Vi är inte riktigt hundra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi är inte riktigt hundra"

Transkript

1 Vi är inte riktigt hundra När vi började vår tillbaka blick på de senaste 100 åren kunde vi konstatera att det faktiskt hänt oerhört mycket, även om alla vi talat med säger att under min tid hände då ingenting. Alla känner vi samma sak, ändå händer det saker, hela tiden. De senaste fem åren har vi hunnit byta bogserbåt, köpa ny kran, förlänga jubileumskajen med 80 meter, riva ett gammalt magasin, tagit bort grunden till glashuset, börjat renovera rörgalleriet i oljehamnen. Nu har vi fyra fullt fungerande pipelines istället för två linor. Dessutom händer en mängd småsaker hela tiden. Vi konstaterade också att hamnen trots allt inte fyller 100 i år utan bara 99 år. Den täta kopplingen till Skelleftebanan gör att det känns naturligt att fira att vi inte är riktigt 100 när järnvägen fyller jämt. I början av 1900-talet gick Skellefteå stad till kungs för att få en koppling mellan Skellefteå och stambanan. När År 1919 vid sommarens lågvatten rensas stenar bort från farleden vid Lappstrupen, en muddring anses vara alltför kostsam. sedan beslutet fattades var det under villkor att man byggde en hamn med nödvändigt djup vid Kallholmen. Rätt tänkt men inte riktigt bra eftersom man tvingats muddra vid kajer och farleder ett antal gånger, när landhöjning och större fartyg gjort detta nödvändigt, och det är snart dags igen. Hamnen har dessutom existerat under två världskrig, sett ett kallt krig komma och gå, sett övergång från segelfartyg till motordrift, gått från att ha varit en sommarhamn till en åretrunthamn i och med att kloka och framsynta beslut fattades på 1970-talet. Lars Widelund hamnchef

2 1925 arrenderar Skellefteå Gruvaktiebolag upplagsplats för ton malm i Skelleftehamn. När hamnanläggningen besiktas i maj 1913 finns 412,5 meter kaj, ett vattendjup på mellan sex och två meter under den antagna lågvattenytan, upplagsplats och varumagasin, en 75 meter bred kajplan bakom varuskjulen, två hamnspår och båtbrygga Det mesta av hamnanläggningen blev mer tilltaget än enligt den ursprungliga planen. Magasin och upplag utarrenderas, väntpaviljong och arrestlokal flyttas hit från Ursvikens hamn. Elektriska anläggningar utförs på hamnplan och i byggnader och telefonkabel dras till lotsarna på Gåsören. Fyrar iordningsställs och en begagnad motorbåt för skötsel av fyrar och prickar införskaffas. Stora partier järnvägsräls till stambanan och SJ:s kolimport ger hamnen goda inkomster. Den provisoriska järnvägsstationen kom att benämnas Kallholmen. Den 12 augusti anländer stadsfullmäktige, ledamöter, tjänstemän, näringsidkare, träexportörer och pressen med ångaren Sigrid till hamninvigningen som avslutas på hotellet avsynas och godkänns tullhuset och hamnmästarbostaden. Kostnaderna för Skelleftehamn redovisas vid årsskiftet på kronor och 62 öre. Amortering av lån låter sig inte göras på grund av kriget inköps begagnad motorbåt av plåt för skötsel av fyrar och prickar. En ingenjörsfirma får i uppdrag att utreda en framtida utvidgning av hamnen ansöker hamnstyrelsen till Kungl. Maj:t om 50 procentig höjning av hamntaxan då inkomsterna minskat betydligt på grund av kriget Ett omfattande förslag till utbyggnad av hamnen till Kilörkanalen och fullständig utbyggnad av norra stranden inklusive järnvägsspår presenteras startar malmskeppningen med medelstora och mindre fartyg. Fotogenfyren på järnvägsbanken vid Lappstrupen ändras till Agafyr inrättas en tullstation i Skelleftehamn. Skellefteå Gruvaktiebolag anhåller om att få köpa Rönnskär, Hamnskär och östra änden av Kallholmen tecknas avtal mellan Skellefteå stad och Skellefteå Gruv AB och byggnationerna på Rönnskär och Hamnskär inleds Hamnstyrelsen begär anslutning till Svenska Hamnförbundet bildas Vintersjöfartskommittén för Norrland för frågor om statsisbrytning beslutar stadsfullmäktige reparera Ursvikskajen. Inseglingsfyrarna till Skelleftehamn ersätts med Agafyrar. År 1938 finns tre oljebolag i Skelleftehamn, första cisternen togs i bruk Handelshamnen år 1936.

3 1930 får Sundgrunds- och Degerfyren elektrisk belysning. Utskeppning av malm från Skelleftehamn fortgår till dess smältverket på Rönnskär uppförts. Rönnskärskajen byggs ut till 228 meter, vattendjup på 7-12 meter, och förses med magasin, brokran och svängkran bildas Bolidens Gruv AB moderniseras inseglingsfyren på järnvägsbanken med elektricitet, belysningen på kaj och kajplan läggs om. En brandpost anläggs och distribuering av vatten till fartygen påbörjas byggs Rönnskärskajen ut i västlig riktning och utrustas med en utlastningsanordning för slig. Kajen förses med en rörlig kran och en fast brokran flyttas säljs vattenområden vid Hamnskär och Rönnskär till Bolidens Gruv AB, Källargrundet undantas muddras Lappstrupen för att minska en sanitär olägenhet orsakad av ett växande antal avlopp till Kurjoviken. Småbåtsbrygga byggs vid Killingören är ombyggnaden av kajen färdig och muddringsarbetet påbörjas utökas anläggningarna i gamla oljehamnen ytterligare permanentas kvadratmeter kajplan, avloppsledningar dras, hamnen begär anslutning till Norrländska Hamnförbundet utrustas Skelleftehamn med luftskydd på grund av kriget utrustas Rönnskärskajen med utlastningsanordning för slig och förtöjningskista. Kajen mäter 368 meter och vattendjupet är mellan 5,6 meter och 12 meter vid medelvattenstånd skrotas Kabelkranen på Rönnskärskajen, en i övrigt god lastningskapacitet leder till ökad M/f Warum lossar styckegods, m/f Monica lossar cement, m/f Adelheid och m/f Fortuna lossar gödning i oktober godsomsättning under tiden för andra världskriget uppförs ny båtbrygga för tjänstebåtar utförs omfattande muddringsarbeten och segelrännan flyttas fem meter söderut beger sig en kommitté på studieresa för inköp av autokran, gaffeltruck och fyra släpvagnar hårdgörs 800 kvadratmeter av kajplanens östra del. Varken gaffeltruck eller autokran levereras som planerat levereras Autokranen, två truckar köps in och traktorn byts ut. Upplåning på kronor görs för bygge av kontor och personalutrymmen, hårdgöring av gårdsplan och pålning under husen färdigställs kajanläggningen vid Siporex, en 47 meter lång kaj byggs för fartyg med 5,5 meters djup. Överskottsmassor blir utfyllnad

4 Varvskranen byggd 1956 köps1978 för 2,5 miljoner kronor. väster om huvudkajen. Fjolårets rivning av två gamla byggnader har frigjort en stor upplagsyta. Två gula tegelhus står klara en samarbetskommitté för rationaliseringar bildas av importörer, avlastare, trafikföretag, stuverirörelse, mäklare och speditörer. Siporexfabriken håller taklagsfest. Ny gaffeltruck köps in planeras ny oljehamn på norra sidan. Större och mer djupgående fartyg lastade med olja gör att lederna måste mätas. SJ lovar ökad kolimport mot att hamnen skaffar ny kran rensas farleden vid Källargrundet. Markundersökningar och borrningar görs för ny oljehamn på Näsudden lokal isbrytning sköts av inhyrd bogserare. Fyra oljebolag köper mark på Näsudden, oljekajen byggs börjar huvudkajens översta hammarband bytas ut. Kajen mellan spåren hårdgörs och kronor lånas till ny kran. Vägar, tilläggsbrygga och cisterner byggs i oljehamnen påbörjas muddring vid oljehamnskajen till ett djup av tio meter vid medelvattennivå. BP och Shells cisterner står klara i oktober då trafiken inleds med tankers som blir allt ståtligare med åren förlängs norra kajen med 120 meter. En lasttraktor utökar maskinparken. Svenska Esso utökar. Färjetrafiken mellan Finland och Ursvikskajen inleds år fyren flyttas från Norra Olsgrundet till Södra Olsgrundet. Nya sjömärken sätts upp, fyrar elektrifieras och nya kartor görs upp över lodade områden färdigställs kajutbyggnaden i oljehamnen, kajplanen ökar, förses med vaktstuga och elektrisk slangkran. Muddring görs vid oljekajen till 10,4 meter och dykare handplockar sten. Djupet blir 6 meter vid Siporexkajen. Ny byggnad uppförs åt tull och hamnförvaltning. Passagerare och bilar på färjan Bothnia ökar vid Ursvikskajen oljehamnen på Näsudden invigs, investeringar i oljehamnen och kajutbyggnaden fortskrider. Ett magasin köps in och kontorshuset byggs ut. Utskeppningen av trävaror är fortsatt starkt hämmad och finlandstrafiken minskar Ursvikskajen rivs i båda ändar medan 40 meter av mittpartiet repareras. År 1963 inköps motorbåten Örjan som fortfarande är i tjänst i Skellefteå Hamn byggs hamnen ut, hamnplanen asfalteras, järnvägsspår justeras, farleder rensas och breddas vid Källargrundet, farled till Rönnskärskajen läggs om förses farleden till Rönnskärs södra kaj med tre Agafyrar. Upplagsområdena växer med kvadratmeter genom dränering och grusning. Muddring av farleden till massafabriken i Klemensnäs inleds. Finlandsfärjan flyttas till Kåge hamn utvidgar Siporexfabriken och schaktmassor blir utfyllnad på norra sidan. En bogserbåt beställs från Åsiverken i Åmål. Ett vattenområde norr om Rönnskär säljs till Boliden AB byggs två massaskjul på hamnplanen inför brobygget vid Sundgrundet.

5 1969 levereras isbogseraren Aitik på hästkrafter för 3,2 miljoner kronor bygger Boliden en svavelkisterminal med kaj och magasin för 23 miljoner. Färjeläget i Skelleftehamn tas i bruk för den nyetablerade linjen till Jakobstad upprätthålls åretruntsjöfart för första året i Skelleftehamn hålls Hamnens dag i juni med besök av personer på hamnplanen sätter Fjordshell på ton nytt rekord vid oljehamnen assisterad av både bogserbåt och lotsbåt köper Ytong Siporexfabriken. Tjockolja lossas i oljehamnen. Nytt hamnmagasin byggs för 3,1 miljoner föreslår hamnstyrelsen ny handelshamn på Näsudden samt upprustning av nuvarande hamnen med nya magasin och ny kran för miljoner kronor. Hamnens dag hålls i april 1995 med möjlighet för allmänheten att få en åktur med hamnisbrytare Aitik övertar Skellefteå Kraft AB Lantmännens depåanläggning. AB Nynäs Petroleum bygger ny inpumpningsledning till asfaltdepån sjöfarten stoppas av isbrytarstrejk och hamnarbetarkonflikt under vår och försommar. Handelshamnen muddras till 8,5 meter för 7,2 miljoner kronor, massorna utfyller ett område för kolupplag. Flottlagd virkeskvantitet minskar rivs Tullhuset för att ge plats åt den ökade färjetrafiken, väntsal och biljettexpedition byggs. Stödslänten förstärks efter muddringen som möjliggjort större tonnage och medfört högre krav på farledsutmärkning modifieras tilläggsplatsen för färjan Polar Express, biltrafiken omdirigeras för att klara en tredubbling. Mobilkranen säljs. Sliger, kemikalier, metaller och skogsprodukter ökar, oljeimporten fortsätter minska anskaffas 200 meter oljelänsor för beredskap inför oljeutsläpp sker en första månatlig skeppning av trävaror till mellersta England. Bothniaterminalen invigs, färjeläget byggs, infarten till hamnen flyttas, räls och syllar byts ut och ett förråd rivs. Elportalkranen förses med en skopa för kolhantering och containerok inskaffas färdigställs hamnmagasinet, styckegodsmagasinet rivs, området asfalteras. Mobilkranen tas ur bruk och elportalkranen förses med en större motorskopa. Styrhytten på Aitik byggs om fylls hamnområdet mot Kilörsundet ut med fyllnadsmassa från utgrävningarna för Trelleborgs nya fabrik på Siporexområdet. En bilvisitationsbyggnad byggs och Essemkokranen beställs upprätthålls trafiken av två färjor, ny fyr uppförs på Rönnskär, oljefällan vid oljehamnen förses med larmanordning minskar utskeppning av skogsprodukter drastiskt, import av sågtimmer och massaved upphör.

6 lens och kustbevakningens lokaler byggs om. En passagerarterminal för finlandstrafiken uppförs år Godsomsättningen vid oljehamnen och Siporexkajen ökar, skeppning av svavelkisslig upphör ökar import av sågtimmer och trävaror. ODAB:s nedläggning leder till markant minskning av tankfartyg uppförs en passagerarterminal för finlandstrafiken, nytt garage, förråd och personalutrymmen byggs, tul uppförs nytt magasin på hamnplanen. Import av ryskt sågtimmer minskar till ett minimum. Den rälsbundna kranen målas och får samtidigt nytt elsystem Jubileumskajen invigs i juni, tullbemanningen dras in vid halvårsskiftet inleds Ahlmark Lines veckoservice till England, trafik påbörjas varannan vecka till Belgien. Fennia transporterar passagerare mellan Skellefteå och Jakobsstad färdigställs Skellefteå Krafts magasin och transport av träpellets till År 1997 är passagerarantalet med Fennia större än någonsin. Trängseln av olika båtar är stor vid kaj år Stockholm inleds. Asfaltering utförs av en yta på kvadratmeter blir rekordår för färjetrafiken över Kvarken, även utskeppningen av sågade trävaror till England slår rekord, och ett magasin färdigställs upphör taxfreeförsäljningen och färjetrafiken avstannar. Skeppning av förorenad jord sker till EcoTec. Trävaror till Egypten återupptas. Wibax påbörjar sin verksamhet i oljehamnen sker sporadisk export av trävaror till Egypten. Nynäs transport av bitumen upphör, viss ökning sker av andra kemikalieprodukter. Arvamet påbörjar lagring och utskeppning av metaller. Gamla kajen repareras för två miljoner kronor, en kvadratmeter stor lageryta färdigställs iordningställs ett kvadratmeter stort område åt Arvamet AB. EU-bidrag beviljas på 5,5 av totalt 13,5 miljoner kronor för infrastruktursatsningarna på järnväg, bro och

7 År 2004 kräver terrorhoten investeringar för höjd beredskap i hamnen. utfyllnad av kanalen. Mobilkran med 100 tons lyftförmåga upphandlas. En kvadratmeter stor yta grävs ur, hårdgörs och asfalteras invigs ny bro till Rönnskär, nya hamnytor och järnvägsanslutning. Arvamets skeppningar kommer igång. Shell lossar en sista leverans villaolja. Mobilkran för 21 miljoner levereras når godsomsättningen nya rekordnivåer. Kanalen muddras och läggs igen till en del. Upplagsytor hyrs ut till Kuusakoski (tidigare Arvamet). Hamnplanen får ny överbyggnad och beläggning, oljekajen repareras Nytt magasin uppförs. Containerlinjen inleds med sågade trävaror på Japan. Skellefteå Hamn slår in- och utlastningsrekord med sina två miljoner ton Containertrafiken ökar för in- och utgående gods. Det går bra ekonomiskt för hamnen år byggs hamnplanen om och nya järnvägsspår dras för sex miljoner, delfinansierat av EU:s strukturfond. Samverkansavtal tecknas mellan hamnarna i Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix samt Bottenvikens stuveri. Almer Oil satsar 20 miljoner kronor på etablering i oljehamnen. Containerlinjen drabbas av problem och går tills vidare med järnväg. En sista lastning görs i Kåge hamn i januari lägger Maersk Line ned containertrafiken. Almer Oil påbörjar sin verksamhet med lossning av diesel. Generell nedgång av virkestransporter till England. Skrot och energivaror har fortsatt god utveckling rivs ett magasin för att lämna plats för lastning av järnvägsvagnar. Ny kaj och 20 procent mer lagringsytor ökar möjligheten att ta emot större fartyg med bulkgods förlängs Jubileumskajen med 79 meter för 25 miljoner kronor, delfinansierat av EU-bidrag. Månatlig skeppning inleds med sågade trävaror på Marocko. Mindre hamnkranen repareras för en miljon. Femårigt avtal tecknas med Wibax för import av biologisk olja. Skeppning sker av vindkraftverk till Uljabuouda i januari lossas första Wibaxbåten. Ny vikarmskran för virkes- och bulkhantering levereras. Invigning sker av den förlängda Jubileumskajen med plats att lasta eller lossa två båtar samtidigt blir Baus hamnens bogserare på 3200 hästkrafter och bogpropeller på 425 hästkrafter. Skeppning inleds till Blaiken av 30 vindkraftverk per år i tre år. Visste du att: redan ett relativt litet fartyg kan transportera lika mycket gods som 200 långtradare staten subventionerar transport på vägar och järnväg medan sjöfarten själv får bära sina kostnader Skellefteå Hamn omsätter: år 1913: ton år 1963: ton år 2011: ton Efterforskning, redigering och text: Britt Inger Stoltz Hamnisbrytare Baus väntar på omlackering, Rene A ska lossa vingar till vindkraftverken i Blaiken och Desert Serenity lastar miljömetaller i juni 2012.

8 Nästa 100 år Det dyker mest upp frågor kring framtiden. Vad händer med miljön? Har vi kvar is under vintern eller har en ny istid börjat? Hundra år känns som en evighet. Det vi kan se i närtid är att hamnen är trångbodd och behöver därför nya ytor. Hamnen ligger dessutom i vissa avseenden för nära samhället. Vi kommer därför att börja utreda vilka konsekvenser det kommer att få om vi fyller igen Skelleftehamnsfjärden mot Lappstrupen. Hur gör vi för att inte påverka vattenflödet till Kurjoviken vid en eventuell utbyggnad åt det hållet? Mest troligt kommer vi att titta på att bygga en längre kaj vid oljehamnen. Det är också troligt att Cementakajen flyttas längre ut mot oljehamnen eller byggs ihop med den nya kajen vid oljehamnen. Kajen vid oljehamnen är en av flera i Skellefteå Hamn. Hit räknas även Cementa- (tidigare Siporex-), Rönnskärs- och Handelskajen (huvudkajen). Vi kommer alltid att ha problem med landhöjningen. Nuvarande hamn kommer att få ett mindre djup och att den på sikt måste flytta längre österut eller till norra sidan Skelleftehamnsfjärden är nog inte någon tokig gissning. Kanske kommer vi att ha färjetrafik till Karleby och att delar av huvudhamnen används till det. Vad kommer att hända med Norrbotniabanan? Det kan komma att påverka hamnens behov av nya ytor. Blir det en succe kanske vi ska lasta ett 30-tal järnvägsvagnar per dag och hur förbereder man sig för det? Hamnen finns ju inte till för sin egen skull utan existerar bara av det enkla skälet att industrin i närområdet behöver en utskeppningshamn som kan hjälpa till att hitta billiga transportlösningar. Så det kommer nog att bli upp till näringslivet i Skellefteå med omnejd att visa riktningen som hamnen kommer att ta. Det finns även en del hotande moln vid horisonten och det är vilka politiska beslut som kommer att fattas i en framtid. Se till exempel på det nya svaveldirektivet som kommer att bli lag inom några år. Beslutet fattades utan ordentlig konsekvensanalys och vem vet hur genomtänkta andra beslut kommer att vara? Den utredning som tillsattes av den föregående S-regeringen om att vissa hamnar ska prioriteras före andra kan väckas till liv igen. Vi ser även att EU har börjat lägga sig i hamnars placering genom det förslag till huvudhamnar och bihamnar som håller på att ta form. Lars Widelund hamnchef

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3. Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3. Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall Konsult: Uppdragsledare: Utredare Layout och kartor: Granskning: Helena Olsson Nils Olsson

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall Konsult: Uppdragsledare: Utredare Layout och kartor: Helena Olsson Nils Olsson Christer

Läs mer

tröga förhandlingar i bottenviken fortsatt kärvt för hängavtal eller inte från göteborg

tröga förhandlingar i bottenviken fortsatt kärvt för hängavtal eller inte från göteborg hamn3.09 arbetaren tröga förhandlingar i bottenviken fortsatt kärvt för hamn4an i Göteborg hängavtal eller inte fotbollsmästarna från göteborg Bl a vid Byske Havsbad fick man en sådan publik som hela tiden

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34 v i n d k r a f nummer 1 västerbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 4 Så många vindkraftverk ska byggas sid 18 Kommunerna tjänar på vindkraften sid 34 2 v i n d k r a f t tidningen

Läs mer

MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling?

MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling? Kalmar Maritime Academy MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling? Examensarbete omfattande 5 poäng utfört av Pontus Jönsson Sjökaptensprogrammet 120+40p Läsår: 03/04 Handledare:

Läs mer

oktober 2009 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand en levande hamnstad

oktober 2009 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand en levande hamnstad oktober 2009 ÅRGÅNG NR 12 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand TEMA en levande hamnstad vd HAR ORDET Stafettpinnen går vidare Det

Läs mer

HÄRNÖSANDS HAMN. - Härnösands hamns roll i den regionala funktionen och utvecklingen Förutsättningar för förbättrad infrastruktur.

HÄRNÖSANDS HAMN. - Härnösands hamns roll i den regionala funktionen och utvecklingen Förutsättningar för förbättrad infrastruktur. HÄRNÖSANDS HAMN Hamnanalys HÄRNÖSANDS KOMMUN - Härnösands hamns roll i den regionala funktionen och utvecklingen Förutsättningar för förbättrad infrastruktur Slutrapport 2005-03-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SMÅLANDSKUSTENS HAMNAR

SMÅLANDSKUSTENS HAMNAR SMÅLANDSKUSTENS HAMNAR Framtidsstrategi och riskanalys Infraplan AB Förstudie Slutrapport 2005-08-02 Innehåll 2 Förord... 2 Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 2. Smålandskustens hamnar och regionens

Läs mer

om vår närsjöfart och världssjöfart

om vår närsjöfart och världssjöfart om vår närsjöfart och världssjöfart >> Vet du namnet på världens fem största hamnar? >> Vet du hur mycket gods som hanteras i svenska hamnar? >> Vet du vilken ö i världen som har flest rederier per capita?

Läs mer

mars 2008 ÅRGÅNG NR 13 Abba-museum på kajen Finnlink fick ett fjärde fartyg Stuveriet nu ett eget bolag T E M A k a p e l l s k ä r

mars 2008 ÅRGÅNG NR 13 Abba-museum på kajen Finnlink fick ett fjärde fartyg Stuveriet nu ett eget bolag T E M A k a p e l l s k ä r mars 2008 ÅRGÅNG NR 13 ABBA-museum Abba-museum på kajen Finnlink fick ett fjärde fartyg Stuveriet nu ett eget bolag T E M A k a p e l l s k ä r m a r k n a d s c h e f e n H A R O R D E T Tillväxt för

Läs mer

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5 Många besked kommer i höst Sid 2-3 Mycket jobb med upprustning Sid 5 Majoritet för nedgrävning Sid 10 Nu är vi igång! Spännande tid! MAN BRUKAR JU SÄGA att en gång är ingen gång. Därför känns det skönt

Läs mer

VIA STOCK HOLMS HAMN. skärgård för alla. bröllopsdags. henrik fixar för festen. Martin Allison utvecklar godstrafiken

VIA STOCK HOLMS HAMN. skärgård för alla. bröllopsdags. henrik fixar för festen. Martin Allison utvecklar godstrafiken VIA STOCK HOLMS HAMN AR#2/10 skärgård för alla bröllopsdags henrik fixar för festen Martin Allison utvecklar godstrafiken 2 henrik widerståhl tf vd kurs mot sommaren I skrivande stund har jag precis kommit

Läs mer

i VÄNERHAMN Glaskross GOD JUL från Otterbäcken sprids över Norden 45 tons reachstacker på plats i Karlstad & Gott Nytt År NYA GRINDSTUGA

i VÄNERHAMN Glaskross GOD JUL från Otterbäcken sprids över Norden 45 tons reachstacker på plats i Karlstad & Gott Nytt År NYA GRINDSTUGA i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 4/07 Glaskross från Otterbäcken sprids över Norden GOD JUL & Gott Nytt År Kristinehamn har invigt sin NYA GRINDSTUGA 45 tons reachstacker på plats i Karlstad LEDARE / HAMNNYTT

Läs mer

december 2007 ÅRGÅNG NR 12 Markus tror på Nynäshamn Stheab i ny regi Så kontrolleras importerad mat T E M A h a m n o c h t r a f i k

december 2007 ÅRGÅNG NR 12 Markus tror på Nynäshamn Stheab i ny regi Så kontrolleras importerad mat T E M A h a m n o c h t r a f i k december 2007 ÅRGÅNG NR 12 Markus tror på Nynäshamn Stheab i ny regi Så kontrolleras importerad mat T E M A h a m n o c h t r a f i k v d H A R O R D E T Tack alla! En titt tillbaka på 2007 visar att Stockholms

Läs mer

HAMN AR#1/14. Linus i tyfonens spår partypingla med kulhål rätt lokal i hamnen båtpendling. sjövägen både lugn och punktlig

HAMN AR#1/14. Linus i tyfonens spår partypingla med kulhål rätt lokal i hamnen båtpendling. sjövägen både lugn och punktlig VIA STOCK HOLMS HAMN AR#1/14 Linus i tyfonens spår partypingla med kulhål rätt lokal i hamnen båtpendling sjövägen både lugn och punktlig 2 johan castwall vd fortsatt framåt! Nu är böckerna stängda för

Läs mer

MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN

MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN Version 1.0 18/10-2002 De två fotografierna på framsidan är från Sjöfartsverkets rapport Södertälje Kanal och Sluss, Förutsättningar för större fartyg,

Läs mer

Nya utredningar Sid 2-3 Projektledare med blås Sid 4 Tömmarna mitt i handen Sid 7. Mästare på att demontera hus

Nya utredningar Sid 2-3 Projektledare med blås Sid 4 Tömmarna mitt i handen Sid 7. Mästare på att demontera hus Nya utredningar Sid 2-3 Projektledare med blås Sid 4 Tömmarna mitt i handen Sid 7 Mästare på att demontera hus

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehåll 3 Styrelseordförande har ordet 4 VDs kommentarer 5 2013 ett händelserikt år 9 Hamnen anpassas för framtiden 11 Förvaltningsberättelse 15 Resultaträkning 16 Balansräkning

Läs mer

HOLMS AR#4/14. Håkan Lans gillar problem Satsning på solel Fredrik Nodemar på drift. Buss på vatten

HOLMS AR#4/14. Håkan Lans gillar problem Satsning på solel Fredrik Nodemar på drift. Buss på vatten VIA STOCK HOLMS HAMN AR#4/14 Håkan Lans gillar problem Satsning på solel Fredrik Nodemar på drift Buss på vatten 2 johan castwall vd ett spännande år I skrivande stund ligger dimman tät över Frihamnen.

Läs mer

Sveriges hamnar porten till Sverige

Sveriges hamnar porten till Sverige Sveriges hamnar porten till Sverige EN RAPPORT FRÅN HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV SVERIGES HAMNAR Sammanfattning Sveriges hamnar utgör en bred och viktig port gentemot omvärlden såväl för konsumtionsvaror

Läs mer

AR#2/13. Århundradets hamnbygge. Willys rykande dröm. stockholms oljekälla ny draghjälp i farleden. nu påbörjas nya Värtahamnen

AR#2/13. Århundradets hamnbygge. Willys rykande dröm. stockholms oljekälla ny draghjälp i farleden. nu påbörjas nya Värtahamnen VIA STOCK HOLMS HAMN AR#2/13 Århundradets hamnbygge nu påbörjas nya Värtahamnen Willys rykande dröm stockholms oljekälla ny draghjälp i farleden 2 johan castwall vd Högtryck i hamnen Värmen och högsäsongen

Läs mer

Intelligent Logistik. PLAN-konferensen SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGEN 2007. Årets viktigaste logistikhändelse.

Intelligent Logistik. PLAN-konferensen SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGEN 2007. Årets viktigaste logistikhändelse. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2007 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Åsa Torstensson vill skapa ett Logistikforum

Läs mer

Hållbar hamn. GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbar hamn. GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Hållbar hamn GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Välkommen till Göteborgs Hamns första hållbarhetsredovisning. Vi hoppas den kommer

Läs mer

INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1

INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1 INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1 Beställare: Svensk Kärnbränslehantering AB är formell beställare av de parallella uppdragen. Arbetsgrupp: Ida Aronsson, Pär Hansson Erik Hjertqvist,

Läs mer

mars/april 2009 Sänkt Strömkaj ett lyft för Stockholm Nya chefer för bygget av ny hamn och ny pir Så kommer godset till Sverige passagerartrafiken

mars/april 2009 Sänkt Strömkaj ett lyft för Stockholm Nya chefer för bygget av ny hamn och ny pir Så kommer godset till Sverige passagerartrafiken mars/april 2009 ÅRGÅNG NR 12 Sänkt Strömkaj ett lyft för Stockholm Nya chefer för bygget av ny hamn och ny pir Så kommer godset till Sverige TEMA passagerartrafiken hamn- och trafikchefen HAR ORDET Högsäsong

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:3 PÅ NYA SPÅR JÄRNVÄGENS BETYDELSE FÖR STOCKHOLM

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:3 PÅ NYA SPÅR JÄRNVÄGENS BETYDELSE FÖR STOCKHOLM HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:3 PÅ NYA SPÅR JÄRNVÄGENS BETYDELSE FÖR STOCKHOLM Omslagsbild: Jan E Carlsson, Pressens Bild Övriga bilder: Screenbild Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN 91-973614-8-8

Läs mer

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift.

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift. Sommar 2013 Snart är framtiden här! Hyran, din viktigaste räkning? sid 2 Nyheter om fiber, Noltorp, Sollebrunn... sid 4-5 På väg mot framtiden sid 6-7 Riktad publicering sid 8 Sommartider sid 8 Obs! Detta

Läs mer

Uddevalla. Industrialiseringen FÖRE, UNDER &EFTER. ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b

Uddevalla. Industrialiseringen FÖRE, UNDER &EFTER. ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b Uddevalla FÖRE, UNDER &EFTER Industrialiseringen ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b EMMA-SOPHIE BORGLAND RAPPORT 1 Sammanfattning Vet du hur Uddevalla har blivit

Läs mer

Stockholmskajerna blir bara snyggare Bröderna som gillar transportbranschen Allt fler varor går till Polen. TEMA miljö

Stockholmskajerna blir bara snyggare Bröderna som gillar transportbranschen Allt fler varor går till Polen. TEMA miljö september 2008 ÅRGÅNG NR 13 Stockholmskajerna blir bara snyggare Bröderna som gillar transportbranschen Allt fler varor går till Polen TEMA miljö vd HAR ORDET Stockholm är populärt Ett säkert tecken på

Läs mer