Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter.Nayström@swerea.se"

Transkript

1

2

3 Energi och Miljöråd Peter Göttfert

4 FoU-projekt Branschprojekt Utbildningsprojekt

5

6 En resurs för svensk industri Vad är vi? Vi är ett ledande forskningsinstitut inom områdena material-, process- och produktionsteknik samt produktframtagning. Vad gör vi? Vi arbetar på vetenskaplig grund för att skapa industrinytta. Vilka är vi? Vi präglas av hög integritet, teknisk nyfikenhet, helhetssyn och laganda.

7 Our offer Nära samarbete med kund Forskning i fokus Spetskompetens och lång erfarenhet Test- och demonstrationsanläggningar Nationella och internationella nätverk Projekt för hållbar utveckling Benefi cial research by Sw erea a selection of good examples 2013

8 Fem dotterbolag med kompletterande verksamheter

9

10 FoU vid

11 Några aktuella projekt vid Swerea SWECAST 3D-printing - Swerea 3 D - Sandformar - Pressgjutverktyg Energibesparing genom effektivare beredning Röde Orm en långsiktig satsning för stål Använd avfall som en resurs - Swerea Industriell Återvinning - Från spill till guld - Gör kärnsand av överskottssand

12 Dagens Industri nr , bilaga

13 Swerea 3D 3 3D-printing at Swerea Swerea 3D 3 uses the joint knowledge of Swerea within material science and production technology to develop the additive manufacturing area. Allocated 18 MSEK Sten Farre, Swerea 13

14

15 3D-printing av sandformar Sammarbete mellan: - ExOne - Karlebo - Swerea SWECAST

16 3D-printing of sand principle (inkjet)

17 S-Max sandprinter

18 Filling the build box with parts (Tetris)

19 3D-printing of sand moulds and cores Aerospace Magnesium housing Main core

20 3D-printing of sand moulds and cores Cooling channels and cable channels moulded directly

21 Courtesy Volkswagen, Germany Water jacket core

22 ADDING Next generation tools by ADDitive manufacturing (Förstudie) Markus Börrisson Swerea SWECAST AB Jönköping

23 Projekt ADDING ADDING är ett delfinansierat Vinnovaprojekt där syftet är att titta på applicerbarheten genom additiv tillverkning (AT) eller 3D-print inom pressgjutningsindustrin. Projektet är på 1 år och löper mellan Projektmedlemmar: Swerea SWECAST Ankarsrum Die Casting Richardssons Verktygsservice VBN Components Jönköpings Tekniska Högskola Mittuniversitetet Östersund

24 Syfte och frågeställning Denna förstudie syftar att undersöka om Additiv tillverkning är tillämpbar inom pressgjutindustrin: Vilken bearbetningsmetod går att använda? Materialegenskaper, skiljer dessa sig mot traditionellt verktygsstål? Kan verktygsinsatser skrivas ut i metall och applicera i en pressgjutprocess med tanke på vilka temperaturer och tryck som finns idag? Livslängd på verktyget med hjälp av conformal cooling Miljöpåverkan och materialutbytet, hur ser detta ut mot dagens sätt att tillverka pressgjutverktyg?

25 Tillvägagångsätt Metallpulvret skrivs ut lager på lager med en lagertjocklek på bara någon tiondels µm. Maskinen använder sig av en laserstråle för att smälta metalpulvret. Detta tillverkningssätt gör det möjligt att skapa geometrier som ej tidigare varit möjliga med traditionell teknik. Verktygsinsatserna kommer sedan att färdigställas och monteras till ett komplett verktyg hos Richardssons verktygsservice för att slutligen skickas till Ankarsrums Die Casting för gjutförsök. Gjutförsöken sker i pressgjutningsmaskiner med smält aluminium.

26

27

28 ENERGI

29 Energibalans i ett sandgjuteri Råvara 10 o c Luft 20 o c Sand o c Luft 20 o c El Smältugn Smälta 50-60% 1) Avgjutning Formsvalning Uppslagning Förbränning bindemedel Gods 25-30% 1) o Godssvalning Gods.% Förluster 40-50% Kylvatten Frånluft Strålning Luft o c Vattenånga Sand 25-30% 1) o Luft Luft Vatten Sandkylare Luft Luft o c 1) Andel värmeenergi jämfört med tillförd energi i smältugn

30 Energibesparing genom effektivare beredning - UNESGju Utbildning: Nyckeln till Energieffektivisering i Svenska Gjuterier

31 Huvudmålen Ta fram utbildningsmaterial med metodik för implementering av utbyteshöjande åtgärder Ta fram en implementeringsplan för de gjuterier som deltar i projektet Hålla utbildning för gjuteripersonal efter projektets slut Sänkt energiförbrukning hos deltagande gjuterier

32 Tre huvudvägar att spara energi Mindre energikrävande ugnar samt bättre varmhållningsugnar Bättre hantering av skänkar och smälttransporter Utbyteshöjande åtgärder genom optimering av ingjutsystem, matare och komponentoptimering

33 Projektets effektmål Projektet syftar till att sänka energianvändningen hos gjuterier genom utbyteshöjande åtgärder. Detta genom att med utbildning hjälpa gjuterier att utnyttja den senaste kunskapen på området.

34 Konkreta delmål (några av dem) Samla in ett exempel på utbyteshöjande åtgärder från samtliga deltagande gjuterier som kan användas till utbildningsmaterialet. Ta fram en implementeringsplan för deltagande gjuterier som på två års sikt ska uppnå en sänkt energiförbrukning med minst 10%. Implementeringsplanen ska innehålla utbildningsbehov (validering). Utbildningspaket ska tas fram för att utbilda gjuteripersonal, konstruktörer och ledningsgrupp. Minst 20 deltagare på första utbildningen vid projektets slut.

35 Röde Orm en långsiktig satsning för bättre stålgjutgods Åsa Lauenstein, Swerea SWECAST

36 Röde Orm en långsiktig satsning för stål Treårigt forskningsprojekt om gashalter och renhet vid stålgjutning Sju deltagande svenska stålgjuterier i samarbete med Swerea SWECAST Målen med projektet var att 1. Se hur processdata påverkar renheten i stålet Enkel och pålitlig mätmetodik Inverkan av gashalter i stålsmältan Koppling till mekaniska egenskaper 2. Utvärdera metoder att åstadkomma ett renare stål Optimerad och kontrollerad desoxidation Argonspolning

37 Gashalter och renhet vid stålgjutning Vattenånga från omgivande luft Syre från omgivande luft Gashalter vid gjutförlopp. Syre- och vätehalterna uppmättes i ugnen, kväveproverna togs ur skänken vid avgjutningen. Seghärdningsstål i HFugn, 1000 Hz.

38 Antal partiklar/mm2 Röde Orm: Argonspolning Spolning av smältan med lans i pilotskala minskar antalet oxidiska partiklar och inneslutningar Före/efter Ar-spolning 1 2

39 Swerea Industriell Återvinning - Använd avfall som en resurs

40 Möt slutanvändarnas krav på sekundära råmaterial

41 Det Swerea vill med satsningen på industriell återvinning Erbjuda industrin verktyg för att snabbt kunna möta framtida miljökrav Öka svensk industris användning av ekonomiskt och miljömässigt fördelaktiga råvaror genom tillämpad forskning inom återvinning Strategiskt placera svensk industri i en ledande position inför de kraftigt ökade avfallsströmmarna Maximera och säkerställa Sveriges och Europas självförsörjning av råvaror genom ökad förädling av restprodukter

42 SWEREA INDUSTRIELL ÅTERVINNING Gemensamt projekt Alla instituten inom Swerea arbetar för ökad återvinning inom sina respektive områden. Nu satsar Swerea för att bli en ledande FoU aktör genom det nystartade projektet Industriell återvinning. Arbetet fokuserar på den del av värdekedjan där avfall och restprodukter uppkommer till dess att de har materialåtervunnits. Genom att sammanfoga våra branschöverskridande kompetenser kan vi skapa nya innovationer och heltäckande lösningar.

43 Viktiga parametrar för sekundära råvaror Pris Pris i jämförelse med traditionella råvaror (ex.vis jungfruliga råvaror). Tillgång Stabil tillgång på sek. råmaterial. Produktkrav Rena råvaror borgar för kvalitet. Processkrav Återvinnande processens möjligheter och begränsningar. Industriell återvinning

44 Produktkrav Pris Små halter av föroreningar kan ge drastiskt försämrade produkt-egenskaper. Exempel: Koppar/Nickel/Krom kan påverka hållfasthetsegenskaperna i stålkonstruktioner. Radioaktiva element smittar. Industriell återvinning

45 Processkrav Fukt Vatten och oljerester explosion, väte i metall Oxiderade material Metalloxider och liknande Försämrade metallutbyten Formkrav Styckestorlek För fint eller för grov Ökad mängd stoft respektive osmält metall Fiberlängd viktig vid återvinning av fibrer Föroreningselement Zink och alkalier (natrium, kalium ) Stora process störningar/arbetsmiljöproblem Industriell återvinning

46 Masugnsprocessen Processkrav Masugnens syfte är tillverka järn från oxidiska järnbärare. Finkorniga material följer med gasströmmen. Zink och alkalier (natrium, kalium) reduceras/förångas i nedre delen och kondenserar i övre delen En intern loop som ger processtörningar. Industriell återvinning

47 Induktionsugnen Processkrav Induktionsugnar används för omsmältning av metaller. Fukt eller oljerester i innestängda utrymmen kan explodera. Zink förångas och försämrar arbetsmiljön. Metalloxider kan svårligen återvinnas. Industriell återvinning

48 Möjligheter finns också Förorening eller värdemetall? Genom sortering av restprodukterna kan värdet ökas. För många stålverk är koppar en förorening, men är en värdemetall för vissa gjuterier. Tvärtom kan mangan vara en förorening för gjuterier, men en önskvärd för stålverk. Sortera det metalliska materialet efter legeringsinnehåll för att undvika att värdefulla legeringsämnen blir till föroreningar.

49 Möjligheter finns också Masugnsprocessen Genom preparering kan materialåtervinning möjliggöras. Finkorniga oljehaltiga material kan blandas med olja och injiceras. Oxidiska metalliska restmaterial kan briketteras och materialåtervinnas.

50 Möjligheter finns också Zink Zinkbelagt skrot kan ytrenas och förvärmas med klorinnehållande restprodukter, exempelvis ASR (fluff) eller liknande material. Resultaten blir: - Zinkklorid som råvara för zinkframställning - Förvärmt skrot, som minskar energibehovet i ståltillverkningen.

51 Möjligheter finns också Destruering / återvinning Metallurgiska reaktorer kan även användas för sönderdelning av miljöfarliga kemikalier. Kolväteinnehållande gaser kan sedan nyttjas för energiåtervinning

52 Slutligen Behov Kretsloppen sluts alltmer. De bästa råmaterialen (primära och sekundära) kommer att: - Minska i tillgång och/eller - Öka i pris Ett behov att raffinera sekundära råvaror. Kunskap Genom kunskap och utveckling av processernas och produkternas egenskaper kan nya möjligheter skapas.

53 I de gränsöverskridande lösningarna finns ofta de stora genombrotten

54 Från Spill till Guld Huvudutmaning: Minska mängden outnyttjat produktionsspill genom ny teknik och återanvändning

55 Från Spill till Guld Ingår i VINNOVAs program Utmaningsdriven Innovation Huvudutmaning: Konkurrenskraftig produktion Pågår Projektledare Boel Wadman, Swerea 24 projektpartners: Institut U&H Företag 16 Industriförening

56 Från Spill till Guld Ökad återanvändning Pulverlack I nya produkter Metall Återanvändning av metallrester från gjutning och plåtformning Från Spill till Guld MÄKLARTJÄNST PROJEKTLEDNING AFFÄRSMODELL NYTTIGGÖRANDE Textil Spårbarhet och återvinning av textilt spill

57 Referensgrupp: Jernkontoret Naturvårdsverket Kemikalieinspektionen Ökad återanvändning SPF Scania BT Products Axalta Powder- Coatings Swerea IVF Pulverlack I nya produkter Byggelit SPF JABA Group Swerea IVF IKEA Metall Återanvändning av metallrester från gjuteri och plåtformning Global Castings Guldsmedshyttan AB Holsbyverken /Älmhults Husqvarna Sjöstrands Kohlswa gjuteri Plåtforum Swerea SWECAST Swerea MEFOS Swerea IVF MÄKLARTJÄNST PROJEKTLEDNING AFFÄRSMODELL NYTTIGGÖRANDE Ragn-Sells Off2Off Swerea IVF Lunds Universitet Textil Spårbarhet och återvinning av textilt spill Swegmark of Sweden Re:newcell Kemikaliegruppen Swerea IVF Textilhögskolan i Borås Kinnarps Ragn-Sells

58 Mål AP2/6 Mäklartjänst Skapa ett kvalificerat beslutsunderlag för Hur långt är det motiverat att driva en mäklartjänst för industriella restprodukter Hur en sådan tjänst bör vara uppbyggd Dess kostnad Dess lönsamhet Dess nyttovärde för samhället (miljö, resursförbrukning, svält/undernäring) Förstå kunder och leverantörer Plocka ut delmängd av viktiga slutsatser Roadmap

59

60

61 Gör kärnsand av överskottssand Projektet slutredovisas före sommaren 2015

62 ny sand till kärnor sätts till systemet bentonit och sot sätts till systemet formsand formsand kärnsand formsand kärnsand blandning av form- och kärnsand lämnar systemet

63 återvunnen sand till kärnor sätts till systemet återvunnen bentonit och sot sätts till systemet formsand ny process: separera sand sot bentonit formsand kärnsand formsand kärnsand blandning av form- och kärnsand lämnar systemet

64 Helhetssyn Urslagning/Separering Mekanisk rening av sanden till kärnsandskvalitet Återföring av bentonit och stenkol Återvinning av finmaterial/överskottstoft Miljö Livscykelanalys Ekonomi

65 Gemco testutrustning återvinningsutrustning avstoftning

66 Miljöpåverkan 100% 80% 60% 40% Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 20% 0%

67 Tack för uppmärksamheten!

Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1

Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 2 ÅRSBERÄTTELSE 2014 Ord från VD 4 2014 i korthet 6 Strategiska områden 8 Swerea-koncernen 10 TEMA INDUSTRIELL FÖRNYELSE 12 Processövervakning för säkrare fogar

Läs mer

Industrinytta från Swerea

Industrinytta från Swerea Industrinytta från Swerea ett urval goda exempel 2014 Forskning för industrinytta Swerea har drygt 3 000 kunder, både nationella och internationella. Tillsammans med dem och offentliga finansiärer genomförs

Läs mer

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23.

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23. Årsberättelse 2012 1 2 innehåll 3 Ord från VD 4 2012 i korthet 7 Swerea-koncernen 8 Swerea växer 10 TEMA Industriell produktion och återvinning Industriell produktion 13 Industriell återvinning 16 Notiser

Läs mer

Industrinytta från Swerea

Industrinytta från Swerea Industrinytta från Swerea ett urval goda exempel 2015 Genom framsynthet och resultatinriktning skapas möjligheter att tidigt vara med i utvecklingen av produktionsteknik och nya produkter. Forskning och

Läs mer

SLUTRAPPORT 2004 2012 D 852. En sluten tillverkning och användning av stål i samhället ETT MISTRAFINANSIERAT MILJÖFORSKNINGSPROGRAM

SLUTRAPPORT 2004 2012 D 852. En sluten tillverkning och användning av stål i samhället ETT MISTRAFINANSIERAT MILJÖFORSKNINGSPROGRAM SLUTRAPPORT 2004 2012 D 852 Stålkretsloppet En sluten tillverkning och användning av stål i samhället MALM och MINERALER Å ÅTERVINNING ANVÄNDNING TILLVERKNING ETT MISTRAFINANSIERAT MILJÖFORSKNINGSPROGRAM

Läs mer

Ek design. skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle

Ek design. skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle Ek design skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle Swerea Ekodesign hjälper företag att förbereda sig för framtiden! Energi- och miljöfrågor blir allt viktigare för industrin. Kraven på företag

Läs mer

Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 1

Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 1 Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 1 2 ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ord från VD 4 2013 i korthet 7 Swerea-koncernen 8 Vi stärker svensk industri 10 TEMA FYSISKA OCH VIRTUELLA ANLÄGGNINGAR 12 Swerea Virtual Lab

Läs mer

Nationell samling kring metalliska material. Idéer om metaller

Nationell samling kring metalliska material. Idéer om metaller Nationell samling kring metalliska material Idéer om metaller Bergendal Konferens, Sollentuna 3-4 mars 2014 Välkomna När vi har utvärderat våra tidigare forskningsprogram har det ofta påpekats att vi borde

Läs mer

Industrinytta från Swerea

Industrinytta från Swerea Industrinytta från Swerea ett urval goda exempel 2011 Forskning för industrinytta Swerea-koncernen bedriver forskning för industrinytta på olika sätt. Det kan vara genom gemensamma forskningsprojekt inom

Läs mer

Fler idéer om metaller

Fler idéer om metaller 4-5 mars 2015 Fler idéer om metaller Program och projektpresentationer Runö Möten & Events, Åkersberga Med stöd från: STRATEGISKA INNOVATIONS- PROGRAM Välkomna När vi träffades för ett år sedan var det

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION ENKELT TRYGGT UTVECKLANDE innehåll sida Välkommen... 3 Komplett erbjudande... 4 Från Älmhult till hela världen... 7 Ett slutet kretslopp är den bästa lösningen... 9 Aluminium för ett

Läs mer

innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23

innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23 Årsberättelse 2011 1 2 innehåll 3 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea-koncernen 8 TEMA internationalisering Internationalisering 10 Kontaktytor och nätverk 12 Swerea på EU-arenan 14 Koncernsatsningar

Läs mer

Metallutredning 2014

Metallutredning 2014 D 860 Metallutredning 2014 För den svenska stålindustrin med världens högsta andel av legerade stål är det avgörande viktigt att försörjningen av metaller och mineraler tryggas under överskådlig tid. En

Läs mer

Innehåll. Detta är Swerea. Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern.

Innehåll. Detta är Swerea. Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern. Årsberättelse 2008 Innehåll Detta är Swerea 4 5 10 11 Swerea stärker konkurrens- och innovationsförmågan 6 7 8 9 hos näringslivet i Sverige. En koncernöversikt. Ord från VD Mitt i en lågkonjunktur av sällan

Läs mer

UTKAST Version 2006-05-31

UTKAST Version 2006-05-31 Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige samarbetsavtal mellan Jernkontoret och VINNOVA UTKAST Version 2006-05-31 Samarbetsavtal slutförhandlat den (datum) (VINNOVAs diarienummer 2006-xx) 1 Inledning...

Läs mer

Mer stål med mindre olja, el och kol

Mer stål med mindre olja, el och kol Mer stål med mindre olja, el och kol Stålindustrins energiforskningsprogram 2006-2010. En satsning för bättre energiutnyttjande, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft i samarbete med Energimyndigheten.

Läs mer

Rapport nr 2012-010 Energieffektiv smältning Anders Svensson, Per Sommarin, Jörgen Bloom och Ralf Lisell

Rapport nr 2012-010 Energieffektiv smältning Anders Svensson, Per Sommarin, Jörgen Bloom och Ralf Lisell 2012-010 Energieffektiv smältning Anders Svensson, Per Sommarin, Jörgen Bloom och Ralf Lisell Sammanfattning Syftet med studien energieffektiv smältning har varit att öka och sprida kunskapen om hur gjuterier

Läs mer

Nationell samling kring metalliska material EN STRATEGISK FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

Nationell samling kring metalliska material EN STRATEGISK FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Nationell samling kring metalliska material EN STRATEGISK FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Innehåll Nationell samling kring metalliska material EN STRATEGISK FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA 2013 Den

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012

Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012 Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012 SEPTEMBER 2006 1 Inledning Stålet är en av Sveriges viktigaste exportvaror. Svensk stålindustri är världsledande. Stål och metaller ingår i 60 %

Läs mer

Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse. Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN. Jönköping 2006-05-30

Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse. Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN. Jönköping 2006-05-30 Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN Jönköping 2006-05-30 Energieffektivisering genom förnyelse - sammanfattning Energieffektivisering

Läs mer

Katalog över examensarbeten för 2012 inom ramen för Cefur

Katalog över examensarbeten för 2012 inom ramen för Cefur 1 Katalog över examensarbeten för 2012 inom ramen för Cefur Om Cefur och denna katalog över X-jobb Cefur ska verka för hållbar utveckling i Ronneby och Blekinge. Ett sätt att göra det är att hjälpa företag

Läs mer

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion INNEHÅLL Nationell kraftsamling och innovation för produktion i Sverige...3 Produktion i Sverige 2030 en vision för svenskt välstånd...4

Läs mer

MILJÖREDOVISNING. Aluminiumproduktion. sedan 1949!

MILJÖREDOVISNING. Aluminiumproduktion. sedan 1949! MILJÖREDOVISNING 2011 Aluminiumproduktion sedan 1949! 1 innehåll Förord... 3 Verksamhetsbeskrivning och organisation... 4 Geografisk översikt... 5 En mängd miljöfördelar och användningsområden... 7 Miljöhandlingsprogram...

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Innehållsförteckning FÖRORD VILKA SVAR HAR VI FÅTT? BIOLOGISK BEHANDLING Skräddarsydd insamling för varje kommun Plaster

Läs mer

TEXTILT AVFALL EN FRAMTIDA RESURS PILOTPROJEKT I STOCKHOLM RAPPORT U2013:15 ISSN 1103-4092

TEXTILT AVFALL EN FRAMTIDA RESURS PILOTPROJEKT I STOCKHOLM RAPPORT U2013:15 ISSN 1103-4092 TEXTILT AVFALL EN FRAMTIDA RESURS PILOTPROJEKT I STOCKHOLM RAPPORT U2013:15 ISSN 1103-4092 FÖRORD Konsumtionen av textil ökar och därmed också det textila avfallet. Textil är en komplex produkt som kräver

Läs mer

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Vision... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Framgångskriterier... 6 2.5 Forsknings-,

Läs mer

JERNKONTORETS FORSKNING

JERNKONTORETS FORSKNING JERNKONTORETS FORSKNING Underlag till ett miljöforskningsprogram för stålindustrin åren med arbetsnamnet STÅLKRETSEN Detta dokument redogör för behoven av institutionell forskning på ett för stålindustrin

Läs mer

Världsledande på klimatsmarta och kostnadseffektiva gjutna produkter

Världsledande på klimatsmarta och kostnadseffektiva gjutna produkter Världsledande på klimatsmarta och kostnadseffektiva gjutna produkter Strategisk forsknings- och innovationsagenda för gjutna produkter 2013 2030 Svensk gjuteriindustri har tillsammans med ledande industrier

Läs mer