Kallelse och föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (12) Barn- och ungdomsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Vasiliki Tsouplaki Sammanträdesdatum 27 augusti 2013 Plats och tid Stadshuset, A391, kl 09:00 Ledamöter Ordförande Vasiliki Tsouplaki (V) 1:e vice ordförande Anders Teljebäck (S) 2:e vice ordförande Mikael Damsgaard (M) Ana Andric (S) Per-Åke Olofsson (S) Monica Nordgren (MP) Andreas Porswald (MP) Christina Alman (M) Karolina Kling (M) Anna Östholm (FP) Vicki Skure Eriksson (C) Ersättare Anne Hübinette (S) Marie Rubertsson Nerén (S) Maria Kesselring (S) Malin Pettersson (MP) Tony Lorenzi (V) Fanny Wallin Van Doesburg (V) Frank Pettersson (M) James Harrison (M) Jonathan Arvidsson (M) Jenny Boström (FP) Amanda Agestav (KD)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (12) Allmänhetens frågestund 1. Protokollsjustering Barn- och ungdomsnämnden utser NN att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Förslag 1: Karolina Kling (M) Förslag 2: Anna Östholm (FP) 2. Godkännande av föredragningslistan Barn- och ungdomsnämnden godkänner föredragningslistan. 3. Beslut om offentliga ärenden Barn- och ungdomsnämnden beslutar ärende 1-25 är offentliga. Barn- och ungdomsnämnden beslutar vilka ärenden i föredragningslistan som ska vara öppna för allmänheten 4. Direktören informerar Direktören informerar nämnden om aktuella frågor. 5. Redovisning av delegationsbeslut Barn-och ungdomsnämnden godkänner redovisningen. Delegationsbeslut registrerade i diarieserien Baun under perioden redovisas för nämnden. Beviljat tilläggsbelopp för enskild elev: 2013/1805-BaUN, 2013/1796- BaUN, 2012/180-BaUN, 2011/140-BaUN, 2012/15-BaUN, 2013/1724- BaUN, 2013/1724-BaUN, 2010/30-BaUN, 2011/677-BaUN, 2012/408- BaUN, 2012/408-BaUN, 2012/409-BaUN, 2013/1966-BaUN, 2013/1993- BaUN, 2012/360-BaUN, 2013/62-BaUN, 2011/703-BaUN, 2012/410-

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (12) BaUN, 2013/1897-BaUN, 2011/247-BaUN, Avslag på tilläggsbelopp för enskild elev: 2013/1830-BaUN, 2013/1829- BaUN, 2013/1797-BaUN, 2012/246-BaUN, 2013/1830-BaUN, 2012/179- BaUN, 2013/1914-BaUN, 2012/247-BaUN, 2013/1828-BaUN, 2013/1849-BaUN Beviljat tilläggsbelopp för enskilt barn: 2013/2012-BaUN, 2013/1654- BaUN, 2011/997-BaUN, 2012/371-BaUN, 2012/483-BaUN, 2012/6- BaUN, 2012/3-BaUN, 2012/4-BaUN, 2012/321-BaUN, 2011/637-BaUN, 2011/995-BaUN, 2012/204-BaUN, 2011/996-BaUN, 2012/238-BaUN, Avslag på tilläggsbelopp för enskilt barn: 2013/2014-BaUN, 2013/2021- BaUN, 2013/2013-BaUN Yttrande över anmälan om kränkande behandling: 2013/1808-BaUN, 2013/1832-BaUN Reviderat ordförandebeslut om att utse ställföreträdande direktör för barnoch utbildningsförvaltningen perioden : 2013/1660-BaUN Beviljade och avslagna skolskjutsar: 2013/2334-BaUN Yttrande avseende överklagan: 2013/982-BaUN, 2013/2235-BaUN Beslut angående anmälan om skolsituation: 2013/1409-BaUN, Beslut att överklaga: 2012/435-BaUN Avtal: 2013/2200-BaUN, 2013/1847-BaUN, 2013/2336-BaUN, 2013/2337-BaUN, 2013/2341-BaUN Avtal för förskoleplats för enskilt barn: 2013/1848-BaUN, 2013/1684- BaUN, 2013/1802-BaUN Attestlista: 2013/410-BaUN, Skolplats för enskild elev: 2013/2387-BaUN, Beslut om deltagande i kurser och konferenser: 2013/49-BaUN Yttrande angående anmälan om rätten till utbildning: 2013/1826-BaUN Beslut i skolskjutsärende avseende enskilda elever: 2013/1979-BaUN Anställningsbeslut för barn-och utbildningsförvaltningen perioden : 2013/2369-BaUN

