året i korthet Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 821 (750) mkr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "året i korthet Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 821 (750) mkr."

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2

3 Enea är världsledande inom inbyggda system och avancerad teknisk systemutveckling. Bolaget har en bred portfölj av egenutvecklad mjukvara. Eneas operativsystem finns i hälften av alla världens 3G-mobiler och basstationer. Bolagets konsulttjänster och mjukvara efterfrågas av världs ledande företag inom tekniskt avancerade branscher såsom telekom, flyg-, medicin-, industri- och fordonsteknik. Gemensam nämnare är komplexa krav på system med hög tillgänglighet system som fungerar i realtid utan för dröjning. Företaget har cirka 550 anställda över hela världen. Bolagets aktier är noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm firar Enea 40-årsjubileum. året i korthet Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 821 (750) mkr. 250 Mjukvaruintäkterna steg med 15 procent till 312 (271) mkr. Rörelseresultatet ökade med 7 procent till 72 (68) mkr och 200 rörelsemarginalen uppgick till 9 (9) procent. 150 Resultat efter skatt förbättrades till 71 (48) mkr. Resultat per aktie var 0,19 (0,13) kr. 100 Satsningen på breddad produktportfölj fortsatte aktiverade pro- 50 duktutvecklingskostnader 26 (33) mkr. Genombrottsaffär inom mobiltelefoni för 3G med 0 kinesiska ZTE. Vi växte inom Linux genom förvärv av QiValue. Ökat intresse i USA för mjukvaran Enea Element. Affärer med bland andra MobiTV, Hughes och 4DK Technologies. Utvecklat Enea dspeed Platform tillsammans med kund. Betydande konsultkontrakt tecknades med amerikanska Honeywell. Egenutvecklad mjukvara i drygt 350 miljoner nya mobiler Nettoomsättning, mkr Mjukvara Konsultverksamhet Rörelsemarginal, mkr Rörelsemarg. Kostn. Försälj. % Försäljning per marknadsområde EMEAA 6 % Nordamerika 19 % Försäljning per segment Övriga 23 % Norden 76 % Telekom, infrastruktur 44 % Mobiltelefoni 33 % innehåll året i korthet 1 vd har ordet 2 mjukvara 4 konsultverksamhet 6 aktien 9 fem år i sammandrag 10 förvaltningsberättelse 12 resultat- och balansräkning koncernen 14 förändringar eget kapital koncernen 15 kassaflödesanalys koncernen 15 resultat- och balansräkning moderbolaget 16 förändringar eget kapital moderbolaget 17 kassaflödesanalys moderbolaget 17 noter 18 revisionsberättelse 29 definitioner 29 styrelse 30 ledande befattningshavare 31 adresser 32 årsstämma 32 1

4 vd har ordet Enea är en världsledande leverantör av mjukvara och tjänster till framförallt telekomindustrin firar vi 40 år som teknikpionjär inom inbyggda system. Vår mjukvara levererades till över 350 miljoner nya mobiler under 2007, och finns i över häl ften av världens radiobasstationer. Enea har lagt ett framgångsrikt år bakom sig. För 2007 uppnåddes god lönsamhet och tillväxt, speciellt inom mjukvaruverksamheten. Fjärde kvartalet 2007 visade Enea det bästa rörelseresultatet någonsin. Vi har gjort omfattande investeringar i vårt erbjudande och uppvisar samtidigt en i branschjämförelse god lönsamhet. Stärkt erbjudande Den pågående omställningen av bolaget löper planenligt. Vi har under de senaste två åren utvecklat och lanserat ett antal nya produkter som Enea LINX, OSE Net, plattformslösningar som Enea Element, Enea Accelerator och Enea dspeed Platform, utvecklingsverktyg som Enea Optima samt nya, förbättrade versioner av vårt traditionella erbjudande med operativsystemfamiljen OSE i centrum. Vi har breddat erbjudandet av konsulttjänster bland annat med operativsystemet Linux och med lågkostnadsutveckling i Rumänien. Och vi har stärkt Eneas kapacitet för marknadsföring och försäljning. Under 2007 har vi sett ett stort intresse för Eneas erbjudande. Bland annat har kinesiska ZTE valt att låta OSE ingå i samtliga sina 3G-telefoner. Med Enea dspeed Platform, som utvecklats tillsammans med en av Eneas största kunder, tillhör Enea teknikpion järerna då lösningen klarar mycket höga prestanda- och bandbreddskrav. Enea Element, en så kallad middleware för telekom infrastruktur, har sålts i sju installationer, varav tre under fjärde kvartalet. Vi har också hittat formerna för att leverera och paketera våra konsulttjänster på ett bra sätt och levererar mer kunskap och allt större projekt till kunden. En växande del av vårt nya erbjudande handlar om att leverera mjukvara integrerat med konsulttjänster som kompletta lösningar på kunders problem och utmaningar. Snabbföränderlig marknad Enea verkar på en högteknologisk marknad där konkurrensen främst utgörs av en handfull nordamerikanska aktörer. Omställning av bolaget mot en högre grad av marknadsorientering inleddes för ett antal år sedan. Det är glädjande att kunna konstatera att omställningsarbetet till ett modernare bolag har varit framgångsrikt. Marknaden för inbyggda system visar god tillväxt. Inom just telekom är marknaden under förändring där ett flertal operatörer och utrustningstillverkare flaggar för lägre tillväxt. Det är emellertid Eneas bedömning att bolaget, med sin profil mot segment med högre tillväxt, exempelvis mjukvara och tjänster inriktade mot 3G, LTE och mobilt bredband, har förutsättningar för fortsatt god tillväxt. Enea anpassar löpande ledning och organisation för att möta ändrade förutsättningar i marknaden. Det är inte omöjligt att den prispress vi ser i marknaden till och med kan vara till Eneas fördel. Med vår moderna portfölj av mjukvara och konsulttjänster kan vi hjälpa kunderna att effektivisera sin produktutveckling. Speciellt tydligt blir värdeskapandet när Enea erbjuder förintegrerade, kompletta lösningar som väsentligen förkortar utvecklingstid och därmed utvecklingskostnader för kundernas produkter. Stärkta distributionskanaler viktigare Enea har satsat stora resurser på att bredda sitt erbjudande de senaste åren och uppnå den marknadsposition vi har i dag. Produktinvesteringarna kommer att fortsätta, men med en lägre investeringstakt än hittills. I takt med att breddningen av erbjudandet genomförts fokuserar vi nu mer på att ytterligare förstärka Eneas distributionskapacitet och vår förmåga att nå ut till kunder och leverera kompletta lösningar. I samband därmed kan kompletterande förvärv bli aktuella. 2

5 Befästa ställningen Som teknikpionjär finns Enea med i teknikens framkant. Vår stärkta ställning på marknaden ger oss utmärkta förutsättningar att skörda frukterna av de senaste årens förändringsarbete i bolaget. Mot den bakgrunden ser vi framtiden an med tillförsikt. Vi förväntar oss att kunna fortsätta att växa i takt med, eller något snabbare än marknaden generellt.»med vår moderna portfölj av mjukvara och konsulttjänster kan vi hjälpa kunderna att effektivisera sin produktutveckling.«för ett teknik- och kompetensfokuserat bolag som Enea utgör medarbetarnas ambitioner och framåtanda basen för framgångar. Vi vill med denna årsredovisning och med bilder på några av Eneas drygt 560 medarbetare lyfta fram och illustrera detta. Jag vill till sist passa på att tacka våra kunder, skickliga medarbetare samt våra aktieägare för det gångna året. Johan Wall, vd och koncernchef Hängiven seglare 3

6 mjukvara Mobilen kopplar sekundsnabbt upp ditt samtal till Thailand. Hjärt- och lungmaskinen pumpar syresatt luft i rätt ögonblick. Eneas mjukvaror är inbyggda i många vardags produkter och har till uppgift att se till att de fungerar utan fördröjning. När allt fler av våra vardagssaker styrs av processorer får Eneas programvaror ökad användning. System som fungerar i realtid är Eneas specialitet, särskilt inom telekom. Affärsmodell mjukvara Tredjepartsprodukter och övrigt 11 % Utköp 11 % Repetitiva intäkter 78 % Marknaden för inbyggd mjukvara god Såväl den generella marknaden för inbyggd mjukvara som den med inriktning mot telekom var god under Tillväxten inom telekom drevs framförallt av stark abonnemangstillväxt på nya marknader samt ökad efterfrågan på mobilt bredband, nätverkskonvergens och avancerade innehållstjänster. USA och delar av Europa uppvisade den starkaste tillväxten. Trenden fortsatte med asiatiska tele komaktörer som på allvar etablerar en global närvaro. Mjukvara med höga precisionskrav Eneas mjukvara är utvecklad för produkter med mycket höga krav på kapacitet, kvalitet och där precision på bråkdelar av sekunder är avgörande. Enea har med sin traditionella produktportfölj, där operativsystemfamiljen OSE ingår, en världsledande ställning inom detta område sedan ett par årtionden. De senaste åren har Enea investerat kraftfullt i att bredda produktportföljen utifrån en medveten satsning på nya nischer, inom exempelvis middleware där tillväxten förväntas bli hög. De nya och traditionella produkterna integreras till så kallade plattformar, som knyter ihop hela kommunikationsprocessen mellan hårdvaran och slutproduktens funktioner, applikationerna. De används inom många olika områden, men tonvikten ligger inom telekommunikation där Enea arbetar med ledande aktörer som Alcatel-Lucent, Ericsson, Motorola, Nokia, Nokia Siemens Networks, Sony Ericsson och ZTE. Eneas mjukvara finns i såväl mobil telefoner som i infrastruktur i den utrustning som krävs för att, utan fördröjning, skicka mobilsamtal genom teleoperatörernas nät. Grunden för framgångarna och att Enea fortsätter att ligga i framkant på teknikutvecklingens område är en fortsatt strategisk satsning på forskning och utveckling. Två globala trender gynnar Enea Miljontals nya mobilabonnenter tillkommer i utvecklingsländerna, vilket ökar operatörernas kapacitetskrav. Och utöver vanlig rösttrafik sänds växande mängder data i takt med att allt fler använder mobilen för att skicka bilder och videoklipp samt surfa på internet. Detta är två globala trender som gynnar Enea eftersom vår mjukvara har kapacitet att hantera de mycket stora datamängder i mobilnäten som krävs för att till exempel kunna titta på tv i mobilen. Nettoomsättning mjukvara, mkr Eneas mjukvara sparar tid och resurser åt kunderna Då forskning och utveckling är resurskrävande har allt fler kunder insett att Eneas lösningar både sparar tid och resurser. Det finns en logik i att köpa färdiga lösningar, för att i stället ägna resurserna åt att utveckla egna värdeskapande applikationer. Detta gäller särskilt nya aktörer som har begränsade resurser. Genom att köpa mjukvara av Enea når de snabbare ut på marknaden för att börja generera intäkter. Tillsammans med samarbetspartner har Enea heltäckande lösningar som ingen enskild konkurrent kan erbjuda i dagsläget. Lösningarna är generiska och oberoende av vem som levererar hårdvaran. För kunderna finns det en klar fördel att kunna köpa en komplett lösning från en leverantör. Realtidsoperativsystem Realtidsoperativsystem används i många olika typer av produkter, och måste därför kunna anpassas efter olika ändamål. Prestanda, skalbarhet, driftssäkerhet och kapacitet för multiprocessorsystem är avgörande specifikationer. Utöver kommersiella och tekniska krav spelar även källkod, konfigurationsmöjligheter, utvecklingsmiljö samt support en viktig roll vid val av realtidsoperativsystem. Som ett komplement erbjuder Enea utvecklingsverktyg till kunderna. Eneas realtidsoperativsystem OSE är ett av världens mest nyttjade system, och används framgångsrikt i hälften av alla världens 3G-mobiler och basstationer. Enea Accelerator en paketlösning Enea Accelerator är en paketlösning som gör det möjligt för operatörer och att erbjuda pålitlig nätuppkoppling för bästa kvalité på multimediatjänster. I plattformslösningen ingår Enea LINX som kan kommunicera mellan olika processorer i ett inbyggt system. Enea LINX är en öppen programvara som stödjer Linux och OSE, men kan även anpassas till andra operativsystem. I lösningen ingår Enea Element, som sitter mellan operativsystemet och kundens applikationer, samt Polyhedra och Enea dspeed Platform. Polyhedra är en så kallad relationsdatabas som lämpar sig för mycket snabb datahantering på servernivå. Enea dspeed Platform utgörs av en förintegrerad plattformslösning som lämpar sig väl i den nya generationens mobilnät. 4

7 Michael Ventrella, VP Software Sales North America Hockeypappa med passion för sportbilar och roadracing

8 konsultverksamhet Enea har nöjda kunder. Mycket av hemligheten ligger i de anställdas engagemang att lösa utmanande uppgifter. Våra ingenjörer arbetar i konsultuppdrag med bland annat utveckling av inbyggda system för telekommunikation som används av miljarder människor, styrsystem för krockkuddar som räddar liv, och system för flygindustrin med högsta krav på säkerhet. Saker som märks och som har en avgörande funktionalitet är en väldigt stark drivkraft för att prestera sitt yttersta. Nettoomsättning konsultverksamhet, mkr Marknaden för konsulttjänster god i Norden och Nordamerika Marknaden för konsulttjänster fortsatte att visa god tillväxt under 2007 framför allt i Norden, men även i Nordamerika. Marknadsförutsättningarna har varit krävande med en fortsatt prispress på bemanningskonsulter samt en brist på kompetent personal. Trots detta utvecklades Eneas konsultverksamhet väl under året. En tydlig trend är den ökade efterfrågan på totallösningar där mjukvaror och konsulttjänster levereras som en helhet. Trenden mot ökad konsolidering i marknaden fortsatte. Smarta ingenjörer ger innovativa lösningar Enea har över 350 ingenjörer som i konsultprojekt arbetar med systemutveckling, systemintegration och test av främst inbyggda system mot kunder inom telekommunikation, flyg, fordonsteknik, medicinteknik och industriautomation. Uppdragen genomförs antingen i projektform mot fasta leverabler eller som bemanning på plats. Enea erbjuder vidare kvalitetssäkring av programkod och system samt utbildningar, inom exempelvis test och testsystem, som är ett annat av Eneas specialområden. Genomgående för Eneas konsulterbjudande är att vi med vår erfarenhet och spetskompetens kan hjälpa våra kunder att accelerera och effektivisera sin produktutveckling. Specialister på inbyggda system Många kunder har varken tid, resurser eller specialistkompetens att arbeta med systemutveckling. Med 40 års erfarenhet har Enea byggt upp såväl ett human- som strukturkapital inom utveckling av inbyggda system som kan lösa kundens utmaningar på ett kompetent, högkvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Enea har vidare kapacitet att driva kundens löpande utvecklingsarbete i form av ett projekt, ett längre åtagande eller med outsourcing till lågkostnadsland. Under året etablerade Enea konsultverksamhet i Rumänien som på sikt väntas hantera större volymer, särskilt på projektbasis. Här bedrivs även delar av Eneas egen mjukvaruutveckling Bruttoresultat konsultverksamhet, mkr Bruttoresultat Bruttomarginal % Stärkt ställning inom Linux En tydlig trend under året har varit att det öppna operativsystemet Linux allt mer etablerats som ett alternativ inom inbyggda system. Linux intåg innebär nya möjligheter för Enea med nya kompetensområden och en breddning av marknaden. Genom förvärvet av teknikkonsulten QiValue Technologies AB har Enea ytterligare stärkt sin ställning på Linuxområdet. Under året startades ELCC, Enea Linux Competence Center, med målsättningen att bli en ledande leverantör av inbyggda system baserade på Linux. För kunden betyder det att vi kan lösa deras utmaningar ur flera perspektiv Helhetslösningar En av Eneas styrkor är helhetslösningar där såväl mjukvara som konsulttjänster erbjuds som integration och test samt underhåll. Eneas specialister hjälper kunderna att anpassa och utveckla komponenter, system eller gränssnitt. Uppdragen varierar från enskilda projekt till komplett systemintegration. Utbildning Expertkunskapen som konsulterna har är eftertraktad. Enea har lång erfarenhet av att ta fram och erbjuda kurser och seminarier. Utbildningarna håller hög nivå där konsulter är lärare inom bolagets specialistområden. Kurser hålls inom allt från maskinvara och olika programmeringsspråk, till test, testsystemutveckling och projekthantering. Utbildningarna erbjuds som standardkurser eller skräddarsys tillsammans med kunden. Test och verifiering Enea erbjuder avancerade systemtesttjänster och kan hjälpa till att organisera arbetet på ett strukturerat sätt. Eneas konsulter kan också utveckla testsystem, vilket blir allt viktigare för att slutprodukterna ska uppnå maximal funktionalitet och kvalitet. Certifiering av hård- och mjukvara är ett annat område där Enea innehar omfattande kompetens. 6

9 Madeleine Ymerson, Test Specialist Scoutledare som gillar att bugga

10 Ingela Camp, Project Manager Research & Development Älskar att resa med Frankrike som favoritresmål

11 aktien Ägarfördelning 31 december Totalt antal aktieägare Aktiekapitalets förändring sedan 1998 År Aktiekapital Nyemitterade aktier Antal aktier Händelse Ägarkategorier, i procent Utländska ägare 45,4 40,9 Svenska ägare 54,6 59,1 av vilka Institutioner 16,7 13,1 Aktiefonder 1,0 3,1 Privatpersoner, inkl småföretag 36,9 42,9 Ägarkategorier 31 december 2007 Antal aktier Procentuell andel av aktiekapital och röster Tio största enskilda ägarna SIS SegaInterSettle AG ,5 Per Lindberg ,6 Lgt Bank in Lichtenstein Ltd ,8 Electro Medicinska AB ,3 DnB NOR ASA ,1 JP Morgan Bank ,2 Barclays Bank Plc ,0 Joachim Waldén ,8 Bo Steinholtz ,8 Andra AP-fonden ,7 Totalt, tio största aktieägarna , Split 4: Omvandlig till ett aktieslag Apportemission Apportemission Nyemission Split 25: Nyemission Apportemission Apportemission Nyemission Nyemission Nyemission Enea bevakas av följande analytiker: Karl Berglund ABG Sundal Collier Jonas Elofsson Kaupthing Bank Andreas Joelsson SEB Enskilda Greger Johansson RedEye Övriga ,2 Enea AB ,6 Totalt ,0 Ev. utspädning från optionsprogram i Enea Embedded Technology Inc 2 förfallodag , lösenkurs 3,50 SEK ,5 förfallodag , lösenkurs 3,90 SEK ,4 Totalt Varav aktier betalades efter Per 31 december 2007 gav optionsprogrammen inte upphov till utspädning. Källa: VPC Eneaaktien (Ticker id enea) Resultat per aktie, kr 0,19 0,13 0,19 0,04 0,16 Resultat 2007 per aktie efter utspädning, kr ,19 0,13 0,19 0,04 0,16 Kassaflöde per aktie, kr Aktien OMX Stockholm_PI Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl. efteranm.) 0,03 0,08 0,11 0,07 0,16 Kassaflöde per aktie efter utspädning, kr 0,03 0,08 0,10 0,07 0,15 Eget 4,0 30 kapital per aktie, kr 20 1,19 1,04 0,93 0,73 0,70 Eget 3,5 kapital per aktie efter utspädning, kr 10 1,19 1,03 0,92 0,72 0,69 Utdelning per aktie, kr ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,0 Börskurs per 31 december, kr ,15 3,79 5,90 4,64 2,30 P/e-tal 2, neg. Kurs/eget kapital, % Aktien SIX IT Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl. efteranm.) 2,0 0,3 1. Året 2003 är inte konverterat i enlighet med IFRS. jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec ,0 3,5 3,0 2,5 Aktien Aktieutveckling ,0 3,5 3,0 2,5 Aktien OMX Stockholm_PI SIX IT Omsatt antal Omsatt aktier 1000-tal antal aktier (inkl tal efteranm.) (inkl. efteranm.) ,0 2,0 0,3 Aktien OMX Stockholm_PI Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl. efteranm.) jan 2007 feb jan marfeb aprmar majapr junmaj jul jun augjul sepaug oktsep novokt decnov dec ,0 3,5 3,0 Källa: OMX AB Aktien SIX IT Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl. efteranm.) 2, , ,5 2,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 3, Aktien SIX IT Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl. efteranm.) ,5 Ak

12 fem år i sammandrag Resultaträkning, mkr Nettoomsättning 820,6 750,1 726,2 656,7 571,9 Rörelsens kostnader 748,5 682,5 669,8 635,5 599,8 Rörelseresultat 72,1 67,6 56,4 21,2 27,9 Finansiella poster 4,8 1,7 4,4 2,2 6,2 Resultat före skatt 76,9 69,3 60,8 23,4 34,1 Skatt 2 5,7 20,9 8,5 8,9 7,7 Årets resultat 71,2 48,4 69,3 14,5 41,8 Balansräkning, mkr Immateriella anläggningstillgångar 175,1 132,6 108,5 106,2 106,7 Övriga anläggningstillgångar 24,9 15,5 30,8 11,4 22,7 Kundfordringar och övriga omsättningstillgångar 268,3 265,5 185,6 231,0 162,0 Likvida medel 156,0 146,4 178,4 137,5 112,0 Summa tillgångar 624,3 560,0 503,0 486,1 403,4 Eget kapital 434,6 379,4 339,2 264,2 253,4 Avsättningar, långfristiga skulder och minoritetsintresse 8,9 0,2 0,8 7,4 13,6 Kortfristiga skulder 180,8 180,4 163,0 214,5 136,4 Summa eget kapital och skulder 624,3 560,0 503,0 486,1 403,4 Kassaflöde, mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 90,2 77,7 63,2 17,8 9,7 Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet 23,8 72,1 11,7 7,9 45,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 66,4 5,6 51,5 25,7 35,8 Kassaflöde från investeringsverksamheten 42,7 34,6 13,0 0,6 5,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12,8 0,5 80,9 Årets kassaflöde 10,9 28,5 38,5 26,3 40,1 Nyckeltal Rörelsemarginal, % 8,8 9,0 7,8 3,2 4,9 Vinstmarginal, % 9,4 9,2 8,4 3,6 6,0 Avkastning på sysselsatt kapital, % 19,5 20,0 20,7 10,0 10,4 Avkastning på eget kapital, % 17,5 13,5 23,0 5,6 17,6 Sysselsatt kapital, mkr 434,6 379,5 340,0 264,2 257,4 Räntetäckningsgrad, ggr 30,1 29,2 37,9 10,5 neg. Soliditet, % Likviditet, % Andel riskbärande kapital, % Medelantal anställda Nettoomsättning per anställd, tkr Förädlingsvärde per anställd, tkr Året 2003 är inte omräknat i enlighet med IFRS. Goodwillavskrivningar uppgick år 2003 till 25,2 mkr. 2. Inklusive minoritetens andel före Kassaflöde, mkr Soliditet och avkastning eget kapital rullande 12, % Vinst och eget kapital per aktie, kr Soliditet Avkastning eget kapital Vinst per aktie Eget kapital per aktie ,09 1, ,06 0, ,03 0, , ,0 10

13 Dung Vi, Software Engineer Ett ess på tvåminuters luffarschack

14 förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Enea AB (publ), , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007, bolagets trettionionde verksamhetsår. Verksamheten Enea är verksamt inom inbyggda system och avancerad teknisk systemutveckling och erbjuder mjukvara och konsulttjänster på en internationell marknad. Enea är en global leverantör av främst egenutvecklad mjukvara inom realtidsteknologi, inbyggda system, middleware, utvecklingsverktyg och databasteknologi främst inom telekommunikation. Produktutveckling bedrivs i USA, Sverige, Storbritannien och Rumänien. Mjukvaror säljs främst genom egna dotterbolag i Sverige, USA, Frankrike, Tyskland, Stor britannien och Japan. Konsultverksamheten inriktar sig på kvalificerad teknisk systemutveckling med fokus på realtidssystem och tele- och datakommunikation på den amerikanska och nordiska marknaden. Verksamheten har kontor på ett flertal orter i Nordamerika och Sverige. Koncernens kunder är verksamma inom bland annat telekomutrustning, mobiltelefoner, flygindustri, medicinsk teknik och fordonsteknik/ infotainment. Bland koncernens kunder finns Alcatel-Lucent, Autoliv, Boeing, Bombardier, Ericsson, Fujitsu, General Dynamics, Honeywell, Hughes, Infineon, LSI, Lockheed Martin, MobiTV, Motorola, Nokia, Nokia Siemens Networks, Saab, Samsung, Sony Ericsson, Yamaha och ZTE. En växande del av Eneas erbjudande handlar om att leverera mjukvara integrerat med konsulttjänster som kompletta lösningar på kunders problem och utmaningar. Koncernens verksamhet är uppdelad på tre geografiska regioner: Norden, Nordamerika och EMEAA (Europa, Mellanöstern, Asien och Afrika). Verksamheten är organiserad i följande enheter: Market Operations, innefattande försäljning, samtliga konsultenheter och marknadskommunikation. R&D, innefattande produktutveckling. Product Management, innefattande produktledning. Finance and Administration, innefattande ekonomi, IT, personal och kontorsservice. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Verksamheterna har under året utvecklats positivt med god efterfrågan på Eneas produkter och konsulttjänster samt ett antal nya kunder. Under 2007 har Enea fortsatt att bredda verksamheten med nya produkter och tjänster, bland annat plattformslösningar som Enea Accelerator och dspeed Platform, och nya produktreleaser, till exempel av vårt egenutvecklade operativsystem OSE och middlewareprodukten Enea Element. Samtidigt har produktutbudet anpassats till marknadens efterfrågan av integrerade totallösningar. Eneas traditionella mjukvaruportfölj, som till drygt 70 procent genereras av återkommande intäkter, har visat god tillväxt och lönsamhet, särskilt på den nordiska marknaden. Intresset för det nya segmentet middleware och plattformar är växande och Enea har nu tio referenskunder för Enea Element. Den nordiska konsultverksamheten har haft en fortsatt hög beläggningsgrad. Verksamheten har en nytillträdd chef och fokus ligger på tillväxt och förbättrade rörelsemarginaler. Den amerikanska konsultverksamheten har utvecklats enligt plan. Som en följd av detta har ett antal viktiga kundordrar erhållits under året. Under året har Enea förvärvat QiValue Technologies AB, ett svenskt bolag specialiserat på konsulttjänster och utbildning inom Linux. För mer information, se not 24. Omsättnings- och resultatutveckling Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent till 821 (750) mkr. Valutajusterat var ökningen 11 procent. Mjukvaruintäkerna ökade med 15 procent till 312 (271) mkr, främst hänförligt till Norden. Valuta justerat var ökningen 17 procent. Konsult- och övriga intäkter ökade med 6 procent till 509 (479) mkr, främst hänförligt till Norden. Valutajusterat var ökningen 8 procent. Årets rörelseresultat ökade till 72 (68) mkr. Nettoomsättningen utanför Norden svarade för 24 (26) procent av den totala omsättningen i koncernen. Resultat efter skatt ökade till 71 (48) mkr. Underskottsavdrag påverkade skattekostnaden positivt med 13 mkr, varav 9 mkr är hänförligt till utländska dotterbolag. Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 66 (6) mkr. Vid årsskiftet uppgick likvida medel till 156 (146) mkr. Koncernen har inga räntebärande skulder, varför likvida medel motsvarar en positiv nettokassa. Koncernen har för närvarande inget behov av ytterligare kapital. Forskning och utveckling Inom koncernens verksamhetsgren Enea Software sker löpande utveckling av programvara för inbyggda system. Aktivering av utvecklingskostnader för mjukvaruprodukter har skett under året till ett belopp av 26 (33) mkr. Kostnaderna för forskning och utveckling utgör 12 (10) procent av de totala rörelsekostnaderna i koncernen. Finansiella risker och finanspolicies och andra risker och osäkerhetsfaktorer Mot bakgrund av bland annat koncernens höga andel likvida medel och långsiktiga kundrelationer är koncernens finansiella risker begränsade. Drygt hälften av koncernens intäkter är hänförliga till Ericssonbolaget inklusive Sony- Ericsson. Koncernens uttalade ambition är att öka intäkterna från andra kunder samtidigt som affären med Ericssonbolagen vidareutvecklas. För mer information om finansiella risker och finanspolicies samt andra risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till not 21. För viktiga uppskattningar och bedömningar, se not 22. Moderbolaget Enea AB Moderbolagets nettoomsättning uppgick för 2007 till 29 (29) mkr och resultat efter finansnetto ökade till 95 ( 15) mkr. Finansnettot var 118 (2) mkr inklusive resultat från andelar i koncernbolag om 113 (0) mkr. Likvida medel uppgick per 31 december till 120 (117) mkr. Moderbolagets investeringar var 6 (1) mkr och genomsnittligt antal anställda var 20 (19). Eneaaktien Per den 31 december omfattade det registrerade aktiekapitalet stamaktier med kvotvärde på 0,05 kr. Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand av årsstämman och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid bolagsstämman med en röst per aktie. Det finns inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet eller varje aktieägares rösträtt vid bolagsstämma på grund av bestämmelse i bolagsordningen. Aktieägare som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget är Per Lindberg, delvis via Electro Medicinska AB 12

15 (sammanlagt 14,9 procent av aktiekapital och röster) och SIS Sega InterSettle AG (13,5 procent av aktiekapital och röster). Årsstämman beslöt i maj 2007 bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier upp till maximalt tio procent av samtliga aktier i Enea AB till aktuell börskurs fram till årsstämma Syftet med förvärv av egna aktier är att fortlöpande kunna anpassa Eneas kapitalstruktur till Eneas kapitalbehov och att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv. Enea AB har under 2007 återköpt (0) egna aktier på OMX Nordiska börs i Stockholm till en genomsnittlig börskurs om 2,32 kr. Totalt betalades tkr. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,05 kr. Totalt innehas egna aktier motsvarande 1,6 procent av aktiekapitalet. Årsstämman beslöt även i maj 2007, i syfte att underlätta förvärv av företag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier i bolaget motsvarande en ökning om högst fem procent av aktiekapitalet med möjlighet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 första stycket 6 aktie bolags lagen. Bolaget är inte part i avtal avseende om kontrollen över bolaget ändras. För mer information se Eneaaktien sid 11 och not 14 Eget kapital. Personal Under 2007 var i genomsnitt cirka 550 personer anställda i Enea-koncernen, varav 74 procent i Sverige, 21 procent i Nordamerika och 5 procent i EMEAA. Av Eneakoncernens anställda är 50 procent civilingenjörer eller motsvarande, 39 procent fil. kand. eller motsvarande, 1 procent teknisk licenciat, 2 procent teknologie doktor och 8 procent annan utbildning. 81 procent av de anställda är män och 19 procent kvinnor. Enea arbetar kontinuerligt med rekrytering och kompetensutveckling. För anställnings- och arbetsvillkor följer Enea lokal praxis. Miljöaspekter Enea säljer mjukvara och konsulttjänster. Produkterna i sig är inte miljöpåverkande. Enea har under 2007 påbörjat en översyn över hur miljöpåverkan kan minskas. Bolagsstyrning Bolagsstyrning inom Enea utgår från svensk lagstiftning, noteringsavtalet med OMX Nordiska börs i Stockholm samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer. Den svenska koden för bolagsstyrning har implementerats i OMX Nordiska börs i Stockholms regelverk och koden gäller alla svenska företag som är inregistrerade på börsen och andra noterade företag med ett börsvärde som överskrider 3 miljarder svenska kronor. Enea omfattas för tillfället inte av Koden. Styrelsen har dock beslutat att bolaget successivt ska anpassa sig till Koden. Enea uppfyller redan idag de flesta av Kodens huvudsakliga krav. Bland annat kan nämnas att styrelsen har revisions- och ersättningsutskott, att valberedning inrättats, att styrelsens stämmovalda ledamöter genomgått OMX-utbildning för styrelseledamöter, att styrelsen regelbundet utvärderar sitt arbete samt att upplägget av årsstämman följer Kodens rekommendationer. Kompletterande information om bolagsstyrningen inom Enea finns på bolagets hemsida Styrelsens arbete Enea AB:s styrelse består av sex ledamöter valda av årsstämman samt två ledamöter och en suppleant valda av personalorganisationerna. Samtliga stämmovalda ledamöter är oberoende i koden för bolagsstyrnings mening. Verkställande direktören, som inte är styrelseledamot, deltar vid varje styrelsemöte. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande vid behov. Varje styrelsemöte innefattar en så kallad Executive Session, det vill säga styrelsen sammanträder utan att verkställande direktören eller koncernledningen närvarar. Bolagets revisor rapporterar varje år till styrelsen sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av företagets interna kontroll. Riktlinjerna för styrelsens arbete utgår från arbetsordningen, vilken reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse, styrelseordförande och verkställande direktör. Arbetsordningen innefattar även riktlinjer om antal ordinarie styrelsemöten samt vilka ärenden som ska behandlas på ordinarie styrelsemöten. Styrelsearbetet har under 2007 omfattat uppföljningar och rapportering från den fortlöpande affärsverksamheten, frågor om förvärv, strategi, organisation samt frågor av finansiell karaktär. Under 2007 hade styrelsen 9 (8) protokollförda sammanträden, varav ett tvådagars arbetsmöte med fokus på koncernens strategi. Samtliga ledamöter var närvarande på samtliga möten med ett fåtal undantag. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare gällde Inga förändringar förväntas föreslås för Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelseordförande och stämmovalda ledamöter efter förslag från ersättningskommittén, som utgörs av Staffan Ahlberg som ordförande och Jan Rynning som ledamot. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställs av årsstämman och har följts under Ledande befattningshavare är verkställande direktören och ytterligare fem personer. För koncernledningen tillämpas marknads mässiga villkor för löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön erhåller koncernledningen även rörlig lön, vilken är begränsad och baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Rörlig ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare uppgick 2007 till 4 (4) mkr och pensioner till 2 (2) mkr. Ersättning till vissa ledande befattningshavare inom Eneakoncernen kan även utgå i form av aktierelaterade ersättningar. Vid uppsägning från företagets sida utgår till verkställande direktören ett avgångsvederlag om 12 månaders lön och förmåner. För övriga ledande befattningshavare tillämpas en uppsägningstid om 3 12 månader. För mer information, se not 4 Anställda och personalkostnader och not 20 Pensioner, aktierelaterade ersättningar, ledande befattningshavares förmåner. Framtida utveckling Inför 2008 väntas den generella marknaden för inbyggda system fortsätta växa för såväl mjukvara som konsulttjänster. För nischer inom exempelvis middleware väntas tillväxten bli väsentligt högre. Det är Eneas ambition att långsiktigt, över en konjunkturcykel, växa med 15 procent per år med en genomsnittlig rörelsemarginal över 10 procent. Förslag till disposition beträffande Enea AB:s vinst För stämmans disposition stående medel utgör: Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Enea AB:s resultat balanseras i ny räkning. Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter. De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moderbolagets styrelse den 18 mars

16 koncernen Resultaträkning Tkr (1 januari 31 december) Not Mjukvaruintäkter Konsultintäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Kostnad sålda varor och tjänster - varav mjukvarukostnader varav konsult- och marknadsföringskostnader Bruttoresultat Försäljnings- och marknadsföringskostnader Produktutvecklingskostnader Administrationskostnader Rörelseresultat 3, 4, 5, 6, 7, Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat Resultat per aktie, kr 15 0,19 0,13 Resultat per aktie full utspädning, kr 0,19 0,13 balansräkning Tkr (31 december) Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella placeringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Skattefordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital 14 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder, ej räntebärande Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

17 sammandrag avseende förändringar av koncernens eget kapital 2006 Övrigt till- Balanserade vinst- Totalt eget Tkr (31 december) Aktiekapital skjutet kapital Reserver medel inkl årets resultat kapital Ingående eget kapital Årets omräkningsreserv Årets resultat Summa redovisade intäkter och kostnader Nyemission Utgående eget kapital Tkr (31 december) Ingående eget kapital Årets omräkningsreserv Årets resultat Summa redovisade intäkter och kostnader Nyemission Personaloptionsprogram Återköp av egna aktier Utgående eget kapital kassaflödesanalys för koncernen Tkr (31 december) Not 18, Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Återköp av egna aktier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

18 moderbolaget Resultaträkning Tkr (1 januari 31 december) Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Administrationskostnader Rörelseresultat 3, 4, 5, 6, 7, Resultat från andelar i koncernbolag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat balansräkning Tkr (31 december) Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Skattefordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

19 Sammandrag avseende förändringar av moderbolagets eget kapital 2006 Tkr (31 december) Bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat Årets Aktiekapital Reservfond Överkursfond resultat resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Erhållna koncernbidrag Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl transaktioner med bolagets ägare Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exkl transaktioner med bolagets ägare Nyemission Omföring av balanserat resultat till reservfond Utgående eget kapital Tkr (31 december) Ingående eget kapital Erhållna koncernbidrag Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl transaktioner med bolagets ägare Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exkl transaktioner med bolagets ägare Nyemission Personaloptionsprogram Återköp av egna aktier Utgående eget kapital kassaflödesanalys för moderbolaget Tkr (31 december) Not Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning Nyemission Återköp av egna aktier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets början Kursdifferens i likvida medel 0 0 Likvida medel vid periodens slut

20 noter 1 Redovisningsprinciper Överenstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR 30:06 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet»moderbolagets redovisningsprinciper«. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av ÅRL och Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl. Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 21. De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter, om inte annat framgår. Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering och konsolidering av dotterföretagen. Ändrade redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper har använts i årsredovisningen 2007 som i årsredovisningen Segmentsrapportering Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen som antingen tillhandahåller varor eller tjänster inom en viss ekonomisk omgivning (geografiskt område), eller produkter eller tjänster (rörelsegrenar), som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från andra segment. Segmentsinformation lämnas i enlighet med IAS 14 endast för koncernen. Koncernens verksamhet är uppdelad på tre geografiska regioner: Norden, Nordamerika och EMEAA (Europa, Mellanöstern, Asien och Afrika). Detta utgör koncernens primärsegment. Verksamheten är organiserad i enheterna Market Operations, R&D, Product Management och Finance and Administration. Koncernens sekundärsegment utgörs av mjukvaror respektive konsult och övrigt. Klassificering m m Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Konsolideringsprinciper Dotterföretag Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Enea AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och eventual förpliktelser. Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna respektive rörelsen utgörs av summan av de verkliga värdena per förvärvsdagen för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder och för emitterade egetkapitalinstrument som lämnats som vederlag i utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna, samt transaktionskostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ redovisas denna direkt i resultaträkningen. Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. Transaktioner som ska elimineras vid konsolidering Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på nedskrivningsbehov. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde, valutakursförändringen redovisas sedan på samma sätt som övrig värdeförändring avseende tillgången eller skulden. Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer där de i koncernen ingående bolagen bedriver sin verksamhet. De bolag som ingår i koncernen är moderbolag samt dotterföretag. Moderbolagets funktionella valuta, tillika rapporteringsvaluta, är svenska kronor. Koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor. Utländska verksamheters finansiella rapporter Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra koncernmässiga överoch undervärden, omräknas till svenska kronor till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation av kurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas direkt mot eget kapital som en omräkningsreserv. Vid avyttring av en utlandsverksamhet realiseras de till verksamheten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna. Ackumulerade omräkningsdifferenser presenteras som en separat kategori under eget kapital posten»reserver«benämnd»omräkningsreserv«och innehåller omräkningsdifferenser ackumulerade från och med den 1 januari Ackumulerade omräkningsdifferenser före den 1 januari 2004 är fördelade på andra eget kapitalkategorier och särredovisas inte. Intäkter Redovisning av pågående arbete i tjänsteföretag Intäkter och kostnader redovisas i resultaträkningen i relation till uppdragets färdigställande grad, vilken bestäms på basis av nedlagda uppdragskostnader i förhållande till beräknade uppdragskostnader för hela uppdraget. Befarade förluster kostnadsförs omedelbart. Redovisning av intäkter Tjänsteuppdrag genomförs till stor del till löpande räkning och intäktsförs i takt med att arbetet utförs. Tjänsteuppdrag som baserar sig på ett funktionellt åtagande intäktsförs linjärt över den avtalade perioden då tjänsterna tillhandahålls. Ett funktionellt åtagande innebär en tjänstefunktion med ett obestämt antal tjänster som ska upprätthållas under en viss tidsperiod. Projekt som utförs till fastpris resultat avräknas i takt med färdigställandet enligt successiv vinstavräkning. Om förlustrisk bedöms föreligga sker löpande individuella reserveringar. Verksamheten har även inkomster från programvaruförsäljning vilket bygger på royaltyintäkter, licensavgifter, underhållsavtal och utköp (kunden köper produkten på obegränsad tid). Royaltyintäkter och licensavgifter periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Licensavgifter och utköp intäktsförs vid full leverans av programvaran enligt kontrakt då inga väsentliga förpliktelser återstår efter leveransdag. Underhållsavtalen löper normalt under en tolvmånadersperiod och intäkterna periodiseras under avtalsperioden. Kriterier för intäktsföring av licensintäkter är: Skriftligt kontrakt underskrivet av bägge parter. Leverans har skett. Licensavgiften ska vara ett fast belopp eller beräknas efter ett tillförlitligt tillvägagångssätt och inga avhoppsmöjligheter finns, eller kredittiden är kortare än 12 månader. Säkerställan att betalning erhålls. Mjukvaru- och övrig försäljning intäktsförs vid leverans, när kontrollen över varan övergått till köparen och inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Rörelsekostnader och finansiella intäkter och kostnader Betalningar avseende operationella leasar Betalningar avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet av ett avtal redovisas som en del av den totala leasingkostnaden i resultaträkningen. 18

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning:

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning: årsredovisning för Gaming Corps AB Räkenskapsåret 2014-03-05 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002 Nettoomsättningen för Enea-koncernen i tredje kvartalet minskade med 14% till 152 MSEK. Niomånadersomsättningen minskade med 24% till 520 MSEK. Rörelsekostnaderna

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer