Handlingsplan för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FÖR TILLSYN ÖVER GRÄNSÖVERSKRIDANDE Handlingsplan för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter Foto: Polizei Hamburg B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L AV ÄG E N 195 Ö ST E R SU N D F O R SK AR E N S V ÄG 5, HUS U B K IR U N A K ASE R N G AT AN 14 P O ST: ST O C K HO LM TEL: F AX: E-POST: R E G IST R AT O U RV AR D SV E R K E T.SE IN T E R N E T: WWW. N AT U R V AR D SV E R K E T.SE

2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 4 1. INTRODUKTION Uppdraget Varför behövs en handlingsplan? Tidigare genomförda regeringsuppdrag Lagstiftning Läsanvisning 8 2. ORGANISATION 9 3. MÅL GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER Utredning av roller och ansvar Genomförda utbildningar Översyn av straffbestämmelserna Uppströmskampanjen Utredning arbetsmiljöfrågor PÅGÅENDE ÅTGÄRDER Åtgärder vid Naturvårdsverket Åtgärder vid länsstyrelserna Länsstyrelsen i Skåne Länsstyrelsen i Västra Götaland Länsstyrelsen i Stockholm Länsstyrelsen i Gävleborg Länsstyrelsen i Norrbotten Åtgärder vid Rikspolisstyrelsen Åtgärder vid Tullverket Åtgärder vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljö-mål Fortsatt utredning roller och ansvar Utredning uppställningsplatser och kostnader Deltagande i internationella arbeten Enforcement Actions III National Contact Points Best practice meeting Waste Sites II Prosecutor Project 25 2

3 5.8.5 IMPEL-TFS Conference Nordiskt samarbetsprojekt (Nordic TFS-group) Förslag på koncentration av tillsynsansvar KOMMANDE ÅTGÄRDER Förslag på åtgärder UPPDATERING OCH UPPFÖLJNING AV PLANEN MÖJLIGHETER OCH RISKER KONSEKVENSER Utreda roller och ansvar Genomföra utbildningar Förstärka regional samverkan Medverka i internationella arbeten och utbyten Genomföra riskanalyser Se över miljösanktionsavgifterna Utveckla vägledningsmaterial gällande dokumentkontroll Utreda kostnader vid omhändertagande av avfall Sammanfattning av konsekvenser REFERENSER 34 3

4 Sammanfattning Denna handlingsplan har tagits fram av Naturvårdsverket, Tullverket, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten samt länsstyrelserna i Norrbotten, Gävleborg, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Planen har tagits fram med anledning av ett regeringsuppdrag. Avsikten är att även efter det att planen redovisats för regeringen fortsätta använda planen i vårt gemensamma arbete med tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. Samverkan mellan berörda myndigheter är väldigt viktigt för en effektiv tillsyn. Planen beskriver översiktligt hur vi organiserat vår samverkan. Organisation kan liknas vid en projektorganisation med en styrgrupp och en nationell arbetsgrupp. Fem regionala arbetsgrupper verkar för samverkan på regional nivå. En referensgrupp ska ges möjlighet att lämna synpunkter på den nationella arbetsgruppens arbete. Ett gemensamt mål för tillsynen över gränsöverskridande avfallstransporter har tagits fram. Målet är att det inte ska förekomma några illegala transporter av avfall till och från Sverige. Till det övergripande målet har vi även kopplat några delmål. Utifrån de mål som tagits fram har ett antal åtgärdsförslag presenterats. Förslagen är inte bindande för berörda myndigheter utan ett förslag på prioritering och målsättning för det gemensamma arbetet. Vi har framförallt prioriterat åtgärder för att bygga upp kunskap på området, bland annat genom en nationell tillsynskampanj som startats upp under våren Roller och ansvar för berörda myndigheter har börjat utredas och arbete med det fortgår. Att stärka samverkan i dessa frågor på regional nivå i de fem medverkande länen är också en viktig åtgärd som prioriterats. Uppdatering och uppföljning av planen sker årligen. Den nationella arbetsgruppen ansvarar för att uppdatera planen vilket sedan förankras i styrgruppen. Det finns alltid en risk för att saker inte går som man tänkt. Exempelvis indragningar av resurser kan innebära att de åtgärder som föreslagits i planen inte kan genomföras eller att tidsplanen behöver omarbetas. Vi ser dock stora möjligheter i att planen bidrar till att vi samverkar och drar åt samma håll på ett effektivare och mer strukturerat sätt. Konsekvenserna av de åtgärder som föreslås i handlingsplanen kan indelas i nyttor och kostnader. Kostnaderna (som främst handlar om tid och eventuella resekostnader i samband med möten) anses vara begränsade och bör kunna inrymmas i myndigheternas nuvarande budgetar och i den tid som avsätts för arbete i den nationella samverkan som bedrivs på området. De föreslagna åtgärderna i planen förväntas också i förlängningen medföra tids-, effektivitets-, samt kvalitetsvinster i tillsynsarbetet. 4

5 1. Introduktion Denna handlingsplan har tagits fram av den nationella arbetsgruppen för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter (GRÖT). I gruppen deltar Naturvårdsverket, Tullverket, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten samt länsstyrelserna i Norrbotten, Gävleborg, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Handlingsplanen har tagits fram med anledning av ett uppdrag från regeringen. I planen har vi tagit fram ett antal mål för tillsynen och det arbete som behöver utföras i samverkan mellan berörda myndigheter. Utifrån målen har vi tagit fram ett antal åtgärdsförslag som vi anser är särskilt viktiga att arbeta med under kommande treårsperiod. Målen och åtgärderna har framförallt tagits fram utifrån de brister som identifierats i tillsynen. Dessa består främst av brister i kunskap samt att samverkan mellan myndigheter är sårbar och i en tidig utvecklingsfas. Handlingsplanen är inget bindande dokument, men de åtgärder som beskrivs i planen är de åtgärder som vi rekommenderar och har för avsikt att genomföra utifrån de mål som vi gemensamt tagit fram. Vi vill poängtera att arbetet med planen är en pågående process och att avsikten är att kontinuerligt jobba med den. Genom att synliggöra de åtgärder vi behöver genomföra tror vi att planen i sig blir en drivkraft att föra arbetet framåt. 1.1 Uppdraget Så här lyder uppdraget som Naturvårdsverket under 2012 fick från regeringen: Naturvårdsverket får i uppdrag att, i samråd med Tullverket, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten samt länsstyrelsen i Norrbottens, Skåne, Stockholms, Västra Götalands och Gävleborgs län samt efter samråd med andra berörda myndigheter, ta fram en nationell handlingsplan för arbetet med tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. Handlingsplanen bör ta sin utgångspunkt i rapporten Gränsöverskridande avfallstransporter brister i tillsyn och förslag på åtgärder. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 november Handlingsplanen uppdateras årligen och detta är en reviderad version. 5

6 1.2 Varför behövs en handlingsplan? Det är viktigt att avfall omhändertas på ett ur miljösynpunkt riktigt sätt. Olagliga transporter av avfall in och ut ur Sverige kan leda till allvarliga konsekvenser för miljön och människors hälsa. Olaglig export av avfall som exempelvis elektronikavfall, förbjudna köldmedier, blybatterier och skrotbilar till utvecklingsländer orsakar stor skada i mottagarländerna. Ett exempel är den export av elektronikavfall som sker till Västafrika där avfallet förbränns för att utvinna metaller. Förbränningen leder till utsläpp av miljögifter och tungmetaller vilket förorenar den omgivande miljön, bland annat luft och grundvatten, kraftigt. Miljöfarliga ämnen sprids till havsmiljöer där de sprids vidare globalt. Utöver risken för negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön är återvinningen ineffektiv i många länder dit avfall exporteras olagligt. Bara ett fåtal metaller återvinns och det till en låg återvinningsgrad. Detta leder till att mer jungfruliga material behöver brytas från jordskorpan vilket i sig har en stor miljöpåverkan (lokala utsläpp, ökad energianvändning med mera). Pengar är en viktig drivkraft för olagliga avfallstransporter. Avfall transporteras olagligt för att reducera kostnader. Avfallet kan i vissa fall återanvändas och det finns även ett värde i avfallet vilket innebär att det finns pengar att tjäna. Sannolikt finns en koppling till den organiserade brottsligheten. Även okunskap är en anledning till överträdelser på området. Aktörer på området kan vara allt från privatpersoner till större företag. Tillsyn är en viktig åtgärd för att hindra olagliga gränsöverskridande avfallstransporter. I dagsläget har vi en ganska begränsad erfarenhet av tillsyn över GRÖT då det endast under de senaste åren genomförts en mer kontinuerlig tillsyn. Utifrån de erfarenheter som dragits vid tillsynen har vi dock insett att det finns ett stort behov att bedriva tillsyn. För att tillsynen och bekämpningen av brotten på området ska bli effektiv och ändamålsenlig är det avgörande att berörda myndigheter såsom länsstyrelser, kommuner, Tullverket, polismyndigheterna och Åklagarmyndigheten samverkar. Vi behöver hjälpas åt och lära av varandra för att arbetet ska bli framgångsrikt. Det är därför viktigt att vi strukturerar upp och gemensamt planerar hur vi ska arbeta med tillsynen, vilken inriktning den ska ha samt vem som gör vad. Vår tanke med planen är att den ska användas för att strukturera, planera och prioritera de åtgärder vi behöver genomföra för att tillsynen ska fungera så bra och effektivt som möjligt. Handlingsplanen ska därför hållas aktuell och uppdateras minst en gång årligen, se vidare i kapitel 8. 6

7 1.3 Tidigare genomförda regeringsuppdrag Under 2009 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att redovisa hur tillsynen över import och export av farligt avfall bedrivs, identifiera brister i tillsynen och bedöma hur dessa brister åtgärdas. Inom ramen för uppdraget genomförde Naturvårdsverket en utvärdering av tillsynen. I redovisningen till regeringen föreslog Naturvårdsverket ett antal åtgärder för att åtgärda bristerna. Som ett följduppdrag från uppdraget 2009 fick Naturvårdsverket 2010 i uppdrag att i samråd med Tullverket, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och länsstyrelserna bilda en samverkansgrupp som ska arbeta med frågor som rör samverkan och tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. En formalisering av samverkansgruppen har skett och presenteras översiktligt i kapitel 2. Länsstyrelsen i Västra Götaland fick 2011 i uppdrag att föreslå en koncentration av länsstyrelsernas ansvar för tillsynen över gränsöverskridande avfallstransporter. I den utredning som genomfördes föreslås att tillsynsansvaret över EG-förordning 1013/2006 i hamnar och vid gränsövergångar och över den av Tullverket initierade tillsynen utanför hamnområdet ska ligga på länsstyrelserna i Norrbotten, Gävleborg, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Beslut från regeringen har inte kommit ännu med anledning av förslaget men väntas under Lagstiftning Avfallstransporter regleras främst genom EG-förordning 1013/2006 om transport av avfall (avfallstransportförordningen). Avfallstransportförordningen bygger på en internationell konvention, Baselkonventionen, som syftar till att minska miljöpåverkan från avfallstransporter över gränser. I avfallstransportförordningen beskrivs vilka regler som gäller för införsel- och utförsel (transport av avfall mellan länder inom EU) och import och export av avfall (transport av avfall mellan ett EU-land och ett land utanför gemenskapen). Avfallstransportförordningen gäller som svensk lagstiftning, men kompletteras av den svenska avfallsförordningen (2011:927). Miljötillsynsförordningen (2011:13) reglerar vilken myndighet som har tillsynsansvaret. I den anges att Länsstyrelsen ansvarar för den operativa tillsynen över avfallstransportförordningen. Naturvårdsverket är den myndighet som i enlighet med bestämmelserna i avfallstransportförordningen ska administrera anmälningar/information om avfallstransporter till och från Sverige och återtagande av olagliga avfallstransporter. Miljötillsynsförordningen reglerar också vilken myndighet som ansvarar för tillsynsvägledning. Naturvårdsverket är ansvarig för tillsynsvägledningen centralt och Länsstyrelserna ansvarar för tillsynsvägledning gentemot kommunerna inom länet, exempelvis i tillsynen av avfallsfrågor över hela avfallskedjan (uppströmstillsynen). Enligt miljötillsynsförordningen ska länsstyrelsen verka för samarbete mellan po- 7

8 lismyndigheter, åklagarmyndigheter och andra myndigheter för att förebygga och effektivt hantera brott mot miljöbalken. Straffbestämmelser gällande gränsöverskridande avfallstransporter finns i 29 kap 4 a miljöbalken (1998:808). Det finns även straffbestämmelser i smugglingslagen (2000:1225). I förordningen om miljösanktionsavgifter finns ett antal avgifter kopplade till överträdelser av avfallstransportförordningen. Artikel 50 i avfallstransportförordningen är central. Den anger att medlemsstaterna ska säkerställa att förordningen efterlevs. Det ska ske genom att medlemsstaterna fastställer sanktioner för överträdelser och genomför inspektioner. Vi ska också samarbeta med andra stater för att förebygga och upptäcka olagliga transporter. 1.5 Läsanvisning I kapitel 1 introduceras handlingsplanen, varför vi behöver den samt vilka uppdrag som genomförts tidigare på området. I kapitel 2 beskriver vi organisationen för den formella samverkan berörda myndigheter bedriver på området. De mål som berörda myndigheter tagit fram för att stärka tillsynen över GRÖT anges i kapitel 3. I kapitel 4 redogör vi för viktiga åtgärder som redan genomförts och som är särskilt värda att lyfta fram. Det pågår en hel del arbete och dessa åtgärder beskrivs i kapitel 5. Det handlar både om åtgärder som genomförs separat ute på berörda myndigheter med även åtgärder som sker i samverkan. I kapitel 6 tar vi upp de åtgärder som vi ser ett stort behov av att genomföra de kommande åren. Åtgärderna får ses som förslag då den översikt som presenteras inte är bindande för berörda myndigheter. Arbetet med planen är en pågående process vilket innebär att det är viktigt att vi uppdaterar och följer upp planen. Hur detta genomförs beskrivs i kapitel 7. I kapitel 8 beskriver vilka möjligheter och risker vi ser i arbetet med handlingsplanen. Vad gör vi om saker inte går som vi tänkt? Konsekvenserna av de åtgärder som föreslås i handlingsplanen beskrivs i kapitel 9. 8

9 2. Organisation En formaliserad samverkan har bildats med anledning av ett regeringsuppdrag. Efter en diskussion och överenskommelse med berörda myndigheter har vi landat i att arbeta enligt nedanstående organisation. Organisationen kan närmast liknas en projektorganisation med en styrgrupp och en nationell arbetsgrupp. Ett antal regionala arbetsgrupper har bildats eller håller på att bildas av de fem länsstyrelserna i Norrbotten, Gävleborg, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Styrgrupp Sekretariat Nationell arbetsgrupp Regionala arbetsgrupper Styrgrupp Styrgruppen kan betraktas som styrelsen för vår samverkan. I styrgruppen deltar framförallt chefer som har mandat att besluta om att anta rekommendationer från den nationella arbetsgruppen. Deltagare: 3 st Länsstyrelser miljövårdsdirektör eller motsvarande Naturvårdsverket sektions- eller enhetschef Tullverket - processchef Åklagarmyndigheten chef Rikspolisstyrelsen handläggare. Arbetsuppgifter: utvärdering och uppföljning antar rekommendationer från nationella arbetsgruppen om nödvändigt förankra och rapportera uppåt. 9

10 Mötesintervall: 1 gång per år. Oftare vid behov. Sammankallande: Naturvårdsverket. Nationell arbetsgrupp Den nationella arbetsgruppen består av personer som har kunskap och kompetens om gränsöverskridande avfallstransporter på sin myndighet. Deltagare: 5 Länsstyrelser handläggare Naturvårdsverket handläggare Tullverket nationella specialister Åklagarmyndigheten åklagare Rikspolisstyrelsen handläggare Rikskriminalpolisen handläggare Kustbevakningen. Arbetsuppgifter: omvärldsbevakning utbildningsfrågor metodutveckling av tillsynen initiera och driva nationella projekt sammanställa lägesbild för landet utarbeta strategier/tillsynsplanering ta fram och uppdatera den nationella handlingsplanen ge rekommendationer/beslutsunderlag för styrgrupp kommunikation till de regionala arbetsgrupperna. Mötesintervall: 2-4 gånger per år. Sammankallande: Roterar mellan deltagande myndigheter. Sekretariat Sekretariatet ansvarar för kommunikation mellan styrgupp och den nationella arbetsgruppen. I övrigt har sekretariatet en samordnande roll och ansvarar även för eventuell kommunikation med miljödepartementet. Ett webbaserat samverkansforum (se kapitel 5.1.2) används för hantering och utbyte av gemensamma dokument, exempelvis mer detaljerad planering, utbildningsprogram med mera. 10

11 Deltagare: Naturvårdsverket handläggare. Arbetsuppgifter: ansvarar för kommunikation mellan styrgrupp och den nationella arbetsgruppen kontaktpunkt för EU-frågor koordinerar IMPEL-TFS-projekt övrigt ansvar som behörig myndighet enligt avfallstransportförordningen kontakt med miljödepartementet. Regionala arbetsgrupperna (5 st) Regionala arbetsgrupper finns redan eller håller på att byggas upp i Norrbottens Gävleborgs, Stockholms, Västra Götalands och Skånes län. De regionala grupperna ska verka för regional samverkan mellan berörda myndigheter. De regionala arbetsgrupperna täcker i dagsläget inte in hela Sverige utan enbart de län som anges ovan. Vid en eventuell koncentration av tillsynsansvaret, se kapitel 5.9, är tanken att de regionala arbetsgrupperna utvidgas för att även täcka övriga län. Deltagare: Länsstyrelsen Polismyndigheten Tullverket Kustbevakning Kommuner Åklagarmyndigheten. Arbetsuppgifter: bedriva operativ tillsyn verka för gemensamma tillsynsinsatser verka för informationsutbyte på regional nivå föra upp information till den nationella arbetsgruppen (alternativt sekretariatet i vissa ärenden) genomföra kunskapsbyggande åtgärder delta i det regionala miljöbrottssamarbetet (enligt miljötillsynsförordningen). Sammankallande: Länsstyrelsen 11

12 Referensgruppen Till den formella samverkan för GRÖT-tillsyn finns även kopplad en referensgrupp bestående av ett antal länsstyrelser. För närvarande ingår Länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro och Östergötland. Referensgruppen ska bidra med kännedom om avfallsflöden samt operativ tillsyn. Referensgruppen ska ges möjlighet att lämna synpunkter på den nationella arbetsgruppens arbete. Samverkansmöte med nationella arbetsgruppen 12

13 3. Mål Vi har gemensamt tagit fram mål för arbetet med att stärka tillsynen över gränsöverskridande avfallstransporter. Vi har tagit fram ett övergripande mål till vilket vi har kopplat ett antal delmål. Målen har tagits fram utifrån de brister i tillsynen som identifierades i Naturvårdsverkets utredning Gränsöverskridande avfallstransporter brister i tillsyn och förslag på åtgärder. Utredningen pekade på brister i kunskap hos berörda myndigheter om hur tillsynen ska bedrivas, vem som bedriver den samt varför. Samverkan mellan myndigheter var också väldigt sårbar då tillsynen var väldigt beroende av ett fåtal personer. Praktiska erfarenheter och övriga identifierade behov från samverkande myndigheter har också använts som utgångspunkt för att ta fram målen. Vi har valt att inte tidsätta målen i detta läge. Övergripande mål: Det ska inte förekomma några illegala transporter av avfall till och från Sverige. Till det övergripande målet har vi kopplat ett antal delmål. Delmål 1: Berörda myndigheters roller och ansvar ska vara tydliga. Delmål 2: Kunskapen hos berörda myndigheter ska öka. Delmål 3: Stärka nationell, regional och internationell samverkan och informationsutbyte. Delmål 4: Genomföra operativa tillsynsinsatser kontinuerligt Delmål 5: Öka förståelsen hos berörda myndigheter för avfallsflöden 13

14 4. Genomförda åtgärder I detta kapitel presenterar vi de åtgärder som redan genomförts för att stärka tillsynen. 4.1 Utredning av roller och ansvar Under 2011 genomfördes ett arbete inom den nationella arbetsgruppen med att utreda roller och ansvar vid export av avfall ut ur EU och OECD. Syftet med arbetet var att klargöra vilka roller och ansvar berörda myndigheter har vid tillsyn över export av avfall d.v.s. när avfall exporteras olagligt från Sverige till land utanför EU. Övriga scenarier t.ex. olagliga transporter från Sverige till annat land inom EU eller olaglig införsel till Sverige har inte utretts ännu. Beroende på vilket scenario som är aktuellt ser ansvarsfördelningen annorlunda ut. 4.2 Genomförda utbildningar Särskilda utbildningsinsatser har riktats framförallt till Polismyndigheterna och Tullverket. I november 2012 höll Rikspolisstyrelsen en 2-dagars konferens om gränsöverskridande avfallstransporter för polismyndigheterna på Sånga-Säby konferenscenter. Målgruppen för konferensen var miljöbrottsredare, trafikpoliser samt KUTpersonal. Under 2013 har en utbildning om avfallstransporter genomförts på Polishögskolan. Utbildningen har som målsättning att bli ett permanent inslag i den ordinarie farligt gods utbildingen. Tullverket har under 2013 genomfört en intern utbildning för berörd personal Under 2013 har Naturvårdsverket haft en utbildning om export av skrotbilar och reservdelar. Det gick även att ta del av utbildningen på distans eftersom den webbsändes Ett flertal regionala utbildningsinsatser har också genomförts under 2013 och 2014 i regi av framförallt länsstyrelser och polismyndigheterna. Exempelvis har polismyndigheterna i Örebro och Östergötland genomfört utbildningar i ämnet riktat till poliser och personal på tillsynsmyndigheterna. 4.3 Översyn av straffbestämmelserna Åklagarmyndigheten har under 2013 genomfört en översyn av straffbestämmelserna i 29 kapitlet miljöbalken. Översynen påvisar en del brister och åklagarmyndigheten har lämnat förslag på hur bristerna kan åtgärdas. Översynen lämnades in till regeringen under hösten

15 4.4 Uppströmskampanjen Under 2012 genomfördes en tillsynskampanj med inriktning på verksamheter och anläggningar uppströms hamnar och gränsövergångar. Fokus låg på att försöka förhindra olagliga avfallstransporter i ett så tidigt skede som möjligt. Kampanjen avslutades i december 2012 och en kampanjrapport presenterades under våren Utredning arbetsmiljöfrågor Länsstyrelsen i Skåne har genomfört en bedömning av olika risker vid tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter, exempelvis personskydd och hot och våld. Bedömningen har kommunicerats med övriga myndigheter. 15

16 5. Pågående åtgärder 5.1 Åtgärder vid Naturvårdsverket På Naturvårdsverket arbetar fyra personer med gränsöverskridande avfallstransporter. Naturvårdsverket handlägger och godkänner anmälningar för avfallstransporter till och från Sverige och ser till att olagliga avfallstransporter från Sverige som stoppas utomlands tas tillbaka till Sverige och omhändertas. Naturvårdsverket arbetar även med tillsynsvägledning. Under 2014 genomfördes ingen egeninitierad tillsynsvägledning i större omfattning. Genomförd vägledning bestod främst i att hjälpa andra myndigheter vid tolkning av lagstiftning och andra tillsynsrelaterade frågor. Naturvårdsverket samordnar även den nationella samverkan för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter och ansvarar för att uppdatera denna handlingsplan. Vi deltar även i de projekt som startats upp inom ramen för handlingsplanen, exempelvis utredningen om roller och ansvar. För att stödja samarbetet mellan myndigheter har Naturvårdsverket startat ett samverkansforum för gränsöverskridande avfallstransporter. Forumet är webbaserat och öppet endast för myndigheter. I forumet ges möjlighet att utbyta erfarenheter och information, diskutera olika frågor, ge synpunkter på framtagna vägledningar, hämta och läsa samlade dokument med mera. Vi deltar i det projektet National Contact Points best practice meeting inom IMPEL-TFS samt ett nordiskt samarbetsprojekt för att utbyta erfarenheter med andra länder i Europa. 5.2 Åtgärder vid länsstyrelserna Länsstyrelsen i Skåne Länsstyrelsen Skåne har sedan den 1 februari 2011 en heltidstjänst avsatt för tillsyn över och samordning av gränsöverskridande avfallstransporter. Tillsynen bedrivs i samarbete med Tullverket, Polismyndigheten Skåne, Kustbevakningen och i samarbete med länets kommunala miljöförvaltningar både i form av löpande tillsyn (tillsyn främst initierat av Tullverket) och i olika projektformer (t.ex. Operation Gunvor). Tillsyn har även bedrivits inom ramen för olika internationella projekt såsom IMPEL TFS-projekt och WCO-projekt. 16

17 Under 2014 har delar av avsatt tjänst använts för deltagande i nationellt och internationellt arbete. Insatser som bland annat gällt deltagande vid olika internationella workshops (t.ex. ASEM Control of transboundary shipments of waste) och som föredragshållare vid olika utbildningsinsatser. Vidare har Länsstyrelsen deltagit i 5-läns Gröt-gruppen under 2 dagar i oktober månad där vi bland annat gjorde ett studiebesök i Gävle containerhamn. Länsstyrelsen Skåne har även bidragit med underlag till den förstudie som Riksrevisionen (RiR) utfört avseende avfallstransporter samt har utsedd kontaktperson för RiR djupstudie avseende detsamma. Länsstyrelsen har även besvarat remisser från miljödepartementet gällande frågor som rör avfallstransportförordningen EG (nr) 1013/2006 eller angränsande lagstiftning. Regionalt har ett samverkansmöte hållits i den formella regionala samverkansgruppen där Polismyndigheten Skåne, Rikseneheten för miljö- och arbetsmiljömål, Tullverket, Kustbevakningen, Helsingborgs stad och Kommunförbundet Skåne ingår. Under 2014 har dessutom olika regionala mediainsatser utförts för att höja medvetenheten kring GRÖT. Vad gäller arbetsuppgifter under 2015 ser Länsstyrelsen följande som viktiga att utföra eller delta i: Fortsatt deltagande i eventuella olika internationella tillsynsprojekt, dvs såsom IMPEL TFS eller WCO projekt. Fortsatt deltagande i nationellt arbete inom ramen för t.ex. handlingsplanen för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. (bl.a. Roller och ansvar) Fortsatt samverkan nationellt och regionalt. Genomföra riskanalyser med samverkande myndigheter och spåra eventuella nya flödesvägar. Fortsatt löpande tillsyn och tillsynsvägledning (ev. pilotprojekt). Genomförande av fler myndighetsgemensamma tillsynsinsatser. Genomförande av ett utbytesprojekt med annat Europeiskt land (ev. Danmark). Fortsätta informera om GRÖT i olika sammanhang, i media samt på webben. Se över informationsmaterial så att de finns tillgängligt på fler språk. Fortsatt deltagande i RiR djupstudie Länsstyrelsen i Västra Götaland Länsstyrelsen i Västra Götalands län avsatte under 2014 en heltidstjänst för tillsynen över gränsöverskidande avfallstransporter. För 2015 planeras tjänsten fördelas på två personer för resursutjämning och ökad tillgänglighet för tillsyn. Tillsynen har bedrivits i samverkan med Tullverket genom kontroll av gods där exportanmälan lämnats in till Tullverket. Tillsyn har även skett på företag som exporterar avfall (dokumentationskontroll). 17

18 Under 2014 har Länsstyrelsen medverkat i den nationella samverkansgruppen där Länsstyrelsen ingått i en arbetsgrupp vad gäller Roller och ansvar vid gränsöverskridande avfallstransporter. Länsstyrelsen har också deltagit i två möten under året i en regional GRÖT-samverkansgrupp, där Tullverket, Åklagarmyndigheteten, Polismyndigheten, Kustbevakningen, Skatteverket, Göteborgs kommun och Länsstyrelsen ingår. Syftet med gruppen är att i samverkan uppnå en effektiv brottsbekämpning i fråga om illegala gränsöverskridande avfallstransporter. Länsstyrelsen har deltagit i möte med 5-läns GRÖT-gruppen under 2 dagar i oktober 2014 i Gävle. Vid mötet diskuterade strategi och problem vid tillsyn och det genomfördes ett studiebesök vid Gävle containerterminal. En ny träff i 5- länsgruppen kommer att hållas i mars (Lync) och en i oktober 2015 i Göteborg. Under våren 2015 planerar Länsstyrelsen samordnade tillsynoperationer med Polis, Tullverket m fl. Vidare har Länsstyrelsen en kontinuerliga dialog med Tullverket för att effektiveras tillsynen genom att begära in och kontrollera handlingar innan tillsynsbesöken. Vad gäller arbetsuppgifter under 2015 ser Länsstyrelsen följande som viktigt att utföra eller delta i: Fortsatt medverkan i kommande Impel- och Tullprojekt och utöva tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. Fortsatt arbete med den nationella handlingsplanen för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. Fortsatt samverkan nationellt och regionalt. Fortsatt löpande GRÖT-tillsyn och tillsynsvägledning. Fortsätta informera om GRÖT i olika sammanhang Länsstyrelsen i Stockholm Länsstyrelsen i Stockholm har en halvtidstjänst avsatt för 2014 för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter enligt verksamhetsplan. Tillsynen bedrivs tillsammans med Tullverket och polisen och där ärenden initierats främst från dessa myndigheter. Länsstyrelsen har medverkat i kampanjer som Enforcement Action III (Impel via Naturvårdsverket). Tillsyn har genomförts på vägar, på anläggningar och i hamnar. Länsstyrelsen har priorterat export och utförsel av avfall som initierats av Tullverket eller polis. Information har spridits genom avfallsseminarium för åkeriföretagen, inom Läns5 gruppen samt vid regional och nationell samverkan. Riskanalyser tillsammans med bl.a. polisen har inte genomförts. Samverkanskontroller med polisen, kustbevakningen, kommunen, arbetsmiljöverket, transportstyrelsen har prioriterats ner. 18

19 Vi har deltagit i en förstudie om tillsyn och kontroll av transporter av farligt avfall (GRÖT och nationella transporter) och svarat på frågor från Riksrevisionen. Deltagit i projekt under 2014 i den nationella arbetsgruppen vad gäller roller och ansvar för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. Länsstyrelsen i Stockholm ingår i Läns5 och har haft en handläggarträff under Syftet är bl.a. att lära av varandra, få bättre kunskap om avfall/begagnade varor, ta fram goda exempel, utveckla arbetet (samverkan) med GRÖT-frågorna. Regionalt har diskussioner förts med de myndigheter som berörs av GRÖT-tillsynen. Bland annat har två samverkansmöten hållits med polisen, åklagaren, Tullverket, kustbevakningen och Stockholms miljöförvaltning under Fokusämnen har varit skrotning av fordon och tullverkets arbete med att lägga spärrar på misstänkt avfallstransporter. Vad gäller arbetsuppgifter under 2015 ser Länsstyrelsen följande som viktiga att utföra eller delta i: Tillsyn med tullen, polisen, m.fl. i fält avseende främst export och utförsel av avfall. Informera och fortsätta samverka i kontaktnät i Nationell GRÖTsamverkan Sverige och regional GRÖT-samverkan Stockholms län Delta på handläggarträff. Delta i vägledning om roller och ansvar i den nationella gruppen Länsstyrelsen i Gävleborg Länsstyrelsen i Gävleborg har 75 % av en heltidstjänst utlagt på två handläggare för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. Den löpande tillsynen har hittills bedrivits i samarbete med Tullverket och då främst genom kontroll av gods där en exportanmälan lämnats in till Tullverket. Under 2014 har dock det enbart varit ett fåtal ärenden som initierats av Tullverket. Med hänsyn till detta har försök genomförts med tillsyn initierad av länsstyrelsen i samarbete med Gävle Container Terminal (GTC). Tillsynen har bedrivits i form av kontroll av s.k. fartygsmanifest som skickas in till GTC före lasten skeppas från hamnen. Om länsstyrelsen misstänkt att en container innehåller avfall har ytterligare dokumentation begärts in från exportören. Arbetssättet har fungerat bra, dock har det varit svårt att effektivt genomföra en okulär kontroll då länsstyrelsen saknar kompetens och utrustning att öppna en plomberad container utan att Kustbevakning, Tull eller Polis har möjlighet att handräcka. 19

20 Vad gäller arbetsuppgifter under 2015 ser Länsstyrelsen följande som viktiga att utföra eller delta i: Utbildning samt skapa rutiner gällande tillsyn av plomberade containrar. Delta vid möten och projekt genom IMPEL-TFS Fortsatt samverkan nationellt och regionalt. Fortsatt löpande tillsyn och tillsynsvägledning. Fortsätta informera om GRÖT både internt samt externt. Utveckla formerna för tillsynen genom att prova och utvärdera olika tillsynsformer Länsstyrelsen i Norrbotten Länsstyrelsen Norrbotten har under året genomfört väginspektioner tillsammans med Polisen vid fem olika tillfällen varav fyra stycken var inom Norrbottens län. 73 fordon har under 2014 kontrollerats varav 16 var gränsöverskridande avfallstransporter. Av dessa 16 bröt 13 stycken, eller 81,25 %, mot föreskrifterna för gränsöverskridande avfallstransporter. Tillsyn som initierats av Länsstyrelsen Norrbotten i hamn har skett vid tre tillfällen samt på järnväg vid ett tillfälle. Länsstyrelsen Norrbotten har deltagit i IMPEL konferenser och workshops vid tre tillfällen under året, samt deltagit i tillsynsutbildning för handläggare i Tyskland. Länsstyrelsen Norrbotten har genomfört en föreläsning under Polismyndighetens nationella konferens om illegala avfallstransporter och metallstölder. Mötena för den nationella GRÖT-samverkansgruppen har Länsstyrelsen Norrbotten aktivt deltagit i. Ett projektarbete med kartläggning av statusen för återvinnigcentralerna i Norrbottens län kopplat till illegala avfallstransporter har genomförts. Rapporten färdigställs under Q Ytterliggare ett projektarbete med att kartlägga illegala avfallsströmmar och slå ut ankarplatser har genomförts i samverkan med några kommuner i länet. Ett mycket gott utfall har bidragit till nya planer för ett liknande projekt inom med internationell samverkan. 20

21 Vad gäller arbetsuppgifter under 2015 ser Länsstyrelsen följande arbetsuppgifter som viktiga att utföra eller delta i: Genomföra ett ökat antal kontroller av fordon och öka antalet tillsynsbesök vid företag som är kopplade till avfallstransporter. Vidareutveckla projektarbetet med kartläggning av illegala avfallstransporter och att slå ut ankarplatser även i ett internationellt perspektiv. Återstarta koordinerade samverkan regionalt via en REGSAM grupp. Delta i olika internationella tillsynsprojekt och konferenser, såsom IMPEL TFS. Fortsätta att ha en samverkan både nationellt och regionalt. Fortsätta att ha en löpande tillsyn och tillsynsvägledning. Fortsätta att delta i nationella arbeten inom ramen för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter som t.ex. handlingsplanen för tillsynen. 5.3 Åtgärder vid Rikspolisstyrelsen Under verksamhetsåret 2014 har Polisens arbete mot brottsområdet otillåtna avfallstransporter bedrivits på lokal, regional och nationell nivå och har innefattat arbete på både strategisk och operativ nivå. Vad beträffar det operativa arbetet har insatser bland annat bestått av planlagda insatser, kontroller i trafikmiljön, insatser mot specifika verksamheter, samt arbete inom kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) och utredningar. Gällande specifika trafikinsatser mot otillåtna avfallstransporter har dessa minskat i jämförelse med tidigare år och istället övergått till kontroll i linjeverksamhet. Det strategiska arbetet har innefattat utbildningsinsatser och framtagning av utbildningsmaterial. Det strategiska och operativa arbetet har bedrivits parallellt. Arbetet har resulterat i en ökad brottsupptäckt och genererat bättre kunskap om brottsområdet inom Polisen. Arbete kvarstår dock för att arbetet i högre utsträckning ska kunna permanentas och ytterligare kunskap om brottsområdet behövs där särskilt fokus behöver läggas på KUT-arbete. Det är främst de polismyndigheter som har blivit tilldelade extra medel mot avfallstransporter som särskilt arbetar mot brottsområdet. Det strategiska arbetet: Utbildning om brottsområdet under tre nationella konferenser inom polisen. Kunskapsspridning till andra samverkansmyndigheter. Samverkansprojekt mellan tillsynsmyndigheter och polis/åklagare för att utveckla samarbetet. Arbete för att stärka samarbetet i Norden. Framtagande av manualer och rapporter. 21

22 Utbildning för polisanställda som kan påträffa otillåtna avfallstransporter i sitt dagliga arbete. Här har flertalet regionala utbildningar hållits i olika delar i landet. Utbildning vid Polishögskolan för poliser som arbetar med tillsyn av transporter av farligt gods. Medverkan i olika internationella forum aktuella för brottsområdet som exempelvis Europol, Interpol och IMPEL-tfs. Erfarenhetsutbyte med andra europeiska länder. Det operativa arbetet: Planlagda insatser. Kontroller i hamn- och trafikmiljö. Insatser mot verksamheter. KUT-arbete; informationsinhämtning, bearbetning och analys. Utökad samverkan med främst tillsynsmyndigheter (kommun och länsstyrelse) samt andra brottsbekämpande myndigheter för att bekämpa brottsligheten på området. Samverkan med myndigheter i andra länder. Planerade aktiviteter 2015 Fortsätta att hålla en årlig konferens för miljöbrottsutredare och miljöåklagare, 5.4 Åtgärder vid Tullverket Tullverkets roll rörande gränsöverskridande avfallstransporter är i första hand selektering av kontrollobjekt, kontroller och brottsutredningar (tillsammans med Åklagarmyndigheten). Det finns flera olika tjänstemän i Tullverket som arbetar med gränsöverskridande avfallstransporter exempelvis de som utför de fysiska kontrollerna, klarering, riskanalytiker, utredare och specialister. Under 2014 har det arbete som byggts upp de senaste åren fortsatt. Samarbete är en viktig framgångsfaktor rörande gränsöverskridande avfallstransporter, därför arbetar Tullverket tillsammans med länsstyrelserna där Tullverkets roll är att selektera fram kontrollobjekt och länsstyrelsens roll är att bedöma godset/avfallet. I de fall ett ärende som är tullinitierat resulterar i en förundersökning hanteras detta av tullkriminalen. För dessa ärenden är en miljöåklagare förundersökningsledare. Tullverket har utbyte med myndigheter i andra länder framför allt tulladministrationer i andra medlemsstater i EU. Tullverket arbetar även med internationella organisationer exempelvis Kommissionen, WCO (World Customs Organization) och IMPEL-TFS. Som ett exempel kan nämnas att Tullverket deltagit i arbetet med att ta fram rutiner för hur tulladministrationer inom EU ska arbeta med gränsöverskridande avfallstransporter. 22

23 Antalet stoppade sändningar har minskat något under 2014 jämfört med de senaste åren. En sak som Tullverket noterat är att flera aktörer som tidigare stoppats uppfyller regelverket när senare sändningar kontrolleras. Det tyder på att en viss preventiv effekt uppnåtts. Statistik stoppade sändningar Sammanlagd vikt 454 ton stoppade sändningar Sammanlagd vikt 790 ton 49 stoppade sändningar Sammanlagd vikt 761 ton För mer information se dd7.html 5.5 Åtgärder vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Åklagarmyndighetens huvudsakliga uppgift är att leda förundersökningar, väcka åtal och processa i domstol. Under 2014 har de flesta lagföringar avsett överträdelser av EG-förordningens krav på anmälan och skriftligt godkännande. REMA eftersträvar en enhetlig rättstillämpning över landet och bedriver därför kontinuerligt ett rättsligt utvecklingsarbete. REMA har utarbetat riktlinjer avseende företagsbotsbelopp och straffmätning bland annat för aktuell brottslighet. Riktlinjerna har till viss del godtagits av domstolarna. Domstolarna har dock, till skillnad från riktlinjerna, straffvärdesmässigt bedömt brott mot förprövningsbestämmelserna hårdare än brott mot exportförbud. REMA har föreslagit att påföljdsfrågan skall överklagas till Högsta domstolen. Samverkan sker vidare på både nationell- och regionalnivå mellan Åklagarmyndigheten, Tullverket, länsstyrelserna, kommunerna och polisen i syfte att uppnå en effektiv brottsbekämpning i fråga om olovliga gränsöverskridande avfallstransporter som upptäcks inom ramen för myndigheternas kontrollverksamhet. Sådan samverkan kommer att fortgå. 23

24 REMA samverkar internationellt med åklagare från EU genom deltagande i IMPEL TFS Prosecutor Project. Gruppen har deltagit som en integrerad del i samband med ett av Eurojust anordnat Strategiska möte om miljöbrott den 27 och 28 november Tre åklagar från Sverige deltog. Ett tredje möte hölls den december 2014 i Valsain i Spanien där två deltagare från Sverige deltog. Då det är fråga om en juridiskt komplicerad lagstiftning efterfrågas och bör också åklagarnas bedömning och synpunkter efterfrågas i stor utsträckning. Åklagare inbjuds också att medverka i utbildningar av främst Tullverket och polisen. Av samma skäl som angetts tidigare år har Åklagarmyndigheten inte tillräckliga resurser för att avsätta tid till sådant viktigt samarbete. Åklagare har på grund av bristande resurser tvingats avsäga sig sådana åtaganden. För att fullt ut kunna delta i utbildningar och erbjuda den juridiska kompetensen bör Åklagarmyndigheten, i likhet med övriga myndigheter som deltar i GRÖT-samverkan, tilldelats extra resurser för detta arbete. 5.6 Fortsatt utredning roller och ansvar Under 2015 fortsätter vi utredningen genom att titta närmare på övriga scenarier som kan uppstå vid tillsyn, exempelvis olaglig avfallstransporter inom EU och olaglig införsel av avfall till Sverige. 5.7 Utredning uppställningsplatser och kostnader För att bedriva en effektiv tillsyn finns ett behov av uppställningsplatser i landet för dels mer ingående inspektioner av avfallstransporterna utifrån miljöbalkens tillsynskrav och dels platser för uppställning av avfallstransporter i samband med beslag av last utifrån polisens synvinkel. Under 2013 påbörjades att arbete att utreda olika aspekter som är förknippade med kostnader för uppställningsplatser och omhändertagande av avfall. Vi beräknar att artbetet slutförs första halvåret Deltagande i internationella arbeten Svenska myndigheter deltar i ett flertal internationella arbeten som handlar om gränsöverskridande avfallstransporter. Många av projekten koordineras av IMPEL- TFS vilket är ett tillsynsnätverk för myndigheter som har uppgifter att förhindra olagliga gränsöverskridande avfallstransporter. Mer information om projekten finns på IMPEL-TFS hemsida: 24

25 Nedan ges en kort sammanfattning av vilka projekt som just nu är aktuella Enforcement Actions Project Enforcement Actions uppmuntrar till att genomföra inspektioner och stärka samverkan mellan myndigheter inom EU. De flesta medlemsländerna deltar i projektet som bland annat syftar till uppnå en enhetlig tillsyn inom EU. Ett annat syfte är att upptäcka olagliga avfallstransporter och förhindra framtida genom effektiv kommunikation och vägledning. Inom ramen för projektet genomför svenska myndigheter tillsyn i samverkan i hela avfallskedjan (d.v.s. från det att det avfallet produceras till att det slutligen omhändertas) vilket kontinuerligt rapporteras in till projektet. Länsstyrelsen i Skåne koordinerar Sveriges deltagande National Contact Points Best practice meeting Inom EU finns ett nätverk av kontaktpersoner, så kallade National Contact Points (NCP). Projektet fokuserar på stärka utbyte av information och erfarenheter genom bland annat workshops och seminarier. Genom att kontaktpersonerna träffas regelbundet stärks nätverket och projektet är väldigt värdefullt för att stärka samarbetet mellan länder, utbyta best-practice och diskutera fram gemensamma bedömningsgrunder med mera. Projektet representeras för närvarande av Naturvårdsverket Waste Sites II Mot bakgrund av bland annat problematiska flöden av elektronikavfall och skrotbilar och dess komponenter från Europa till afrikanska länder har berörda myndigheter pekat på att vi behöver stärka tillsynen över källorna till olagliga avfallsflöden samt anläggningar uppströms där avfall samlas in, lagras eller behandlas före export. Projektet syftar till att få en bättre förståelse för dessa avfallsflöden och anläggningar samt utbyte av best practices och utveckling av vägledningsmaterial för tillsynen. Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt och tanken är att i detta skede ha en mer praktisk inriktning. Sverige deltar i projektgruppen genom polismyndigheten i Norrbotten Prosecutor Project Sverige deltar, genom REMA, i ett internationellt åklagarprojekt. Syftet med projektet är att formalisera ett nätverk för åklagare som arbetar med överträdelser av EG-förordningen inom vilket relevant information och erfarenhet kan utbytas. Projektet består av en projektgrupp i vilken en svensk miljöåklagare ingår.. 25

26 5.8.5 IMPEL-TFS Conference För att förhindra olagliga gränsöverskridande avfallstransporter krävs internationellt samarbete. Under den årliga så kallade IMPEL-TFS konferensen ges möjlighet för personal på miljö-, tull-, polis- och åklagarmyndigheter att träffas och utbyta praktiska erfarenheter. Under konferensen diskuteras även pågående projekt och förslag på nya projekt och andra gemensamma aktiviteter föreslås. Under konferensen sker även samordning och avstämning med andra organisationer såsom EU-kommissionen, Baselkonventionens sekretariat, WCO och INTERPOL Nordiskt samarbetsprojekt (Nordic TFS-group) Sverige, Finland, Norge och Danmark har startat ett samarbetsprojekt under Nordiska minsterrådet. Projektet ska arbeta med tillsynsfrågor gemensamma för våra länder med fokus på illegala avfallsflöden och samarbetet mellan ländernas olika myndigheter. Sverige deltar i projektet genom Naturvårdsverket PARCS Kommissionen har startat en grupp där det sitter med en representant från tulladministrationen från varje medlemsstat. Gruppen arbetar främst med miljöfrågor varav avfall är ett av de områden som de arbetats med. Ett exempel på detta är att en av de tre undergrupper som bildats hade till uppdrag att ta fram rutiner för hur tulladministrationer inom EU ska arbeta med kontroller av gränsöverskridande avfallstransporter. Dokumentet är framtaget, men är ännu ej beslutat. Det kommer att tas fram en offentlig version på dokumentet som kommer att översättas till alla officiella språk. Sverige deltar genom Tullverket och länsstyrelsen i Skåne. 5.9 Förslag på koncentration av tillsynsansvar Länsstyrelsen i Västra Götaland har på uppdrag av regeringen redovisat förslag på koncentration av länsstyrelsernas ansvar för tillsynen över gränsöverskridande avfallstransporter. För att få en effektivare tillsyn bedömer utredningen att det bör vara ett fåtal tillsynsmyndigheter som arbetar med denna tillsyn. Vidare krävs ett nära samarbete mellan länsstyrelserna, Tullverket, Kustbevakningen, Polismyndigheterna, Åklagarmyndigheterna och kommunerna. Utredningen föreslår att tillsynsansvaret över EG-förordning 1013/2006 för tillsyn i hamnar och gränsövergångar och över den av Tullverket initierade tillsynen utanför hamnområdet ska ligga på länsstyrelserna i Norrbotten, Gävleborg, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Uppdraget är inlämnat till regeringen för vidare handläggning och eventuellt genomförande. Under hösten 2013 har miljödepartmentet begärt in yttranden angående förslaget från att antal myndigeter och branschen. 26

27 6. Kommande åtgärder I detta kapitel tar vi upp de åtgärder som vi prioriterat som särskilt viktiga att arbeta med kommande år. Åtgärderna som presenteras i detta kapitel är inte bindande för berörda myndigheter. Men för att uppnå de mål (se kapitel 4) vi satt upp för arbetet med tillsynen över gränsöverskridande avfallstransporter är målsättningen att de genomförs enligt tidsplanen nedan. 6.1 Förslag på åtgärder Nedan ges en översikt över de åtgärder som bör genomföras åren För perioden är framförallt delmål 1, 2 och 3 prioriterade. Det innebär att arbetet framförallt kommer att klargöra myndigheters roller och ansvar, öka kunskapen samt att förstärka regional samverkan. Två förslag på åtgärder har tillkommit till den här uppdateringen av handlingsplanen. Dessa är att se över miljösanktionsavgifterna samt att utveckla vägledningsmaterial gällande dokumentkontroll på avfallstransporter. Vissa åtgärder kräver en närmare planering inför och i samband med genomförande. Detta hanteras i den nationella arbetsgruppen. Mer detaljerad planering samt andra i sammanhanget betydelsefulla dokument samlas i vårt samverkansforum. På så sätt får vi alla dokument samlat på en plats. Tabell 1. Förslag på åtgärder Åtgärd Ansvarig Utreda Roller och Ansvar Mål: Berörda myndigheters roller och ansvar ska vara tydliggjorda. Kommentar: Fortsatt utredning för att komplettera den som redan genomförts. Genomföra utbildningssteg Särskilda insatser Mål: Kunskapen hos tillsynsmyndigheter och andra myndigheter ska öka. Förstärka regional samverkan Mål: Stärka nationell, regional och internationell samverkan och informationsutbyte. Kommentar: Upprätta rutiner och arbetsformer mellan berörda myndigheter (Tullverket, polismyndighet, kommuner, åklagarmyndigheten) på regional nivå. Nationella arbetsgruppen X X Nationella arbetsgruppen Vid behov Vid behov Länsstyrelsen (5 st) X X X Vid behov 27

28 Medverka i internationella arbeten och utbyten Mål: Stärka nationell, regional och internationell samverkan och informationsutbyte. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen (5 st), Tullverket, Polisen, Åklagarmyndigheten X X X Öka förståelsen för avfallsflöden. Genomföra riskanalyser Mål: Öka förståelsen för avfallsflöden Kommentar: Identifiering av avfallsslag och destinationer med stora risker. En gemensam lägesbild för Sverige bör ta fram Se över miljösanktionsavgifterna. Mål: Kunskapen hos tillsynsmyndigheter och andra myndigheter ska öka. Nationella arbetsgruppen X X X Nationella arbetsgruppen Läns5 startar upp arbetet X X Kommentar: Utvärdering/analys av dagens bestämmelser i förordningen om miljösanktionsavgifter. Hur fungerar dessa i praktiken? Kan bestämmelserna ändras för att underlätta för berörda myndigheter? Utveckla vägledningsmaterial gällande dokumentkontroll på avfallstransporter. Naturvårdsverket Nationella arbetsgruppen X X Mål: Berörda myndigheters roller och ansvar ska vara tydliggjorda. Kunskapen hos tillsynsmyndigheter och andra myndigheter ska öka. Kommentar: ta fram nytt material gällande dokumentkontroll ex Annex VII, Kinesiska transportdokument etc. Utreda kostnader vid omhändertagande av avfall Mål: Kunskapen hos tillsynsmyndigheter och andra myndigheter ska öka. Kommentar: Vilka kostnader kan uppstå om myndigheter blir tvungna att omhänderta avfall. Nationella arbetsgruppen X X 28

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall

Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall 2012-02-10 Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall Checklista för tillsyn på anläggning (eller motsvarande) som exporterar avfall ut ur Sverige och/eller importerar avfall in till Sverige.

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

Läsanvisning till Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall

Läsanvisning till Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall 2012-02-10 Läsanvisning till Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall Läsanvisning till checklista för tillsyn på anläggning (eller motsvarande) som exporterar avfall ut ur Sverige och/eller

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Tillsynsplan marknadskontroll 2013

Tillsynsplan marknadskontroll 2013 Handläggare Anne Marie Lindgren Marianne Runhage marknadskontroll 2013 1 (6) Godkänd av marknadskontroll 2013 Uppdrag Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva marknadskontroll till skydd

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Nationella och internationella transporter av avfall, anmälan och tillstånd, tillsyn & handläggning Agenda:

Nationella och internationella transporter av avfall, anmälan och tillstånd, tillsyn & handläggning Agenda: Agenda: Handläggning Ansökan tillstånd enligt 36 Anmälan 42 och avfallsslag undantagna från tillståndsplikt 37 Anmälan om hantering av avfall, 46 & 47 Utskick, bekräftelse på anmälan eller tillstånd till

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2015-2017 Förord Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelserna ha en plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Projektbeskrivning. Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH

Projektbeskrivning. Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH Projektbeskrivning Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH Datum 20100611 1. Bakgrund I Reach-utredningens delbetänkande SOU 2007:80 anges bl.a.

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Kemikaliekontroll enligt Reach Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND...3 2. SYFTE OCH PROJEKTMÅL...4 3.

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora undertecknades 1973 i Washington D.C. och trädde i kraft 1975 CITES är en internationell överenskommelse mellan

Läs mer

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län, 2014 Produktion Kommunikationssektionen Foto Lars Hedelin Guide för avtalsarbete Sedan hösten 2012 har Polismyndigheterna

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Strategier mot miljöbrott. Ett samarbetsprojekt mellan Rikspolisstyrelsen och Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål

Strategier mot miljöbrott. Ett samarbetsprojekt mellan Rikspolisstyrelsen och Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Strategier mot miljöbrott Ett samarbetsprojekt mellan Rikspolisstyrelsen och Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Utgivare: Rikspolisstyrelsen/Åklagarmyndigheten D nr: POA-226-1179/0 Foto omslag:

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON 20 SAMBANDET 4 2012 VASSA PÅ MILJÖBROTT Miljöbrott innebär en bredd av ärenden. Under 2012 har det bland annat inneburit ett oljeutsläpp samt ett

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2014-09-10 Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och

Läs mer

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås en ändring i 29 kap. 1 miljöbalken. Förslaget innebär att det straffbara området för miljöbrott

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning Metodstöd hälsoskydd Slutredovisning December 2009 2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Årsmötet i Linköping 2 3 juni 2015

Årsmötet i Linköping 2 3 juni 2015 Årsmötet i Linköping 2 3 juni 2015 GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRANSPORTER I EN CIRKULÄR EKONOMI NATURLIGT MEN INTE ALLTID RISKFRITT Moderator: Jakob Sahlén, Avfall Sverige Ett resurseffektivt Europa Jakob Sahlén,

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen.

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen. Hans Öhlander Presentation av Finanspolisen Rikskriminalpolisen Finanspolisen vid Kriminalunderrättelsetjänsten Rikskriminalpolisen Rikskriminalpolisen Rikskriminalchef Sekretariat Huvudenhet för Kriminalunderrättelseverksamhet

Läs mer

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat.

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat. 1 Styrelsen för Protokoll Föreningen Kommunala miljöchefer 2003-11-21 Plats: Miljöförvaltningen i Stockholm Tid: 2003-11-21, Kl 10.00-14.00 Närvarande: Ann-Britt Svedberg, ordförande Christer Persson Högni

Läs mer

Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt?

Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt? PROMEMORIA/PM 1(9) Kontaktperson Karin Persson Miljötillsynsenheten, EBH-gruppen Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt? Denna PM utgår från ansökan om bidrag

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

EMIL-gruppen - den 4 februari 2010 på Skogsstyrelsens kursgård Ullstorp.

EMIL-gruppen - den 4 februari 2010 på Skogsstyrelsens kursgård Ullstorp. Minnesanteckningar 1(9) Datum 2010-02-09 Skånes distrikt Box 6, 243 21 Höör roland.olsson@skogsstyrelsen.se Tfn 0413-294 62 Fax 0413-213 86 EMIL-gruppen - den 4 februari 2010 på s kursgård Ullstorp. Närvarande:

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning s regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2014-05-08 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i s författningssamling (ÅFS) gällande författningar... 3 2 Riktlinjer

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Föreläsningens innehåll Vad är organiserad brottslighet? Lokalt arbete mot organiserad brottslighet- vad kan man göra? Lokala exempel Hur ska man göra? Att

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Styrdokument 2011

MiljösamverkanVärmland. Styrdokument 2011 MiljösamverkanVärmland Styrdokument 2011 Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 9 december 2010 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Definition av miljönämnd och miljökontor... 4 4. Mål

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015 Bilaga 1 Datum Sida 2014-06-30 1 (8) Lena Lindgren Schelin Ert datum Dnr Chefsjurist, personuppgiftsombud EBM A-2014/0261 Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer