Analyser av kemikalier i varor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analyser av kemikalier i varor"

Transkript

1 Analyser av kemikalier i varor Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2009:8 ISSN X

2 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva. Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag, organisationer och enskilda i deras miljöarbete. Miljöpolicy Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljönämnden för att nå visionen om den långsiktigt hållbara utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer uppfattas som goda förebilder. Vår egen påverkan Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. Ständiga förbättringar Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan. Bli ledande Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra. Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. Samarbete med andra Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer. Vi själva som resurs Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.

3 Förord Miljönämnden som lokal tillsynsmyndighet och en av kommunens främsta pådrivare i miljöfrågor har en tydlig roll i arbetet för att begränsa förekomsten av kemikalier som kan skada Göteborgarnas hälsa och miljö. Miljönämnden har lyft fram behovet av särskilda insatser inom kemikalieområdet. I nämndens budget har detta preciserats som ett kemikalieprojekt med namnet Giftfritt Göteborg. I detta delprojekt till Giftfritt Göteborg redovisas resultat från analyser av bly i smycken, azofärgämnen och ftalater i barnkläder, och silverinnehåll i antibakteriellt behandlade plagg före och efter tio tvättar. För innehållet i rapporten svarar Karin Kruse, projekt Giftfritt Göteborg. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 1

4 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Metoder 7 Resultat 8 Slutsatser 11 Källförteckning 13 Referenser 13 Bilagor 15 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Sid 2 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

5 Sammanfattning Att kemikalier av olika farlighetsgrad förekommer i varor har uppmärksammats mer och mer under de senaste åren. De främsta problemen vad gäller kemikalier i varor är den diffusa spridning av kemikalier som uppstår då kemikalier avgår från varan under tillverkning, användning, avfallshanteringen och eventuell återanvändning. I detta delprojekt inom Giftfritt Göteborg har textilier och smycken analyserats för att öka kunskapen om i vilken omfattning kemikalier kan förekomma och för att öka kunskapen om eventuell diffus spridning av kemikalier i samband med användning. Azofärger i textil är reglerade i lagstiftning och i de nio plagg som analyserats påträffas inga azofäger över gällande nivå. Blyhalten i smycken och ftalater i kläder är inte reglerade och återfinns i de analyserade varorna. Analyserna visade också att silver avgår vid tvätt från antibakteriellt behandlade kläder, vilket kan vara en trolig källa till ökande silverhalter i Ryaverkets avloppsslam. Lagstiftningen är i många fall inte tillräcklig för att nå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, bland annat är den relativt svag vad gäller kemikalier i varor. Detaljhandeln har här ett stort ansvar när det gäller att uppnå målet om en Giftfri miljö. Ökad kunskap om kemikalier är första steget för goda möjligheter att välja bort eller välja mindre farliga ämnen. Det är viktigt att myndigheter som Kemikalieinspektionen, miljöförvaltningar och till exempel huvudmän för avloppsreningsverk för en aktiv och tydlig dialog med företag som säljer varor som kan innehålla olämpliga kemikalier och där lagkrav saknas. Det är också viktigt att med en aktiv branschorganisation för denna typ av företag. Analyser som arbetsmetod är ett bra sätt att öka kunskapen kring de problem som finns när det gäller kemikalier i varor. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 3

6 Bakgrund Att kemikalier av olika farlighetsgrad förekommer i varor har uppmärksammats mer och mer under de senaste åren. Kemikalier kan utgöra viktiga funktioner i ett brett utbud av varor och kan utgöra en direkt hälsorisk för användaren. Men de främsta problemen vad gäller kemikalier i varor är den diffusa spridning av kemikalier som uppstår då kemikalier avgår från varan under tillverkning, användning, avfallshanteringen och eventuell återanvändning. Analyserade ämnen I detta delprojekt inom Giftfritt Göteborg har textilier och smycken analyserats för att öka kunskapen om i vilken omfattning nedanstående kemikalier kan förekomma i varorna och för att öka kunskapen om eventuell diffus spridning av kemikalier i samband med användning. AZOFÄRGER I TEXTILIER Azo-färgämnen är organiska föreningar, som innehåller den färggivande azo-funktionen (N=N-). Ofta sitter azo-gruppen bunden till en aromatisk ring och azo-färgämnet kan då brytas ner till en aromatisk amin, arylamin. En del arylaminer har bedömts vara cancerframkallande. Den mest kända är anilin. Azo-färgämnen används vid färgning av textilfibrer, framförallt bomull men även siden, ull, viskos och syntetfibrer. De anses vara lätta att använda, förhållandevis billiga och ge klara, starka färger. Det finns cirka 2000 azo-färgämnen på marknaden. Flertalet azo-färgämnen är vattenlösliga och anses därför lätta att ta upp av kroppen och det sker vid inandning och nedsväljning av damm och aerosol såväl som genom hudkontakt. Azo-färgämnen kan också vara giftiga för vattenlevande organismer och ge skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Då vissa azofärger kan falla sönder till arylaminer som kan vara cancerframkallande är användningen av dessa är begränsad inom EU. Begränsningarna gäller 22 olika aromatiska aminer. De aromatiska aminerna får ej förekomma i urskiljbara koncentrationer, det vill säga överstigande 30 ppm i de färgade artiklarna eller färgade delar enligt den analysmetod som fastställts i EU-direktiv, införlivat i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter 2008:2 8 kapitlet Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

7 FTALATER I PLASTTRYCK Ftalater är samlingsnamnet på en grupp kemiska ämnen som är baserade på ämnet ftalsyra. Ftalater används bland annat som mjukningsmedel i plast. Vissa ftalater misstänks kunna påverka människans fortplantningsförmåga. Dietylhexylftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP) och butylbenzylftalat (BBP) är klassificerade som reproduktionsstörande. För de tre andra ftalaterna, diisononylftalat (DINP), diisodecylftalat (DIDP) och di-n-oktylftalat (DNOP) saknas tillräcklig vetenskaplig information. Därför kan de inte klassificeras som reproduktionsstörande. Men det kan inte uteslutas att även dessa ftalater utgör en risk om de används i leksaker och barnavårdsartiklar. Eftersom barn är under utveckling bör barns exponering även för DINP, DIDP och DNOP undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Leksaker av PVC-plast och andra produkter avsedda för barn kan innehålla ftalater. Europeiska kommissionen har genom det så kallade leksaksdirektivet förbjudit ftalaterna DEHP, DBP och BBP i leksaker och barnvårdsartiklar om halten överskrider 0,1 procent. Ftalaterna DINP, DIDP och DNOP är förbjudna att användas i leksaker och barnvårdsartiklar som barn kan stoppa i munnen om halten överskrider 0,1 procent. Under hösten 2008 publicerade Naturskyddsföreningen rapporten Mjuka tryck med hårda konsekvenser som visade att ftalater förekom i plasttryck på t-shirts i 19 av 20 analyserade t-shirts. BLY I SMYCKEN Skadligheten hos blyjonen är känd sedan lång tid och är tämligen väldokumenterad. Blyjonen är klassificerad som reproduktionstoxisk. Exponering för bly kan ge skador på nervsystemet och medföra försämrad kognitiv utveckling och intellektuell prestationsförmåga, foster och små barn är speciellt känsliga. Sedan blyet i bensin ersattes med andra ämnen i början på 90-talet har halterna av bly i blod hos barn minskat avsevärt, från 60 µg/l i slutet av 70-talet till nuvarande ca 20 µg/l. Enligt delmål 3 till det nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö ska nyproducerade varor så långt det är möjligt vara fria från bly till år Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 5

8 Att bly förekom i lågprissmycken uppmärksammades av ICA-kuriren under hösten Bly tillsätts smycken för att ge en känsla av tyngd men kan också förekomma i legeringar. Bly i smycken kan medföra risk för allvarliga hälsoeffekter då barn kan svälja lösa delar och förgiftningsfall har rapporterats från Japan och USA. SILVERJONER I TEXTILER Silver är en metall som i jonform har miljöfarliga egenskaper och är akut giftigt för vattenlevande organismer. Studier publicerade av Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) vid Stockholms universitet har visat att silver i miljön kan vara både biotillgängligt och bioackumulerande. Användningen av silver i fotografisk verksamhet har minskat betydligt i samband med övergången till digital teknik. Under senare år har silver istället börjat användas inom andra områden, bland annat sjukvårdsmaterial, textilier och vitvaror såsom kylskåp och tvättmaskiner. Anledningen är att silver i jonform har antibakteriella egenskaper. Det finns farhågor om att en utbredd silveranvändning kan bidra till utveckling av resistenta bakterier. Därför bör utsläpp av silver till miljön så långt möjligt undvikas. Nationella och lokala miljömål Lagstiftningen är i många fall inte tillräcklig för att nå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, bland annat är den relativt svag vad gäller kemikalier i varor. I de fall det inte finns lagkrav är miljökvalitetsmålet Giftfri miljö vägledande. Ett av delmålen lyder: Nyproducerade varor skall så långt det är möjligt vara fria från nya organiska ämnen som är långlivade (persistenta) och bioackumulerande, nya ämnen som är cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande samt kvicksilver så snart som möjligt, dock senast 2007, övriga cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande ämnen, samt sådana ämnen som är hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande, senast år 2010 om varorna är avsedda att användas på ett sådant sätt att de kommer ut i kretsloppet, övriga organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande, samt kadmium och bly, senast år Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

9 2008 beslutade kommunfullmäktige i Göteborgs stad om ett lokalt delmål för Giftfri miljö. Delmål 1 är minskad förekomst av miljögifter i barns vardag och delmål 2 att utfasningsämnen inte ska användas eller släppas ut i Göteborg. Allmänna hänsynsregler och textilhandelns ansvar De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken ställer också krav på verksamhetsutövare att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art för att skydda människors hälsa eller miljön mot skada eller olägenhet, att vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga skada eller olägenhet och undersöka möjlighet till utbyte av skadliga kemikalier. Detaljhandeln har ett stort ansvar när det gäller att uppnå målet om en Giftfri miljö. Genom ökad kunskap har företag bättre möjligheter att välja bort eller välja mindre farliga ämnen i de varor som ska erbjudas konsumenter. Textilindustrin är en kemikalieintensiv bransch. Kemikalier används i tillverkning och behandling av textilier. Det kan vara processkemikalier som tillsätts vid fiberframställning, blekning, färgning och tryckning etc. Det kan också vara kemikalier som tillsätts till den färdiga produkten för att uppnå olika funktioner såsom antibakteriella egenskaper och mjuka plasttryck. Metoder Bestämning av azofärger som aromatiska aminer är utförda av ALS Global, Linköping, se bilaga 1. Bestämning av ftalater i plasttryck på barnkläder är utförda av SWEREA IVF, Mölndal, se bilaga 2. Inspektioner av butiker som säljer lågprissmycken är utförda av Karin Kruse. Inspektionerna är utförda med stöd av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken med syftet att tillse att återförsäljare av smycken hade vidtagit åtgärder för att undvika försäljning av smycken med höga blyhalter. Brev utskickade för att avisera inspektionerna, se bilaga 3 Bestämning av blyhalter i smycken är gjorda av Kemikalieinspektionen med hjälp av ett så kallat XRF-instrument. XRF är en analysmetod som bestämmer sammansättningen av grundämnen i ett prov genom att mäta de karakteristiska energiövergångar olika ämnen ger upphov till när det utsätts för röntgenstrålar. Detektionsgränsen för bly i metall är 700 ppm. Bestämning av silverhalter i antibakteriellt behandlade plagg före och efter tio tvättar är utförda av SWEREA IVF, Mölndal, se bilaga 4. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 7

10 Resultat Bestämning av azofärgämnen som aromatiska aminer i barnkläder I denna undersökning har sammanlagt nio barnplagg från KappAhl, Zara, Benetton, Lindex, Coop, Överskottsbolaget, Cubus, ICA och H&M analyserats. Bestämning av azofärgämnen som aromatiska aminer visar inga föreningar över detektionsgränsen 5mg/kg, se bilaga 1. Detektionsgränsen 5mg/kg, 5ppm, ligger under den lagstadgade nivån 30 ppm. Bestämning av ftalater i plasttryck på barnkläder Bestämning av ftalater i plasttryck på barnkläder visar att samtliga fem plagg innehåller någon av de sex ftalater som regleras av leksaksdirektivet. Tröja nr 4 innehåller en sammanlagd halt markant över 0,1 %. I de andra fallen kan halterna anses som relativt låga. Men frågan är om reproduktionsstörande kemikalier överhuvudtaget ska förekomma i varor för barn. H&M, COOP, ICA, Cubus och Benetton är informerade om resultaten. Benetton har agerat aktivt genom fortsatt utredning. H&M och ICA har svarat att halterna ligger under deras egna kravnivåer som är 0,1 %, uttryckt som sammanlagd halt av de sex ftalaterna. (1) Sweater Hello Kitty, H&M (2) Sweater Little Einstiens, Disney, COOP (3) T-shirt My Wear, ICA (4) Sweater, United Colors of Benetton (5) Sweater, P.Nuts, Cubus (1) (2) (3) (4) (5) DBP 0,003 % 0,009 % 0,005 % 0,002 % 0,029 % BBP ,15 % - DEHP 0,002 % 0,003 % 0,002 % 1,1 % 0,020 % DNOP ,006 % - DIDP DINP Tabell 1. Halt av ftalater angivna i % av trycket. 1 % är 10g/kg och mg/kg. 8 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

11 Bestämning av blyhalter i smycken I detta delprojekt har 11 butiker besökts och två smycken från varje butik, sammanlagt 22 smycken, skickats för analys till Kemikalieinspektionen. Analyserna är gjorda med ett XRF-instrument med detektionsgränsen 700 ppm. Besökta butiker Egna kravnivåer Blyhalter i analyserade smycken Indiska Magasinet 300 ppm --- Gina Tricot 600 ppm --- Accent 600 ppm --- Cubus 100 ppm --- Topshop 700 ppm --- Guldfynd 600 ppm 13 % och 2 % KappAhl 100 ppm --- H&M 90 ppm --- Glitter 300 ppm --- Ur&Penn 1000 ppm --- Lindex 100 ppm 10 % Tabell 2. Halt bly i analyserade och butikernas egna krav. ICA-kuriren har tidigare gjort analyser av blyhalten i smycken, hösten 2007 och våren Då påvisades bly i tre av fyra smycken. Ovanstående visar bly i lite mer än en tiondel av smyckena, alltså en klar förbättring i jämförelse med ICA-kurirens resultat. Denna förbättring är förhoppningsvis ett resultat av att frågan har uppmärksammats, och av att butikskedjorna har vidtagit åtgärder. Ett syfte med inspektionerna var just att undersöka om branschen hade vidtagit åtgärder för att undvika inköp och försäljning av smycken innehållande bly. Samtliga butiker hade satt upp egna inköpskrav. Halterna i kraven varierar mellan 90 ppm och 1000 ppm ppm är 0,1 %. I Kemikalieinspektionens rapport Bly i varor föreslås ett förbud inom produktsäkerhetsdirektivet för vissa konsumentprodukter där det finns en påtaglig och allvarlig risk för hälsoskada, däribland smycken och accessoarer. Kemikalieinspektionen föreslår en haltgräns på 0,1 viktprocent bly. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 9

12 Urlakning silver från textilier som saluförs som antibakteriellt behandlade med silver Undersökningen omfattar fyra plagg (1) Grön strumpa, Falke family, art.nr silverjoner, Åhlens (2) Grå strumpa, X-socks, Sky run, art.nr. X20038 SilverNODOR, Löplabbet (3) Linne, Peak Perfomance, Intense PR, G Meryl Skinlife (4) Underställ, Cross, art.nr Meryl Skinlife Plagg (1) (2) (3) (4) Före tvätt 2,9 mg/kg 1310 mg/kg 2,8 mg/kg 10,0 mg/kg Efter tvätt 0,01 mg/kg 1210 mg/kg 1,1 mg/kg 7,5 mg/kg Tabell 3. Silverhalter i plagg före och efter tio tvättar. I samtliga fall urlakas silver vid tvätt. Skillnaden i starthalt mellan prov (2) och de övriga proverna är markant. Även om den procentuella nedgången inte blir lika stor i prov (2) är den totala mängden silver som urlakats den högsta. Hur det kommer sig att halten i prov (2) urskiljer sig ger inte denna undersökning svar på. Analyserna visar att silver urlakas ur plaggen vid tvätt och hamnar i avloppsreningsverkets slam. Enligt Gryaab har silverhalten i slammet ökat med 50 % från 2007 till 2008 efter att det att kurvan tidigare sluttat snyggt neråt när digitalfotografin gjorde sitt intåg. Anledning till de ökande silverhalterna kan bero på ökad användning av silver som baktericid. Undersökningen medförde en hel del medial uppmärksamhet, till exempel i Göteborgs Posten. Åhléns valde att dra tillbaka sin strumpa och de övriga tre återförsäljarna överväger enligt uppgift detsamma. Branschorganisationen Textilimportörerna uppdaterar sin kemikalieguide, den kommer att ges ut under våren i officiellt skick. Texten nedan är kraven för silver i det utkast som nu diskuteras och föreligger. General information For hygienic reasons, the Textile Importers Association in Sweden recommends, in keeping with European tradition, that biocidal agents, that include antibacterial, antifungal and insecticide agents shall not be used in textile and clothing goods, including footwear. Silver ion (Ag +) Limit value: Should not be present in products 10 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

13 Properties: Slight skin and eye irritant. May cause multiresistant bacteria when used as a biodical product. Disturb denitification processes in nature that is vital for provision of nutrition s to plants. Use: plastics and fibres. Comments: washing Silver nano particle comlexes are antibiotic additives in The alternative to antibacterial agents is satisfactory Slutsatser Azofärger i textil är reglerade i lagstiftning och i de nio plagg som analyserats påträffas inga azofäger över gällande nivå. Blyhalten i smycken och ftalater i kläder är inte reglerade och återfinns i de analyserade varorna. Analyserna visade också att silver avgår vid tvätt från antibakteriellt behandlade kläder, vilket kan vara en trolig källa till ökande silverhalter i Ryaverkets avloppsslam. Detaljhandeln har här ett stort ansvar när det gäller att uppnå målet om en Giftfri miljö. Ökad kunskap om kemikalier är första steget för goda möjligheter att välja bort eller välja mindre farliga ämnen i sina varor. Andra steget är en aktiv dialog med leverantörerna och att sätta upp egna kemikaliekrav för inköp. Slutligen visar det sig viktigt att följa upp kemikaliekraven lämpligen genom stickprov. Det är viktigt att myndigheter som Kemikalieinspektionen, miljöförvaltningar och till exempel huvudmän för avloppsreningsverk för en aktiv och tydlig dialog med företag som säljer varor som kan innehålla olämpliga kemikalier och där lagkrav saknas. Det är också viktigt att med en aktiv branschorganisation för denna typ av företag. Analyser som arbetsmetod är ett bra sätt att skapa uppmärksamhet kring de problem som finns när det gäller kemikalier i varor. I Kemikalieinspektionens fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, 2008 framhålls speciellt att det finns tydligt behov av att utföra mer tillsyn av varor och även att göra stickprovsanalyser för att upptäcka eventuellt innehåll av farliga ämnen i varor. Inspektionerna i detaljhandeln vad gällde bly i smycken fann lagstöd i allmänna hänsynsreglerna. Alla de företag som inspekterades hade tagit till sig resultaten av ICA-kurirens tidigare undersökningar. Samtliga har satt upp gränsvärden för blyhalten i smycken som de köper in. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 11

14 Företagen efterfrågar också en lagstiftning på området vilket underlättar deras arbete. Det krävs tid och kunskap för att sätta sig in i ett problem och bestämma på vilken nivå kraven ska läggas. Andra erfarenheter är att leverantörskedjorna är långa och att det är svårt att nå ut med kraven i denna långa kedja. Ftalater återfanns i samtliga fem analyserade barnplagg. I ett fall i en halt mer än tio gånger högre än den som är tillåten i leksaker. Detta visar tydligt att det finns svagheter i lagstiftningen som gäller varor som kläder. Silverprojektet har fått stor uppmärksamhet såväl i media som av leverantörer och återförsäljare av produkterna. Bland de sist nämnda fanns också en förståelse för problemet med urlakning av silver till avloppsslammet. En återförsäljare valde att omedelbart dra in sina produkter från butikshyllan. Leverantörerna är naturligtvis angelägna om att sälja sina produkter. Den här typen av funktionsplagg säljs oftast med mycket marknadsföring som ett plagg med unika egenskaper. Det ställer stora krav på butiksledet att ställa krav på en sådan leverantör. Miljöförvaltningarna i Göteborg, Stockholm och Malmö kommer under år 2009 att driva ett dialogprojekt med textilbranschen med syfte att få klarhet hur detaljhandeln jobbar med kemikaliekrav men också för att bidra till ökad kunskap om farliga kemikalier i textilier. 12 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

15 Källförteckning ICA-kuriren, nr 40/07, Dina smycken är fulla av giftigt bly, 2007 ICA-kuriren, nr 23/08, Giftiga smycken kvar i handeln, 2008 Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet, 2007 Antibakteriellt behandlade konsumentprodukter, Kemikalieinspektionen, 2005, Antibakteriella substanser och azofärgämnen i varor, PM 5/05 Kemikalieinspektionen, 2007, Bly i varor, Rapport nr 3/07 Naturskyddsföreningen, 2008, Mjuka tryck med hårda konsekvenser Tema Nord, 2008, Toxic Substances in Articles: The need for information, 2008:596 Referenser Lars Nordén, Gryaab Anna-Karin Revell, ALS Global Stefan Posner, Swerea IVF Anders Blom, Swerea IVF Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen Marcus Hagberg, Kemikalieinspektionen Andreas Prevodnik, Naturskyddsföreningen Margaretha Adolfsson-Erici, Institutionen för tillämpad miljövetenskap Ylva Holmquist; H&M Ann Lind, ICA Sara Litzén, Benetton Bjarne Koning, Löplabbet Karin Sturesson, Peak Performance Kristina Tell, Åhléns Jari Reijonen, Cross Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 13

16 14 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

17 Bilagor Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 15

18 Bilaga 1

19 REPORT Bilaga 2 Postal address Swerea IVF AB Box 104 SE MÖLNDAL Tfn +46 (0) Fax +46 (0) Client Visiting address Argongatan 30, SE MÖLNDAL Org. nr VAT no. SE Client s ref. nr. Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23 Contact person Our ref. nr GÖTEBORG Karin Kruse Object: Determination of phtalates in five prints on clothes. Test material: The materials were identified as: (1): Sweater Hello Kitty, H&M, size 86/92, red. (2): Sweater Little Einsteins, Disney, size 98/104, pink. (3): T-shirt My Wear, ICA, size 86/92, turquoise. (4): Sweater United Colors of Benetton, size 74, black. (5): Sweater P.Nuts, Cubus, size 92, green. The test material was received: The commission was performed: Summery: ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) DBP (Dibutylphtalate) 0,003 % 0,009 % 0,005 % 0,002 % 0,029 % BBP (Benzylbutylphtalate) <0,001 % <0,001 % <0,001 % 0,15 % <0,001 % DEHP (Di(2-ethylhexyl)phthalate) 0,002 % 0,003 % 0,002 % 1,1 % 0,020 % DnOP (Di-n-octylphtalate) <0,001 % <0,001 % <0,001 % 0,006 % <0,001 % DiDP (Di-iso-decylphtalate) <0,001 % <0,001 % <0,001 % <0,001 % <0,001 % DiNP (Di-iso-nonylphtalate) <0,001 % <0,001 % <0,001 % <0,001 % <0,001 % Results expressed as weight percent calculated from the weight of the print itself and not the weight of print and fabric together. 1 % equals 10 g/kg and mg/kg. Comment: Three different phtalates could be detected in the samples. Results should be interpreted bearing in mind that the prints already were sampled by another laboratory leaving only smaller parts for this analysis. This could cause the samples to be less representative for the print as a whole. This report may not be reproduced other than in full, except with prior written approval of the issuing laboratory. General terms and conditions for Swerea IVF apply and are available on or may be ordered from Swerea IVF. Page 1 of 2

20 Procedure and results: The samples were extracted in a Dionex ASE 200 solvent extractor using hexane as solvent. The extractions were performed at 120 degrees Celsius and a pressure of 2000 psi in two cycles of 15 minutes extraction time each. Analysis was made by GC-MS with identification in scan mode and quantification in sim mode on mass 149. The method has a quantification range of 0,001 to 1% content as weight percent. The extraction is not proved to be quantitative at levels above 1% All results relate only to the material tested. Mölndal, Swerea IVF Textile Department Helena Hjärtnäs Testing Manager Testing, Analysis & Certification Anders Blom Project leader Page 2 of 2

21 Bilaga 3 Handläggare: Karin Kruse Tfn E-post TopShop Arkaden Göteborg Dnr 09518/08 Tillsyn gällande bly i smycken, den 22 oktober kl. 13:30 Förra året uppmärksammades att bly i höga halter förekom i importerade lågprissmycken. Bly är en metall som är miljö- och hälsofarlig. Enligt Sveriges nationella miljömål bör inte bly finnas i nyproducerade varor. I vissa länder som Danmark får inte bly finnas i smycken med mera. Miljöförvaltningen jobbar på uppdrag av miljönämnden i Göteborg för att nå visionen om den långsiktigt hållbara staden och för att trygga en god livsmiljö i Göteborg. Miljöförvaltningen utövar tillsyn enligt miljöbalken. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler anger bland annat att den som bedriver verksamhet ska undvika att sälja varor som kan befaras medföra risker för människors hälsa och miljön. Miljöförvaltningen kommer att besöka er verksamhet den 22 oktober 2008 klockan 13:30 för att kontrollera hur ni undviker försäljning av blyinnehållande smycken. Det är möjligt att kunskapen om detta finns hos ert huvudkontor. Vi ber er då att se till att rutiner eller policies kring detta delges oss på plats. Vi önskar också ta med ett eller två smycken för vidare analys hos Kemikalieinspektionen. Miljöförvaltningen tar betalt för sin tillsyn enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 900 kr/timme. Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig. Med vänliga hälsningar Karin Kruse Miljöinspektör Miljöförvaltningen Karl Johansgatan Göteborg Telefon Telefax

22 2

23 Bilaga 4

24

25 46 KONSUMENT GÖTEBORGS POSTEN TISDAG 10 MARS 2009 Bilaga 5 Redaktör: Kerstin Eikeland Reportrar: Anders Berg , Marie Grahn , Lena Strömberg , Nils Svensson , Petter Tarenius E-post: Fax: FRÅGOR OCH SVAR Vill du fråga våra experter om något? Skriv till eller Konsumentredaktionen, GP, Göteborg (märk mejlet/brevet Frågespalt ). Kläderna läcker s Luktar stövlarna verkligen som de ska? Vi är flera familjer på samma dagis som samtliga köpt Gore-tex- stövlar av samma märke i år, det är dock olika modeller. Samtliga föräldrar och dagispersonalen upplever att stövlarna luktar mögel både på utsida och insida. De är inte fuktiga inuti. Affären har i vissa fall bytt in stövlarna till ett nytt par av samma modell. Tillverkaren säger att det inte är mögeldoft utan en kemisk doft, men vill inte säga vad exakt det är. Barnen har haft skorna i cirka en månads tid, dock inte varje dag. Har ni någon kommentar till detta? Ann-Louise Vi har inte hört talas om problemet, men efter en sökning på nätet förstår jag att du inte är ensam om att ha Gore-tex-stövlar av detta märke som luktar. Jag har svårt att se att det är acceptabelt med luktande stövlar vare sig det är mögel eller någon annan kemikalie. Tycker absolut att du ska reklamera stöveln. Vill inte affären godta reklamationen kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. På deras hemsida hittar du blanketter och information om hur du går tillväga. Anna Fjellman Efter tio tvättar hade samtliga plagg släppt ifrån sig avsevärda mängder silverjoner. I stället för att göra plaggen luktfria går silverjonerna ut i avloppsvattnet och orsakar miljöproblem. På senare år har det dykt upp en bred flora av träningskläder försedda med silverjoner. Silverjoner är kända bakteriedödare och tanken är att de ska minimiera lukterna av svett som uppstår vid träningen. För att undersöka hur träningskläder, som säljs för att vara antibakteriella, släpper ifrån sig silverjoner har Göteborgs miljöförvaltning gjort en laboratorieundersökning. Fyra plagg lämnades in. Halten silverjoner uppmättes. Därefter tvättades de tio gånger i 40 grader och halten silverjoner mättes på nytt. Silverhalt i fyra plagg Uppmätt silverhalt i plaggen före och efter tio tvättar i 40 grader. Linne, Plagg Intense PR Inköpsställe Peak Performance Silver före tvätt 2,8 mg/kg Silver efter tio tvättar 1,1 mg/kg Förlust 1,7 mg/kg Källa: Swerea IVF AB/ Göteborgs miljöförvaltning Samtliga plagg släppte ifrån sig silverjoner. Mest, procentuellt, kom från strumporna från Falke, som efter tvättarna i stort sett blivit av med sin antibakteriologiska effekt. Silverjonerna hade i stället gått ut i avloppet. Hundra gånger högre halt Det verkliga värstingsplagget är de grå strumporna av märket X-socks som innehöll över hundra gånger mer silverjoner än övriga plagg, och som släppte ifrån sig mer än 30 gånger större mängd silverjoner. Det är svårt att få till ett förbud, men man kan ju önska att butikerna inte ville sälja antibakteriellt behandlade produkter och hade detta med i sina inköpskrav till leverantörerna, säger Karin Kruse, inspektör på Miljöförvaltningen. Silverjonerna finns i små nanopartiklar i Underställ Cross 10,0 mg/kg 7,5 mg/kg 2,5 mg/kg Strumpa, Falke family Åhléns 2,9 mg/kg 0,01 mg/kg 2,89 mg/kg Strumpa, X-socks, Sky run, SilverNODOR Löplabbet mg/kg mg/kg 100 mg/kg Grafik: GP de testade plaggen. Det betyder samtidigt att partiklarna vid tvätt lösgör sig och hamnar i avloppsvattnet. Efter några tvättar har den antibakteriella effekten kraftigt reducerats. Drogs in direkt Av de fyra klädesföretagen som sålde plaggen i Miljöförvaltningens undersökning har Åhléns valt att direkt dra in försäljningen av strumporna, i avvaktan på senare beslut. Cross har meddelat förvaltningen att de överväger att dra in det aktuella understället. Löplabbet, som sålde strumporna med överlägset mest silverjoner, har fortfarande kvar dem i butiken. Vi har inte hunnit diskutera hur vi ska göra. Vårt företag värnar om miljön, så någonting får vi göra, säger Bjarne Koning, butikschef för Löplabbet i Göteborg. Otydlig varumärkning På kartongen för strumporna, som kostar 250 kronor, anges att silverhalten är 99,9 procent rent silver och att de har två års garanti. Om garantin även inkluderar de antibakteriella silverjonerna, där 7,5 procent försvunnit i avloppet efter tio tvättar, framgår inte av förpackningen. Det fjärde företaget, Peak Performance, har svarat att beskedet om undersökningen sänts till företagets produktionsavdelning. Dessutom anges att företaget ska gå över till en annan antibakteriell behandling där man använder återvunnet silver i sulfatform och i mycket små mängder, vilket enligt Peak Performence inte ska avge rester. NILS SVENSSON Kan jag lämna tillbaka tröjan även efter 40 dagar? Jag fick en tröja som present för en vecka sedan. Tröjan köptes i en butikskedja för 40 dagar sedan. När jag gick till butiken för att byta tröjan som var felsydd (för en likadan eller någon annan vara) sade försäljaren att de inte skulle byta tröjan för att öppet köpt hade redan gått ut det står på kvittot att öppet köpt gäller 30 dagar. Men i detta fall handlar det inte om att byta tröjan för att jag inte tycker om färgen utan för att det är fel på varan! Jag har läst på Konsumentverkets hemsida att man har rätt att byta en trasig vara även efter 3 år. Är det verkligen så? Gäller det kläder också? Vad kan jag göra för att få byta tröjan? Gustavo Bytesrätt och öppet köp (som är frivilligt för säljaren) ska inte blandas ihop med dina rättigheter vid fel på en vara. Du har helt rätt i att reklamationsrätten är tre år. Den gäller för alla varor som privatpersoner köper av en näringsidkare. Däremot kan du inte vänta hur läge som helst med att reklamera ett fel som du upptäckt. Senast två månader från det att man upptäckt eller borde ha upptäckt felet måste man reklamera varan. Säljaren har då i första hand rätt att avhjälpa/laga varan om det går. Går inte detta kan han erbjuda dig en ny felfri likadan vara. Om det inte finns kan du kräva att få tillbaka dina pengar mot att du lämnar tillbaka varan. Gå tillbaka till butiken och säg att det handlar om en reklamation, inte bytesrätt. Anna Fjellman Silverhalten ökar i avloppsvattnet För första gången på flera år ökade i fjol silverhalten i slammet hos Gryaabs reningsverk i Göteborg. Vår enda förklaring är att de antibakteriella varorna ökar, säger Lars Nordén, kemiingenjör. Silverjoner är sedan länge känt för att vara ett effektivt gift för att ta död på bakterier. Det har exempelvis använts i vissa reningsanläggningar och i begränsad omfattning inom sjukvården, som ett miljövänligare desinfektionsmedel. Men under senare år har det vuxit fram en kraftig kritik och mot användningen av silverjoner. Bland annat för att de orsakar resistenta bakterier. Därför har samhället på olika sätt agerat för att minska silverjonerna i vår miljö. Vände förra året Övergången från film till digital teknik inom fotoindustrin har bidragit starkt till en minskning av silver. Därför har kampen mot silvret hittills varit Utveckling av silverhalten i Ryaverkets slam Milligram silver per kilo slam Källa: Gryaab Grafik: GP mycket lyckad som framgår av diagrammet från Gryaab härintill. Men i fjol blev det en förändring, silverjonerna ökade. Det är oroande att utvecklingen vänder, när det hittills varit så positivt. Den enda förklaringen vi kan komma på är att det är olika produkter som försetts med antibakteriella silverjoner, säger Lars Nordén, kemiingenjör på Göteborgs reningsverk Gryaab. Han exemplifierar: Det kan vara i tandborstar, tvättmaskiner och träningskläder. Värsta exemplet var väl en duschslang som var försedd silverjoner. Inom Kemikalieinspektionen pågår ett arbete för EU-kommissionen att utreda hälso- och miljörisker med silverjoner. Arbetet ska vara klart om cirka ett år. Ekotoxikolog Edda Hahlbeck är en av dem som arbetar med rapporten. Hon tycker att undersökningen som Miljöförvaltningen gjort är välkommen och intressant: Vi ska söka beräkna hur mycket silverjoner som kommer ut genom tvätt. Det är en viktig fråga när vi sedan ska uppskatta hur mycket som hamnar i miljön, säger Edda Hahlbeck. Den enda förklaringen vi kan komma på är att det är olika produkter som försetts med antibakteriella silverjoner Organiserat vansinne Åsa Melhus är överläkare på Uppsala akademiska sjukhus och har forskat mycket kring silverjoner och dess verkningar. Hon är mycket kritisk till hur silvret sprids till konsumenterna. Det är organiserat vansinne att börja använda sig av silver i kläder, i matlådor, i skärbrädor och i tvättmaskiner. Snart har vi silver överallt. Melhus beskriver flera av de skadeverkningar silverjonerna kan ha. Att bakterier blir resistenta, inte bara mot silver, utan även antibiotika: Bakterier har inte så många sätt att bli resistenta. De utnyttjar samma mekanismer för både silver och antibiotika. Bakterier ska vi inte ta död på i onödan. Vi behöver bakterier. De ger oss ett skydd, säger Åsa Melhus som är oroad över utvecklingen: Vi var överlyckliga när övergången till digitalkameror kom, för då märktes det i reningsverken hur silvermängden sjönk. Silver är till och med giftigare än kvicksilver i vattenmiljö. Bland annat kan fiskar dö för att deras gälar inte fungerar som de ska, säger Åsa Melhus. Hon ser även effekter på reningsverkens funktioner. Det är bakterier som gör själva reningsjobbet. Släpper man då ut silver kan bakterierna dö och reningen blir därmed sämre. Ytterligare en negativ effekt som Melhus noterat kommer från de så omdiskuterade tvättmaskinerna som försetts med silverstavar för att kläderna ska få en antibakeriell behandling. Därmed får man en ackumulering av silver i kläderna och det betyder att de hudbakterier du ska ha som ett skydd bekämpas, säger Åsa Melhus. Hon är även expert i en av EU-kommissionens vetenskapliga kommittéer och ska inom kort delta vid dess möte där silverjonernas utbredning ska diskuteras. I flera länder tycker man att utvecklingen gått för långt, och jag tror att det finns en liten motrörelse igång, säger Åsa Melhus. LARS NORDÉN Kemiingenjör, Gryaab NILS SVENSSON

26 20 KONSUMENT Dyrare cykellås inte nödvändigtvis säkrare Ica-kuriren har låtits testa cykellås i olika prisklasser, från 29 kronor till 449. Testet visar att bara för att låset är dyrt och ser kraftigt ut behöver det inte vara säkert. Det lås som fick bästa omdömena, Twice, kostar 199 kronor på Clas Ohlson. Det är av typen fast montering och stod emot uppbrytningsförsöken i mer än fem minuter. Det sämsta låset kommer också från Clas Ohlson, Tesz, av typen vajerlås kostar 29 kronor och tog bara fyra sekunder att bryta upp. Tidningens råd är att köpa ett lås försett med ett ögonmärke. Då är det testat och godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen. Över en miljon väskor gick upp i rök Organisationen AUC som bevakar brittiska flygresenärers rättigheter konstaterar att 2007 var det värsta året hittills när det gäller bagagehanteringen. Världen över försenades, skadades eller försvann mer än 42 miljoner väskor. Ungefär 1,2 miljoner väskor återfanns aldrig. Det motsvarar en väska per tvåtusen resenärer. Med tanke på att flygandet väntas öka i framtiden kommer nästan 70 miljoner väskor att antingen försenas, skadas eller försvinna år 2019, konstaterar AUC. Uppgifterna har fått EU-kommissionen att tillsätta en utredning för att se om EU-reglerna som gäller ersättning till flygresenärer behöver skärpas. (TT) Trafikskadad vann i HD När kvinnan 1992 drabbades av en allvarlig trafikskada fick hon ersättning av Folksam. När hon åtta år senare drabbades av hjärtstillestånd drogs ersättningen tillbaka. Nu har Högsta domstolen (HD) gett försäkringsbolaget smäll på fingrarna. Folksam ifrågasatte inte den nu 46- åriga kvinnans rätt till trafikskadeersättning efter olyckan Däremot anser försäkringsbolaget att den rättten upphörde i augusti 2000 då kvinnan drabbades av ett hjärtstillestånd som, även om inte trafikolyckan inträffat, gjort henne oförmögen att arbeta. HD:s besked till Folksam och alla andra försäkringsbolag är dock: den som blivit arbetsoförmögen efter en trafikskada förblir arbetsoförmögen av den orsaken, oavsett hur mycket elände vederbörande senare kan drabbas av. Den 46-åriga kvinnan tilldöms tre miljoner kronor för förlorad arbetsinkomst och livränta. (TT) Fysisk test annars blir det inget jobb De som vill tillverka spelkonsoler i de japanska och amerikanska teknikjättarnas fabriker i Kina måste genomgå medicinska tester som de får betala själva. Det visar en undersökning som europeiska nätverket makeitfair gjort. Om de jobbsökande har hepatit B, vilket tio procent av kinesiska befolkningen har, får de inte jobbet. Denna diskriminering strider mot teknikföretagens etiska koder och mot nya kinesiska direktiv, skriver makeitfair. GÖTEBORGS POSTEN MÅNDAG 23 MARS 2009 Redaktör: Kerstin Eikeland Reportrar: Anders Berg , Marie Grahn , Lena Strömberg , Nils Svensson , Petter Tarenius E-post: Fax: Ftalater i barnkläder Plagg Barnkläder med giftiga kemikalier Färgtrycket på en barntröja från Benetton innehåller anmärkningsvärt höga halter av ftalater. Hade samma halt uppmätts på en leksak eller en barnavårdsartikel hade försäljning varit förbjuden. Det är forskningsföretaget Swerea AB i Mölndal som på uppdrag av Göteborgs miljöförvaltning undersökt halten av ftalater i trycket hos fem barnplagg. Ftalater används framförallt som mjukgörare i plast och gummi. Tre av de undersökta ftalaterna, DEHP, DBP och BBP, är klassificerade som giftiga och reproduktionsstörande. De kan ge nedsatt fortplantningsförmåga och orsaka fosterskador. Europeiska kommissionen har bestämt om förbud för dessa tre ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar om halten överstiger 0,1 procent. Av de undersökta plaggen uppvisar samtliga att de innehåller halter av dessa ftalater. Endast tröjan från Benetton har uppseendeväckande höga värden av BBP (0,15 procent) och DEHP (1,1 procent). Det är anmärkningsvärt att man har med dessa kemikalier på kläderna. Det är ju inte osannolikt att barn suger på plaggen och får i sig ämnena, säger Karin Kruse, miljöinspektör på Göteborgs miljöförvaltning, och den som initierat undersökningen samt köpt in de slumpvis utvalda fem barnplaggen med tryck. Efter det att Benetton tagit del av laboratorieresultatet låter företaget meddela att den höga halten av ftalater i det undersökta plagget är ett tekniskt misstag. Benetton drar därför in samtliga av av dessa t-shirts från butikerna. Kan påverka pojkars testiklar Bert Ove Lund, miljötoxikolog hos Kemikalieinspektionen anser inte att de uppmätta Sweater, Hello Kitty FAKTA: Mjukgörare Ftalater är samlingsnamnet på en grupp kemiska ämnen som bland annat används i mjukgörande medel i plast. De förekommer i många varor av mjukplast, huvudsakligen pvcplast. En vanlig produkt med ftalater är golvmattor av pvc. I tryck på plagg är plasten, med de mjukgörande ftalaterna, angjorda på textiliernas yta. Sweater, Little Einsteins, Disney T-shirt, My Wear halterna från trycket på tröjan från Benettons är alarmerande i sig: Problemet är att det finns exponering från olika källor. Varje enskild källa ger liten exponering men den totala kan möjligtvis vara problematisk, säger Lund. Den risk som ftalater främst kan innebära vad gäller fortplantningen är att de kan påverka testikeln hos framförallt foster och ny födda pojkar. Pojkarnas testiklar är känsligast, efter vad vi vet från djurförsök. När man kört väldigt höga exponeringar har även flickor påverkats. Generellt är barn mycket känsligare än vuxna, och skillnaderna är mycket stora, säger Bert Ove Lund. En pojkes testikel påverkas mest under celldelningen, då den bildas. Detta sker strax före och efter födseln upp till att barnet är närmare två år, då testikeln utveckling är fullgången. Inget förbud i dagsläget Barns känslighet har gjort att den europeiska kemikalielagstiftningen, REACH, på några områden satt in förbud mot ftalater. På grund av barnens känslighet har man valt att införa förbud mot ftalaterna så fort som möjligt för leksaker och barnavårdsartiklar. Det gäller saker som barn kan suga eller, tugga på eller bita i, säger Inger Cederberg, utredare på Kemikalieinspektionen. Hon tilllägger: Barnkläder faller inte under definitionen av barnavårdsartiklar, även om barnet kan suga lika mycket på en tröja som de kan göra på en leksak. Enligt REACH, har man som mål att byta ut farliga ämnen mot mindre farliga. Ämnen som anses ha särskilt allvarliga egenskaper sätts upp på en så kallad kandidatförteckning. Ur denna förteckning är det tänkt att man plockar ut ett antal ämnen som man inte får använda eller saluföra utan tillstånd. Sweater, United colors of Benetton Sweater, P. Nuts Inköpsställe H&M Coop Ica Benetton Cubus DBP (dibutylftalat) 0,003 % 0,009 % 0,005 % 0,002 % 0,029 % BBP (benzylbutylftalat) mindre än 0,001 % mindre än 0,001 % mindre än 0,001 % 0,150 % mindre än 0,001 % DEHP (di(2-etylhexyl)ftalat) 0,002 % 0,003 % 0,002 % 1,100 % 0,020 % DnOP (di-n-octylftalat) mindre än 0,001 % mindre än 0,001 % mindre än 0,001 % 0,006 % mindre än 0,001 % DiDP (di-iso-decylftalat) mindre än 0,001 % mindre än 0,001 % mindre än 0,001 % mindre än 0,001 % mindre än 0,001 % DiNP (di-iso-nonylftalat) mindre än 0,001 % mindre än 0,001 % mindre än 0,001 % mindre än 0,001 % mindre än 0,001 % Källa: Swerea IVF/Miljöförvaltningen Göteborg Grafik: RAGNHILD BERGLUND och NILS SVENSSON Källa: Gryaab 100 I dagsläget finns alltså inget förbud mot de nämnda ftalaterna. Därmed finns det en informationsplikt, och den är strängare när det gäller näringsidkare emellan. Om exempelvis en snickare med eget företag ska köpa ett par arbetsbyxor, och de är försedda med tryck som har över 0,1 procent ftalater så har säljande företag skyldighet att upplysa om detta. Om det däremot är en konsument som ska köpa exempelvis en barntröja så har butiken inga sådana skyldigheter. Kunden kan begära att få uppgift om mängden ftalater, och ska ha svar inom 45 dagar, enligt lagen. Reningsverket ser ingen förbättring Hos Göteborgs reningsverk Gryaab mäts regelbundet mängden ftalater. Vi har ett kontinuerligt tillflöde och det ändras inte mycket år från år. Det kommer från diffusa källor, lite här och lite där. Därför kan jag inte se någon framkomlig väg att drastiskt minska tillförseln av ftalater. Det måste till en minskning av ftalater i hela samhället, för att vi ska se det här, säger Nicklas Paxeus, miljökemist hos Gryaab. På företaget Swerea pågår arbete med att hitta alternativ till ftalaterna. Kemikalieexpert Stefan Posner berättar att det finns ett stort intresse från näringslivet, men att utvecklingen går långsamt framåt. Det finns flera skäl att byta ut ftalaterna så fort som möjligt. Men alternativen måste vara ekonomiskt och tekniskt användbara och finnas i kommersiell skala. Det gäller att granska alternativen så att man inte hamnar ur askan i elden, säger Posner. Han nämner citrater och palmolja som intressanta ämnen. Det som talar emot palmolja är att den kan ge allergi hos känsliga personer. NILS SVENSSON Ftalater i reningsprocessen Tillförsel av ftalaterna DBP, BBP och DEHP i avloppsvatten till Ryaverket samt reningens resultat. Huvuddelen av ftalaterna kommer från hushållen samt urlakning av PVC-plaster (exempelvis golv). 470 Bryts ner Kvar i avloppsslam Släpps ut DBP: 600 kilo per år 30 BBP: kilo per år 660 DEHP: kilo per år Bilaga 5 DBP bryts i viss mån ner vid rening. Vid rötning av slam bryts huvuddelen av DBP ner. BBP och DEHP hamnar huvudsakligen i slam, men nedbrytningen sker i mycket liten utsträckning (max 30 procent) vid rötning av slammet Grafik: GP

27 Publikationer utgivna av Göteborgs Miljöförvaltning Rapporter (ISSN X): R 2009:1 Årsrapport 2008 R 2009:2 Bottenfauna. En undersökning av botte faunan i sötvatten i Göteborgs kommun 2008 R 2009:3 Metaller i vattendrag. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2008 R 2009:4 Årsrapport Luftföroreningar. Mätningar i Göteborgsområdet 2008 R 2009:5 Biologisk övervakning av nätsnäckor i småbåtshamnar R 2009:6 Projekt Säveån 2008 R 2009:7 Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter - förekomst och möjligheter till substitution R 2009:8 Analyser av kemikalier i varor. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2008:1 Årsrapport Bokslut och resultat för Göteborgs miljönämnd R 2008:2 Bottenfauna. En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborg 2007 R 2008:3 Metaller i vattendrag. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2007 R 2008:4 Inventering av två arter dykarskalbaggar först - bred gulbrämad dykare och bred paljettdykare i Göteborg R 2008:5 Årsrapport Luftföroreningar. Mätningar i Göteborgsområdet 2007 R 2008:6 Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2008:7 Rökfria skolagårdar i Göteborg - finns det? R 2008:8 Projekt Säveån 2007 R 2008:9 Luftkvaliteten vid förskolor i Göteborgs kommun R 2008:10 Miljörapport En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg R 2008:11 Antibakteriella medel inom livsmedelsindustrin förekomst och användning i Göteborg. Ett delprojekt inom projekt Giftfritt Göteborg R 2008:12 Inventering av källsnabblöpare 2008 R 2008:13 Inventering av hasselsnoksbiotoper 2008 R 2008:14 Flodpärlmussla i Lärjeån. Studie av larvstadium och värdfiskar R 2007:1 Årsrapport 2006 Bokslut och resultat för Göteborgs miljönämnd R 2007:2 Bottenfauna. En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborg 2006 R 2007:3 Metaller i vattendrag. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborg 2006 R 2007:4 Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria i sex skogsbestånd i Göteborg R 2007:5 Kvicksilver i gädda från insjöar i Göteborg R 2007:6 CMR-ämnen - utfasning i Göteborg. Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg. R 2007:7 Jobba giftfritt. Exempel på arbete för en giftfri miljö. Inkluderar vägledning för intern kemikalieredovisning R 2007:8 Årsrapport luftföroreningar Mätningar i Göteborgsområdet R 2007:9 Läkarstämman i Nordstan. Ett nytt sätt att nå allmänheten med kunskap. R 2007:10 Inventering av fladdermöss i Göteborgs kommun 2006 R 2007:11 Luftkvaliteten på torg i 21 stadsdelar R 2007:12 Batteriprojekt del 2 - utfasning av kadmium, en enkätundersökning bland importörer och återförsäljare R 2007:13 Miljörapport En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg R 2007:14 Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar. Ett tillsynsprojekt inom miljömålet Giftfri miljö R 2007:15 Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter R 2007:16 Inventering av stinkpadda (Bufo calamita) i Göteborgs kommun 2006 R 2007:17 Marinbiologisk undersökning. Utbredning av blåmusselbankar inom Göteborgs skärgård R 2007:18 Ekologiska fotavtryck. Vad är det och hur beräknas det? R 2007:19 Miljöutställning på Båtmässan Göteborgs Stad i samarbete med Miljösamverkan Västra Götaland.

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:26 Metaller i smycken Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Henrik Kjellin 019-21 14 18 Box

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Hjälp oss att få renare vatten!

Hjälp oss att få renare vatten! Hjälp oss att få renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att dina barns leksaker, dina lakan och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som

Läs mer

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Innehåll presentation: - Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Farliga ämnen

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Batteriprojekt del 2 - utfasning av kadmium, en enkätundersökning bland importörer och återförsäljare

Batteriprojekt del 2 - utfasning av kadmium, en enkätundersökning bland importörer och återförsäljare Batteriprojekt del 2 - utfasning av kadmium, en enkätundersökning bland importörer och återförsäljare Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg i samarbete med Konsument Göteborg ISSN 1401-243 R

Läs mer

Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar

Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar Ett tillsynsprojekt inom miljömålet Giftfri miljö ISSN 1401-243X R 2007:14 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Andra upplagan. produktkrav vid inköp

Andra upplagan. produktkrav vid inköp 3 2 Andra upplagan 3 2 Att ställa kemikalierelaterade 3 produktkrav vid inköp 2 2 3 4 3 2 3 4? 5 2! 3 4? 5! 4? 5! Guide för prioritering och identifiering av farliga ämnen i varor Genom att ställa rätt

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer

Hållbart Mode. Konsumentmakt. Ett utbildningsmaterial från Stilmedveten & Sveriges Konsumenter

Hållbart Mode. Konsumentmakt. Ett utbildningsmaterial från Stilmedveten & Sveriges Konsumenter Hållbart Mode Konsumentmakt Ett utbildningsmaterial från Stilmedveten & Sveriges Konsumenter Konsumentmakt Kritisk konsument Syfte med Lektionen Temat handlar om konsumentmakt och hållbarhet, hur vi kan

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

Nr 2/03 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. "Varor och barn" Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt 2002/2003

Nr 2/03 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Varor och barn Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt 2002/2003 PM Nr 2/03 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN "Varor och barn" Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt 2002/2003 Varor och barn Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu

Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu Får bara säljas av skolklasser och idrottslag Läs mer om hur ni kan tjäna pengar till laget/klassen och samtidigt bidra till en lite bättre värld. bamboo

Läs mer

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ!

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! Anna Christiansson och Maria Azzopardi VEM SKA BORT? 1. Politikern 2. Förskolechefen 3. Miljöstrategen 4. Dagisbarnet Jag går på en giftfri förskola! AGENDA Om oss MSR:s databas

Läs mer

Läkemedel och miljö. Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller

Läkemedel och miljö. Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller Läkemedel och miljö Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller Informationen är framtagen av miljösamordnare HSF och Miljöenheten, granskad av Läkemedelskommittén Landstinget Sörmland

Läs mer

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start För dig som är gravid eller ammar: 1.Undvik parfymerade produkter - bebisen tycker om doften av dig. 2.Vänta med att färga håret. 3.Ta det lugnt med smink, krämer och lotioner. 4.Använd inte produkter

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003

Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003 PM Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003 Best.nr. 510 775 Sundbyberg i april 2004 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: Närservice, Margretedalsvägen

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

RAPPORT. Tillsynsprojekt 2011. Fyrverkerier i detaljhandeln. Hexaklorbensen

RAPPORT. Tillsynsprojekt 2011. Fyrverkerier i detaljhandeln. Hexaklorbensen MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN Dnr: 2011-002812 Datum: 2011-12-29 Rapport upprättad av Linn Andersen RAPPORT Tillsynsprojekt 2011 Fyrverkerier i detaljhandeln Hexaklorbensen

Läs mer

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Siri Nordberg och Lovisa Ewerman Feriearbetare på Alingsås kommun 2014-06-16-2014-07-04 Handledare: Fredrik Bergman, miljöstrateg

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:12 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1 Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun - etapp 1 1 2 Innehållsförteckning Giftfri förskolemiljö 4 Omfattning och begränsning 4 Kopplingar till styrdokument för Ronneby kommun 4 Vad säger

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget Utgåva 2, 2011-01-10 Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget 1.1 Produktidentifiering. är avsedd för brandsläckning av bränder klass A, B, C och E med vattenbaserad skumhinna. 1.2 Företagsinformation.

Läs mer

Nyhet! Ekologiska kläder av bambu

Nyhet! Ekologiska kläder av bambu Nyhet! Ekologiska kläder av bambu Får bara säljas av skolklasser och idrottslag Läs mer om hur ni kan tjäna pengar till laget/klassen och samtidigt bidra till en lite bättre värld. bamboo ecowear Fyll

Läs mer

Plan för minskning av skadliga ämnen

Plan för minskning av skadliga ämnen Detta styrdokument beslutades av kommunstyrelsen 2013-04-10 Plan för minskning av skadliga ämnen Bakgrund Planen för skadliga ämnen syftar till att bereda möjlighet för Värmdö kommun att bedriva ett systematiskt

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

Vad är ekologisk bomull? När man odlar vanlig bomull används mycket bekämpningsmedel och konstgödningsmedel vilket inte är bra för miljön.

Vad är ekologisk bomull? När man odlar vanlig bomull används mycket bekämpningsmedel och konstgödningsmedel vilket inte är bra för miljön. Vad är ekologisk bomull? När man odlar vanlig bomull används mycket bekämpningsmedel och konstgödningsmedel vilket inte är bra för miljön. Istället kan man köpa kläder av ekologisk bomull och då kan man

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2 ISBN nr: 1401-2448 R 2011:2 Bild: Colourbox, 2010 Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis.

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis. KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumentvägledaren hjälper till med information om bl.a. konsumenträtt och vänder sig till både konsument och näringsidkare i Ger råd och tips om tester innan köp. om du har hamnat

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Källor SAJTER naturskyddsföreningen.se kemi.se livsmedelsverket.se BÖCKER Handla rätt för en giftfri barndom,

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2012 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter

Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter - förekomst och möjligheter till substitution R 2009:7 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Svensk miljöklassificering av läkemedel

Svensk miljöklassificering av läkemedel Svensk miljöklassificering av läkemedel Innehållsförteckning Bakgrund 3 Hur kommer läkemedelssubstanser ut i miljön? 4 Miljörisk och miljöfara 4 Hur bedöms miljörisken? 5 Hur bedöms miljöfaran? 6 Nedbrytning

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Käppalaförbundets reklamkampanj Städa naturligt!

Käppalaförbundets reklamkampanj Städa naturligt! 2015-05-11 Öppet brev till Käppalaförbundet, Box 3095, 181 03 Lidingö cc: samtliga kommuner anslutna till Käppalaverket Svenskt Vatten Käppalaförbundets reklamkampanj Städa naturligt! Käppalaförbundet,

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

Kemikalieplan 2014-2019. För ett giftfritt Stockholm 2030. Kortversion

Kemikalieplan 2014-2019. För ett giftfritt Stockholm 2030. Kortversion Kemikalieplan 2014-2019 För ett giftfritt Stockholm 2030 Kortversion Förord Kemikalier spelar en viktig roll i dagens samhälle. Världsproduktionen av kemikalier har på 50 år ökat från knappt 10 miljoner

Läs mer

Egenkontroll Enligt miljöbalken

Egenkontroll Enligt miljöbalken Egenkontroll Enligt miljöbalken 1 Innehåll Miljösamverkan Kronoberg 3 Miljöbalken berör alla 4 Miljöbalkens mål 4 Förordningen om egenkontroll 4 Hur gör man i praktiken 5 Skaffa överblick 5 Kemikalier,

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Läkemedelsrester i vatten

Läkemedelsrester i vatten Läkemedelsrester i vatten 2015-01-20 Seminarium Ann-Marie Camper Koordinator Marinbiolog o. EMBA Vad är Skånes Hav o Vatten? Funktion finansierad av Region Skåne i samarbete med Simrishamns kommun Koordinator

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2014 Innehåll Varför ska Sundbybergs förskolor bli giftfria?

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013 RAPPORT2013 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om hormonstörande ämnen Maj 2013 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Anna Lilja, informatör,

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

BASF Coatings Safety Week. Andning

BASF Coatings Safety Week. Andning Andning 1 Luft Vad andas vi in? Luften består av 78 % Kväve 21 % Syre 1 % Andra gaser Kroppens begränsningar Försvarsystemets svagheter Smittsamma eller giftiga partiklar Giftiga gaser Stora kvantiteter

Läs mer

HR Sandra Göransson 2015-02-20. Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer

HR Sandra Göransson 2015-02-20. Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer SvK1000, v3.3, 2014-03-26 HR Sandra Göransson 2015-02-20 Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer Svenska kraftnät ställer krav på vilka kemiska produkter entreprenörerna

Läs mer

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet.

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Kemikalier som används i hemmet orsakar varje år många olyckor som kunde ha undvikits. Etiketten på

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft

Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft Syfte Skapa gemensamma utgångspunkter för en väl fungerande egenkontroll för vattenkraft Mål Förankra arbetssättet hos tillsynsmyndigheter och branschorganisationer

Läs mer

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2009 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 2004-2009)

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2009 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 2004-2009) Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 24-) Beställare: Naturvårdsverket Kontrakt: 219 71 Programområde: Miljögiftssamordning Delprogram:

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel 1. IDENTIFIERING AV ÄMNET/BEREDNINGEN OCH AV FÖRETAGET HANDELSNAMN. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel Nationell importör Företag Cycle Service Nordic ApS Adress Datavej 12 Postnummer och postort 5220 Odense

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 Tillsyn 6/13 Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 i samverkan med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket www.kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

Läs mer

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013 Dags för kläderna att komma ut ur garderoben - Klädbytardagen 2013 Har du glömt något i garderoben? Har du några vardagskläder i garderoben som du inte har använt det senaste året? Kanske hänger det kavajer

Läs mer

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader.

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader. om n o i t a m r ll a Info f v a s g n i ivn r h c o g byg Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att bygga eller riva byggnader. VAD ÄR AVFALL? När Sverige

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer