REGERINGEN. Naturvårdsverket STOCKHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGERINGEN. Naturvårdsverket STOCKHOLM"

Transkript

1 REGERINGEN Regeringsbeslut :3 M2015/818/Me Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket STOCKHOLM Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens översvämningsvåtmarker, Heby, Tierps, Älvkarleby, Sala, Avesta, Gävle och Sandvikens kommuner Regeringens beslut Regeringen tillåter att Naturvårdsverket lämnar tillstånd enligt 7 kap. 28 a miljöbalken till spridning av VectoBac G från hehkopter och för hand för bekämpning av stickmygglarver under maj-augusti 2015 såvitt avser de Natura 2000-områden som omfattas av Nedre Dalälvens Utvecklings AB:s (NEDAB) ansökan, daterad den 25 november 2014, där mängden stickmyggor vid något mättillfälle har uppgått till minst per fälla och fångstnatt. I de områden där vitryggig hackspett häckar får bekämpning av stickmygglarver ske endast under perioden 15 juni - 31 augusti Naturvårdsverket ska fastställa områdenas närmare avgränsning. Tillståndet ska förenas med villkor om att bekämpningen ska följas upp. I uppföljningen ska även ingå att sökanden separat ska redovisa samtliga alternativa bekämpningsåtgärder som genomförts under bekämpningssäsongen 2015 samt även redovisa en plan för minskning av användandet av bekämpningsmedlet till förmån för andra metoder. Tillståndet får inte avse bekämpning som går utöver vad som är nödvändigt för att göra situationen uthärdlig under sommarsäsongen Bekämpning får utföras vid högst fyra tillfällen per område. Ärendet NED AB har hos Naturvårdsverket ansökt om dispens från förbudet i 14 kap. 7 första stycket miljöbalken mot spridning av biologiska bekämpningsmedel från luftfartyg för spridning av VectoBac G mot stickmygglarver i Dalälvens översvämnings områden från helikopter och för hand. NED AB har även ansökt om tillstånd enligt 7 kap. 28 a miljöbalken för verksamheten. Ansökningarna avser spridning av totalt kg VectoBac G, varav högst kg inom angivna s.k. Natura Postadress Stockholm Besöksadress Malmtorgsgatan 3 Telefonväxel Telefax E-post:

2 2000-områden. Spridning ska enligt ansökningarna ske från helikopter och för hand högst fyra gånger per område under perioden maj-augusti Ansökningarna avser ett område om hektar, varav hektar är skyddade i form av Natura 2000-områden, dvs. områden som regeringen har förklarat som särskilda skyddsområden enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar, det s.k. fågeldirektivet, eller som särskilda bevarandeområden enligt rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, det s.k. art- och habitatdirektivet. I området finns Färnebofjärdens nationalpark och ett flertal naturreservat. Delar av området ingår dessutom i områden som av berörda myndigheter pekats ut som riksintresse enligt 3 kap. 6 miljöbalken. Området omfattas även av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. miljöbalken. Dalälven-Färnebofjärden är dessutom klassificerat som Ramsarområde, dvs. området har pekats ut som en värdefull våtmark enligt konventionen om våtmarker av internationell betydelse, i synnerhet som livsmiljö för våtmarksfåglar. Naturvårdsverket har bedömt att det saknas förutsättningar för att lämna tillstånd enligt 7 kap. 28 b miljöbalken till den sökta verksamheten och att tillstånd därför endast kan ges efter regeringens tillåtelse enligt 7 kap. 29 miljöbalken. Verket har med stöd av 19 kap. 2 miljöbalken överlämnat frågan om att tillåta bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens översvämningsvåtmarker till regeringen för avgörande enligt 7 kap. 29 miljöbalken. Till ärendet har fogats en miljökonsekvensbeskrivning. Ärendet avser Natura 2000-områdena Kungsgårdsholmarna (SE ), Hallaren (SE ), Färnebofjärden nordväst (SE ), Färnebofjärden (SE ), Färnebofjärden syd (SE ), Ista (SE ), Östa (SE ), Gysinge (SE ), Övre Hedesundafjärden (SE ), Hedesundafjärden (SE ), Pellesberget (SE ), Hedesunda (SE ), Bredforsen (SE ) och Båtfors (SE ). Natura områdenas omfattning framgår av den förteckning som Naturvårdsverket för enugt 15 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Information om vilka Natura 2000-intressen som avses att skyddas inom områdena finns tillgänghg och sökbar via Naturvårdsverkets webbplats, NEDABis skäl för bekämpning Som skäl för ansökningarna har NED AB anfört bl.a. följande. Periodvis översvämmade låglänta våtmarksområden är barnkammare för den långflygande och aggressiva översvämningsmyggan Aedes sticticus. Inventering och noggrann kartläggning visar att de översvämningsområden som ingår i ansökan är mycket produktiva kläckningsområden för översvämningsmyggor och kan ge besvärande till olidliga mängder av

3 Aedes sticticus och andra översvämningsmyggor. Mängden stickmyggor i området överstiger vad de flesta människor någonsin upplevt. Dessa återkommande stora till olidliga mängder stickmyggor har betydande negativa effekter på såväl boende, besökare som näringsliv. Upprepad exponering för översvämnings mygg kan leda till ångest och depression vilket medför att man kan befara avfolkning från högt exponerade orter. Befolkningen uttrycker tydligt att de oregelbundet återkommande olidliga myggproblemen har betydande negativa effekter på alla aspekter av möjligheten att leva och bo vid Dalälven och det finns ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpning. Stickmyggor vid Nedre Dalälven bär på Sindbvisvirus, ett myggburet fågelvirus som även infekterar människor och ger Ockelbosjukan. En studie av harpest i Dalarna visar stark koppling till stickmyggor. Totalt kan åtgärden med biologisk bekämpning av översvämningsmyggornas larver behövas i ha översvämnings områden i 14 Natiira 2000-områden. Bekämpning kan behövas efter varje mer omfattande kläckning av mygglarver och årsbehovet styrs av översvämningarnas antal och omfattning under perioden april till augusti. VectoBac G är det bekämpningsmedel som används. Det består av torkad och finfördelad kultur av bakterien Bti, som har en mycket låg risk för negativa effekter på övrig fauna. En kvantitativ ekologisk riskvärdering visar att mygglarvsbekämpning med VectoBac G som utförs med avsedd dos endast kan medföra en obetydlig risk för negativa ekologiska effekter. Användning av helikopter vid spridning av VectoBac G i översvämnings områden bedöms inte medföra någon betydande negativ inverkan på häckande storfåglar eller vitryggig hackspett. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår bl.a. att det finns ett samband mellan mängden stickmyggor per fällnatt och de problem som upplevs. Ungefär stickmyggor per fällnatt kan ses som ett riktvärde för när flertalet anser sig drabbade av besvärande myggproblem. Ungefär stickmyggor per fällnatt kan ses som ett riktvärde för mycket stora myggproblem, men variationen är stor. Approximativt stickmyggor per fällnatt kan ses som ett riktvärde för vad samtliga anser som olidliga myggproblem. Bedömningarna bygger på vuxna människors erfarenheter från miljöer där de aggressiva och dagaktiva arterna av översvämningsmyggorna dominerar. Barn är känshgare för stickmyggor och blir stressade och på andra sätt negativt påverkade vid lägre mängd stickmyggor. Larver av Aedes sticticus har påträffats redan i slutet av april. Vid en omfattande översvämning sprider sig stickmyggorna 5-10 km från kläckningsplatsen och kan flyga långt. Naturvårdsverkets yttrande Boende i vissa områden kring Nedre Dalälven är periodvis hårt drabbade av stora förekomster av översvämningsmygg och Naturvårdsverket ser behovet av att hantera problemet. Flera remissinstanser med expertkompetens har påpekat att det inte är klarlagt att spridningen av bekämpningsmedlet VectoBac G upprepade gånger över stora arealer varken skadar

4 livsmiljöer eller stör arter som är tänkta att skyddas genom Natura utpekandet. Den uppföljning som genomförts av tidigare bekämpningar har visserligen inte påvisat några oönskade effekter, men denna uppföljning har varit av sådant slag att enbart riktigt stora effekter rimligen skulle kunna detekteras. En särskild osäkerhetsfaktor gäller vilka kumulativa effekter användningen av VectoBac G får över tid när bekämpning genomförs upprepat år efter år. Uppföljningsprogrammet som finns med i ansökan är inte utformat för att besvara dessa frågor. Naturvårdsverket finner det inte klarlagt att det ur ett vetenskapligt perspektiv är ställt utom rimligt tvivel att verksamheten inte kan ha en skadlig inverkan. Med anledning av detta bedömer verket att det saknas förutsättningar att meddela tillstånd med stöd av 7 kap. 28 a och 28 b miljöbalken. Naturvårdsverket bedömer att det råder ett stort allmänintresse av att bekämpningsåtgärder genomförs. I dagsläget finns kunskap om alternativa lösningar för att långsiktigt lösa problemet med massförekomst av översvämningsmygg. De alternativa lösningarna kan dock behöva kompletteras med bekämpning av VectoBac G vissa år eller vissa perioder under en bekämpningssäsong. Forskningsrapporter visar att hävd genom bete och slätter kan reducera förekomsten av mygglarver väsentligt. De dokumenterat positiva effekterna av hävd bör så långt som möjligt omsättas i praktiken redan i år. De aktuella alternativa lösningarna, hävd och ändrad vattenreglering, skulle endast i begränsad omfattning kunna sättas i gång i år och effekter av betydelse av dessa alternativa lösningar, åtminstone när det gäller bete och slåtter, kan fortfarande väntas först flera år framåt i tiden. Naturvårdsverkets slutsats är att det saknas alternativa lösningar för år 2015, men planering för alternativa lösningar bör kunna presenteras tillsammans med en ansökan om bekämpning För att undvika ett systematiskt användande av undantagsmöjligheten anser Naturvårdsverket att resurser även fortsättningsvis bör läggas på att planera för och genomföra godtagbara alternativa lösningar. För att tillåtelse ska kunna ges av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse måste rimligen mycket stora myggproblem föreligga. Så bedöms vara fallet när förekomst av minst stickmyggor, alternativt minst översvämnings myggor per fällnatt har påvisats i områden där stora mängder översvämnings myggor förekommer. Enhgt sökanden är översvämningsmygg betydligt mer aggressiva än andra stickmygg vilket innebär att ett lägre gränsvärde för dessa förefaller rimligt. I det område som ansökan avser är totalt människor drabbade, varav ca i anslutning till Natura 2000-områdena. Naturvårdsverket bedömer att det råder ett stort allmänintresse av att bekämpningsåtgärder genomförs. Mot bakgrund av den kunskapsbrist rörande såväl kort- som långsiktiga konsekvenser av användningen av VectoBac G är det inte möjligt att före bekämpningen vidta några kompensationsåtgärder som fyller någon ändamålsenlig funktion. Om bekämpning tillåts trots avsaknad av kompensationsåtgärder bör som villkor för tillståndet gälla att bekämp-

5 ningen noggrant följs upp för att berörda myndigheter i efterhand, om det visar sig nödvändigt, ska kunna vidta relevanta årgärder. Den akut hotade vitryggiga hackspetten är en av de arter om skyddas i några av de berörda Natura 2000-områdena. Denna art kan påbörja sin bobyggnad under mars månad och ungarna är flygga i slutet av maj till mitten av juni och kan under denna period störas av buller från helikoptrar. För denna art bedömer Naturvårdsverket att eventuell tillåthghet bör förenas med villkor som säkerställer att aktiva häckningsplatser för arten inte störs. Yttranden i tillåtlighetsfrågan Folkhälsomyndigheten hänvisar till dess yttrande till Naturvårdsverket. Havs- och vattenmyndigheten har i yttrandet anfört bl.a. följande. Bekämpning med VectoBac G utgör inte en långsiktigt hållbar lösning på problemet med översvämningsmygg i Nedre Dalälven. Det finns fortfarande många frågetecken kring vilken effekt bekämpningen med Vectobac G ger på myggtätheten i området. Utifrån hittills gjorda uppföljningar och utredningar kan man inte bedöma om bekämpningen på sikt kan komma att få negativa konsekvenser för miljön i berörda delar av Dalälven. Det handlar om stora områden och komplexa ekosystem som kräver mer undersökningar innan man kan dra några sådana slutsatser. En fortsatt utvärdering av bekämpningsmedlets reella effekt på myggtätheten i berörda områden ska utföras och redovisas på ett statistiskt vedertaget sätt. De senaste utförda undersökningarna visar att det inte räcker med dagens besprutning för att få tillräcklig effekt på myggtätheten i området. Därför bör en analys av effekten av bekämpningen och metodens lämplighet på sikt göras av en oberoende utredare. Det finns fortfarande vissa frågetecken kring hur medlet påverkar andra organismer som lever i och vid älven. Det finns exempelvis svårigheter att förutse miljökonsekvenserna av storskalig och långvarig bekämpning med bekämpningsmedlet. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår bl.a. att besprutningen medfört en mångdubbhng av mängden protozoer. Vilka ekosystemeffekter detta kan ge är osäkert. Undersökningar bör utföras avseende påverkan på bottenfauna och fisk särskilt på små vatten där koncentrationerna av bekämpningsmedlet riskerar att bh som högst. Eftersom besprutningen inte bedöms vara en långsiktigt hållbar lösning bör en plan för minskning av användning av bekämpningsmedlet, till förmån för andra metoder, tas fram. Planen kan utformas med stöd av Länsstyrelsens i Gävleborgs läns rapport "Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt", men ska vara än mer konkret med avseende på åtgärder, deras lokalisering och hur de ska verkställas. Forskningsrapporter visar att det är möjhgt att begränsa massförekomsten av översvämningsmyggor på ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt genom en kombination av förebyggande åtgärder och bekämpning. En årlig sammanställning av samtliga genomförda alternativa bekämpningsåtgärder ska ske.

6 Jordbruksverket har inget att invända mot att bekämpningen genomförs under 2015 i väntan på att de långsiktiga lösningarna får effekt. Kemikalieinspektionen har inga synpunkter på remissen. Länsstyrelserna i Dalamas, Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län har i huvudsak i likalydande skrivelser anfört bl.a. följande. Behovet av bekämpning är av stort allmänt intresse. Förslag till hur myggproblematiken kan lösas på lång sikt finns. Det är av yttersta vikt att såväl frågan om hävd som frågan om vattenreglering får en långsiktig lösning. Bekämpningen med VectoBac G kommer inte att leda till någon minskning av myggpopulationen och att under flera år använda en produkt vars framtida konsekvenser inte går att fastställa är inte en godtagbar långsiktig lösning. För säsongen 2015 återstår, i väntan på alternativa bekämpningsmetoder, endast att minska myggförekomsten med VectoBac G. Det går att lämna tillåtelse till tillstånd med stöd av 7 kap. 29 miljöbalken. Det måste finnas en grundläggande strävan att arealen som bekämpas ska vara minimal till ytan men maximalt effektiv. För att tillsynsmyndigheten ska kunna följa upp detta krävs detaljerade rapporter om de eventuella bekämpningsinsatserna. Länsstyrelsen i Dalarnas län har därutöver tillagt att i länet berörs två Natura 2000-områden och i det ena finns prioriterade naturtyper. Länsstyrelsen i Uppsala län har tillagt att i länet berörs nio Natura 2000-områden och i vissa av dem finns prioriterade naturtyper. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har anfört bl.a. följande. Myndigheten delar Naturvårdsverkets uppfattning att tillåtelse kan ges. För att uppnå en varaktigt minskad förekomst av översvämningsmygg i området krävs flera samordnade åtgärder vilka även inkluderar bekämpning. Effekt av betydelse av vissa av dem är att vänta först flera år framåt i tiden. Erfarenheter från tidigare år visar att förekomsten av översvämningar under säsongen verkar vara den enskilt viktigaste orsaken till myggproblemen. Det behöver därför utredas i hur stor utsträckning det kan vara möjligt att förhindra översvämningar i området genom vattenreglering. Att ändra vattenföringen i Dalälven är tekniskt komplicerat och kräver att man även tar hänsyn till rättsliga och ekonomiska aspekter samt till våtmarkernas ekologi. Skogsstyrelsen har anfört att myndigheten inte har något att tillföra som skulle utgöra ett hinder mot att tillstånd lämnas för bekämpning. Stockholms universitet hänvisar till dess yttrande till Naturvårdsverket. Socialstyrelsen har inte några synpunkter på remissen. Avesta och Heby kommuner har i likalydande skrivelser anfört bl.a. följande. Att myggproblematiken löses är absolut nödvändigt för kommunerna. De alternativa lösningarna bör prioriteras för att kunna genomföras inför kommande år. Inga av dessa lösningar kan dock

7 genomföras under 2015 varför bekämpning bör tillåtas i år. Bekämpningens omfattning bör inte begränsas så att den blir verkningslös. Sala kommun har anfört bl.a. följande. Inventering och noggrann kartläggning visar att de översvämningsområden som ingår i ansökan är mycket produktiva kläckningsområden för översvämnings myggor och kan ge besvärande till ohdhga mängder av Aedes sticticus och andra översvämningsmyggor. De har betydande negativa effekter på såväl boende, besökare och näringsliv och det finns ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpningen av översvämningsmyggorna. Sandvikens kommun har anfört bl.a. följande. Det är uppenbart att det finns mycket starka motiv för att utföra biologisk bekämpning av stickmyggor. Under en följd av år har bekämpning med VectoBac G utförts i området utan att orsaka några betydande negativa effekter på övrig fauna enhgt studier utförda av forskare vid Uppsala universitet. Förutsättningarna i 7 kap. 29 miljöbalken är uppfyllda. Fortum och Vattenregleringsföretagen anser att det råder viss osäkerhet avseende risken för oönskade ekologiska effekter vid upprepad och storskalig spridning av VectoBac G. En eventuell omreglering av Dalälven skulle få betydande konsekvenser för ekologin och även ge stora konsekvenser ur ett kraftproduktionsperspektiv. Bolaget tar inte ställning till användandet av VectoBac G för myggkontroll. Regionförbundet Uppsala län anför att man stöder Naturvårdsverkets hemställan och att NED AB sökt och fått pengar för att kunna bekämpa myggen. Världsnaturfonden WWF (WWF) har anfört bl.a. följande. WWF konstaterar att arbetet med att komma till rätta med de lokalt tidvis stora mängderna översvämningsmygg i Nedre Dalälven nu har gått in i en ny fas, från att tidigare ha riktat in sig på bekämpning med VectoBac G till att nu börja åtgärda grundorsakerna till problemen. Konkreta förslag att arbeta med finns bl.a. i den regionala landskapsstrategin "Människor, mygg och natur vid Nedre Dalälven". Det är viktigt att genomförandet av dessa åtgärder startar snarast och att medel sätts av så att arbetet kan påbörjas. Det är viktigt att planera åtgärdsprogram för att rätta till orsakerna till myggförekomsten samt att samordna detta arbete med bekämpningen med VectoBac G. Det bör därför i ett eventuellt tillstånd till att använda VectoBac G skrivas in att samordning mellan bekämpning och åtgärdsprogram ska ske. Om åtgärdsprogrammen kommer igång anser WWF att det är rimligt att bekämpning med VectoBac G får ske i begränsad omfattning. Det är också viktigt att uppföljningsprogrammen genomförs på ett bra och vetenskapugt sätt och att i dessa följa upp hur effektiva bekämpningarna är.

8 Skälen för regeringens beslut Om den bekämpning som avses med NEDAB:s ansökan på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område, krävs ett särskilt tillstånd enligt 7 kap. 28 a miljöbalken, ett s.k. Natura 2000-tillstånd, för att få genomföra bekämpningen. Naturvårdsverket ska pröva tillståndsfrågan i samband med att verket prövar frågan om dispens enligt 14 kap. miljöbalken för att få sprida VectoBac G från helikopter. Ett tillstånd enligt 7 kap. 28 a miljöbalken får, enligt 28 b samma kapitel, lämnas endast om bekämpningen ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas och inte heller medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna. Trots dessa bestämmelser får tillstånd lämnas under de förutsättningar som anges i 7 kap. 29 miljöbalken, men endast efter regeringens tillåtelse. Av 20 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår att om en tillåtlighetsprövning avser en verksamhet eller åtgärd som kan påverka miljön i ett område som innehåller en prioriterad art eller en prioriterad livsmiljötyp, får vid prövningen hänsyn endast tas till sådana omständigheter som rör människors hälsa, den allmänna säkerheten, väsentliga miljöskyddsintressen eller andra tvingande förhållanden som har ett allt överskuggande allmänintresse. Regeringen konstaterar att miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet är tillräcklig för den prövning som ska göras. Situationen i de områden som avses i NEDAB:s ansökan har under vissa somrar varit allvarliga, med så stora mängder stickmyggor att förhållandena har beskrivits som olidliga för människor som inte har kunnat vistas utomhus. Problemet har fått stora negativa konsekvenser för människors välbefinnande. Stickmyggor vid Nedre Dalälven bär på Sindbisviruset, ett myggburet fågelvirus som även infekterar människor och ger Ockelbosjukan. Den stora myggförekomsten kan således innebära en direkt fara för människors hälsa. Det är därför angeläget att begränsa kläckningar av nya stickmyggor i de fall där mängden myggor bedöms utgöra ett hot mot människors hälsa. Bekämpningsåtgärder måste i dessa fall genomföras av tvingande orsaker som har ett väsenthgt allmänintresse och det finns för närvarande inte någon praktiskt genomförbar alternativ lösning för att bekämpa massförekomst av stickmyggor på kort sikt. Baserat på erfarenheter från tidigare år har NED AB gjort bedömningen att bekämpning av stickmygglarver kan behöva utföras redan i maj för att antalet stickmyggor ska kunna reduceras till en rimlig mängd. Regeringen bedömer att eftersom det i nuläget är oklart om bekämpningen har någon negativ inverkan av betydelse för Natura intressena, så är det för närvarande inte möjligt att före bekämpningen

9 vidta några kompensationsåtgärder som fyller en ändamålsenlig funktion. Om det visar sig att den bekämpning som avses i det här ärendet får en sådan effekt att kompensation behöver ske beträffande något Natura 2000-område, måste berörda myndigheter vidta nödvändiga åtgärder. För att skapa förutsättningar för att kunna göra en bedömning av behovet av kompensationsåtgärder bör en noggrann uppföljning ske efter genomförd bekämpning. Mot denna bakgrund finns förutsättningar att med stöd av 7 kap. 29 miljöbalken tillåta Naturvårdsverket att ge tillstånd enligt 7 kap. 28 a miljöbalken. Med hänsyn till att de långsiktiga effekterna av en storskalig användning av VectoBac G ännu inte är tillräckligt utredda och till att det inte är klarlagt vilka effekter på Natura 2000-områdena som en storskalig bekämpning av myggor i de aktuella områdena kan få över tid bör bekämpningen begränsas till det som är nödvändigt för att göra situationen uthärdlig under sommarsäsongen 2015 och få utföras vid högst fyra tillfällen per område. Bekämpningen bör, mot bakgrund av bl.a. vad Naturvårdsverket har anfört, begränsas till områden där mängden stickmyggor vid något mättillfälle uppgått till minst per fälla och fångstnatt. Naturvårdsverket bör fastställa områdenas närmare avgränsning. Som villkor för bekämpningen bör gälla att den följs upp. I uppföljningen ska även ingå att sökanden separat ska redovisa samtliga alternativa bekämpningsåtgärder som genomförts under bekämpningssäsongen 2015 samt även redovisa en plan för minskning av användandet av bekämpningsmedlet till förmån för andra metoder. Detta eftersom det är ytterst angeläget att komma framåt i användandet av hållbara metoder för bekämpningen av stickmyggor. Regeringen vill framhålla att metoden för bekämpning av stickmyggor genom spridning av Bti inte är en långsiktigt hållbar lösning och regeringens uttalade mening är att användandet av VectoBac G bör minskas. I Deje i Forshaga kommun har kommunen fortsatt att planera för och utveckla alternativa miljövänliga lösningar med gott resultat. Regeringen konstaterar att vitryggig hackspett, som är akut hotad enligt den s.k. rödlistan, häckar i områden som berörs av ansökan. Bobyggandet påbörjas i mars-april och ungarnas utflygning sker i slutet av maj eller första hälften av juni. För att inte riskera att de vitryggiga hackspettarna utsätts för en oacceptabel störning under häckningstiden får bekämpning endast utföras under perioden 15 juni - 31 augusti 2015 i de områden där de häckar. Regeringen erinrar om att det krävs ett giltigt produktgodkännande för att besprutning med VectoBac G ska kunna genomföras. Av underlaget i

10 10 ärendet framgår bl.a. att produktgodkännandet för VectoBac G löper ut den 30 april På regeringe Gus n Caroline Weckfelt Kopia till Justitiedepartementet Socialdepartementet Finansdepartementet Utbildningsdepartementet Näringsdepartementet Folkhälsomyndigheten Havs- och vattenmyndigheten Jordbruksverket Kemikalieinspektionen Länsstyrelsen i Dalarnas län Länsstyrelsen i Gävleborgs län Länsstyrelsen i Uppsala län Länsstyrelsen i Västmanlands län Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Skogsstyrelsen Socialstyrelsen Stockholms universitet Sveriges lantbruksuniversitet Umeå universitet Avesta kommun Gävle kommun Heby kommun Sala kommun Sandvikens kommun Tierps kommun Älvkarleby kommun Samverkansorganet i Dalarnas län Gävleborgs läns landsting Samverkansorganet i Uppsala län Fortum AB Naturskyddsföreningen/Projekt vitryggig hackspett Nedre Dalälvens Utvecklings AB Vattenregleringsföretagen Väridsnaturfonden WWF, Ulriksdals Slott, Solna

Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker vid Deje, Forshaga kommun

Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker vid Deje, Forshaga kommun Regeringsbeslut 1:2 REGERINGEN 2015-04-09 M2015/800/Me Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker

Läs mer

HEMSTÄLLAN Ärendenr: NV Miljödepartementet Stockholm

HEMSTÄLLAN Ärendenr: NV Miljödepartementet Stockholm 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY HEMSTÄLLAN 2014-02-21 Ärendenr: NV-08723-13 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Överlämnande av frågan om tillåtlighet enligt 7 kap. 29 miljöbalken för bekämpning

Läs mer

näringsliv och det finns ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpning av översvämningsmyggorna.

näringsliv och det finns ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpning av översvämningsmyggorna. ""SALA n nasa ~KOMMUN KS 2015/56/l 1 (11 2015-03-09 YTTRANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Anders Johansson SALA KOMfvlUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. i!ul~ -03-0 9 YTTRANDE Förslag till Yttrande över

Läs mer

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 44 Uppsala

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 44 Uppsala org nr 556297-9616 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Biologisk Myggkontroll Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 44 Uppsala Tel 0291-21180 http://www.mygg.se Registrator Naturvårdsverket 106

Läs mer

Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg

Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg ANSÖKAN, TILLSTÅND OCH DISPENSER VID BEKÄMPNING AV LARVER AV ÖVERSVÄMNINGSMYGG Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg Syftet med denna information är att ge svar på de oftast

Läs mer

Remissvar om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet (dnr: NV-10089-12)

Remissvar om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet (dnr: NV-10089-12) Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Tel: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 peter.westman@wwf.se mats.forslund@wwf.se Allmänt: info@wwf.se Hemsida: www.wwf.se Naturvårdsverket Björn-Axel Beier

Läs mer

Världsnaturfonden WWF

Världsnaturfonden WWF Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Tel: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 peter.westman@wwf.se mats.forslund@wwf.se Allmänt: info@wwf.se Hemsida: www.wwf.se Miljödepartementet Miljöprövningsenheten

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av ansökan, prövningen och begäran om kompletteringar.

Nedan följer en beskrivning av ansökan, prövningen och begäran om kompletteringar. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lundell, Yvonne Tel: 010-698 14 14 Yvonne.lundell @naturvardsverket.se REMISS 2014-11-28 Ärendenr: NV-07349-14 Sändlista Remiss av ansökan om spridning av bekämpningsmedlet

Läs mer

Världsnaturfonden WWF lämnar här följande synpunkter på remissen om bekämpning av mygglarver i översvämningsvåtmarker med VectoBac G.

Världsnaturfonden WWF lämnar här följande synpunkter på remissen om bekämpning av mygglarver i översvämningsvåtmarker med VectoBac G. Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Växel: 08 624 74 00 Direkt: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 Allmänt: info@wwf.se www.wwf.se Naturvårdsverket 103 33 Stockholm registrator@naturvardsverket.se

Läs mer

Remissvar om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet (dnr: NV , NV )

Remissvar om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet (dnr: NV , NV ) Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Tel: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 peter.westman@wwf.se mats.forslund@wwf.se Allmänt: info@wwf.se Hemsida: www.wwf.se Naturvårdsverket Björn-Axel Beier

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1305 DOM 2009-01-16 Stockholm Mål nr Sid. 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen dom 2008-03-11 i mål nr M 2200-07, se bilaga A KLAGANDE Länsstyrelsen i Gävleborgs

Läs mer

BESLUT Ärendenr: NV Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kölnavägen GYSINGE

BESLUT Ärendenr: NV Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kölnavägen GYSINGE 1(11) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Gunilla Ewing Skotnicka Tel: 010-698 10 00 Gunilla.Skotnicka @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-29 Ärendenr: NV-08723-13 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kölnavägen

Läs mer

BESLUT Ärendenr: NV Forshaga kommun. Box Forshaga

BESLUT Ärendenr: NV Forshaga kommun. Box Forshaga 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lena Callermo Tel: 010-698 12 42 Lena.Callermo naturvärds verket, se BESLUT 2012-04-16 Ärendenr: NV-00078-12 Forshaga kommun Box 93 667 22 Forshaga Ansökan

Läs mer

Långsiktig hantering av myggproblemet vid Nedre Dalälven

Långsiktig hantering av myggproblemet vid Nedre Dalälven Långsiktig hantering av myggproblemet vid Nedre Dalälven I 2013 års regleringsbrev till länsstyrelserna ger regeringen följande uppdrag till Länsstyrelsen i Gävleborg. Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska

Läs mer

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala org nr 556297-9616 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Biologisk Myggkontroll Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala Tel 0291-21180 http://www.mygg.se Registrator Naturvårdsverket 106

Läs mer

Remissvar om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Forshaga kommun (dnr: Nv )

Remissvar om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Forshaga kommun (dnr: Nv ) Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Tel: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 peter.westman@wwf.se mats.forslund@wwf.se Allmänt: info@wwf.se Hemsida: www.wwf.se Naturvårdsverket Björn-Axel Beier

Läs mer

Till Registrator Naturvårdsverket Stockholm

Till Registrator Naturvårdsverket Stockholm Till Registrator Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 010-6981000 Ansökan om dispens (enligt 14 kap. 7, 9 miljöbalken) för spridning av VectoBac G från helikopter mot översvämningsmyggor i Nedre Dalälven

Läs mer

Org. nr BIOLOGISK MYGGKONTROLL en del av NEDRE DALÄLVEN UTVECKLINGS AB

Org. nr BIOLOGISK MYGGKONTROLL en del av NEDRE DALÄLVEN UTVECKLINGS AB Org. nr 556297-9616 BIOLOGISK MYGGKONTROLL en del av NEDRE DALÄLVEN UTVECKLINGS AB Besöksadress: Huvudkontor: Vårdsätravägen 5 Kölnavägen 25 756 46 Uppsala 810 21 Gysinge Uppsala den 22 september 2016,

Läs mer

Hur många människor i Nedre Dalälven riskerar att drabbas av långtflygande översvämningsmyggor om det inte finns välfungerande bekämpning?

Hur många människor i Nedre Dalälven riskerar att drabbas av långtflygande översvämningsmyggor om det inte finns välfungerande bekämpning? Uppsala 2016-10-24 Hur många människor i Nedre Dalälven riskerar att drabbas av långtflygande översvämningsmyggor om det inte finns välfungerande bekämpning? Martina Schäfer & Jan O. Lundström Sammanfattning:

Läs mer

Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel GYSINGE Tel Länsstyrelsen Gävleborgs län Gävle

Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel GYSINGE Tel Länsstyrelsen Gävleborgs län Gävle org nr 556297-9616 Biologisk Myggkontroll Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel 0291-205 77 Kölnavägen 25 http://www.mygg.se 810 21 GYSINGE Tel 0291-21180 Gävleborgs län 801 70 Gävle 026-171000 Uppsala län

Läs mer

Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel GYSINGE Tel Länsstyrelsen Uppsala län Uppsala

Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel GYSINGE Tel Länsstyrelsen Uppsala län Uppsala org nr 556297-9616 Biologisk Myggkontroll Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel 0291-205 77 Kölnavägen 25 http://www.mygg.se 810 21 GYSINGE Tel 0291-21180 Länsstyrelsen Uppsala län 751 86 Uppsala 018-195000

Läs mer

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala org nr 556297-9616 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Biologisk Myggkontroll Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala Tel 0291-21180 http://www.mygg.se Registrator Naturvårdsverket 106

Läs mer

Beslut om spridning av bekämpningsmedel från helikopter och inom skyddade områden vid nedre Dalälven

Beslut om spridning av bekämpningsmedel från helikopter och inom skyddade områden vid nedre Dalälven 1(16) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2016-04-28 Ärendenr: NV-07529-15 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kölnavägen 25 810 21 Gysinge

Läs mer

Myggbekämpning. Motion till riksdagen 2016/17:1173. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. C Enskild motion

Myggbekämpning. Motion till riksdagen 2016/17:1173. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. C Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1173 av Solveig Zander (C) Myggbekämpning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en femårig finansieringsplan

Läs mer

Myggbekämpning Sammanfattning

Myggbekämpning Sammanfattning Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kölnav.25 810 21 GYSINGE Tel:0291-213 14 Orgnr 55 62 97-9616 www.mygg.se 2014-09-22 Myggbekämpning 2014 Martina Schäfer och Jan O. Lundström Sammanfattning

Läs mer

Ansökan om dispens (enligt Artskyddsförordningen 4 ) för helikopterbaserad biologisk bekämpning av stickmygglarver i områden vid Deje under 2012.

Ansökan om dispens (enligt Artskyddsförordningen 4 ) för helikopterbaserad biologisk bekämpning av stickmygglarver i områden vid Deje under 2012. Ansökan om dispens (enligt Artskyddsförordningen 4 ) för helikopterbaserad biologisk bekämpning av stickmygglarver i områden vid Deje under 2012. 1. Inledning Sökande har tidigare till Kemikalieinspektionen

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40

Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN AVESTA KOMMUN Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 2013-01-07 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40 Susanne Berger (S), ordförande

Läs mer

Bedömning av VectoBac G för spridning med luftfartyg i Nedre Dalälvsområdet med särskilda villkor

Bedömning av VectoBac G för spridning med luftfartyg i Nedre Dalälvsområdet med särskilda villkor Bedömning av VectoBac G för spridning med luftfartyg i Nedre Dalälvsområdet med särskilda villkor Bakgrund Kemikalieinspektionen godkände 2010 03 19 VectoBac G, Reg nr 4889 för användning mot larver av

Läs mer

Rapport Bekämpning av översvämningsmyggor i våtmarker vid Österfärnebo, Tärnsjö och Huddunge 2005

Rapport Bekämpning av översvämningsmyggor i våtmarker vid Österfärnebo, Tärnsjö och Huddunge 2005 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projekt Biologisk Myggkontroll Nedre Dalälven Villagatan 4 810 20 ÖSTERFÄRNEBO Tel + 46 (0) 291-205 77, Fax + 46 (0) 291-205 93 Orgnr 55 62 97-9616 www.mygg.se September

Läs mer

Uppsala, den 9 oktober 2008. Myggbekämpning 2008

Uppsala, den 9 oktober 2008. Myggbekämpning 2008 Uppsala, den 9 oktober 2008 Myggbekämpning 2008 Sammanfattning 2008 genomfördes tre myggbekämpningsinsatser. Den första bekämpningen omfattade 49 ha av Hallsjön, Huddunge, som svämmades över efter en regnig

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

MKB 2015. Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid nedre Daläven

MKB 2015. Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid nedre Daläven Uppsala 2014-11-25 Bilaga 2 MKB 2015 Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid nedre Daläven Jan O. Lundström & Martina Schäfer

Läs mer

Bemötande av remissvar från Havs-och vattenmyndigheten 2015

Bemötande av remissvar från Havs-och vattenmyndigheten 2015 org nr 556297-9616 Biologisk Myggkontroll Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel 070-5690023 Kölnavägen 25 http://www.mygg.se 810 21 GYSINGE Tel 0291-21180 Yttrande till Naturvårdsverket angående remissvar

Läs mer

Grunderna för skyddsjakt

Grunderna för skyddsjakt Grunderna för skyddsjakt SÅ FUNKAR DET Konventioner Varför samarbeta om naturen? Naturvårdsdirektiv Jaktlagstiftningen Undantag från fredning Skyddsjakt Delegering av beslutanderätt till Länsstyrelserna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bekämpningsmedel; SFS 1998:947 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1 I fråga

Läs mer

Ön i Hedesundafjärden drabbas av stora problem med översvämningsmyggor enligt befolkningens egna beskrivningar

Ön i Hedesundafjärden drabbas av stora problem med översvämningsmyggor enligt befolkningens egna beskrivningar Bilaga 46 Uppsala 2016 10 24 Ön i Hedesundafjärden drabbas av stora problem med översvämningsmyggor enligt befolkningens egna beskrivningar Sammanställning av Jan O. Lundström Ön i Hedesundafjärden är

Läs mer

Nacka Tingsrätt Miljödomstolen, enhet 3 Box 1104 131 26 Nacka Strand. Stockholm 2009.01.12

Nacka Tingsrätt Miljödomstolen, enhet 3 Box 1104 131 26 Nacka Strand. Stockholm 2009.01.12 Nacka Tingsrätt Miljödomstolen, enhet 3 Box 1104 131 26 Nacka Strand Stockholm 2009.01.12 Yttrande över Fortum Dalälven Kraft AB:s ansökan om att anlägga ett nytt kraftverk i anslutning till Untra kraftverk

Läs mer

Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik

Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik Olika former av naturskydd i miljöbalken Riksintressen & hushållningsregler MB 3 & 4:e kap. Områdesskydd MB 7 kap. Artskydd MB 8 kap. Artskyddsförordningen 2 Svenska

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-03-17 Handläggning i parternas utevaro Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 508 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

Svar på remisser om myggbekämpning i Forshaga

Svar på remisser om myggbekämpning i Forshaga MYGGBEKÄMPNING I FORSHAGA 2014-02-12 Svar på remisser om myggbekämpning i Forshaga Naturvårdsverket har fått in en ansökan från Forshaga kommun om bekämpning av larver av översvämningsmygg i Deje. Ärendet

Läs mer

Dnr M2016/01073/R

Dnr M2016/01073/R Remiss 2016-04-15 Dnr M2016/01073/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Anna Berglund Telefon 08-405 49 58 E-post anna.berglund@regeringskansliet.se Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet;

Läs mer

Planerade ramområden för myggbekämpning 2017 inom Natura 2000-områden i Nedre Dalälven

Planerade ramområden för myggbekämpning 2017 inom Natura 2000-områden i Nedre Dalälven Bilaga 1b Martina Schäfer, Uppsala 2016-09-28 Natura-2000 tabeller och kartor: Planerade ramområden för myggbekämpning 2017 inom Natura 2000-områden i Nedre Dalälven Aktuella Natura 2000-områden sammanfattas

Läs mer

Myggdrabbade människor vid nedre Dalälven antal människor

Myggdrabbade människor vid nedre Dalälven antal människor Uppsala 2012-02-22 Myggdrabbade människor vid nedre Dalälven antal människor drabbade av Aedes sticticus och andra långflygande översvämningsmyggor som produceras i Natura 2000-områden Martina Schäfer

Läs mer

Planerade ramområden för myggbekämpning inom Natura 2000-områden i nedre Dalälven

Planerade ramområden för myggbekämpning inom Natura 2000-områden i nedre Dalälven Uppsala 2011-12-08MS Bilaga 1 Natura 2000 tabeller och kartor Planerade ramområden för myggbekämpning inom Natura 2000-områden i nedre Dalälven Aktuella Natura 2000-områden sammanfattas i översiktliga

Läs mer

2011-03-29. Länsstyrelsen i Skåne län. Miljö/naturvårdsenheterna Kungsgatan 13 205 15 Malmö

2011-03-29. Länsstyrelsen i Skåne län. Miljö/naturvårdsenheterna Kungsgatan 13 205 15 Malmö 1 2011-03-29 Länsstyrelsen i Skåne län Miljö/naturvårdsenheterna Kungsgatan 13 205 15 Malmö Begäran om tillsynsåtgärder enligt miljöbalken (MB) samt miljötillsynsförordningen Jag är ombud för Norrvikens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2004:606 Utkom från trycket den 22 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken dels

Läs mer

Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald

Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald Helene Lindahl Naturvårdsverket Skypekurs den 20 sep 2017 2017-09-25 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Upplägg De aktuella direktivens

Läs mer

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-01 Diarienummer 07734/15 Stadsmiljö Karolina Källstrand Telefon 031-368 38 78 E-post: karolina.kallstrand@miljo.goteborg.se Yttrande till Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Uppsala den 19 november 2015 Bilaga 2 MKB 2016

Uppsala den 19 november 2015 Bilaga 2 MKB 2016 Uppsala den 19 november 2015 Bilaga 2 MKB 2016 Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid Nedre Daläven Jan O. Lundström & Martina

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-04-29 Sida 1 Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter Kommunstyrelsens ersättare (f k) Kommundirektören Administrativa chefen Ekonomichefen Personalchefen Utbildningschefen (f k) Socialchefen (f

Läs mer

Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt

Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG Rapport 500-8033-13 Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt Redovisning

Läs mer

Ekologisk kompensation vid tillämpning av miljöbalken Linn Åkesson Jörgen Sundin

Ekologisk kompensation vid tillämpning av miljöbalken Linn Åkesson Jörgen Sundin Ekologisk kompensation vid tillämpning av miljöbalken Linn Åkesson Jörgen Sundin Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-01-03 1 Ekologisk kompensation- definition Gottgörelse genom

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 5 PM En beskrivning av Natura 2000- områden i eller i närheten av korridoren 2009-02-26 3 (12) Innehåll 1 Kompletteringsuppgift 5... 4 2 Natura 2000-områden och Förbifart

Läs mer

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Regeringsbeslut I:5 2015-02-12 M2015/772/Nm Miljö- och energidepartementet Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206 111 82 STOCKHOLM Uppdrag att göra en analys av forskning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 juni 2015 SÖKANDE 1. AA 2. BB KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Socialdepartementet) beslut den 28 maj 2014, S2013/4676/PBB, i fråga om

Läs mer

Ansökan om myggbekämpning med helikopter, Nedre Dalälven Bilagor nr 1-3, 15,

Ansökan om myggbekämpning med helikopter, Nedre Dalälven Bilagor nr 1-3, 15, MYGGBEKÄMPNING 2014 NEDRE DALÄLVEN 2013-12-19 Ansökan om myggbekämpning med helikopter, Nedre Dalälven 2014. Bilagor nr 1-3, 15, 18-21. I en särskild pdf finns rapporterna från myggbekämpning år 2002-2012,

Läs mer

Uppdrag att genomföra en fördjupad analys av formellt skyddade marina områden och att ta fram en handlingsplan för marint områdeskydd

Uppdrag att genomföra en fördjupad analys av formellt skyddade marina områden och att ta fram en handlingsplan för marint områdeskydd Regeringsbeslut I:4 2015-02-12 M2015/771/Nm Miljö- och energidepartementet Havs- och vattenmyndigheten Box 11 930 404 39 GÖTEBORG Uppdrag att genomföra en fördjupad analys av formellt skyddade marina områden

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Information. Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna. artskyddsförordningen (2007:845) Skäl för fridlysning

Information. Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna. artskyddsförordningen (2007:845) Skäl för fridlysning Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna i 4-9 Information Om det finns risk för att en art utrotas eller utsätts för plundring kan arten fridlysas. För närvarande är cirka 300 växter och djur

Läs mer

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken 1(5) Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Sammanställning av remissvar Totalt inkom 27 svar på remissen. Inga synpunkter Länsstyrelsen

Läs mer

Begäran från Trelleborgs kommun att regeringen prövar överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken

Begäran från Trelleborgs kommun att regeringen prövar överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken Regeringsbeslut 1:2 REGERINGEN 2016-04-07 M2015/01268/Me Miljö- och energidepartementet Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 Malmö Begäran från Trelleborgs kommun att regeringen prövar överlåtelse av tillsyn

Läs mer

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET REGERINGEN Regeringsbeslut 2010-08-26 11 M2010/3479/H Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET Ink. 2010-08- 3 1 Sak.nr, Uppdrag till Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk,

Läs mer

Vindkraft, fåglar och fladdermöss

Vindkraft, fåglar och fladdermöss Vindkraft, fåglar och fladdermöss Foto: Espen Lie Dahl Martin Green Jens Rydell Biologiska Institutionen Lunds Universitet Vindkraft, fåglar och fladdermöss Kunskapssammanställning Ute hösten 2011, NV

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Beslut om godkännande av arten Aphidius colemani för användning som biologiskt bekämpningsmedel i Sverige

Beslut om godkännande av arten Aphidius colemani för användning som biologiskt bekämpningsmedel i Sverige 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Maria Björkman Tel: 010-698 14 47 maria.bjorkman @naturvardsverket.se BESLUT 2017-11-16 Ärendenr: NV-04137-17 Beslut om godkännande

Läs mer

Att anlägga eller restaurera en våtmark

Att anlägga eller restaurera en våtmark Att anlägga eller restaurera en våtmark Vad är en våtmark? Att definiera vad som menas med en våtmark är inte alltid så enkelt, för inom detta begrepp ryms en hel rad olika naturtyper. En våtmark kan se

Läs mer

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad FÖRVALTNINGSRATTEN 2013-07-17 Meddelad i Karlstad Mål nr Sida 1 (6) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 651 81 Karlstad KONKURRENSVERKET

Läs mer

Stickmyggor sommaren 2011 i Deje, Forshaga kommun

Stickmyggor sommaren 2011 i Deje, Forshaga kommun Uppsala 2011-12-20 Stickmyggor sommaren 2011 i Deje, Forshaga kommun Jan O. Lundström, Pernilla Wahlqvist & Martina Schäfer Mygg- & miljögruppen Programmet för populationsbiologi och naturvårdsbiologi

Läs mer

rofessor i miljörätt tockholms universitet

rofessor i miljörätt tockholms universitet tockholms miljörättscentrum atura 2000 har en vän i EG- omstolen rofessor i miljörätt tockholms universitet ymposium 19 april 2004: atura 2000 och ramvattendirektivet incitament, restriktioner och flexibilitet

Läs mer

Inrättande av Miljömålsråd och förordnande av rådets ledamöter

Inrättande av Miljömålsråd och förordnande av rådets ledamöter Regeringsbeslut I:16 2014-12-18 M2015/213/Mm Miljödepartementet Adressater: Se bilagan Inrättande av Miljömålsråd och förordnande av rådets ledamöter 1 bilaga Regeringens beslut Regeringen inrättar ett

Läs mer

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun BESLUT 2015-10-29 1(7) Naturavdelningen Ingvar Olofsson 010-224 56 76 Delg.kvitto Margareta Bruto Finntorp Gård 456 47 Bovallstrand bruto@telia.com Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Delrapport objekt i Norrland

Myrskyddsplan för Sverige. Delrapport objekt i Norrland Myrskyddsplan för Sverige Delrapport objekt i Norrland RAPPORT 5669 APRIL 2007 Myrskyddsplan för Sverige Delrapport Objekt i Norrland NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET Rapport Myrskyddsplan för Sverige

Läs mer

FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016

FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016 Datum 2016-03-31 Dnr 511-1375-15 1(5) FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016 1. Vilken omfattning har förslaget? De nya områdena och de

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Pressmeddelande 67/2017 2017-05-18 Miljö- och energidepartementet Hanna Björnfors Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog 072-500 92 11 Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Regeringen

Läs mer

Miljödepartementet STOCKHOLM

Miljödepartementet STOCKHOLM Centrum för biologisk mångfald (CBM) YTTRANDE 2002-10-15 Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport 5185 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-11:05 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Sundin (S) Karl-Johan Petersson (C) Anita Tärneborg (S), ersättare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2010:882 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att

Läs mer

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten Utblick buller Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se Ljud är önskvärt, oljud är inte det Oönskat ljud är buller Bullrets störande verkan beror

Läs mer

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm Mål nr M 11569-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-03 i mål nr M 4639-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

VÄLKOMMEN. Till kurs om fridlysning och dispenser enligt Artskyddsförordningen. Naturvårdsverket

VÄLKOMMEN. Till kurs om fridlysning och dispenser enligt Artskyddsförordningen. Naturvårdsverket VÄLKOMMEN Till kurs om fridlysning och dispenser enligt Artskyddsförordningen Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Inledning Deltagare från Naturvårdsverket Dagens

Läs mer

Kammarkollegiet ADVOKATFISKALSENHETEN

Kammarkollegiet ADVOKATFISKALSENHETEN ADVOKATFISKALSENHETEN Karolina Ardesjö Lundén 08-700 0855 1 (5) Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad Remissyttrande avseende anmälan om åtgärder inom Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund och

Läs mer

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Sida 1 (6) 2008-12-19 Version: 1.0 Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Redovisning av regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet Tel 08-5191

Läs mer

näringsliv och det finns ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpning av översvämningsmyggorna.

näringsliv och det finns ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpning av översvämningsmyggorna. Bilaga KS 2012/52/1 1 (1) 2012-02-29 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Förslag till yttrande över Remiss gällande ansökan om spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G för bekämpning av översvämningsmyggor

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Tillämpning av skogsvårdslagen och tillgång till. rättslig prövning - Joanna Cornelius, miljöjurist

Tillämpning av skogsvårdslagen och tillgång till. rättslig prövning - Joanna Cornelius, miljöjurist Tillämpning av skogsvårdslagen och tillgång till rättslig prövning - Joanna Cornelius, miljöjurist Vikten av allmänhetens deltagande och rätt att föra talan Århuskonventionen som är angelägna om att allmänheten,

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

Skadedjursskydd och biocidlagstiftning

Skadedjursskydd och biocidlagstiftning 2016-10-31 1 Skadedjursskydd och biocidlagstiftning Ett bra skadedjursskydd - Integrated Pest Management arbetar enligt Integrated Pest Management, IPM. Arbetssättet bygger på att upprätta gränsvärden

Läs mer

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R R-2009/1870 Stockholm den 14 december 2009 Till Miljödepartementet M2009/3289/R Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 september 2009 beretts tillfälle att yttra sig över Kemikalieinspektionens

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Naturvårdsverket STOCKHOLM

Naturvårdsverket STOCKHOLM r REGERINGEN Regeringsbeslut 1 :9 2012-12-20 M2012/3437/Nm Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Uppdrag att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-10-14 Ärendenr: NV-06582-15 Beslut om skyddsjakt efter

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Motstridiga mål och regler - vad gäller?(?) 22 november 2011 Annika Nilsson

Motstridiga mål och regler - vad gäller?(?) 22 november 2011 Annika Nilsson Avloppsslam på åkermark Motstridiga mål och regler - vad gäller?(?) 22 november 2011 Annika Nilsson Regler om föroreningar i avloppsslam SNFS 1994:2 Föreskrifter om avloppsslam i jordbruket 8 Kadmiumhalt

Läs mer