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (12) 6. Redovisning av postlista Barn-och ungdomsnämnden godkänner redovisningen Postlistor ur nämndens diarieserier Baun, Fskn-Bo, GRN-SBO under perioden redovisas för nämnden. 7. Redovisning av aktuella uppdrag Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen. Redovisning av pågående uppdrag till barn-och utbildningsförvaltningen givna av nämnden under perioden Dnr: 2013/2079-BaUN(3) Beslut - Hantering av nämndinitiativ- Möjliggör valfrihet för alla elever i Västerås genom att tillåta friskolor i Västerås att köpa in kommunens specialistkompetenser Barn- och ungdomsnämnden avslår nämndinitiativet. Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 18 juni 2013 inlämnade Vicki Skure Eriksson (C), Mikael Damsgaard (M), Christina Alman (M), Karolina Kling (M) och Anna Östholm (FP) ett nämndinitiativ med rubriken Möjliggör valfrihet för alla elever i Västerås genom att tillåta friskolor i Västerås att köpa in kommunens specialistkompetenser. Innebörden av nämndinitiativet är att fristående skolor skulle ges möjlighet att köpa specialistkompetens, såsom syn- och hörselpedagoger, från Västerås kommun. I nämndinitiativet anges även att elever med särskilda behovs möjlighet att fritt kunna välja skola skulle begränsas, om denna möjlighet till inköp av angivna tjänster av fristående skolor från kommunen inte skulle tillåtas. Kommunens möjlighet att sälja tjänster till fristående skolor begränsas av kommunallagen. Huvudregeln enligt nämnda reglering är att en kommuns tjänsteförsäljning till fristående aktörer, inom den specialreglerade skolverksamheten som omfattas av nämndinitiativet, inte är tillåten. Detta eftersom det anses ligga utanför den kommunala kompetensen. Dessutom är personal, som är heltidsanställd inom en kommun, ämnad att tjänstgöra enbart åt den arbetsgivaren. Huvudmannaskapet och ansvaret för elevernas utbildning måste vara klart

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (12) och tydligt. Det får aldrig vara någon tvekan om vem som är ansvarig för elevens utbildning. Alla skolor, oavsett huvudman, ersätts på samma grund i enlighet med bidrag på lika villkor. Med denna ersättning kan därefter fristående skolor tillgodose elevens behov av särskilt stöd. Mot bakgrund av det ovan sagda föreslår förvaltningen att nämndinitiativet avslås. Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 19 augusti 9. Dnr: 2013/2287-BaUN(3) Beslut- Fullmakt för stadens jurister Barn- och ungdomsnämnden beslutar att chefsjuristen Lena Grapp samt stads-juristerna Rossana Rothstein, Thomas Rydén, Jeanna Thorslund, Åsa Olsson, Casper Tham och Sandra Ahlbin eller den någon av dem förordnar i sitt ställe, befullmäktigas att, i domstolar och andra myndigheter eller på annat ställe, i varje avseende, anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan i mål eller ärenden som faller inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde. I juristernas fullmakt ingår även rätt att förkasta eller anta förlikning eller ackord I Västerås stad har fullmäktige beslutat att varje nämnd/styrelse ska föra kommunens talan i mål eller ärenden som faller under nämndens/styrelsens verksamhetsområde. Detta framgår av respektive nämnds/styrelses reglemente. Stadens jurister biträder regelbundet samtliga nämnder/styrelser som ombud vid domstolar och myndigheter. När juristerna ska uppträda som ombud måste de kunna styrka sin behörighet att företräda nämnden/styrelsen genom fullmakt. En sådan fullmakt måste utställas av varje nämnd/styrelse. Barn - och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 7 augusti 10. Dnr: 2012/269-BaUN(21) Beslut- ReMida återvinningscenter i Västerås Barn- och ungdomsnämnden beslutar skapa ett återvinningscenter för förskolan med målet att bli ett certifierat ReMida återvinningscenter. ReMida återvinningscenter har utvecklats inom förskoleverksamheten i Reggio Emilia i Italien och har funnits där sedan Konceptet bygger

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (12) på att lokala företagare lämnar sitt överskottsmaterial till återvinningscentret där det kommer till användning inom den pedagogiska verksamheten i förskolan. Syftet med centret är att stimulera förskolebarns kreativitet och experimentlusta. I stället för att företagen slänger sitt överskottsmaterial kommer det till användning och på så vis kan företagande, utbildning, konst och miljö bindas samman. Barnens kreativitet främjas och istället för att använda färdiga produkter får barnen själva skapa något nytt av materialet. Tanken är att centret också kan bidra till att minska införskaffande av färdiga leksaker och material till förskolan. Materialet ska varken vara miljöfarligt, ohälsosamt eller smutsigt. Verksamheten ska samarbeta med övriga förvaltningar i kommunen. Arbetet sker i projektform i tre olika etapper och beräknas vara framme vid målet, ett certifierat ReMida blir tidigast hösten Barn - och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 16 augusti 11. Dnr: 2012/494-BaUN(24) Beslut avseende nattverksamhet och barnskötare i hemmet Barn- och utbildningsnämnden beslutar följa ett av de tre alternativ som framkommit under utredningen enligt följande; 1. Verksamheten Nattugglan blir kvar på Vetterstorps förskola med utökad tid för personal som ryms inom budget. 2. Flytt av hela nattverksamheten från Vetterstorp till annan lokal, eventuellt Knutsgatan. 3. Att ha kvar Nattugglan och utöka med barnskötare i hemmet. Barn- och utbildningsförvaltningen har av barn- och ungdomsnämnden fått i uppdrag att se över verksamheten för obekväm tid och samtidigt utreda ett nämndinitiativ från alliansen att erbjuda nattomsorg med barnskötare i hemmet. Västerås stad erbjuder idag en generös möjlighet för föräldrar att kunna arbeta på obekväm tid. Avdelningen för kväll- natt och helgomsorg kallas för Nattugglan och är förlagd till Vetterstorps förskola. Barnskötare i hemmet skulle kunna vara ett komplement till Nattugglans verksamhet men svårigheter för kommunen att ha kvalitetsuppföljning. Utförligare information i frågan om barnskötare i hemmet återfinns i bilagan och i en tidigare tjänstemannaskrivelse med dnr: 2012/102-BaUN. Barn - och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 16 augusti

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (12) 12. Dnr: 2013/1112-BaUN(4) Beslut om att ge rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg - Lurblåsarens Familjedaghem Barn- och ungdomsnämnden beslutar ge rätt till bidrag för familjedaghemmet Lurblåsaren, enligt skollagen 25 kap. 7 och 10. Barn - och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 14 augusti 13. Dnr: 2013/737-BaUN(9) Beslut om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg - Familjedaghem En stjärna i min gård Barn- och ungdomsnämnden beslutar ge rätt till bidrag för familjedaghemmet En stjärna i min gård, enligt skollagen 25 kap. 7 och 10. Barn - och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 16 augusti 14. Dnr: 2013/2086-BaUN(4) Beslut -Godkännande av ny huvudman för förskolan IQRA Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna ansökan av ny huvudman på en fristående förskola, Iqra förskola och ge rätt till bidrag. Huvudmannen uppfyller villkoren för godkännande enligt vad som anges i skollag 2a kap. 5 (2010:800) och i övrigt följer de lagar och förordningar som föreskrivs i skollag för start av fristående förskola. Iqra förskola har drivit förskolan i Västerås sedan hösten 2012 som ekonomisk förening. Förskolan som redan är i drift har idag ca 80 barn och har fokus på att barnen lär sig svenska språket. Förskolan följer skollagens krav på utbildning. Huvudmannen har hos barn- och ungdomsnämnden ansökt om ett godkännande av att ha bytt organisationsform till aktiebolag (AB).

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (12) Barn - och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 14 augusti 15. Dnr: 2013/456-BaUN(14) Information- Budget 2014, inledande diskussion Västerås stads budgetprocess inleds med att kommunstyrelsen beslutar om en budgetinriktning för perioden. Kommunstyrelsen anger där inriktningen för arbetet med budget Vidare beskrivs några grundläggande utgångspunkter för budgeten såsom det ekonomiska läget för kommunsektorn i sin helhet och för Västerås stad inklusive prognoser för skatteunderlaget samt för den demografiska utvecklingen. Kommunstyrelsen ger också styrelser och nämnder specifika uppdrag som ska redovisas i respektive nämnds budgetunderlag. Budgetinriktningen innehåller även anvisningar över hur nämnderna ska utforma sina budgetunderlag. 16. Dnr: 2013/2085-BaUN(2) Information om pedagogisk omsorg I samband med tertialredovisningen på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 18 juni 2013 gav nämnden verksamhetschefen uppdrag att återkomma med mer detaljerad bild av hur budgeten ser ut för pedagogiska omsorgen vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i augusti. 17. Dnr: 2013/420-BaUN(4) Information till barn- och ungdomsnämnden avseende läget inom förskoleverksamheten Enligt beslut i februarinämnden 2011 ska läget inom kommunal förskola rapporteras in till Barn- och ungdomsnämnden fyra gånger per år. Barn- och ungdomsnämnden informeras i augustinämnden om läget avseende platsgarantin och kösituationen i kommunal förskola. 18. Information- Lokalöversyn i förskolan 19. Dnr: 2013/564-BaUN(9) Information - Pedagogiska skolgårdar, lägesrapport Naturskolan Asköviken har uppdraget att tillsammans med förskolor och skolor arbeta för att skapa pedagogiska skolgårdar med fokus på en stimulerande yttre lärandemiljö. Arbetet följer Arbetsmodell för Pedagogiska skolgårdar som nämnden tidigare har godkänt.

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (12) Naturskolan har inkommit med en lägesrapport för arbetet. 20. Dnr: 2013/2082-BaUN(7) Information- Rapport från projektet Ungdomsdialog Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. Under 2013 pågår metodutvecklingsprojektet Ungdomsdialog. Projektets syfte är att arbeta fram en grundstruktur för dialog och samverkan mellan politiker och unga medborgare. Projektet inkommer till nämnden med en delrapport över arbetet. 21. Dnr: 2011/801-BaUN(8) Information- Flickors hälsa normkritisk pedagogik Forskningscirklar kring unga flickors psykiska ohälsa Hösten 2012 startade en satsning för att stärka unga flickors psykiska hälsa i Västerås. Projektet som är en engångssatsning initierades av Västerås stad och Barn- och ungdomsnämnden - pågick mellan september 2012 till april I Landstingsrapporterna Liv och hälsa UNG 2010 och Liv och Hälsa UNG 2012 visar det sig att andelen ungdomar i Västerås som upplever stress, psykosomatiska symtom och depressioner är mycket högre bland flickor än pojkar (Landstinget 2010;2012. Detta är inget specifikt för Västerås stad utan ett nationellt fenomen (Hälsoutskottet 2010;BRIS Forskning visar att flickor i tonåren (även yngre än så) upplever att lärare, föräldrar och andra vuxna ställer högre krav på dem enbart på grund av att de är flickor (Landstedt 2010). För att få mer kunskap om flickors situation och för att kunna bryta denna negativa trend organiserades tre forskningscirklar i samarbete med Mälardalens högskola (MDH). En cirkel bestod av personal verksamma vid Kristianborgskolan, som är en grundskola för årskurs 6-9 i Västerås och fokuserade på krav, förväntningar, bemötande och bedömningar. Den andra cirkeln bemannades med tjejgruppsledare från Ronja, IDA, fritidsgårdar och Stadsmissionen och syftade till att få kunskap om forskningsbaserade metoder och sprida erfarenheter om problemet i fråga. Den tredje cirkeln utgjordes av elever i grundskolans årskurs 8-9, fokuserade på de faktorer som gör att flickor mår sämre än pojkar. Det övergripande syftet med cirklarnas arbete var att ge deltagarna möjligheter att i skolan synliggöra och bryta de normer som får flickor att uppleva sig stressade, nedvärderande och underordnade.

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (12) 22. Information- Ingående resultatredovisning för årskurs 1-5 Information om ingående resultat Dnr: 2011/724-BaUN(42) Information - övergripande resultatredovisning för årskurs 6-9 Information om övergripande resultat i årskurs Dnr: 2013/1340-BaUN(7) Information rörande nämndinitiativ - Utred hur RH-elevernas pedagogiska utveckling tillgodoses när den sjukgymnastiska kompetensen och elevernas rörelseträning upphört Barn-och ungdomsnämnden har efterfrågat en redogörelse om konsekvenserna av att sjukgymnasttjänsten upphört på Bäckby. Rektorerna har svarat i tjänsteskrivelse. 25. Övriga frågor Här föreslås den öppna delen av sammanträdet avslutas 26. Dnr: 2013/1833-BaUN(4) Yttrande över planprogram Bäckby Anta förvaltningens förslag till yttrande att stödja förslaget till planprogram. Planprogrammet har sin utgångspunkt i Visionen för Bäckbysatsningen om Den trygga och stolta stadsdelen - Bäckby ska vara ett tryggt bostadsområde som inkluderar alla boende och verksamma. Planprogrammet är utställt för samråd under tiden 28 maj till och med 13 september. Under den tiden finns möjlighet att lämna synpunkter på de idéer och förslag som beskrivs i planen. Förvaltningen har varit med vid informationsdagar på Bäckby och på så sätt tagit del av synpunker från andra grupper och även fört fram egna åsikter. Barn - och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 16 augusti

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (12) 27. Dnr: 2013/2113-BaUN(5) Förslag till policy för medborgardialog Västerås stad Barn- och ungdomsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har gett stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa förslag för hur demokrati och medborgarinflytande kan utvecklas. Målsättningen för arbetet är att ta fram en struktur och modell för stadens medborgardialog som en del av styrprocessen och i utvecklingen av tjänster. Som ett led i detta har ett förslag till policy arbetats fram. Syftet med policyn är att ange en värdegrund och förhållningssätt som medborgardialog ska vila på. Förslaget till policy har översänts till de pedagogiska nämnderna för synpunkter. Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 19 augusti 28. Dnr: 2013/2409-BaUN(1) Beslut - Lokalöversyn inom skolområde 2 - Pettersberg/Vallby 29. Dnr: 2013/2147-BaUN(8) Överläggning om fältverksamhet inom förebyggande verksamhet ungdom Förslaget att inrätta en fältverksamhet inom pro Aros, fritid förebyggande uppkom utifrån att olika signaler kom från enskilda personer, frivillig organisationer och nämndledamöter om att det fanns ett behov av mer uppsökande verksamhet riktad till ungdomar som befann sig inom de centrala delarna av Västerås. Fritid förebyggande genomförde också en kartläggning av ungdomssituationen. De intervjuade ungdomspolisen, socionomer och fritidsledare på de olika geografiska områdena i staden. Det framkom vid dessa intervjuer att det saknades en samlad kunskap om ungdomssituationen och att det fanns ett behov av fältverksamhet som kunde bedriva uppsökande arbete bland ungdomar som lever i riskfyllda miljöer, främst i stadens centrala delar. Medel anslogs och beslut fattades av både individ- och familjenämnden och barn och ungdomsnämnden om att inrätta en fältverksamhet inom proaros, fritid förebyggande. De båda nämnderna delar på kostnaden för verksamheten.

12 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (12) Individ- och familjenämnden har gett sociala nämndernas förvaltning i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen göra en uppföljning av verksamheten samt ge underlag för beslut om i vilken form den ska bedrivas från Dnr: 2013/2408-BaUN(5) Investeringsbudget för barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att återkomma med en prioritering av föreslagna investeringar inom nämnden verksamhetsområde. Inför överläggningen bifogas de föreslagna investeringarna. 31. Dnr: 2013/1723-BaUN(7) Överläggning - Ny kommunal lokalersättningsmodell Den nuvarande lokalersättningsmodellen har under senare år förlorat i betydelse när det gäller styrning mot lokaleffektivitet. Behovet av en översyn av modellen är angeläget.

Information- Flickors hälsa normkritisk pedagogik

Information- Flickors hälsa normkritisk pedagogik Per-Inge Hellman - p2ph01 E-post: per-inge.hellman@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-07-04 Dnr: 2011/801-BaUN-646 Barn- och ungdomsnämnden Information- Flickors hälsa normkritisk pedagogik

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27, kl. 13.30-17.00 Paragraf 104-121 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Skolkontoret, Ruddammsgatan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

1 Information om kraftsamling - muntlig information. 2 Mottagande av medel från Socialstyrelsen till förstärkt kompetens inom socialpsykiatrin

1 Information om kraftsamling - muntlig information. 2 Mottagande av medel från Socialstyrelsen till förstärkt kompetens inom socialpsykiatrin KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2011-11-16 Socialnämnden Tid 2011-11-29, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om kraftsamling - muntlig information

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

9 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

9 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2012-11-27 Tid 2012-12-06, Kl 19:00 Plats Rum 230, Arbets- och kompetenscenter, Hans Stahles väg 13, Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Sammanträdesdatum. Inez Wiberg, sekreterare Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen Jan Rönngren, kommunrevisionen, 3

Sammanträdesdatum. Inez Wiberg, sekreterare Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen Jan Rönngren, kommunrevisionen, 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-02-20 Blad 1 (35) Plats och tid Virveln, Folkets Hus, Strömsund, kl. 13.00-17.00 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Torsdag den 21 maj 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53 Utbildningsnämnden 42-53 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014...6 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07

RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07 RAPPORT SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07 Innehållsförteckning RAPPORT...1 Innehållsförteckning...2 Bakgrund och uppdrag...3 Utredningens genomförande...3 1. Informationsinhämtning....3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 68 Utsändningsdag: Fredagen den 8 februari 2013 V 8 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 20 Februari Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 februari

Läs mer

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (10) Sammanträdestid 2013-11-27, kl. 17.30 Plats Ledamöter Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) Montaser Eneim (M) Lirije

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter UTVECKLINGSPROJEKT Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter EXEMPEL FRÅN SEX KOMMUNER OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver ett utvecklingsprojekt kring

Läs mer

Utbildningsinspektion i Huddinge kommun

Utbildningsinspektion i Huddinge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:41 Utbildningsinspektion i Huddinge kommun Beslut Kommunrapport Skolrapporter Beslut Huddinge kommun 141 85 Huddinge 2005-06-29 1 (6) Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14 Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen 1(54) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30-16.00 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer