Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs in pre-school. Ulrika Nilsson Therese Svensson Lärarexamen 210hp Barndoms- och ungdomsvetenskap Examination: Examinator: Fanny Jonsdottir Handledare: Thom Axelsson

2 2

3 Abstract Nilsson Ulrika & Svensson Therese (2009) Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Pedagogues response to children with special needs in pre-school. Syftet med detta arbete är att undersöka hur några pedagoger bemöter barn i behov av särskilt stöd. Diskussion med pedagogerna angående vilka barn de anser är barn i behov av särskilt stöd är ytterligare något som kommer tas upp. Undersökningen kommer vidare att belysa vilket stöd och handledning pedagogerna har tillgång till för att möta och hjälpa dessa barn att utvecklas efter egna förutsättningar. De frågeställningar som undersökningen utgår ifrån är följande: Vilka barn anser pedagogerna är i behov av särskilt stöd? Hur bemöter pedagogerna barn i behov av särskilt stöd? Vilken handledning och vilket stöd behöver och får pedagogerna för att kunna möta och hjälpa ett barn i behov av särskilt stöd att utvecklas efter sina egna förutsättningar? Undersökningen har ägt rum på två olika förskolor och fyra pedagoger, två rektorer och två specialpedagoger har blivit intervjuade. Kvalitativa intervjuer är den metod som användes för att samla in det empiriska materialet. Undersökningen visar att det är av stor vikt att pedagogerna får handledning och stöd i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Ytterligare visar undersökningen att pedagogernas bemötande av barn i behov av särskilt stöd har stor betydelse för barnens utveckling. Den tidigare forskningen poängterar att pedagogernas bemötande av barn är av betydelse för barns utveckling, vilket även är en av slutsatserna i denna undersökning. Nyckelord: Barn, bemötande, förskola, handledning, stöd, särskilt stöd. 3

4 4

5 Förord Båda författarna har varit delaktiga under arbetets gång och ett nära samarbete har ägt rum. Arbetet har flutit på bra och det har varit ett ämne som intresserar oss och är lärorikt för vårt kommande yrke. Vi vill tacka pedagogerna, specialpedagogerna och rektorerna för visat intresse och ett trevligt samarbete med givande och öppna samtal. 5

6 6

7 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte och frågeställningar Disposition Forskningsöversikt och teoretisk förankring Läroplanen för förskolan, Lpfö Tidigare forskning Teoretisk anknytning Daniel Stern Metod Kvalitativa intervjuer som metod Urval Genomförande Forskningsetiska övervägande Resultat och analys Barn i behov av särskilt stöd Arbete med barn i behov av särskilt stöd Pedagogers bemötande och pedagogiska diskussioner Handledning och stöd Diskussion och kritisk reflektion Diskussion Kritisk reflektion...30 Referenslista...32 Bilagor Bilaga I Intervjufrågor till pedagoger Bilaga II Intervjufrågor till rektor Bilaga III Intervjufrågor till specialpedagog 7

8 1 Inledning Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver står det att läsa i skollagen (Utbildningsdepartementet, 1985). Detta är viktigt och som pedagog måste man tänka på att inte bara se barnets svårigheter utan istället fokusera på miljön och ändra den utifrån barnets behov, möjligheter och förutsättningar (Drugli, 2003:19). Samtidigt diskuteras det mycket om en skola för alla och hur viktigt det är att alla barn ska bli inkluderade. Detta gäller såväl förskolan som skolan. I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2001:8) står det att alla som arbetar i förskolan skall utforma och anpassa verksamheten efter alla barns behov. Men är detta egentligen möjligt? Får pedagogerna någon hjälp i form av stöd och handledning av rektor och/eller av specialpedagoger till att anpassa miljön och verksamheten så att alla barns behov tillgodoses? Vidare kommer arbetet att undersöka hur pedagogerna bemöter barn i behov av särskilt stöd. Det finns begränsat med tidigare forskning kring hur pedagoger bemöter barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Det mesta som är skrivet är dessutom kopplat till skolans verksamhet. Litteratur kring vilken handledning och vilket stöd pedagogerna får ute i verksamheten finns det också sparsamt om. Därför är detta arbetet väldigt relevant för pedagoger ute i förskolan. Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2001:8) tar upp hur pedagogens bemötande, samspel och förståelse av barnets behov är av stor vikt för en positiv utveckling hos barnet. För att detta ska bli möjligt behöver pedagogerna kontinuerligt uppdatera sina kunskaper och lära sig att kritiskt granska betydelsen av hur deras beteende och bemötande påverkar barnen. Många pedagoger i förskolan har kompetens för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd. Men eftersom alla barn är olika och behöver bemötas på olika sätt behöver pedagogerna stöd från ledning, möjlighet till handledning och kompetensutveckling för att kunna möta alla barn. Undersökningen kommer ytterligare att belysa vilka barn som anses vara barn i behov av särskilt stöd. Det är svårt att avgränsa gruppen barn i behov av särskilt stöd då det finns barn som under en kort period behöver tillfälligt stöd, som t.ex. vid en kris i familjen (Stenmalm 8

9 Sjöblom & Johansson, 1992:78). Barns svårigheter kan vara mer eller mindre synliga och barnen mer eller mindre i behov av stöd. Gruppen barn i behov av särskilt stöd är väldigt stor och i denna grupp finns problematik som t.ex. ADHD, synskada, funktionshinder, diabetes och allergier. 1.1 Syfte och frågeställningar Syftet med detta arbete är att undersöka hur några pedagoger bemöter barn i behov av särskilt stöd. Diskussion med pedagogerna angående vilka barn de anser är barn i behov av särskilt stöd är ytterligare något som kommer tas upp. Undersökningen kommer vidare att belysa vilket stöd och handledning pedagogerna har tillgång till för att möta och hjälpa dessa barn att utvecklas efter egna förutsättningar. Frågeställningarna som undersökningen kommer att utgå ifrån är: Vilka barn anser pedagogerna är i behov av särskilt stöd? Hur bemöter pedagogerna barn i behov av särskilt stöd? Vilken handledning och vilket stöd behöver och får pedagogerna för att kunna möta och hjälpa ett barn i behov av särskilt stöd att utvecklas efter sina egna förutsättningar? 1.2 Disposition Arbetet är disponerat i följande delar. Först beskrivs den tidigare forskningen. Efter det diskuteras metodvalet och deltagarna presenteras. Ett kapitel med analys av resultatet där författarna kopplar tidigare forskning, teori och läroplan för förskolan (Lpfö 98) till resultatet finns därefter. I det sista kapitlet diskuteras arbetets genomförande, vad fungerade bra och vad kunde ha gjorts annorlunda. De viktigaste slutsatserna och sammanfattning av arbetes resultat kommer även att belysas. 9

10 2 Forskningsöversikt och teoretisk förankring 2.1 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2001, 8, 14) och Skollagen (Utbildningsdepartementet, 1985) poängterar vikten av att anpassa verksamheten till barn som tillfälligt eller varaktigt behöver särskilt stöd. Arbetslaget och de som arbetar i förskolan har som uppdrag att utforma verksamheten så att alla barn i förskolan kan utvecklas efter sina egna behov och förutsättningar. De barn som befinner sig i svårigheter har enligt Lpfö 98 rätt till extra stöd och stimulans som är utformat för att gynna barnens utveckling (Utbildningsdepartementet, 2001:8, 14, Utbildningsdepartementet, 1985). Alla som arbetar i förskolan skall: Samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling (Utbildningsdepartementet, 2001:13). Ytterligare har pedagogerna ansvar för att utforma förskolan så att barn med svårigheter känner trygghet och får det stöd som de behöver. För att barnen ska få en trivsam tid under förskoletiden måste pedagogerna ha förståelse för barnens behov och därigenom samspela med dem (Utbildningsdepartementet, 2001:13-14). 2.2 Tidigare forskning Begreppet "barn i behov av särskilt stöd" är svårt att definiera (Stenmalm Sjöblom & Johansson, 1992:78). Det kan handla om barn som har allt från allergi till fysiska och psykiska svårigheter. De fysiska svårigheterna är lättare att se och känna igen än vad de psykiska är. Vissa barn behöver extra stöd och hjälp under längre perioder, medan andra barn behöver det under en kortare tid, t.ex. då familjen befinner sig i en kris. Barn i behov av särskilt stöd kan också vara barn som far illa, invandrar- och flyktingbarn samt barn med mediciniska handikapp. Vissa barns svårigheter kan man se med blotta ögat medan andras inte alltid är så uppenbara (Stenmalm Sjöblom & Johansson, 1992:78). 10

11 Tidigt insatta åtgärder kan troligen förebygga problemutvecklingen hos en stor del av barnen (Drugli, 2003:8). För pedagogerna som arbetar med de yngre barnen i förskolan innebär det ett stort ansvar, anser May Britt Drugli (2003:8). Pedagogerna behöver ha kunskaper för att kunna se barnens behov i tidig ålder. De kan då koppla in t.ex. specialpedagogen för att få handledning till att hjälpa barnen att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vikten av att se och stimulera undervisningsbehovet redan hos de yngre barnen är även något som belyses i Salamancadeklarationen (2001:38). För att underlätta utvecklingen av barnens sociala, fysiska och mentala färdigheter inför skolgången är det viktigt att anpassa verksamheten efter barnens olika behov. Drugli (2003:26) skriver i boken Barn vi bekymrar oss om att pedagogerna inte ska blunda för barn som är i behov av särskilt stöd. De ska istället ha öppna ögon för att tidigt kunna se de signaler som visar när ett barn mår dåligt. Drugli (2003:25, 26) menar att om pedagogerna tar tag i barnens beteendeproblem redan i förskolan kan man avvärja många av de allvarliga problem som annars skulle kunna uppstå i tonåren eller i vuxen ålder. Tidigt extra stöd och stimulans åt dessa barn har visat sig vara positivt, anser Drugli. För att kunna se signalerna måste pedagogen lära känna barnet och dess beteende. Pedagogerna måste visa att de bryr sig om barnen och vågar ta tag i problemet och snabbt ändra verksamheten i förskolan efter barnens speciella behov (Drugli, 2003:25, 26). Det är något som Asmervik, Ogden och Rygvold (2001:324) håller med om och menar att pedagogerna också måste ha förståelse för och kunskap om barnens behov. Detta för att hjälpa barnen att undvika situationer där de hamnar i konflikt eller känner sig i underläge. Man måste försöka se bakom barnets beteende och försöka att både se och förstå barnet. [ ] Om man inte är tillräckligt uppmärksam på sitt eget beteende kan man lätt handla gentemot barnet i frustration, vilket mycket sällan främjar någon positiv förändring hos barnet (Drugli, 2003:76). I boken Förskolan. Kunskap, kompetens, kvalitet. (Stenmalm Sjöblom & Johansson, 1992:79) belyser författarna vikten av att stärka barnens självförtroende. Pedagogerna måste med hjälp av olika aktiviteter hjälpa barnen att känna sig värdefulla och trygga i sig själv. De måste också hitta hjälpmedel för att locka fram barnens olika egenskaper som de sedan kan arbeta vidare med. Björn Wrangsjö (1998:232, 234) menar att det är viktigt att pedagogerna är medvetna om förskolans uppdrag för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Han menar vidare att barn behöver bemötas på olika sätt oberoende 11

12 av om de är i behov av särskilt stöd eller inte. Pedagogernas största utmaning är att anpassa verksamheten till alla dessa individer och det svåraste är att ta reda på vad som fungerar bäst för det enskilda barnet med sina specifika behov (Wrangsjö, 1998:232, 234). Barn som är i behov av särskilt stöd ska integreras i förskolans verksamhet och det är då viktigt att pedagogerna kan använda sig av både vanlig pedagogik och specialpedagogik (Wrangsjö, 1998:235). Då lärande och utveckling skall utgå från barnens egna förutsättningar är det viktigt att pedagogen har tillräckligt med kompetens för att skapa en lärandemiljö där varje individs behov tillgodoses. För att det ska bli möjligt menar Stenmalm Sjöblom och Johansson (1992:79) att pedagogerna på förskolan och de med expertkompetens, t ex specialpedagogen, samarbetar kring barnen. I samarbetet ska barnet vara i fokus och tillsammans kan de utforma verksamheten efter barnens olika behov. Inga Andersson (1996:67) poängterar miljöns betydelse och menar att problem uppstår då omgivningen inte stämmer överens med barnens behov. Drugli (2003:19) anser att en lösning på problemet kan vara att fokusera på miljön och ändra den efter barnens behov och förutsättningar istället för att koncentrera sig på barnens svårigheter. För att kunna stödja barn med svårigheter måste pedagogerna kunna reflektera och tänka över sitt eget agerande i barngruppen (Drugli, 2003:17). Vidare behöver de kunna diskutera sina styrkor, svagheter, sitt beteende och förhållningssätt tillsammans med kollegor för att utveckla verksamheten så att alla barn kan utvecklas efter sina egna förutsättningar. Drugli (2003:71) anser att förskolans rutiner är av stor vikt då det gäller handledning och stöd till de pedagoger som arbetar med barn i behov av särskilt stöd. För att pedagogerna ska kunna stödja barnen i deras utveckling behöver pedagogerna få stöd och handledning från dem som har mer kunskap och kompetens kring barn i behov av särskilt stöd, som t.ex. specialpedagogen. Handledningen kan gå ut på att vara ett bollplank och hjälpa pedagogerna att se situationen med andra ögon och bli medvetna om hur deras beteende påverkar barnen (Drugli, 2003:73). I arbetet med barn vi bekymrar oss om behöver man handledning som är ganska konkret och handlingsinriktad, så att den blir ett stöd i det dagliga arbete man står mitt uppe i. Men det är viktigt att den som får handledning också får hjälp med sin egen utveckling. Det finns sällan något facit för denna form av arbete, och handledaren måste stödja den enskildes utveckling så att vederbörande känner sig så trygg som möjligt då det gäller att göra egna val till barnets bästa (Drugli, 2003:73). 12

13 2.3 Teoretisk anknytning Daniel Stern Enligt författarna Brodin och Hylanders (2007:19) tolkning av psykoanalytikern och spädbarnsforskaren Daniel Stern, är barn aktivt kunskapssökande och kompetenta redan vid födseln. De menar att pedagogernas uppgift i förskolan är att finnas där för barnen samt hjälpa och uppmuntra dem så att deras kunskapssökande blir meningsfullt. Brodin och Hylander (2007:21) skriver också att det är av stor vikt att barnet får utvecklas i samspel med andra för att kunna tillgodose och utveckla sina kompetenser. Då menar dem att det är viktigt att pedagogerna kan locka fram olika egenskaper hos barnen och stötta dem i utvecklingen av dessa egenskaper. Brodin och Hylander (2007:21) poängterar också, genom sin tolkning av Daniel Sterns teorier, vikten av att hjälpa barnen att utveckla sina kompetenser. Pedagogerna bör finnas till hands för barnen och genom att fokusera på barnens egenskaper och styrkor stötta dem i deras utveckling. 13

14 3 Metod I detta kapitel kommer undersökningens metodval att beskrivas och diskuteras. Syftet med detta arbete är att undersöka hur några pedagoger bemöter barn i behov av särskilt stöd. Vilka barn pedagogerna anser är barn i behov av särskilt stöd är ytterligare något som kommer tas upp. Undersökningen kommer vidare att belysa vilket stöd och handledning pedagogerna har tillgång till för att möta och hjälpa dessa barn att utvecklas efter egna förutsättningar. Nedan kommer metodvalet som är lämpligt att använda för att få fram svar på dessa frågor att motiveras. Det finns kvantitativa och kvalitativa intervjuer (Trost, 2005:7). Kvantitativ intervju kan t.ex. vara enkäter eller undersökningar som går att mäta i form av statistik. En kvantitativ intervju går ut på att mer generellt ta reda på hur t.ex. barnens godisvanor ser ut. Det kan göras genom att enkäter skickas ut till många skolor runt om i landet. Vill du istället ta reda på hur några personer tänker och resonerar är kvalitativ intervju det mest lämpliga valet (Trost, 2005:14). För att ta reda på pedagogernas tankar kring barn i behov av särskilt stöd är kvalitativ intervju den bästa metoden. 3.1 Kvalitativa intervjuer som metod För att ta del av pedagogernas tankar, erfarenheter och kunskaper är metoden kvalitativ intervju att föredra. En kvalitativ intervju är bra att använda sig av för att kunna öppna upp för samtal och diskussion (Patel & Davidson, 2003:78). Detta gör att den intervjuade kan svara med öppna svar och inte behöver känna sig låst av frågorna som ställs. Jan Trost (2005:20) skriver att i en ostrukturerad fråga är det den intervjuade som bestämmer svarets struktur. I detta fall är möjligheterna till öppna svar stora. En annan sak man bör tänka på är att under samtalets gång ska både den intervjuade och den som intervjuar vara delaktiga i samtalet (Patel & Davidson, 2003:78). För att lyckas med den kvalitativa intervjun bör intervjuaren hjälpa intervjupersonen att i samtalet bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang om det studerade fenomenet (Patel & Davidson, 2003:78). 14

15 Det finns både korta och långa intervjuer (Kylén, 2004:18-19). De korta intervjuerna är mer strukturerade och används mer då ämnet är begränsat. Ämnet i denna undersökning är ganska brett och det är då lättare att gå in på djupet om intervjun är längre och mindre strukturerad. I en kvalitativ intervju kan frågorna ställas i en strukturerad ordning eller utan förbestämd ordning (Patel & Davidson, 2003:78). Intervjufrågorna i denna undersökning kommer att ställas utan förbestämd ordning. Patel och Davidson (2003:78) anser att det är då viktigt att ställa frågorna så att det ger den intervjuade möjlighet att svara på ett personligt sätt. De menar att i en kvalitativ intervju faller det sig naturligt att ställa följdfrågor och därigenom få fram den intervjuades tankar och åsikter om ämnet. Detta är något som även Jan Trost belyser i sin bok Kvalitativa intervjuer (2005:7). Han skriver att med hjälp av raka och enkla frågor kan intervjuaren få in ett stort och intressant material som sedan är till stor tillgång för det fortsatta arbetet. 3.2 Urval Undersökningen kommer att baseras på intervjuer av åtta pedagoger på två olika förskolor. Studien kommer att belysa hur pedagogerna bemöter barn i behov av särskilt stöd på de olika förskolorna. Den kommer vidare att belysa betydelsen av den handledning och det stöd pedagogerna får då de möter dessa barn, samt vilka barn pedagogerna anser är barn i behov av särskilt stöd. Urvalet består av två rektorer, tre förskollärare, en barnskötare och två specialpedagoger. Genom att intervjua dessa yrkesgrupper kommer underlaget vara tillräckligt för undersökningen. Valet av att intervjua pedagoger på två förskolor etableras i att det då går att jämföra och diskutera likheter och skillnader kring hur pedagogerna bemöter barn i behov av särskilt stöd på de olika förskolorna. Förskola 1 Förskola 1 ligger i en mindre kommun, där de har gångavstånd både till centrum och till grönområden. På förskolan finns det fem avdelningar varav två stycken är tre till fem års avdelningar och tre stycken är ett till tre års avdelningar. 15

16 Kajsa är utbildad förskollärare och har arbetat i 15 år som förskollärare. Hon blev biträdande rektor år 1996 och fick sedan rektorstjänst år Nu är Kajsa rektor för förskolor och dagbarnvårdare. Siv är utbildad förskollärare och har arbetat på förskolor sedan år Hon har arbetat på denna förskola i ungefär sex år och arbetar just nu på en tre till fem års avdelning. Anna är utbildad förskollärare och har arbetat på förskolor sedan år På denna förskola har hon arbetat i två olika omgångar, sammanlagt i elva år. Just nu arbetar hon på en tre till fem års avdelning tillsammans med Siv. Lisa är utbildad mellanstadielärare och speciallärare och har varit verksam i ungefär 35 år. Nu arbetar hon sedan sju år tillbaka som specialpedagog i förskolor och skolor. Hon har tidigare arbetat på högstadiet och har även haft fortbildningar för pedagoger på olika högskolor. Förskola 2 Förskola 2 ligger i en mindre by ute på landet i en mellanstor kommun. På förskolan finns det en avdelning med barn i åldrarna ett till fem. Karin är utbildad mellanstadielärare och har gått rektorsutbildning. Hon har arbetat som lärare sedan år 1974 och har sedan år 2002 varit rektor. Just nu är hon rektor för förskola, skola och fritidshem. Agnes är utbildad förskollärare och har sedan år 1995 arbetat på olika förskolor. Hon har arbetat på denna förskola sedan fyra år tillbaka. Eva är barnskötare och har varit verksam i olika förskolor sedan år Hon har arbetat på denna förskola i fyra år. Rebecka är utbildad förskollärare och specialpedagog och har arbetat som förskollärare i ungefär 22 år. Hon blev färdig specialpedagog för tre och ett halvt år sedan och arbetade då på 16

17 en skola i ett år. Nu är hon sedan två och ett halvt år verksam som specialpedagog på olika förskolor och skolor. 3.3 Genomförande Vid arbetets början kontaktades de respektive förskolorna och intervjuer bokades in. Väl ute på de respektive förskolorna utsågs lämpligt ställe för den enskilda intervjun. Det är viktigt att hitta ett lugnt ställe, där de intervjuade känner sig trygga och inte behöver bli störda (Trost, 2005:44). För att koncentrationen skulle fokuseras på intervjun och den intervjuade spelades samtalen in (Trost, 2005:53-54). Det mest positiva med att banda intervjun är att det är lätt att gå tillbaka, lyssna och ordagrant skriva ner vad som sagts. Detta för att kunna återge de intervjuades åsikter i arbetet. Båda författarna var delaktiga under intervjun, som varade minuter, och författarna turades om att ställa frågor för att få bredare och djupare förståelse och kunskap av de intervjuades svar. Trost (2005:54) beskriver vikten av att den som skriver arbetet, själv ska delta vid intervjun. Detta för att den som intervjuar ska kunna läsa av den intervjuades kroppsspråk samt läsa mellan raderna under intervjuns gång och få en djupare förståelse till svaret som ges. Då intervjuerna var färdiga renskrevs materialet och det hela slutade med 53 sidor transkriberade intervjuer. Detta gjordes direkt efter intervjuerna, då de intervjuades tonfall, kroppsspråk och mimik fortfarande fanns färska i minnet. Det nedskrivna materialet användes till att analysera svaren och koppla dessa till litteratur, läroplan, skollag och teorier. 3.4 Forskningsetiska övervägande De intervjuade fick information om undersökningens syfte, forskningens ändamål och fick själva välja om de ville medverka. I detta arbete kommer alla de intervjuades namn och förskolorna de arbetar på vara fingerade. Detta för att göra de intervjuade personerna 17

18 anonyma och skydda deras integritet. Förskolornas placering i landet kommer inte heller att avslöjas (Vetenskapsrådet, 2002). De inspelade intervjuerna kommer efter användning att förstöras för att undvika att de hamnar i fel händer. All information hanteras konfidentiellt och med stor respekt för de som medverkat (Vetenskapsrådet, 2002). 18

19 4 Resultat och analys I detta kapitel kommer resultatet presenteras och det kommer med hjälp av läroplanen för förskolan (Lpfö 98), tidigare forskning och teori att analyseras. 4.1 Barn i behov av särskilt stöd Alla de intervjuade pedagogerna håller med om att barn i behov av särskilt stöd är ett brett område där man måste se till varje individs behov. Pedagogerna ger förslag på olika barns svårigheter som hörselskada, fysiska funktionshinder, ADHD, autism, utåtagerande, tysta och inåtvända, sociala svårigheter och behov av lekstöd och språkstöd. Stenmalm Sjöblom och Johansson (1992:78) menar också att området barn i behov av särskilt stöd är stort och svårt att precisera. De poängterar svårigheten i att alla barns behov inte är synliga, vilket gör de svårare att upptäcka. Drugli (2003:26) menar då att det är viktigt att lära känna barnet för att kunna se signalerna när barnet är i behov av särskilt stöd. Barn som är utåtagerande, som syns och hörs mest, är de svårigheter som pedagogerna kommit mest i kontakt med ute i verksamheterna. Specialpedagogen Rebecka nämner att många av de barn som har behov av särskilt stöd har svårigheter med samspel, kommunikation och beteende. Siv, Anna och Agnes tycker sig ha varit i kontakt med många barn med olika behov så som språksvårigheter, inåtvända barn, ADHD och autism. Många barn med koncentrationssvårigheter är något som Siv har upplevt, men menar att det inte behöver bero på barnet utan det kan vara miljön på förskolan eller hur barngruppen ser ut. I Skollagen (Utbildningsdepartementet, 1985) står det skrivet att verksamheten ska utformas och anpassas så att barn som av olika skäl är i behov av särskilt stöd får den stöttning som de behöver för att kunna utvecklas. Lika många barn som man har i en grupp, lika många behov har man, säger Agnes. Såväl Karin och Agnes, som specialpedagogerna Rebecka och Lisa menar att alla har behov av särskilt stöd någon gång i livet. Även Stenmalm Sjöblom och Johansson (1992:78) belyser detta och menar att det finns olika sorters behov och därigenom kan stöttningens utsträckning 19

20 variera. De anser att ibland behövs extra stöd under en kort period, t.ex. om en anhörig gått bort. Vid behov kan extra stöd även behövas i längre perioder bl.a. genom hela skolgången (Stenmalm Sjöblom & Johansson, 1992:78). Lisa anser att det kan bero på hur verksamheten ser ut om barn är i behov av särskilt stöd eller inte. Hon berättar att i en anpassad verksamhet är det inte många barn som är i behov av extra stöd. Verksamhetens miljö har stor betydelse för barnens utveckling, skriver Andersson (1996:67). Hon menar att om det uppstår problem kan det mycket väl bero på hur omgivningens miljö är strukturerad. Fokusera på miljön istället för på barnet kan vara en lösning på detta problem, anser Drugli (2003:19). I verksamheten bör pedagogerna inrikta sig på att ändra miljön efter barnens behov och förutsättningar, då miljöns utformning kan ha stor betydelse för barnens inlärningsförmåga, menar Drugli (2003:19). 4.2 Arbete med barn i behov av särskilt stöd Pedagogerna på båda förskolorna arbetar just nu med att konkretisera aktiviteter och ge extra förstärkning till barnen så att de lättare kan förstå aktivitet och hänga med i t.ex. sagan de läser. På förskola 1 arbetar pedagogerna med gestaltande sagor och sånger, där de har figurer för att förstärka sången eller sagan. De arbetar även med att ha barnen med svårigheter vid sidan om sig för att lättare kunna upprepa och ge extra förstärkning om det är något barnen inte förstår. På förskola 2 arbetar pedagogerna med bilder över hur dagen kommer att se ut, för att ge barnen struktur över dagen så att de vet vad som kommer att hända. De använder också bilder på var leksakerna ska stå och böcker med bilder på de olika aktiviteter som finns att göra. Detta för att underlätta för barnen att komma igång med någon aktivitet och veta var allting finns på avdelningen. Genom att arbeta med att anpassa verksamheten efter barnens olika behov, belyser Salamancadeklarationen (2001:38) att utvecklingen av sociala, fysiska och mentala färdigheter hos barn underlättas. Wrangsjö (1998:234, 235) poängterar vikten av att lärande och utveckling ska utgå från barnens egna förutsättningar. Det är pedagogens uppgift att skapa en god lärandemiljö där alla individuella behov tillgodoses och Wrangsjö (1998: ) menar vidare att pedagogerna måste ha tillräckligt med kompetens för att det ska bli möjligt. 20

21 Pedagogernas tankar kring vikten av att verksamheten ska anpassas efter alla barns behov är betydelsefull eftersom det i läroplanen för förskolan, Lpfö 98, står skrivet som ett av pedagogernas uppdrag i arbetet med barnen. Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar (Utbildningsdepartementet, 2001:8). Specialpedagogen Rebecka säger att det är betydelsefullt för barnens utveckling om de får lov att ägna sig åt 80 % av det de redan kan. Det kan vara negativt för barnen om pedagogerna fokuserar arbetet för mycket på svårigheterna då det inte är säkert att alla barns svårigheter går att träna upp. Asmervik, Ogden och Rygvold (2001:324) menar att om pedagogerna ska kunna hjälpa barnen att undvika situationer där de känner sig obekväma och mindre värda än andra, måste pedagogerna ha kunskap om och förståelse för barnens behov. Stenmalm Sjöblom och Johansson (1992:79) poängterar också vikten av att låta barnen göra olika aktiviteter som stärker deras självförtroende. Enligt författarna Brodin och Hylanders (2007:21) tolkning av psykoanalytikern och spädbarnsforskaren Daniel Sterns teorier menar de att pedagogerna bör hjälpa barnen att utveckla sina kompetenser genom att fokusera på barnets positiva egenskaper och styrkor. Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2001:14) skriver att till de barnen med svårigheter ska arbetslaget ge särskilt stöd och stimulans. För att detta ska bli möjligt menar Stenmalm Sjöblom och Johansson (1992:79) att pedagogerna måste veta vilka som är barnens styrkor och därigenom kunna hjälpa dem att utvecklas i positiv riktning. I tolkning av Daniel Sterns teorier belyser Brodin och Hylander (2007:19) att det är pedagogernas uppgift att i förskolan hjälpa barnen, uppmuntra dem och vägleda dem i sökandet efter kunskap. Att vara närvarande, se och leka med barnen är något som pedagogerna på förskola 2 tycker är viktigt. Det är otroligt viktigt att bemöta dem rätt och inte kränka dem och inte sänka dem utan försöka se det som är bra och lyfta det så gott man kan och hjälpa dem på rätt sätt. Sätta kravnivån framförallt, på rätt nivå och inte ställa de kraven som inte går att ställa. (Rebecka, ). Specialpedagogerna Rebecka och Lisa är överens om att tidiga insatser är positiva för barns utveckling. Om man tidigt kan definiera problematiken, menar de att man lättare kan anpassa verksamheten efter barnens behov, bemöta dem på rätt sätt och få en bättre framtidsprognos 21

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Pedagogers definition och syn på lek

Pedagogers definition och syn på lek Pedagogers definition och syn på lek En enkätstudie mellan pedagoger inom två pedagogiker Maria Svensson & Linda Torstenson Kurs. LAU370 Handledare: Staffan Stukát Examinator: Pia Williams Rapportnummer:

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Glädje, samhörighet viss del galenskap

Glädje, samhörighet viss del galenskap Glädje, samhörighet viss del galenskap Förskolepedagogers förhållningssätt till musik, i ljuset av kreativitet och barns delaktighet Simon Elmquist Johnny Hagman Kurs: LAU370/LAU390 Handledare: Christina

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Barn som far illa. Pedagogers bemötande och agerande. Maltreated children How teachers react and act. Sandra Jangdin

Barn som far illa. Pedagogers bemötande och agerande. Maltreated children How teachers react and act. Sandra Jangdin Barn som far illa Pedagogers bemötande och agerande Maltreated children How teachers react and act Sandra Jangdin Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Lärarprogrammet Nivå/ 15 Högskolepoäng 1

Läs mer

EXAMENSARBETE. Empati i skolan

EXAMENSARBETE. Empati i skolan EXAMENSARBETE 2005:020 Empati i skolan En studie om hur skolan kan hjälpa elever att utveckla empati Miriam Isaksson Jenny Silveredh Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Hur är en bra lärare?

Hur är en bra lärare? Hur är en bra lärare? Ur ett elevperspektiv Linda Hellfon och Annie Skoog Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för Samhälle, Kultur och Lärande Examensarbete 10 p Lärarprofession ur elevperspektiv

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer