Uppskattning av samhällskostnader för bostäder på grund av skillnader i byggregler mellan de nordiska länderna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppskattning av samhällskostnader för bostäder på grund av skillnader i byggregler mellan de nordiska länderna"

Transkript

1 NORDIC INNOVATION PUBLICATION 2012:06 // APRIL 2012 Uppskattning av samhällskostnader för bostäder på grund av skillnader i byggregler mellan de nordiska länderna

2 2 UPPSKATTNING AV SAMHÄLLSKOSTNADER FÖR BOSTÄDER Uppskattning av samhällskostnader för bostäder på grund av skillnader i byggregler mellan de nordiska länderna Author Anders Gustafsson SP Trätek Tel.: (0) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Skeria 2 SE SKELLEFTEÅ Tel.: (0) Printed on environmentally friendly paper. Publisher Nordic Innovation Stensberggata 25, NO-0170 Oslo, Norway Nordic Innovation publication 2012:06 ISBN (Print) ISBN (URL: This publication can be downloaded free of charge as a pdffile from Other Nordic Innovation publications are also freely available at the same web address. Layout: Nordic Innovation Production: Allkopi Copies: 150 Cover photo: istockphoto.com Copyright Nordic Innovation, Oslo All rights reserved. This publication includes material protected under copyright law, the copyright for which is held by Nordic Innovation or a third party. Material contained here may not be used for commercial purposes. The contents are the opinion of the writers concerned and do not represent the official Nordic Innovation position. Nordic Innovation bears no responsibility for any possible damage arising from the use of this material. The original source must be mentioned when quoting from this publication. 241 NORDIC ECOLABEL Printed matter 480

3 PÅ GRUND AV SKILLNADER I BYGGREGLER MELLAN DE NORDISKA LÄNDERNA 3 Table of contents 1. Inledning 4 2. Allmänt 5 3. Metod för beräkning av samhällskostnader 6 4. Uppskattade kostnader ur företagens synvinkel 7 5. Indirekta kostnader och ökad konkurrens 10 Resultat och slutsatser 13 Notes 15

4 4 UPPSKATTNING AV SAMHÄLLSKOSTNADER FÖR BOSTÄDER 1. Inledning SP Trätek har på uppdrag av Nordic Innovation genomfört uppskattning av samhällskostnader på grund av skillnader i byggregler mellan länderna i Norden. Arbetet är baserat på de jämförelser och sammanställningar som genomfördes i projektet Harmonisering av de nordiska träbyggreglerna från Syftet med projektet var att analysera de krav som gäller för träbyggnader i de nordiska länderna, genom en konkret jämförelse och belysning av kraven och hur de skiljer sig åt. Många av de skillnader som presenterades är dock allmängiltiga även för andra byggmaterial och metoder.

5 PÅ GRUND AV SKILLNADER I BYGGREGLER MELLAN DE NORDISKA LÄNDERNA 5 2. Allmänt Omvandling inom byggandet från lokala byggare och leverantörer, till internationella leverantörer av byggprodukter eller hela hus innebär krav på en mera likriktad byggprocess. Nationella byggregler komplicerar dock försäljning av kompletta hus och komponenter mellan länderna även inom Norden Anpassningen till en ny marknad tar dock tid och medför ofta höga kostnader. Det är därför viktigt att underlätta för företag att nå större marknader. Undanröjande av hinder i form av skillnader i byggregler kan förenkla för företag att nå en större marknad, få bättre lönsamhet och därmed möjlighet att utveckla nya innovativa, konkurrenskraftiga produkter. Många produkter i byggandet är lämpliga att tillverka i fabrik och montera i element eller moduler på byggarbetsplatsen. Det fördelaktigaste är att inte behöva ändra i utförandet beroende på i vilket land huset ska byggas. En liten skillnad i till exempel dimension eller mått kan få konsekvenser för både inköp och lager, samt konstruktion och tillverkning. Detta kan i sin tur påverka boendekostnaden, genom det extra material och arbete som behövs för varje liten skillnad mellan husen. Konsekvenserna på grund av olikheter i byggreglerna är att husföretag ändrar sina hus så att man tillverkar olika husmodeller anpassade för varje land, samt att mycket arbete går åt till att diskutera lösningar med lokala myndigheter. Inom bostadsbyggandet strävar man efter att pressa kostnaderna, och ett sätt är att skapa en rationell byggproduktion. För en rationellare produktion kunde alternativet vara att ta fram en gemensam nordisk husmodell som täcker in alla skillnader genom att alltid välja maxvärden. Detta blir dock dyrare hus eftersom alla hus på några punkter blir överdimensionerade. Det kan då vara svårt att konkurrera lokalt med hus byggda för just den marknaden i det landet. Plan- och bygglagarna som utgör grunden för byggreglerna i de nordiska länderna utgår från EG:s Byggproduktdirektiv. Lagstiftningen moderniseras kontinuerligt, och revideringar av byggreglerna görs fortlöpande för att ta till vara nya kunskaper, produkter och konstruktioner, ändrade ekonomiska och sociala förhållanden, eller nya byggprodukter eller metoder som kräver nya förhållanden. Lagarna är till största delen funktionsbaserade, och har få detaljerade krav på utförandet. Dessa återfinns till största delen som råd och anvisningar som kan eller bör följas för att uppnå efterfrågad funktion. För vissa regler kan något land ha valt ett mer tekniskt krav i stället för ett funktionskrav. Ofta är det svårt att frångå råd och anvisningar, speciellt när det gäller måttkrav och utformning.

6 6 UPPSKATTNING AV SAMHÄLLSKOSTNADER FÖR BOSTÄDER 3. Metod för beräkning av samhällskostnader En metod att beskriva de ekonomiska konsekvenserna för samhället på grund av skillnader i byggregler är att genomföra en speciell kalkyl av dels direkta kostnader, dels indirekta kostnader. I brist på omfattande underlag måste bedömningarna göras med ett antal antaganden. Uppskattningen av de direkta kostnaderna kan hämtas från det frågeformulär som sändes till ett antal företag som har handel över gränserna. Genom att ta ett vägt medelvärde av samtliga upptagna kostnader fås ett värde på förbättringspotentialen per bostad. Naturligtvis uppkommer inte alla merkostnader vid ett och samma objekt, men troligen har ett stort antal mindre kostnader inte tagits med. Förutom de direkta kostnaderna kan det förväntas kostnadsbesparingar av indirekt art och avser extra projekteringskostnader, felkostnader och kostnader på grund av dålig konkurrens. Uppskattningen av de indirekta kostnaderna kan hämtas från olika studier där projekteringskostnader och felkostnader från enskilda byggprojekt har studerats. Uppskattning av kostnader för dålig konkurrens kan hämtas från Boverkets utredning Skärpning på gång i byggsektorn.

7 PÅ GRUND AV SKILLNADER I BYGGREGLER MELLAN DE NORDISKA LÄNDERNA 7 4. Uppskattade kostnader ur företagens synvinkel Ett sätt att uppskatta merkostnader på grund av skillnader i byggregler är att utgå från företagens problem, eftersom det är i företagens dagliga verksamhet som problemen dyker upp och ställer till besvär. Regler och anvisningar som påverkar husföretagen gäller bland annat planmått vid utformning av bostäder, beräknings- och dimensioneringsregler samt produkter till byggnader. I det tidigare genomförda projektet, 2008,skickades ut ett frågeformulär till företagen där de fick beskriva sina upplevda problem. De fick även bedöma problemens konsekvenser. Frågeformuläret var tänkt att fånga upp alla tänkbara frågeställningar som kunde vara aktuella för projektet. Företagen fyllde i frågeformuläret så att deras problem kom med i projektet. Det kunde vara regler eller krav som ger problem och extra arbete/kostnader för att husen ska bli accepterade av myndighet eller byggherre i annat land. Kostnaderna per lägenhet, ytenhet eller liknande kunde specificeras, alternativt anges med en uppskattning som liten < 200, måttlig eller stor >1000. Ett 10-tal bygg- och husföretag svarade på formuläret. Resultatet från frågeformuläret redovisas i Tabell 1. Arbetet koncentrerades utifrån detta på frågorna om fukt, tillgänglighet, dimensionering, tak och energi. Brand, arkitektens roll och arbetsmiljöfrågor, bedömdes ligga utanför projektets ram, och behandlas inom andra projekt.

8 8 UPPSKATTNING AV SAMHÄLLSKOSTNADER FÖR BOSTÄDER Tabell 1: Resultat från frågeformulär (2008) Typ av hinder Andel företag (%) Bedömd kostnad/ lägenhet Brand Fukt, våtrum, yttervägg 55 <200 Tillgänglighet, rum, badrum, handikappanpassning 45 <200 Räckeshöjder, steghöjder 30 <200 Eurokod 5, dimensionering, statiska beräkningar 45 >1000 Snözoner Takstolar c/c, beräkning, generalskarv, underlagstak 55 >1000 U-värden, isolering vind och vägg, energiberäkning, värmebehovsberäkning 55 <200 Tätning fönster/bleck, vägg Taksäkerhet, fasadstege 15 <200 Måttregler BOA mm, måttsättning 30 <200 Transport fordonslängd Typgodkännande 15 (ej angiven) Materialegenskaper 15 (ej angiven) Bygglov, byggprocess, arkitektens roll 30 <200 Arbetarskydd 15 (ej angiven) Viktat medelvärde, ( <200, satt till 100 ) ( , satt till 600 ), ( >1000 satt till 1000 ) 320 Exempel: Skillnader i trappstegshöjd Tillverkare av prefabricerade hus är ibland tvungna att ha två olika trapptyper enbart på grund av små skillnader i kraven på trappstegshöjd (10 mm), vilket för en normaltrapp kan ge ett extra trappsteg. Det ger naturligtvis ökade kostnader för tillverkaren och leverantörer. Kostnaderna omfattar inköp, lagring, projektering och risk, se Figur 1. Increasing costs because of mistakes +10 % - 40 % Increasing storage costs +4 % Increasing costs for purchase +10 % Obstacle: different size of the riser Figur 1. Ökade kostnader på grund av skillnader i trappstegshöjd

9 PÅ GRUND AV SKILLNADER I BYGGREGLER MELLAN DE NORDISKA LÄNDERNA 9 Kostnaden för trappan kan öka 15 % 30 % enbart på grund av små skillnader i kravet på maximal trappstegshöjd (10 mm) utan någon större nytta för bostadsägaren. Logiska förklaringar till måttkrav saknas många gånger, beroende på tradition. Tabell 2 Exempel på merkostnader på grund av skillnader i byggregler Produkt (inköpskostnad) Trappor (2000 / bostad) Värmepumpar (2000 /bostad ) Dörrar (1500 /bostad ) Inköp (10 %) (7,5 %) +150 (10%) Lagringskostnader Felkostnader* *Behandlas under indirekta kostnader

10 10 UPPSKATTNING AV SAMHÄLLSKOSTNADER FÖR BOSTÄDER 5. Indirekta kostnader och ökad konkurrens Med indirekta kostnader i denna rapport avses delar i byggandet som kan anses vara av mera generell karaktär såsom, påverkan på projektering, mängden fel i byggen samt påverkan på konkurrens. 5.1 Projektering Projekteringens andel av produktionskostnaden kan variera från 4-10%, beroende på byggets storlek och komplicitet. Skillnader i byggregler innebär att projektörer måste införskaffa mera information vilket i sin tur ger extra projekteringskostnader men även risken för felprojektering ökar. I detta fall har merarbete på grund av extra projekteringskostnader uppskattats till 2%. Det skulle innebära en ökad kostnad per bostad med ca 0,06*0,02* = 196 om produktionskostnaden antas till per bostad. 5.2 Felkostnader, generellt Det har utförts ett antal studier av felkostnader 1 av olika byggprojekt. Studierna avser entreprenader men kan även till vissa delar antas gälla för småhusindustrin. Kostnader för fel består av byggföretagens tidsförluster och byggherrens (kundens) tidsförluster. Till detta kommer den direkta kostnaden för att åtgärda felen. Studierna visar att enbart kostnaden för tidsförluster uppgick till SEK per bostad och tillkommer kostnader för faktiska kostnader för att åtgärda felen, följdeffekter och kostnader för andra aktörer. Kostnaden för att åtgärda felen har i studierna beräknats till ca 4,4 % av produktionskostnaden. Största delen av fel som kan hänföras till skillnader i byggregler kan troligen spåras till projekteringsstadiet. I genomförda fallstudier har ca 26 % kunnat hänföras till projekteringsfel. Det skulle innebära att projekteringsfel uppgår till ca 1,14 % av produktionskostnaden. Frågeställning blir då hur stor andel av projekteringsfelen som kan hänföras till skillnader i byggregler. Antas en 10% ökning av felprojektering på grund av skillnad i byggregler och att produktionskostnaden för en bostad uppgår till ca ger det en felkostnad av 187 / bostad. Tabell 3 Felkostnader per bostad på grund av skillnader i byggregler Uppskattad felkostnad per bostad Tidsförluster 1710 SEK/bostad 3800 SEK/bostad 1 Kvalitetskostnader på 90-talet, Chalmers Report 49 Fel och brister i nya bostäder, Boverket 2007

11 PÅ GRUND AV SKILLNADER I BYGGREGLER MELLAN DE NORDISKA LÄNDERNA Ökad konkurrens Ökad konkurrens har varit ett nyckelord i många sammanhang och har en stor betydelse för att minska kostnaden för boendet. Erfarenheter 2 visar dock att det är inte alltid som avregleringar ger ökad konkurrens med lägre priser och högre kvalitet. Exempel är avregleringarna inom områden som tele, el, bank och taxi. I detta fall kan nog detta förväntas om samhället medvetet skapar en spelplan med klara spelregler. Konkurrens bygger på ett brett utbud av leverantörer (byggare, entreprenörer). Reell konkurrens förutsätter att det finns information. Utan god information om regler och förordningar kan det aldrig uppstå reell konkurrens. I boken Skärpning på gång i byggsektorn 3 har författaren beskrivit möjliga produktionskostnadssänkningar, se Tabell 4. Tabellen visar på förväntade kostnadsminskningar för industriellt byggande jämfört med normalt platsbygge. Där har ökad konkurrens uppskattats ge en kostnadsbesparing av ca 6%. Tabell 4 Uppskattade kostnadsbesparingarpå grund av industriellt byggande Delområden Möjliga produktionskostnadssänkning Lägre kostnad hos slutkund i praktiken Taxor, avgifter, mark 0-5 % cirka 5 % Byggherrekostnader 0-10 % cirka 8 % Entreprenader 0-20 % cirka 12 % Konkurrensen 0-10 % cirka 6 % Energihushållning 0 % cirka 5 % Industrialisering 0-10 % cirka 4 % Summa 40 % För en bostad med produktionskostnad av kan kostnaden för dålig konkurrens uppskattas till 0,06* = Hur stor av detta som kan hänföras till skillnader i byggregler är svårt att uppskatta då ökad konkurrens beror av många andra faktorer, typ av byggobjekt, geografisk läge, m.m. En försiktig bedömning kan dock vara att 1% bör kunna hänföras till skillnader i byggregler. Det skulle ge en kostnad av ca 1640 /bostad. Beräkning av merkostnader på grund av skillnader i byggregler baseras på värden för en bostad. Beräkning av samhällskostnader bestäms av nyproduktionen av bostäder per år. För att bedöma hur stor andel som berörs av skillnader i byggregler har följande antaganden gjorts: Direkta kostnader avser enbart småhus med beaktande av industriell tillverkning. Indirekta kostnader och ökad konkurrens antas omfatta all nyproduktionen. Uppskattning av potentiell kostnadsbesparing för Sverige, år 2009, återges i tabell på nesta sidan. 2 Planering, byggande och förvaltning av bostäder under konkurrens, KTH Boverkets Byggkostnadsforum, Fredrik von Platen 2009

12 12 UPPSKATTNING AV SAMHÄLLSKOSTNADER FÖR BOSTÄDER Tabell 5 Uppskattning av merkostnader på grund av skillnader i byggregler, för Sverige år 2009 Småhus (antal*kostnad), Flerfamiljshus (antal*kostnad) Direkta kostnader 8400*320= Indirekta kostnader Projektering, extra 8400*196= *196= Felkostnader 8400*187= *187= Konkurrens 8400*1640= *1640= Summa Baseras detta på totala antalet nyproducerade bostäder i Sverige under 2009 skulle det innebära en genomsnittlig merkostnad på 2135 per bostad.

13 PÅ GRUND AV SKILLNADER I BYGGREGLER MELLAN DE NORDISKA LÄNDERNA 13 Resultat och slutsatser Samhällets kostnader för skillnader i byggregler för nyproducerade bostäder, i Sverige år 2009, kan uppskattas till miljoner Euro per år. Den klart dominerande andelen avser de indirekta kostnader och brist på konkurrens om uppkommer på grund av skillnader i regelverket. Kostnaden för en nyproducerad bostad skulle då bli ca Euro. Likartade siffror kan förväntas gälla även för övriga länder i Norden. 4 Merkostnaden fördelar sig enligt följande: Total (24000 lgh), Per bostad, Direkta kostnader Indirekta kostnader Extra projektering Felkostnader Liten konkurrens Summa Bedömning av samhällskostnader för enskilda delar i byggprocessen är ett omfattande arbete och där det finns stora osäkerheter. De framtagna uppskattningarna ger dock en fingervisning av vilka kostnader som kan hänföras till skillnader i byggregler. De indirekta kostnaderna utgör ca 80 % av totala kostnaden och kan hänföras till minskad konkurrens och felkostnader. Varje ny norm, byggregel som särskiljer de nordiska länderna minskar konkurrensen och medför färre antal konkurrenter. Övriga faktorer så som, rationaliseringseffekter, marknadspåverkan har inte inräknats i kalkylen, då de är svåra att generalisera och kvantifiera. För andra byggprojekt som kontor, lokaler, industrilokaler, konstbyggnader och andra anläggningsarbeten kan likartade effekter förväntas. 4 Enligt Housing Statistics in the European Union 2010 var nyproduktionen av bostäder i Danmark st., Finland st., Sverige st., för Norge och Island saknas uppgifter.

14 14 UPPSKATTNING AV SAMHÄLLSKOSTNADER FÖR BOSTÄDER Notes

15 PÅ GRUND AV SKILLNADER I BYGGREGLER MELLAN DE NORDISKA LÄNDERNA 15 Notes

16 Nordic Innovation is an institution under Nordic Council of Ministers that facilitates sustainable growth in the Nordic region. Our mission is to orchestrate increased value creation through international cooperation. We stimulate innovation, remove barriers and build relations through Nordic cooperation NORDIC INNOVATION, Stensberggata 25, NO-0170 Oslo // Phone (+47) // Fax (+47) //

Harmonization of building regulations in the Nordic countries for wooden houses

Harmonization of building regulations in the Nordic countries for wooden houses NORDIC INNOVATION REPORT 2012:05 APPENDIX 1 // OCTOBER 2008 Harmonization of building regulations in the Nordic countries for wooden houses Harmonisering av de nordiska träbyggreglerna Delrapport 1: Trähusindustrins

Läs mer

Harmonisering av de nordiska ländernas träbyggregler Trähusindustrins problem och byggreglernas krav

Harmonisering av de nordiska ländernas träbyggregler Trähusindustrins problem och byggreglernas krav Harmonisering av de nordiska ländernas träbyggregler Trähusindustrins problem och byggreglernas krav Anna Pousette, Anders Gustafsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Trätek SP Rapport 2008:45

Läs mer

Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår?

Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår? Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår? Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår? Examensarbete inom Civilingenjörsprogrammen Väg och vattenbyggnad och Industriell ekonomi ANNA REHNBERG

Läs mer

D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader

D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader Stefan Dehlin, 2012 10 12 (reviderad 2012-11-14) The sole responsibility for the

Läs mer

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Boverket juni 2013 Titel: Förslag på

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nu är det dags att gå från ord till handling!...

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Sök Er ej till Stockholm

Sök Er ej till Stockholm UPPSATSER FRÅN KULTURGEOGRAFISKA INSTITUTIONEN juni 2012 Sök Er ej till Stockholm - Om sambandet mellan bostadsbrist och tillväxt Lena Kavander Affisch från Stockholms stads officiella kampanj år 1946.

Läs mer

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet 2010:26 Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet MISSIV DATUM DIARIENR 2010-11-15 2010/105-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-03 IJ2010/1005/DISK Regeringen Integrations-

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv En miljösystemstudie för avfallsförbränningen i Linköping med fokus på klimatpåverkan 2012-02-14 Sammanfattning Att minska uppkomsten av avfall,

Läs mer

Köldbryggor i lågenergihus

Köldbryggor i lågenergihus Byggnadssystemens inverkan på transmissionsförluster Mikael Danebjer Tomas Ekström Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,

Läs mer

Rapport. Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi. Fou-Väst Rapport 0507. Ett projekt inom FoU-VÄST

Rapport. Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi. Fou-Väst Rapport 0507. Ett projekt inom FoU-VÄST Rapport 0507 Slöseri i byggprojekt Behov av förändrat synsätt Ett projekt inom FoU-VÄST i samverkan med Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi 1 Slöseri i byggprojekt.

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland Datum 2012-01-16 Diarienummer 1271-5280/2011 PM I denna PM redovisas en jämförelse mellan aktuella energiregler för nya byggnader i de Nordiska länderna och Tyskland. I Sverige återfinns energireglerna

Läs mer

Fånga tidstjuvarna och bygg bort bostadsbristen

Fånga tidstjuvarna och bygg bort bostadsbristen Fånga tidstjuvarna och bygg bort bostadsbristen ! Brist på bostäder hot mot tillväxten I Boverkets årliga mätning uppskattas att 60 procent av Sveriges befolkning bor i en kommun som lider av bostadsbrist.

Läs mer

Matavfallsmängder i Sverige

Matavfallsmängder i Sverige Matavfallsmängder i Sverige Rapporter Rapporter om matavfallstatistik finansierade av Naturvårdsverket: Stare Malin, Johansson Malin, Dunsö Olof, Stenmarck Åsa, Sörme Louise, Jensen Carl, (2013), Förbättrade

Läs mer

Kvadratmeter per barn Ett planeringsverktyg som mäter kvalitet?

Kvadratmeter per barn Ett planeringsverktyg som mäter kvalitet? Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Kvadratmeter per barn Ett planeringsverktyg som mäter kvalitet? Elin Normann Bjarsell Självständigt arbete 30 hp Landskapsarkitektprogrammet

Läs mer

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft 2012-02-20 Ecoplan på uppdrag av Power Väst Sammanfattning När man från offentligt håll skall satsa för att skapa nya jobb, väljer man gärna att

Läs mer

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser Rapport 2011:31 Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Boverket september 2011 Titel: Lägsta

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme samhällsekonomisk analys av fjärrvärme SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS AV FJÄRRVÄRME rapport 2013:5 lcertifikatsystemet så hade elanvändningen varit lägre, samtidigt som gen av värmepumpar hade varit högre. Vi

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Rapport 2011:2. Miljöindikatorer för byggoch fastighetssektorn

Rapport 2011:2. Miljöindikatorer för byggoch fastighetssektorn Rapport 2011:2 Miljöindikatorer för byggoch fastighetssektorn 1993 2007 Miljöindikatorer för byggoch fastighetssektorn 1993 2007 Boverket februari 2011 och miljö, SCB, Stockholm Titel: Miljöindikatorer

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

Varför byggs det inte fler bostäder?

Varför byggs det inte fler bostäder? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 103 Varför byggs det inte fler bostäder? - En studie av de problem och hinder

Läs mer