Tid: Onsdagen den 6 maj 2015 kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Onsdagen den 6 maj 2015 kl. 08.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet"

Transkript

1 Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 6 maj 2015 kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Tillägg till detaljplan avseende Ryk 2:7 - beslut om samråd och granskning Dnr 2014/KS Yttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för perioden för Västerhavets vattendistrikt Dnr 2015/KS0213 Här finns fler handlingar: Vattenmyndigheten Västerhavet 6. Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön Dnr 2015/KS0214 Här finns fler handlingar: Havs- och vattenmyndigheten 7. Yttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram Dnr 2015/KS0187 (Kompletterande handling sänds ut senare) 8. Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2015 Dnr 2015/KS0200 Föredraganden Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef Sara Bylund, planingenjör Kl Henrik Olsson, miljöchef Kl Henrik Olsson, miljöchef Kl Helena Grimm, miljöplanerare Kl Lena Palm, kommunchef 9. Uppföljning av samtliga nämnders internkontrollplaner 2014 Dnr 2014/KS0069 Lena Palm, kommunchef

2 Kallelse Kommunstyrelsen 10. Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR) kommunalförbund Dnr 2014/KS Information från SOLTAK AB Dnr 2014/KS Information om geotekniskt arbete i Lilla Edets kommun Dnr 2014/KS Anmälan om inkomna skrivelser 14. Anmälan av delegeringsbeslut Ingemar Ottosson (S) Ordförande

3 ~f~.t, ~~ `~"~` Q ~I \'_~:~ ~~ LILLA EDETS K O M M U N Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Tillägg till detaljplan avseende Ryk 2:7 - beslut om samråd och granskning Dnr 2014/KS0061 Sammanfattning Fastighetsägaren till Ryk 2e7 fick ~0~ positivt planbesked av kommunstyrelsen. för planändring avseende fastigheten l~yk 2:7, Ett förslag till ändring av detaljplan har upprättats och föreslås handlägåas med enkelt planförfarande, enligt PBL 2010:900, Detaljplanen innebär ändringar och tillägg till gällande plan "Förslag till stadsplan för dei av Ryk Nedra 2.9 m.flo" med Lantmäteriets beteckning 1.5-STY-3484, antagen av ko~rnunfullmäktige , Ändringen i detaljplanen avser fastigheten I~yk Zo7~ G~~lande plan anger användning allmäni ändamål Tillägg till plan anger a.n~~äx~d~i.~b bostad samt kontoro En geoteknisk bedömning har utförts och den visar att stabiliteten i fastigh~t~z~ i~~d~r~s vara tillfredställande för d~ befintliga förhållandena samt med de planerade förändringarna I planområdets sydöstra. delar överstiger jorddjupen 1 meter och loan vara upptill 10 meter, Den geoteknislca bedömnin~ei~ anger att det rekommenderas kompletterande geotekriiska utredningar vid bybglovshandläggning om området planeras atp förändras/bebyggas för att säl~erställ~ att det inte finns risk för skred I~Iarl{och exploateringsavdelningen har bedömt att förslaget inte medför någon. betydande miljöpåverkan, Förlaget har bedömts med grund. i planbeskrivnin~~n. att infen särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas, I kommunens översiktsplan ÖP 2012y laga kraft ligger planområdet inom befiniligt detaljpla.nelagt bebyggelseområde rased huvudsakligen bostäder. Beslutsunderlag Tillägg till plankarta med tillägg till planbestämmelser, 2014/KS0061~18 Tillägg till planbeskrivning, 2014/KS0061p18 F'asti~hetsförteckning, 2014/KS0061m15 Remisslista, 2014/KS0061-1i Underliggande plan, 15-STY~3484 enligt Lantmäteriets beteckning, 2014/KSU PM Geoteknik? Resmo fastighets AB, Ryk 2;7, Lilla Edet, , 2014/KS Finansiering Planavtal är undertecknat , där beställaren är finansiär z alla delar, ~~

4 .~_.~_ W W R~~ DILLA EDETS \:_"_:/ --~ K O M M U N Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen sänder ut en underrättelse och ger tillfälle till samråd kring planförslaget under tre veckor enligt remisslzsta. 2. Kommunstyrelsen. beslutar att efter samrådet sända ut planförslaget för granskning. i

5 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Tillägg till detaljplan avseende Ryk 2:7 - beslut om samråd och granskning Dnr 2014/KS0061 Sammanfattning Fastighetsägaren till Ryk 2:7 fick positivt planbesked av kommunstyrelsen för planändring avseende fastigheten Ryk 2:7. Ett förslag till ändring av detaljplan har upprättats och föreslås handläggas med enkelt planförfarande, enligt PBL 2010:900. Detaljplanen innebär ändringar och tillägg till gällande plan Förslag till stadsplan för del av Ryk Nedra 2.9 m.fl. med Lantmäteriets beteckning 15-STY-3484, antagen av kommunfullmäktige Ändringen i detaljplanen avser fastigheten Ryk 2:7. Gällande plan anger användning allmänt ändamål. Tillägg till plan anger användning bostad samt kontor. En geoteknisk bedömning har utförts och den visar att stabiliteten i fastigheten bedöms vara tillfredställande för de befintliga förhållandena samt med de planerade förändringarna. I planområdets sydöstra delar överstiger jorddjupen 1 meter och kan vara upptill 10 meter. Den geotekniska bedömningen anger att det rekommenderas kompletterande geotekniska utredningar vid bygglovshandläggning om området planeras att förändras/bebyggas för att säkerställa att det inte finns risk för skred. Mark-och exploateringsavdelningen har bedömt att förslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan. Förlaget har bedömts med grund i planbeskrivningen att ingen särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. I kommunens översiktsplan ÖP 2012, laga kraft , ligger planområdet inom befintligt detaljplanelagt bebyggelseområde med huvudsakligen bostäder. Beslutsunderlag Tillägg till plankarta med tillägg till planbestämmelser, 2014/KS Tillägg till planbeskrivning, 2014/KS Fastighetsförteckning, 2014/KS Remisslista, 2014/KS Underliggande plan, 15-STY-3484 enligt Lantmäteriets beteckning, 2014/KS PM Geoteknik, Resmo fastighets AB, Ryk 2:7, Lilla Edet, , 2014/KS

6 sid- 2 - Finansiering Planavtal är undertecknat , där beställaren är finansiär i alla delar. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sända ut en underrättelse och ge tillfälle till samråd kring planförslaget under tre veckor enligt remisslista. Kommunstyrelsen beslutar att efter samrådet sända ut planförslaget för granskning. Sara Bylund Planingenjör Beslutet expedieras till Fastighetsägare Ryk 2:7 Mark-och exploateringschef Planingenjör sid 2/2

7 Norconsult ~~~ Kr~mmun~tyrelsen 'nr. ~ `1 ~ 1,~-S ~ O ~Q I -15 Samrådshandling FASTIGHETSFÖRTECKNING TILL DETALJPLAN FÖR RYK 2:7 MFL AVD A FASTIGHETER Inom planområdet Fastighet Ryk 2:7 Agare, adress Resmo Fastighets AB Furuhäll Västerlands Angränsande planområdet Ryk 2:4 Ryk 2:8 Göran Ingmar Ingmarsson Ströms Säteri Lilla Edet Lars-Olow Lohman Kommunvägen Lilla Edet Anita Lohman Kommunvägen Lilla Edet Ryk 2:9 Ryk 2:10 Lilla Edets Kommun Lilla Edet Margaretha Madeleine Pettersson Kommunvägen Lilla Edet Johan Magnus Pettersson Kommunvägen Lilla Edet Ryk 2:79 Hjärtums Församling Fuxernavägen Lilla Edet 1 ~Z~

8 Norconsult ~~~ AVD B SAMFÄLLIGHETER Planområdet är inte berört av någon samfällighet. AVD C SERVITUT OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER Rättigheter av betydelse saknas. Göteborg Norconsult AB Mark och exploatering Cl,/1, S ~ a~ ~U~,GQ/ Hans Johans n Lantmätare Monica Skytt Produktionsassistent Z ~Z>

9 ~0 AVERYo ~0. Ryk 2:7 Resmo Fastighets AB Furuhäll Västerlanda Ryk 2:4 Ryk 2:8 Göran Ingmar Ingmarsson Lars-Olow Lohonan Ströms Säteri 100 Kommunvägen Lilla Edet Lilla Edet Ryk 2:10 Margaretha Madeleine Pettersson Kommunvägen Lilla Edet Ryk 2:10 Ryk 2:79 Johan Magnus Pettersson Hjärtums Församling Kommunvägen 6 Fuxernavägen Lilla Edet Lilla Edet Laser, Colour Laser 63.5 x 33.5 mni x 24 Inkjet lnw'dj.~å1i0~3~.84'bgy.c~til r_cr; ~ff:näl; ~~~~ u,~~~»

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Lantmäteriet i Västra Götalands län Info Skicka alltid digitalt m Adress till kontor ansva Nämnder och råd Miljö och byggnämnden Individnämnden Kultur och fritidsnämnd Omsorgsnämnden Tekniska nämnden Utbildningnämnden Kommunala pensionärsrådet Kommunala handikappsrådet Företag, organisationer etc. med väsentligt intresse av förslaget Räddningstjänsten Lilla Edet Hjärtums elförening Posten Statens Geotekniska instutut SGU hyresgästföreningen Förpacknings och tidningsinsamlingen, FTI Enligt fastighetsförteckning Kända sakägare Skickas centralt kända bostadsrättsinne Hyresgäster och boend Ryk 2:7 Ryk 2:4 Ryk 2:8 Ryk 2:8 Ryk 2:9 Ryk 2:10 Ryk 2:10 Ryk 2:79

19 Kontaktperson Paula Franco de Castro arig för Lilla Edets kommun E post kontaktperson Ordförande nämnd Carlos Rebelo Da Silva Peter Spjuth Kjell Johansson Kim Pedersen Leif Kinnunen Leif Håkansson Kim Pedersen Leif Kinnunen Göran Andersson/ Karl Magnus Strömberg Bernt Sidney Johansson Anette Andersson info.v ehavare (skicka till styrelsen som vidarebefodrar till bostadsrättsinnehavare) de som berörs (Skicka till fastighet samt inkludera information om att de ska vidarebefo Resmo fastighets AB Göran Ingmar Ingmarsson Lars Olow Lohman Anita Lohman Lilla Edets kommun Margatetha Madeleine Pettersson Johan Magnus Pettersson Hjärtums församling

20 Telefon kontaktperson Adress Samhällsbyggnadsenheten, Länsstyre Box / Lilla Edets kommun Räddningstjänste Sannerby 115 Myndighetsfunktionen, Hugo Grauers gata 5B Sveriges geologiska undersökning, bo Box 7304 ordra till ev. hyresgäster och boende)

21 Postadress E post Telefonnummer centralt Göteborg VÄNERSBORG Lilla Edet Lilla Edet GÖTEBORG Uppsala Göteborg

22 Utskick antal (Handlingar) Utskick antal (utredningar)

23 Utskick antal (Fastighetsförteckning)

24 DNR: 2014/KS0061 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 Ändring av detaljplan för del av Förslag till stadsplan för del av Ryk Nedra 2:9 m.fl. i Lilla Edets kommun. (15-STY-3484). Lilla Edets kommun, Västra Götalands län

25 Detaljplanen består av: Tillägg till plankarta med tillägg till planbestämmelser Till detaljplanen hör följande handlingar: Tillägg till planbeskrivning Fastighetsförteckning Underliggande detaljplan (15-STY-3484) PM Geoteknik, Resmo fastigheter Ryk 2:7, Lilla Edet, Norconsult AB Theres Svenssons gata Göteborg Kartor/ortofoton godkända från sekretessynpunkt för spridning Lantmäteriet, Geodatasamverkan /4174.

26 3 (10) Bakgrund Fastighetsägaren till Ryk 2:7 vill utöka antalet lägenheter inom befintlig byggnad. Fastigheten har tidigare använts som pastorsexpedition av svenska kyrkan. Eftersom gällande detaljplan anger allmänt ändamål (A) som användning för fastigheten krävs en planändring som tillåter bostadsändamål (B) för att möjliggöra utökningen. Kommunen har gett positivt planbesked för prövning av planändring på fastigheten Ryk 2:7 med enkelt planförfarande i enlighet med PBL. Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är att ändra tillåten markanvändning så att bostadsändamål medges inom fastigheten. Fastighetsägarens avsikt är att bygga ytterligare tre lägenheter utöver den redan befintliga lägenheten i mellanplanet av fastigheten. Det ger sammanlagt fyra lägenheter på fastigheten Ryk 2:7. Bottenvåningen ska användas till kontor. Avvägningar enligt miljöbalken Mark- och exploateringsavdelningen gör bedömningen att den aktuella planens genomförande inte kommer att innebära sådan betydande påverkan som avses i 4 kap 34 PBL, avseende miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten och andra naturresurser. En miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning behövs därför inte.

27 4 (10) Plandata Översiktskarta på fastighetens läge Översiktskarta med fastigheten Fastigheten är belägen i Ström, väster om Lilla Edets tätort. Planområdet omfattar ca 1607 m2 och ägs av Resmo Fastighets AB. Planområdet avgränsas åt söder av Kommunvägen, i väster och öster av fastighetsgränserna och åt norr av ett skogsområde.

28 5 (10) Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer Området ingår i Bebyggelseområde (DPL) huvudsakligen bostäder i gällande översiktsplan ÖP 2012, antagen i juli På andra sidan vägen anges tätortsutbyggnad, bostäder och service. Detaljplaner Fastigheten ingår i stadsplan för Ryk nedra, 2:9 m fl (antagen i oktober 1976). Gällande detaljplan anger allmänt ändamål och 7,5 m byggnadshöjd. Riksintresse Området berörs inte av riksintresse. Program och miljökonsekvensbeskrivning Fastigheten berörs inte av naturvårdsprogram eller kulturhistoriskt värdefull miljö. Förutsättningar och förändringar Mark och vegetation Planområdet utgörs huvudsakligen av hårdgjord mark samt gräsyta. Fastigheten ligger på kanten av en bergskulle som fortsätter norrut. Marken söder om fastigheten består av platt åkermark. Geotekniska förhållanden En geoteknisk bedömning, PM Geoteknik utförd av Ramböll, är gjord på fastigheten. Den visar att det mestadels är berg direkt under jordskorpan. Vid det sydöstra hörnet av fastigheten är det osäkert vilket djup jordlagren har men marken bedöms ändå möjlig att bebygga. En noggrannare geoteknisk undersökning med grundläggningsförslag görs i samband med bygglovprocessen. Fornlämningar Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

29 6 (10) Bostäder Fastigheten inrymmer idag en bostadslägenhet. Ändringen av planen gör det möjligt att bygga ytterligare lägenheter inom befintlig byggnad genom att medge bostadsändamål och kontor (BK) istället för allmänt ändamål (A). Avsikten är att upprätta de nya lägenheterna på plan två och tre, med två lägenheter på plan två och en lägenhet på plan tre. Bottenvåningen ska användas för kontor. Den ändrade planen medger inga nya bostadshus inom fastigheten. En byggrätt för kompletterande förråd och nytt flerbilsgarage skapas. Exploateringsgrad, byggnadshöjd och takvinkel regleras genom tillkommande planbestämmelser. Befintlig byggnad i mitten av bilden. Offentlig och kommersiell service Kommersiell och offentlig service finns i Lilla Edets centrum, cirka en km från planområdet. Gatunät, trafik Gång-och cykelväg finns idag längs Kungälvsvägen. Avstånd till närmaste bussförbindelse är cirka 250 meter.

30 7 (10) Parkering, angöring Parkeringsplatser till de nya bostäderna ska tillgodoses inom fastigheten. En mindre förrådsbyggnad bakom huvudbyggnaden avses rivas för att ge plats åt parkeringsyta. Teknisk försörjning Idag går en ledning genom området som avses tas bort. Ett nytt u-område för ledning anges i den östra delen av planområdet, mot fastigheten 2:8. Området har utbyggt VA-system. Genomförande Organisatoriska frågor Tidplan Planarbetet handläggs med enkelt planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) 5 kap 7, 38. För detaljplanen gäller följande preliminära tidplan: Samråd Andra kvartalet 2015 Granskning Andra kvartalet 2015 Antagande Andra/tredje kvartalet 2015 Genomförandetid Genomförandetiden är tio år från det datum planen vinner laga kraft. Planen beräknas vinna laga kraft under hösten 2015, tre veckor efter antagande om planen inte överklagas. Vald genomförandetid ger en skälig tid för utbyggnad av planområdet. Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre garanterad byggrätt. Planen fortsätter dock att gälla till dess den ändras eller upphävs av kommunen. Huvudmannaskap, allmän plats Inom detaljplanen finns ingen allmän plats utlagd.

31 8 (10) Ansvarsfördelning Fastighetsägare och exploatör ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av kvartersmark. Inom U-område ansvarar respektive ledningshavare för Utbyggnad, drift och underhåll. Avtal Planavtal undertecknades mellan exploatör och kommun. Avtalet reglerar bland annat fördelning av kostnader för upprättande av detaljplan. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning, konsekvensbeskrivning Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen. Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte vara nödvändiga inom planområdet. Ryk 2:7 är i privat ägo. Detaljplanen innebär inga förändringar av fastighets-indelningen. Ledningsrätt Inom detaljplanen finns områden med u redovisade. Inom dessa områden kan ledningsrätt alternativt servitut för underjordiska ledningar upplåtas. Eventuellt säkerställande av ledningars bestånd genom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt ansvarar respektive ledningsägare för. Ändring av ledningar kan göras genom komplettering av befintliga servitut och ledningsrättar. Servitut Servitut kan bli aktuellt för ledningsstråk. Bildande av servitut kan ske genom lantmäteriförrättning eller genom avtal med berörda fastighetsägare. Ansökan om lantmäteriförrättning Fastighetsägare/exploatör respektive ledningshavare ansöker om och betalar för lantmäteriförrättningar som krävs för att genomföra detaljplanen Utbyggnad av tekniska anläggningar VA, Dagvatten Utbyggnad ansluts till det befintliga kommunala VA-nätet. Trafik Befintliga vägar finns i anslutning till planområdet.

32 9 (10) El- och teleförsörjning, uppvärmning Planområdet är anslutet till el- och telenät. El-anslutningsavgifter uttages i enlighet med gällande taxa. Tekniska utredningar/undersökningar Fastighetsägaren bekostar och beställer nödvändiga tekniska utredningar. Tillstånd Berörd fastighetsägare/exploatör ansöker om och bekostar samtliga erforderliga tillstånd (t ex bygglov, tillstånd enligt miljöbalken mm) som erfordras för verksamhet och/eller för åtgärder inom detaljplanen. Respektive tillståndsmyndighet uttager taxa för att behandla tillståndsansökan. Ekonomiska frågor Ekonomiska konsekvenser för kommunen Planens genomförande kräver inga större investeringar av kommunen. Ekonomiska konsekvenser för exploatören Exploatörerna svarar för kostnader för utbyggnad inom respektive kvartersmark, anslutningsavgifter (VA, el, tele mm), fastighetsbildning och kostnader enligt exploateringsavtalet. Inom planområdet skapas nya byggrätter för bostäder. Ekonomiska konsekvenser för övriga Inga kostnader uppstår för övriga. Konsekvenser Föreslagen planändring är förenlig med kommunens övergripande mål för området och medför ingen betydande påverkan på miljö eller människor. De planerade bostäderna klarar det allmänna riktvärdet, dvs ekvivalent ljudnivå 55dBA, som gäller vid nybyggnation av bostäder. Närheten till utbyggd service, skola och handel, och kollektivtrafik inom Lilla Edet innebär att fastigheten är lämplig för bostadsändamål. De nya bostäderna ger dessutom ett ökat underlag för tätortsutvecklingen som planeras på Stallgärdet. Behovsbedömning En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas om detaljplanen medger en användning som innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser.

33 10 (10) Kommunen bedömer att utbyggnaden av nya bostäder och garage på Ryk 2:7 inte kommer att innebära en betydande miljöpåverkan. Planen innebär en naturlig utveckling av fastigheten för bostadsändamål. Utbyggnaden är i överensstämmelse med kommunens översiktsplan, från Miljökvalitetsnormer Gällande miljökvalitetsnormer ska beaktas vid planläggning. Planläggning får inte medföra att miljökvalitetsnormer överskrids. Planarbetet bedöms inte innebära att miljökvalitetsnormer överskrids. Mätningar har inte gjorts. Medverkande Upprättande av planhandlingar: Uppdragsansvarig planarkitekt Erik Wikström Norconsult AB För Lilla Edets kommun, Västra Götalands län: Sara Bylund Planingenjör Lilla Edets kommun Cecilia Friberg Mark- och exploateringschef Lilla Edets kommun

34 2:79 Ryk 2:25 UPPLYSNINGAR Planprocessen enligt PBL (2010:900) TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom avgränsat område för tillägget. Grundkartebeteckningar GRÄNSBETECKNINGAR Gräns för tillägg till planbestämmelser Egenskapsgräns N= :10 +30,42 +33,15 +31,58 e BK III e :7 +28,70 +26,58 u +24,99 +23,42 2:8 2:11 +23,42 2:14 2:13 2:12 +22,72 +22,78 Fastighetsgräns Ägoslagsgräns Häck Staket Dike Slänt Byggnader Lövträd Belysning Tele, stolpe Koordinatsystem grundkarta: Plan: Sweref Höjd: RH 00 Upprättad av Martin Henningsson Hovås Mätkonsult AB ANVÄNDNING AV MARK Kvartersmark Bostäder och kontor BK UTNYTTJANDEGRAD e Största byggnadsarea i m 2 BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE u Byggnad får inte uppföras Marken får med undantag av uthus och garage inte förses med byggnader Marken skall vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE Utformning och omfattning II Högsta antal våningar Höjd på byggnader Högsta byggnadshöjd i meter Högsta taklutning i grader +23,11 +22,86 ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetiden är tio år från den dag planen vinner laga kraft TILLÄGG TILL PLANKARTA SKALA A3 1: m UTGÅENDE PLANBESTÄMMELSER GRÄNSBETECKNINGAR Gräns för upphävandeområde Markering av utgående planbestämmelser ANVÄNDNING AV MARK Kvartersmark A Allmänt ändamål PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE Höjd på byggnader Högsta byggnadshöjd i meter ILLUSTRATIONSKARTA SAMRÅDSHANDLING TILLHÖRANDE TILLÄGG TILL PLANKARTA Avseende fastigheten Ryk 2:7 Ändring av detaljplan för del av förslag till stadsplan för del av Ryk Nedra 2:9 m fl i Lilla Edets kommun PLANHANDLINGAR plankarta (15-STY-3484) beskrivning (15-STY-3484) Tillägg till plankarta Tillägg till planbeskrivning grundkarta fastighetsförteckning Lilla Edets kommun Västra Götalands län Upprättad BESLUT Godkänd av BN UTGÅENDE PLANBESTÄMMELSER I UNDERLIGGANDE PLAN GÄLLANDE STADSPLAN I SKALA 1:2000. OMRÅDET SOM BERÖRS AV ÄNDRINGEN ÄR MARKERAT. Sara Bylund Planingenjör Lilla Edets kommun Erik Wikström Ansvarig planarkitekt Norconsult Cecilia Friberg Mark- och exploateringschef Lilla Edets kommun Antagen av KF Laga kraft

35 PM Geoteknik Resmo fastighets AB Ryk 2:7, Lilla Edet Göteborg

36 Ryk 2:7, Lilla Edet PM Geoteknik Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutversion Tobias Kristensson Carine Bouzas Tobias Kristensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan Göteborg Telefon Fax Unr Organisationsnummer

37 v:\46\15\ \3_teknik\g\dokument\beskrivningar\pm geoteknik.docx Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Beskrivning Lokalisering Topografi och ytbeskaffenhet Geotekniska förhållanden Stabilitetsförhållanden Slutsatser och rekommendationer... 7 Figurer Figur 1 Lokalisering av fastigheten Ryk 2: Figur 2 Vy från sydöstra änden mot norr... 3 Figur 3 Vy från nordöstra änden mot sydväst... 4 Figur 4 Bedömda jorddjup utifrån platsbesöksobservationer... 5 Figur 5 Berg i dagen, norra delen av fastigheten... 6 Figur 6 Vy från söder mot nordost, berg i dagen syns vid träden... 6 Bilagor Bilaga 1 Skredrisker Göta älv, karta nr 11 (GÄU) i PM Geoteknik Ryk 2:7, Lilla Edet Unr

38 v:\46\15\ \3_teknik\g\dokument\beskrivningar\pm geoteknik.docx 1. Inledning På uppdrag av Resmo fastighets AB har Ramböll Sverige AB utfört en översiktlig geoteknisk utredning i fastigheten Ryk 2:7 i Lilla Edets kommun. Inom fastigheten ska en ändring av detaljplanen genomföras i form av ändring av användning för det befintliga huset samt ny garagebyggnad i norra delen av området. 2. Syfte Syftet med utredningen har varit att utföra en okulär besiktning i fastigheten för att bedöma stabilitetsförhållanden i fastigheten då den ligger intill rött område enligt Göta älv utredningen. Okulär besiktning utfördes den 31 mars 2015 av geotekniker Carine Bouzas, Ramböll Sverige AB. 1 av 7 PM Geoteknik Ryk 2:7, Lilla Edet Unr

39 v:\46\15\ \3_teknik\g\dokument\beskrivningar\pm geoteknik.docx 3. Beskrivning 3.1 Lokalisering Fastigheten Ryk 2:7 ligger väster om Kungälvsvägen och ca 500 m väster om Göta älv. Den begränsas av Kommunvägen och åkermark i söder, Ryk 2:10 i väster, Ryk 2:8 i öster och Ryk 2:9 i norr där ett vattentorn finns. Figur 1 Lokalisering av fastigheten Ryk 2:7 2 av 7 PM Geoteknik Ryk 2:7, Lilla Edet Unr

40 v:\46\15\ \3_teknik\g\dokument\beskrivningar\pm geoteknik.docx 3.2 Topografi och ytbeskaffenhet Fastigheten består dels av asfalterade ytor och dels av gräsytor. Asfalterade ytor ligger söder och norr om huset. Den asfalterade ytan som ligger norr om huset används som parkering i dagsläget. En mindre byggnad ligger även strax norr om parkering. Den kvarstående ytan av fastigheten består av gräs med enstaka träd (totalt 5 st). Berg i dagen förekommer på flera ställen (se detaljerad beskrivning under avsnitt 3.3). Marknivåer varierar kraftigt inom fastigheten och stiger mot norr. Höjdskillnaden mellan lägsta och högsta punkt bedöms vara ca 10 m enligt mätningarna som visas på grundkartan. Figur 2 Vy från sydöstra änden mot norr 3 av 7 PM Geoteknik Ryk 2:7, Lilla Edet Unr

41 v:\46\15\ \3_teknik\g\dokument\beskrivningar\pm geoteknik.docx Figur 3 Vy från nordöstra änden mot sydväst 3.3 Geotekniska förhållanden Enligt SGU:s jordartskarta består jorden av postglacial finlera som vilar på berg i den södra och sydöstra delen av fastigheten och berg i den norra delen. Vid platsbesök observerades berg i dagen på flera ställen (se figur 4). Jorddjupen kontrollerades med hjälp av en 1 m lång muk över gräsytans område. I den norra delen av fastigheten har berg påträffats ytligt med jorddjup mindre än 0,4 m. I den sydöstra delen av fastigheten visar observationer att jorddjupen är större än 1 m och enligt SGU:s jordartskarta kan jorddjupen vara upp till 10m. Figur 4 nedan visar bedömda jorddjupen över fastigheten utifrån platsbesöksobservationer. Avgränsningar mellan jorddjupsområden är bedömda och väldigt ungefärliga. 4 av 7 PM Geoteknik Ryk 2:7, Lilla Edet Unr

42 v:\46\15\ \3_teknik\g\dokument\beskrivningar\pm geoteknik.docx Figur 4 Bedömda jorddjup utifrån platsbesöksobservationer 5 av 7 PM Geoteknik Ryk 2:7, Lilla Edet Unr

43 v:\46\15\ \3_teknik\g\dokument\beskrivningar\pm geoteknik.docx Figur 5 Berg i dagen, norra delen av fastigheten Figur 6 Vy från söder mot nordost, berg i dagen syns vid träden 6 av 7 PM Geoteknik Ryk 2:7, Lilla Edet Unr

44 v:\46\15\ \3_teknik\g\dokument\beskrivningar\pm geoteknik.docx 4. Stabilitetsförhållanden Fastigheten Ryk 2:7 ligger på gult område enligt karta från Göta älv utredningen och intill rött område, se bilaga 1, vilket betyder att fastigheten ligger väldigt nära ett område med hög skredrisk mot Göta älv. Observationer från platsbesök visar att berg ligger i eller nära i dagen i en stor del av fastigheten samt att jorddjupen omkring berget är små. Det befintliga huset bedöms vara grundlagt på berg, vilket innebär att befintlig mark ej belastas. Risk för skred i fastigheten med de befintliga förhållandena bedöms vara låg. Planer som anser ändring i användning av befintligt hus samt byggnation av garagebyggnad i norra delen av området bedöms ej påverka stabilitetsförhållanden för fastigheten med förutsättning att garagebyggnad grundläggs på berg. 5. Slutsatser och rekommendationer Stabilitet i fastigheten Ryk 2:7 bedöms vara tillfredställande för de befintliga förhållandena samt med de planerade ändringarna (garagebyggnad i norra delen). Planerad garagebyggnad skall grundläggas på berg så att ingen pålastning av marken sker. Under byggnation ska eventuella uppfyllnader och byggmaterial läggas på de områden där berg går i eller nära i dagen. Om sydöstra delen av fastigheten, där jorddjupen överstiger 1 m och kan vara upp till ca 10 m, planeras att förändras/bebyggas rekommenderas kompletterande geotekniska undersökningar utföras för att säkerställa att det inte finns risk för skred. 7 av 7 PM Geoteknik Ryk 2:7, Lilla Edet Unr

45 4/2 5/2 5/2 Kungälv Göteborg Vänersborg Trollhättan LillaEdet Ale 4/1 4/2 4/2 5/1 5/2 2/2 5/1 4/1 3/2 4/2 5/2 11 5/1 5/1 29/400 5/1 1/1 1/2 1/3 5/2 29/600 4/1 1/1 5/1 29/800 5/2 1/2 5/1 30/000 1/3 5/1 1/2 5/1 30/200 1/1 30/400 1/2 1/3 30/600 4/2 4/3 1/2 3/1 30/800 2/1 1/1 SGI, Lantmäteriet 1/4 1/3 4/4 1/4 1/3 1/2 1/3 1/1 4/3 4/2 4/3 5/2 1/2 31/000 4/1 2/2 3/1 3/2 31/200 4/1 2/2 2/3 2/3 4/2 31/400 3/4 2/4 2/1 3/1 1/3 2/3 3/3 2/331/600 5/1 2/5 2/5 31/800 3/5 1/5 4/1 32/000 2/3 3/2 3/3 3/1 32/200 2/1 2/2 2/5 1/2 4/2 2/2 4/4 2/5 1/2 4/3 4/4 4/5 1/4 1/5 Skredrisker Göta älv Dagens risknivåer LÅG MEDEL HÖG Sekundära effekter - förhöjd påverkan på älven l l l l l l l l l l l l l l l l l l Berg/Fastmark l l l l l l Klimatpåverkan LITEN MÅTTLIG STOR 4/2 Sannolikhetsklass/konsekvensklass Utredd sektion 1: (A3) Meter Längdmätning ± 4/2 5/1 3/1 3/3 2/3 1/ Blad 11

46 .~_.~. W W LILLA EDETS ~"f t7 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll ~~ Yttrande till Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt över förslag till Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer nch förslag till Åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden Dnr 2015/KS Sammanfattning Vattenmyndigheten för Västerhavet har remitterat förslag ti11 förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram rned tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden Samrådet pågår mellan 1 februari till 30 apri Lilla Edets kommun har fått svarstiden förlängd ti11 den 5 maj. Fördelningen av kostnaderna för åtgärder mellan olika myndigheter, kommuner och verksamhetsutövare är inte möjlig att göra utifrån information i remissen. Många åtgärder i åtgärdsprogrammet är riktade till kommunen i dess roll som myndighet, verksamhetsutövare, markägare och ansvarig för den fysiska planeringen. Åtgärderna är oftast redovisade på ett övergripande sätt där kostnaderna är uträknade ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den totala kostnaden för Sverige beräknas till knåppt tre miljarder kr för styrmedel och till drygt fyra miljarder för fysiska åtgärder per år. Det är därför svårt att identifiera kostnaderna knutna till Lilla Edets kommuns ansvar. Ekonomiska konsekvenserna för markägare, inte minst för jordbruket behöver närmare belysas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från miljöchefen, daterad Samrådsförslag på Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer samt Åtgärdsprogram för perioden för Västerhavets vattendistrikt Dnr 2015/KS0213~1 Finansiering Det är svårt att beräkna kostnaderna för ett genomförande av föreslagna åtgärder. Kostnaderna är oftast beskrivna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där fördelningen mellan kommun, myndighet och verksamhetsutövare inte är närmare.redovisada Ibland är kostnaderna redovisade per åtgärd inom respektive vattenförekomst som sällan följer kommungränserna. ` Remissen. ger därför inte tillräckligt kunskapsunderlag för kommunen att bedöma omfattningen av det ansvar som kommunen kan komma att få. Finansieringslösningar för kommunens ansvar behöver redas ut. ~~'

47 .r,.r_ `'"'i' Q~ LILLA EDETS ~~ \~-/ KOMMUN l~ommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll (rkande Ingemax Ottosson (S), ordförande, lämnar följande yrkande: 1. Kommunstyrelsen skickar kommunledningsförvaltningens yttrande som Lilla Edets kommuns yttrande till Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt. 2. Kommunstyrelsen ställer sig även bakom Sveriges kommuners och landstings yttrande. Julia Färjhage (C) lämnar följande yrkande: Lilla Edets kommun begär enligt Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 6 kap. 4 3p att regeringen ges möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram. Lilla Edets kommun menar att Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikts förslag till åtgärdsprogram (Vattenmyndighetens dnr ) inte uppfyller Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön vad gäller de krav på analys som framgår av förordningen 6 kap. 6. Lilla Edets kommun menar att analysen inte belyser de ekonomiska kostnader som förslaget medför på ett sådant sätt som förordningen kräver. Därutöver menar Lilla Edets kommun att det saknas en analys av relationen mellan åtgärdernas ekonomiska kostnader och den nytta de föreslagna åtgärderna skulle medföra. Mot bakgrund av detta menar vi att förslaget till åtgärdsprob am allvarligt avviker från Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och att därmed regeringen ska ges möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram. Beslutsgång Ordföranden. ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens yrkande. Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen skickar kommunledningsförvaltningens yttrande som Lilla Edets kommuns yttrande till Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt. 2. Kommunstyrelsen ställer sig även bakom Sveriges kommuners och landstings yttrande. Beslutet expedieras till Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt (inkl yttrandet) io

48 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Yttrande till Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt över förslag till Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer och förslag till Åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden Dnr 2015/KS Sammanfattning Vattenmyndigheten för Västerhavet har remitterat förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden Samrådet pågår mellan 1 februari till 30 april Lilla Edets kommun har fått svarstiden förlängd till den 5 maj. Fördelningen av kostnaderna för åtgärder mellan olika myndigheter, kommuner och verksamhetsutövare är inte möjlig att göra utifrån information i remissen. Många åtgärder i åtgärdsprogrammet är riktade till kommunen i dess roll som myndighet, verksamhetsutövare, markägare och ansvarig för den fysiska planeringen. Åtgärderna är oftast redovisade på ett övergripande sätt där kostnaderna är uträknade ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den totala kostnaden för Sverige beräknas till knappt tre miljarder kr för styrmedel och till drygt fyra miljarder för fysiska åtgärder per år. Det är därför svårt att identifiera kostnaderna knutna till Lilla Edets kommuns ansvar. Ekonomiska konsekvenserna för markägare, inte minst för jordbruket behöver närmare belysas. Ärendet Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som styrs av Ramdirektivet för vatten. Direktivet har införts i svenskt lagstiftning via Miljöbalken och Vattenförvaltningsförordningen och innebär att det behövs en helhetssyn i arbetet med att bevara och förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. Vattenförvaltningen ska bedrivas i sexårscykler och i förevarande fall behandlar remissen perioden mellan Arbetet med förvaltningsplan och åtgärdsprogram är ett led i detta arbete. Förvaltningsplanen Redovisar för tillståndet i vattenmiljön och hur man arbetar med vattenförvaltningen. Förvaltningsplanen redovisar även hur man ska arbeta med vattenförvaltningen framöver. Miljökvalitetsnormerna Vattendelegationen för Västerhavet beslutar om miljökvalitetsnormerna i sitt geografiska område. Miljökvalitetsnormerna anger vilken kvalitet vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt och utgör därmed utgångspunkten för de föreslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Förvaltningsplanen och miljökvalitetsnormerna ligger till grund för de motiv till åtgärder som presenteras i åtgärdsprogrammet.

49 sid- 2 - Åtgärdsprogrammet anger vilka åtgärder kommuner och myndigheter ska vidta för att uppnå god status med beaktande av föreslagna miljökvalitetsnormer. De åtgärder som Vattenmyndigheten föreslår är de åtgärder som bedömts vara mest kostnadseffektiva ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. VISS (vatteninformationssystem i Sverige, är en webbaserad karttjänst som där man kan söka ut enskilda vattenförekomster, dess miljöstatusklassning och se förlag på åtgärder för att förbättra statusklassningen. Tanken är att man ska använda VISS tillsammans med åtgärdsprogrammet. sid 2/6

50 sid- 3 - Allmänna synpunkter Kommunens synpunkter är i det följande i huvudsak inriktade på åtgärdsprogrammet. För att åtgärdsprogrammet ska få önskad genomslagskraft för bättre vattenkvalitet så behöver flera insatser (information, vägledning, tillsyn och bidrag) samordnas mellan kommuner, styrande myndigheter och verksamhetsutövare. Avvägningar och prioriteringar behöver också klargöras i åtgärdsprogrammet för att maximal miljönytta ska kunna uppnås per avsatt krona. Många åtgärder i åtgärdsprogrammet är riktade till kommunen i dess roll som myndighet, verksamhetsutövare, markägare och ansvarig för den fysiska planeringen. Åtgärderna är oftast redovisade på ett övergripande sätt där kostnaderna är uträknade ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den totala kostnaden för Sverige beräknas till knappt tre miljarder kr för styrmedel och till drygt fyra miljarder för fysiska åtgärder per år. Fördelningen av kostnaderna för åtgärder mellan olika myndigheter, kommuner och verksamhetsutövare är inte möjlig att göra utifrån information i remissen. Det är därför svårt att identifiera kostnaderna knutna till Lilla Edets kommuns ansvar. Ekonomiska konsekvenserna för markägare, inte minst för jordbruket behöver närmare belysas. Åtgärdsområden i Lilla Edet Två åtgärdsområden berör Lilla Edets kommun, Göta älvs huvudfåra och Bäveån. Dessa åtgärdsområden har definierats utifrån huvud- och/eller delavrinningsområden. Kostnaderna är redovisade i åtgärdsprogrammets bilaga 1 för respektive åtgärdsområde vilket gör det svårt att få en övergripande bild av kostnaden i kommunen. Kostnaderna är inte heller uppdelade på kommun, länsstyrelse och verksamhetsutövare vilket försvårar kostnadsberäkningar ytterligare. Åtgärdsområdet för Göta älvs huvudfåra berör elva kommuner, Ale, Alingsås, Essunga, Göteborg, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. I detta åtgärdsområde finns flera problem så som t.ex. fysiska förändringar t.ex. vattenkraft, dammar och andra barriärer, med övergödning där jordbruket står för 60 % av den antroprogena fosforbelastningen och reningsverk står för ca 15 % av belastningen. Problem finns också med miljögifter och försurning. Den i remissen angivna totala kostnaden för att komma nära reduktionsbehovet av fosfor inom åtgärdsområdet uppgår till 71 miljoner per år. Att åtgärda enskilda avlopp till normal skyddsnivå beräknas kosta 35 miljoner (halva totalkostnaden) men åtgärden motsvarar knappt 10% av reduktionsbehovet. Detta faktum gör att frågan om prioritering av åtgärder bör belysas ytterligare. Den resterade hälften av totalkostnaden ligger huvudsakligen inom jordbruksområdet på åtgärder som skyddszoner, diken och våtmarker. Åtgärdsområdet för Bäveån berör fyra kommuner (Lilla Edet, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg) och där finns liknande problematik som i Göta älv med fysiska hinder, övergödning mm. Den totala kostnaden för att komma nära reduktionsbehovet av fosfor inom åtgärdsområdet för Bäveån uppgår till ca 41 miljoner per år. Att åtgärda enskilda avlopp till normal skyddsnivå beräknas i detta åtgärdsområde kosta ca 40 miljoner (nära hela totalkostnaden) då motsvarar åtgärden ca 43% av reduktionsbehovet. sid 3/6

51 sid- 4 - Synpunkter på förslagna åtgärder Under denna punkt redovisas i huvudsak de åtgärder som enligt åtgärdsprogrammet är riktade till kommuner. Åtgärd 1, kommunerna behöver inom sin tillsyn och prövning av a) miljöfarlig verksamhet och andra verksamheter ställa sådana krav att så att miljökvalitetsnormer för vatten följs, b) förorenade områden särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och åtgärder så att miljökvalitetsnormer för vatten följs. Kommentar: a) Det behövs tydligare vägledning vad som gäller för miljökvalitetsnormer i samband med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet. b) För en mindre kommun är det svårt att åtgärda förorenad mark då det oftast är kopplat till stora kostnader. Här behövs även vägledning för hur miljökvalitetsnormerna ska användas. Åtgärd 2, kommunerna behöver bedriva tillsyn så att a) utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas i de vattenförekomster där jordbruk bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas, b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar till vatten inom områden med vattenförekomster som inte följer, eller riskerar att inte följa miljökvalitetsnormer för vatten så att god kemisk status och god ekologisk status kan uppnås. Kommentar: Det behövs ett tydligare regelverk om miljökvalitetsnormer. Det kan även behövas ytterligare resurser om tillsynen ska intensifieras. Åtgärd 3, kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte följer, eller riskerar att inte följa, miljökvalitetsnormerna för vatten. Kommentar: Kommunens handlingsplan för enskilda avlopp kommer att behöva uppdateras med informationen i VISS för att säkerställa att prioriteringen är aktuell. Åtgärd 4, kommuner behöver genomföra tillsyn på avloppsledningsnät och mindre reningsverk och införa krav på ökad rening, eller på annat sätt minimera utsläpp, som bidrar till att vattenförekomster inte följer, eller riskerar att inte följa, miljökvalitetsnormerna för vatten. Kommentar: Arbetet med att minimera mängden tillskottsvatten i kommunens avloppsystem kommer att behöva intensifieras vilket kommer att kräva ökade resurser. Åtgärd 5, kommunerna behöver minska närsaltsbelastningen, i de fall åtgärder rörande enskilda avlopp, avloppsreningsverk, jordbruk och liknande inte fullt kan bidra till att uppnå betinget avseende kväve och fosfor, genom att a) inom sina ansvarsområden genomföra kompletterande åtgärder så som odling och/eller skörd av marina substrat, behandling/hantering av näringsbelastade sediment, biomanipulation eller motsvarande, b) inom havsplaneringen utse områden särskilt prioriterade för näringsreducerande åtgärder och i dessa prioritera etablering av exempelvis storskaliga musselodlingar. Åtgärden behöver genomföras så att miljökvalitetsnormer för vatten följs. Kommentar: Ansvarsfördelningen är otydlig och behöver analyseras och klargöras. Behovet av kunskapsstödjande insatser för alla som definieras ha ansvar för åtgärder är stor. sid 4/6

52 sid- 5 - Åtgärd 6, kommunerna behöver säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Kommunerna behöver särskilt a) inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för nuvarande och framtida allmänna och enskilda dricksvattentäkter, b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås, c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn på både allmänna och enskilda dricksvattentäkter, som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dag, d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner, e) se till så att samtliga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag, särskilt i områden med vattenförekomster som inte följer eller riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Kommentar: Lilla Edets kommun jobbar idag med föreskrifter till vattenskyddsområdet för Göta Älv. Därefter följer arbetet med beslut om ytterligare vattenskyddsområden i kommunen. Inom ramen för arbetet med översiktlig planering och i kommunens översiktsplan beaktas vattenförsörjningsplanen. Åtgärd 7, kommunerna behöver utveckla sin översikts- och detaljplanering och prövning enligt plan- och bygglagen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Åtgärden behöver genomföras efter samråd med länsstyrelserna. Kommentar: Här har redan idag länsstyrelsen möjlighet att ställa krav. Hur kommunerna ska arbeta med miljökvalitetsnormer behöver belysas ytterligare. Åtgärd 8, kommunerna behöver utveckla vatten- och avloppsvattenplaner särskilt i områden med vattenförekomster som inte följer, eller riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Åtgärden behöver genomföras efter samverkan med länsstyrelserna. Kommentar: Frågan om behov av en regional avloppsvattenplan behöver klarläggas. Åtgärd 9, kommunerna behöver inventera, planera och genomföra åtgärder mot vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur vid vägpassager över vatten i det kommunala vägnätet, särskilt i områden med vattenförekomster där vandringshinder bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. Åtgärden behöver utföras efter samverkan med berörd länsstyrelse och Trafikverket. Kommentar: Detta medför stora kostnader för kommunen och bör därför samordnas vid upprustning av befintligt vägnät eller i samband med exploateringar. Frågan om eventuella krav på enskilda väghållare saknas. Beslutsunderlag Samrådsförslag på Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer samt Åtgärdsprogram för perioden för Västerhavets vattendistrikt Dnr 2015/KS Finansiering Det är svårt att beräkna kostnaderna för ett genomförande av föreslagna åtgärder. Kostnaderna är oftast beskrivna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där fördelningen mellan kommun, myndighet och verksamhetsutövare inte är närmare redovisad. Ibland sid 5/6

53 sid- 6 - är kostnaderna redovisade per åtgärd inom respektive vattenförekomst som sällan följer kommungränserna. Remissen ger därför inte tillräckligt kunskapsunderlag för kommunen att bedöma omfattningen av det ansvar som kommunen kan komma att få. Finansieringslösningar för kommunens ansvar behöver redas ut. Förslag till beslut Kommunstyrelsen skickar kommunledningsförvaltningens yttrande som Lilla Edets kommuns yttrande till Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt. Henrik Olsson Miljöchef Beslutet expedieras till sid 6/6

54 FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: 14/6709, 6711, 6712, 6713, 6722 Bilaga Era dnr: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Tove Göthner Sändlista Förslag till förvaltningsplan m.m. för perioden för de fem vattenmyndigheterna Sammanfattning Det saknas finansiering av många av åtgärderna i åtgärdsprogrammen. Kommunerna kan inte pekas ut som ansvariga för åtgärder för att utföra Sveriges åtaganden, när finansieringsprincipen inte tillämpas. Åtgärdsprogrammen är så övergripande formulerade att de riskerar leda till åtgärdsunderskott i vattenmiljön. Kostnaderna är underskattade och nyttorna är överskattade. Åtgärdsprogrammen ger inte den styrning och det stöd för prioriteringar som behövs. Om kommuner ska åta sig åtgärder för att Sverige ska uppnå EU:s vattendirektiv utan finansiering förutsätter vi att det sker genom en dialog mellan vattenmyndigheterna och ledningen i respektive kommun, för att stat och kommun ska kunna kraftsamla kring de viktigaste åtgärderna. Synpunkter på systematisk nivå Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utgångspunkt är att god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag samt rent dricksvatten är värden som ska värnas men SKL ifrågasätter om de nu remitterade åtgärdsprogrammen kommer att ge detta resultat. Mycket har förbättrats men det återstår mycket innan åtgärdsprogrammen är funktionella och kan få avsedd styrkraft. Statlig finansiering saknas Regeringen måste ta ansvar för åtgärder och finansiering. Sverige är unikt med att låta miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram med stora konsekvenser för samhälle och miljö fastställas i frånvaro av politiska beslutsprocesser. Beslutsunderlagen till åtgärdsprogrammen har blivit bättre sedan förra cykeln , men det går inte att genomföra vattenförvaltningen så att miljökvalitetsnormerna följs genom åtgärdsprogrammen. Därmed kommer heller inte riksdagens miljökvalitetsmål att kunna nås. Det behövs ett omtag. Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

55 Vårt dnr: 14/6709, 6711, 6712, 6713, (7) Era dnr: Det saknas fortfarande finansiering av åtgärderna i åtgärdsprogrammen. Kommunerna kan inte åläggas åtgärder för att utföra Sveriges åtaganden, utan att det först har klarlagts vad åtgärderna kommer att kosta och hur de ska finansieras. Problemen går inte att lösa utan offentlig finansiering. Havs- och vattenmyndigheten och vattendelegationerna är förhindrade att lämna förslag som riktar sig mot regeringen. Därmed saknar åtgärdsprogrammen de viktigaste styrmedlen, åtgärderna och nödvändig finansiering. Staten undandrar sig ett ansvar samtidigt som kostnadsdrivande åtgärder läggs på kommunala reningsverk och andra i samhället. Härtill kommer att åtgärdsprogrammen ska vara vägledande i samband med myndighetsutövning mot enskilda med stöd av miljöbalken och att miljökvalitetsnormen ska beaktas i den fysiska planeringen enligt PBL. Detta anser SKL är orimligt. Avsaknad av prioritering och politisk förankring Det finns systemfel i Sveriges sätt att hantera EU:s vattendirektiv. Det saknas politisk förankring av genomförandet. En mer ändamålsenlig statlig organisation och politisk styrning är nödvändig. SKL är kritiska till hur processen och dialogen med kommunerna har gått till. Åtgärdsprogrammen måste vara förankrade i lokalpolitiken. Kravet i vattenförvaltningsförordningen om samråd med kommuner bör tillämpas och innebära tidiga och återkommande kontakter under cykelns gång. Ett omfattande remissförfarande efter fem års arbete är otillräckligt. Vi anser att vattenmyndigheterna måste utvärdera hur arbetet under den innevarande åtgärdscykeln gått till. SKL har i juni 2014 hemställt till regeringen att ansvarsfördelningen och finansieringen av åtgärderna måste klargöras. Dialog med ledningen i varje kommun måste ske för att stat och kommun ska kunna kraftsamla kring de viktigaste åtgärderna. Detta är nödvändigt om kommunerna ska kunna bidra till förbättrad vattenkvalitet i Sverige. Åtgärdsprogrammen och åtgärdsförslagen är formulerade på en så övergripande nivå att det riskerar leda till att önskvärda åtgärder inte genomförs och målen inte uppnås. När det inte sker någon prioritering bland åtgärderna, försvåras uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna. En lokal tillsynsmyndighet har ansvar för tillsyn av flera olika sorters verksamheter inom miljöbalkens område. Tillsynsbehovet ska speglas i kommunens behovsutredning. Vatten är en av många aspekter inom miljötillsynen. Om staten anser att tillsynen ska fokusera och kraftsamla inom just vattenfrågor är det en förutsättning att kommuner får besked och finansieringsstöd från staten i vad kommunerna ska prioritera och hur.

56 Vårt dnr: 14/6709, 6711, 6712, 6713, (7) Era dnr: Svensk överimplementering Ett åtgärdsprogram får bara omfatta sådana åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormer ska kunna följas. 1 Åtgärder som behövs i största allmänhet för att genomföra vattenförvaltningen uppfyller inte det kravet. Det gör heller inte åtgärder som mer allmänt vore positiva för vattenmiljön, men som inte kopplar till en miljökvalitetsnorm. Sådana åtgärder måste strykas eller skrivas om. Ett exempel är vattenmyndigheternas krav på HaV att ta fram vägledning om recipientkontroll och på länsstyrelserna att besluta om kontrollprogram. Åtgärden leder till vällovlig datainsamling om vattenmiljön för att följa upp statusen (allmänt bra för vattenförvaltningen och statens miljöövervakning) men inte till att en miljökvalitetsnorm följs (syftet). De nu föreslagna åtgärdspunkterna är utformade som att NN behöver göra XX genom att göra YY, särskilt i områden där/så att miljökvalitetsnormen för vatten följs. Sådana formulerade åtgärder måste göras om eller ändras till att utformas I de fall miljökvalitetsnormen för vatten inte följs eller riskerar att inte följas, behöver NN göra XX genom att göra YY. Vattenmyndigheterna bör analysera för vilka vattenförekomster som målåret för God ekologisk status bör flyttas fram till Vi ifrågasätter om Sverige uppfyller kraven i ramdirektivet för vatten. Synpunkter på åtgärdsprogrammen Det är bra att förvaltningsplaner och åtgärdsprogram blivit mer konkreta sedan Det är också positivt att vattenförekomsternas status bedömts med stöd av mer data, även om mycket brister kvarstår. Ett gemensamt problem med vattenmyndigheternas material är omfattningen, med mycket text och upprepningar. Det är svårt att följa analysen från problem till åtgärder och åtgärdskombinationer. Konsekvensutredningen görs separat och innehåller i sin tur nya åtgärdsuppgifter som inte framgår av åtgärdsdelen. Upplägget och omfattningen försvårar transparensen. Vattenmyndigheterna har utformat åtgärdsprogrammen på olika sätt. Vattenmyndigheterna måste beakta rättssäkerheten. Här anser vi att Vattenmyndigheten för Västerhavets modell med remitterade åtgärdsprogram som innehåller bilagor om åtgärdsområdena är tydligast. Övriga vattenmyndigheters remitterade åtgärdspro- 1 5 kap. 4 miljöbalken

57 Vårt dnr: 14/6709, 6711, 6712, 6713, (7) Era dnr: gram består av både tryckta och webbaserade delar, en blandning som ger sämre överblick och sammanhang. Hänvisningar på webbsidorna till underlagsmaterial som inte ingår i remissen förvirrar om vad som ska besvaras. Det framstår inte tydligt vad som ingår i åtgärdsprogrammet och remissen. Kostnadsberäkningar Kostnaderna är underskattade och nyttorna är överskattade. Schabloner har använts för att beräkna kostnaderna. Åtgärderna för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten behöver relateras till rimlighetsavvägningen i de allmänna hänsynsreglerna, 2 kap 7 miljöbalken. Kommuner har påpekat för oss att stora brister och fel på data och kostnader föreligger i databasen VISS. Data har ofta visat sig inte vara kvalitetssäkrad i kontakt med kommunen. Åtgärdskraven i åtgärdsprogrammen blir då fel och miljökvalitetskraven nås inte. Nyttan överskattas och kostnaderna underskattats. Följden blir att åtgärder är orimliga eller inte genomförbara. Kvalitetssäkringen av data om möjliga åtgärder och nyttan från dessa måste bli bättre. Vattenmyndigheterna måste ta fram ett mer komplett underlag som visar på bördefördelning mellan olika aktörer. Åtgärdsprogrammen riskerar att inte åstadkomma den nytta som de utlovar. Sverige riskerar att rapportera felaktiga data och åtgärder till EU och få svårförklarad kritik tillbaka. Formulering av åtgärder Åtgärdsprogrammet beskriver vilka styrmedelsåtgärder och fysiska åtgärder som myndigheter och kommuner behöver utföra. Enligt SKL måste det tolkas som vad kommunerna bör utföra, eftersom det inte finns någon fungerande finansieringsprincip för detta. SKL anser även att förslagen är för övergripande formulerade och inte tillräckligt konkreta. SKL bedömer att åtgärdsprogrammen tyvärr inte ger den styrning och det stöd för prioriteringar som behövs. Enskilda avlopp Vattenmyndigheterna tar upp behovet av att åtgärda undermåliga enskilda avlopp i avrinningsområden. Två slags operativa styrmedelsåtgärder finns i åtgärdsprogrammen tillsyn med stöd av miljöbalken (kommunerna, åtgärd 3) samt vatten och avloppsplanering (kommunerna, åtgärd 8). Åtgärderna rör enskilt respektive allmänt avlopp. Det finns tals enskilda avlopp att åtgärda, vilket är mycket kostsamt. Då är samspelet mellan när vattentjänstlagen respektive miljöbalken ska tillämpas viktig.

58 Vårt dnr: 14/6709, 6711, 6712, 6713, (7) Era dnr: För att underlätta för fastighetsägare och vatten- och avloppsorganisationer att prioritera mellan enskilt eller allmänt avlopp och investera rätt, behöver åtgärdsprogrammen bli betydligt mer konkreta. Åtgärdsprogrammen behöver ange i vilka områden de enskilda avlopp eller grupper av sådana finns, som signifikant påverkar följsamheten till miljökvalitetsnormen God ekologisk status. Att allmänt peka ut alla enskilda avlopp i ett avrinnings- eller åtgärdsområde och överlåta till andra att välja efter eget huvud duger inte. Vattenmyndigheterna skjuter över sitt eget ansvar på kommuner och kommunala VA-huvudmän. SKL skulle ha önskat ett åtgärdsprogram där berörd kommun och stat gjorde en tydlig prioritering och tog tag i de åtgärder som är viktigast först. Enligt åtgärdsprogrammet behöver kommunen ställa krav på enskilda avlopp. Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda det enskilda avloppet. Beroende av var de enskilda avloppen är lokaliserade påverkar de vattenkvaliteten olika. Det vore därför önskvärt att göra en prioritering av de avlopp som har störst betydelse först. I vissa kommuner har kommunernas planering och vad man tidsmässigt prioriterar först också betydelse. Vi anser att stat och kommun tillsammans borde ha haft en sådan typ av dialog för att hitta åtgärder som ger mest effekt. SKL anser att åtgärd 3 för kommuner behöver handla om vilka enskilda avlopp som ska prioriteras i en kommun eller ett område, inte endast kommunen behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp. Myndigheternas vägledning till kommunerna måste öka drastiskt. När enskilda avlopp förekommer i ett större sammanhang kan det bli aktuellt att tillämpa 6 vattentjänstlagen, om det behövs för att skydda miljön. Vattenskyddsområden SKL anser att åtgärd 6 för kommunerna (kommunerna behöver säkerställa långsiktigt skydd för dricksvattenförsörjningen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs) i första hand ska tas bort, i andra hand omformuleras. Skydd av dricksvatten regleras i 7 kap miljöbalken, där gällande rätt säger att både kommuner och länsstyrelser får inrätta vattenskyddsområden. Utifrån gällande lagstiftning är vattenmyndigheternas förslag till åtgärd felriktad. Både länsstyrelser och kommuner får inrätta vattenskyddsområden. Vattenmyndigheternas beslut kan inte styra om skyldigheter och flytta kostnadsansvar på eget bevåg. Lagstiftning är överordnad vattenmyndigheternas förvaltningsbeslut om bindande åtgärdsprogram. Härtill ska läggas att kommuner som försöker inrätta vattenskyddsområden fastnar i länsstyrelsernas långa handläggningstider och låga prioritering av

59 Vårt dnr: 14/6709, 6711, 6712, 6713, (7) Era dnr: ärendena. Den pågående Dricksvattenutredningen ser för närvarande över ansvarsförhållanden om inrättande av vattenskyddsområden. Av båda skälen ovan bör åtgärden antingen strykas, eller formuleras om med anledning av gällande rätt. Vem som ska finansiera inrättandet utifrån gällande lagstiftning beror på syftet med inrättandet att skydda täkten och uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten är ett syfte, att skydda förutsättningarna för god dricksvattenkvalitet för att kunna uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen är ett annat. Medan det senare kan finansieras med VA-avgifter förutsätter det första skattefinansiering. Enligt 30 vattentjänstlagen får dricksvattenproducenter bara finansiera åtgärder eller insatser som skapar nytta för VA-kollektivet som betalar VA-avgifterna, s.k. nödvändiga kostnader. Småskalig vattenkraft och vandringshinder Åtgärdsprogrammens förslag till åtgärd nr 9 för kommunerna (åtgärder mot vandringshinder i vatten) innebär ökad tillsyn på t.ex. kraftverk och dammar. Fiskvägar eller utrivningar ska enligt förslaget genomföras vid alla dammar. Detta resulterar i en konflikt med klimatmålen, ökad andel förnyelsebar energi och mål för att bevara kulturmiljöer. I denna del är det grova underskattningar av kostnader, samt en förenklad problembild. Fler åtgärder krävs och totalt sett kommer denna typ av åtgärder kosta mer än vad som angetts. Produktionsbortfall från vattenkraft blir avsevärt större än vad som antytts. Det kommer att bli mycket oattraktivt att äga dammar i framtiden om förslaget antas. Det kommer att bli problem med herrelösa dammar, och många attraktiva natur- och kulturmiljöer, när ingen längre vill ta ägaransvaret för dammar. Det är utövandet av ägaransvaret som säkrar att många av sjöarna och kvarndammarna inte torrläggs samt att underhållet sköts för att minimera dammbrott och andra översvämningsrisker. Vattenmyndigheterna har inte beskrivit effekterna, kostnaderna, samt den praktiska genomförbarheten av föreslagna åtgärder och miljökvalitetsnormer. Sveriges Kommuner och Landsting

60 Vårt dnr: 14/6709, 6711, 6712, 6713, (7) Era dnr: Sändlista Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt Länsstyrelsen i Västra Götalands län GÖTEBORG Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt Länsstyrelsen i Norrbottens län LULEÅ Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Västmanlands län VÄSTERÅS Vattenmyndigheten Södra Östersjön Länsstyrelsen Kalmar län KALMAR Bottenhavets vattendistrikt Länsstyrelsen Västernorrland HÄRNÖSAND

61 dt ~P~ ~ `~ LILLA E D ETS a~. ~~~~~/ K O M M U N ~ ~ ~ ~, ~~:. ~z y= ~ ~ ~ ~, ~ ~~ Dnr 2015/0261 Länsstyrelsen i Västra Götalands län-har upprättat förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer nch förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Västerhavets vattendistrikt. Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som styrs av Ramdirektivet för vatten. Direktivet har införts i svenskt lagstiftning via Miljöbalken och Vattenförvaltningsförordningen och innebäx att det behövs en helhetssyn i arbetet med att bevara och förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. En viktig del är att alla berörda, såväl myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner, är delaktiga i arbetet. Samrådet ska samla in behov och synpunkter från olika aktörer så beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Kommunstyrelsen slca yttra sig angående ovanstående samrådshandlingar. Iföljebrevet ställs tio frågor angående innehållet i samrådshandlingarna. Samrådet pågår mellan 1 februari ti1130 apri Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från avdelningschef daterad den 2 mars 2015 Yttrande daterat den 2 mars 2015 Beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunstyrelsen antar yttrande daterat den 2 mars 2015, dnr 2015/ Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen i9,~

62 .f..t. W W DILLA EDETS.~..~.,~; KOMMUN ~_ Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön Dnr 2015/0214 Sammanfattning Havs- och vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för havsmiljön för att uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden. ~tgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner och ska ange vilka åtgärder som behövs för att milj ökvalitetsnormerna för havsmil] ön ska kuraria följas för att på sikt uppnå god milj östatus. Kommunstyrelsen ska yttra sig an6ående ovanstående åtbärdsprogram. Iföljebrevet ställs sey frågor som Havs- och vattenmyndigheten vill ha svar på. Samrådet pågår mellan 1 februari till 30 apri1201so Åtgärdsprogramet har enbart två åtgärder som direkt berör kommunen: Myndigheter och kommuner som arbetar med åtgärder i. havsmiljön behöver rapportera vilka åtgärder som genomförts och hur dessa påverkar milj ökvalitetsnormerna för havsmil] ön, Vid revidering av de kommunala avfallsplanerna idenrifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta. upp målsättningar för ett sådant arbete. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från r~iljöchefen9 daterad Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, dnr?015/ Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har inga synpunkter på åtgärdsprogrammet. i~

63 ...s. `'"'"~' LILLA EDETS ~~_!~ ~ö~~~ KOMMUN..: ~: ~- ~ ~r. ~~`- ~ ~.y.~ Dnr 2015/0200 ~arr~manfattning Havs- och vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för havsmiljön för att uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden. Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner och ska ange vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunnå följas för att på sikt uppnå god miljöstatus. Kommunstyrelsen ska yttra sig angående ovanstående åtgärdsprogram. Iföljebrevet ställs sex frågor som Havs- och vattenmyndigheten vill ha svar på. Samrådet pågår mellan 1 februari ti1130 apri Åtgärdsprogramet har enbart två åtgärder som direkt berör kommunen: Myndigheter och kommuner som arbetar med åtgärder i havsmiljön behöver rapportera vilka åtgärder som genomförts och hur dessa påverkar milj ökvalitetsnormerna för havsmiljön. Vid revidering av de kommunala avfallsplanerna identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant arbete. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från avdelningschef daterad den 2 mars Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, dnr 2015/ Beslut Miljö- och byggnämnden har inga synpunkter på åtgärdsprogrammet. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Henrik Olsson, miljö- och bygglovschef Zo

64 1/2 MISSIV Datum Dnr Handläggare Telefon Ylva Engwall Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, remissversion Havs- och vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för havsmiljön för att uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden. Åtgärdsprogrammet riktar sig till andra myndigheter och kommuner och ska ange vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus. Alla Europas kuststater arbetar sedan 2008 gemensamt med genomförandet av havsmiljödirektivet för att Europas hav ska uppnå och upprätthålla god miljöstatus. Direktivet har införts i svensk lagstiftning via miljöbalken och havsmiljöförordningen. En viktig del i genomförandet är att alla som berörs ska ges möjlighet att delta i arbetet. Tanken med samrådet är just detta - en möjlighet för alla berörda att lämna sina synpunkter för att åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska bli så bra som möjligt. Samrådet pågår mellan 1 februari till 30 april Delar av samrådsunderlaget, Förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön. Bakgrund och förutsättningar, har funnits tillgängligt sedan 6 november (se detta för att visa sambanden med de regionala vattenmyndigheternas samråd som pågår mellan 1 november 2014 till 30 april Kungörelse av samrådet skedde 1 november Under samrådet kommer Havs- och vattenmyndigheten också informera om kommande havsplanering ett viktigt verktyg för att uppnå och bibehålla god miljöstatus. Arbete med havsplanering grundar sig på en egen lagstiftning och havsplaneringsdirektivet som beslutades På detta sätt hoppas vi kunna förmedla en helhetsbild över hur de olika delarna i förvaltningen hänger samman för att på så vi underlätta för deltagarna i samrådet. På nationell nivå hålls samrådsmöten den 5 och 6 februari i Stockholm. Särskild inbjudan har skickas ut till dessa möten. På regional nivå informeras om samrådet i samband med länsstyrelsernas informationsmöten om vattenförvaltningens samråd. Mer information om samrådet finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats, Havs- och Besök och leverans Telefon Plusgiro vattenmyndigheten Ekelundsgatan 1 Fax Bankgiro Box Göteborg Organisationsnummer Göteborg

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 DNR: 2014/KS0061 GRANSKNINGSHANDLING, UPPRÄTTAD 2015-11-06 Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 Ändring av detaljplan för del av Förslag till stadsplan för del av Ryk Nedra 2:9 m.fl.

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(9) Plats och tid Thon Hotel kl 18.30 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Ändring av detaljplan (ÄDP)

Ändring av detaljplan (ÄDP) Dnr 2014/107 Tillägg till detaljplan för Viks fiskeläge 4:1 m.fl., i Vik, laga kraft vunnen 2005 12 27 Ändring av detaljplan (ÄDP) för Viks fiskeläge 4:7 och 4:39 i Vik, Simrishamns kommun, Skåne län UPPRÄTTAD

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

LOVA, lokala vattenvårdsprojekt

LOVA, lokala vattenvårdsprojekt LOVA, lokala vattenvårdsprojekt Foto: PM Jönsson Södra Östersjöns vattendistrikt-åtgärdsprogram för perioden 2009-2015. www.vattenmyndigheterna.se Åtgärdsprogram riktat till myndigheter och kommuner Vattenmyndigheten

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014 HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-04-11 DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun,

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Tillägg till detaljplan (335) för kontor inom Ledet 1:5 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (335) för kontor inom Ledet 1:5 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (335) för kontor inom Ledet 1:5 m fl Ale kommun, Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande 2013-05-29 Antagen 2013-06-19 Laga kraft 2013-xx-xx HANDLINGAR Följande

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun PÄ 15/2016 Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING Upphävande av detaljplan för

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Enkelt planförfarande 2012-02-07 Handlingar Plankarta med bestämmelser

Läs mer

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 1(5) SAMRÅDSHANDLING Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 2(5) HANDLINGAR Detaljplan fastställd 1976-08-11 - bestämmelser och beskrivning

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN DNR 2013/323 Gällande detaljplan. ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Rud 4:181 (laga kraft 2000-05-26) TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2014-09-09 ANTAGEN AV KS 2014-10-07

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Dnr MBN17-243 214 Tillägg till planbeskrivning Ändring av detaljplan för kvarteren SMEDEN och SVARVAREN m.m. inom Österbackaområdet Bjurholms kommun, Västerbottens län Upprättad 2017-06-14

Läs mer