PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2007"

Transkript

1 PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2007 PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2008 xx

2 Partille Energi AB Partille Energi samägs av Partille kommun och Göteborg Energi till lika delar. Partille Energi har samlat energiverksamheten under ett paraply i Partille kommun för att uppnå flexibilitet och beredskap inför framtiden. Partille Energi har ett intimt samarbete med Göteborg Energi inom alla områden. Innehåll VD-ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 4 Nyckeltal 5 Finansiella rapporter Resultaträkningar 6 Balansräkningar 7 8 Förändringar av eget kapital 9 Kassaflödesanalyser 10 Noter med tillhörande redovisnings- och värderingsprinciper Revisionsberättelse 19 Granskningsrapport 19 Styrelse 20 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Nyckeltal Resultaträkningar Nettoomsättning, Tkr Resultat efter finansiella poster, Tkr Balansräkningar Balansomslutning, Tkr Investeringar, Tkr Ekonomisk analys Soliditet, % 52,3 47,3 57,1 55,8 56,7 Avkastning på totalt kapital, % 7,6 8,0 8,5 9,9 7,4 Avkastning på eget kapital, % 9,6 10,1 9,6 11,5 8,4 Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,4 9,0 8,7 9,3 7,3 Självfinansieringsgrad, % 82,7 80,0 84,0 >100 >100 Rörelsemarginal, % 35,6 38,0 36,2 39,9 37,2 Värmeleveranser, GWh Gasleveranser, GWh 0, Eltransporter, GWh Definitioner framgår av not 30. PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING

3 Fortsatt satsning på ett hållbart Partille VD-ordet Vårt arbete med en ny nätstruktur för Partilles elnät fortsätter. Under året investerade vi 27 miljoner kronor för att förbättra leveranssäkerheten. Att vi blivit mindre väderberoende såg vi under stormen Per. Bara ett 50-tal kunder drabbades av längre strömavbrott. Och det berodde mest på att vi inte kunde starta reparationsarbetet under stormens första dag på grund av säkerheten för våra montörer. Vårt arbete med att byta samtliga elmätare är nu färdigplanerat och mätare och mätutrustning är nu upphandlade. För alla kunder med en mätarsäkring under 63 ampere kommer mätarna att bytas med start under hösten Kunder som har en mätarsäkring över 63 ampere har redan fått sina mätare bytta. Med en ny mätutrustning ser vi möjligheter till både en korrektare avläsning och en tydligare räkning. Dessutom skapar den nya tekniken möjligheter att i framtiden kunna erbjuda olika typer av mättjänster. Det skall bli spännande att följa de möjligheter som denna utveckling skapar. Vi genomförde modesta höjningar av såväl el- som fjärrvärmepris under året. Priserna för båda produkterna ökade klart mindre än konsumentprisindex. Prisökningarna för 2009 är också fastställda. Elpriset stiger med 2,3 procent och fjärrvärmepriset med 1 procent. Vi tog beslut om att införa en ny modell för prissättning av fjärrvärme mot företagskunder från och med år Vi gör detta för att möta kundernas krav på ett tydligare samband mellan förbrukning och värmekostnad. Med den nya modellen uppnår vi en rättvisare prismodell med ökad valfrihet för kunden. Modellen skall vidare stärka konkurrenskraften för fjärrvärme och hjälpa kunden att fatta kloka beslut för sin värmeanvändning. Modellen innebär bland annat att priset är uppdelat i en effekt- och en energidel som båda mäts. Energipriset delas in i tre prissteg; vinter, vår/höst och sommar. Nya regelverk innebär att vi skall lämna en övervakningsplan för nätbolaget för att säkerställa att alla Vi gör återigen ett gott resultat för koncernen. involverade agerar neutralt, objektivt och icke diskriminerande i samtliga kontakter med aktörer på elmarknaden. En sådan plan godkändes av styrelsen i början av året. Vi kommer också att tvingas lämna in en särredovisning av fjärrvärmeverksamheten för året Denna underlättas av den uppdelning av koncernen Partille Energi som skett. En förändring av regleringen av elnätsverksamheten är också på gång. Regleringen kommer i framtiden att ske i förväg i flerårsintervall. Vi gör återigen ett gott resultat för koncernen, närmare 30 miljoner kronor före skatt. Lönsamheten för fjärrvärme är god medan den fortsatt behöver förbättras för elnätsdelen. s ekonomiska stabilitet är god och visar hög soliditet och hög självfinansieringsgrad för våra investeringar trots en försämring av avkastningen på totalt kapital under senare år. Thore Sahlin Verkställande direktör PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Partille Energi AB, org nr , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Väsentliga händelser under året Partille Energi AB har under år 2007 bedrivit produktion/distribution av fjärrvärme och distribution av gas i Partille kommun. Affärsidé Vi är ett energiföretag, en tjänsteleverantör med basen i infrastrukturen. Vi ska vara ett företag med stark miljöprofil. Vi utgår från kundens behov och tillfredsställer de behoven genom att leverera enskild produkt eller en paketering av våra tjänster och produkter. Vi ska ha en konkurrenskraftig och differentierad prissättning och våra priser avseende elnät och fjärrvärme ska ligga under snittet i landet. Vi erbjuder tjänster och produkter med anknytning till vår basverksamhet. Våra produktområden är: Fjärrvärme Stadsgas Kyla Färdig värme Elnät (transport av el). Drivs i dotterbolaget PENAB. Energitjänster Våra kunder finns inom Partille kommun. Ägarförhållanden och historik Partille Energi AB ägs till 50 procent av Göteborg Energi AB, org nr , och till 50 procent av Partille kommun, org nr Då Göteborg Energi AB har ett bestämmande inflytande över Partille Energi AB utgör Göteborg Energi AB moderföretag. Göteborg Energi AB ingår i sin tur i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, org nr , som moderföretag. Göteborgs stad äger samtliga aktier i detta företag. Den 30 december år 1999 köpte Partille Energi AB elnätet i Partille kommun och tog samtidigt över fjärrvärmeoch gasleveranserna i södra Sävedalen från Göteborg Energi AB. Fjärrvärme- och gasleveranser i Partille kommun har samlats i ett företag, Partille Energi AB och transport av el har sedan 1 juli 2005 överförts till Partille Energi Nät AB. Information om verksamheten De höga priserna på framför allt olja men även el gör att allt fler kunder prioriterar översynen av sin energisituation. Intresset för fjärrvärme är stort. Det finns också intresse för bergvärme som är en allvarlig konkurrent. Under 2007 har anslutning av villor till fjärrvärme och bredband skett i följande områden: Ensittarevägen, Fastebrevsvägen, Jenny Hill, Länkstigen, Riddar Tures väg, Skulebergsvägen, Boställsvägen, Sjätte Villavägen, Första Villavägen, Andra Åkervägen, Tegelskiftesvägen, Fritidsvägen, Sämiovägen och Åsterbovägen. De flesta av våra kunder cirka 66 procent väljer avtalsalternativ FV1, som innebär att Partille Energi AB äger fjärrvärmecentralen. Våra kunder tycker att fjärrvärmen är bekymmersfri och bekväm samt det mest miljöriktiga energialternativet. Leveranssäkerhet Den totala kundavbrottstiden i elnätet uppgick under år 2007 i genomsnitt till 28,4 minuter per kund (varav Vattenfall svarade för 10,6 min i det överliggande nätet). Målet för året var att kundavbrottstiden skulle understiga 18 min per kund. Från den 1 juli 2005 ligger denna verksamhet i dotterföretaget Partille Energi Nät AB. Energileveranser och eltransporter För år 2007 har 152 GWh (156 GWh) fjärrvärme och 0,4 GWh (2 GWh) gas levererats till kunderna i Partille kommun. På elnätet har 219 GWh (209 GWh) överförts. Fjärrvärmeleveranserna från Göteborg Energi AB till Partille Energi AB uppgick under året till 162 GWh (167 GWh) vilket motsvarar 48,1 Mkr (48,4) av råvarukostnaderna. Under hela år 2007 har Partille Energi AB köpt färdig värme från Göteborg Energi AB. Förväntad framtida utveckling Företaget kommer att fortsätta utbyggnaden av fjärrvärme till villakunder och företagskunder. Försäljningen kommer att ha karaktären av förtätningar i befintliga områden i första hand. Företaget planerar vidare för en ihopkoppling av näten i Partille och Jonsered med därtill hörande försäljning utmed ledningsdragningen. För att få ett leveranssäkrare elnät har företaget att gjort en översyn av elnätsstrukturen. Under år 2005 togs en omfattande nätplan fram som beskriver framtida behov av utbyggnation inom företagets koncessionsområde. Partille kommun är en expansiv kommun med många planerade exploateringar vilket medför utbyggnad av nya elanläggningar och utbyte av 2 PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2007

5 befintliga anläggningar för att tillgodose dagens och morgondagens behov. En betydande del av investeringarna är genomförda men fortfarande återstår en del de kommande åren. Totalt kommer investeringarna enligt den beslutade nätplanen att överstiga 150 Mkr. Energimarknadsinspektionen beslutade strax före jul om vilka elnätsföretag som blivit uttagna till en fördjupad granskning avseende leveransåret Gränsen för granskning sattes till debiteringsgraden 1,10 eller högre. Partilles debiteringsgrad var klart under 1,0 och var således inte bland de uttagna elnätsföretagen. Styrelsen gör bedömningen att bolaget för år 2007 inte kommer att bli föremål för någon fördjupad granskning Verksamhetens påverkan på miljön Partille Energi AB ansluter till koncernen Göteborg Energis miljöpolicy. Verksamheten bedrivs med personal från moderföretaget Göteborg Energi AB. har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO och under 2006 blev även Partille Energi AB certifierat enligt ISO I koncernen bedrivs elnäts-, gas- och fjärrvärmeverksamhet. Två tillståndspliktiga anläggningar, Björndammen och Jonsered, finns inom fjärrvärmeverksamheten. Total tillförd bränsleeffekt i de två anläggningarna är 40 MW respektive 7 MW. Tillsynsmyndighet är länsstyrelsen i Västra Götaland. Anläggningen i Jonsered ägs av moderföretaget. Anläggningarna är avsedda för värmeproduktion och ingår i Jonsereds respektive Partilles fjärrvärmesystem. Partilles system är sammanbyggt med Göteborgs fjärrvärmesystem varifrån större delen av värmeförsörjningen sker. För varje anläggning finns en separat miljörapport med uppgifter om miljötillstånd, emissioner och driftsätt. För Jonseredsanläggningen erhölls under år 2002 tillstånd enligt miljöbalken att uppföra en kompletterande naturgaseldad anläggning för el- och värmeproduktion. Tillståndet utnyttjas för närvarande endast för värmeproduktion. Bränslet som använts under året i Jonseredsanläggningen och Björndammen är naturgas. Emissionerna från anläggningen uppgick totalt under året till ton (1 706 ton) koldioxid och 1,0 ton (1,1 ton) kväveoxider. Björndammens emissioner 2007 är 16 kg svavel, 100 kg koldioxoid och 50 ton kväveoxider. Under 2006 var Björndammen ej i drift. Personal har under år 2007 inte haft någon personal anställd. Från Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Nät AB har under året köpts administrativa tjänster samt drift- och underhållstjänster för 21,8 Mkr (20,8), samt köp av VDtjänst för 120 Tkr (120). Arvoden inklusive sociala avgifter till styrelseledamöter och förtroendevalda revisorer uppgick år 2007 till 44 Tkr (43). Ekonomisk översikt Resultat och ställning Partille Energis rörelseintäkter uppgick år 2007 till 144,0 Mkr jämfört med 142,9 Mkr år Intäkterna för transport av el uppgick till 44,8 Mkr (43,7), för fjärrvärme till 87,2 Mkr (88,0) och för gas till 0,3 Mkr (1,7). Den totala råvarukostnaden uppgick till 63,2 Mkr (65,9). Övriga kostnader uppgick till 29,6 Mkr (25,2). Partille Energi visar ett resultat efter finansiella poster på 30,0 Mkr (29,4). Finansiell ställning och likviditet s korta in- och utlåning samt långa upplåning sker via avräkningskonto mot Göteborg Energi AB till samma räntesats som Göteborg Energi AB har gentemot banken. Under året har ränta på 4,4 Mkr (3,4) betalats till Göteborg Energi AB. Koncernfakturering Göteborg Energi AB utställer fakturor till koncernens kunder. Detta sker på uppdrag av bolagen i Partille Energi koncernen vilket framgår av fakturan. Detta innebär att bolaget inte redovisar någon utestående kundfordran utan istället en fordran på Göteborg Energi AB. Investeringar Partille Energi AB:s investeringar uppgick år 2007 till 57 Mkr (60). Av dessa avser 30 Mkr (39) fjärrvärmeverksamheten och 27 Mkr (21) elnätet. Årets investeringar på elnätssidan avser främst, ombyggnad av station Kåbäcken M2. På fjärrvärmesidan är det främst fjärrvärme till småhus. har under året gjort en omprövning av nyttjandeperioderna för materiella anläggningstillgångar avseende tillgångsslagen elnät och fjärrvärmenät, vilket har fått en positiv effekt på årets resultat om 2,8 Mkr jämfört med om ingen justering hade gjorts. De ändrade nyttjandeperioderna kommer även att få en positiv effekt på resultatet för kommande räkenskapsår och den bedömda effekten för räkenskapsåren 2008 och framåt bedöms uppgå till cirka 3,7 Mkr per år. PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING

6 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Bolaget är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker. För beskrivning av sådana risker och mål samt tillämpande principer för finansiell riskstyrning se not 24. Styrelsearbetet under 2007 Bolagets styrelse består av fyra ordinarie ledamöter, med fyra suppleanter. VD och enstaka tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande. Styrelsearbetet följer gällande arbetsordning för styrelsen. Styrelsens sammanträden följer en årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information om verksamheten. Under året har styrelsen sammanträtt vid sju tillfällen. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Kronor Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: Kronor Till aktieägarna utdelas I ny räkning överföres Summa Beträffande koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. 4 PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2007

7 Nyckeltal Resultaträkningar Nettoomsättning, Tkr Resultat efter finansiella poster, Tkr Balansräkningar Balansomslutning, Tkr Investeringar, Tkr Ekonomisk analys *) Soliditet, % 52,3 47,3 57,1 55,8 56,7 Avkastning på totalt kapital, % 7,6 8 8,5 9,9 7,4 Avkastning på eget kapital, % 9,6 10,1 9,6 11,5 8,4 Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,4 9,0 8,7 9,3 7,3 Självfinansieringsgrad, % 82,7 80,0 84,0 >100 >100 Rörelsemarginal, % 35, ,2 39,9 37,2 Värmeleveranser, GWh Gasleveranser, GWh 0, Eltransporter, GWh *) För nyckeltalsdefinitioner se not 30 PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING

8 Resultaträkningar Belopp i Tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Servis- och anslutningsavgifter Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 28, Personalkostnader 4, Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från aktier och andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt ÅRETS RESULTAT PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2007

9 Balansräkningar Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Ledningsrätter Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Distributionsanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos moderföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING

10 Balansräkningar, forts Belopp i Tkr Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital (6 000 aktier à nom kr) Bundna reserver Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER AVSÄTTNINGAR Avsättningar för uppskjutna skatter LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till moderföretag Skulder till dotterföretag SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatteskulder Skulder till moderbolag 25, Skulder till dotterbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 8 PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2007

11 Förändringar av eget kapital Belopp i Tkr Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver KONCERNEN Belopp vid årets ingång Lämnad utdelning Förskjutning mellan bundna och fria reserver Årets resultat Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Lämnad utdelning Förskjutning mellan bundna och fria reserver Årets resultat Belopp vid årets utgång Belopp Tkr Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital MODERFÖRETAGET Belopp vid årets ingång Lämnad utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Lämnad utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING

12 Kassaflödesanalyser Belopp i Tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 7, Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar Reavinst/-förlust vid avyttring/utrangering av anläggningstillgång Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager m m Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning(+)/Minskning(-) av långfristiga skulder Ökning(-)/Minskning(+) av långfristiga fordringar Ökning(-)/Minskning(+) av tillgodohavande på koncernkonto hos moderföretag Erhållna/lämnade koncernbidrag Ökning(+)/Minskning(-) avräkningsskuld dotterföretag Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2007

13 Noter 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisningsprinciper Partille Energi AB:s årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och FAR, om inte annat anges specifikt nedan. Om inte annat framgår är principerna oförändrade gentemot föregående år. Koncernredovisning s bokslut omfattar boksluten för moderföretaget Partille Energi AB och dotterföretaget Partille Energi Nät AB där moderföretaget äger samtliga aktier. Koncernbalansräkningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens eget kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagets eget kapital som tillkommit efter förvärvet. Vid behov justeras dotterföretagens redovisning för att denna skall följa samma principer som tillämpas av övriga koncernföretag. Alla interna transaktioner mellan koncernföretagen samt koncernmellanhavanden elimineras vid upprättandet av koncernredovisningen. Intäktsredovisning Intäkter från försäljning av tjänster och varor redovisas vid leveranstillfället. Med nettoomsättning avses försäljningsvärdet med avdrag för mervärdesskatt. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/skattefordringar sker till nominellt belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. I moderföretaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår ej ränta under byggnadstid. Denna ränta kostnadsförs löpande. Däremot ingår skälig andel av indirekta kostnader såsom arbetsledning, planeringsfunktioner m m. Partille Energi använder två avskrivningsbegrepp: Avskrivning enligt plan Avskrivning utöver plan För planenlig avskrivning gäller: Planenlig avskrivning påbörjas under det år då anläggningen tas i drift. Avskrivning sker systematiskt och beräknas med hänsyn till anläggningstillgångens bedömda nyttjandeperiod. Den fastställda nyttjandeperioden prövas löpande. Om en ny bedömning väsentligt avviker från tidigare bedömningar justeras avskrivningsbeloppen för innevarande och framtida perioder Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar. Följande avskrivningsprocent gäller för de tillgångar som förvärvades inkomståret 1999 från Partille Energiverk: Procent per år: Byggnader 3 Distributionsanläggningar 8 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar Följande avskrivningsprocent tillämpas för övriga tillgångar: Procent per år: Ledningsrätter 1 Byggnader 4 Distributionsanläggningar 2,5 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 20 Inventarier, verktyg och installationer Riksdagen har beslutat att till den 1 juli 2009 införa månadsvis avläsning för alla elanvändare. Beslutet medför att gamla elmätare måste bytas ut senast år Företaget har anpassat avskrivningstiden för dessa elmätare så att de ska vara helt avskrivna till år Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar fordringar, rörelseskulder och upplåning. Finansiella fordringar redovisas till nominellt värde med avdrag för befarade och konstaterade förluster. Finansiella skulder redovisas till nominellt belopp. Säkring av koncernens energikostnader köps enligt avtal med PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING

14 Göteborg Energi AB som i sin tur säkrar den koncern som Partille Energi ingår i för prisrisker. Lånekostnader Samtliga lånekostnader redovisas i företaget som en kostnad i resultaträkningen för den period de hänförs till. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Som likvida medel klassificeras handkassa och andra tillgodohavanden. Övriga likvida medel redovisas i ett koncernkontoförhållande med Göteborg Energi AB och redovisas som förändring av avräkningsskuld under finansieringsverksamhet. Redovisning av koncernbidrag Koncernbidrag lämnas i skatteutjämningssyfte och redovisas därmed efter sin ekonomiska innebörd. Lämnade respektive erhållna koncernbidrag redovisas direkt mot fritt eget kapital efter avdrag för den skatteeffekt som koncernbidraget innebär. På så sätt kommer endast den skatt som är hänförlig till resultaträkningens intäkter och kostnader att redovisas i resultaträkningen. Något koncernbidrag har inte lämnats för Forskning och utveckling Under år 2006 och 2007 har ingen verksamhet bedrivits som uppfyller kraven för aktivering enligt RR 15, Immateriella tillgångar. Koncernföretag Med koncernföretag avses de företag som ingår i koncernen med Göteborg Energi AB som moderföretag. 2 Nettoomsättningen och rörelseresultat per produktområde för koncernen Partille Energi: Produktområde Nettoomsättning Rörelseresultat Fjärrvärme Elnät Gas Summa Servis- och anslutningsavgifter Servis- och anslutningsavgifter är engångsersättningar i samband med el- och fjärrvärmeinstallationer. 4 Löner, ersättningar och övriga personalkostnader Löner och ersättningar till styrelse Sociala avgifter enl lag och avtal Summa I koncernen Partille Energi finns ingen anställd personal. Samtliga tjänster köps från Göteborg Energi AB respektive Göteborg Energi Nät AB. Ersättningarna avser arvode som utgått till styrelseledamöter i moderföretaget. VD-tjänst har köpts från Göteborg Energi AB för 120 Tkr (120). 5 Könsfördelning Antal Varav Antal Varav befattningshavare befattningshavare män, % män, % Styrelseledamöter Summa Avskrivning enligt plan Avskrivning enligt plan har belastat koncernen med Tkr (18 739) och moderbolaget med Tkr (10 187) har under året gjort en omprövning av nyttjandeperioderna för materiella anläggningstillgångar avseende tillgångsslagen elnät och fjärrvärmenät. Avskrivningsplanen har justerats så att det kvarvarande restvärdet skrivs av enligt den nya bedömningen. Den förändrade bedömningen har påverkat årets resultat positivt med 2,8 Mkr jämfört med om ingen justering hade gjorts. 7 Ränteintäkter Ränteintäkter Summa varav från koncernföretag PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2007

15 8 Räntekostnader 11 Ledningsrätt Räntekostnader Summa varav till moderföretaget Göteborg Energi AB Ingående anskaffningsvärden Årets aktiverade utgifter Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Rättigheterna är erhållna på obegränsad tid. 10 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Summa Skillnad mellan företagets skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats (skattesats 28%) Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter Korrigering av tidigare års taxering 2 2 Summa Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Årets försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Ackumulerad avskrivning på försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden saknas då fastigheterna är taxerade som special- och industrienheter. PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING

16 13 Distributionsanläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets inköp Omklassificeringar Årets försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificeringar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar på försäljningar och 4420 utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Till distributionsanläggningar hänförs ledningar för fjärrvärme inklusive kulvert samt ledningar, mätare, transformatorer och annan elutrustning för elnätsverksamheten. 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Årets försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar på försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Årets försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar på försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Årets försäljningar Överfört från pågående nyanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Andelar i koncernföretag In- och utgående anskaffningsvärden Bokfört värde Andel Antal Bokfört Specifikation av andelar i dotterföretag i % aktier värde Partille Energi Nät AB Summa Utgående planenligt restvärde Maskiner och andra tekniska anläggningar utgörs till största delen av fjärrvärmecentraler. *) Ändrad bedömning avseende nyttjandeperioder har påverkat årets avskrivningar enligt plan med 2,8 Mkr (varav Elnät 1,6 Mkr och Fjärrvärmenät 1,2 Mkr). 14 PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2007

17 18 Andra långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärden Årets förändring Bokfört värde Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan Summa Långfristiga fordringar utgörs av anslutningskrediter till fjärrvärmekunder. 19 Koncernfakturering Göteborg Energi tillämpar koncernfakturering vilket innebär att endast moderföretaget Göteborg Energi AB utställer fakturor till koncernens kunder. Detta sker på uppdrag av de produktägande företagen i koncernen, vilket framgår av fakturan. 23 Räntebärande skulder Reverslån från moderföretag (1 5 år) Summa långfristiga räntebärande skulder Övriga fordringar Moms Skattefordran Anteciperad utdelning Övriga poster Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna energiintäkter Upplupna övriga intäkter Summa Finansiella instrument Principer för riskhantering Partille Energi utsätts genom sin verksamhet endast för ett mindre antal finansiella risker. s riskhantering sköts av en central finansavdelning inom koncernen Göteborg Energi enligt principer som godkänts av styrelsen. Ränterisk Med ränterisk avses risken för att förändringar i den allmänna räntenivån omedelbart skall få väsentlig påverkan på koncernen eller företagets resultat. Ränteexponeringen utgörs av kassalikviditeten som redovisas i koncernförhållande med moderföretaget samt långfristiga räntebärande skulder till moderföretaget. Ränta på koncernkontot och långfristiga skulder följer förändringar i Riksbankens styrränta. Kreditrisk och företaget har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Fastställda riktlinjer finns för att säkra att försäljning sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Finansieringsrisk Risken att finansiering inte kan erhållas eller endast till kraftigt ökade kostnader till följd av störningar i relationen mellan koncernen och dess kreditgivare är liten. Koncernbanken i Göteborgs stad svarar ytterst för företagets likviditetsförsörjning. PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING

18 30 Nyckeltalsdefinitioner Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Avkastning på eget kapital efter schablonskatt Resultat efter finansiella poster och 28 procent schablonskatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital och 72 procent av obeskattade reserver. Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Med sysselsatt kapital avses balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder men inklusive avsättning för skatter. Soliditet Eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen. Självfinansieringsgrad Resultat efter finansiella poster plus årets avskrivningar minus betald skatt i förhållande till årets investeringar. Ett mått på i vilken utsträckning årets verksamhetsresultat förmått finansiera årets investeringar. Rörelsemarginal Rörelseresultat före finansiella poster plus årets avskrivningar i förhållande till årets omsättning. PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING

19 Råvarurisk köper färdig värme från Göteborg Energi AB för att kunna leverera fjärrvärme. Avtal till fastpris upprättas årligen. köper även el för att täcka överföringsförluster i nätet. Dotterföretaget Partille Energi Nät AB medverkar i koncernens totala köp av el som är prissatt innan förbrukningsperiodens start. Volymrisk Med volymrisker avses förändringar främst i väderlek och temperatur samt konjunktur. och företagets leveranser påverkas av dessa faktorer. Under vintermånaderna januari till mars och under månaderna november och december sker den största andelen av koncernen och företagets leveranser. Förändringar i väderlek och temperatur under dessa månader får en påverkan på resultatet. Även den relativt sett goda konjunkturen har påverkat de senaste årens leveransvolymer. En eventuell avmattning i konjunkturen påverkar därför resultatet negativt. 25 Fordran/skuld till koncernföretag Göteborg Energi AB Summa Transaktioner med närstående Partille Energi AB, org nr , ägs till 50 procent av Partille kommun, org nr , med säte i Partille, och till 50 procent av Göteborg Energi AB, org nr , med säte i Göteborg, som i sin tur ingår i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, org nr , som moderföretag, med säte i Göteborg. Några transaktioner med ledande befattningshavare eller nyckelpersoner, utöver vad som framgår av not 4 har inte förekommit. Inköp och försäljning mellan koncernföretag Inköp från närstående Gbg Energi AB Gbg Energi Nät AB Summa Som närstående betraktas företag inom Göteborg Energikoncernen och övriga företag där Göteborgs kommun har bestämmande inflytande. Inga transaktioner med väsentliga belopp föreligger utöver ovan redovisade belopp. 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader Summa Leasing- och hyresavgifter Räkenskapsårets betalda avgifter i koncernen och moderbolaget uppgick till 0 kronor ( ). Inga framtida avtalade leasing- eller hyresavgifter finns. 29 Ersättning till revisorer Moderbolaget Revisionsarvoden Deloitte AB Summa Inköp och försäljning mellan koncernföretag Vid inköp från koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. 16 PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2007

20 Revisionsberättelse och granskningsrapport Till årsstämman i Partille Energi AB Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Partille Energi AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 20 februari 2008 Deloitte AB Peter Gustafsson Auktoriserad revisor Till årsstämman i Partille Energi AB Organisationsnummer Till Göteborgs och Partilles kommunfullmäktige för kännedom. Enligt aktiebolagslagen 10 kap. 3 skall lekmannarevisorerna, i den omfattning som följer av god sed, granska om bolaget verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Planeringen och granskningen har genomförts för att i rimlig grad försäkra mig om att bolaget skötts i enlighet med ovanstående krav. Granskningen har under 2007 i huvudsak inriktats på att, med sakkunnigt biträde från Stadsrevisionen Göteborg, genomgå styrelsens handlingar och protokoll. Utifrån genomförd granskning bedömer jag att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag har därmed inte funnit att någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger. Partille den 20 februari 2008 Linda Fröberg Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING

21 Göteborg den 20 februari 2008 Anders Hedenstedt Styrelsens ordförande Stefan Svensson Eva Carlsson Lennart Alverå Thore Sahlin Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avlämnats den 20 februari 2008 Deloitte AB Peter Gustafsson Auktoriserad revisor Min granskningsrapport har avlämnats den 20 februari Linda Fröberg Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 18 PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2007

22 1. Håkan Johansson, ledamot 2. Stefan Svensson, ledamot 3. Eva Carlsson, ledamot 4. Lennart Alverå, ledamot 5. Anders Hedenstedt, ordförande Lars Larsson, suppleant 7. Sven-Arne Frykheden, suppleant 8. Petra Marainen, sekreterare 9. Lars-Erik Hansson, suppleant 10. Thore Sahlin, VD PARTILLE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING

23 Partille Energi AB Box Göteborg Telefon

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

SKÖVDE BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

SKÖVDE BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Skövde Biogas AB ägs till 51 procent av Göteborg Energi AB och till 49 procent av Skövde kommun. Företagets verksamhet är att producera och sälja biogas. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2012

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Göteborg Energi Gasnät AB

Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RYA NABBE DEPÅ AB ÅRSREDOVISNING 2012

RYA NABBE DEPÅ AB ÅRSREDOVISNING 2012 Rya Nabbe Depå AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. Företaget äger i dag hamnanläggningen Rödjan 727:11. RYA NABBE DEPÅ AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2011

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2011 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

God leveransförmåga trots väder och vind

God leveransförmåga trots väder och vind God leveransförmåga trots väder och vind Inga längre strömavbrott rapporterades när vattnet steg Vi fortsätter gräva ner kabel Leveranssäkerheten ökar för varje år Långsiktiga lösningar Årets resultat

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ALE FJÄRRVÄRME ÅRSREDOVISNING 2013

ALE FJÄRRVÄRME ÅRSREDOVISNING 2013 Ale Fjärrvärme AB är ett helägt dotterföretag till Ale Energi AB, som ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Ale Fjärrvärme AB erbjuder fjärrvärmeleveranser med tillhörande

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2011

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2012

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2012 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företagets verksamhet är att producera och sälja biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 0 Ale Energi AB Årsredovisning 2016 1 Ale Energi AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

8GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2015

8GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2015 8 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Gasnät AB Årsredovisning 2015 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Innehåll. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2 SKÖVDE BIOGAS AB

Innehåll. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2 SKÖVDE BIOGAS AB Skövde Biogas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

PARTILLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2008

PARTILLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2008 PARTILLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2008 Partille Energi samägs av Partille kommun och Göteborg Energi till lika delar. Partille Energi har samlat energiverksamheten under ett paraply i Partille kommun för

Läs mer

Sävsjö Biogas AB Årsredovisning 2014

Sävsjö Biogas AB Årsredovisning 2014 Sävsjö Biogas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fler tankställen och ökade leveranser. Bro mot framtiden. 20 procent ska vara biogas 2012 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT ÅRSREDOVISNING 2006

Fler tankställen och ökade leveranser. Bro mot framtiden. 20 procent ska vara biogas 2012 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT ÅRSREDOVISNING 2006 Fler tankställen och ökade leveranser Fordonsgas fortsätter att expandera Bro mot framtiden Genom att använda naturgas minskar vi mängden miljöskadliga utsläpp 20 procent ska vara biogas 2012 Biogas från

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer