumpvis utvalda 1 5 SvD 1 Slutsats De flesta dagstidningarna i Sverige använder idag Macintosh och OS 9 både på redaktionen och annonsavdelningen. Ganska många tidningar har under senare tid diskuterat eventuell övergång till PC och Windows. Några tidningar och tidningskoncerner har tagit beslutet att gå över till PC. Det kan bland annat bero på att Apple lanserade Mac OS X som är en relativt stor uppgradering och att QuarkXPress inte har fungerat på OS X. Några tidningar har på senare tid beslutat om att fortsätta satsa på Mac och Mac OS X. Den kan bland annat bero på att Mac OS X har blivit stabilt och alla nödvändiga

8 8 programvaror inklusive QuarkXPress numera fungerar på det, samt att Apple har lanserat PowerMac 5. De flesta tidningar i Sverige står dock inför situationen att välja mellan Mac OS X och Windows. En gissning från Paragram är att en majoritet av tidningarna i Sverige kommer att fortsätta använda Mac men att ett ganska stort antal tidningar kommer att gå över till PC. 6. Andra rapporter och undersökningar Det finns, vad Paragram erfar, inga svenska officiella rapporter om för- och nackdelar med att använda Mac eller PC i dagstidningsproduktion. En svensk rapport som tar upp övergången från Mac OS 9 till Mac OS X är den som Teknik i Media har tagit fram på uppdrag av DagsVara Rapporten besvarar bland annat frågor hur man lägger upp en plan för att gå över till Mac OS X. Rapporten finns tillgänglig på : Det finns många utländska undersökningar som jämför Mac och PC. De flesta kommer från Mac-vänliga tidningar eller websiter. Men det finns två relativt kända rapporter från de oberoende utredningsföretagen Pfeiffer Consulting och Gartner, de har dock några år på nacken: Macintosh and Windows as Publishing Platforms är en Pfeiffer Consulting-rapport från Den jämför Windows 98 och Mac OS 9. Rapportens slutsats är bland annat att produktiviteten i programvaror som används i tidningsproduktion är mer än 30% effektivare på Macintosh än på PC, och att supportkostnaden är betydligt lägre på Mac än på PC. Rapporten finns tillgänglig på Garter har gjort en rapport tillsammans med ett Universitet i Australien med ca datoranvändare varav hälften har Mac och hälften PC. Rapporten var intern men läcktes av Apple (juni 2002). En sammanfattningen finns tillgänglig på bland annat: Den viktigaste slutsatsen i denna rapport är att totalkostnaden (TCO total cost of ownership) för en Macintosh i en organisation är 36% lägre än för en PC. Framför allt har de kommit fram till att supportkostnaden är lägre för Mac. En kuriosa är att de även har kommit fram till att Mac-användare är lyckligare användare än PC-användare. Websiten har gjort en jämförelse mellan Windows XP och Mac OS X. Siten är känd för att vara Mac-vänlig, men de har gjort en mycket omfattande och professionell jämförelse mellan Windows XP och Mac OS X. I jämförelsen vinner Mac

9 9 totalt, men om man tar ut de delar som är relevanta i tidningsproduktion får de två systemen relativt lika resultat. Internet-applikationer anses bland annat fungera bättre på XP och bild-applikationer bättre på OS X. Slutresultatet finns på Slutsats Slutsatsen från de oberoende rapporter som finns tillgängliga för att jämföra Mac och PC är att Mac är mer användarvänligt, ger högre produktionseffektivitet och kräver mindre supportunderhåll. Dessa rapporter har dock några år på nacken. Skillnaden finns med all sannolikhet kvar även i en jämförelse mellan Mac OS X och Windows XP i och med att båda systemen har utvecklats, det finns dock inga rapporter som beskriver hur stor denna skillnad i så fall skulle vara idag. 7. Inställning hos tidningens medarbetare Hänsyn till medarbetarnas inställning till datorplattform är viktig, de ska under största delen av sin arbetstid använda datorerna. Vid val av plattform rekommenderas tidningen att undersöka medarbetarnas synpunkter. Om en majoritet av medarbetarna är negativa rekommenderas inte ett byte av plattform, om de inte i så fall först övertygas om att ett byte är bra. Paragram har undersökt inställningen hos SvD:s medarbetare på redaktionen. Dels genom att intervjua ca 15 medarbetare och dels genom att skicka en ankätundersökning per mail till 26 slumpvis utvalda medarbetare varav 20 svarade. Det fanns också möjlighet att ange motivering. Resultatet var följande: Föredrar Frågan är Har PC- Funktion Mac viktig kompetens reporter, redigerare, arbetsledare, grafik 80% 40% 40% fotografer, bildredaktörer 100% 100% 20% Slutsatsen av undersökningen på SvD:s redaktion var att: en klar majoritet av redaktionens medarbetare ville behålla Mac. knappt hälften av dem tycker att det är en viktig fråga att behålla Mac i stort sätt ingen uttrycker att de föredrar PC knappt hälften har viss PC-kompetens, några har arbetat professionellt på PC, men även bland dem finns det många som är starka Mac-anhängare den vanligaste motiveringarna mot ett byte till PC var att Mac är enklare, användarvänligare, ger mindre virusrisk och varför byta något som fungerar bra.

10 10 8. Kort introduktion till Mac OS X och Windows XP Mac OS X, är ett helt nytt opererativsystem för Macintosh-datorer som lanserades under Det är den största förändringen av Mac OS sedan det första presenterades för snart 20 år sedan. OS X bygger på en helt ny teknik med Unix i botten och har bland annat äkta multitasking, skyddat minne, en utvecklad plattform för Java och stöd för långa filnamn. Mac OS X kräver uppdateringar av alla programvaror. Under en period har det dock varit möjligt att köra Mac OS X i Classic-läge och därmed använda gamla Mac-program, något som är på väg att försvinna. Version 10.3 av Mac OS X släpptes i slutet på Windows XP, som släpptes hösten 2001, är Microsofts efterföljare till Windows 2000 Professional och Windows ME. Operativsystemet bygger på på Windows NT-kärna. Windows XP finns som Home edition och Professional. Windows XP är en relativt stor uppgradering, dock inte lika stor som Mac OS 9 till X. Windows XP ska vara Windows hittills mest kraftfulla och användarvänliga system. Nyheter är bland annat bättre stabilitet, bättre användarvänlighet, virtuell inloggning och bättre skydd för intrång (EFS). 9. Användarvänlighet och produktionseffektivitet När samma programvara används på Mac och Windows ser de i stort sätt identiska ut för användarna. Arbetssättet i själva programvarorna skiljer sig knappt alls. Det finns dock en del andra (relativt små) skillnader vid användning av PC eller Mac. Mac har av tradition ansetts som mer användarvänligt och lättare att lära än PC, speciellt i arbete med professionell publishing. I och med Windows 98, och inte minst Windows XP, anses skillnaderna ha blivit mindre eller obefintliga. Att Macintosh av tradition är mer användarvänlig stöds av bland annat oberoende analysföretag som Pfeiffer Consulting (se kapitel 6) Paragram har också intervjuat ett antal professionella användare inom publicering som har arbetat både på PC och Mac (bland annat ett antal anställda på SvD), vissa av dem har både använt Mac OS X och XP. Dessa tester och intervjuer ger i stora drag bland annat följande syn på skillnader mellan Mac och Windows:

11 11 Mac har bättre rörelse-precision i musen än PC (upp till 50% enligt tester mellan Mac OS 9 och W 98 från Pfeiffer). Något som inte kan bekräftat om det även gäller Windows XP, även om användare som har testat XP uppfattar det så. Markering, av exempelvis text, hanteras med bättre precision på Mac än på PC. Filhantering, dvs öppna och spara filer, flytta filer och söka filer uppfattas som enklare och snabbare på Mac än PC. Här har dock skillnaden minskat markant på senare år. Att använda Internet, dvs att surfa på Internet via webbrowser, är snabbare och fungerar bättre med PC än med Mac. Det gäller både Windows 98/Mac OS 9 och Windows XP/Mac OS X. Hantering av snabbkommandon uppfattas av många som enklare på Mac:en, som har en extra tangent för detta. I Windows går det att nå alla menyer via tangentbordet vilket inte är möjligt på Mac. Macen har bättre typsnittshantering och precision i att rita typsnitt, något som inte längre gäller om man använder de nya plattformsoberoende OpenTypetypsnitten på Windows XP. Det är lättare att hantera flera fönster, dvs flera dokument samtidigt, i programvarorna på Mac i jämförelse med program på PC. En skillnad som är mindre, eller obefintlig, vid användning av XP. Det fungerar bättre att ta emot externa filer från PC på Mac än tvärt om. PCfiler går alltid att öppna på Mac, men Mac-filer går inte alltid att öppna på PC. Något som kan vara viktigt vid exempelvis digital annonsmottagning. Det är lättare att koppla kringutrustning (exempelvis för bildhantering och kommunikation) som exempelvis digital kamera, scanner och skrivare till Mac än till PC. Inloggningsrutiner och att skräddarsy ett användarinterface är bättre på Windows än Mac. Det gäller främst i jämförelse med Mac OS 9, Mac OS X är betydligt bättre, inte minst om man dessutom använder Mac OS X servrar. Enligt (se kap 6) är användarvänligheten ganska lika på Windows XP och Mac OS X. Internet-applikationer anses bland annat fungera bättre på XP och bild-applikationer bättre på OS X. Slutsats Slutsatsen är att det idag inte finns någon avgörande skillnad i användarvänlighet och produktionseffektivitet för att välja den ena eller den andra dataplattformen. För reportrar och annonsäljare finns det fler fördelar med PC, exempelvis att surfa på Internet fungerar bättre på PC, dock säger exempelvis reportrar som har provat båda

12 12 plattformarna att bärbara PC normalt är tyngre än Mac Ibook och att det är svårare med kommunikation på PC än Mac. För redigering, annonsproduktion och grafik är skillnaden liten, eventuellt med något plus för Mac. Vid bildhantering, framför allt redaktionell bildhantering, kan det fortfarande finnas en viss skillnad. Att samtidigt behandla många bilder och att göra frilagda bilder är med all sannolik fortfarande lättare på Mac, dessutom fungerar i stort sätt alla digitala kameror, scannrar och skärmkalibreringsverktyg problemfritt med Mac vilket inte alltid är fallet med PC. Mottagning av externa bilder, från exempelvis bildbyråer och frilansare, är normalt också problemfritt på Mac, vilket inte alltid är fallet på PC. Det finns dock flertalet tidningar i Sverige som använder PC inom redaktionell bild och tycker att det fungerar bra. Digital annonsmottagning har av tradition varit lättare på Mac än på PC. Det finns fortfarande fler och bättre annonskontrollprogram för Mac än för PC, även om utbudet för PC idag är tillfredsställande. Vi mottaning av standardformat (från exempelvis byrå) har plattform ingen betydelse. Vid mottagning av "udda" format (vilket är vanligt på landsortstidningar) är hanteringen dock normalt fortfarande lättare på Mac än på PC. 10. Säkerhet Säkerhetsfrågor innefattar bland annat virus, spam, intrång och tillgång. Spam (ej önskade mail) har ingenting med användarplattform att göra. Skydd hanteras i applikationer och på servernivå. Intrång (att en extern datoranvändare/ hacker får tillgång till datorn) är normalt lättare på Windows än på Mac, men om brandväggar etc hanteras på rätt sätt ska det inte vara något problem. Dessutom är skyddet i Windows XP betydligt bättre än i tidigare Windows-versioner. Styrning av tillgång (via inloggning) anses likvärdigt i Windows XP och Mac OS X. I Mac OS 9 var det sämre. Det finns betydligt fler virus för Windows än för Mac, för Mac OS X finns det knappt några alls. Windows-datorer kan därför drabbas av virus betydligt lättare än Macdatorer. Om tidningen har ett fullgott virusskydd ska tidningens datorer inte behöva drabbas av virus vilken plattform som än används. Det kräver dock en större kompetens och en större arbetsinsats (och därmed högre kostnad) samt en större

13 13 disciplin av användarna för att erhålla ett fullgott virusskydd vid användning av PC än vad det gör vid användning av Mac. En erfarenhet från vissa tidningar som använder bärbara PC för exempelvis reportrar är att de har stora problem att hålla dessa rena från virus. Det finns exempel från dagstidningar som både använder PC och Mac att de har fått lägga ner mycket tid på att rensa PC-datorer från virus, men ingen tid alls för Macarna. Slutsats: Om en tidning har ett fullgott virusskydd ska tidningens datorer inte behöva drabbas av virus vilken plattform som än används. Det kräver dock en större kompetens och en större arbetsinsats för att erhålla ett fullgott virusskydd vid användning av PC än vad det gör vid användning av Mac. 11. Service och support Supportkostnaden för datorer är i de flesta organisationer normalt större per dator och år än datorns avskrivningskostnad per år. Man ska då komma ihåg att datorerna på en dagstidning används för tung digital produktion och att man varje dag har en deadline för att leverera en digital produkt (till tryckeriet). På vissa företag används persondatorer mest för administration. Att supportera PC kräver av tradition normalt större kompetens än att supportera Mac, något som eventuellt inte stämmer med i en jämförelse med Mac OS X (erfarenheten där är begränsad). En negativ effekt är att Mac-användare ibland supporterar (gör ändringar i datorn) sin egen dator mer än de borde göra. Däremot är det normalt mer attraktivt för PC-användare att exempelvis ladda ner spel på sin dator eftersom det finns ett betydligt större utbud av detta för PC. Att supportera PC-användare (hårdvara och mjukvara) på en tidningsredaktion anses av flertalet IT-chefer på Sveriges tidningar ta mer tid, kräva högre ITkompetens och därmed vara dyrare än att supportera Macintosh-användare. Detta stöds även av en Gartner-rapport (se kap 6). Skillnaden kan bli större när det gäller ovana PC-andvändare och vana Mac-användare, vilket kan bli fallet vid en övergång från Mac till PC. En del IT-personer anser dock att support till PC har blivit enklare med XP och att support till Mac har blivit svårare med OS X. Att underhålla datorer via nätverket, exempelvis hantera programuppgraderingar, har tidigare varit enklare på PC än på Mac. På Mac OS X är denna typ av hantering mer eller mindre likvärdig med Windows XP. Vid användning av Mac OS X både för användare och på servrar kan support och underhåll förenklas avsevärt. Med

14 14 programmet Network Application kan, om så önskas, i så fall program och typsnitt hanteras via servern. Det finns många exempel på dagstidningar i Sverige som använder Mac som användarplattform och som har en liten organisation för supporthantering. En medelstor landsortstidning som Paragram har pratat med har exempelvis 1 tjänst per 100 användare för att hantera all användarsupport och drift av servrar. Det finns (inte än) någon dagstidning i Sverige (vad Paragram erfar) som använder PC och som har en motsvarande effektiv organisation för supporthantering. Slutsats Mycket talar för att support till PC-andvändare på en dagstidning är dyrare än support till Macintosh-användare. Erfarenheten om detta med Mac OS X och Windows XP är dock begränsad. 12. Datorns pris och prestanda Macintosh har under en längre tid halkat efter PC-datorer vad gäller både processorhastighet och pris. Dock är det många andra faktorer som påverkar datorns hastighet än processorhastighet. Åtminstone i mediabranschen har man menat att det inte har varit någon större skillnad i snabbhet mellan en Mac och en PC även om Macen har haft en lägre klockfrekvens. Mac har på senare tid blivit billigare. I och med att Apple har presenterat sin nya 64- bitarsprocessor från IBM och Mac G5 finns det ingen tvekan om att Mac är minst lika snabb som de snabbaste PC-datorerna för de arbetsmoment som utförs i tidningsproduktion. Det finns flertalet prestandatest mellan Mac och PC i exempelvis bildprogrammet Photoshop. Paragram anser att både PC och Mac idag är tillräckligt snabba för tidningsproduktion. Så länge moderna och rätt anpassade datorer används påverkar inte datorns snabbhet produktionseffektiviteten. Stora delar av tidningsproduktionen kräver kraftfulla datorer. Nya versioner av program som Adobe Photoshop, InDesign och QuarkXPress kräver en snabb dator med mycket internminne. Med dagliga stopptid av tung digital produktion under en stor del av dygnets timmar krävs också driftsäkra datorer av hög kvalitet. Att välja Mac för olika funktioner på en tidningsredaktion är inte speciellt svårt, att välja motsvarande PC kan vara svårare eftersom utbudet är så mycke större. En kraftig Mac G4 har i flera år varit det naturliga valet för en redigerare, en annonsproducent eller en bildhanterare, numera finns även G5. En kraftig G4 utan

15 15 skärm har (hösten 2003) ett listpris på drygt kr exkl moms. En enklare G5 har i stort sätt samma pris. En jämförbar PC för samma funktion är exempelvis (enligt IT-avdelningar på dagstidningar i Sverige som använder PC) en Dell arbetsstation som också den kostar ca kr. Konfiguration, som exempelvis storlek och kvalitet på internminnet, är då jämförbart med en Mac G4 enligt ovan. För reportrar väljer många tidningar idag Mac Ibook. En sådan går idag (hösten 2003) att få från ca kr exkl moms. Motsvarande PC har ungefär samma kostnad. Vad som talar för PC är att urvalet av tillverkare och återförsäljare är betydligt större än för Mac vilket gör att priserna kan pressas. Åt andra sidan ingår alltid operativsystemet vid köp av Mac, vid inköp av PC tillkommer normalt licenskostnad för Windows. Vad gäller datorns livslängd finns det en del IT-chefer på tidningar i Sverige som säger att Mac har högre kvalitet än flertalet PC i och med att alla komponenter kommer från samma företag. Många dagstidningar i Sverige har haft många Macdatorer i drift i fem år utan att de krånglar. Motsvarande erfarenhet för PC är begränsad, skillnaden i kvalitet på olika PC-märken kan också variera. En IT-chef på en tidning som använder båda plattformarna menar att en Mac i genomsnitt håller 1,5 år längre än en PC. Slutsat: En kraftfull Macintosh ska jämföras med en kraftfull och driftsäker PC-arbetsstation. Idag finns det då ingen avgörande skillnad i pris och prestanda för PC och Mac. Detsamma gäller för bärbara datorer. 13. Modell för beräkning av datorns totalkostnad Den totala kostnaden för en dator som ska användas i ett nätverk i en organisation, exempelvis en tidningsredaktion, är normalt betydligt större än datorns inköpskostnad. Företaget Gartner har undersökt en mängd företag i västvärlden och menar att den totala ägandekostnaden för en dator i snitt är SEK per år. Många företag, även Gartner, använder en så kallad TCO-modell, där TCO står för total cost of ownership. Nedan beskrivs vad som normalt ingår i TCO per år och per användare. En modell som rekommenderas att användas av tidningen. Inköpskostnad av dator och operativsystem fördelat per avskrivningsår.

16 16 Kostnad för programvaror inköp av nya program, uppgraderingar och utveckling av egna program. Gäller även typsnitt. Server-, system-, och kommunikationskostnader gällande både inköp och drift, uppdelat per användare och år. Service och utvecklingskostnader planering, tester, tid för inköp, installationer/uppgraderingar etc. Supportkostnader personal som hanterar problem med användardatorer, operativsystem och programvaror. Användarkostnad användarens egen tid för egen support, kontakta supportpersonal och utbildning De kostnader enligt TCO-modellen som anses skilja mest mellan PC och Mac är främst användarkostnaden och supportkostnaden. Detta måste dock undersökas för varje individuell organisation. Vad som definitivt kan sägas är att kostnaden för datorinköp är betydligt lägre än ägandekostnaden under datorns livstid. 14. Programvaror, typsnitt och filformat De standardprogram som normalt används för tidningsproduktion finns normalt både för Macintosh OSX och Windows XP. De program som normalt inte finns för båda plattformarna är normalt små och billiga eller gratisprogram som normalt kan ersättas av andra program. Vad gäller layoutprogram finns InDesign sedan ganska lång tid tillbaka både för OS X och W XP. QuarkXPress finns numera i version 6 som både fungerar på Mac OS X och W XP. Att det under en period inte har funnits en Quark-version för Mac OS X är en anledning till att många tidningar har funderat på att gå över till PC. Det är i stort sätt ingen prisskillnad på program för de olika plattformarna. Många tidningar har avtal med programleverantörer där samma licens gäller både för PC och Mac, att byta till en annan plattform innebär då alltså ingen kostnad för programuppgradering. Sådana avtal är möjliga med exempelvis Adobe (som bland annat har Photoshop, Illustrator och Acrobat), Fotoware (bildsystem) och Microsoft. En uppgradering av QuarkXPress från nuvarande exempelvis 3.32 till version 6 för Mac OS X kostar enligt listpris ca kr per licens. Om motsvarande uppgradering ska göras för Windows är listpriset ca kr per licens. InDesign har samma listpris för både Mac och PC. Tidningssystem och andra anpassade program

17 17 De allra flesta leverantörer av redaktionella system som är representerade på den svenska marknaden har idag stöd eller planerar inom kort stöd för Mac OS X och Windows XP. De större leverantörerna av annonssystem på den svenska marknaden har idag stöd för klienter på Mac OS X och Windows XP. En del tidningar önskar ett separat säljstödssystem. De, utanför tidningsbraschen, mest använda säljstödssystemen fungerar normalt endast på PC. Typsnitt Många tidningar använder idag Mac-typsnitt, de fungerar på Mac OS X men inte på PC. Många tidningar har en Adobes FontFolio-CD. På den finns en fullständig uppsättning av Adobes typsnitt, både i Mac-format och PC-format. Vissa redaktioner använder specialutvecklade typsnitt, ofta är de då enbart skapade i Mac-format. Om tidningen i framtiden använder Mac OS X kan Mac OS 9-typsnitt användas. Om tidningen går över till Windows måste typsnitten bytas ut och eventuella specialutvecklade typsnitten konverteras. Det finns idag en standard för plattformsoberoende typsnitt OpenType. Oavsett val av användarplattform kan OpenType rekommenderas. Slutsats De standardprogram och de tidningssystem som normalt används för tidningsproduktion finns normalt både för Macintosh OSX och Windows XP. Det är normalt ingen prisskillnad på program för de olika plattformarna, ofta medför uppgradering av program till annan plattform ingen kostnad. Vid byte till PC krävs att typsnitt som enbart innehavs i Mac-version konverteras. 15. Hantering vid byte av plattform Att uppgradera från Mac OS 9, vare sig det är till Mac OS X eller Windows XP, är en relativt stor arbetsinsats, men nödvändig. Om tidningen ska byta till PC måste datorerna bytas ut. Att byta ut alla Mac-datorer till PC-datorer är förenligt med en stor kostnad och mycket arbete. Om en tidning idag har moderna Macintosh-datorer kan de behållas vid en uppdatering till OS X. Vid byte till PC är det dessutom normalt ett större arbete att uppdatera äldre filer som exempelvis sidmallar, bibliotek, logoarkiv och teckningsarkiv än vid ett byte till OS X.

18 18 Att uppdatera Mac från OS 9 till OS X har på vissa svenska dagstidningar genomförts utan större problem och utan någon större utbildningsinsats, inte minst för exempelvis reportrar och foto. Det har på dessa tidningar varit möjligt att byta en dator i taget. En förutsättning har då varit att de har tidningssystem som fungerar både på Mac OS 9 och Mac OS X. Att byta plattform från Mac OS till Windows för exempelvis reportrar har på vissa tidningar också fungerat smidigt. På dessa tidningar har man använt en Citrixlösning. Citrix innebär att man via en klient kan köra PC-program via en server. Det finns då inga program installerade på användarens dator. Citrix-klienter finns både för Mac och PC. Det gör att man, trots att man enbart använder PC-program, under en övergångsperiod kan behålla Mac-datorer. Det innebär också möjligheten att använda så kallade dumma PC-terminaler. En Citrix-lösning i sig innebär en viss investeringskostnad och ett ganska omfattande arbetsinsats för IT-avdelningen. Det kräver också att användarna får utbildning. En Citrix-lösning bör övervägas vid exempelvis en övergång till Windows på redaktionen. Redigerare kan byta till PC-datorer men reportrar kan fortsätta att använda sina Mac-datorer med en Citrix-klient. Alternativet (det finns säkert fler alternativ) vid byte av plattform, vare sig det är en uppgradering till Mac OS X eller ett byte till Windows, är att byta allt på en gång. Fördelen med att byta allt på en gång är att användarna endast behöver utbildas vid ett tillfälle och att de då vid ett och samma tillfälle får en helt ny datamiljö. Svårigheten med att byta allt på en gång är att det är dyrt och mycket arbetskrävande. Slutsats Slutsatsen är att ett byte från Mac OS 9 till PC och Windows XP är i de flesta fall förenligt med en större arbetsinsats och en större kostnad än att uppdatera till Mac OS X. ---

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

epub lätt att göra? Esbjörn Hyltefors Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

epub lätt att göra? Esbjörn Hyltefors Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF epub lätt att göra? Esbjörn Hyltefors Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Epub lätt att göra? Esbjörn Hyltefors Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Rapporten kan beställas från:

Läs mer

Apple OS X i AD-miljö Möjligheter och begränsningar

Apple OS X i AD-miljö Möjligheter och begränsningar EXAMENSARBETE våren 2015 Sektionen för hälsa och samhälle Programområdet för datavetenskap IT-driftteknikerprogrammet Apple OS X i AD-miljö Möjligheter och begränsningar Författare Henrik Kristoffersson

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

PHP kontra ASP. - Hur står sig PHP gentemot ASP inom svensk webbproduktion? Markus Luiga Katarina Melin Anna-Karin Wåhlin

PHP kontra ASP. - Hur står sig PHP gentemot ASP inom svensk webbproduktion? Markus Luiga Katarina Melin Anna-Karin Wåhlin Institutionen för Medievetenskap och Journalistik PHP kontra ASP - Hur står sig PHP gentemot ASP inom svensk webbproduktion? Markus Luiga Katarina Melin Anna-Karin Wåhlin Handledare: Magnus Baurén Vårterminen

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

VIRTUALISERING FYSISKA SERVRAR ETT MINNE BLOTT 4TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG. Nr. 3 / juni 2010

VIRTUALISERING FYSISKA SERVRAR ETT MINNE BLOTT 4TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG. Nr. 3 / juni 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 3 / juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS VIRTUALISERING 4TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG FYSISKA SERVRAR FOTO:

Läs mer

ÖPPEN MJUKVARUMIGRATION

ÖPPEN MJUKVARUMIGRATION Örebro universitet Handelshögskolan Informatik C Handledare: Johan Aderud Examinator: Anders Avdic HT -09 ÖPPEN MJUKVARUMIGRATION En studie om för- och nackdelar med en migration till öppen mjukvara Andreas

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag.

Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. - En balansgång mellan IT-säkerhet och användbarhet - Kristina

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Undersökning av aktuella serveroperativsystem hos företag och organisationer

Undersökning av aktuella serveroperativsystem hos företag och organisationer Undersökning av aktuella serveroperativsystem hos företag och organisationer André Borell Sonny Johansson Aksel Nyman Emil Sarén Examinator: Rainer Winkler HT 2011 2011-11-28 Grundläggande vetenskapligt

Läs mer

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare.

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare. Köpa dator 1 Varför? Jag skall köpa min första dator. Min gamla dator har kraschat eller har fått ett allvarligt fel. Min gamla dator är för klen för nya saker jag vill göra. Jag vill ha en dator till.

Läs mer

Affärssystem som molntjänst

Affärssystem som molntjänst En studie om vilka för- och nackdelar företag upplever med affärssystem som molntjänst ERP systems as a service A study covering the perceived benefits and cons of companies using ERP systems as a service

Läs mer

Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi.

Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi. Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi. Inledning Dessa riktlinjer är tänkt som ett stöd för IT ansvarig eller andra som arbetar med planering och strategisk utveckling kopplad till IT i en

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

33 Inte bara Windows NT utan även NetWare, Unix och Macintosh

33 Inte bara Windows NT utan även NetWare, Unix och Macintosh 33 Inte bara Windows NT utan även NetWare, Unix och Macintosh Många nätverk består inte enbart av Windows-familjen, det finns NetWare-servrar, Unix-servrar och Macintosh. Både Microsoft och Novell har

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser Datavetenskap Emma Henriksson Ola Ekelund Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser Examensarbete, C-nivå 2005:05 Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser

Läs mer

HUR PÅVERKAS SÄKERHETSKOPIERING AV PROKRASTINERING. Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013

HUR PÅVERKAS SÄKERHETSKOPIERING AV PROKRASTINERING. Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013 HUR PÅVERKAS SÄKERHETSKOPIERING AV PROKRASTINERING Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013 Robert Johansson Handledare: Jonas Mellin Examinator: Thomas Fischer

Läs mer