Verksamhetsplan Energikontor Norra Småland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland"

Transkript

1 n Verksamhetsplan 2013 Energikontor Norra Småland Energikontorets verksamhetsplan är styrgruppens instrument för styrning av verksamheten. Styrgruppen fastslog Verksamhetsplan 2013 den 4 februari Att utifrån verksamhetsplanen ta fram konkreta handlingsplaner för respektive verksamhetsområde/projekt är verksamhetsledarens ansvar.

2 Verksamhetsplan för Energikontor Norra Småland Förord Energikontor Norra Småland är det regionala energikontoret för Jönköpings län. Energikontoret har till uppgift att bl.a. vara en regional aktör och kompetens för energifrågor, att samordna den kommunala energi- & klimatrådgivningen (EKR), att skapa strategiska nätverk, att arbeta fram projektansökningar från nätverken och att hålla utbildningar och seminarier. Regionen har i samförstånd valt att bedriva energikontorsverksamhet från forskningsinstitutet Swerea SWECAST AB. Vi tror att lokaliseringsmodellen är positiv ur flera perspektiv och vi tror att det är angeläget att verksamheten kan fortsätta om modellen visar sig framgångsrik. Verksamhetsplanen för Energikontor Norra Småland innehåller en övergripande beskrivning av prioriterade insatser och de mål som är fastslagna för verksamheten. Verksamheten är till större del projektorienterad och mer detaljerade beskrivningar finns därför i respektive projektplan. En förenklad beskrivning finns också i aktivitetsplanen som redovisar de aktiviteter som Energikontoret förväntas göra utifrån Energimyndighetens beslut om Regionalt energikontor. Vår vision är att genom samverkan skapa förutsättningar för kommuner och näringsliv att lättare ställa om till hållbar utveckling. Energikontorets genomförande av verksamheten ska bygga på förtroende och goda relationer med samtliga berörda aktörer. Vår verksamhet ska genomsyras av ett respektfullt bemötande och omsorg om våra partners integritet. Viktiga framgångsaktorer är en ekonomi i balans samt engagerad och kompetent personal. Ann-Mari Nilsson Ordförande styrgruppen Mats Holmgren VD Swerea SWECAST AB

3 Vision och mål för verksamheten Grundläggande vision Vår vision är att genom samverkan skapa förutsättningar för kommuner och näringsliv att lättare ställa om till en hållbar verksamhet ur i första hand ett energi- och klimatperspektiv. Energikontorets genomförande av verksamheten ska bygga på förtroende och goda relationer med samtliga berörda aktörer. Vår verksamhet ska genomsyras av ett respektfullt bemötande och omsorg om våra partners integritet och behov. Viktiga framgångsfaktorer är en stabil ekonomisk bas samt engagerad och kompetent personal. Tillsammans arbetar vi utifrån de värderingarna som ska beskriva hur man som medarbetare eller förtroendevald ska agera och prioritera sitt arbete för att organisationen på lång sikt ska nå visionen och leva upp till sina åtaganden. Övergripande mål för verksamheten Vårt övergripande mål är att till slutet av 2013 ha en verksamhet som motsvarar de förväntningar som finns på ett regionalt energikontor. Verksamheten ska ha varit till nytta för de regionala parter som arbetat och samverkat med Energikontor Norra Småland. Målet utvärderas genom uppföljning med enkäter. Ett övergripande mål är också att arbeta med energieffektivisering och förnybra energi så att regionens företag, kommuner, organisationer och medborgare kan känna sig stärkta i arbetet med att nå sina egna och de politiska målen för klimat-och energi. Interna mål Styrgruppen för Energikontor Norra Småland har som internt mål att Energikontoret ska permanentas och kunna fortsätta sin verksamhet inom nuvarande organisation efter projektperioden.

4 Verksamhetens inriktning och arbetsformer Energikontoret har vid två tillfällen bjudit in olika målgrupper att diskutera verksamhetens inriktning. Resultatet från mötena har varit ett värdefullt tillskott vid formuleringen av strategiska fokusområden för energikontoret. Syftet med profilområden är att stärka kompetensen för de områden som är speciellt viktiga för regionen, att kunna vara en resurs för andra energikontor och att lättare kunna fungera som en partner i europeiska projekt. Energikontoret kommer under att fokusera särskilt på profilområdena: Transporter Energieffektivisering inom industrin Belysning Hållbart byggande Förnybar energi från skogen och solen

5 Organisationsskiss Projektledare Heltidsanställd resurs som leder och koordinerar det löpande arbetet inom arbetsgruppen, upprätthåller relevanta kontakter, initierar nya projekt och utvecklar idéer etc. Verksamhetsledare Har ett ansvar för verksamheten inom de ramar som styrgruppen beslutar, tar större ansvar för representation i offentliga sammanhang, kontakter med media och ansvarar för kontakterna med styrgrupp och Swerea SWECAST AB. Styrgruppen Styrgruppen består av åtta representanter för Energikontorets uppdragsgivare, Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen. Styrgruppen tar beslut om verksamhetens inriktning och godkänner avvikelser inom densamma. Gruppen kan också fungera som referensgrupp för olika insatser samt för material som arbetas fram etc. Ledamöter utses i samråd med klimatrådet. Klimatrådet Jönköpings län har samlat de viktigaste aktörerna för att genomföra den regionala energi- och klimatstrategin i ett nätverk som heter Klimatrådet. Klimatrådet består av 26 ledamöter med ledande befattningar inom politik, näringsliv och regionala myndigheter i länet och leds av landshövding Minoo Akhtarzand. Energikontoret är en viktig funktion för klimatrådet och tvärtom. Klimatrådet ska årligen följa upp Energikontorets verksamhet och besluta om att godkänna styrgruppens ledamöter. Swerea SWECAST AB Swerea SWECAST AB är energikontorets arbetsgivare och beslutar om budget, löner och arbetsmiljöfrågor. Swerea SWECAST ansvarar också för att organisera Energikontorets medarbetare under avdelningen för Energi-och miljöteknik på Swerea SWECAST AB. Firmatecknare för energikontoret är Mats Holmgren. Nuvarande organisation framgår av nedanstående skiss.

6 Energikontor Norra Småland är lokaliserat till Swerea Swecast AB i Jönköping. Swerea SWECAST är svenska gjuteriindustrins forsknings-, utvecklings- och utbildningsinstitut. En omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet bedrivs i nära samarbete med den svenska gjuteriindustrin och dess kunder inom områden som gjutsimulering, produktionsteknik, energi-, miljö- och materialteknik. Swerea SWECAST och Swerea IVF utvecklar nätverket ENIG. ENIGs främsta syfte är att hjälpa mindre och medelstora företag i olika branscher inom verkstadsindustrin att minska sin energianvändning och därmed uthålligt minska verksamhetens klimatpåverkan.

7 Samordning av energi- och klimatrådgivning (EKR) Energikontoret ska fungera som samordnare, samarbetspartner och resurs för energi-och klimatrådgivarna i länets 13 kommuner. Energikontoret ska upprätthålla ett nära samarbete med energi-och klimatrådgivarna och verka för ett ökat samarbete mellan rådgivarna och andra relevanta energiaktörer. Övergripande mål: Energirådgivarna ska ges tillfredsställande stöd och vägledning för arbetet med kommunal energirådgivning. Prioriteringar under 2013 Verksamheten byggs upp från grunden under 2013 och kommer att följas upp regelbundet för att se att det motsvarar energi-och klimatrådgivarens önskemål och behov. Verksamheten ska genomföras så att energi-och klimatrådgivarna får löpande information om nya satsningar på nationell nivå, om vad som pågår regionalt eller i de projekt där rådgivaren deltar. Aktivitet 1: Anordnande av nätverksträffar i samarbete med Energikontor Sydost Aktivitet 2: Anordna kompetensutvecklingsträff Aktivitet 3: Lämna stöd och råd till kommuner Aktivitet 4: Externa seminarier, aktiviteter Aktivitet 5: Upprätthålla system för mentorskap

8 Regional energiaktör och energikompetens för regionen Energikontoret ska i rollen som regional energiaktör bidra till energikompetensen i sin region genom att initiera, delta i och vidareutveckla nätverk. Energikontoret ska också genomföra utbildningar, seminarier och nätverksträffar samt bistå med energikompetens i ex. länsstyrelsernas energi-och klimatarbete och i arbetet med regional utveckling. Övergripande mål: Under året ska de befintliga nätverk som finns upparbetade underhållas så att nätverket känner att verksamheten drivs framåt och ger resultat. Det ska också vara stimulerande och roligt att medverka i ett nätverk. Prioriteringar under 2013 Energikontoret arbetar med fördel i nätverksformer där intresserade och engagerade människor möts för att diskutera och lära mer om ett specialområde. Nätverken är viktiga som en kanal in och ut med information och som en plattform för fortsatt arbete med utbildningar eller i gemensamt projekt. Flera nätverk, bl.a. inom bioenergi, belysning och transporter finns upparbetade inom det regionala klimatrådsarbetet vilket innebär en särskild rapporteringsskyldighet mot rådet. Nätverken styr också inriktningen för de projekt som energikontoret söker hos bl.a. Energimyndigheten. Aktivitet 1: Skapa strategiska nätverk Aktivitet 2: Aktiviteter för nätverken Aktivitet 3: Utbildningar/seminarier Aktivitet 4: Externa träffar på förfrågan Aktivitet 5: Projektansökningar från nätverken Aktivitet 6: Kommunträffar Aktivitet 7: Övriga träffar

9 Att driva egna projekt för att öka takten i energiomställningen Energikontoret ska i sina nätverk katalysera och initiera relevanta projekt inom områdena energieffektivisering och förnybar energi i linje med energipolitiken. Övergripande mål: Projekten ska genomföras så att såväl energieffektivisering som omställning till förnybar energi främjas. Prioriteringar under 2013 Verksamheten byggs upp från grunden under 2013 och kommer att följas upp regelbundet för att se att det motsvarar den budget och de mål som ställts upp för respektive projekt. Energikontoret har mot bakgrund av beviljad basfinansiering begränsade möjligheter att utveckla projekt men kommer under 2013 att lägga all tillgänglig tid på det uppdraget. Aktivitet 1: Hållbart byggande Aktivitet 2: Energy Eff- energinätverk för industrin Aktivitet 3: Utbildning för driftstekniker och fastighetsskötare Aktivitet 4: Energieffektivt byggande Aktivitet 5: Utbildning av fastighetsägare och fastighetsförvaltare Aktivitet 6: Åtgärdskatalog för goda exempel Aktivitet 7: Den goda resan (projektansökan) Aktivitet 8: Klimatsmart brukarbeteende i kommunala fastigheter (projektansökan) Aktivitet 9: Energidriven affärsutveckling Norra Småland (projektansökan)

10 Projekt i samverkan med Sveriges Energikontor Prioriteringar under 2013 Inga gjorda prioriteringa för dessa projekt. Aktivitet 1: Energikartläggningscheckar (EKC) Aktivitet 2: Lågenergihus Övriga uppdrag Aktivitet 1: Klimatpriset framtagning av kandidater Aktivitet 2: Ledning av Fokusgrupp inom Klimatrådsarbetet Foto framsida: Elisabeth Magnusson (Ledningsgata), Linda Nordenstam (stockar och glödlampa)

11

12 Aktivitetsplan Energikontor Norra Småland Övergripande mål Aktivitet Aktivitetsmål Tidplan Ansvar Kommentar Uppföljning Energirådgivarna ska ges tillfredsställande stöd och vägledning för arbetet med kommunal energirådgivning Samordning av energi- och klimatrådgivning (EKR) Anordnande av nätverksträffar i samarbete med EKSO Minst 4 träffar per år Okt, nov Lennart Enkät i slutet av året Anordna kompetensutvecklingsträff Minst 2 träffar per år. Aug, nov Lennart Enkät i slutet av året Medverka på styrgruppen Löpande Henrik Lämna stöd och råd till kommuner via epost och telefon. (tvl) Alla Externa seminarier, aktiviteter Minst två aktiviteter per år sept Lennart Samverkan biogas Upprätthålla system för mentorskap Henrik För nya EKR Ta fram och revidera aktivitetsplan för aug, dec Henrik

13 Övergripande mål Aktivitet Aktivitetsmål Tidplan Ansvar Kommentar Uppföljning Medverka vid externa föreläsningar och Alla seminarier inom energiområdet i samråd med energi- och miljöavdelningen Verksamhetsplanering jan-2013 Henrik Webben Uppdateras 2 ggr per vecka Henrik Upprätta kommunikationsplan sept Henrik Slutrapport Energimyndigheten (EM) dec-2013 Henrik Lägesrapport Energimyndigheten (EM) dec-2012 Henrik Öka offentligt delägarskap Antal aktiviteter Alla Delta i fokusgrupp för energieffektivisering aug, nov Henrik Kommunöverenskommelser Förnyas årligen dec-2012 Henrik Relationsavtal styrgrupp Förnyas årligen Henrik I samverkan med klimatrådet

14 Övergripande mål Aktivitet Aktivitetsmål Tidplan Ansvar Kommentar Uppföljning Överlämnandemöte Lennart Roger Gunnarsson deltar vid behov. Att driva egna projekt för att minska klimatpåverkan Invigning EKNS 12-okt Alla I samband med klimatråds-möte Hållbart byggande Henrik Energy Eff Utbildning för driftstekniker och fastighetsskötare Carlos Carlos Energieffektivt byggande Utbildning av fastighetsägare och fastighetsförvaltare Regional energiaktör och energikompetens för regionen Carlos Carlos Skapa strategiska nätverk Minst 3 nätverk per år Aktiviteter för nätverken Anordna minst 2 träffar om året nov Henrik, Lennart, Per, Carlos Lennart, Henrik Biobränslenätverk enl. Klimatrådet Enkät i slutet av året Enkät för utvärdering

15 Övergripande mål Aktivitet Aktivitetsmål Tidplan Ansvar Kommentar Uppföljning Utbildningar/seminarier Minst 2 aktiviteter per år 23-nov Lennart, Henrik Enkät för utvärdering Externa träffar på förfrågan Minst 4 olika 22-aug Alla initiativ Projektansökningar från nätverken Minst 1 per år Alla Projektansökningar Minst 5 större projekt per år Alla Kommunträffar Minst 4 per år nov Lennart, Henrik Internt mål Internt mål Övriga träffar Minst 2 per år 31-aug Alla Högskola/universitet, energibolag etc.

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Dnr 2012-9091 Innehåll 1 Länsstyrelsen i Stockholms län 7

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014-08-28 Dnr 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

0 Östei. Tjänsteutlåtande

0 Östei. Tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtande 0 Östei Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-13 Dnr KS 2014/0248-224 Till Kommunstyrelsen Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan

Läs mer

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet.

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:7 Dnr. KS 2014/0*..». Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 RAPPORT Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 För Energimyndigheten Anja Karlsson, Susanna Roth och Daniel Holm, IVL Filip Ekander, Energimyndigheten 2012-10-19 Arkivnummer: U3957 Rapporten godkänd:

Läs mer

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se Klimatcoachning SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTEN Klimatcoachning Stöd till regionalt och kommunalt klimatarbete i ett pilotlän Klimatcoachning stöd till lokalt klimatarbete i småkommuner Klimatkommunerna kansliet@klimatkommunerna.se

Läs mer

Rapport 2013:13. Dalarna - Pilotlän för grön utveckling. - Slutrapport och vägledning

Rapport 2013:13. Dalarna - Pilotlän för grön utveckling. - Slutrapport och vägledning Rapport 2013:13 Dalarna - Pilotlän för grön utveckling - Slutrapport och vägledning Omslagsbild: Jesper Ferngård. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 023 8100. Den kan även laddas

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Framgångsrika Friska Företag (3F) - ett nationellt program för värdeskapande personalutveckling

Framgångsrika Friska Företag (3F) - ett nationellt program för värdeskapande personalutveckling 6 maj 2004 Framgångsrika Friska Företag (3F) - ett nationellt program för värdeskapande personalutveckling Sammanfattning Arbetslivet i Sverige har förändrats kraftigt det senaste decenniet. Strukturomvandling,

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Minskad klimatpåverkan

Minskad klimatpåverkan Meddelande nr 2014:30 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län 1 2 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län MEDDELANDE NR 2014:30 3 Meddelande nr 2014 :30 Referens

Läs mer

Projektplan. Maja Ohlsson Jörgen Larzon 2014-03-07

Projektplan. Maja Ohlsson Jörgen Larzon 2014-03-07 Projektplan Maja Ohlsson Jörgen Larzon 2014-03-07 1 1 INLEDNING Denna projektplan avser att skapa tydliga ramar och metoder för att hålla samman de olika delarna och styra projektet mot sitt mål. Pilotprojektet

Läs mer