Mac eller PC. Utvärdering av för- och nackdelar med att använda PC eller Mac som framtida användarplattform på tidningar. Paragram AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mac eller PC. Utvärdering av för- och nackdelar med att använda PC eller Mac som framtida användarplattform på tidningar. Paragram AB 2004-04-05"

Transkript

1 1 Mac eller PC Utvärdering av för- och nackdelar med att använda PC eller Mac som framtida användarplattform på tidningar.

2 2 Sammanfattning I valet mellan PC/Windows och Macintosh som framtida användarplattform på en dagstidning anses följande faktorer vara de viktigaste att ta hänsyn till: Framtida kompabilitet och integrering: I framtiden kommer troligtvis andra system än de rent produktionstekniska att integreras i datorerna på tidningen. Det kan gälla exempelvis IP-telefoni, mobiltelefoni och datakonferenser. Utvecklingen inom dessa områden är idag betydligt större på Windows och PC än på Macintosh. Det är dock inte säkert att denna skillnad gäller i framtiden i och med att Macens nya operativsystem bygger på en för dessa ändamål mycket bra teknik. Medarbetarnas inställning: Medarbetarnas inställning till datorplattform är viktig, det är de som ska använda datorerna. Enligt exempelvis en ankät- och intervjuundersökning på SvD:s redaktion var en betydande majoritet av medarbetarna negativa eller mycket negativa till att byta från Mac till PC. Supportkostnader: Datorsupport är normalt dyrare än datorinköp per användare och år. Mycket talar för att support till PC-andvändare på en dagstidning är dyrare än support till Macintosh-användare. Kostnaden för att byta ut datorer: Att för en tidning, som till stor del har moderna Macintosh-datorer (som kan användas med Mac OS X), byta dessa till PCdatorer är förenligt med en stor kostnad. Om det system- och användarmässigt finns möjlighet att succesivt byta ut datorerna när de blir gamla är detta inte längre en avgörande faktor vid valet av plattform. Arbetsinsats för att byta plattform: Det krävs normalt en större arbetsinsats och därmed en större kostnad för IT-avdelning, redaktion, annonsavdelning och eventuella externa experter att byta från Mac OS 9 till Windows än att uppgradera till Mac OSX. Följande faktorer anses som mindre viktiga vid valet mellan Windows/PC och Macintosh som framtida användarplattform på tidningens redaktion: Användarvänlighet och produktionseffektivitet: Det finns ingen avgörande skillnad i användarvänlighet och produktionseffektivitet för att välja den ena eller den andra dataplattformen. Om det finns en skillnad anser flertalet att Macintosh fortfarande är den något mer användarvänliga och produktionseffektiva plattformen för tidningsproduktion. PC anses dock ha bättre funktionalitet än Mac vid användning av web-verktyg.

3 3 Datorns pris och prestanda: För en redigerare, annonsproducent eller bildhanterare är alternativet en Macintosh G4/G5 eller en kraftfull och driftsäker PC-arbetsstation. Idag finns det då ingen avgörande skillnad i pris och prestanda mellan PC och Mac. Detsamma gäller för bärbara datorer. Programfunktionalitet, programkostnad och typsnitt: De flesta standardprogram som idag används på en dagstidning finns tillgängliga både på Mac och PC. Många dagstidningar har licensavtal med exempelvis Adobe och Microsoft som gör det möjligt att byta Mac-program till PC-program utan någon kostnad. Nästan alla moderna tidningsanpassade system, exempelvis redaktionella system, fungerar både på Mac och PC. Vid byte till PC krävs att typsnitt som enbart innehavs i Mac-version konverteras. Utbildningsbehov: Att från Mac OS 9 byta till Windows anses inte kräva någon avgörande större utbildningsinsats än att byta till Mac OS X. Säkerhet: Windows-datorer kan drabbas av virus betydligt lättare än Macdatorer. Om tidningen har ett fullgott virusskydd ska tidningens datorer inte behöva drabbas av virus vilken plattform som än används. Det kräver dock en större kompetens, en större arbetsinsats (och därmed en högre kostnad) och bättre disciplin bland användarna för att erhålla ett fullgott virusskydd vid användning av PC än vad det gör vid användning av Mac. Strategi med en plattform på hela tidningen: Det finns idag många exempel på tidningar i Sverige som använder blandade dataplattformar utan tekniska problem eller att det på något sätt ger större kostnader. Om en tidning exempelvis måste använda PC för administration och säljare anses det inte som avgörande för att använda Macintosh även för redaktion och annonsproduktion. Inom en avdelning, gäller främst redaktionen, eller en funktion finns det fördelar att använda en och samma plattform. Macens begränsade marknadsandel: Att Macintosh har en mycket liten marknadsandel vad gäller persondatorer anses inte som en avgörande faktor i val av plattform. Apple och Macintosh är en mycket stor data-leverantör och säljer närmare 2 miljoner datorer per år. Apple är (enligt Apple) världens största data-leverantör till media- och publishingbranschen. Mycket tyder på att Macintosh även i framtiden kommer att vara den största användarplattformen på Sveriges dagstidningar, även om PC där kommer att ta nya marknadsandelar.

4 4 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Avgränsning Metod och källor Datormarknaden och dess utveckling Vilken plattform används på Sveriges dagstidningar? Andra rapporter och undersökningar Inställning hos tidningens medarbetare Kort introduktion till Mac OS X och Windows XP Användarvänlighet och produktionseffektivitet Säkerhet Service och support Datorns pris och prestanda Modell för beräkning av datorns totalkostnad Program och typsnitt Hantering vid byte av plattform...17

5 5 1. Bakgrund Denna rapport är framtagen av Paragram i samarbete med Svenska Dagbladet. Rapporten bygger i stora drag på en utredning som genomfördes på Svenska Dagbladet under hösten Rapporten är omarbetad och kompletterad under april Målet med rappoten är att ge dagstidningar och förlag ett underlag för att kunna fatta beslut om framtida användarplattform. 2. Avgränsning Rapporten avgränsar sig till att gälla användardatorer på tidningens redaktion och annonsavdelning. Rapporten avgränsar sig vidare att främst gälla tekniska och användarmässiga aspekter, men även underlag för att tidningen själv ska kunna ta fram ekonomiska aspekter. Rapporten bygger i huvudsak på grundförutsättningen att från Mac OS 9 välja Windows XP eller Mac OS X. 3. Metod och källor Rapporten bygger på: Intervjuer med IT-personal och redaktionella medarbetare på SvD En ankät-undersökning bland SvD:s redaktions medarbetare Intervjuer med vd:ar, IT-personal och professionella användare på dagstidningar i Sverige Samtal med Tidningsutgivarna och relevanta leverantörer Tillgängliga undersökningar och rapporter inom området Tester utförda av Paragram tillsammans med en professionell användare av Mac OS X och Windows XP Paragrams kunskap och erfarenhet som har byggts upp vid konsultuppdrag inom IT, utbildning, produktionsflöden och organisation på ett mycket stort antal dagstidningar under de senaste tio åren 4. Datormarknaden och dess utveckling Vad gäller persondatorförsäljning i världen har Apple och Macintosh tappat marknadsandelar under många år och har idag en marknadsandel på mindre än 3%. I mitten av 90-talet hade Macintosh ca 10% av marknaden, dock har persondatormarknaden ökat betydligt, inte minst beroende på att allt fler har dator hemma. Windows-baserade datorer har idag en marknadsandel på över 90%. Apple är trots det ingen liten datorleverantör. Apple är världens femte största datorleverantör och säljer närmare 2 miljoner datorer per år (jfr exempelvis med

6 6 bilindustrin där en betydande aktör som BMW har mindre än 3% av marknaden). Inom media och publishing är Apple (enligt Apple) världens största datorleverantören. Inom skol- och universitetsvärlden (i USA) är Apple på delad första plats. Macintosh har under ett antal år halkat efter PC-datorer vad gäller processorhastighet och pris. Samtidigt har PC fungerat allt bättre för mediaproduktion. Vad som talar för PC är att urvalet av tillverkare och återförsäljare är betydligt större än för Mac vilket gör att priserna kan pressas. Vid användning av så kallade dumma klieter finns det idag flertalet mycket enkla och billiga PCdatorer, något som inte finns för Mac. Något som eventuellt också kan ha betydelse för framtiden är att nästa generation som arbetar på tidningen förmodlingen har använt PC och Windows sedan de var barn. I framtiden kommer troligtvis många externa system att integreras i persondatorer, det gäller även på en tidningsredaktion. Det kan gälla exempelvis IP-telefoni, mobiltelefoni och datakonferenser. Utvecklingen inom dessa områden är idag betydligt större på Windows och PC än på Macintosh. Det är dock inte säkert att denna skillnad gäller även i framtiden i och med att Macens nya operativsystem bygger på en för dessa ändamål bra teknik. Under senare tid har Apple åter tagit flera stora initiativ i utvecklingen. Dels med det nya Unix-baserade, men ändå mycket användarvänliga, operativsystemet Mac OS X som nu används av många utan problem och i stort sätt alla programvaror finns tillgängliga för, dels att Apple var först med att presentera en 64-bitar persondatorprocessor (från IBM), och dels att Mac-datorer över hela linjen har blivit betydligt billigare. Val av dataplattform kommer med all sannolikhet att ha allt mindre betydelse i framtiden. Bland annat beroende på att många system (även tidningssytem) blir allt mer web-baserade. Det finns också många bra lösningar, exempelvis Citrix, som gör det möjligt att använda PC-program på exempelvis Mac-datorer. Slutsats: Att Macintosh har en mycket liten marknadsandel vad gäller persondatorer anses inte som en avgörande faktor i val av plattform. Däremot kan framtida kompabilitet och integrering mellan tidningssystem och andra system, exempelvis IP-telefoni, mobiltelefoni och datakonferenser, ha betydelse vid val av plattform.

7 7 5. Vilken plattform används på Sveriges dagstidningar? Det finns ingen statistik på vad svenska dagstidningar använder för datorplattform. Men efter att ha pratat med många i branschen tillsammans med egen erfarenhet bedömde Paragram att ca 80-90% av Sveriges dagstidningar under hösten 2003 använde Macintosh som användarplattform (gäller med stor sannolikhet även under våren 2004). Det gäller både annons och redaktion, dock inte administration. I stora drag gäller samma siffror för övriga Norden. De flesta tidningar som använder Mac använder fortfarande Mac OS 9, några enstaka tidningar använder Mac OS X över hela linjen. Övriga tidningar har normalt Mac OS X installerat på några datorer eller vissa avdelningar. Ett fåtal tidningar i Sverige använder PC och Windows i stort sätt rakt igenom. Ofta har de dock några Mac-datorer, exempelvis på annonsateljen och annonsmottagning. Några av dessa tidningar använder Windows XP. De flesta av Sveriges dagstidningar står inför beslutet att gå till Mac OS X eller Windows. Några utreder eller har bestämt sig, andra har det inte. Paragram har under hösten 2003 och våren 2004 frågat 12 dagstidningar i Sverige som idag till största delen använder Mac OS 9 om val av framtida plattform. 5 av dem är valda i och med att det var känt att de har valt användarplattform. 6 av dem var slumpmässigt valda. En är SvD. 4 av tidningarna är storstadstidningar, 8 är medelstora eller större landsortstidningar. Resultat: Tidning Mac OS X PC Mac OS X Ej över hela succesivt och Windows bestämt sig De som enligt rykte har bestämt sig 3 2 Slumpvis utvalda 1 5 SvD 1 Slutsats De flesta dagstidningarna i Sverige använder idag Macintosh och OS 9 både på redaktionen och annonsavdelningen. Ganska många tidningar har under senare tid diskuterat eventuell övergång till PC och Windows. Några tidningar och tidningskoncerner har tagit beslutet att gå över till PC. Det kan bland annat bero på att Apple lanserade Mac OS X som är en relativt stor uppgradering och att QuarkXPress inte har fungerat på OS X. Några tidningar har på senare tid beslutat om att fortsätta satsa på Mac och Mac OS X. Den kan bland annat bero på att Mac OS X har blivit stabilt och alla nödvändiga

8 8 programvaror inklusive QuarkXPress numera fungerar på det, samt att Apple har lanserat PowerMac 5. De flesta tidningar i Sverige står dock inför situationen att välja mellan Mac OS X och Windows. En gissning från Paragram är att en majoritet av tidningarna i Sverige kommer att fortsätta använda Mac men att ett ganska stort antal tidningar kommer att gå över till PC. 6. Andra rapporter och undersökningar Det finns, vad Paragram erfar, inga svenska officiella rapporter om för- och nackdelar med att använda Mac eller PC i dagstidningsproduktion. En svensk rapport som tar upp övergången från Mac OS 9 till Mac OS X är den som Teknik i Media har tagit fram på uppdrag av DagsVara Rapporten besvarar bland annat frågor hur man lägger upp en plan för att gå över till Mac OS X. Rapporten finns tillgänglig på : Det finns många utländska undersökningar som jämför Mac och PC. De flesta kommer från Mac-vänliga tidningar eller websiter. Men det finns två relativt kända rapporter från de oberoende utredningsföretagen Pfeiffer Consulting och Gartner, de har dock några år på nacken: Macintosh and Windows as Publishing Platforms är en Pfeiffer Consulting-rapport från Den jämför Windows 98 och Mac OS 9. Rapportens slutsats är bland annat att produktiviteten i programvaror som används i tidningsproduktion är mer än 30% effektivare på Macintosh än på PC, och att supportkostnaden är betydligt lägre på Mac än på PC. Rapporten finns tillgänglig på Garter har gjort en rapport tillsammans med ett Universitet i Australien med ca datoranvändare varav hälften har Mac och hälften PC. Rapporten var intern men läcktes av Apple (juni 2002). En sammanfattningen finns tillgänglig på bland annat: Den viktigaste slutsatsen i denna rapport är att totalkostnaden (TCO total cost of ownership) för en Macintosh i en organisation är 36% lägre än för en PC. Framför allt har de kommit fram till att supportkostnaden är lägre för Mac. En kuriosa är att de även har kommit fram till att Mac-användare är lyckligare användare än PC-användare. Websiten har gjort en jämförelse mellan Windows XP och Mac OS X. Siten är känd för att vara Mac-vänlig, men de har gjort en mycket omfattande och professionell jämförelse mellan Windows XP och Mac OS X. I jämförelsen vinner Mac

9 9 totalt, men om man tar ut de delar som är relevanta i tidningsproduktion får de två systemen relativt lika resultat. Internet-applikationer anses bland annat fungera bättre på XP och bild-applikationer bättre på OS X. Slutresultatet finns på Slutsats Slutsatsen från de oberoende rapporter som finns tillgängliga för att jämföra Mac och PC är att Mac är mer användarvänligt, ger högre produktionseffektivitet och kräver mindre supportunderhåll. Dessa rapporter har dock några år på nacken. Skillnaden finns med all sannolikhet kvar även i en jämförelse mellan Mac OS X och Windows XP i och med att båda systemen har utvecklats, det finns dock inga rapporter som beskriver hur stor denna skillnad i så fall skulle vara idag. 7. Inställning hos tidningens medarbetare Hänsyn till medarbetarnas inställning till datorplattform är viktig, de ska under största delen av sin arbetstid använda datorerna. Vid val av plattform rekommenderas tidningen att undersöka medarbetarnas synpunkter. Om en majoritet av medarbetarna är negativa rekommenderas inte ett byte av plattform, om de inte i så fall först övertygas om att ett byte är bra. Paragram har undersökt inställningen hos SvD:s medarbetare på redaktionen. Dels genom att intervjua ca 15 medarbetare och dels genom att skicka en ankätundersökning per mail till 26 slumpvis utvalda medarbetare varav 20 svarade. Det fanns också möjlighet att ange motivering. Resultatet var följande: Föredrar Frågan är Har PC- Funktion Mac viktig kompetens reporter, redigerare, arbetsledare, grafik 80% 40% 40% fotografer, bildredaktörer 100% 100% 20% Slutsatsen av undersökningen på SvD:s redaktion var att: en klar majoritet av redaktionens medarbetare ville behålla Mac. knappt hälften av dem tycker att det är en viktig fråga att behålla Mac i stort sätt ingen uttrycker att de föredrar PC knappt hälften har viss PC-kompetens, några har arbetat professionellt på PC, men även bland dem finns det många som är starka Mac-anhängare den vanligaste motiveringarna mot ett byte till PC var att Mac är enklare, användarvänligare, ger mindre virusrisk och varför byta något som fungerar bra.

10 10 8. Kort introduktion till Mac OS X och Windows XP Mac OS X, är ett helt nytt opererativsystem för Macintosh-datorer som lanserades under Det är den största förändringen av Mac OS sedan det första presenterades för snart 20 år sedan. OS X bygger på en helt ny teknik med Unix i botten och har bland annat äkta multitasking, skyddat minne, en utvecklad plattform för Java och stöd för långa filnamn. Mac OS X kräver uppdateringar av alla programvaror. Under en period har det dock varit möjligt att köra Mac OS X i Classic-läge och därmed använda gamla Mac-program, något som är på väg att försvinna. Version 10.3 av Mac OS X släpptes i slutet på Windows XP, som släpptes hösten 2001, är Microsofts efterföljare till Windows 2000 Professional och Windows ME. Operativsystemet bygger på på Windows NT-kärna. Windows XP finns som Home edition och Professional. Windows XP är en relativt stor uppgradering, dock inte lika stor som Mac OS 9 till X. Windows XP ska vara Windows hittills mest kraftfulla och användarvänliga system. Nyheter är bland annat bättre stabilitet, bättre användarvänlighet, virtuell inloggning och bättre skydd för intrång (EFS). 9. Användarvänlighet och produktionseffektivitet När samma programvara används på Mac och Windows ser de i stort sätt identiska ut för användarna. Arbetssättet i själva programvarorna skiljer sig knappt alls. Det finns dock en del andra (relativt små) skillnader vid användning av PC eller Mac. Mac har av tradition ansetts som mer användarvänligt och lättare att lära än PC, speciellt i arbete med professionell publishing. I och med Windows 98, och inte minst Windows XP, anses skillnaderna ha blivit mindre eller obefintliga. Att Macintosh av tradition är mer användarvänlig stöds av bland annat oberoende analysföretag som Pfeiffer Consulting (se kapitel 6) Paragram har också intervjuat ett antal professionella användare inom publicering som har arbetat både på PC och Mac (bland annat ett antal anställda på SvD), vissa av dem har både använt Mac OS X och XP. Dessa tester och intervjuer ger i stora drag bland annat följande syn på skillnader mellan Mac och Windows:

11 11 Mac har bättre rörelse-precision i musen än PC (upp till 50% enligt tester mellan Mac OS 9 och W 98 från Pfeiffer). Något som inte kan bekräftat om det även gäller Windows XP, även om användare som har testat XP uppfattar det så. Markering, av exempelvis text, hanteras med bättre precision på Mac än på PC. Filhantering, dvs öppna och spara filer, flytta filer och söka filer uppfattas som enklare och snabbare på Mac än PC. Här har dock skillnaden minskat markant på senare år. Att använda Internet, dvs att surfa på Internet via webbrowser, är snabbare och fungerar bättre med PC än med Mac. Det gäller både Windows 98/Mac OS 9 och Windows XP/Mac OS X. Hantering av snabbkommandon uppfattas av många som enklare på Mac:en, som har en extra tangent för detta. I Windows går det att nå alla menyer via tangentbordet vilket inte är möjligt på Mac. Macen har bättre typsnittshantering och precision i att rita typsnitt, något som inte längre gäller om man använder de nya plattformsoberoende OpenTypetypsnitten på Windows XP. Det är lättare att hantera flera fönster, dvs flera dokument samtidigt, i programvarorna på Mac i jämförelse med program på PC. En skillnad som är mindre, eller obefintlig, vid användning av XP. Det fungerar bättre att ta emot externa filer från PC på Mac än tvärt om. PCfiler går alltid att öppna på Mac, men Mac-filer går inte alltid att öppna på PC. Något som kan vara viktigt vid exempelvis digital annonsmottagning. Det är lättare att koppla kringutrustning (exempelvis för bildhantering och kommunikation) som exempelvis digital kamera, scanner och skrivare till Mac än till PC. Inloggningsrutiner och att skräddarsy ett användarinterface är bättre på Windows än Mac. Det gäller främst i jämförelse med Mac OS 9, Mac OS X är betydligt bättre, inte minst om man dessutom använder Mac OS X servrar. Enligt (se kap 6) är användarvänligheten ganska lika på Windows XP och Mac OS X. Internet-applikationer anses bland annat fungera bättre på XP och bild-applikationer bättre på OS X. Slutsats Slutsatsen är att det idag inte finns någon avgörande skillnad i användarvänlighet och produktionseffektivitet för att välja den ena eller den andra dataplattformen. För reportrar och annonsäljare finns det fler fördelar med PC, exempelvis att surfa på Internet fungerar bättre på PC, dock säger exempelvis reportrar som har provat båda

12 12 plattformarna att bärbara PC normalt är tyngre än Mac Ibook och att det är svårare med kommunikation på PC än Mac. För redigering, annonsproduktion och grafik är skillnaden liten, eventuellt med något plus för Mac. Vid bildhantering, framför allt redaktionell bildhantering, kan det fortfarande finnas en viss skillnad. Att samtidigt behandla många bilder och att göra frilagda bilder är med all sannolik fortfarande lättare på Mac, dessutom fungerar i stort sätt alla digitala kameror, scannrar och skärmkalibreringsverktyg problemfritt med Mac vilket inte alltid är fallet med PC. Mottagning av externa bilder, från exempelvis bildbyråer och frilansare, är normalt också problemfritt på Mac, vilket inte alltid är fallet på PC. Det finns dock flertalet tidningar i Sverige som använder PC inom redaktionell bild och tycker att det fungerar bra. Digital annonsmottagning har av tradition varit lättare på Mac än på PC. Det finns fortfarande fler och bättre annonskontrollprogram för Mac än för PC, även om utbudet för PC idag är tillfredsställande. Vi mottaning av standardformat (från exempelvis byrå) har plattform ingen betydelse. Vid mottagning av "udda" format (vilket är vanligt på landsortstidningar) är hanteringen dock normalt fortfarande lättare på Mac än på PC. 10. Säkerhet Säkerhetsfrågor innefattar bland annat virus, spam, intrång och tillgång. Spam (ej önskade mail) har ingenting med användarplattform att göra. Skydd hanteras i applikationer och på servernivå. Intrång (att en extern datoranvändare/ hacker får tillgång till datorn) är normalt lättare på Windows än på Mac, men om brandväggar etc hanteras på rätt sätt ska det inte vara något problem. Dessutom är skyddet i Windows XP betydligt bättre än i tidigare Windows-versioner. Styrning av tillgång (via inloggning) anses likvärdigt i Windows XP och Mac OS X. I Mac OS 9 var det sämre. Det finns betydligt fler virus för Windows än för Mac, för Mac OS X finns det knappt några alls. Windows-datorer kan därför drabbas av virus betydligt lättare än Macdatorer. Om tidningen har ett fullgott virusskydd ska tidningens datorer inte behöva drabbas av virus vilken plattform som än används. Det kräver dock en större kompetens och en större arbetsinsats (och därmed högre kostnad) samt en större

13 13 disciplin av användarna för att erhålla ett fullgott virusskydd vid användning av PC än vad det gör vid användning av Mac. En erfarenhet från vissa tidningar som använder bärbara PC för exempelvis reportrar är att de har stora problem att hålla dessa rena från virus. Det finns exempel från dagstidningar som både använder PC och Mac att de har fått lägga ner mycket tid på att rensa PC-datorer från virus, men ingen tid alls för Macarna. Slutsats: Om en tidning har ett fullgott virusskydd ska tidningens datorer inte behöva drabbas av virus vilken plattform som än används. Det kräver dock en större kompetens och en större arbetsinsats för att erhålla ett fullgott virusskydd vid användning av PC än vad det gör vid användning av Mac. 11. Service och support Supportkostnaden för datorer är i de flesta organisationer normalt större per dator och år än datorns avskrivningskostnad per år. Man ska då komma ihåg att datorerna på en dagstidning används för tung digital produktion och att man varje dag har en deadline för att leverera en digital produkt (till tryckeriet). På vissa företag används persondatorer mest för administration. Att supportera PC kräver av tradition normalt större kompetens än att supportera Mac, något som eventuellt inte stämmer med i en jämförelse med Mac OS X (erfarenheten där är begränsad). En negativ effekt är att Mac-användare ibland supporterar (gör ändringar i datorn) sin egen dator mer än de borde göra. Däremot är det normalt mer attraktivt för PC-användare att exempelvis ladda ner spel på sin dator eftersom det finns ett betydligt större utbud av detta för PC. Att supportera PC-användare (hårdvara och mjukvara) på en tidningsredaktion anses av flertalet IT-chefer på Sveriges tidningar ta mer tid, kräva högre ITkompetens och därmed vara dyrare än att supportera Macintosh-användare. Detta stöds även av en Gartner-rapport (se kap 6). Skillnaden kan bli större när det gäller ovana PC-andvändare och vana Mac-användare, vilket kan bli fallet vid en övergång från Mac till PC. En del IT-personer anser dock att support till PC har blivit enklare med XP och att support till Mac har blivit svårare med OS X. Att underhålla datorer via nätverket, exempelvis hantera programuppgraderingar, har tidigare varit enklare på PC än på Mac. På Mac OS X är denna typ av hantering mer eller mindre likvärdig med Windows XP. Vid användning av Mac OS X både för användare och på servrar kan support och underhåll förenklas avsevärt. Med

14 14 programmet Network Application kan, om så önskas, i så fall program och typsnitt hanteras via servern. Det finns många exempel på dagstidningar i Sverige som använder Mac som användarplattform och som har en liten organisation för supporthantering. En medelstor landsortstidning som Paragram har pratat med har exempelvis 1 tjänst per 100 användare för att hantera all användarsupport och drift av servrar. Det finns (inte än) någon dagstidning i Sverige (vad Paragram erfar) som använder PC och som har en motsvarande effektiv organisation för supporthantering. Slutsats Mycket talar för att support till PC-andvändare på en dagstidning är dyrare än support till Macintosh-användare. Erfarenheten om detta med Mac OS X och Windows XP är dock begränsad. 12. Datorns pris och prestanda Macintosh har under en längre tid halkat efter PC-datorer vad gäller både processorhastighet och pris. Dock är det många andra faktorer som påverkar datorns hastighet än processorhastighet. Åtminstone i mediabranschen har man menat att det inte har varit någon större skillnad i snabbhet mellan en Mac och en PC även om Macen har haft en lägre klockfrekvens. Mac har på senare tid blivit billigare. I och med att Apple har presenterat sin nya 64- bitarsprocessor från IBM och Mac G5 finns det ingen tvekan om att Mac är minst lika snabb som de snabbaste PC-datorerna för de arbetsmoment som utförs i tidningsproduktion. Det finns flertalet prestandatest mellan Mac och PC i exempelvis bildprogrammet Photoshop. Paragram anser att både PC och Mac idag är tillräckligt snabba för tidningsproduktion. Så länge moderna och rätt anpassade datorer används påverkar inte datorns snabbhet produktionseffektiviteten. Stora delar av tidningsproduktionen kräver kraftfulla datorer. Nya versioner av program som Adobe Photoshop, InDesign och QuarkXPress kräver en snabb dator med mycket internminne. Med dagliga stopptid av tung digital produktion under en stor del av dygnets timmar krävs också driftsäkra datorer av hög kvalitet. Att välja Mac för olika funktioner på en tidningsredaktion är inte speciellt svårt, att välja motsvarande PC kan vara svårare eftersom utbudet är så mycke större. En kraftig Mac G4 har i flera år varit det naturliga valet för en redigerare, en annonsproducent eller en bildhanterare, numera finns även G5. En kraftig G4 utan

15 15 skärm har (hösten 2003) ett listpris på drygt kr exkl moms. En enklare G5 har i stort sätt samma pris. En jämförbar PC för samma funktion är exempelvis (enligt IT-avdelningar på dagstidningar i Sverige som använder PC) en Dell arbetsstation som också den kostar ca kr. Konfiguration, som exempelvis storlek och kvalitet på internminnet, är då jämförbart med en Mac G4 enligt ovan. För reportrar väljer många tidningar idag Mac Ibook. En sådan går idag (hösten 2003) att få från ca kr exkl moms. Motsvarande PC har ungefär samma kostnad. Vad som talar för PC är att urvalet av tillverkare och återförsäljare är betydligt större än för Mac vilket gör att priserna kan pressas. Åt andra sidan ingår alltid operativsystemet vid köp av Mac, vid inköp av PC tillkommer normalt licenskostnad för Windows. Vad gäller datorns livslängd finns det en del IT-chefer på tidningar i Sverige som säger att Mac har högre kvalitet än flertalet PC i och med att alla komponenter kommer från samma företag. Många dagstidningar i Sverige har haft många Macdatorer i drift i fem år utan att de krånglar. Motsvarande erfarenhet för PC är begränsad, skillnaden i kvalitet på olika PC-märken kan också variera. En IT-chef på en tidning som använder båda plattformarna menar att en Mac i genomsnitt håller 1,5 år längre än en PC. Slutsat: En kraftfull Macintosh ska jämföras med en kraftfull och driftsäker PC-arbetsstation. Idag finns det då ingen avgörande skillnad i pris och prestanda för PC och Mac. Detsamma gäller för bärbara datorer. 13. Modell för beräkning av datorns totalkostnad Den totala kostnaden för en dator som ska användas i ett nätverk i en organisation, exempelvis en tidningsredaktion, är normalt betydligt större än datorns inköpskostnad. Företaget Gartner har undersökt en mängd företag i västvärlden och menar att den totala ägandekostnaden för en dator i snitt är SEK per år. Många företag, även Gartner, använder en så kallad TCO-modell, där TCO står för total cost of ownership. Nedan beskrivs vad som normalt ingår i TCO per år och per användare. En modell som rekommenderas att användas av tidningen. Inköpskostnad av dator och operativsystem fördelat per avskrivningsår.

16 16 Kostnad för programvaror inköp av nya program, uppgraderingar och utveckling av egna program. Gäller även typsnitt. Server-, system-, och kommunikationskostnader gällande både inköp och drift, uppdelat per användare och år. Service och utvecklingskostnader planering, tester, tid för inköp, installationer/uppgraderingar etc. Supportkostnader personal som hanterar problem med användardatorer, operativsystem och programvaror. Användarkostnad användarens egen tid för egen support, kontakta supportpersonal och utbildning De kostnader enligt TCO-modellen som anses skilja mest mellan PC och Mac är främst användarkostnaden och supportkostnaden. Detta måste dock undersökas för varje individuell organisation. Vad som definitivt kan sägas är att kostnaden för datorinköp är betydligt lägre än ägandekostnaden under datorns livstid. 14. Programvaror, typsnitt och filformat De standardprogram som normalt används för tidningsproduktion finns normalt både för Macintosh OSX och Windows XP. De program som normalt inte finns för båda plattformarna är normalt små och billiga eller gratisprogram som normalt kan ersättas av andra program. Vad gäller layoutprogram finns InDesign sedan ganska lång tid tillbaka både för OS X och W XP. QuarkXPress finns numera i version 6 som både fungerar på Mac OS X och W XP. Att det under en period inte har funnits en Quark-version för Mac OS X är en anledning till att många tidningar har funderat på att gå över till PC. Det är i stort sätt ingen prisskillnad på program för de olika plattformarna. Många tidningar har avtal med programleverantörer där samma licens gäller både för PC och Mac, att byta till en annan plattform innebär då alltså ingen kostnad för programuppgradering. Sådana avtal är möjliga med exempelvis Adobe (som bland annat har Photoshop, Illustrator och Acrobat), Fotoware (bildsystem) och Microsoft. En uppgradering av QuarkXPress från nuvarande exempelvis 3.32 till version 6 för Mac OS X kostar enligt listpris ca kr per licens. Om motsvarande uppgradering ska göras för Windows är listpriset ca kr per licens. InDesign har samma listpris för både Mac och PC. Tidningssystem och andra anpassade program

17 17 De allra flesta leverantörer av redaktionella system som är representerade på den svenska marknaden har idag stöd eller planerar inom kort stöd för Mac OS X och Windows XP. De större leverantörerna av annonssystem på den svenska marknaden har idag stöd för klienter på Mac OS X och Windows XP. En del tidningar önskar ett separat säljstödssystem. De, utanför tidningsbraschen, mest använda säljstödssystemen fungerar normalt endast på PC. Typsnitt Många tidningar använder idag Mac-typsnitt, de fungerar på Mac OS X men inte på PC. Många tidningar har en Adobes FontFolio-CD. På den finns en fullständig uppsättning av Adobes typsnitt, både i Mac-format och PC-format. Vissa redaktioner använder specialutvecklade typsnitt, ofta är de då enbart skapade i Mac-format. Om tidningen i framtiden använder Mac OS X kan Mac OS 9-typsnitt användas. Om tidningen går över till Windows måste typsnitten bytas ut och eventuella specialutvecklade typsnitten konverteras. Det finns idag en standard för plattformsoberoende typsnitt OpenType. Oavsett val av användarplattform kan OpenType rekommenderas. Slutsats De standardprogram och de tidningssystem som normalt används för tidningsproduktion finns normalt både för Macintosh OSX och Windows XP. Det är normalt ingen prisskillnad på program för de olika plattformarna, ofta medför uppgradering av program till annan plattform ingen kostnad. Vid byte till PC krävs att typsnitt som enbart innehavs i Mac-version konverteras. 15. Hantering vid byte av plattform Att uppgradera från Mac OS 9, vare sig det är till Mac OS X eller Windows XP, är en relativt stor arbetsinsats, men nödvändig. Om tidningen ska byta till PC måste datorerna bytas ut. Att byta ut alla Mac-datorer till PC-datorer är förenligt med en stor kostnad och mycket arbete. Om en tidning idag har moderna Macintosh-datorer kan de behållas vid en uppdatering till OS X. Vid byte till PC är det dessutom normalt ett större arbete att uppdatera äldre filer som exempelvis sidmallar, bibliotek, logoarkiv och teckningsarkiv än vid ett byte till OS X.

18 18 Att uppdatera Mac från OS 9 till OS X har på vissa svenska dagstidningar genomförts utan större problem och utan någon större utbildningsinsats, inte minst för exempelvis reportrar och foto. Det har på dessa tidningar varit möjligt att byta en dator i taget. En förutsättning har då varit att de har tidningssystem som fungerar både på Mac OS 9 och Mac OS X. Att byta plattform från Mac OS till Windows för exempelvis reportrar har på vissa tidningar också fungerat smidigt. På dessa tidningar har man använt en Citrixlösning. Citrix innebär att man via en klient kan köra PC-program via en server. Det finns då inga program installerade på användarens dator. Citrix-klienter finns både för Mac och PC. Det gör att man, trots att man enbart använder PC-program, under en övergångsperiod kan behålla Mac-datorer. Det innebär också möjligheten att använda så kallade dumma PC-terminaler. En Citrix-lösning i sig innebär en viss investeringskostnad och ett ganska omfattande arbetsinsats för IT-avdelningen. Det kräver också att användarna får utbildning. En Citrix-lösning bör övervägas vid exempelvis en övergång till Windows på redaktionen. Redigerare kan byta till PC-datorer men reportrar kan fortsätta att använda sina Mac-datorer med en Citrix-klient. Alternativet (det finns säkert fler alternativ) vid byte av plattform, vare sig det är en uppgradering till Mac OS X eller ett byte till Windows, är att byta allt på en gång. Fördelen med att byta allt på en gång är att användarna endast behöver utbildas vid ett tillfälle och att de då vid ett och samma tillfälle får en helt ny datamiljö. Svårigheten med att byta allt på en gång är att det är dyrt och mycket arbetskrävande. Slutsats Slutsatsen är att ett byte från Mac OS 9 till PC och Windows XP är i de flesta fall förenligt med en större arbetsinsats och en större kostnad än att uppdatera till Mac OS X. ---

Microsoft Office historik. - making IT easier

Microsoft Office historik. - making IT easier Microsoft Office historik Word 1983 September Word 1.0 släpptes Den absolut första versionen av Word. Släpptes till MS-DOS Kunde ha flera dokument öppna på en gång Hade stöd för mus (vilket var ganska

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

Att lyckas med utskrifter

Att lyckas med utskrifter Att lyckas med utskrifter Utgiven av Universitetstryckeriet, Luleå, 1999 Gunnar Tuisku Foldern tar upp vanliga problem som kan uppstå vid utskrifter i PC- och Mac-miljö. Att lyckas med utskrifter! Denna

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 2010-01-18 VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 1 MJUK- OCH HÅRDVARUKRAV I detta dokument beskrivs de minimikrav och rekommendationer för mjukvara samt hårdvara som gäller för VISI System AB:s produkter. Visi

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Nya möjligheter med Windows Vista

Nya möjligheter med Windows Vista Nya möjligheter med Windows Vista Göran Johannesson 21 maj 2007 www.programsupport.se Innehåll Modernt användargränssnitt...1 Ny Startknapp... 1 Sidpanelen... 1 Visa miniatyrer för bilder i mappar... 2

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster Novi Net handelsbolag Produkter och tjänster 25 november 2008 Sammanfattning Dokumentet innehåller prisuppgifter och information om tjänster och produkter levererade av Novi Net handelsbolag. Samtliga

Läs mer

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk.

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt de nya utgåvorna...4 Tre sätt att köpa Windows...10 Uppgradering på en befintlig dator...12 Navigera i Windows 8...14 Sälja in Windows 8...18 Möt Windows 8.

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Så enkelt byter du Windows mot Zorin

Så enkelt byter du Windows mot Zorin Så enkelt byter du Windows mot Zorin 7 Linux-versionen som liknar Windows 7 7 Kör vissa vanliga Windows-program 7 Lättanvänt och helt gratis. Så installerar du Windows-utmanaren Zorin OS Att använda Linux

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Månadsmötet den 26 maj 2015. Gratisprogram. Vi försöker reda ut begreppen

Månadsmötet den 26 maj 2015. Gratisprogram. Vi försöker reda ut begreppen Månadsmötet den 26 maj 2015 Gratisprogram Vi försöker reda ut begreppen Appar till smarta mobiler och surfplattor Anpassning eller programvara Enklare läsa en dagstidning Ex. DN, Dagens industri, Svenska

Läs mer

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3.

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3. Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3.0 Windows Kända problem i BankID säkerhetsprogram (BISP): Första dialogen

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?...

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... Backup It FAQ Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... 3 Är två Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram bättre

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014

Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014 10.4.2014 Information om Windows 1 Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014 Vad betyder det? 10.4.2014 Information om Windows 2 När slutar systemen att säljas? Operativsystem Operativsystemet allmänt tillgängligt

Läs mer

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet KommITS 16-17 Nov Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet Stefan Persson Seniorkonsult/Affärsutvecklare Stefan Persson Seniorkonsult/affärsutvecklare Atea Göteborg stefan.a.persson@atea.com

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Hej och välkommen till nya IT-miljön på

Hej och välkommen till nya IT-miljön på Hej och välkommen till nya IT-miljön på Inloggning Ditt användarnamn är detsamma som förut. Det är FirstClass lösenordet som du ska använda när du loggar in. Windows 7 nytt operativsystem! När du har loggat

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

INSTALLERA OCH SPELA FYLGJA - EN GUIDE

INSTALLERA OCH SPELA FYLGJA - EN GUIDE INSTALLERA OCH SPELA FYLGJA - EN GUIDE INNEHÅLL Sida Ladda ner och installera till MAC... 2 Ladda ner och installera till PC... 3 Felsök vid nedladdning och installation... 4 Meny... 5 Kapitel... 7 Spela

Läs mer

TTP (Tunn Teknisk Plattform)

TTP (Tunn Teknisk Plattform) prel 2004-06-01 Sida 1 (8) TTP (Tunn Teknisk Plattform) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 Serverbaserade lösningar och tunna klienter... 2 Programvara/protokoll... 3 SYSTEMÖVERSIKT... 3 Systemkonstruktion...

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än bara gratis 1(29)

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än bara gratis 1(29) Fri programvara Mycket mer än bara gratis Copyright 2005,2006 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6.

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. Adobe Fireworks CS6 Marketing Copy för Channel Partners Adobe Fireworks CS6 Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. HUR

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Kom i gång med trådlösa

Kom i gång med trådlösa 1 Kom i gång med trådlösa nätverk Lite historia För ganska många år sedan började man att koppla samman datorer i ett nätverk med kablar. Detta gör man fortfarande, och kommer även att göra i framtiden.

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PC--rådgivning rådgivning AGENDA

LUNDS UNIVERSITET PC--rådgivning rådgivning AGENDA PC-rådgivning Mališa Kukulović Malisa.Kukulovic@ldc.lu.se PC-rådgivning AGENDA Windows Program Tips & Trix Hårdvara: Laptop, Mobiltelefoner Nyheter 2 Windows Mainstream support för Windows XP Professional

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP SW4223 De flesta windowsprogram installeras i enhet C: som standardinställning. Följ denna manual för att modifiera standardplatsen

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Sebastian Svensson, Linn Friberg DD11 Peter Josefsson Utskriftsdatum: 2011-09-05

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit)

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) N u ä r d e t e n k e l t a t t k o m m a i g å n g m e d v å r t n y a H i s s d e s i g n p r o g r a m! H i s s d e s i g n p r o g rammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både nyproduktion

Läs mer

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware KAPITEL 7 Tanka program Internet bokstavligen flödar av olika program man kan ladda ner. Det finns en del nyttiga program som är bra att känna till och använda. Allt för att göra det lättare för sig. I

Läs mer

hogia.se/approval Gäller från och med programversion 2015.1

hogia.se/approval Gäller från och med programversion 2015.1 Gäller från och med programversion 2015.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar

Läs mer

Installationshandbok Bredband från Telia FiberLan

Installationshandbok Bredband från Telia FiberLan redband Installationshandbok redband från Telia FiberLan Med hemmanätverk via smart gateway Välkommen till ditt nya hemmanätverk Telia redband FiberLan ger dig mängder av nöjen och nyttigheter och en säker

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

Studier och anställningsdokumentation

Studier och anställningsdokumentation Studier och anställningsdokumentation Carlos Oldenburg Björkhultsvägen 13b 63229 Eskilstuna UTBILDNINGAR Typ av utbildning Omfattning Påbörjad Avslutad Yrkesinrik. eftergymnasial Heltid 2002-08 2004-01

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP

Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP 1 (219) Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till datavärlden. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha fått kunskap

Läs mer

Städa upp Macens hårddisk med Disk Doctor

Städa upp Macens hårddisk med Disk Doctor Städa upp Macens hårddisk med Disk Doctor 7 Sök efter onödiga filer på hårddisken 7 Rensa bort filer och fria upp flera gigabyte 7 Ta säkerhetskopia så du inte förlorar något. Rensa bort onödiga filer

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Juniper Unified Network Service för tjänsten SDC Web-Access. Installationsanvisning v 2.0.2

Juniper Unified Network Service för tjänsten SDC Web-Access. Installationsanvisning v 2.0.2 Juniper Unified Network Service för tjänsten SDC Web-Access Installationsanvisning v 2.0.2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Juniper Unified Network Service (JUNS)... 4

Läs mer

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Yrke: IT-Konsult / Databasadministratör Födelseår: 1949 IT-erfarenhet sedan: 1974 Utbildning: 1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Profilresume: BS har lång erfarenhet av

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

QL PROFESSIONELLA ETIKETTSKRIVARE

QL PROFESSIONELLA ETIKETTSKRIVARE www.brother.se * Vanliga standard-adressetiketter ** För senaste supportinformation om operativsystem, se http://solutions.brother.com Övrigt Cd-rom-enhet för installation Övrigt Cd-rom-enhet för installation

Läs mer

maxa datorns batteritid

maxa datorns batteritid 10 gratistips som kan maxa datorns batteritid 7 Här är de värsta energibovarna 7 Så förlänger du batteriets livslängd 7 Byt till rätt program. Så enkelt maxar du batteritiden i din bärbara dator Når din

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag Skydda företagets information Symantecs lösningar för mindre företag HELTÄCKANDE FÖRETAGSSKYDD Skadliga koder på Internet kan stänga av datorer, stjäla information och utsätta medarbetare och kunder för

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.5 - (130924) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

Systemkrav. Åtkomst till Pascal

Systemkrav. Åtkomst till Pascal Systemkrav Åtkomst till Pascal Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Operativsystem, webbläsare och Net id... 3 3. Net id (Gäller enbart för SITHS-kort)... 6 4. Brandväggar (Gäller enbart för SITHS-kort)...

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt Bilder Innehåll: Inledning 1 Minneskort 1 Ansluta kamera eller minneskort 1 Föra över bilder, ett sätt 2 Föra över bilder, ett annat sätt 4 Var finns bilderna på datorn 6 Avslutning 6 Inledning 2 Välkommen

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare tclogin.com Tillgång till TeleComputing TCAnyWare Service Desk Tel: Supportväxeln: 020-22 29 20 alt. 08-55 61 09 30 Fax: +46 (08) 56791199 E-post: support@telecomputing.se Web: http://support.telecomputing.se

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3 Allmänt Tekis-FB 7.0.3 innefattar följande komponenter: Tekis-FB Avisering 7.0.3 Officiella vyer och webbtjänster 7.0.3 Tekis-FB Hjälpprogram 7.0.3 Tekis-KID

Läs mer