Ledarens olika roller. Ledarskap och team. Projektledarens uppgifter. Kopplat till projektfaser.. Föra att vara projektedare krävs:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarens olika roller. Ledarskap och team. Projektledarens uppgifter. Kopplat till projektfaser.. Föra att vara projektedare krävs:"

Transkript

1 Ledarens olika roller Ledarskap team Interpersonella roller Galjonsfigur Anförare Förbindelseled Informationsroll Övervakare Informationsförmedlare talesman Beslutsroller Entreprenör Krislösare Resursfördelare Förhandlare Vilka roller passar för PL? Vilka typer av PL finns det? Projektledarens uppgifter Se till att projektmål uppfylls Planera organisera projektet Delegera följa upp aktiviteter Lösa problem konflikter Påverka få saker gjorda Kallar till leder tex projektmöte Kommunicerar engagerar motiverar Kopplat till projektfaser.. Förstudie start: att stimulera kreativitet Genomförande: att driva på Avslut: att reflektera PL skall hantera: -intressenter -projektets livscykel -prestationerna Föra att vara projektedare krävs: Strukturkompetens: Förmåga att använda dig av verktyg, modeller i ditt arbete. Strukturera andras arbete. Ansvar för planering organisation Relationskompetens: Förmåga att förstå, stötta,inspirera.kommunicera på övetygande sätt.att skapa vårda bra relationer Ledarstilar (fokus på personlighet).. Exempel på en typisk handboks teori Enl. Adizes Ytterligheter i ledarstil P---: ensamvargen (produceraren) -A--: byråkraten (administratör) --E-:tändhatten (entreprenör) ---I: den överanpassade (integrering) ----: liket i lasten PAEI: läroböckens ideala bild 1

2 Ledare egenskaper Six Traits Corresponding to Leadership fem faktors modellen (McCraes Costas): Kategoriserat ord/egenskper till en lista med fem begrepp som sedan kan mätas Emotionell stabilitet Knowledge of the Business Drive Motivation to Lead Extraversion Öppenhet Vänlighet Cognitive Ability Honesty and Integrity samvetsgrannhet Self-confidence 3-8 Management Implications Cognitive ability is probably the least trainable of the six traits Drive is fairly constant over time but can change Har i praktiken visat sig svårt att bevisa tydliga samband mellan egenskaper framgång som ledare eller frekvens av ledare med specifika egenskaper. Men vi kan se att vissa faktorer är mer frekventa bland ledare tex att de är långa, att det är vita, mer förmögna oftare män hmm kanske inte så användbart..det finns alltså mkt som kan vara kulturellt socialt betingat kanske inte alls bevisa att man är bättre eller att det är bra egenskaper. Nej man har i forskningen stället valt att fokusera på beteende situationer 3-9 Blake & Moutoun s s Managerial/ Leadership Grid Model -FokusFokus på beteende Concern for people High Low 1,9 Country club gemyt ledarskap Impoverished - utarmat 1,1 Low 5,5 Middle-ofthe-road kommunikation 9,9 Team Task 9,1 High Concern for production I denna modell kan urskiljas två olika välkända typer: den a) hänsynstagande ledaren den b) strukturbyggande ledaren a) Tar hänsyn till medarbetares behov, känslor etc b) uppgiftsinriktad, övervakning, kontroll etc Modellen antyder att man måste ha speciella kvalifikationer som ledare idealt vara fokuserad både på produktion person.vilket inte alltid stämmer 2

3 Situationsanpassat ledarskap enl Hersey Blanchard Teori om hur ledaren bör anpassa sig efter medarbetares kompetens, uppgiftsmognad motivation. Ledaren har alltså flera stilar! (I fallet PL: Kräver att projektledaren har förmåga att observera, föra samtal, instruera,motivera ge feedback leda möten samt färdighet i projektmetodik) Forts. Medarbetarnas uppgiftsmognad 1. Låg kompetens men engageradbehöver direktiv 2. Låg kompetens omotiverad behöver direktiv engagemang 3. Hög kompetens men omitiverad eller i behov av feedback behöver engangemang 4. Högkompetens motiverad, kan jobba självständigt : -klarar sig själv Forts. Anpassad Ledarstil Intruerande- hög uppgiftsorientering Entusiasmerande- hög relationsorientering-hög uppgiftsorientering Deltagande hög relationsorientering Delegerande både låg uppgiftsorientering låg relationsorientering Ledaren beter sig alltså annorlunda från situation till situation leder olika individer på olika sätt. är framgångsrik just därför! Några vanliga ledarstilsbeskrivningar Hur blir man en bra ledare Den transaktionella ledaren Den transformella / karismatiska Den utvecklande, visionära, (förändringsagenten) 3

4 Självinsikt Att utvecklas som ledare: Erfarenhets spiral Grundläggande för att vara en bra ledare är självinsikt! Jag vet vem jag är -hur andra ser på mig -vet hur andra påverkas av mitt beteende -vet hur jag blir påverkad av andras beteende Sträva efter en stor arena (se sid 209), dvs ett öppet jag. GE SÖK feedback Hur påverkar värderingar ledarskap? Värderingar påverkar vilka uppgifter/data som ledare tar hänsyn till/utvärderar hur de definierar problem. Värderingar påverkar ofta ledares uppfattning om individuella organisationella framgångar Värderingar hjälper en ledare att skilja rätt från fel att skilja mellan etiskt oetiskt beteende McGraw-Hill/Irwin The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. forts. Ledare har en tendens att tycka om de med liknnande värderingar ogilla de med med andra värderingar Det är dock viktigt att ledare även omger sig med personer som har andra värderingar uppfattningar än en själv! (tänk på risken med ja sägare bl.a) Ledare är mer motiverade att agera i linje med sina värderingar lägger mest tid på aktiviteter som ligger i linje med dessa värderingar McGraw-Hill/Irwin The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. To Train or Not to Train A leader may perform well in one situation but not in another If we want to improve leadership performance, we can either change the leader by training, or we can change his/hers leadership situation A leader s performance depends not only on the personality, but also on the organizational factors that determine the leader s control and influence 8-23 Ledarskap är en process en relation mellan ledaremedarbetare kontext Allt beror alltså inte på ledaren 4

5 Team grupp? Grupper, grupprocesser, team Anneli Linde Skillnaden mellan en grupp ett team.enkelt utryckt..en grupp är bara en samling individer med ngt som håller dem samman ett team är en formell grupp som medvetet arbetar tillsammans för att uppfylla ett mål.den nybildade gruppen eftersträvar att bli ett team..i fortsättningen är det denna sorts grupp (team) som menas när det står grupp eller team För nackdelar med arbete lösa problem i team/grupp Mer information kunskap Flera åsikter infallsvinklar Ökad förståelse..genom medverkan i beslutet genom gruppen Ökad acceptans..beslut som tas av en grupp, problem som löses av en grupp möter lättare acceptans lättare att implementera lösningar. Olika kanske motverkande mål Tar länge tid planering koordinering behövs Social press att komma överens Risk att få dominerar Oklar ansvarsfördelning Gruppens utvecklingsstadier Processen från en samling individer till en sammanhållen grupp, enl Tuckman: Forming: testar varandra Storming: konflikter om roller Norming: gruppnormer bildas, roller tar form Performing: konflikter minskar, roller tydliga, fokus på uppgiften Adjourning, avslut Creation of group Getting to know each other Developing expectations (-polite and somewhat insecure) 5

6 This stage is characterized of different opinions, discussions, and small or large conflicts Establishing boundaries Defining group-structure Who will lead. Who get the power, who get the control. Who has specific knowledge. How will conflicts be settled problem solving This is a first stage of the definition of some of the basic roles ín a group Agree as a group to rules and limits, and acceptable behavior Defining what the task is, Agree upon the goals in more detail Clarifying official /agreed roles,determine who will complete what parts Establish how influence/discipline will operate The key-word is cooperation what happened in your project group during this stage? Or have you reach this stage yet? This is a phase where all ancillary components are cleared away now the group can focus on the task. The tasks are solved independently. Every one knows what to do. Everyone feels safe and it is easy to relate to each other -Ending and separation: when the goals are achieved. (when for example a project ends) -When this stage enters the group is often at its peak- the performance is good, and everyone is pleased (or at least accept) with the situation. -The separation could be painful and Strong feelings is not unusual. It is important with formal ending of group assignments and with recognitions of well accomplished work. FIRO relaterad modell: grupputvuckling från individperspektiv Gemyt Tillhöra Rollsökning Kontroll Samhörighet Idyll Tillhörafasen Dra Dra sig sig undan undan vara vara tyst tyst Prata Prata för för mycket mycket eller eller vara vara överdrivet överdrivet öppen öppen Berättar Berättar fiske-historier fiske-historier Artiga Artiga mot mot varandra varandra Tar Tar upp upp få få eller eller inga inga allvarliga allvarliga konflikter konflikter Försöker Försöker avläsa avläsa tolka tolka ickeverbala ickeverbala symboliska symboliska signaler signaler Ovillig Ovillig att att visa visa eller eller prata prata om om sina sina dolda dolda motiv motiv Kräver Kräver ordning ordning struktur struktur Visar Visar stort stort behov behov av av att att bli bli accepterad accepterad Vill Vill får får jag jag vara vara med med? Visar Visar stort stort beroende beroende av av ledaren ledaren 6

7 Rollsökningsfasen Vi känsla trygghet ökar Idealisering av gruppen gruppens medlemmar Social funktion går före produktion Olikheter, konflikter otillfredställelse förnekas Fnissigt, glammigt familjärt Riklig kommunikation om ofarliga saker Konflikternas frekvens intensitet ökar Formar undergrupper visar mindre gruppkänsla Försöker övertyga andra om rätt åsikt Visar oberoende opåverkbarhet Försöker ta eller undvika ledarskapet med hjälp av andra Ger varandra feedback som ofta är attackerande Ifrågasätter den formella ledaren Vem är ledaren? Hur stort inflytande har de? Vilket ansvar får jag? Konflikt- kvinnligt/manligt- bekämpa- samarbetablottlägga Samhörighetsfasen Känsla av frälsning Vila efter tung arbetsuppgift eller konflikt i gruppen Vi mot dem gentemot omgivningen God kommunikation internt Känna tillit i gruppen Kunna uttrycka både positiva negativa känslor Bilda par utan att gruppen störs Konflikter hanteras allt eftersom de uppstår Synergi Konsensuslösningar Öppet delge varandra känslor, åsikter feedback Försvara gruppidentitet intern externt Förlorar ibland fokus på uppgiften Fattar beslut genom diskussioner som uppmuntrar motsättningar Utvecklar varandras idéer The FIRO-B Model The FIRO-B Model Fundamental Interpersonal Relations Orientation It is based on Three basic interpersonal needs Need to be a part of the group Inclusion Need to be in control of the situation and others Control Need to be liked and feel close to others Affection.However it is not simply the need but what you do with it. There are two types of need: Those you show to others, that can be observed by people watching you expressed Those that you are aware of but typically do not show - Need to be in control of the situation and others wanted 7

8 Scoring, is done by Putting the data into a matrix with the need across the top and the expressed vs. wanted on the side. Inclusion Control Affection expressed wanted ei wi ec wc ea wa where Low = I do this or respond this way occasionally and selectively. Medium = I do this or respond this way usually and with many people. High = I do this or respond this way very frequently and with almost everyone. Groups Evolve Through Particular Stages Along the Dimensions of: Inclusion early formation stage Where do I fit in? Do I want to be in or out? How committed will I become? How committed is our leader? Control mid-development Competition for leadership. What is the method for decision making? How will power be distributed? Affection Inclusion Control Affection How close shall I get if the group exists over long period of time? Projektledaren FIRO Tillhörandefasen Projektledaren hjälper gruppen genom att styra, peka på mål ge en tydlig ansvarsfördelning. Rollsökningsfasen Projektledaren agerar som handledare stöttar gruppen. Planering delegeras till medarbetare. Samhörighetsfasen Projektledaren ska undvika att detaljstyra utan stå tillbaka delegera ansvar. Olika roller som bildar ett team Meridith Belbins teamroller Roller i ett team coordinator Shaper Plant Monitor evaluator Recourse investigator Implementer Teamworker Finisher Specialist In an ideal team all this roles are present. Roles could changes over time and in a small group a person could maintain more than one role dependent on the situation and the stage in for example a project. 8

9 coordinator Calm, self-confident, controlled Presides and coordinate, good at working through others + optimist, organizational skills - average intellect or creativity ability shaper Highly strung, dominant, extrovert Passionate about the task, good at arousing others and spurring to action + challenges inertia, irritable, dynamic - impatient, argumentative plant Individualist, introvert, imaginative An innovative person full of imaginations and ideas + intellectual, creative thinker, unorthodox - disregards practice or procedures. Doesn t take account of reality Monitor-evaluator : Prudent, unemotional, unbiased : Anlaysis projects and spots possible flaws, keep the plant in check + discreet, high intellect, rational, analytical - uninspiring a job-worth. Tactless Resource investigator Popular, sociable, extrovert, relaxed Good for networking and making contacts outside the team +good social skills, communicative -not an originator of ideas, can easily lose interest implementer trustworthy, efficient, practical Transforms plans into action, often performs tasks other may considers boring + administrator, systematic, conscientious, - Not a leader, inflexible 9

10 Teamworker Supportive, sensitive, diplomatic Maintain team spirit and helps reduce conflicts. Often only notice when absent +shows concerns for others, teamplayer - indecisive in a crisis finisher Conscientious, thorough, anxious Ensure the team concentrate on the necessary tasks to achieve deadlines. Not always popular + perfectionist, pay attention to detail - worries over small details specialist Independent, single-minded Provides knowledge and skills when needed + dedicated - protective of expertise. Threats to group effectivness Inappropriate conformity; groupthink Related to members needs for acceptance Social loafing Tied to ambiguous responsibility Symptoms of Groupthink Group members rationalize any resistance to their assumptions Members pressure any doubters to support the alternative favored by the majority Doubters keep silent about misgivings and minimize their importance Group interprets members silence as a yes vote for the majority Variables Influencing Groupthink Group s cohesiveness Leader s behavior Insulation from outsiders Time pressures Failure to follow methodical decisionmaking procedures 10

11 Social loafing The tendency for individuals to exert less effort when working in a group than when working individually (interesting to notice is that social loafing doesn t seem to occur as often when members expect their output to be measured. It also differ between cultures) Roll stress (Handy, 1993:68ff) Symptom: irritation låg moral/ självförtroende /tillit till organisation svårt kommunicera Hantering: Förnekelse: skrattar bort problemet Tillbakadragelse: lämnar organisationen Rationalisering: lär sig leva med det Beroende FLYKT Ledaren aktiv, andra passiva Kreativitet saknas. Deltagarna tanklösa förvirrade vill att ledaren ska styra bestämma. Konflikter förnekas hänskjuts till ledaren Låg aktivitet, ökar när gruppen vill undvika krav. Aktiviteter riktade mot någon eller något. Kreativitet sparsam möts med undanflykter. Urspårning genom dagdrömmar, misströstan undflyende. Ofta besvikelse. Konflikter är ovanliga, allt som upplevs som krav undviks. KAMP Hög aktivitet med alla involverade där aktiviteten är riktad mot något eller någon. Nya idéer missförstås betraktas som orealistiska. Urspårningar vanliga man kan inte skilja på sak person. Hög grad av öppen aggression - ingen solidaritet. Konflikt löses genom kamp där starkast vinner. PARBILDNING Ett par i gruppen aktiva, andra passiva lyssnande. Hög kreativitet, så länge det inte handlar om uppgiften. Urspårningar är ofta lekfulla flirtiga. Varm, lekfull flirtig stämning, men under ytan finns svartsjuka. Konflikter tillåts inte att komma upp till ytan. 11

12 Making groups more effective Effective leadership that facilitate the group process. Implementing ant maintaining all roles in a group. Teambuilding activities. Be aware of and discuss risks (group think and social loafing) Productive meetings (have formal procedures) Konflikter dess hantering Syn på Konflikter Beteenden B e t e e - Konfliktsynsyn Konflikter är naturligt mellan människor Tillintetgörande konflikt Öppna ansträngningar som syftar till att tillintetgöra den andra sidan. n d e n Normalt Aggressiva fysiska attacker Kan skall hanteras tidigt Hot ultimatum Konflikter är ofta berikande Bestämda verbala attacker Konflikter är oundvikliga Ingen konflikt Öppet ifrågasätta eller utmana andra Mindre meningsskiljaktighet missförstånd Konfliktsyn leder ofta till harmoni /s. 396 /s. 403 Konflikthantering i FIRO Productive Conflict Tillhöra Rollsökning Samhörighet - Knyter handen i fickan Ledaren avgör Söker konfrontation Ledaren ointressant Aktiv problemlösning med respekt för varandra Value of Conflicts: Stimulus for creativity Forces us to evaluate and access issues Stimulate new and creative solutions Bring relationships up to date by addressing underlying problems Analyze goals and effective means of achieving them 12

13 Konflikthanterings metoder Att kämpa eller tvinga Uppnå egna mål på den andres bekostnad Behov Att undvika Att kompromissa Att anpassa Att samarbeta Talar ej om sin egen uppfattning, skjuter upp konflikt Ingen förlorar, ingen vinner Uppfyller andras behov, betonar gemensamma intressen Likheter olikheter diskuteras, kreativa lösningar, kallas ofta för ett vinna-vinna sätt Får som jag vill Vinna - Förlora Kortsiktigt fokus Önskat resultat Strävan efter förståelse Vinna - Vinna Långsiktigt fokus Tillfredsställelse Andra får som dom vill Förlora - Vinna Kortsiktigt fokus /s. 402 /s. 408 Acceptabla sätt för individen att hantera en inre konflikt undvika ångest. Rationalisering Sublimering Identifiering Kompensering Bortträngning Projicering Förskjutning Regression v a r s m e k a n i s m e r Fördjupa en konflikt Jag sätter en etikett Jag generaliserar Jag hänvisar till ovidkommande saker/trappar upp konflikten Jag hänvisar till tredje person Jag gör antaganden Underlätta en konflikt Definiera det VERKLIGA problemet Håll dig till fakta LYSSNA Målklarhet / Entydighet Kontrollera antaganden Guidlines för konflikthantering Förstå motpartens situation Ha en plan en konkret strategi Börja med ett för motparten positivt förslag -tillmötesgåeende Fokusera på problemet inte på personer personligheter Se till att upprätthålla en rationell målinriktad tankebild 13

14 Fokusera inte på de initiella förslagen/ståndpunkterna se dem som en start Sträva mot en vinn-vinn situation Skapa ett klimat av förtroende Insistera på att använda objektiva kriterier Var öppen för hjälp från tredje part Anpassa dig till kulturella skillnader 14

Att arbeta i projekt. projekt gruppen / teamet. Kännetecken på effektivt teamwork. För och nackdelar med arbete och lösa problem i team/grupp

Att arbeta i projekt. projekt gruppen / teamet. Kännetecken på effektivt teamwork. För och nackdelar med arbete och lösa problem i team/grupp Att arbeta i projekt projekt gruppen / teamet Anneli Linde Projektarbete ställer nya krav: Ofta minst två chefer Flexibilitet, krav förändras hela tiden Kundorienterad Ständig tidspress on-the-job training

Läs mer

Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt

Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt Victoria Geiborg April 2009 MSI Report 09012 Växjö

Läs mer

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg?

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Sjökaptensprogrammet Examensarbete Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Hans Gustafsson 2012-04-02 Program: Sjökaptensprogrammet Ämne: Självständigt arbete Nivå: 15hp

Läs mer

Kurs 210 Marknadsföring. Sammanfattningar av artiklar i kompendium

Kurs 210 Marknadsföring. Sammanfattningar av artiklar i kompendium Kurs 210 Marknadsföring Sammanfattningar av artiklar i kompendium Innehåll Kommentarer... 4 Nätverket företaget och marknadsföringen (1982)... 5 Hammarkvist, Håkansson, Mattson Sid. 1-19 i kompendiet...

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Projektledning och förändringsarbete En studie av en projektledarutbildning

Projektledning och förändringsarbete En studie av en projektledarutbildning UPPSALA UNIVERSITET Examensarbete C Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi Vt. 2005 Ali Amin-Javahery ali.aminjavahery.6241@student.uu.se Oskar Roberto oskar.roberto.3671@student.uu.se Projektledning

Läs mer

En fallstudie av konsult-klient samspelet vid ERP-implementering.

En fallstudie av konsult-klient samspelet vid ERP-implementering. Claudia Wallin En fallstudie av konsult-klient samspelet vid ERP-implementering. En fallstudie från den Polska marknaden. A case study of the consultant - client interaction during an ERP implementation.

Läs mer

Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding

Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding Linda Mattsson Högskolan på Åland serienummer 31/2012 Hospitality Management Mariehamn2012 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan

Läs mer

Projektinlärning vid utbildningen i informationsbehandling

Projektinlärning vid utbildningen i informationsbehandling Projektinlärning vid utbildningen i informationsbehandling Analys med hjälp av fokusgruppintervjuer Sandra Berglund Examensarbete för Tradenom(YH)-examen Utbildningsprogrammet i informationsbehandling

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Master of Science Thesis Diarienr: 2008:125 Stockholm, Sweden 2005 Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Partnering from a management company s perspective

Läs mer

Developing and implementing a quality management system in a startup company

Developing and implementing a quality management system in a startup company Developing and implementing a quality management system in a startup company Master of Science Thesis VICTOR LÖFGREN Department of Technology Management and Economics Division of Quality Science CHALMERS

Läs mer

Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar

Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar En kvalitativ undersökning av ledarskapsbeteenden Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik DAVID HOFFSTRÖM JOACIM SVÄRD Institutionen

Läs mer

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR Hur en förändringsagent motiverar sina medarbetare Continuous Improvements - How the leader of changes motivates its employees Britta Bexell & Josefine Eriksson Självständigt arbete

Läs mer

Att effektivera projektarbete

Att effektivera projektarbete Att effektivera projektarbete Utvecklingsförslag för Ålands Sjödagars projektgrupp 2014 Sara Degerth & Maria Saine Examensarbete för restonomexamen Utbildningsprogrammet för turism Åbo 2013 EXAMENSARBETE

Läs mer

Högskolan på Gotland 2011-09-09 Sida 1 (12) Avdelningen för kvalitetsteknik Ledarskap. Gruppens utveckling

Högskolan på Gotland 2011-09-09 Sida 1 (12) Avdelningen för kvalitetsteknik Ledarskap. Gruppens utveckling Högskolan på Gotland 2011-09-09 Sida 1 (12) Gruppens utveckling Ljungblom, Mia. & Norberg, Monica. (2011). Gruppens utveckling. Visby, Högskolan på Gotland Bakgrund För att förstå en grupps utveckling

Läs mer

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal?

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Inriktning mot Management HT 2009 Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Magisteruppsats Ulf Åberg 680428-5010 Handledare:

Läs mer

Konflikt och kommunikation

Konflikt och kommunikation Konflikt och kommunikation En undersökning om chefsarbetet inom kommunal instans Isabella Mannström Examensarbete för tradenomexamen Utbildningsprogrammet för Företagsekonomi Åbo 2015 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

Konflikthanteringssystem

Konflikthanteringssystem GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Konflikthanteringssystem kan det vara effektivt i ett svenskt företag? Lennart Nordin Konfliktlösning 60 p Juni 2004 Handledare: Thomas Jordan Sammanfattning

Läs mer

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson 2012-04-10 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren...

Läs mer

Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser

Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och Teknik Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser KPP306 Produkt- och processutveckling Anders Svanbom 2011-04-08

Läs mer

Projektledning en jämförelse mellan teori och verklighet

Projektledning en jämförelse mellan teori och verklighet Projektledning en jämförelse mellan teori och verklighet Case Silja Lines New York tema Daniela Nikander Förnamn Efternamn Examensarbete Företagsekonomi 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

PERSONALBAROMETERN UTVECKLINGSPROJEKTET

PERSONALBAROMETERN UTVECKLINGSPROJEKTET UTVECKLINGSPROJEKTET PERSONALBAROMETERN Innehållet i detta dokument är konfidentiellt och endast avsett för anställda inom Information Tools Scandinavia AB samt de personer som deltar i utvecklingsprojektet

Läs mer

Team building är inte alltid Team building

Team building är inte alltid Team building Team building är inte alltid Team building Erfarenheten visar att samspelet inom en grupp är fundamentalt för individen när det gäller möjligheterna att tillgodose grundläggande behov, intressen målsättningar.

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531

Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Shipboard Management Praktiska verktyg för ledarskap till sjöss Av: Gustav Carlsson Gustav Carlsson Författare B o.s.v. Högskolan på Åland serienummer 30/2014 Program: Sjöfart Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

kompeutens Utbildningskatalog EU finansierad utbildning för företag med upp till 9 verksamma personer i Stockholms län.

kompeutens Utbildningskatalog EU finansierad utbildning för företag med upp till 9 verksamma personer i Stockholms län. kompeutens Utbildningskatalog EU finansierad utbildning för företag med upp till 9 verksamma personer i Stockholms län. Projektet finansieras av EUROPEISKA UNIONEN/Europeiska socialfonden Innehåll Ledarskap

Läs mer