Väg , flytt av allmän väg vid Kungbäck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 1037.01, flytt av allmän väg vid Kungbäck"

Transkript

1 FÖRSTUDIE Väg , flytt av allmän väg vid Kungbäck Strömstads kommun, Västra Götalands län Samrådshandling Objekt:

2 Titel: Förstudie Väg , flytt av allmän väg vid Kungbäck, Strömstads kommun Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Marit Sternang, Tel: Konsult: Rådhuset Arkitekter AB, Box 114, Uddevalla Tel: Uppdragsansvarig/Ansvarig för samtliga teknikområden: Maria Andersson Kvalitetsgranskning: Kajsa Björquist Kartor: Lena Andersson Förslagsskiss samt kostnadsberäkning: Göran Eek, BBK Teknik & Miljö AB Allmänt kartmaterial Lantmäteriet Foto: Rådhuset Arkitekter AB om inte annat anges

3 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Brister, problem och syfte Aktualitet Tidigare utredningar och beslut Geografisk avgränsning Projektmål Vägplaneringsprocessen Fyrstegsprincipen Befintliga förhållanden Markanvändning Trafik och trafikanter Miljö Byggnadstekniska förutsättningar Tänkbara åtgärder Analys enligt fyrstegsprincipen Nollalternativet Förslag till åtgärder Effekter och konsekvenser Kostnader Måluppfyllelse Samråd Väghållningsmyndighetens ställningstagande Fortsatt arbete Nästa steg i planeringsprocessen Frågor som kräver särskild uppmärksamhet Prövning enligt annan lagstiftning Källförteckning

4 4

5 Sammanfattning Bakgrund, problem Strömstads kommun har tagit fram en detaljplan för bostadsutbyggnad vid Kungbäck på Hogdalsnäset nordväst om Strömstad. Inom planområdet kommer utbyggnad att ske av bostäder samt fritidsstugor för korttidsboende. Området kommer att trafikmatas via väg Vid en utbyggnad enligt detaljplan förväntas trafiken bli dubblerad jämfört med idag. Det medför att den befintliga korsningen mellan väg 1037 och inte kommer att uppfylla de krav som ställs på trafiksäkerhet och framkomlighet. Trafikverket är väghållare till väg och enligt Väglagen ska en förstudie tas fram vid ombyggnad som berör allmän väg. Syfte, aktualitet och finansiering Förstudien är det första steget i vägplaneringsprocessen. Förstudien ska redovisa problem, förutsättningar och ge förslag till tänkbara åtgärder för att komma tillrätta med den brist som initierat projektet. Objektet finns inte med i Trafikverkets åtgärdsplanering för infrastruktur. Genomförandet ska finansieras av detaljplaneområdets exploatör. Förstudien omfattar omläggning av väg samt indragning av den befintliga del av väg som utgår som allmän väg. Föreslagen åtgärd En omläggning av väg och en ny anslutning till väg 1037 föreslås. Den befintliga sträckningen av väg utgår som allmän väg. Den föreslås bli ombyggd till gång- och cykelväg respektive enskild väg. Lokalvägen som betjänar den befintliga bebyggelsen kommer att få en ny anslutning till väg 1037 ca 50 meter söder om den befintliga vägkorsningen. Effekter och konsekvenser Nytt läge på korsningen och en förbättrad plan- och profilstandard ger sammantaget bättre siktförhållanden. En viss ökning av vägbredden på väg ger även en förbättrad framkomlighet. Föreslagna åtgärder bedöms inte få några negativa konsekvenser på natur- och kulturvärden eller på landskapsbilden i området. Det område som avsatts i planen för allmän plats huvudgata, är inte tillräckligt för att rymma det vägområde som erfodras. Ett kommunalt beslut om mindre avvikelse från detaljplanens bestämmelser kan komma att krävas för att arbetsplanen ska kunna fastställas. Fortsatt arbete Samråd om förstudien kommer att hållas och de synpunkter som lämnas in på samrådshandlingen ska inarbetas i förstudien till en förslagshandling. Förslagshandlingen ligger till grund för länsstyrelsens beslut om eventuell betydande miljöpåverkan. Efter länsstyrelsens beslut fattar Trafikverket beslut om fortsatt arbete. 5

6 Bräckevattnet Kolbovattnet Vagnsjö Årsvatten Tvetvattnet E Ramdal Brehult Hälle 1037 Hållev. Väg Sandvik Mörk S Vaglarna Säcken Kungbäck Vitbukt Skjuleröd Uppegärde Strand Stensvik Dyne Åmåt Lökholmen Dy i nek len Ylseröd Tjärnet Hällestrand Sopperödvattnet St. Baggeröd Baggeröd Knarrevik Källvikbukten Mellersta Färingen Stene Medvik Källvik Capri E6 llsö Hä Ånneröd et nd su Källviksdalen gö Lån Selläter ränn Monelid Mällby Seglarbyn Rogstad an Kebal 176 Bojardalen rki len Strömsvattnet Erlandseröd Bo ja Skjulsund Nedre Färingen Strömsvattnet Röd Strömstad Hoppetj. Hålkedalskilen Kollekind 176 Grålös 0 Figur 1. Orienteringskarta 6 Skee 0,5 1 Skala 1: i A4 2 Km

7 1 Bakgrund 1.1 Brister, problem och syfte Strömstads kommun har tagit fram en detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl, (laga kraft hösten 2010) för nya bostäder samt område för uthyrningsstugor på Hogdalsnäset, norr om Strömstad. Planområdet ska angöras via de allmänna vägarna 1037 och I samband med planarbetet togs trafikunderlag fram som visade att trafiken på dessa båda vägar kommer att mer än fördubblas vid en utbyggnad helt enligt detaljplan. Huvuddelen av den tillkommande trafiken in i området leds via väg Den framtida trafikökningen medför att den befintliga korsningen mellan väg 1037 och inte kommer att uppfylla de krav som ställs på trafiksäkerhet och framkomlighet. Detaljplanen möjliggör därför en omläggning av väg Den del som utgår som allmän väg föreslås istället bli enskild gång- och cykelväg respektive enskild väg. Trafikverket är väghållare för väg och enligt Väglagen ska en förstudie tas fram vid ombyggnad som berör allmän väg. Förstudien är det första skedet i vägplaneringsprocessen, se vidare på sid 9. I förstudien redovisas översiktligt viktiga förutsättningar i det berörda området, mål med projektet samt effekter och möjliga åtgärder för att nå målen. 1.2 Aktualitet Objektet är inte upptaget i den regionala planen för transportinfrastruktur i Västra Götaland som omfattar tiden Ett avtal har år 2008 upprättats mellan Vägverket (nuvarande Trafikverket) och Strömstads kommun. I avtalet ger Vägverket kommunen rätt att flytta väg Kommunen har i sin tur ett exploateringsavtal med detaljplaneområdets exploatör där det framgår att exploatören finansierar vägombyggnaden och tar fram erforderligt planeringsunderlag som förstudie, arbetsplan och bygghandling. 1.3 Tidigare utredningar och beslut Objektet har inte tidigare varit föremål för utredning eller beslut av Trafikverket. I den detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl som Strömstads kommun har tagit fram ingår den aktuella vägombyggnaden. I samband med detaljplanearbetet togs även en väg- och trafikutredning fram (daterad , rev ). 7

8 1.4 Geografisk avgränsning Med förstudieområde avses det område där åtgärder kan bli aktuella, se kartbild nedan. Det finns även ett s k influensområde, vilket motsvarar det närliggande område som på ett eller annat sätt påverkas av de föreslagna åtgärderna. r Stensviksvägen Väg Väg 1037 Kungsviks camping Badplats Kungsviks småbåtshamn Lökholmens camping Figur 2. Översikt över förstudieområdet (röd cirkel) och dess omgivningar 1.5 Projektmål Projektets mål är att skapa en trafiksäker korsning, utan att framkomligheten på vägarna 1037 och påverkas på ett negativt sätt. De oskyddade trafikanterna ska ges möjlighet att färdas i området med god trafiksäkerhet och påverkan på miljön ska minimeras. 8

9 1.6 Vägplaneringsprocessen Planerings- och projekteringsprocessen för vägobjekt kan indelas i fyra skeden: Förstudie är huvudsakligen ett program- och inventeringsskede. Här avgränsas det område som ska analyseras. Förutsättningar, problem samt projektets effekter redovisas översiktligt. Förstudien ska också utgöra underlag för Länsstyrelsens beslut om projektet kan innebära betydande miljöpåverkan. I förstudien redovisas också hur projektet ska drivas vidare. Vägutredning ska enligt Väglagen göras när alternativa vägsträckningar behöver studeras. Olika aspekter som miljö, teknik, ekonomi och gestaltning belyses mer i detalj. I vägutredningen ingår en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska godkännas av länsstyrelsen. Vägutredning kan uteslutas om föreslagna åtgärder saknar rimliga alternativ och/eller om omfattningen av objektet är begränsad. I dessa fall går man direkt vidare med arbetsplan. Arbetsplan utgör projektering av valt alternativ och är en formell handling som fastställs av Trafikverket. Arbetsplanen reglerar de fysiska och miljömässiga intrången som vägombyggnaden medför. I arbetsplaneskedet upprättas en ny, mer detaljerad MKB som ska godkännas av länsstyrelsen. Bygghandling kompletterar arbetsplanen och är den tekniska handling som entreprenören sedan bygger vägen utifrån. Miljöbalken (MB) ska tillämpas på alla verksamheter och åtgärder som rör projektering, byggande och drift av vägar. Vägplaneringen förutsätter även samordning med den kommunala planeringen enligt Plan- och bygglagen (PBL). FÖRSTUDIE VÄGUTREDNING ARBETSPLAN BYGGHANDLING Figur 3. Vägplaneringens fyra skeden. Det aktuella projektet är i förstudieskedet. 9

10 1.7 Fyrstegsprincipen Trafikverkets alla verksamheter arbetar enligt en strategi som kallas fyrstegsprincipen. Det är en metod som alltid ska användas vid prövning av alternativa förslag till lösningar. Stegen är följande: 1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och fordon 3. Begränsade ombyggnadsåtgärder 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder I fyrstegsprincipens två första steg ligger tyngdpunkten på hållbart resande, som handlar om att bearbeta attityder samt framhålla och marknadsföra hållbara resval. De två senare stegen handlar om fysiska ombyggnadsåtgärder. Principen innebär att alltid först pröva om ett eller flera av projektmålen kan uppnås helt eller delvis genom åtgärder enligt steg ett. Därefter prövas åtgärder i steg två och så vidare. När alla stegen arbetats igenom görs en sammanvägning och prioritering av åtgärder med olika tidsperspektiv och med beaktande av kostnadseffektivitet och långsiktig hållbarhet. Figur 4. Befintlig vägkorsning mellan väg 1037 och , foto taget mot norr 10

11 2 Befintliga förhållanden 2.1 Markanvändning Befolkning och näringsliv I Strömstads kommun bor enligt statistik från 2009 cirka personer. Kommunen har en stark tillväxt och arbetslösheten är låg i jämförelse med riket som helhet. En stor andel, närmare 35 procent, är sysselsatta inom handel och kommunikation. Det är framför allt gränshandeln och besöksnäringen som bidrar till den omfattande handeln i kommunen. Bebyggelse I förstudieområdet och dess närhet finns spridd bostadsbebyggelse. I anslutning till vägkorsningen finns bostadshus för åretruntbruk, i övrigt domineras området av fritidsbebyggelse. Viktiga målpunkter Väg 1037 är tillfartsväg till fritidsbebyggelse vid Strand och bostäder vid Lökholmen samt till Lökholmens campingplats, bad och marina, se figur 1 och 2. Väg är tillfartsväg till bostadsbebyggelse vid Stensvik och till Kungsviks camping och småbåtshamn. Badplatser finns vid Stensvik och vid campingplatsen. Ledningar Inom förstudieområdet finns ledningar för el och tele. En luftledning för belysning går längs östra sidan av väg Kommunala planer Strömstads kommun har en Översiktsplan (ÖP) från Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Ett planförslag benämnt ÖP 2010 har varit på samråd daterat Det aktuella förstudieområdet ingår i en fördjupning av översiktsplanen, FÖP Hogdalsnäset antagen Området redovisas som utbyggnadsområde för bostäder samt område för allmänt ändamål park/rekreation. Större delen av förstudieområdet omfattas av detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl. (laga kraft ), se figur 5 och 6 på nästa sida. Detaljplanen har säkerställt allmän plats, Huvudväg, för en ny vägsträckning av väg Befintlig väg som utgår redovisas som GC-väg respektive Lokalväg. Väg 1037 redovisas som allmän plats, Huvudväg. Omgivande områden redovisas som allmän plats med användning Naturmark och Fornlämningsområde samt kvartersmark med användning Bostäder (B) och Uthyrningsstugor (K). De vägåtgärder som planeras ligger helt inom detaljplanen. Ett område söder om väg omfattas av en äldre detaljplan, Byggnadsplan för fritidsändamål över del av fastigheten Kungbäck 1:59 som vann laga kraft Denna detaljplan bedöms inte bli berörd av planerade vägåtgärder. 11

12 Figur 5. Utsnitt ur plankarta för detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl, laga kraft Ny vägsträckning Väg 1037 Väg Ny GC-väg Ny väganslutning lokalgata Ny GC-väg Figur 6. Utsnitt ur illustrationskarta för detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl, laga kraft

13 2.2 Trafik och trafikanter Vägnät Väg 1037 är en sekundär länsväg som går från väg 1040 till Lökholmen på Hogdalsnäset, se figur 1. Väg 1040 förbinder väg 1037 med E6 vid Hogdal. Väg ansluter till väg 1037 vid Kungbäck och går till Stensvik, längst västerut på Hogdalsnäset, se figur 2. Vid hamnen i Kungbäck övergår väg till Stensviksvägen, en enskild väg som ansluter till väg 1037 igen strax norr om berörd vägkorsning. På sträckan mellan Stensviksvägen och Lökholmen är hastigheten på väg 1037 begränsad till 50 km/h. Norrut till väg 1040 är hastigheten begränsad till 70 km/h. Väg är hastighetsbegränsad till 50 km/h. Vägbredden på de båda allmänna vägarna varierar mellan 4,5 och 5,5 meter. Biltrafik År 2004 utfördes trafikmätningar på väg 1037 väster om anslutningen till f d E6. Mätningen visade en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på 670 fordon/dygn, varav andelen tung trafik var 2 %. I samband med detaljplanearbetet utfördes kompletterande trafikflödesmätningar under två sommarveckor 2006 (Vägverket Konsult ) på de aktuella vägavsnitten. Enligt mätningarna bedöms årsdygnstrafiken vara följande: Väg 1037 (norr om korsningen med Stensviksvägen): 529 fordon per dygn och av dessa var ca 7 % tunga fordon Väg : 208 fordon per dygn och av dessa var ca 5 % tunga fordon Stensviksvägen: 55 fordon per dygn Mätningen resulterade i lägre ÅDT för väg 1037 jämfört med mätningen från 2004, vilket förklaras med att punktläget i det fallet låg närmare f d E6. Trafikutveckling En Väg- och trafikutredning har utförts av Lincona ( , reviderad ). Framtida trafikmängder påverkas främst av en ökning till följd av utbyggnad enligt detaljplanen. Detaljplanen innebär att huvuddelen av den tillkommande trafiken ska ledas via väg Planen säkerställer detta genom utfartsförbud mot Stensviksvägen för den centralt belägna stugbebyggelsen. Enligt utredningen bedöms ÅDT vid en fullt utbyggd detaljplan vara 1010 fordon/dygn på väg 1037 och 570 fordon/dygn på väg Trafikmätningarna från 2004 visade en sommarmedeldygnstrafik (SDT) på ca 1200 fordon/dygn på väg Enligt väg- och trafikutredningen förväntas den öka till ca 1800 fordon/dygn och till ca 950 fordon på väg

14 Kollektivtrafik För närvarande går ingen reguljär kollektivtrafik till området. Närtrafik kan dock beställas. Skolskjuts går längs väg 1037 på skoldagar. Gång- och cykeltrafik Längs väg 1037 och finns inga separata gång- och cykelvägar. Enligt detaljplanen ska flera separerade gång- och cykelvägar anläggas i området. Nya gång- och cykelvägar föreslås längs norra sidan av väg , på del av den sträckan av väg som utgår samt längs väg 1037:s västra sida ner mot Lökholmen, se figur 6. Trafiksäkerhet Inga olyckor har på aktuellt vägavsnitt på väg 1037 eller rapporterats de senaste 10 åren enligt Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA. 2.3 Miljö Riksintressen och skyddade områden Hela det aktuella området omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. i miljöbalken. Bestämmelserna anger att vissa områden som helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns inom områdena. Ingrepp i miljön får endast komma till stånd om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Enligt bestämmelserna i 4 kap 2 MB ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömning av om exploatering eller andra ingrepp ska tillåtas. Bestämmelserna är inte avsedda att hindra utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Området omfattas av skydd för landskapsbilden vilket gäller för hela kustzonen längs stora delar av Strömstads kommun. Länsstyrelsen har upphävt förordnandet men beslutet överklagades hösten 2011 och ärendet är inte avgjort. Landskapsbildsskyddet gäller därmed tills länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft. I anslutning till väg 1037 rinner vattendraget Lindräckan som omfattas av bestämmelser om strandskydd, se figur 8 på nästa sida. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgänglighet och att bevara goda livsvillkor för djur och växter. Närmaste Natura 2000-område ligger ca 1 km väster om förstudieområdet och omfattar havsområdena Kosterfjorden och Väderöfjorden. Landskapsbild Landskapet i förstudieområdet är småskaligt och har en höjdskillnad från 9 meter över havet i de östra delarna vid väg 1037 till ca 15 meter över havet i väster vid väg En mindre höjd i väster uppnår 18 meter över havet. Området är skogsbevuxet med inslag av öppna stråk med delvis fuktiga ängsmarker. Bostadsbebyggelsen ligger i anslutning till vägarna. I området har man ingen visuell kontakt med det näraliggande havet. 14

15 Foto: HydroGIS AB Fuktig våtmark Bäckravin Torrare våtmark Rester av en smedja BILAGA 2 (2) Figur 7. Flygfoto taget mot öster över aktuellt område. (HydroGIS AB, 2007). Vägkorsningen mellan väg 1037 och syns i högra kanten av bilden. Bäcken Lindräckan Figur 8. Grönmarkerat område omfattas av strandskydd. Röd cirkel visar förstudieområdet. Bilden är hämtad från MKB för detaljplanen (HydroGIS AB, 2007). 15

16 Naturmiljö En naturinventering av området har utförts inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande detaljplanen, (HydroGis ). Det direkt berörda området karakteriseras till större delen av blandskog. Delar utgörs av tämligen tät och svårgenomtränglig granskog. Viss gallring och avverkning har påbörjats under år Höjden i västra delen av området består av gallrad skog där främst björk har sparats, men även tall, se figur 9. Undervegetationen är trivial. I anslutning till väg 1037 och strax norr om föreslagen ny vägsträckning ligger ett våtmarksområde. Inga särskilt hotade eller skyddsvärda arter observerades under inventeringen men våtmarken bedöms ändå som skyddsvärd då den har betydelse för den biologiska mångfalden i området. Våtmarken gränsar i söder till ung lövskog med björk, jolster och klibbal, se figur 10. Vattendraget Lindräckan med tillhörande ravin besitter höga naturvärden enligt naturinventeringen. Figur 9. Höjden i västra delen av förstudieområdet, strax norr om väg Foto taget mot öster, aug Figur 10. Ung lövskog väster om väg 1037, Foto taget aug

17 Kulturmiljö En arkeologisk utredning av planområdet utfördes av Bohusläns museum under augusti Utredningen påvisade en del tidigare ej dokumenterade lämningar. Söder om väg noterades en stensättning lagd direkt på berget. Lämningen är definierad som en fast fornlämning och är skyddad enligt lagen om kulturminnen (KML) och är benämnd RAÄ Hogdal 448 i fornlämningsregistret. Cirka 40 meter norr om väg påträffades en delvis raserad kallmurad husgrund. Enligt uppgift ska huset ha använts som smedja. Den har troligen uppförts efter år 1930, eftersom den inte finns med på den ekonomiska kartan från detta år. Provgropar grävdes söder om husgrunden men inget av antikvariskt intresse påträffades. Lämningen har inget formellt skydd enligt kulturminneslagen utan definieras som en övrig kulturhistorisk lämning i fornlämningsregistret, RAÄ Hogdal 447. Den arkeologiska utredningen har inte angett att någon skyddszon bör finnas runt lämningen. Båda lämningarna och deras närområde har i detaljplanen avsatts som allmän platsmark med användningen FORN, fornlämningsområde på plankartan, se figur 5. Rekreation och friluftsliv Området har i ett större perspektiv stor betydelse för det rörliga friluftslivet i och med sitt kustnära läge. I förstudieområdets närhet finns flera anläggningar kopplade till fritidsaktiviteter såsom camping, båtliv och bad. Det område som berörs direkt av vägomläggningen bedöms dock inte ha några särskilda värden för friluftslivet. Hälsa och säkerhet Buller I anslutning till vägkorsningen är åtta bostadsfastigheter belägna. Söder om väg ligger ett område med ca 15 fritidshus. Även öster om väg 1037 och bäckravinen ligger ett större fritidshusområde. Den befintliga situationen vad gäller trafikbuller redovisas i detaljplanens MKB. Beräkningarna visar på ljudnivåer som ligger under gällande riktvärde 55dB(A) vad gäller dygnsekvivalentnivå för berörda fastigheter i förstudieområdet. Luft Miljökvalitetsnormer för utomhusluft gäller i hela landet. Luftföroreningshalter beror dels på mängden utsläpp av luftföroreningar och dels på luftväxling. Beräkningar av luftföroreningshalter för det aktuella området finns inte i dagsläget. Närheten till havet innebär att luftväxlingen är mycket god i området och att sannolikheten för höga föroreningshalter är låg. 17

18 Vatten Förstudieområdet avvattnas via vattendraget Lindräckan som mynnar i havet vid yttre Dynekilen ca 300 m söder om vägkorsningen. Havsområdet omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Miljökvalitetsnormerna anger vilken miljökvalitet som ska uppnås och vid vilken tidpunkt den senast ska vara uppfylld. Målet är att allt yt- och grundvatten som lägst ska uppnå god status senast år 2015 och att ingen vattenförekomsts status ska försämras. Yttre Dynekilens ekologiska status har klassats som måttlig. Den kemiska statusen har bedömts som god (exklusive kvicksilver). Viken där Lindräckan mynnar utgör även fredningsområde för lax och öring. Befintliga fastigheter saknar idag kommunalt vatten och avlopp. En förutsättning för planläggningen har varit att planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Planering av en utbyggnad av VA-nätet pågår för närvarande. Vägarna i området avvattnas genom öppna vägdiken. Förorenad mark Inom det område som berörs av förstudien finns inga identifierade förorenade områden. Stenkolstjära kan förekomma i asfaltbeläggningar som är utförda före 1973, vilket kan gälla för väg 1037 och Byggnadstekniska förutsättningar De geotekniska förhållandena undersöktes vid flera tillfällen mellan åren 2005 och Släntstabiliteten bedömdes vara tillfredsställande inom hela detaljplaneområdet. Figur 11. Bäcken Lindräckan rinner längs med väg

19 3. Tänkbara åtgärder 3.1 Analys enligt fyrstegsprincipen Vid analys av tänkbara åtgärder arbetar Trafikverket enligt den s k Fyrstegsprincipen. Det innebär att analysen utförs stegvis för att tidigt kunna identifiera olika åtgärdsalternativ inför fortsatt planering. Fyrstegsprincipen 1. Påverka transportbehov och val av transportsätt. 2. Utnyttja befintligt vägnät effektivare. 3. Vägförbättringsåtgärder. 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. Det är inte realistiskt att lösa de befintliga problemen i det aktuella vägprojektet med åtgärder enligt steg ett och två i fyrstegsprincipen. Begränsade ombyggnadsåtgärder enligt steg tre bedöms dock som möjliga. Åtgärder enligt steg fyra är därmed inte aktuella. Förutom begränsade ombyggnadsåtgärder enligt steg tre redovisar även förstudien det s k nollalternativet, dvs att inga åtgärder utförs. Figur 12. Fyrstegsprincipen 3.2 Nollalternativet Nollalternativet innebär att viss utbyggnad för fritidsboende sker enligt detaljplanen samtidigt som inga åtgärder utförs på befintlig väg. Problem med framkomlighet och brister i trafiksäkerhet kommer sannolikt att uppstå i vägkorsningen till följd av den trafikökning som förväntas i området som helhet. Eftersom området kommer att byggas ut med flera fritidsanläggningar, där människor i hög utsträckning går och cyklar, förväntas särskilt säkerheten för oskyddade trafikanter bli bristfällig. Den ökade trafikbelastningen som förväntas på väg medför trafikbuller och därmed en ökad risk att störningar uppstår för boende kring den befintliga korsningen. 3.3 Förslag till åtgärder En omläggning av väg och en ny anslutning till väg 1037 föreslås, vilken kommer att bli angöringspunkt för trafik till Kungsvik och till ny bebyggelse inom planområdet. Den nya korsningen ligger ca 100 meter norr om den nuvarande korsningen, som kommer att stängas. Den nya vägsträckan blir knappt 200 meter lång. Ett förslag till utformning redovisas i figur 13 på följande sida. 19

20 VÄG 1037 Väg P:\BBK\11070_Arbetsplan Kungbäck\RITN\Plan-Förstudie_juni 2012.dwg, :29:32, BBK_AUTODESK PDF.pc3 20 VÄG Figur 13. Föreslagen utformning, BBK Teknik & Miljö 3 Sträcka 1-2 Ny väg anläggs med bredden 5,5 meter Sträcka 2-3 Befintlig allmän väg byggs om till gång- och cykelväg Sträcka 3-4 Befintlig allmän väg blir enskild väg. Befintlig väganslutning vid punkt 4 stängs av. Sträcka 5-6 Ny väganslutning anläggs till väg VÄG 1037 Väg

21 Figur 14. Förslag typsektioner, BBK Teknik & Miljö I figur 14 ovan redovisas föreslagna sektioner, A, B och C, på det vägavsnitt som byggs ut i ny sträckning. Sektionslägen framgår av figur 13 på föregående sida. Den befintliga sträckningen utgår som allmän väg och föreslås istället bli enskild gång- och cykelväg respektive enskild väg, se figur 15. Förslaget kräver ett beslut av Trafikverket om indragning av allmän väg. Lokalvägen som betjänar den befintliga bebyggelsen kommer att få en ny anslutning till väg 1037 ca 50 meter söder om den befintliga väganslutningen. Figur 15. Del av befintlig väg som kommer att bli enskild gång- och cykelväg respektive enskild väg. Foto taget mot öster. 21

22 3.4 Effekter och konsekvenser Framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet Den nya väganslutningen av väg till väg 1037 kommer att bli mer trafiksäker än den befintliga. Nytt läge på korsningen och en förbättrad plan- och profilstandard ger sammantaget bättre siktförhållanden. En viss ökning av vägbredden på väg ger även förbättrad framkomlighet. Lokalvägen för den befintliga bebyggelsen kommer att få en ny anslutning till väg Siktförhållandena blir även här bättre. Förhållandena för oskyddade trafikanter förbättras genom att fotgängare och cyklister kan nyttja gång- och cykelväg och lokalväg vid passage genom området istället för att använda den mer trafikerade huvudvägen. Detaljplanen ger också möjlighet för utbyggnad av fler gång- och cykelstråk utmed vägarna. Dessa stråk ingår inte i aktuellt förstudiearbete. När utbyggnaden kommer att ske är i nuläget oklart. Figur 16. Befintlig väg är smal och har dåliga siktförhållanden i anslutning till korsningen. Foto taget mot väster. 22

23 Markanvändning Den mark som behöver tas i anspråk för utbyggnad av den nya sträckningen av väg utgörs i den gällande detaljplanen i huvudsak av allmän plats HUVUDVÄG. I de ovan redovisade sektionerna framgår att bredden på det område som avsatts i planen inte är tillräckligt för att rymma hela vägområdet, med väg och de diken som erfodras för att både avvattna vägen och förhindra att dagvatten från omgivande mark hamnar på vägen. Det medför att vägdiken kan komma att ligga inom kvartersmark i sektion A och B. I sektion C kommer diken på båda sidor av vägen att delvis ligga inom allmän plats för naturmark (NATUR). Ett kommunalt beslut om mindre avvikelse från detaljplanens bestämmelser kan komma att krävas för att arbetsplanen ska kunna fastställas. Miljö Föreslagna åtgärder bedöms inte medföra någon negativ påverkan på landskapsbilden. De små förändringar som uppstår genom den nya vägdragningen exponeras inte mot omgivande landskap eftersom angränsande område till stor del är skogsbevuxet. Den nya vägdragningen går strax söder om den våtmark som i naturinventeringen bedömts vara skyddsvärd. Någon risk för att våtmarksområdet påverkas negativt bedöms inte uppstå, t ex genom dränering eller att andra naturvärden skadas av vägombyggnaden. Del av ett blandskogsparti samt del av ett ungt lövskogsområde kommer att försvinna, se figur 9 och 10 på sid 16. Dessa skogsområden har inga särskilt utpekade naturvärden. Lokalvägsanslutningen till väg 1037, som föreslås söder om befintlig korsning kommer att beröra strandskyddsområde för bäcken Lindräckan, se figur 8 på sid 15. Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan därmed komma att krävas. Den aktuella platsen ligger mellan väg 1037 och befintlig lokalväg med bebyggelse och bedöms ha liten betydelse som livsmiljö för djur och växter och för allmänhetens tillgänglighet. Intrånget i strandskyddat område är begränsat och bedöms inte motverka strandskyddets syfte. Den nya lokalvägsanslutningen kommer inte att medföra några direkta ingrepp i bäcken eller dess närområde. Dagvatten från den nya vägen föreslås att till största delen ledas i gräsklädda vägdiken till befintligt dikessystem utmed den östra sidan av väg Därefter leds det via en befintlig trumma under väg 1037 vidare till bäcken Lindräckan. Den västra delen av den nya vägsträckan avvattnas till befintliga diken vid väg Föreslagna åtgärder medför försumbara förändringar av områdets dagvattenflöden. Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå på värdefulla recipienter nedströms området. Inga fasta fornlämningar berörs av föreslagen vägomläggning. Vägområdet ligger i anslutning till område som i detaljplanen avsatts som allmän plats fornlämningsområde för en husgrund som tros vara en smedja. Lämningen är 23

24 Figur 16. Husgrunden som tros vara lämningar efter en smedja. främst av kulturhistoriskt intresse och ligger m från föreslaget vägområde. Ingen negativ påverkan på kulturmiljön bedöms uppkomma. Enligt bullerberäkningar redovisade i detaljplanens MKB kommer inga bostadshus i berört område att påverkas av ljudnivåer som överstiger gällande riktvärde 55dB(A) ekvivalent ljudnivå vid de framtida trafikmängder som förväntas. Den nya vägdragningen innebär att boendemiljön förbättras för de bostäder som ligger i direkt anslutning till befintlig korsning. Detaljplanen möjliggör nya bostäder i direkt anslutning till den nya vägdragningen. Under förutsättning att bebyggelsen placeras på lämpligt sätt inom byggrätterna överskrids inte gällande riktvärden för trafikbuller vid bostäderna. Vägförslaget bedöms inte strida mot hushållningsbestämmelserna enligt 4:e kapitlet i miljöbalken. Vägombyggnaden ingår i en laga kraftvunnen detaljplan där en avvägning redan gjorts utifrån syftet med bestämmelserna och med hänsyn till att inga natur- eller kulturvärden påtagligt skadas. 3.5 Kostnader Totalkostnaden för den föreslagna åtgärden uppskattas till cirka 1, 3 miljoner i prisnivå augusti

25 4. Måluppfyllelse En vägutbyggnad med föreslagen utformning bedöms uppfylla projektmålet både vad gäller trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Påverkan på omgivande miljö bedöms som mycket liten. 5. Samråd Samråd kommer att hållas med bl a länsstyrelsen, kommunen, berörda föreningar och markägare. Inkomna synpunkter sammanställs därefter i en samrådsredogörelse. 6. Väghållningsmyndighetens ställningstagande Kompletteras i förstudiens beslutshandling. 7. Fortsatt arbete 7.1 Nästa steg i planeringsprocessen De synpunkter som lämnas in på samrådshandlingen ska inarbetas i förstudien till en förslagshandling. Förslagshandlingen ligger till grund för länsstyrelsens beslut om eventuell betydande miljöpåverkan. Efter länsstyrelsens beslut fattar Trafikverket beslut om vilka föreslagna åtgärder som ska genomföras, vilket redovisas i en beslutshandling. Under förutsättning att länsstyrelsen beslutar att den föreslagna åtgärden inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan kan det fortsatta planeringsarbetet inriktas på upprättande av arbetsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Eftersom projektet omfattar indragning av allmän väg kommer arbetsplanen att fastställas. 7.2 Frågor som kräver särskild uppmärksamhet Vägområdets överensstämmelse med detaljplanen behöver ägnas särskild uppmärksamhet i det fortsatta arbetet. 7.3 Prövning enligt annan lagstiftning Dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken kan komma att krävas för ny anslutning av lokalväg till väg Ett kommunalt beslut enligt plan- och bygglagen (PBL) angående avvikelse från detaljplanens bestämmelser kan komma att krävas för att arbetsplanen ska kunna fastställas. 25

26 8. Källförteckning Översiktsplan för Strömstads kommun, antagen ÖP 2010 Översiktsplan för Strömstads kommun, samrådshandling Detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl, laga kraft Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplaner för Kungbäck, , HydroGIS AB Tillägg till Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplaner för Kungbäck, , HydroGIS AB Arkeologisk utredning, Kungbäck 1:59, Hogdals Socken, rapport 2005:52, Bohusläns museum Väg- och trafikutredning tillhörande detaljplaner för Kungbäck, Lincona AB , rev Trafikflödesmätningar, Vägverket konsult, Geoteknisk utredning, Skanska Teknik, Kompletterande geotekniska utredningar, Skanska Teknik, och Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland , juni 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, informationskartan, Vatteninformationssystem Sverige, VISS, STRADA, utdrag ur Transportstyrelsens olycksdatabas augusti 2012 Västtrafik, linjenätskarta m m, Fornsök, Riksantikvarieämbetet, 26

27 27

28 Trafikverket, Box 1170, Vänersborg. Besöksadress: Vassbottengatan 14 Telefon : , Texttelefon:

FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan

FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan Stenungsunds kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSHANDLING 2013-02-19 Objekt nr: 130986 Beställare: Projektledare: Trafikverket Mark Rodger

Läs mer

Väg 32, delen Traneryd - Sommen

Väg 32, delen Traneryd - Sommen Förstudie Väg 32, delen Traneryd - Sommen Tranås kommun, Jönköpings län Förslagshandling 2010-11-15 Objekt: 87 633 373 Titel: Väg 32, delen Traneryd-Sommen, Förstudie - förslagshandling Utgivningsdatum:

Läs mer

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2013-08-20 Yta för bild eller mönster E20, Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Beslutshandling, Februari 2013 Objektnr: 10 81 50 Beställare: Trafikverket Hamntorget 652 26 Karlstad Tel 0771-921 921 Projektledare:

Läs mer

Beskrivning Arbetsplan

Beskrivning Arbetsplan Beskrivning Arbetsplan Väg 1029 Rot - Z-länsgräns Delen Jöllen-Dyverdalen Älvdalens kommun, Dalarnas län 2010-04-30 Objekt: 83358410 Uppdragsnr: 10124118 1 (25) L:\5580\2009\10124118\3_Dokument\37_Beskrivningar\Beskrivning

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Vägplan Väg E4, delen Sikeå - Gumboda. Robertsfors kommun, Västerbottens län. Granskningshandling: 2015-08-17. Objektnummer: 880904

PLANBESKRIVNING. Vägplan Väg E4, delen Sikeå - Gumboda. Robertsfors kommun, Västerbottens län. Granskningshandling: 2015-08-17. Objektnummer: 880904 PLANBESKRIVNING Vägplan Väg E4, delen Sikeå - Gumboda Robertsfors kommun, Västerbottens län Granskningshandling: 2015-08-17 Objektnummer: 880904 Dokumenttitel: PLANBESKRIVNING Vägplan Väg E4, delen Sikeå

Läs mer

Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum

Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum VÄG 136 BORGHOLM OTTENBY, DELEN KORSNING EKERUM SAMRÅDSHANDLING 2015 04 27 GRANSKNINGSHANDLING Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Plan- och miljöbeskrivning,

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun. Förslagshandling 2010-02-02. Objektnummer 83358400

FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun. Förslagshandling 2010-02-02. Objektnummer 83358400 FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun Förslagshandling 2010-02-02 Objektnummer 83358400 Hur kan jag/vi delta i projektet? Om du har frågor som rör de planerade åtgärderna på väg 315

Läs mer

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand Väg 168 Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand KUNGÄLVS KOMMUN Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning Godkännandehandling 2009-08-26 Beställare Kungälvs kommun Projektledare: Johan Pihlgren Mark och

Läs mer

Väg 964, breddning av väg vid Björnlidmon

Väg 964, breddning av väg vid Björnlidmon GRANSKNINGSHANDLING Väg 964, breddning av väg vid Björnlidmon Dals-Eds kommun, Västra Götalands Län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-07-01 Projektnummer: 13 88 08 Dokumenttitel: Samråds-/Gransknings-/Fastställelsehandling

Läs mer

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län FÖRSTUDIE Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län Beslutshandling 2013-01-31 Objekt: 106917 Titel: Beslutshandling Förstudie väg 205, gång- och cykelväg,

Läs mer

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Miljöbeskrivning för vägplan Granskningshandling Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Objektnummer: 885838 2014-04-14 Dokumenttitel: Miljöbeskrivning, vägplan, Granskningshandling,

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 34, Kisa-Linköping, delen Rimforsa - Brokind Samrådshandling Objektnr 533371 Upprättad 2007-04-16

FÖRSTUDIE Väg 34, Kisa-Linköping, delen Rimforsa - Brokind Samrådshandling Objektnr 533371 Upprättad 2007-04-16 FÖRSTUDIE Väg 34, Kisa-Linköping, delen Rimforsa - Brokind Samrådshandling Objektnr 533371 Upprättad 2007-04-16 P:\2231\2201310 Väg 34\10ARBETSMTRL_DOC\2C320001.doc Objektdata Vägnr: 34 Vägnamn: Kisa-Linköping

Läs mer

Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie

Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie ARBETSPLAN Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie Ombyggnad av trafikplats Flädie Lomma kommun, Skåne län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR DALSLANDSKUSTEN. Vänersborgs kommun

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR DALSLANDSKUSTEN. Vänersborgs kommun Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2011 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR DALSLANDSKUSTEN Vänersborgs kommun FÖP Dalslandskusten Organisation Planprocess Planprocessen är uppdelad i ett samrådsskede, ett

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Gång- och cykelväg Eskilstuna- Sundbyholm

Gång- och cykelväg Eskilstuna- Sundbyholm SMRÅDSHNDLING Gång- och cykelväg Eskilstuna- Sundbyholm Eskilstuna kommun, Södermanlands län Vägplan- och miljöbeskrivning, 2015-02-02 Projektnummer: 133586 TMLL 0092 Mall planbeskrivning v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden:

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: Innehållsförteckning Kallelse Ärende 1.1 Uppföljning LOV Ärende 1.2 Rapport över ej verkställda beslut Ärende 2.1 Tolkning av bygglovsbefriande åtgärder Ärende 2.2 Boendeparkering i Fiskebäckskil Ärende

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING tillhörande detaljplan för SNÖSTORP 19:54 M FL Ljungbyvägen 111-113, HALMSTAD Enkelt planförfarande Byggnadsnämnden 2010-04-21 Plan E 245 K Byggnadskontoret

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING Snipåsvägen Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning 2014-08-11 Projektnummer: 106595 Yta för bild TMALL 0092 Mall planbeskrivning 1.0 Dokumenttitel:

Läs mer

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling maj 2014 UPPLYSNING Miljökonsekvensbeskrivningen är huvudsakligen

Läs mer

För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken.

För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken. 7. Samlad bedömning För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken. Den sammanfattande bedömningen avseende miljöaspekterna

Läs mer