Mellan erfarenhet och förväntan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mellan erfarenhet och förväntan"

Transkript

1 Mellan erfarenhet och förväntan Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser Helena Kåks Linköping Studies in Arts and Science No. 408 Linköpings Universitet Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur Linköping 2007

2 Linköping Studies in Arts and Science No. 408 Vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet bedrivs forskning och ges forskarutbildning med utgångspunkt från breda problemområden. Forskningen är organiserad i mångvetenskapliga forskningsmiljöer och forskarutbildningen huvudsakligen i forskarskolor. Gemensamt ger de ut serien Linköping Studies in Arts and Science. Denna avhandling kommer från Tema Kultur och Samhälle vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur. Vid Tema Kultur och samhälle (Tema Q) är forskning och forskarutbildning tvärvetenskapligt organiserad. Kultur studeras som ett dynamiskt praktikfält och forskningen rör såväl kulturprodukterna i sig som hur de produceras, kommuniceras och brukas. Tema Q utgör en del av Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK). Distribueras av Tema Kultur och samhälle Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur Linköpings universitet Linköping Helena Kåks Mellan erfarenhet och förväntan Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser Upplaga 1:1 ISBN ISSN Helena Kåks Tema Kultur och samhälle Institutionen för Studier av samhällsutveckling och kultur 2007 Omslagsfoto: Per Kåks Omslag: Eva Kvarnström/Oform Layout: Dennis Netzell Tryckeri: LiU-Tryck, Linköpings universitet, 2007

3 Förord Att skriva en avhandling är i hög grad ett ensamarbete. Samtidigt är det ett arbete som på olika sätt involverar väldigt många människor. När det nu är dags att sätta punkt är det därför många jag vill tacka. Ett antal unga människor, uppvuxna i Ludvika och nu spridda i Dalarna, Sverige och världen, har haft en alldeles särskild betydelse för avhandlingens tillkomst. Er vill jag tacka för att ni i egenskap av intervjupersoner vid återkommande tillfällen berättat så öppet och inkännande om era liv. Tack för alla fina samtal jag har haft med er under åren och för allt ni lärt mig! Utan er hade just den här avhandlingen varit en omöjlighet. Min huvudhandledare Erling Bjurström vill jag tacka för vetenskapligt utmanande och inspirerande diskussioner och stillsamt framförda men alltid högst relevanta ifrågasättanden. Bättre handledning hade jag inte kunnat önska mig. Mina biträdande handledare Tora Friberg och Erik Westholm har också varit betydelsefulla. Tack Tora för konstruktiva synpunkter på avhandlingstexten. Tack också för att du har varit ett viktigt stöd när det har gällt att få ekvationen avhandling, fyra barn och långa resor att gå ihop. Tack Erik för vad du har tillfört avhandlingstexten och för stöd under doktorandtiden. Men framför allt vill jag tacka dig för alla tidigare år av utvecklande samarbete, tilltro och uppmuntran. Du öppnade dörren till forskarvärlden innan jag knappt visste att den fanns. Utan dig hade jag nog aldrig kommit på tanken att själv bli forskare.

4 Vänner och kollegor vid Tema Q/ISAK har läst och kommenterat avhandlingstexten i dess olika stadier och dessutom gjort åren i Norrköping/Linköping till en fin tid. Peter Aronsson vill jag tacka för att du under en kurs i historiebruk öppnade mina ögon för temat livsberättelser och för viktiga synpunkter under arbetets gång. Svante Beckman och Johan Fornäs har båda ingående kommenterat tidigare versioner av texten, vilket jag har satt stort värde på. Också Karin Becker har kommit med värdefulla synpunkter. Med Helene Egeland och Kyrre Kverndokk har jag under flera år haft en ständigt pågående diskussion om innehållet i våra respektive avhandlingsarbeten. Tack för allt vad ni har bidragit med till min avhandling det är mycket. Och tack för det allra viktigaste: vänskapen. Särskilt viktiga som vänner och kollegor har också Anna Eskilsson, Magdalena Hillström, Carina Johansson, Ann Werner och Cecilia Åkergren varit. Ann vill jag dessutom tacka för bra kommentarer på avhandlingens slutkapitel. Och Anna ska ha ett alldeles särskilt tack för noggrann och kunnigt genomförd korrekturläsning. Till alla övriga på Tema Q/ISAK ett samfällt varmt tack! Ingemar Grandin och Lars-Christer Hydén vill jag tacka för nyttiga synpunkter i samband med 60-procentsseminariet. Thomas Johansson var opponent på mitt slutseminarium och gjorde tillsammans med Anna Sparrman, Karin Osvaldsson och Johan Fornäs mig då bland annat uppmärksam på den potential som fanns i temat vuxenblivande. Under doktorandtiden har jag haft förmånen att få lägga fram kapitelutkast under en nordisk-baltisk-rysk ungdomsforskarkurs vid Helsingfors universitet och ett seminarium kring ungdomsforskning vid Mikkeli Polytechnic, båda under Helena Helves inspirerande ledning. En session kring muntliga källor vid Svenska historikermötet i Uppsala 2005 med Tom Peterson och Malin Jonsson som kommentatorer bidrog till att ge ytterligare stadga åt livsberättelseperspektivet. Givande var också det HAS-seminarium vid Högskolan Dalarna, dit Ann-Kristin Ekman bjöd mig att lägga fram ett par kapitelutkast. Tack till er alla! Lotta Svensson, som jag lärde känna under en doktorandkurs och som jag sedan fortsatt att hålla kontakten med, har på många sätt varit ett stort stöd under avhandlingsarbetets gång. Tack för det, Lotta! Jag vill också nämna en handfull andra forskande kollegor och vänner som haft en avgörande betydelse längs min långa och krokiga väg in i forskningen. Tack Anna Götlind, Agneta Helmius, Maths Isacson och Gunnar

5 Ternhag! Gunnar har dessutom läst och kommit med viktiga påpekanden på en tidigare version av avhandlingstexten. Jag vill också tacka Virginia Ali Robertshawe och Jayde Cahir för hjälp med engelskan, och Eva Kvarnström för att du gav avhandlingen ett fint omslag. Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur tackar jag för bidrag till tryckningen. Under arbetet med avhandlingen föddes idén att gestalta en del av forskningsresultaten i teaterform. Jag hade förmånen att tillsammans med Hans Sjöberg, dramatiker och regissör, få skriva pjäsen I korsvägen som hade premiär i Falun våren 2006 och sedan turnerade i skolor, på Ungdomens hus och i bygdegårdar. Tack Hans för tankeväckande diskussioner, en lärorik skrivprocess och en givande erfarenhet av att tillsammans ha vågat göra något nytt och annorlunda. Min doktorandtid har inneburit ett ständigt pendlande mellan Rörshyttan i södra Dalarna och Norrköping. På hemmaplan har jag delat doktorandvardagen med Maria Westman. Tack för allt vad du har betytt under den här tiden. Tack också mor och far, Ingegerd och Gunnar, för alla gånger ni ryckt in och hjälpt mig och familjen att få vardagen att fungera, och för allt utöver det. Det gäller också mina systrar Anna, Krillan och Charlotta med familjer. Och så till sist tack till de viktigaste av alla, min egen älskade familj: Mats, Karin, Per, Klara och Ellen. Rörshyttan, Stjärnsund, i början av oktober 2007 Helena Kåks

6

7 Innehåll Förord 5 1. Inledning 15 Där framtiden börjar 18 Vuxenblivande och livsberättelser 20 Syfte och frågeställningar 22 Avhandlingens disposition Att bli vuxen 25 Ålder som kulturell konstruktion 26 Begreppet ungdom 29 Från ung till vuxen 32 Vuxenblivandets villkor med senmodernitet som teoretisk ram 35 Risker och osäkerhet 37 Ökad individualisering och föränderliga identiteter 40 Identitet som förmågan att hålla igång en specifik berättelse 42 Ett kritiskt perspektiv 45 De Stora Berättelsernas eviga liv 48 Livsberättelser som dubbel hermeneutik 51

8 mellan erfarenhet och förväntan 3. Att berätta sitt liv 54 Livsberättelsen som genre 55 Konstruktivism, reflexivitet och narrativ kunskap 58 Livsberättelsen som narrativ konstruktion 60 Livsberättelsens olika tidslager 63 Livsloppsperspektivet 64 Berättarens frihet 66 En berättelse i förändring 69 Spänningen mellan life-script och life-review 71 Individuella berättelser och historiska förlopp 73 Livsberättelsen som identitetskonstruktion 74 Livsberättelseperspektivet som tolkningsverktyg En longitudinell ungdomsstudie 86 Intervjumaterialets tillkomst, karaktär och användning 86 Tid och plats ett försök till kontextualisering 90 Med intervjun som metod 94 Registrering och transkribering av intervjuer 96 Etiska hänsynstaganden 99 Från intervjumaterial till vetenskaplig text

9 InNEHÅLL 5. Minnesbilder 104 Hur man börjar beror på slutet 105 En början till en början 107 Hur konstrueras en vändpunkt? 114 Börja gymnasiet 121 Flytta hemifrån 125 Utbildning och sedan? 134 Åka ut och resa 140 Att mista en förälder 147 Träffa någon, få barn och bli förälder 151 Mångtydiga övergångar 158 Sammanfattning Livsvägar 162 Hur viktig är kronologin? 164 Intervjun med Fredrik 166 En berättelse om att närma sig dem som är mera lika en själv 186 Intervjun med Catrin 188 En berättelse om att äntligen kunna ta makten över sitt eget liv 199 Två berättelser två vägar till vuxenliv 202 Sammanfattning

10 mellan erfarenhet och förväntan 7. Framtidsperspektiv 208 Att berätta om det som inte hänt 210 Hur tar framtidsbilder form? 212 Emelie drömmar med restriktioner 218 Sofia med rörlighet som ideal 226 Att välja mellan olika framtider 235 Sammanfattning Att se tillbaka på och utvärdera sitt liv 247 Att se tillbaka trots att det mesta av livet återstår 249 Hur uppstår och formas värderande inslag i intervjuerna? 251 I jämförelse med scriptet 255 I jämförelse med det ideala livet 260 Vuxen eller inte? 268 Sammanfattning Avslutande diskussion 278 Livsberättelsen som situationsbestämd och kulturellt betingad 279 Livsberättelser i förändring 280 Två life-scripts med olika laddning 282 Life-scripts som könskodade och klassbestämda 284 Vuxenblivande mellan erfarenhet och förväntan 288 Senmoderna livsberättelser? 290 Appendix 293 English Summary 297 Referenser 307 Avhandlingar vid Tema Kultur och samhälle

11 1. Inledning Många tror liksom att livet går som det går, att det är nästan är lite förutbestämt. Men man gör ju livet. Man bestämmer själv vad man vill göra. Sofia tystnar, dricker upp den sista colan och lutar sig bakåt mot ryggstödet. Hon tänker inte låta sig stoppas. Allt är kanske inte möjligt, men det är väl inget skäl att låta bli att göra saker? Det viktigaste är väl att våga? Att känna att man faktiskt är på väg någonstans? Det är en dag i mars vid mitten av 1990-talet. Caféet där vi sitter är nästan folktomt. Utanför fönstret snöar det. Sofia är 15 år och går sista terminen i nian. Hon har ljust, lite rufsigt hår och en pärla i näsan. Först säger hon inte så mycket, men efter en lite trevande inledning kommer samtalet igång. Sedan är det mest Sofia som pratar. Det behövs helt enkelt inte så många frågor för att berättelsen som registreras av bandspelaren på bordet mellan oss ska ta fart. Det är en berättelse som kommer att handla mycket om Sofias bakgrund och nuvarande situation, en berättelse om uppväxten i byn utanför Ludvika, om vardagen som elev i en av stans högstadieskolor, om bästa kompisen Lotta, om engagemanget i kommunens ungdomsråd, om uteliv och killar ett liv som Sofia sammanfattar som lite struligt, men ganska bra ändå. Men det är också en berättelse som till ganska stor del handlar om det Sofia vill ska hända, om den framtid hon hoppas på och kanske också lite grann värjer sig mot. 15

12 mellan erfarenhet och förväntan För inte så länge sedan lämnade Sofia in ansökningsblanketten till gymnasiet. Förhandsbesked om hon kommit in eller inte får hon i början av maj, det slutliga beskedet kommer inte förrän någon gång efter midsommar. Gymnasievalet har varit det stora samtalsämnet i skolkorridorerna veckorna innan ansökan skulle lämnas in. Olika alternativ har surrat i luften. Några har vetat precis vad de skulle välja, andra har tvekat eller inte vetat alls. Lite stort har det känts, har en del tyckt, detta att äntligen själv få bestämma. Andra har ryckt på axlarna. Vem bryr sig? Sofia berättar om en kompis, Rebecka, som vill utbilda sig inom ett hantverksyrke. Närmaste skola med ett sådant gymnasieprogram ligger i Stockholm och Sofia har trott att Rebecka var helt klar över att det var dit hon ville. Nu har det visat sig att Rebecka istället sökt ett helt annat gymnasieprogram, ett som hon egentligen inte alls vill gå, bara för att kunna stanna på hemmaplan. Annars hade hon varit tvungen att lämna sin kille, Kalle, som hon varit tillsammans med sedan i åttan. Sabba hela sin utbildning för en kille. Sånt tycker jag är synd. Det borde väl kunna hålla ändå, tycker Sofia. Själv har Sofia sökt till medieprogrammet i Borlänge fyra mil bort, dit hon får pendla om hon kommer in. Hon längtar efter att komma till en ny stad, byta skola, få nya kompisar. Möjligheten att få byta miljö var en orsak till att hon fastnade för medieprogrammet, en annan att hon så småningom vill ha ett jobb där det rör på sig. Och då kan ett medieyrke kanske passa bra, tror hon. Jag vill liksom inte sitta på kontor och skriva maskin hela dagarna. Men journalist verkar kul, eller filmare eller en sån där som presenterar program i tv. Eller reseledare. Huvudsaken är att man kommer ut och får prova på nya saker. Jag vill inte sitta på samma ställe och bli ingrodd. För Sofias del väntar också andra förändringar. Kvällen innan vi träffas har hon fått veta att hennes mamma bestämt sig för att flytta ihop med sin nya man. Det innebär att Sofia, hennes mamma och syskon måste bryta upp från huset i byn där Sofia växt upp. Sofia berättar att hon blev ledsen när hon fick veta det, även om hon nog räknat med att det så småningom skulle bli så. Sofias pappa flyttade redan för flera år sedan. Sedan dess har hennes mamma klarat både barn och hus på egen hand, något som inte alltid varit helt lätt. 16

13 Inledning En del får ju jättemycket pengar av sina föräldrar, men det har aldrig vi fått. Jag har alltid fått kämpa. Orten dit familjen nu ska flytta ligger i ett grannlän. Sofias yngre syskon följer med, men inte Sofia. Dels gillar hon inte sin styvfar något vidare, dels kan hon inte tänka sig att lämna kompisarna i Ludvika. Mamma tycker det är jättesvårt. Hon förstår hur jag känner det och vill inte lämna mig, men samtidigt vill hon ju flytta. Vi har pratat om att jag kanske kan bo hos farmor, eller också i en egen lägenhet. Det kan nog vara ganska svårt att bo själv, men jag har ju både farmor och min moster i stan, så de hjälper mig väl får jag hoppas. Och när gymnasiet är slut? Sofia slår ut med händerna. Ja, vad händer då? Det finns ju så mycket att välja på. Men det är klart, resa skulle hon gärna vilja göra. Resa, det har jag jättemycket lust med. Det tycker jag verkar jättekul. Jag vet inte vad det är som lockar mig, men det är väl allt nytt, att få åka i väg ett tag utomlands, träffa nytt folk och göra nya saker. Jag tror det är många som vill det, så på det viset är jag nog inte ovanlig. Jobba utomlands, det skulle jag också jättegärna göra. Fick jag ett jobb skulle jag ta det på en gång. Var som helst bara jag vet att det är schyssta förhållanden. Jag har en kompis som är och fiskar tonfisk utanför östkusten i USA. Hon är inne på tredje året nu, tror jag, hon var au-pair först. Sen träffade hon en kille som jobbade på en båt, och så blev hon kvar där nere. Det Sofia definierar som vuxenliv, ett liv som byggs upp kring jobb, familj och kanske ett hus, ligger långt borta. Fast tanken finns där. Någon gång skulle hon nog vilja bo i ett hus vid en sjö. Men även om livet i det huset till stora delar skulle påminna ganska mycket om det liv hennes mamma nu lever tror Sofia ändå att hon kommer att göra andra val. För mamma är det så där att man, barn och villa, det är liksom allt hon behöver. Men jag vill gärna ha nåt mer än det. Jag vill ha den där spänningen som man får när man hittar på något nytt. Jag vill gärna prova på nya saker, ha omväxling. Fast samtidigt vill jag ha den där tryggheten. Att allt jag behöver finns där. Sofia gör ett starkt intryck på mig den där vinterdagen. Samma känsla får jag när jag tio år senare lyssnar igenom inspelningen med henne igen. 17

14 mellan erfarenhet och förväntan Till stor del är det nog för att den berättelse Sofia formulerar om sig själv där och då i vissa avseenden har en så tydlig riktning. Hon har idéer om vad hon vill göra och sprudlar av lust att ge sig in på nya områden, prova nya saker. Det blir också tydligt hur tidigare upplevelser och erfarenheter på olika sätt spelar in för att forma Sofias bild av sig själv och sin framtid. Men att jag blir så berörd bottnar nog också i att berättelsen samtidigt som den är stark och tydlig är både öppen och mångtydig. Sofia tycks inte blunda för att livet många gånger kan vara komplicerat och att utrymmet för ovisshet och tvekan är stort. Hon verkar heller inte ha några problem med att kombinera sådant som i förstone kan verka motsägelsefullt. Och visst, vad är det egentligen som säger att längtan efter äventyr och trygghet skulle utesluta varandra? Klockan är halv tolv på förmiddagen när jag skiljs från Sofia. Ett par centimeter nysnö täcker gågatan i Ludvika. Hej då, säger hon. Vi ses nån gång. Så är hon borta. Kvar i luften hänger en rad frågor: Hur kommer Sofias liv att se ut de närmaste åren? Vad händer i ett längre tidsperspektiv? I vilken grad kommer hon att själv att kunna forma det liv hon vill leva? Frågorna följer med mig när jag går mot bilen. * Där framtiden börjar Vad jag inte visste när jag mötte Sofia den där vinterdagen vid mitten av 1990-talet var att jag under tio år skulle fortsätta att hålla kontakt med henne och ett 20-tal av hennes kompisar som jag också intervjuade. Jag fick alltså möjlighet att höra Sofia och de andra berätta vidare om sina liv och vägar in i vuxenlivet. Den här avhandlingen bygger på intervjuer med dessa ungdomar. Som 15-, 17-, 22- och 25-åringar har de delat med sig av sina tankar om sig själva och sin vardag, sina tidigare erfarenheter och sina framtidsplaner. Att jag har kunnat följa samma ungdomar under 18

15 Inledning en så pass lång tid som tio år gör min studie om inte unik så i varje fall mycket ovanlig. 1 Åren mellan 15 och 25, den tidsperiod under vilken jag följt ungdomarna, innebär generellt sett ett stort kliv i unga människors liv. Det är de år då man i allmänhet frigör sig från föräldrarna och ursprungsfamiljen för att på allvar börja forma en identitet och ett liv som vuxen. Det är en fas i livet där valsituationerna är många och där framtiden länge till stora delar är eller åtminstone tycks som ett oskrivet blad. I olika viktiga avseenden måste unga människor ta ställning till hur de vill leva sina liv. Behovet av förebilder gör dem sannolikt särskilt mottagliga för impulser utifrån. Samtidigt har de också mängder av ärvda värderingar och handlingsmönster med sig sedan tidigare. Det är där, i mötet mellan tidigare erfarenheter och impulser från andra håll, som framtiden börjar. Där formas förväntningar för det som ska komma och strategier för att försöka skapa det liv var och en vill ha. Ungdomar har alltid i någon mån format sina liv annorlunda än tidigare generationer eftersom villkoren och idealen för att bli vuxen hela tiden förändras. Ett växande informationsflöde, en ökad geografisk rörlighet, ändrade förutsättningar på arbetsmarknaden och ökade utbildningskrav den pågående samhällsomvandlingen tar gestalt på politisk nivå likaväl som i vardagen. Förändringen kan uppfattas som långsam eller snabb, djupgående eller flyktig, som full av möjligheter eller tyngd av begränsningar. Sammantaget ger den de ungdomar som växer upp i dag en mängd nya förutsättningar, normer och ideal att förhålla sig till, jämfört med föräldragenerationen. De färdiga lösningarna tycks färre än tidigare och som en följd av det förväntas ungdomar göra en mängd aktiva val. Framtiden läggs i högre grad, på gott och ont, i den enskildes händer. I praktiken är det val som ofta uppfattas och beskrivs som öppet förstås inte alls helt fritt. Klass, kön, etnicitet, personlighet och givna yttre förutsättningar har betydelse både för vad en ung människa strävar 1 Bristen på longitudinella ungdomsstudier påtalas i en genomgång av nordisk ungdomsforskning, se Waara 2001, s 29. Ett par exempel på longitudinella kvalitativa ungdomsstudier är Du Bois-Reymond, Plug, Te Poel & Ravesloot 2001, som bygger på en studie där ett hundratal nederländska ungdomar återkommande intervjuats under en tioårsperiod, och Johansson 2003, där fem svenska ungdomar har följts under fem år. 19

16 mellan erfarenhet och förväntan efter och tror sig kunna uppnå, och för vad som i realiteten går att förverkliga. Samtidigt är det inte bara villkoren för att bli vuxen som har förändrats. Mycket tyder också på att själva innebörden i att vara vuxen långsamt håller på att bli en annan och mindre definitiv. Forskare talar om att ungdomstiden både har förlängts och blivit mindre tydlig som övergångsfas betraktad. Unga människor mognar tidigare och handlar eller förväntas handla på ett sätt som tidigare varit förbehållet vuxna, samtidigt som det tar allt längre tid för ungdomar att etablera sig i samhället. Övergången till vuxenlivet innebär inte automatiskt att ungdomar slutar att vara unga. Ungdomlighet har blivit ett ideal som omfattas av alla, ungdomar som vuxna. Och om alla vill vara unga vad innebär det då att bli och vara vuxen? Vuxenblivande och livsberättelser Inom äldreforskningen har det på senare år vuxit fram en insikt om att en människas syn på det liv hon har bakom sig spelar stor roll för hur hon upplever sin ålderdom. Den äldre människans upplevelse av att bli gammal måste alltså för att bli begriplig sättas i relation till den livsberättelse hon formulerar. 2 Jag är övertygad om att det på liknande sätt är fruktbart att relatera vuxenblivande till unga människors livsberättelser. 3 Melucci karakteriserar tonåren som den period i livet då människan börjar uppleva tid som en meningsfull dimension av den egna identiteten. 4 Det är en upplevelse med både biologiska och kulturella förtecken. Kroppen förändras samtidigt som den unga människan möter utifrån kommande krav på mognad och ansvarstagande. Detta leder hos den som är ung till en begynnande förståelse av vad det kan innebära att befinna sig i den process som ett livslopp utgör. Det är en förståelse där den förändring mot 2 Öberg 1997, s 9. 3 En rad exempel finns på studier som lägger ett biografiskt perspektiv på vuxenblivande, se t ex Serdedakis & Tsiolis 2000, Du Bois-Reymond, Plug, Te Poel & Ravesloot 2001, Du Bois-Reymond & Stauber 2005, Leccardi I vilken grad dessa studier talar om biografier som konstruktioner varierar dock. 4 Melucci 1996, s 6 f. 20

17 Inledning ett mera otydligt vuxenblivande som beskrivits ovan obönhörligt letar sig in. Melucci karakteriserar förlusten av de tydliga sociala övergångar som var och en tidigare hade att passera på väg mot vuxenlivet som ett brott mellan social och biografisk tid. Också Giddens understryker kopplingen mellan identitetsskapande och ett aktivt förhållningssätt till tiden. Att uppfatta tid som en dimension av den egna identiteten handlar i hög grad om att bli medveten om och reflexivt förhålla sig till hur dåtid, nutid och framtid griper in i varandra i anslutning till det egna livsloppet. Också i det avseendet gör sig den pågående samhällsomvandlingen påmind. Leccardi framhåller att nuet får en annan roll i ett samhälle präglat av traditionsupplösning och osäkerhet. 6 Nuet tenderar då att uppfattas och framställas inte bara som det centrala tidsperspektivet utan också som autonomt i förhållande till det förflutna och framtiden. Detta får tydliga konsekvenser för hur ungdomar hanterar övergången till vuxenlivet, menar hon. Att bli vuxen är en komplex process som tar lång tid, vilket understryker värdet av en longitudinell forskningsansats vad gäller vuxenblivande. Men mot bakgrund av vad som tidigare anförts i det här kapitlet, vill jag alltså också se vuxenblivande som en process där den enskilda människans förhållande till tiden i sig spelar en viktig roll. Vuxenblivande handlar i hög grad om en strävan efter identitet, självständighet och en plats i samhället, ett arbete där erfarenheter av det förflutna på olika sätt, i olika grad och mer eller mindre reflekterat tvinnas samman med förväntningar inför framtiden. Detta samspel mellan dåtid, nutid och framtid aktualiseras när unga människor berättar om sig själva och sina liv. Detta talar för det ovanliga grepp jag tar i den här avhandlingen: Att anlägga ett livsberättelseperspektiv på de intervjuer jag gjort med ungdomar. Merparten av den forskning som använder ett sådant perspektiv är inriktad mot äldre människor, den ålderskategori som förväntas ha störst behov och intresse av att blicka tillbaka, sammanfatta och reflektera över livet. Jag menar alltså att ett livsberättelseperspektiv bör ha mycket att tillföra ungdomsforskningen. Med det inte sagt att unga människors livsberättelser nödvändigtvis behöver fungera på samma sätt som äldre människors. 5 Giddens 1991/1997, se t ex s 68 f, 96 f, 106, Leccardi

18 mellan erfarenhet och förväntan Syfte och frågeställningar I en livsberättelse artikuleras en enskild människas personliga upplevelser och uppfattningar. Samtidigt formas varje livsberättelse också i relation till en social och kulturell kontext. 7 Varje människa hämtar sina referenser, tolkningar, önskningar och mål från sin kulturella samtid. Samtidigt formar hon utifrån egna erfarenheter sin egen individuella version av denna samtid. Dessa individuella versioner är dock inte mer individuella än att de också återspeglar tydliga kollektiva mönster både med avseende på hur berättelserna utformas och vad de uttrycker. Vid studier av livsberättelser är det viktigt att rikta ljuset mot denna dubbelhet. Historiska och individuella förlopp är ömsesidigt beroende. De påverkar och speglar alltid varandra. Med utgångspunkt i detta och det som tidigare sagts om förändrade kulturella innebörder av att bli och vara vuxen och om den bärande roll ett mer eller mindre reflekterat förhållningssätt till dåtid, nutid och framtid spelar i vuxenblivandet, kan avhandlingens syfte och ett antal frågeställningar formuleras: Syftet med avhandlingen är att undersöka hur ett antal unga människor berättar om och reflekterar över sina liv och hur olika betydelser av att bli vuxen konstrueras i deras livsberättelser. För att söka svar på detta låter jag arbetet kretsa kring följande frågor: På vilka sätt samspelar erfarenhet och förväntan i de intervjuade ungdomarnas livsberättelser? Hur relaterar ungdomarna sina berättelser till dominerande kulturella narrativer? Hur konstrueras betydelser av att bli och vara vuxen i deras livsberättelser, och hur förändras dessa konstruktioner över tid? 7 Thorsen 1998, s

19 Inledning Avhandlingens disposition Avhandlingen är indelad i nio kapitel. I detta första kapitel har jag lagt en grund för undersökningen genom en snabbskiss av det forskningsmässiga sammanhang som studien ingår i, samt genom att formulera syfte och frågeställningar och redogöra för avhandlingens disposition. Kapitel 2 syftar till att lägga en teoretisk grund för att diskutera intervjumaterialet som en del i en vidare kulturell och samhällelig kontext. Det gör jag genom att dels problematisera begreppen ålder, ungdom och vuxenblivande och dels kritiskt belysa och diskutera den stundtals ganska yviga diskussion kring senmodernitet som ofta refereras inom ungdomsforskningen. I kapitel 3 ger jag mitt val att anlägga ett livsberättelseperspektiv på materialet en ordentlig genomlysning. Jag mejslar också ut de analytiska begrepp jag behöver för att kunna ta mig an empirin. Texten kan ses som ett fördjupat metodkapitel, men är minst lika mycket att betrakta som ett försök till en teoretisk förståelse av livsberättelsen som företeelse och av olika sätt att närma sig den vetenskapligt. I kapitel 4 delger jag läsaren förutsättningarna för min egen studie. Jag presenterar intervjumaterialet och diskuterar i anslutning till det urval, kontext, metod, etik och framställning. I kapitel 5 ger jag mig i kast med empirin. I detta och nästföljande kapitel fokuserar jag ungdomarnas erfarenhetsrum, det vill säga hur de förstår sitt förflutna. I detta kapitel gör jag det genom att undersöka hur de väljer ut och skildrar enskilda händelser inom ramen för en längre berättelse om det egna livet och därmed också om vuxenblivandet. I kapitel 6 analyserar jag två sinsemellan ganska olika livsberättelser i sin helhet. Jag är intresserad av hur ungdomarna länkar samman enskilda händelser till en intrig och hur denna intrig kan förstås i egenskap av livsloppsbeskrivning respektive meningskonstruktion. Jag undersöker också vad de två livsberättelserna har att säga om olika sätt att bli och vara vuxen. I kapitel 7 undersöker jag ungdomarnas förväntanshorisonter, eller föreställningar om framtiden. Jag gör det med avseende på hur framtidsperspektiv av olika slag dels vävs in i intervjuerna och dels samspelar 23

20 mellan erfarenhet och förväntan med tidigare erfarenheter och impulser av andra slag. En fråga i detta kapitel är också vilket handlingsutrymme ungdomarna tilldelar sig själva i förhållande till framtiden: I vilka avseenden och i vilken grad tror de sig kunna forma sina framtida vuxna liv? I kapitel 8 undersöker jag hur ungdomarna blickar tillbaka på och utvärderar sina liv. Viljan att göra detta inom ramen för en livsberättelse sägs tendera att öka med stigande ålder. Jag är intresserad av i vilken grad och på vilka sätt detta tar sig uttryck i ungdomarnas berättelser, och av vad sådana reflektioner har att säga om deras vuxenblivande. I det nionde och sista kapitlet för jag samman resultat från de olika kapitlen i en sammanfattande diskussion kring ungdomars sätt att berätta om sina liv i termer av dåtid, nutid och framtid och om de starka life-scripts som utgör återkommande inslag i sådant berättande. Därefter diskuterar jag betydelser av klass, kön och föreställningar kring olika platser i berättelserna. Jag går sedan in på frågan om vad dessa livsberättelser på ett mera övergripande plan har att säga om unga människors förståelse av att bli och vara vuxna. 24

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling Jytte Rüdiger & Peter Waara 1 1. Inledning Vägen till ett vuxenliv beskrivs idag som en icke linjär process där tidigare etablerade modeller för ungdomars

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter. Lotta Svensson

Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter. Lotta Svensson Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter Lotta Svensson Linköping Studies in Arts and Science No. 359 Linköping Studies in Education and Psychology No. 109 Linköping

Läs mer

Barns vardag med knapp ekonomi En studie om barns erfarenheter och strategier

Barns vardag med knapp ekonomi En studie om barns erfarenheter och strategier Barns vardag med knapp ekonomi En studie om barns erfarenheter och strategier Acta Wexionensia Nr 137/2008 Vårdvetenskap och socialt arbete Barns vardag med knapp ekonomi En studie om barns erfarenheter

Läs mer

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Av Jessica Gustafsson Ht-2010 Handledare: Norma Montesino ABSTRACT Author: Jessica Gustafsson Title: Between two worlds to be young, female

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Idén om medarbetarskap

Idén om medarbetarskap Idén om medarbetarskap En studie av en idés resa in i och genom två organisationer Karin Kilhammar Linköping Studies in Arts and Science No. 539 Linköping Studies in Behavioural Science No. 159 Linköpings

Läs mer

Om jag fick önska då bygger jag mig nog en kåk

Om jag fick önska då bygger jag mig nog en kåk Om jag fick önska då bygger jag mig nog en kåk Tankar och önskningar hos ungdomar i gymnasiesärskolan och deras föräldrar om framtida boende och fritid FoU meddelande 2005:1 1 Institutionen för individ

Läs mer

En studie om ungdomar och deras bilder i två olika miljöer

En studie om ungdomar och deras bilder i två olika miljöer 205 06 Malmö, Sweden www.mah.se malmö h ögs k ola 2 0 1 0 Malmö högskola En studie om ungdomar och deras bilder i två olika miljöer M A L M Ö S T U D I E S I N E D U C A T I O N A L S C I E N C E S N o

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Småbarnstiden tar ju aldrig slut

Småbarnstiden tar ju aldrig slut FoU-rapport 2009-03 Småbarnstiden tar ju aldrig slut Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat Anette Högberg Denna rapport kan beställas

Läs mer

Du blir aldrig färdig och det är som det ska

Du blir aldrig färdig och det är som det ska Master of Science Gestalt Psychotherapy Du blir aldrig färdig och det är som det ska En studie om vuxnas identitet Maria Delmar Januari 2003 Handledare Sari Scheinberg 1 Innehåll 1. Inledning och syfte

Läs mer

Rätten att definiera sig själv i mötet

Rätten att definiera sig själv i mötet Rätten att definiera sig själv i mötet Livsberättelser av lärarstudenter med annan etnicitet än svensk i mötet med svenska skolan och samhället Mirja Betzholtz Examensarbete 15 högskolepoäng Vårterminen

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Jag är en normal kille liksom. att göras och göra sig till ridsportkille

Jag är en normal kille liksom. att göras och göra sig till ridsportkille Eva Linghede och Håkan Larsson Jag är en normal kille liksom att göras och göra sig till ridsportkille Förord Våren 2010 arrangerade Svenska Ridsportförbundet en endagskonferens på Hotell Radisson, Arlanda

Läs mer

Genus tar plats i förskolan en forskningscirkel med förskollärare om genus och förskoledidaktik. Lotta Escoto

Genus tar plats i förskolan en forskningscirkel med förskollärare om genus och förskoledidaktik. Lotta Escoto rapport i FORSKNINGSCIRKELn Genus tar plats i förskolan en forskningscirkel med förskollärare om genus och förskoledidaktik Sofi Arvanitis Lotta Escoto Emelie Lysholm Juliana Mousawi Srdjan Valka Therese

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Jag sa att jag älskade han men jag har redan sagt förlåt för det

Jag sa att jag älskade han men jag har redan sagt förlåt för det Linköping Studies in Pedagogic Practices No. 18 Linköping Studies in Education and Social Sciences No. 3 Jag sa att jag älskade han men jag har redan sagt förlåt för det Ålder, genus och sexualitet i skolans

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Att göra sig gällande

Att göra sig gällande Att göra sig gällande Mångfald i förskolebarns kamratkulturer Anna Olausson Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå 2012 Doktorsavhandlingar i Pedagogiskt arbete, nr 44 Distribution: Institutionen

Läs mer