AUGUSTI 2008 VILHELMINA KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AUGUSTI 2008 VILHELMINA KOMMUN"

Transkript

1 AUGUSTI 2008 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: e-post: Ks

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Enligt den kommunala redovisningslagen (KRL) är kommunerna skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. Den delårsrapporten du nu håller i din hand innehåller en översikt över kommunens och det kommunala bolagets ekonomiska ställning och verksamhet för de två första tertialerna 2008 och en prognos för hela året Delårsrapporten skall ses som en del av informationen om den ekonomiska utvecklingen under året och utgör också ytterligare en avstämningstidpunkt för bedömning av resultat och ställning för beslutsfattare och intressenter. Den delårsrapport som görs per augusti är även föremål för revisionens granskning. Vi hoppas att du finner årsredovisningen intressant och att den bidrar till ett ökat intresse för kommunens verksamhet och utveckling. För mer information om vår kommun är du välkommen att besöka vår hemsida: Inledning Fakta om Vilhelmina 3 Politisk organisation 5 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt och finansiell analys 6 Kommunens kostnader och intäkter 8 Drift och investeringsredovisning 9 Personalredovisning 11 Verksamhetsberättelser Kommunstyrelsen 12 Kultur- och utbildningsnämnden 15 Socialnämnden 19 Miljö- och byggnadsnämnden 21 Vilhelmina Bostäder AB 23 Delårsrapporten är fastställd av kommunstyrelsen Delårsrapporten är producerad av Vilhelmina kommuns ekonomienhet i samarbete med övriga förvaltningar. Ekonomiska sammanställningar Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Noter 27 Redovisningsprinciper 30 Begreppsförklaringar 32 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA tel: e-post:

3 INLEDNING augusti Årets resultat, Mkr 23,1 12,5 8,5-1,0 5,0 Nämndernas budgetavvikelser, Mkr 1,4-16,8-20,7-3,9-9,1 Nettokostnadernas andel av skatteint., % Nettokostnadernas andel av skatteint., % där nettokostnaderna just fr reavinster/- förluster (se not 8) och nedskrivning aktiekapital Norrheden Torv AB (1 080 tkr) Nettokostnad per invånare, kr Nettoinvesteringar, Mkr 11,1 18,7 17,8 25,0 15,3 Låneskuld, Mkr 12,3 11,0 9,9 8,8 7,5 Soliditet, % Borgens- och övr ansvarsförbindelser, Mkr 229,4 227,7 211,6 210,5 Kommunala skattesatser 2008 Källa: SCB, Statistikdatabasen/Offentlig ekonomi Genomsnittlig utdebitering Vilhelmina Länet Riket Kommun ,71 Landsting 10,50 10, Skatteunderlag, kr/inv, 2007* Skatteunderlag, index, 2007* * Avser taxeringsåret

4 BEFOLKNING Folkmängd Källa: Skatteverket 31 augusti 2008 Invånare Födda Döda Inflyttning Utflyttning Förändring från 31 aug 2007 till 31 aug från 1 jan 2008 till 31 aug augusti från 1 jan 2007 till 31 aug 2007 Befolkningsuppgifterna per 31 augusti är hämtade från den statistik kommunen erhåller från Skatteverket och utgörs således inte av Statistiska Centralbyråns (SCB) offentliga uppgifter. I den statistik kommunen erhåller från Skatteverket finns en viss eftersläpning vilket medför en differens i förhållande till de officiella uppgifterna. Uppgifterna om antal födda, döda, in och utflyttade avser perioden från 1 januari till 31 augusti respektive år. Begreppet utflyttade innefattar även utvandrade Befolkningsutveckling 1995 augusti apr-08 aug-08 Befolkningsstruktur 2007 Källa: SCB Andel (%) av befolkning Ålder Vilhelmina Länet Riket 0-6 7,3 7,2 7, ,5 10,2 10, ,2 5,9 5, ,2 32,8 32, ,3 25,8 26, ,4 15,7 14,9 85-w 3,1 2,4 2,6 4

5 POLITISK ORGANISATION VILHELMINA- BORNA K O M M U N F U L L M Ä K T I G E Ordf Leif Ahlmark C Kd Fp M S V Revision Sammankallande Per-Olof Nilsson K O M M U N S T Y R E L S E Ordf Gunnar Hörnlund Nämnder Bolag Valnämnd Ordf Tore Granberg Vilhelminabostäder 100 % Ordf Lilli-Ann Forsberg VD Erik Lindahl Kultur och utbildningsnämnd Ordf Jonny Kärkkäinen Socialnämnd Ordf Maria Kristoffersson Miljö och byggnadsnämnd Ordf Lars Eliasson 5

6 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH FINAN- SIELL ANALYS Som utgångspunkt för en finansiell bedömning finns kommunallagens krav på att kommunerna skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Med begreppet god ekonomisk hushållning avses bland annat att över en längre tid upprätthålla balans mellan intäkter och kostnader samt att värdesäkra förmögenheten (eget kapital) mellan generationerna. Det s k balanskravet trädde i kraft fr o m år 2000, och innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. Kravet på god ekonomisk hushållning får anses vara ett överordnat krav, och innebär att det inte är tillräckligt att intäkter täcker kostnaderna eftersom det på längre sikt urholkar ekonomin. Balanskravet bör därför ses som en miniminivå för den ekonomiska utvecklingen på kort sikt. Periodens resultat Kommunens resultat för perioden uppgår till 5,0 mkr, vilket motsvarar 98 % av intäkterna i form av skatt och generella statsbidrag. Helårsprognosen bygger på det redovisade utfallet till och med augusti månad, och pekar mot en negativ förändring av det egna kapitalet med 6,4 mkr, och en negativ avvikelse mot budget med 5,9 mkr. Totalt visar prognosen på ett underskott mot budget på 5,9 mkr. Resultatet för nämnderna pekar mot ett underskott på 9,1 mkr, och kompenseras delvis med överskott avräkning på sociala avgifter och finansnetto från finansförvaltningen. Investeringsverksamheten för år 2008 uppgår till totalt 34,1 mkr. Av budgeterade investeringsmedel har 15,3 mkr eller 44,9 % förbrukats. Avskrivningar på under perioden färdigställda investeringar har inte gjorts, 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE utan bokförs i samband med upprättandet av årsredovisningen. Eget kapital Det egna kapitalet ökade med 5,0 mkr till totalt 386,9 mkr per ,1 376,6 385,6 381,9 386,9 Som framgår av tabellen har det egna kapitalet ökat med 22,8 mkr under perioden Likviditeten Likviditeten beskriven som tillgången på likvida medel (kassa, bank, plusgiro), tillsammans med kortfristiga placeringar har utvecklats på följande sätt i mkr Likvida medel 59,0 72,4 87,3 78,1 59,9 Kortfr plac 51,3 51,7 56,7 58,7 56,4 Soliditeten Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka, och visar på kommunens förmögenhet och hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel/ skattemedel. Soliditeten har utvecklats på följande sätt: Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag, visar hur stor andel av de totala skatteintäkterna som används för att finansiera nämndernas verksamhet. Överstiger nyckeltalet 100% innebär det att skatteintäkterna inte räcker till för att finansiera den löpande verksamheten och finansnettot. Utifrån ba-

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE lanskravet får nyckeltalet inte överstiga 100 %. Nyckeltalets utveckling redovisas nedan: Förvaltning av pensionsmedel Kommunen beslutade under år 2000 att förvaltningen av pensionsmedlen ska ske av en extern förvaltare. Placeringarna förvaltas av Handelsbanken Kapitalförvaltning. Sjuklönekostnader Sjuklönekostnaderna för perioden uppgår till 1,7 mkr inkl sociala avgifter, vilket är en minskning med 0,3 mkr i förhållande till motsvarande period Fördelningen av tillgångsslagen var vid balansdagen Aktier 19,2% Räntebärande Värdepapper 75,7% Likvida medel 5,1% 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNENS KOSTNADER OCH INTÄKTER Kommunens kostnader per fördelar sig enligt nedanstående diagram: Tjänster; 25% Finansiella kostnader; 1% Material; 4% Bidrag; 3% Avskrivningar; 3% Personal; 65% Kommunens intäkter per fördelar sig på följande finansieringskällor enligt nedanstående diagram: Bidrag; 11% Finansiella intäkter; 1% Hyror och arrenden; 2% Försäljningsmedel; Taxor och avgifter; 1% Övrigt; 4% 7% Skatteintäkter; 43% Generella statsbidrag och utjämning; 32% 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DRIFTREDOVISNING DRIFTREDOVISNING Driftredovisning, Mkr Nämnd/styrelse Utfall Budget Prognos Avvikelse Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Netto Netto Kommunstyrelsen 100,9 56,2 44,7 66,4 65,7 0,6 69,1 Kultur- och utbildningsnämnden 139,2 19,5 119,7 188,0 194,5-6,6 186,4 Socialnämnden 137,9 31,7 106,1 156,8 160,2-3,4 148,5 Miljö- och byggnadsnämnden 1,7 0,6 1,1 2,1 1,9 0,2 1,9 Totalt 379,7 108,1 271,6 413,2 422,4-9,1 406,0 0,4% 16,5% 39,1% 44,1% Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden INVESTERINGSREDOVISNING Mkr Nämnd/styrelse Budget Utfall Bokslut Kommunstyrelsen 17,6 14,4 21,3 Kultur- o utbildningsnämn 14,6 0,7 3 Socialnämnd 1,9 0,3 0,7 Totalt 34,1 15,3 25 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nettoinvesteringar, Mkr För 2008 anges förbrukade investeringsmedel i förhållande till budget inklusive tilläggsanslag per Pågående investeringsprojekt Överskott på pågående investeringsprojekt förs via tilläggsbudget över till kommande budgetår. Av den totala investeringsbudgeten om tkr är tkr tilläggsanslag från föregående år. Underskott betraktas som förskott på kommande års budget och minskar kommande års anslag med motsvarande belopp. Ingen av kommunens nämnder och styrelser har tagit med sig ett underskott från 2007 till Pågående större projekt Beräknad Bokslut Utfall Återstår Tkr Utgift Projekt Ombyggnad kök* , ,2-37,8 Nya Torget ,4 18,1 776,5 Ekorrbacka fastighet , ,8-514,1 Busstation/järnvägsområde , , ,7 Flyget släckbil* 2 560, , ,2-27,2 Bollhall ,5 0, ,5 Projektering Museum ,3 0, ,7 Upprustning Kyrkstaden ,6 207,7 2588,7 VA Kittelfjäll ,3 116,0 877,7 *Avslutade. 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 1 januari 31 juli 2008 Bevakning av sjukfrånvaro Totalt sett är sjukfrånvaron hittills under ,7 procentenheter lägre jämfört med hela Kvinnornas sjukfrånvaro är dubbelt så stor som männens och uppvisar en minskning på 1,2 procentenheter jämfört med hela Männens sjukfrånvaro är i princip oförändrad jämfört med hela 2007, en ökning med 0,1 procentenheter ,6 11, ,4 8,9 9,3 8,2 Hela ,6 4,6 4,7 jan-juli 2007 jan-juli Kvinnor Män Totalt Diagram 1: Sjukfrånvaro per kön och totalt i förhållande till ordinarie arbetstid Högst sjukfrånvaro har åldersgruppen 50 år och över. I jämförelse med hela 2007 är minskningen 0,7 procentenheter. Gruppen 29 år och yngre har betydligt lägre sjukfrånvaro än de andra två åldersgrupperna och det är ingen större skillnad jämfört hela år 2007, en ökning med 0,1 procentenheter. Åldersgruppen år har en minskande sjukfrånvaro. I jämförelse med hela 2007 är minskningen 1,3 procentenheter ,6 11,8 10, ,3 8,8 7 Hela 2007 jan-juli 2007 jan-juli ,1 3,4 3, år år 50- år Diagram 2: Sjukfrånvaro per åldersgrupp i förhållande till ordinarie arbetstid 11

12 KOMMUNSTYRELSEN Ordförade: Gunnar Hörnlund 1:e vice ordförande: Åke Nilsson 2:e vice ordförande: Rickard Norberg Antal ledamöter: 11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommunstyrelsen Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2008 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Kommunstyrelsen är på uppdrag av kommunfullmäktige kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens/ koncernens utveckling och ekonomiska ställning. Verksamhetsbeskrivning Styrelsen ska samordna resurser, inriktningar och styrprinciper för kommunen/koncernen (nämnder/styrelser och kommunala bolag) genom att: Leda och styra kommunen genom en löpande uppföljning och analys av ekonomi och verksamhetsmässiga resultat samt avge rapporter till kommunfullmäktige. Arbeta med övergripande och långsiktig strategisk planering. Förvalta kommunens ekonomi genom att ansvara för budget- och bokslutsarbete, ta fram förslag till finansiella mål, resursfördelning och inriktning samt medelsförvaltning. Utarbeta styrprinciper för styrning och utveckling av den kommunala organisationen. Informera om övergripande och långsiktiga frågor internt och externt. Bereda ärenden, slutföra delegation och verkställa beslut från kommunfullmäktige. Aktivt arbeta utåtriktat för att stärka kommunens attraktivitet och expansion. Viktiga händelser Under perioden har arbetet med förstudien projekt Stalon 2 slutförts och nu väntar en folkomröstning i frågan den 16 november. Årets charterflyg under perioden februari april gav något lägre passagerarsiffror än fjolårets. Den minskning av passagerarantalet för flyget som kunde noteras under årets första fyra månader har under våren och sommaren istället visat ett ökat antal resenärer jämfört med motsvarande månader under föregående år. Arbete med den virituella serverlösningen är nu i drift och medför en högre säkerhet/tillgänglighet, flexibilitet och lägre energiförbrukning. En ny backuplösning håller också på att tas i drift som ger möjlighet till ökad datalagring och nolltolerans avseende dataförluster. Inom näringsenheten har omstrukturering skett med anledning av de personalförändringar som genomförts. Enheten har minskat personalstyrkan med en arbetsmarknadssekreterare och en näringssekreterare med inriktning mot turism. Personalförändringarna har inneburit att arbetsuppgifter har omfördelats, att samordning gjorts med Åsele och Dorotea och att viss handläggning inom arbetsmarknadssidan överförts till personalenheten. Enheten har marknadsfört kommunen bl.a vid fiskemässan i Helsingfors och vid TUR-mässan i Göteborg. Tillsammans med Lycksele och Storumans kommuner har en gruvtidning producerats som visar vad som händer inom gruvnäringen i inlandet. 12

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSEN Efter att ombyggnaden av Hembergsskolans kök färdigställts under våren är nu produktionen vid de båda ombyggda tillagningsköken, Hembergsskolan och Åsbacka, i full gång. Ombyggnaden har medfört bättre arbetsmiljö, rationellare och effektivare flöde och en anpassning enligt de krav som ställs på HACCP med egenkontrollplaner. Verksamhetens ekonomiska resultat Kommunstyrelsens nettoutfall 2007 uppgick till 69,1 mkr, vilket var ett överskridande mot budget med 2,3 mkr. De båda delårsrapporterna under året hade pekat mot ett utfall i den nivån. Prognoserna under året föranledde stor återhållsamhet inom de olika verksamheterna. Med anledning av budgetläget fortsätter den restriktiva hållningen även under innevarande år. Nettobudgeten för 2008 uppgår till 64,6 mkr. Under perioden har tilläggsanslag (TA) beviljats med drygt 1,7 mkr, vilket gör att budget inkl TA nu uppgår till 66,4 mkr. Den prognos som nu sammanställts för 2008 med ledning av årets första åtta månader visar ett beräknat överskott jämfört med budget med netto 640 tkr. Det är förbättring jämfört med den prognos som gjordes i april som visade ett nettounderskott med 340 tkr. I årets budget ingår PLUS-jobbsverksamhet med ca 9 mkr på vardera kostnads- och intäktssidan. Avtalet med arbetsförmedlingen är dock uppsagt och verksamheten upphörde vid årsskiftet. Budgeterade belopp för PLUSjobben utgörs av statsbidrag på intäktssidan och personalkostnader på kostnadssidan. Om dessa exkluderas reduceras också de stora budgetavvikelser som beräknas för dessa intäkts- och kostnadsposter. Större budgetavvikelser återfinns då vad avser intäktssidan för statsbidrag ( tkr) och härrör från högre statsbidrag än budgeterat för energirådgivning och flygverksamhet. För kostnadssidan återfinns större budgetavvikelser för framförallt köp av varor och tjänster och härrör från bl.a verksamhetsgrenarna Fastigheter, GVA och Övrig verksamhet. Sett till de enskilda verksamhetsgrenarna är avvikelserna små. Den största budgetavvikelsen beräknas för verksamhetsgrenen Fastigheter som beräknas lämna ett överskott i förhållande till budget med 912 tkr. Prognosen bygger på bl.a den prognos Riksbyggen, som förvaltar kommunens fastigheter, lämnar. Det beräknade överskottet inrymmer bl.a högre hyresintäkter och statsbidrag än budgeterat, intäkter från ej budgeterade fastighetsförsäljningar och lägre energikostnader än budgeterat. Kostverksamheten som bedrivs i kommunstyrelsens regi och som servar enheter inom socialnämnden och kulturoch utbildningsnämnden befaras lämna ett negativt resultat. Det befarade underskottet utgörs av ökade kostnader i förhållande till budget som inte beräknas täckas av 13 motsvarande intäkter. Efter årets första åtta månader kan också noteras att antalet levererade måltider till äldreboendena ligger ca 5 % under förväntat portionsantal, vilket om det fortsätter kan innebära att förhandling om prisjustering kan påkallas. De kostnadsökningar som kan konstateras kan förhoppningsvis dämpas genom bl.a det nya livsmedelsavtal som tecknats fr. o. m maj månad och genom de samordnings- och rationaliseringseffekter som ombyggnaden av de två köken i tätorten ger. Kommunstyrelsen fattade i augusti beslut om ett åtgärdspaket med anledning av delårsrapporten för april. Åtgärdspaketet innebär bl.a att ett antal projekt inom näringslivsverksamheten finansieras med bygdemedel. I den prognos som beräknats för näringsenheten har hänsyn tagits till detta. Den politiska verksamheten befaras överskrida budgeten med 176 tkr. För att hålla tillbaka överutnyttjandet behöver antalet möten, utbildningar och övrig arvodesberättigad verksamhet begränsas till det som är planerat. För Övrig verksamhet beräknas inte det låga underskottet som prognostiserades i april kunna hållas. Underskottet beräknas öka från 185 tkr till 419 tkr, vilket dock fortfarande är betydligt lägre än tidigare år. I likhet med tidigare år är underskottet i huvudsak hänförligt till kollektivtrafiken. Med fortsatt stark kostnadsmedvetenhet och budgetrespekt bedöms kommunstyrelsen kunna klara erhållen budget. Framtiden Även om årets charterflyg gav något lägre paxsiffror än föregående år är strävan att fortsätta stödet till turistföretagarna under Då Skyways som flygoperatör nu avlöses av Nextjet under oktober månad har inget beslut om formen för detta stöd fattats ännu. Inom flygplatsens befintliga resurser inventeras även möjligheten att kunna sälja och paketera resor. För att minska sårbarheten inom det it-baserade området finns förhoppningar att en reservkraftanläggning kan komma till stånd under Den utredning som gjorts med benämningen Bredband 2013 visar vita fläckar även inom kommunen. Utredningen reglerar hur den fortsatta utbyggnaden kan gå till och kommer troligen att påverka Vilhelmina kommun. Tjänsteleverantörskapet och operatörskapet (Internet till privatpersoner i kommunens byar) ifrågasätts av bland annat PTS (Post- och Telestyrelsen). Under hösten beräknas ett beslutsunderlag kring operatörskapet kunna lämnas till kommunstyrelsen då en upphandling genomförts tillsammans med åtta andra kommuner i länet. Upphandlingen renderar i ett avropsavtal och kan avropas om det är fördelaktigt i förhållande till kommunalt operatörskap.

14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSEN Kommunen har nu erhållit beslut om att genomföra en förstudie avseende en fjällväg Saxnäs Båtas och arbetet kommer att bedrivas under sommaren Inom räddningstjänstens område har nu deltidsbrandmän rekryterats i fjällregionerna, under oktober månad kommer first responderfordon att driftsättas i Saxnäsområdet och på centralorten, denna utveckling kommer att skapa bättre förutsättningar att lösa ålagda uppgifter, sänka kostnaderna för insats och sänka insatstiderna. Vidare påbörjas under hösten projektering av ny brandstation i Saxnäs. Löpande översyn görs av fastighetsbeståndet för avyttring av de fastigheter som inte bedöms nödvändiga för den kommunala verksamheten. Successivt pågår också energianpassningar i det kommunala fastighetsbeståndet i syfte att minska driftkostnaderna, här kan bl,a nämnas skolan och förskolan i Saxnäs, Tjärnvallens servicebyggnad och ridhuset Mot bakgrund av de senaste prishöjningarna på olja kan vi befara att verksamhetsberoende förnödenheter som drivmedel, livsmedel och övrigt förbrukningsmaterial som är baserade på olja eller kräver längre transporter kommer att vara kostnadsdrivande, vilket kommer att påverka kommunens kostnadsutveckling på ett negativt sätt utifrån lagd budget. Enligt de uppgifter kommunen regelbundet erhåller från Skatteverket uppgick invånarantalet i kommunen till personer vid utgången av augusti månad. Det utgör en ökning med 9 personer jämfört med antalet invånare per 1 januari och med det ingen förändring jämfört med april i år. Utöver detta vistas även 280 kvotflyktingar (antal i början av maj 2008) i vår kommun. Flyktingarna är integrerade i kommunens skolverksamhet och får utbildning i svenska språket via ett studieförbund. Under hösten startar också ett samarbetsprojekt tillsammans med Åsele kommun som syftar till att skapa en mer meningsfull vistelse för flyktingarna i regionen. En så omfattande mottagningsverksamhet går naturligtvis inte obemärkt förbi men vår bedömning, med ledning av berörda myndigheter och näringsidkare, är att verksamheten tillfört samhällsbilden många positiva inslag. För närvarnade är både tjänsten som kostchef och tjänsten som teknisk chef vakant då dessa avgått med pension respektive övergått till annan tjänst. Rekrytering till de båda tjänsterna görs under hösten. Under perioden har även rekrytering till tjänsten som räddningschef genomförts. Organisationen inom KS verksamhet har förändrats för att skapa en bättre arbetssituation för tekniska enheten Kommunens ekonomiska planer ska präglas av långsiktighet och utgå från god ekonomisk hushållning. I planeringen måste också avsättas arbete och resurser för framtidsfrågor då konkurrensen mellan kommunerna inom olika områden väntas tillta de kommande åren I höstens planeringen kommer det att avsättas tid för att utbilda styrelsens och nämndernas arbetsutskott avseende resursutnyttjande kopplat till mål i verksamheterna. 14

15 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande: Jonny Kärkkäinen 1:e vice ordförande: Viveka Abramsson 2:e vice ordförande: Sanja Tadic Antal ledamöter: 11 Kultur- och utbildnings- Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall nämnden aug 2008 m budget 07-aug 2007 Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor KULTUR OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS AN- SVARSOMRÅDE Kultur- och utbildningsnämnden är enligt 2 kap. 1 Skollagen styrelse för kommunens offentliga skolväsende. Det offentliga skolväsendet avser förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola. Ansvaret omfattar också grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) samt svenska för invandrare (sfi), i enlighet med motsvarande förordningar. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för Studentboendet Pettersbacke. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens kulturpolitik och fritidspolitik. Verksamheten organiseras i huvudsak genom samverkan med föreningslivet, organisationer, kulturarbetare och vad gäller det rörliga friluftslivet med andra kommunala verksamheter. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för museiverksamhet och bibliotek. Verksamhet bedrivs i egen regi samt genom stöd till särskilda insatser. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för att byggnader och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde bevaras och vårdas. Kultur- och utbildningsnämnden svarar enligt Skollagen 2 kap. 5 för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i kommunen. Förskoleverksamhet organiseras i form av förskola, familjedaghem och öppen förskola. Skolbarnomsorg bedrivs i form av fritidshem och familjedaghem. Kultur- och utbildningsnämnden svarar för kommunens fritidsgårdsverksamhet. Kultur- och utbildningsnämnden svarar för kommunens verksamhet inom högre utbildning. Verksamheten bedrivs i form av Lärcentrum samt inom biblioteket med stöd för distansstuderande och genom organisering av utbildningar i samverkan med högskolor, bland annat inom ramen för Akademi norr. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för att uppföljning och styrning av projektverksamhet inom utbildnings-, kultur- och fritidssektorerna genomförs. Viktiga händelser Sedan den första kvartalsrapporten har verksamheterna inom KUN reviderat fatställda planer för året utifrån de beslut om kraftig budgetrestriktivitet som KU-nämnden och kommunstyrelsen fattat mot bakgrund av den sammantagna prognosen för Vilhelmina kommun år Under perioden april-maj har Skolverket genomfört utbildningsinspektion av Vilhelmina kommuns skolväsende. Rapporter samt Skolverkets beslut med anledning av genomförd inspektion har delgivits skolhuvudmannen vid återföring

16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KULTUR OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Höstens intag till gymnasieskolan har inneburit en minskning av antalet studerande vid Malgomajskolan. Andelen elever från andra kommuner har minskat avsevärt vilket kraftigt påverkar det prognostiserade utfallet på budget för gymnasieskolan. Ingånget avtal med samtliga kommuner i Västerbotten med undantag av Malå kommun vad gäller gymnasiesamverkan har legat till grund för år 9-elevernas sökningar till höstterminens studier. Till samtliga nationella program och nationella inriktningar i Västerbotten har eleverna betraktas vara förstahandssökanden och sålunda kunnat konkurrera på lika villkor. Ärendet om nedläggning av studentboendet Pettersbacke har ytterligare behandlats av kommunfullmäktige, men detta har ännu inte inneburit en verksamhetsomställning och kommunstyrelsens övertagande av uthyrningsverksamheten. Fortfarande ligger verksamheten under KUförvaltningens operativa ansvar och inom KU-nämndens budgetansvar. Personal på motsvarande 1,5 tjänster finns fortfarande i verksamheten. 7 elever bor för närvarande på Pettersbacke. I förskoleverksamheten har den under våren synnerligen svåra situationen vad gäller kösituationen stabiliserats något. Fullmäktige prövar KU-nämndens framställan om öppnandet av ytterligare en förskoleavdelning. Ett positivt beslut medför att samtliga nu kända köplaceringar kan klaras under hösten. Situationen är dock fortfarande ansträngd i förskoleverksamheten då även överinskrivningar på befintliga avdelningar på tätorten varit nödvändiga. Ett antal åtgärder har sammanfattningsvis vidtagits under årets första åtta månader för att finna akuta lösningar på placeringsproblematiken. Dessa lösningar, främst i form av ytterligare dagbarnvårdare och ytterligare en förskoleavdelning får kostnadsdrivande effekter då budgetramen inte tagit hänsyn till behovet av dessa åtgärder. Detta kommer att avsevärt påverka nämndens resultat för året. Vilhelmina kommuns mottagande av asylflyktingar har för nämndens vidkommande medfört uppstart av tre förberedelseklasser i grundskolan och en förberedelseklass för ungdomar 16 till 18 år i ett samarbete mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Allmän förskola för flyktingbarn i åldrarna 4 till 5 år har öppnat i månadsskiftet augusti-september i lokaler på Strandvägen 18 D. Den nya funktionen inom fritids- och idrottsanläggningarna, med verksamhetsvaktmästeri och anläggningsserviceträffar med alla inblandade parter, har klart påvisat på den sedan flera år tillbaka eftersatta förmögenhetsvården. Allt eftersom vidtas åtgärder som sammantaget ska åstadkomma ett bättre omhändertagande av de kommunala fritidsanläggningarna. Under hösten påbörjas en omfattande renovering av Tjärnvallens servicebyggnad bland annat med så kallade särskilda villkorsmedel från Länsstyrelsen. Besökssiffror mellan januari-augusti 2008 visar att personer besökt biblioteket under dessa åtta månader. Det är fler än under hela Antalet utlånade medier har också ökat med cirka per månad jämfört med Kultur- och utbildningsnämndens ekonomiska resultat Kultur- och utbildningsnämnden redovisar per den 31/8 ett kostnadsutfall på cirka 143,9 mkr, vilket motsvarar 63,1 % av bruttokostnadsbudgeten inklusive tilläggsanslag. Motsvarande siffror för bokslut per den 31/ var ett kostnadsutfall på 134,1 mkr (62,4 % av bruttokostnadsbudgeten). Med hänsyn tagen till intäkterna redovisas en nettoförbrukning på 119,7 mkr, vilket motsvarar 63,7 % av KU-nämndens nettokostnadsram. Motsvarande siffror för bokslut per den 31/ var en nettoförbrukning 116,3 mkr (64,1 % av nettokostnadsramen). Efter justeringar prognostiseras nämndens resultat till en negativ avvikelse mot nettobudgetramen med motsvarande cirka 6,6 mkr. Ekonomiskt resultat i sektorerna A. Nämnd, förvaltningskansli och gemensam administration, + 61 tusen kronor Prognos per den 30/4: -160 tkr Den politiska verksamheten prognostiserar ett överskott i förhållande till budget på helår med cirka 17 tusen kronor, vilket förklaras av ett lägre antal tjänstgörande ersättare per nämndssammanträde, samt återhållsamhet vad gäller kurser och konferenser. Förvaltningskansliet prognostiserar ett överskott i förhållande till budget på motsvarande cirka 45 tusen kronor. B. Utbildningssektorn, -6,8 miljoner kronor Prognos per den 30/4: -4,3 mkr Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott i förhållande till helårsbudget på motsvarande 645 tkr (-1,35 mkr 30/4), vilket i huvudsak är att hänföra beslut om extra resurser för åtgärdandet av kösituationen; främst de tillkomna dagbarnvårdartjänsterna under våren samt nyinrättad förskoleavdelning från 1/10. I budget för år 2008 gavs KU-nämnden i uppdrag att genom organisationsöversyn nedbringa kostnaderna med 1,0 mkr. 16

17 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KULTUR OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Översynen överlämnades till nämnden under maj månad beslut väntas i kommunfullmäktige under hösten. Besluten innebär dock ingen effekt inom ram för 2008 års budget. Att märka är att verksamheten i förskolans grundorganisation som den lades inför år 2008 dock prognostiserar ett överskott till följd av mycket kraftig återhållsamhet. Grundskolan inklusive grundsärskola, skolhälsovård, musikskola och anslag till Strandskolan prognostiserar ett underskott i förhållande till helårsbudget på motsvarande cirka 956 tkr (+ 839 tkr 30/4). Den försämrade prognosen bygger främst på tillkommande behov av extra stöd till nyinflyttade elever och asylsökande barn, grundsärskoleelev på annan ort samt en nedskrivning av förväntat överskott i grundskolans grundorganisation som en följd av asylflyktingmottagandet. I förhållande till helårsbudget prognostiseras ett resultat för anslag till enskild skolform (Strandskolan) som överskrider budget med cirka 1,3 mkr. Läsårets uppdelning i förhållande till budgetåret samt konsekvenserna av ingånget avtal avseende bidragets storlek är de faktorer som kraftigt påverkar prognostiserat resultat. Att märka är att verksamheten i grundskolans basorganisation dock prognostiserar ett överskott om motsvarande 800 tusen kronor till följd av mycket kraftig återhållsamhet och verkställandet av den åtgärdsplan som beslutats i kommunstyrelsen beslutade förskollärarutbildningen i Vilhelmina och övrig verksamhet under hösten. Skolmåltidsverksamheten prognostiserar ett underskott om cirka 359 tkr (359 tkr 30/4). Budget 2008 förstärktes i förhållande till budget 2007 för att möta en förväntad allmän ökad kostnadsutveckling. Trots det redovisas ett underskott utifrån utfallet Den inledda diskussionen angående överenskommelsen mellan Kultur- och utbildningsnämnden och Kostverksamheten har stannat upp under pågående rekryteringsprocess av ny kostchef. C. Kultur- och fritidsektorn, +163 tusen kronor Prognos per den 30/4: -101 tkr Kultur- och Fritidssektorn har haft att hantera stora avvikelser från budgeterad ram hittills under Biblioteket erhöll från Kulturrådet ett bidrag om 150 tkr för att under 2008 vidareutveckla V8-samarbetet. Kulturrådet betalade ut bidraget i slutet av 2007 och eftersom inget tilläggsanslag blev begärt så saknas bidraget i budget Fritid fick överta en pistmaskin efter beslut i kommunstyrelsen utan att medel överfördes, en ökad kostnad om cirka 100 tkr. Gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskola och Pettersbacke prognostiserar ett negativt resultat i förhållande till budget på cirka 4,9 miljoner kronor (- 3,7 mkr 30/4). De i allt väsentligt bidragande orsakerna till den negativa prognosen är kostnaderna för gymnasiesärskoleverksamhet i andra kommuner (-1,4 mkr) samt förväntat negativt utfall avseende den interkommunala eleversättningen, IKE, till följd av höstens elevintag (-3,3mkr). Verksamhet Pettersbacke prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 1,34 miljoner kronor. Antalet elever som intagits på gymnasieskolan IV-program är större än någonsin tidigare, vilket befaras får negativa konsekvenser på budget i och med att denna elevgrupp är mer personalintensiv än andra grupper. Att märka är att verksamheten i grundorganisationen dock prognostiserar ett överskott om motsvarande 1,1 mkr till följd av mycket kraftig återhållsamhet och verkställandet av den åtgärdsplan som beslutats i kommunstyrelsen Verksamhet Pettersbacke förutsätts efter verkställande av kommunfullmäktiges beslut överföras till kommunstyrelsen, vilket kommer att påverka KU-nämndens bokslut positivt. Lärcentrum prognostiserar ett överskott i förhållande till budget på motsvarande cirka 24 tkr (274 tkr 30/4). Den något försämrade prognosen hänförs till befarade ökade kostnader i samband med igångsättandet av den 17 Museet har att hantera en ökad hyreskostnad om cirka 150 tkr för lokalerna i Tingshuset som beslutades om under våren 2008 att gälla från 1 januari samma år. Mottagandet av flyktingar har medfört nya och intressanta arbetsuppgifter inom Kultur- och Fritidssektorns verksamheter men som ej funnits budgeterade. D. Övriga ekonomiska kommentarer Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter gick in i 2008 med ett underskott om 4,7 tkr trots allmän restriktivitet från och åtgärdsplan för att möta det befarade underskottet från De uppföljningar som gjorts under det gångna året visade att restriktiviteten generellt sett hade god efterlevnad. Trots det lyckades inte Kultur- och utbildningsnämnden nå en budget i balans De prognostiserade underskotten 2008 finns i främst inom samma verksamheter och med samma orsaksbakgrund som 2007 som beskrivits ovan och i verksamheternas egna rapporter. Den kostnadsram Kultur- och utbildningsnämnden har att arbeta inom år 2008 enligt budget, 187,5 mkr, är brutto 0,1 % och netto 0,6 % större än utfallet 2007.

18 Att så är fallet är inte okänt och det pågår omstruktureringsarbete inom Kultur- och utbildningsnämnden med översyn, omorganisation och omstrukturering för att komma ned i kostnad och nå ram. I beslut för budget år 2008 angavs ett antal förändringar av verksamhet och ny egen verksamhet för att få ned den samlade kostnaden. Flera av dessa förändringar har visat sig ta längre tid och är mer svårhanterligare än väntat vilket påverkar möjligheten att nå den förväntade effekten. Den åtgärdsplan som behandlats av kommunstyrelsen medför i vissa avseende ett totalt driftsstopp i den befintliga, ordinarie, verksamheten. I ett kort perspektiv kan denna åtgärd genomföras utan allt för vittgående och påtagligt negativa konsekvenser. På längre sikt äventyras dock verksamheternas förmåga att klara sina uppdrag förväntas kommunfullmäktige fatta beslut om öppnandet av en ny avdelning inom förskolan. Kommunstyrelsens förslag till beslut är att inte tillskjuta tilläggsanslag för att finansiera avdelningen. Ett beslut i kommunfullmäktige om öppnandet av en ny förskoleavdelning, utan att tilläggsanslag beviljas motsvarande 400 Kkr för 2008, försämrar kraftigt förutsättningarna för KU-nämnden att klara budget för år Framtiden De demografiska förändringarna med ett minskat elevtal som följd är ett av nämndens huvudsakliga problemområden. Kraftiga anpassningar görs inom ram för budgetberedning 2009 för att möta de konsekvenser som följer av minskade elevtal, främst i grundskolan. De anpassningar som görs måste dock balanseras mot den geografiska struktur och de politiska ställningstaganden vad gäller möjligheterna till skolundervisning i Vilhelmina kommun, samt de tröskeleffekter som uppstår vid organisationsanpassningar och gruppsammansättningar. Med största sannolikhet fattar riksdagen under hösten beslut om införandet av ny grundstruktur för gymnasieskolan från och med För Malgomajskolans del kommer de minskade elevkullarna och den nya reformen att ställa krav på ett omfattande omställningsarbete och behovet av långsiktiga och strategiska stälningstaganden. Inom förskoleverksamheten är den ovan beskrivna kösituationen fortfarande ansträngd och kommer så att vara även om ytterligare en avdelning öppnas. Effekterna av ett eventuellt införande av vårdnadsbidraget på kösituation och placeringsproblematik är i dagsläget fortfarande svårbedömda. Inom förskoleområdet väntas också en rad ytterligare förändringar aviserade av regeringen, främst införandet av en barnomsorgspeng samt allmän förskola även för 3-åringar från 1/ Effekterna av dessa ev. förändringar för Vilhelmina kommuns dela har ännu inte kunnat konsekvenssättas. Den egna utredningen om förskoleverksamhetens organisation förväntas undergå politisk prövning i kommunfullmäktige under hösten. Det prognostiserade resultatet indikerar en fortsatt restriktiv hållning under återstående del av året och i fortsättningen påtagliga problem att hålla nämndens verksamhet inom tilldelad budgetram år

19 SOCIALNÄMNDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande: Maria Kristoffersson 1:e vice ordförande: Inga Jonsson 2:e vice ordförande Katarina Hahlin Socialnämnden Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall 2008 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Socialnämnden har att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Socialförvaltningens organisation i fyra verksamheter äldreomsorg, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg (IFO) samt medicinsk enhet beskriver det huvudsakliga innehållet i nämndens verksamhetsutövning. Socialnämndens verksamhet styrs i hög grad av speciallagstiftning och nämnden har jämförelsevis stor andel myndighetsutövning i sin verksamhet. Från socialnämndens sida föreligger förslag om omorganisation som innebär att handikapp- och äldreomsorg samt medicinsk enhet läggs samman till en verksamhetsgren. Därmed skulle det finnas två; Vård och omsorg respektive Individ- och familjeomsorg. Mål och måluppfyllelse Socialnämnden följer noggrant den ekonomiska utvecklingen och utvecklingen av sjukfrånvaron. Nyckeltal och lägesrapporter redovisas i delårsrapporter från alla verksamhetsgrenar/enheter tre gånger per år. Socialnämnden arbetar vidare med Mål och riktlinjer, utifrån kommunfullmäktiges beslut. Viktiga händelser Perioden maj - augusti innefattar de viktigaste semestermånaderna, vilket innebär extra vikariekostnader mm. I övrigt har under perioden efter förra delårsbokslutet inneburit ett omfattande arbete för att hålla nere kostnadsutvecklingen. 19 Verksamhetens ekonomiska resultat Redan vid april månads slut (förra delårsbokslutet) pekade en prognos för hela år 2008 på ett överskridande av budget. Underhand har ytterligare stimulansmedel erhållits vilket medför ett något mer positivt resultat vid prognostisering i förhållande till april månads bokslut. Läget den sista augusti kan för de olika verksamhetsgrenarna sammanfattas enligt följande: Övrig verksamhet Siffrorna från den sista augusti innebär ett godtagbart ekonomiskt resultat. Detta beror till stor del på att kvarvarande medel avseende flyktingverksamheten vid årsskiftet, fördes över till 2008 som tilläggsanslag eftersom det avser flera år enligt beslut. Äldreomsorg Det är volymmässigt den största verksamhetsgrenen inom socialtjänsten. Visar en förbrukning nära budgeterad ram och beräknar ett årsresultat i linje med tilldelad budget. Individ- och familjeomsorg Ett underskott förväntas enligt prognos med ca 2700 tkr tkr kommer att återsökas från Migrationsverket för oförutsedda betydande extraordinära kostnader.

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDEN Handikappomsorg Ett underskott förväntas på ca 6500 tkr. Personalkostnaderna följer omständigheterna kring varje ärende och viss eftersläpning avseende intäkterna från försäkringskassan föreligger. Fler ärenden medför också ökade kostnader för de första 20 timmarna i varje ärende med Lass. Medicinsk enhet Medelsförbrukningen följer prognosen men reella resultatet blir betydligt lägre då den del av stimulansbidraget som inte använts under 2008 förs över till 2009 enligt socialstyrelsens beslut. Sammantaget ligger socialnämndens prognos för 2008 på ett överskridande av budget med nära 3000 tkr. Åtgärder har vidtagits för att bromsa utvecklingen; vikariekostnaderna har minskats i allt väsentligt, där det varit möjligt; organisationsfrågorna har stötts och blötts och kostnadsmedvetenheten har varit hög. Framtiden Ett antal förändringar väntar under resten av 2008: Förslaget till ny ledningsorganisation för socialtjänsten förväntas bli behandlat på nytt i kommunfullmäktige 15 september och kommer att påverka höstens arbete. Socialnämnden arbetar vidare med Mål och riktlinjer. Frågan om tillskapande av familjecentral är fortsatt aktuell. Säkerhetsåtgärderna skalskyddet införs 1 september efter vissa förseningar och påverkar verksamheten i vissa delar. Dessutom förväntas ett intensivt arbete med följande ärenden: Översynsarbetet inom handikappomsorgen fortsätter. Nya krav från tillsynsmyndigheterna. Fortsatt hantering av frågan om seniorboende. Ansökan om medel avseende valfrihetsreformen har lämnats in, liksom ansökan om medel till förstärkning av stödet till anhörigvårdare, och stimulansmedel för vård och omsorg om äldre. Satsning på gruppboende/motsvarande för unga. Satsning på gruppen psykiskt funktionshindrade. Vård- och omsorgscollege för att främja kompetensförsörjningen. 20

21 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande: Lars Eliasson 1:e vice ordförande. Roger Jönsson 2:e vice ordförande: Håkan Gustafsson Antal ledamöter: 7 Miljö- och byggnads- Budget Period utf PROGNOS Avvikelse Period utf Utfall nämnden 2008 aug m budget aug Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Belopp i 1000-tals kronor MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Miljö- och byggnadsnämnden ska, tillsammans med andra nämnder samt kommuninvånarna, arbeta för en god livsmiljö och en ekologisk och ekonomisk uthållig samhällsutveckling. Detta sker genom att verka för god byggnadskultur, en god stads- och landskapsmiljö, initiativtagande i planläggnings-, byggnads- och fastighetsbildningsärenden samt att hålla sig à jour med utvecklingen inom miljö- och byggnadsområdet. Miljö- och byggnadsnämnden ska meddela tillstånd, handlägga anmälningsärenden och bevilja lov på ett effektivt sätt, i enlighet med de lagstiftningar som styr verksamheten, nämnas kan PBL (plan- och bygglagen) Miljöbalken, Livsmedelslagen och Djurskyddslagen. på ena tjänsten och livsmedel, djurskydd och hälsoskydd på den andra. För större delen av djurskyddstillsynen köps viss tjänst från Lycksele kommun. Byggnadsavdelningen består av 1,5 byggnadsinspektör därav arbetsledning och en halvtids kanslist som handlägger bygglov, OVK (obligatorisk ventilationskontroll) brandfarliga varor, hissar, detaljplaner, BALK (byggnads- och adressregister) mm. 0,5 tjänst handlägger bostadsanpassningsärenden samt ansökningar om landsbygdsstöd. Stadsarkitekt upphandlas vart tredje år. Mål och måluppfyllelse Jämförelsetal För kontroll av måluppfyllelse fr.o.m har följande nyckeltal tagits fram; Nämnden ska lämna råd och upplysningar i samband med tillsynsbesök och andra kontakter med medborgarna. Genom information ska nämnden verka för ökat miljömedvetande och därigenom attityd/ livsstilsförändringar hos allmänheten. Verksamhetsbeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden består sju ledamöter. Ärenden inför nämnden bereds av ett arbetsutskott på tre personer. Miljöavdelningen består av två inspektörer och en halvtid kanslist. Ansvarsområdena är uppdelade med miljöskydd samt med planeringsansvar för miljöavdelningen 21 Handläggningstid bygg: Antal ärenden på delegation som handlagts inom 4 veckor från det kompletta handlingar inkommit/totala antalet ärenden. 231/231 Handläggningstid miljö: Antal ärenden på delegation som handlagts inom 4 veckor från det kompletta handlingar inkommit/totala antalet ärenden 93/139

22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljötillsyn: Antalet besökta objekt 12/totala antalet objekt 100 Hälsoskydd: Antal besökta objekt 11/totala antalet objekt 44 Livsmedelstillsyn: Verksamhetens ekonomiska resultat Delårsrapporten för augusti 2008 bedöms ligga inom budget och avdelningen bedömer att budgeten för hela året skall hålla. Prognosen visar på ett överskott som beror på intäkter från exploatörer när det gäller detaljplaner Verksamhetens kvalitativa resultat Tillsättning av tjänsteman inom miljöområdet kommer att förbättra tillsynen inom miljöbalkens område. Antal besökta objekt 19/totala antalet objekt 97 Djurskydd: Antal besökta objekt 16/totala antalet objekt 62 Viktiga händelser Riksdagen har beslutat att djurskyddstillsynen, prövningen enligt djurskyddslagen 16 samt foder och livsmedel i primärproduktionen, ska överflyttas till länsstyrelserna från kommunerna. Överflyttningen ska ske fr. o. m 1 januari Framtiden Remissutgåva har inkommit till kommunen angående ny Plan- och bygglag, den nya lagen föreslås gälla från och med 1 april Förslaget kommer att få konsekvenser för arbetet inom byggsidan. Verksamheten påverkas även av nya regelverk, nya miljömål inom europiska miljö- och energipolitiken. Omvärldsfaktorer, ex. klimatförändringarna kommer att påverka nämndens verksamhet mer och mer. Ett regionförbund har bildats i länet med en stödjande och drivande roll inom bl.a. samhällsplanering, miljö- och energifrågor, där nya samarbetsformer kan utvecklas. 22

23 VILHELMINA KONCERN VILHELMINABOSTÄDER AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verkställande direktör: Erik Lindahl Ordförande: Lilli-Ann Forsberg 1:e vice ordförande: KG Abramsson Antal ledamöter: 5 Vilhelmina Bostäder AB Budget Period utf Avvikelse Avvikelse Period utf Utfall aug-08 aug-08 mot budget i procent Taxor och avgifter Statsbidrag % 0 0 Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag % Köp av varor och tjänster % Övriga verksamhetskostnader % Kapitalkostnader % Summa kostnader % Nettokostnad % Belopp i 1000-tals kronor Vilhelminabostäder (VIBO) är ett av Vilhelmina kommun helägt aktiebolag. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att inom Vilhelmina kommun förvärva, äga, förvalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter, lokaler för småindustri och hantverk och kollektiva anordningar samt bedriva härmed förenlig verksamhet. 23

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer