JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTEN. Verksamhetsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTEN. Verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTEN Verksamhetsplan 2015

2 Verksamhetsplan för Jägareförbundet Norrbotten 2015 Fastställd genom beslut vid styrelsemöte den 3 mars Inledning Syftet med en denna verksamhetsplan är dels att synliggöra Jägareförbundet Norrbottens mål och aktiviteter, dels att skapa en grund för förbättrad information och kommunikation inom förbundet. Planen är framtagen av styrelsen i samverkan med kansliet. Planen kommuniceras med kretsarna årligen under oktober månad och vid ordförandekonferensen årligen i november/december månad. Planen omfattar nationella mål samt regionala mål (2015). Aktiviteter/åtgärder utöver de som framgår av tidsplanen kommuniceras löpande. Bakgrund Jägareförbundet Norrbotten är en regional organisation som är associerad till Svenska Jägareförbundet (SvJF). Förbundet är till för medlemmarna vilket innebär att vi måste vara synliga fysiskt och bedriva en effektiv information/kommunikation med kretsarna och medlemmarna. Verksamheten ska byggas underifrån och vi ska lyfta fram goda exempel och vara lyhörda gentemot medlemmarna. För att lyckas med detta måste vi organisera vårt arbete dels med utgångspunkt i kretsarnas behov/önskemål, dels i linje med våra egna och SvJF prioriterade uppgifter. ÄNDAMÅL, VISION OCH VÄRDERINGAR Länsjaktvårdsföreningen är en sammanslutning som har till ändamål att tillvarata jägarnas intressen för jakt, vilt och viltvård inom sitt verksamhetsområde. Länsjaktvårdsföreningen består av dels enskilda medlemmar, dels inom verksamhetsområdet förekommande lokala jaktvårdsorganisationer och andra organisationer enligt 7, som genom föreningen är anslutna till Jägareförbundet. Sitt mål vill länsjaktvårdsföreningen, i samverkan med Jägareförbundet och jaktvårdskretsarna samt med hänsynstagande till jordbrukets, skogsbrukets och övriga allmänna intressen, uppnå genom att organisera jägarna inom sitt verksamhetsområde samt att verka för bildande av viltvårdsområden och andra lokala jaktvårdsorganisationer, att verka för goda tillfällen till jakt, att arbeta för artrika och livskraftiga viltstammar, att uppmärksamt följa viltstammarnas och jaktens utveckling och hos myndigheter och Jägareförbundet begära de åtgärder som är befogade, att avge yttranden och göra utredningar, som begärs av myndigheter eller Jägareförbundet, att verka för utbildning i viltvård och jakt, att öka kännedomen om föreskrifter på viltvårdens och jaktens områden, att arbeta för ökad förståelse för människans ansvar för naturen, att arbeta för att viltets behov av variationsrika och produktiva miljöer blir tillgodosedda samt att sträva efter att en tillfredsställande jämvikt upprätthålls inom och mellan viltstammarna. Vi är partipolitiskt obundna. Verksamhetens kvalitet främjas av hög integritet och en demokratisk organisation som ska vila på ett stort mått av förankring och transparens. Förtroendevalda och medlemmar är organisationens mest värdefulla kapital. Mångfald vad avser kön, etnicitet och kompetens ska eftersträvas.

3 Uppdraget Jägareförbundet Norrbottens övergripande uppdrag är att utifrån medlemmarnas och kretsarnas vilja och behov tillvarata deras intressen för jakt och viltförvaltning. Detta ska förverkligas genom att: Kommunicera med medlemmarna och driva deras frågor Verka för att Jägareförbundet Norrbottens frågor får genomslag nationellt Ta plats på den nationella arenan och samordnat driva för svenska jägare viktiga frågor nationellt och inom EU Mål Nationella mål Jägareförbundet Norrbotten ska verka för att de nationella målen formulerade i de strategiska målen för Svenska Jägareförbundet samt den nationella verksamhetsplanen ska kunna uppfyllas. För 2015 riktas särskild uppmärksamhet mot att ny- och återrekrytera medlemmar, driva frågor specifika rörande den numera nedlagda jaktlagsutrednigen (VVO, ekonomiska zonen, fjälljakten, dubbelregistreringen), säkra och utvecklat det AU (Allmänna Uppdraget), följa upp arbetet med viltförvaltningen och jakten som hållbart nyttjande, samt lyfta de jaktetiska riktlinjerna. Regionala mål I Norrbotten ska särskilt fokus ägnas medlem- och medlemsnytta samt det pågående etikarbetet. Utöver detta fortsätter arbetet med att positionera och bevaka frågor avseende fjälljakten, viltövervakningen, kommunikation med omvärlden, älgförvaltningen samt mårdhundsprojektet. Allt vårt arbete skall organiseras i den fastslagna organisationen med fyra framträdande funktioner. Funktionerna är Medlem och Marknad, Kommunikation och Opinion, Utbildning samt Jakt och Viltförvaltning. Denna struktur genomsyrar hela Jägareförbundets uppbyggnad såväl på tjänstemannasidan såväl på förtroendemannaledet. Implementeringen av denna struktur påbörjas under verksamhetsåret är roll och ansvarsfördelningen mellan medlems- och tjänstemannaorganisation tydlig har vi implementerat den fastslagna organisationen, från Jaktvårdskrets till Länsförening, med fyra framträdande funktioner. Funktionerna är Medlem och Marknad, Kommunikation och Opinion, Utbildning samt Jakt och Viltförvaltning. Ansvarsfördelning För varje ansvarsområde är det generella uppdraget att: Inhämta medlemmarnas/kretsarnas synpunkter i frågan Företräda Jägareförbundet Norrbotten i frågan Hålla sig informerad och föra informationen vidare (Ansvarsområden enligt hur arbetet är uppdelat inom personalorganisationen i Region Norr.) Huvudansvarig tjänsteman för respektive ämnesområde inom länet är: Björn (inkl regionsansvar): Jakt & Viltförvaltning Roger (inkl regionsansvar): Medlem & Marknad Niklas: Utbildning, Opinion & Kommunikation samt Länsansvarig Jaktvårdskonsulent.

4 Ansvarsområde Ansvarig Ansvarig Funktionsområde Förtroendevald tjänsteman Älg och Övrigt klövvilt Mikael S Björn Jakt & Viltförvaltning Småvilt/viltvård Harald H Niklas Jakt & Viltförvaltning Stora rovdjur Lennart Ö Björn Jakt & Viltförvaltning Viltövervakning Anders W Niklas Jakt & Viltförvaltning Fjälljakt Birgitta I Niklas Opinion & Kommunikation Jägarexamen Anders W Roger Utbildning Hund Åsa K Björn Jakt & Viltförvaltning Jaktskytte, skjutbanor, bly Åsa K Roger Jakt & Viltförvaltning Ungdom, skola, fritid Mikael S Roger Medlem & Marknad Info/opinion/lobby Carina Björn Opinion & Kommunikation Svensk Jakt Lars-Erik Niklas Opinion & Kommunikation Hemsida Mikael S Björn Opinion & Kommunikation Utbildning Tore H Niklas Utbildning Instruktörer/handledare Tore H Niklas Utbildning Säl / Kustfrågor Harald H Niklas Jakt & Viltförvaltning JAQT Carina Roger Opinion & Kommunikation Viltolycksrådet Lennart Ö Björn Jakt & Viltförvaltning Medlem ALLA Roger Medlem & Marknad Föreningsfrågor Mikael S Niklas Medlem & Marknad Jakt för alla Harald H Roger Medlem & Marknad

5 Jakt & Viltförvaltning Utbildning Opinion & Kommunikation Medlem & Marknad Lennart Harald Thore Anders Carina Birgitta Åsa Lars-Erik Björn Niklas Niklas Roger Styrelsens tidsplan 2015 Dag Tid Omfattning Anmärkning Motioner till länsårsstämman ska vara inkomna /14 Länsordförandekonferens ÖM Kl 1830 Styrelsemöte motionshantering Lync!! Lync Styrelsemöte Årsmötesfrågor Ev fysiskt möte på fredag alt lördag morgon. Ev, fredagsmöte avslutas med middag Årsstämma Lunch från kl 1200 Konstituerande styrelsemöte Motioner insänds till förbundet Styrelsemöte genomgång av Lync motioner och ärenden till SJF årsstämman Lync! Svenska Jägareförbundets ÖM årsstämma Styrelsemöte Lync Styrelsemöte Lync Släpp: 0500 Möte: 1300 Styrelsemöte Brittas Pensionat , 22, 1830 Kretsträffar, Vittangi, Arvidsjaur, Arbetsmöte, kretsarnas

6 26, 27 Boden, Kalix Verksamhetsplan, utbildningar

7 Medlem och Marknad Aktivitet Mål 2015 Medlem Målsättning: Att antalet betalande medlemmar i Norrbotten uppfyller vår del av de nationella målsättningarna för medlemsantal. Implementera ett värvartänk i alla nivåer från länsförening, krets, medlemsorganisation och enskild medlem vid alla träffar i alla sammanhang där dessa verkar. Allt där de fem argumenten finns som en röd tråd hos alla inblandade. Gemensam medlemsvärvningskampanj Värva en kompis. Den i länet som värvar flest medlemmar vinner en fyrhjuling. Se över och uppdatera material och distribuera detta till kretsar/funktionärer. Målet är 7722 betalande medlemmar 31/ Besöka länets jägarskolor och värva eleverna till medlemmar. Detta görs av befintliga instruktörer och delvis av personal. Ett bra erbjudande och en anpassad Powerpointpresentation för Norrbotten tas fram. Vi ska ha träffat minst 50 % av dem i länet som avlägger fullvärdig jägarexamen. Detta mäts utifrån föregående års godkända högviltprov på jägarexamen. Norrbotten skall tillsammans med region Norr ha tillgång till ett mobilt mässkit utifrån det nationellt framtagna mässkonceptet. Ett gemensamt mässkoncept tas fram för region Norr och ett tält införskaffas för Norrbotten. Verka för deltagande i mässor på länsoch kretsnivå Stöttar kretsarna på minst 2-3 mässtillfällen/publika arrangemang. Implementering av medlemssystemet hos länsföreningarna. Utbildning på medlemsystemet av förtroendevalda. Länsföreningen skall på förtroendemananivå ha tillgång till medlemssystemet. Tydliga och kända argument för medlemsrekrytering. Argumenten delges och förankras hos ingående kretsar och marknadsförs vid ordförandekonferens, kretsträffar och kretsårsmöten. Vid ALLA sammanhang där personal, kretsar eller länsförening medverkar upprepas argumenten. Har alla inom alla nivåer i länet tydliga och kända argument för medlemsrekrytering och nyttjar dessa.

8 Ansvarig medlem & marknad utsedd av länsförening. Den utsedda på länsnivån deltar på kick-off på Öster- Malma och får verktyg att fungera i sin roll som funtktionsansvarig. Aktiv i sin roll i länsföreningen och deltar i nationella nätverket. Medlemsaktiviter. Att arrangera ett flertal attraktiva medlemsaktiviteter (ex.v jakt) för att tydliggöra medlemsnyttan och hitta kommande eldsjälar. Anordna minst 10 jakter öppen för medlemmar med fokus på våra prioriterade grupper under Jakt för Alla.

9 Utbildning Aktivitet Mål 2015 Jaktskytte, skjutbanor, bly Målsättning: Att öka övningskyttet bland länets jägare och därigenom höja säkerheten och minska risken för skadskjutningar vid jakt. Vidare öka kunskapen om bly i ammunition. Jaktskyttesatsningen BD-cup fortsätter sommaren Minst 60 olika skyttar deltar under Öka den strukturerade jaktskytte- och jägarexamensträningen på länets skjutbanor. Kartlägga baninstruktörernas kompetens i länet samt behov av vidareutbildning. Simulatorskytte, nyttja skyttesimulatorerna i länets kretsar och vid verksamhet i länsföreningen regi. Genomföra en eller flera riktade utbildningar utifrån det uppkomna behovet. Simulatorerna nyttjas löpande av länets kretsar. Översyn av verksamheten och inventering av möjligheter till utökning

10 Utbildning/föreläsningar Målsättning: Utbildning av jägare är en central och viktig uppgift för Svenska Jägareförbundet. Genom välutbildade jägare för vi jakten, ur alla perspektiv, framåt. Jägarkåren ska erbjudas goda möjligheter att höja sin kompetens, såväl kunskapsmässigt som volymmässigt. Ansvarig förtroendevald inom funktionen Utbildning utsedd av länsförening. Utbildning och kunskap är under ständig förändring och därför måste även våra utbildningar ständigt utvecklas och förfinas. En gemensam utbildningsplan inklusive marknadsföringsplan för region norr skall upprättas. Att kartlägga och därefter erbjuda våra medlemmar ett lämpligt antal utbildningar och utbildningsjakter under kommande verksamhetsår. Stötta och följa upp kretsarnas utbildningsverksamhet. Att fortsätta samarbetet med storskogsbruket och erbjuda deras jägare utbildning. Vidareutveckla marknadsföringen via FB, Blocket, Mail, Utskick, Svensk Jakt, etc. Via ordf.konf./kretsträffar/enkät kartlägga utb.behov. Att genomföra 15 utbildningar/föreläsningar på länet initierade av länsföreningen och delvis i samarbete med SFR. Genomföra 3-5 utbildningar riktade mot jägare på bolagsmark. Att fördjupa samarbetet med länsstyrelsen och erbjuda jägare utbildning. Genomföra Lockjakt Räv ovan odl.gr. och älgutb. för ÄFG. Ansvarig förtroendevald inom funktionen Utbildning utsedd av länsförening. Ansvarig förtroendevald inom funktionen Utbildning utsedd av länsförening är aktiv i sin roll i länsföreningen och deltar i nationella nätverket. Utbildning och kunskap är under ständig förändring och därför måste även våra utbildningar ständigt utvecklas och förfinas. Se över behov samt utveckla minst en ny utbildning eller föreläsning. Utveckla minst en ny utbildning eller föreläsning.

11 Instruktörer/handledare Jägarförbundets instruktörer är nyckelpersoner. Det är därför viktigt att dessa är välutbildade och följer SJF policy. Det är dessutom av största vikt att dessa nyckelpersoner finner en glädje och mening i sin roll som instruktör. Tillse att behovet av instruktörer är mött i länet. Att i större omfattning tillse att våra instruktörer tar en aktiv roll i kommande utbildningar och uppdateringar av befintliga kurser och utbildningar. Skapa en glädje och stolthet över att vara en Jägareförbundsinstruktör. Att erbjuda våra instruktörer utbildning och vid behov utbilda nya. Instruktörerna tar en aktiv roll i utvärdering och utveckling av våra utbildningar. Fortsätta att utarbeta belöningssystem för eldsjälar på läns- och kretsnivå. Jägarexamen Mål: Skapa goda förutsättningar för en verksamhet som genererar nya jägare där ledorden är hög kvalité och likvärdig bedömning. Provledarutbildningar 2015 efter förfrågan från provbanor. Provledarträff Banbesiktningar 2015 utifrån behov. Provbanorna ska ha det antal provledare som behövs för verksamheten. En länsträff anordnas för att säkerställa en likvärdig bedömning av provtagarna i länet samt utbyta erfarenheter banor emellan. Löpande besiktiga banor i länet för att säkerställa att banorna uppfyller Naturvårdsverkets kriterier.

12 Kommunikation och Opinion Prioriterade målgrupper Målsättning: Att underlätta för personer i de prioriterade grupperna att komma ut i naturen och på lika villkor som övriga jägare kunna delta i jaktgemenskapen, jakten och upplevelser av viltet i naturen. Aktivitet Mål 2015 Praktiskt jaktarrangemang. Anpassning av skjutbanor för personer i behov av gånghjälpmedel. Under 2015 aktivt påverka beslutsfattare när det bl. a gäller personer med rörelsenedsättning och dispenser från jaktförordningen, jaktlagen och terrängkörningslagen. Minst ett arrangemang genomförs inom länet. Minst två banor har anpassats under Dispensansökan för vapen i terräng ges på generösare och tydligare grunder än idag. Ungdom Målsättning: För att dels säkerställa jaktens framtid och rekryretera nya medlemmar är ungdom och nya jägare ett prioriterat område för Jägareförbundet Norrbotten. Nationell ungdomskonferens där 1-2 personer från länet deltar. Länsläger ungdom. Nybörjarjakter älg. Utbytesjakt med länsföreningen i annan del av landet. Antalet ungdomsmedlemmar i Norrbotten är minst 500 st vid verksamhetsårets slut. Minst 10 stycken unga genomgår Jägareförbundet Norrbottens länsläger. Mins 20 ungdomar/nya jägare deltar i älgjakterna Minst en utbytesjakt genomförs med ungdomar från Norrbotten och annan länsförening. Info/opinion/lobby Målsättning: Genom att synas i media och vid publika arrangemang skapa en förståelse för jakten, väcka intresse och därmed förklara Jägareförbundets roll i jaktens framtid. Stötta kretsarna vid publika arrangemang. Synas i media, pressmeddelande vid intressanta arrangemang. Närvaro och material där så har överenskommits. Knyta en förtroendevald medieansvarig till föreningen. Förklara vikten av AU och samhällsnyttan för våra beslutsfattare. Träff med politiker/beslutsfattare. Lyfta fram vikten av AU vid publika arrangemang, artiklar, utbildningar, pressmedelande, etc. Ta initiativ till träff med Politiker/beslutsfattare (kommun- till riksnivå) löpande under året beroende på aktuella frågor.

13 Medlemsrekrytering och att bibehålla jaktens ställning i samhället är båda viktiga delar i opinionsbildningen. Pressmeddelande går ut inför alla arrangemang som kan vara av medialt intresse. Delaktig i tävlingen vildmarkskocken i Boden. Upprätta en årsplan för kommunikationsarbetet. Samverka med länsföreningarna i Region Norr, Svensk Jakt, personal och bilda nätverk inom ramen för funktionen kommunikation och opinion. Lista, för media intressanta, 5 återkommande ämnen inom Jakt. Förbereda bakrundsmaterial. Upprätta kontaktlistor (journalister/jägare). Svenska Jakt & Hemsida Målsättning Svensk Jakt: Genom Svensk Jakt delge våra medlemmar aktuella händelser som skett eller planeras. Samordna arbetet inom region norr såväl inom länet och kretsarna. Mer lokal information kan skapas genom att implementera den nya organisationen med ansvarig ledamot på såväl län- som kretnivå. Beroende på möjligheterna i den nya plattformen skapa en mer interaktiv hemsida. Hemsidan ska på ett bättre sätt spegla vad som händer även ute på kretsarna. Genom hemsidan ska vi på ett bättre sätt lyfta fram goda idéer om verksamhet på kretsar och skjutbanor. Bättre interaktion mellan länets och kretsarnas hemsidor. Länets facebooksida fortsätter att locka nya följare. Utse ansvarig på kretsnivå som svarar för artiklar och debattinlägg produceras. Varje krets under året bidrar med minst en artikel eller debattinlägg. Skapa omröstningar / forum via länets hemsida. Större inflöde av material från kretsar och medlemmar. Utbyte av material mellan nationell nivå, län och kretsar sker löpande. Löpande uppdatera sidan med relevant information. Implementera SJF:s riktlinjer och policy avseende sociala medier. Genomföra riktad utbildning inom sociala medier. Genomföra minst en utbildning/träff för kretsstyrelser och förtroendevalda avseende sociala medier.

14 Jakt och Viltförvaltning Aktivitet Mål 2015 Hund Målsättning: Öka bredden och säkerställa hög kvalité hos länets eftersöksjägare. Höja kompetensen hos länets jakthundsägare vad gäller grundläggande lydnad. Eftersöksutbildning riktade till jägare Länsinstruktörer fortbildas samt genomför minst en utbildning under året. Länsinstruktörer fortbildas samt genomför minst en utbildning under året. Länsinstruktörer utbildas samt organisationen lydnad tydliggörs under året. Älg och Övrigt klövvilt Målsättning: Att skapa en god älgförvaltning inom det nya förvaltningssystemet som upplevs positivt av jägarna och ger en god jakt inom hela länet. Genomförandet av älgjakten ska ge en bra bild av jägaren och jakten. Underlag tas fram för utvärdering Utbildningen av företrädare inom ÄSO/ÄFG/VFD Information vid kretsarnas älgmöten. Samarbete med SLU, Lstn och skogen rörande GPSmärkningsprojekt. Förberedelse underlag för VFD samt ÄFG. Träff med älgansvariga och jägare i ÄFG. Arbete med viltdata/älgobs. Synliggöra för Länsstyrelsen jägarnas synpunkter på älgförvaltningen. Träffar med jägarna både vid interna och externa möten och utbildningar under året. Information om älgförvaltning sker på kretsträffar efter samråd. Projektet fortsätter inom tre områden och synliggörs via hemsida/tidning. Minst en informationsträff genomförs i länet angående detta. I samarbete med SLU lägga upp ett försök kopplat till älglock på de märkta älgarna. Sammanställning av inventeringar och avskjutning görs för att ge kunskap om älgförvaltningen. En träff genomförs med fokus på älg och hur vi samarbetar inom länet och mellankretsar och ÄFG. Bibehållen hög rapportering av älg-obs. Genomföra viltdatautbildning på läns- och kretsnivå. Genom skrivelser och möten med tjänstemän utveckla förvaltningen i önskvärd riktning.

15 Småvilt/viltvård Målsättning: Att stimulera en fortsatt småviltsjakt samt skapa intresse och kunskap för viltvården. Fortsatt uppföljning av viltvårdsprojektet i Haparanda Södra ÄSO (Haparanda) samt K4 jaktmark (Arvidsjaur). Viltvårdsexkursion. Fortsätta och avsluta viltvårdsprojektet i Arvidsjaur. Ökat intresse för utfodring. Fortsatt information om vikten av en riktad predatorjakt. Projektet predatorjakt. Genomföra minst en exkursion i Haparanda med intresserade medlemmar, allmänheten samt för SJF viktiga nyckelpersoner. Slutredovisning av projektet samt besök på plats av styrelse. Skicka ut minst ett pressmeddelande angående vikten av utfodring. Öka intresse för predatorjakt. Vara behjälplig i projektet utifrån givna förutsättningar. Stora rovdjur Målsättning: Att skapa acceptans för jakten genom väl genomförd jakt och en anpassning av lo- och björnstammen till en nivå som accepteras av flertalet jägare. Verka för lättare regler för åtlar och åtelkameror. Framtagande av förslag björntilldelning samt bevaka utvecklingen av skydds- och forskningsjakt. Framtagande av förslag lotilldelning Information till jägare och allmänhet om jakten. Utbildning av jägare för en etiskt riktigt genomförd jakt. Behjälpligt nationellt med arbetet rörande åteljakt och åtelkameror. Ta fram ett förankrat förslag om lo- och björntilldelning till länets VFD. Löpande information via tidningar och hemsida samt genom samarbete med lokal media. Erbjuda björnjaktsutbildning. Att åteljakt och åtelkameror ska vara en godkänd del av björnjakten Viltövervakning Målsättning: Att bibehålla anslutningsgraden till viltdata. Att informera om vikten av att rapporteringen genomförs. Att fortsätta och utveckla samarbetet med viltövervakningen på de stora skogsbolagens marker. Lyfta frågan om rapportering övrigt vilt vid jägarträffar och i media. Insamling av data från bolagsmarker har ytterligare förbättrats.

16 Säl/Kustfrågor Målsättning: Att verka för att fler får möjlighet att jaga säl samt hantera sälprodukter under ett enklare regelsystem. Uppvakta berörda myndigheter genom fortsatt uppvaktning via möten och skrivelser. Att fortsätta att verka för framtagande av bra förvaltningsplaner för våra sälarter samt utökade jaktmöjligheter på vikarsäl. Öka antalet säljägare. Fortsätta och utveckla samarbetet med berörda parter i Finland. Verka för en skyddsjakt på skarv inom länet Synen på skyddsjakt på skarv mellan Norrbotten och Västerbotten ska ha en större samstämmighet. Bättre genomslag för SJF:s syn på sälförvaltning. Genomföra minst en säljaktsutbildning. Knyta kontakter med berörda parter på flera nivåer bla via kustrådet och Helcom. Initiera möten med berörda på Länsstyrelsen. Fjälljakt Målsättning: Att uppvakta och påverka Länsstyrelsen i Norrbotten med målet att förändra regelverket kopplat till jakten ovan odlingsgränsen. Ta in synpunkter från kretsar och medlemmar om önskvärda förändringar. Delge myndigheterna medlemmarnas synpunkter Följa upp våra frågeställningar gentemot länsstyrelsen och rikspolitiker. Att planera och genomföra en mötesagenda med länsstyrelsen Publicera minst två debattartiklar i ämnet Viltolycksrådet Målsättning: Viltolycksorganisationen ska fungera bra vad gäller eftersökens genomförande och de aktiva ska ha sådan kunskap om rapporteringssystemet att all rapportering sker korrekt. Löpande hålla systemet uppdaterat. Ta in synpunkter från länet och samarbeta med polisen i dessa frågor. Föra fram länets synpunkter till centrala myndigheter. Support till kretsarnas samordnare. Delta i årsmöte med kretsarnas samordnare. Representera länet vid riksårsmöte med NVR. Ansvarig förtroendevald inom funktionen Jakt och Vilt utsedd av länsförening. Ansvarig förtroendevald inom funktionen Jakt och Vilt utsedd av länsförening är aktiv i sin roll i länsföreningen och deltar i regionala och nationella nätverket.

17 Föreningsverksamhet Aktivitet Mål 2015 Målsättning: Att föreningen både på krets och länsnivå fungerar så att förtroendevalda trivs och gör ett bra arbete tillsammans med personalen inom ovanstående ansvarsområden. Utbyta erfarenheter och information mellan kretsoch länsnivå. Utbyta erfarenheter och information mellan kretsoch länsnivå. Utbyta erfarenheter och information mellan länen inom Region Norr. Utbyta erfarenheter och information med andra län och nationella nivå. Länets förvaltning ska ge medlemsnytta på kort och lång sikt. Planera och genomföra årsmöte (april). Planera och genomföra styrelsemöten enligt mötesschema. Planera och genomföra kretsordförandekonferens (nov-dec). Planera och genomföra kretsträffar (okt). Delta i Regionsråd. Delta i länsordförande-konferenser (feb & nov). Löpande hantera föreningens administration och ekonomi.

Verksamhetsplan för Jägareförbundet Norrbotten 2012 Fastställd på styrelsemöte

Verksamhetsplan för Jägareförbundet Norrbotten 2012 Fastställd på styrelsemöte Verksamhetsplan för Jägareförbundet Norrbotten 2012 Fastställd på styrelsemöte 2011-11-25 Inledning Syftet med en denna verksamhetsplan är dels att synliggöra Jägareförbundet Norrbottens mål och aktiviteter

Läs mer

Jägareförbundet har genom åren ständigt försökt anpassa sig till rådande anda allt från vi erhöll det Allmänna Uppdraget till dagens datum.

Jägareförbundet har genom åren ständigt försökt anpassa sig till rådande anda allt från vi erhöll det Allmänna Uppdraget till dagens datum. Verksamhetsplan 2015 15 Jägareförbundet Västmanland Intressenter Deltagare vid Länsföreningens styrelsemöten: Ordinarie styrelseledamöter och suppleanter JAQT-ansvarig Ungdomsansvarig Jaktvårdskonsulent

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Jägareförbundet Råneå - Jaktvårdskrets Verksamhetsberättelse 2014 Jägareförbundet Råneå - Jaktvårdskrets ingår som en del i Svenska Jägareförbundet Norrbotten, och har; 15 lokalorganisationer anslutna

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN MED STRATEGISKA OCH OPERATIVA MÅL

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN MED STRATEGISKA OCH OPERATIVA MÅL SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN MED STRATEGISKA OCH OPERATIVA MÅL 2013 FÖRORD Verksamhetsplanen för 2013 med strategiska och operativa mål är något mindre omfattande jämfört med tidigare år. Vi

Läs mer

INFORMATION VID ÅRSMÖTEN 2015. Jägareförbundet Olofström

INFORMATION VID ÅRSMÖTEN 2015. Jägareförbundet Olofström INFORMATION VID ÅRSMÖTEN 2015 Jägareförbundet Olofström REGION SYD Länsansvarig jvk V Götaland, K-J Brindbergs Funkansv Medlem/Marknad, Hanna Ståhl Jvk Skaraborg, Clas Magnusson Adm, Katarina Dahlgren

Läs mer

Föreningens representanter i Svenska Jägareförbundets årsstämma 2014

Föreningens representanter i Svenska Jägareförbundets årsstämma 2014 Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten avger följande verksamhetsberättelse för 128:e verksamhets- och räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Styrelse Ordinarie ledamöter Vald t.o.m årsstämman Mikael Samuelsson

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Kalix-Nyborg Dag och tid: måndagen den 22 september, kl. 13:30 17:30 Närvarande: Styrelseledamöter Mikael Samuelsson

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län

Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län antagna av årsstämman 2013-03-21. Namn, beslutande organ och säte 1 Organisationens namn är Jägareförbundet Jönköpings län, som är en länsjaktvårdsförening med

Läs mer

Minnesanteckningar fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Kronan, Luleå Dag och tid: fredagen den 20 mars, kl. 15:00 18:30 Närvarande: Styrelseledamöter Mikael Samuelsson

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Sid 1/6 Nedanstående befattningsbeskrivningar är förslag på vad man inom olika ansvarsområden kan ha som arbetsuppgifter. Det är fritt för varje krets att justera arbetsuppgifterna. Syftet med dokumentet

Läs mer

Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten avger följande verksamhetsberättelse för 126:e verksamhets- och räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten avger följande verksamhetsberättelse för 126:e verksamhets- och räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten avger följande verksamhetsberättelse för 126:e verksamhets- och räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelse Ordinarie ledamöter Vald t.o.m årsstämman Mikael Samuelsson

Läs mer

Styrelsemöte Plats och tid: Jägarna, tisdag 19 Augusti 2014

Styrelsemöte Plats och tid: Jägarna, tisdag 19 Augusti 2014 Jägareförbundet Umeå 1 Styrelsemöte Plats och tid: Jägarna, tisdag 19 Augusti 2014 Närvarande: Ulf Lundgren Nicklas Eriksson Anders Gustafsson Roger Lundström Alf Petersson Oskar Burström Adjungerade:

Läs mer

FÖRORD. Under våren 2013 genomförde Svenska Jägareförbundet ett omfattande strategiskt analysarbete i syfte att staka ut vår långsiktiga färdriktning.

FÖRORD. Under våren 2013 genomförde Svenska Jägareförbundet ett omfattande strategiskt analysarbete i syfte att staka ut vår långsiktiga färdriktning. SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2014 MED STRATEGISKA MÅL 2017 FÖRORD Under våren 2013 genomförde Svenska Jägareförbundet ett omfattande strategiskt analysarbete i syfte att staka ut vår långsiktiga

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 MED STRATEGISKA MÅL 2017 FOTO: KENNETH JOHANSSON

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 MED STRATEGISKA MÅL 2017 FOTO: KENNETH JOHANSSON SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 MED STRATEGISKA MÅL 2017 FOTO: KENNETH JOHANSSON FÖRORD Svenska Jägareförbundet har klarat 2014 års prövningar med bravur! 2014 har varit ett mycket intensivt

Läs mer

JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG

JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG JÄGAREFÖRBUNDET SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET EN PRESENTATION JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG Aldrig förr har så många jägare haft så många jaktmöjligheter på så mycket vilt som nu! Många arter ökar, till exempel

Läs mer

STADGAR för. Antagna av Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda av Jägareförbundets årsstämmor 1997, 2000, 2004, 2012 samt 2015.

STADGAR för. Antagna av Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda av Jägareförbundets årsstämmor 1997, 2000, 2004, 2012 samt 2015. STADGAR för Antagna av Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda av Jägareförbundets årsstämmor 1997, 2000, 2004, 2012 samt 2015. 2 Stadgar För Jägareförbundet i Örebro län antagna av länsföreningsstämman

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

Sida 1 av 9. STADGAR för

Sida 1 av 9. STADGAR för Sida 1 av 9 STADGAR för Sida 2 av 9 Stadgar För Jägareförbundet Halland antagna av länsföreningsstämman den 22 mars 2012. Namn, beslutande organ och säte 1 Organisationens namn är Jägareförbundet Halland

Läs mer

JAQT - SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS KVINNLIGA NÄTVERK. Kvinnor i jakten Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent Västerbotten

JAQT - SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS KVINNLIGA NÄTVERK. Kvinnor i jakten Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent Västerbotten JAQT - SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS KVINNLIGA NÄTVERK Kvinnor i jakten 1998-2016 Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent Västerbotten KVINNLIGA JÄGARE HAR ÖKAT 61,3 PROCENT ÅR 1997-2016 (+6 926 ST) 18 226 kvinnliga

Läs mer

Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet

Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet Jägareförbundet erbjuder och arrangerar tillsammans med Studiefrämjandet ett antal utbildningar 2013

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS MÅL OCH STRATEGIER MED VERKSAMHETSPLAN 2012. (Antagen på förbundsstyrelsens sammanträde 2011-12-13)

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS MÅL OCH STRATEGIER MED VERKSAMHETSPLAN 2012. (Antagen på förbundsstyrelsens sammanträde 2011-12-13) SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS MÅL OCH STRATEGIER MED VERKSAMHETSPLAN 2012 (Antagen på förbundsstyrelsens sammanträde 2011-12-13) innehåll Förord av förbundsordföranden s. 3 Sammanfattning av våra mål och strategier

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Jägareförbundets kansli, Luleå Dag och tid: Fredagen den 21 februari 201, kl. 10:00 15:30 Närvarande: Styrelseledamöter

Läs mer

JAKTETIKEN FRIHET UNDER ANSVAR

JAKTETIKEN FRIHET UNDER ANSVAR JAKTETIKEN FRIHET UNDER ANSVAR JAKTETIK ACCEPTANSEN ÖVER TID 1971: 70% 1980: 72% 2001: 81% 2008: 82% 2009: 79% 2010: 84% 2012: 86% 2013: 87% 94 92 90 88 86 84 82 80 Högsta uppmätta acceptansen för jakt

Läs mer

Minnesanteckningar från sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar från sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar från sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Quality Hotel, Luleå Dag och tid: Fredagen den 25 november 2011, kl. 13:00 17:00 Närvarande: Styrelseledamöter Robert

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS preliminär SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2016 MED STRATEGISKA MÅL 2017 FÖRORD När vi kraftsamlar och fokuserar så löser vi de viktiga frågorna! Vi har under 2014-2015 "bottnat ur" den negativa

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS MÅL OCH STRATEGIER MED VERKSAMHETSPLAN 2011

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS MÅL OCH STRATEGIER MED VERKSAMHETSPLAN 2011 SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS MÅL OCH STRATEGIER MED VERKSAMHETSPLAN 2011 (Antagen på förbundsstyrelsens sammanträde 2010-12-15) Foto: Kenneth Johansson innehåll Förord av förbundsordföranden s. 3 Sammanfattning

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

Stadgar. STADGAR för Jägareförbundet, Norra Sörmlands Jaktvårdkrets

Stadgar. STADGAR för Jägareförbundet, Norra Sörmlands Jaktvårdkrets Stadgar STADGAR för Jägareförbundet, Norra Sörmlands Jaktvårdkrets Stadgar för jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000 Stadgar

Läs mer

idébank: kretsarna siktar Framåt

idébank: kretsarna siktar Framåt idébank: kretsarna siktar Framåt Idébank för kretsarna Jägareförbundet ska tillvarata jägarnas intressen för jakt och viltvård. Det är genom engagerade förtroendevalda i jaktvårdskretsarna som Jägareförbundets

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET. OvS 140207

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET. OvS 140207 SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET OvS 140207 SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET EN PRESENTATION JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG Aldrig förr har så många jägare haft så många jaktmöjligheter på så mycket vilt som nu! Många arter

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2017

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2017 SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2017 MED STRATEGISKA MÅL 2018 FÖRORD 2016 har gått oerhört fort och när jag summerar har vi nått många av våra mål. Vi är duktiga, vi når framgångar genom vårt

Läs mer

Idébank - kretsarna siktar framåt

Idébank - kretsarna siktar framåt Idébank - kretsarna siktar framåt Jägareförbundet ska tillvarata jägarnas intressen för jakt och viltvård. Det är genom engagerade förtroendevalda i jaktvårdskretsen som medlemmarna ska finna stöd, nytta

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Jägareförbundets kansli, Luleå Dag och tid: Fredagen den 23 augusti 2013, kl. 10:00 15:30 Närvarande: Styrelseledamöter

Läs mer

Välkommen till en presentation och diskussion om Älgskötselområde. Orientering om ny älgförvaltning kretsen Sydöstra Gemensamt älgskötselområde?

Välkommen till en presentation och diskussion om Älgskötselområde. Orientering om ny älgförvaltning kretsen Sydöstra Gemensamt älgskötselområde? Välkommen till en presentation och diskussion om Älgskötselområde Orientering om ny älgförvaltning kretsen Sydöstra Gemensamt älgskötselområde? Problem med dagens älgförvaltning Ett komplicerat och svåröverskådligt

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

STADGAR för Jaktvårdskrets

STADGAR för Jaktvårdskrets STADGAR för Jaktvårdskrets Antagna av Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000 Stadgar för jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets kongress 1991 Ändringarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2016-03-04 Behandlad på årsmötet Senast reviderad 2 (5) Vision Alla ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar.

Läs mer

Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden

Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden Bakgrund Varje framgångsrik organisation måste då och då ställa sig frågan vart är vi på väg och varför? Syftet med ett sådant arbete är att staka ut den långsiktiga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN Grunder Varje älgskötselområde har enligt föreskrifterna ansvar att genomföra ett samråd om det fortsatta förvaltningsarbetet och är ett led i det nya älgförvaltningssystemet.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets Stadgar för Jägareförbundet Råneå - jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 Antagna av jaktvårdskretsens årsmöte

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Minnesanteckningar vid kretsordförandekonferens i Luleå 26-27/

Minnesanteckningar vid kretsordförandekonferens i Luleå 26-27/ Minnesanteckningar vid kretsordförandekonferens i Luleå 26-27/11-2011 1. Inledning- Björn Sundgren hälsar välkommen till deltagarna vid årets kretsordförandekonferens, dagen inleds med visning av Norrbottensdelen

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Antagen av styrelsen den 2010-03-04 Behandlad på årsmötet den 2010-03-18 Senast reviderad den... 1. Inledning 1.1 Förbundets uppdrag Leverera nytta

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Älgskötselområde ÄSO

Älgskötselområde ÄSO Älgskötselområde ÄSO Vad är ett älgskötselområde? - Egentligen inget nytt. Älgskötselområden har funnits även tidigare - En av två typer av områden som kan registreras hos Länsstyrelsen (och som är krav

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

Information om nya älgjakten

Information om nya älgjakten Information om nya älgjakten Problem med dagens älgförvaltning Ett komplicerat och svåröverskådligt system. 3 former av licensområden, sam- och storlicenser, älgskötselområden och 2 former av kalvjaktsområden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Verksamhetsplan år 2006 2016

Verksamhetsplan år 2006 2016 Olofströms Äsko/Kronsko 50301 Verksamhetsplan år 2006 2016 Korrigerad tillsammans med styrelsen som blivet godkänd verksamhetsplan i styrelsen för Olofströms skötselområde gällande Älg och Hjort. Mål Verksamhetsmålet

Läs mer

HUND Tillträdde i augusti som hundansvarig för kretsen. Påbörjande mitt arbete med stort engagemang. Under hösten har vi satsat på vildsvinsträning.

HUND Tillträdde i augusti som hundansvarig för kretsen. Påbörjande mitt arbete med stort engagemang. Under hösten har vi satsat på vildsvinsträning. HUND Tillträdde i augusti som hundansvarig för kretsen. Påbörjande mitt arbete med stort engagemang. Under hösten har vi satsat på vildsvinsträning. Har etablerat ett samarbete med Roslagens Jakt & Vilt

Läs mer

Ordförandekonferens i Överkalix 24,25/

Ordförandekonferens i Överkalix 24,25/ Ordförandekonferens i Överkalix 24,25/11-2013 1. Inledning: Länsföreningens ordförande Mikael Samuelsson hälsar alla välkomna och presentation sker. Mikael inleder med medlemsläget och manar alla att se

Läs mer

STADGAR FÖR VILJANS ÄSO

STADGAR FÖR VILJANS ÄSO STADGAR FÖR VILJANS ÄSO INNEHÅLL Sidan 1: Antaget datum, namn beslutande organ och ändamål. Sidan 2: Årsmöte och jaktledarmöte. Sidan 3: Dagordning för årsmöte. Sidan 4: Styrelsen Sidan 5: Valberedningen

Läs mer

Revisor Rolf Lydahl 2015 Revisor Olle Widell 2015 Revisorssuppleant Carl Gustaf Palm 2015 Revisorssuppleant Gunnar Boethius 2015

Revisor Rolf Lydahl 2015 Revisor Olle Widell 2015 Revisorssuppleant Carl Gustaf Palm 2015 Revisorssuppleant Gunnar Boethius 2015 Jägareförbundet Mellersta Sörmlands jaktvårdskrets Årsberättelse 2015 Styrelse Ansvarsområde Vald tom Ordförande Rovvilt, eftersök, älgförvaltning Göran Ahlström 2015 Ledamot Sekreterare, kassör, studier

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15.

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15. Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15.00 1. INLEDNING. Ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, Robert

Läs mer

STADGAR för Jaktvårdskrets

STADGAR för Jaktvårdskrets STADGAR för Jaktvårdskrets Antagna av Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 2 Stadgar för jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet MSSF är en del av Svenska Simförbundet SSF och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar. Vi ansluter oss till verksamhetsidén Simidrotten

Läs mer

ROVDJURS- INVENTERINGAR. Nytt upplägg vintern

ROVDJURS- INVENTERINGAR. Nytt upplägg vintern ROVDJURS- INVENTERINGAR Nytt upplägg vintern 2015-2016 ROVDJURSINVENTERING VARFÖR OCH HUR Historia-politiska turer Tidigare inventeringar Nytt upplägg Fortsättning ROVDJURSPROPOSITION Rovdjurspropositionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

BESTÄMMELSER och STADGAR för Herrljunga Älgskötselområde

BESTÄMMELSER och STADGAR för Herrljunga Älgskötselområde BESTÄMMELSER och STADGAR för Herrljunga Älgskötselområde antagna den 7 december 2011 och gällande för de jaktlag/jakträttsinnehavare, som genom avtal om samgående i älgskötselområde, anslutit sina jaktområden

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Villaägarna Göteborg

Verksamhetsplan 2017 Villaägarna Göteborg Verksamhetsplan 2017 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den 6 mars 2017 Behandlad på årsmötet den 20 mars 2017 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET... 3 1 Ansvarsområde och funktion...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

2 Beslutande organ inom älgskötselområdet är årsstämma, extra stämma och styrelsen.

2 Beslutande organ inom älgskötselområdet är årsstämma, extra stämma och styrelsen. BESTÄMMELSER FÖR ÄLGSKÖTSELOMRÅDET Bilaga avtal 1. sid 1. Antagna den 25 januari 2011 och gällande för de jaktlag/jakträttsinnehavare som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina jaktområden

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Södermanland

Verksamhetsplan 2015 Södermanland Datum 150422 Verksamhetsplan 2015 Södermanland MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 2 Frivilliga resursgrupper sid. 2 Medlemsvård, information

Läs mer

Saknades representation från: Jägareförbundet Råneå, Gällivare och Övertorneå samt från ÄFG 1 och 2

Saknades representation från: Jägareförbundet Råneå, Gällivare och Övertorneå samt från ÄFG 1 och 2 Minnesanteckningar från Länsträff med älgansvariga Luleå 17 mars 2013 Närvarande: Björn Sundgren Robert Henriksson Styrelsen, viltförvaltningsdelegationen Torgny Lindström Älvsbyn Kurt Lennart Andersson

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T)

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) 1 ORGANISATIONENS NAMN 1.1 Handikappföreningarna Örebro län (HSO-T) är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande

Läs mer

Möte med Älgskötselområden i Blekinge

Möte med Älgskötselområden i Blekinge Möte med Älgskötselområden i Blekinge 2016-06-01 Ulf Rosander Jakthandläggare FOTO: Ulf Rosander Syftet med kvällen - Älgförvaltningen - Älgläget i länet - Framtid? - Inventeringar, varför? - Spillningsinventering

Läs mer

Regler/Riktlinjer för.. ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

Regler/Riktlinjer för.. ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Regler/Riktlinjer för.. ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Antagna den. och gällande för de fastigheter eller del av fastighet som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina fastigheter till Namn, beslutande

Läs mer

Stadgar/Bestämmelser för..älgskötselområde

Stadgar/Bestämmelser för..älgskötselområde Stadgar/Bestämmelser för..älgskötselområde Antagna den.och gällande för de fastigheter eller del av fastighet som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina fastigheter till Namn, beslutande

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Styrelsemöte Plats och tid: Jägarna, tisdag 23 oktober 2012

Styrelsemöte Plats och tid: Jägarna, tisdag 23 oktober 2012 Umeå Jaktvårdskrets UJVK 1 Styrelsemöte Plats och tid: Jägarna, tisdag 23 oktober 2012 Närvarande: Curt Ekström Ethel Eriksson Hans Jonsson Gottne Lindgren Alf Pettersson Jens Andersson Roger Lundström

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

STADGAR FÖR. Godegårds ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

STADGAR FÖR. Godegårds ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 1 STADGAR FÖR Godegårds ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Antagna den 15 mars 2012.och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina älgjaktområden till älgskötselområdet eller

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Polar Hotel, Älvsbyn Dag och tid: Fredagen den 29 november 2013, kl. 16:00 19:10 Närvarande: Styrelseledamöter

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11 VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VERKSAMHETSPLAN Fastställd av årsmötet 2016 1/11 Verksamhetsidé SkBBF representerar och tar tillvara distriktets föreningars intressen. SkBBF samverkar med SBBF och stödjer föreningarna

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Stadgar/Bestämmelser för NÄSHULTA ÄLG- OCH KRONSKÖTSELOMRÅDE

Stadgar/Bestämmelser för NÄSHULTA ÄLG- OCH KRONSKÖTSELOMRÅDE Stadgar/Bestämmelser för NÄSHULTA ÄLG- OCH KRONSKÖTSELOMRÅDE Antagna den 20 september 202 och gällande för de fastigheter eller del av fastighet som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

SVENSKA ERFARENHETER FRÅN FÖRVALTNING AV RÅDJUR OCH BÄVER

SVENSKA ERFARENHETER FRÅN FÖRVALTNING AV RÅDJUR OCH BÄVER SVENSKA ERFARENHETER FRÅN FÖRVALTNING AV RÅDJUR OCH BÄVER ROLF BRITTAS VILTBIOLOG (FIL DR) April 2017 RÅDJURET EN SPRIDNINGS- ART SOM KOMMER IGEN! Unga djur sprider sig och bildar nya kolonier, ung get

Läs mer

Pajala kretsen Inom Svenska Naturskyddsföreningen

Pajala kretsen Inom Svenska Naturskyddsföreningen Pajala kretsen Inom Svenska Naturskyddsföreningen 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsidé... 3 3 Vision... 4 4 Strategi... 4 5 Allmänna mål... 5 6 Inriktningsmål... 5 6.1 Organisationsarbetet... 5 6.2 Utskick

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Hallands godmans- och förvaltarförening Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsområde Föreningen ska vara verksam inom kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg. Föreningen vänder sig till

Läs mer

DEGERTRÄSK/STAVATRÄSK/NYTRÄSK ÄLGSKÖTSELOMRÅDE (DeStaNy ÄSO).

DEGERTRÄSK/STAVATRÄSK/NYTRÄSK ÄLGSKÖTSELOMRÅDE (DeStaNy ÄSO). STADGAR FÖR DEGERTRÄSK/STAVATRÄSK/NYTRÄSK ÄLGSKÖTSELOMRÅDE (DeStaNy ÄSO). Stadgarna är antagna den 18/11 2012 och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit

Läs mer

Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet

Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet Verksamhetsplan 2015 En bra start fokuserar på social hållbarhet och strävar efter att bygga långsiktiga lösningar. Vi ska öka medvetenheten om barns situation och hur vi tillsammans kan förbättra den.

Läs mer