Kallelse och föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (12) Barn- och ungdomsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Vasiliki Tsouplaki Sammanträdesdatum 27 augusti 2013 Plats och tid Stadshuset, A391, kl 09:00 Ledamöter Ordförande Vasiliki Tsouplaki (V) 1:e vice ordförande Anders Teljebäck (S) 2:e vice ordförande Mikael Damsgaard (M) Ana Andric (S) Per-Åke Olofsson (S) Monica Nordgren (MP) Andreas Porswald (MP) Christina Alman (M) Karolina Kling (M) Anna Östholm (FP) Vicki Skure Eriksson (C) Ersättare Anne Hübinette (S) Marie Rubertsson Nerén (S) Maria Kesselring (S) Malin Pettersson (MP) Tony Lorenzi (V) Fanny Wallin Van Doesburg (V) Frank Pettersson (M) James Harrison (M) Jonathan Arvidsson (M) Jenny Boström (FP) Amanda Agestav (KD)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (12) Allmänhetens frågestund 1. Protokollsjustering Barn- och ungdomsnämnden utser NN att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Förslag 1: Karolina Kling (M) Förslag 2: Anna Östholm (FP) 2. Godkännande av föredragningslistan Barn- och ungdomsnämnden godkänner föredragningslistan. 3. Beslut om offentliga ärenden Barn- och ungdomsnämnden beslutar ärende 1-25 är offentliga. Barn- och ungdomsnämnden beslutar vilka ärenden i föredragningslistan som ska vara öppna för allmänheten 4. Direktören informerar Direktören informerar nämnden om aktuella frågor. 5. Redovisning av delegationsbeslut Barn-och ungdomsnämnden godkänner redovisningen. Delegationsbeslut registrerade i diarieserien Baun under perioden redovisas för nämnden. Beviljat tilläggsbelopp för enskild elev: 2013/1805-BaUN, 2013/1796- BaUN, 2012/180-BaUN, 2011/140-BaUN, 2012/15-BaUN, 2013/1724- BaUN, 2013/1724-BaUN, 2010/30-BaUN, 2011/677-BaUN, 2012/408- BaUN, 2012/408-BaUN, 2012/409-BaUN, 2013/1966-BaUN, 2013/1993- BaUN, 2012/360-BaUN, 2013/62-BaUN, 2011/703-BaUN, 2012/410-

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (12) BaUN, 2013/1897-BaUN, 2011/247-BaUN, Avslag på tilläggsbelopp för enskild elev: 2013/1830-BaUN, 2013/1829- BaUN, 2013/1797-BaUN, 2012/246-BaUN, 2013/1830-BaUN, 2012/179- BaUN, 2013/1914-BaUN, 2012/247-BaUN, 2013/1828-BaUN, 2013/1849-BaUN Beviljat tilläggsbelopp för enskilt barn: 2013/2012-BaUN, 2013/1654- BaUN, 2011/997-BaUN, 2012/371-BaUN, 2012/483-BaUN, 2012/6- BaUN, 2012/3-BaUN, 2012/4-BaUN, 2012/321-BaUN, 2011/637-BaUN, 2011/995-BaUN, 2012/204-BaUN, 2011/996-BaUN, 2012/238-BaUN, Avslag på tilläggsbelopp för enskilt barn: 2013/2014-BaUN, 2013/2021- BaUN, 2013/2013-BaUN Yttrande över anmälan om kränkande behandling: 2013/1808-BaUN, 2013/1832-BaUN Reviderat ordförandebeslut om att utse ställföreträdande direktör för barnoch utbildningsförvaltningen perioden : 2013/1660-BaUN Beviljade och avslagna skolskjutsar: 2013/2334-BaUN Yttrande avseende överklagan: 2013/982-BaUN, 2013/2235-BaUN Beslut angående anmälan om skolsituation: 2013/1409-BaUN, Beslut att överklaga: 2012/435-BaUN Avtal: 2013/2200-BaUN, 2013/1847-BaUN, 2013/2336-BaUN, 2013/2337-BaUN, 2013/2341-BaUN Avtal för förskoleplats för enskilt barn: 2013/1848-BaUN, 2013/1684- BaUN, 2013/1802-BaUN Attestlista: 2013/410-BaUN, Skolplats för enskild elev: 2013/2387-BaUN, Beslut om deltagande i kurser och konferenser: 2013/49-BaUN Yttrande angående anmälan om rätten till utbildning: 2013/1826-BaUN Beslut i skolskjutsärende avseende enskilda elever: 2013/1979-BaUN Anställningsbeslut för barn-och utbildningsförvaltningen perioden : 2013/2369-BaUN

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (12) 6. Redovisning av postlista Barn-och ungdomsnämnden godkänner redovisningen Postlistor ur nämndens diarieserier Baun, Fskn-Bo, GRN-SBO under perioden redovisas för nämnden. 7. Redovisning av aktuella uppdrag Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen. Redovisning av pågående uppdrag till barn-och utbildningsförvaltningen givna av nämnden under perioden Dnr: 2013/2079-BaUN(3) Beslut - Hantering av nämndinitiativ- Möjliggör valfrihet för alla elever i Västerås genom att tillåta friskolor i Västerås att köpa in kommunens specialistkompetenser Barn- och ungdomsnämnden avslår nämndinitiativet. Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 18 juni 2013 inlämnade Vicki Skure Eriksson (C), Mikael Damsgaard (M), Christina Alman (M), Karolina Kling (M) och Anna Östholm (FP) ett nämndinitiativ med rubriken Möjliggör valfrihet för alla elever i Västerås genom att tillåta friskolor i Västerås att köpa in kommunens specialistkompetenser. Innebörden av nämndinitiativet är att fristående skolor skulle ges möjlighet att köpa specialistkompetens, såsom syn- och hörselpedagoger, från Västerås kommun. I nämndinitiativet anges även att elever med särskilda behovs möjlighet att fritt kunna välja skola skulle begränsas, om denna möjlighet till inköp av angivna tjänster av fristående skolor från kommunen inte skulle tillåtas. Kommunens möjlighet att sälja tjänster till fristående skolor begränsas av kommunallagen. Huvudregeln enligt nämnda reglering är att en kommuns tjänsteförsäljning till fristående aktörer, inom den specialreglerade skolverksamheten som omfattas av nämndinitiativet, inte är tillåten. Detta eftersom det anses ligga utanför den kommunala kompetensen. Dessutom är personal, som är heltidsanställd inom en kommun, ämnad att tjänstgöra enbart åt den arbetsgivaren. Huvudmannaskapet och ansvaret för elevernas utbildning måste vara klart

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (12) och tydligt. Det får aldrig vara någon tvekan om vem som är ansvarig för elevens utbildning. Alla skolor, oavsett huvudman, ersätts på samma grund i enlighet med bidrag på lika villkor. Med denna ersättning kan därefter fristående skolor tillgodose elevens behov av särskilt stöd. Mot bakgrund av det ovan sagda föreslår förvaltningen att nämndinitiativet avslås. Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 19 augusti 9. Dnr: 2013/2287-BaUN(3) Beslut- Fullmakt för stadens jurister Barn- och ungdomsnämnden beslutar att chefsjuristen Lena Grapp samt stads-juristerna Rossana Rothstein, Thomas Rydén, Jeanna Thorslund, Åsa Olsson, Casper Tham och Sandra Ahlbin eller den någon av dem förordnar i sitt ställe, befullmäktigas att, i domstolar och andra myndigheter eller på annat ställe, i varje avseende, anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan i mål eller ärenden som faller inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde. I juristernas fullmakt ingår även rätt att förkasta eller anta förlikning eller ackord I Västerås stad har fullmäktige beslutat att varje nämnd/styrelse ska föra kommunens talan i mål eller ärenden som faller under nämndens/styrelsens verksamhetsområde. Detta framgår av respektive nämnds/styrelses reglemente. Stadens jurister biträder regelbundet samtliga nämnder/styrelser som ombud vid domstolar och myndigheter. När juristerna ska uppträda som ombud måste de kunna styrka sin behörighet att företräda nämnden/styrelsen genom fullmakt. En sådan fullmakt måste utställas av varje nämnd/styrelse. Barn - och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 7 augusti 10. Dnr: 2012/269-BaUN(21) Beslut- ReMida återvinningscenter i Västerås Barn- och ungdomsnämnden beslutar skapa ett återvinningscenter för förskolan med målet att bli ett certifierat ReMida återvinningscenter. ReMida återvinningscenter har utvecklats inom förskoleverksamheten i Reggio Emilia i Italien och har funnits där sedan Konceptet bygger

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (12) på att lokala företagare lämnar sitt överskottsmaterial till återvinningscentret där det kommer till användning inom den pedagogiska verksamheten i förskolan. Syftet med centret är att stimulera förskolebarns kreativitet och experimentlusta. I stället för att företagen slänger sitt överskottsmaterial kommer det till användning och på så vis kan företagande, utbildning, konst och miljö bindas samman. Barnens kreativitet främjas och istället för att använda färdiga produkter får barnen själva skapa något nytt av materialet. Tanken är att centret också kan bidra till att minska införskaffande av färdiga leksaker och material till förskolan. Materialet ska varken vara miljöfarligt, ohälsosamt eller smutsigt. Verksamheten ska samarbeta med övriga förvaltningar i kommunen. Arbetet sker i projektform i tre olika etapper och beräknas vara framme vid målet, ett certifierat ReMida blir tidigast hösten Barn - och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 16 augusti 11. Dnr: 2012/494-BaUN(24) Beslut avseende nattverksamhet och barnskötare i hemmet Barn- och utbildningsnämnden beslutar följa ett av de tre alternativ som framkommit under utredningen enligt följande; 1. Verksamheten Nattugglan blir kvar på Vetterstorps förskola med utökad tid för personal som ryms inom budget. 2. Flytt av hela nattverksamheten från Vetterstorp till annan lokal, eventuellt Knutsgatan. 3. Att ha kvar Nattugglan och utöka med barnskötare i hemmet. Barn- och utbildningsförvaltningen har av barn- och ungdomsnämnden fått i uppdrag att se över verksamheten för obekväm tid och samtidigt utreda ett nämndinitiativ från alliansen att erbjuda nattomsorg med barnskötare i hemmet. Västerås stad erbjuder idag en generös möjlighet för föräldrar att kunna arbeta på obekväm tid. Avdelningen för kväll- natt och helgomsorg kallas för Nattugglan och är förlagd till Vetterstorps förskola. Barnskötare i hemmet skulle kunna vara ett komplement till Nattugglans verksamhet men svårigheter för kommunen att ha kvalitetsuppföljning. Utförligare information i frågan om barnskötare i hemmet återfinns i bilagan och i en tidigare tjänstemannaskrivelse med dnr: 2012/102-BaUN. Barn - och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 16 augusti

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (12) 12. Dnr: 2013/1112-BaUN(4) Beslut om att ge rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg - Lurblåsarens Familjedaghem Barn- och ungdomsnämnden beslutar ge rätt till bidrag för familjedaghemmet Lurblåsaren, enligt skollagen 25 kap. 7 och 10. Barn - och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 14 augusti 13. Dnr: 2013/737-BaUN(9) Beslut om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg - Familjedaghem En stjärna i min gård Barn- och ungdomsnämnden beslutar ge rätt till bidrag för familjedaghemmet En stjärna i min gård, enligt skollagen 25 kap. 7 och 10. Barn - och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 16 augusti 14. Dnr: 2013/2086-BaUN(4) Beslut -Godkännande av ny huvudman för förskolan IQRA Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna ansökan av ny huvudman på en fristående förskola, Iqra förskola och ge rätt till bidrag. Huvudmannen uppfyller villkoren för godkännande enligt vad som anges i skollag 2a kap. 5 (2010:800) och i övrigt följer de lagar och förordningar som föreskrivs i skollag för start av fristående förskola. Iqra förskola har drivit förskolan i Västerås sedan hösten 2012 som ekonomisk förening. Förskolan som redan är i drift har idag ca 80 barn och har fokus på att barnen lär sig svenska språket. Förskolan följer skollagens krav på utbildning. Huvudmannen har hos barn- och ungdomsnämnden ansökt om ett godkännande av att ha bytt organisationsform till aktiebolag (AB).

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (12) Barn - och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 14 augusti 15. Dnr: 2013/456-BaUN(14) Information- Budget 2014, inledande diskussion Västerås stads budgetprocess inleds med att kommunstyrelsen beslutar om en budgetinriktning för perioden. Kommunstyrelsen anger där inriktningen för arbetet med budget Vidare beskrivs några grundläggande utgångspunkter för budgeten såsom det ekonomiska läget för kommunsektorn i sin helhet och för Västerås stad inklusive prognoser för skatteunderlaget samt för den demografiska utvecklingen. Kommunstyrelsen ger också styrelser och nämnder specifika uppdrag som ska redovisas i respektive nämnds budgetunderlag. Budgetinriktningen innehåller även anvisningar över hur nämnderna ska utforma sina budgetunderlag. 16. Dnr: 2013/2085-BaUN(2) Information om pedagogisk omsorg I samband med tertialredovisningen på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 18 juni 2013 gav nämnden verksamhetschefen uppdrag att återkomma med mer detaljerad bild av hur budgeten ser ut för pedagogiska omsorgen vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i augusti. 17. Dnr: 2013/420-BaUN(4) Information till barn- och ungdomsnämnden avseende läget inom förskoleverksamheten Enligt beslut i februarinämnden 2011 ska läget inom kommunal förskola rapporteras in till Barn- och ungdomsnämnden fyra gånger per år. Barn- och ungdomsnämnden informeras i augustinämnden om läget avseende platsgarantin och kösituationen i kommunal förskola. 18. Information- Lokalöversyn i förskolan 19. Dnr: 2013/564-BaUN(9) Information - Pedagogiska skolgårdar, lägesrapport Naturskolan Asköviken har uppdraget att tillsammans med förskolor och skolor arbeta för att skapa pedagogiska skolgårdar med fokus på en stimulerande yttre lärandemiljö. Arbetet följer Arbetsmodell för Pedagogiska skolgårdar som nämnden tidigare har godkänt.

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (12) Naturskolan har inkommit med en lägesrapport för arbetet. 20. Dnr: 2013/2082-BaUN(7) Information- Rapport från projektet Ungdomsdialog Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. Under 2013 pågår metodutvecklingsprojektet Ungdomsdialog. Projektets syfte är att arbeta fram en grundstruktur för dialog och samverkan mellan politiker och unga medborgare. Projektet inkommer till nämnden med en delrapport över arbetet. 21. Dnr: 2011/801-BaUN(8) Information- Flickors hälsa normkritisk pedagogik Forskningscirklar kring unga flickors psykiska ohälsa Hösten 2012 startade en satsning för att stärka unga flickors psykiska hälsa i Västerås. Projektet som är en engångssatsning initierades av Västerås stad och Barn- och ungdomsnämnden - pågick mellan september 2012 till april I Landstingsrapporterna Liv och hälsa UNG 2010 och Liv och Hälsa UNG 2012 visar det sig att andelen ungdomar i Västerås som upplever stress, psykosomatiska symtom och depressioner är mycket högre bland flickor än pojkar (Landstinget 2010;2012. Detta är inget specifikt för Västerås stad utan ett nationellt fenomen (Hälsoutskottet 2010;BRIS Forskning visar att flickor i tonåren (även yngre än så) upplever att lärare, föräldrar och andra vuxna ställer högre krav på dem enbart på grund av att de är flickor (Landstedt 2010). För att få mer kunskap om flickors situation och för att kunna bryta denna negativa trend organiserades tre forskningscirklar i samarbete med Mälardalens högskola (MDH). En cirkel bestod av personal verksamma vid Kristianborgskolan, som är en grundskola för årskurs 6-9 i Västerås och fokuserade på krav, förväntningar, bemötande och bedömningar. Den andra cirkeln bemannades med tjejgruppsledare från Ronja, IDA, fritidsgårdar och Stadsmissionen och syftade till att få kunskap om forskningsbaserade metoder och sprida erfarenheter om problemet i fråga. Den tredje cirkeln utgjordes av elever i grundskolans årskurs 8-9, fokuserade på de faktorer som gör att flickor mår sämre än pojkar. Det övergripande syftet med cirklarnas arbete var att ge deltagarna möjligheter att i skolan synliggöra och bryta de normer som får flickor att uppleva sig stressade, nedvärderande och underordnade.

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (12) 22. Information- Ingående resultatredovisning för årskurs 1-5 Information om ingående resultat Dnr: 2011/724-BaUN(42) Information - övergripande resultatredovisning för årskurs 6-9 Information om övergripande resultat i årskurs Dnr: 2013/1340-BaUN(7) Information rörande nämndinitiativ - Utred hur RH-elevernas pedagogiska utveckling tillgodoses när den sjukgymnastiska kompetensen och elevernas rörelseträning upphört Barn-och ungdomsnämnden har efterfrågat en redogörelse om konsekvenserna av att sjukgymnasttjänsten upphört på Bäckby. Rektorerna har svarat i tjänsteskrivelse. 25. Övriga frågor Här föreslås den öppna delen av sammanträdet avslutas 26. Dnr: 2013/1833-BaUN(4) Yttrande över planprogram Bäckby Anta förvaltningens förslag till yttrande att stödja förslaget till planprogram. Planprogrammet har sin utgångspunkt i Visionen för Bäckbysatsningen om Den trygga och stolta stadsdelen - Bäckby ska vara ett tryggt bostadsområde som inkluderar alla boende och verksamma. Planprogrammet är utställt för samråd under tiden 28 maj till och med 13 september. Under den tiden finns möjlighet att lämna synpunkter på de idéer och förslag som beskrivs i planen. Förvaltningen har varit med vid informationsdagar på Bäckby och på så sätt tagit del av synpunker från andra grupper och även fört fram egna åsikter. Barn - och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 16 augusti

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (12) 27. Dnr: 2013/2113-BaUN(5) Förslag till policy för medborgardialog Västerås stad Barn- och ungdomsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har gett stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa förslag för hur demokrati och medborgarinflytande kan utvecklas. Målsättningen för arbetet är att ta fram en struktur och modell för stadens medborgardialog som en del av styrprocessen och i utvecklingen av tjänster. Som ett led i detta har ett förslag till policy arbetats fram. Syftet med policyn är att ange en värdegrund och förhållningssätt som medborgardialog ska vila på. Förslaget till policy har översänts till de pedagogiska nämnderna för synpunkter. Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 19 augusti 28. Dnr: 2013/2409-BaUN(1) Beslut - Lokalöversyn inom skolområde 2 - Pettersberg/Vallby 29. Dnr: 2013/2147-BaUN(8) Överläggning om fältverksamhet inom förebyggande verksamhet ungdom Förslaget att inrätta en fältverksamhet inom pro Aros, fritid förebyggande uppkom utifrån att olika signaler kom från enskilda personer, frivillig organisationer och nämndledamöter om att det fanns ett behov av mer uppsökande verksamhet riktad till ungdomar som befann sig inom de centrala delarna av Västerås. Fritid förebyggande genomförde också en kartläggning av ungdomssituationen. De intervjuade ungdomspolisen, socionomer och fritidsledare på de olika geografiska områdena i staden. Det framkom vid dessa intervjuer att det saknades en samlad kunskap om ungdomssituationen och att det fanns ett behov av fältverksamhet som kunde bedriva uppsökande arbete bland ungdomar som lever i riskfyllda miljöer, främst i stadens centrala delar. Medel anslogs och beslut fattades av både individ- och familjenämnden och barn och ungdomsnämnden om att inrätta en fältverksamhet inom proaros, fritid förebyggande. De båda nämnderna delar på kostnaden för verksamheten.

12 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (12) Individ- och familjenämnden har gett sociala nämndernas förvaltning i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen göra en uppföljning av verksamheten samt ge underlag för beslut om i vilken form den ska bedrivas från Dnr: 2013/2408-BaUN(5) Investeringsbudget för barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att återkomma med en prioritering av föreslagna investeringar inom nämnden verksamhetsområde. Inför överläggningen bifogas de föreslagna investeringarna. 31. Dnr: 2013/1723-BaUN(7) Överläggning - Ny kommunal lokalersättningsmodell Den nuvarande lokalersättningsmodellen har under senare år förlorat i betydelse när det gäller styrning mot lokaleffektivitet. Behovet av en översyn av modellen är angeläget.

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Kulturnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Marita Öberg Molin Sammanträdesdatum 2 april 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande Marita

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Förskolenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Amanda Agestav Sammanträdesdatum 16 februari 2016 Plats och tid Stadshuset, rum E454, kl 09:00- ca 12:00 Förmöten Majoriteten

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 16 juni 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (6) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ann-Louise Molin Östling Sammanträdesdatum 29 januari 2015 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Kulturnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Marita Öberg Molin Sammanträdesdatum 25 november 2014 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 09:00 Ledamöter Ordförande Marita

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 augusti 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Tjänsteutlåtande - Fullmakt för stadens jurister att företräda nämnden för personer med funktionsnedsättning

Tjänsteutlåtande - Fullmakt för stadens jurister att företräda nämnden för personer med funktionsnedsättning TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-11-18 Sida 1 (2) Diarienr NF 2016/00213-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Emma Axelsson Epost: emma.axelsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 4 april 2012 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:15 Sekreterare

Läs mer

Dnr: 2014/382-BaUN-621. Katarina Lindh E-post: Barn- och ungdomsnämnden

Dnr: 2014/382-BaUN-621. Katarina Lindh E-post: Barn- och ungdomsnämnden Katarina Lindh E-post: katarina.lindh@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-02-20 Dnr: 2014/382-BaUN-621 Barn- och ungdomsnämnden Beslut avseende möjlighet för enskilda dagbarnvårdare att

Läs mer

Datum 2014-09-04. Remiss - Motion väckt av Hona Szatmari Waldau (V) om att starta återanvändningscenter

Datum 2014-09-04. Remiss - Motion väckt av Hona Szatmari Waldau (V) om att starta återanvändningscenter Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Astrid Nyström Datum 2014-09-04 Diarienummer BUN-2014-0798 Barn- och ungdomsnämnden Remiss - Motion väckt av Hona Szatmari Waldau

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 141-173

Sammanträdesprotokoll 141-173 1 (22) Sammanträdesprotokoll 141-173 Sammanträdesdatum 26 augusti 2014 Plats och tid A391, kl 09:00-16:10, Ajournering Kl 09:50-10:20 149 Tjänstgörande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Vasiliki

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (11) Grundskolenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Vicki Skure Eriksson Sammanträdesdatum 22 mars 2016 Plats och tid E454, Stadshuset, kl 13:30 Förmöten Ledamöter Ersättare

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31, 202 Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Utöver vad som föreskrives om nämnder i Kommunallagen

Läs mer

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Kommunal författningssamling 05.01.1 Dokument Beteckning Reglemente 05.01.1 Organ Beslut av KF Kultur- och fritidsnämnden 1991-12-16, 162 rev. 1993-06-07, 139 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev.

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 26 augusti 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (9) Förskolenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Amanda Agestav Sammanträdesdatum 19 oktober 2015 Plats och tid Aggarön, Kopparbergsvägen 4, kl 13:00- ca 16:00 Förmöten Majoriteten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15) 2012-03-29 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 29 mars 2012, kl. 9:00-12:00. ande Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Susanne Jeffrey (MP), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Författningssamling BKFS 2012:5 Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Antaget av Burlövs Kommunfullmäktige 2012-06-18, 77 Antaget av Kävlinge Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Utbildningsnämnden Mårthen Backman Peter Friberg Håkan Gustafsson. Mikael Sporgelin Leif Thor

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Utbildningsnämnden Mårthen Backman Peter Friberg Håkan Gustafsson. Mikael Sporgelin Leif Thor Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.30. Beslutande Britta Bergström (s) Luiza Kaminska (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(10)

Sammanträdesprotokoll 1(10) Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30-18.30 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Teknisk Produktionsstyrelse Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Yngve Wernersson Sammanträdesdatum 30 oktober 2013 Plats och tid Tunbytorpsgatan 33, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (7) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Staffan Jansson Sammanträdesdatum 25 april 2013 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Reglemente för proaros styrelse

Reglemente för proaros styrelse Reglemente för proaros styrelse Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 proaros styrelse fullgör kommunens uppgifter enligt 1 i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och de föreskrifter

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 Beslut: KF 2014-06-23 91 Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR VA/GIS NÄMNDEN HÖÖR OCH HÖRBY Antaget av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 24 september 2014 5 9, och i Hörby kommun den 23 juni 2014

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid - remissyttrande ( /2014)

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid - remissyttrande ( /2014) Dnr 165-15-1.5.1. Sida 1 (5) 2015-04-30 Handläggare Elisabet Ödman Telefon: 08-508 06 169 Till Bromma stadsdelsnämnd arbetstid - remissyttrande (321- Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2015/818-UAN-661 Tord Karlsson - p1tk02 E-post:

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2015/818-UAN-661 Tord Karlsson - p1tk02 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-03 Dnr: 2015/818-UAN-661 Tord Karlsson - p1tk02 E-post: tord.karlsson@vasteras.se Kopia till Lägesrapport fristående gymnasieskolor läsåret

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Lägesrapport fristående skolor 2015. Bilagor Lägesrapport fristående grundskolor

Lägesrapport fristående skolor 2015. Bilagor Lägesrapport fristående grundskolor Tord Karlsson - p1tk02 E-post: tord.karlsson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-08-13 Dnr: 2015/1908-GSN-641 Kopia till Lägesrapport fristående skolor 2015 Ärendebeskrivning Grundskolenämnden ges

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (6) REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I anslutning till det som sägs i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, andra författningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Utbildningsförvaltningen, kl. 13.30 16.45 ande Christina Ateva Ulrika Lindh Yvonne Hägnestrand Annette Andreen Torbjörn Nilsson Birgitta Arnesson Monica Enberg

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 95-109

Sammanträdesprotokoll 95-109 Sammanträdesprotokoll 95-109 Sammanträde med Sammanträdesdatum Styrelsen för proaros Tisdagen den 14 oktober Plats och tid KomVux, kl 14.00 17.30 Närvarande ledamöter Lars Kallsäby (c), Rodrigo Romo (m),

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2007/0104 400 KFS 2009:20 Reglemente för Miljönämnden Östra Skaraborg (Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, senast ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (9) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 4 november 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

Reglemente för Kulturnämnden

Reglemente för Kulturnämnden Reglemente för Kulturnämnden Beslutat av kommunfullmäktige den 2015-06-17 Kulturnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt 1 i enlighet med de styrdokument som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Läs mer

december 2015, 15.00 1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 BUN 15/96 2 Barnomsorgskön BUN 15/23

december 2015, 15.00 1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 BUN 15/96 2 Barnomsorgskön BUN 15/23 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-09 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 FÖREDRAGNINGSLISTA december 2015, 15.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare Godkännande

Läs mer

Utöver. p ersättare. vuxna. musikskolan år. barn- och. kommun

Utöver. p ersättare. vuxna. musikskolan år. barn- och. kommun Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 34 Reglementee för barn- och utbildningsnämndenn i Sävsjö kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller dettaa reglemente. Kommunfullmäktige

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag Torshälla stads nämnd Kallelse och föredragningslista 2016-09-30 1 (5) Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2016, klockan 13.00 Plats Stora konferensrummet, Brogatan 13 Ledamöter Ersättare Förvaltning 1.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Aktuell betygsstatistik åk 6... 3 2 Aktuell betygsstatistik åk 7-9... 4 3 Ekonomisk månadsrapport... 5 4 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00 1 (6) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 24 mars 2009 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Andreas Porswald (MP),

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet.

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. -1-2015 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 2

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun

Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Kommunfullmäktige 2014-12-15 xx Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:508-003 Ersätter: Ansvarig: för socialnämnden i Strängnäs kommun beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER

REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER 2011:30 REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER Antaget av kommunfullmäktige i Tidaholm 2010-12-13 att gälla från och med 2011-01-01. Ändring antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31.

Läs mer

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 81 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 2 2. Värdegrund... 2 Politisk utgångspunkt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för funktionshindrade Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Carl-Johan Norström Sammanträdesdatum 27 mars 2013 Plats och tid A287, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer