Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Del 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Onsdagen den 10 juni 2015 Tid och plats: Astrakanen kl OBS tiden! Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop Sidnr 1. Val av justeringsperson KS 3 2. Godkännande av dagordningen KS 4 3. Delgivningar kommunstyrelsen 2015 KS Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2015 KS Beslutsloggar kommunstyrelsen 2015 Linda Wahlström KS Informationsärenden kommunstyrelsen 2015 KS A) Återkoppling röda markeringar i uppföljning av intern kontroll Skriftlig information från Johan Lindén. B) Lägesrapport aktivitetshuset. Monica Ehnberg och Henrik Andersson. C) HR-servicecenter. (Information i april varje år). HR-chef Marianne Malm. D) Uppdatering kring arbetet med CEMR-deklarationen. Skriflig information från HR-specialist Anna Höckert. E) Pågatågstrafik i Båstads kommun från och med Kommunchef Katarina Pelin. 7. Avsiktsförklaring - Ny friidrottsanläggning vid Örebäcksvallen i Båstad Sven-Inge Granlund KF Tillköp av trafik från Skånetrafiken, Torekov-Rammsjö-Båstad Andreas Jansson KS Revisionsrapport - Granskning av fastighetsunderhållet Sven-Inge Granlund KS Brandskyddsdokumentation för tunnelprojektet Anders Nilsson KS Offentlig utsmyckning av stationsområdena i Båstad och Förslöv Helene Steinlein KS Namnsättning av Inre Kustvägen (Kompletteras med underlag senare) 13. Namnsättning av stationstorget vid Båstad nya station (Kompletteras med underlag senare) Helene Steinlein KS -- Helene Steinlein KS --

2 Båstads kommun Datum Sida 2(2) Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Sidnr 14. Namnsättning av busslinga vid Stationstorget vid Båstad nya station (Kompletteras med underlag senare) Helene Steinlein KS Skrivelse från Båstadhem angående byggnation av Malens Trygghetsboende i Båstad 16. Skrivelse från Båstadhem angående kommunens förhållningssätt till projekt där Båstadhem förväntas vara part 17. Reducering/förändring av 2015-års investerings- och exploateringsutgifter Johan Lindén KF Johan Lindén KF Johan Lindén KF Budgetuppföljning Johan Lindén/ Christel Crespin 19. Nya avgiftsnivåer för maxtaxa Catrin Nordstedt/ Birgitte Dahlin KS KF Begäran om tilläggsanslag till vård och omsorgsnämnden Johan Lindén KF Årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet Medelpunkten Johan Lindén KF Sammanställning - Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Motion om att kommunens åkerfastighet i Östra Karup, beteckning 24:1, upplåts för produktion av jordbruksprodukter Katarina Pelin KS Brita Jervidalo Jensen KF Motion Demenssjuksköterska Monica Ehnberg KF Motion - Djur i vård och omsorg Monica Ehnberg KF Motion om att säga upp avtal om asylmottagning Patrik Sumner KF Medborgarförslag - Simhall i kommunen Mia Lundström KF Sammanställning av program för ny fördjupad översiktplan Norrviken-Kattvik Magnus Sjeldrup KF Överklagandeskrift - Förslag till avgränsning av utökat/utvidgat strandskyddsområde (Norrviken-Kattvik) Ärenden där allmänheten inte har närvarorätt: Carl-Magnus Billström/ Lisa Rönnberg KF Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstad hamn AB) Emma Johansson KS Detaljplan för Eskilstorp 5:6 Henrik Eliasson KS Detaljplan för Hemmeslöv 5:7 (Stationsområdet i centrala Båstad) Emma Johansson KS Hemställan till kommunstyrelsen gällande detaljplaneläggning inom Kattvik-Troentorp (Kompletteras med underlag senare) Lisa Rönnberg KS Båstad den 3 juni 2015 Bo Wendt ordförande Linda Wahlström Sekreterare

3 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ärende: 1 KS Val av justeringsperson Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Till att justera dagens protokoll utses Carolin Gräbner (SD) 2. Till ersättare för justeringspersonen utses Katarina Toremalm (MP). 3. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad tisdagen den 16 juni 2015 kl Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 3

4 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 4 Kommunstyrelsen Ärende: 2 KS Godkännande av dagordningen Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Dagordningen godkänns. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 4

5 lnj BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 5 Ärende: 3 KS Delgivningar 1. Protokoll från Båstadhem nr 3 och nr 4, Dnr. KS / Protokoll från Skåne Nordväst, samarbetskommitten Dnr. KS / Inkommen och besvarad synpunkt. Dnr. KS / Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 5

6 6 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrel!en Dn~~... ~~.~.$..~'\_\::)"5.. '-\_ ~~ BÅSTADHEM PROTOKOLLnr fört vid sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB torsdagen den 23 april Tid och plats: Närvarande styrelseledamöter: Övriga närvarande: Se krete rare: kl , Båstadhem AB Jan Ahlström(M) lb Nilsson (C) Mona Källbäck (M) Hans Grönkvist (BP) Allan Sunnergren (MP) Jan Ohlsson (M) Irene Ebbesson (S), tjg Robert Falk, vd Båstadhem AB Lisbeth Nilsson, ekonomichef Båstad hem AB Ursula Lindblom, ekonomiassistent Båstadhem AB 22 Sammanträdets öppnande Sammanträdet öppnades av ordförande Jan Ahlström som hälsade alla välkomna. 23 Val av justerare Protokollet skall justeras av Irene Ebbesson. Beslutades att protokollsjustering sker kl 9.00 torsdag 30 april på Båstadhems kontor. 24 Fastställande av dagordning Utskickad dagordning fastställdes. Beslut: 25 Föregående protokoll Inga anmärkningar. 1. Protokollet lades till handlingarna. 26 VD-rapporter Malens Trygghetsboende - nuläge Upphandling av byggentreprenad för 43 lägenheter är i full gång och i nuläget finns över 20 intresserade byggföretag. Sista dag för anbud Byggstart troligen i november 2015 med inflytt första kvartalet

7 7 Beslut: Beslut: Beslut: Brf Örebäcksparken - årsstämma 19 maj Robert Falk, Jan Ahlström och lb Nilsson lämnar styrelsen för Brf Örebäcksparken vid årsstämman. Avtalet om teknisk förvaltning upphör vid årsskiftet och avtalet om ekonomisk förvaltning upphör så fort det är möjligt. Försäljning av Båstads station Ägaren vill att Båstad hem avbryter försäljningen med anledning av att man ligger i förhandling om att förvärva Trafikverkets mark i direkt anslutning till gamla spåret. Man kommer även att se över detaljplanen. Båstadhem vill göra en bytesaffär med ägaren och har informerat Per Sellden som ska återkomma för ägarens räkning. 1. Styrelsen ger Robert Falk i uppdrag att genomföra bytesaffär. Bjärehemmet - Annex-husen Av de hyresgäster som är berörda av rivningen har i dagsläget fyra fått nya lägenheter. Lekmannarevisionens granskning av inköpsavtal Det lekmannarevisorerna föreslår ska Båstad hem AB fullfölja. 1. Ny upphandlingspolicy och attestliggare tas fram till junimötet. Ny bolagsrevision upphandlas genom internrevisionens försorg Det upphandlade avtalet med KPMG går ut Då ny revisor inte har upphandlats föreslår Robert Falk att nu gällande avtal förlänges. 1. Styrelsen ger Robert Falk i uppdrag att förlänga avtalet ett år till. Förhandling med Fastighetsanställdas Förbund om snö-jour och grönyteskötsel Fastighetsanställdas Förbund godkänner att Båstadhem avslutar med snö-jour för fastighetsskötarna vid nästa vintersäsong, samt att grönyteskötseln i Båstad och Östra Karup tas om hand av en entreprenör, Hallandsåsens Växtbutik AB, dock inte gräsklippning. SHK- närvärmefrågan SHK ska innan maj månads utgång komma med förslag till avtal. Robert Falk kommer att presentera detta på juni-mötet. 27 Ekonomichef-rapporter Lisbeth Nilsson redovisade resultatet för första kvartalet jämfört med budget. Finansrapport följer antagen policy. Båstad hems finansiella rådgivare, AGL, deltar på augustimötet med en kort utbildning. Beslut: 28 Övrigt Hans Grönkvist ställde en fråga vad gäller bostadsköns utveckling. Vad gör att den växer? Boende i kommunen eller från övriga Sverige? 1. Robert Falk ska presentera uppdaterad kösituation som mailas ut tillsammans med protokollet. 7

8 8 29 Sammanträdet avslutas Ordförande Jan Ahlström tackade hela styrelsen för ett bra samarbete under den tid han varit ordförande i Båstadhem AB. Ett särskilt tack riktade han med överlämnade av blommor till de avgående ledamöterna Mona Källbäck och Jan Ohlsson varpå han förklarade sammanträdet avslutat. Båstad G:~::,e; Ordförande ~ v1,1u-ej-hlrene Ebbesson Juste rare Ursula Lindblom Sekreterare 8

9 Unika köande 2371 Från kommunen Intresse anmälningar valt intervall Antal Båstad 379 Förslöv 366 Grevie 86 Torekov 71 Västra Karup 10 östra Karup 15 Total 927 Nyregistrerade vid valt intervall Antal övrig ålder 2 Total 326 9

10 BÅSTADS KOMMUN l<ommunsryrelsen Dnr.\.~~... S)~... ~~.. ~~ S- ~~'\:) 10 -('sastadhem PROTOKOLLnr fört vid sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB torsdagen den 23 april Tid och plats: Närvarande styrelseledamöter: Övriga närvarande: Sekreterare: kl , Båstadhem AB Hans Grönkvist (BP) Kjell Andersson (BP) lb Nilsson (C) Allan Sunnergren (MP Torgny Brenton (M) Inge Henriksson (BP), ej tjg Erik Helbl (BP), ej tjg Sven-Olof Bengtsson (FP), tjg Irene Ebbesson (S), tjg Robert Falk, vd Båstadhem AB Ursula Lindblom, ekonomiassistent Båstadhem AB 30 Sammanträdets öppnande Sammanträdet öppnades av ordförande Hans Grönkvist som hälsade alla välkomna. 31 Val av justerare Protokollet skall justeras av lb Nilsson. 32 Fastställande av dagordning Utskickad dagordning fastställdes. Beslut: 33 Styrelsens konstituerande Hans Grönkvist föredrog vilka ordinarie styrelseledamöter och suppleanter som från och med idag ingår i Båstadhem AB :s styrelse enligt Kommunfullmäktiges beslut. 1. Styrelsen beslöt konstituera sig i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Beslut: 34 Firmatecknare Hans Grön kvist konstaterade att beslut om firmateckning och gällande bolagsordning föreskriver att firma tecknas av: Styrelsen Robert Falk i löpande förvaltning 1. Styrelsen beslöt att löpande förvaltning får ej överstiga 125 tkr eller i övrigt är av större betydelse. 10

11 11 Beslut: 35 Arbetsordning/Styrelse- och VD-instruktion Hans Grönkvist konstaterade att nu gällande arbetsordning antogs på styrelsens decembermöte 2014 och att den föreslås att fortsätta gälla i nuvarande skick. Alla i styrelsen ombads dock att läsa igenom och till juni-sammanträdet fundera på om det ska göras några förändringar. 1. Styrelsen beslöt behålla gällande Arbetsordning/Styrelse- och VD-instruktion samt bifoga den till protokollet. Beslut: 3 6 Övriga frågor Hans Grönkvist tog upp frågan om att göra en ny Strategi- och handlingsplan. Torgny Brenton föreslog att man tittar på den som gäller nu och reviderar, istället för att göra en helt ny. 1. Styrelsen beslöt att Strategi- och handlingsplanen bifogas till protokollet och beslut tas under juni-mötet. 37 Sammanträdet avslutas Ordförande Hans Grönkvist förklarade sammanträdet avslutat. Båstad Hans Grönkvist Ordförande lb Nilsson Juste rare Ursula Lindblom Sekreterare 11

12 12 STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN för BÅSTAD HEM Förslag upprättat av Ordförande Jan Ahlström för antagande 9 juni

13 13 UTVECKLINGSPLAN FÖR BÅSTADHEM AB SAMT STRATEGISKA MÅL Strategi i sammandrag för Båstadhem mandatperioden Ny lagstiftning ökar kraven på Båstadhem att uppträda kommersiellt samt helt arbeta på kommersiella och marknadens villkor Ny lagstiftning för de allmännyttiga bostadsbolagen per kräver att dessa skall arbeta på marknadsmässiga villkor; Ägaren kommunen kan och får inte subventionera sitt bostads bolag ifråga om villkor för finansiering eller värdeöverföring till detsamma. Vinstutdelning från bostads bolaget på aktiekapital samt eventuell apportegendom kan ske men maximeras till 50% av vinsten för föregående verksamhetsår. Ägarens målsättning & förväntningar Mot bakgrund av den nya lagstiftningen samt ett utökat förvaltningsuppdrag har Båstadhem erhållit ett Nytt Ägardirektiv under april 2011; Nytt Ägardirektiv ger ökat ansvar och breddat mandat för Båstadhem ; Ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmämiyttigt syfte främja kommunens försörjning av bostäder, inklusive äldrebostäder. Detta skall ske genom att bolaget genom aktiv förvaltning ; förvärvar, avyttrar, äger, bebygger och förvaltar bostadsfastigheter. Bolaget skall härvid beakta, bl.a möjligheterna att genomföra försäljningar och byggnadsprojekt avseende annat än hyresrätter som ett led i att finansiera hyresrättsproduktion. Bolaget har även att, på uppdrag av kommunen, förvalta kommunens fastigheter. Detta uppdrag redovisas i detalj i ett förvaltningsavtal. Bolagets verksamhet ska bedrivas med vinstsyfte enligt affärsmässiga principer Ägarens förväntningar blir Båstadhems målsättning för de kommande 4 åren; Bakgrund ; Tillgången på bostäder i Båstad Kommun utgör idag en begränsande faktor för ökad inflyttning och därmed förbättrat skatteunderlag för upprätthållande av välfärd och en god kommunal ekonomi. Ägarens förväntningar på Båstadhem blir Bolagets målsättningar under kommande mandatperiod ; Förväntningar uppdelas i 1. Politiska relaterade till ägaren samt 2. Hyresgästernas förväntningar relaterade till bolagets kunder I hyresgäster. 13

14 14 1. Politiskt relaterad målsättning i Båstads kommun samt enligt gällande lag för SABO-företag; Bolaget skall främja kommunens försörjning av bostäder, inklusive äldrebostäder, vilket förtydligas genom ett mål om att producera i genomsnitt 30 lägenheter per år under perioden Detta innebär ett offensivt tänkande vad gäller nyproduktion. Bolaget skall förvalta kommunens fastigheter. Detta innebär att skapa en effektiv och hållbar fastighetsförvaltningsorganisation som genom effektivitet och kompetens skapar ett mervärde för kommunen genom att reducera kostnaderna för uppdraget. Bolaget skall bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer, vilket innebär att bolaget skall granska och utveckla hela och delar av fastighetsbeståndet så att det långsiktigt ger en god avkastning. Nybyggnation skall ske på platser där önskad avkastning på sikt kan nås och olönsamma bestånd avyttras. Bolaget skall vid upplåning av kapital utnyttja den säkerhet som en kommunal borgen innebär och dessutom betala en marknadsmässig borgensavgift. Bolaget äger dock rätt att nyttja befintliga pantbrev som säkerhet för byggkreditiv isamband med byggnation. Bolagets ägare, Båstads kommun, förväntar sig att den genomsnittliga direktavkastningen motsvarar 4%. Detta innebär att bolaget successivt måste öka lönsamheten, vilket innebär fortsatt kostnadspress och marknadsmässigt ökande hyror. Vad betyder ett avkastningskrav om 4%.? A vkastningskrav definieras som Rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till marknadsvärde på fastigheterna. Detta innebär för 2010 enligt bokslut; ( R) ( A) = = 3,65 % ( MV) R= Rörelseresultat A= Avskrivningar MV= Marknadsvärde enligt extern värdering Av rörelseresultatet 2010 var det 3,3 msek redovisat som ett extraordinärt resultat, varav reavinst vid försäljning av fastighet 1,8 MSEK samt korrigering av momsuttag 1,5 msek, vilket ger ett verkligt Rörelseresultat före avskrivning om 20,8 MSEK. Detta ger en verklig justerad avkastning om 3,15 %, vilket understiger målsättningen 4.0%. Till följd av ökande kostnader och stigande räntor samt begränsade möjligheter att kompensera detta med hyreshöjningar förväntas avkastningskravet ej kunna uppnås, de kommande åren för såvitt inte reavinst på försäljning av fastigheter inkluderas i beräkningsunderlaget. 14

15 15 2. Hyresgästernas I våra kunders förväntningar relaterad till boende och bostadssökande; I enlighet med ägardirektiven bör verksamheten drivas så att Båstadhem AB blir en föregångare i fråga om: Trygghet i boendet Boinflytande för hyresgästerna Tillgänglighet för rörelsehindrade Omvandling till ett ekologiskt hållbart samhälle Matverkande av segregation Vid hyressättning skall hänsyn tagas till: Bostadsområdets geografiska belägenhet och attraktivitet Bostadsområdets och lägenhetens standard Bostadsområdets närservice och närmiljö Fastighetens I Lägenhetens standard Lägenhetens storlek Då nuvarande hyror i huvudsak är satta utifrån framkalkylerad hyra vid inflyttningstillfället kan stora differenser uppstå. Omfördelningen, som påbörjats år 2000, sker stegvis och i samråd med Hyresgästföreningens representanter. Ett hyresdifferentierings-projekt pågår i samverkan med Hyresgästföreningen, med målsättning att särskilt öka hyresintäktema på de mest attraktiva fastigheterna så att dessa erhåller en marknadsmässig hyresnivå. Information Internet Båstadhem har en hemsida på internet ( ) Allmän information Skyltning Lokaltidningen och NST. Årlig info-träff med ledningen arrangeras för hyresgäster och och medborgare samt förtroendevalda i KF/ KS inbjudes. Båstadhemskontor i Båstad är väl skyltat. Båstadhems fastigheter är försedda med emblem. Båstadhems personal bär enhetlig klädsel försedda med Båstadhems logotyp. Båstadhems logotyp ska användas i så många sammanhang som möjligt 15

16 16 Sammanfattning Båstadhems Handlingsplan i huvuddrag perioden ; Båstadhems uppdrag och syfte ; Bolaget skall förbättra bostadsförsörjningen i kommunen syftande till ökad inflyttning och därmed förbättrat skatteunderlag.. Bolaget skall svara för den kommunala bostadsförsörjningen, vilken finns reglerad i riksdagsbeslut, innebärande att varje kommun ålägges ett ansvar att sörja för sina medborgare. Bolagets verksamhet skall enligt lag vara vinstdrivande och bedrivas på kommersiella grunder. Bolagets skall ha en effektiv fastighetsförvaltning och driftsorganisation. Målsättning ; att i egen regi och I eller tillsammans med samarbetspartner i genomsnitt färdigställa 30 nya lägenheter per år under en 10-årsperiod; Ovanstående innebär en byggnation till ett årligt värde om ca msek, vilket för 3 års-perioden 201i-2014 ger ca msek att finansiera. Definitionen av "färdigställda lägenheter" skall även ta hänsyn till större ombyggnadsprojekt vilka skall inräknas i begreppet " färdigställda nya lägenheter ". Det har betydelse för graden av möjlighet till måluppfyllnad för Båstadhem, om ex Skogslidens planerade ombyggnad som ger 46 nya lägenheter enligt fastställda normer, men samtidigt utgår befintliga 60 rum ur statistiken. Vidare finns det en tidsmässig aspekt då målsättningen bygger på "färdigställda lägenheter" och således ej tar in nedlagd tid och resurser för att få fram "planerade, projekterade eller påbörjade" i en statistik vid mått på måluppfyllnad för Båstadhem. Vid aktuell genomgång av intern statistik visar det sig att de 60 rummen på Skogsliden ej är medräknade, i Båstadhems officiella statisitik om innehav av totalt 979 lägenheter. Orsaken är att Skogsliden räknas som en (1) enhet genom en blockförhyrning till Båstads kommun på 7190 m2. Antalet nybyggda Färdigställda lägenheter för perioden enligt denna Handlingsplan beräknas till 182 lägenheter vilket är väl i linje med ägarens önskemål. Även om vi avräknar Skogslidens ombyggnad ( 46 lgh) och planerade bostadsrätter på Pershögterassen ( 30), planeras det för = 106 nya hyresrätter; dvs ca 26 färdigställda hyresrätter i genomsnitt per år för perioden För perioden blir det 135 lgh på 5 år, dvs ett snitt 33 lgh per år, Skogsliden och Pershögsterassen ej medräknat. Denna Strategi- och Handlingsplan bedöms således leva upp till den målsättning som anges i det av Kommunfullmäktige beslutade Ägardirektivet. Hur skall det gå till? Bolaget strävar efter att under perioden genomföra en omstrukturering och utveckling av fastighetsbeståndet. Detta innebär konkret ; Båstadhem skall mot bakgrund av förväntat svag resultatutveckling kommande år, analysera lönsamheten i hela fastighets beståndet samt under hösten 2011 antaga ett resultatförbättringsprogram baserat på genomförd ekonomisk analys. 16

17 17 Båstadhem uppnår en rationell fastighetsförvaltning genom att kritisk massa finns i drift och förvaltning. Spridda mindre bestånd med enstaka fastigheter skall i konsekvens med detta avyttras. Selektiv försäljning av objekt I delbestånd med syfte att få en effektivare drift samt erhålla egen kapitalinsats till ökad nybyggnation av hyresrätter och samtidigt stärka bolagets ekonomiska ställning. Satsning på ökad andel byggnation av hyresrätter, samt att även övriga upplåtelseformer ges utrymme i kommande nya projekt. Prisvärt "instegsboende", med rätt anpassad standard, för unga och barnfamiljer ges prioritet under mandatperioden. Valfrihet för inflyttande och boende i Båstad skall eftersträvas genom tillgång till olika upplåtelseformer. Ökad samverkan i nybyggnadsprojekt tillsammans med externa partners vilket medger ökat nybyggande samt förbättrad bostadsförsörjning. Vi välkomnar konkurrens samt nya impulser och serviceutveckling för de boende i Båstad kommun. Möjligheten att köpa färdiga projektideer där färdiga referenser finns kan pressa ner projekterings-, ritnings- och byggkostnader. Båstadhem skall utnyttja den egna personalens erfarenheter och kunskaper vad gäller materialval och skötselfrågor i samband med nya byggprojekt, med syfte att positivt påverka framtida underhållskostnader och driftsekonomi. Båstadhem skall aktivt deltaga i byggprojekt där avsikten inte är egen förvaltning utan där byggnation sker för vidareförsäljning på kommersiella villkor. Syftet blir avyttring av ett lönsamt byggprojekt som skall ge Båstadhem en egen kapitalinsats till ökad nybyggnation av ex. hyresrätter för egen förvaltning. " ' Båstadhem skall gen:om utbildning och nyrekrytering öka den egna organisationens kompetens och resurser avseende fastighetsförvaltning, inte minst mot bakgrund av det tillkommande Förvaltningsavtalet avseende kommunens fastigheter. Båstadhem skall under 2011 se över sin organisation mot ovanstående bakgrund. Öka hyresdifferentieringen inom beståndet. Bolagets resultat behöver stärkas samtidigt som det även skall kunna vara billigt att bo hos Båstadhem. Justeringar skall och måste göras så att Båstadhem erhåller en marknadsmässig hyresnivå på extra attraktivt och efterfrågat boende. Våra prioriteringar 2011; Omgående analysera lönsamheten i fastighetsbeståndet samt snarast ta beslut om resultatförbättrande åtgärder inom ramen för ett faställt resultatförbättringsprogram vilket skall fastställas av styrelsen vid motet den 25 augusti Omgående inventera förtätningsmöjlighet för snabbt igångsättande av nya projekt för nybyggnation i centralorten. Omgående projektera och upphandla Korröds-projektet vilket avser en byggnation av 16 hyresrätter med planerad byggstart

18 18 Omgående projektera och upphandla Slammarp-projektet i Förslöv vilket avser 32 hyresrätter med planerad byggstart 2011/2012. Omgående utreda igångsättning av ett Projekt Trygghetsboende på Vårliden vilket skall prioriteras under 2011, då det såväl finns stort intresse för detta samt är ekonomiskt fördelaktigt att starta upp innevarande år pga statsbidrag. Projektet avser nybyggnad av ca 40 hyreslägenheter. Under 2011 fullfölja projektering och ombyggnation av Skogsliden om 46 lägenheter enligt uppdrag från Båstads kommun, med planerad byggstart 2011 I Hela projektet klart 2012/2013. Under år 2011 påbörja planering och projektering av byggande av ett prisvärt instegs-boende för studerande, ungdomar och barnfamiljer i centralorten. Lämplig plats ; finns i anslutning till " Panncentralen " vid Vår liden, med syfte att öka ungdomars och barnfamilj ers tillgång till prisvärt och anpassat boende, genom erbjudande av god standard. Under 2011 tillsammans med extern samarbetspartner påbörja planering och projektering av centralt belägna bostadsrätter avsedda för vidare försäljning. Projektet omfattar 30 bostadsrätter med placering Tarravägen, med arbetsnamn Projekt "Pershögsterassen ". Genom att Båstadhem arbetar i egen regi och /eller i samverkan med annan /andra aktörer skall takten i nybyggnation kunna påverkas positivt under kommande år. Ideer för att sänka byggkostnaden per m2 färdigproducerad hyreslägenhet skall alltid tagas med vid bedömning av nya projekt; Var passar det att bygga ytterligare en våning på höjden?, Var finns det lämplig och tillgänglig mark för nybyggnation? Båstadhem skall medverka till att boende och kringmiljö på Båstadhems nybyggnation anpassas till barnfamiljer; t. ex att en attraktiv ute-miljö och lekplatser anordnas därför. För förhållandevis små pengar kan Båstadhem och Båstads kommun synbarligen visa att vi prioriterar att vara en barnvänlig kommun för inflyttning och boende.( Inspiration kan erhållas från Malta; kommer att visas i separat bild-dokumentation ). Öppenhet för nytänkande om ökat boinflytande samt möjlighet till ökad egeninsats från de boende skall utvärderas. En organisationsöversyn skall göras under Detta grundas bl.a i behovet av att få en bra integration av personal från Båstad kommun och Butab med anledning av ett utökat förvaltningsuppdrag för bolaget, samt att driftsorganisationen organiseras så att ökad självständighet och personligt ansvar i jobbet kan erbjudas och att därmed utveckling i arbetet ges bolagets anställda. Båstadhem vill att en utredning göres huruvida bolaget skall fortsätta vara energileverantör. Detta bör snarast utredas i samverkan med ägaren Båstad kommun. Måhända kan detta bli ett lämpligt Berednings-uppdrag i kommunen under

19 19 Båstadhems marknad & strategi; Vad gäller idag? Marknadens storlek, utveckling och efterfrågan Efterfrågan på boende via Båstadhem ser ut enligt följande ; Bostadskön består idag ( april 2011 ) av f n 1253 personer. Av dessa bor 55% i Båstad kommun, 34% i annan kommun, 11 % bor redan hos Båstadhem men vill byta bostad. Fördelningsprincipen är att längst kötid erhåller bostad först. Vakansgraden var under 2010 under 1 %. Störst efterfrågan finns i ålderskategorin år ( 300 av 1050), följt av ålderskategorin ( 225 av 1050 ). Övriga åldersintervall relativt jämt fördelat med undantag för år ( 100 av 1050 ). Av de 1253 i bostadskö önskar 665 bostad i Båstad; 213 i Förslöv; 154 i Grevie, 153 i Torekov; 81 i Västra Karup samt 60 i Östra Karup. Båstadhems uppfattning är att det finns ett efterfrågetryck mot Båstad centralort samt Förslöv och Grevie. En priskänslighet märks idag då lägenheter även med bra läge i centralorten kan vara svåra att hyra ut, pga hyresnivån; ex kv Argus där hyresnivån idag är 1221 sek I m2 och år. Detta trots en tillsynes lång bostadskö. Bostadskön som Båstadhem idag har är ett trubbigt vapen att avgöra efterfrågan på nybyggda lägenheter, där hyran uppgår till nivån sek I m2. En fördjupad analys av hur efterfrågan ser ut på bostäder krävs, där hänsyn även tages till betalningsförmåga och betalningsvilja. Att efterfrågan finns på billigt boende är ställt utom allt tvivel. Projekt inriktade på billigt "instegs boende" speciellt för yngre och barnfamiljer torde vara det säkra sättet att möta efterfrågan på prisvärt boende. Nybyggnadsprojekt för igångsättning och I eller planering I projektering; Under de kommande 5-10 åren förväntas antalet invånare i Båstad Kommun växa från nuvarande till (netto-ökning 100 inflyttande per år) enligt kommunledningens planer. Den andel av boendet som Båstadhem förväntas kunna täcka genom nybyggnation i egen regi samt i samverkan med annan aktör i gemensamt projekt I bolag förväntas uppgå till 30 Färdigställda lägenheter per år - i genomsnitt över en 10 års period. ; (Projekterat I Igångsatt I Färdigställt produktion av antal lägenheter). År Antal lgh Antal invånare 2010 p 4 I 0 F P= Projekteras; I= Igångsatta; F= Färdigställda 4= Bivägen; 16 = Korröd; 30= Slammarp samt Planerat; 40 = Vårliden Trygghets boende 30~ Bostadsrätter Pershögsterassen, 46= Skogsliden helt klart, 16= "Instegs boende" för yngre Båstadhem har idag ett ansvar för kommunens äldreboenden, genom att vara ägare samt förvaltare av desamma. Ett Berednings-uppdrag att se över den framtida strukturen och behovet av bl.a äldreboenden och trygghets boenden framöver har igångsatts.. Detta kommer att få konsekvenser för Båstadhem. Den planering som Båstadhem idag har baseras på den bedömning vi idag har från högste ansvarig tjänsteman i kommunen 19

20 20 Vi förutser således baserat på Susanne He1ttings utsago ett framtida behov av utbyggnad av kommunala äldreboende till en struktur 4 x 40 platser, dvs att optimal verksamhet driftskostnadsmässigt och logistiskt, omfattar 4 äldreboenden med minst 40 platser vardera dvs, 4 x 40 =160 platser. En utbyggnad av Almgården till 40 platser (innebär+ 12 lgh) samt nybyggnad i Förslöv om 40 platser. En konsekvens blir att förutsättningarna för en avyttring av Bjärehemmet i Västra Karup till extern aktör måste utredas av Båstadhem, parallellt med att Beredningsarbete bedrives om möjlig framtida struktur på kommunens egna äldreboenden. Båstadhem efterlyser en långsiktig prognos samt ställningstagande för kommunens egenägda äldreboenden. I avvaktan på detta baseras vårt handlande idag på de idag gällande förutsättningarna. Förslöv Ev nybyggnation kan ge 40 platser i Förslöv. Ängahällans framtid skall utredas. Båstad Öka antalet byggbara tomter genom att tillsammans med kommunen inventera möjlighet till förtätning samt därefter snarast detaljplanlägga och bygga inom centralorten Båstad. Där detaljplan ej krävs skall igångsättning omgående påskyndas. En flytt utav Statoil-macken till infart ÖstraKarup I Nya Hemmeslöv skapar nya bostadsmöjligheter centralt, vilket kan ge Båstadhem byggmöjligheter för nya centrala bostäder. En kontakt med fastighetsägaren skall tagas för att bedöma realismen i detta. Skogsliden vård- och omsorgsboende projekteras och utbygges snarast till 46 lägenheter i Båstads Centralort Grevie Almgården utökas från 28 till 40 platser för att skapa en rationell enhet. Avyttra N9 samt Gamla bilblioteket i "paketerad form" till extern köpare (säljes via BUTAB) Torekov Förtätning av K v. Tyfonen 1; Torekov ( fd Förskolan Fiske byn). Båtsmans gårdens framtid skall utredas ( 8 lgh ). Båstadhems förvaltningsobjekt Hamnplan 3 borde kunna avyttras (fastigheten äges av Båstads kommun idag). Västra Karup Bjärehemmet är idag ej optimalt ur drifts- och logistisk sypunlct. En framtida avyttring till annan extern aktör bör övervägas och utredas. Hemmeslöv Båstadhem medverkar aktivt i en inledande begränsad etapp om så finnes önskvärt. Båstadhem saknar resurser för att vara ledande aktör och projektansvarig. Båstadhem medverkar helst i en Etapp 2 pga av mycket hög belastning på organisationen under kommande år Östra Karup ; Åsliden behålles med sina 36 platser. Det nya detaljplanerade tilltänlcta bostadsområdet i Östra Karup kan bebyggas med hyresrätter. 20

21 21 Finansiering I ekonomi Båstadhem kan finansiera sin kommande nybyggnation av hyreslägenheter på tre sätt eller en kombination av dessa; 1. Nytt ägarkapital för att möta kreditgivares krav på egenfinansiering vid nybyggnation 2. Selektiv försäljning av delar av beståndet för att skapa finansiella resurser till egen kapitalinsats 3. Ökad andel delägda projekt som minskar kravet på egenfinansiering Av ovanstående tre alternativ bedöms selektiv försäljning samt fler samägda projekt som den väg Båstadhem skall gå, utöver den byggnation som sker i helt egen regi. Båstadhems upplåning sker regelmässigt med kommunal borgen för att optimera "koncernen Båstads kommuns resultat". För denna borgen betalas en borgensavgift så att Båstadhems upplåningskostnad alltid sker på marknadsmässiga grunder. Bolagets ekonomiska redovisning skall utvecklas med en förbättrad Objekts-redovisning, syftande till att beslutsunderlaget för kommande beslut om effektiviseringsåtgärder och omstrukturering av fastighets beståndet kan utvecklas och underbyggas. Ex. skall energibesparande investeringar med kort pay-off-tid prioriteras. Fastigheter vilka bedöms få starkt stigande underhållsbehov framöver skall utvärderas för eventuell avyttring. Genom att bygga bostadsrätter för försäljning kan finansiering av byggande av flera hyresrätter ske. Genom selektiv försäljning av delar av beståendet kunna finansiera byggande av flera hyresrätter, vilket göres genom att ett "paket" av lämpliga fastigheter avyttras till extern aktör. Genom försäljning av BUT ABs kommersiella industri & affärsfastigheter kunna finansiera byggande av flera hyresrätter: Innebärande avyttring av Jv9 samt Grevie gamla bilbliotek, Kv Hålarp 4:212, Kalkugnen i Båstad. Försäljningar skall av skatteskäl ske i "paketerad" form. Stationen i Båstad samt en fastighet i Förslöv uthyrd till Lindab behålles tills vidare i Butabs ägande. Frågan rörande fusion av Butab med moderbolaget Båstadhem skall före formellt beslut i styrelsen konsekvensbedömas, vad avser ex. merarbete ( koncernredovisning) om bolaget behålles samt å andra sidan kommersiella skäl för att behålla dotterbolaget, samt därvid även fusionens kostnader samt eventuella skattekonsekvenser. Utgångspunkten är att fusionera bolagen under 2011 av administrativa skäl. Bolagets finansiering och utdelning till ägaren Båstad kommun; Finansieringsbehov I omfattning Bolagets externa lånefinansiering skall ske på marknadsmässiga villkor, med nyttjande av kommunal borgen, för vilket det betalas en borgensavgift om f.n 0,25 % på lånat/borgat belopp Bolagets låneportfölj optimeras ur villkors- och risksynpunkt med hjälp av konsultbolaget Entropi rådgivande medverkan. Bolaget har för närvarande en låneportfölj om 418 MSEK där de största långivama idag är Kommun Invest och Handelsbanken samt där den genomsnittliga upplåningskostnaden är 2,66 % med en genomsnittlig löptid om 2, 11 år på hela lånestockens kapitalbindning. ( Siffror enligt Entropis sammanställning gällande i j a:nuari 2011 ). Avsikten är att borgens avgiften skall medverka till en marknadsmässig finansieringskostnad för Båstadhem, och inte utgöra en extra intäkt för kommunen. 21

22 22 Värderingsfrågor av enskilda fastigheter Bolaget, dess ledning, styrelse, revisorer och ägaren ställs inför beslut om fastställande av värderingen på bolagets fastigheter I fastighetsbestånd. Då det finns enskilda fastigheter där marknadsvärde understiger bokfört värde, måste frågan om behov av eventuell nedskrivning av fastighetsvärdet bedömas. Som exempel på denna problematik finns den byggnation som gjorts av Båstadhem för kommunens räkning, vad avser Asliden samt kommande renovering av I ombyggnation på Skogsliden. Asliden har ett marknadsvärde enligt utförd värderingsman ; 46 msek med ett bokfört värde om 49 msek. Vad avser Skogsliden är marknadsvärde 73,5 msek mot bokfört värde 84 msek. Märk då att detta är före tilltänkt kommande renovering I ombyggnad. Båstadhem kommer att se över grunderna för värderingen av bolagets fastigheter för att utröna de bakomliggande grunder som finns för värderingen, samt uppmärksamma ägaren på att det kan komma att uppstå nedskrivnings behov, speciellt vad avser värderingen av Skogliden. Baserat på nuvarande tillgängliga värdering, före ombyggnad, är nedskrivningsbehovet ca 10 msek. Sammantaget för hela fastighetsbeståndet uppgår dock det bedömda marknadsvärdet till ( 660 msek ) vilket överstiger bokfört värde ( 44 7 msek ) med 213 msek. I presenterat bokslut 2010 har Styrelsen och KPMG ansett att ovanstående ej behöver redovisas i extern årsredovisning. Frågeställningen har dock betydelse i Båstadhems relation till Båstad kommun, och avser då ex. kostnader för hyresgästanpassning som är hänförliga till hyresgästen Båstad kommuns behov. Dessa kostnader bäres nu av Båstadhem utan ett avtal om kompensation härför. Inför förestående ombyggnad av Skogsliden kommer frågeställningen att måste tagas upp. Frågan om möjlighet till uppskrivning av värdet på bolagets fastigheter har värderats tillsammans med bolagets revisor och bankförbindelse. Syftet skulle vara att visa en synligt högre soliditet, syftande till att bolagets ekonomsiska ställning därvid skulle stärkas. Baserat på den marknadsvärdering som nu är genomförd finns en värdemässig buffert tillföljd av att bokförda värden idag kraftigt understiger bedömda marknadsvärden. Ändå avråder såväl bank som revisor från en uppskrivning. Bolagets ställning blir i verkligheten inte bättre än vad den redan är, genom en ren bokföringstransaktion. Nackdelen med en uppskrivming är att, för det fall efter en uppskrivning skett, så skulle vid ett kommande nedskrivningsbehov, resultaträkningen direkt komma att drabbbas. En uppskrivning kommer det egna kapitalet tillgodo genom en höjd soliditet, medan en nedskrivning direkt belastar resultaträkningen. Kommunal borgen samt selektiv avyttring Bolaget har ett projekterat nybyggnadsprogram som omfattar 30 nybyggda lägenheter igenomsnitt per år motsvarande ett nybyggnadsvärde ca msek under kommande mandatperiod. För den händelse byggnation i Hemmeslöv infaller under planeringsperioden 2011.:2014 kan projektvolymen utökas ytterligare, kanske i nivån msek. Bolaget har idag en lånevolym om dryga 400 msek. Är det realistiskt att kommunen borgar för ytterligare 200 msek utan att det ställs anspråk på att Båstadhem skall självfinansiera en del av nybyggilationen genom försäljning av del av befintligt bestånd? Hur stora borgensåtaganden kan Båstad kommun ikläda sig? Vad accepterar kreditgivarna? Möjligheter att delfinansiera nybyggnation genom selektiv avyttring torde krävas framöver av skäl som har att göra med bolagets riskexponering samt försämrade resultat- och balansräkning vilka annars negativt påverkar bolaget. Båstadhem skall skapa resurser för nybyggnation genom selektiv försäljning av lämpliga fastigheter, baserade på genomförd ekonomisk analys av :framtida intäkter samt drift- och underhållskostnader samt inventering av andra affärsmöjligheter; ex byggande av bostadsrätter för vidare försäljning. En fortsättning på samägda projekt med extern aktör skall utvecklas vidare, med exängabyn i Förslöv som exempel. Beslut om ev försäljning skall grundas på en genomarbetad ekonomiska analys syftande till att stärka Bolagets finansiella ställning eller för att möjliggöra vinstgivande nybyggnation. 22

23 23 Som ett räkneexempel kan tas möjligheten att avyttra ett delbestånd som antas ha ett marknadsvärde om minst 55 msek, och är bokfört till 5 msek. Siffran enbart vald för att visa ett enkelt räkneexempel. En försäljning av detta bestånd skulle ge 55 msek likvida medel samt en rea-vinst om 50 msek. Dessa 50 msek kommer att minska behovet av belåning med 50 msek till en kalkylränta 5% dvs 2,5 msek lägre räntekostnad än om allt skulle lånas upp. En byggnation om 150 msek där 50 msek självfinansieras torde vara en rimlig relation mellan eget och lånat kapital. Är då en försäljning av ett del-bestånd av denna typ lönsam; svaret bli obetingat ll! på frågan eftersom årshyran enbart uppgår till 1 msek att jämföras med en ränteförlust om 2,5 msek. Således förlorar Båstadhem 1,5 msek årligen på att inte göra denna typ av affär. Vad händer om Båstadhem får obegränsad tillgång till kommunal borgen för kommande nybyggnation? Med största sannolikhet kommer bolagets kreditgivare att reagera negativt om det ej sker någon självfmansiering via Båstadhem eller via ägaren Båstads kommun, dvs nya friska pengar måste sättas in från ägaren för att upprätthålla en rimlig egeninsats i eget nytt byggande. Antag dock att borgen skulle räcka för kreditgivarna och att Båstadhem lånar upp ytterligare 150 msek, till en marknadsränta,säg 5%. Detta medför ytterligare räntekostnader om 7,5 msek. Mot bakgrund av Båstadhems resultatnivå år 2010 om+ 4,8 msek samt kommande underhålls-behov samt nu stigande marknadsräntor :finns ingen möjlighet att hålla den tilltänkta takten vad gäller nybyggnation baserat på vad bolaget ekonomiskt klarar av. En ökande ränta I ökad upplåningskostnad om + 1 % på bolagets upplåning om drygt 400 msek ger en resultatförsämring med drygt 4 msek bara på grund av ökande räntekostnad. I praktiken raderas bolagets positiva resultat ut. Realistiskt kommer Båstadhems resultatutveckling närmsta åren att vara mycket pressad. Vi ser framför oss negativa rörelseresultat som enbart kan uppvägas genom att realisationsvinster tages fram genom en selektiv avyttring av delar i fastighetsbeståndet. Utdelning till Ägaren Den utdelningspolicy som :finns antagen innebär att till ägaren utdelas årsvis ett belopp baserat på statslåneräntan för föregående år ( 2010 ) + 1 % av insatt kapital, att utbetalas efter fastställt och reviderat bokslut. För år 2010 innebär detta 3,76% av 4,0 msek = sek att utbetalas som utdelning till ägaren under Ägarsamråd Ägarsamråd med Båstads kommuns ledning skall ske 2 ggr per år. Organisation I Ledning/ Personal Ökad effektivitet genom en samlad fastighetsförvaltning i kommunen kan åstadkommas, med en förväntad besparingspotential om minst 1 msek i årliga kostnader för kommunen; allt annat lika. Båstadhem kommer att belastas av nya kostnader för övertagande av kommunens fastigheter, avseende krav på inrangering av fastigheter och personal, utveckling av administrativa system samt en ökade belastning på befintlig personal och ledning. Till följd av detta Förvaltningsuppdrag förväntas personalstyrkan behöva ökas i bolaget. 23

24 24 Under kommande år kommer behovet av tillförd kompetens samt utökad ledningskapacitet att uppstå till följd av kraftigt ökat antal projekt samt ett nytt större förvaltningsuppdrag för kommunen. Avsikten är att genom samverkan samt inhyrning av projektledningskompetens undvika att bygga upp en större fast stab av egenanställda. Nyckelkompetens skall dock finnas i egen regi som ex; att fylla behovet av ökad energieffektivitet genom investering i samt kompetens-tillförsel inom Styr -och Reglerteknik. Bolagets organisation skall ses över med anledning av det utökade större förvaltningsuppdraget. God integration och utvecklande samverkan skall uppnås i organisationen. Möjligheter att skapa en effektivare driftsorganisation är en målsättning som skall infrias. Samtidigt skall våra medarbetares möjlighet till personlig utveckling i jobbet tillvaratagas genom ökande grad av självständighet med personligt ansvarstagande i befattning och arbetsuppgifter. Inom bolaget tillämpas "farfars-principen" vid tillsättandet av nya medarbetare, innebärande att nännast högre chef först skall godkänna en tilltänkt ny medarbetare, innan formellt anställningsbeslut tas. Organisationen skall fastställas av styrelsen. Personal & Miljöpolicy Båstadhem skall sträva efter att vara en föregångare samt uppträda som föredöme vad gäller rollen som Arbetsgivare samt vara föregångare vad avser bedrivande av framsynt Miljövänlig verksamhet inom sitt verksamhetsområde. Bolagets Personal- och Miljöpolicy redovisas i separat dokumentation. I Personal-policy ingår även policy avseende krav på bl.a Jämställdhet, motverka sexuella trakassarier, drog och policy samt Arbetsmiljö i övrigt Extern kommunikation utökas Stort allmänt intresse finns via media för kommande byggnation och markutnyttjande i kommunen, samt på hur planer för kommunal markanvändning och fastighetsprojekt drives och utvecklas. Båstadhem har här en viktig roll att rätt informera om sin verksamhet och sina planer. Bolaget skall därför utöka den externa informationen kring sin verksamhet till såväl hyresgäster som kommunens medborgare. Med anledning av HD I NST;s höga hushållstäckning skall Ordf. I VD inbjuda till Press konferens dagen efter det att styrelsemöte avhållits, så att meddelande om eventuellt fattade beslut av allmänt intresse kan lämnas. Båstadhem skall aktivt medverka till att informera om kommunens och Båstadhems ansvar vad gäller bostadsförsörjningen, samt vad den nya lagen innebär. Informationen måste även ta sikte på att få fram budskapet att Båstadhem inte ensamt har kapacitet och resurser att svara för all nybyggnation och bostadsförsöijning i Båstad framöver, givet de expansionsplaner som finns i bl.a Hemmeslöv. Båstadhem skall behålla det öppna Info-möte om bolagets verksamhet som initierades föregående år, där inbjudan riktades till politiker ( KF-ledamöter ), våra hyresgäster och medborgare I allmänheten via annons i NST samt personlig direktinbjudan. Denna årliga informationsträff avhålles kvällstid. 24

25 25 Handlingsplan 2011 Nedanstående detaljerade Handlingsplan baseras på ovanstående redovisade " Våra prioriteringar 2011 ".Av affärsmässiga skäl kommer inte all information om pågående förhandlingar, offerter samt möjliga affärer att redovisas externt före det att Båstadhems styrelse tagit ställning. Båstadhems operativa målsättning Ökad byggnation under mandatperioden med syfte att få ökad inflyttning till kommunen - Samverkan med kommunen för att skapa byggbar mark genom förtätning, ( Hundestedsvägen, K v Bromsen 15 (Bivägen 6-10, bredvid Brandstation), Vår liden samt Torekov fd Förskolan Fiskebyn) företrädesvis i centralorten Båstad (inventering /projekt igångsättes för detta samt avstämning rörande aktuella detaljplaner för möjlig snar igångsättning) - Ökad detaljplanläggning ; nya byggbara tomter måste tas fram, bl.a Båstad centralort, samt Grevie och Västra Karup. - Ökad samverkan med andra aktörer för att öka takten i nybyggnation - Bygg billiga hyresrätter till barnfamiljer och ungdomar på hela Bjäre med god standard - Utveckla utemiljö- och lekplatser för barn- och barnfamiljer i anslutning till bostäder och offentlig plaster genom samprojekt med kommun och medborgare. - En mångfald upplåtelseformer bedöms medverka positivt för att nå ökad efterfrågan på nyproduktion av lägenheter ( hyresrätter, ägarlägenheter, kooperativa hyreslägenheter samt bostadsrätter ). - Aktivt bidraga till ökad rörlighet på bostadsmarknaden genom att skapa nya bostäder ( byggnationen av Ängabyn frigjorde 18 villor, varav 15 i Förslöv ). - Aktivt medverka till förverkligandet av Nya Hemmeslöv ( Båstadhem kan dock ej finansiellt eller projektledningsmässigt vara ledande aktör ). Båstadhem deltager i en begränsad etapp. - Aktivt medverka i utbyggnad av 3G, 4G och fiber inom eget lägenhetsbestånd Beslut att fatta 2011 ; Aktuella Projekt ; Antagande av ny Finans-policy. (Antogs vid Styrelsemötet den 28/ ) Genomförande av ekonomisk analys av hela fastighetsbeståndet samt Antagande av Resultatförbättrings program den 25 augusti Fusion med Butab undviker koncernförhållande (genom sammanslagning med Båstadhem före årsskiftet) 25

26 26 Pågående samt Eventuell I Kommande Nybyggnation; Pågående samt Eventuell Kommande Ombyggnation; Möjliga Förvärv; Möjliga Försäljningar Möjliga Mark.förvärv Specifikation över behov av nya Detaljplaner Eventuell Projektsamverkan I delägande i Projekt Ekonomi I Finansiering; Särredovisning av Båstadhem ABs enheter redovisas som Båstadhem I Butab I Kommun-fastigheter Båstadhem skall indela sin redovisning i dessa tre resultatenheter samt fördela ledningsorganisationens tids-, resurs-, och kostnadsanvändning på respektive enhet från och med 1 april 2011 då Förvaltningsavtalet med kommunen träder ikraft. Syftet att kunna särredovisa är extra viktigt för att i efterhand kunna visa Boende I Hyresgästförening att en konekt kostnadsfördelning skett på Båstadhems olika verksamhetsgrenar. Kostnadsredovisning avseende Förvaltningsavtalet med Båstad kommun; med specifikation av; Driftutgifter för löpande fastighetsförvaltning med I Budget I Utfall I Avvikelseanalys Investerings- och Underhålls kostnader med/ Budget I Utfall I Avvikelseanalys Organisation I Ledning I kompetens I Resurser Förvaltningsavtal med Båstad Kommun (Ett tillfälligt avtal tecknas gällande för 2011 ) Analys av resurser och kostnader för lnrangering och Omställning av verksamhet Tidsanvändning för Båstadhems personal på respektive resultatenhet Beslut att fatta ; Behov av Detaljplaner etc. Denna Utvecklings Plan I Strategiska dokument skall kunna fastställas av Båstadhems styrelse inom ramen för nya beslutade Ägardirektiv Båstadhems nya styrelse fastställer sin Utvecklingsplan I strategi för mandatperioden under våren 2011 med målsättning att beslut; tages vid styrelsemötet den 9 juni 2011 efter ordinarie stämma 28 april JA I

27 27 Arbetsordning för Båstadhem AB 2015 Denna arbetsordning, som upprättats av styrelsen i Båstadhem AB, har antagits Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagens och kommunallagens bestämmelser, bolagsordningen och av bolagsstämman utfärdade ägardirektiv. En översyn av arbetsordningen skall ske årligen, och antas på nytt vid styrelsens sista ordinarie sammanträde för respektive kalenderår, eller när styrelsen finner översynen påkallad. Arbetsordningen skall delges varje styrelseledamot och suppleant, bolagets VD samt revisor och lekmannarevisorer. Arsprogram 2015 Torsdag 26 febr. kl Torsdag 19 mars kl Torsdag 23 april kl Styrelsemöte Årsbokslut Nyckeltalsjämförelser Riksgenomsnitt - Båstadhem Styrelsekonferens Styrelsemöte Årsstämma Torsdag 11 juni kl Torsdag 20 augusti kl Torsdag 24 september kl Torsdag 22oktober kl Torsdag 10 december kl Styrelsemöte Båstadhems organisation Redovisning av anställningar Strategi- och handlingsplan Internkontroll Nyckeltalsjämförelser,riksgenomsnitt Båstadhem Styrelsemöte Styrelsemöte Delårsbokslut Styrelsemöte Finanspolicy Styrelsemöte Antagande av arbetsordning med årsprogram för

28 28 Styrelsens sammanträden: Vid första ordinarie årsstämma, året efter valår, skall styrelsen hålla konstituerande sammanträde. Därvid skall följande ärenden förekomma: Utseende av firmatecknare. Antal och datum för styrelsesammanträden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Vid ordinarie styrelsemöten skall följande ärenden behandlas: Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll Val av protokollsjusterare VD rapport avseende Pågående/planerade nybyggnationer Likviditetsrapport e Lånestock Budgetuppföljning Pågående underhållsarbeten o Övriga aktuella frågor Före 15 mars skall därutöver följande behandlas: e Godkännande av årsredovisning o Förslag till vinstdisposition e Genomgång av revisionsrapport Styrelsens ordförande skall senast fem dagar före styrelsesammanträdet kalla samtliga styrelseledamöter. Kännedomsexemplar, med samtliga handlingar, skall samtidigt sändas ut till suppleanter. Ledamot som är förhindrad närvara skall själv kalla suppleant. Styrelsens ordförande ansvarar för att det vid varje styrelsesammanträde förs protokoll. Av protokollet skall framgå: e Fattade beslut (med reservationer) o Underlag som kan antas ha varit av betydelse för beslutet Protokollet skall undertecknas av protokollföraren och justeras snarast möjligt efter upprättandet av ordföranden och justeringsman som utsetts vid sammanträdet. Protokollet utsändes till samtliga ledamöter och suppleanter genom mail då det är justerat. Protokollet skall tillställas kommunstyrelsen för kännedom. Ordförande vid styrelsesammanträden är ordföranden eller vid förfall för denne, vice ordföranden eller annan ledamot som ordföranden eller vice ordföranden utser. Styrelsesuppleant äger rätt att närvara vid sammanträde och uppbär då ersättning som ordinarie ledamot. Närvaro av suppleant skall antecknas i protokollet samt när denne trätt i ordinarie styrelseledamots ställe. 28

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Ägardirektiv för Älmhultsbostäder AB

Ägardirektiv för Älmhultsbostäder AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (6) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 90, Dnr 2013/161 003 Bolagsstämman 2013-10-24 Ägardirektiv för Älmhultsbostäder AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

Ägardirektiv. för Tranemobostäder AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Beslutade av kommunfullmäktige

Ägardirektiv. för Tranemobostäder AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Beslutade av kommunfullmäktige Dnr: KS/2016:103 Ägardirektiv för Tranemobostäder AB Organisationsnummer: 556449-1966 Tranemo kommun Beslutade av kommunfullmäktige 2016-03-21 28 1 (9) 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet Tranemobostäder

Läs mer

Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43

Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för verksamheten i Kumla Bostäder AB, nedan kallat

Läs mer

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 78 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Fredrik Lindquist (FL) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX.

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. Bolagsordning för AB Alingsåshem Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. 1 Firma /Kommentarer inför beredningen ges mellan / / / Bolagets firma är AB Alingsåshem 2 Säte Styrelsen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORASTRAND AB. ( g ä l l e r ä v e n f ö r e v e n t u e l l a d o t t e r b o l a g )

ÄGARDIREKTIV FÖR MORASTRAND AB. ( g ä l l e r ä v e n f ö r e v e n t u e l l a d o t t e r b o l a g ) ÄGARDIREKTIV FÖR MORASTRAND AB ( g ä l l e r ä v e n f ö r e v e n t u e l l a d o t t e r b o l a g ) Ägardirektiv för Morastrand AB Fastställd Kommunfullmäktige 2007-04-23 Reviderad Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING

STYRELSENS ARBETSORDNING STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen i XXXXXXXXX AB, org nr xxxxxx-xxxx, har upprättat denna arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering, för att utgöra ett komplement

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 481/2006/107 2006-12-28 Kf 2006-12-18 182 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB Firma 1 Bolagets firma är. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, köpa, äga, förvalta och försälja fastigheter

Läs mer

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom ÄGARDIREKTIV för verksamheten i AB Landskronahem, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Landskrona kommun den och fastställda av bolagsstämman den Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Österåker Kommunkansliet Datum 2017-01-31 Dnr KS 2016/0087 Till Kommunstyrelsen Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Sammanfattning Kommunfullmäktige föreslås att vid sitt sammanträde

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER

ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER 1(5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER Ägardirektiven för verksamheten i AB Vänersborgsbostäder, nedan kallat bolaget, är antagna av kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun 1994-10-25, 116 och fastställda

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245 Författningssamling i AB Stora Tunabyggen Bolagsordning Beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-10, 245 Metadata om dokumentet Dokumentnamn AB Stora Tunabyggen - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-12-19 Dnr KS 2016/0087 Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Sammanfattning Kommunfullmäktige föreslås att vid sitt sammanträde

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 22/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Nr 5.07 Ägardirektiv för verksamheten i Katrineholms Fastighets AB nedan kallat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Ägardirektiv för Årjängs nät AB Ägardirektiv för Årjängs nät AB Antaget av Årjängs kommunfullmäktige 2015-09-28 112. Fastställt på bolagsstämma 2016-01-13. 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Årjängs

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-02-24 60 Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till

Läs mer

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 3 2013-05-23. Karlshamnsbostäders kontor. (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx)

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 3 2013-05-23. Karlshamnsbostäders kontor. (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 3 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 23 maj 2013, kl 09.15-11.00 Plats: Närvarande: Ledamöter: Karlshamnsbostäders

Läs mer

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 11 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Onsdag 22 oktober 2008, kl 10.00-12.45, 13.20-14.45 Styrelseledamöterna Birger

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AKTIEBOLAGET LANDSKRONAHEM OCH DESS DOTTERBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR AKTIEBOLAGET LANDSKRONAHEM OCH DESS DOTTERBOLAG ÄGARDIREKTIV FÖR AKTIEBOLAGET LANDSKRONAHEM OCH DESS DOTTERBOLAG Organisationsnummer 556041-4822 Detta ägardirektiv fastställs av kommunfullmäktige i Landskrona kommun (fortsättningsvis benämnt Landskrona

Läs mer

PROTOKOLL att göra tillägg till rådande ägardirektiv för Knivstabostäder AB i enlighet med tjänsteskrivelse

PROTOKOLL att göra tillägg till rådande ägardirektiv för Knivstabostäder AB i enlighet med tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-01 19 Tillägg till ägardirektiven för Knivstabostäder AB KS-2016/83 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra tillägg till rådande ägardirektiv

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-05

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Fastställd/Upprättad

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

Ägardirektiv Flens Bostads AB

Ägardirektiv Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:9-902 Ägardirektiv Flens Bostads AB Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-15 89 1 Detta ägardirektiv avser Flens Bostadsaktiebolag. (556154-4866), (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.15

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.15 Styrelsemöte nr 2 2013-05-22 1 [27] Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 16.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars-Ola Andersson (M), ordförande Hans Kristensson (FP) Henry Hermansson

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen

samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB org nr 556657-1443

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,50 17,10 Beslutande Laila Borger, Ordförande Rune Berg Martti Hopponen Anders Eriksson Kurt Kvarnström Lars-Olov Eriksson Leif Eriksson Bo Brännström

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1 STYRELSEN 2006-11-21 1 Plats och tid Beslutande Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 21 november 2006, klockan 13.45 16.15 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén

Läs mer