JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTEN. Verksamhetsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTEN. Verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTEN Verksamhetsplan 2015

2 Verksamhetsplan för Jägareförbundet Norrbotten 2015 Fastställd genom beslut vid styrelsemöte den 3 mars Inledning Syftet med en denna verksamhetsplan är dels att synliggöra Jägareförbundet Norrbottens mål och aktiviteter, dels att skapa en grund för förbättrad information och kommunikation inom förbundet. Planen är framtagen av styrelsen i samverkan med kansliet. Planen kommuniceras med kretsarna årligen under oktober månad och vid ordförandekonferensen årligen i november/december månad. Planen omfattar nationella mål samt regionala mål (2015). Aktiviteter/åtgärder utöver de som framgår av tidsplanen kommuniceras löpande. Bakgrund Jägareförbundet Norrbotten är en regional organisation som är associerad till Svenska Jägareförbundet (SvJF). Förbundet är till för medlemmarna vilket innebär att vi måste vara synliga fysiskt och bedriva en effektiv information/kommunikation med kretsarna och medlemmarna. Verksamheten ska byggas underifrån och vi ska lyfta fram goda exempel och vara lyhörda gentemot medlemmarna. För att lyckas med detta måste vi organisera vårt arbete dels med utgångspunkt i kretsarnas behov/önskemål, dels i linje med våra egna och SvJF prioriterade uppgifter. ÄNDAMÅL, VISION OCH VÄRDERINGAR Länsjaktvårdsföreningen är en sammanslutning som har till ändamål att tillvarata jägarnas intressen för jakt, vilt och viltvård inom sitt verksamhetsområde. Länsjaktvårdsföreningen består av dels enskilda medlemmar, dels inom verksamhetsområdet förekommande lokala jaktvårdsorganisationer och andra organisationer enligt 7, som genom föreningen är anslutna till Jägareförbundet. Sitt mål vill länsjaktvårdsföreningen, i samverkan med Jägareförbundet och jaktvårdskretsarna samt med hänsynstagande till jordbrukets, skogsbrukets och övriga allmänna intressen, uppnå genom att organisera jägarna inom sitt verksamhetsområde samt att verka för bildande av viltvårdsområden och andra lokala jaktvårdsorganisationer, att verka för goda tillfällen till jakt, att arbeta för artrika och livskraftiga viltstammar, att uppmärksamt följa viltstammarnas och jaktens utveckling och hos myndigheter och Jägareförbundet begära de åtgärder som är befogade, att avge yttranden och göra utredningar, som begärs av myndigheter eller Jägareförbundet, att verka för utbildning i viltvård och jakt, att öka kännedomen om föreskrifter på viltvårdens och jaktens områden, att arbeta för ökad förståelse för människans ansvar för naturen, att arbeta för att viltets behov av variationsrika och produktiva miljöer blir tillgodosedda samt att sträva efter att en tillfredsställande jämvikt upprätthålls inom och mellan viltstammarna. Vi är partipolitiskt obundna. Verksamhetens kvalitet främjas av hög integritet och en demokratisk organisation som ska vila på ett stort mått av förankring och transparens. Förtroendevalda och medlemmar är organisationens mest värdefulla kapital. Mångfald vad avser kön, etnicitet och kompetens ska eftersträvas.

3 Uppdraget Jägareförbundet Norrbottens övergripande uppdrag är att utifrån medlemmarnas och kretsarnas vilja och behov tillvarata deras intressen för jakt och viltförvaltning. Detta ska förverkligas genom att: Kommunicera med medlemmarna och driva deras frågor Verka för att Jägareförbundet Norrbottens frågor får genomslag nationellt Ta plats på den nationella arenan och samordnat driva för svenska jägare viktiga frågor nationellt och inom EU Mål Nationella mål Jägareförbundet Norrbotten ska verka för att de nationella målen formulerade i de strategiska målen för Svenska Jägareförbundet samt den nationella verksamhetsplanen ska kunna uppfyllas. För 2015 riktas särskild uppmärksamhet mot att ny- och återrekrytera medlemmar, driva frågor specifika rörande den numera nedlagda jaktlagsutrednigen (VVO, ekonomiska zonen, fjälljakten, dubbelregistreringen), säkra och utvecklat det AU (Allmänna Uppdraget), följa upp arbetet med viltförvaltningen och jakten som hållbart nyttjande, samt lyfta de jaktetiska riktlinjerna. Regionala mål I Norrbotten ska särskilt fokus ägnas medlem- och medlemsnytta samt det pågående etikarbetet. Utöver detta fortsätter arbetet med att positionera och bevaka frågor avseende fjälljakten, viltövervakningen, kommunikation med omvärlden, älgförvaltningen samt mårdhundsprojektet. Allt vårt arbete skall organiseras i den fastslagna organisationen med fyra framträdande funktioner. Funktionerna är Medlem och Marknad, Kommunikation och Opinion, Utbildning samt Jakt och Viltförvaltning. Denna struktur genomsyrar hela Jägareförbundets uppbyggnad såväl på tjänstemannasidan såväl på förtroendemannaledet. Implementeringen av denna struktur påbörjas under verksamhetsåret är roll och ansvarsfördelningen mellan medlems- och tjänstemannaorganisation tydlig har vi implementerat den fastslagna organisationen, från Jaktvårdskrets till Länsförening, med fyra framträdande funktioner. Funktionerna är Medlem och Marknad, Kommunikation och Opinion, Utbildning samt Jakt och Viltförvaltning. Ansvarsfördelning För varje ansvarsområde är det generella uppdraget att: Inhämta medlemmarnas/kretsarnas synpunkter i frågan Företräda Jägareförbundet Norrbotten i frågan Hålla sig informerad och föra informationen vidare (Ansvarsområden enligt hur arbetet är uppdelat inom personalorganisationen i Region Norr.) Huvudansvarig tjänsteman för respektive ämnesområde inom länet är: Björn (inkl regionsansvar): Jakt & Viltförvaltning Roger (inkl regionsansvar): Medlem & Marknad Niklas: Utbildning, Opinion & Kommunikation samt Länsansvarig Jaktvårdskonsulent.

4 Ansvarsområde Ansvarig Ansvarig Funktionsområde Förtroendevald tjänsteman Älg och Övrigt klövvilt Mikael S Björn Jakt & Viltförvaltning Småvilt/viltvård Harald H Niklas Jakt & Viltförvaltning Stora rovdjur Lennart Ö Björn Jakt & Viltförvaltning Viltövervakning Anders W Niklas Jakt & Viltförvaltning Fjälljakt Birgitta I Niklas Opinion & Kommunikation Jägarexamen Anders W Roger Utbildning Hund Åsa K Björn Jakt & Viltförvaltning Jaktskytte, skjutbanor, bly Åsa K Roger Jakt & Viltförvaltning Ungdom, skola, fritid Mikael S Roger Medlem & Marknad Info/opinion/lobby Carina Björn Opinion & Kommunikation Svensk Jakt Lars-Erik Niklas Opinion & Kommunikation Hemsida Mikael S Björn Opinion & Kommunikation Utbildning Tore H Niklas Utbildning Instruktörer/handledare Tore H Niklas Utbildning Säl / Kustfrågor Harald H Niklas Jakt & Viltförvaltning JAQT Carina Roger Opinion & Kommunikation Viltolycksrådet Lennart Ö Björn Jakt & Viltförvaltning Medlem ALLA Roger Medlem & Marknad Föreningsfrågor Mikael S Niklas Medlem & Marknad Jakt för alla Harald H Roger Medlem & Marknad

5 Jakt & Viltförvaltning Utbildning Opinion & Kommunikation Medlem & Marknad Lennart Harald Thore Anders Carina Birgitta Åsa Lars-Erik Björn Niklas Niklas Roger Styrelsens tidsplan 2015 Dag Tid Omfattning Anmärkning Motioner till länsårsstämman ska vara inkomna /14 Länsordförandekonferens ÖM Kl 1830 Styrelsemöte motionshantering Lync!! Lync Styrelsemöte Årsmötesfrågor Ev fysiskt möte på fredag alt lördag morgon. Ev, fredagsmöte avslutas med middag Årsstämma Lunch från kl 1200 Konstituerande styrelsemöte Motioner insänds till förbundet Styrelsemöte genomgång av Lync motioner och ärenden till SJF årsstämman Lync! Svenska Jägareförbundets ÖM årsstämma Styrelsemöte Lync Styrelsemöte Lync Släpp: 0500 Möte: 1300 Styrelsemöte Brittas Pensionat , 22, 1830 Kretsträffar, Vittangi, Arvidsjaur, Arbetsmöte, kretsarnas

6 26, 27 Boden, Kalix Verksamhetsplan, utbildningar

7 Medlem och Marknad Aktivitet Mål 2015 Medlem Målsättning: Att antalet betalande medlemmar i Norrbotten uppfyller vår del av de nationella målsättningarna för medlemsantal. Implementera ett värvartänk i alla nivåer från länsförening, krets, medlemsorganisation och enskild medlem vid alla träffar i alla sammanhang där dessa verkar. Allt där de fem argumenten finns som en röd tråd hos alla inblandade. Gemensam medlemsvärvningskampanj Värva en kompis. Den i länet som värvar flest medlemmar vinner en fyrhjuling. Se över och uppdatera material och distribuera detta till kretsar/funktionärer. Målet är 7722 betalande medlemmar 31/ Besöka länets jägarskolor och värva eleverna till medlemmar. Detta görs av befintliga instruktörer och delvis av personal. Ett bra erbjudande och en anpassad Powerpointpresentation för Norrbotten tas fram. Vi ska ha träffat minst 50 % av dem i länet som avlägger fullvärdig jägarexamen. Detta mäts utifrån föregående års godkända högviltprov på jägarexamen. Norrbotten skall tillsammans med region Norr ha tillgång till ett mobilt mässkit utifrån det nationellt framtagna mässkonceptet. Ett gemensamt mässkoncept tas fram för region Norr och ett tält införskaffas för Norrbotten. Verka för deltagande i mässor på länsoch kretsnivå Stöttar kretsarna på minst 2-3 mässtillfällen/publika arrangemang. Implementering av medlemssystemet hos länsföreningarna. Utbildning på medlemsystemet av förtroendevalda. Länsföreningen skall på förtroendemananivå ha tillgång till medlemssystemet. Tydliga och kända argument för medlemsrekrytering. Argumenten delges och förankras hos ingående kretsar och marknadsförs vid ordförandekonferens, kretsträffar och kretsårsmöten. Vid ALLA sammanhang där personal, kretsar eller länsförening medverkar upprepas argumenten. Har alla inom alla nivåer i länet tydliga och kända argument för medlemsrekrytering och nyttjar dessa.

8 Ansvarig medlem & marknad utsedd av länsförening. Den utsedda på länsnivån deltar på kick-off på Öster- Malma och får verktyg att fungera i sin roll som funtktionsansvarig. Aktiv i sin roll i länsföreningen och deltar i nationella nätverket. Medlemsaktiviter. Att arrangera ett flertal attraktiva medlemsaktiviteter (ex.v jakt) för att tydliggöra medlemsnyttan och hitta kommande eldsjälar. Anordna minst 10 jakter öppen för medlemmar med fokus på våra prioriterade grupper under Jakt för Alla.

9 Utbildning Aktivitet Mål 2015 Jaktskytte, skjutbanor, bly Målsättning: Att öka övningskyttet bland länets jägare och därigenom höja säkerheten och minska risken för skadskjutningar vid jakt. Vidare öka kunskapen om bly i ammunition. Jaktskyttesatsningen BD-cup fortsätter sommaren Minst 60 olika skyttar deltar under Öka den strukturerade jaktskytte- och jägarexamensträningen på länets skjutbanor. Kartlägga baninstruktörernas kompetens i länet samt behov av vidareutbildning. Simulatorskytte, nyttja skyttesimulatorerna i länets kretsar och vid verksamhet i länsföreningen regi. Genomföra en eller flera riktade utbildningar utifrån det uppkomna behovet. Simulatorerna nyttjas löpande av länets kretsar. Översyn av verksamheten och inventering av möjligheter till utökning

10 Utbildning/föreläsningar Målsättning: Utbildning av jägare är en central och viktig uppgift för Svenska Jägareförbundet. Genom välutbildade jägare för vi jakten, ur alla perspektiv, framåt. Jägarkåren ska erbjudas goda möjligheter att höja sin kompetens, såväl kunskapsmässigt som volymmässigt. Ansvarig förtroendevald inom funktionen Utbildning utsedd av länsförening. Utbildning och kunskap är under ständig förändring och därför måste även våra utbildningar ständigt utvecklas och förfinas. En gemensam utbildningsplan inklusive marknadsföringsplan för region norr skall upprättas. Att kartlägga och därefter erbjuda våra medlemmar ett lämpligt antal utbildningar och utbildningsjakter under kommande verksamhetsår. Stötta och följa upp kretsarnas utbildningsverksamhet. Att fortsätta samarbetet med storskogsbruket och erbjuda deras jägare utbildning. Vidareutveckla marknadsföringen via FB, Blocket, Mail, Utskick, Svensk Jakt, etc. Via ordf.konf./kretsträffar/enkät kartlägga utb.behov. Att genomföra 15 utbildningar/föreläsningar på länet initierade av länsföreningen och delvis i samarbete med SFR. Genomföra 3-5 utbildningar riktade mot jägare på bolagsmark. Att fördjupa samarbetet med länsstyrelsen och erbjuda jägare utbildning. Genomföra Lockjakt Räv ovan odl.gr. och älgutb. för ÄFG. Ansvarig förtroendevald inom funktionen Utbildning utsedd av länsförening. Ansvarig förtroendevald inom funktionen Utbildning utsedd av länsförening är aktiv i sin roll i länsföreningen och deltar i nationella nätverket. Utbildning och kunskap är under ständig förändring och därför måste även våra utbildningar ständigt utvecklas och förfinas. Se över behov samt utveckla minst en ny utbildning eller föreläsning. Utveckla minst en ny utbildning eller föreläsning.

11 Instruktörer/handledare Jägarförbundets instruktörer är nyckelpersoner. Det är därför viktigt att dessa är välutbildade och följer SJF policy. Det är dessutom av största vikt att dessa nyckelpersoner finner en glädje och mening i sin roll som instruktör. Tillse att behovet av instruktörer är mött i länet. Att i större omfattning tillse att våra instruktörer tar en aktiv roll i kommande utbildningar och uppdateringar av befintliga kurser och utbildningar. Skapa en glädje och stolthet över att vara en Jägareförbundsinstruktör. Att erbjuda våra instruktörer utbildning och vid behov utbilda nya. Instruktörerna tar en aktiv roll i utvärdering och utveckling av våra utbildningar. Fortsätta att utarbeta belöningssystem för eldsjälar på läns- och kretsnivå. Jägarexamen Mål: Skapa goda förutsättningar för en verksamhet som genererar nya jägare där ledorden är hög kvalité och likvärdig bedömning. Provledarutbildningar 2015 efter förfrågan från provbanor. Provledarträff Banbesiktningar 2015 utifrån behov. Provbanorna ska ha det antal provledare som behövs för verksamheten. En länsträff anordnas för att säkerställa en likvärdig bedömning av provtagarna i länet samt utbyta erfarenheter banor emellan. Löpande besiktiga banor i länet för att säkerställa att banorna uppfyller Naturvårdsverkets kriterier.

12 Kommunikation och Opinion Prioriterade målgrupper Målsättning: Att underlätta för personer i de prioriterade grupperna att komma ut i naturen och på lika villkor som övriga jägare kunna delta i jaktgemenskapen, jakten och upplevelser av viltet i naturen. Aktivitet Mål 2015 Praktiskt jaktarrangemang. Anpassning av skjutbanor för personer i behov av gånghjälpmedel. Under 2015 aktivt påverka beslutsfattare när det bl. a gäller personer med rörelsenedsättning och dispenser från jaktförordningen, jaktlagen och terrängkörningslagen. Minst ett arrangemang genomförs inom länet. Minst två banor har anpassats under Dispensansökan för vapen i terräng ges på generösare och tydligare grunder än idag. Ungdom Målsättning: För att dels säkerställa jaktens framtid och rekryretera nya medlemmar är ungdom och nya jägare ett prioriterat område för Jägareförbundet Norrbotten. Nationell ungdomskonferens där 1-2 personer från länet deltar. Länsläger ungdom. Nybörjarjakter älg. Utbytesjakt med länsföreningen i annan del av landet. Antalet ungdomsmedlemmar i Norrbotten är minst 500 st vid verksamhetsårets slut. Minst 10 stycken unga genomgår Jägareförbundet Norrbottens länsläger. Mins 20 ungdomar/nya jägare deltar i älgjakterna Minst en utbytesjakt genomförs med ungdomar från Norrbotten och annan länsförening. Info/opinion/lobby Målsättning: Genom att synas i media och vid publika arrangemang skapa en förståelse för jakten, väcka intresse och därmed förklara Jägareförbundets roll i jaktens framtid. Stötta kretsarna vid publika arrangemang. Synas i media, pressmeddelande vid intressanta arrangemang. Närvaro och material där så har överenskommits. Knyta en förtroendevald medieansvarig till föreningen. Förklara vikten av AU och samhällsnyttan för våra beslutsfattare. Träff med politiker/beslutsfattare. Lyfta fram vikten av AU vid publika arrangemang, artiklar, utbildningar, pressmedelande, etc. Ta initiativ till träff med Politiker/beslutsfattare (kommun- till riksnivå) löpande under året beroende på aktuella frågor.

13 Medlemsrekrytering och att bibehålla jaktens ställning i samhället är båda viktiga delar i opinionsbildningen. Pressmeddelande går ut inför alla arrangemang som kan vara av medialt intresse. Delaktig i tävlingen vildmarkskocken i Boden. Upprätta en årsplan för kommunikationsarbetet. Samverka med länsföreningarna i Region Norr, Svensk Jakt, personal och bilda nätverk inom ramen för funktionen kommunikation och opinion. Lista, för media intressanta, 5 återkommande ämnen inom Jakt. Förbereda bakrundsmaterial. Upprätta kontaktlistor (journalister/jägare). Svenska Jakt & Hemsida Målsättning Svensk Jakt: Genom Svensk Jakt delge våra medlemmar aktuella händelser som skett eller planeras. Samordna arbetet inom region norr såväl inom länet och kretsarna. Mer lokal information kan skapas genom att implementera den nya organisationen med ansvarig ledamot på såväl län- som kretnivå. Beroende på möjligheterna i den nya plattformen skapa en mer interaktiv hemsida. Hemsidan ska på ett bättre sätt spegla vad som händer även ute på kretsarna. Genom hemsidan ska vi på ett bättre sätt lyfta fram goda idéer om verksamhet på kretsar och skjutbanor. Bättre interaktion mellan länets och kretsarnas hemsidor. Länets facebooksida fortsätter att locka nya följare. Utse ansvarig på kretsnivå som svarar för artiklar och debattinlägg produceras. Varje krets under året bidrar med minst en artikel eller debattinlägg. Skapa omröstningar / forum via länets hemsida. Större inflöde av material från kretsar och medlemmar. Utbyte av material mellan nationell nivå, län och kretsar sker löpande. Löpande uppdatera sidan med relevant information. Implementera SJF:s riktlinjer och policy avseende sociala medier. Genomföra riktad utbildning inom sociala medier. Genomföra minst en utbildning/träff för kretsstyrelser och förtroendevalda avseende sociala medier.

14 Jakt och Viltförvaltning Aktivitet Mål 2015 Hund Målsättning: Öka bredden och säkerställa hög kvalité hos länets eftersöksjägare. Höja kompetensen hos länets jakthundsägare vad gäller grundläggande lydnad. Eftersöksutbildning riktade till jägare Länsinstruktörer fortbildas samt genomför minst en utbildning under året. Länsinstruktörer fortbildas samt genomför minst en utbildning under året. Länsinstruktörer utbildas samt organisationen lydnad tydliggörs under året. Älg och Övrigt klövvilt Målsättning: Att skapa en god älgförvaltning inom det nya förvaltningssystemet som upplevs positivt av jägarna och ger en god jakt inom hela länet. Genomförandet av älgjakten ska ge en bra bild av jägaren och jakten. Underlag tas fram för utvärdering Utbildningen av företrädare inom ÄSO/ÄFG/VFD Information vid kretsarnas älgmöten. Samarbete med SLU, Lstn och skogen rörande GPSmärkningsprojekt. Förberedelse underlag för VFD samt ÄFG. Träff med älgansvariga och jägare i ÄFG. Arbete med viltdata/älgobs. Synliggöra för Länsstyrelsen jägarnas synpunkter på älgförvaltningen. Träffar med jägarna både vid interna och externa möten och utbildningar under året. Information om älgförvaltning sker på kretsträffar efter samråd. Projektet fortsätter inom tre områden och synliggörs via hemsida/tidning. Minst en informationsträff genomförs i länet angående detta. I samarbete med SLU lägga upp ett försök kopplat till älglock på de märkta älgarna. Sammanställning av inventeringar och avskjutning görs för att ge kunskap om älgförvaltningen. En träff genomförs med fokus på älg och hur vi samarbetar inom länet och mellankretsar och ÄFG. Bibehållen hög rapportering av älg-obs. Genomföra viltdatautbildning på läns- och kretsnivå. Genom skrivelser och möten med tjänstemän utveckla förvaltningen i önskvärd riktning.

15 Småvilt/viltvård Målsättning: Att stimulera en fortsatt småviltsjakt samt skapa intresse och kunskap för viltvården. Fortsatt uppföljning av viltvårdsprojektet i Haparanda Södra ÄSO (Haparanda) samt K4 jaktmark (Arvidsjaur). Viltvårdsexkursion. Fortsätta och avsluta viltvårdsprojektet i Arvidsjaur. Ökat intresse för utfodring. Fortsatt information om vikten av en riktad predatorjakt. Projektet predatorjakt. Genomföra minst en exkursion i Haparanda med intresserade medlemmar, allmänheten samt för SJF viktiga nyckelpersoner. Slutredovisning av projektet samt besök på plats av styrelse. Skicka ut minst ett pressmeddelande angående vikten av utfodring. Öka intresse för predatorjakt. Vara behjälplig i projektet utifrån givna förutsättningar. Stora rovdjur Målsättning: Att skapa acceptans för jakten genom väl genomförd jakt och en anpassning av lo- och björnstammen till en nivå som accepteras av flertalet jägare. Verka för lättare regler för åtlar och åtelkameror. Framtagande av förslag björntilldelning samt bevaka utvecklingen av skydds- och forskningsjakt. Framtagande av förslag lotilldelning Information till jägare och allmänhet om jakten. Utbildning av jägare för en etiskt riktigt genomförd jakt. Behjälpligt nationellt med arbetet rörande åteljakt och åtelkameror. Ta fram ett förankrat förslag om lo- och björntilldelning till länets VFD. Löpande information via tidningar och hemsida samt genom samarbete med lokal media. Erbjuda björnjaktsutbildning. Att åteljakt och åtelkameror ska vara en godkänd del av björnjakten Viltövervakning Målsättning: Att bibehålla anslutningsgraden till viltdata. Att informera om vikten av att rapporteringen genomförs. Att fortsätta och utveckla samarbetet med viltövervakningen på de stora skogsbolagens marker. Lyfta frågan om rapportering övrigt vilt vid jägarträffar och i media. Insamling av data från bolagsmarker har ytterligare förbättrats.

16 Säl/Kustfrågor Målsättning: Att verka för att fler får möjlighet att jaga säl samt hantera sälprodukter under ett enklare regelsystem. Uppvakta berörda myndigheter genom fortsatt uppvaktning via möten och skrivelser. Att fortsätta att verka för framtagande av bra förvaltningsplaner för våra sälarter samt utökade jaktmöjligheter på vikarsäl. Öka antalet säljägare. Fortsätta och utveckla samarbetet med berörda parter i Finland. Verka för en skyddsjakt på skarv inom länet Synen på skyddsjakt på skarv mellan Norrbotten och Västerbotten ska ha en större samstämmighet. Bättre genomslag för SJF:s syn på sälförvaltning. Genomföra minst en säljaktsutbildning. Knyta kontakter med berörda parter på flera nivåer bla via kustrådet och Helcom. Initiera möten med berörda på Länsstyrelsen. Fjälljakt Målsättning: Att uppvakta och påverka Länsstyrelsen i Norrbotten med målet att förändra regelverket kopplat till jakten ovan odlingsgränsen. Ta in synpunkter från kretsar och medlemmar om önskvärda förändringar. Delge myndigheterna medlemmarnas synpunkter Följa upp våra frågeställningar gentemot länsstyrelsen och rikspolitiker. Att planera och genomföra en mötesagenda med länsstyrelsen Publicera minst två debattartiklar i ämnet Viltolycksrådet Målsättning: Viltolycksorganisationen ska fungera bra vad gäller eftersökens genomförande och de aktiva ska ha sådan kunskap om rapporteringssystemet att all rapportering sker korrekt. Löpande hålla systemet uppdaterat. Ta in synpunkter från länet och samarbeta med polisen i dessa frågor. Föra fram länets synpunkter till centrala myndigheter. Support till kretsarnas samordnare. Delta i årsmöte med kretsarnas samordnare. Representera länet vid riksårsmöte med NVR. Ansvarig förtroendevald inom funktionen Jakt och Vilt utsedd av länsförening. Ansvarig förtroendevald inom funktionen Jakt och Vilt utsedd av länsförening är aktiv i sin roll i länsföreningen och deltar i regionala och nationella nätverket.

17 Föreningsverksamhet Aktivitet Mål 2015 Målsättning: Att föreningen både på krets och länsnivå fungerar så att förtroendevalda trivs och gör ett bra arbete tillsammans med personalen inom ovanstående ansvarsområden. Utbyta erfarenheter och information mellan kretsoch länsnivå. Utbyta erfarenheter och information mellan kretsoch länsnivå. Utbyta erfarenheter och information mellan länen inom Region Norr. Utbyta erfarenheter och information med andra län och nationella nivå. Länets förvaltning ska ge medlemsnytta på kort och lång sikt. Planera och genomföra årsmöte (april). Planera och genomföra styrelsemöten enligt mötesschema. Planera och genomföra kretsordförandekonferens (nov-dec). Planera och genomföra kretsträffar (okt). Delta i Regionsråd. Delta i länsordförande-konferenser (feb & nov). Löpande hantera föreningens administration och ekonomi.

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Jägareförbundet Råneå - Jaktvårdskrets Verksamhetsberättelse 2014 Jägareförbundet Råneå - Jaktvårdskrets ingår som en del i Svenska Jägareförbundet Norrbotten, och har; 15 lokalorganisationer anslutna

Läs mer

Jägareförbundet har genom åren ständigt försökt anpassa sig till rådande anda allt från vi erhöll det Allmänna Uppdraget till dagens datum.

Jägareförbundet har genom åren ständigt försökt anpassa sig till rådande anda allt från vi erhöll det Allmänna Uppdraget till dagens datum. Verksamhetsplan 2015 15 Jägareförbundet Västmanland Intressenter Deltagare vid Länsföreningens styrelsemöten: Ordinarie styrelseledamöter och suppleanter JAQT-ansvarig Ungdomsansvarig Jaktvårdskonsulent

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN MED STRATEGISKA OCH OPERATIVA MÅL

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN MED STRATEGISKA OCH OPERATIVA MÅL SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN MED STRATEGISKA OCH OPERATIVA MÅL 2013 FÖRORD Verksamhetsplanen för 2013 med strategiska och operativa mål är något mindre omfattande jämfört med tidigare år. Vi

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Kalix-Nyborg Dag och tid: måndagen den 22 september, kl. 13:30 17:30 Närvarande: Styrelseledamöter Mikael Samuelsson

Läs mer

Föreningens representanter i Svenska Jägareförbundets årsstämma 2014

Föreningens representanter i Svenska Jägareförbundets årsstämma 2014 Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten avger följande verksamhetsberättelse för 128:e verksamhets- och räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Styrelse Ordinarie ledamöter Vald t.o.m årsstämman Mikael Samuelsson

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län

Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län antagna av årsstämman 2013-03-21. Namn, beslutande organ och säte 1 Organisationens namn är Jägareförbundet Jönköpings län, som är en länsjaktvårdsförening med

Läs mer

Minnesanteckningar fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Kronan, Luleå Dag och tid: fredagen den 20 mars, kl. 15:00 18:30 Närvarande: Styrelseledamöter Mikael Samuelsson

Läs mer

INFORMATION VID ÅRSMÖTEN 2015. Jägareförbundet Olofström

INFORMATION VID ÅRSMÖTEN 2015. Jägareförbundet Olofström INFORMATION VID ÅRSMÖTEN 2015 Jägareförbundet Olofström REGION SYD Länsansvarig jvk V Götaland, K-J Brindbergs Funkansv Medlem/Marknad, Hanna Ståhl Jvk Skaraborg, Clas Magnusson Adm, Katarina Dahlgren

Läs mer

Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten avger följande verksamhetsberättelse för 126:e verksamhets- och räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten avger följande verksamhetsberättelse för 126:e verksamhets- och räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten avger följande verksamhetsberättelse för 126:e verksamhets- och räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelse Ordinarie ledamöter Vald t.o.m årsstämman Mikael Samuelsson

Läs mer

FÖRORD. Under våren 2013 genomförde Svenska Jägareförbundet ett omfattande strategiskt analysarbete i syfte att staka ut vår långsiktiga färdriktning.

FÖRORD. Under våren 2013 genomförde Svenska Jägareförbundet ett omfattande strategiskt analysarbete i syfte att staka ut vår långsiktiga färdriktning. SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2014 MED STRATEGISKA MÅL 2017 FÖRORD Under våren 2013 genomförde Svenska Jägareförbundet ett omfattande strategiskt analysarbete i syfte att staka ut vår långsiktiga

Läs mer

Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet

Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet Jägareförbundet erbjuder och arrangerar tillsammans med Studiefrämjandet ett antal utbildningar 2013

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

idébank: kretsarna siktar Framåt

idébank: kretsarna siktar Framåt idébank: kretsarna siktar Framåt Idébank för kretsarna Jägareförbundet ska tillvarata jägarnas intressen för jakt och viltvård. Det är genom engagerade förtroendevalda i jaktvårdskretsarna som Jägareförbundets

Läs mer

Idébank - kretsarna siktar framåt

Idébank - kretsarna siktar framåt Idébank - kretsarna siktar framåt Jägareförbundet ska tillvarata jägarnas intressen för jakt och viltvård. Det är genom engagerade förtroendevalda i jaktvårdskretsen som medlemmarna ska finna stöd, nytta

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Jägareförbundets kansli, Luleå Dag och tid: Fredagen den 23 augusti 2013, kl. 10:00 15:30 Närvarande: Styrelseledamöter

Läs mer

JAKTETIKEN FRIHET UNDER ANSVAR

JAKTETIKEN FRIHET UNDER ANSVAR JAKTETIKEN FRIHET UNDER ANSVAR JAKTETIK ACCEPTANSEN ÖVER TID 1971: 70% 1980: 72% 2001: 81% 2008: 82% 2009: 79% 2010: 84% 2012: 86% 2013: 87% 94 92 90 88 86 84 82 80 Högsta uppmätta acceptansen för jakt

Läs mer

Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden

Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden Bakgrund Varje framgångsrik organisation måste då och då ställa sig frågan vart är vi på väg och varför? Syftet med ett sådant arbete är att staka ut den långsiktiga

Läs mer

Saknades representation från: Jägareförbundet Råneå, Gällivare och Övertorneå samt från ÄFG 1 och 2

Saknades representation från: Jägareförbundet Råneå, Gällivare och Övertorneå samt från ÄFG 1 och 2 Minnesanteckningar från Länsträff med älgansvariga Luleå 17 mars 2013 Närvarande: Björn Sundgren Robert Henriksson Styrelsen, viltförvaltningsdelegationen Torgny Lindström Älvsbyn Kurt Lennart Andersson

Läs mer

Verksamhetsplan år 2006 2016

Verksamhetsplan år 2006 2016 Olofströms Äsko/Kronsko 50301 Verksamhetsplan år 2006 2016 Korrigerad tillsammans med styrelsen som blivet godkänd verksamhetsplan i styrelsen för Olofströms skötselområde gällande Älg och Hjort. Mål Verksamhetsmålet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

JÄGAREFÖRBUNDET HANINGE-TYRESÖ

JÄGAREFÖRBUNDET HANINGE-TYRESÖ JÄGAREFÖRBUNDET HANINGE-TYRESÖ Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för jaktvårdskretsen "Jägareförbundet Haninge - Tyresö" får härmed avge verksamhetsberättelse för tiden 2014-01-01 2014-12-31. Kretsen

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Frågor och svar om nya älgförvaltningen

Frågor och svar om nya älgförvaltningen 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-10-01 Frågor och svar om nya älgförvaltningen Mot bakgrund av att såväl länsstyrelser som företrädare för intresseorganisationer framfört önskemål om

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

JAKT FÖR ALLA TILLGÄNGLIGHET. Jakt- och naturarrangemang 2015. Naturupplevelser Spänning Kamratskap

JAKT FÖR ALLA TILLGÄNGLIGHET. Jakt- och naturarrangemang 2015. Naturupplevelser Spänning Kamratskap JAKT FÖR ALLA TILLGÄNGLIGHET Jakt- och naturarrangemang 2015 Utgångspunkten är att den person som blivit funktionsnedatt av olycka, sjukdom eller är funktionsnedsatt sedan födsel så långt som möjligt också

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

ARBETSPRINCIPER & TAGNA BESLUT

ARBETSPRINCIPER & TAGNA BESLUT ARBETSPRINCIPER & TAGNA BESLUT Riktlinjer för Glöte VVOF Version 1.2 Ansvarig: Styrelsen för Glöte VVOF Innehåll 1 SYFTE...3 1.1 Omfattning...3 1.2 Ansvar...3 1.3 Allmänt...3 2 ORGANISATION...3 3 ARBETSPRINCIPER...3

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Hallands godmans- och förvaltarförening Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsområde Föreningen ska vara verksam inom kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg. Föreningen vänder sig till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Jägareförbundet Västmanlands verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Jägareförbundet Västmanland får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsen har

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid

Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid -ett delbetänkande från (SOU 2013:71) Särskild utredare Håkan Larsson Särskild utredare Håkan Larsson Sekreterare Nina Nordengren (jurist) och Jens

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Årsmöte den 5 februari 2015 Grums församlingshem SEM

Årsmöte den 5 februari 2015 Grums församlingshem SEM Jä gärefö rbundet Grums Jäktvä rdskrets Årsmöte den 5 februari 2015 Grums församlingshem SEM Jägareförbundet Grums Jaktvårdskrets Dagordning årsmöte den 5 februari 2015 1. Mötets öppnande 2. Fastställande

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

Medlemsinformation 2015

Medlemsinformation 2015 Medlemsinformation 2015 Jägareförbundet Öster Malma Jaktvårdskrets Välkommen till vår krets. Här nedan finner du våra olika aktiviteter som vi arrangerar under året. Vi består av 600 medlemmar och omfattar

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Bollnäs 2008-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Villaägarna i BOLLNÄS

Bollnäs 2008-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Villaägarna i BOLLNÄS Bollnäs 2008-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet har präglats av- MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Svenska Jägareförbundet

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Svenska Jägareförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Svenska Jägareförbundet 1 Innehåll Förbundsordföranden har ordet... 3 GS har ordet... 5 Verksamhetsberättelse... 6 Resultaträkning... 27 Balansräkning... 28

Läs mer

Välkommen till ordförandekonferens 2014

Välkommen till ordförandekonferens 2014 Välkommen till ordförandekonferens 2014 Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O MTB-O Marknad & kommunikation Projektgrupper Pre-O Framtid Ämnesspecifika grupper Regler

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

JÄGAREFÖRBUNDET KRONOBERG ÅRSSTÄMMA 2013

JÄGAREFÖRBUNDET KRONOBERG ÅRSSTÄMMA 2013 JÄGAREFÖRBUNDET KRONOBERG ÅRSSTÄMMA 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 2012 KALLELSE Till Jägareförbundet Kronobergs årsstämma 2013. Jaktvårdskretsarnas valda ombud kallas härmed till Jägareförbundet

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02

Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02 Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02 Psoriasisförbundet utgörs av dess medlemmar. En del medlemmar är engagerade i styrelsearbete, andra engagerar

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

jakt för alla Jakt- och naturarrangemang 2013 Naturupplevelser Spänning Kamratskap

jakt för alla Jakt- och naturarrangemang 2013 Naturupplevelser Spänning Kamratskap jakt för alla TILLGÄNGLIGHET Jakt- och naturarrangemang 2013 Utgångspunkten är att den person som blivit funktionsnedatt av olycka, sjukdom eller är funktionsnedsatt sedan födsel så långt som möjligt också

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015 VISION INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. UPPDRAG VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. HUVUDMÅLGRUPPER* ÄLDRE OCH MIGRANTER. ÖVERGRIPANDE MÅL VI ÄR EN RESURSSTARK OCH ENAD

Läs mer