Handlingsplan för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FÖR TILLSYN ÖVER GRÄNSÖVERSKRIDANDE Handlingsplan för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter Foto: Polizei Hamburg B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L AV ÄG E N 195 Ö ST E R SU N D F O R SK AR E N S V ÄG 5, HUS U B K IR U N A K ASE R N G AT AN 14 P O ST: ST O C K HO LM TEL: F AX: E-POST: R E G IST R AT O U RV AR D SV E R K E T.SE IN T E R N E T: WWW. N AT U R V AR D SV E R K E T.SE

2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 4 1. INTRODUKTION Uppdraget Varför behövs en handlingsplan? Tidigare genomförda regeringsuppdrag Lagstiftning Läsanvisning 8 2. ORGANISATION 9 3. MÅL GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER Utredning av roller och ansvar Genomförda utbildningar Översyn av straffbestämmelserna Uppströmskampanjen Utredning arbetsmiljöfrågor PÅGÅENDE ÅTGÄRDER Åtgärder vid Naturvårdsverket Åtgärder vid länsstyrelserna Länsstyrelsen i Skåne Länsstyrelsen i Västra Götaland Länsstyrelsen i Stockholm Länsstyrelsen i Gävleborg Länsstyrelsen i Norrbotten Åtgärder vid Rikspolisstyrelsen Åtgärder vid Tullverket Åtgärder vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljö-mål Fortsatt utredning roller och ansvar Utredning uppställningsplatser och kostnader Deltagande i internationella arbeten Enforcement Actions III National Contact Points Best practice meeting Waste Sites II Prosecutor Project 25 2

3 5.8.5 IMPEL-TFS Conference Nordiskt samarbetsprojekt (Nordic TFS-group) Förslag på koncentration av tillsynsansvar KOMMANDE ÅTGÄRDER Förslag på åtgärder UPPDATERING OCH UPPFÖLJNING AV PLANEN MÖJLIGHETER OCH RISKER KONSEKVENSER Utreda roller och ansvar Genomföra utbildningar Förstärka regional samverkan Medverka i internationella arbeten och utbyten Genomföra riskanalyser Se över miljösanktionsavgifterna Utveckla vägledningsmaterial gällande dokumentkontroll Utreda kostnader vid omhändertagande av avfall Sammanfattning av konsekvenser REFERENSER 34 3

4 Sammanfattning Denna handlingsplan har tagits fram av Naturvårdsverket, Tullverket, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten samt länsstyrelserna i Norrbotten, Gävleborg, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Planen har tagits fram med anledning av ett regeringsuppdrag. Avsikten är att även efter det att planen redovisats för regeringen fortsätta använda planen i vårt gemensamma arbete med tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. Samverkan mellan berörda myndigheter är väldigt viktigt för en effektiv tillsyn. Planen beskriver översiktligt hur vi organiserat vår samverkan. Organisation kan liknas vid en projektorganisation med en styrgrupp och en nationell arbetsgrupp. Fem regionala arbetsgrupper verkar för samverkan på regional nivå. En referensgrupp ska ges möjlighet att lämna synpunkter på den nationella arbetsgruppens arbete. Ett gemensamt mål för tillsynen över gränsöverskridande avfallstransporter har tagits fram. Målet är att det inte ska förekomma några illegala transporter av avfall till och från Sverige. Till det övergripande målet har vi även kopplat några delmål. Utifrån de mål som tagits fram har ett antal åtgärdsförslag presenterats. Förslagen är inte bindande för berörda myndigheter utan ett förslag på prioritering och målsättning för det gemensamma arbetet. Vi har framförallt prioriterat åtgärder för att bygga upp kunskap på området, bland annat genom en nationell tillsynskampanj som startats upp under våren Roller och ansvar för berörda myndigheter har börjat utredas och arbete med det fortgår. Att stärka samverkan i dessa frågor på regional nivå i de fem medverkande länen är också en viktig åtgärd som prioriterats. Uppdatering och uppföljning av planen sker årligen. Den nationella arbetsgruppen ansvarar för att uppdatera planen vilket sedan förankras i styrgruppen. Det finns alltid en risk för att saker inte går som man tänkt. Exempelvis indragningar av resurser kan innebära att de åtgärder som föreslagits i planen inte kan genomföras eller att tidsplanen behöver omarbetas. Vi ser dock stora möjligheter i att planen bidrar till att vi samverkar och drar åt samma håll på ett effektivare och mer strukturerat sätt. Konsekvenserna av de åtgärder som föreslås i handlingsplanen kan indelas i nyttor och kostnader. Kostnaderna (som främst handlar om tid och eventuella resekostnader i samband med möten) anses vara begränsade och bör kunna inrymmas i myndigheternas nuvarande budgetar och i den tid som avsätts för arbete i den nationella samverkan som bedrivs på området. De föreslagna åtgärderna i planen förväntas också i förlängningen medföra tids-, effektivitets-, samt kvalitetsvinster i tillsynsarbetet. 4

5 1. Introduktion Denna handlingsplan har tagits fram av den nationella arbetsgruppen för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter (GRÖT). I gruppen deltar Naturvårdsverket, Tullverket, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten samt länsstyrelserna i Norrbotten, Gävleborg, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Handlingsplanen har tagits fram med anledning av ett uppdrag från regeringen. I planen har vi tagit fram ett antal mål för tillsynen och det arbete som behöver utföras i samverkan mellan berörda myndigheter. Utifrån målen har vi tagit fram ett antal åtgärdsförslag som vi anser är särskilt viktiga att arbeta med under kommande treårsperiod. Målen och åtgärderna har framförallt tagits fram utifrån de brister som identifierats i tillsynen. Dessa består främst av brister i kunskap samt att samverkan mellan myndigheter är sårbar och i en tidig utvecklingsfas. Handlingsplanen är inget bindande dokument, men de åtgärder som beskrivs i planen är de åtgärder som vi rekommenderar och har för avsikt att genomföra utifrån de mål som vi gemensamt tagit fram. Vi vill poängtera att arbetet med planen är en pågående process och att avsikten är att kontinuerligt jobba med den. Genom att synliggöra de åtgärder vi behöver genomföra tror vi att planen i sig blir en drivkraft att föra arbetet framåt. 1.1 Uppdraget Så här lyder uppdraget som Naturvårdsverket under 2012 fick från regeringen: Naturvårdsverket får i uppdrag att, i samråd med Tullverket, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten samt länsstyrelsen i Norrbottens, Skåne, Stockholms, Västra Götalands och Gävleborgs län samt efter samråd med andra berörda myndigheter, ta fram en nationell handlingsplan för arbetet med tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. Handlingsplanen bör ta sin utgångspunkt i rapporten Gränsöverskridande avfallstransporter brister i tillsyn och förslag på åtgärder. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 november Handlingsplanen uppdateras årligen och detta är en reviderad version. 5

6 1.2 Varför behövs en handlingsplan? Det är viktigt att avfall omhändertas på ett ur miljösynpunkt riktigt sätt. Olagliga transporter av avfall in och ut ur Sverige kan leda till allvarliga konsekvenser för miljön och människors hälsa. Olaglig export av avfall som exempelvis elektronikavfall, förbjudna köldmedier, blybatterier och skrotbilar till utvecklingsländer orsakar stor skada i mottagarländerna. Ett exempel är den export av elektronikavfall som sker till Västafrika där avfallet förbränns för att utvinna metaller. Förbränningen leder till utsläpp av miljögifter och tungmetaller vilket förorenar den omgivande miljön, bland annat luft och grundvatten, kraftigt. Miljöfarliga ämnen sprids till havsmiljöer där de sprids vidare globalt. Utöver risken för negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön är återvinningen ineffektiv i många länder dit avfall exporteras olagligt. Bara ett fåtal metaller återvinns och det till en låg återvinningsgrad. Detta leder till att mer jungfruliga material behöver brytas från jordskorpan vilket i sig har en stor miljöpåverkan (lokala utsläpp, ökad energianvändning med mera). Pengar är en viktig drivkraft för olagliga avfallstransporter. Avfall transporteras olagligt för att reducera kostnader. Avfallet kan i vissa fall återanvändas och det finns även ett värde i avfallet vilket innebär att det finns pengar att tjäna. Sannolikt finns en koppling till den organiserade brottsligheten. Även okunskap är en anledning till överträdelser på området. Aktörer på området kan vara allt från privatpersoner till större företag. Tillsyn är en viktig åtgärd för att hindra olagliga gränsöverskridande avfallstransporter. I dagsläget har vi en ganska begränsad erfarenhet av tillsyn över GRÖT då det endast under de senaste åren genomförts en mer kontinuerlig tillsyn. Utifrån de erfarenheter som dragits vid tillsynen har vi dock insett att det finns ett stort behov att bedriva tillsyn. För att tillsynen och bekämpningen av brotten på området ska bli effektiv och ändamålsenlig är det avgörande att berörda myndigheter såsom länsstyrelser, kommuner, Tullverket, polismyndigheterna och Åklagarmyndigheten samverkar. Vi behöver hjälpas åt och lära av varandra för att arbetet ska bli framgångsrikt. Det är därför viktigt att vi strukturerar upp och gemensamt planerar hur vi ska arbeta med tillsynen, vilken inriktning den ska ha samt vem som gör vad. Vår tanke med planen är att den ska användas för att strukturera, planera och prioritera de åtgärder vi behöver genomföra för att tillsynen ska fungera så bra och effektivt som möjligt. Handlingsplanen ska därför hållas aktuell och uppdateras minst en gång årligen, se vidare i kapitel 8. 6

7 1.3 Tidigare genomförda regeringsuppdrag Under 2009 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att redovisa hur tillsynen över import och export av farligt avfall bedrivs, identifiera brister i tillsynen och bedöma hur dessa brister åtgärdas. Inom ramen för uppdraget genomförde Naturvårdsverket en utvärdering av tillsynen. I redovisningen till regeringen föreslog Naturvårdsverket ett antal åtgärder för att åtgärda bristerna. Som ett följduppdrag från uppdraget 2009 fick Naturvårdsverket 2010 i uppdrag att i samråd med Tullverket, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och länsstyrelserna bilda en samverkansgrupp som ska arbeta med frågor som rör samverkan och tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. En formalisering av samverkansgruppen har skett och presenteras översiktligt i kapitel 2. Länsstyrelsen i Västra Götaland fick 2011 i uppdrag att föreslå en koncentration av länsstyrelsernas ansvar för tillsynen över gränsöverskridande avfallstransporter. I den utredning som genomfördes föreslås att tillsynsansvaret över EG-förordning 1013/2006 i hamnar och vid gränsövergångar och över den av Tullverket initierade tillsynen utanför hamnområdet ska ligga på länsstyrelserna i Norrbotten, Gävleborg, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Beslut från regeringen har inte kommit ännu med anledning av förslaget men väntas under Lagstiftning Avfallstransporter regleras främst genom EG-förordning 1013/2006 om transport av avfall (avfallstransportförordningen). Avfallstransportförordningen bygger på en internationell konvention, Baselkonventionen, som syftar till att minska miljöpåverkan från avfallstransporter över gränser. I avfallstransportförordningen beskrivs vilka regler som gäller för införsel- och utförsel (transport av avfall mellan länder inom EU) och import och export av avfall (transport av avfall mellan ett EU-land och ett land utanför gemenskapen). Avfallstransportförordningen gäller som svensk lagstiftning, men kompletteras av den svenska avfallsförordningen (2011:927). Miljötillsynsförordningen (2011:13) reglerar vilken myndighet som har tillsynsansvaret. I den anges att Länsstyrelsen ansvarar för den operativa tillsynen över avfallstransportförordningen. Naturvårdsverket är den myndighet som i enlighet med bestämmelserna i avfallstransportförordningen ska administrera anmälningar/information om avfallstransporter till och från Sverige och återtagande av olagliga avfallstransporter. Miljötillsynsförordningen reglerar också vilken myndighet som ansvarar för tillsynsvägledning. Naturvårdsverket är ansvarig för tillsynsvägledningen centralt och Länsstyrelserna ansvarar för tillsynsvägledning gentemot kommunerna inom länet, exempelvis i tillsynen av avfallsfrågor över hela avfallskedjan (uppströmstillsynen). Enligt miljötillsynsförordningen ska länsstyrelsen verka för samarbete mellan po- 7

8 lismyndigheter, åklagarmyndigheter och andra myndigheter för att förebygga och effektivt hantera brott mot miljöbalken. Straffbestämmelser gällande gränsöverskridande avfallstransporter finns i 29 kap 4 a miljöbalken (1998:808). Det finns även straffbestämmelser i smugglingslagen (2000:1225). I förordningen om miljösanktionsavgifter finns ett antal avgifter kopplade till överträdelser av avfallstransportförordningen. Artikel 50 i avfallstransportförordningen är central. Den anger att medlemsstaterna ska säkerställa att förordningen efterlevs. Det ska ske genom att medlemsstaterna fastställer sanktioner för överträdelser och genomför inspektioner. Vi ska också samarbeta med andra stater för att förebygga och upptäcka olagliga transporter. 1.5 Läsanvisning I kapitel 1 introduceras handlingsplanen, varför vi behöver den samt vilka uppdrag som genomförts tidigare på området. I kapitel 2 beskriver vi organisationen för den formella samverkan berörda myndigheter bedriver på området. De mål som berörda myndigheter tagit fram för att stärka tillsynen över GRÖT anges i kapitel 3. I kapitel 4 redogör vi för viktiga åtgärder som redan genomförts och som är särskilt värda att lyfta fram. Det pågår en hel del arbete och dessa åtgärder beskrivs i kapitel 5. Det handlar både om åtgärder som genomförs separat ute på berörda myndigheter med även åtgärder som sker i samverkan. I kapitel 6 tar vi upp de åtgärder som vi ser ett stort behov av att genomföra de kommande åren. Åtgärderna får ses som förslag då den översikt som presenteras inte är bindande för berörda myndigheter. Arbetet med planen är en pågående process vilket innebär att det är viktigt att vi uppdaterar och följer upp planen. Hur detta genomförs beskrivs i kapitel 7. I kapitel 8 beskriver vilka möjligheter och risker vi ser i arbetet med handlingsplanen. Vad gör vi om saker inte går som vi tänkt? Konsekvenserna av de åtgärder som föreslås i handlingsplanen beskrivs i kapitel 9. 8

9 2. Organisation En formaliserad samverkan har bildats med anledning av ett regeringsuppdrag. Efter en diskussion och överenskommelse med berörda myndigheter har vi landat i att arbeta enligt nedanstående organisation. Organisationen kan närmast liknas en projektorganisation med en styrgrupp och en nationell arbetsgrupp. Ett antal regionala arbetsgrupper har bildats eller håller på att bildas av de fem länsstyrelserna i Norrbotten, Gävleborg, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Styrgrupp Sekretariat Nationell arbetsgrupp Regionala arbetsgrupper Styrgrupp Styrgruppen kan betraktas som styrelsen för vår samverkan. I styrgruppen deltar framförallt chefer som har mandat att besluta om att anta rekommendationer från den nationella arbetsgruppen. Deltagare: 3 st Länsstyrelser miljövårdsdirektör eller motsvarande Naturvårdsverket sektions- eller enhetschef Tullverket - processchef Åklagarmyndigheten chef Rikspolisstyrelsen handläggare. Arbetsuppgifter: utvärdering och uppföljning antar rekommendationer från nationella arbetsgruppen om nödvändigt förankra och rapportera uppåt. 9

10 Mötesintervall: 1 gång per år. Oftare vid behov. Sammankallande: Naturvårdsverket. Nationell arbetsgrupp Den nationella arbetsgruppen består av personer som har kunskap och kompetens om gränsöverskridande avfallstransporter på sin myndighet. Deltagare: 5 Länsstyrelser handläggare Naturvårdsverket handläggare Tullverket nationella specialister Åklagarmyndigheten åklagare Rikspolisstyrelsen handläggare Rikskriminalpolisen handläggare Kustbevakningen. Arbetsuppgifter: omvärldsbevakning utbildningsfrågor metodutveckling av tillsynen initiera och driva nationella projekt sammanställa lägesbild för landet utarbeta strategier/tillsynsplanering ta fram och uppdatera den nationella handlingsplanen ge rekommendationer/beslutsunderlag för styrgrupp kommunikation till de regionala arbetsgrupperna. Mötesintervall: 2-4 gånger per år. Sammankallande: Roterar mellan deltagande myndigheter. Sekretariat Sekretariatet ansvarar för kommunikation mellan styrgupp och den nationella arbetsgruppen. I övrigt har sekretariatet en samordnande roll och ansvarar även för eventuell kommunikation med miljödepartementet. Ett webbaserat samverkansforum (se kapitel 5.1.2) används för hantering och utbyte av gemensamma dokument, exempelvis mer detaljerad planering, utbildningsprogram med mera. 10

11 Deltagare: Naturvårdsverket handläggare. Arbetsuppgifter: ansvarar för kommunikation mellan styrgrupp och den nationella arbetsgruppen kontaktpunkt för EU-frågor koordinerar IMPEL-TFS-projekt övrigt ansvar som behörig myndighet enligt avfallstransportförordningen kontakt med miljödepartementet. Regionala arbetsgrupperna (5 st) Regionala arbetsgrupper finns redan eller håller på att byggas upp i Norrbottens Gävleborgs, Stockholms, Västra Götalands och Skånes län. De regionala grupperna ska verka för regional samverkan mellan berörda myndigheter. De regionala arbetsgrupperna täcker i dagsläget inte in hela Sverige utan enbart de län som anges ovan. Vid en eventuell koncentration av tillsynsansvaret, se kapitel 5.9, är tanken att de regionala arbetsgrupperna utvidgas för att även täcka övriga län. Deltagare: Länsstyrelsen Polismyndigheten Tullverket Kustbevakning Kommuner Åklagarmyndigheten. Arbetsuppgifter: bedriva operativ tillsyn verka för gemensamma tillsynsinsatser verka för informationsutbyte på regional nivå föra upp information till den nationella arbetsgruppen (alternativt sekretariatet i vissa ärenden) genomföra kunskapsbyggande åtgärder delta i det regionala miljöbrottssamarbetet (enligt miljötillsynsförordningen). Sammankallande: Länsstyrelsen 11

12 Referensgruppen Till den formella samverkan för GRÖT-tillsyn finns även kopplad en referensgrupp bestående av ett antal länsstyrelser. För närvarande ingår Länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro och Östergötland. Referensgruppen ska bidra med kännedom om avfallsflöden samt operativ tillsyn. Referensgruppen ska ges möjlighet att lämna synpunkter på den nationella arbetsgruppens arbete. Samverkansmöte med nationella arbetsgruppen 12

13 3. Mål Vi har gemensamt tagit fram mål för arbetet med att stärka tillsynen över gränsöverskridande avfallstransporter. Vi har tagit fram ett övergripande mål till vilket vi har kopplat ett antal delmål. Målen har tagits fram utifrån de brister i tillsynen som identifierades i Naturvårdsverkets utredning Gränsöverskridande avfallstransporter brister i tillsyn och förslag på åtgärder. Utredningen pekade på brister i kunskap hos berörda myndigheter om hur tillsynen ska bedrivas, vem som bedriver den samt varför. Samverkan mellan myndigheter var också väldigt sårbar då tillsynen var väldigt beroende av ett fåtal personer. Praktiska erfarenheter och övriga identifierade behov från samverkande myndigheter har också använts som utgångspunkt för att ta fram målen. Vi har valt att inte tidsätta målen i detta läge. Övergripande mål: Det ska inte förekomma några illegala transporter av avfall till och från Sverige. Till det övergripande målet har vi kopplat ett antal delmål. Delmål 1: Berörda myndigheters roller och ansvar ska vara tydliga. Delmål 2: Kunskapen hos berörda myndigheter ska öka. Delmål 3: Stärka nationell, regional och internationell samverkan och informationsutbyte. Delmål 4: Genomföra operativa tillsynsinsatser kontinuerligt Delmål 5: Öka förståelsen hos berörda myndigheter för avfallsflöden 13

14 4. Genomförda åtgärder I detta kapitel presenterar vi de åtgärder som redan genomförts för att stärka tillsynen. 4.1 Utredning av roller och ansvar Under 2011 genomfördes ett arbete inom den nationella arbetsgruppen med att utreda roller och ansvar vid export av avfall ut ur EU och OECD. Syftet med arbetet var att klargöra vilka roller och ansvar berörda myndigheter har vid tillsyn över export av avfall d.v.s. när avfall exporteras olagligt från Sverige till land utanför EU. Övriga scenarier t.ex. olagliga transporter från Sverige till annat land inom EU eller olaglig införsel till Sverige har inte utretts ännu. Beroende på vilket scenario som är aktuellt ser ansvarsfördelningen annorlunda ut. 4.2 Genomförda utbildningar Särskilda utbildningsinsatser har riktats framförallt till Polismyndigheterna och Tullverket. I november 2012 höll Rikspolisstyrelsen en 2-dagars konferens om gränsöverskridande avfallstransporter för polismyndigheterna på Sånga-Säby konferenscenter. Målgruppen för konferensen var miljöbrottsredare, trafikpoliser samt KUTpersonal. Under 2013 har en utbildning om avfallstransporter genomförts på Polishögskolan. Utbildningen har som målsättning att bli ett permanent inslag i den ordinarie farligt gods utbildingen. Tullverket har under 2013 genomfört en intern utbildning för berörd personal Under 2013 har Naturvårdsverket haft en utbildning om export av skrotbilar och reservdelar. Det gick även att ta del av utbildningen på distans eftersom den webbsändes Ett flertal regionala utbildningsinsatser har också genomförts under 2013 och 2014 i regi av framförallt länsstyrelser och polismyndigheterna. Exempelvis har polismyndigheterna i Örebro och Östergötland genomfört utbildningar i ämnet riktat till poliser och personal på tillsynsmyndigheterna. 4.3 Översyn av straffbestämmelserna Åklagarmyndigheten har under 2013 genomfört en översyn av straffbestämmelserna i 29 kapitlet miljöbalken. Översynen påvisar en del brister och åklagarmyndigheten har lämnat förslag på hur bristerna kan åtgärdas. Översynen lämnades in till regeringen under hösten

15 4.4 Uppströmskampanjen Under 2012 genomfördes en tillsynskampanj med inriktning på verksamheter och anläggningar uppströms hamnar och gränsövergångar. Fokus låg på att försöka förhindra olagliga avfallstransporter i ett så tidigt skede som möjligt. Kampanjen avslutades i december 2012 och en kampanjrapport presenterades under våren Utredning arbetsmiljöfrågor Länsstyrelsen i Skåne har genomfört en bedömning av olika risker vid tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter, exempelvis personskydd och hot och våld. Bedömningen har kommunicerats med övriga myndigheter. 15

16 5. Pågående åtgärder 5.1 Åtgärder vid Naturvårdsverket På Naturvårdsverket arbetar fyra personer med gränsöverskridande avfallstransporter. Naturvårdsverket handlägger och godkänner anmälningar för avfallstransporter till och från Sverige och ser till att olagliga avfallstransporter från Sverige som stoppas utomlands tas tillbaka till Sverige och omhändertas. Naturvårdsverket arbetar även med tillsynsvägledning. Under 2014 genomfördes ingen egeninitierad tillsynsvägledning i större omfattning. Genomförd vägledning bestod främst i att hjälpa andra myndigheter vid tolkning av lagstiftning och andra tillsynsrelaterade frågor. Naturvårdsverket samordnar även den nationella samverkan för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter och ansvarar för att uppdatera denna handlingsplan. Vi deltar även i de projekt som startats upp inom ramen för handlingsplanen, exempelvis utredningen om roller och ansvar. För att stödja samarbetet mellan myndigheter har Naturvårdsverket startat ett samverkansforum för gränsöverskridande avfallstransporter. Forumet är webbaserat och öppet endast för myndigheter. I forumet ges möjlighet att utbyta erfarenheter och information, diskutera olika frågor, ge synpunkter på framtagna vägledningar, hämta och läsa samlade dokument med mera. Vi deltar i det projektet National Contact Points best practice meeting inom IMPEL-TFS samt ett nordiskt samarbetsprojekt för att utbyta erfarenheter med andra länder i Europa. 5.2 Åtgärder vid länsstyrelserna Länsstyrelsen i Skåne Länsstyrelsen Skåne har sedan den 1 februari 2011 en heltidstjänst avsatt för tillsyn över och samordning av gränsöverskridande avfallstransporter. Tillsynen bedrivs i samarbete med Tullverket, Polismyndigheten Skåne, Kustbevakningen och i samarbete med länets kommunala miljöförvaltningar både i form av löpande tillsyn (tillsyn främst initierat av Tullverket) och i olika projektformer (t.ex. Operation Gunvor). Tillsyn har även bedrivits inom ramen för olika internationella projekt såsom IMPEL TFS-projekt och WCO-projekt. 16

17 Under 2014 har delar av avsatt tjänst använts för deltagande i nationellt och internationellt arbete. Insatser som bland annat gällt deltagande vid olika internationella workshops (t.ex. ASEM Control of transboundary shipments of waste) och som föredragshållare vid olika utbildningsinsatser. Vidare har Länsstyrelsen deltagit i 5-läns Gröt-gruppen under 2 dagar i oktober månad där vi bland annat gjorde ett studiebesök i Gävle containerhamn. Länsstyrelsen Skåne har även bidragit med underlag till den förstudie som Riksrevisionen (RiR) utfört avseende avfallstransporter samt har utsedd kontaktperson för RiR djupstudie avseende detsamma. Länsstyrelsen har även besvarat remisser från miljödepartementet gällande frågor som rör avfallstransportförordningen EG (nr) 1013/2006 eller angränsande lagstiftning. Regionalt har ett samverkansmöte hållits i den formella regionala samverkansgruppen där Polismyndigheten Skåne, Rikseneheten för miljö- och arbetsmiljömål, Tullverket, Kustbevakningen, Helsingborgs stad och Kommunförbundet Skåne ingår. Under 2014 har dessutom olika regionala mediainsatser utförts för att höja medvetenheten kring GRÖT. Vad gäller arbetsuppgifter under 2015 ser Länsstyrelsen följande som viktiga att utföra eller delta i: Fortsatt deltagande i eventuella olika internationella tillsynsprojekt, dvs såsom IMPEL TFS eller WCO projekt. Fortsatt deltagande i nationellt arbete inom ramen för t.ex. handlingsplanen för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. (bl.a. Roller och ansvar) Fortsatt samverkan nationellt och regionalt. Genomföra riskanalyser med samverkande myndigheter och spåra eventuella nya flödesvägar. Fortsatt löpande tillsyn och tillsynsvägledning (ev. pilotprojekt). Genomförande av fler myndighetsgemensamma tillsynsinsatser. Genomförande av ett utbytesprojekt med annat Europeiskt land (ev. Danmark). Fortsätta informera om GRÖT i olika sammanhang, i media samt på webben. Se över informationsmaterial så att de finns tillgängligt på fler språk. Fortsatt deltagande i RiR djupstudie Länsstyrelsen i Västra Götaland Länsstyrelsen i Västra Götalands län avsatte under 2014 en heltidstjänst för tillsynen över gränsöverskidande avfallstransporter. För 2015 planeras tjänsten fördelas på två personer för resursutjämning och ökad tillgänglighet för tillsyn. Tillsynen har bedrivits i samverkan med Tullverket genom kontroll av gods där exportanmälan lämnats in till Tullverket. Tillsyn har även skett på företag som exporterar avfall (dokumentationskontroll). 17

18 Under 2014 har Länsstyrelsen medverkat i den nationella samverkansgruppen där Länsstyrelsen ingått i en arbetsgrupp vad gäller Roller och ansvar vid gränsöverskridande avfallstransporter. Länsstyrelsen har också deltagit i två möten under året i en regional GRÖT-samverkansgrupp, där Tullverket, Åklagarmyndigheteten, Polismyndigheten, Kustbevakningen, Skatteverket, Göteborgs kommun och Länsstyrelsen ingår. Syftet med gruppen är att i samverkan uppnå en effektiv brottsbekämpning i fråga om illegala gränsöverskridande avfallstransporter. Länsstyrelsen har deltagit i möte med 5-läns GRÖT-gruppen under 2 dagar i oktober 2014 i Gävle. Vid mötet diskuterade strategi och problem vid tillsyn och det genomfördes ett studiebesök vid Gävle containerterminal. En ny träff i 5- länsgruppen kommer att hållas i mars (Lync) och en i oktober 2015 i Göteborg. Under våren 2015 planerar Länsstyrelsen samordnade tillsynoperationer med Polis, Tullverket m fl. Vidare har Länsstyrelsen en kontinuerliga dialog med Tullverket för att effektiveras tillsynen genom att begära in och kontrollera handlingar innan tillsynsbesöken. Vad gäller arbetsuppgifter under 2015 ser Länsstyrelsen följande som viktigt att utföra eller delta i: Fortsatt medverkan i kommande Impel- och Tullprojekt och utöva tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. Fortsatt arbete med den nationella handlingsplanen för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. Fortsatt samverkan nationellt och regionalt. Fortsatt löpande GRÖT-tillsyn och tillsynsvägledning. Fortsätta informera om GRÖT i olika sammanhang Länsstyrelsen i Stockholm Länsstyrelsen i Stockholm har en halvtidstjänst avsatt för 2014 för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter enligt verksamhetsplan. Tillsynen bedrivs tillsammans med Tullverket och polisen och där ärenden initierats främst från dessa myndigheter. Länsstyrelsen har medverkat i kampanjer som Enforcement Action III (Impel via Naturvårdsverket). Tillsyn har genomförts på vägar, på anläggningar och i hamnar. Länsstyrelsen har priorterat export och utförsel av avfall som initierats av Tullverket eller polis. Information har spridits genom avfallsseminarium för åkeriföretagen, inom Läns5 gruppen samt vid regional och nationell samverkan. Riskanalyser tillsammans med bl.a. polisen har inte genomförts. Samverkanskontroller med polisen, kustbevakningen, kommunen, arbetsmiljöverket, transportstyrelsen har prioriterats ner. 18

19 Vi har deltagit i en förstudie om tillsyn och kontroll av transporter av farligt avfall (GRÖT och nationella transporter) och svarat på frågor från Riksrevisionen. Deltagit i projekt under 2014 i den nationella arbetsgruppen vad gäller roller och ansvar för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. Länsstyrelsen i Stockholm ingår i Läns5 och har haft en handläggarträff under Syftet är bl.a. att lära av varandra, få bättre kunskap om avfall/begagnade varor, ta fram goda exempel, utveckla arbetet (samverkan) med GRÖT-frågorna. Regionalt har diskussioner förts med de myndigheter som berörs av GRÖT-tillsynen. Bland annat har två samverkansmöten hållits med polisen, åklagaren, Tullverket, kustbevakningen och Stockholms miljöförvaltning under Fokusämnen har varit skrotning av fordon och tullverkets arbete med att lägga spärrar på misstänkt avfallstransporter. Vad gäller arbetsuppgifter under 2015 ser Länsstyrelsen följande som viktiga att utföra eller delta i: Tillsyn med tullen, polisen, m.fl. i fält avseende främst export och utförsel av avfall. Informera och fortsätta samverka i kontaktnät i Nationell GRÖTsamverkan Sverige och regional GRÖT-samverkan Stockholms län Delta på handläggarträff. Delta i vägledning om roller och ansvar i den nationella gruppen Länsstyrelsen i Gävleborg Länsstyrelsen i Gävleborg har 75 % av en heltidstjänst utlagt på två handläggare för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. Den löpande tillsynen har hittills bedrivits i samarbete med Tullverket och då främst genom kontroll av gods där en exportanmälan lämnats in till Tullverket. Under 2014 har dock det enbart varit ett fåtal ärenden som initierats av Tullverket. Med hänsyn till detta har försök genomförts med tillsyn initierad av länsstyrelsen i samarbete med Gävle Container Terminal (GTC). Tillsynen har bedrivits i form av kontroll av s.k. fartygsmanifest som skickas in till GTC före lasten skeppas från hamnen. Om länsstyrelsen misstänkt att en container innehåller avfall har ytterligare dokumentation begärts in från exportören. Arbetssättet har fungerat bra, dock har det varit svårt att effektivt genomföra en okulär kontroll då länsstyrelsen saknar kompetens och utrustning att öppna en plomberad container utan att Kustbevakning, Tull eller Polis har möjlighet att handräcka. 19

20 Vad gäller arbetsuppgifter under 2015 ser Länsstyrelsen följande som viktiga att utföra eller delta i: Utbildning samt skapa rutiner gällande tillsyn av plomberade containrar. Delta vid möten och projekt genom IMPEL-TFS Fortsatt samverkan nationellt och regionalt. Fortsatt löpande tillsyn och tillsynsvägledning. Fortsätta informera om GRÖT både internt samt externt. Utveckla formerna för tillsynen genom att prova och utvärdera olika tillsynsformer Länsstyrelsen i Norrbotten Länsstyrelsen Norrbotten har under året genomfört väginspektioner tillsammans med Polisen vid fem olika tillfällen varav fyra stycken var inom Norrbottens län. 73 fordon har under 2014 kontrollerats varav 16 var gränsöverskridande avfallstransporter. Av dessa 16 bröt 13 stycken, eller 81,25 %, mot föreskrifterna för gränsöverskridande avfallstransporter. Tillsyn som initierats av Länsstyrelsen Norrbotten i hamn har skett vid tre tillfällen samt på järnväg vid ett tillfälle. Länsstyrelsen Norrbotten har deltagit i IMPEL konferenser och workshops vid tre tillfällen under året, samt deltagit i tillsynsutbildning för handläggare i Tyskland. Länsstyrelsen Norrbotten har genomfört en föreläsning under Polismyndighetens nationella konferens om illegala avfallstransporter och metallstölder. Mötena för den nationella GRÖT-samverkansgruppen har Länsstyrelsen Norrbotten aktivt deltagit i. Ett projektarbete med kartläggning av statusen för återvinnigcentralerna i Norrbottens län kopplat till illegala avfallstransporter har genomförts. Rapporten färdigställs under Q Ytterliggare ett projektarbete med att kartlägga illegala avfallsströmmar och slå ut ankarplatser har genomförts i samverkan med några kommuner i länet. Ett mycket gott utfall har bidragit till nya planer för ett liknande projekt inom med internationell samverkan. 20

21 Vad gäller arbetsuppgifter under 2015 ser Länsstyrelsen följande arbetsuppgifter som viktiga att utföra eller delta i: Genomföra ett ökat antal kontroller av fordon och öka antalet tillsynsbesök vid företag som är kopplade till avfallstransporter. Vidareutveckla projektarbetet med kartläggning av illegala avfallstransporter och att slå ut ankarplatser även i ett internationellt perspektiv. Återstarta koordinerade samverkan regionalt via en REGSAM grupp. Delta i olika internationella tillsynsprojekt och konferenser, såsom IMPEL TFS. Fortsätta att ha en samverkan både nationellt och regionalt. Fortsätta att ha en löpande tillsyn och tillsynsvägledning. Fortsätta att delta i nationella arbeten inom ramen för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter som t.ex. handlingsplanen för tillsynen. 5.3 Åtgärder vid Rikspolisstyrelsen Under verksamhetsåret 2014 har Polisens arbete mot brottsområdet otillåtna avfallstransporter bedrivits på lokal, regional och nationell nivå och har innefattat arbete på både strategisk och operativ nivå. Vad beträffar det operativa arbetet har insatser bland annat bestått av planlagda insatser, kontroller i trafikmiljön, insatser mot specifika verksamheter, samt arbete inom kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) och utredningar. Gällande specifika trafikinsatser mot otillåtna avfallstransporter har dessa minskat i jämförelse med tidigare år och istället övergått till kontroll i linjeverksamhet. Det strategiska arbetet har innefattat utbildningsinsatser och framtagning av utbildningsmaterial. Det strategiska och operativa arbetet har bedrivits parallellt. Arbetet har resulterat i en ökad brottsupptäckt och genererat bättre kunskap om brottsområdet inom Polisen. Arbete kvarstår dock för att arbetet i högre utsträckning ska kunna permanentas och ytterligare kunskap om brottsområdet behövs där särskilt fokus behöver läggas på KUT-arbete. Det är främst de polismyndigheter som har blivit tilldelade extra medel mot avfallstransporter som särskilt arbetar mot brottsområdet. Det strategiska arbetet: Utbildning om brottsområdet under tre nationella konferenser inom polisen. Kunskapsspridning till andra samverkansmyndigheter. Samverkansprojekt mellan tillsynsmyndigheter och polis/åklagare för att utveckla samarbetet. Arbete för att stärka samarbetet i Norden. Framtagande av manualer och rapporter. 21

22 Utbildning för polisanställda som kan påträffa otillåtna avfallstransporter i sitt dagliga arbete. Här har flertalet regionala utbildningar hållits i olika delar i landet. Utbildning vid Polishögskolan för poliser som arbetar med tillsyn av transporter av farligt gods. Medverkan i olika internationella forum aktuella för brottsområdet som exempelvis Europol, Interpol och IMPEL-tfs. Erfarenhetsutbyte med andra europeiska länder. Det operativa arbetet: Planlagda insatser. Kontroller i hamn- och trafikmiljö. Insatser mot verksamheter. KUT-arbete; informationsinhämtning, bearbetning och analys. Utökad samverkan med främst tillsynsmyndigheter (kommun och länsstyrelse) samt andra brottsbekämpande myndigheter för att bekämpa brottsligheten på området. Samverkan med myndigheter i andra länder. Planerade aktiviteter 2015 Fortsätta att hålla en årlig konferens för miljöbrottsutredare och miljöåklagare, 5.4 Åtgärder vid Tullverket Tullverkets roll rörande gränsöverskridande avfallstransporter är i första hand selektering av kontrollobjekt, kontroller och brottsutredningar (tillsammans med Åklagarmyndigheten). Det finns flera olika tjänstemän i Tullverket som arbetar med gränsöverskridande avfallstransporter exempelvis de som utför de fysiska kontrollerna, klarering, riskanalytiker, utredare och specialister. Under 2014 har det arbete som byggts upp de senaste åren fortsatt. Samarbete är en viktig framgångsfaktor rörande gränsöverskridande avfallstransporter, därför arbetar Tullverket tillsammans med länsstyrelserna där Tullverkets roll är att selektera fram kontrollobjekt och länsstyrelsens roll är att bedöma godset/avfallet. I de fall ett ärende som är tullinitierat resulterar i en förundersökning hanteras detta av tullkriminalen. För dessa ärenden är en miljöåklagare förundersökningsledare. Tullverket har utbyte med myndigheter i andra länder framför allt tulladministrationer i andra medlemsstater i EU. Tullverket arbetar även med internationella organisationer exempelvis Kommissionen, WCO (World Customs Organization) och IMPEL-TFS. Som ett exempel kan nämnas att Tullverket deltagit i arbetet med att ta fram rutiner för hur tulladministrationer inom EU ska arbeta med gränsöverskridande avfallstransporter. 22

23 Antalet stoppade sändningar har minskat något under 2014 jämfört med de senaste åren. En sak som Tullverket noterat är att flera aktörer som tidigare stoppats uppfyller regelverket när senare sändningar kontrolleras. Det tyder på att en viss preventiv effekt uppnåtts. Statistik stoppade sändningar Sammanlagd vikt 454 ton stoppade sändningar Sammanlagd vikt 790 ton 49 stoppade sändningar Sammanlagd vikt 761 ton För mer information se dd7.html 5.5 Åtgärder vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Åklagarmyndighetens huvudsakliga uppgift är att leda förundersökningar, väcka åtal och processa i domstol. Under 2014 har de flesta lagföringar avsett överträdelser av EG-förordningens krav på anmälan och skriftligt godkännande. REMA eftersträvar en enhetlig rättstillämpning över landet och bedriver därför kontinuerligt ett rättsligt utvecklingsarbete. REMA har utarbetat riktlinjer avseende företagsbotsbelopp och straffmätning bland annat för aktuell brottslighet. Riktlinjerna har till viss del godtagits av domstolarna. Domstolarna har dock, till skillnad från riktlinjerna, straffvärdesmässigt bedömt brott mot förprövningsbestämmelserna hårdare än brott mot exportförbud. REMA har föreslagit att påföljdsfrågan skall överklagas till Högsta domstolen. Samverkan sker vidare på både nationell- och regionalnivå mellan Åklagarmyndigheten, Tullverket, länsstyrelserna, kommunerna och polisen i syfte att uppnå en effektiv brottsbekämpning i fråga om olovliga gränsöverskridande avfallstransporter som upptäcks inom ramen för myndigheternas kontrollverksamhet. Sådan samverkan kommer att fortgå. 23

24 REMA samverkar internationellt med åklagare från EU genom deltagande i IMPEL TFS Prosecutor Project. Gruppen har deltagit som en integrerad del i samband med ett av Eurojust anordnat Strategiska möte om miljöbrott den 27 och 28 november Tre åklagar från Sverige deltog. Ett tredje möte hölls den december 2014 i Valsain i Spanien där två deltagare från Sverige deltog. Då det är fråga om en juridiskt komplicerad lagstiftning efterfrågas och bör också åklagarnas bedömning och synpunkter efterfrågas i stor utsträckning. Åklagare inbjuds också att medverka i utbildningar av främst Tullverket och polisen. Av samma skäl som angetts tidigare år har Åklagarmyndigheten inte tillräckliga resurser för att avsätta tid till sådant viktigt samarbete. Åklagare har på grund av bristande resurser tvingats avsäga sig sådana åtaganden. För att fullt ut kunna delta i utbildningar och erbjuda den juridiska kompetensen bör Åklagarmyndigheten, i likhet med övriga myndigheter som deltar i GRÖT-samverkan, tilldelats extra resurser för detta arbete. 5.6 Fortsatt utredning roller och ansvar Under 2015 fortsätter vi utredningen genom att titta närmare på övriga scenarier som kan uppstå vid tillsyn, exempelvis olaglig avfallstransporter inom EU och olaglig införsel av avfall till Sverige. 5.7 Utredning uppställningsplatser och kostnader För att bedriva en effektiv tillsyn finns ett behov av uppställningsplatser i landet för dels mer ingående inspektioner av avfallstransporterna utifrån miljöbalkens tillsynskrav och dels platser för uppställning av avfallstransporter i samband med beslag av last utifrån polisens synvinkel. Under 2013 påbörjades att arbete att utreda olika aspekter som är förknippade med kostnader för uppställningsplatser och omhändertagande av avfall. Vi beräknar att artbetet slutförs första halvåret Deltagande i internationella arbeten Svenska myndigheter deltar i ett flertal internationella arbeten som handlar om gränsöverskridande avfallstransporter. Många av projekten koordineras av IMPEL- TFS vilket är ett tillsynsnätverk för myndigheter som har uppgifter att förhindra olagliga gränsöverskridande avfallstransporter. Mer information om projekten finns på IMPEL-TFS hemsida: 24

25 Nedan ges en kort sammanfattning av vilka projekt som just nu är aktuella Enforcement Actions Project Enforcement Actions uppmuntrar till att genomföra inspektioner och stärka samverkan mellan myndigheter inom EU. De flesta medlemsländerna deltar i projektet som bland annat syftar till uppnå en enhetlig tillsyn inom EU. Ett annat syfte är att upptäcka olagliga avfallstransporter och förhindra framtida genom effektiv kommunikation och vägledning. Inom ramen för projektet genomför svenska myndigheter tillsyn i samverkan i hela avfallskedjan (d.v.s. från det att det avfallet produceras till att det slutligen omhändertas) vilket kontinuerligt rapporteras in till projektet. Länsstyrelsen i Skåne koordinerar Sveriges deltagande National Contact Points Best practice meeting Inom EU finns ett nätverk av kontaktpersoner, så kallade National Contact Points (NCP). Projektet fokuserar på stärka utbyte av information och erfarenheter genom bland annat workshops och seminarier. Genom att kontaktpersonerna träffas regelbundet stärks nätverket och projektet är väldigt värdefullt för att stärka samarbetet mellan länder, utbyta best-practice och diskutera fram gemensamma bedömningsgrunder med mera. Projektet representeras för närvarande av Naturvårdsverket Waste Sites II Mot bakgrund av bland annat problematiska flöden av elektronikavfall och skrotbilar och dess komponenter från Europa till afrikanska länder har berörda myndigheter pekat på att vi behöver stärka tillsynen över källorna till olagliga avfallsflöden samt anläggningar uppströms där avfall samlas in, lagras eller behandlas före export. Projektet syftar till att få en bättre förståelse för dessa avfallsflöden och anläggningar samt utbyte av best practices och utveckling av vägledningsmaterial för tillsynen. Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt och tanken är att i detta skede ha en mer praktisk inriktning. Sverige deltar i projektgruppen genom polismyndigheten i Norrbotten Prosecutor Project Sverige deltar, genom REMA, i ett internationellt åklagarprojekt. Syftet med projektet är att formalisera ett nätverk för åklagare som arbetar med överträdelser av EG-förordningen inom vilket relevant information och erfarenhet kan utbytas. Projektet består av en projektgrupp i vilken en svensk miljöåklagare ingår.. 25

26 5.8.5 IMPEL-TFS Conference För att förhindra olagliga gränsöverskridande avfallstransporter krävs internationellt samarbete. Under den årliga så kallade IMPEL-TFS konferensen ges möjlighet för personal på miljö-, tull-, polis- och åklagarmyndigheter att träffas och utbyta praktiska erfarenheter. Under konferensen diskuteras även pågående projekt och förslag på nya projekt och andra gemensamma aktiviteter föreslås. Under konferensen sker även samordning och avstämning med andra organisationer såsom EU-kommissionen, Baselkonventionens sekretariat, WCO och INTERPOL Nordiskt samarbetsprojekt (Nordic TFS-group) Sverige, Finland, Norge och Danmark har startat ett samarbetsprojekt under Nordiska minsterrådet. Projektet ska arbeta med tillsynsfrågor gemensamma för våra länder med fokus på illegala avfallsflöden och samarbetet mellan ländernas olika myndigheter. Sverige deltar i projektet genom Naturvårdsverket PARCS Kommissionen har startat en grupp där det sitter med en representant från tulladministrationen från varje medlemsstat. Gruppen arbetar främst med miljöfrågor varav avfall är ett av de områden som de arbetats med. Ett exempel på detta är att en av de tre undergrupper som bildats hade till uppdrag att ta fram rutiner för hur tulladministrationer inom EU ska arbeta med kontroller av gränsöverskridande avfallstransporter. Dokumentet är framtaget, men är ännu ej beslutat. Det kommer att tas fram en offentlig version på dokumentet som kommer att översättas till alla officiella språk. Sverige deltar genom Tullverket och länsstyrelsen i Skåne. 5.9 Förslag på koncentration av tillsynsansvar Länsstyrelsen i Västra Götaland har på uppdrag av regeringen redovisat förslag på koncentration av länsstyrelsernas ansvar för tillsynen över gränsöverskridande avfallstransporter. För att få en effektivare tillsyn bedömer utredningen att det bör vara ett fåtal tillsynsmyndigheter som arbetar med denna tillsyn. Vidare krävs ett nära samarbete mellan länsstyrelserna, Tullverket, Kustbevakningen, Polismyndigheterna, Åklagarmyndigheterna och kommunerna. Utredningen föreslår att tillsynsansvaret över EG-förordning 1013/2006 för tillsyn i hamnar och gränsövergångar och över den av Tullverket initierade tillsynen utanför hamnområdet ska ligga på länsstyrelserna i Norrbotten, Gävleborg, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Uppdraget är inlämnat till regeringen för vidare handläggning och eventuellt genomförande. Under hösten 2013 har miljödepartmentet begärt in yttranden angående förslaget från att antal myndigeter och branschen. 26

27 6. Kommande åtgärder I detta kapitel tar vi upp de åtgärder som vi prioriterat som särskilt viktiga att arbeta med kommande år. Åtgärderna som presenteras i detta kapitel är inte bindande för berörda myndigheter. Men för att uppnå de mål (se kapitel 4) vi satt upp för arbetet med tillsynen över gränsöverskridande avfallstransporter är målsättningen att de genomförs enligt tidsplanen nedan. 6.1 Förslag på åtgärder Nedan ges en översikt över de åtgärder som bör genomföras åren För perioden är framförallt delmål 1, 2 och 3 prioriterade. Det innebär att arbetet framförallt kommer att klargöra myndigheters roller och ansvar, öka kunskapen samt att förstärka regional samverkan. Två förslag på åtgärder har tillkommit till den här uppdateringen av handlingsplanen. Dessa är att se över miljösanktionsavgifterna samt att utveckla vägledningsmaterial gällande dokumentkontroll på avfallstransporter. Vissa åtgärder kräver en närmare planering inför och i samband med genomförande. Detta hanteras i den nationella arbetsgruppen. Mer detaljerad planering samt andra i sammanhanget betydelsefulla dokument samlas i vårt samverkansforum. På så sätt får vi alla dokument samlat på en plats. Tabell 1. Förslag på åtgärder Åtgärd Ansvarig Utreda Roller och Ansvar Mål: Berörda myndigheters roller och ansvar ska vara tydliggjorda. Kommentar: Fortsatt utredning för att komplettera den som redan genomförts. Genomföra utbildningssteg Särskilda insatser Mål: Kunskapen hos tillsynsmyndigheter och andra myndigheter ska öka. Förstärka regional samverkan Mål: Stärka nationell, regional och internationell samverkan och informationsutbyte. Kommentar: Upprätta rutiner och arbetsformer mellan berörda myndigheter (Tullverket, polismyndighet, kommuner, åklagarmyndigheten) på regional nivå. Nationella arbetsgruppen X X Nationella arbetsgruppen Vid behov Vid behov Länsstyrelsen (5 st) X X X Vid behov 27

28 Medverka i internationella arbeten och utbyten Mål: Stärka nationell, regional och internationell samverkan och informationsutbyte. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen (5 st), Tullverket, Polisen, Åklagarmyndigheten X X X Öka förståelsen för avfallsflöden. Genomföra riskanalyser Mål: Öka förståelsen för avfallsflöden Kommentar: Identifiering av avfallsslag och destinationer med stora risker. En gemensam lägesbild för Sverige bör ta fram Se över miljösanktionsavgifterna. Mål: Kunskapen hos tillsynsmyndigheter och andra myndigheter ska öka. Nationella arbetsgruppen X X X Nationella arbetsgruppen Läns5 startar upp arbetet X X Kommentar: Utvärdering/analys av dagens bestämmelser i förordningen om miljösanktionsavgifter. Hur fungerar dessa i praktiken? Kan bestämmelserna ändras för att underlätta för berörda myndigheter? Utveckla vägledningsmaterial gällande dokumentkontroll på avfallstransporter. Naturvårdsverket Nationella arbetsgruppen X X Mål: Berörda myndigheters roller och ansvar ska vara tydliggjorda. Kunskapen hos tillsynsmyndigheter och andra myndigheter ska öka. Kommentar: ta fram nytt material gällande dokumentkontroll ex Annex VII, Kinesiska transportdokument etc. Utreda kostnader vid omhändertagande av avfall Mål: Kunskapen hos tillsynsmyndigheter och andra myndigheter ska öka. Kommentar: Vilka kostnader kan uppstå om myndigheter blir tvungna att omhänderta avfall. Nationella arbetsgruppen X X 28

Handlingsplan för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter

Handlingsplan för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter Handlingsplan för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter 2017-2019 Foto: Jonas Lundin, länsstyrelsen Norrbotten 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 4 1. INTRODUKTION 5 1.1 Varför behövs en handlingsplan?

Läs mer

Gränsöverskridande transporter av avfall

Gränsöverskridande transporter av avfall Gränsöverskridande transporter av avfall Ulrika Hagelin, Naturvårdsverket Halmstad 19 maj 2010 2010-05-11 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Vad är problemet? Olaglig export av

Läs mer

Roller och ansvar transporter enligt EG-förordningen 1013/2006

Roller och ansvar transporter enligt EG-förordningen 1013/2006 Roller och ansvar transporter enligt EG-förordningen 1013/2006 Denna vägledning gäller ansvarsfördelning vid hantering av illegala gränsöverskridande avfallstransporter. Dokumentet vänder sig till de myndigheter

Läs mer

Uppströmskampanjen UPPSTRÖMSKAMPANJEN 2013-05-14

Uppströmskampanjen UPPSTRÖMSKAMPANJEN 2013-05-14 Uppströmskampanjen Under 2012 bedrevs en nationell tillsynskampanj inriktat mot gränsöverskridande transporter av avfall. I denna rapport beskiver vi hur kampanjen genomförts och hur svenska myndigheter

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Regeringens skrivelse 2015/16:45

Regeringens skrivelse 2015/16:45 Regeringens skrivelse 2015/16:45 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall Skr. 2015/16:45 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 november 2015

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-09-20 Ärendenr: NV-01521-15 Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) Delredovisning

Läs mer

Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall

Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall 2012-02-10 Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall Checklista för tillsyn på anläggning (eller motsvarande) som exporterar avfall ut ur Sverige och/eller importerar avfall in till Sverige.

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Länsmiljöchefsträff 2016-03-01 Gränsöverskridande avfallstransporter

Länsmiljöchefsträff 2016-03-01 Gränsöverskridande avfallstransporter Länsmiljöchefsträff 2016-03-01 Gränsöverskridande avfallstransporter Typfall illegal bildemonterare Vid kontroll påträffades följande innehåll i den exportanmälda containern samt en bilskrot i nära anslutning

Läs mer

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Länsstyrelserna Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Illegala gränsöverskridande avfallstransporter. Var tar det illegala avfallet vägen och vad kan vi göra åt det?

Illegala gränsöverskridande avfallstransporter. Var tar det illegala avfallet vägen och vad kan vi göra åt det? Illegala gränsöverskridande avfallstransporter Var tar det illegala avfallet vägen och vad kan vi göra åt det? 1 - Miljöbrott - Alla är brottsoffer Kommande generationer Globala effekter Snedvriden konkurrens

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2017 2018 och uppföljning av 2016 års aktiviteter Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Diarienummer: 16Li700

Diarienummer: 16Li700 Rapport, Sammanställning polisanmälningar olagliga spelautomater 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kommentar till uppföljning... 1 1.2 Kommentar till statistik... 2 2 Sammanfattning...

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Tips och råd för att analysera och beskriva vilka miljömål som är viktiga för verksamheten

Tips och råd för att analysera och beskriva vilka miljömål som är viktiga för verksamheten 1(8) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Version 1.5 2016-02-18 Ärendenr: NV-05639-15 Tips och råd för att analysera och beskriva vilka miljömål som är viktiga för verksamheten

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

Olagliga gränsöverskridande transporter av avfall

Olagliga gränsöverskridande transporter av avfall OLAGLIGA TRANSPORTER AV AVFALL FRÅN OCH TILL SVERIGE Olagliga gränsöverskridande transporter av avfall En verksamhetsutövare eller anmälare som genomför en olaglig transport av avfall riskerar straff såväl

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 2015:2 Titel: Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 Huvudförfattare: Mikael Wulff, Miljöenheten Medförfattare: Lena Strömvall,

Läs mer

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 HaV Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 1 SwAM Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 2 HaVs vision: - Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och

Läs mer

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län 2014-01-24 Sammanfattning Länsstyrelsen har följt upp kommunernas strandskyddstillsyn i en enkät under hösten 2013. Uppföljningen visar

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2015

HANDLINGSPLAN 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 Mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten Våld är en ensidig handling och inte en ömsesidig handling. Där det finns våld finns också motstånd. Omgivningens positiva respons

Läs mer

Tillsynsplan marknadskontroll 2013

Tillsynsplan marknadskontroll 2013 Handläggare Anne Marie Lindgren Marianne Runhage marknadskontroll 2013 1 (6) Godkänd av marknadskontroll 2013 Uppdrag Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva marknadskontroll till skydd

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Svar avseende remiss av EU:s handlingsplan mot illegal handel med vilda djur och växter lämnas enligt önskemål i separat skrivelse med samma dnr.

Svar avseende remiss av EU:s handlingsplan mot illegal handel med vilda djur och växter lämnas enligt önskemål i separat skrivelse med samma dnr. 1(4) REMISSYTTRANDE BILAGA 1 Dnr 4.10.17-5774/16 2016-09-15 Miljö- och energidepartementet Miljö- och energidepartementets remiss med dnr M2015/04292/Nm 1. Svar avseende remiss av redovisning från Statens

Läs mer

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen -14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (5) Antecknat av Halldor Stolt samordning@msb.se 073-026 1103 Mötesdatum 2015-09-14 Mötestid 16.00-16.50 Samverkanskonferens på nationell

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-12-06 1 (7) DNR SAN-0104/2017-3 Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2020 Mål för handlingsplanen

Läs mer

Läsanvisning till Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall

Läsanvisning till Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall 2012-02-10 Läsanvisning till Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall Läsanvisning till checklista för tillsyn på anläggning (eller motsvarande) som exporterar avfall ut ur Sverige och/eller

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken 1(5) Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Sammanställning av remissvar Totalt inkom 27 svar på remissen. Inga synpunkter Länsstyrelsen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Remiss av förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn

Remiss av förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y Ola Larsson Tel. 010-698 17 08 Ola.Larsson@naturvardsverket.se REMISS 2012-11-01 Ärendenr: NV-00299-12 Enligt sändlista Remiss av förslag

Läs mer

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Kopia Regeringsbeslut II:2 2015-12-01 Ju2015/09350/PO Justitiedepartementet Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2455 av Johan Hedin (C) Krafttag mot miljöbrott Sammanfattning Miljöbrott kan skada miljön och ekosystemtjänster som människan är beroende av. De kan också

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Projektplan för Hantering av massor uppdaterad

Projektplan för Hantering av massor uppdaterad Projektplan för Hantering av massor uppdaterad 2015-11-13 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Yttrande över rapport om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott från Jordbruksverket

Yttrande över rapport om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott från Jordbruksverket 1(4) Arkivbeteckning Jordbruksverket Vallgatan 8 551 82 Jönköping över rapport om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott från Jordbruksverket Bakgrund Länsstyrelsen i Västerbotten har beretts möjlighet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Regeringskansliet Faktapromemoria Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Justitiedepartementet 2014-02-18 Dokumentbeteckning KOM (2013) 941 slutlig MEDDELANDE

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Uppdrag 10 i regleringsbrevet

Uppdrag 10 i regleringsbrevet 1 (5) Beslut Juridikavdelningen Gunnel Vilén Uppdrag 10 i regleringsbrevet Uppdraget I Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län 2016-2018 2016:2 Titel: Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län 2016-2018 Huvudförfattare: Mikael Wulff, Miljöenheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kustbevakningen; SFS 2007:853 Utkom från trycket den 27 november 2007 utfärdad den 8 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer

Beskrivning av den planerade tillsynsvägledningen 2012 Miljöenheten inom Länsstyrelsen i Västmanlands län

Beskrivning av den planerade tillsynsvägledningen 2012 Miljöenheten inom Länsstyrelsen i Västmanlands län PM 1 (7) MILJÖENHETEN Charlotte Arketeg Miljöskyddshandläggare Telefon 021-19 52 89 charlotte.arketeg@lansstyrelsen.se Miljöförvaltningarna i Västmanlands län via de gemensamma e-postgrupperna Beskrivning

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

På flykt och försvunnen Vad gör vi om ett barn försvinner? 4 maj 2017

På flykt och försvunnen Vad gör vi om ett barn försvinner? 4 maj 2017 På flykt och försvunnen Vad gör vi om ett barn försvinner? 4 maj 2017 Presentationen idag: Regeringsuppdraget till länsstyrelserna Kartläggning av situationen Stödmaterial och metoder Åtgärdsförslag till

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i åklagarförordningen (1996:205); utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:995 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF)

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) LÄGESRAPPORT 1 (5) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) Försäkringskassan har genom regeringsbeslut

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr MSB 2016-129 Version 7 2016-02-04 Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt Beredd av AU 151007 Reviderad efter SOGO 151021 Reviderad av AU 151203/160122 Beslutad

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län 1 (8) STRATEGISK PLAN FÖR SAMVERKAN Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2011-09-19 AA-483-5312/11 Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan.

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Version 151113 Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Bakgrund Under 2014 kom 7049 ensamkommande barn till Sverige

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Gränsöverskridande avfallstransporter

Gränsöverskridande avfallstransporter Gränsöverskridande avfallstransporter Förslag till koncentration av länsstyrelsernas tillsynsansvar, regeringsuppdrag 2011 Remissversion Rapportansvarig: Eva Gullqvist och Lotta Sahlin Skoog Foto: Eva

Läs mer

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2014

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2014 Miljösamverkan Sverige Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2014 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) UL-TILLS Peter Norlander Carina Fredström Malin Uppvall Årssammanställning för år 2014 av MSB:s tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Brott enligt miljöbalken

Brott enligt miljöbalken Anmälan Finns skyldighet att anmäla misstänkt brott Straffbart att inte anmäla tjänstefel (brottsbalken) finns domar Inte göra någon bedömning av om det är ringa Anmäl alltid vid misstanke!! Vad ska anmälas?

Läs mer

Roller och ansvar mellan myndigheter vid gränsöverskridande avfallstransport

Roller och ansvar mellan myndigheter vid gränsöverskridande avfallstransport BILAGA 1 Roller och ansvar mellan myndigheter vid gränsöverskridande avfallstransport Export från EU BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA KASERNGATAN 14 POST:

Läs mer

En säkrare Sevesotillsyn Handläggarstöd vid tillsyn

En säkrare Sevesotillsyn Handläggarstöd vid tillsyn En säkrare Sevesotillsyn Handläggarstöd vid tillsyn 2017-01-26 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Transporter av farligt avfall fungerar tillsynen? rir 2015:10

en granskningsrapport från riksrevisionen Transporter av farligt avfall fungerar tillsynen? rir 2015:10 en granskningsrapport från riksrevisionen Transporter av farligt avfall fungerar tillsynen? rir 2015:10 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg Utsatta EU-medborgare Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se Kansliuppdrag 2014-03-14 Uppdrag att studera frågan om utsatta EU-medborgare och avrapportera till beredning och AU:

Läs mer

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-01 Diarienummer 07734/15 Stadsmiljö Karolina Källstrand Telefon 031-368 38 78 E-post: karolina.kallstrand@miljo.goteborg.se Yttrande till Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Internationell rättslig hjälp

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer