Väg , flytt av allmän väg vid Kungbäck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 1037.01, flytt av allmän väg vid Kungbäck"

Transkript

1 FÖRSTUDIE Väg , flytt av allmän väg vid Kungbäck Strömstads kommun, Västra Götalands län Samrådshandling Objekt:

2 Titel: Förstudie Väg , flytt av allmän väg vid Kungbäck, Strömstads kommun Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Marit Sternang, Tel: Konsult: Rådhuset Arkitekter AB, Box 114, Uddevalla Tel: Uppdragsansvarig/Ansvarig för samtliga teknikområden: Maria Andersson Kvalitetsgranskning: Kajsa Björquist Kartor: Lena Andersson Förslagsskiss samt kostnadsberäkning: Göran Eek, BBK Teknik & Miljö AB Allmänt kartmaterial Lantmäteriet Foto: Rådhuset Arkitekter AB om inte annat anges

3 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Brister, problem och syfte Aktualitet Tidigare utredningar och beslut Geografisk avgränsning Projektmål Vägplaneringsprocessen Fyrstegsprincipen Befintliga förhållanden Markanvändning Trafik och trafikanter Miljö Byggnadstekniska förutsättningar Tänkbara åtgärder Analys enligt fyrstegsprincipen Nollalternativet Förslag till åtgärder Effekter och konsekvenser Kostnader Måluppfyllelse Samråd Väghållningsmyndighetens ställningstagande Fortsatt arbete Nästa steg i planeringsprocessen Frågor som kräver särskild uppmärksamhet Prövning enligt annan lagstiftning Källförteckning

4 4

5 Sammanfattning Bakgrund, problem Strömstads kommun har tagit fram en detaljplan för bostadsutbyggnad vid Kungbäck på Hogdalsnäset nordväst om Strömstad. Inom planområdet kommer utbyggnad att ske av bostäder samt fritidsstugor för korttidsboende. Området kommer att trafikmatas via väg Vid en utbyggnad enligt detaljplan förväntas trafiken bli dubblerad jämfört med idag. Det medför att den befintliga korsningen mellan väg 1037 och inte kommer att uppfylla de krav som ställs på trafiksäkerhet och framkomlighet. Trafikverket är väghållare till väg och enligt Väglagen ska en förstudie tas fram vid ombyggnad som berör allmän väg. Syfte, aktualitet och finansiering Förstudien är det första steget i vägplaneringsprocessen. Förstudien ska redovisa problem, förutsättningar och ge förslag till tänkbara åtgärder för att komma tillrätta med den brist som initierat projektet. Objektet finns inte med i Trafikverkets åtgärdsplanering för infrastruktur. Genomförandet ska finansieras av detaljplaneområdets exploatör. Förstudien omfattar omläggning av väg samt indragning av den befintliga del av väg som utgår som allmän väg. Föreslagen åtgärd En omläggning av väg och en ny anslutning till väg 1037 föreslås. Den befintliga sträckningen av väg utgår som allmän väg. Den föreslås bli ombyggd till gång- och cykelväg respektive enskild väg. Lokalvägen som betjänar den befintliga bebyggelsen kommer att få en ny anslutning till väg 1037 ca 50 meter söder om den befintliga vägkorsningen. Effekter och konsekvenser Nytt läge på korsningen och en förbättrad plan- och profilstandard ger sammantaget bättre siktförhållanden. En viss ökning av vägbredden på väg ger även en förbättrad framkomlighet. Föreslagna åtgärder bedöms inte få några negativa konsekvenser på natur- och kulturvärden eller på landskapsbilden i området. Det område som avsatts i planen för allmän plats huvudgata, är inte tillräckligt för att rymma det vägområde som erfodras. Ett kommunalt beslut om mindre avvikelse från detaljplanens bestämmelser kan komma att krävas för att arbetsplanen ska kunna fastställas. Fortsatt arbete Samråd om förstudien kommer att hållas och de synpunkter som lämnas in på samrådshandlingen ska inarbetas i förstudien till en förslagshandling. Förslagshandlingen ligger till grund för länsstyrelsens beslut om eventuell betydande miljöpåverkan. Efter länsstyrelsens beslut fattar Trafikverket beslut om fortsatt arbete. 5

6 Bräckevattnet Kolbovattnet Vagnsjö Årsvatten Tvetvattnet E Ramdal Brehult Hälle 1037 Hållev. Väg Sandvik Mörk S Vaglarna Säcken Kungbäck Vitbukt Skjuleröd Uppegärde Strand Stensvik Dyne Åmåt Lökholmen Dy i nek len Ylseröd Tjärnet Hällestrand Sopperödvattnet St. Baggeröd Baggeröd Knarrevik Källvikbukten Mellersta Färingen Stene Medvik Källvik Capri E6 llsö Hä Ånneröd et nd su Källviksdalen gö Lån Selläter ränn Monelid Mällby Seglarbyn Rogstad an Kebal 176 Bojardalen rki len Strömsvattnet Erlandseröd Bo ja Skjulsund Nedre Färingen Strömsvattnet Röd Strömstad Hoppetj. Hålkedalskilen Kollekind 176 Grålös 0 Figur 1. Orienteringskarta 6 Skee 0,5 1 Skala 1: i A4 2 Km

7 1 Bakgrund 1.1 Brister, problem och syfte Strömstads kommun har tagit fram en detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl, (laga kraft hösten 2010) för nya bostäder samt område för uthyrningsstugor på Hogdalsnäset, norr om Strömstad. Planområdet ska angöras via de allmänna vägarna 1037 och I samband med planarbetet togs trafikunderlag fram som visade att trafiken på dessa båda vägar kommer att mer än fördubblas vid en utbyggnad helt enligt detaljplan. Huvuddelen av den tillkommande trafiken in i området leds via väg Den framtida trafikökningen medför att den befintliga korsningen mellan väg 1037 och inte kommer att uppfylla de krav som ställs på trafiksäkerhet och framkomlighet. Detaljplanen möjliggör därför en omläggning av väg Den del som utgår som allmän väg föreslås istället bli enskild gång- och cykelväg respektive enskild väg. Trafikverket är väghållare för väg och enligt Väglagen ska en förstudie tas fram vid ombyggnad som berör allmän väg. Förstudien är det första skedet i vägplaneringsprocessen, se vidare på sid 9. I förstudien redovisas översiktligt viktiga förutsättningar i det berörda området, mål med projektet samt effekter och möjliga åtgärder för att nå målen. 1.2 Aktualitet Objektet är inte upptaget i den regionala planen för transportinfrastruktur i Västra Götaland som omfattar tiden Ett avtal har år 2008 upprättats mellan Vägverket (nuvarande Trafikverket) och Strömstads kommun. I avtalet ger Vägverket kommunen rätt att flytta väg Kommunen har i sin tur ett exploateringsavtal med detaljplaneområdets exploatör där det framgår att exploatören finansierar vägombyggnaden och tar fram erforderligt planeringsunderlag som förstudie, arbetsplan och bygghandling. 1.3 Tidigare utredningar och beslut Objektet har inte tidigare varit föremål för utredning eller beslut av Trafikverket. I den detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl som Strömstads kommun har tagit fram ingår den aktuella vägombyggnaden. I samband med detaljplanearbetet togs även en väg- och trafikutredning fram (daterad , rev ). 7

8 1.4 Geografisk avgränsning Med förstudieområde avses det område där åtgärder kan bli aktuella, se kartbild nedan. Det finns även ett s k influensområde, vilket motsvarar det närliggande område som på ett eller annat sätt påverkas av de föreslagna åtgärderna. r Stensviksvägen Väg Väg 1037 Kungsviks camping Badplats Kungsviks småbåtshamn Lökholmens camping Figur 2. Översikt över förstudieområdet (röd cirkel) och dess omgivningar 1.5 Projektmål Projektets mål är att skapa en trafiksäker korsning, utan att framkomligheten på vägarna 1037 och påverkas på ett negativt sätt. De oskyddade trafikanterna ska ges möjlighet att färdas i området med god trafiksäkerhet och påverkan på miljön ska minimeras. 8

9 1.6 Vägplaneringsprocessen Planerings- och projekteringsprocessen för vägobjekt kan indelas i fyra skeden: Förstudie är huvudsakligen ett program- och inventeringsskede. Här avgränsas det område som ska analyseras. Förutsättningar, problem samt projektets effekter redovisas översiktligt. Förstudien ska också utgöra underlag för Länsstyrelsens beslut om projektet kan innebära betydande miljöpåverkan. I förstudien redovisas också hur projektet ska drivas vidare. Vägutredning ska enligt Väglagen göras när alternativa vägsträckningar behöver studeras. Olika aspekter som miljö, teknik, ekonomi och gestaltning belyses mer i detalj. I vägutredningen ingår en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska godkännas av länsstyrelsen. Vägutredning kan uteslutas om föreslagna åtgärder saknar rimliga alternativ och/eller om omfattningen av objektet är begränsad. I dessa fall går man direkt vidare med arbetsplan. Arbetsplan utgör projektering av valt alternativ och är en formell handling som fastställs av Trafikverket. Arbetsplanen reglerar de fysiska och miljömässiga intrången som vägombyggnaden medför. I arbetsplaneskedet upprättas en ny, mer detaljerad MKB som ska godkännas av länsstyrelsen. Bygghandling kompletterar arbetsplanen och är den tekniska handling som entreprenören sedan bygger vägen utifrån. Miljöbalken (MB) ska tillämpas på alla verksamheter och åtgärder som rör projektering, byggande och drift av vägar. Vägplaneringen förutsätter även samordning med den kommunala planeringen enligt Plan- och bygglagen (PBL). FÖRSTUDIE VÄGUTREDNING ARBETSPLAN BYGGHANDLING Figur 3. Vägplaneringens fyra skeden. Det aktuella projektet är i förstudieskedet. 9

10 1.7 Fyrstegsprincipen Trafikverkets alla verksamheter arbetar enligt en strategi som kallas fyrstegsprincipen. Det är en metod som alltid ska användas vid prövning av alternativa förslag till lösningar. Stegen är följande: 1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och fordon 3. Begränsade ombyggnadsåtgärder 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder I fyrstegsprincipens två första steg ligger tyngdpunkten på hållbart resande, som handlar om att bearbeta attityder samt framhålla och marknadsföra hållbara resval. De två senare stegen handlar om fysiska ombyggnadsåtgärder. Principen innebär att alltid först pröva om ett eller flera av projektmålen kan uppnås helt eller delvis genom åtgärder enligt steg ett. Därefter prövas åtgärder i steg två och så vidare. När alla stegen arbetats igenom görs en sammanvägning och prioritering av åtgärder med olika tidsperspektiv och med beaktande av kostnadseffektivitet och långsiktig hållbarhet. Figur 4. Befintlig vägkorsning mellan väg 1037 och , foto taget mot norr 10

11 2 Befintliga förhållanden 2.1 Markanvändning Befolkning och näringsliv I Strömstads kommun bor enligt statistik från 2009 cirka personer. Kommunen har en stark tillväxt och arbetslösheten är låg i jämförelse med riket som helhet. En stor andel, närmare 35 procent, är sysselsatta inom handel och kommunikation. Det är framför allt gränshandeln och besöksnäringen som bidrar till den omfattande handeln i kommunen. Bebyggelse I förstudieområdet och dess närhet finns spridd bostadsbebyggelse. I anslutning till vägkorsningen finns bostadshus för åretruntbruk, i övrigt domineras området av fritidsbebyggelse. Viktiga målpunkter Väg 1037 är tillfartsväg till fritidsbebyggelse vid Strand och bostäder vid Lökholmen samt till Lökholmens campingplats, bad och marina, se figur 1 och 2. Väg är tillfartsväg till bostadsbebyggelse vid Stensvik och till Kungsviks camping och småbåtshamn. Badplatser finns vid Stensvik och vid campingplatsen. Ledningar Inom förstudieområdet finns ledningar för el och tele. En luftledning för belysning går längs östra sidan av väg Kommunala planer Strömstads kommun har en Översiktsplan (ÖP) från Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Ett planförslag benämnt ÖP 2010 har varit på samråd daterat Det aktuella förstudieområdet ingår i en fördjupning av översiktsplanen, FÖP Hogdalsnäset antagen Området redovisas som utbyggnadsområde för bostäder samt område för allmänt ändamål park/rekreation. Större delen av förstudieområdet omfattas av detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl. (laga kraft ), se figur 5 och 6 på nästa sida. Detaljplanen har säkerställt allmän plats, Huvudväg, för en ny vägsträckning av väg Befintlig väg som utgår redovisas som GC-väg respektive Lokalväg. Väg 1037 redovisas som allmän plats, Huvudväg. Omgivande områden redovisas som allmän plats med användning Naturmark och Fornlämningsområde samt kvartersmark med användning Bostäder (B) och Uthyrningsstugor (K). De vägåtgärder som planeras ligger helt inom detaljplanen. Ett område söder om väg omfattas av en äldre detaljplan, Byggnadsplan för fritidsändamål över del av fastigheten Kungbäck 1:59 som vann laga kraft Denna detaljplan bedöms inte bli berörd av planerade vägåtgärder. 11

12 Figur 5. Utsnitt ur plankarta för detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl, laga kraft Ny vägsträckning Väg 1037 Väg Ny GC-väg Ny väganslutning lokalgata Ny GC-väg Figur 6. Utsnitt ur illustrationskarta för detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl, laga kraft

13 2.2 Trafik och trafikanter Vägnät Väg 1037 är en sekundär länsväg som går från väg 1040 till Lökholmen på Hogdalsnäset, se figur 1. Väg 1040 förbinder väg 1037 med E6 vid Hogdal. Väg ansluter till väg 1037 vid Kungbäck och går till Stensvik, längst västerut på Hogdalsnäset, se figur 2. Vid hamnen i Kungbäck övergår väg till Stensviksvägen, en enskild väg som ansluter till väg 1037 igen strax norr om berörd vägkorsning. På sträckan mellan Stensviksvägen och Lökholmen är hastigheten på väg 1037 begränsad till 50 km/h. Norrut till väg 1040 är hastigheten begränsad till 70 km/h. Väg är hastighetsbegränsad till 50 km/h. Vägbredden på de båda allmänna vägarna varierar mellan 4,5 och 5,5 meter. Biltrafik År 2004 utfördes trafikmätningar på väg 1037 väster om anslutningen till f d E6. Mätningen visade en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på 670 fordon/dygn, varav andelen tung trafik var 2 %. I samband med detaljplanearbetet utfördes kompletterande trafikflödesmätningar under två sommarveckor 2006 (Vägverket Konsult ) på de aktuella vägavsnitten. Enligt mätningarna bedöms årsdygnstrafiken vara följande: Väg 1037 (norr om korsningen med Stensviksvägen): 529 fordon per dygn och av dessa var ca 7 % tunga fordon Väg : 208 fordon per dygn och av dessa var ca 5 % tunga fordon Stensviksvägen: 55 fordon per dygn Mätningen resulterade i lägre ÅDT för väg 1037 jämfört med mätningen från 2004, vilket förklaras med att punktläget i det fallet låg närmare f d E6. Trafikutveckling En Väg- och trafikutredning har utförts av Lincona ( , reviderad ). Framtida trafikmängder påverkas främst av en ökning till följd av utbyggnad enligt detaljplanen. Detaljplanen innebär att huvuddelen av den tillkommande trafiken ska ledas via väg Planen säkerställer detta genom utfartsförbud mot Stensviksvägen för den centralt belägna stugbebyggelsen. Enligt utredningen bedöms ÅDT vid en fullt utbyggd detaljplan vara 1010 fordon/dygn på väg 1037 och 570 fordon/dygn på väg Trafikmätningarna från 2004 visade en sommarmedeldygnstrafik (SDT) på ca 1200 fordon/dygn på väg Enligt väg- och trafikutredningen förväntas den öka till ca 1800 fordon/dygn och till ca 950 fordon på väg

14 Kollektivtrafik För närvarande går ingen reguljär kollektivtrafik till området. Närtrafik kan dock beställas. Skolskjuts går längs väg 1037 på skoldagar. Gång- och cykeltrafik Längs väg 1037 och finns inga separata gång- och cykelvägar. Enligt detaljplanen ska flera separerade gång- och cykelvägar anläggas i området. Nya gång- och cykelvägar föreslås längs norra sidan av väg , på del av den sträckan av väg som utgår samt längs väg 1037:s västra sida ner mot Lökholmen, se figur 6. Trafiksäkerhet Inga olyckor har på aktuellt vägavsnitt på väg 1037 eller rapporterats de senaste 10 åren enligt Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA. 2.3 Miljö Riksintressen och skyddade områden Hela det aktuella området omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. i miljöbalken. Bestämmelserna anger att vissa områden som helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns inom områdena. Ingrepp i miljön får endast komma till stånd om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Enligt bestämmelserna i 4 kap 2 MB ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömning av om exploatering eller andra ingrepp ska tillåtas. Bestämmelserna är inte avsedda att hindra utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Området omfattas av skydd för landskapsbilden vilket gäller för hela kustzonen längs stora delar av Strömstads kommun. Länsstyrelsen har upphävt förordnandet men beslutet överklagades hösten 2011 och ärendet är inte avgjort. Landskapsbildsskyddet gäller därmed tills länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft. I anslutning till väg 1037 rinner vattendraget Lindräckan som omfattas av bestämmelser om strandskydd, se figur 8 på nästa sida. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgänglighet och att bevara goda livsvillkor för djur och växter. Närmaste Natura 2000-område ligger ca 1 km väster om förstudieområdet och omfattar havsområdena Kosterfjorden och Väderöfjorden. Landskapsbild Landskapet i förstudieområdet är småskaligt och har en höjdskillnad från 9 meter över havet i de östra delarna vid väg 1037 till ca 15 meter över havet i väster vid väg En mindre höjd i väster uppnår 18 meter över havet. Området är skogsbevuxet med inslag av öppna stråk med delvis fuktiga ängsmarker. Bostadsbebyggelsen ligger i anslutning till vägarna. I området har man ingen visuell kontakt med det näraliggande havet. 14

15 Foto: HydroGIS AB Fuktig våtmark Bäckravin Torrare våtmark Rester av en smedja BILAGA 2 (2) Figur 7. Flygfoto taget mot öster över aktuellt område. (HydroGIS AB, 2007). Vägkorsningen mellan väg 1037 och syns i högra kanten av bilden. Bäcken Lindräckan Figur 8. Grönmarkerat område omfattas av strandskydd. Röd cirkel visar förstudieområdet. Bilden är hämtad från MKB för detaljplanen (HydroGIS AB, 2007). 15

16 Naturmiljö En naturinventering av området har utförts inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande detaljplanen, (HydroGis ). Det direkt berörda området karakteriseras till större delen av blandskog. Delar utgörs av tämligen tät och svårgenomtränglig granskog. Viss gallring och avverkning har påbörjats under år Höjden i västra delen av området består av gallrad skog där främst björk har sparats, men även tall, se figur 9. Undervegetationen är trivial. I anslutning till väg 1037 och strax norr om föreslagen ny vägsträckning ligger ett våtmarksområde. Inga särskilt hotade eller skyddsvärda arter observerades under inventeringen men våtmarken bedöms ändå som skyddsvärd då den har betydelse för den biologiska mångfalden i området. Våtmarken gränsar i söder till ung lövskog med björk, jolster och klibbal, se figur 10. Vattendraget Lindräckan med tillhörande ravin besitter höga naturvärden enligt naturinventeringen. Figur 9. Höjden i västra delen av förstudieområdet, strax norr om väg Foto taget mot öster, aug Figur 10. Ung lövskog väster om väg 1037, Foto taget aug

17 Kulturmiljö En arkeologisk utredning av planområdet utfördes av Bohusläns museum under augusti Utredningen påvisade en del tidigare ej dokumenterade lämningar. Söder om väg noterades en stensättning lagd direkt på berget. Lämningen är definierad som en fast fornlämning och är skyddad enligt lagen om kulturminnen (KML) och är benämnd RAÄ Hogdal 448 i fornlämningsregistret. Cirka 40 meter norr om väg påträffades en delvis raserad kallmurad husgrund. Enligt uppgift ska huset ha använts som smedja. Den har troligen uppförts efter år 1930, eftersom den inte finns med på den ekonomiska kartan från detta år. Provgropar grävdes söder om husgrunden men inget av antikvariskt intresse påträffades. Lämningen har inget formellt skydd enligt kulturminneslagen utan definieras som en övrig kulturhistorisk lämning i fornlämningsregistret, RAÄ Hogdal 447. Den arkeologiska utredningen har inte angett att någon skyddszon bör finnas runt lämningen. Båda lämningarna och deras närområde har i detaljplanen avsatts som allmän platsmark med användningen FORN, fornlämningsområde på plankartan, se figur 5. Rekreation och friluftsliv Området har i ett större perspektiv stor betydelse för det rörliga friluftslivet i och med sitt kustnära läge. I förstudieområdets närhet finns flera anläggningar kopplade till fritidsaktiviteter såsom camping, båtliv och bad. Det område som berörs direkt av vägomläggningen bedöms dock inte ha några särskilda värden för friluftslivet. Hälsa och säkerhet Buller I anslutning till vägkorsningen är åtta bostadsfastigheter belägna. Söder om väg ligger ett område med ca 15 fritidshus. Även öster om väg 1037 och bäckravinen ligger ett större fritidshusområde. Den befintliga situationen vad gäller trafikbuller redovisas i detaljplanens MKB. Beräkningarna visar på ljudnivåer som ligger under gällande riktvärde 55dB(A) vad gäller dygnsekvivalentnivå för berörda fastigheter i förstudieområdet. Luft Miljökvalitetsnormer för utomhusluft gäller i hela landet. Luftföroreningshalter beror dels på mängden utsläpp av luftföroreningar och dels på luftväxling. Beräkningar av luftföroreningshalter för det aktuella området finns inte i dagsläget. Närheten till havet innebär att luftväxlingen är mycket god i området och att sannolikheten för höga föroreningshalter är låg. 17

18 Vatten Förstudieområdet avvattnas via vattendraget Lindräckan som mynnar i havet vid yttre Dynekilen ca 300 m söder om vägkorsningen. Havsområdet omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Miljökvalitetsnormerna anger vilken miljökvalitet som ska uppnås och vid vilken tidpunkt den senast ska vara uppfylld. Målet är att allt yt- och grundvatten som lägst ska uppnå god status senast år 2015 och att ingen vattenförekomsts status ska försämras. Yttre Dynekilens ekologiska status har klassats som måttlig. Den kemiska statusen har bedömts som god (exklusive kvicksilver). Viken där Lindräckan mynnar utgör även fredningsområde för lax och öring. Befintliga fastigheter saknar idag kommunalt vatten och avlopp. En förutsättning för planläggningen har varit att planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Planering av en utbyggnad av VA-nätet pågår för närvarande. Vägarna i området avvattnas genom öppna vägdiken. Förorenad mark Inom det område som berörs av förstudien finns inga identifierade förorenade områden. Stenkolstjära kan förekomma i asfaltbeläggningar som är utförda före 1973, vilket kan gälla för väg 1037 och Byggnadstekniska förutsättningar De geotekniska förhållandena undersöktes vid flera tillfällen mellan åren 2005 och Släntstabiliteten bedömdes vara tillfredsställande inom hela detaljplaneområdet. Figur 11. Bäcken Lindräckan rinner längs med väg

19 3. Tänkbara åtgärder 3.1 Analys enligt fyrstegsprincipen Vid analys av tänkbara åtgärder arbetar Trafikverket enligt den s k Fyrstegsprincipen. Det innebär att analysen utförs stegvis för att tidigt kunna identifiera olika åtgärdsalternativ inför fortsatt planering. Fyrstegsprincipen 1. Påverka transportbehov och val av transportsätt. 2. Utnyttja befintligt vägnät effektivare. 3. Vägförbättringsåtgärder. 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. Det är inte realistiskt att lösa de befintliga problemen i det aktuella vägprojektet med åtgärder enligt steg ett och två i fyrstegsprincipen. Begränsade ombyggnadsåtgärder enligt steg tre bedöms dock som möjliga. Åtgärder enligt steg fyra är därmed inte aktuella. Förutom begränsade ombyggnadsåtgärder enligt steg tre redovisar även förstudien det s k nollalternativet, dvs att inga åtgärder utförs. Figur 12. Fyrstegsprincipen 3.2 Nollalternativet Nollalternativet innebär att viss utbyggnad för fritidsboende sker enligt detaljplanen samtidigt som inga åtgärder utförs på befintlig väg. Problem med framkomlighet och brister i trafiksäkerhet kommer sannolikt att uppstå i vägkorsningen till följd av den trafikökning som förväntas i området som helhet. Eftersom området kommer att byggas ut med flera fritidsanläggningar, där människor i hög utsträckning går och cyklar, förväntas särskilt säkerheten för oskyddade trafikanter bli bristfällig. Den ökade trafikbelastningen som förväntas på väg medför trafikbuller och därmed en ökad risk att störningar uppstår för boende kring den befintliga korsningen. 3.3 Förslag till åtgärder En omläggning av väg och en ny anslutning till väg 1037 föreslås, vilken kommer att bli angöringspunkt för trafik till Kungsvik och till ny bebyggelse inom planområdet. Den nya korsningen ligger ca 100 meter norr om den nuvarande korsningen, som kommer att stängas. Den nya vägsträckan blir knappt 200 meter lång. Ett förslag till utformning redovisas i figur 13 på följande sida. 19

20 VÄG 1037 Väg P:\BBK\11070_Arbetsplan Kungbäck\RITN\Plan-Förstudie_juni 2012.dwg, :29:32, BBK_AUTODESK PDF.pc3 20 VÄG Figur 13. Föreslagen utformning, BBK Teknik & Miljö 3 Sträcka 1-2 Ny väg anläggs med bredden 5,5 meter Sträcka 2-3 Befintlig allmän väg byggs om till gång- och cykelväg Sträcka 3-4 Befintlig allmän väg blir enskild väg. Befintlig väganslutning vid punkt 4 stängs av. Sträcka 5-6 Ny väganslutning anläggs till väg VÄG 1037 Väg

21 Figur 14. Förslag typsektioner, BBK Teknik & Miljö I figur 14 ovan redovisas föreslagna sektioner, A, B och C, på det vägavsnitt som byggs ut i ny sträckning. Sektionslägen framgår av figur 13 på föregående sida. Den befintliga sträckningen utgår som allmän väg och föreslås istället bli enskild gång- och cykelväg respektive enskild väg, se figur 15. Förslaget kräver ett beslut av Trafikverket om indragning av allmän väg. Lokalvägen som betjänar den befintliga bebyggelsen kommer att få en ny anslutning till väg 1037 ca 50 meter söder om den befintliga väganslutningen. Figur 15. Del av befintlig väg som kommer att bli enskild gång- och cykelväg respektive enskild väg. Foto taget mot öster. 21

22 3.4 Effekter och konsekvenser Framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet Den nya väganslutningen av väg till väg 1037 kommer att bli mer trafiksäker än den befintliga. Nytt läge på korsningen och en förbättrad plan- och profilstandard ger sammantaget bättre siktförhållanden. En viss ökning av vägbredden på väg ger även förbättrad framkomlighet. Lokalvägen för den befintliga bebyggelsen kommer att få en ny anslutning till väg Siktförhållandena blir även här bättre. Förhållandena för oskyddade trafikanter förbättras genom att fotgängare och cyklister kan nyttja gång- och cykelväg och lokalväg vid passage genom området istället för att använda den mer trafikerade huvudvägen. Detaljplanen ger också möjlighet för utbyggnad av fler gång- och cykelstråk utmed vägarna. Dessa stråk ingår inte i aktuellt förstudiearbete. När utbyggnaden kommer att ske är i nuläget oklart. Figur 16. Befintlig väg är smal och har dåliga siktförhållanden i anslutning till korsningen. Foto taget mot väster. 22

23 Markanvändning Den mark som behöver tas i anspråk för utbyggnad av den nya sträckningen av väg utgörs i den gällande detaljplanen i huvudsak av allmän plats HUVUDVÄG. I de ovan redovisade sektionerna framgår att bredden på det område som avsatts i planen inte är tillräckligt för att rymma hela vägområdet, med väg och de diken som erfodras för att både avvattna vägen och förhindra att dagvatten från omgivande mark hamnar på vägen. Det medför att vägdiken kan komma att ligga inom kvartersmark i sektion A och B. I sektion C kommer diken på båda sidor av vägen att delvis ligga inom allmän plats för naturmark (NATUR). Ett kommunalt beslut om mindre avvikelse från detaljplanens bestämmelser kan komma att krävas för att arbetsplanen ska kunna fastställas. Miljö Föreslagna åtgärder bedöms inte medföra någon negativ påverkan på landskapsbilden. De små förändringar som uppstår genom den nya vägdragningen exponeras inte mot omgivande landskap eftersom angränsande område till stor del är skogsbevuxet. Den nya vägdragningen går strax söder om den våtmark som i naturinventeringen bedömts vara skyddsvärd. Någon risk för att våtmarksområdet påverkas negativt bedöms inte uppstå, t ex genom dränering eller att andra naturvärden skadas av vägombyggnaden. Del av ett blandskogsparti samt del av ett ungt lövskogsområde kommer att försvinna, se figur 9 och 10 på sid 16. Dessa skogsområden har inga särskilt utpekade naturvärden. Lokalvägsanslutningen till väg 1037, som föreslås söder om befintlig korsning kommer att beröra strandskyddsområde för bäcken Lindräckan, se figur 8 på sid 15. Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan därmed komma att krävas. Den aktuella platsen ligger mellan väg 1037 och befintlig lokalväg med bebyggelse och bedöms ha liten betydelse som livsmiljö för djur och växter och för allmänhetens tillgänglighet. Intrånget i strandskyddat område är begränsat och bedöms inte motverka strandskyddets syfte. Den nya lokalvägsanslutningen kommer inte att medföra några direkta ingrepp i bäcken eller dess närområde. Dagvatten från den nya vägen föreslås att till största delen ledas i gräsklädda vägdiken till befintligt dikessystem utmed den östra sidan av väg Därefter leds det via en befintlig trumma under väg 1037 vidare till bäcken Lindräckan. Den västra delen av den nya vägsträckan avvattnas till befintliga diken vid väg Föreslagna åtgärder medför försumbara förändringar av områdets dagvattenflöden. Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå på värdefulla recipienter nedströms området. Inga fasta fornlämningar berörs av föreslagen vägomläggning. Vägområdet ligger i anslutning till område som i detaljplanen avsatts som allmän plats fornlämningsområde för en husgrund som tros vara en smedja. Lämningen är 23

24 Figur 16. Husgrunden som tros vara lämningar efter en smedja. främst av kulturhistoriskt intresse och ligger m från föreslaget vägområde. Ingen negativ påverkan på kulturmiljön bedöms uppkomma. Enligt bullerberäkningar redovisade i detaljplanens MKB kommer inga bostadshus i berört område att påverkas av ljudnivåer som överstiger gällande riktvärde 55dB(A) ekvivalent ljudnivå vid de framtida trafikmängder som förväntas. Den nya vägdragningen innebär att boendemiljön förbättras för de bostäder som ligger i direkt anslutning till befintlig korsning. Detaljplanen möjliggör nya bostäder i direkt anslutning till den nya vägdragningen. Under förutsättning att bebyggelsen placeras på lämpligt sätt inom byggrätterna överskrids inte gällande riktvärden för trafikbuller vid bostäderna. Vägförslaget bedöms inte strida mot hushållningsbestämmelserna enligt 4:e kapitlet i miljöbalken. Vägombyggnaden ingår i en laga kraftvunnen detaljplan där en avvägning redan gjorts utifrån syftet med bestämmelserna och med hänsyn till att inga natur- eller kulturvärden påtagligt skadas. 3.5 Kostnader Totalkostnaden för den föreslagna åtgärden uppskattas till cirka 1, 3 miljoner i prisnivå augusti

25 4. Måluppfyllelse En vägutbyggnad med föreslagen utformning bedöms uppfylla projektmålet både vad gäller trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Påverkan på omgivande miljö bedöms som mycket liten. 5. Samråd Samråd kommer att hållas med bl a länsstyrelsen, kommunen, berörda föreningar och markägare. Inkomna synpunkter sammanställs därefter i en samrådsredogörelse. 6. Väghållningsmyndighetens ställningstagande Kompletteras i förstudiens beslutshandling. 7. Fortsatt arbete 7.1 Nästa steg i planeringsprocessen De synpunkter som lämnas in på samrådshandlingen ska inarbetas i förstudien till en förslagshandling. Förslagshandlingen ligger till grund för länsstyrelsens beslut om eventuell betydande miljöpåverkan. Efter länsstyrelsens beslut fattar Trafikverket beslut om vilka föreslagna åtgärder som ska genomföras, vilket redovisas i en beslutshandling. Under förutsättning att länsstyrelsen beslutar att den föreslagna åtgärden inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan kan det fortsatta planeringsarbetet inriktas på upprättande av arbetsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Eftersom projektet omfattar indragning av allmän väg kommer arbetsplanen att fastställas. 7.2 Frågor som kräver särskild uppmärksamhet Vägområdets överensstämmelse med detaljplanen behöver ägnas särskild uppmärksamhet i det fortsatta arbetet. 7.3 Prövning enligt annan lagstiftning Dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken kan komma att krävas för ny anslutning av lokalväg till väg Ett kommunalt beslut enligt plan- och bygglagen (PBL) angående avvikelse från detaljplanens bestämmelser kan komma att krävas för att arbetsplanen ska kunna fastställas. 25

26 8. Källförteckning Översiktsplan för Strömstads kommun, antagen ÖP 2010 Översiktsplan för Strömstads kommun, samrådshandling Detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl, laga kraft Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplaner för Kungbäck, , HydroGIS AB Tillägg till Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplaner för Kungbäck, , HydroGIS AB Arkeologisk utredning, Kungbäck 1:59, Hogdals Socken, rapport 2005:52, Bohusläns museum Väg- och trafikutredning tillhörande detaljplaner för Kungbäck, Lincona AB , rev Trafikflödesmätningar, Vägverket konsult, Geoteknisk utredning, Skanska Teknik, Kompletterande geotekniska utredningar, Skanska Teknik, och Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland , juni 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, informationskartan, Vatteninformationssystem Sverige, VISS, STRADA, utdrag ur Transportstyrelsens olycksdatabas augusti 2012 Västtrafik, linjenätskarta m m, Fornsök, Riksantikvarieämbetet, 26

27 27

28 Trafikverket, Box 1170, Vänersborg. Besöksadress: Vassbottengatan 14 Telefon : , Texttelefon:

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN Förstudie E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun Samrådshandling Oktober 2008 VMN 8611765 Titel: Trafikplats Marieberg Norra Objektnummer: VMN 8611765 Utgivningsdatum: September 2008 Utgivare:

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad:

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad: Storumans kommun Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Dnr: Upprättad: 2013-01-15 2 (7) Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Samråd om miljöpåverkan

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Riskhantering och måluppfyllelse

Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering Skydds- och riskobjekt Inom förstudieområdet förekommer ett antal värden som bör skyddas från intrång. Nordväst om Alunda ligger ett riksintresse för kulturmiljö

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014 HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-04-11 DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun,

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B.

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. VÄRMDÖ KOMMUN 2011-02-01 Dnr 10/STN0160 Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. Bakgrund Strömma är ett av kommunens prioriterade förändringsområden där planläggning och utbyggnad

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Mörbylånga kommun Förstudie bebyggelseutveckling Anders Nilsson, Helena Nilsson 2009-12-01 Eriksöre 5:1 skifte 4 Eriksöre 6:14 Eriksöre 6:1 skifte 5 innehållsförteckning Eriksöre

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar Samråd Väg E22/118, Trafikplats Hammar Fyrstegsprincipen 1 Tänk om 2 Optimera 3 Bygg om 4 Bygg nytt Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt Åtgärder som effektiviserar nyttjandet

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

GRANSKNINGS HANDLING. KVARTERET GRISEN M.M. Detaljplan PLANBESKRIVNING. Töreboda tätort, Töreboda kommun TÖREBODA KOMMUN

GRANSKNINGS HANDLING. KVARTERET GRISEN M.M. Detaljplan PLANBESKRIVNING. Töreboda tätort, Töreboda kommun TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOMMUN GRANSKNINGS HANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår KVARTERET GRISEN M.M. Detaljplan Töreboda tätort, Töreboda kommun PLANBESKRIVNING Upprättad i september, kompletterad

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Detaljplan för. Del av SKENE 8:38, Tillfart till Gamla backa. Skene, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT

Detaljplan för. Del av SKENE 8:38, Tillfart till Gamla backa. Skene, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT Diarienummer PBN 2012/114 Detaljplan för Del av SKENE 8:38, Tillfart till Gamla backa Skene, Marks kommun, Västra Götalands län Väg 156 Gamla Göteborgsv. Ny tillfart Varbergsv. Karta 1-1. Planområdet Ny

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län. Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING. Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB.

Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län. Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING. Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB. Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län Planbeskrivning Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB SAMRÅDSHANDLING Dnr: - 2 - SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR De handlingar

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är dels att möjliggöra uppförande

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sofie Andersson Rosell 2014-04-08 PBN 2013-002912 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Planansökan för kv Rosen, del av BEHOVSBEDÖMNING FÖR

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av Knislinge 39:1 m.fl.

Detaljplan för del av Knislinge 39:1 m.fl. Antagen av Kommunstyrelsen 2016-06-01 114 Laga kraft 2016-06-30 Dnr: KS 2015/00879 Planbeskrivning Detaljplan för del av Knislinge 39:1 m.fl. Tegeborgsvägen, Knislinge, Östra Göinge kommun, Skåne län Utskrift

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

UTREDNING AV VÄG 46/184

UTREDNING AV VÄG 46/184 DRYPORT OCH LOGISTIKCENTRUM I FALKÖPING UTREDNING AV VÄG 46/184 Västra Götalands län 2010-05-19, reviderat 2010-09-28 Titel: Dryport och logistikcentrum i Falköping. Utredning av väg 46/184. Utgivningsdatum:

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder

Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder ANALYSUNDERLAG Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder Delen Slamby Charlottenlund, Härryda kn, Västra Götalands län Projektnummer: 145008 2015-10-26 Dokumenttitel: Analysunderlag Väg 549, stabilitetshöjande

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING Sida 1(8) Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanen har

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Kungbäck 1:144 m fl., Strömstads kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Kungbäck 1:144 m fl., Strömstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Kungbäck 1:144 m fl., Strömstads kommun HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2005-10-20 161 att genomföra ett samråd utifrån handlingar

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Nosshult 1:1 samt del av Vimmerby 3:4, VIMMERBY KOMMUN, KALMAR LÄN 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen för

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 RAPPORT 2009:56 VERSION 0.3 Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 - Tomelilla kommun Dokumentinformation Titel: Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2:7 - Tomelilla kommun

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING Trollhättans Stad, Västra Götalands län Objektnr: 108113 Juni 2012 Publicerad 2012-06-21 Beställare Kontaktperson Trafikverket Örjan

Läs mer

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDL1NG 1 (7) Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län Norregatan,

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Program Samrådsredogörelse 1 Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Stadsarkitektkontoret. Detaljplan för del av Ekerö-Sundby 1:1 m fl i Ekerö kommun, Stockholms län dnr

PLANBESKRIVNING. Stadsarkitektkontoret. Detaljplan för del av Ekerö-Sundby 1:1 m fl i Ekerö kommun, Stockholms län dnr Stadsarkitektkontoret 2011-01-13 ANTAGANDE NORMALT FÖRFARANDE Detaljplan för del av Ekerö-Sundby 1:1 m fl i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.21.214 PLANBESKRIVNING Liljedalsv. Fastighetskartan med

Läs mer

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING Dnr 152/08 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Jan Kristoferson Tel: 031 315 14 21 Mailadress: jan.kristoferson@molndal.se Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av Hönsäter 5:4 Götene kommun Dpl #145. ANTAGANDEHANDLING dat mars 2009

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av Hönsäter 5:4 Götene kommun Dpl #145. ANTAGANDEHANDLING dat mars 2009 HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Karta med text från ÖP del 2 Planen antagen 2009-03-24 Laga kraft 2009-04-23 Genomförandetiden utgår 2019-03-24 Bilagor Fastighetsförteckning

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen. Samråd 2 september 2016

Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen. Samråd 2 september 2016 Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen Samråd 2 september 2016 Innehåll 1. Planeringsprocess enligt väglagen 2. Planeringsprocessen för gång- och cykelväg i Ryggebol 3. Syfte

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer