Vi är inte riktigt hundra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi är inte riktigt hundra"

Transkript

1 Vi är inte riktigt hundra När vi började vår tillbaka blick på de senaste 100 åren kunde vi konstatera att det faktiskt hänt oerhört mycket, även om alla vi talat med säger att under min tid hände då ingenting. Alla känner vi samma sak, ändå händer det saker, hela tiden. De senaste fem åren har vi hunnit byta bogserbåt, köpa ny kran, förlänga jubileumskajen med 80 meter, riva ett gammalt magasin, tagit bort grunden till glashuset, börjat renovera rörgalleriet i oljehamnen. Nu har vi fyra fullt fungerande pipelines istället för två linor. Dessutom händer en mängd småsaker hela tiden. Vi konstaterade också att hamnen trots allt inte fyller 100 i år utan bara 99 år. Den täta kopplingen till Skelleftebanan gör att det känns naturligt att fira att vi inte är riktigt 100 när järnvägen fyller jämt. I början av 1900-talet gick Skellefteå stad till kungs för att få en koppling mellan Skellefteå och stambanan. När År 1919 vid sommarens lågvatten rensas stenar bort från farleden vid Lappstrupen, en muddring anses vara alltför kostsam. sedan beslutet fattades var det under villkor att man byggde en hamn med nödvändigt djup vid Kallholmen. Rätt tänkt men inte riktigt bra eftersom man tvingats muddra vid kajer och farleder ett antal gånger, när landhöjning och större fartyg gjort detta nödvändigt, och det är snart dags igen. Hamnen har dessutom existerat under två världskrig, sett ett kallt krig komma och gå, sett övergång från segelfartyg till motordrift, gått från att ha varit en sommarhamn till en åretrunthamn i och med att kloka och framsynta beslut fattades på 1970-talet. Lars Widelund hamnchef

2 1925 arrenderar Skellefteå Gruvaktiebolag upplagsplats för ton malm i Skelleftehamn. När hamnanläggningen besiktas i maj 1913 finns 412,5 meter kaj, ett vattendjup på mellan sex och två meter under den antagna lågvattenytan, upplagsplats och varumagasin, en 75 meter bred kajplan bakom varuskjulen, två hamnspår och båtbrygga Det mesta av hamnanläggningen blev mer tilltaget än enligt den ursprungliga planen. Magasin och upplag utarrenderas, väntpaviljong och arrestlokal flyttas hit från Ursvikens hamn. Elektriska anläggningar utförs på hamnplan och i byggnader och telefonkabel dras till lotsarna på Gåsören. Fyrar iordningsställs och en begagnad motorbåt för skötsel av fyrar och prickar införskaffas. Stora partier järnvägsräls till stambanan och SJ:s kolimport ger hamnen goda inkomster. Den provisoriska järnvägsstationen kom att benämnas Kallholmen. Den 12 augusti anländer stadsfullmäktige, ledamöter, tjänstemän, näringsidkare, träexportörer och pressen med ångaren Sigrid till hamninvigningen som avslutas på hotellet avsynas och godkänns tullhuset och hamnmästarbostaden. Kostnaderna för Skelleftehamn redovisas vid årsskiftet på kronor och 62 öre. Amortering av lån låter sig inte göras på grund av kriget inköps begagnad motorbåt av plåt för skötsel av fyrar och prickar. En ingenjörsfirma får i uppdrag att utreda en framtida utvidgning av hamnen ansöker hamnstyrelsen till Kungl. Maj:t om 50 procentig höjning av hamntaxan då inkomsterna minskat betydligt på grund av kriget Ett omfattande förslag till utbyggnad av hamnen till Kilörkanalen och fullständig utbyggnad av norra stranden inklusive järnvägsspår presenteras startar malmskeppningen med medelstora och mindre fartyg. Fotogenfyren på järnvägsbanken vid Lappstrupen ändras till Agafyr inrättas en tullstation i Skelleftehamn. Skellefteå Gruvaktiebolag anhåller om att få köpa Rönnskär, Hamnskär och östra änden av Kallholmen tecknas avtal mellan Skellefteå stad och Skellefteå Gruv AB och byggnationerna på Rönnskär och Hamnskär inleds Hamnstyrelsen begär anslutning till Svenska Hamnförbundet bildas Vintersjöfartskommittén för Norrland för frågor om statsisbrytning beslutar stadsfullmäktige reparera Ursvikskajen. Inseglingsfyrarna till Skelleftehamn ersätts med Agafyrar. År 1938 finns tre oljebolag i Skelleftehamn, första cisternen togs i bruk Handelshamnen år 1936.

3 1930 får Sundgrunds- och Degerfyren elektrisk belysning. Utskeppning av malm från Skelleftehamn fortgår till dess smältverket på Rönnskär uppförts. Rönnskärskajen byggs ut till 228 meter, vattendjup på 7-12 meter, och förses med magasin, brokran och svängkran bildas Bolidens Gruv AB moderniseras inseglingsfyren på järnvägsbanken med elektricitet, belysningen på kaj och kajplan läggs om. En brandpost anläggs och distribuering av vatten till fartygen påbörjas byggs Rönnskärskajen ut i västlig riktning och utrustas med en utlastningsanordning för slig. Kajen förses med en rörlig kran och en fast brokran flyttas säljs vattenområden vid Hamnskär och Rönnskär till Bolidens Gruv AB, Källargrundet undantas muddras Lappstrupen för att minska en sanitär olägenhet orsakad av ett växande antal avlopp till Kurjoviken. Småbåtsbrygga byggs vid Killingören är ombyggnaden av kajen färdig och muddringsarbetet påbörjas utökas anläggningarna i gamla oljehamnen ytterligare permanentas kvadratmeter kajplan, avloppsledningar dras, hamnen begär anslutning till Norrländska Hamnförbundet utrustas Skelleftehamn med luftskydd på grund av kriget utrustas Rönnskärskajen med utlastningsanordning för slig och förtöjningskista. Kajen mäter 368 meter och vattendjupet är mellan 5,6 meter och 12 meter vid medelvattenstånd skrotas Kabelkranen på Rönnskärskajen, en i övrigt god lastningskapacitet leder till ökad M/f Warum lossar styckegods, m/f Monica lossar cement, m/f Adelheid och m/f Fortuna lossar gödning i oktober godsomsättning under tiden för andra världskriget uppförs ny båtbrygga för tjänstebåtar utförs omfattande muddringsarbeten och segelrännan flyttas fem meter söderut beger sig en kommitté på studieresa för inköp av autokran, gaffeltruck och fyra släpvagnar hårdgörs 800 kvadratmeter av kajplanens östra del. Varken gaffeltruck eller autokran levereras som planerat levereras Autokranen, två truckar köps in och traktorn byts ut. Upplåning på kronor görs för bygge av kontor och personalutrymmen, hårdgöring av gårdsplan och pålning under husen färdigställs kajanläggningen vid Siporex, en 47 meter lång kaj byggs för fartyg med 5,5 meters djup. Överskottsmassor blir utfyllnad

4 Varvskranen byggd 1956 köps1978 för 2,5 miljoner kronor. väster om huvudkajen. Fjolårets rivning av två gamla byggnader har frigjort en stor upplagsyta. Två gula tegelhus står klara en samarbetskommitté för rationaliseringar bildas av importörer, avlastare, trafikföretag, stuverirörelse, mäklare och speditörer. Siporexfabriken håller taklagsfest. Ny gaffeltruck köps in planeras ny oljehamn på norra sidan. Större och mer djupgående fartyg lastade med olja gör att lederna måste mätas. SJ lovar ökad kolimport mot att hamnen skaffar ny kran rensas farleden vid Källargrundet. Markundersökningar och borrningar görs för ny oljehamn på Näsudden lokal isbrytning sköts av inhyrd bogserare. Fyra oljebolag köper mark på Näsudden, oljekajen byggs börjar huvudkajens översta hammarband bytas ut. Kajen mellan spåren hårdgörs och kronor lånas till ny kran. Vägar, tilläggsbrygga och cisterner byggs i oljehamnen påbörjas muddring vid oljehamnskajen till ett djup av tio meter vid medelvattennivå. BP och Shells cisterner står klara i oktober då trafiken inleds med tankers som blir allt ståtligare med åren förlängs norra kajen med 120 meter. En lasttraktor utökar maskinparken. Svenska Esso utökar. Färjetrafiken mellan Finland och Ursvikskajen inleds år fyren flyttas från Norra Olsgrundet till Södra Olsgrundet. Nya sjömärken sätts upp, fyrar elektrifieras och nya kartor görs upp över lodade områden färdigställs kajutbyggnaden i oljehamnen, kajplanen ökar, förses med vaktstuga och elektrisk slangkran. Muddring görs vid oljekajen till 10,4 meter och dykare handplockar sten. Djupet blir 6 meter vid Siporexkajen. Ny byggnad uppförs åt tull och hamnförvaltning. Passagerare och bilar på färjan Bothnia ökar vid Ursvikskajen oljehamnen på Näsudden invigs, investeringar i oljehamnen och kajutbyggnaden fortskrider. Ett magasin köps in och kontorshuset byggs ut. Utskeppningen av trävaror är fortsatt starkt hämmad och finlandstrafiken minskar Ursvikskajen rivs i båda ändar medan 40 meter av mittpartiet repareras. År 1963 inköps motorbåten Örjan som fortfarande är i tjänst i Skellefteå Hamn byggs hamnen ut, hamnplanen asfalteras, järnvägsspår justeras, farleder rensas och breddas vid Källargrundet, farled till Rönnskärskajen läggs om förses farleden till Rönnskärs södra kaj med tre Agafyrar. Upplagsområdena växer med kvadratmeter genom dränering och grusning. Muddring av farleden till massafabriken i Klemensnäs inleds. Finlandsfärjan flyttas till Kåge hamn utvidgar Siporexfabriken och schaktmassor blir utfyllnad på norra sidan. En bogserbåt beställs från Åsiverken i Åmål. Ett vattenområde norr om Rönnskär säljs till Boliden AB byggs två massaskjul på hamnplanen inför brobygget vid Sundgrundet.

5 1969 levereras isbogseraren Aitik på hästkrafter för 3,2 miljoner kronor bygger Boliden en svavelkisterminal med kaj och magasin för 23 miljoner. Färjeläget i Skelleftehamn tas i bruk för den nyetablerade linjen till Jakobstad upprätthålls åretruntsjöfart för första året i Skelleftehamn hålls Hamnens dag i juni med besök av personer på hamnplanen sätter Fjordshell på ton nytt rekord vid oljehamnen assisterad av både bogserbåt och lotsbåt köper Ytong Siporexfabriken. Tjockolja lossas i oljehamnen. Nytt hamnmagasin byggs för 3,1 miljoner föreslår hamnstyrelsen ny handelshamn på Näsudden samt upprustning av nuvarande hamnen med nya magasin och ny kran för miljoner kronor. Hamnens dag hålls i april 1995 med möjlighet för allmänheten att få en åktur med hamnisbrytare Aitik övertar Skellefteå Kraft AB Lantmännens depåanläggning. AB Nynäs Petroleum bygger ny inpumpningsledning till asfaltdepån sjöfarten stoppas av isbrytarstrejk och hamnarbetarkonflikt under vår och försommar. Handelshamnen muddras till 8,5 meter för 7,2 miljoner kronor, massorna utfyller ett område för kolupplag. Flottlagd virkeskvantitet minskar rivs Tullhuset för att ge plats åt den ökade färjetrafiken, väntsal och biljettexpedition byggs. Stödslänten förstärks efter muddringen som möjliggjort större tonnage och medfört högre krav på farledsutmärkning modifieras tilläggsplatsen för färjan Polar Express, biltrafiken omdirigeras för att klara en tredubbling. Mobilkranen säljs. Sliger, kemikalier, metaller och skogsprodukter ökar, oljeimporten fortsätter minska anskaffas 200 meter oljelänsor för beredskap inför oljeutsläpp sker en första månatlig skeppning av trävaror till mellersta England. Bothniaterminalen invigs, färjeläget byggs, infarten till hamnen flyttas, räls och syllar byts ut och ett förråd rivs. Elportalkranen förses med en skopa för kolhantering och containerok inskaffas färdigställs hamnmagasinet, styckegodsmagasinet rivs, området asfalteras. Mobilkranen tas ur bruk och elportalkranen förses med en större motorskopa. Styrhytten på Aitik byggs om fylls hamnområdet mot Kilörsundet ut med fyllnadsmassa från utgrävningarna för Trelleborgs nya fabrik på Siporexområdet. En bilvisitationsbyggnad byggs och Essemkokranen beställs upprätthålls trafiken av två färjor, ny fyr uppförs på Rönnskär, oljefällan vid oljehamnen förses med larmanordning minskar utskeppning av skogsprodukter drastiskt, import av sågtimmer och massaved upphör.

6 lens och kustbevakningens lokaler byggs om. En passagerarterminal för finlandstrafiken uppförs år Godsomsättningen vid oljehamnen och Siporexkajen ökar, skeppning av svavelkisslig upphör ökar import av sågtimmer och trävaror. ODAB:s nedläggning leder till markant minskning av tankfartyg uppförs en passagerarterminal för finlandstrafiken, nytt garage, förråd och personalutrymmen byggs, tul uppförs nytt magasin på hamnplanen. Import av ryskt sågtimmer minskar till ett minimum. Den rälsbundna kranen målas och får samtidigt nytt elsystem Jubileumskajen invigs i juni, tullbemanningen dras in vid halvårsskiftet inleds Ahlmark Lines veckoservice till England, trafik påbörjas varannan vecka till Belgien. Fennia transporterar passagerare mellan Skellefteå och Jakobsstad färdigställs Skellefteå Krafts magasin och transport av träpellets till År 1997 är passagerarantalet med Fennia större än någonsin. Trängseln av olika båtar är stor vid kaj år Stockholm inleds. Asfaltering utförs av en yta på kvadratmeter blir rekordår för färjetrafiken över Kvarken, även utskeppningen av sågade trävaror till England slår rekord, och ett magasin färdigställs upphör taxfreeförsäljningen och färjetrafiken avstannar. Skeppning av förorenad jord sker till EcoTec. Trävaror till Egypten återupptas. Wibax påbörjar sin verksamhet i oljehamnen sker sporadisk export av trävaror till Egypten. Nynäs transport av bitumen upphör, viss ökning sker av andra kemikalieprodukter. Arvamet påbörjar lagring och utskeppning av metaller. Gamla kajen repareras för två miljoner kronor, en kvadratmeter stor lageryta färdigställs iordningställs ett kvadratmeter stort område åt Arvamet AB. EU-bidrag beviljas på 5,5 av totalt 13,5 miljoner kronor för infrastruktursatsningarna på järnväg, bro och

7 År 2004 kräver terrorhoten investeringar för höjd beredskap i hamnen. utfyllnad av kanalen. Mobilkran med 100 tons lyftförmåga upphandlas. En kvadratmeter stor yta grävs ur, hårdgörs och asfalteras invigs ny bro till Rönnskär, nya hamnytor och järnvägsanslutning. Arvamets skeppningar kommer igång. Shell lossar en sista leverans villaolja. Mobilkran för 21 miljoner levereras når godsomsättningen nya rekordnivåer. Kanalen muddras och läggs igen till en del. Upplagsytor hyrs ut till Kuusakoski (tidigare Arvamet). Hamnplanen får ny överbyggnad och beläggning, oljekajen repareras Nytt magasin uppförs. Containerlinjen inleds med sågade trävaror på Japan. Skellefteå Hamn slår in- och utlastningsrekord med sina två miljoner ton Containertrafiken ökar för in- och utgående gods. Det går bra ekonomiskt för hamnen år byggs hamnplanen om och nya järnvägsspår dras för sex miljoner, delfinansierat av EU:s strukturfond. Samverkansavtal tecknas mellan hamnarna i Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix samt Bottenvikens stuveri. Almer Oil satsar 20 miljoner kronor på etablering i oljehamnen. Containerlinjen drabbas av problem och går tills vidare med järnväg. En sista lastning görs i Kåge hamn i januari lägger Maersk Line ned containertrafiken. Almer Oil påbörjar sin verksamhet med lossning av diesel. Generell nedgång av virkestransporter till England. Skrot och energivaror har fortsatt god utveckling rivs ett magasin för att lämna plats för lastning av järnvägsvagnar. Ny kaj och 20 procent mer lagringsytor ökar möjligheten att ta emot större fartyg med bulkgods förlängs Jubileumskajen med 79 meter för 25 miljoner kronor, delfinansierat av EU-bidrag. Månatlig skeppning inleds med sågade trävaror på Marocko. Mindre hamnkranen repareras för en miljon. Femårigt avtal tecknas med Wibax för import av biologisk olja. Skeppning sker av vindkraftverk till Uljabuouda i januari lossas första Wibaxbåten. Ny vikarmskran för virkes- och bulkhantering levereras. Invigning sker av den förlängda Jubileumskajen med plats att lasta eller lossa två båtar samtidigt blir Baus hamnens bogserare på 3200 hästkrafter och bogpropeller på 425 hästkrafter. Skeppning inleds till Blaiken av 30 vindkraftverk per år i tre år. Visste du att: redan ett relativt litet fartyg kan transportera lika mycket gods som 200 långtradare staten subventionerar transport på vägar och järnväg medan sjöfarten själv får bära sina kostnader Skellefteå Hamn omsätter: år 1913: ton år 1963: ton år 2011: ton Efterforskning, redigering och text: Britt Inger Stoltz Hamnisbrytare Baus väntar på omlackering, Rene A ska lossa vingar till vindkraftverken i Blaiken och Desert Serenity lastar miljömetaller i juni 2012.

8 Nästa 100 år Det dyker mest upp frågor kring framtiden. Vad händer med miljön? Har vi kvar is under vintern eller har en ny istid börjat? Hundra år känns som en evighet. Det vi kan se i närtid är att hamnen är trångbodd och behöver därför nya ytor. Hamnen ligger dessutom i vissa avseenden för nära samhället. Vi kommer därför att börja utreda vilka konsekvenser det kommer att få om vi fyller igen Skelleftehamnsfjärden mot Lappstrupen. Hur gör vi för att inte påverka vattenflödet till Kurjoviken vid en eventuell utbyggnad åt det hållet? Mest troligt kommer vi att titta på att bygga en längre kaj vid oljehamnen. Det är också troligt att Cementakajen flyttas längre ut mot oljehamnen eller byggs ihop med den nya kajen vid oljehamnen. Kajen vid oljehamnen är en av flera i Skellefteå Hamn. Hit räknas även Cementa- (tidigare Siporex-), Rönnskärs- och Handelskajen (huvudkajen). Vi kommer alltid att ha problem med landhöjningen. Nuvarande hamn kommer att få ett mindre djup och att den på sikt måste flytta längre österut eller till norra sidan Skelleftehamnsfjärden är nog inte någon tokig gissning. Kanske kommer vi att ha färjetrafik till Karleby och att delar av huvudhamnen används till det. Vad kommer att hända med Norrbotniabanan? Det kan komma att påverka hamnens behov av nya ytor. Blir det en succe kanske vi ska lasta ett 30-tal järnvägsvagnar per dag och hur förbereder man sig för det? Hamnen finns ju inte till för sin egen skull utan existerar bara av det enkla skälet att industrin i närområdet behöver en utskeppningshamn som kan hjälpa till att hitta billiga transportlösningar. Så det kommer nog att bli upp till näringslivet i Skellefteå med omnejd att visa riktningen som hamnen kommer att ta. Det finns även en del hotande moln vid horisonten och det är vilka politiska beslut som kommer att fattas i en framtid. Se till exempel på det nya svaveldirektivet som kommer att bli lag inom några år. Beslutet fattades utan ordentlig konsekvensanalys och vem vet hur genomtänkta andra beslut kommer att vara? Den utredning som tillsattes av den föregående S-regeringen om att vissa hamnar ska prioriteras före andra kan väckas till liv igen. Vi ser även att EU har börjat lägga sig i hamnars placering genom det förslag till huvudhamnar och bihamnar som håller på att ta form. Lars Widelund hamnchef

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Ostkustens logistiknav 95 % av Sveriges utrikeshandel

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Att: Anna Sohlberg Kopia till Gatukontoret Att: Arne Mattsson Kompletterande information angående detaljplan för Klagshamnsudden och nytt arrendeavtal

Läs mer

1 Logistik och transportlösningar idag

1 Logistik och transportlösningar idag Sammanfattning Ungefär 300 000 ton järn- metall pulver tillverkades av Höganäs Sweden AB under 2012. Volymen av färdigställda material bedöms öka successivt till en produktion om cirka 570 000 ton per

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

UTVECKLINGSPROJEKT I OXELÖSUNDS HAMN

UTVECKLINGSPROJEKT I OXELÖSUNDS HAMN 1(9) UTVECKLINGSPROJEKT I OXELÖSUNDS HAMN Version: 2013-03-08 Pågående: Modernisering av styrsystem i oljeanläggningen steg 3 av 4, 2012 Elsystemet för styrning och loggning av utrustning i oljeterminalen

Läs mer

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Välkommen till medlemsmöte Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Tyresö Strands båtklubb (aktuell statistik 150509) Idag 231 medlemmar (ny-ansökningar ligger på 3 blivande medlemmar) Båtplatser idag: Brygga

Läs mer

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare 1. Fartygsavgifter Hamnavgift för fartyg utgår, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper Gävle hamn. Avgiften beräknas i kronor

Läs mer

Hamnordning Luleå Hamn AB

Hamnordning Luleå Hamn AB Hamnordning Luleå Hamn AB Hamnordning Luleå Hamn AB Skapad av: Anton Karlsson Godkänd utav: Roger Danell Senast reviderad: 2014-01-07 Hamnordning Luleå Hamn AB Utgåva 1 Sida 1 av 13 Hamnordning för Luleå

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå

Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå Förslag Hamntaxa 2015 1 Styrelsen för Piteå Hamn AB (org nr 556643-1911) har fastställt följande hamntaxa.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE Dina behov är viktigast Södertälje Hamn är en komplett hamn. Vi tar emot nästan alla sorters gods från när och fjärran. För dig som vill nå Mellansverige är Södertälje Hamn

Läs mer

ANSÖKAN OM MILJÖGRANSKNING AV MUDDRING ELLER ANNAT VATTENFÖRETAG*

ANSÖKAN OM MILJÖGRANSKNING AV MUDDRING ELLER ANNAT VATTENFÖRETAG* Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax Diarienummer (ifylles av myndighet): Handlingar

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

Transporter i Malmö. Limhamnsstationen vid Bagers plats. Foto: Roikjer/ Malmö Museer

Transporter i Malmö. Limhamnsstationen vid Bagers plats. Foto: Roikjer/ Malmö Museer Transporter i Malmö Från borgarby till arbetarstad Närheten till Öresundsbron ger Malmö en plats på de stora kartorna över transportleder. För 150 år sedan var det emellertid helt annorlunda. Helsingborg,

Läs mer

MBL- information angående stattitel 411

MBL- information angående stattitel 411 l i Göteborgs Hamn AB Vårt datum/our date 985-04-04 Ert datum/your date Vår referens/our reference FA Er referens/your reference G von Brömssen/MS Svenska Hamnarbetarf örbundet Avd 4 Miragatan 2 47 08

Läs mer

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper.

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. 1965.05.06 Bland övriga frågor, tog Reymond Skjulstad upp frågan om man inte genom eget arbete på vägen skulle kunna underhålla och förbättra den till en ringa kostnad.

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn At your service! 16,5 m Beslutade av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun den 2013-08-26 och ändrad 2015-03-30 46 avseende definitionen trossföringstjänster

Läs mer

Pågående markanvändning

Pågående markanvändning Inledning Pågående markanvändning Oskarshamns hamn är en av Sveriges största utskeppningshamnar för trävaror. Hamnen är lätt att angöra från Östersjöns farleder. En yttre pir skyddar hamnen. Den inre hamnen

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken har kommunfullmäktige Tjörns kommun 2008-02-14 14 beslutat om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter

Läs mer

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 RIKTLINJER FÖR BYGGANDE I NACKA Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 Syftet med riktlinjerna är att bidra

Läs mer

Övrigt Fastigheten är välbelägen utefter trafikerad väg i vacker omgivning.

Övrigt Fastigheten är välbelägen utefter trafikerad väg i vacker omgivning. KUMLA Stene 3:20 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundfastighet med bra kommersiellt läge och bebyggelse, i vackert slättlandskap i mellersta Närke, 1 km väster om Kumla. Lokalerna rymmer

Läs mer

~ t.11 / g.]"pnj =;.6

~ t.11 / g.]pnj =;.6 . 1J " 0. b ' ~ 2 ~ t.11 / g.]"pnj =;.6 ÖVER EN SK 0 M f\-1 ELS E ( ( Mellan Göteborgs Lastbilcentral, Salsmästareg 14, 422 46 Hisings Backa, nedan kallad G LC och Göteborgs Stuveri AB, Box 7027, 402 31

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus

Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus 500-10 400 m2 Lokaler för produktion och lager Lokaler anpassade för produktion Fredriksskans är en flexibel fastighet anpassad för produktionsverksamhet

Läs mer

HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE

HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FARTYGSHAMNAVGIFTER 3 1.1 TANKFARTYG 3 Avgift för fartyg med dubbelt skrov 3 Nedsättning för fartyg med inbyggd

Läs mer

TRANSPORTFÖRSÄKRING FÖR PRIVATPERSONER 2006-01-01

TRANSPORTFÖRSÄKRING FÖR PRIVATPERSONER 2006-01-01 TRANSPORTFÖRSÄKRING FÖR PRIVATPERSONER 2006-01-01 Det här är en kortfattad information över vad Din transportförsäkring kan omfatta. Om Du vill skickar vi de fullständiga villkoren till Dig eller så hittar

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

VERKSAMHETSBESÖK. GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA

VERKSAMHETSBESÖK. GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSBESÖK GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSBESÖK 2013-07-10. LUNDENS SOPSTATION Moderaterna i Eda Besök

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente och taxa 2008 nr 4 Reglemente och taxa för gods- och fordonsfärjetrafik mellan Koön och Marstrandsön Antagen av kommunfullmäktige den 6 december 2007 294 Gäller

Läs mer

Föreskrifter. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun 2012-12-17. Diarienummer: KS-820/2008 003

Föreskrifter. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun 2012-12-17. Diarienummer: KS-820/2008 003 Föreskrifter 2012-12-17 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun Diarienummer: KS-820/2008 003 Beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-14, 208 Ändrad av kommunfullmäktige: 1999-03-04,

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET INFRASTRUKTUR

SÖDERSLÄTTSPARTIET INFRASTRUKTUR SÖDERSLÄTTSPARTIET INFRASTRUKTUR Alla ska få vara stolta över vår kommun SödersläBsparDet vill ab kommande generadoner ska vara stolta över sin kommun. Hållbara lösningar med hänsyn Dll trelleborgarna

Läs mer

Exempelhamn. Skyddsutredning och Skyddsplan enligt SOLAS kap XI-2 och ISPS-koden

Exempelhamn. Skyddsutredning och Skyddsplan enligt SOLAS kap XI-2 och ISPS-koden Sveriges Hamnar 1 (38) Exempelhamn Skyddsutredning och Skyddsplan enligt SOLAS kap XI-2 och ISPS-koden Detta är ett exempel på skyddsutredning och skyddsplan för en fiktiv svensk hamn, kallad Hamnen, med

Läs mer

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Ledbeskrivning och karta 1 - Skellefteälven Om man vill åka med båt uppför Skellefteälven, så kan man med relativt stora båtar ta sig upp till Bergsbydammen, men tyvärr så

Läs mer

Kan sjöfarten rädda. trängseln på järnväg? Einar Schuch Regionchef. Sjöfartsforum den 8 mars 2012

Kan sjöfarten rädda. trängseln på järnväg? Einar Schuch Regionchef. Sjöfartsforum den 8 mars 2012 Kan sjöfarten rädda kapacitetsbristen/ trängseln på järnväg? Einar Schuch Regionchef Sjöfartsforum den 8 mars 2012 Sjöfartens betydelse ingen kapacitetsbrist? Sjötransporterna starkt bundna till länder

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Svensk färjeservice till öar 2014

Svensk färjeservice till öar 2014 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 11-04-2014 - yderligere præsentation vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 126 Offentligt Svensk färjeservice till öar 2014 Ö-STATISTIK TRANSPORTER TILL/FRÅN

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Järnvägsnätsbeskrivning Aitik Bangård/station Version 1 091215 BOLIDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Anrikningschef Martin Sandin, tfn 0970-735 12 Martin.Sandin@boliden.com Järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS.

VI VET VAD SOM KRÄVS. VI VET VAD SOM KRÄVS. Vi ger varje båtägare rätt skydd och rätt hjälp till rätt pris. Vid en olycka vet våra kunder att de kan lita på oss. Vi lämnar ingen på landbacken. För oss är varje enskild båt den

Läs mer

HÄRNÖSANDS HAMN. - Härnösands hamns roll i den regionala funktionen och utvecklingen Förutsättningar för förbättrad infrastruktur.

HÄRNÖSANDS HAMN. - Härnösands hamns roll i den regionala funktionen och utvecklingen Förutsättningar för förbättrad infrastruktur. HÄRNÖSANDS HAMN Hamnanalys HÄRNÖSANDS KOMMUN - Härnösands hamns roll i den regionala funktionen och utvecklingen Förutsättningar för förbättrad infrastruktur Slutrapport 2005-03-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BESLUTS UNDERLAG BRO RENOVERING ALTERNATIVT NY BRO PER JULI 2014. Powerpoint Presentation för Bro Renovering alternativt Ny Bro per Juli 2014.

BESLUTS UNDERLAG BRO RENOVERING ALTERNATIVT NY BRO PER JULI 2014. Powerpoint Presentation för Bro Renovering alternativt Ny Bro per Juli 2014. BESLUTS UNDERLAG ALTERNATIVT PER JULI 2014. Powerpoint Presentation för Bro Renovering alternativt Ny Bro per Juli 2014. Utförande Östra stödmuren rivs varefter nya stödmurar uppförs med gemensam bottenplatta

Läs mer

Volvo på väg. Bergtagen Goliat möter likvärdigt motstånd i Aitik. USA Rena lastbilar I heta Arizona. Gas följ med volvos metandiesellastbil

Volvo på väg. Bergtagen Goliat möter likvärdigt motstånd i Aitik. USA Rena lastbilar I heta Arizona. Gas följ med volvos metandiesellastbil Volvo på väg transportmagasinet från volvo lastvagnar i Sverige # 3/4 2010 årgång 49 USA Rena lastbilar I heta Arizona Gas följ med volvos metandiesellastbil Störst Världens största testrigg Minskar vikten

Läs mer

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2015 och tills vidare

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2015 och tills vidare HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN ÅR 2015 och tills vidare HAMNTAXA Gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer till hamntaxans avgifter Beslutad av Kommunfullmäktige

Läs mer

Golvmärkning Ett komplett golvmärkningssytem för säkerhet och ordning Märksystem för lager Warehouse marking systems

Golvmärkning Ett komplett golvmärkningssytem för säkerhet och ordning Märksystem för lager Warehouse marking systems Golvmärkning Ett komplett golvmärkningssytem för säkerhet och ordning Märksystem för lager Warehouse marking systems www.kortsystem.se i Information Kortsystem har levererat märksystem till lager- och

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona.

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona. Välkomna till årets näringslivsdag och extra varmt välkommen till vår ryska delegation från Kaliningrad, Mr Genady Cherbakov med vänner och vår nytillträdda landshövding Berit Andnor Bylund. Karlskrona

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Leveransklausulernas betydelse enligt Incoterms 2010

Leveransklausulernas betydelse enligt Incoterms 2010 Incoterms-termerna är indelade i fyra grupper E-gruppen När köparen eller dennes ombud hämtar varorna hos säljaren. Köparen har här allt ansvar. Säljaren säljer varan till köparen från sina lokaler i det

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun Kommunal författningssamling Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Datum: Kommunfullmäktige 2002-05-27 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Datum: 2008-10-27

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

YTTRE TILLTRÄDESSKYDD I GöTE::eoRGS HAMN. Tillträdesskyddets primära mål är att: och klart framgår när man passerar en juridisk gräns.

YTTRE TILLTRÄDESSKYDD I GöTE::eoRGS HAMN. Tillträdesskyddets primära mål är att: och klart framgår när man passerar en juridisk gräns. Hamn AB " Sid 1 f9) BU/UK YTTRE TILLTRÄDESSKYDD I GöTE::eoRGS HAMN Tillträdesskyddets primära mål är att: * Markera en juridisk gräns * Utestänga obehöriga (personal och externa) * Stänga inne och skydda

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall Konsult: Uppdragsledare: Utredare Layout och kartor: Helena Olsson Nils Olsson Christer

Läs mer

Inledning 1. Upphandlingsprocessen 2. Detaljerade beskrivningar av inkomna offerter 3. Bryggruppens rekommendation till utförande 7

Inledning 1. Upphandlingsprocessen 2. Detaljerade beskrivningar av inkomna offerter 3. Bryggruppens rekommendation till utförande 7 Husarö Östergårds samfällighetsförening Bryggruppen 2006-11-06 Utvärdering av inkomna offerter för byggnation av bryggor på Husarö, och samt bryggruppens rekommendation till utförande och finansiering

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN

STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN Datum Dnr 2012-09-27 KS 275/12 Samhällsutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Flygfoto över del av Ljusdal. Förvaltningshuset

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon April 2011 Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje vattenskyddsområde

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Åhus Hamn & Stuveri AB PRISLISTA Gällande från och med 1 februari 2014

Åhus Hamn & Stuveri AB PRISLISTA Gällande från och med 1 februari 2014 Åhus Hamn & Stuveri AB PRISLISTA Gällande från och med 1 februari 2014 Samtliga priser exkluderar gällande mervärdesskatter. 1 Innehållsförteckning Allmän information sid 3 Kontaktuppgifter sid 3 Fartygshamnavgifter

Läs mer

11 Nordmaling Umeå Tur med avgång kl 06.35 från Vasaplan tidigareläggs och avgår kl 06.30.

11 Nordmaling Umeå Tur med avgång kl 06.35 från Vasaplan tidigareläggs och avgår kl 06.30. Information från Länstrafiken i Västerbotten. #3.2014 Sid 1 (December 2014) Ny tidtabell Från och med den 14 december byter vi som bekant tidtabell. Nedan följer ett urval av de viktigaste förändringarna

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

Greenrenovering från idé till färdig produkt.

Greenrenovering från idé till färdig produkt. Greenrenovering från idé till färdig produkt. Hulta Golfklubbs historia 1972 Klubben bildas 1978 Första 9 hålen byggs 1981 Komplett 18 hålsanläggning 1990 Fairwaybevattning installeras 2000 Ny greenkeeper

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3. Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3. Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall Konsult: Uppdragsledare: Utredare Layout och kartor: Granskning: Helena Olsson Nils Olsson

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Svenska Dagbladet 30 november 2011 Sverige har övergett nationella energipolitiken

Svenska Dagbladet 30 november 2011 Sverige har övergett nationella energipolitiken Svenska Dagbladet 30 november 2011 Sverige har övergett nationella energipolitiken 25 december 2011 kl 18:29, uppdaterad: 27 december 2011 kl 14:01BRÄNNPUNKT ELPRISER När elen nu blivit radikalt dyrare

Läs mer

Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008-1/2012, %

Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008-1/2012, % Medlemscirkulär 2/2012 DEL A 29.2.2012 Bästa SKAL-Branschsektionerna rf:s medlem - Kostnadsindex januari 2012 - Föreningens årsmöte och sommardagar (årsmöte 21.4. St Michel, sommardagar 4.-5.8. Tallin)

Läs mer

FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK

FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK 1 FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK 2015/01 2 FRAKTHANDBOK BÄSTA FRAKTKUND! Finnlines Plc, FinnLink trafik idkar frakttrafik mellan Nådendal, Finland och Kapellskär, Sverige

Läs mer

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Teckenförklaring Utredning pågår Ska åtgärdas et åtgärdat Struket, ska ej åtgärdas Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Slinga A, medsols Ledare Karolina Oxfall (Vit markering på kartan). 1 Kungsbron

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer