Vi är inte riktigt hundra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi är inte riktigt hundra"

Transkript

1 Vi är inte riktigt hundra När vi började vår tillbaka blick på de senaste 100 åren kunde vi konstatera att det faktiskt hänt oerhört mycket, även om alla vi talat med säger att under min tid hände då ingenting. Alla känner vi samma sak, ändå händer det saker, hela tiden. De senaste fem åren har vi hunnit byta bogserbåt, köpa ny kran, förlänga jubileumskajen med 80 meter, riva ett gammalt magasin, tagit bort grunden till glashuset, börjat renovera rörgalleriet i oljehamnen. Nu har vi fyra fullt fungerande pipelines istället för två linor. Dessutom händer en mängd småsaker hela tiden. Vi konstaterade också att hamnen trots allt inte fyller 100 i år utan bara 99 år. Den täta kopplingen till Skelleftebanan gör att det känns naturligt att fira att vi inte är riktigt 100 när järnvägen fyller jämt. I början av 1900-talet gick Skellefteå stad till kungs för att få en koppling mellan Skellefteå och stambanan. När År 1919 vid sommarens lågvatten rensas stenar bort från farleden vid Lappstrupen, en muddring anses vara alltför kostsam. sedan beslutet fattades var det under villkor att man byggde en hamn med nödvändigt djup vid Kallholmen. Rätt tänkt men inte riktigt bra eftersom man tvingats muddra vid kajer och farleder ett antal gånger, när landhöjning och större fartyg gjort detta nödvändigt, och det är snart dags igen. Hamnen har dessutom existerat under två världskrig, sett ett kallt krig komma och gå, sett övergång från segelfartyg till motordrift, gått från att ha varit en sommarhamn till en åretrunthamn i och med att kloka och framsynta beslut fattades på 1970-talet. Lars Widelund hamnchef

2 1925 arrenderar Skellefteå Gruvaktiebolag upplagsplats för ton malm i Skelleftehamn. När hamnanläggningen besiktas i maj 1913 finns 412,5 meter kaj, ett vattendjup på mellan sex och två meter under den antagna lågvattenytan, upplagsplats och varumagasin, en 75 meter bred kajplan bakom varuskjulen, två hamnspår och båtbrygga Det mesta av hamnanläggningen blev mer tilltaget än enligt den ursprungliga planen. Magasin och upplag utarrenderas, väntpaviljong och arrestlokal flyttas hit från Ursvikens hamn. Elektriska anläggningar utförs på hamnplan och i byggnader och telefonkabel dras till lotsarna på Gåsören. Fyrar iordningsställs och en begagnad motorbåt för skötsel av fyrar och prickar införskaffas. Stora partier järnvägsräls till stambanan och SJ:s kolimport ger hamnen goda inkomster. Den provisoriska järnvägsstationen kom att benämnas Kallholmen. Den 12 augusti anländer stadsfullmäktige, ledamöter, tjänstemän, näringsidkare, träexportörer och pressen med ångaren Sigrid till hamninvigningen som avslutas på hotellet avsynas och godkänns tullhuset och hamnmästarbostaden. Kostnaderna för Skelleftehamn redovisas vid årsskiftet på kronor och 62 öre. Amortering av lån låter sig inte göras på grund av kriget inköps begagnad motorbåt av plåt för skötsel av fyrar och prickar. En ingenjörsfirma får i uppdrag att utreda en framtida utvidgning av hamnen ansöker hamnstyrelsen till Kungl. Maj:t om 50 procentig höjning av hamntaxan då inkomsterna minskat betydligt på grund av kriget Ett omfattande förslag till utbyggnad av hamnen till Kilörkanalen och fullständig utbyggnad av norra stranden inklusive järnvägsspår presenteras startar malmskeppningen med medelstora och mindre fartyg. Fotogenfyren på järnvägsbanken vid Lappstrupen ändras till Agafyr inrättas en tullstation i Skelleftehamn. Skellefteå Gruvaktiebolag anhåller om att få köpa Rönnskär, Hamnskär och östra änden av Kallholmen tecknas avtal mellan Skellefteå stad och Skellefteå Gruv AB och byggnationerna på Rönnskär och Hamnskär inleds Hamnstyrelsen begär anslutning till Svenska Hamnförbundet bildas Vintersjöfartskommittén för Norrland för frågor om statsisbrytning beslutar stadsfullmäktige reparera Ursvikskajen. Inseglingsfyrarna till Skelleftehamn ersätts med Agafyrar. År 1938 finns tre oljebolag i Skelleftehamn, första cisternen togs i bruk Handelshamnen år 1936.

3 1930 får Sundgrunds- och Degerfyren elektrisk belysning. Utskeppning av malm från Skelleftehamn fortgår till dess smältverket på Rönnskär uppförts. Rönnskärskajen byggs ut till 228 meter, vattendjup på 7-12 meter, och förses med magasin, brokran och svängkran bildas Bolidens Gruv AB moderniseras inseglingsfyren på järnvägsbanken med elektricitet, belysningen på kaj och kajplan läggs om. En brandpost anläggs och distribuering av vatten till fartygen påbörjas byggs Rönnskärskajen ut i västlig riktning och utrustas med en utlastningsanordning för slig. Kajen förses med en rörlig kran och en fast brokran flyttas säljs vattenområden vid Hamnskär och Rönnskär till Bolidens Gruv AB, Källargrundet undantas muddras Lappstrupen för att minska en sanitär olägenhet orsakad av ett växande antal avlopp till Kurjoviken. Småbåtsbrygga byggs vid Killingören är ombyggnaden av kajen färdig och muddringsarbetet påbörjas utökas anläggningarna i gamla oljehamnen ytterligare permanentas kvadratmeter kajplan, avloppsledningar dras, hamnen begär anslutning till Norrländska Hamnförbundet utrustas Skelleftehamn med luftskydd på grund av kriget utrustas Rönnskärskajen med utlastningsanordning för slig och förtöjningskista. Kajen mäter 368 meter och vattendjupet är mellan 5,6 meter och 12 meter vid medelvattenstånd skrotas Kabelkranen på Rönnskärskajen, en i övrigt god lastningskapacitet leder till ökad M/f Warum lossar styckegods, m/f Monica lossar cement, m/f Adelheid och m/f Fortuna lossar gödning i oktober godsomsättning under tiden för andra världskriget uppförs ny båtbrygga för tjänstebåtar utförs omfattande muddringsarbeten och segelrännan flyttas fem meter söderut beger sig en kommitté på studieresa för inköp av autokran, gaffeltruck och fyra släpvagnar hårdgörs 800 kvadratmeter av kajplanens östra del. Varken gaffeltruck eller autokran levereras som planerat levereras Autokranen, två truckar köps in och traktorn byts ut. Upplåning på kronor görs för bygge av kontor och personalutrymmen, hårdgöring av gårdsplan och pålning under husen färdigställs kajanläggningen vid Siporex, en 47 meter lång kaj byggs för fartyg med 5,5 meters djup. Överskottsmassor blir utfyllnad

4 Varvskranen byggd 1956 köps1978 för 2,5 miljoner kronor. väster om huvudkajen. Fjolårets rivning av två gamla byggnader har frigjort en stor upplagsyta. Två gula tegelhus står klara en samarbetskommitté för rationaliseringar bildas av importörer, avlastare, trafikföretag, stuverirörelse, mäklare och speditörer. Siporexfabriken håller taklagsfest. Ny gaffeltruck köps in planeras ny oljehamn på norra sidan. Större och mer djupgående fartyg lastade med olja gör att lederna måste mätas. SJ lovar ökad kolimport mot att hamnen skaffar ny kran rensas farleden vid Källargrundet. Markundersökningar och borrningar görs för ny oljehamn på Näsudden lokal isbrytning sköts av inhyrd bogserare. Fyra oljebolag köper mark på Näsudden, oljekajen byggs börjar huvudkajens översta hammarband bytas ut. Kajen mellan spåren hårdgörs och kronor lånas till ny kran. Vägar, tilläggsbrygga och cisterner byggs i oljehamnen påbörjas muddring vid oljehamnskajen till ett djup av tio meter vid medelvattennivå. BP och Shells cisterner står klara i oktober då trafiken inleds med tankers som blir allt ståtligare med åren förlängs norra kajen med 120 meter. En lasttraktor utökar maskinparken. Svenska Esso utökar. Färjetrafiken mellan Finland och Ursvikskajen inleds år fyren flyttas från Norra Olsgrundet till Södra Olsgrundet. Nya sjömärken sätts upp, fyrar elektrifieras och nya kartor görs upp över lodade områden färdigställs kajutbyggnaden i oljehamnen, kajplanen ökar, förses med vaktstuga och elektrisk slangkran. Muddring görs vid oljekajen till 10,4 meter och dykare handplockar sten. Djupet blir 6 meter vid Siporexkajen. Ny byggnad uppförs åt tull och hamnförvaltning. Passagerare och bilar på färjan Bothnia ökar vid Ursvikskajen oljehamnen på Näsudden invigs, investeringar i oljehamnen och kajutbyggnaden fortskrider. Ett magasin köps in och kontorshuset byggs ut. Utskeppningen av trävaror är fortsatt starkt hämmad och finlandstrafiken minskar Ursvikskajen rivs i båda ändar medan 40 meter av mittpartiet repareras. År 1963 inköps motorbåten Örjan som fortfarande är i tjänst i Skellefteå Hamn byggs hamnen ut, hamnplanen asfalteras, järnvägsspår justeras, farleder rensas och breddas vid Källargrundet, farled till Rönnskärskajen läggs om förses farleden till Rönnskärs södra kaj med tre Agafyrar. Upplagsområdena växer med kvadratmeter genom dränering och grusning. Muddring av farleden till massafabriken i Klemensnäs inleds. Finlandsfärjan flyttas till Kåge hamn utvidgar Siporexfabriken och schaktmassor blir utfyllnad på norra sidan. En bogserbåt beställs från Åsiverken i Åmål. Ett vattenområde norr om Rönnskär säljs till Boliden AB byggs två massaskjul på hamnplanen inför brobygget vid Sundgrundet.

5 1969 levereras isbogseraren Aitik på hästkrafter för 3,2 miljoner kronor bygger Boliden en svavelkisterminal med kaj och magasin för 23 miljoner. Färjeläget i Skelleftehamn tas i bruk för den nyetablerade linjen till Jakobstad upprätthålls åretruntsjöfart för första året i Skelleftehamn hålls Hamnens dag i juni med besök av personer på hamnplanen sätter Fjordshell på ton nytt rekord vid oljehamnen assisterad av både bogserbåt och lotsbåt köper Ytong Siporexfabriken. Tjockolja lossas i oljehamnen. Nytt hamnmagasin byggs för 3,1 miljoner föreslår hamnstyrelsen ny handelshamn på Näsudden samt upprustning av nuvarande hamnen med nya magasin och ny kran för miljoner kronor. Hamnens dag hålls i april 1995 med möjlighet för allmänheten att få en åktur med hamnisbrytare Aitik övertar Skellefteå Kraft AB Lantmännens depåanläggning. AB Nynäs Petroleum bygger ny inpumpningsledning till asfaltdepån sjöfarten stoppas av isbrytarstrejk och hamnarbetarkonflikt under vår och försommar. Handelshamnen muddras till 8,5 meter för 7,2 miljoner kronor, massorna utfyller ett område för kolupplag. Flottlagd virkeskvantitet minskar rivs Tullhuset för att ge plats åt den ökade färjetrafiken, väntsal och biljettexpedition byggs. Stödslänten förstärks efter muddringen som möjliggjort större tonnage och medfört högre krav på farledsutmärkning modifieras tilläggsplatsen för färjan Polar Express, biltrafiken omdirigeras för att klara en tredubbling. Mobilkranen säljs. Sliger, kemikalier, metaller och skogsprodukter ökar, oljeimporten fortsätter minska anskaffas 200 meter oljelänsor för beredskap inför oljeutsläpp sker en första månatlig skeppning av trävaror till mellersta England. Bothniaterminalen invigs, färjeläget byggs, infarten till hamnen flyttas, räls och syllar byts ut och ett förråd rivs. Elportalkranen förses med en skopa för kolhantering och containerok inskaffas färdigställs hamnmagasinet, styckegodsmagasinet rivs, området asfalteras. Mobilkranen tas ur bruk och elportalkranen förses med en större motorskopa. Styrhytten på Aitik byggs om fylls hamnområdet mot Kilörsundet ut med fyllnadsmassa från utgrävningarna för Trelleborgs nya fabrik på Siporexområdet. En bilvisitationsbyggnad byggs och Essemkokranen beställs upprätthålls trafiken av två färjor, ny fyr uppförs på Rönnskär, oljefällan vid oljehamnen förses med larmanordning minskar utskeppning av skogsprodukter drastiskt, import av sågtimmer och massaved upphör.

6 lens och kustbevakningens lokaler byggs om. En passagerarterminal för finlandstrafiken uppförs år Godsomsättningen vid oljehamnen och Siporexkajen ökar, skeppning av svavelkisslig upphör ökar import av sågtimmer och trävaror. ODAB:s nedläggning leder till markant minskning av tankfartyg uppförs en passagerarterminal för finlandstrafiken, nytt garage, förråd och personalutrymmen byggs, tul uppförs nytt magasin på hamnplanen. Import av ryskt sågtimmer minskar till ett minimum. Den rälsbundna kranen målas och får samtidigt nytt elsystem Jubileumskajen invigs i juni, tullbemanningen dras in vid halvårsskiftet inleds Ahlmark Lines veckoservice till England, trafik påbörjas varannan vecka till Belgien. Fennia transporterar passagerare mellan Skellefteå och Jakobsstad färdigställs Skellefteå Krafts magasin och transport av träpellets till År 1997 är passagerarantalet med Fennia större än någonsin. Trängseln av olika båtar är stor vid kaj år Stockholm inleds. Asfaltering utförs av en yta på kvadratmeter blir rekordår för färjetrafiken över Kvarken, även utskeppningen av sågade trävaror till England slår rekord, och ett magasin färdigställs upphör taxfreeförsäljningen och färjetrafiken avstannar. Skeppning av förorenad jord sker till EcoTec. Trävaror till Egypten återupptas. Wibax påbörjar sin verksamhet i oljehamnen sker sporadisk export av trävaror till Egypten. Nynäs transport av bitumen upphör, viss ökning sker av andra kemikalieprodukter. Arvamet påbörjar lagring och utskeppning av metaller. Gamla kajen repareras för två miljoner kronor, en kvadratmeter stor lageryta färdigställs iordningställs ett kvadratmeter stort område åt Arvamet AB. EU-bidrag beviljas på 5,5 av totalt 13,5 miljoner kronor för infrastruktursatsningarna på järnväg, bro och

7 År 2004 kräver terrorhoten investeringar för höjd beredskap i hamnen. utfyllnad av kanalen. Mobilkran med 100 tons lyftförmåga upphandlas. En kvadratmeter stor yta grävs ur, hårdgörs och asfalteras invigs ny bro till Rönnskär, nya hamnytor och järnvägsanslutning. Arvamets skeppningar kommer igång. Shell lossar en sista leverans villaolja. Mobilkran för 21 miljoner levereras når godsomsättningen nya rekordnivåer. Kanalen muddras och läggs igen till en del. Upplagsytor hyrs ut till Kuusakoski (tidigare Arvamet). Hamnplanen får ny överbyggnad och beläggning, oljekajen repareras Nytt magasin uppförs. Containerlinjen inleds med sågade trävaror på Japan. Skellefteå Hamn slår in- och utlastningsrekord med sina två miljoner ton Containertrafiken ökar för in- och utgående gods. Det går bra ekonomiskt för hamnen år byggs hamnplanen om och nya järnvägsspår dras för sex miljoner, delfinansierat av EU:s strukturfond. Samverkansavtal tecknas mellan hamnarna i Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix samt Bottenvikens stuveri. Almer Oil satsar 20 miljoner kronor på etablering i oljehamnen. Containerlinjen drabbas av problem och går tills vidare med järnväg. En sista lastning görs i Kåge hamn i januari lägger Maersk Line ned containertrafiken. Almer Oil påbörjar sin verksamhet med lossning av diesel. Generell nedgång av virkestransporter till England. Skrot och energivaror har fortsatt god utveckling rivs ett magasin för att lämna plats för lastning av järnvägsvagnar. Ny kaj och 20 procent mer lagringsytor ökar möjligheten att ta emot större fartyg med bulkgods förlängs Jubileumskajen med 79 meter för 25 miljoner kronor, delfinansierat av EU-bidrag. Månatlig skeppning inleds med sågade trävaror på Marocko. Mindre hamnkranen repareras för en miljon. Femårigt avtal tecknas med Wibax för import av biologisk olja. Skeppning sker av vindkraftverk till Uljabuouda i januari lossas första Wibaxbåten. Ny vikarmskran för virkes- och bulkhantering levereras. Invigning sker av den förlängda Jubileumskajen med plats att lasta eller lossa två båtar samtidigt blir Baus hamnens bogserare på 3200 hästkrafter och bogpropeller på 425 hästkrafter. Skeppning inleds till Blaiken av 30 vindkraftverk per år i tre år. Visste du att: redan ett relativt litet fartyg kan transportera lika mycket gods som 200 långtradare staten subventionerar transport på vägar och järnväg medan sjöfarten själv får bära sina kostnader Skellefteå Hamn omsätter: år 1913: ton år 1963: ton år 2011: ton Efterforskning, redigering och text: Britt Inger Stoltz Hamnisbrytare Baus väntar på omlackering, Rene A ska lossa vingar till vindkraftverken i Blaiken och Desert Serenity lastar miljömetaller i juni 2012.

8 Nästa 100 år Det dyker mest upp frågor kring framtiden. Vad händer med miljön? Har vi kvar is under vintern eller har en ny istid börjat? Hundra år känns som en evighet. Det vi kan se i närtid är att hamnen är trångbodd och behöver därför nya ytor. Hamnen ligger dessutom i vissa avseenden för nära samhället. Vi kommer därför att börja utreda vilka konsekvenser det kommer att få om vi fyller igen Skelleftehamnsfjärden mot Lappstrupen. Hur gör vi för att inte påverka vattenflödet till Kurjoviken vid en eventuell utbyggnad åt det hållet? Mest troligt kommer vi att titta på att bygga en längre kaj vid oljehamnen. Det är också troligt att Cementakajen flyttas längre ut mot oljehamnen eller byggs ihop med den nya kajen vid oljehamnen. Kajen vid oljehamnen är en av flera i Skellefteå Hamn. Hit räknas även Cementa- (tidigare Siporex-), Rönnskärs- och Handelskajen (huvudkajen). Vi kommer alltid att ha problem med landhöjningen. Nuvarande hamn kommer att få ett mindre djup och att den på sikt måste flytta längre österut eller till norra sidan Skelleftehamnsfjärden är nog inte någon tokig gissning. Kanske kommer vi att ha färjetrafik till Karleby och att delar av huvudhamnen används till det. Vad kommer att hända med Norrbotniabanan? Det kan komma att påverka hamnens behov av nya ytor. Blir det en succe kanske vi ska lasta ett 30-tal järnvägsvagnar per dag och hur förbereder man sig för det? Hamnen finns ju inte till för sin egen skull utan existerar bara av det enkla skälet att industrin i närområdet behöver en utskeppningshamn som kan hjälpa till att hitta billiga transportlösningar. Så det kommer nog att bli upp till näringslivet i Skellefteå med omnejd att visa riktningen som hamnen kommer att ta. Det finns även en del hotande moln vid horisonten och det är vilka politiska beslut som kommer att fattas i en framtid. Se till exempel på det nya svaveldirektivet som kommer att bli lag inom några år. Beslutet fattades utan ordentlig konsekvensanalys och vem vet hur genomtänkta andra beslut kommer att vara? Den utredning som tillsattes av den föregående S-regeringen om att vissa hamnar ska prioriteras före andra kan väckas till liv igen. Vi ser även att EU har börjat lägga sig i hamnars placering genom det förslag till huvudhamnar och bihamnar som håller på att ta form. Lars Widelund hamnchef

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Ostkustens logistiknav Film Text i två spalter

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN

PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: PM Hamnar Innehållsförteckning Allmänt... 3 Identifiering

Läs mer

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Ostkustens logistiknav 95 % av Sveriges utrikeshandel

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Kontakta oss. Försäljning och uthyrning av containrar Lastsurrning Lyftmaterial Presenningar Stållinor

Kontakta oss. Försäljning och uthyrning av containrar Lastsurrning Lyftmaterial Presenningar Stållinor Kontakta oss Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB Järvedsleden 4 891 60 Örnsköldsvik Tel: 0660-787 15 Fax: 0660-787 19 www.ornskoldsvikshamn.se VD Christer Ögren Mail: christer.ogren@ovikshamn.se Tel. 070-371

Läs mer

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten Ett gigantiskt innanhav 5 648 kvadratkilometer 480 mil strand En tredjedel av allt sötvatten i landet 35 fiskarter 22 000 öar, kobbar och skär 106 meter

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MAJ 2010 Dnr. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Översikt över Till fördjupning av ÖVERSIKTSPLANEN FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN inom östra delen av Skelleftehamn Skellefteå kommun, Västerbottens län SKELLEFTEÅ MAJ 2010

Läs mer

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN Lokala drifts- och ordningsföreskrifter för Sölvesborgs handelshamn Utöver vad som anges i Hamnordningen för Sölvesborgs Handelshamn gäller

Läs mer

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015 Taxa Luleå Hamn 2015 HAMNTAXA Gäller från och med 1 januari 2015 och tills vidare. FARTYG 1. Avgiftsberäkning Varje anlöp (ankomst och avgång) debiteras per enhet av bruttodräktigheten (GT). I fartygsavgiften

Läs mer

Inbjudan till samråd Ansökan till fortsatt och utökad hamnverksamhet Kalix Hamn, Kalix kommun

Inbjudan till samråd Ansökan till fortsatt och utökad hamnverksamhet Kalix Hamn, Kalix kommun memo04.docx INBJUDAN TILL SAMRÅD Inbjudan till samråd Ansökan till fortsatt och utökad hamnverksamhet Kalix Hamn, Kalix kommun Kalix hamn är en viktig del av Norrbottens infrastruktur. Hamnen bedrivs på

Läs mer

Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping. Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun

Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping. Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun Säkrare farled till Norrköping Farleden in till Norrköpings hamn är en viktig transportlänk

Läs mer

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Att: Anna Sohlberg Kopia till Gatukontoret Att: Arne Mattsson Kompletterande information angående detaljplan för Klagshamnsudden och nytt arrendeavtal

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

Geoenergi värmer fästningen på berget

Geoenergi värmer fästningen på berget www.geotec.se nr 4/2009 En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om vatten, värme och kyla Bra dricksvatten i tvåhundra år Se upp för ROT-fallgropar Geoenergi värmer fästningen på

Läs mer

Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal och kvartal

Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal och kvartal Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal 1-4 2014 och kvartal 1-4 2013 Innehållsförteckning: Förklaringar till tabellerna Tabell 1 Tabell 1A Tabell 2 Tabell 3A Tabell 3B Tabell 4 Tabell 4A Tabell

Läs mer

1.1.2 Annat fartyg per meter av längd överallt 9.90 dock lägst vid såväl ankomst som avgång 250.00

1.1.2 Annat fartyg per meter av längd överallt 9.90 dock lägst vid såväl ankomst som avgång 250.00 HAMNTAXA FÖR HÄRNÖSAND Gäller från och med den 1 januari 2008. 1. FARTYG 1.1 Varje gång fartyg ankommer till eller avgår från hamnen 1.1.1 Fartyg med en längd överallt av 20 m eller däröver per brutto

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Tillståndsprövning Slite hamn, Gotland---

Tillståndsprövning Slite hamn, Gotland--- --- Underlag inför tidigt samråd Göteborg 2005-08-11 Gotlands kommun Tillståndsprövning Slite hamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-11 Uppdragsnummer 61470512975 Utgåva/Status Håkan Lindved Uppdragsledare

Läs mer

1 (1) Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 19 september 2017

1 (1) Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 19 september 2017 1 (1) Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 19 september 2017 69 Invallning och utfyllnad av Tjärhovsbågen och muddring av inre hamnbassäng Handlingar Tjänsteskrivelse om

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Klintehamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Klintehamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Klintehamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-11 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Klintehamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-11 Uppdragsnummer 61470512975-2

Läs mer

Utbyggnad av Arendal 2

Utbyggnad av Arendal 2 Göteborg 2012-09-11 1(12) 1. Bakgrund Göteborgsregionen är Sveriges viktigaste industri- och transportcentrum med Göteborgs hamn som navet. Hamnen är lokaliserad i ett läge som har begränsade geografiska

Läs mer

Taxa Luleå Hamn 2017

Taxa Luleå Hamn 2017 Taxa Luleå Hamn 2017 HAMNTAXA Gäller från och med 1 januari 2017 och tills vidare. FARTYG 1. Avgiftsberäkning Varje anlöp (ankomst och avgång) debiteras per enhet av bruttodräktigheten (GT). I fartygsavgiften

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans Export Import

Läs mer

EKERÖ REDERI AB. allt inom marinentreprenad

EKERÖ REDERI AB. allt inom marinentreprenad EKERÖ REDERI AB allt inom marinentreprenad Bryggbyggnationer - Pålning - Muddring - Schakt Sandstrand - Spontning - Kranlyft - Skylift Transporter - Bogsering - Isbrytning - Bärgning Arbetsplattformar

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för Kapellskärs Hamn AB

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för Kapellskärs Hamn AB 6. KAPHAB 2016-09-26 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2016- Kapellskärs Hamn AB Marknaden Som en följd av en ökad osäkerhet i världsekonomin skrev IMF i början av 2016 ner sin prognos för den globala

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Logistik & Industri AB Innehållsförteckning 1. Allmän information s.2 2. Villkor för tillträde och trafikering s.3 3. Infrastruktur s.4 4. Kapacitetstilldelning s.5 5. Tjänster s.5 6. Avgifter

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

1 Bakgrund och syfte. 1.1 Historik

1 Bakgrund och syfte. 1.1 Historik 1 Bakgrund och syfte 1.1 Historik Runt år 1940 hade såväl hamnarna i Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby som i Karlskrona direkta järnvägförbindelser inåt landet. Från Olofström fanns två järnvägar söderut

Läs mer

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER Beslutad av kommunfullmäktige den 23 november 1995, 143. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna hamnföreskrift gäller för Halmstads hamn. Den skall tillämpas inom det område som markerats

Läs mer

Kapacitetsutredningen

Kapacitetsutredningen Kapacitetsutredningen Inspel från planupprättarna i Västerbotten och Norrbotten Hearing 22 mars 2012 Skellefteå Bo-Erik Ekblom, Länsstyrelsen Norrbotten Mårten Edberg, Region Västerbotten Gruvnäringen

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

Muddring och muddermassor i Kallaxskärgårdens hamn. Synpunkter KSSF tillhanda senast 17 maj (se svarsbilaga).

Muddring och muddermassor i Kallaxskärgårdens hamn. Synpunkter KSSF tillhanda senast 17 maj (se svarsbilaga). Underlag för samråd rörande muddring och hantering av muddermassor Muddring och muddermassor i Kallaxskärgårdens hamn Kallaxskärgårdens samfällighetsförening (KSSF) förvaltar Kallaxskärgårdens hamn, som

Läs mer

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx STRÖMSTADS KOMMUN 1 (8) HAMNORDNING OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS KOMMUNS SAMTLIGA HAMNAR TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Beslutade av Kommunfullmäktige:1995-12 14. Reviderade av Kommunfullmäktige:2002-02-14

Läs mer

Fbk Visionsgrupp har begränsat sitt arbete till västra hamnplan och västra pirarmarna.

Fbk Visionsgrupp har begränsat sitt arbete till västra hamnplan och västra pirarmarna. Vision Falsterbokanalen. Bakgrund Sjöfartsverkets och Vellinge kommuns avsiktsförklaring att utveckla området kring Falsterbokanalen kommer att påverka Falsterbokanalens båtklubbs framtid. Kommunen gav

Läs mer

Motion till riksdagen 1988/89:T527 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c, m, fp, vpk) Inlandsbanan och tvärbanor

Motion till riksdagen 1988/89:T527 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c, m, fp, vpk) Inlandsbanan och tvärbanor Motion till riksdagen 1988/89:T527 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c, m, fp, vpk) Inlandsbanan och tvärbanor Trafiken får en alltmer central roll i diskussionen om den framtida miljön. Det är viktigt eftersom

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

VARU- OCH BETJÄNINGSAVGIFTER FÖR JAKOBSTADS HAMN 2010

VARU- OCH BETJÄNINGSAVGIFTER FÖR JAKOBSTADS HAMN 2010 VARU- OCH BETJÄNINGSAVGIFTER FÖR JAKOBSTADS HAMN 2010 VARUAVGIFTER AV ALLMÄNNA GRUNDER 2 HAMNAVGIFTER FÖR VAROR 3 FARTYGSAVGIFTER 4 AVFALLSAVGIFTER 5 FÖRTÖJNINGSAVGIFTER 6 PLANHYREAVGIFTER 6 TELEFON 6

Läs mer

Miljöfokus i Värtahamnen

Miljöfokus i Värtahamnen Miljöfokus i Värtahamnen Miljö från planering till färdig hamn Redan när den nya visionen för Värtahamnen fastställdes i början av 2000-talet, fanns ett mycket tydligt miljöfokus, som sedan har återspeglats

Läs mer

Etableringspolicy för hamnen

Etableringspolicy för hamnen Etableringspolicy för hamnen -Möjligheter på befintliga planer Gustav Aulin 2013-11-11 SBK Malmö Sammanfattning Stora delar av hamnen har i detaljplaner beteckningen / vilket betyder industri- och hamnverksamhet.

Läs mer

1/2012 PERSONALTIDNINGEN. Skrot. fyller kajen i Trollhättan. Ljudsignaler mäter djupet i våra hamnar. Vindkraftverk från Kina lossade i Kristinehamn

1/2012 PERSONALTIDNINGEN. Skrot. fyller kajen i Trollhättan. Ljudsignaler mäter djupet i våra hamnar. Vindkraftverk från Kina lossade i Kristinehamn ivänerhamn 1/2012 Skrot fyller kajen i Trollhättan Ljudsignaler mäter djupet i våra hamnar Vindkraftverk från Kina lossade i Kristinehamn PERSONALTIDNINGEN VD:S KRÖNIKA NYCKELTAL 2007-2011 Nyckeltal 2011

Läs mer

Sjöfartsforum

Sjöfartsforum Sjöfartsforum 2011-12-01 Marcus Smedman, strateg infrastruktur och kommunikation RUP Värmland ska ha ett välutvecklat infrastruktur- och transportsystem Helhetsperspektiv effektiva transportsystem som

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

HAMNORDNING FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN

HAMNORDNING FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN HAMNORDNING FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN Hamnordning för Sölvesborgs Handelshamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för handelshamnen i Sölvesborgs kommun Inledande bestämmelser 1 Grundläggande

Läs mer

Teknisk Beskrivning för tillståndsansökan. Höganäs industrihamn Ny Kajkonstruktion vid Metanolkajen

Teknisk Beskrivning för tillståndsansökan. Höganäs industrihamn Ny Kajkonstruktion vid Metanolkajen Teknisk Beskrivning för tillståndsansökan Höganäs Sweden AB Höganäs industrihamn Ny Kajkonstruktion vid Metanolkajen Göteborg 2013-10-10 Teknisk Beskrivning för tillståndsansökan Datum 2013-10-10 Uppdragsnummer

Läs mer

Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan. Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen

Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan. Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen Fyrstegsprincipen 1. Åtgärd som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt.

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndsprövning av hamnar [till 2, 6, 19, 21 och 22 kap. miljöbalken]; NFS 2003:18 Utkom från trycket den 14 november

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(5) Detaljplan för LAVÖN / TUVESVIK Utökad färjeterminal m.m. Orust kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Allmänt Genomförandebeskrivningen syftar till att klarlägga de organisatoriska,

Läs mer

Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull!

Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull! Åkeribranschens syn på lastsäkring Mårten Johansson marten.johansson@akeri.se teknikchef i Sveriges Åkeriföretag Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull! Lastsäkring? Åkeriföretagens verksamhet

Läs mer

INLEDNING. Har VEIDEC Raceway gynnat Malmö och Malmös befolkning?

INLEDNING. Har VEIDEC Raceway gynnat Malmö och Malmös befolkning? VEIDEC RACEWAY INLEDNING Har VEIDEC Raceway gynnat Malmö och Malmös befolkning? Sedan några år tillbaka har Malmö en dragracingbana där människor kan träffas och dela sitt intresse. Alla är dock inte positiva.

Läs mer

Trafikutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun

Trafikutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun 1(11) Trafikutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun Uppdragsnummer: 226394 Markerat planområde i Ystad hamn 2(11) Trafik Redovisningen är baserad på underlag som tagits

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Gällande fr. o m: 2006-2-0 Ändrad: 2009-02- Handläggare: Alexander Johansson Utgivare: Mathias Kronberg Sidan av 3 Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbyggnad till 170 båtplatser i Kallaxskärgårdens hamn

Utbyggnad till 170 båtplatser i Kallaxskärgårdens hamn Underlag för samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet Utbyggnad till 170 båtplatser i Kallaxskärgårdens hamn Kallaxskärgårdens samfällighetsförening (KSSF) förvaltar Kallaxskärgårdens hamn,

Läs mer

PRISLISTA ÖVER HAMNTJÄNSTER. I kraft fr.o.m. 1.1.2013 -

PRISLISTA ÖVER HAMNTJÄNSTER. I kraft fr.o.m. 1.1.2013 - PRISLISTA ÖVER HAMNTJÄNSTER I kraft fr.o.m. 1.1.2013 - 2 (6) Godkänd av Lovisa stads närings- och utvecklingssektion 18.12.2012 1. Allmänna villkor för fakturering Avgifterna ska betalas senast på den

Läs mer

Diskussionsunderlag årsmöte 2011

Diskussionsunderlag årsmöte 2011 Diskussionsunderlag årsmöte 2011 Hur hanterar vi tillväxten i klubben? Fler båtar på tisdagstävlingarna ställer ger längre tid innan alla båtar kommer upp på kajen. Styrelsens förslag är att i steg ett

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Välkommen till medlemsmöte Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Tyresö Strands båtklubb (aktuell statistik 150509) Idag 231 medlemmar (ny-ansökningar ligger på 3 blivande medlemmar) Båtplatser idag: Brygga

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr 2008-11-24 1 Ärendelista Sid nr 62 Sammanträdets öppnande och justering...3 63 Godkännande av dagordning...3 64 Föregående protokoll...3 65 Budget 2009...4 66 Revision och kontroll avtal...6 67 Attest-

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: Handläggare: Gerhard Johansson Utgivare: Ivo Fronzaroli Sidan 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Billeruds spåranläggning i Norrköping Sidan 2 av 6 Innehållsförteckning

Läs mer

1 Logistik och transportlösningar idag

1 Logistik och transportlösningar idag Sammanfattning Ungefär 300 000 ton järn- metall pulver tillverkades av Höganäs Sweden AB under 2012. Volymen av färdigställda material bedöms öka successivt till en produktion om cirka 570 000 ton per

Läs mer

FÖRSLAG OM FÖRTÄTNING AV HAMNANLÄGGNING FÖR ASS

FÖRSLAG OM FÖRTÄTNING AV HAMNANLÄGGNING FÖR ASS FÖRSLAG OM FÖRTÄTNING AV HAMNANLÄGGNING FÖR ASS BAKGRUND Då Lidingö Stad upplåter mark för öns båtklubbar (organiserade av Lidingö Båtförbund, LBF), sköter de också den småbåtskö för fördelning av båtplatser

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Export Import

Läs mer

Utvecklingsprojekt Värtan

Utvecklingsprojekt Värtan Till Styrelsen för Stockholms Hamn AB Utvecklingsprojekt Värtan Projektrapport 2015, T0 2015-02-10 1 Projektchefens sammanfattning 1.1 Väsentligt gällande projektverksamheten sedan föregående rapport (september

Läs mer

Beredskapsplan. Malmö Oljehamn

Beredskapsplan. Malmö Oljehamn 1 Beredskapsplan Malmö Oljehamn Anläggningsbeskrivning sid. 2 Produktutsläpp sid. 3-4 Åtgärder vid annat läge inkl. sabotage och intrång sid. 5 Telefonlista sid. 6-7 Information sid. 8 Utrymningsplan sid.

Läs mer

UTVECKLINGSPROJEKT I OXELÖSUNDS HAMN

UTVECKLINGSPROJEKT I OXELÖSUNDS HAMN 1(9) UTVECKLINGSPROJEKT I OXELÖSUNDS HAMN Version: 2013-03-08 Pågående: Modernisering av styrsystem i oljeanläggningen steg 3 av 4, 2012 Elsystemet för styrning och loggning av utrustning i oljeterminalen

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen

Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen Januari 2010 till november 2010 Oljehamnen vid Loudden. Trafikbild från hamnens södra del 18/6 1948. Bild från Stockholms hamnar AB www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare 1. Fartygsavgifter Hamnavgift för fartyg utgår, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper Gävle hamn. Avgiften beräknas i kronor

Läs mer

Diarienummer: N2015/4305/TIF Remissvar till Trafikverket med anledning av inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för

Diarienummer: N2015/4305/TIF Remissvar till Trafikverket med anledning av inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för Diarienummer: N2015/4305/TIF Remissvar till Trafikverket med anledning av inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för 2018-2029 er till huvudrapporten Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering

Läs mer

Hamnutredning Östra Saltängen i Norrköpings hamn

Hamnutredning Östra Saltängen i Norrköpings hamn Hamnutredning Östra Saltängen i Norrköpings hamn Förord På uppdrag av Norrköpings kommun och Norrköpings hamn och Stuveri genomförde Vectura under sommaren 2013 en hamnutredning kring verksamheten och

Läs mer

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF).

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). 2016-01-30 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). Tillväxtberedningen är ett gemensamt

Läs mer

En järnvägsepoks grav

En järnvägsepoks grav En järnvägsepoks grav Vadstena - Ödeshögs smalspåriga järnväg eller Mellersta Östergötlands järnväg som hela sträckan Linköping - Ödeshög kom att kallas lades ned 1958. SJ drev då järnvägen och den ansågs

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88: T82. av Hans Dau (m) om trafikpolitiken inför 1990-talet (pro p. 1987/88: 50) Järnvägar

Motion till riksdagen 1987/88: T82. av Hans Dau (m) om trafikpolitiken inför 1990-talet (pro p. 1987/88: 50) Järnvägar Motion till riksdagen 1987/88: T82 av Hans Dau (m) om trafikpolitiken inför 1990-talet (pro p. 1987/88: 50) Den trafikpolitiska propositionen är ett tjockt aktstycke med många olika både synpunkter och

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Tunga projekt. & totala projektlösningar. Lyft & Hanteringsentreprenör

Tunga projekt. & totala projektlösningar. Lyft & Hanteringsentreprenör Tunga projekt & totala projektlösningar Lyft & Hanteringsentreprenör JINERT AB Björn Jinert, +46 (0)451-141 00, +46 (0)703-65 66 00 bjorn@jinert.se Jinert är ett svenskt privatägt förtaget som sysslar

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 -2 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans

Läs mer

Ordningsföreskrifter för Haninge kommuns hamnanläggningar: Fiskehamnen, Hotellbryggan, Kroksbryggan och Brandbryggan i Dalarö

Ordningsföreskrifter för Haninge kommuns hamnanläggningar: Fiskehamnen, Hotellbryggan, Kroksbryggan och Brandbryggan i Dalarö Ordningsföreskrifter för Haninge kommuns hamnanläggningar: Fiskehamnen, Hotellbryggan, Kroksbryggan och Brandbryggan i Dalarö Föreskrifterna är beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-11 208. Träder i kraft

Läs mer

Sjöblick AB Indrek Pöldma

Sjöblick AB Indrek Pöldma Sjöblick AB Indrek Pöldma 2014-10-29 Bryggbesiktningsresa till Krokskär och Öja Deltagare: Indrek Pöldma, Sjöblick Åsa Tivelius, SLL Hans Anderson, Taxibåten Falken Bernt Södling, LTAB Tore Jakobsson,

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

I N R E H A M N E N G E N O M H I S T O R I E N

I N R E H A M N E N G E N O M H I S T O R I E N I N R E H A M N E N G E N O M H I S T O R I E N 30 31 32 40 41 35 34 33 45 42 43 39 36 44 46 10 37 38 5 18 14 25 24 17 23 20 9 4 1 7 11 3 2 6 8 12 16 22 15 19 21 2728 26 29 13 Foton/bilderna i den historiska

Läs mer

Den typen av fartyg fick dåligt ryckte i samband med den stora oljekatastrofen 1989 med Exxon Valdes i Alaska. Man införde snabbt krav på dubbelskrov

Den typen av fartyg fick dåligt ryckte i samband med den stora oljekatastrofen 1989 med Exxon Valdes i Alaska. Man införde snabbt krav på dubbelskrov 1 2 3 Den typen av fartyg fick dåligt ryckte i samband med den stora oljekatastrofen 1989 med Exxon Valdes i Alaska. Man införde snabbt krav på dubbelskrov genom den amerikanska Oil Pollution Act (OPA)

Läs mer

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet Vattenverksamhet Upplägg Definitioner Prövning av vattenverksamhet Eventuella frågor Definitioner 11 kap. miljöbalken, MB Lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, LSV Förordningen

Läs mer

Framsyn för krisberedskap. Samhällskritiska transporter

Framsyn för krisberedskap. Samhällskritiska transporter Framsyn för krisberedskap Samhällskritiska transporter BILAGA Kritiska beroenden för dagens transportsektor Vilka beroenden är kritiska för att transporterna ska fungera år 2020? Sammanställning från

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn Ystads kommun Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn Gällande från och med 2011-02-01 Ystad Hamn Logistik AB Hamntorget 2 271 39 Ystad Tel: 0411-180 80 Fax: 0411-749 50 www.port.ystad.se

Läs mer

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad.

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Sturebyskolan Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Ersätta befintlig tillfällig Paviljong Vitan med permanent byggnad. Att bygga nytt kostar pengar och tar tid det kan vi alla vara

Läs mer

LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMNAR

LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMNAR 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 1995, 198 Antagen av länsstyrelsen den 19 januari 1996 Ändrade av länsstyrelsen den 29 juni 1998, Dnr: 478/95-401 Nr: 4.5 LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER

Läs mer

3. Kommunikationer. I planeringsunderlaget finns mer information om kommunikationer, bland annat de transportpolitiska målen.

3. Kommunikationer. I planeringsunderlaget finns mer information om kommunikationer, bland annat de transportpolitiska målen. 3. Kommunikationer MÅL det här vill kommunen uppnå Vägar: Vägar ska hålla en hög standard när det gäller trafiksäkerhet, utformning, tillgänglighet och miljöpåverkan. Planering ska ske så att störningar

Läs mer

Vilka föroreningar är det som förekommer inom området?

Vilka föroreningar är det som förekommer inom området? Dokumentnamn Minnesanteckning Datum Diarienummer 2015-18-12 KS 2014/155 1(5) Adress - Minnesanteckningar från samrådsmöte ang. DP 537 Karlholms strand Närvarande från kommunen: Jonas Nyberg (ordf. Utskottet

Läs mer

PRISER OCH AVGIFTER MALMÖ HAMN

PRISER OCH AVGIFTER MALMÖ HAMN PRISER OCH AVGIFTER gällande för verksamheten i MALMÖ HAMN Samtliga priser anges i SEK och är exklusive svensk mervärdesskatt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fartygshamnavgifter 2 2. Varuhamnavgifter 4 3. PSF

Läs mer