AUGUSTI 2008 VILHELMINA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AUGUSTI 2008 VILHELMINA KOMMUN"

Transkript

1 AUGUSTI 2008 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: e-post: Ks

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Enligt den kommunala redovisningslagen (KRL) är kommunerna skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. Den delårsrapporten du nu håller i din hand innehåller en översikt över kommunens och det kommunala bolagets ekonomiska ställning och verksamhet för de två första tertialerna 2008 och en prognos för hela året Delårsrapporten skall ses som en del av informationen om den ekonomiska utvecklingen under året och utgör också ytterligare en avstämningstidpunkt för bedömning av resultat och ställning för beslutsfattare och intressenter. Den delårsrapport som görs per augusti är även föremål för revisionens granskning. Vi hoppas att du finner årsredovisningen intressant och att den bidrar till ett ökat intresse för kommunens verksamhet och utveckling. För mer information om vår kommun är du välkommen att besöka vår hemsida: Inledning Fakta om Vilhelmina 3 Politisk organisation 5 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt och finansiell analys 6 Kommunens kostnader och intäkter 8 Drift och investeringsredovisning 9 Personalredovisning 11 Verksamhetsberättelser Kommunstyrelsen 12 Kultur- och utbildningsnämnden 15 Socialnämnden 19 Miljö- och byggnadsnämnden 21 Vilhelmina Bostäder AB 23 Delårsrapporten är fastställd av kommunstyrelsen Delårsrapporten är producerad av Vilhelmina kommuns ekonomienhet i samarbete med övriga förvaltningar. Ekonomiska sammanställningar Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Noter 27 Redovisningsprinciper 30 Begreppsförklaringar 32 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA tel: e-post:

3 INLEDNING augusti Årets resultat, Mkr 23,1 12,5 8,5-1,0 5,0 Nämndernas budgetavvikelser, Mkr 1,4-16,8-20,7-3,9-9,1 Nettokostnadernas andel av skatteint., % Nettokostnadernas andel av skatteint., % där nettokostnaderna just fr reavinster/- förluster (se not 8) och nedskrivning aktiekapital Norrheden Torv AB (1 080 tkr) Nettokostnad per invånare, kr Nettoinvesteringar, Mkr 11,1 18,7 17,8 25,0 15,3 Låneskuld, Mkr 12,3 11,0 9,9 8,8 7,5 Soliditet, % Borgens- och övr ansvarsförbindelser, Mkr 229,4 227,7 211,6 210,5 Kommunala skattesatser 2008 Källa: SCB, Statistikdatabasen/Offentlig ekonomi Genomsnittlig utdebitering Vilhelmina Länet Riket Kommun ,71 Landsting 10,50 10, Skatteunderlag, kr/inv, 2007* Skatteunderlag, index, 2007* * Avser taxeringsåret

4 BEFOLKNING Folkmängd Källa: Skatteverket 31 augusti 2008 Invånare Födda Döda Inflyttning Utflyttning Förändring från 31 aug 2007 till 31 aug från 1 jan 2008 till 31 aug augusti från 1 jan 2007 till 31 aug 2007 Befolkningsuppgifterna per 31 augusti är hämtade från den statistik kommunen erhåller från Skatteverket och utgörs således inte av Statistiska Centralbyråns (SCB) offentliga uppgifter. I den statistik kommunen erhåller från Skatteverket finns en viss eftersläpning vilket medför en differens i förhållande till de officiella uppgifterna. Uppgifterna om antal födda, döda, in och utflyttade avser perioden från 1 januari till 31 augusti respektive år. Begreppet utflyttade innefattar även utvandrade Befolkningsutveckling 1995 augusti apr-08 aug-08 Befolkningsstruktur 2007 Källa: SCB Andel (%) av befolkning Ålder Vilhelmina Länet Riket 0-6 7,3 7,2 7, ,5 10,2 10, ,2 5,9 5, ,2 32,8 32, ,3 25,8 26, ,4 15,7 14,9 85-w 3,1 2,4 2,6 4

5 POLITISK ORGANISATION VILHELMINA- BORNA K O M M U N F U L L M Ä K T I G E Ordf Leif Ahlmark C Kd Fp M S V Revision Sammankallande Per-Olof Nilsson K O M M U N S T Y R E L S E Ordf Gunnar Hörnlund Nämnder Bolag Valnämnd Ordf Tore Granberg Vilhelminabostäder 100 % Ordf Lilli-Ann Forsberg VD Erik Lindahl Kultur och utbildningsnämnd Ordf Jonny Kärkkäinen Socialnämnd Ordf Maria Kristoffersson Miljö och byggnadsnämnd Ordf Lars Eliasson 5

6 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH FINAN- SIELL ANALYS Som utgångspunkt för en finansiell bedömning finns kommunallagens krav på att kommunerna skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Med begreppet god ekonomisk hushållning avses bland annat att över en längre tid upprätthålla balans mellan intäkter och kostnader samt att värdesäkra förmögenheten (eget kapital) mellan generationerna. Det s k balanskravet trädde i kraft fr o m år 2000, och innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. Kravet på god ekonomisk hushållning får anses vara ett överordnat krav, och innebär att det inte är tillräckligt att intäkter täcker kostnaderna eftersom det på längre sikt urholkar ekonomin. Balanskravet bör därför ses som en miniminivå för den ekonomiska utvecklingen på kort sikt. Periodens resultat Kommunens resultat för perioden uppgår till 5,0 mkr, vilket motsvarar 98 % av intäkterna i form av skatt och generella statsbidrag. Helårsprognosen bygger på det redovisade utfallet till och med augusti månad, och pekar mot en negativ förändring av det egna kapitalet med 6,4 mkr, och en negativ avvikelse mot budget med 5,9 mkr. Totalt visar prognosen på ett underskott mot budget på 5,9 mkr. Resultatet för nämnderna pekar mot ett underskott på 9,1 mkr, och kompenseras delvis med överskott avräkning på sociala avgifter och finansnetto från finansförvaltningen. Investeringsverksamheten för år 2008 uppgår till totalt 34,1 mkr. Av budgeterade investeringsmedel har 15,3 mkr eller 44,9 % förbrukats. Avskrivningar på under perioden färdigställda investeringar har inte gjorts, 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE utan bokförs i samband med upprättandet av årsredovisningen. Eget kapital Det egna kapitalet ökade med 5,0 mkr till totalt 386,9 mkr per ,1 376,6 385,6 381,9 386,9 Som framgår av tabellen har det egna kapitalet ökat med 22,8 mkr under perioden Likviditeten Likviditeten beskriven som tillgången på likvida medel (kassa, bank, plusgiro), tillsammans med kortfristiga placeringar har utvecklats på följande sätt i mkr Likvida medel 59,0 72,4 87,3 78,1 59,9 Kortfr plac 51,3 51,7 56,7 58,7 56,4 Soliditeten Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka, och visar på kommunens förmögenhet och hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel/ skattemedel. Soliditeten har utvecklats på följande sätt: Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag, visar hur stor andel av de totala skatteintäkterna som används för att finansiera nämndernas verksamhet. Överstiger nyckeltalet 100% innebär det att skatteintäkterna inte räcker till för att finansiera den löpande verksamheten och finansnettot. Utifrån ba-

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE lanskravet får nyckeltalet inte överstiga 100 %. Nyckeltalets utveckling redovisas nedan: Förvaltning av pensionsmedel Kommunen beslutade under år 2000 att förvaltningen av pensionsmedlen ska ske av en extern förvaltare. Placeringarna förvaltas av Handelsbanken Kapitalförvaltning. Sjuklönekostnader Sjuklönekostnaderna för perioden uppgår till 1,7 mkr inkl sociala avgifter, vilket är en minskning med 0,3 mkr i förhållande till motsvarande period Fördelningen av tillgångsslagen var vid balansdagen Aktier 19,2% Räntebärande Värdepapper 75,7% Likvida medel 5,1% 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNENS KOSTNADER OCH INTÄKTER Kommunens kostnader per fördelar sig enligt nedanstående diagram: Tjänster; 25% Finansiella kostnader; 1% Material; 4% Bidrag; 3% Avskrivningar; 3% Personal; 65% Kommunens intäkter per fördelar sig på följande finansieringskällor enligt nedanstående diagram: Bidrag; 11% Finansiella intäkter; 1% Hyror och arrenden; 2% Försäljningsmedel; Taxor och avgifter; 1% Övrigt; 4% 7% Skatteintäkter; 43% Generella statsbidrag och utjämning; 32% 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DRIFTREDOVISNING DRIFTREDOVISNING Driftredovisning, Mkr Nämnd/styrelse Utfall Budget Prognos Avvikelse Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Netto Netto Kommunstyrelsen 100,9 56,2 44,7 66,4 65,7 0,6 69,1 Kultur- och utbildningsnämnden 139,2 19,5 119,7 188,0 194,5-6,6 186,4 Socialnämnden 137,9 31,7 106,1 156,8 160,2-3,4 148,5 Miljö- och byggnadsnämnden 1,7 0,6 1,1 2,1 1,9 0,2 1,9 Totalt 379,7 108,1 271,6 413,2 422,4-9,1 406,0 0,4% 16,5% 39,1% 44,1% Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden INVESTERINGSREDOVISNING Mkr Nämnd/styrelse Budget Utfall Bokslut Kommunstyrelsen 17,6 14,4 21,3 Kultur- o utbildningsnämn 14,6 0,7 3 Socialnämnd 1,9 0,3 0,7 Totalt 34,1 15,3 25 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nettoinvesteringar, Mkr För 2008 anges förbrukade investeringsmedel i förhållande till budget inklusive tilläggsanslag per Pågående investeringsprojekt Överskott på pågående investeringsprojekt förs via tilläggsbudget över till kommande budgetår. Av den totala investeringsbudgeten om tkr är tkr tilläggsanslag från föregående år. Underskott betraktas som förskott på kommande års budget och minskar kommande års anslag med motsvarande belopp. Ingen av kommunens nämnder och styrelser har tagit med sig ett underskott från 2007 till Pågående större projekt Beräknad Bokslut Utfall Återstår Tkr Utgift Projekt Ombyggnad kök* , ,2-37,8 Nya Torget ,4 18,1 776,5 Ekorrbacka fastighet , ,8-514,1 Busstation/järnvägsområde , , ,7 Flyget släckbil* 2 560, , ,2-27,2 Bollhall ,5 0, ,5 Projektering Museum ,3 0, ,7 Upprustning Kyrkstaden ,6 207,7 2588,7 VA Kittelfjäll ,3 116,0 877,7 *Avslutade. 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 1 januari 31 juli 2008 Bevakning av sjukfrånvaro Totalt sett är sjukfrånvaron hittills under ,7 procentenheter lägre jämfört med hela Kvinnornas sjukfrånvaro är dubbelt så stor som männens och uppvisar en minskning på 1,2 procentenheter jämfört med hela Männens sjukfrånvaro är i princip oförändrad jämfört med hela 2007, en ökning med 0,1 procentenheter ,6 11, ,4 8,9 9,3 8,2 Hela ,6 4,6 4,7 jan-juli 2007 jan-juli Kvinnor Män Totalt Diagram 1: Sjukfrånvaro per kön och totalt i förhållande till ordinarie arbetstid Högst sjukfrånvaro har åldersgruppen 50 år och över. I jämförelse med hela 2007 är minskningen 0,7 procentenheter. Gruppen 29 år och yngre har betydligt lägre sjukfrånvaro än de andra två åldersgrupperna och det är ingen större skillnad jämfört hela år 2007, en ökning med 0,1 procentenheter. Åldersgruppen år har en minskande sjukfrånvaro. I jämförelse med hela 2007 är minskningen 1,3 procentenheter ,6 11,8 10, ,3 8,8 7 Hela 2007 jan-juli 2007 jan-juli ,1 3,4 3, år år 50- år Diagram 2: Sjukfrånvaro per åldersgrupp i förhållande till ordinarie arbetstid 11

12 KOMMUNSTYRELSEN Ordförade: Gunnar Hörnlund 1:e vice ordförande: Åke Nilsson 2:e vice ordförande: Rickard Norberg Antal ledamöter: 11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommunstyrelsen Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2008 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Kommunstyrelsen är på uppdrag av kommunfullmäktige kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens/ koncernens utveckling och ekonomiska ställning. Verksamhetsbeskrivning Styrelsen ska samordna resurser, inriktningar och styrprinciper för kommunen/koncernen (nämnder/styrelser och kommunala bolag) genom att: Leda och styra kommunen genom en löpande uppföljning och analys av ekonomi och verksamhetsmässiga resultat samt avge rapporter till kommunfullmäktige. Arbeta med övergripande och långsiktig strategisk planering. Förvalta kommunens ekonomi genom att ansvara för budget- och bokslutsarbete, ta fram förslag till finansiella mål, resursfördelning och inriktning samt medelsförvaltning. Utarbeta styrprinciper för styrning och utveckling av den kommunala organisationen. Informera om övergripande och långsiktiga frågor internt och externt. Bereda ärenden, slutföra delegation och verkställa beslut från kommunfullmäktige. Aktivt arbeta utåtriktat för att stärka kommunens attraktivitet och expansion. Viktiga händelser Under perioden har arbetet med förstudien projekt Stalon 2 slutförts och nu väntar en folkomröstning i frågan den 16 november. Årets charterflyg under perioden februari april gav något lägre passagerarsiffror än fjolårets. Den minskning av passagerarantalet för flyget som kunde noteras under årets första fyra månader har under våren och sommaren istället visat ett ökat antal resenärer jämfört med motsvarande månader under föregående år. Arbete med den virituella serverlösningen är nu i drift och medför en högre säkerhet/tillgänglighet, flexibilitet och lägre energiförbrukning. En ny backuplösning håller också på att tas i drift som ger möjlighet till ökad datalagring och nolltolerans avseende dataförluster. Inom näringsenheten har omstrukturering skett med anledning av de personalförändringar som genomförts. Enheten har minskat personalstyrkan med en arbetsmarknadssekreterare och en näringssekreterare med inriktning mot turism. Personalförändringarna har inneburit att arbetsuppgifter har omfördelats, att samordning gjorts med Åsele och Dorotea och att viss handläggning inom arbetsmarknadssidan överförts till personalenheten. Enheten har marknadsfört kommunen bl.a vid fiskemässan i Helsingfors och vid TUR-mässan i Göteborg. Tillsammans med Lycksele och Storumans kommuner har en gruvtidning producerats som visar vad som händer inom gruvnäringen i inlandet. 12

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSEN Efter att ombyggnaden av Hembergsskolans kök färdigställts under våren är nu produktionen vid de båda ombyggda tillagningsköken, Hembergsskolan och Åsbacka, i full gång. Ombyggnaden har medfört bättre arbetsmiljö, rationellare och effektivare flöde och en anpassning enligt de krav som ställs på HACCP med egenkontrollplaner. Verksamhetens ekonomiska resultat Kommunstyrelsens nettoutfall 2007 uppgick till 69,1 mkr, vilket var ett överskridande mot budget med 2,3 mkr. De båda delårsrapporterna under året hade pekat mot ett utfall i den nivån. Prognoserna under året föranledde stor återhållsamhet inom de olika verksamheterna. Med anledning av budgetläget fortsätter den restriktiva hållningen även under innevarande år. Nettobudgeten för 2008 uppgår till 64,6 mkr. Under perioden har tilläggsanslag (TA) beviljats med drygt 1,7 mkr, vilket gör att budget inkl TA nu uppgår till 66,4 mkr. Den prognos som nu sammanställts för 2008 med ledning av årets första åtta månader visar ett beräknat överskott jämfört med budget med netto 640 tkr. Det är förbättring jämfört med den prognos som gjordes i april som visade ett nettounderskott med 340 tkr. I årets budget ingår PLUS-jobbsverksamhet med ca 9 mkr på vardera kostnads- och intäktssidan. Avtalet med arbetsförmedlingen är dock uppsagt och verksamheten upphörde vid årsskiftet. Budgeterade belopp för PLUSjobben utgörs av statsbidrag på intäktssidan och personalkostnader på kostnadssidan. Om dessa exkluderas reduceras också de stora budgetavvikelser som beräknas för dessa intäkts- och kostnadsposter. Större budgetavvikelser återfinns då vad avser intäktssidan för statsbidrag ( tkr) och härrör från högre statsbidrag än budgeterat för energirådgivning och flygverksamhet. För kostnadssidan återfinns större budgetavvikelser för framförallt köp av varor och tjänster och härrör från bl.a verksamhetsgrenarna Fastigheter, GVA och Övrig verksamhet. Sett till de enskilda verksamhetsgrenarna är avvikelserna små. Den största budgetavvikelsen beräknas för verksamhetsgrenen Fastigheter som beräknas lämna ett överskott i förhållande till budget med 912 tkr. Prognosen bygger på bl.a den prognos Riksbyggen, som förvaltar kommunens fastigheter, lämnar. Det beräknade överskottet inrymmer bl.a högre hyresintäkter och statsbidrag än budgeterat, intäkter från ej budgeterade fastighetsförsäljningar och lägre energikostnader än budgeterat. Kostverksamheten som bedrivs i kommunstyrelsens regi och som servar enheter inom socialnämnden och kulturoch utbildningsnämnden befaras lämna ett negativt resultat. Det befarade underskottet utgörs av ökade kostnader i förhållande till budget som inte beräknas täckas av 13 motsvarande intäkter. Efter årets första åtta månader kan också noteras att antalet levererade måltider till äldreboendena ligger ca 5 % under förväntat portionsantal, vilket om det fortsätter kan innebära att förhandling om prisjustering kan påkallas. De kostnadsökningar som kan konstateras kan förhoppningsvis dämpas genom bl.a det nya livsmedelsavtal som tecknats fr. o. m maj månad och genom de samordnings- och rationaliseringseffekter som ombyggnaden av de två köken i tätorten ger. Kommunstyrelsen fattade i augusti beslut om ett åtgärdspaket med anledning av delårsrapporten för april. Åtgärdspaketet innebär bl.a att ett antal projekt inom näringslivsverksamheten finansieras med bygdemedel. I den prognos som beräknats för näringsenheten har hänsyn tagits till detta. Den politiska verksamheten befaras överskrida budgeten med 176 tkr. För att hålla tillbaka överutnyttjandet behöver antalet möten, utbildningar och övrig arvodesberättigad verksamhet begränsas till det som är planerat. För Övrig verksamhet beräknas inte det låga underskottet som prognostiserades i april kunna hållas. Underskottet beräknas öka från 185 tkr till 419 tkr, vilket dock fortfarande är betydligt lägre än tidigare år. I likhet med tidigare år är underskottet i huvudsak hänförligt till kollektivtrafiken. Med fortsatt stark kostnadsmedvetenhet och budgetrespekt bedöms kommunstyrelsen kunna klara erhållen budget. Framtiden Även om årets charterflyg gav något lägre paxsiffror än föregående år är strävan att fortsätta stödet till turistföretagarna under Då Skyways som flygoperatör nu avlöses av Nextjet under oktober månad har inget beslut om formen för detta stöd fattats ännu. Inom flygplatsens befintliga resurser inventeras även möjligheten att kunna sälja och paketera resor. För att minska sårbarheten inom det it-baserade området finns förhoppningar att en reservkraftanläggning kan komma till stånd under Den utredning som gjorts med benämningen Bredband 2013 visar vita fläckar även inom kommunen. Utredningen reglerar hur den fortsatta utbyggnaden kan gå till och kommer troligen att påverka Vilhelmina kommun. Tjänsteleverantörskapet och operatörskapet (Internet till privatpersoner i kommunens byar) ifrågasätts av bland annat PTS (Post- och Telestyrelsen). Under hösten beräknas ett beslutsunderlag kring operatörskapet kunna lämnas till kommunstyrelsen då en upphandling genomförts tillsammans med åtta andra kommuner i länet. Upphandlingen renderar i ett avropsavtal och kan avropas om det är fördelaktigt i förhållande till kommunalt operatörskap.

14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSEN Kommunen har nu erhållit beslut om att genomföra en förstudie avseende en fjällväg Saxnäs Båtas och arbetet kommer att bedrivas under sommaren Inom räddningstjänstens område har nu deltidsbrandmän rekryterats i fjällregionerna, under oktober månad kommer first responderfordon att driftsättas i Saxnäsområdet och på centralorten, denna utveckling kommer att skapa bättre förutsättningar att lösa ålagda uppgifter, sänka kostnaderna för insats och sänka insatstiderna. Vidare påbörjas under hösten projektering av ny brandstation i Saxnäs. Löpande översyn görs av fastighetsbeståndet för avyttring av de fastigheter som inte bedöms nödvändiga för den kommunala verksamheten. Successivt pågår också energianpassningar i det kommunala fastighetsbeståndet i syfte att minska driftkostnaderna, här kan bl,a nämnas skolan och förskolan i Saxnäs, Tjärnvallens servicebyggnad och ridhuset Mot bakgrund av de senaste prishöjningarna på olja kan vi befara att verksamhetsberoende förnödenheter som drivmedel, livsmedel och övrigt förbrukningsmaterial som är baserade på olja eller kräver längre transporter kommer att vara kostnadsdrivande, vilket kommer att påverka kommunens kostnadsutveckling på ett negativt sätt utifrån lagd budget. Enligt de uppgifter kommunen regelbundet erhåller från Skatteverket uppgick invånarantalet i kommunen till personer vid utgången av augusti månad. Det utgör en ökning med 9 personer jämfört med antalet invånare per 1 januari och med det ingen förändring jämfört med april i år. Utöver detta vistas även 280 kvotflyktingar (antal i början av maj 2008) i vår kommun. Flyktingarna är integrerade i kommunens skolverksamhet och får utbildning i svenska språket via ett studieförbund. Under hösten startar också ett samarbetsprojekt tillsammans med Åsele kommun som syftar till att skapa en mer meningsfull vistelse för flyktingarna i regionen. En så omfattande mottagningsverksamhet går naturligtvis inte obemärkt förbi men vår bedömning, med ledning av berörda myndigheter och näringsidkare, är att verksamheten tillfört samhällsbilden många positiva inslag. För närvarnade är både tjänsten som kostchef och tjänsten som teknisk chef vakant då dessa avgått med pension respektive övergått till annan tjänst. Rekrytering till de båda tjänsterna görs under hösten. Under perioden har även rekrytering till tjänsten som räddningschef genomförts. Organisationen inom KS verksamhet har förändrats för att skapa en bättre arbetssituation för tekniska enheten Kommunens ekonomiska planer ska präglas av långsiktighet och utgå från god ekonomisk hushållning. I planeringen måste också avsättas arbete och resurser för framtidsfrågor då konkurrensen mellan kommunerna inom olika områden väntas tillta de kommande åren I höstens planeringen kommer det att avsättas tid för att utbilda styrelsens och nämndernas arbetsutskott avseende resursutnyttjande kopplat till mål i verksamheterna. 14

15 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande: Jonny Kärkkäinen 1:e vice ordförande: Viveka Abramsson 2:e vice ordförande: Sanja Tadic Antal ledamöter: 11 Kultur- och utbildnings- Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall nämnden aug 2008 m budget 07-aug 2007 Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor KULTUR OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS AN- SVARSOMRÅDE Kultur- och utbildningsnämnden är enligt 2 kap. 1 Skollagen styrelse för kommunens offentliga skolväsende. Det offentliga skolväsendet avser förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola. Ansvaret omfattar också grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) samt svenska för invandrare (sfi), i enlighet med motsvarande förordningar. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för Studentboendet Pettersbacke. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens kulturpolitik och fritidspolitik. Verksamheten organiseras i huvudsak genom samverkan med föreningslivet, organisationer, kulturarbetare och vad gäller det rörliga friluftslivet med andra kommunala verksamheter. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för museiverksamhet och bibliotek. Verksamhet bedrivs i egen regi samt genom stöd till särskilda insatser. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för att byggnader och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde bevaras och vårdas. Kultur- och utbildningsnämnden svarar enligt Skollagen 2 kap. 5 för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i kommunen. Förskoleverksamhet organiseras i form av förskola, familjedaghem och öppen förskola. Skolbarnomsorg bedrivs i form av fritidshem och familjedaghem. Kultur- och utbildningsnämnden svarar för kommunens fritidsgårdsverksamhet. Kultur- och utbildningsnämnden svarar för kommunens verksamhet inom högre utbildning. Verksamheten bedrivs i form av Lärcentrum samt inom biblioteket med stöd för distansstuderande och genom organisering av utbildningar i samverkan med högskolor, bland annat inom ramen för Akademi norr. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för att uppföljning och styrning av projektverksamhet inom utbildnings-, kultur- och fritidssektorerna genomförs. Viktiga händelser Sedan den första kvartalsrapporten har verksamheterna inom KUN reviderat fatställda planer för året utifrån de beslut om kraftig budgetrestriktivitet som KU-nämnden och kommunstyrelsen fattat mot bakgrund av den sammantagna prognosen för Vilhelmina kommun år Under perioden april-maj har Skolverket genomfört utbildningsinspektion av Vilhelmina kommuns skolväsende. Rapporter samt Skolverkets beslut med anledning av genomförd inspektion har delgivits skolhuvudmannen vid återföring

16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KULTUR OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Höstens intag till gymnasieskolan har inneburit en minskning av antalet studerande vid Malgomajskolan. Andelen elever från andra kommuner har minskat avsevärt vilket kraftigt påverkar det prognostiserade utfallet på budget för gymnasieskolan. Ingånget avtal med samtliga kommuner i Västerbotten med undantag av Malå kommun vad gäller gymnasiesamverkan har legat till grund för år 9-elevernas sökningar till höstterminens studier. Till samtliga nationella program och nationella inriktningar i Västerbotten har eleverna betraktas vara förstahandssökanden och sålunda kunnat konkurrera på lika villkor. Ärendet om nedläggning av studentboendet Pettersbacke har ytterligare behandlats av kommunfullmäktige, men detta har ännu inte inneburit en verksamhetsomställning och kommunstyrelsens övertagande av uthyrningsverksamheten. Fortfarande ligger verksamheten under KUförvaltningens operativa ansvar och inom KU-nämndens budgetansvar. Personal på motsvarande 1,5 tjänster finns fortfarande i verksamheten. 7 elever bor för närvarande på Pettersbacke. I förskoleverksamheten har den under våren synnerligen svåra situationen vad gäller kösituationen stabiliserats något. Fullmäktige prövar KU-nämndens framställan om öppnandet av ytterligare en förskoleavdelning. Ett positivt beslut medför att samtliga nu kända köplaceringar kan klaras under hösten. Situationen är dock fortfarande ansträngd i förskoleverksamheten då även överinskrivningar på befintliga avdelningar på tätorten varit nödvändiga. Ett antal åtgärder har sammanfattningsvis vidtagits under årets första åtta månader för att finna akuta lösningar på placeringsproblematiken. Dessa lösningar, främst i form av ytterligare dagbarnvårdare och ytterligare en förskoleavdelning får kostnadsdrivande effekter då budgetramen inte tagit hänsyn till behovet av dessa åtgärder. Detta kommer att avsevärt påverka nämndens resultat för året. Vilhelmina kommuns mottagande av asylflyktingar har för nämndens vidkommande medfört uppstart av tre förberedelseklasser i grundskolan och en förberedelseklass för ungdomar 16 till 18 år i ett samarbete mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Allmän förskola för flyktingbarn i åldrarna 4 till 5 år har öppnat i månadsskiftet augusti-september i lokaler på Strandvägen 18 D. Den nya funktionen inom fritids- och idrottsanläggningarna, med verksamhetsvaktmästeri och anläggningsserviceträffar med alla inblandade parter, har klart påvisat på den sedan flera år tillbaka eftersatta förmögenhetsvården. Allt eftersom vidtas åtgärder som sammantaget ska åstadkomma ett bättre omhändertagande av de kommunala fritidsanläggningarna. Under hösten påbörjas en omfattande renovering av Tjärnvallens servicebyggnad bland annat med så kallade särskilda villkorsmedel från Länsstyrelsen. Besökssiffror mellan januari-augusti 2008 visar att personer besökt biblioteket under dessa åtta månader. Det är fler än under hela Antalet utlånade medier har också ökat med cirka per månad jämfört med Kultur- och utbildningsnämndens ekonomiska resultat Kultur- och utbildningsnämnden redovisar per den 31/8 ett kostnadsutfall på cirka 143,9 mkr, vilket motsvarar 63,1 % av bruttokostnadsbudgeten inklusive tilläggsanslag. Motsvarande siffror för bokslut per den 31/ var ett kostnadsutfall på 134,1 mkr (62,4 % av bruttokostnadsbudgeten). Med hänsyn tagen till intäkterna redovisas en nettoförbrukning på 119,7 mkr, vilket motsvarar 63,7 % av KU-nämndens nettokostnadsram. Motsvarande siffror för bokslut per den 31/ var en nettoförbrukning 116,3 mkr (64,1 % av nettokostnadsramen). Efter justeringar prognostiseras nämndens resultat till en negativ avvikelse mot nettobudgetramen med motsvarande cirka 6,6 mkr. Ekonomiskt resultat i sektorerna A. Nämnd, förvaltningskansli och gemensam administration, + 61 tusen kronor Prognos per den 30/4: -160 tkr Den politiska verksamheten prognostiserar ett överskott i förhållande till budget på helår med cirka 17 tusen kronor, vilket förklaras av ett lägre antal tjänstgörande ersättare per nämndssammanträde, samt återhållsamhet vad gäller kurser och konferenser. Förvaltningskansliet prognostiserar ett överskott i förhållande till budget på motsvarande cirka 45 tusen kronor. B. Utbildningssektorn, -6,8 miljoner kronor Prognos per den 30/4: -4,3 mkr Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott i förhållande till helårsbudget på motsvarande 645 tkr (-1,35 mkr 30/4), vilket i huvudsak är att hänföra beslut om extra resurser för åtgärdandet av kösituationen; främst de tillkomna dagbarnvårdartjänsterna under våren samt nyinrättad förskoleavdelning från 1/10. I budget för år 2008 gavs KU-nämnden i uppdrag att genom organisationsöversyn nedbringa kostnaderna med 1,0 mkr. 16

17 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KULTUR OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Översynen överlämnades till nämnden under maj månad beslut väntas i kommunfullmäktige under hösten. Besluten innebär dock ingen effekt inom ram för 2008 års budget. Att märka är att verksamheten i förskolans grundorganisation som den lades inför år 2008 dock prognostiserar ett överskott till följd av mycket kraftig återhållsamhet. Grundskolan inklusive grundsärskola, skolhälsovård, musikskola och anslag till Strandskolan prognostiserar ett underskott i förhållande till helårsbudget på motsvarande cirka 956 tkr (+ 839 tkr 30/4). Den försämrade prognosen bygger främst på tillkommande behov av extra stöd till nyinflyttade elever och asylsökande barn, grundsärskoleelev på annan ort samt en nedskrivning av förväntat överskott i grundskolans grundorganisation som en följd av asylflyktingmottagandet. I förhållande till helårsbudget prognostiseras ett resultat för anslag till enskild skolform (Strandskolan) som överskrider budget med cirka 1,3 mkr. Läsårets uppdelning i förhållande till budgetåret samt konsekvenserna av ingånget avtal avseende bidragets storlek är de faktorer som kraftigt påverkar prognostiserat resultat. Att märka är att verksamheten i grundskolans basorganisation dock prognostiserar ett överskott om motsvarande 800 tusen kronor till följd av mycket kraftig återhållsamhet och verkställandet av den åtgärdsplan som beslutats i kommunstyrelsen beslutade förskollärarutbildningen i Vilhelmina och övrig verksamhet under hösten. Skolmåltidsverksamheten prognostiserar ett underskott om cirka 359 tkr (359 tkr 30/4). Budget 2008 förstärktes i förhållande till budget 2007 för att möta en förväntad allmän ökad kostnadsutveckling. Trots det redovisas ett underskott utifrån utfallet Den inledda diskussionen angående överenskommelsen mellan Kultur- och utbildningsnämnden och Kostverksamheten har stannat upp under pågående rekryteringsprocess av ny kostchef. C. Kultur- och fritidsektorn, +163 tusen kronor Prognos per den 30/4: -101 tkr Kultur- och Fritidssektorn har haft att hantera stora avvikelser från budgeterad ram hittills under Biblioteket erhöll från Kulturrådet ett bidrag om 150 tkr för att under 2008 vidareutveckla V8-samarbetet. Kulturrådet betalade ut bidraget i slutet av 2007 och eftersom inget tilläggsanslag blev begärt så saknas bidraget i budget Fritid fick överta en pistmaskin efter beslut i kommunstyrelsen utan att medel överfördes, en ökad kostnad om cirka 100 tkr. Gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskola och Pettersbacke prognostiserar ett negativt resultat i förhållande till budget på cirka 4,9 miljoner kronor (- 3,7 mkr 30/4). De i allt väsentligt bidragande orsakerna till den negativa prognosen är kostnaderna för gymnasiesärskoleverksamhet i andra kommuner (-1,4 mkr) samt förväntat negativt utfall avseende den interkommunala eleversättningen, IKE, till följd av höstens elevintag (-3,3mkr). Verksamhet Pettersbacke prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 1,34 miljoner kronor. Antalet elever som intagits på gymnasieskolan IV-program är större än någonsin tidigare, vilket befaras får negativa konsekvenser på budget i och med att denna elevgrupp är mer personalintensiv än andra grupper. Att märka är att verksamheten i grundorganisationen dock prognostiserar ett överskott om motsvarande 1,1 mkr till följd av mycket kraftig återhållsamhet och verkställandet av den åtgärdsplan som beslutats i kommunstyrelsen Verksamhet Pettersbacke förutsätts efter verkställande av kommunfullmäktiges beslut överföras till kommunstyrelsen, vilket kommer att påverka KU-nämndens bokslut positivt. Lärcentrum prognostiserar ett överskott i förhållande till budget på motsvarande cirka 24 tkr (274 tkr 30/4). Den något försämrade prognosen hänförs till befarade ökade kostnader i samband med igångsättandet av den 17 Museet har att hantera en ökad hyreskostnad om cirka 150 tkr för lokalerna i Tingshuset som beslutades om under våren 2008 att gälla från 1 januari samma år. Mottagandet av flyktingar har medfört nya och intressanta arbetsuppgifter inom Kultur- och Fritidssektorns verksamheter men som ej funnits budgeterade. D. Övriga ekonomiska kommentarer Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter gick in i 2008 med ett underskott om 4,7 tkr trots allmän restriktivitet från och åtgärdsplan för att möta det befarade underskottet från De uppföljningar som gjorts under det gångna året visade att restriktiviteten generellt sett hade god efterlevnad. Trots det lyckades inte Kultur- och utbildningsnämnden nå en budget i balans De prognostiserade underskotten 2008 finns i främst inom samma verksamheter och med samma orsaksbakgrund som 2007 som beskrivits ovan och i verksamheternas egna rapporter. Den kostnadsram Kultur- och utbildningsnämnden har att arbeta inom år 2008 enligt budget, 187,5 mkr, är brutto 0,1 % och netto 0,6 % större än utfallet 2007.

18 Att så är fallet är inte okänt och det pågår omstruktureringsarbete inom Kultur- och utbildningsnämnden med översyn, omorganisation och omstrukturering för att komma ned i kostnad och nå ram. I beslut för budget år 2008 angavs ett antal förändringar av verksamhet och ny egen verksamhet för att få ned den samlade kostnaden. Flera av dessa förändringar har visat sig ta längre tid och är mer svårhanterligare än väntat vilket påverkar möjligheten att nå den förväntade effekten. Den åtgärdsplan som behandlats av kommunstyrelsen medför i vissa avseende ett totalt driftsstopp i den befintliga, ordinarie, verksamheten. I ett kort perspektiv kan denna åtgärd genomföras utan allt för vittgående och påtagligt negativa konsekvenser. På längre sikt äventyras dock verksamheternas förmåga att klara sina uppdrag förväntas kommunfullmäktige fatta beslut om öppnandet av en ny avdelning inom förskolan. Kommunstyrelsens förslag till beslut är att inte tillskjuta tilläggsanslag för att finansiera avdelningen. Ett beslut i kommunfullmäktige om öppnandet av en ny förskoleavdelning, utan att tilläggsanslag beviljas motsvarande 400 Kkr för 2008, försämrar kraftigt förutsättningarna för KU-nämnden att klara budget för år Framtiden De demografiska förändringarna med ett minskat elevtal som följd är ett av nämndens huvudsakliga problemområden. Kraftiga anpassningar görs inom ram för budgetberedning 2009 för att möta de konsekvenser som följer av minskade elevtal, främst i grundskolan. De anpassningar som görs måste dock balanseras mot den geografiska struktur och de politiska ställningstaganden vad gäller möjligheterna till skolundervisning i Vilhelmina kommun, samt de tröskeleffekter som uppstår vid organisationsanpassningar och gruppsammansättningar. Med största sannolikhet fattar riksdagen under hösten beslut om införandet av ny grundstruktur för gymnasieskolan från och med För Malgomajskolans del kommer de minskade elevkullarna och den nya reformen att ställa krav på ett omfattande omställningsarbete och behovet av långsiktiga och strategiska stälningstaganden. Inom förskoleverksamheten är den ovan beskrivna kösituationen fortfarande ansträngd och kommer så att vara även om ytterligare en avdelning öppnas. Effekterna av ett eventuellt införande av vårdnadsbidraget på kösituation och placeringsproblematik är i dagsläget fortfarande svårbedömda. Inom förskoleområdet väntas också en rad ytterligare förändringar aviserade av regeringen, främst införandet av en barnomsorgspeng samt allmän förskola även för 3-åringar från 1/ Effekterna av dessa ev. förändringar för Vilhelmina kommuns dela har ännu inte kunnat konsekvenssättas. Den egna utredningen om förskoleverksamhetens organisation förväntas undergå politisk prövning i kommunfullmäktige under hösten. Det prognostiserade resultatet indikerar en fortsatt restriktiv hållning under återstående del av året och i fortsättningen påtagliga problem att hålla nämndens verksamhet inom tilldelad budgetram år

19 SOCIALNÄMNDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande: Maria Kristoffersson 1:e vice ordförande: Inga Jonsson 2:e vice ordförande Katarina Hahlin Socialnämnden Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2008 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Socialnämnden har att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Socialförvaltningens organisation i fyra verksamheter äldreomsorg, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg (IFO) samt medicinsk enhet beskriver det huvudsakliga innehållet i nämndens verksamhetsutövning. Socialnämndens verksamhet styrs i hög grad av speciallagstiftning och nämnden har jämförelsevis stor andel myndighetsutövning i sin verksamhet. Från socialnämndens sida föreligger förslag om omorganisation som innebär att handikapp- och äldreomsorg samt medicinsk enhet läggs samman till en verksamhetsgren. Därmed skulle det finnas två; Vård och omsorg respektive Individ- och familjeomsorg. Mål och måluppfyllelse Socialnämnden följer noggrant den ekonomiska utvecklingen och utvecklingen av sjukfrånvaron. Nyckeltal och lägesrapporter redovisas i delårsrapporter från alla verksamhetsgrenar/enheter tre gånger per år. Socialnämnden arbetar vidare med Mål och riktlinjer, utifrån kommunfullmäktiges beslut. Viktiga händelser Perioden maj - augusti innefattar de viktigaste semestermånaderna, vilket innebär extra vikariekostnader mm. I övrigt har under perioden efter förra delårsbokslutet inneburit ett omfattande arbete för att hålla nere kostnadsutvecklingen. 19 Verksamhetens ekonomiska resultat Redan vid april månads slut (förra delårsbokslutet) pekade en prognos för hela år 2008 på ett överskridande av budget. Underhand har ytterligare stimulansmedel erhållits vilket medför ett något mer positivt resultat vid prognostisering i förhållande till april månads bokslut. Läget den sista augusti kan för de olika verksamhetsgrenarna sammanfattas enligt följande: Övrig verksamhet Siffrorna från den sista augusti innebär ett godtagbart ekonomiskt resultat. Detta beror till stor del på att kvarvarande medel avseende flyktingverksamheten vid årsskiftet, fördes över till 2008 som tilläggsanslag eftersom det avser flera år enligt beslut. Äldreomsorg Det är volymmässigt den största verksamhetsgrenen inom socialtjänsten. Visar en förbrukning nära budgeterad ram och beräknar ett årsresultat i linje med tilldelad budget. Individ- och familjeomsorg Ett underskott förväntas enligt prognos med ca 2700 tkr tkr kommer att återsökas från Migrationsverket för oförutsedda betydande extraordinära kostnader.

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDEN Handikappomsorg Ett underskott förväntas på ca 6500 tkr. Personalkostnaderna följer omständigheterna kring varje ärende och viss eftersläpning avseende intäkterna från försäkringskassan föreligger. Fler ärenden medför också ökade kostnader för de första 20 timmarna i varje ärende med Lass. Medicinsk enhet Medelsförbrukningen följer prognosen men reella resultatet blir betydligt lägre då den del av stimulansbidraget som inte använts under 2008 förs över till 2009 enligt socialstyrelsens beslut. Sammantaget ligger socialnämndens prognos för 2008 på ett överskridande av budget med nära 3000 tkr. Åtgärder har vidtagits för att bromsa utvecklingen; vikariekostnaderna har minskats i allt väsentligt, där det varit möjligt; organisationsfrågorna har stötts och blötts och kostnadsmedvetenheten har varit hög. Framtiden Ett antal förändringar väntar under resten av 2008: Förslaget till ny ledningsorganisation för socialtjänsten förväntas bli behandlat på nytt i kommunfullmäktige 15 september och kommer att påverka höstens arbete. Socialnämnden arbetar vidare med Mål och riktlinjer. Frågan om tillskapande av familjecentral är fortsatt aktuell. Säkerhetsåtgärderna skalskyddet införs 1 september efter vissa förseningar och påverkar verksamheten i vissa delar. Dessutom förväntas ett intensivt arbete med följande ärenden: Översynsarbetet inom handikappomsorgen fortsätter. Nya krav från tillsynsmyndigheterna. Fortsatt hantering av frågan om seniorboende. Ansökan om medel avseende valfrihetsreformen har lämnats in, liksom ansökan om medel till förstärkning av stödet till anhörigvårdare, och stimulansmedel för vård och omsorg om äldre. Satsning på gruppboende/motsvarande för unga. Satsning på gruppen psykiskt funktionshindrade. Vård- och omsorgscollege för att främja kompetensförsörjningen. 20

21 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande: Lars Eliasson 1:e vice ordförande. Roger Jönsson 2:e vice ordförande: Håkan Gustafsson Antal ledamöter: 7 Miljö- och byggnads- Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall nämnden 2008 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Miljö- och byggnadsnämnden ska, tillsammans med andra nämnder samt kommuninvånarna, arbeta för en god livsmiljö och en ekologisk och ekonomisk uthållig samhällsutveckling. Detta sker genom att verka för god byggnadskultur, en god stads- och landskapsmiljö, initiativtagande i planläggnings-, byggnads- och fastighetsbildningsärenden samt att hålla sig à jour med utvecklingen inom miljö- och byggnadsområdet. Miljö- och byggnadsnämnden ska meddela tillstånd, handlägga anmälningsärenden och bevilja lov på ett effektivt sätt, i enlighet med de lagstiftningar som styr verksamheten, nämnas kan PBL (plan- och bygglagen) Miljöbalken, Livsmedelslagen och Djurskyddslagen. på ena tjänsten och livsmedel, djurskydd och hälsoskydd på den andra. För större delen av djurskyddstillsynen köps viss tjänst från Lycksele kommun. Byggnadsavdelningen består av 1,5 byggnadsinspektör därav arbetsledning och en halvtids kanslist som handlägger bygglov, OVK (obligatorisk ventilationskontroll) brandfarliga varor, hissar, detaljplaner, BALK (byggnads- och adressregister) mm. 0,5 tjänst handlägger bostadsanpassningsärenden samt ansökningar om landsbygdsstöd. Stadsarkitekt upphandlas vart tredje år. Mål och måluppfyllelse Jämförelsetal För kontroll av måluppfyllelse fr.o.m har följande nyckeltal tagits fram; Nämnden ska lämna råd och upplysningar i samband med tillsynsbesök och andra kontakter med medborgarna. Genom information ska nämnden verka för ökat miljömedvetande och därigenom attityd/ livsstilsförändringar hos allmänheten. Verksamhetsbeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden består sju ledamöter. Ärenden inför nämnden bereds av ett arbetsutskott på tre personer. Miljöavdelningen består av två inspektörer och en halvtid kanslist. Ansvarsområdena är uppdelade med miljöskydd samt med planeringsansvar för miljöavdelningen 21 Handläggningstid bygg: Antal ärenden på delegation som handlagts inom 4 veckor från det kompletta handlingar inkommit/totala antalet ärenden. 231/231 Handläggningstid miljö: Antal ärenden på delegation som handlagts inom 4 veckor från det kompletta handlingar inkommit/totala antalet ärenden 93/139

22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljötillsyn: Antalet besökta objekt 12/totala antalet objekt 100 Hälsoskydd: Antal besökta objekt 11/totala antalet objekt 44 Livsmedelstillsyn: Verksamhetens ekonomiska resultat Delårsrapporten för augusti 2008 bedöms ligga inom budget och avdelningen bedömer att budgeten för hela året skall hålla. Prognosen visar på ett överskott som beror på intäkter från exploatörer när det gäller detaljplaner Verksamhetens kvalitativa resultat Tillsättning av tjänsteman inom miljöområdet kommer att förbättra tillsynen inom miljöbalkens område. Antal besökta objekt 19/totala antalet objekt 97 Djurskydd: Antal besökta objekt 16/totala antalet objekt 62 Viktiga händelser Riksdagen har beslutat att djurskyddstillsynen, prövningen enligt djurskyddslagen 16 samt foder och livsmedel i primärproduktionen, ska överflyttas till länsstyrelserna från kommunerna. Överflyttningen ska ske fr. o. m 1 januari Framtiden Remissutgåva har inkommit till kommunen angående ny Plan- och bygglag, den nya lagen föreslås gälla från och med 1 april Förslaget kommer att få konsekvenser för arbetet inom byggsidan. Verksamheten påverkas även av nya regelverk, nya miljömål inom europiska miljö- och energipolitiken. Omvärldsfaktorer, ex. klimatförändringarna kommer att påverka nämndens verksamhet mer och mer. Ett regionförbund har bildats i länet med en stödjande och drivande roll inom bl.a. samhällsplanering, miljö- och energifrågor, där nya samarbetsformer kan utvecklas. 22

23 VILHELMINA KONCERN VILHELMINABOSTÄDER AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verkställande direktör: Erik Lindahl Ordförande: Lilli-Ann Forsberg 1:e vice ordförande: KG Abramsson Antal ledamöter: 5 Vilhelmina Bostäder AB Budget Period utf Avvikelse Avvikelse Period utf Utfall aug-08 aug-08 mot budget i procent Taxor och avgifter Statsbidrag % 0 0 Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag % Köp av varor och tjänster % Övriga verksamhetskostnader % Kapitalkostnader % Summa kostnader % Nettokostnad % Belopp i 1000-tals kronor Vilhelminabostäder (VIBO) är ett av Vilhelmina kommun helägt aktiebolag. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att inom Vilhelmina kommun förvärva, äga, förvalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter, lokaler för småindustri och hantverk och kollektiva anordningar samt bedriva härmed förenlig verksamhet. 23

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

EKONOMISTYRNINGSPOLICY

EKONOMISTYRNINGSPOLICY EKONOMISTYRNINGSPOLICY Reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16 128 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-04-23 60 Innehåll 1 Inledning och syfte 3 2 Ansvarsfördelning 3 2.1 Kommunfullmäktiges ansvar 3

Läs mer

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Förvaltningsberättelse kommun och koncern... 8 14 Principer och förklaringar... 15 Kommunens ekonomi...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer