Förvaltningshuset ihaparanda,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningshuset ihaparanda,"

Transkript

1 SAMMANTRADESPROTOKOLL Tid och plats Förvaltningshuset ihaparanda, Tryggve Kenttä (S) ordf Bengt-Olov Innala (S) Roger Karlsson (M) Marlene Haara (S ) Anders Rönnqvist (M ) Jouni Slagner (S) Lena Keisu Gard (S) Inga-Lisa Johannessen (S) Åke Bolmgren (S) Lars Pesula (S) ers för Ulf Ellasson (S) Agneta Franzen (S) Nina Härkönen (S) Ann-Charlotte Bucht {M) ers för Ingrid Löfgren Kitti (M ) Taina Kenttä (S) Hans Öhman (S) Rauni Paldanius (S) Helen Lindgren (M) Raija Karlander (M) 1 :e v ordf Måndag k Gunnel Simu (S) Ida Karkiainen (S) Sven Tornberg (C) Pekka Hyötylä (V) Tommy Innala (S) Bertil Segerlund (C) Kurt Lindfors (M) ers för Birgit Niva (M} Monica Perdahl Täikkö (V) Kristiina Kvist (C) ers för Perarne Kerttu (C) Hilkka Härkönen (S) ers för Johan Lind (S) Hjördis Preiman (S} dun-britt Liljergren (C} Uuna Piippo (KD) Monica Grönberg (V) Roger Sandlund (S} Sirkka-Liisa Vuolo (S) Kurt Rosendahl (S} 2 v ordf Åke Bolmgren och Gun-Britt Liljergren Plats och tid Justerade paragrafer Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare ANSLAG/BEVIS Protoko^l^t-c^justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ihaparanda Stad zo12-o å Kommunledningskontoret COpyYl$ht KOMMENTUS BLANKETTER 04-11

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2^ '^'^ e^^m 2 Ärenden 12 Fastställande av dagordning 13 Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund 14 Årsredovisning Revisionsberättelse Interpellation om turistbolag 17 Interpellation om Jazz- och bluesfestival 18 Interpellation orn schemat på socialförvaltningen 19 Revisionsreglemente - Haparanda kommun ^ 20 Reglemente för Hälso- och Brottsförebyggande rådet, förslag till 21 Prissättning på befintliga tomter, förslag till ny 22 Fyllnadsval efter. Jan. Kangas (M) 23 Fyllnadsval efter Janne Lind (C} 24 Redovisning av inneliggande motioner och medborgarförslag april Redovisning av besvarade medborgarförslag ikommunstyrelsen s Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 09-04

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2p^^'e"m 3 Kf 12 Fastställande av dagordning Efter att kallelsen utsänts har det inkommit en interpellation från ledamot Tornberg. Enligt fullmäktiges arbetsordning, 30, skall den inges fyra arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. Ordförande föreslår, då interpellationen har kommit till kommun 4 april, som är en arbe #sdag, att den behandlas vid nästa sammanträde. Då kommunfullmäktige kommer att ajournera sig för allmänhetens frågestund föreslår ordföranden att kommunalrådet och ekonomichefen går igenom Arsredovisningen 2011 och att man därefter ajournerar sig för allmänhetens frågestund. beslutar i enlighet med ordförandens förslag Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 09.04

4 Kommunfullmäkti e 2^P1'^-'^^e^""' 9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kf 13 Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund Efter att kommunalrådet och ekonomichefen föredragit årsredovisning 2011 ajournerar sig kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund för att återupptas så fort frågestunden är avklarad Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 09-04

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2^'^'^ ^f^e^d"'" 5 Kf 14 Ks 24 Årsredovisning Carina Juntti föredrar ärendet och framtaget underlag till årsredovisning 2011 för Haparanda stad som på driftbudgeten visar på ett justerat resultat på plus 3,44 Mkr. I årsredovisningen ingår bl a följande: Förvaltningsberättelse Fakta om Haparanda stad Verksamhetside och målredovisning Vision och värdeord Målanalys, som visa att de 15 målen helt eller delvis uppfylls (Jmvärldsanalys Klimat- och miljöbokslut Ekonomisk översikt Driftredovisning Investeringsredovisning Personalöversikt Finansiell Analys Sammanställd redovisning VA-bokslut Verksam hetsberättelser Kommunstyrelsen diskuterar årsredovisningen och att bland annat en årscykel bör upprättas. Med hänvisning till innehållet i denna årsredovisning per 31 december 2011 föreslår kommunstyrelsen.att beslutar att årsredovisningen för 2011 godkänns Kommunalrådet och ekonomichefen föredrar ärendet. Ledamöterna Hyötylä, Karkiainen, Tornberg och Lindfars ställer frågor till ekonomichefen på årsredovisningen. I den efterföljande politiska diskussionen deltar ledamöterna Rönngeist, Simu, Hyötylä, Piippo, Tornberg, Haara, B-Q Innala, Karkiainen, Segerlund och Lindfors. Då endast kommunstyrelsens förslag föreligger beslutar kommunfullmäktige i e n- lighet med kommunstyrelsens förslag att årsredovisningen för 2011 godkänns Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 09-04

6 HAPARANDA STAR SAMMANiRÄDESPR01'OK LL Kf 1 å Dnr Ks 2Q12/141,00 Revisionsberättelse 2011 tar del av revisor Bo Kronborgs föredragning. av revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda idessa organ beviljas ansvarsfrihet samt att kommunens årsredovisning god- känns.- Efter inlägg av ledamöterna Haara, Simu och Perdahl Täikkö beslutar kommunfullmäktige ienlighet med revisorernas fiörslag att bevilja styrelser och nämnder ansvarsfrihet. De ledamöter sam innehar poster i styrelser och nämnder deltar inte i beslut för ansvarsfrihet färden egna styrelsen eller nämnden. 8 Q123^5 - Co^rigk^t KOMMENTUSBLANKETTER 99-12

7 SAMMANTRÄDESPR01'OKOLL Kf 16 Dnr Ks Interpellation om turistbolag Ledamot Pekka Hyötylä har inlämnat följande interpellation: "Enligt uppgifterna vill Haparanda kommun delta i ett turistbolag, som hade varit ett gemensamt företag imeri-lappi samt Haparanda. Bolaget hade marknadsfört Haparanda med Torneå, Keminmaa, Terovla, Kemi samt Simo. Varför vill Haparanda var med i bolaget? Hur ska Haparanda marknadsföra inom turismen?" Efter att kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får ställas besvarar kommunstyrelsens ordförande Gunnel Simu den enligt följande: "Svar på Pekka Hyötyläs fråga Varför ville Haparanda vara med i bolaget? HaparandaTornio har inte gått med i bolaget Meri-Lappi. Denna fråga har varit upp till Provinsregeringen och beslut togs om att Tornlo och Haparanda vid det här laget inte träffar ett avtal om köp av tjänster från Meri-Lapin Matkailu 0Y som skall bildas i december. Motiveringen är att i det föreslagna avtalet om köp av tjänster (förslag augusti 2011) beaktar man inte TornioHaparandas existerande samarbete inom turism och marknadsföring. Tyngdpunktenför det nya bolagets verksamhet ligger tydligt på den finska sidan, HaparandaTorniosintresse är att marknadsföringsinsatser görs lika mycket i Sverige som i Finland. För det andra är intresset för det nya bolaget svagt förankrat bland de svenska företagen eller regionala organisationer som Heart of Lagland. Bara några få av HaparandaTornio respektive TornioHaparandas nyckelföretag är med i det regionalaturismsamarbetet inom Meri Lapin Oy. Svar på Pekka Hyötyläs fråga Hur ska Haparanda marknadsföra inom turismen? HaparandaTorniosgemenwmma turistbyrå arbetar aktivt för att bygga upp en ny hemsida parallellt som en ny broschyr håller på att tas fram för att synliggöra vårt utbud av vår historia/kultur/handel och turism. Genom vårt gemensamma turistråd som träffas 3-4 ggrlår säkerställer vi vårt marknadsföringsområde samt att vi tillsammans prioriterar de mässor som vi vill delta i för att marknadsföra HaparandaTornio. s Med detta svar föreslår jag att kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad." Efter att kommunalrådet svarat på interpellationen förklarar ordföranden ordet fritt. Efter inlägg av interpellanten Hyötylä, som tackar för svaret, beslutar kommunfullmäktige att därmed anse interpellationen besvarad Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 99-12

8 .HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTO!(OLL ^ o s Kf 17 Dnr Ks Interpellation om Jazz- och bluesfestival Ledamot Pekka Hyötylä har inlämnat följande interpellation: "I mitten av mars brukar det preliminära programmet vara färdigt till Kalott Jazzoch Bluesfestival. Det har, inte varit information om deltagarna. Är programmet färdigt till Kalott Jazz- och Bluesfestival? När kommer det äga en presskonferens om deltagarna i festivalen? Har arbetet blivit sämre, när tillväxtenheten har hand om festivalen än kulturkansliet?" Efter att kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får ställas besvarar kommunstyrelsens ordförande Gunne! Simu den enligt följande: "Är programmet färdigt till Kalott Jazz och Bluesfestivalen?: Svar: Nej, programmet är inte klart. Ett gemensamt arbete med Tornio pågår och tillväxtenheten arbetar aktivt för att få alla band bokade och bekräftade. När kommer det äga en presskonferens om deltagarna i festivalen? Svar: En presskonferens kommer att hållas under april månad, så fort hela programmet ärklart. Har arbetet blivit sämre när tillväxtenheten har hand om festivalen än kulturkansliet? Svar: Det är svårt att utvärdera arbetet under de få dagarna som tillväxtenheten drivit detta arbete. Undertecknad har träffat personalen som arbetar med turism och kultur och dessa ser positivt på arbetet med festivalen. En utvärdering görs efter 2 år då det är en realistisk tid för att ha skapat ett nytt och bra arbetssätt som håller i en god samverkan mellan HaparandaTornio då nya relationer behöverbyggas upp. Med detta svar föreslår jag att kommunfullmäktige anser interpellationen besva- ^, rad. Efter att kommunalrådet svarat på interpellationen förklarar ordföranden ordet fritt. s Efter inlägg av interpellanten Hyötylä, som tackar för svaret, och ledamot Tornberg, beslutar kommunfullmäktige att därmed anse interpellationen besvarad. t`'k' I ^^ Copyright KoMMENTUS BI.ANKE7"fER 99-12

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kf 18 Dnr Ks 2012/ Interpellation om schemat på socialförvaltningen Ledamot Pekka Hyötylä har inlämnat följande interpellation: "Jag har hört talas att ledningen inom socialförvaltningen vill ta bort inom hemtjänsten, äldrevården etc. Stämmer uppgifterna att 3-3 schemat försvinner? Kommer det hända i alla delar av omsorgen? Varför vill ledningen gå tillbaka till det gamla systemet?" Efter att kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får ställas besvarar socialnämndens ordförande Marlene Haara den enligt följande: "Pekka Hyötylä, vänsterpartiet ställer följande frågor: 1. Stämmer uppgifterna att 3-3 schemat försvinner? 2. Kommer det hända i alla delar av omsorgen? 3..Varför vill ledningen gå tillbaka till det gamla systemet? träffades ett Prolongerat lokalt kollektivavtal om arbetstidens förlängning mellan Haparanda stad, företrädd av Socialchef Eini Kemi och Kommunal Norrbotten företrädd av ombudsman Pertti Vainikainen. Avtalet. har följande lydelse Avtalet rör alternativa schemaläggningsmetodersnm innebär arbete tre dagar, ledigt tre dagar. Avtalet gäller Haparanda Stad, Äldre- och handikappomsorgen. Heltidsmåttet är 32,20 med flytande tid. Schemalagd arbetstid är 29,75. Parterna enas om att målet skall vara att lägsta sysselsättningsgrad för den som arbetar i alternativt schemaläggningsmetod, tre dagar arbete, tre dagar ledigt, skall vara 90 %. Endast i undantagsfall skall sysselsättningsgraden vara lägre än 90 /a. Den flytande arbetstiden används till kompetensutveckling, personalmöten, planeringsdagar i defall när arbetstagaren utövar ovanstående på ledig dag. Under sommarmånaderna juni-augusti använder den anställda fem arbetspass av flytande arbetstiden till semestervikariat. Semesterkvoten är 1,32. Tjänstledighetskvoten är 1,84. Arbetstagare som är frånvarande i en sammanhängande period av 3 veckor eller längre (ej semester) får ett avdrag av timmar i timbank. Vid vikariat tas i första hand arbetspasset som ett extra pass i arbetslaget l5-0 Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 99-12

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanhädesdatum Avtalet är giltigt tom , med en ömsesidig uppsägningstid på fire månader. Tvister och tolkning av detta avtal genomförs i enlighet med KHA (Kommunala Huvudavtalet}. I övrigt gäller allmänna bestämmelser. Heltidsmått för tjänsterna inom avtalsområdet är 37 tim pervecka. Av avtalet framgår att för varje heltidstjänst minskas arbetstiden med 4,8 timmar. I organisationenfinns idag totalt 119 tjänster i heltidsmått som arbetar enligt 3-3 schema. Det ger en arbetstidsförkortning som motsvarar 4,8*119 = 571 timmar per vecka, vilket motsvarar 15 heltidstjänster. Idag finns det anledning att överväga om dessa timmar/tjänster eller del av kan användas på annat sättdådet finns behov av fler händer i vården. Uppsägningstiden för avtalet är 3 månader. Förvattningen har för avsikt att säga upp avtalet och under uppsägningstiden föra en dialog med verksamheten och Kommunal Norrbotten om ett eventuellt framtida avtals utformning och omfattning. Sammanfattningsvis kan följande konkreta svar ges på Pekka Hyötylä 3 frågor. 1. Stämmer uppgifterna att 3-3 schemat försvinner? Idag kan ej denna fråga besvaras. Det beror på ovan beskrivna utvärdering, dialog och förhandling. 2. Kommer det hända i alla delar av omsorgen? Idag kan ej denna fråga besvaras. Det beror på ovan beskrivna utvärdering, dialog och förhandling. 3. Varför vill ledningen gå tillbaka till det gamla systemet? Ledningen har idag ingen bestämd åsikt om det är bäst att återgå till gällande huvudavtal. Processen får ge svar på detta". Med detta svar föreslår jag atfi kommunfullmäktige anser interpellationen besva- ^, rad Efter att socialnämndens ordförande svarat på interpellationen förklarar ordföranden ordet fritt. Efter inlägg av interpellanten Hyötylä, som tackar försvaret, och ledamot Tornberg, beslutar kommunfullmäktige att därmed anse interpellationen besvarad. s Jusl+erare Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 99-12

11 HAPARAN DA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kf 19 Dnr Ks Revisionsreglemente - Haparanda kommun Kommunrevisorerna har gått igenom sitt revisionsreglemente och. reviderat det och vidaresänder -den till kommunfullmäktige för antagande. Förändringar mot tidigare reglementet är i paragraferna 2, 8, 9,17,18 och 19. Presidiet har behandlat ärendet och föreslårföljande: beslutar att upphäva tidigare beslut från Kf , 107, att anta föreliggande förslag till revisionsreglemente - Haparanda kommun att gälla fr o m enligt bilaga. beslutar i enlighet med presidiets förslag. (Bilaga Beslutsexpiering: Revisor Bo Kronborg Copyright KOMMENTUS BiANKETTER 99-12

12 1 Revisionsreglemente - Haparanda kommun Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala fåntag. Revisorernas antal och organisation 2 Kommunen har 5 revisorer som e fter allmänna val utses av fullmäktige fören mandatperiod Uppdraget är slutfört, när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året l mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer, 3 Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. 4 Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag. 5 Fullmäktige vä jer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice. Rollen är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden. Revisorernas uppgifter 6 Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade donationsstiftelser. ^ I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig i fullmäktige. ^^

13 2 Revisorernas ekonomi och förvaltning g För beredning av budget till revisorerna, lekmannarevisorerna och av fullmäktige utsedda revisorer i stiftelser utser fullmäktige en särskild oberoende beredning. 9 Respektive företag.5warar för kostnadernas för lekmannarevisorerna iaktiebolagen och revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa. Fullmäktige beslutar om budget för lekmannarevisorerna och av fullmäktige utsedda revisorer i stiftelser. Kostnaderna belastar respektive företag. 10 För att besluta i ärenden vm sin.förvaltning odr om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller_för kommunal nämnd. 11 Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som fullmäktige utsett för revisorernas budget. Revisorernas sakkunniga biträden 12 Revisorerna och lekmannarevisvrernasnlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att, fullgöra granskningen enligt god revisionssed. I^id upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva orn upphandling. 13 Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller ocksä de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna. Revisorernas arbetsformer 14 Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden o^rc sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt, förtroendevalda ifullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.

14 3 15 Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar, för att anteckningar upprättas. 16 De beslut som revisorerna fattar orn sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. ONdföranden ansvarar, för att protokoll upprättas. Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 17 Enskrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla-revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av samtliga revisorer. Revisorernas rapportering 18 Revisionsberättelsen lämna,^^ till fullmäktige senast tre veckor efter det att styrelsen överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna. Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning. Lekmannarevisorerna^5^ granskningsrapporterskn lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige 17estämmer. 19 Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till styrelsen senast tre veckor efter det att styrelsen tagit ställning till delårsrapporten och beslutat om att överlämna den till revisorerna för granskning. Utlåtandet lämnas också direkt till fullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten. Zo Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snar^t en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till. fullmäktiges alla ledamöter.

15 4 Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. 1 revisionsberättelsen,förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som,formellt hön till revisionsberättelsen. Revisorerna och fiullmäktige 21 Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar efter behov. Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorennas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor. Revisorernas arkiv 22 För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente. Reglementets giftighet 23 Reglementet gäller från till dess fullmäktige fattar annat beslut.

16 HAPARAN DA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kf 20 Ks 31 Au 84 Dnr Ks 2012/ Reglemente för Hälso- och Brottsförebyggande rådet, förslag till Hälso- och Brottsförebyggande rådet har vid sammanträde , 4, går igenom ett. framtaget förslag till reglemente för rådet och beslutar vidaresända förslaget till kommunfullmäktige för antagande. Ledamot Haara, tillika ordförande ihälso- och Brottsförebyggande rådet, föredrarärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för Haparanda folkhälso- och Brottsförebyggande råd enligt bilaga. Ledamot Haara, tillika ordförande ihälso- och Brottsförebyggande rådet, föredrar kort ärendet. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottetsfärslag. Ledamot Haara, tillika ordförande ihälso- och Brottsförebyggande rådet, föredrarkort ärendet. beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. (Bilaga} Beslutsexpediering: Haparanda folkhälso- och Brottsförebyggande råd 012 3I5-0 CopyrågJat KO^IMENTUS $LI^NKETTER 99-I2

17 Bilaga Reglc^ente för Haparanda folkhäls ocli brottsf reyggande r^^^ ^:..^^^ ^^:._--^ Rådet r folkhälsom och brottsförebyggande arbete Rådet är ett organ för att lyfta folkhälso- och brottsförebyggande frågor och skapa sannverkan i kommunen. Rådet är ett argan för överläggningar, samråd och informationsutbyte mellan kommunens förvaltningar och organisationer i samhället. 2 Syfte och mål Rådet skall arbeta med frågor som påverkar hälsan och tryggheten för kommunmedborgarna på ett positivt sätt., Rådet skall bevaka läget i kommunen avseende folkhälso-och trygghetsfrågor och ta initiativ till förbättringsåtgärderlnom aktuella områden. Rådet ska verka för att. folkhälsöarbetet ingår som en naturlig del i den ordinarie verksamheten både i och utanför kommunal förvaltning. 3 Arbetsuppgifter Rådets arbete skall utgå från de 11 nationella målen för folkhälsan, bilaga. En folkhälso-och brottsförebyggande plan där Barnkonventionen och Kvinnokonventionen beaktas tas, fram för fastställande i kommunstyrelsen. Rådet ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande inom prioriterade områden. Rådet ska vara remissorgan i 'ärendeni som berör folkhälsofrågor. Rådet ska hållas informerat om planering, proj ekt och samhällsinsatser som rör folkhälsan. Rådet ska stimulera olika aktörer att arbeta för en positiv hälsoutveckling bland kommuninvånarna. Rådet ska sprida kunskap om folkhälsofrågor och samspelet mellan individens och samhällets ansvar för hälsan. Rådet ska samverka med Torneå i folkhälso-och brottsförebyggande frågor. 4 rganisation Rådet lyder under kommunstyrelsen Rådet sammanträder 4 gånger per år. Skriftlig kallelse och dagordning skickas till ledamöterna senast envecka före rådets sammanträde. Ordföranden leder arbetet och folkhälsosamordnarenär sekreterare i rådet. Rådets protokoll som justeras av ordföranden delges ledamöterna, kommunstyrelsen och nämnder.

18 5 Sa^ansättni^g De organ som ingår i rådet har arbetsuppgifter har beröringspunkter med rådets arbete. I rådet ingår Haparanda stad med representant från Kommunledningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Barn -och ungdomsförvaltningen och Ungdomsrådet. Organisationer i samhället som ingårär Arbetsförmedlingen, Folktandvården, Förs" ingskassan, Kriminalvården; Polisen, Svenska Kyrkan, Sverigefinska Folkhögskolan, Tullen och Vårdcentralen. Inom prioriterade arbetsområden kan rådet utse arbetsgrupper. En permanent arbetsgrupp finns för brottsförebyggande frågor. Hyr ingår Kommunchef, chef för Barn- och ungdomsförvaltning och Socialförvaltning, Områdespolis och ordförande i Folkhälso -och brottsförebyggande rådet. 6 Ekono^l Haparanda stad bidrar med medel till rådets verksamhet samt en folkhälsosamordnare anställd. på 20 %. Övriga deltagare bidrar med kunskap och kompetens tillsammans med sin personal och har möjligheter att bidra med medel till vissa projekt som drivs i rådets regi. 7 fastställande av regle^:e^te Reglemente för rådet ska fastställas av kommunfullm" tige. Ändring/revidering av reglemente kan aktualiseras av rådet eller körnrnunstyrelsen.

19 Kommunfullmäkfiige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kf 21 Ks 29 Au 68 Dnr Ks Prissättning på befintliga tomter, förslag till. ny Göran Wigren föredrar sammanställning av 2009 års priser och förslag till ny prissättning från och med på befintliga tomter enligt följande: Villatomter i Haparanda och Marielund - Befintligt prisintervall : kr/m2 Förslag till nytt pris: 165 kr/m2 Villatomter i byarna - Befintligt pris: 58 kr/m2 Förslag till nytt pris: 60 krlm2 Fritidshustomter som inte är strandnära - Befintligt prisintervall: krlm2 Förslag till nytt pris: 40 krlm^ Fritidshustomter som är strandnära - Befintligt prisintervall: krlm^ Förslag till nytt pris:165 krlm2 Arrendetomter förfritidshusflnns på Hanhinkari, Viinalanmatala, Lilla Tervakari, Kajava, Säivis och Riekkola - Nytt arrende och ny prissättning vid försäljning tas fram separat efter kommunstyrelsens riktlinjer Industritomter i Haparanda och byarna - Befintligt pris: 40 kr/m2 Förslag till nytt pris: 40 krlm2 Handelstomter i Haparanda - Befintligt pris: 186 kr/m2 Förslag till nytt pris:186 kr/m2 Tomter för flerbostadshus i Haparanda och byarna - Befintligt pris: Förhandling Förslag till nytt pris: Förhandling Nya tomter och deras prissättning Nya tomter prissätts utifrån faktiska exploateringskostnader som miniminivå samt därutöver i förhållande till normalt marknadspris vid salutillfället. Arbetsutskottet uppdrar till planeringschefen att titta på principer och prisnivåer på Arrendetomter för fritidshus. Vidare föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen följande: s beslutar att fastställa förslag till nytt pris enligt ovan att gälla fr o m samt att priserna skall prövas årligen Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 99-12

20 SAMMANTRÄDESPROTOK LL Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Beslutsexpiering: Planeringschefen Copyright KoMMENTUS BLANKETTER 99.12

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kf 22 Dnr Ks 2012/ Fyllnadsval efter Jan Kangas (M) som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden och Bottenvikens Reningsverk AB Ledamot Rönnqvist föredrar Moderaternas nominering till ersättare efter Jan Kangas enligt följande till Samhällsbyggnadsnämnden nomineras Niklas Olsson BRAB styrelse nomineras Niklas Olsson beslutar att sam ersät#are i Samhällsbyggnadsnämnden välja Niklas Olsson att som ersättare i BRAB 's styrelse välja Niklas Olsson. Beslutsexpediering:.Niklas Olsson Gruppledare Ander Rönngvist s Oi2 3a5 - Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 99-12

22 SAMMANI'RÄDESi^ROTOKOLL Kf 23 Dnr Ks Fyllnadsval efter Janne Lind (C} som nämndeman i Haparanda tingsrätt Centerpartiet har nominerat Sven Tornberg som nämndeman i Haparanda tingsrätt efter Janne Lind. beslutar att som ersättare efter Janne Lind välja Sven Tornberg som nämndeman i Haparanda tingsrätt. Beslutsexpediering: Haparanda tingsrätt s 0)23)5 - Cop^right K0119MENTUS BLANKE'CfER 99-12

23 SAMMANTttÄDESPROTOKOLL Kf 24 Ks 32 Au 87 Redovisning av inneliggande motioner och medborgarförslag april 2012 Kommunledningskontorets upprättade redovisning på inneliggande motioner- och medborgarförslag delges. Arbetsutskottet tar del av redovisningen och vidaresänder den till kommunstyrelsenför kännedom. Kommunstyrelsen tar del av kommunledningskontorets upprättade redovisning och vidaresänder den till kommunfullmäktige för kännedom. tar del av kommunledningskontorets redovisning och lägger den med godkännande till handlingarn. s 012 3l5 - Copyrighf KOMMENTUS Bi.ANKETTER 99-12

24 -HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kf 25 Redovisning av besvarade medborgarförslag ikommunstyrelsen tar del av kommunstyrelsens svar på medborgarförslag enligt följande: Ks 19 Upprustning av gamla kajen på Hanhinkari Ks 20 Belysning till nya gc-vägen mot Mattila förklarar svaren på medborgarförslagen för delgivna. s Utdragsbestyrlcande Copyright K^MMENTUS BLANKETTER 99-12

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Samtrafik i Västmanland

Samtrafik i Västmanland Bilaga KS 2011/143/1 Dnr: VSF-llOS019 1(1 ) Samtrafik i Västmanland Tfn 021-17 62 29 malin.valsas@samtrafik.se Västerås stad Hallstahammars kommun Surahammars kommun Ink. Aklbilaga \ Nytt revisions reglemente

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Antaget av direktionen den 18 december 1997, 49 Revidering fastställd av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och som träder i kraft den 1 juli

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Förvaltningshuset ihaparanda,

Förvaltningshuset ihaparanda, SammanhädesdaNm 1 Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Förvaltningshuset ihaparanda, Tryggve Kenttä (S) ordf Bengt-Olov Innala (S) till 32, kl 16 Peter Juntti (M) Marlene Haara (S) Pekka Hyötylä

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Kirsi Heino Utdragsbestyrkande

Kirsi Heino Utdragsbestyrkande ommunfullmäktige 2012-10-29 1 Pyts ocn tia Förvaltningshuset ihaparanda, kl. 13.00-18. 00 Måndag 29 okt 2012 8dslutande Ö riga deltagare Ut es att justera Ju teringens plats och tid U derskrifter Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1 2015-05-22 4/2015 1 Ärendeförteckning 34 Stämmans öppnande... 3 35 Val av ordförande för stämman... 3 36 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 37 Val av protokollsjusterare... 3 38 Godkännande

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Vingåkers kommun Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Närvaro Godkännande av dagordning Val av justerare Beskrivning av ärendet Frågor från allmänheten Hans Jansson har lämnat in en fråga till kommunfullmäktige.

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1 2015-05-22 3/2015 1 Ärendeförteckning 18 Stämmans öppnande... 3 19 Val av ordförande för stämman... 3 20 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 21 Val av protokollsjusterare... 3 22 Godkännande

Läs mer

Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Dick Mattsson, ekonom. Justeringens tid och plats: 2014-06-, Övertorneå Församlingsexp.

Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Dick Mattsson, ekonom. Justeringens tid och plats: 2014-06-, Övertorneå Församlingsexp. 1(5) Plats och tid: Församlingsgården Övertorneå Tisdagen den 27 maj 2014 kl: 18.00-20.30 Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Hans Ström (t) Jessica Brännvall (t) Anneli Hedlund (t) Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer