Väg , flytt av allmän väg vid Kungbäck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 1037.01, flytt av allmän väg vid Kungbäck"

Transkript

1 FÖRSTUDIE Väg , flytt av allmän väg vid Kungbäck Strömstads kommun, Västra Götalands län Samrådshandling Objekt:

2 Titel: Förstudie Väg , flytt av allmän väg vid Kungbäck, Strömstads kommun Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Marit Sternang, Tel: Konsult: Rådhuset Arkitekter AB, Box 114, Uddevalla Tel: Uppdragsansvarig/Ansvarig för samtliga teknikområden: Maria Andersson Kvalitetsgranskning: Kajsa Björquist Kartor: Lena Andersson Förslagsskiss samt kostnadsberäkning: Göran Eek, BBK Teknik & Miljö AB Allmänt kartmaterial Lantmäteriet Foto: Rådhuset Arkitekter AB om inte annat anges

3 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Brister, problem och syfte Aktualitet Tidigare utredningar och beslut Geografisk avgränsning Projektmål Vägplaneringsprocessen Fyrstegsprincipen Befintliga förhållanden Markanvändning Trafik och trafikanter Miljö Byggnadstekniska förutsättningar Tänkbara åtgärder Analys enligt fyrstegsprincipen Nollalternativet Förslag till åtgärder Effekter och konsekvenser Kostnader Måluppfyllelse Samråd Väghållningsmyndighetens ställningstagande Fortsatt arbete Nästa steg i planeringsprocessen Frågor som kräver särskild uppmärksamhet Prövning enligt annan lagstiftning Källförteckning

4 4

5 Sammanfattning Bakgrund, problem Strömstads kommun har tagit fram en detaljplan för bostadsutbyggnad vid Kungbäck på Hogdalsnäset nordväst om Strömstad. Inom planområdet kommer utbyggnad att ske av bostäder samt fritidsstugor för korttidsboende. Området kommer att trafikmatas via väg Vid en utbyggnad enligt detaljplan förväntas trafiken bli dubblerad jämfört med idag. Det medför att den befintliga korsningen mellan väg 1037 och inte kommer att uppfylla de krav som ställs på trafiksäkerhet och framkomlighet. Trafikverket är väghållare till väg och enligt Väglagen ska en förstudie tas fram vid ombyggnad som berör allmän väg. Syfte, aktualitet och finansiering Förstudien är det första steget i vägplaneringsprocessen. Förstudien ska redovisa problem, förutsättningar och ge förslag till tänkbara åtgärder för att komma tillrätta med den brist som initierat projektet. Objektet finns inte med i Trafikverkets åtgärdsplanering för infrastruktur. Genomförandet ska finansieras av detaljplaneområdets exploatör. Förstudien omfattar omläggning av väg samt indragning av den befintliga del av väg som utgår som allmän väg. Föreslagen åtgärd En omläggning av väg och en ny anslutning till väg 1037 föreslås. Den befintliga sträckningen av väg utgår som allmän väg. Den föreslås bli ombyggd till gång- och cykelväg respektive enskild väg. Lokalvägen som betjänar den befintliga bebyggelsen kommer att få en ny anslutning till väg 1037 ca 50 meter söder om den befintliga vägkorsningen. Effekter och konsekvenser Nytt läge på korsningen och en förbättrad plan- och profilstandard ger sammantaget bättre siktförhållanden. En viss ökning av vägbredden på väg ger även en förbättrad framkomlighet. Föreslagna åtgärder bedöms inte få några negativa konsekvenser på natur- och kulturvärden eller på landskapsbilden i området. Det område som avsatts i planen för allmän plats huvudgata, är inte tillräckligt för att rymma det vägområde som erfodras. Ett kommunalt beslut om mindre avvikelse från detaljplanens bestämmelser kan komma att krävas för att arbetsplanen ska kunna fastställas. Fortsatt arbete Samråd om förstudien kommer att hållas och de synpunkter som lämnas in på samrådshandlingen ska inarbetas i förstudien till en förslagshandling. Förslagshandlingen ligger till grund för länsstyrelsens beslut om eventuell betydande miljöpåverkan. Efter länsstyrelsens beslut fattar Trafikverket beslut om fortsatt arbete. 5

6 Bräckevattnet Kolbovattnet Vagnsjö Årsvatten Tvetvattnet E Ramdal Brehult Hälle 1037 Hållev. Väg Sandvik Mörk S Vaglarna Säcken Kungbäck Vitbukt Skjuleröd Uppegärde Strand Stensvik Dyne Åmåt Lökholmen Dy i nek len Ylseröd Tjärnet Hällestrand Sopperödvattnet St. Baggeröd Baggeröd Knarrevik Källvikbukten Mellersta Färingen Stene Medvik Källvik Capri E6 llsö Hä Ånneröd et nd su Källviksdalen gö Lån Selläter ränn Monelid Mällby Seglarbyn Rogstad an Kebal 176 Bojardalen rki len Strömsvattnet Erlandseröd Bo ja Skjulsund Nedre Färingen Strömsvattnet Röd Strömstad Hoppetj. Hålkedalskilen Kollekind 176 Grålös 0 Figur 1. Orienteringskarta 6 Skee 0,5 1 Skala 1: i A4 2 Km

7 1 Bakgrund 1.1 Brister, problem och syfte Strömstads kommun har tagit fram en detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl, (laga kraft hösten 2010) för nya bostäder samt område för uthyrningsstugor på Hogdalsnäset, norr om Strömstad. Planområdet ska angöras via de allmänna vägarna 1037 och I samband med planarbetet togs trafikunderlag fram som visade att trafiken på dessa båda vägar kommer att mer än fördubblas vid en utbyggnad helt enligt detaljplan. Huvuddelen av den tillkommande trafiken in i området leds via väg Den framtida trafikökningen medför att den befintliga korsningen mellan väg 1037 och inte kommer att uppfylla de krav som ställs på trafiksäkerhet och framkomlighet. Detaljplanen möjliggör därför en omläggning av väg Den del som utgår som allmän väg föreslås istället bli enskild gång- och cykelväg respektive enskild väg. Trafikverket är väghållare för väg och enligt Väglagen ska en förstudie tas fram vid ombyggnad som berör allmän väg. Förstudien är det första skedet i vägplaneringsprocessen, se vidare på sid 9. I förstudien redovisas översiktligt viktiga förutsättningar i det berörda området, mål med projektet samt effekter och möjliga åtgärder för att nå målen. 1.2 Aktualitet Objektet är inte upptaget i den regionala planen för transportinfrastruktur i Västra Götaland som omfattar tiden Ett avtal har år 2008 upprättats mellan Vägverket (nuvarande Trafikverket) och Strömstads kommun. I avtalet ger Vägverket kommunen rätt att flytta väg Kommunen har i sin tur ett exploateringsavtal med detaljplaneområdets exploatör där det framgår att exploatören finansierar vägombyggnaden och tar fram erforderligt planeringsunderlag som förstudie, arbetsplan och bygghandling. 1.3 Tidigare utredningar och beslut Objektet har inte tidigare varit föremål för utredning eller beslut av Trafikverket. I den detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl som Strömstads kommun har tagit fram ingår den aktuella vägombyggnaden. I samband med detaljplanearbetet togs även en väg- och trafikutredning fram (daterad , rev ). 7

8 1.4 Geografisk avgränsning Med förstudieområde avses det område där åtgärder kan bli aktuella, se kartbild nedan. Det finns även ett s k influensområde, vilket motsvarar det närliggande område som på ett eller annat sätt påverkas av de föreslagna åtgärderna. r Stensviksvägen Väg Väg 1037 Kungsviks camping Badplats Kungsviks småbåtshamn Lökholmens camping Figur 2. Översikt över förstudieområdet (röd cirkel) och dess omgivningar 1.5 Projektmål Projektets mål är att skapa en trafiksäker korsning, utan att framkomligheten på vägarna 1037 och påverkas på ett negativt sätt. De oskyddade trafikanterna ska ges möjlighet att färdas i området med god trafiksäkerhet och påverkan på miljön ska minimeras. 8

9 1.6 Vägplaneringsprocessen Planerings- och projekteringsprocessen för vägobjekt kan indelas i fyra skeden: Förstudie är huvudsakligen ett program- och inventeringsskede. Här avgränsas det område som ska analyseras. Förutsättningar, problem samt projektets effekter redovisas översiktligt. Förstudien ska också utgöra underlag för Länsstyrelsens beslut om projektet kan innebära betydande miljöpåverkan. I förstudien redovisas också hur projektet ska drivas vidare. Vägutredning ska enligt Väglagen göras när alternativa vägsträckningar behöver studeras. Olika aspekter som miljö, teknik, ekonomi och gestaltning belyses mer i detalj. I vägutredningen ingår en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska godkännas av länsstyrelsen. Vägutredning kan uteslutas om föreslagna åtgärder saknar rimliga alternativ och/eller om omfattningen av objektet är begränsad. I dessa fall går man direkt vidare med arbetsplan. Arbetsplan utgör projektering av valt alternativ och är en formell handling som fastställs av Trafikverket. Arbetsplanen reglerar de fysiska och miljömässiga intrången som vägombyggnaden medför. I arbetsplaneskedet upprättas en ny, mer detaljerad MKB som ska godkännas av länsstyrelsen. Bygghandling kompletterar arbetsplanen och är den tekniska handling som entreprenören sedan bygger vägen utifrån. Miljöbalken (MB) ska tillämpas på alla verksamheter och åtgärder som rör projektering, byggande och drift av vägar. Vägplaneringen förutsätter även samordning med den kommunala planeringen enligt Plan- och bygglagen (PBL). FÖRSTUDIE VÄGUTREDNING ARBETSPLAN BYGGHANDLING Figur 3. Vägplaneringens fyra skeden. Det aktuella projektet är i förstudieskedet. 9

10 1.7 Fyrstegsprincipen Trafikverkets alla verksamheter arbetar enligt en strategi som kallas fyrstegsprincipen. Det är en metod som alltid ska användas vid prövning av alternativa förslag till lösningar. Stegen är följande: 1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och fordon 3. Begränsade ombyggnadsåtgärder 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder I fyrstegsprincipens två första steg ligger tyngdpunkten på hållbart resande, som handlar om att bearbeta attityder samt framhålla och marknadsföra hållbara resval. De två senare stegen handlar om fysiska ombyggnadsåtgärder. Principen innebär att alltid först pröva om ett eller flera av projektmålen kan uppnås helt eller delvis genom åtgärder enligt steg ett. Därefter prövas åtgärder i steg två och så vidare. När alla stegen arbetats igenom görs en sammanvägning och prioritering av åtgärder med olika tidsperspektiv och med beaktande av kostnadseffektivitet och långsiktig hållbarhet. Figur 4. Befintlig vägkorsning mellan väg 1037 och , foto taget mot norr 10

11 2 Befintliga förhållanden 2.1 Markanvändning Befolkning och näringsliv I Strömstads kommun bor enligt statistik från 2009 cirka personer. Kommunen har en stark tillväxt och arbetslösheten är låg i jämförelse med riket som helhet. En stor andel, närmare 35 procent, är sysselsatta inom handel och kommunikation. Det är framför allt gränshandeln och besöksnäringen som bidrar till den omfattande handeln i kommunen. Bebyggelse I förstudieområdet och dess närhet finns spridd bostadsbebyggelse. I anslutning till vägkorsningen finns bostadshus för åretruntbruk, i övrigt domineras området av fritidsbebyggelse. Viktiga målpunkter Väg 1037 är tillfartsväg till fritidsbebyggelse vid Strand och bostäder vid Lökholmen samt till Lökholmens campingplats, bad och marina, se figur 1 och 2. Väg är tillfartsväg till bostadsbebyggelse vid Stensvik och till Kungsviks camping och småbåtshamn. Badplatser finns vid Stensvik och vid campingplatsen. Ledningar Inom förstudieområdet finns ledningar för el och tele. En luftledning för belysning går längs östra sidan av väg Kommunala planer Strömstads kommun har en Översiktsplan (ÖP) från Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Ett planförslag benämnt ÖP 2010 har varit på samråd daterat Det aktuella förstudieområdet ingår i en fördjupning av översiktsplanen, FÖP Hogdalsnäset antagen Området redovisas som utbyggnadsområde för bostäder samt område för allmänt ändamål park/rekreation. Större delen av förstudieområdet omfattas av detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl. (laga kraft ), se figur 5 och 6 på nästa sida. Detaljplanen har säkerställt allmän plats, Huvudväg, för en ny vägsträckning av väg Befintlig väg som utgår redovisas som GC-väg respektive Lokalväg. Väg 1037 redovisas som allmän plats, Huvudväg. Omgivande områden redovisas som allmän plats med användning Naturmark och Fornlämningsområde samt kvartersmark med användning Bostäder (B) och Uthyrningsstugor (K). De vägåtgärder som planeras ligger helt inom detaljplanen. Ett område söder om väg omfattas av en äldre detaljplan, Byggnadsplan för fritidsändamål över del av fastigheten Kungbäck 1:59 som vann laga kraft Denna detaljplan bedöms inte bli berörd av planerade vägåtgärder. 11

12 Figur 5. Utsnitt ur plankarta för detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl, laga kraft Ny vägsträckning Väg 1037 Väg Ny GC-väg Ny väganslutning lokalgata Ny GC-väg Figur 6. Utsnitt ur illustrationskarta för detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl, laga kraft

13 2.2 Trafik och trafikanter Vägnät Väg 1037 är en sekundär länsväg som går från väg 1040 till Lökholmen på Hogdalsnäset, se figur 1. Väg 1040 förbinder väg 1037 med E6 vid Hogdal. Väg ansluter till väg 1037 vid Kungbäck och går till Stensvik, längst västerut på Hogdalsnäset, se figur 2. Vid hamnen i Kungbäck övergår väg till Stensviksvägen, en enskild väg som ansluter till väg 1037 igen strax norr om berörd vägkorsning. På sträckan mellan Stensviksvägen och Lökholmen är hastigheten på väg 1037 begränsad till 50 km/h. Norrut till väg 1040 är hastigheten begränsad till 70 km/h. Väg är hastighetsbegränsad till 50 km/h. Vägbredden på de båda allmänna vägarna varierar mellan 4,5 och 5,5 meter. Biltrafik År 2004 utfördes trafikmätningar på väg 1037 väster om anslutningen till f d E6. Mätningen visade en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på 670 fordon/dygn, varav andelen tung trafik var 2 %. I samband med detaljplanearbetet utfördes kompletterande trafikflödesmätningar under två sommarveckor 2006 (Vägverket Konsult ) på de aktuella vägavsnitten. Enligt mätningarna bedöms årsdygnstrafiken vara följande: Väg 1037 (norr om korsningen med Stensviksvägen): 529 fordon per dygn och av dessa var ca 7 % tunga fordon Väg : 208 fordon per dygn och av dessa var ca 5 % tunga fordon Stensviksvägen: 55 fordon per dygn Mätningen resulterade i lägre ÅDT för väg 1037 jämfört med mätningen från 2004, vilket förklaras med att punktläget i det fallet låg närmare f d E6. Trafikutveckling En Väg- och trafikutredning har utförts av Lincona ( , reviderad ). Framtida trafikmängder påverkas främst av en ökning till följd av utbyggnad enligt detaljplanen. Detaljplanen innebär att huvuddelen av den tillkommande trafiken ska ledas via väg Planen säkerställer detta genom utfartsförbud mot Stensviksvägen för den centralt belägna stugbebyggelsen. Enligt utredningen bedöms ÅDT vid en fullt utbyggd detaljplan vara 1010 fordon/dygn på väg 1037 och 570 fordon/dygn på väg Trafikmätningarna från 2004 visade en sommarmedeldygnstrafik (SDT) på ca 1200 fordon/dygn på väg Enligt väg- och trafikutredningen förväntas den öka till ca 1800 fordon/dygn och till ca 950 fordon på väg

14 Kollektivtrafik För närvarande går ingen reguljär kollektivtrafik till området. Närtrafik kan dock beställas. Skolskjuts går längs väg 1037 på skoldagar. Gång- och cykeltrafik Längs väg 1037 och finns inga separata gång- och cykelvägar. Enligt detaljplanen ska flera separerade gång- och cykelvägar anläggas i området. Nya gång- och cykelvägar föreslås längs norra sidan av väg , på del av den sträckan av väg som utgår samt längs väg 1037:s västra sida ner mot Lökholmen, se figur 6. Trafiksäkerhet Inga olyckor har på aktuellt vägavsnitt på väg 1037 eller rapporterats de senaste 10 åren enligt Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA. 2.3 Miljö Riksintressen och skyddade områden Hela det aktuella området omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. i miljöbalken. Bestämmelserna anger att vissa områden som helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns inom områdena. Ingrepp i miljön får endast komma till stånd om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Enligt bestämmelserna i 4 kap 2 MB ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömning av om exploatering eller andra ingrepp ska tillåtas. Bestämmelserna är inte avsedda att hindra utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Området omfattas av skydd för landskapsbilden vilket gäller för hela kustzonen längs stora delar av Strömstads kommun. Länsstyrelsen har upphävt förordnandet men beslutet överklagades hösten 2011 och ärendet är inte avgjort. Landskapsbildsskyddet gäller därmed tills länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft. I anslutning till väg 1037 rinner vattendraget Lindräckan som omfattas av bestämmelser om strandskydd, se figur 8 på nästa sida. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgänglighet och att bevara goda livsvillkor för djur och växter. Närmaste Natura 2000-område ligger ca 1 km väster om förstudieområdet och omfattar havsområdena Kosterfjorden och Väderöfjorden. Landskapsbild Landskapet i förstudieområdet är småskaligt och har en höjdskillnad från 9 meter över havet i de östra delarna vid väg 1037 till ca 15 meter över havet i väster vid väg En mindre höjd i väster uppnår 18 meter över havet. Området är skogsbevuxet med inslag av öppna stråk med delvis fuktiga ängsmarker. Bostadsbebyggelsen ligger i anslutning till vägarna. I området har man ingen visuell kontakt med det näraliggande havet. 14

15 Foto: HydroGIS AB Fuktig våtmark Bäckravin Torrare våtmark Rester av en smedja BILAGA 2 (2) Figur 7. Flygfoto taget mot öster över aktuellt område. (HydroGIS AB, 2007). Vägkorsningen mellan väg 1037 och syns i högra kanten av bilden. Bäcken Lindräckan Figur 8. Grönmarkerat område omfattas av strandskydd. Röd cirkel visar förstudieområdet. Bilden är hämtad från MKB för detaljplanen (HydroGIS AB, 2007). 15

16 Naturmiljö En naturinventering av området har utförts inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande detaljplanen, (HydroGis ). Det direkt berörda området karakteriseras till större delen av blandskog. Delar utgörs av tämligen tät och svårgenomtränglig granskog. Viss gallring och avverkning har påbörjats under år Höjden i västra delen av området består av gallrad skog där främst björk har sparats, men även tall, se figur 9. Undervegetationen är trivial. I anslutning till väg 1037 och strax norr om föreslagen ny vägsträckning ligger ett våtmarksområde. Inga särskilt hotade eller skyddsvärda arter observerades under inventeringen men våtmarken bedöms ändå som skyddsvärd då den har betydelse för den biologiska mångfalden i området. Våtmarken gränsar i söder till ung lövskog med björk, jolster och klibbal, se figur 10. Vattendraget Lindräckan med tillhörande ravin besitter höga naturvärden enligt naturinventeringen. Figur 9. Höjden i västra delen av förstudieområdet, strax norr om väg Foto taget mot öster, aug Figur 10. Ung lövskog väster om väg 1037, Foto taget aug

17 Kulturmiljö En arkeologisk utredning av planområdet utfördes av Bohusläns museum under augusti Utredningen påvisade en del tidigare ej dokumenterade lämningar. Söder om väg noterades en stensättning lagd direkt på berget. Lämningen är definierad som en fast fornlämning och är skyddad enligt lagen om kulturminnen (KML) och är benämnd RAÄ Hogdal 448 i fornlämningsregistret. Cirka 40 meter norr om väg påträffades en delvis raserad kallmurad husgrund. Enligt uppgift ska huset ha använts som smedja. Den har troligen uppförts efter år 1930, eftersom den inte finns med på den ekonomiska kartan från detta år. Provgropar grävdes söder om husgrunden men inget av antikvariskt intresse påträffades. Lämningen har inget formellt skydd enligt kulturminneslagen utan definieras som en övrig kulturhistorisk lämning i fornlämningsregistret, RAÄ Hogdal 447. Den arkeologiska utredningen har inte angett att någon skyddszon bör finnas runt lämningen. Båda lämningarna och deras närområde har i detaljplanen avsatts som allmän platsmark med användningen FORN, fornlämningsområde på plankartan, se figur 5. Rekreation och friluftsliv Området har i ett större perspektiv stor betydelse för det rörliga friluftslivet i och med sitt kustnära läge. I förstudieområdets närhet finns flera anläggningar kopplade till fritidsaktiviteter såsom camping, båtliv och bad. Det område som berörs direkt av vägomläggningen bedöms dock inte ha några särskilda värden för friluftslivet. Hälsa och säkerhet Buller I anslutning till vägkorsningen är åtta bostadsfastigheter belägna. Söder om väg ligger ett område med ca 15 fritidshus. Även öster om väg 1037 och bäckravinen ligger ett större fritidshusområde. Den befintliga situationen vad gäller trafikbuller redovisas i detaljplanens MKB. Beräkningarna visar på ljudnivåer som ligger under gällande riktvärde 55dB(A) vad gäller dygnsekvivalentnivå för berörda fastigheter i förstudieområdet. Luft Miljökvalitetsnormer för utomhusluft gäller i hela landet. Luftföroreningshalter beror dels på mängden utsläpp av luftföroreningar och dels på luftväxling. Beräkningar av luftföroreningshalter för det aktuella området finns inte i dagsläget. Närheten till havet innebär att luftväxlingen är mycket god i området och att sannolikheten för höga föroreningshalter är låg. 17

18 Vatten Förstudieområdet avvattnas via vattendraget Lindräckan som mynnar i havet vid yttre Dynekilen ca 300 m söder om vägkorsningen. Havsområdet omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Miljökvalitetsnormerna anger vilken miljökvalitet som ska uppnås och vid vilken tidpunkt den senast ska vara uppfylld. Målet är att allt yt- och grundvatten som lägst ska uppnå god status senast år 2015 och att ingen vattenförekomsts status ska försämras. Yttre Dynekilens ekologiska status har klassats som måttlig. Den kemiska statusen har bedömts som god (exklusive kvicksilver). Viken där Lindräckan mynnar utgör även fredningsområde för lax och öring. Befintliga fastigheter saknar idag kommunalt vatten och avlopp. En förutsättning för planläggningen har varit att planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Planering av en utbyggnad av VA-nätet pågår för närvarande. Vägarna i området avvattnas genom öppna vägdiken. Förorenad mark Inom det område som berörs av förstudien finns inga identifierade förorenade områden. Stenkolstjära kan förekomma i asfaltbeläggningar som är utförda före 1973, vilket kan gälla för väg 1037 och Byggnadstekniska förutsättningar De geotekniska förhållandena undersöktes vid flera tillfällen mellan åren 2005 och Släntstabiliteten bedömdes vara tillfredsställande inom hela detaljplaneområdet. Figur 11. Bäcken Lindräckan rinner längs med väg

19 3. Tänkbara åtgärder 3.1 Analys enligt fyrstegsprincipen Vid analys av tänkbara åtgärder arbetar Trafikverket enligt den s k Fyrstegsprincipen. Det innebär att analysen utförs stegvis för att tidigt kunna identifiera olika åtgärdsalternativ inför fortsatt planering. Fyrstegsprincipen 1. Påverka transportbehov och val av transportsätt. 2. Utnyttja befintligt vägnät effektivare. 3. Vägförbättringsåtgärder. 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. Det är inte realistiskt att lösa de befintliga problemen i det aktuella vägprojektet med åtgärder enligt steg ett och två i fyrstegsprincipen. Begränsade ombyggnadsåtgärder enligt steg tre bedöms dock som möjliga. Åtgärder enligt steg fyra är därmed inte aktuella. Förutom begränsade ombyggnadsåtgärder enligt steg tre redovisar även förstudien det s k nollalternativet, dvs att inga åtgärder utförs. Figur 12. Fyrstegsprincipen 3.2 Nollalternativet Nollalternativet innebär att viss utbyggnad för fritidsboende sker enligt detaljplanen samtidigt som inga åtgärder utförs på befintlig väg. Problem med framkomlighet och brister i trafiksäkerhet kommer sannolikt att uppstå i vägkorsningen till följd av den trafikökning som förväntas i området som helhet. Eftersom området kommer att byggas ut med flera fritidsanläggningar, där människor i hög utsträckning går och cyklar, förväntas särskilt säkerheten för oskyddade trafikanter bli bristfällig. Den ökade trafikbelastningen som förväntas på väg medför trafikbuller och därmed en ökad risk att störningar uppstår för boende kring den befintliga korsningen. 3.3 Förslag till åtgärder En omläggning av väg och en ny anslutning till väg 1037 föreslås, vilken kommer att bli angöringspunkt för trafik till Kungsvik och till ny bebyggelse inom planområdet. Den nya korsningen ligger ca 100 meter norr om den nuvarande korsningen, som kommer att stängas. Den nya vägsträckan blir knappt 200 meter lång. Ett förslag till utformning redovisas i figur 13 på följande sida. 19

20 VÄG 1037 Väg P:\BBK\11070_Arbetsplan Kungbäck\RITN\Plan-Förstudie_juni 2012.dwg, :29:32, BBK_AUTODESK PDF.pc3 20 VÄG Figur 13. Föreslagen utformning, BBK Teknik & Miljö 3 Sträcka 1-2 Ny väg anläggs med bredden 5,5 meter Sträcka 2-3 Befintlig allmän väg byggs om till gång- och cykelväg Sträcka 3-4 Befintlig allmän väg blir enskild väg. Befintlig väganslutning vid punkt 4 stängs av. Sträcka 5-6 Ny väganslutning anläggs till väg VÄG 1037 Väg

21 Figur 14. Förslag typsektioner, BBK Teknik & Miljö I figur 14 ovan redovisas föreslagna sektioner, A, B och C, på det vägavsnitt som byggs ut i ny sträckning. Sektionslägen framgår av figur 13 på föregående sida. Den befintliga sträckningen utgår som allmän väg och föreslås istället bli enskild gång- och cykelväg respektive enskild väg, se figur 15. Förslaget kräver ett beslut av Trafikverket om indragning av allmän väg. Lokalvägen som betjänar den befintliga bebyggelsen kommer att få en ny anslutning till väg 1037 ca 50 meter söder om den befintliga väganslutningen. Figur 15. Del av befintlig väg som kommer att bli enskild gång- och cykelväg respektive enskild väg. Foto taget mot öster. 21

22 3.4 Effekter och konsekvenser Framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet Den nya väganslutningen av väg till väg 1037 kommer att bli mer trafiksäker än den befintliga. Nytt läge på korsningen och en förbättrad plan- och profilstandard ger sammantaget bättre siktförhållanden. En viss ökning av vägbredden på väg ger även förbättrad framkomlighet. Lokalvägen för den befintliga bebyggelsen kommer att få en ny anslutning till väg Siktförhållandena blir även här bättre. Förhållandena för oskyddade trafikanter förbättras genom att fotgängare och cyklister kan nyttja gång- och cykelväg och lokalväg vid passage genom området istället för att använda den mer trafikerade huvudvägen. Detaljplanen ger också möjlighet för utbyggnad av fler gång- och cykelstråk utmed vägarna. Dessa stråk ingår inte i aktuellt förstudiearbete. När utbyggnaden kommer att ske är i nuläget oklart. Figur 16. Befintlig väg är smal och har dåliga siktförhållanden i anslutning till korsningen. Foto taget mot väster. 22

23 Markanvändning Den mark som behöver tas i anspråk för utbyggnad av den nya sträckningen av väg utgörs i den gällande detaljplanen i huvudsak av allmän plats HUVUDVÄG. I de ovan redovisade sektionerna framgår att bredden på det område som avsatts i planen inte är tillräckligt för att rymma hela vägområdet, med väg och de diken som erfodras för att både avvattna vägen och förhindra att dagvatten från omgivande mark hamnar på vägen. Det medför att vägdiken kan komma att ligga inom kvartersmark i sektion A och B. I sektion C kommer diken på båda sidor av vägen att delvis ligga inom allmän plats för naturmark (NATUR). Ett kommunalt beslut om mindre avvikelse från detaljplanens bestämmelser kan komma att krävas för att arbetsplanen ska kunna fastställas. Miljö Föreslagna åtgärder bedöms inte medföra någon negativ påverkan på landskapsbilden. De små förändringar som uppstår genom den nya vägdragningen exponeras inte mot omgivande landskap eftersom angränsande område till stor del är skogsbevuxet. Den nya vägdragningen går strax söder om den våtmark som i naturinventeringen bedömts vara skyddsvärd. Någon risk för att våtmarksområdet påverkas negativt bedöms inte uppstå, t ex genom dränering eller att andra naturvärden skadas av vägombyggnaden. Del av ett blandskogsparti samt del av ett ungt lövskogsområde kommer att försvinna, se figur 9 och 10 på sid 16. Dessa skogsområden har inga särskilt utpekade naturvärden. Lokalvägsanslutningen till väg 1037, som föreslås söder om befintlig korsning kommer att beröra strandskyddsområde för bäcken Lindräckan, se figur 8 på sid 15. Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan därmed komma att krävas. Den aktuella platsen ligger mellan väg 1037 och befintlig lokalväg med bebyggelse och bedöms ha liten betydelse som livsmiljö för djur och växter och för allmänhetens tillgänglighet. Intrånget i strandskyddat område är begränsat och bedöms inte motverka strandskyddets syfte. Den nya lokalvägsanslutningen kommer inte att medföra några direkta ingrepp i bäcken eller dess närområde. Dagvatten från den nya vägen föreslås att till största delen ledas i gräsklädda vägdiken till befintligt dikessystem utmed den östra sidan av väg Därefter leds det via en befintlig trumma under väg 1037 vidare till bäcken Lindräckan. Den västra delen av den nya vägsträckan avvattnas till befintliga diken vid väg Föreslagna åtgärder medför försumbara förändringar av områdets dagvattenflöden. Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå på värdefulla recipienter nedströms området. Inga fasta fornlämningar berörs av föreslagen vägomläggning. Vägområdet ligger i anslutning till område som i detaljplanen avsatts som allmän plats fornlämningsområde för en husgrund som tros vara en smedja. Lämningen är 23

24 Figur 16. Husgrunden som tros vara lämningar efter en smedja. främst av kulturhistoriskt intresse och ligger m från föreslaget vägområde. Ingen negativ påverkan på kulturmiljön bedöms uppkomma. Enligt bullerberäkningar redovisade i detaljplanens MKB kommer inga bostadshus i berört område att påverkas av ljudnivåer som överstiger gällande riktvärde 55dB(A) ekvivalent ljudnivå vid de framtida trafikmängder som förväntas. Den nya vägdragningen innebär att boendemiljön förbättras för de bostäder som ligger i direkt anslutning till befintlig korsning. Detaljplanen möjliggör nya bostäder i direkt anslutning till den nya vägdragningen. Under förutsättning att bebyggelsen placeras på lämpligt sätt inom byggrätterna överskrids inte gällande riktvärden för trafikbuller vid bostäderna. Vägförslaget bedöms inte strida mot hushållningsbestämmelserna enligt 4:e kapitlet i miljöbalken. Vägombyggnaden ingår i en laga kraftvunnen detaljplan där en avvägning redan gjorts utifrån syftet med bestämmelserna och med hänsyn till att inga natur- eller kulturvärden påtagligt skadas. 3.5 Kostnader Totalkostnaden för den föreslagna åtgärden uppskattas till cirka 1, 3 miljoner i prisnivå augusti

25 4. Måluppfyllelse En vägutbyggnad med föreslagen utformning bedöms uppfylla projektmålet både vad gäller trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Påverkan på omgivande miljö bedöms som mycket liten. 5. Samråd Samråd kommer att hållas med bl a länsstyrelsen, kommunen, berörda föreningar och markägare. Inkomna synpunkter sammanställs därefter i en samrådsredogörelse. 6. Väghållningsmyndighetens ställningstagande Kompletteras i förstudiens beslutshandling. 7. Fortsatt arbete 7.1 Nästa steg i planeringsprocessen De synpunkter som lämnas in på samrådshandlingen ska inarbetas i förstudien till en förslagshandling. Förslagshandlingen ligger till grund för länsstyrelsens beslut om eventuell betydande miljöpåverkan. Efter länsstyrelsens beslut fattar Trafikverket beslut om vilka föreslagna åtgärder som ska genomföras, vilket redovisas i en beslutshandling. Under förutsättning att länsstyrelsen beslutar att den föreslagna åtgärden inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan kan det fortsatta planeringsarbetet inriktas på upprättande av arbetsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Eftersom projektet omfattar indragning av allmän väg kommer arbetsplanen att fastställas. 7.2 Frågor som kräver särskild uppmärksamhet Vägområdets överensstämmelse med detaljplanen behöver ägnas särskild uppmärksamhet i det fortsatta arbetet. 7.3 Prövning enligt annan lagstiftning Dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken kan komma att krävas för ny anslutning av lokalväg till väg Ett kommunalt beslut enligt plan- och bygglagen (PBL) angående avvikelse från detaljplanens bestämmelser kan komma att krävas för att arbetsplanen ska kunna fastställas. 25

26 8. Källförteckning Översiktsplan för Strömstads kommun, antagen ÖP 2010 Översiktsplan för Strömstads kommun, samrådshandling Detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl, laga kraft Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplaner för Kungbäck, , HydroGIS AB Tillägg till Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplaner för Kungbäck, , HydroGIS AB Arkeologisk utredning, Kungbäck 1:59, Hogdals Socken, rapport 2005:52, Bohusläns museum Väg- och trafikutredning tillhörande detaljplaner för Kungbäck, Lincona AB , rev Trafikflödesmätningar, Vägverket konsult, Geoteknisk utredning, Skanska Teknik, Kompletterande geotekniska utredningar, Skanska Teknik, och Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland , juni 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, informationskartan, Vatteninformationssystem Sverige, VISS, STRADA, utdrag ur Transportstyrelsens olycksdatabas augusti 2012 Västtrafik, linjenätskarta m m, Fornsök, Riksantikvarieämbetet, 26

27 27

28 Trafikverket, Box 1170, Vänersborg. Besöksadress: Vassbottengatan 14 Telefon : , Texttelefon:

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING. PROGRAM Till detaljplan för SUNNINGEBERGEN Källdal 4:1 m.fl. Dnr P 384. Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 juni 2005.

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING. PROGRAM Till detaljplan för SUNNINGEBERGEN Källdal 4:1 m.fl. Dnr P 384. Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 juni 2005. Dnr P 384 UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD PROGRAMSAMRÅDSHANDLING PROGRAM Till detaljplan för SUNNINGEBERGEN Källdal 4:1 m.fl Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 juni 2005. 1 SYFTE OCH MÅL

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING LYCKE UDDEVALLA KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

SAMRÅDSHANDLING LYCKE UDDEVALLA KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN S T A L E 1 : 10 SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STALE 1:10. LYCKE UDDEVALLA KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM ARKITEKTER AB 2008-04-29 C&B ARKITEKTER AB, BÄCKEVIKSTORGET 3C, 45631

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24 2013-12-16 rev 2014-01-24 Dokumenttitel: Trafikutredning Åmåsäng Skapat av: Per Thunmarker Dokumentdatum: 2013-12-16 Dokumenttyp: Word Dokument ID: Trafikutredning 20131216 Ärendenummer: Projektnummer:

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö.

Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö. Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö. Vägbelysning: En vägbelysning finns på en sträcka av ca 3 km mellan Västanäng

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda?

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? - Sid 1(8) Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? Det är attraktivt att bo eller ha fritidshus i Hedesunda! Det finns en efterfrågan på bostads- och fritidshus och de få hus som kommer

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen HALMSTADS KOMMUN Plan 1091K Normalt förfarande, KS 2013/0531 Samhällsbyggnadskontoret 2014-10-14

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA Del av Svartnora 2:2. Nora församling, Kramfors kommun B E S K R I V N I N G Bakgrund I aktuellt område finns sedan tidigare efterfrågan och exploateringsintresse av

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic Uppdrag Utvärdering åt Miljömålsrådet Utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland Hur har miljömålen

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Beslut 2013-02-11 POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW:

Beslut 2013-02-11 POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Beslut 2013-02-11 Sid 1(3) 431-12508-12 Landskap Östergötland Kommun Linköping Fastighetsbeteckning Vimanshäll 1:1 Socken Linköpings stad RAÄ nr RAÄ 69:1-4 samt Objekt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun.

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun. Reviderat start-pm 2010-01-19 Dnr KFKS 2006/622 214 Projekt 9622 1 (8) Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229 och Ältabergsvägen, del av fastigheten

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning 2010-09-06 Dnr 2009-0369 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Banken 1, Eksjö stad Eksjö kommun, Jönköpings län Behovsbedömning/Avgränsning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG

STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG Datum 2009-10-27 Diarie nr SN 0035/09 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19 Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer