ENIRO AVTALAR OM ATT FÖRVÄRVA FINDEXA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENIRO AVTALAR OM ATT FÖRVÄRVA FINDEXA"

Transkript

1 Inga delar av detta pressmeddelande får offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller Nya Zeeland. Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande om köp eller någon begäran om erbjudande att sälja värdepapper, och inte heller något erbjudande om försäljning om värdepapper. Värdepapper får ej erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från krav på registrering. Inget direkt eller indirekt erbjudande kommer att lämnas i någon jurisdiktion där detta ej är förenligt med gällande lag, och erbjudandedokument eller eventuella därmed förbundna acceptformulär varken får eller kommer att distribueras, vidarebefordras eller överföras till eller från någon jurisdiktion där detta ej är förenligt med gällande lag. Med förbehåll för vissa undantag lämnas varken direkt eller indirekt erbjudande i eller till, eller per post i, eller i någon annan form (inbegripet men ej begränsat till post, fax, e-post och telefon) för inomstatlig eller internationell handel i, eller genom faciliteter tillhörande värdepappersbörs i, USA, Kanada, Australien, Japan eller Nya Zeeland. Inget erbjudande som gjorts på någon av dessa vägar eller som lämnats från instans inom USA, Kanada, Australien, Japan eller Nya Zeeland får accepteras, såvida inte villkoren i sådant erbjudande anger detta. ENIRO AVTALAR OM ATT FÖRVÄRVA FINDEXA 26 september 2005 Eniro AB ( Eniro ) har överenskommit att förvärva Findexa genom en kontantersättning om MSEK (4 515 MNOK) samt 26,8 miljoner nyemitterade aktier i Eniro 1 Eniro erbjuder kontant 22,23 NOK samt 0,1320 nyemitterade aktier i Eniro för varje aktie i Findexa 2 Beräknat på Eniroaktiens genomsnittliga stängningskurs under de senaste 30 handelsdagarna, 87,27 3 SEK, värderas erbjudandet till 31,80 NOK per Findexaaktie Beräknat på Eniroaktiens stängningskurs per den 23 september 2005 värderas erbjudandet till MSEK (6 570 MNOK) motsvarande 32,35 NOK per Findexaaktie, vilket motsvarar en premie på 17 procent (30 dagars genomsnittlig aktiekurs) 4 och en premie på 10 procent (senaste stängningskurs) 5, justerat för Findexas nettoskuld (30 juni 2005) uppgår det totala värdet av Transaktionen till MSEK (8 769 MNOK) Findexas styrelse kommer enhälligt att rekommendera Transaktionen Bindande åtagande av aktieägare som kontrollerar 61,1 procent av Findexa Förvärvet avses genomföras enligt ett Scheme of Arrangement i enlighet med lagstiftningen på Jersey Finansieringen av förvärvet är säkrad genom nya kreditfaciliteter Transaktionen är planerad att fullbordas omkring den 30 november 2005 efter bland annat domstolsbeslut på Jersey samt godkännande av aktieägarna i Findexa och Eniro Förvärvet av Findexa medför: Stärkt ställning för lokalt sök i Norden: o starka positioner i Norge, Sverige, Polen och Finland och nischposition i Danmark, 1 Totalt emitteras nya Eniroaktier. 2 Utbytesförhållandet beräknas utifrån Eniroaktiens genomsnittliga stängningskurs under de sista 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Transaktionen, 87,27 SEK. Det antal nya Eniroaktier som erbjuds för varje Findexaaktie är beräknat på det totala antalet nyemitterade Eniroaktier, avrundat till fyra decimaler. 3 Baserat på Eniroaktiens genomsnittliga stängningskurs under de sista 30 dagarna före offentliggörandet av Transaktionen (vid en växelkurs SEK/NOK 1,2035). 4 Baserat på Findexaaktiens genomsnittliga stängningskurs 27,61 NOK under de sista 30 dagarna före offentliggörandet av Transaktionen (vid en växelkurs SEK/NOK 1,2035). 5 Baserat på Findexaaktiens senaste stängningskurs före offentliggörandet av Transaktionen 29,40 NOK (vid en växelkurs SEK/NOK 1,2035). -1-

2 o o o proformaintäkter på MSEK för kalenderåret 2004 (3 081 MSEK för första halvåret 2005)6, proformarörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för kalenderåret 2004 på MSEK (982 MSEK för första halvåret 2005) 7 ungefär medarbetare. Förväntade kostnadssynergier o större bas av användare och annonsörer som kan stödja den pågående produktutveckling både online och offline. o årliga kostnadssynergier om 100 MSEK förväntas realiseras fullt ut från 2007 till följd av rationaliserad säljorganisation i Norge, effektiviserad upphandling och produktion och mer kostnadseffektiva administrativa funktioner. Effektivare kapitalstruktur samt förbättrad kassaflödesgenerering o ökad belåningsgrad, nettoskulden vid slutet av 2005 förväntas vara 5,0-5,5x EBITDA o förstärkt kassaflöde som möjliggör ytterligare utdelningar till aktieägarna över tiden o ökning av eget kapital som kan ge Eniro möjlighet till ökade utdelningar i framtiden o ökad skatteeffektivitet o Eniros vinst per aktie beräknas öka över tiden till följd av Transaktionen. Ett kombinerat Findexa och Eniro kommer att vara i tydlig ledande ställning inom lokalt sök oavsett sökkanal i Norden, och kommer således att bli en mycket attraktiv mediapartner för alla annonsörer som vill närvara när köpare möter säljare i Norden, säger Eniros verkställande direktör Tomas Franzén. 6 I syfte att upprätta en beräkning av proformaintäkterna för den konsoliderade koncernen har intäkter för Findexa preliminärt omräknats baserat på de redovisningsprinciper som används av Eniro för varje period. 7 I syfte att upprätta en beräkning av proforma-ebitda för den konsoliderade koncernen har EBITDA för Findexa preliminärt omräknats baserat på de redovisningsprinciper som används av Eniro för varje period

3 Eniro, ett svenskt bolag noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har träffat villkorade avtal med Findexa och dess majoritetsägare, Texas Pacific Group, avseende förvärv av Findexa. Förvärvet avses genomföras enligt ett Scheme of Arrangement i enlighet med lagstiftningen på Jersey ( Förfarandet ) 8. Findexa är ett av de ledande medieföretagen i Norge, och den största utgivaren av katalogprodukter. Findexas huvudsakliga varumärken är Gule Sider, Telefonkatalogen, Ditt Distrikt och BizKit. Produkterna distribueras genom tryckta kataloger, på Internet, via SMS, på CD-ROM samt genom nummerupplysningstjänsten Telefonkatalogen Under 2004, publicerade Findexa 115 tryckta kataloger med en sammanlagd upplaga om cirka 9 miljoner exemplar, utöver distribution av sina varumärkesskyddade tjänster och produkter genom elektroniska kanaler. Findexa har kontor i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tønsberg, and Gjøvik och har cirka anställda. Findexa är inregistrerat på Jersey och dess aktier handlas på Oslobörsen sedan den 25 maj Eniro erbjuder totalt 26,8 miljoner nyemitterade Eniroaktier och en kontantersättning om MSEK (4 515 MNOK) för hela det utestående aktiekapitalet i Findexa ( Transaktionen ). Beräknat på Eniros stängningskurs 92,25 SEK den 23 september 2005 och en växelkurs SEK/NOK på 1,2035 den 23 september 2005 (sista handelsdagen före offentliggörandet av Transaktionen) värderas Findexa till cirka MSEK (6 570 MNOK) och varje Findexaaktie värderas till cirka 32,35 NOK 9. Findexas styrelse kommer enhälligt rekommendera Transaktionen samt att alla Findexas aktieägare röstar för Förfarandet vid det kommande mötet vid domstolen på Jersey ( Domstolsmötet ) med Findexas aktieägare som planeras hållas den 9 november Transaktionen är villkorad. De huvudsakliga villkoren sammanfattas i avsnittet Huvudsakliga villkor nedan. Transaktionen förväntas genomföras genom Förfarandet i enlighet med artikel 125 i Jerseys aktiebolagslag från 1991 (Article 125 of the Companies (Jersey) Law 1991), med revideringar ( Jersey Aktiebolagslag ). Förfarandet sammanfattas i avsnittet Beskrivning av Förfarandet nedan. Fonder förvaltade av Texas Pacific Group ( Texas Pacific Group ), som tillsammans innehar cirka 61,1 procent av aktierna och rösterna i Findexa, har förbundit sig att rösta för Transaktionen vid Domstolsmötet där Förfarandet skall godkännas. Om Transaktionen fullföljs kommer Findexas aktieägare att inneha totalt 14,8 procent av aktierna och rösterna i Eniro 10. Texas Pacific Group, kommer att inneha 9,1 procent (beroende av Mix och Match val, se Beskrivning av Mix och Match alternativet nedan). Texas Pacific Group har åtagit sig en lock-up-period om 90 dagar för de aktier i Eniro som Texas Pacific Group kommer att erhålla efter att Förfarandet har genomförts. 8 Om förvärvet inte genomförs genom Förfarandet kommer Eniro att under vissa villkor rikta ett offentligt erbjudande för att genomföra förvärvet. Villkoren för detta framgår av Avtalet som kommer att offentliggöras tillsammans med övrig dokumentation för Förfarandet. 9 Det totala antalet aktier i Findexa är Det totala antalet aktier i Eniro efter Transaktionen kommer att uppgå till exklusive egna aktier

4 Findexas aktieägare berättigas till all den upplupna utdelning för Q3 och Q som ännu inte utbetalats av Findexa vid tidpunkten för Transaktionens fullbordande (dvs. det datum då Förfarandet träder i kraft) ( Ikraftträdelsedagen ). Den slutliga summan för den totala utdelningen till Findexas aktieägare är därför avhängig av när Ikraftträdelsedagen infaller. Under antagande att Ikraftträdelsedagen infaller den 30 november 2005 kommer den upplupna utdelningen för det tredje och en del av det fjärde kvartalet 2005 att uppgå till cirka 1,2 NOK per Findexaaktie eller totalt 244 MNOK. Findexas utdelningspolicy är att betala 0,72 NOK per aktie varje kvartal. Ett belopp motsvarande denna utdelning kommer att utbetalas av Findexa i samband med fullgörandet av Transaktionen. Eniro bedömer att sammanslagningen av dess befintliga verksamhet i Norge med Findexas verksamhet samt det nära samarbetet mellan de båda företagen bör kunna resultera i årliga kostnadssynergier på 100 MSEK från Om Transaktionen fullföljs kommer Eniro inte behålla Findexas nuvarande bolagsstruktur. Bakgrund och motiv till Transaktionen Förvärvet av Findexa kommer att stärka Eniros ställning som ledande sökföretag på den nordiska mediemarknaden. Den sammanslagna enheten kommer att vara marknadsledande i Sverige, Norge och Polen samt ha en stark ställning i Finland och en nischposition i Danmark, vilket medför ökad geografisk diversifiering. Transaktionen kommer även att medföra vissa specifika kostnadsfördelar. Ledningen bedömer att den sammanslagna enheten kommer att ge årliga synergier om cirka 100 MSEK och beräknar att dessa kan realiseras med 50 MSEK 2006 och fullt ut från Dessa synergier väntas uppstå som en följd av kostnadsfördelar inom produktutveckling, marknadsföring, IT, upphandling och administration. Eniro bedömer att förvärvet kommer att vara resultatneutralt för återstoden av 2005 men att det får en positiv effekt på resultatet över tiden. Transaktionen möjliggör en effektivare kapitalstruktur för den sammanslagna enheten. Eniro kommer troligen att sänka utdelningen för 2005 i förhållande till bolagets tidigare utdelningspolicy men bolagets målsättning är att återgå till nuvarande utdelningspolicy så snart som möjligt. Transaktionen kommer också att medföra att den sammanslagna enheten blir bättre rustad för att klara konkurrensen inom Internetverksamheten på den nordiska marknaden. Transaktionen och vissa aktieägaråtaganden Beskrivning av köpeskillingen Eniro erbjuder en ersättning för samtliga aktier i Findexa som består av en kontant del samt nyemitterade aktier i Eniro. Förutsatt att Findexas aktieägare godkänner Transaktionen och att - 4 -

5 domstolen på Jersey godkänner Förfarandet erhåller varje aktieägare i Findexa en ersättning motsvarande 32,35 NOK per Findexaaktie. Baserat på en stängningskurs för Eniro på 92,25 SEK per aktie på Stockholmsbörsen och en växelkurs SEK/NOK på 1,2035 den 23 september 2005 (sista handelsdagen före offentliggörandet av Transaktionen) uppgår Transaktionens värde till 32,35 NOK per Findexaaktie. Detta motsvarar en premie på 10 procent jämfört med Findexaaktiens stängningskurs sista dagen före offentliggörandet av Transaktionen. Värdet på erbjudandet vid antagande av Eniros aktiekurs om 87,27 SEK, genomsnittliga stängningskursen under de sista 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Transaktionen, innebär 31,80 NOK för varje Findexaaktie. Om Transaktionen fullföljs kommer Eniro att emittera 26,8 miljoner nya aktier, motsvarande totalt 14,8 procent av Eniros utestående aktier efter emissionen. Findexas största aktieägare, Texas Pacific Group, kommer att inneha 9,1 procent av Eniros utestående aktier efter emissionen under förutsättning att de inte väljer mix and match-alternativet som beskrivs nedan. De nyemitterade Eniroaktierna berättigar till utdelning från och med Ikraftträdelsedagen. Eniro äger för närvarande inga aktier i Findexa. Beskrivning av mix and match-alternativet Findexas aktieägare kan, i mån av tillgång, välja mix and match-alternativet ("Mix and Matchalternativet"), som gör det möjligt att variera andelen Eniroaktier och kontanter som erhålls som betalning för aktier i Findexa. Denna flexibilitet kommer dock inte att påverka det totala antalet nya Eniroaktier som emitteras eller det totala kontantbelopp som erläggs som ett resultat av Mix and Match-alternativet. Huruvida Findexa kan tillgodose önskemål om Mix and Matchalternativet kommer således att vara avhängigt av de val Findexas övriga aktieägare gör. Mix and Match-alternativet tillåter Findexas aktieägare att välja kontanter istället för nya Eniroaktier eller omvänt, i mån av tillgång. I den utsträckning önskemålen inte kan tillgodoses fullt ut kommer de att tillgodoses proportionellt. I den mån önskemålen kan tillgodoses kommer Findexas aktieägare att erhålla nya Eniroaktier och kontanter i enlighet med gjorda val. Aktieägare i Findexa som väljer Mix and Match-alternativet kommer inte att känna till det exakta antalet nya Eniroaktier och/eller summan kontanter som de blir berättigade till förrän köpeskillingen för Transaktionen erläggs. Mix and Match-alternativet påverkar inte rättigheterna för de aktieägare i Findexa som inte väljer Mix and Match-alternativet. Dessa kommer automatiskt att erhålla den ersättning som de är berättigade till för sina Findexaaktier i ovan angivna proportioner. Beskrivning av Förfarandet Förvärvet avses genomföras genom Förfarandet mellan Findexa och dess aktieägare i enlighet med artikel 125 i Jerseys Aktiebolagslag. Syftet med Förfarandet är att göra det möjligt för Eniro att bli ägare av hela det utestående aktiekapitalet i Findexa, detta skall ske genom en överföring till Eniro av aktier i Findexa, som innehas av Findexas aktieägare Om förvärvet inte genomförs genom Förfarandet kommer Eniro att under vissa villkor rikta ett offentligt erbjudande för att genomföra förvärvet. Villkoren för detta framgår av Avtalet som kommer att offentliggöras tillsammans med övrig dokumentation för Förfarandet

6 Findexas aktieägare erhåller sedan kontanter och/eller nya Eniroaktier i enlighet med vad som anges i Beskrivning av köpeskilling ovan. För att träda i kraft måste Förfarandet godkännas av en majoritet av de aktieägare som deltar på Domstolsmötet och som röstar personligen eller via ombud, representerande 75 procent eller mer av samtliga Findexaaktier. Förfarandet kräver också att Royal Court of Jersey fastställer Förfarandet samt att övriga villkor uppfylls eller frånfalles. När Förfarandet träder i kraft blir det bindande för samtliga Findexas aktieägare, oavsett om de närvarat vid och deltagit i omröstningen vid Domstolsmötet. Sista dagen för handel med och registrering av överlåtelse av Findexaaktier kommer att vara sista affärsdagen före Ikraftträdelsedagen. Detta beräknas bli den 29 november Avnotering av Findexaaktien planeras ske på Ikraftträdelsedagen. Avsikten är att Findexa ska likvideras i anslutning till att Förfarandet har fullföljts. Beskrivning av finansieringen Transaktionen kommer att finansieras med kontanter och nyemitterade Eniroaktier. Eniro har erhållit en ny kreditfacilitet på 12 miljarder SEK som garanteras av ett bankkonsortium. Faciliteten refinansierar Eniros och Findexas nuvarande skulder samt finansierar Transaktionen. Beskrivning av vissa överenskommelser som ingåtts i samband med Erbjudandet Findexa och Eniro har den 25 september 2005 ingått ett genomförandeavtal ( Avtalet ) enligt vilket parterna ska medverka till och avstå från åtgärder som kan förhindra fullgörandet av Transaktionen. Dessutom har vardera part gjort vissa åtaganden att fortsätta att bedriva sin verksamhet på sedvanligt sätt. Avtalet tillåter att parterna säger upp Avtalet under vissa omständigheter. Avtalet kommer att offentliggöras tillsammans med offentliggörandet av de dokument som erfordras för Förfarandet. Texas Pacific Group, som kontrollerar cirka 61,1 procent av aktierna och rösterna i Findexa, har åtagit sig att rösta för nödvändiga beslut vid Domstolsmötet för genomförandet av Transaktionen. Åtagandet kommer att upphöra att vara bindande om ett konkurrerande erbjudande framläggs till värde som är åtminstone 7,5 procent högre än värdet på Transaktionen såvida inte Eniro framlägger ett reviderat erbjudande inom tre dagar därefter som överstiger det konkurrerande erbjudandet med åtminstone 2,5 procent. Eniro ämnar verka för att en styrelseledamot från Findexas nuvarande styrelse kan ta plats i Eniros styrelse. Huvudsakliga villkor Transaktionen är beroende av uppfyllandet av följande villkor: 1. Besluten att godkänna Förfarandet har fattats av erforderlig majoritet av Findexas aktieägare och att Förfarandet fastställs av Royal Court of Jersey samt blir gällande i enlighet med dess villkor

7 2. Eniros beslut fattas av erforderlig majoritet av Eniros aktieägare och att sådana beslut är giltiga vid tidpunkten för betalning av köpeskillingen för Findexaaktierna. 3. Konkurrensmyndigheten i Norge (Konkurransetilsynet) eller moderniseringsdepartementet har godkänt förvärvet antingen explicit eller implicit eller har godkänt förvärvet på villkor som inte har en väsentlig negativ effekt på den sammanslagna Enirokoncernen. 4. Att Transaktionen inte är förbjuden eller i väsentlig grad påverkas negativt av lagstiftning, domstolsavgörande eller annat myndighetsbeslut som inträffar efter ingåendet av Avtalet och inte skäligen kunde förväntas av Eniro. 5. A. Inga händelser har inträffat efter ingåendet av Avtalet som ligger utanför Eniros kontroll och som hänför sig till Findexas verksamhet och som inte skäligen kunde förväntas av Eniro och som har en väsentlig negativ effekt på Findexakoncernens finansiella ställning, lönsamhet eller förmåga att bedriva verksamhet. B. Inga händelser har inträffat efter ingåendet av Avtalet som ligger utanför Findexas kontroll och som hänför sig till Eniros verksamhet och som inte skäligen kunde förväntas av Findexa och som har en väsentlig negativ effekt på Enirokoncernens finansiella ställning, lönsamhet eller förmåga att bedriva verksamhet. 6. Att Avtalet ej har sagts upp. Notering av nya Eniroaktier och avnotering av Findexa De nya Eniroaktierna kommer att noteras på Stockholmsbörsens O-lista. Findexaaktien beräknas avnoteras den 30 november 2005 eller däromkring. Tillämplig lag Transaktionen kommer att regleras av lagstiftningen på Jersey. Preliminär tidsplan Dokumentation avseende Transaktionen och Förfarandet beräknas skickas till Findexas aktieägare den 17 oktober 2005 eller däromkring. Eniros bolagsstämma beräknas hållas den 7 november Transaktionen förväntas fullgöras den 30 november Eniro i korthet Eniro är det ledande sökföretaget på den nordiska mediemarknaden. Eniro erbjuder de bästa kanalerna för köpare och säljare som enkelt vill hitta varandra när ett köpbehov uppstår. Genom djup, lokal och kvalitetssäkrad information i kanaler som föredras av användarna blir det enkelt att hitta personer, företag och produkter. Bland kanalerna idag finns kataloger, nummerupplysning, Internet- och mobiltjänster. Eniro är verksamt i norra Europa och har cirka medarbetare. År 2004 publicerade Eniro över 700 titlar med en sammanlagd upplaga om cirka 26 miljoner exemplar. Mer än en miljard sökningar gjordes i Eniros totala nätverk under Eniroaktien är noterad på - 7 -

8 Stockholmsbörsen sedan oktober Under 2004 omsatte Eniro MSEK och resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till MSEK enligt årsredovisningen. Findexa i korthet Findexa är ett av de ledande medieföretagen i Norge, och den största utgivaren av katalogprodukter. Findexas huvudsakliga varumärken är Gule Sider, Telefonkatalogen, Ditt Distrikt och BizKit. Produkterna distribueras genom tryckta kataloger, på Internet, via SMS, på CD-ROM samt genom nummerupplysningstjänsten Telefonkatalogen Under 2004, publicerade Findexa 115 tryckta kataloger med en sammanlagd upplaga om cirka 9 miljoner exemplar, utöver distribution av sina varumärkesskyddade tjänster och produkter genom elektroniska kanaler. Findexa har kontor i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tønsberg, and Gjøvik och har cirka anställda. Findexa är inregistrerat på Jersey och dess aktier handlas på Oslobörsen sedan den 25 maj Dess största aktieägare, Texas Pacific Group, som kontrollerar 61,1 procent av det totala antalet utestående aktier. Findexa var ett helägt dotterbolag till telekombolaget Telenor fram till den 16 november 2001, då det såldes till Texas Pacific Group. I maj 2005 förvärvade Findexa Rosaindex ASA, ett ledande företagen för annonsering på Internet, i synnerhet i B2B-segmentet. Rosaindex har ungefär kunder och redovisade intäkter på 44 MNOK år Besök för mer information om Findexa. Morgan Stanley har agerat som finansiell rådgivare åt Eniro i samband med Transaktionen. Stockholm, 26 september 2005 Eniro Styrelsen För mer information: Tomas Franzén, VD och koncernchef, tel , Joachim Jaginder, Finansdirektör, tel , Boel Sundvall, Informationsdirektör, tel ,

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

INFORMATION OM FÖRVÄRVET AV FINDEXA

INFORMATION OM FÖRVÄRVET AV FINDEXA INFORMATION OM FÖRVÄRVET AV FINDEXA Detta dokument har upprättats av Eniro AB (publ) i syfte att tillhandahålla information till aktieägarna i Eniro inför de beslut som ska fattas på den extra bolagsstämman

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson.

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson. Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Pressmeddelande 2002-08-29 Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Kaupthing Bank hf. ( Kaupthing ), en isländsk bank, lämnar ett offentligt erbjudande ( Erbjudandet ) till

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ)

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande PRESSMEDDELANDE 2015-05-25 Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen 1 ( Styrelsen ) för PartnerTech AB (publ)

Läs mer

Pressmeddelande den 21 mars 2007

Pressmeddelande den 21 mars 2007 Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada eller Japan. Pressmeddelande den 21 mars 2007 A-Com lägger bud på det börsnoterade norska marknadskommu nikationsföretaget

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Intrum Justitia AB (publ), org. nr 556607-7581, den 14 december 2016 kl. 10.00 i Stockholm 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Läs mer

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer Resultatdisposition (punkt 10b) Styrelsen föreslår, i linje med bolagets mål om att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3,0 gånger, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Adoperator AB (publ.) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AdTail AB (publ.)

Adoperator AB (publ.) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AdTail AB (publ.) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 2(7) Innehållsförteckning Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Pressmeddelande 2006-10-11 Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Redbet Holding AB (publ) ( Redbet ) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Läs mer

24h Technologies AB (publ), Kvartalsredogörelse för perioden 2010-01-01 2010-09-30

24h Technologies AB (publ), Kvartalsredogörelse för perioden 2010-01-01 2010-09-30 24h Technologies AB (publ) Kvartalsredogörelse Q3 2010 Kvartalsredogörelse för perioden 2010-01-01 2010-09-30 Perioden januari till september i sammandrag för koncernen Periodens intäkter uppgick till

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

COREM PROPERTY GROUP LÄGGER BUD PÅ TRIBONA

COREM PROPERTY GROUP LÄGGER BUD PÅ TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

TIETOENATOR ABP BÖRSKOMMUNIKÉ KL (6)

TIETOENATOR ABP BÖRSKOMMUNIKÉ KL (6) TIETOENATOR ABP BÖRSKOMMUNIKÉ 15.5.2000 KL 9.30 1 (6) TietoEnator lägger bud på utestående aktier i Entra. Målsättningen är att Entra skall bli Europas ledande leverantör av IT-lösningar till den finansiella

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor PRESSMEDDELANDE 2011-10-10 kl. 14:00 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan. KappAhl genomför

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ)

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) BofA Merrill Lynch Nordea Corporate Finance Innehållsförteckning Pressmeddelande från Cidron

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB Bilaga 1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan SKL Företag AB och [KOMMUN] rörande INERA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 1 2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE... 1 3. KÖPESKILLING... 1 4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET

Läs mer

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje 1 (6) Bilaga 1 Omräkning Beträffande den rätt som skall tillkomma den Anställde i nedan beskrivna situationer, skall gälla vad som anges i A-I. I Personaloptionsavtalet angivna definitioner skall, i den

Läs mer

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 tillägg till DANIRS ERBJUDANDEhandling AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Innehåll Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 Detta dokument, daterat den 12 april 2013,

Läs mer

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan

Läs mer

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 28 januari 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 28 januari 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:26 2013-05-10 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Datum för offentliggörande Finansiella rapporter Fullständiga finansiella rapporter finns tillgängliga

Läs mer

MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20)

MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20) MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20) Styrelsen anser det vara till fördel för bolaget att nyckelpersoner i koncernen har ett

Läs mer

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Eniro förvärvar röstportal i Estland

Eniro förvärvar röstportal i Estland PRESSMEDDELANDE 2001-04-11 Eniro förvärvar röstportal i Estland Estniska AS Teabeliin blir ett helägt dotterbolag till Eniro genom förvärvet av utestående 60 procent av AS Teabeliin av Eesti Telefon för

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare 1 (6) Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt aktiesparprogram ( Programmet ). Programmet

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ) Per G. Braathen Chairman/ Styreformann Erbjudande till aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) Offentliggjort den 19 februari 2010 Tillägg nr 4 till Braganza AS erbjudandehandling avseende erbjudande

Läs mer

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 av årsstämmans dagordning Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett aktiebaserat, långsiktigt incitamentsprogram för 2014 (LTIP 2014),

Läs mer

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Peab AB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB Peab AB (publ) ( Peab ), org.nr 556061-4330, lämnar härmed ett offentligt erbjudande till

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:49 2014-10-24 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 oktober 2014 en framställning från advokatbyrån XXX som ombud för ett svenskt aktiemarknadsbolag ( Bolaget ). Framställningen

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

STYRELSENS FÖR APTAHEM AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR APTAHEM AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR APTAHEM AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen för

Läs mer

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012)

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) 1 Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) Styrelsen i Peab AB (publ) ( Bolaget ) beslutar, under förutsättning

Läs mer

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen SSAB offentliggör villkoren för SSAB AB (publ) ( SSAB eller Bolaget ) offentliggjorde den 22 april 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman den 27

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:15 2007-04-27 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 april 2007 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå. BAKGRUND I framställningen till nämnden anförs

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c))

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c)) Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c)) 1. Bakgrund Årsstämmorna 2014, 2015 och 2016 beslutade införa aktiesparprogram för samtliga anställda

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer