JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTEN. Verksamhetsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTEN. Verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTEN Verksamhetsplan 2015

2 Verksamhetsplan för Jägareförbundet Norrbotten 2015 Fastställd genom beslut vid styrelsemöte den 3 mars Inledning Syftet med en denna verksamhetsplan är dels att synliggöra Jägareförbundet Norrbottens mål och aktiviteter, dels att skapa en grund för förbättrad information och kommunikation inom förbundet. Planen är framtagen av styrelsen i samverkan med kansliet. Planen kommuniceras med kretsarna årligen under oktober månad och vid ordförandekonferensen årligen i november/december månad. Planen omfattar nationella mål samt regionala mål (2015). Aktiviteter/åtgärder utöver de som framgår av tidsplanen kommuniceras löpande. Bakgrund Jägareförbundet Norrbotten är en regional organisation som är associerad till Svenska Jägareförbundet (SvJF). Förbundet är till för medlemmarna vilket innebär att vi måste vara synliga fysiskt och bedriva en effektiv information/kommunikation med kretsarna och medlemmarna. Verksamheten ska byggas underifrån och vi ska lyfta fram goda exempel och vara lyhörda gentemot medlemmarna. För att lyckas med detta måste vi organisera vårt arbete dels med utgångspunkt i kretsarnas behov/önskemål, dels i linje med våra egna och SvJF prioriterade uppgifter. ÄNDAMÅL, VISION OCH VÄRDERINGAR Länsjaktvårdsföreningen är en sammanslutning som har till ändamål att tillvarata jägarnas intressen för jakt, vilt och viltvård inom sitt verksamhetsområde. Länsjaktvårdsföreningen består av dels enskilda medlemmar, dels inom verksamhetsområdet förekommande lokala jaktvårdsorganisationer och andra organisationer enligt 7, som genom föreningen är anslutna till Jägareförbundet. Sitt mål vill länsjaktvårdsföreningen, i samverkan med Jägareförbundet och jaktvårdskretsarna samt med hänsynstagande till jordbrukets, skogsbrukets och övriga allmänna intressen, uppnå genom att organisera jägarna inom sitt verksamhetsområde samt att verka för bildande av viltvårdsområden och andra lokala jaktvårdsorganisationer, att verka för goda tillfällen till jakt, att arbeta för artrika och livskraftiga viltstammar, att uppmärksamt följa viltstammarnas och jaktens utveckling och hos myndigheter och Jägareförbundet begära de åtgärder som är befogade, att avge yttranden och göra utredningar, som begärs av myndigheter eller Jägareförbundet, att verka för utbildning i viltvård och jakt, att öka kännedomen om föreskrifter på viltvårdens och jaktens områden, att arbeta för ökad förståelse för människans ansvar för naturen, att arbeta för att viltets behov av variationsrika och produktiva miljöer blir tillgodosedda samt att sträva efter att en tillfredsställande jämvikt upprätthålls inom och mellan viltstammarna. Vi är partipolitiskt obundna. Verksamhetens kvalitet främjas av hög integritet och en demokratisk organisation som ska vila på ett stort mått av förankring och transparens. Förtroendevalda och medlemmar är organisationens mest värdefulla kapital. Mångfald vad avser kön, etnicitet och kompetens ska eftersträvas.

3 Uppdraget Jägareförbundet Norrbottens övergripande uppdrag är att utifrån medlemmarnas och kretsarnas vilja och behov tillvarata deras intressen för jakt och viltförvaltning. Detta ska förverkligas genom att: Kommunicera med medlemmarna och driva deras frågor Verka för att Jägareförbundet Norrbottens frågor får genomslag nationellt Ta plats på den nationella arenan och samordnat driva för svenska jägare viktiga frågor nationellt och inom EU Mål Nationella mål Jägareförbundet Norrbotten ska verka för att de nationella målen formulerade i de strategiska målen för Svenska Jägareförbundet samt den nationella verksamhetsplanen ska kunna uppfyllas. För 2015 riktas särskild uppmärksamhet mot att ny- och återrekrytera medlemmar, driva frågor specifika rörande den numera nedlagda jaktlagsutrednigen (VVO, ekonomiska zonen, fjälljakten, dubbelregistreringen), säkra och utvecklat det AU (Allmänna Uppdraget), följa upp arbetet med viltförvaltningen och jakten som hållbart nyttjande, samt lyfta de jaktetiska riktlinjerna. Regionala mål I Norrbotten ska särskilt fokus ägnas medlem- och medlemsnytta samt det pågående etikarbetet. Utöver detta fortsätter arbetet med att positionera och bevaka frågor avseende fjälljakten, viltövervakningen, kommunikation med omvärlden, älgförvaltningen samt mårdhundsprojektet. Allt vårt arbete skall organiseras i den fastslagna organisationen med fyra framträdande funktioner. Funktionerna är Medlem och Marknad, Kommunikation och Opinion, Utbildning samt Jakt och Viltförvaltning. Denna struktur genomsyrar hela Jägareförbundets uppbyggnad såväl på tjänstemannasidan såväl på förtroendemannaledet. Implementeringen av denna struktur påbörjas under verksamhetsåret är roll och ansvarsfördelningen mellan medlems- och tjänstemannaorganisation tydlig har vi implementerat den fastslagna organisationen, från Jaktvårdskrets till Länsförening, med fyra framträdande funktioner. Funktionerna är Medlem och Marknad, Kommunikation och Opinion, Utbildning samt Jakt och Viltförvaltning. Ansvarsfördelning För varje ansvarsområde är det generella uppdraget att: Inhämta medlemmarnas/kretsarnas synpunkter i frågan Företräda Jägareförbundet Norrbotten i frågan Hålla sig informerad och föra informationen vidare (Ansvarsområden enligt hur arbetet är uppdelat inom personalorganisationen i Region Norr.) Huvudansvarig tjänsteman för respektive ämnesområde inom länet är: Björn (inkl regionsansvar): Jakt & Viltförvaltning Roger (inkl regionsansvar): Medlem & Marknad Niklas: Utbildning, Opinion & Kommunikation samt Länsansvarig Jaktvårdskonsulent.

4 Ansvarsområde Ansvarig Ansvarig Funktionsområde Förtroendevald tjänsteman Älg och Övrigt klövvilt Mikael S Björn Jakt & Viltförvaltning Småvilt/viltvård Harald H Niklas Jakt & Viltförvaltning Stora rovdjur Lennart Ö Björn Jakt & Viltförvaltning Viltövervakning Anders W Niklas Jakt & Viltförvaltning Fjälljakt Birgitta I Niklas Opinion & Kommunikation Jägarexamen Anders W Roger Utbildning Hund Åsa K Björn Jakt & Viltförvaltning Jaktskytte, skjutbanor, bly Åsa K Roger Jakt & Viltförvaltning Ungdom, skola, fritid Mikael S Roger Medlem & Marknad Info/opinion/lobby Carina Björn Opinion & Kommunikation Svensk Jakt Lars-Erik Niklas Opinion & Kommunikation Hemsida Mikael S Björn Opinion & Kommunikation Utbildning Tore H Niklas Utbildning Instruktörer/handledare Tore H Niklas Utbildning Säl / Kustfrågor Harald H Niklas Jakt & Viltförvaltning JAQT Carina Roger Opinion & Kommunikation Viltolycksrådet Lennart Ö Björn Jakt & Viltförvaltning Medlem ALLA Roger Medlem & Marknad Föreningsfrågor Mikael S Niklas Medlem & Marknad Jakt för alla Harald H Roger Medlem & Marknad

5 Jakt & Viltförvaltning Utbildning Opinion & Kommunikation Medlem & Marknad Lennart Harald Thore Anders Carina Birgitta Åsa Lars-Erik Björn Niklas Niklas Roger Styrelsens tidsplan 2015 Dag Tid Omfattning Anmärkning Motioner till länsårsstämman ska vara inkomna /14 Länsordförandekonferens ÖM Kl 1830 Styrelsemöte motionshantering Lync!! Lync Styrelsemöte Årsmötesfrågor Ev fysiskt möte på fredag alt lördag morgon. Ev, fredagsmöte avslutas med middag Årsstämma Lunch från kl 1200 Konstituerande styrelsemöte Motioner insänds till förbundet Styrelsemöte genomgång av Lync motioner och ärenden till SJF årsstämman Lync! Svenska Jägareförbundets ÖM årsstämma Styrelsemöte Lync Styrelsemöte Lync Släpp: 0500 Möte: 1300 Styrelsemöte Brittas Pensionat , 22, 1830 Kretsträffar, Vittangi, Arvidsjaur, Arbetsmöte, kretsarnas

6 26, 27 Boden, Kalix Verksamhetsplan, utbildningar

7 Medlem och Marknad Aktivitet Mål 2015 Medlem Målsättning: Att antalet betalande medlemmar i Norrbotten uppfyller vår del av de nationella målsättningarna för medlemsantal. Implementera ett värvartänk i alla nivåer från länsförening, krets, medlemsorganisation och enskild medlem vid alla träffar i alla sammanhang där dessa verkar. Allt där de fem argumenten finns som en röd tråd hos alla inblandade. Gemensam medlemsvärvningskampanj Värva en kompis. Den i länet som värvar flest medlemmar vinner en fyrhjuling. Se över och uppdatera material och distribuera detta till kretsar/funktionärer. Målet är 7722 betalande medlemmar 31/ Besöka länets jägarskolor och värva eleverna till medlemmar. Detta görs av befintliga instruktörer och delvis av personal. Ett bra erbjudande och en anpassad Powerpointpresentation för Norrbotten tas fram. Vi ska ha träffat minst 50 % av dem i länet som avlägger fullvärdig jägarexamen. Detta mäts utifrån föregående års godkända högviltprov på jägarexamen. Norrbotten skall tillsammans med region Norr ha tillgång till ett mobilt mässkit utifrån det nationellt framtagna mässkonceptet. Ett gemensamt mässkoncept tas fram för region Norr och ett tält införskaffas för Norrbotten. Verka för deltagande i mässor på länsoch kretsnivå Stöttar kretsarna på minst 2-3 mässtillfällen/publika arrangemang. Implementering av medlemssystemet hos länsföreningarna. Utbildning på medlemsystemet av förtroendevalda. Länsföreningen skall på förtroendemananivå ha tillgång till medlemssystemet. Tydliga och kända argument för medlemsrekrytering. Argumenten delges och förankras hos ingående kretsar och marknadsförs vid ordförandekonferens, kretsträffar och kretsårsmöten. Vid ALLA sammanhang där personal, kretsar eller länsförening medverkar upprepas argumenten. Har alla inom alla nivåer i länet tydliga och kända argument för medlemsrekrytering och nyttjar dessa.

8 Ansvarig medlem & marknad utsedd av länsförening. Den utsedda på länsnivån deltar på kick-off på Öster- Malma och får verktyg att fungera i sin roll som funtktionsansvarig. Aktiv i sin roll i länsföreningen och deltar i nationella nätverket. Medlemsaktiviter. Att arrangera ett flertal attraktiva medlemsaktiviteter (ex.v jakt) för att tydliggöra medlemsnyttan och hitta kommande eldsjälar. Anordna minst 10 jakter öppen för medlemmar med fokus på våra prioriterade grupper under Jakt för Alla.

9 Utbildning Aktivitet Mål 2015 Jaktskytte, skjutbanor, bly Målsättning: Att öka övningskyttet bland länets jägare och därigenom höja säkerheten och minska risken för skadskjutningar vid jakt. Vidare öka kunskapen om bly i ammunition. Jaktskyttesatsningen BD-cup fortsätter sommaren Minst 60 olika skyttar deltar under Öka den strukturerade jaktskytte- och jägarexamensträningen på länets skjutbanor. Kartlägga baninstruktörernas kompetens i länet samt behov av vidareutbildning. Simulatorskytte, nyttja skyttesimulatorerna i länets kretsar och vid verksamhet i länsföreningen regi. Genomföra en eller flera riktade utbildningar utifrån det uppkomna behovet. Simulatorerna nyttjas löpande av länets kretsar. Översyn av verksamheten och inventering av möjligheter till utökning

10 Utbildning/föreläsningar Målsättning: Utbildning av jägare är en central och viktig uppgift för Svenska Jägareförbundet. Genom välutbildade jägare för vi jakten, ur alla perspektiv, framåt. Jägarkåren ska erbjudas goda möjligheter att höja sin kompetens, såväl kunskapsmässigt som volymmässigt. Ansvarig förtroendevald inom funktionen Utbildning utsedd av länsförening. Utbildning och kunskap är under ständig förändring och därför måste även våra utbildningar ständigt utvecklas och förfinas. En gemensam utbildningsplan inklusive marknadsföringsplan för region norr skall upprättas. Att kartlägga och därefter erbjuda våra medlemmar ett lämpligt antal utbildningar och utbildningsjakter under kommande verksamhetsår. Stötta och följa upp kretsarnas utbildningsverksamhet. Att fortsätta samarbetet med storskogsbruket och erbjuda deras jägare utbildning. Vidareutveckla marknadsföringen via FB, Blocket, Mail, Utskick, Svensk Jakt, etc. Via ordf.konf./kretsträffar/enkät kartlägga utb.behov. Att genomföra 15 utbildningar/föreläsningar på länet initierade av länsföreningen och delvis i samarbete med SFR. Genomföra 3-5 utbildningar riktade mot jägare på bolagsmark. Att fördjupa samarbetet med länsstyrelsen och erbjuda jägare utbildning. Genomföra Lockjakt Räv ovan odl.gr. och älgutb. för ÄFG. Ansvarig förtroendevald inom funktionen Utbildning utsedd av länsförening. Ansvarig förtroendevald inom funktionen Utbildning utsedd av länsförening är aktiv i sin roll i länsföreningen och deltar i nationella nätverket. Utbildning och kunskap är under ständig förändring och därför måste även våra utbildningar ständigt utvecklas och förfinas. Se över behov samt utveckla minst en ny utbildning eller föreläsning. Utveckla minst en ny utbildning eller föreläsning.

11 Instruktörer/handledare Jägarförbundets instruktörer är nyckelpersoner. Det är därför viktigt att dessa är välutbildade och följer SJF policy. Det är dessutom av största vikt att dessa nyckelpersoner finner en glädje och mening i sin roll som instruktör. Tillse att behovet av instruktörer är mött i länet. Att i större omfattning tillse att våra instruktörer tar en aktiv roll i kommande utbildningar och uppdateringar av befintliga kurser och utbildningar. Skapa en glädje och stolthet över att vara en Jägareförbundsinstruktör. Att erbjuda våra instruktörer utbildning och vid behov utbilda nya. Instruktörerna tar en aktiv roll i utvärdering och utveckling av våra utbildningar. Fortsätta att utarbeta belöningssystem för eldsjälar på läns- och kretsnivå. Jägarexamen Mål: Skapa goda förutsättningar för en verksamhet som genererar nya jägare där ledorden är hög kvalité och likvärdig bedömning. Provledarutbildningar 2015 efter förfrågan från provbanor. Provledarträff Banbesiktningar 2015 utifrån behov. Provbanorna ska ha det antal provledare som behövs för verksamheten. En länsträff anordnas för att säkerställa en likvärdig bedömning av provtagarna i länet samt utbyta erfarenheter banor emellan. Löpande besiktiga banor i länet för att säkerställa att banorna uppfyller Naturvårdsverkets kriterier.

12 Kommunikation och Opinion Prioriterade målgrupper Målsättning: Att underlätta för personer i de prioriterade grupperna att komma ut i naturen och på lika villkor som övriga jägare kunna delta i jaktgemenskapen, jakten och upplevelser av viltet i naturen. Aktivitet Mål 2015 Praktiskt jaktarrangemang. Anpassning av skjutbanor för personer i behov av gånghjälpmedel. Under 2015 aktivt påverka beslutsfattare när det bl. a gäller personer med rörelsenedsättning och dispenser från jaktförordningen, jaktlagen och terrängkörningslagen. Minst ett arrangemang genomförs inom länet. Minst två banor har anpassats under Dispensansökan för vapen i terräng ges på generösare och tydligare grunder än idag. Ungdom Målsättning: För att dels säkerställa jaktens framtid och rekryretera nya medlemmar är ungdom och nya jägare ett prioriterat område för Jägareförbundet Norrbotten. Nationell ungdomskonferens där 1-2 personer från länet deltar. Länsläger ungdom. Nybörjarjakter älg. Utbytesjakt med länsföreningen i annan del av landet. Antalet ungdomsmedlemmar i Norrbotten är minst 500 st vid verksamhetsårets slut. Minst 10 stycken unga genomgår Jägareförbundet Norrbottens länsläger. Mins 20 ungdomar/nya jägare deltar i älgjakterna Minst en utbytesjakt genomförs med ungdomar från Norrbotten och annan länsförening. Info/opinion/lobby Målsättning: Genom att synas i media och vid publika arrangemang skapa en förståelse för jakten, väcka intresse och därmed förklara Jägareförbundets roll i jaktens framtid. Stötta kretsarna vid publika arrangemang. Synas i media, pressmeddelande vid intressanta arrangemang. Närvaro och material där så har överenskommits. Knyta en förtroendevald medieansvarig till föreningen. Förklara vikten av AU och samhällsnyttan för våra beslutsfattare. Träff med politiker/beslutsfattare. Lyfta fram vikten av AU vid publika arrangemang, artiklar, utbildningar, pressmedelande, etc. Ta initiativ till träff med Politiker/beslutsfattare (kommun- till riksnivå) löpande under året beroende på aktuella frågor.

13 Medlemsrekrytering och att bibehålla jaktens ställning i samhället är båda viktiga delar i opinionsbildningen. Pressmeddelande går ut inför alla arrangemang som kan vara av medialt intresse. Delaktig i tävlingen vildmarkskocken i Boden. Upprätta en årsplan för kommunikationsarbetet. Samverka med länsföreningarna i Region Norr, Svensk Jakt, personal och bilda nätverk inom ramen för funktionen kommunikation och opinion. Lista, för media intressanta, 5 återkommande ämnen inom Jakt. Förbereda bakrundsmaterial. Upprätta kontaktlistor (journalister/jägare). Svenska Jakt & Hemsida Målsättning Svensk Jakt: Genom Svensk Jakt delge våra medlemmar aktuella händelser som skett eller planeras. Samordna arbetet inom region norr såväl inom länet och kretsarna. Mer lokal information kan skapas genom att implementera den nya organisationen med ansvarig ledamot på såväl län- som kretnivå. Beroende på möjligheterna i den nya plattformen skapa en mer interaktiv hemsida. Hemsidan ska på ett bättre sätt spegla vad som händer även ute på kretsarna. Genom hemsidan ska vi på ett bättre sätt lyfta fram goda idéer om verksamhet på kretsar och skjutbanor. Bättre interaktion mellan länets och kretsarnas hemsidor. Länets facebooksida fortsätter att locka nya följare. Utse ansvarig på kretsnivå som svarar för artiklar och debattinlägg produceras. Varje krets under året bidrar med minst en artikel eller debattinlägg. Skapa omröstningar / forum via länets hemsida. Större inflöde av material från kretsar och medlemmar. Utbyte av material mellan nationell nivå, län och kretsar sker löpande. Löpande uppdatera sidan med relevant information. Implementera SJF:s riktlinjer och policy avseende sociala medier. Genomföra riktad utbildning inom sociala medier. Genomföra minst en utbildning/träff för kretsstyrelser och förtroendevalda avseende sociala medier.

14 Jakt och Viltförvaltning Aktivitet Mål 2015 Hund Målsättning: Öka bredden och säkerställa hög kvalité hos länets eftersöksjägare. Höja kompetensen hos länets jakthundsägare vad gäller grundläggande lydnad. Eftersöksutbildning riktade till jägare Länsinstruktörer fortbildas samt genomför minst en utbildning under året. Länsinstruktörer fortbildas samt genomför minst en utbildning under året. Länsinstruktörer utbildas samt organisationen lydnad tydliggörs under året. Älg och Övrigt klövvilt Målsättning: Att skapa en god älgförvaltning inom det nya förvaltningssystemet som upplevs positivt av jägarna och ger en god jakt inom hela länet. Genomförandet av älgjakten ska ge en bra bild av jägaren och jakten. Underlag tas fram för utvärdering Utbildningen av företrädare inom ÄSO/ÄFG/VFD Information vid kretsarnas älgmöten. Samarbete med SLU, Lstn och skogen rörande GPSmärkningsprojekt. Förberedelse underlag för VFD samt ÄFG. Träff med älgansvariga och jägare i ÄFG. Arbete med viltdata/älgobs. Synliggöra för Länsstyrelsen jägarnas synpunkter på älgförvaltningen. Träffar med jägarna både vid interna och externa möten och utbildningar under året. Information om älgförvaltning sker på kretsträffar efter samråd. Projektet fortsätter inom tre områden och synliggörs via hemsida/tidning. Minst en informationsträff genomförs i länet angående detta. I samarbete med SLU lägga upp ett försök kopplat till älglock på de märkta älgarna. Sammanställning av inventeringar och avskjutning görs för att ge kunskap om älgförvaltningen. En träff genomförs med fokus på älg och hur vi samarbetar inom länet och mellankretsar och ÄFG. Bibehållen hög rapportering av älg-obs. Genomföra viltdatautbildning på läns- och kretsnivå. Genom skrivelser och möten med tjänstemän utveckla förvaltningen i önskvärd riktning.

15 Småvilt/viltvård Målsättning: Att stimulera en fortsatt småviltsjakt samt skapa intresse och kunskap för viltvården. Fortsatt uppföljning av viltvårdsprojektet i Haparanda Södra ÄSO (Haparanda) samt K4 jaktmark (Arvidsjaur). Viltvårdsexkursion. Fortsätta och avsluta viltvårdsprojektet i Arvidsjaur. Ökat intresse för utfodring. Fortsatt information om vikten av en riktad predatorjakt. Projektet predatorjakt. Genomföra minst en exkursion i Haparanda med intresserade medlemmar, allmänheten samt för SJF viktiga nyckelpersoner. Slutredovisning av projektet samt besök på plats av styrelse. Skicka ut minst ett pressmeddelande angående vikten av utfodring. Öka intresse för predatorjakt. Vara behjälplig i projektet utifrån givna förutsättningar. Stora rovdjur Målsättning: Att skapa acceptans för jakten genom väl genomförd jakt och en anpassning av lo- och björnstammen till en nivå som accepteras av flertalet jägare. Verka för lättare regler för åtlar och åtelkameror. Framtagande av förslag björntilldelning samt bevaka utvecklingen av skydds- och forskningsjakt. Framtagande av förslag lotilldelning Information till jägare och allmänhet om jakten. Utbildning av jägare för en etiskt riktigt genomförd jakt. Behjälpligt nationellt med arbetet rörande åteljakt och åtelkameror. Ta fram ett förankrat förslag om lo- och björntilldelning till länets VFD. Löpande information via tidningar och hemsida samt genom samarbete med lokal media. Erbjuda björnjaktsutbildning. Att åteljakt och åtelkameror ska vara en godkänd del av björnjakten Viltövervakning Målsättning: Att bibehålla anslutningsgraden till viltdata. Att informera om vikten av att rapporteringen genomförs. Att fortsätta och utveckla samarbetet med viltövervakningen på de stora skogsbolagens marker. Lyfta frågan om rapportering övrigt vilt vid jägarträffar och i media. Insamling av data från bolagsmarker har ytterligare förbättrats.

16 Säl/Kustfrågor Målsättning: Att verka för att fler får möjlighet att jaga säl samt hantera sälprodukter under ett enklare regelsystem. Uppvakta berörda myndigheter genom fortsatt uppvaktning via möten och skrivelser. Att fortsätta att verka för framtagande av bra förvaltningsplaner för våra sälarter samt utökade jaktmöjligheter på vikarsäl. Öka antalet säljägare. Fortsätta och utveckla samarbetet med berörda parter i Finland. Verka för en skyddsjakt på skarv inom länet Synen på skyddsjakt på skarv mellan Norrbotten och Västerbotten ska ha en större samstämmighet. Bättre genomslag för SJF:s syn på sälförvaltning. Genomföra minst en säljaktsutbildning. Knyta kontakter med berörda parter på flera nivåer bla via kustrådet och Helcom. Initiera möten med berörda på Länsstyrelsen. Fjälljakt Målsättning: Att uppvakta och påverka Länsstyrelsen i Norrbotten med målet att förändra regelverket kopplat till jakten ovan odlingsgränsen. Ta in synpunkter från kretsar och medlemmar om önskvärda förändringar. Delge myndigheterna medlemmarnas synpunkter Följa upp våra frågeställningar gentemot länsstyrelsen och rikspolitiker. Att planera och genomföra en mötesagenda med länsstyrelsen Publicera minst två debattartiklar i ämnet Viltolycksrådet Målsättning: Viltolycksorganisationen ska fungera bra vad gäller eftersökens genomförande och de aktiva ska ha sådan kunskap om rapporteringssystemet att all rapportering sker korrekt. Löpande hålla systemet uppdaterat. Ta in synpunkter från länet och samarbeta med polisen i dessa frågor. Föra fram länets synpunkter till centrala myndigheter. Support till kretsarnas samordnare. Delta i årsmöte med kretsarnas samordnare. Representera länet vid riksårsmöte med NVR. Ansvarig förtroendevald inom funktionen Jakt och Vilt utsedd av länsförening. Ansvarig förtroendevald inom funktionen Jakt och Vilt utsedd av länsförening är aktiv i sin roll i länsföreningen och deltar i regionala och nationella nätverket.

17 Föreningsverksamhet Aktivitet Mål 2015 Målsättning: Att föreningen både på krets och länsnivå fungerar så att förtroendevalda trivs och gör ett bra arbete tillsammans med personalen inom ovanstående ansvarsområden. Utbyta erfarenheter och information mellan kretsoch länsnivå. Utbyta erfarenheter och information mellan kretsoch länsnivå. Utbyta erfarenheter och information mellan länen inom Region Norr. Utbyta erfarenheter och information med andra län och nationella nivå. Länets förvaltning ska ge medlemsnytta på kort och lång sikt. Planera och genomföra årsmöte (april). Planera och genomföra styrelsemöten enligt mötesschema. Planera och genomföra kretsordförandekonferens (nov-dec). Planera och genomföra kretsträffar (okt). Delta i Regionsråd. Delta i länsordförande-konferenser (feb & nov). Löpande hantera föreningens administration och ekonomi.

Föreningens representanter i Svenska Jägareförbundets årsstämma 2014

Föreningens representanter i Svenska Jägareförbundets årsstämma 2014 Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten avger följande verksamhetsberättelse för 128:e verksamhets- och räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Styrelse Ordinarie ledamöter Vald t.o.m årsstämman Mikael Samuelsson

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Jägareförbundets kansli, Luleå Dag och tid: Fredagen den 23 augusti 2013, kl. 10:00 15:30 Närvarande: Styrelseledamöter

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Svenska Jägareförbundet

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Svenska Jägareförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Svenska Jägareförbundet 1 Innehåll Förbundsordföranden har ordet... 3 GS har ordet... 5 Verksamhetsberättelse... 6 Resultaträkning... 27 Balansräkning... 28

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013 2 Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Jägareförbundet Org. nr 802001-6658 får härmed avge årsredovisning för år 2013 Innehåll Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Återrapportering av Svenska Jägareförbundets Allmänna uppdrag 2009

Återrapportering av Svenska Jägareförbundets Allmänna uppdrag 2009 Återrapportering av Svenska Jägareförbundets Allmänna uppdrag 2009 Bilagor 1. Svenska Jägareförbundets verksamhetsplan 2009. 2. Jämställdhetsplan 3. Naturens jägare Häfte för mellanstadiet. 4. Riktlinjer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2012 2 Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Jägareförbundet Org. nr 802001-6658 får härmed avge årsredovisning för år 2012 Innehåll Svenska Jägareförbundets

Läs mer

2007-03-29. Inledning

2007-03-29. Inledning 2007-03-29 Inledning Denna redovisning utgår från Regeringens beslut 2005-12-20 om bidrag ur Viltvårdsfonden till Svenska Jägareförbundet. Redovisningen är i princip uppställd i enlighet med detta beslut.

Läs mer

idébank: kretsarna siktar Framåt

idébank: kretsarna siktar Framåt idébank: kretsarna siktar Framåt Idébank för kretsarna Jägareförbundet ska tillvarata jägarnas intressen för jakt och viltvård. Det är genom engagerade förtroendevalda i jaktvårdskretsarna som Jägareförbundets

Läs mer

FÖRORD. Under våren 2013 genomförde Svenska Jägareförbundet ett omfattande strategiskt analysarbete i syfte att staka ut vår långsiktiga färdriktning.

FÖRORD. Under våren 2013 genomförde Svenska Jägareförbundet ett omfattande strategiskt analysarbete i syfte att staka ut vår långsiktiga färdriktning. SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2014 MED STRATEGISKA MÅL 2017 FÖRORD Under våren 2013 genomförde Svenska Jägareförbundet ett omfattande strategiskt analysarbete i syfte att staka ut vår långsiktiga

Läs mer

Idébank - kretsarna siktar framåt

Idébank - kretsarna siktar framåt Idébank - kretsarna siktar framåt Jägareförbundet ska tillvarata jägarnas intressen för jakt och viltvård. Det är genom engagerade förtroendevalda i jaktvårdskretsen som medlemmarna ska finna stöd, nytta

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

Vision med Mera Skog i Västerbotten

Vision med Mera Skog i Västerbotten Verksamhetsplan 2010-2012 Innehåll Vision med Mera Skog i Västerbotten... 2 Riktlinjer för Mera Skog i Västerbotten... 3 Utvärdering av tidigare verksamhetsår... 4 Verksamhet 2008, summering av resultat...

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Medlemmarnas ledningsfrågor... 4 Management... 5 Utbildning... 7 Utveckling... 8 Medlemmarnas produktionsfrågor...11 Dricksvatten...12 Rörnät...14 Avlopp

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Polisförbundet Stockholms län

Verksamhetsplan 2012 Polisförbundet Stockholms län Verksamhetsplan 2012 Polisförbundet Stockholms län 2 Förord Syftet med verksamhetsplanen är att tydliggöra förbundsområdesstyrelsens mål och prioriteringar under verksamhetsåret. En viktig utgångspunkt

Läs mer

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas?

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG FSO Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? Susanne Rydén 2013 Sammanfattning Föreningen Social Omsorg (FSO) liksom de flesta ideella föreningar står inför sviktande

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Verksamhetsplan 2014-2015 Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning DJURSKYDDETS VISION: 5 FRAMGÅNGSFAKTORER: 5 DJURSKYDDETS VERKSAMHETSIDÉ:

Läs mer

Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet...

Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 1 Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 7 Evenemang... 8 Första Maj... 8 Kultur... 9 Politikutveckling...

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Propositioner. Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för 2013 2016 Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter 2013 2016

Propositioner. Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för 2013 2016 Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter 2013 2016 Fullmäktige 2013 Propositioner Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för 2013 2016 Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter 2013 2016 4 Häfte 4 Innehåll Proposition om Färdplan

Läs mer

Tillsammans stärker vi ridsporten

Tillsammans stärker vi ridsporten HANDLEDARMATERIAL Tillsammans stärker vi ridsporten En utbildning inom ramen för Svenska Ridsportförbundets medlemssatsning. 1 En miljon människor är intresserade av hästar och ridning och ridsporten rider

Läs mer

Verksamhetsplan för 2014

Verksamhetsplan för 2014 Umeå Verksamhetsplan för 2014 Inledning Styrelsen för kretsen började under 2012 ett delvis annat sätt att arbeta genom att: identifiera verksamhetsområden som kan anses vara viktiga för Umeåkretsen klarlägga

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013

Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Avdelningen för kompetensförsörjning Dokumenttyp Plan Dokumentnamn Kommunikationsoch marknadsföringsplan Fastställd/upprättad 2013-01-18 Beslutsinstans Nämnden

Läs mer