ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2014

2 ZENIT I KORTHET Strategi: Lång/kort global aktiefond Startdag: 1 juli 1996 Förvaltningsansvarig: Martin Jonsson FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning Avkastningsnivå: Högre riskjusterad avkastning än en traditionell aktieportfölj Korrelation med aktiemarknaden: Låg AVGIFTER OCH TECKNING Fast arvode: 1,0 procent per år, debiteras kvartalsvis Prestationsbaserat arvode: 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger den så kallade avkastningströskeln 1), debiteras månadsvis Inträdesavgift: Ingen Teckning/inlösen av andelar: Månadsvis 2) Minimiinvestering: kronor vid första teckningstillfället, därefter minst kronor per teckningstillfälle TILLSYN Tillståndsgivande myndighet: Finansinspektionen. Fondbolaget erhöll tillstånd att utöva fondverksamhet den 19 maj 1999 och omauktoriserades den 6 februari Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Revisorer: KPMG AB, Anders Bäckström och Mats N ordebäck, SN:s Revisorer AB FONDBOLAG Zenit Asset Management AB Organisationsnummer: Fond under förvaltning: Zenit Ägare: Brummer & Partners AB (71 procent), portföljförvaltare och ledande befattnings havare (29 procent) Aktiekapital: kronor Adress: Norrmalmstorg 14, Box 7030, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Kontakt: Client Desk (B & P Fund Services AB) Verkställande direktör: Stefan Löhr Styrelse: Svante Elfving, Martin Jonsson, Per Josefsson (ordförande), Stefan Löhr och Ola Paulsson Chief Compliance Officer: Joakim Schaaf (B & P Fund Services AB) Oberoende riskkontrollansvarig: Sam Nylander (B & P Fund Services AB) 1) Avkastningströskeln (se ordlistan) räknas fram med hjälp av fondens tröskelräntesats, som utgörs av genomsnittet av Riksbankens fixing av räntan på 90-dagars svenska statsskuldväxlar. F onden t illämpar high watermark, vilket innebär att andelsägare endast erlägger prestationsbaserat a rvode då eventuell underavkastning i förhållande till avkastningströskeln från tidigare perioder har återhämtats. 2) Blankett och information om datum för teckning respektive inlösen kan beställas hos fondbolaget eller hämtas via fondens webbplats.

3 ZENITS HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI TILL 30 JUNI 2014 Styrelsen och verkställande direktören för Zenit Asset Management AB får härmed avge följande halvårsrapport för f onden Zenit för perioden 1 januari till 30 juni Om Brummer & Partners...4 Förvaltarna har ordet...5 Förvaltningsfilosofi och placeringsinriktning...5 Positivt halvårsresultat...5 Mindre quantitative easing samt spekulationer om räntehöjning i USA...5 ECB infriar förväntningarna...6 Frågetecken kring Kinas tillväxttakt...6 Stark börsutveckling i Norden...7 Zenits utveckling under det första halvåret...7 Portföljrisker och riskhantering...7 Övrigt...8 Utsikter...8 Förvaltningsberättelse...10 Räkenskaper...12 Balansräkning...12 Fondförmögenhet (finansiella instrument)...14 Redovisningsprinciper...22 Övrig information...23 Förändring av fondförmögenhet...23 Andelsvärde...23 Rapport avseende översiktlig granskning av halvårsrapport...24 Förvaltningsorganisation...25 Ordlista...26 Zenit är en specialfond enligt 1 kap 1 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Zenit är följaktligen inte en så kallad UCITS-fond. Andelarna i Zenit har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i något annat land och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant er bjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Zenit Asset Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen i denna rapport ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att teckna andelar i fonden utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och riskerna förknippade därmed. I samband med en sådan bedömning ska envar förlita sig endast på den information som finns i fondens faktablad och informationsbroschyr. Dessa går att ladda ner från Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Zenit Asset Management AB tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder.

4 Om Brummer & Partners Brummer & Partners är en ledande europeisk hedgefondförvaltare som samlar förvaltare med olika förvaltningsstrategier i en företagsgrupp. Vår affärsidé är att erbjuda väldiversifierad förvaltning med målet att åstadkomma god riskjusterad absolut avkastning, oberoende av utvecklingen på kapitalmarknaden. Tillsammans förvaltar vi 121 miljarder kronor 1) på uppdrag av privatpersoner, företag och institutionella investerare. Brummer & Partners har kontor i sex länder och huvudkontor i Stockholm. Gruppen har cirka 400 anställda. Vår affärsmodell bygger på entreprenörskap med självständiga fondbolag som ägs gemensamt av Brummer & Partners och förvaltarna av respektive fond. Brummer Multi- Strategy är en väldiversifierad portfölj av gruppens hedgefonder där fonderna inte följer varandra sinsemellan, något som gagnar såväl våra kunder som fondbolagen inom gruppen. Visionen är att skapa en diversifierad hedgefondfirma och affärsmodellen har visat sig attraktiv för skickliga fondförvaltningsteam som uppskattar vår samlade erfarenhet och solida infrastruktur. Såväl Brummer & Partners som förvaltarna investerar egna besparingar i fonderna, vilket skapar intressegemenskap mellan förvaltarna, Brummer & Partners och våra kunder. Fonderna förvaltas oberoende av varandra under ledning av den förvaltningsansvarige för respektive fond. Brummer & Partners första fond Zenit startades den 1 juli 1996 som Sveriges första hedgefond. Redan vid Brummer & Partners start 1995 hade vi en tydlig idé om att erbjuda kapitalförvaltning med fokus på absolut avkastning, något som inte erbjöds på den svenska marknaden vid den tiden. Med Zenit blev vi pionjärer inom hedgefondförvaltning i Sverige och banade vägen för en helt ny bransch i landet. Sedan dess har Brummer & Partners utvecklats till att bli en av de ledande hedgefondförvaltarna i Europa. För arbetsgivare och privatpersoner i Sverige erbjuder vi pensionssparande genom vårt försäkringsbolag Brummer Life Försäkringsaktiebolag. Här kan pensionssparare placera i Brummer Multi-Strategy och gruppens övriga aktivt förvaltade svenska fonder, enskilt eller i kombination med ett brett utbud av indexfonder med låga eller inga förvaltningsavgifter. Brummer & Partners främsta fokus är hedgefondförvaltning som står för huvuddelen av det förvaltade kapitalet. Tillsammans med erfarna lokala förvaltare har vi också startat private equity-fonder i Bangladesh och Filippinerna, två tillväxtmarknader som bedöms vara särskilt intressanta. Med dessa fonder blev Brummer & Partners den första internationella aktören att investera i onoterade innehav via fonder inriktade på Bangladesh respektive Filippinerna. Gruppens fonder har uppdragit värdering samt kontroll av andelsägarregister åt tredje part för att säkerställa en oberoende kontrollfunktion. 2) Därutöver stödjer Brummer & Partners helägda dotterbolag B & P Fund Services AB ( BFS ) fondbolagen och försäkringsbolaget med infrastruktur och administrativa tjänster inom områdena distribution, ekonomi, administration, juridik, regelefterlevnad och kundservice till bolagen inom gruppen. Utöver den värdering som görs av tredje part genomför även BFS daglig värdering, riskmätning och riskkontroll av gruppens fonder och försäkringsbolag. BFS står under Finansinspektionens tillsyn som ett värdepappersbolag enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Långa/korta aktier Fonder som ingår i Brummer Multi-Strategy Manticore TMT Futuris Europa Marknadsneutrala aktier Zenit Global Carve Global Krediter & aktier Archipel Global Canosa Navegar Filippinerna Global Nektar Global Lynx Systematisk makro Observatory Global Frontier Bangladesh Private Equity Övriga fonder Makro, FX & RV Kredit 1) Per 30 juni ) Gäller ej de svenska Lynx-fonderna. Gruppens fonder med utländsk hemvist värderas av tredje part genom respektive fonds administratör. Brummer M ulti- Strategy investerar i Lynx (Bermuda) som värderas och administreras externt av HSBC. 4

5 Förvaltarna har ordet FÖRVALTNINGSFILOSOFI OCH PLACERINGS INRIKTNING Zenit är en absolutavkastande fond, även kallad hedgefond, med inriktning mot aktier och aktierelaterade finansiella instrument. Förvaltarna arbetar med en placeringshorisont på cirka sex till tolv månader. Basen för förvaltningsarbetet är fundamental aktieanalys av enskilda bolag, vilken kombineras med affärsorienterad makroekonomisk analys. Detta kompletteras av förvaltarnas uppfattning om marknadsutveckling, momentum och likviditetsaspekter. Fonden har en global inriktning med fokus på Europa och Norden. Zenits förvaltningsmål är att över tiden generera en årlig positiv avkastning till sina andelsägare. Fondens avkastning ska ha låg korrelation med den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden över tiden. Det betyder att Zenits andelsvärde kan öka eller minska oberoende av hur aktiemarknaderna utvecklas. Dessutom ska den riskjusterade avkastningen vara bättre än för en traditionell aktieportfölj. Som hedgefond utnyttjas både långa och korta positioner i förvaltningen. Ett viktigt mål är att eventuella förluster begränsas genom en riskhantering som syftar till att det insatta kapitalet kan bevaras. Denna förvaltningsfilosofi innebär att fondens avkastningsprofil blir asymmetrisk, det vill säga fonden ska över tiden visa fler vinst- än förlustperioder och i genomsnitt större vinster än förluster. POSITIVT HALVÅRSRESULTAT För det första halvåret redovisar Zenit en avkastning på 1,97 procent efter fast och prestationsbaserat arvode. F ondens ackumulerade avkastning sedan start den 1 juli 1996 uppgår till 1 167,88 procent, vilket motsvarar 15,15 procents genomsnittlig årsavkastning. Sharpe-kvoten för motsvarande period är 1,05. Halvårsresultatet är positivt och stabilt men under vårt avkastningsmål främst till följd av ett alltför lågt bidrag från enskilda bolagspositioner (alfa). Under halvåret steg MSCI:s världsindex med 5,48 procent, MSCI Europe med 4,92 procent och Stockholmsbörsen med 9,46 procent. Avkastningen på en 90-dagars statsskuldväxel uppgick till 0,37 procent. Vid halvårsskiftet var Zenits fondförmögenhet 11,5 miljarder kronor. MINDRE QUANTITATIVE EASING SAMT S PEKULATION OM R ÄNTEHÖJNING I USA Det första kvartalet inleddes svagt och BNP föll enligt preliminära siffror med 2,9 procent, till stor del som en följd av den extremt kalla vintern men även på grund av lägre sjukvårdskostnader inom den offentliga sektorn. Även industriindikatorer som ISM samt orderstatistik och arbetsmarknadsdata var under inledningen av året svaga för att sedan visa på återhämtning mot slutet av det första kvartalet. Den amerikanska centralbankens nya ledning fortsatte Frekvensfördelning sedan start Antal månadsobservationer Värdeutveckling sedan start 50 Zenit 45 SIX Return Index (SEK) Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund L/S Equity Index (USD) 40 MSCI World index (lokal valuta) 35 Index = 100 per 30 juni Månadsavkastning, % Sedan starten 1996 har Zenit redovisat en månadsavkastning på m ellan 1 och 2 procent vid 33 tillfällen. Två tredjedelar av Zenits månads observationer överstiger nollstrecket. Historiskt visar fonden därmed en asymmetrisk avkastningsprofil. Med en uppgång på 1 167,88 procent sedan starten 1996 har Zenit visat en väsentligt bättre avkastning än andra hedgefonder med lik nande inriktning. Credit Suisse Hedge Fund L/S Equity Index uppgång under perio den var 415,78 procent. Zenits korrelation med detta index har varit låg (0,25). 5

6 att minska takten på tillgångsköp och Janet Yellen, den nya centralbankschefen, kommunicerade att räntehöjningar är att vänta ungefär ett halvår efter det att obligationsköpen avslutats. En överenskommelse mellan kongressen och senaten om att tillåta högre skulder under ytterligare ett år gjorde att den politiska osäkerheten runt utökat skuldtak åter sköts på framtiden. Under det andra kvartalet visade den amerikanska ekonomin åter god tillväxt. Stark statistik över huspriser, sysselsättning och en inflation som var högre än väntat i maj ledde till alltmer spekulationer runt tidpunkten för den första höjningen av amerikanska styrräntor. Den mer positiva makroekonomiska utvecklingen medförde att den amerikanska centralbanken i juni kunde fortsätta med strategin att månadsvis minska tillgångsköpen, vilka därefter uppgick till 35 miljarder dollar i månaden. Återigen markerades dock att en räntehöjning inte är nära förestående. Marknadsräntor visar på en förväntad första räntehöjning i USA runt halvårsskiftet 2015 samtidigt som de amerikanska långa räntorna är fortsatt låga. Under det första halvåret föll den amerikanska tioårsräntan med 49 punkter till 2,51 procent. ECB INFRIAR FÖRVÄNTNINGARNA Den europeiska markoekonomiska utvecklingen under det första halvåret var blandad. Under det första kvartalet sågs en svag återhämtning i de perifera delarna av euroområdet samtidigt som Tyskland och Storbritannien visade en stark utveckling. Obligationsräntorna fortsatte att falla för bland annat Italien, Spanien och Irland vilket underlättar deras fortsatta återhämtning. Under det andra kvartalet fortsatte perifera euroländer sin återhämtning samtidigt som Storbritanniens utveckling var fortsatt stark, däremot överraskade Frankrike och till viss del även Tyskland mer negativt. Inköpschefsindex för eurozonen föll även tillbaka under det andra kvartalet efter en stark utveckling under det första kvartalet. Konflikten i Ukraina påverkade bolag med stor exponering mot Östeuropa och Ryssland negativt. Chefen för den europeiska centralbanken ECB, Mario Draghi, uttryckte flera gånger oro över den låga inflationen vilken han, tillsammans med den starka euron, ser som de främsta riskerna mot den europeiska återhämtningen. Efter att den tyske ECB-ledamoten Jens Weidmann nämnde tillgångsköp i samband med en kommentar om möjliga europeiska åtgärder ökade förväntningarna på utökade stimulanser från ECB. En rad åtgärder presenterades sedan vid räntemötet i juni, exempelvis lägre reproränta, negativ inlåningsränta och ett nytt program med billig finansiering för europeiska banker. Syftet med den sista åtgärden är att underlätta kreditgivning till små och medelstora företag i hela eurozonen under de närmsta fyra åren. I en kommentar nämnde Draghi även att omfattande tillgångsköp kan komma att påbörjas om den låga inflationen består. Trots den svaga tillväxten i euroområdet har finansiella förhållanden normaliserats alltmer. Exempelvis kunde både Grekland och Portugal emittera längre obligationer utan stöd av europeiska garantier. ECB gav under perioden också mer information om sin kommande granskning av europeiska bankers balansräkningar vilket fick några av de svagare bankerna att genomföra kapitalanskaffningar. Utanför euroområdet fortsatte Storbritannien att överraska med högre tillväxt, lägre arbetslöshet men också högre inflation än väntat. Bank of England gav därför signaler om att räntehöjningar ligger närmare i tiden än vad marknaden tror. FRÅGETECKEN KRING KINAS TILLVÄXTTAKT Trots att den kinesiska ledningen stod fast vid sitt tillväxtmål på 7,5 procent för helåret 2014 rådde i början av året osäkerhet kring målets infriande. Svag exportstatistik, sämre industriindikatorer och fortsatt fokus på riskerna i lån förmedlade av icke reglerade finansiella institutioner medförde oro. Metallpriser sattes under press till följd av den svårprognosticerade kinesiska utvecklingen och bland annat koppar priset föll med 10 procent under det första kvartalet. Osäkerheten kring Kinas tillväxttakt fortsatte under MÅNADSAVKASTNING 2014 AVKASTNING 2014, % Zenit (SEK) 1) Credit Suisse Hedge Fund Index L/S Equity (USD) Credit Suisse Hedge Fund Index (USD) MSCI World Index (lokal valuta) SIX Return Index (SEK) Januari 0,51 0,08 0,29 3,24 1,67 Februari 0,35 2,88 1,72 4,21 6,06 Mars 0,69 1,19 0,48 0,19 0,64 April 0,86 1,03 0,21 0,73 1,89 Maj 0,19 1,51 1,13 2,25 3,75 Juni 0,05 1,01 0,96 1,38 1,35 JANUARI JUNI ,97 3,08 2,84 5,48 9,46 1) Zenits avkastning redovisas efter fast och prestationsbaserat arvode. Uppgifterna avser andelsägare som deltagit i fonden sedan start. 6

7 andra kvartalet även om det i juni kom vissa tecken på att stimulanspaket som lanserats tidigare under våren började ge effekt. Inköpschefsindex stärktes och utlåningsstatistik visade att tillväxttakten i den oreglerade finansiella sektorn avtog till förmån för den reglerade banksektorn. Råvarupriser som koppar och zink återhämtades till följd av den något bättre kinesiska statistiken, samtidigt som oljepriset steg på grund av förnyad instabilitet i Mellanöstern och den fortsatta rysk-ukrainska konflikten. STARK BÖRSUTVECKLING I NORDEN Den starka börsutveckling som pågått sedan november 2012 fortsatte under det första halvåret i Norden. Under det första kvartalet ledde de danska och svenska börserna utvecklingen men under det andra kvartalet var det de norska och finska börserna som gick bäst. Även globalt var utvecklingen positiv med amerikanska börser som gick allt starkare under halvåret och en återhämtning för tillväxtmarknader i slutet av perioden. I USA var det främst defensiva sektorer som kraftförsörjning och läkemedelsbolag som tillsammans med IT gick starkt. På den svenska börsen inledde verkstadsbolag och banker halvåret bäst medan tjänsteföretag och läkemedelsbolag gick starkast under den senare delen av perioden. Långa marknadsräntor föll på bred front i USA men även i eurozonen och de nordiska länderna. I Europa var bolagens rapporter något sämre än väntat, både för det fjärde kvartalet 2013 och för det första kvartalet Detta medförde fortsatta nedrevideringar av vinstestimat. För amerikanska bolag var trenden bättre. Kvartalsresultaten var här mer i linje med förväntningarna både för det fjärde kvartalet 2013 och för det första kvartalet Aggregerade amerikanska vinstestimat var därför i stort sett oförändrade under det första halvåret Den förväntade vinsttillväxten för helåret 2014 är nu cirka 8 procent för både europeiska och amerikanska bolag. Vid halvårsskiftet värderades amerikanska aktier till P/E-tal 17,1 och europeiska aktier till P/E-tal 15,3 baserat på förväntade vinstnivåer för helåret ZENITS UTVECKLING UNDER DET FÖRSTA H ALVÅRET Arbetet med att öka risktagandet i Zenits portfölj har fortsatt under det första halvåret. Detta har skett både genom ett utökat brutto samt en högre portföljkoncentration. Fondens bruttoexponering var vid slutet av perioden 202 procent samtidigt som 20 kärninnehav tillsammans motsvarade cirka 45 procent av Zenits tillgångar. Riktningsrisken varierade under perioden, men var mestadels svagt positiv. Första kvartalets positiva resultat genererades av ett positivt beta samt ett svagt negativt resultat från bolags urval (alfa). Ett par av Zenits större långa positioner hade ett negativt utfall under rapportsäsongen samtidigt som vissa innehav med östeuropeisk inriktning påverkades negativt av konflikten i Ukraina. Den största ackumulerade vinsten i en enskild aktieposition uppgick till cirka 0,41 procent av fondförmögenheten, medan den största förlusten uppgick till cirka 0,42 procent. Positioner inom verkstad och shipping gav de största positiva bidragen medan positioner inom handel och banker bidrog negativt. Under det andra kvartalet bidrog både alfa och beta till fondens positiva avkastning. Den största ackumulerade vinsten i en enskild aktieposition uppgick till cirka 0,53 procent av fondförmögenheten, medan den största förlusten uppgick till cirka 0,24 procent. Verkstad och shipping fortsatte att generera de största positiva bidragen. Negativa bidrag kom främst från positioner inom internet och banker. Första halvårets bästa och sämsta positioner Bästa positioner Navient MEG Energy Outokumpu Weir Maersk Sämsta positioner Barclays Adidas African Minerals Philips Orange PORTFÖLJRISKER OCH RISKHANTERING Fondens bruttoexponering, vilken mäter omfattningen av fondens aktierelaterade aktiva positioner, var vid halvårsskiftet 202 procent av fondförmögenheten. Fondens nettoexponering varierade under halvåret mellan 7 och +39 procent, och uppgick vid halvårsskiftet till +10 procent. Vid samma tidpunkt var fondens beta, vilken mäter följsamheten mot S&P500 Riskexponering per 30 juni ) BRANSCH Bruttoexponering VaR Delta vid 1 % kursuppgång 2) Bank och finans 35,63 0,22 0,14 Industrivaror 34,00 0,17 0,15 Informationsteknik 24,32 0,19 0,08 Energi 21,35 0,14 0,06 Övrigt 45,24 0,04 Index 3) 41,42 0,30 0,36 Totalt 201,96 0,42 0,10 LAND USA 92,05 0,23 0,21 Storbritannien 20,18 0,21 0,13 Sverige 15,34 0,06 0,03 Frankrike 11,93 0,11 0,06 Tyskland 11,71 0,06 0,00 Övriga 50,74 0,10 Totalt 201,96 0,42 0,10 1) Samtliga mått uttrycks som procent av fondförmögenheten före teckning och inlösen. Vid beräkning av fondens bruttoexponering bidrar positioner i samma underliggande värdepapper enbart med sin nettoexponering. VaRmåttet avser portföljen vid utgången av månaden. VaR är ett subadditativt mått, vilket innebär att risken i den totala portföljen normalt sett är mindre än summan av dess delportföljer. VaR mäts för alla enskilda branscher och länder samt på total fond nivå. Begreppet Övriga avser de branscher och länder som inte särredovisas här. För definition av övriga begrepp, se ordlistan. 2) Ej betajusterat. 3) Derivat som används för att modifiera fondens övergripande riskprofil. 7

8 Index, +0,08 procent. Value-at-Risk varierade under halvåret mellan 0,33 och 0,77 procent och uppgick vid halvårsskiftet till 0,42 procent. För att löpande anpassa Zenits långa och korta positioner samt övergripande risknivå till önskad storlek har derivatinstrument använts. Vid halvårsskiftet hade Zenit inga svårvärderade tillgångar. ÖVRIGT Mot bakgrund av en nyligen publicerad dom i förvaltningsrätten har osäkerheten för vilken källskatt som en svensk fond ska betala i USA ökat. Anledningen till detta är att fonder med åberopande av ett dubbel beskattningsavtal mellan Sverige och USA tidigare har fått en lägre källskatt än annars. Genom domen ifråga sätts om svenska fonder omfattas av dubbelbeskattningsavtalet sedan fonderna undantogs från skatt den 1 januari Mot denna bakgrund finns skäl att inhämta amerikanska skatteverkets syn på hur dubbelbeskattningsavtalet ska tolkas. Om det visar sig att amerikanska skatteverket anser att svenska fonder inte kan åberopa dubbelbeskattningsavtalet kan detta leda till att fonden får en skatteskuld för perioden 1 januari 2012 och framåt. Detta skulle i så fall komma att påverka fondens värde negativt. Vår preliminära uppskattning av denna eventuella effekt på fondens värde är att den i så fall uppgår till cirka 0,1 procent per 30 juni. Vi bedömer dock att det är viktigt att få klarhet i frågan innan åtgärder som påverkar fondens värde vidtas. inte heller den positiva effekt på aktiemarknaden som de flesta bedömare väntat sig. Den optimistiska miljö som etablerades under det föregående kvartalet ser ut att fortsätta under det kommande; precis som prognoser alltid ser ut i en miljö präglad av låg volatilitet. Vi kan dock inte helt skilja oss från vår syn att nuvarande tillgångsvärderingar förutsätter hög framtida vinsttillväxt och att vi snabbt närmar oss både den punkt vid vilken världens ledande centralbank upphör med tillgångsköp men också påbörjar en räntenormaliseringscykel. Korrelationen mellan börsutvecklingen och storleken på Federal Reserves balansräkning har varit slående och köpen av stats- och bostadspapper ser ut att upphöra helt i november följt av en första räntehöjning under Vi ser goda möjligheter att skapa en bättre riskjusterad avkastning under tredje kvartalet än under det första halvåret. Fondens bruttoexponering har byggts upp signifikant och ett antal större kärnpositioner har etablerats. Stockholm i juli 2014 Martin Jonsson Förvaltningsansvarig UTSIKTER Utmärkande för det andra kvartalet var övergången till en miljö karaktäriserad av mycket låg volatilitet och starkare börsutveckling. De två faktorerna hänger naturligtvis ihop och drevs sannolikt av en rad upplevda förbättringar i världsekonomin förbättringar av karaktären minskad oro snarare än väsentligt stärkta tillväxtutsikter. Vi pekade tidigare på riskerna kring utvecklingen i Kina och Japan och där finns fog för en upplevd lägre risk efter stärkt konjunkturstatistik i Kina och en genomförd momshöjning i Japan utan allvarligare konsekvenser. Grundproblemen verkar dock kvarstå, eftersom vi observerar ytterligare försvagningar i den kinesiska fastighetsmarknaden. Den lokala kinesiska aktiemarknaden signalerar inte heller någon större tilltro till nya stimulans- och regleringsåtgärder. I Japan bibehålls status quo men vi avvaktar en acceleration i ekonomin eller kraftfullare agerande från centralbanken. På kort sikt har dock riskerna minskat i dessa två regioner och i utvecklingsländerna generellt. Samtidigt har bilden av den amerikanska ekonomin stärkts efter en svag utveckling under det första kvartalet. Från vår sida är Europa den negativa överraskningen där tillväxtåterhämtningen tycks ha planat ut om vi undantar Spanien. ECB:s besked om förnyad expansion i bankens balansräkning och löften om fler åtgärder längre fram fick 8

9 NÅGRA NYCKELTAL SEDAN START 1) AVKASTNING, % Zenit (SEK) 2) Credit Suisse Hedge Fund Index L/S Equity (USD) Credit Suisse Hedge Fund Index (USD) MSCI World Index (lokal valuta) SIX Return Index (SEK) Januari juni ,97 3,08 2,84 5,48 9, ,53 17,74 9,73 28,87 27, ,17 8,21 7,67 15,71 16, ,01 7,31 2,52 5,49 13, ,68 9,28 10,95 10,01 26, ,03 19,47 18,57 25,73 52, ,56 19,76 19,07 38,69 39, ,94 13,66 12,56 4,69 2, ,31 14,38 13,86 15,55 28, ,36 9,68 7,60 15,77 36, ,54 11,56 9,65 11,32 20, ,83 17,27 15,44 24,91 34, ,99 1,60 3,04 24,09 35, ,22 3,65 4,42 14,21 14, ,81 2,08 4,85 9,88 10, ,60 47,23 23,43 27,69 69, ,80 17,18 0,36 20,66 13, ,36 21,46 25,94 22,45 27, ) 41,84 6,92 9,67 6,48 21,05 Sedan fondens start 1 167,88 415,78 321,77 189,41 562,54 Genomsnittlig årsavkastning sedan start 15,15 9,54 8,32 6,08 11,07 AVKASTNINGSANALYS Bästa månaden, % 13,79 13,01 8,53 10,33 21,72 Sämsta månaden, % 9,84 11,43 7,55 16,37 17,77 Genomsnittlig månadsavkastning, % 1,18 0,76 0,67 0,49 0,88 Andel positiva månader, % 67,13 65,28 69,44 61,11 60,19 Största ackumulerade värdefall, % 16,57 22,00 19,68 50,77 63,08 Återhämtning av största ackumulerade värdefall, antal månader Längsta tid till ny högsta kurs, antal månader RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL Standardavvikelse, % 11,89 9,84 7,02 14,84 20,51 Downside risk, % 5,91 6,06 4,41 10,97 13,77 Sharpe-kvot 1,05 0,70 0,81 0,23 0,41 Korrelation mellan Zenit och angivet index 0,25 0,30 0,05 0,08 1) För definition av nyckeltal, se ordlistan på sidan 26. 2) Zenits avkastning redovisas efter fast och prestationsbaserat arvode. Uppgifterna avser andelsägare som deltagit i fonden sedan start. 3) Avser perioden 1 juli till 31 december

10 Förvaltningsberättelse PERIODENS RESULTAT För det första halvåret 2014 redovisar Zenit en avkastning på 1,97 procent efter fast och prestationsbaserat arvode. Under samma period steg Credit Suisse L/S Equity Index, som speglar utvecklingen för hedgefonder med liknande inriktning som Zenit, med 3,08 procent. MSCI World Index (lokal valuta) steg med 5,48 procent under perioden, medan en tremånaders statsskuldväxel avkastade 0,37 procent. Under de senaste fem åren har Zenits genomsnittliga årsavkastning varit 7,64 procent efter arvoden, medan standardavvikelsen noteras till 6,58 procent på årsbasis. Korrelationen mellan Zenit och andra aktiebaserade hedgefonder har varit 0,54 under perioden. Se vidare avsnittet Förvaltarna har ordet för mer detaljerade kommentarer. FONDFÖRMÖGENHETENS UTVECKLING Per 30 juni 2014 uppgick Zenits fondförmögenhet till ,0 miljoner kronor. Detta är en ökning med 565,5 miljoner k ronor sedan 31 december Under det första halvåret 2014 var andelsutgivningen 991,5 miljoner kronor, medan inlösen uppgick till 649,8 miljoner kronor. Härtill kommer resultatet för perioden på 223,9 miljoner kronor (se tabellen på sidan 23). FONDENS KOSTNADER Fasta och prestationsbaserade arvoden till fondbolaget belastade fonden med 68,9 respektive 33,6 miljoner kronor under första halvåret VÄSENTLIGA RISKER FÖRKNIPPADE MED INNEHAVEN Riskhantering är en väsentlig och integrerad del av Zenits förvaltningsprocess. Fondbolagets styrelse identifierar olika typer av risker och fastställer begränsningar (limiter) för de risker som förvaltarna sammantaget tillåts ta vid förvalt ningen av fonden. Utöver detta sätter den förvaltningsansvariga ytterligare limiter för varje enskild förvaltare. Limiterna är satta så att de harmonierar med fondens förvaltningsmål. Fondens risk, mätt som en årlig standardavvikelse, förväntas uppgå till mellan 5 och 15 procent (rullande 12 månader). Det bör noteras att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. Fondens andelar kan både stiga och sjunka i värde till följd av förvaltarnas beslut och marknadernas utveckling. Det finns inga garantier för att andelsägaren får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. Fonden hade per 30 juni 2014 innehav i noterade aktier, räntepapper och derivat. Sammantaget kan det för fondens innehav och dess placeringsstrategier uppstå risker genom till exempel: 1. att priset på flera av positionerna samtidigt utvecklas i oönskad riktning, 2. att en emittent eller motpart ställer in betalningarna (kreditrisk), 3. att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris (likviditetsrisk), 4. risker som har samband med koncentrationer av tillgångar eller marknader, 5. att hela marknaden för ett tillgångsslag eller ett enskilt värdepapper går tillbaka och att priser och värden för tillgångarna därigenom påverkas (marknadsrisk). 6. risker kopplade till fondbolagets operativa verksamhet avseende till exempel affärsflödet, kassa- och likvidhantering, värdering, IT-system, rutiner med mera (operationell risk). FONDBESTÄMMELSER Fondbestämmelserna har inte ändrats under perioden. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Styrelsen för Zenit Asset Management AB beslutade vid styrelse möte den 17 januari 2014 att ansöka om Finansinspektionens tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder, utföra diskretionär förvaltning av investeringsport följer samt tillstånd att marknadsföra fonden Zenit till professio nella investerare inom EES. Ansökan är ett led i att a npassa bolagets nuvarande tillstånd till en förändrad svensk lagstiftning baserad på ett nytt europeiskt regelverk (AIFMD Alternative Investment Fund Manager Directive) och samtidigt möjliggöra för fondbolaget att hantera diskre tionära investeringsportföljer. Ansökan är för närvarande under behandling hos Finansinspektionen. Bolaget kan även under handläggningstiden fortsätta sin verksamhet under nu g ällande tillstånd att förvalta specialfonder. I de flesta avseenden innebär de nya reglerna inga förändringar i verksamheten. Mot bakgrund av en nyligen publicerad dom i förvaltningsrätten har osäkerheten för vilken källskatt som en svensk fond ska betala i USA ökat. Anledningen till detta är att fonder med åberopande av ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA tidigare har fått en lägre källskatt än annars. Genom domen ifrågasätts om svenska fonder omfattas av dubbelbeskattningsavtalet sedan fonderna undantogs från skatt den 1 januari Mot denna bakgrund finns skäl att inhämta amerikanska skatteverkets syn på hur dubbelbeskattningsavtalet ska tolkas. Om det visar sig att amerikanska skatteverket anser att svenska fonder inte kan åberopa dubbelbeskattningsavtalet kan detta leda till att fonden får en skatteskuld för perioden 1 januari 2012 och framåt. Detta skulle i så fall komma att påverka fondens värde negativt. Vår preliminära uppskattning av denna eventuella effekt på fondens värde är att den i så fall uppgår till cirka 10

11 0,1 procent per 30 juni Vi bedömer dock att det är viktigt att få klarhet i frågan innan åtgärder som påverkar fondens värde vidtas. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Under juli månad fattade Stephen Irvine beslutet att lämna sin roll som portföljförvaltare för Zenit. Rekryterings process av en ny portföljförvaltare pågår. Zenits London baserade analytiker med ansvar för sektorerna energi och råvaror r apporterar tills vidare till förvaltningsansvarige Martin J onsson som har tagit över Irvines samtliga positioner. I rvine b örjade hos Zenit 2011 och har varit en uppskattad medarbetare. Det amerikanska regelverket FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) trädde i kraft vid halvårsskiftet Regelverket innebär att finansiella institut utanför USA åläggs att lämna information till det amerikanska skatteverket (IRS) om konton som innehas av amerikanska skattskyldiga. Särskilda regler om hur information ska lämnas till IRS kommer att finnas i de länder, däribland Sverige, som har ingått bilaterala avtal med USA. För fondens investerare som har skatte rättslig hemvist i USA innebär detta att uppgifter om dem framöver kommer att rapporteras till IRS (via Skatteverket). ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR Inga väsentliga förändringar har skett under perioden. ÖVRIGT Handeln med indexterminer och optioner har varit betydande under perioden. Fonden använder derivat som ett sätt att optimera positionstagande samt för att säkra andra exponeringar (hedga). Fonden hade vid halvårsskiftet upptagit värdepapperslån motsvarande de korta aktiepositionerna i portföljen. Fondens likvida medel placeras i statsskuldväxlar, repor mot bank eller korta säkerställda obligationer. Per 30 juni 2014 uppgick Zenits ställda säkerheter till 7 648,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 66,47 procent av fondförmögenheten. Per 30 juni 2014 hade fonden inga mottagna säkerheter. Zenits valutapolicy är att hedga (skydda) placeringar i ut ländsk valuta mot fluktuationer i värdet på den svenska kronan. 11

12 Räkenskaper BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder SUMMA SKULDER TOTAL FONDFÖRMÖGENHET POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument Finansiella instrument Procent av fondförmögenhet 14,89 11,83 Bankmedel Procent av fondförmögenhet 45,61 16,70 Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Finansiella instrument Procent av fondförmögenhet 0,05 Bankmedel Procent av fondförmögenhet 3,77 3,84 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Finansiella instrument Procent av fondförmögenhet 0,09 0,38 Bankmedel Procent av fondförmögenhet 2,10 1,87 12

13 Belopp i tkr Not NOT 1 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Räntor Utdelningar Övrigt Summa upplupna förutbetalda kostnader och intäkter NOT 2 ÖVRIGA TILLGÅNGAR Omvända repor Fondlikvidfordringar Summa övriga tillgångar NOT 3 ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT MED NEGATIVT MARKNADSVÄRDE Avser skuld för värdepapperslån. NOT 4 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Räntor Utdelningar Övrigt Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter NOT 5 ÖVRIGA SKULDER Fondlikvidskulder Skuld till fondbolag Skuld avseende inlösen Summa övriga skulder

14 FONDFÖRMÖGENHET PER 30 JUNI 2014 FINANSIELLA INSTRUMENT Aktier och aktierelaterade finansiella instrument Kategori Land 1) Antal Procent av fondförmögenhet (tkr) (%) Banker 1,98 5,91 Akbank 1 TR , ,43 Banco Santander 1 ES , ,14 Bank of America 1 US , ,65 Bank of Ireland CFD (*) 7 IE , ,55 Bankia 1 ES , ,34 Barclays 1 GB , ,38 Barclays CFD (*) 7 GB , ,61 Barclays Sep 14 Call 2.4 (*) 7 GB , ,10 Barclays Sep 14 Call 2.5 (*) 7 GB , ,04 Barclays Sep 14 Call 2.6 (*) 7 GB , ,04 Barclays Sep 14 Call 2.8 (*) 7 GB , ,04 Barclays Sep 14 Put 2 (*) 7 GB , ,48 CaixaBank 1 ES , ,23 Commonwealth Bank of Australia 1 AU , ,50 DJ Euro Stoxx Bank Index SX7E Aug 15 (*) 7 EU , ,01 DJ Euro Stoxx Bank Index SX7E Feb 15 (*) 7 EU , ,12 DNB 1 NO , ,39 Fifth Third Bank 1 US , ,43 Hana Financial Group 1 KR , ,49 Intesa Sanpaolo 1 IT , ,43 JPMorgan Chase & Co 1 US , ,56 Lloyds Banking Group 1 GB , ,25 National Bank of Greece Aug 14 Call 6 2 GR , ,01 Nordea 1 SE , ,33 Societe Generale CFD (*) 7 FR , ,09 SpareBank 1 SMN 1 NO , ,24 SPDR S&P Regional Banking ETF 1 US , ,27 Standard Chartered CFD (*) 7 GB , ,30 Svenska Handelsbanken A 1 SE , ,45 Turkiye Halk Bankasi 1 TR , ,63 Energi 7,36 8,58 Petroleum Geo-Services 1 NO , ,35 Afren CFD (*) 7 GB , ,28 Africa Oil 1 SE , ,77 Africa Oil 1 CA , ,24 Antero Resources 1 US , ,11 Avance Gas Holding 1 NO , ,98 BG Group CFD (*) 7 GB , ,29 BW LPG 1 NO , ,75 Canadian Natural Resources 1 CA , ,24 DHT Holdings 1 US , ,23 Dorian LPG 1 US , ,52 Ecopetrol 1 CO , ,47 Encana 1 US , ,40 Epic Gas 3 NO , ,39 Etablissements Maurel et Prom CFD (*) 7 FR , ,23 14

15 Aktier och aktierelaterade finansiella instrument Kategori Land 1) Antal Energi, forts. Procent av fondförmögenhet (tkr) (%) Euronav 1 BE , ,28 Frontline NO , ,63 Genel Energy CFD (*) 7 GB , ,65 Golar LNG 1 US , ,24 Husky Energy 1 CA , ,21 MEG Energy 1 CA , ,68 MEG Energy Oct 14 Call 40 2 CA , ,41 Navios Maritime Acquisition 1 US , ,26 Neste Oil 1 FI , ,36 Seadrill 1 NO , ,55 Sevan Drilling 1 NO , ,59 Ship Finance International 1 US , ,31 Talisman Energy 1 US , ,74 Tecnicas Reunidas 1 ES , ,21 Tethys Oil 1 SE , ,36 Trinity Exploration & Production CFD (*) 7 GB , ,11 Tullow Oil CFD (*) 7 GB , ,74 Energi, övrigt 1,97 1,97 Energy Select Sector SPDR 1 US , ,97 Fastigheter 0,18 0,20 Citycon 1 FI , ,17 Citycon RTS FI , ,02 Corem Property Group B 1 SE , ,23 Fastighets AB Balder B 1 SE , ,39 Klövern Pref 1 SE , ,62 Wallenstam B 1 SE , ,45 Finans, övrigt 0,01 0,64 DJ Stoxx Bank Index SX7P Jan 15 (*) 7 EU , ,17 DJ Stoxx Bank Index SX7P Sep 16 (*) 7 EU , ,47 Finanskonglomerat 5,63 5,67 Ally Financial 1 US , ,28 Bank of New York Mellon 1 US , ,14 Capital One 1 US , ,72 Credit Suisse Group 1 CH , ,85 Deutsche Bank Jul 14 Call 29 2 DE , ,04 Financial Select Sector SPDR 1 US , ,83 Goldman Sachs Group 1 US , ,49 ING Groep 1 NL , ,69 Mediobanca 1 IT , ,40 Navient 1 US , ,13 Santander Consumer USA Holding 1 US , ,28 State Street 1 US , ,29 Trustbuddy International 1 SE , ,01 Fordon & komponenter 2,45 1,84 Autoliv 1 US , ,31 Autoliv SDR 1 SE , ,62 Bayerische Motorwerke 1 DE , ,10 BMW Aug 14 Put 90 (*) 7 DE , ,25 Fortsättning på nästa sida. 15

16 Aktier och aktierelaterade finansiella instrument Kategori Land 1) Antal Fordon & komponenter, forts. Procent av fondförmögenhet (tkr) (%) Fiat 1 IT , ,67 Jason Industries 1 US , ,09 Michelin CFD (*) 7 FR , ,34 Mitsubishi Motors 1 JP , ,64 Peugeot CFD (*) 7 FR , ,46 Renault CFD (*) 7 FR , ,39 Valeo CFD (*) 7 FR , ,59 Volkswagen Pref 1 DE , ,56 Försäkring 3,58 2,41 Allstate 1 US , ,48 Delta Lloyd 1 NL , ,80 DJ Stoxx 600 Insurance Index Sep 14 2 EU , ,24 DJ Stoxx Insurance Index SXIP Oct 16 (*) 7 EU , ,65 Gjensidige Forsikring 1 NO , ,39 Hartford Financial 1 US , ,29 RSA Insurance Group CFD (*) 7 GB , ,28 Tryg 1 DK , ,62 Halvledare & halvledarutrustning 2,06 1,56 Eugene Tecnology 1 KR , ,26 NXP Semiconductors 1 US , ,56 Samsung Electronics 1 KR , ,60 Samsung Electronics Dec 14 (*) 7 KR , ,30 Samsung Electronics GDR 1 KR , ,58 Samsung Electronics PFD GDR 1 KR , ,06 Samsung Electronics GDR Dec 14 (*) 7 KR , ,24 SOX Semiconductor Index Feb 16 (*) 7 US , ,04 Handel 0,23 0,02 Amazon.com 1 US , ,74 Inchape CFD (*) 7 GB , ,26 Priceline Group 1 US , ,98 Index övrigt 7,89 37,46 Dax Sep 14 2 DE , ,86 DJ Euro Stoxx 50 Index Dividend Dec 15 Call EU , ,95 DJ Euro Stoxx 50 Index Dividend Dec 15 Call EU , ,68 DJ Euro Stoxx Index Dividend Dec 16 Call EU , ,15 DJ Euro Stoxx Index Dividend Dec 16 Call EU , ,22 DJ Euro Stoxx Index Dividend Dec 16 Call EU , ,81 Euro Stoxx 50 Index Dividend Future EU , ,17 Euro Stoxx 50 Sep 14 2 EU , ,06 Market Vectors Semiconductor 1 US , ,86 Nikkei 225 Equity Index Sep 14 2 JP , ,09 Powershares 1 US , ,15 Powershares QQQ Aug 14 Put 87 2 US , ,09 Powershares QQQ Aug 14 Put 88 2 US , ,11 Powershares QQQ Jul 14 Put 87 2 US , ,04 Powershares QQQ Jul 14 Put 88 2 US , ,03 Powershares QQQ Sep 14 Put US , ,04 Powershares QQQ Sep 14 Put US , ,32 16

17 Aktier och aktierelaterade finansiella instrument Kategori Land 1) Antal Index övrigt, forts. Procent av fondförmögenhet (tkr) (%) S&P500 Sep 14 2 US , ,13 SPDR S&P 500 ETF Jul 14 Put US , ,07 SPDR S&P 500 ETF Jul 14 Put US , ,12 SPDR S&P 500 ETF Sep 14 Put US , ,27 SPDR S&P 500 ETF Trust 1 US , ,64 SPDR S&P Insurance ETF 1 US , ,32 Industrivaror, övrigt 0,00 0,44 DJ Stoxx Industrial Goods and Services SXNP Dec 16 (*) 7 EU , ,44 IT-hårdvara & utrustning 2,03 1,39 Alcatel Lucent CFD (*) 7 FR , ,63 Cisco Systems 1 US , ,02 Corning 1 US , ,64 EMC 1 US , ,26 Ericsson B 1 SE , ,81 NetApp 1 US , ,71 IT-mjukvara & tjänster 8,14 8,03 ebay 1 US , ,69 ebay Jul 14 Call US , ,14 Google Class A 1 US , ,74 Google Class A Jul 14 Call US , ,61 Google Class C 1 US , ,88 IBM Jul 14 Put US , ,54 IBM Jul 14 Put US , ,24 IBM Oct 14 Put US , ,45 IBM Oct 14 Put US , ,44 Interxion Holding 1 US , ,34 MercadoLibre 1 US , ,86 MercadoLibre Jan 15 Call US , ,14 MercadoLibre Jan 15 Call US , ,10 MercadoLibre Jan 15 Call 90 2 US , ,18 Salesforce.com 1 US , ,44 Twitter 1 US , ,48 VMware 1 US , ,89 Yahoo! 1 US , ,37 Yahoo! Jul 14 Call 38 2 US , ,26 Yahoo! Oct 14 Call 37 2 US , ,45 Yahoo! Oct 14 Call 40 2 US , ,49 Yahoo! Oct 14 Call 45 2 US , ,15 Yahoo! Oct 14 Call 50 2 US , ,11 Yahoo! Oct 14 Put 30 2 US , ,31 Yandex 1 US , ,57 Kommersiella tjänster 0,15 0,26 Exova Group 1 GB , ,15 Exova Group CFD (*) 7 GB , ,11 Konsumenttjänster 0,01 0,34 Merlin Entertainments CFD (*) 7 GB , ,34 Konsumentvaror & kläder 0,57 1,47 Adidas 1 DE , ,53 Fortsättning på nästa sida. 17

18 Aktier och aktierelaterade finansiella instrument Kategori Land 1) Antal Konsumentvaror & kläder, forts. Procent av fondförmögenhet (tkr) (%) Barratt Development CFD (*) 7 GB , ,26 Fossil Group 1 US , ,30 Garmin 1 US , ,77 Gopro 1 US , ,01 Husqvarna B 1 SE , ,36 JM Bygg 1 SE , ,22 LVMH CFD (*) 7 FR , ,12 Nike B 1 US , ,47 Ralph Lauren 1 US , ,05 Richemont 1 CH , ,30 Swatch Group 1 CH , ,70 Kraftförsörjning 0,29 0,29 Etrion 1 SE , ,29 Livsmedelshandel 0,54 0,54 Kroger 1 US , ,54 Läkemedel 0,56 0,56 Meda 1 SE , ,56 Mat, dryck & tobak 0,07 1,07 Diageo CFD (*) 7 GB , ,16 Scandi Standard 1 SE , ,09 Material 0,53 5,54 African Minerals CFD (*) 7 GB , ,09 Alcoa 1 US , ,35 Anglo American Sep 14 Put 13 (*) 7 GB , ,33 ArcelorMittal 1 NL , ,22 Arkema CFD (*) 7 FR , ,03 BASF 1 DE , ,68 BHP Billiton CFD (*) 7 GB , ,39 BHP Billiton Sep 14 Put 18 (*) 7 GB , ,57 Boliden 1 SE , ,76 Eramet CFD (*) 7 FR , ,29 First Quantum Minerals 1 CA , ,24 Freeport-McMoRan Copper & Gold 1 US , ,27 Freeport-McMoRan Copper & Gold Jul 14 Call 35 2 US , ,27 Freeport-McMoRan Copper & Gold Jul 14 Put 32 2 US , ,09 Glencore International CFD (*) 7 GB , ,44 Holcim 1 CH , ,34 Holcim Jul 14 Call 84 2 CH , ,01 Holcim Jul 14 Call 84 (*) 7 CH , ,03 K+S 1 DE , ,15 Kenmare Resources CFD (*) 7 GB , ,25 Koninklijke DSM 1 NL , ,57 Lanxess 1 DE , ,27 London Mining CFD (*) 7 GB , ,05 MMC Norilsk Nickel 1 GB , ,35 NGEx Resources 1 SE , ,11 Novozymes 1 DK , ,65 Outokumpu 1 FI , ,46 18

19 Aktier och aktierelaterade finansiella instrument Kategori Land 1) Antal Material, forts. Procent av fondförmögenhet (tkr) (%) Rautaruukki 1 FI , ,22 Rio Tinto Sep 14 Call 32 (*) 7 GB , ,62 Rio Tinto Sep 14 Call 36 (*) 7 GB , ,23 Rio Tinto Sep 14 Put 28 (*) 7 GB , ,29 SSAB A 1 SE , ,18 SSAB A Dec 40 (*) 7 SE , ,18 SSAB B 1 SE , ,16 SSAB B Dec 40 (*) 7 SE , ,18 Teck Resources 1 US , ,23 Thyssenkrupp 1 DE , ,42 Thyssenkrupp Dec 14 Call 24 2 DE , ,44 Thyssenkrupp Dec 14 Put 16 2 DE , ,10 Umicore 1 BE , ,27 Wacker Chemie 1 DE , ,70 Voestalpine 1 AT , ,28 Media 1,35 1,35 Lamar Advertising 1 US , ,35 Mediaset Espana Comunicacion 1 ES , ,54 MTG B 1 SE , ,36 Schibsted 1 NO , ,50 Walt Disney 1 US , ,40 Telekomoperatörer 0,18 0,49 Deutsche Telekom 1 DE , ,31 Koninklijke KPN 1 NL , ,51 Millicom 1 SE , ,47 Orange CFD (*) 7 FR , ,41 TalkTalk Telecom Group CFD (*) 7 GB , ,23 Tele 2 B 1 SE , ,43 Telefonica 1 ES , ,70 Telefonica Deutschland Holding 1 DE , ,27 Telenor 1 NO , ,59 VimpelCom ADR 1 US , ,53 Vodafone CFD (*) 7 GB , ,36 Transporter 1,09 1,60 AP Moeller-Maersk A 1 DK , ,40 AP Moeller-Maersk B 1 DK , ,42 Firstgroup CFD (*) 7 GB , ,50 Scorpio Bulkers 1 US , ,12 Verkstad 6,43 13,14 Bae Systems CFD (*) 7 GB , ,86 Abengoa B 1 ES , ,28 Alfa Laval 1 SE , ,07 Alstom Jul 14 Call 22 (*) 7 FR , ,96 Alstom Jul 14 Call 30 (*) 7 FR , ,02 Alstom Jul 14 Call 31 (*) 7 FR , ,01 Alstom CFD (*) 7 FR , ,18 Andritz 1 AT , ,99 Atlas Copco A 1 SE , ,45 Fortsättning på nästa sida. 19

20 Aktier och aktierelaterade finansiella instrument Kategori Land 1) Antal Verkstad, forts. (tkr) (%) Eaton 1 US , ,45 Gea Group 1 DE , ,19 Ingersoll-Rand 1 US , ,32 Joy Global 1 US , ,45 Kone B 1 FI , ,37 Koninklijke Philips 1 NL , ,11 Metso 1 FI , ,35 MTU Aero Engines 1 DE , ,42 NOW 1 US , ,88 Rexel CFD (*) 7 FR , ,41 Safran CFD (*) 7 FR , ,27 Sandvik 1 SE , ,90 Sandvik Jul 14 Call 95 2 SE , ,35 Schneider Electric CFD (*) 7 FR , ,48 Siemens 1 DE , ,77 Vallourec CFD (*) 7 FR , ,10 Wartsila B 1 FI , ,23 Weir Group CFD (*) 7 GB , ,09 Råvarurelaterade finansiella instrument Kategori Land 1) Antal Procent av fondförmögenhet (tkr) (%) 0,03 0,21 China Import Iron Ore Fines 62 Apr 15 2 SG , ,08 China Import Iron Ore Fines 62 Aug 14 2 SG , ,08 China Import Iron Ore Fines 62 Jun 15 2 SG , ,08 China Import Iron Ore Fines 62 May 15 2 SG , ,08 China Import Iron Ore Fines 62 Oct 14 2 SG , ,08 China Import Iron Ore Fines 62 Sep 14 2 SG , ,08 Nickel Future Dec 14 Call GB , ,33 Nickel Future Dec 14 Call GB , ,12 Ränterelaterade finansiella instrument Kategori Land 1) Antal Procent av fondförmögenhet (tkr) (%) 0,09 4,05 Oat Sep 14 2 EU , ,05 Övriga skuldförbindelser Kategori Land 1) belopp Nominellt Procent av fondförmögenhet Procent av fondförmögenhet Akerno Float 19/07 1 NO ,29 Baggot Securities 10.24% 49/12 1 EU ,82 Danske Bank 5.75% 49/10 1 SE ,42 Genel Energy Finance 7.5% 19/05 1 GB ,41 Gaslog Float 18/06 1 NO ,30 Golden Ocean Group 3.07% 19/01 1 NO ,60 MercadoLibre Convert 2.25% 19/07 1 US ,09 Millicom Float 17/10 1 LU ,52 Nordea Hypotek Float 16/ SE ,61 SEB Float 14/09 1 SE ,87 18,18 20

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Förvaltarna har ordet

Förvaltarna har ordet Förvaltarkommentaren är ett oreviderat utdrag ur fondens årsberättelse och kan komma att justeras. Den slutliga, reviderade årsberättelsen publiceras i februari 2015. Förvaltarna har ordet FÖRVALTNINGSFILOSOFI

Läs mer

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FÖRVALTANDE BOLAG

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FÖRVALTANDE BOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2014 ZENIT I KORTHET Strategi: Lång/kort global aktiefond Startdag: 1 juli 1996 Förvaltningsansvarig: Martin Jonsson FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning Avkastningsnivå: Högre

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2013 ZENIT I KORTHET Strategi: Lång/kort global aktiefond Startdag: 1 juli 1996 Förvaltningsansvarig: Martin Jonsson FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning Avkastningsnivå: Högre

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN AIF-FÖRVALTARE

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN AIF-FÖRVALTARE HALVÅRSRAPPORT 2015 ZENIT I KORTHET Strategi: Lång/kort global aktiefond Startdag: 1 juli 1996 Förvaltningsansvarig: Martin Jonsson FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning Avkastningsnivå: Högre

Läs mer

Plain Capital LunatiX

Plain Capital LunatiX Halvårsredogörelse för Plain Capital LunatiX Perioden 2015-01-15-2015-06-30 Plain Capital LunatiX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2012

Calgus Delårsrapport 2012 Calgus Delårsrapport 2012 Delårsrapport för första halvåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2013

Halvårsredogörelse för Camelot 2013 Halvårsredogörelse för Camelot 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

Om Brummer & Partners

Om Brummer & Partners Agendan Brummer & Partners Vad är en hedgefond? Varför startades Brummer Life? Brummer Multi-Strategy (BMS) Hur står sig Brummer Life mot livbolagen? Alfa och betaseparation Försäkringskoncessionsprojektet

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2012 ZENIT I KORTHET Strategi: Lång/kort global aktiefond Startdag: 1 juli 1996 Förvaltningsansvarig: Martin Jonsson FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning Avkastningsnivå: Högre

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A, nedan fonden.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svenskregistrerad fond som står under Finansinspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella investerare som företag

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3 FUTURIS I KORTHET Strategi: Lång/kort europeisk aktiefond med fokus på Norden och med kompletterande investeringar i andra länder Valuta: Euro Startdag: 15 oktober 1999

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per 2004-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 5,5 % för första halvåret 2004.

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R INFORMATIONSBROSCHYR ZENIT I KORTHET Strategi: Lång/kort global aktiefond Startdag: 1 juli 1996 Förvaltningsansvarig: Martin Jonsson FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning Avkastningsnivå:

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Midas Aktiefond

Midas Aktiefond Halvårsredogörelse Midas Aktiefond Perioden 2007-01-01-2007-06-30 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Petersson & Wagner Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Stabil avkastning i turbulent omvärld Andra AP fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2017. Fondens avkastning

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Halvårsredogörelse 2016

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Halvårsredogörelse 2016 Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en aktivt förvaltad AIF-fond på den svenska penningmarknaden. Wahlstedt SEK Overnight Hedge avser vara ett placeringserbjudande

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är globala aktier, med en bred inriktning

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer