ENIRO AVTALAR OM ATT FÖRVÄRVA FINDEXA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENIRO AVTALAR OM ATT FÖRVÄRVA FINDEXA"

Transkript

1 Inga delar av detta pressmeddelande får offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller Nya Zeeland. Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande om köp eller någon begäran om erbjudande att sälja värdepapper, och inte heller något erbjudande om försäljning om värdepapper. Värdepapper får ej erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från krav på registrering. Inget direkt eller indirekt erbjudande kommer att lämnas i någon jurisdiktion där detta ej är förenligt med gällande lag, och erbjudandedokument eller eventuella därmed förbundna acceptformulär varken får eller kommer att distribueras, vidarebefordras eller överföras till eller från någon jurisdiktion där detta ej är förenligt med gällande lag. Med förbehåll för vissa undantag lämnas varken direkt eller indirekt erbjudande i eller till, eller per post i, eller i någon annan form (inbegripet men ej begränsat till post, fax, e-post och telefon) för inomstatlig eller internationell handel i, eller genom faciliteter tillhörande värdepappersbörs i, USA, Kanada, Australien, Japan eller Nya Zeeland. Inget erbjudande som gjorts på någon av dessa vägar eller som lämnats från instans inom USA, Kanada, Australien, Japan eller Nya Zeeland får accepteras, såvida inte villkoren i sådant erbjudande anger detta. ENIRO AVTALAR OM ATT FÖRVÄRVA FINDEXA 26 september 2005 Eniro AB ( Eniro ) har överenskommit att förvärva Findexa genom en kontantersättning om MSEK (4 515 MNOK) samt 26,8 miljoner nyemitterade aktier i Eniro 1 Eniro erbjuder kontant 22,23 NOK samt 0,1320 nyemitterade aktier i Eniro för varje aktie i Findexa 2 Beräknat på Eniroaktiens genomsnittliga stängningskurs under de senaste 30 handelsdagarna, 87,27 3 SEK, värderas erbjudandet till 31,80 NOK per Findexaaktie Beräknat på Eniroaktiens stängningskurs per den 23 september 2005 värderas erbjudandet till MSEK (6 570 MNOK) motsvarande 32,35 NOK per Findexaaktie, vilket motsvarar en premie på 17 procent (30 dagars genomsnittlig aktiekurs) 4 och en premie på 10 procent (senaste stängningskurs) 5, justerat för Findexas nettoskuld (30 juni 2005) uppgår det totala värdet av Transaktionen till MSEK (8 769 MNOK) Findexas styrelse kommer enhälligt att rekommendera Transaktionen Bindande åtagande av aktieägare som kontrollerar 61,1 procent av Findexa Förvärvet avses genomföras enligt ett Scheme of Arrangement i enlighet med lagstiftningen på Jersey Finansieringen av förvärvet är säkrad genom nya kreditfaciliteter Transaktionen är planerad att fullbordas omkring den 30 november 2005 efter bland annat domstolsbeslut på Jersey samt godkännande av aktieägarna i Findexa och Eniro Förvärvet av Findexa medför: Stärkt ställning för lokalt sök i Norden: o starka positioner i Norge, Sverige, Polen och Finland och nischposition i Danmark, 1 Totalt emitteras nya Eniroaktier. 2 Utbytesförhållandet beräknas utifrån Eniroaktiens genomsnittliga stängningskurs under de sista 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Transaktionen, 87,27 SEK. Det antal nya Eniroaktier som erbjuds för varje Findexaaktie är beräknat på det totala antalet nyemitterade Eniroaktier, avrundat till fyra decimaler. 3 Baserat på Eniroaktiens genomsnittliga stängningskurs under de sista 30 dagarna före offentliggörandet av Transaktionen (vid en växelkurs SEK/NOK 1,2035). 4 Baserat på Findexaaktiens genomsnittliga stängningskurs 27,61 NOK under de sista 30 dagarna före offentliggörandet av Transaktionen (vid en växelkurs SEK/NOK 1,2035). 5 Baserat på Findexaaktiens senaste stängningskurs före offentliggörandet av Transaktionen 29,40 NOK (vid en växelkurs SEK/NOK 1,2035). -1-

2 o o o proformaintäkter på MSEK för kalenderåret 2004 (3 081 MSEK för första halvåret 2005)6, proformarörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för kalenderåret 2004 på MSEK (982 MSEK för första halvåret 2005) 7 ungefär medarbetare. Förväntade kostnadssynergier o större bas av användare och annonsörer som kan stödja den pågående produktutveckling både online och offline. o årliga kostnadssynergier om 100 MSEK förväntas realiseras fullt ut från 2007 till följd av rationaliserad säljorganisation i Norge, effektiviserad upphandling och produktion och mer kostnadseffektiva administrativa funktioner. Effektivare kapitalstruktur samt förbättrad kassaflödesgenerering o ökad belåningsgrad, nettoskulden vid slutet av 2005 förväntas vara 5,0-5,5x EBITDA o förstärkt kassaflöde som möjliggör ytterligare utdelningar till aktieägarna över tiden o ökning av eget kapital som kan ge Eniro möjlighet till ökade utdelningar i framtiden o ökad skatteeffektivitet o Eniros vinst per aktie beräknas öka över tiden till följd av Transaktionen. Ett kombinerat Findexa och Eniro kommer att vara i tydlig ledande ställning inom lokalt sök oavsett sökkanal i Norden, och kommer således att bli en mycket attraktiv mediapartner för alla annonsörer som vill närvara när köpare möter säljare i Norden, säger Eniros verkställande direktör Tomas Franzén. 6 I syfte att upprätta en beräkning av proformaintäkterna för den konsoliderade koncernen har intäkter för Findexa preliminärt omräknats baserat på de redovisningsprinciper som används av Eniro för varje period. 7 I syfte att upprätta en beräkning av proforma-ebitda för den konsoliderade koncernen har EBITDA för Findexa preliminärt omräknats baserat på de redovisningsprinciper som används av Eniro för varje period

3 Eniro, ett svenskt bolag noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har träffat villkorade avtal med Findexa och dess majoritetsägare, Texas Pacific Group, avseende förvärv av Findexa. Förvärvet avses genomföras enligt ett Scheme of Arrangement i enlighet med lagstiftningen på Jersey ( Förfarandet ) 8. Findexa är ett av de ledande medieföretagen i Norge, och den största utgivaren av katalogprodukter. Findexas huvudsakliga varumärken är Gule Sider, Telefonkatalogen, Ditt Distrikt och BizKit. Produkterna distribueras genom tryckta kataloger, på Internet, via SMS, på CD-ROM samt genom nummerupplysningstjänsten Telefonkatalogen Under 2004, publicerade Findexa 115 tryckta kataloger med en sammanlagd upplaga om cirka 9 miljoner exemplar, utöver distribution av sina varumärkesskyddade tjänster och produkter genom elektroniska kanaler. Findexa har kontor i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tønsberg, and Gjøvik och har cirka anställda. Findexa är inregistrerat på Jersey och dess aktier handlas på Oslobörsen sedan den 25 maj Eniro erbjuder totalt 26,8 miljoner nyemitterade Eniroaktier och en kontantersättning om MSEK (4 515 MNOK) för hela det utestående aktiekapitalet i Findexa ( Transaktionen ). Beräknat på Eniros stängningskurs 92,25 SEK den 23 september 2005 och en växelkurs SEK/NOK på 1,2035 den 23 september 2005 (sista handelsdagen före offentliggörandet av Transaktionen) värderas Findexa till cirka MSEK (6 570 MNOK) och varje Findexaaktie värderas till cirka 32,35 NOK 9. Findexas styrelse kommer enhälligt rekommendera Transaktionen samt att alla Findexas aktieägare röstar för Förfarandet vid det kommande mötet vid domstolen på Jersey ( Domstolsmötet ) med Findexas aktieägare som planeras hållas den 9 november Transaktionen är villkorad. De huvudsakliga villkoren sammanfattas i avsnittet Huvudsakliga villkor nedan. Transaktionen förväntas genomföras genom Förfarandet i enlighet med artikel 125 i Jerseys aktiebolagslag från 1991 (Article 125 of the Companies (Jersey) Law 1991), med revideringar ( Jersey Aktiebolagslag ). Förfarandet sammanfattas i avsnittet Beskrivning av Förfarandet nedan. Fonder förvaltade av Texas Pacific Group ( Texas Pacific Group ), som tillsammans innehar cirka 61,1 procent av aktierna och rösterna i Findexa, har förbundit sig att rösta för Transaktionen vid Domstolsmötet där Förfarandet skall godkännas. Om Transaktionen fullföljs kommer Findexas aktieägare att inneha totalt 14,8 procent av aktierna och rösterna i Eniro 10. Texas Pacific Group, kommer att inneha 9,1 procent (beroende av Mix och Match val, se Beskrivning av Mix och Match alternativet nedan). Texas Pacific Group har åtagit sig en lock-up-period om 90 dagar för de aktier i Eniro som Texas Pacific Group kommer att erhålla efter att Förfarandet har genomförts. 8 Om förvärvet inte genomförs genom Förfarandet kommer Eniro att under vissa villkor rikta ett offentligt erbjudande för att genomföra förvärvet. Villkoren för detta framgår av Avtalet som kommer att offentliggöras tillsammans med övrig dokumentation för Förfarandet. 9 Det totala antalet aktier i Findexa är Det totala antalet aktier i Eniro efter Transaktionen kommer att uppgå till exklusive egna aktier

4 Findexas aktieägare berättigas till all den upplupna utdelning för Q3 och Q som ännu inte utbetalats av Findexa vid tidpunkten för Transaktionens fullbordande (dvs. det datum då Förfarandet träder i kraft) ( Ikraftträdelsedagen ). Den slutliga summan för den totala utdelningen till Findexas aktieägare är därför avhängig av när Ikraftträdelsedagen infaller. Under antagande att Ikraftträdelsedagen infaller den 30 november 2005 kommer den upplupna utdelningen för det tredje och en del av det fjärde kvartalet 2005 att uppgå till cirka 1,2 NOK per Findexaaktie eller totalt 244 MNOK. Findexas utdelningspolicy är att betala 0,72 NOK per aktie varje kvartal. Ett belopp motsvarande denna utdelning kommer att utbetalas av Findexa i samband med fullgörandet av Transaktionen. Eniro bedömer att sammanslagningen av dess befintliga verksamhet i Norge med Findexas verksamhet samt det nära samarbetet mellan de båda företagen bör kunna resultera i årliga kostnadssynergier på 100 MSEK från Om Transaktionen fullföljs kommer Eniro inte behålla Findexas nuvarande bolagsstruktur. Bakgrund och motiv till Transaktionen Förvärvet av Findexa kommer att stärka Eniros ställning som ledande sökföretag på den nordiska mediemarknaden. Den sammanslagna enheten kommer att vara marknadsledande i Sverige, Norge och Polen samt ha en stark ställning i Finland och en nischposition i Danmark, vilket medför ökad geografisk diversifiering. Transaktionen kommer även att medföra vissa specifika kostnadsfördelar. Ledningen bedömer att den sammanslagna enheten kommer att ge årliga synergier om cirka 100 MSEK och beräknar att dessa kan realiseras med 50 MSEK 2006 och fullt ut från Dessa synergier väntas uppstå som en följd av kostnadsfördelar inom produktutveckling, marknadsföring, IT, upphandling och administration. Eniro bedömer att förvärvet kommer att vara resultatneutralt för återstoden av 2005 men att det får en positiv effekt på resultatet över tiden. Transaktionen möjliggör en effektivare kapitalstruktur för den sammanslagna enheten. Eniro kommer troligen att sänka utdelningen för 2005 i förhållande till bolagets tidigare utdelningspolicy men bolagets målsättning är att återgå till nuvarande utdelningspolicy så snart som möjligt. Transaktionen kommer också att medföra att den sammanslagna enheten blir bättre rustad för att klara konkurrensen inom Internetverksamheten på den nordiska marknaden. Transaktionen och vissa aktieägaråtaganden Beskrivning av köpeskillingen Eniro erbjuder en ersättning för samtliga aktier i Findexa som består av en kontant del samt nyemitterade aktier i Eniro. Förutsatt att Findexas aktieägare godkänner Transaktionen och att - 4 -

5 domstolen på Jersey godkänner Förfarandet erhåller varje aktieägare i Findexa en ersättning motsvarande 32,35 NOK per Findexaaktie. Baserat på en stängningskurs för Eniro på 92,25 SEK per aktie på Stockholmsbörsen och en växelkurs SEK/NOK på 1,2035 den 23 september 2005 (sista handelsdagen före offentliggörandet av Transaktionen) uppgår Transaktionens värde till 32,35 NOK per Findexaaktie. Detta motsvarar en premie på 10 procent jämfört med Findexaaktiens stängningskurs sista dagen före offentliggörandet av Transaktionen. Värdet på erbjudandet vid antagande av Eniros aktiekurs om 87,27 SEK, genomsnittliga stängningskursen under de sista 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Transaktionen, innebär 31,80 NOK för varje Findexaaktie. Om Transaktionen fullföljs kommer Eniro att emittera 26,8 miljoner nya aktier, motsvarande totalt 14,8 procent av Eniros utestående aktier efter emissionen. Findexas största aktieägare, Texas Pacific Group, kommer att inneha 9,1 procent av Eniros utestående aktier efter emissionen under förutsättning att de inte väljer mix and match-alternativet som beskrivs nedan. De nyemitterade Eniroaktierna berättigar till utdelning från och med Ikraftträdelsedagen. Eniro äger för närvarande inga aktier i Findexa. Beskrivning av mix and match-alternativet Findexas aktieägare kan, i mån av tillgång, välja mix and match-alternativet ("Mix and Matchalternativet"), som gör det möjligt att variera andelen Eniroaktier och kontanter som erhålls som betalning för aktier i Findexa. Denna flexibilitet kommer dock inte att påverka det totala antalet nya Eniroaktier som emitteras eller det totala kontantbelopp som erläggs som ett resultat av Mix and Match-alternativet. Huruvida Findexa kan tillgodose önskemål om Mix and Matchalternativet kommer således att vara avhängigt av de val Findexas övriga aktieägare gör. Mix and Match-alternativet tillåter Findexas aktieägare att välja kontanter istället för nya Eniroaktier eller omvänt, i mån av tillgång. I den utsträckning önskemålen inte kan tillgodoses fullt ut kommer de att tillgodoses proportionellt. I den mån önskemålen kan tillgodoses kommer Findexas aktieägare att erhålla nya Eniroaktier och kontanter i enlighet med gjorda val. Aktieägare i Findexa som väljer Mix and Match-alternativet kommer inte att känna till det exakta antalet nya Eniroaktier och/eller summan kontanter som de blir berättigade till förrän köpeskillingen för Transaktionen erläggs. Mix and Match-alternativet påverkar inte rättigheterna för de aktieägare i Findexa som inte väljer Mix and Match-alternativet. Dessa kommer automatiskt att erhålla den ersättning som de är berättigade till för sina Findexaaktier i ovan angivna proportioner. Beskrivning av Förfarandet Förvärvet avses genomföras genom Förfarandet mellan Findexa och dess aktieägare i enlighet med artikel 125 i Jerseys Aktiebolagslag. Syftet med Förfarandet är att göra det möjligt för Eniro att bli ägare av hela det utestående aktiekapitalet i Findexa, detta skall ske genom en överföring till Eniro av aktier i Findexa, som innehas av Findexas aktieägare Om förvärvet inte genomförs genom Förfarandet kommer Eniro att under vissa villkor rikta ett offentligt erbjudande för att genomföra förvärvet. Villkoren för detta framgår av Avtalet som kommer att offentliggöras tillsammans med övrig dokumentation för Förfarandet

6 Findexas aktieägare erhåller sedan kontanter och/eller nya Eniroaktier i enlighet med vad som anges i Beskrivning av köpeskilling ovan. För att träda i kraft måste Förfarandet godkännas av en majoritet av de aktieägare som deltar på Domstolsmötet och som röstar personligen eller via ombud, representerande 75 procent eller mer av samtliga Findexaaktier. Förfarandet kräver också att Royal Court of Jersey fastställer Förfarandet samt att övriga villkor uppfylls eller frånfalles. När Förfarandet träder i kraft blir det bindande för samtliga Findexas aktieägare, oavsett om de närvarat vid och deltagit i omröstningen vid Domstolsmötet. Sista dagen för handel med och registrering av överlåtelse av Findexaaktier kommer att vara sista affärsdagen före Ikraftträdelsedagen. Detta beräknas bli den 29 november Avnotering av Findexaaktien planeras ske på Ikraftträdelsedagen. Avsikten är att Findexa ska likvideras i anslutning till att Förfarandet har fullföljts. Beskrivning av finansieringen Transaktionen kommer att finansieras med kontanter och nyemitterade Eniroaktier. Eniro har erhållit en ny kreditfacilitet på 12 miljarder SEK som garanteras av ett bankkonsortium. Faciliteten refinansierar Eniros och Findexas nuvarande skulder samt finansierar Transaktionen. Beskrivning av vissa överenskommelser som ingåtts i samband med Erbjudandet Findexa och Eniro har den 25 september 2005 ingått ett genomförandeavtal ( Avtalet ) enligt vilket parterna ska medverka till och avstå från åtgärder som kan förhindra fullgörandet av Transaktionen. Dessutom har vardera part gjort vissa åtaganden att fortsätta att bedriva sin verksamhet på sedvanligt sätt. Avtalet tillåter att parterna säger upp Avtalet under vissa omständigheter. Avtalet kommer att offentliggöras tillsammans med offentliggörandet av de dokument som erfordras för Förfarandet. Texas Pacific Group, som kontrollerar cirka 61,1 procent av aktierna och rösterna i Findexa, har åtagit sig att rösta för nödvändiga beslut vid Domstolsmötet för genomförandet av Transaktionen. Åtagandet kommer att upphöra att vara bindande om ett konkurrerande erbjudande framläggs till värde som är åtminstone 7,5 procent högre än värdet på Transaktionen såvida inte Eniro framlägger ett reviderat erbjudande inom tre dagar därefter som överstiger det konkurrerande erbjudandet med åtminstone 2,5 procent. Eniro ämnar verka för att en styrelseledamot från Findexas nuvarande styrelse kan ta plats i Eniros styrelse. Huvudsakliga villkor Transaktionen är beroende av uppfyllandet av följande villkor: 1. Besluten att godkänna Förfarandet har fattats av erforderlig majoritet av Findexas aktieägare och att Förfarandet fastställs av Royal Court of Jersey samt blir gällande i enlighet med dess villkor

7 2. Eniros beslut fattas av erforderlig majoritet av Eniros aktieägare och att sådana beslut är giltiga vid tidpunkten för betalning av köpeskillingen för Findexaaktierna. 3. Konkurrensmyndigheten i Norge (Konkurransetilsynet) eller moderniseringsdepartementet har godkänt förvärvet antingen explicit eller implicit eller har godkänt förvärvet på villkor som inte har en väsentlig negativ effekt på den sammanslagna Enirokoncernen. 4. Att Transaktionen inte är förbjuden eller i väsentlig grad påverkas negativt av lagstiftning, domstolsavgörande eller annat myndighetsbeslut som inträffar efter ingåendet av Avtalet och inte skäligen kunde förväntas av Eniro. 5. A. Inga händelser har inträffat efter ingåendet av Avtalet som ligger utanför Eniros kontroll och som hänför sig till Findexas verksamhet och som inte skäligen kunde förväntas av Eniro och som har en väsentlig negativ effekt på Findexakoncernens finansiella ställning, lönsamhet eller förmåga att bedriva verksamhet. B. Inga händelser har inträffat efter ingåendet av Avtalet som ligger utanför Findexas kontroll och som hänför sig till Eniros verksamhet och som inte skäligen kunde förväntas av Findexa och som har en väsentlig negativ effekt på Enirokoncernens finansiella ställning, lönsamhet eller förmåga att bedriva verksamhet. 6. Att Avtalet ej har sagts upp. Notering av nya Eniroaktier och avnotering av Findexa De nya Eniroaktierna kommer att noteras på Stockholmsbörsens O-lista. Findexaaktien beräknas avnoteras den 30 november 2005 eller däromkring. Tillämplig lag Transaktionen kommer att regleras av lagstiftningen på Jersey. Preliminär tidsplan Dokumentation avseende Transaktionen och Förfarandet beräknas skickas till Findexas aktieägare den 17 oktober 2005 eller däromkring. Eniros bolagsstämma beräknas hållas den 7 november Transaktionen förväntas fullgöras den 30 november Eniro i korthet Eniro är det ledande sökföretaget på den nordiska mediemarknaden. Eniro erbjuder de bästa kanalerna för köpare och säljare som enkelt vill hitta varandra när ett köpbehov uppstår. Genom djup, lokal och kvalitetssäkrad information i kanaler som föredras av användarna blir det enkelt att hitta personer, företag och produkter. Bland kanalerna idag finns kataloger, nummerupplysning, Internet- och mobiltjänster. Eniro är verksamt i norra Europa och har cirka medarbetare. År 2004 publicerade Eniro över 700 titlar med en sammanlagd upplaga om cirka 26 miljoner exemplar. Mer än en miljard sökningar gjordes i Eniros totala nätverk under Eniroaktien är noterad på - 7 -

8 Stockholmsbörsen sedan oktober Under 2004 omsatte Eniro MSEK och resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till MSEK enligt årsredovisningen. Findexa i korthet Findexa är ett av de ledande medieföretagen i Norge, och den största utgivaren av katalogprodukter. Findexas huvudsakliga varumärken är Gule Sider, Telefonkatalogen, Ditt Distrikt och BizKit. Produkterna distribueras genom tryckta kataloger, på Internet, via SMS, på CD-ROM samt genom nummerupplysningstjänsten Telefonkatalogen Under 2004, publicerade Findexa 115 tryckta kataloger med en sammanlagd upplaga om cirka 9 miljoner exemplar, utöver distribution av sina varumärkesskyddade tjänster och produkter genom elektroniska kanaler. Findexa har kontor i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tønsberg, and Gjøvik och har cirka anställda. Findexa är inregistrerat på Jersey och dess aktier handlas på Oslobörsen sedan den 25 maj Dess största aktieägare, Texas Pacific Group, som kontrollerar 61,1 procent av det totala antalet utestående aktier. Findexa var ett helägt dotterbolag till telekombolaget Telenor fram till den 16 november 2001, då det såldes till Texas Pacific Group. I maj 2005 förvärvade Findexa Rosaindex ASA, ett ledande företagen för annonsering på Internet, i synnerhet i B2B-segmentet. Rosaindex har ungefär kunder och redovisade intäkter på 44 MNOK år Besök för mer information om Findexa. Morgan Stanley har agerat som finansiell rådgivare åt Eniro i samband med Transaktionen. Stockholm, 26 september 2005 Eniro Styrelsen För mer information: Tomas Franzén, VD och koncernchef, tel , Joachim Jaginder, Finansdirektör, tel , Boel Sundvall, Informationsdirektör, tel ,

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas. 16 december 2011

Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas. 16 december 2011 Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas 16 december 2011 Presentatörer Olof Svenfelt Lennart Bylock Bengt Baron Ordförande i Cloetta Styrelseledamot i Malfors Promotor, Cloettas nuvarande

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten

(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 25 augusti 2015 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer Resultatdisposition (punkt 10b) Styrelsen föreslår, i linje med bolagets mål om att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3,0 gånger, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 28 januari 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 28 januari 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

ADERA FÖRVÄRVAR MOGUL

ADERA FÖRVÄRVAR MOGUL PRESSMEDDELANDE 28 FEBRUARI 2003 ADERA FÖRVÄRVAR MOGUL Adera förvärvar Mogul och tar därmed ytterligare ett steg i byggandet av en koncern bestående av helägda IT-bolag. Adera bjuder 12 nya aktier för

Läs mer

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Helsingfors den

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner 20 september 2010 klockan 08.30 För omedelbart offentliggörande DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER,

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Stockholm 2011-11-30 Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Wise Group AB (publ) ( Wise ) lämnar härmed ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje 1 (6) Bilaga 1 Omräkning Beträffande den rätt som skall tillkomma den Anställde i nedan beskrivna situationer, skall gälla vad som anges i A-I. I Personaloptionsavtalet angivna definitioner skall, i den

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning Punkt 15 Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner teckningsoptionsprogram 2015/2019

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD ENIRO VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA NETTOSKULDEN En av de långivande bankerna i konsortiet har erbjudit Eniro förtida återbetalning av ett

Läs mer

MELLAN Studentkåren i Borås Holding AB, 556591-9072, (nedan kallat Säljaren ) med adress 501 90 BORÅS OCH Borås Stad (nedan kallat Köparen ), med adress 501 80 Borås HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE AVTAL

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon annan jurisdiktion där

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A.

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Utställande av optioner (i) till bolagets anställda och till nyckelpersoner med uppdrag för bolaget samt (ii) till styrelseledamöter B. Riktad emission av

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2011/2015 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Pressmeddelande 2013-11-18 Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att fullfölja noteringen på NASDAQ

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut avseende avyttring av Aspiro TV till befattningshavare i Aspiro TV (punkt 7)

Styrelsens förslag till beslut avseende avyttring av Aspiro TV till befattningshavare i Aspiro TV (punkt 7) ASPIRO AB (publ) (org nr 556519-9998) Extra bolagsstämma torsdag den 15 augusti 2013 Styrelsens förslag till beslut avseende avyttring av Aspiro TV till befattningshavare i Aspiro TV (punkt 7) Sammanfattning

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Punkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015;

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015; Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) DEFINITIONER 1 I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "bankdag" dag

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg 2 till erbjudandehandlingen

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Rörvik Timber AB (publ) genomför garanterad företrädesemission om 250 miljoner kronor

Rörvik Timber AB (publ) genomför garanterad företrädesemission om 250 miljoner kronor Pressmeddelande från Rörvik Timber AB (publ) Rörvik Timber AB (publ) genomför garanterad företrädesemission om 250 miljoner kronor Rörvik Timber-koncernen driver träförädling på tio produktionsställen

Läs mer

Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 ) (punkt 15)

Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 ) (punkt 15) Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 ) (punkt 15) Styrelsen föreslår följande beslut. Beslöts att inrätta Prestationsrelaterat Aktieprogram

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Till bolagsstämman i SCN, Scandinavian Clinical Nutrition AB (publ)

Till bolagsstämman i SCN, Scandinavian Clinical Nutrition AB (publ) Till bolagsstämman i SCN, Scandinavian Clinical Nutrition AB (publ) Bakgrund Utlåtande till avseende styrelsens förslag att förvärva samtliga aktier i Nature Invest AB (Org nr 556684-8320) SCN har sitt

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 7 maj 2013 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget ), saknar idag ett aktierelaterat incitamentsprogram. 1

Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget ), saknar idag ett aktierelaterat incitamentsprogram. 1 Styrelsens fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner och personaloptioner i Hemtex AB (publ) 2007/2010 Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman.

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman. Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) fullständiga beslutsförslag till årsstämma den 10 juni 2015 Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg

Läs mer

Sandvik lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till minoritetsaktieägarna i Seco Tools

Sandvik lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till minoritetsaktieägarna i Seco Tools Pressinformation Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom jurisdiktioner där publiceringen eller distributionen inte skulle vara förenlig med

Läs mer

AB ( ) 5 2015 458 MSEK 500 MSEK

AB ( ) 5 2015 458 MSEK 500 MSEK Fullt garanterad nyemission av stamaktier om cirka 458 MSEK, med företrädesrätt för stamaktieägare Konvertibelemission om nominellt 500 MSEK, riktad till och placerad hos institutionella och kvalificerade

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Förslag till beslut om inrättande av syntetiskt optionsprogram i Arise-koncernen

Förslag till beslut om inrättande av syntetiskt optionsprogram i Arise-koncernen Förslag till beslut om inrättande av syntetiskt optionsprogram i Arise-koncernen Styrelsen i Arise AB (publ) ( Arise eller Bolaget ) föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut att erbjuda och överlåta

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer