Förstudie. Programvaror och tjänster 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie. Programvaror och tjänster 2013"

Transkript

1 Sid 1 (65) Fastställd: Diarienr: Förstudie Programvaror och tjänster 2013

2 Sid 2 (65) Sammanfattning vid Kammarkollegiet har haft ramavtal för olika sorters programvaror med tillhörande tjänster under lång tid. I denna förstudie har projektgruppen analyserat de föregående upphandlingarna, hur de nuvarande ramavtalen fungerar, trender, den tekniska utvecklingen och juridiska aspekter samt sökt identifiera problemområden och olika sätt som kommande ramavtal bättre kan möjliggöra för offentlig sektor att köpa programvaror och tjänster. Tre av de befintliga ramavtalen på området, Licensförsörjning 2010, Öppna Programvaror 2010 och E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 har använts i stor utsträckning av både statliga myndigheter, kommuner och landsting och är vad förstudiens projektgrupp erfar mycket uppskattade av både kunder och leverantörer. Ett behov av liknande ramavtal i framtiden är stort. En av orsakerna till att förstudien genomförts i den omfattning den gjorts är att de befintliga ramavtalen inte riktigt har hängt med i teknikutvecklingen på området. Ramavtalens konstruktion har inte heller medfört någon öppenhet för nya trender. Några av de trender som förstudien identifierat är den ökade användningen av programvara som tjänst samt den ökade användningen av hybridmodeller där programvara t.ex. levereras både som lokal installation och som publik molntjänst. Att programvara levereras färdiginstallerad på hårdvara, en så kallad appliance, har också blivit vanligare liksom användandet av appar. Förstudien försöker också identifiera och angripa problemet med inlåsningseffekter. För att kommande ramavtal ska kunna ta hänsyn till Statens inköpscentrals regleringsbrev, det som var bra i de gamla ramavtalen, korrigera det som var mindre bra samt införliva nya trender, ny teknik och sätt att köpa och betala för programvara rekommenderar förstudiens projektgrupp att genomför fyra upphandlingar. Kontorsstöd, Informationsförsörjning, Grundläggande it samt Systemutveckling. Projektgruppen rekommenderar även att påbörja separata projekt för framtagande av nya allmänna villkor, skapande av exempelavrop samt en lista över öppna standarder.

3 Sid 3 (65) Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte och mål Omfattning och avgränsning Målgrupp Genomförande 8 2 Föregående upphandlingar IT-Driftstjänster Hosting Öppna programvaror Licensförsörjning E-förvaltningsstödjande tjänster Kontorsstöd som molntjänst Föregående ramavtal IT-Driftstjänster Hosting Öppna programvaror Licensförsörjning E-förvaltningsstödjande tjänster Kontorsstöd som molntjänst

4 Sid 4 (65) 4 Marknadsutveckling Trender Marknadsaktörer 29 5 Behov inom området Enkätundersökning för kunder Enkätundersökning för leverantörer 35 6 Analys av juridiska aspekter Tredjepartsavtal Personuppgiftslagen Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 41 7 Analys av andra påverkande faktorer Öppna standarder Inlåsningseffekter Långsiktigt digitalt bevarande Miljöfrågor och miljökrav Socialt ansvar Användbarhet och tillgänglighet Informationssäkerhet E-beställningar Förändring av underleverantörer Krav på specifik programvara vid avrop 49

5 Sid 5 (65) 7.11 Licenspartner Kompletteringsköp Avropsformer Konceptvalidering 53 8 Rekommendationer och avgränsningar Upphandlingsföremålen Indelning av kommande ramavtal Avgränsningar Avtalsstruktur Rekommendationer 60 9 Referenser 62

6 Sid 6 (65) 1 Inledning 1.1 Bakgrund Flera av s nuvarande ramavtal inom programvaruområdet löper efter maximal förlängning mot sitt slut eller har redan avslutats. Dessa ramavtal avses och omfattas av förstudien: Öppna programvaror 2010 löper som längst t.o.m Licensförsörjning 2010 löper som längst t.o.m E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 löper som längst t.o.m Kontorsstöd som molntjänst 2012 löper som längst t.o.m IT-Driftstjänster Hosting 2010 som har avslutats efter det att valt att inte aktivera förlängningsoptionen Då programvaruområdet har förändrats mycket under senare år och upplägget av ramavtalen gjordes för flera år sedan, behöver dessa anpassas till hur området ser ut idag. Exempel på den förändring som skett är att köp av publika molntjänster kraftigt har ökat och att de allt oftare ingår som en del av en programvaruleverans, samt att efterfrågan på kundunika tjänsteleveranser har ökat. Dessutom säljer programvarutillverkarna allt oftare direkt till kund och kapar därigenom bort återförsäljarledet. Det har blivit allt vanligare att ta betalt i form av prenumerationer eller för kundens faktiska nyttjande. Då förändringarna på programvaruområdet är väsentliga och ramavtalen inom detta område nyttjas i stor utsträckning av både statliga myndigheter, kommuner och landsting (kunder), har en bred förstudie genomförts för att undersöka hur detta område bäst hanteras i framtiden.

7 Sid 7 (65) 1.2 Syfte och mål Syftet med förstudien har varit att samla information och kunskap om pågående utveckling och trender inom programvaruområdet samt vilka behov som kunderna har. Förstudien belyser även förutsättningar för upphandlingar samt anger förslag på inriktning och omfattning. Målet har varit att arbeta fram ett underlag som ger stöd och rekommendationer inför ett kommande beslut om vilka upphandlingar som ska genomföras. ska enligt sin myndighetsinstruktion ansvara för samordningen av upphandlingen för den offentliga förvaltningen inom området informationsteknik. Myndigheten ska verka för att bästa möjliga villkor skapas för anskaffning och användning av informationsteknik inom den offentliga sektorn, samt att den offentliga förvaltningen använder gemensamma funktioner och lösningar. I detta arbete ska myndigheten särskilt beakta intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar. I regleringsbrevet för 2014 har fått i uppdrag att redogöra för hur arbetar med att nå målen i regeringens strategi Med medborgaren i centrum - Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning. Regeringen anger vidare Digital samverkan är av avgörande betydelse för att myndigheterna ska kunna arbeta mot det förvaltningspolitiska målet om en innovativ och samverkande statsförvaltning. Det är därför av stor vikt att de samordnade IT-ramavtal som upphandlas av möjliggör en ökad digital samverkan t.ex. genom att ställa krav på gemensamma standarder eller möjliggöra återanvändning och delning av tjänster. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 20 februari Samtliga rekommendationer som lämnas i samband med denna förstudie kan komma att prövas på nytt, ändras eller anpassas i kommande upphandlingar. Detta då upphandlingarna är nya projekt där ny information kan tillkomma och förutsättningar kan ändras med tiden. 1.3 Omfattning och avgränsning Denna förstudie är avgränsad till att undersöka marknaden för programvaror och tjänster utifrån s perspektiv. Den beskriver nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen

8 Sid 8 (65) IT-Driftstjänster Hosting, Öppna programvaror, Licensförsörjning, E- förvaltningsstödjande tjänster samt Kontorsstöd som molntjänst. Ramavtalen inom detta område kan idag användas av hela offentlig sektor, något som även gäller de kommande ramavtalen. Vidare beskriver förstudien översiktligt utvecklingen av programvaror och tjänster de senaste åren samt vilka trender som påverkar kommande upphandlingar. I s förstudie Uppdragstjänster 2013 framkom att många kunder vill köpa programvaror med tillhörande konsulttjänster paketerade som uppdrag. Förstudien Programvaror och tjänster har därför tagit hänsyn till detta. Avgränsning har gjorts mot ramavtalen Server, lagring samt närliggande produkter och tjänster samt Klient vad gäller programvara som levereras tillsammans med hårdvara s.k. appliance. Avgränsning har gjorts mot s affärsavtal Volymavtal för programvaror 2005 som avser särskilda affärsvillkor med vissa programvarutillverkare. Avgränsning har gjorts mot ramavtalet IT-utbildning 2010 vad gäller utbildning i verksamhetsanpassade programvaror och generella programvaror. Avgränsning har gjorts mot Ekonomistyrningsverkets (ESV) ramavtal. 1.4 Målgrupp Förstudien riktar sig till berörda personer inom, kunder samt leverantörer som är intresserade av kommande upphandlingar. 1.5 Genomförande Förstudien har genomförts i enlighet med s projektstyrningsmodell under perioden t.o.m Arbetet med förstudien har genomförts av en intern projektgrupp från (projektgruppen).

9 Sid 9 (65) Genomförandet av själva förstudien har innefattat informationsinsamling, analys och författande av förstudierapporten. En del i informationsinsamlingen har varit de elektroniska enkäter, en kundenkät och en leverantörsenkät, som har lagts ut på Statens inköpscentrals webbplats, Enkätfrågorna var anpassade för respektive målgrupp. Projektet har en haft en referensgrupp, främst i syfte att djupare kartlägga behovsbilden på området, se kapitel 9 för mer information om vilka kunder som ingick i referensgruppen. Projektgruppen har genomfört ett stort antal möten med leverantörer inom området, varav majoriteten av dessa möten var med befintliga ramavtalsleverantörer, se kapitel 9 för mer information om dessa leverantörer. En intern workshop har genomförts inom för att utbyta erfarenheter kring föregående upphandlingar och hur befintliga ramavtal fungerar. Projektgruppen har även studerat och analyserat aktuella publikationer, webbsidor och rapporter. Dessutom har projektgruppen deltagit i en mängd seminarier och konferenser.

10 Sid 10 (65) 2 Föregående upphandlingar 2.1 IT-Driftstjänster Hosting 2010 IT-Driftstjänster Hosting 2010 var en av fyra i upphandlingar gällande IT-Driftstjänster. Upphandlingen genomfördes med förhandlat förfarande och med tilldelningsgrund ekonomiskt mest fördelaktiga. Upphandlingen skulle tillgodose avropande kunders behov av extern drift av applikationer. Både kunden och leverantören kunde äga den hårdvara som används i driften, men programvaror kunde däremot aldrig ägas av leverantören. Upphandlingen omfattade drift och support av applikationer och infrastruktur inom servrar, datalagring, och kommunikation. Även support av integrationsprodukter och lösningar för att integrera applikationer och infrastruktur ingick. Samtliga tolv inbjudna leverantörer inkom med anbud. Upphandlingen överprövades inte och ramavtal tecknades med tio anbudsgivare Fem av dessa tio ramavtalsleverantörer var att betrakta som småeller medelstora företag. Följande leverantörer erhöll ramavtal: Compose IT System (CITS) AB EVRY AB IBM Svenska Aktiebolag IDENET AB Office IT-Partner i Sverige AB Qbranch Stockholm AB Sigma IT Services AB TeleComputing Sweden Aktiebolag Tripnet Aktiebolag Volvo Information Technology Aktiebolag Endast förnyad konkurrensutsättning användes som avropsform.

11 Sid 11 (65) De juridiska kontraktsvillkoren (allmänna villkor) för detta område utgjordes av Almega, IT & Telekomföretagens standardavtal för IT-drift med särskilda tillägg som utarbetat. 2.2 Öppna programvaror 2010 Upphandlingen Öppna programvaror 2010 omfattade öppna programvaror med tillhörande tjänster. Den genomfördes med öppet förfarande och tilldelningsgrund ekonomiskt mest fördelaktiga. Begreppet öppna programvaror innebär programvaror licensierade med en licens som är godkänd av Open Source Initiative. Det som upphandlades var generella programvaror för offentlig sektors behov och som installeras och används i kundernas it-miljöer. Följande programvaruområden ingick i upphandlingen: kontorsstöd, informationsförsörjning, operativsystem, säkerhetsprogramvara, driftstödsprogramvara, tillgångshantering (Asset Management), mellanprogramvara (Middleware), utvecklingsverktyg, databas och statistikprogramvara. Följande tjänster ingick i upphandlingen: förvaltningstjänster, implementationstjänster, installationstjänster, migreringstjänster, support, underhåll samt utbildning i verksamhetsanpassad öppen programvara. Eftersom upphandlingen ställde långtgående krav på specialistkompetens hamnade de små företag, där denna typ av kompetens ofta finns, i en sits där de större företagen var tvungna att knyta till sig dessa små specialistföretag för att få dem med sig som underleverantörer i sina anbud. Sju anbud inkom, upphandlingen överprövades inte och ramavtal tecknades med fem anbudsgivare. Ramavtalen trädde i kraft dagen efter det gamla ramavtalet löpte ut, Samtliga ramavtalsleverantörer är små eller medelstora företag. Följande leverantörer erhöll ramavtal: Arctic Group AB Init AB Pro4U Open Source AB (ramavtalet innehas idag av MSC Open Source AB) RedBridge AB

12 Sid 12 (65) Redpill Linpro AB Endast förnyad konkurrensutsättning används som avropsform. De juridiska kontraktsvillkoren (allmänna villkor) är det enda avtalsdokument som medföljer kontraktet, detta togs fram speciellt för ramavtalet istället för att, som i tidigare ramavtal, använda Avtal 90 med ändringar och tillägg. Allmänna villkor för Öppna programvaror har ett antal klausuler som reglerar förhållandet att det är programvaror baserade på s.k. öppen källkod som säljs på ramavtalet. 2.3 Licensförsörjning 2010 Upphandlingen Licensförsörjning 2010 omfattade generella programvaror med tillhörande tjänster. Den genomfördes med selektivt förfarande och tilldelningsgrund ekonomiskt mest fördelaktiga. Det som upphandlades var generella programvaror för offentlig sektors behov och som installeras och används i kundernas it-miljöer. Följande programvaruområden ingick i upphandlingen: kontorsstöd, informationsförsörjning, operativsystem, säkerhetsprogramvara, driftstödsprogramvara, tillgångshantering (Asset Management), mellanprogramvara (Middleware), utvecklingsverktyg, databas och statistikprogramvara. Följande tjänster ingick i upphandlingen: licenshantering (Software Asset Management), installationstjänster, konfigurations- och anpassningstjänster, support samt underhåll. Kund kan, förutom att avropa enskilda programvaror, avropa en så kallad licenspartner, d.v.s. en leverantör som hjälper kunden att köpa, implementera och förvalta alla eller flertalet av kundens programvaror med tillhörande licenser under en viss tid. Upphandlingen premierade leverantörer med ett stort och brett sortiment av programvaror. Tolv anbudssökande, av totalt 19 inkomna, blev inbjudna att lämna anbud och erhöll förfrågningsunderlaget. Av dessa tolv inkom elva med anbud. Efter genomförd utvärdering tilldelades sju anbudsgivare ramavtal. Tilldelningsbeslutet överprövades av två anbudsgivare varför ramavtalen trädde i kraft först

13 Sid 13 (65) Följande leverantörer erhöll ramavtal: Atea Sverige AB PC-Ware Sweden AB (ramavtalet innehas idag av COMPAREX Sweden AB) Crayon AB Dustin Aktiebolag Fujitsu Services AB (ramavtalet innehas idag av Fujitsu Sweden AB) Inmeta Licensing AB (detta ramavtal har upphört att gälla) Pulsen AB Endast förnyad konkurrensutsättning används som avropsform. De juridiska kontraktsvillkoren (allmänna villkor) är det enda avtalsdokument som medföljer kontraktet, detta togs fram speciellt för ramavtalet istället för att, som i tidigare ramavtal, använda Avtal 90 med ändringar och tillägg. Allmänna villkor har en unik konstruktion för Software Asset Management avropat som tjänst. 2.4 E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 Upphandlingen E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 var en fortsättning på ramavtalet Infratjänst 2003, med syftet att möjliggöra lösningar för e-förvaltning, t.ex. ärendehantering, diarietjänst och dokumenthantering där leverantören i normalfallet äger och underhåller den bakomliggande tekniska plattformen. Den genomfördes med förhandlat förfarande och tilldelningsgrund ekonomiskt mest fördelaktiga. Tre tjänsteområden omfattades: kontaktstödjande e-tjänster, verksamhetsstödjande e-tjänster samt infrastrukturella tjänster. Till samtliga tjänsteområden hörde även tjänsterna support, utbildning, administration, uppföljning, statistik, förstudier, planering, utveckling, anpassning, införande och integration. Kravställningen var utformad för att underlätta för kunder att leva upp till de mål som regeringen satt upp i sin strategi för e-förvaltning. Upphandlingen skulle skapa förutsättningar för ett ramavtal med flera leverantörer för att säkerställa att dessa kunde leverera en portfölj av tjänster. På så sätt underlättas för offentliga organisationer att etablera och tillhandahålla elektroniska tjänster för privatpersoner, företag och organisationer samt att förenkla för dessa att ta del av information ifrån offentliga register.

14 Sid 14 (65) Avsikten var att bjuda in tio anbudssökande att lämna anbud och att ramavtal skulle tecknas med högst sex anbudsgivare. Tio anbudsgivare inkom med anbud och ramavtal tecknades slutligen med sex leverantörer. Upphandlingen överprövades inte och ramavtalen trädde i kraft Följande leverantörer erhöll ramavtal: Cybercom Group AB Ida Infront AB Logica Sverige AB (ramavtalet innehas idag av CGI Sverige AB) Modul 1 Data AB (ramavtalet innehas idag av Softronic 1 AB) Svenska ITSirius AB (ramavtalet innehas idag av Visma Consulting AB) Tieto Sweden AB Endast förnyad konkurrensutsättning används som avropsform. De juridiska kontraktsvillkoren (allmänna villkor) som togs fram speciellt för ramavtalet var en vidareutveckling av de som ingick i föregående ramavtal. Villkoren delades upp i två separata delar, ett avsett för tjänster och ett för konsultuppdrag. I allmänna villkor för tjänster förekommer ett generellt avsnitt gällande överenskommelser om tjänstenivåer (SLA). För att underlätta för kunderna vid avrop kan de även använda en särskild SLA-bilaga till ramavtalet. Denna bilaga möjliggör för kunderna att ställa mer detaljerade krav på tjänstenivåer vid avrop. 2.5 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Upphandlingen Kontorsstöd som molntjänst 2012 omfattade leverans av kontorsstödsapplikationer levererade via en publik molntjänst. Den genomfördes med öppet förfarande och tilldelningsgrund ekonomiskt mest fördelaktiga. Med molntjänst avses en programvara som tjänst (s.k. SaaS) med följande egenskaper: levereras över internet, är inte skräddarsydd eller anpassad för en specifik kund, kräver ingen lokalt installerad programvara utöver webbläsaren, kräver inte en specifik webbläsare eller operativsystem, kan relativt snabbt och enkelt öka eller minska

15 Sid 15 (65) antal användare efter kundens önskemål samt lagrar kundens information hos molntjänstleverantören. Med kontorsstöd menas kombinationen av följande funktionalitet: elektronisk post, kalender, adressbok med kontakter, ordbehandling, kalkylark samt presentation. All funktionalitet som ingår i beskrivningen av kontorsstöd ovan skulle ingå i samma molntjänst. I upphandlingen ingick även integration med mobiltelefoner gällande e-post, kalender och adressbok. Följande konsulttjänster ingick i upphandlingen: projektledning, migrering, konfiguration, integration, test, systemadministration, utbildning, support och avveckling. Upphandlingen ställde detaljerade krav gällande bl.a. teknik, standarder, revision samt möjligheten för kunden att lämna molntjänsten. Tio anbud inkom, upphandlingen överprövades inte och ramavtal tecknades med fyra anbudsgivare. Ramavtalen trädde i kraft Följande leverantörer erhöll ramavtal: Avalon Innovation AB Cybercom Sweden AB RedBridge AB Visma Consulting AB Endast förnyad konkurrensutsättning används som avropsform. De juridiska kontraktsvillkoren (allmänna villkor) är konstruerade så att vissa klausuler ersätts med villkoren från molntjänstleverantören. Detta för att kunna kombinera s krav, svensk lag samt molntjänstleverantörernas villkor. I upphandlingen ingick även ett utkast till personuppgiftsbiträdesavtal. Detta avtal utformades i samarbete med Datainspektionen.

16 Sid 16 (65) 3 Föregående ramavtal 3.1 IT-Driftstjänster Hosting 2010 Det nuvarande ramavtalet gick ut valde att inte nyttja den kvarvarande förlängningsoptionen då aktiviteten på ramavtalet varit mycket låg. Enligt information som inkommit till har totalt ett 20-tal avrop skett på ramavtalet under ramavtalstiden. Statliga myndigheter stod för en övervägande majoritet av avropen. Förutom statliga myndigheter var 20 statliga organisationer, 230 kommuner, 18 landsting och 15 övriga organisationer (kommunalförbund etc.) anslutna till ramavtalet.

17 Sid 17 (65) Kunderna kunde teckna kontrakt och erhålla leverans men konkurrensen i avropen var mycket begränsad och uppdragen var ofta små i omfattning och i tid. En revision av ramavtalets leverantörer genomfördes under ramavtalsperioden. Vid revisionen framkom bland annat följande synpunkter från leverantörerna som kan vara förklaringar till den låga omsättningen: Vissa leverantörer är inriktade på stora och omfattande driftåtaganden. Dessa blir inte kostnadseffektiva vid små avrop. De ansåg att samtliga avrop på ramavtalet varit för små och har därför inte inkommit med avropssvar. Kontraktsvillkor, så som obegränsade skadestånd, upplevdes kostnadsdrivande vilket leder till att avropssvaren riskerar att inte bli konkurrenskraftiga. Vidare upplevdes att vissa krav varit orimliga, så som inställelsetider, närhet till accesspunkter i fiberanslutningar, samt överdimensionerade säkerhetskrav. Ramavtalet upplevdes smalt och inbjöd inte till tilläggstjänster varför leverantörerna tror att kunder avropar mer på ramavtalet IT-Driftstjänster Helhetsdrift 2010.

18 Sid 18 (65) Den vägledning som tagit fram för avrop verkar inte ha använts i särskilt stor uträckning. Hade den använts hade avropen varit av bättre kvalitet och dessutom kunnat standardiserats och förenklats. Det uttrycks att avropsförfrågan blir bättre när kunden konsulterar leverantörerna innan den skickas ut. Vid granskning av den inkomna redovisningen framgår att en leverantör stod för majoriteten av omsättningen och att åtta leverantörer inte har fakturerat något under hela ramavtalsperioden. 3.2 Öppna programvaror 2010 Ramavtalet har varit aktivt sedan och kan som längst förlängas till Förutom statliga myndigheter är 21 statliga organisationer, 226 kommuner, 20 landsting och 14 övriga organisationer (kommunalförbund etc.) anslutna till ramavtalet. I grafen för omsättning per kvartal framgår både omsättningen i Öppna programvaror (ÖP 2010) och Programvaror och tjänster 2007, öppna programvaror och tjänster (ÖP 2007).

19 Sid 19 (65) Det har i snitt varit ca ett avrop i veckan på ramavtalet. Många avrop har syftat till att köpa programvaror utan tjänster, något som inte var tanken med ramavtalet. En anledning är att flera öppna programvaror säljs som färdigpaketerade programvaror med supportavtal precis som proprietära programvaror. Andra anledningar som projektgruppen uppfattat är att ramavtalets namn inte innehåller

20 Sid 20 (65) ordet tjänster samt att det mer begränsade tjänsteinnehållet i Licensförsörjning har spillt över på Öppna programvaror på sådant vis att en del kunder haft intrycket att tjänsteutbudet varit samma i båda ramavtalen. De webbsidor som ramavtalsleverantörerna ska tillhandahålla för att redovisa leverabler från avrop är i samtliga fall obefintliga. Projektgruppen har noterat att varken ramavtalsleverantörerna eller kunderna verkar ha förstått denna konstruktion i allmänna villkor fullt ut. 3.3 Licensförsörjning 2010 Ramavtalet har varit aktivt sedan och kan som längst förlängas till Förutom statliga myndigheter är 21 statliga organisationer, 222 kommuner, 20 landsting och 17 övriga organisationer (kommunalförbund etc.) anslutna till ramavtalet. I grafen för omsättning per kvartal framgår både omsättningen i Licensförsörjning, Programvaror och tjänster 2007, webb- och volymleverantörer samt Programvaror och tjänster 2007, systemintegratörer.

21 Sid 21 (65) Projektgruppen har erhållit skilda uppgifter om avropsfrekvensen, men det har rört sig om ca sex avrop i veckan, dock med stora variationer. Den absoluta majoriteten av alla avrop har endast innehållit programvarans namn och antal licenser. Utvärdering sker nästan alltid på lägst pris. Det enda exempel på avrop där funktionella kravspecifikationer verkar förekomma, dock i begränsad omfattning, är

22 Sid 22 (65) vid köp av ärendehanteringssystem. I övrigt förekommer funktionella kravspecifikationer i princip inte alls. Software Asset Management (SAM) som komplett tjänst har, vad projektgruppen uppfattat. aldrig avropats. Däremot har licensinventering som tjänst samt programvaror för SAM avropats. Som ramavtalet var tänkt skulle de flesta avrop vara av typen licenspartner. Hittills har endast ca. 25 avrop av en licenspartner genomförts, framförallt av landsting och större statliga myndigheter. 3.4 E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 Ramavtalet har varit aktivt sedan och kan som längst förlängas till Förutom statliga myndigheter är 20 statliga organisationer, 263 kommuner, 20 landsting och 14 övriga organisationer (kommunalförbund etc.) anslutna till ramavtalet.

23 Sid 23 (65) Antal avrop har totalt sett fördelats på ca två per vecka. 3.5 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Ramavtalet har varit aktivt sedan och kan som längst förlängas till Förutom statliga myndigheter är 22 statliga organisationer, 219 kommuner, 20 landsting och 14 övriga organisationer (kommunalförbund etc.) anslutna till ramavtalet.

24 Sid 24 (65) Aktiviteten på ramavtalet har varit mycket låg och endast tre avrop har genomförts.

25 Sid 25 (65) 4 Marknadsutveckling I sin rapport IT Radar 2013 konstaterar Radar Ecosystem Specialists (Radar) på sidan 2 att Totalt ökar den svenska IT-marknaden med 2,3 miljarder kronor (1,1 procent). Den största delen av ökningen, 2,1 miljarder kronor, finansieras av andra budgetar än IT-budgeten hos de IT-köpande verksamheterna. Vidare skriver Radar på sidan 18 att offentlig sektor Ökar inte sina investeringar under Fokus ligger på effektivisering genom standardisering och automatisering samt self-service mot omvärlden, med ökade kompetensbehov inom framförallt verksamhetsområdet, mobila lösningar samt säkerhetsområdet. Dessutom konstaterar Radar på sidan 15 att Hårdvarumarknaden växer med cirka 0,5 procent värdemässigt, mjukvarumarknaden minskar med cirka 0,6 procent värdemässigt och tjänstemarknaden, inklusive outsourcing och molntjänster, växer med cirka 1,4 procent värdemässigt. En intressant jämförande iakttagelse är att omsättningen på ramavtalen för programvaror, Licensförsörjning och Öppna programvaror, ständigt har ökat. 4.1 Trender Programvara som tjänst Publika molntjänster är i allmänhet på stark frammarsch, vilket bl.a. framgår av Radars rapport Molntjänster Detta innebär att kunderna mer och mer bortser från bakomliggande tekniska lösningar och istället fokuserar på tjänsternas prestanda, funktionalitet och leverantörernas leveranskapacitet. Publika molntjänster har också en stark tendens att smyga sig in i kundens miljö då många molntjänster endast kräver en webbläsare för att fungera samt att många molntjänster upplevs som gratis att använda. På så sätt blir varken inköpsavdelningen eller it-avdelningen kontaktade när enskilda medarbetare börjar nyttja t.ex. molnbaserade lagringslösningar och kontorsstöd.

26 Sid 26 (65) På marknaden förekommer även s.k. privata molntjänster vilket är en molntjänst bestående av en avskild och säker it-miljö som endast en viss kund kan arbeta i, till skillnad från en publik molntjänst där samtliga kunder delar på samtliga resurser. I förvaltningen av de befintliga ramavtalen ser projektgruppen att trenden mot att köpa en kundunik tjänsteleverans är något som ökar. Med kundunik tjänsteleverans avses en privat molntjänst, som den är förklarad i stycket ovan, i kombination med drift, säkerhetskopieringskrav, åtkomstkrav, krav på loggning, tillgänglighetskrav, programvaror, systemutveckling, support, underhåll och förvaltning. Betalningsmodellerna som används för molntjänster kan t.ex. vara för en prenumeration, en månadsavgift eller att kunderna betalar för det de använder pay as you use Hybridmodeller Olika former av hybridmodeller där programvara installerad i kundens egen miljö kombineras med en publik molntjänst är en relativt ny företeelse. Exempel på detta är hybriden där kunden installerar programvaran på sin egen dator samtidigt som den också får automatisk tillgång till lagring i en publik molntjänst. Trenden är tydlig att olika former av molntjänster kommer bli allt vanligare inom programvaruområdet, även där kund inte tänker på att det är en molntjänst som används, vilket bl.a. framgår av Radars rapport Molntjänster Öppna programvaror Öppna programvaror blir alltmer vanligt. Vissa öppna programvaror upplever projektgruppen som så etablerade att det inte längre verkar intressant att de är öppna. Exempel på detta är Linux, Android, Apache och Firefox. Likaså noterar projektgruppen att huruvida öppna programvaror är säkra, kontinuerligt utvecklas eller går att få support på allt mer sällan är en diskussion, vare sig i media eller i andra sammanhang. Inom offentlig sektor verkar det, baserat på avropen från Öppna programvaror, än så länge som att olika former av färdigpaketerade öppna programvaror är det som oftast används. Den

27 Sid 27 (65) bild som Öppna programvaror ger är dock inte korrekt då det totala nyttjandet av öppna programvaror hos kunderna är omöjlig att få då de öppna programvaror som är gratis inte behöver upphandlas eller avropas. Att offentlig sektor ingår i s.k. Open Source communities för att delta i utvecklingen av öppna programvaror verkar vara ovanligt. Hur en programvara licensieras till kund är något som ständigt förändras. Den nuvarande trenden är att kund endast köper någon form av prenumeration och att kundens rätt att nyttja programvaran upphör om prenumerationen upphör. Detta gäller även för vissa öppna programvaror, men med skillnaden att där kan inte nyttjanderätten upphöra, däremot support, uppgraderingar och uppdateringar Appliance När föregående förstudie på området genomfördes var s.k. appliances (en paketerad kombination av hårdvara och programvara) relativt vanliga, men främst inom områden som täcktes av ramavtalen Kommunikation som tjänst samt Nätverksprodukter. De senaste åren är det, enligt både analytiker och programvarutillverkare, en trend att det blir allt vanligare att programvaror säljs som appliances, ibland t.o.m. uteslutande i den formen. Här finns numera t.ex. integrationsmotorer, sökmotorer och databaser. Licensförsörjning och Öppna programvaror har explicita förbud mot avrop av appliances, däremot kan de ingå i E- förvaltningsstödjande tjänster. Om appliances ska ingå i kommande ramavtal krävs det mycket arbete med allmänna villkor då dagens allmänna villkor bara hanterar leverans av programvaror samt att ramavtalen tydligt avgränsas mot framförallt ramavtalet Server, lagring samt närliggande produkter och tjänster och Nätverksprodukter. Klient som appliance kommer få ökat genomslag i och med ett ökat användande av publika molntjänster och webbteknik. Denna typ av klienter går redan nu att avropa som produkt från ramavtalet Klient och som tjänst från ramavtalet IT-Driftstjänster Användarnära funktioner. Projektgruppen anser därför att denna produktkategori bättre hör hemma i dessa ramavtal än i kommande ramavtal för programvaror och tjänster. På marknaden förekommer också virtuella appliances, vilket är en appliance där kunden själv får tillhandahålla hårdvaran. Den virtuella

28 Sid 28 (65) appliancen är en komplett paketering av alla ingående programvaror som kund relativt enkelt kan installera på en server. Virtuella appliances går att avropa från Licensförsörjning och Öppna programvaror Bring Your Own Device Bring Your Own Device (BYOD) är ett begrepp som de flesta itavdelningar brottas med. Arbetsgivare måste till exempel förhålla sig till hur de ska hantera att en medarbetare vill kunna läsa e-post i sin privata mobiltelefon. Många kunder låser ner operativsystemet på arbetsplatsdatorerna så att endast tillåtet användande fungerar, vilket är begripligt ur support-hänseende, men kan upplevas instängt och hämmande för användaren. Privatpersoner tenderar att byta mobiltelefon oftare än arbetsgivare varför en del upplever att den mobiltelefon som arbetsgivaren tillhandahåller ofta upplevs som inaktuell. Det finns en lockelse både från arbetsgivaren och den anställda att tillåta bruk av privata mobiltelefoner, men att tillåta privata mobiltelefoner får t.ex. stor påverkan på vilka operativsystem i mobiltelefonerna som förekommer och hur säkerhetsrisker ska bedömas. Ett tydligt exempel är att Android är det i särklass vanligast förekommande operativsystemet i mobiltelefoner idag, men att det inte i motsvarande grad återspeglas i hur kunderna har valt att standardisera. Det finns flera verktyg för Mobile Device Management (MDM) som försöker hantera problematiken med BYOD på flera olika sätt och det är i dagsläget antagligen den enda effektiva metoden om BYOD ska tillåtas av arbetsgivaren. BYOD är inte bara en fråga för it-avdelningen utan även en fråga för arbetsgivaren i stort då t.ex. frågorna om ägandeskap till appar och information måste klargöras, vilken försäkring som gäller och vem som har ansvarat för information vid händelse av förlust eller stöld Appar Appar, både till mobiltelefoner, surfplattor och tunna klienter är något som inte täcks av nuvarande ramavtal, varken för programvaror, mobiltelefoner eller klienter. Då appar bara är en annan leveransform av generella programvaror som används i kundens it-miljö finns det inget rimligt skäl att utesluta denna leveransform i kommande ramavtal.

29 Sid 29 (65) Appar säljs ofta från en butik på internet som tillhandahålls av samma tillverkare som operativsystemet, dessa köp omfattas självklart av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) men det är inte självklart hur en sådan upphandling ska gå till. En del kunder vill ha en starkt kontrollerad miljö där endast på förhand godkända programvaror får installeras och användas, något som även gäller för appar. Ett sätt att lösa detta är med MDM-verktyg som tillhandahåller möjligheten att styra vilka appar som får vara installerade, men själva inköpsprocessen stöds dock sällan. De stora butikerna använder normalt kreditkort som betalmetod, en metod som oftast inte är lämplig för offentlig sektor, varför någon annan betalningsmetod behövs. Vissa butiker erbjuder förbetalda presentkort vilket kan vara en lösning, alla butiker har dock inte detta och konceptet är primärt fokuserat på privatpersoner utan kreditkort varför det inte alltid är en lämplig modell. En begynnande trend är att programvaror, oftast i formen av en app, licensieras till en enskild individ och inte till den juridiska person som betalar för programvaran. Om detta blir vanligt ser projektgruppen stora problem med hur denna modell ska fungera med LOU samt hur kunderna ska kunna hantera sina licensinnehav. Projektgruppen har funderat över möjligheten att ställa krav på att en ramavtalsleverantör ska tillhandahålla en kundunik butik för appar och funnit att det finns både svenska och utländska företag som säljer en färdig butikslösning för appar som kan användas för både kontroll och debitering. Det kan således vara rimligt och möjligt att inkludera appar i ramavtal precis som andra programvaror. 4.2 Marknadsaktörer Konstruktionen av aktörer på marknaden för programvaror har inte förändrats nämnvärt under de senaste åren, med undantag av aktörerna på molntjänstmarknaden. Däremot har samarbetet mellan leverantörer ökat markant enligt vad projektgruppen erfarit i dialogmötena med leverantörerna. Samarbete med andra leverantörer har blivit allt viktigare för allt fler.

30 Sid 30 (65) En typ av aktör som verkar på marknaden för programvaror och tjänster är programvarutillverkaren. En programvarutillverkare tar ett producentansvar och säljer sina programvaror och ibland tjänster, direkt till kund eller indirekt via en återförsäljare. Återförsäljarens roll är att sälja programvaror från programvarutillverkarna. En del programvarutillverkare har system för godkännande och/eller certifiering av återförsäljare. Många återförsäljare är även systemintegratörer. Det som kännetecknar en systemintegratör är kompetens inom integration mellan olika programvaror och tjänster så att de ger mervärde för kunden. På marknaden för öppna programvaror agerar i princip enbart systemintegratörer med specialistkompetens inom öppna programvaror. En av anledningarna till att har ett särskilt ramavtal för öppna programvaror är just behovet av denna typ av systemintegratörers kompetens inom området. I Radars rapport Molntjänster konstateras på sidan 54 att En stor mängd aktörer kommer att finnas med i det nya ekosystemet som byggs upp runt molntjänstemarknaden. Spelare från olika delar av det traditionella ekosystemet kommer att konvergera med nya aktörer för att skapa kundnytta och värde runt molnmöjligheten. På marknaden för molntjänster agerar företag som utvecklar och levererar molntjänster av olika slag. Aktörer från det som Radar benämner traditionella ekosystemet, såsom systemintegratörer, samarbetar med molntjänstleverantörerna genom att tillhandahålla konsulttjänster till molntjänster. Sådana konstellationer finns inom s ramavtal Kontorsstöd som molntjänst. Enligt Radars rapport slår sig också en ny typ av aktör in på molntjänstmarknaden, så kallade brokers, en aktör som förmedlar molntjänster. Som komplement till de marknadsaktörer som erbjuder programvaror finns aktörer som erbjuder drift av programvara om kunden inte själv vill sköta driften av de programvaror de nyttjar. Denna typ av aktörer har egna datacenter där server- och lagringskapacitet erbjuds.

31 Sid 31 (65) 5 Behov inom området 5.1 Enkätundersökning för kunder För att kartlägga hur kunder upplever nuvarande ramavtal och vilka behov de har framöver på området programvaror och tjänster har projektgruppen gått ut med kundenkäter samt genomfört två referensgruppsmöten. De svar som projektgruppen delgivits genom enkäterna och referensgruppsmötena sammanfattas här. Enkäten var tillgänglig mellan och Den öppna enkäten hade relativt låg svarsfrekvens och innebär att inga generella slutsatser kan dras gällande behovet hos offentlig sektor men projektgruppen bedömer att detta vägs upp av sammansättningen av kunder i referensgruppen. I referensgruppen återfinns representanter av varierande storlek från kommuner, statliga myndigheter och landsting. Sammantaget medför detta att en bra bild av offentlig sektors behov ändå kan erhållas inom ramen för förstudien IT-Driftstjänster Hosting 2010 Referensgruppsmötet och antalet avrop från ramavtalet gav vid handen att överskattat behovet av denna typ ramavtal och endast en referensgruppsdeltagare hade avropat från det. Orsaken till detta är att kunderna inte vill ha drift hos flera olika leverantörer utan en eller ett fåtal. Detta behov täcks bättre av ramavtalet IT- Driftstjänster Helhetsdrift. Det har också framkommit att flera kommuner samarbetar vad gäller it-drift Öppna programvaror 2010 I stort sett tycker kunderna att ramavtalet Öppna programvaror har fungerat bra, särskilt nöjda är de med omfattningen av konsulttjänster. Leverantörerna har god kompetens inom området och kring de programvaror de arbetar med, vilket kunderna anser är viktigt. Ramavtalet är uppskattat då det är ett bra sätt att få tag på kompetens inom öppna programvaror vilket annars kan vara svårt. Att döma av ramavtalsleverantörernas hemsidor framgår det att klausulerna som innebär att leverantören ansvarar för att publicera den

32 Sid 32 (65) källkod som är framtagen åt kunden, så att även andra kunder kan använda den, aldrig har nyttjats. En del kunder framhöll att det är en bra lösning medan andra vill ha upphovsrätt till all källkod de betalt för. Kunderna ser egentligen inga problem med att dela på utvecklingskostnader genom att vidareutveckla öppna programvaror och menar att det redan finns exempel på sådana samarbeten. Svensk offentlig sektors decentraliserade tradition verkar dock utgöra ett hinder för många kunder att bygga vidare på andras lösningar och att samordna sina behov. Att tillämpa konstruktionen i allmänna villkor och släppa upphovsrätten till leverantören är förmodligen ett stort steg för många, även om ingen har kritiserat konstruktionen Licensförsörjning 2010 På frågan hur kunderna upplever Licensförsörjning svarade kunderna att det i stort fungerat bra men att det ibland har brustit i kompetens hos ramavtalsleverantörerna vad gäller de programvaror de säljer. Det var flera kunder som upplevde att det ofta blir oklart med ansvar, nyttjande och revision när hänvisning till tredje parts avtal sker i kontrakten och detta är något som bör ses över. Behovet av att ha en direkt avtalsrelation till programvarutillverkaren tycks ha ökat. De få kunder som hade avropat en licenspartner tyckte att detta fungerat bra. Kunderna framför att den förnyade konkurrensutsättningen som ska tillämpas vid avrop fungerar bra, men att det är lite väl omständligt vid avrop av enstaka programvaror. Typer av programvaror som kunderna saknar i Licensförsörjning är appar, appliance och publika molntjänster. Även programvaror som är hybrider bestående av en kombination av programvara för lokal installation och publik molntjänst efterfrågas. Någon kund anser att det vore bra om lärplattformar och upphandlingsverktyg fanns med på något av ramavtalen inom programvaror och tjänster. Sammantaget så anser också kunderna att det finns för få konsulttjänster att avropa. Det kunderna främst saknar är utveckling och integration samt verksamhetsanpassad utbildning.

33 Sid 33 (65) En del kunder vill kunna jämföra proprietära programvaror mot öppna programvaror i samma avrop vilket försvåras när dessa två typer av programvaror finns på två olika ramavtal. Pris är ett viktigt kriterium vid avrop men även kompetens. Upplägget med kravkatalog är uppskattat. Flera kunder har under ramavtalsperioden haft licensrevision från olika programvarutillverkare E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 Av de kunder som svarat på enkäterna har ett fåtal avropat från ramavtalet E-förvaltningsstödjande tjänster, närmare bestämt system för diarium och dokumenthantering. Upplevelsen är att det är mycket svårt att förstå hur ramavtalet fungerar och att utforma ett korrekt avrop. De har varit mycket nöjda med resultatet i slutändan samt med leverantörerna som vann avropen. Att avropa en kundunik tjänsteleverans är ett bra alternativ till att avropa programvara med tillhörande konsulttjänster. Det har också poängterats att ramavtalets namn inte varit helt intuitivt Kontorsstöd som molntjänst 2012 Vad projektgruppen erfar är det ingen kund som deltagit i förstudien som har avropat på ramavtalet Kontorsstöd som molntjänst. Några kunder framhåller att molntjänster är så billiga att de är enklare att direktupphandla, medan andra anser att det vore bra om det fanns flera typer av molntjänster att avropa från ramavtal. Vid hantering av personuppgifter eller när uppgifterna är känsliga på något annat sätt är det viktigt att veta var uppgifterna lagras rent fysiskt. Vissa kunder har särskild registerlagstiftning som reglerar var uppgifter ska lagras t.ex. i Sverige. Flera kunder tror att offentlig sektor i framtiden kommer att avropa molntjänster i större utsträckning Avropsformer De flesta kunder som deltagit i förstudien föredrar avropsformen förnyad konkurrensutsättning framför fastställda villkor i form av rangordning

34 Sid 34 (65) men helst någon form av kombination av dessa två avropsmodeller. De kunder som inte har så stora resurser framhåller dock att Statens inköpscentral på olika sätt bör underlätta avrop i större utsträckning. Förutsättningar för e-auktion är något som påpekades att Statens inköpscentral bör ta fram Budget Kunder i förstudiens referensgrupp fick frågan om de tror att deras itbudget för 2014 och 2015 kommer bli större, mindre eller oförändrad. De flesta uppskattade att budgeten kommer att bli oförändrad men det fanns också de som uppskattade att den skulle minska eller att den skulle öka. Det påpekades också att även om kostnaden för it-produkter och tjänster minskar så ökar användningen samt att när kund avropar en programvara som tjänst flyttas kostnaden från investeringsbudgeten till driftbudgeten Volymavtal för programvaror 2005 Den generella uppfattningen hos de kunder som deltagit i förstudien är att kostnaderna skulle öka om volymavtalen inte fanns men volymavtalen borde anpassas mer efter kundernas behov och fler leverantörer borde erbjudas att ha volymavtal. Kunderna säger att de utgår från tekniska och funktionella krav men att volymavtalen underlättar det praktiska arbetet avsevärt Inlåsningseffekter Flera kunder upplever frågan om inlåsning som mycket viktig men komplex. Den är inte bara kopplad till tekniska frågor utan i högsta grad även till kunskap och kostnader. Några anser att de uppgraderar programvaror och förlänger avtal med leverantörer på grund av att de upplever sig inlåsta. När de upplever att det är möjligt ställer kunderna krav på öppna protokoll och standarder Övrigt Några kunder har framfört att kommande ramavtal måste underlätta att en s.k. konceptvalidering (proof of concept) kan ingå i kontraktet.

35 Sid 35 (65) Lösningen idag är att lägga in ett villkor i kontraktet att uppdrag genomförs förutsatt att konceptvalideringen blir godkänd. Det påpekades att en del programvarutillverkare tagit tillbaka försäljningsrättigheterna till sig själva, d.v.s. att programvaran inte längre säljs via återförsäljare, kanske beroende på att behovet av mellanled har minskat. Detta är något för framtida ramavtal att ta hänsyn till. Vikten av att anpassa ramavtalen för e-handel framhålls också i en enkät. 5.2 Enkätundersökning för leverantörer För att kartlägga hur leverantörerna upplever nuvarande ramavtal och hur de ser framöver på området programvaror och tjänster har projektgruppen gått ut med leverantörsenkäter samt genomfört 30 leverantörsmöten. De svar som projektgruppen delgivits genom enkäterna och mötena sammanfattas här. Med en så stor mängd enkäter och möten anser projektgruppen att en mycket god kunskap om marknaden har erhållits Öppen enkät på Avropa Mellan och låg en enkät för leverantörer ute på Avropa. Enkäten besvarades av åtta leverantörer. Nedan följer de mest intressanta synpunkter som kom in: Det finns en stark tilltro till att molntjänster och systemutveckling inom molntjänster där lösningar kan skräddarsys mer och mer kommer att levereras som molntjänster. Tack vare att molntjänsterna mognar kommer kunderna att köpa mer färdiga tjänster samt minska kundernas behov av konsulttjänster. Ett ökat behov av mobilitet finns och att alltid ha tillgång till sitt arbetsmaterial, dock kommer den traditionella klientdatorn få större betydelse för en effektiv arbetsplats.

36 Sid 36 (65) Andelen programvara som bygger på öppen källkod kommer att växa och inom en snar framtid helt dominera vissa teknikområden. Kunderna ställer högre krav på enklare affärsmodeller såsom nyttjandedebitering och att prenumerera på arbetsplatser och programvaror. Det finns en risk med kommande ramavtal att det blir ökad fokusering på de stora leverantörerna och för mycket fokus på prispress vilket medför att kvaliteten minskar och att mindre leverantörer slås ut. Samarbeten mellan konkurrenter fortsätter att öka, både för att sänka kostnader och för att uppfylla kundernas krav Riktade enkäter kopplade till personliga möten Under hösten 2013 träffade projektgruppen en stor mängd leverantörer, varav merparten var befintliga ramavtalsleverantörer, se kapitel 9 för den kompletta listan. Inför varje möte skickades en enkät ut som sedermera utgjorde agenda för mötet. Nedan följer de mest relevanta enkätfrågorna i fetstil och en sammanfattning av svaren efter varje fråga. Hur avropar kunderna idag? Finns det skillnader mellan stat, landsting och kommun? Finns det skillnader mellan liten och stor kund? Den generella åsikten var att större kunder gör större avrop, mer avancerade avrop samt hade bättre beställarkompetens och it-kompetens även om det givetvis finns en stor spridning. Staten köper generellt sett mer specialiserad it än framförallt kommunerna som mer köper standardsystem. Större systemutvecklingsprojekt är mycket vanligare i staten. Många leverantörer ansåg att kunderna har för låg beställarkompetens, och att de ofta kopierar mallar och andras avrop. Vad avropar kunderna mest för typ av programvaror och tjänster?

37 Sid 37 (65) Licensförsörjning: Programvaror inom kontorsstöd är vanligast. Därefter datacenter, statistik, säkerhet, virtualisering samt dokument- och ärendehantering. Öppna programvaror: Operativsystem, mellanprogramvara och webbplattformar är vanligast. Därefter ärendehantering, portaler, arkiv, dokumenthanteringssystem och söklösningar. E-förvaltningsstödjande tjänster: Konsulterande uppdrag, e-tjänster samt olika former av webblösningar är vanligast. Dokument- och ärendehantering, lärplattformar, system för e-id, olika typer av e- tjänster förekommer också frekvent. Hur tror ni att ni och er bransch kommer att utvecklas vad gäller programvaror och tjänster? De flesta leverantörer är överens om att molntjänster, andra webbaserade lösningar, hybridlösningar och att köpa lösningar som tjänst ökar och kommer att fortsätta öka. Hur tror ni att ni och er bransch kommer att utvecklas vad gäller affärsmodeller och samarbetspartners? Det är en tydlig trend att ingen leverantör ser sig som totalleverantör och inte heller har någon sådan ambition. Istället söker olika leverantörer efter sin position och lierar sig sedan med ett antal strategiska partners. En leverantör som för fem år sedan endast sågs som värsta konkurrenten är idag både värsta konkurrenten och en god samarbetspartner. Anser ni avropsformen samtliga villkor fastställda (t.ex. rangordning) eller förnyad konkurrensutsättning vara mest lämplig vid avrop av programvaror och tjänster? I princip alla leverantörer ansåg att förnyad konkurrensutsättning är den enda rimliga avropsformen. Hur skulle ni vilja att ramavtal inom programvaror och tjänster var indelade i framtiden?

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster)

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster) Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster) Mikael Larsson Sid 1 Agenda Kort om befintliga ramavtal och förstudien. Nya ramavtalen programvaror och tjänster

Läs mer

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007 Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Välkomna! Praktisk information Hålltider Lunch - Serveras i två matsalar Presentationsmaterial - www.verva.se/seminarium/programvaror

Läs mer

Programvaror & tjänster 2014. Mikael Larsson, Karl Ekman, Jan Lundh

Programvaror & tjänster 2014. Mikael Larsson, Karl Ekman, Jan Lundh Programvaror & tjänster 2014 Mikael Larsson, Karl Ekman, Jan Lundh Agenda Inledning och presentation Om upphandlingarna Ramavtalens struktur, innehåll och leverantörer Allmänna villkor, Avropsregler, PuL,

Läs mer

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Vervas mål Att förvaltningen tillämpar en säker, effektiv och samordnad informationshantering

Läs mer

Programvaror & tjänster. Kivos 2015-09-17

Programvaror & tjänster. Kivos 2015-09-17 Programvaror & tjänster Kivos 2015-09-17 Sid 2 Om upphandlingarna Tidslinje Programvaror & tjänster Sommar 2013 till februari 2014 - Förstudie Sex ramavtal blev fyra Juni 2014 - Avtalsvillkor på remiss

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Ramavtal Programvaror och tjänster - Licensförsörjning 2010. Avropadagen 23 oktober 2012

Ramavtal Programvaror och tjänster - Licensförsörjning 2010. Avropadagen 23 oktober 2012 Ramavtal Programvaror och tjänster - Licensförsörjning 2010 Avropadagen 23 oktober 2012 Agenda Information om ramavtalet Licensförsörjning 2010 Kort information om ramavtal Öppna programvaror 2010 Kort

Läs mer

Informationsseminarium Programvaror & tjänster. Sundsvall 29 september 2015

Informationsseminarium Programvaror & tjänster. Sundsvall 29 september 2015 Informationsseminarium Programvaror & tjänster Sundsvall 29 september 2015 Agenda Inledning och presentation Om upphandlingarna Ramavtalens struktur, innehåll och leverantörer Allmänna villkor, Avropsregler,

Läs mer

Informationsseminarium Programvaror & tjänster. Spårvagnshallarna 27 maj 2015

Informationsseminarium Programvaror & tjänster. Spårvagnshallarna 27 maj 2015 Informationsseminarium Programvaror & tjänster Spårvagnshallarna 27 maj 2015 Agenda Inledning och presentation Om upphandlingarna Ramavtalens struktur, innehåll och leverantörer Allmänna villkor, Avropsregler,

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

Förstudie. IT-drift 2013

Förstudie. IT-drift 2013 Sid 1 (35) Fastställd: 2014-05-22 Diarienr: 96-75-2013 Förstudie IT-drift 2013 Sid 2 (35) Sammanfattning har genomfört en förstudie för att utreda om förutsättningar finns för att nya upphandlingar ska

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 1 (7) 1. Svarsdatum2011-01-04 09:44:40 Fråga: Är avsikten att teckna ramavtal med max 7 st leverantörer eller endast en (1)? Svar: Enligt punkt 4.1 i Ansökningsinbjudan

Läs mer

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar! Nyhetsbrev juni Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT-området gäller uppdraget

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-07-31 Dnr 189/2014 1 (3) Täby kommun 183 80 Täby Täby- Förfrågan angående- ärende och hanteringssystemet Evolution Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet och kommer inte att utreda

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Trygghetslarm och larmmottagning 0 Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Nationellt samordnad upphandling 3 4 Samarbete mellan SKI och IT-Norrbotten Samverkan med pågående Regeringsuppdrag, SKL, SICS

Läs mer

Förstudie. IT-utbildning 2014

Förstudie. IT-utbildning 2014 Sid 1 (29) Fastställd: 2014-06-25 Diarienr: 96-12-2014 Förstudie IT-utbildning 2014 Sid 2 (29) Sammanfattning vid Kammarkollegiets nuvarande ramavtal för it-utbildning med tillhörande tjänster har varit

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

Aktuellt om ramavtal

Aktuellt om ramavtal Nyhetsbrev oktober 2013 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor utsträckning eller som uppgår till stora värden. På IT-området

Läs mer

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst Sid 1 (16) 2013-02-04 Dnr 93-37-10 Ramavtal Mellan vid Kammarkollegiet och Visma Consulting AB gällande Kontorsstöd som molntjänst Sid 2 (16) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...2 2 Definitioner...2 3 Bakgrund...5

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster Cloud Sweden Oberoende kompetensnätverk Analys & Konsultbolag Leverantörer Kunder Dataföreningen Startat i mars 2010 Predrag

Läs mer

Upprättat av (namn) Projekt-ID Dokumenttyp Daniel Melin 760014 Anbudsinbjudan. Hans Sundström, 2010-12-10 Upphandling Licensförsörjning 2010

Upprättat av (namn) Projekt-ID Dokumenttyp Daniel Melin 760014 Anbudsinbjudan. Hans Sundström, 2010-12-10 Upphandling Licensförsörjning 2010 Daniel Melin 760014 Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Licensförsörjning 2010 1 (15) Daniel Melin 760014 Anbudsinbjudan Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Bakgrund...3 3 Upphandlingens omfattning...3 3.1

Läs mer

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F VERVA Fujitsu Services Kenneth Landérus F Fujitsu Services 2008 Fujitsus erbjudande produkter Volymlicensiering på 40 programtillverkares produkter 2 Fujitsu Services 2008 2008-01-28 Verva Programvaror

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Aktuellt om ramavtal

Aktuellt om ramavtal Nyhetsbrev februari 2014 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT området

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Cajsa Ekberg Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (18) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Ramavtal mellan vid Kammarkollegiet och [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (18) Innehållsförteckning 1 Definitioner 2 2 Bakgrund 6

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m.

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m. 1 Kravkatalog Följande lista av krav kan avropande kund komma att tillämpa vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpas i denna upphandling. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska

Läs mer

Varför ska min organisation införa IPv6 och hur kan vi gå till väga

Varför ska min organisation införa IPv6 och hur kan vi gå till väga Varför ska min organisation införa IPv6 och hur kan vi gå till väga Kommits vårkonferens, 25 april 2013 Erika Hersaeus Post- och telestyrelsen Innehåll Bakgrund Kort om varför behövs adresser på internet?

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Aktuellt om ramavtal

Aktuellt om ramavtal Nyhetsbrev juni 2014 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På ITområdet gäller

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Vägledning Öppna programvaror 2010

Vägledning Öppna programvaror 2010 Vägledning 1 (17) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...3 4 Övergripande om ramavtalet...4 4.1 Omfattning...4 4.2 Programvaruområden...5 4.3 Tjänster...7

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Utmaningar vid molnupphandlingar

Utmaningar vid molnupphandlingar Utmaningar vid molnupphandlingar Inger Gran Grundare av Cloud Sweden och Kompetens@rkitekt En skeptisk och entusiastisk it-användare redan på 70-talet Kopplade upp mig på internet 1993 sedan aldrig frånkopplad

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER

Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER Avtalstypen Molntjänst - Funktionalitet online via Internet - Köp av/ abonnemang på en tjänst - Olika innehåll, olika nivåer SaaS,

Läs mer

SAMSET dagsläget sommaren 2003

SAMSET dagsläget sommaren 2003 SAMSET dagsläget sommaren 2003 Behovet av elektronisk identifiering och underskrifter Medborgarna och företag ett har stort behov av att kunna ta kontakt med myndigheter snabbt och enkelt. Med Internet

Läs mer

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Plan för IT- utveckling 2013-2015 Innehåll BAKGRUND...2

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

1 av 7 2011-03-03 16:35

1 av 7 2011-03-03 16:35 1 av 7 2011-03-03 16:35 Kommun som du representerar Antal svar: 14 Din funktion/roll Kommunledning 28.6% (4) Information/kommunikation 7.1% (1) IT-chef/strateg 42.9% (6) Verksamhetsansvarig 0.0% (0) Annan

Läs mer

Framgångsfaktorer i molnet!

Framgångsfaktorer i molnet! Framgångsfaktorer i molnet! Inledning samt presentation av panelen, Cloud Sweden och molntjänster Affärs-/verksamhetsnytta Juridik Säkerhet Infrastruktur Enstaka frågor kommer att besvaras Sammanfattning

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Fast Lane IT Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Microsoft Azure ger dig helt nya möjligheter. En snabbt ökande portfölj av tjänster finns alltid direkt tillgängliga. I kombination med Qbranch Managed

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Vägledning IT-utbildning 2010

Vägledning IT-utbildning 2010 Vägledning 1 (19) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...4 4 Övergripande om ramavtalet...5 4.1 Omfattning...5 4.2 Utbildningsområden...5 4.3 Flergångskort...6

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå. 3 december 2013

Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå. 3 december 2013 Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå 3 december 2013 E-arkiv handlar inte bara om digital arkivering.!! E-arkiv handlar om långsiktig förvaltning av information. Vår

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR

URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags finansiella rapporter inte beskrivas

Läs mer

Förstudie Klienter och Mobiltelefoner. Dnr 96-98-2014 2015-06-08

Förstudie Klienter och Mobiltelefoner. Dnr 96-98-2014 2015-06-08 Förstudie Klienter och Mobiltelefoner Dnr 96-98-2014 2015-06-08 Sammanfattning De nuvarande ramavtalen avseende Klienter 1-6 går efter maximal förlängning ut den 30 juni 2016. Ramavtalet avseende Mobiltelefoner

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun _ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens 2012-01-31 1 (5) Vår handläggare Utredningssekr Marie Sandström Koski Ert datum Er beteckning Socialdepartementet Yttrande över delbetänkandet

Läs mer

Nya ramavtal för flyttjänster

Nya ramavtal för flyttjänster Nyhetsbrev april 2013 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På ITområdet gäller

Läs mer

Leverantörsdag IT & telekom 2015. Sid 1

Leverantörsdag IT & telekom 2015. Sid 1 Leverantörsdag IT & telekom 2015 Sid 1 Dagens program 08.30-09.00 Registrering, kaffe & smörgås 09.00-09.10 Välkomstord Ylva Grahn Agering, avdelningschef på Statens inköpscentral 09.10-09.50 Nya EU-direktiv

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0 er i Samverkan 1 Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97 Windows 8 med updates primärt OS från 1 okt 2015, Windows 9 för

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL?

Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL? Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL? Juridik och IT i kommunerna, den 14 mars 2013 Ingela Alverfors, jurist Adolf Slama, IT-säkerhetsspecialist Dagens agenda Molntjänster Mobila enheter Sociala

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer