Lean Laboratory Medicine

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lean Laboratory Medicine"

Transkript

1 Laboratory Medicine Tom M Pettersson Clinical Biochemist, PhD/DrMed Sci Senior Advisor in Labotory Medicine

2 Mobilisera för bättre sjukvårdsprocesser Bakgrund har rötterna i tidig industrialisering. Benjamin Franklin ( ) följde regeln Waste Nothing i sin uppbyggnad av amerikansk industri. Henry Ford ( ) insåg affärsvärdet av kortare produktionsprocesser och gjorde sig även känd för sin kamp mot slöseriet. Taiichi Ohno ( ) tog starka intryck vid besök på Fords bilfabriker och utvecklade metodiken vidare med stöd av Edward Deming ( The Man Who Discovered Quality, ) till vad som beskrivs som Toyota Production System. Idag tillämpas brett inom såväl industriell produktion som serviceföretag. Bästa kvalitet till lägsta pris Noll feltolerans Kontroll Lab-automation Människokroppen i hälsa och sjukdom 46 kromosomer gener proteiner, organiska/oorganiska molekyler 6000 diagnoser (DRG) 6000 diagnostik metoder (ca 600 tester 95 % av volym utförda tester) Diagnostik Bil- och flygindustri i kombination med höga krav på precision i elektronikkomponenter har drivit fram metoder för att utveckla och kontrollera processkvalitet. Samma metoder är nu tillämpbara inom sjukvård genom ökad tillämpning av högteknologi och snabbt expanderande kunskap i biologiska system. Varför i sjukvård? Högteknologisk industriell produktion baserar sin kvalitet på mätbarhet av alla ingående tekniska komponenter för precisionskontroll. Till skillnad från sådan industri är kunskapen tillsvidare begränsad när det gäller mätbarhet och kontroll av komplexa biologiska system såsom människokroppen. Kunskapen expanderar dock kraftigt och inom kort är människans både genuppsättning (human genome, HUGO) och proteinuppsättning (human proteome, HUPO) kartlagda och möjligheten att diagnostisera och mäta sjukdomsförlopp ökar därmed kraftigt. Samtidigt brottas sjukvården med finansieringsproblem, otillräckliga resurser för att möta allmänhetens ökande behov av sjukvård. Till detta kan läggas bristande processkontroll med betydande risk för misstag med allvarliga medicinska konsekvenser som följd. De metoder som utvecklats under lång tid inom konkurrensutsatt produktionsindustri kan nu komma till användning för att hantera sjukvårdens behov av effektivisering, resurshantering, produktivitet och processkontroll. Flera större sjukvårdsorganisationer har redan betydande erfarenhet av tillämpning för vårdprocessutveckling såsom Capio S:t Görans Sjukhus, Universitetssjukhuset i Lund, Skaraborgs sjukvård (SKAS), samt för utveckling av laboratorieprocesser såsom Henry Ford Health System, Detroit och Avera McKennan, South Dacota, Fokusera kundvärdet metodiken har sitt yttersta fokus på värde för kund och har utvecklats för att ständigt förbättra företagens konkurrensförmåga. ser ingen motsättning mellan kostnader och kvalitet utan syftar till bästa kvalitet till lägsta kostnad. Arbetssättet grundar sig på kontinuerligt lärande och motiverade medarbetare som ständigt förbättrar sina processer, inspirerade av kunskap om företagets vision och strategier. Skapa värde Kunder (D) (patient, användare, betalare) Processer (Q) Ekonomi (C) Kunskap, Lärande, Tillväxt (M) QCDM ( Quality, Cost, Delivery, Motivation ) 2

3 transformation är i grunden en filosofi och ett annat sätt att tänka kring hur verksamhet skall drivas, utvecklas och ständigt förbättras. Tankesättet bygger på en uttalad respekt för människan och den enskilde medarbetarens förmåga att kreativt bidra till framgång. Grundelement i metodiken är motivation / passion, ständigt lärande ny kunskap i verksamheten, insikt om kundbehov och ett stort mått självdisciplin. Man brukar säga att attityden till arbetet är långt vikigare än de enskilda verktygen som står till buds. En fungerande metodik kräver ett ledarskap som förmår motivera sina medarbetare till egna kreativa initiativ. ledarskap innebär dock inte att medarbetare tillåts göra vad de vill utan skapar ständiga förbättringar i relation till känd vision, kunskap om företagets strategier, prioriterade målsättningar och handlingsplaner. Ledarskapet gör den strategiska planeringen och de självgående teamen skapar ständiga förbättringar inom lagda ramar. Företagets ryggrad kan sägas vara den deklaration kring företagets mission och vision företagets ledning gör. Med visionsförklaring åtföljer precisering av strategier som bör identifiera kundbehov, ekonomiska målsättningar, processutvecklande åtgärder och strategier för hur medarbetarna skall utvecklas vad gäller både kunskap och arbetsmetoder. Svårigheten i strategiarbetet ligger i att förankra valda åtgärder i aktuell utveckling för reell värdeökning. Det centrala området för värdeutvecklingen är dock processerna som bör vara föremål för ständig förenkling, förbättring, eliminering av onödigt samt utveckling genom tillämpning av ny teknologi och förbättrat IT stöd. För att skapa en hållbar och beständig kultur med arbetssätt krävs en transformering av både ledarskap, medarbetare och infrastruktur. Basen i företaget är det fokuserade teamet (ej flera än 5-8 medarbetare). teamen behöver support och guidning i verktyg tillhandahållet av gruppledare / coach / process facilitator. Linjecheferna bör utveckla sin kunskap och förmåga att inspirera, motivera och förmedla till sina medarbetare kunskap om vision / strategier / handlingsplaner. Linjechefernas insikter i verksamhetens processer bör vara sådan att de kan delta och stödja medarbetarna i deras ständiga strävan att lösa problem och förbättra samt upprätthålla kontinuerligt fokus. infrastrukturen bör vara beskaffad så att kommunikation mellan alla medarbetare flyter obehindrat, kontinuerligt och motsvarar ledningens intentioner. Kultur Teknisk och medicinsk kompetens Ledarskap Strategifokus Infrastruktur Team baserad kommunikation Organisationens Information Highway Individuell access till Information Highway Icke -team baserad kommunikation Kommunikation med första linjens chef Självdisciplin Team Arbete Passion team coach gruppledare Linje chef Skicklighet i kundservice Kulturkomponenter i House of Ledare LEAN Självgående Team optimalt 5 deltagare Empowered kollegial (Peer) utvärdering Team belöning Team rekrytering Strategisk planering Samspel Ledarskap Teams Vision Strategier Mål Ledarskicklighet Ledarkaraktäristika Handlingsplaner Aktiviteter Förbättringar Stringent selekterade värdeskapande alternativ motsvarande företagets vision kring kundvärde och verksamhetsutveckling ( Strategy Fit ) 3

4 Metoder Verktyg Processutveckling, kartläggning - kontroll förbättringskultur med verktyg - medarbetardelaktighet - eliminera icke värdeskapande innehåll - snabbare processer Sex Sigma, mätning nyckeltal, benchmarking - ökad patientsäkerhet Synkronisering, Sex Sigma och ISO - för kontinuerliga förbättringar och processkvalitet Mobilisering av Teknik och IT innovationer för process - molekylär diagnostik, automation och processtöd Kartlägg Visualisera Mät och Kontrollera Nuläget Kaizen (kontinuerlig förbättring) Tavlor for daglig styrning Dagliga stå upp möten Processkartläggning Värdeflödesdesign Mätningar Medarbetardelaktighet Arbeta strukturerat och fokuserat PDCA, DMAIC Anpassa / utveckla IT support funktion (LEAN IT) Design av Ny Process för ökad LEAN och Six Sigma kvalitet Procedurer Present Nuläge state Innovation Sex Sigma Kontinuerlig förbättring Future Nytt state läge C I/T C D M A I Nästa Next nya future läge state Ursprungligt Original läge State Kontinuerlig förbättring De slöserierna 1 överproduktion 2 rörelse 3 transport 4 väntan 5 felaktig processning 6 lagerhållning 7 defekter 8 outnyttjad personal Utvecklingen och masstillverkning av precisionsteknologi i uttalad konkurrens har drivit fram metoder för produktionsprocessutveckling, ständig förbättring av resursanvändning () och hög reproducerbarhet/låg feltolerans (Sex Sigma). Ett stort antal konkreta metoder/verktyg står till buds för enskilda problemställningar. Flertalet företag integrerar metoder och procedurer för att reducera slöseriet, driva mindre Förbättringar, respektive större innovativa förändring ( Sex Sigma synkronisering). Tillämpa och synkronisera metoder och verktyg Förbättringsfokus för är alltid processerna. Det är i processerna som effektiviteten och kvaliteten utvecklas. Onödiga inslag i processerna som inte skapar kundvärde (kunden inte vill betala för) skall identifieras och elimineras. Klassisk identifierar källor till slöseri som alla stjäl värdefull tid ur produktionen. Centrala verktyg i processarbetet är därför strukturell processkartläggning samt analys av hur tiden används i processen Värdeflödesanalys. Värdeförbättringen bör alltid påvisas/granskas i test samt efter genomförd förbättring, vilket kräver någon form av mätning. Enklare angreppssätt är att kontinuerligt göra insatser som ordnar och systematiserar verksamheten (5S) samt ständigt ställa frågan Varför? - med inställningen att processerna alltid kan bli bättre. Det kan ibland vara svårt att identifiera grundorsaken till en problemställning eller brist och det gäller då att ställa frågan Varför? tillräckligt många gånger (5W) för att finna ut vad problemet bottnar i. Envishet och uthållighet är goda egenskaper. När väl värdeskapande åtgärder identifierats gäller det att strukturerat genomföra dem och rekommenderar att noggrant följa förbättringscykeln PDCA (Plan, Do, Check, Act) eller vid mer omfattande innovativ nydesign av processer följa den princip DMAICI/TC (Define, Measure, Analyze, Improve,Check, Impelment/Transfer and Control) som Sex Sigma systemet rekommenderar. De flesta företag tillämpar i dag en mix av verktyg med ursprung i antingen eller Sex Sigma samt i kombination med tillämpning av ISO reglerad certifiering eller ackreditering. Utbilda och träna mobilisera organisationens hela intelligens inspiration och kunskap om tänkesätt och grundläggande produktionsprincip inhämtas i regel genom att spela Spel som i praktisk övning illustrerar överlägsenheten i principens Single Unit Processing i förhållande till traditionell batch baserad massproduktion. Väl övertygad om metodikens värde gäller det att snabbt - bit för bit - börja tillämpa metodiken i verkligheten bästa läromästare är Du själv genom att modigt och självdisciplinerat studera och - Go and Do It! först enkla metoder (5S), sedan problemvisualisering (Kaizen tavlor) i arbetsteam för att senare tillämpa mer avancerade metoder som processoch värdeflödesanalys. Framgång kräver strikt tillämpning av PDCA och insikt om att momentet P (Plan) är av avgörande betydelse. För uthållig kultur krävs utbildning av coacher/facilitatorer samt utbildning i ledarskap för transformering av traditionella chefer till ledare. Större innovativa förbättringsinitiativ kan kräva mer avancerad databaserad analys (Sex Sigma metodik) för att påvisa värdet och mer organiserad exekutiv Change Agent förmåga för att driva Operationell Excellence (OpX). 4

5 POCT instrumentegenskaper Flexibel Snabb, < 15 min Riktig Kvantitativ Känslig Kompakt Bedside Lätt att använda - robust All in One kasetter Helblod Liten provvolym Barkodad information Inbygd kalibr. och QC Interface till MW/LIS/HIS POCT koncept Single shot testmeny per sjukdomsområde Distribuerad service Laboratoriets produktion kan drivas i olika format och bör tillämpas i relation till sjukvårdens behov och det sjukvårdsvärde den enskilda servicen genererar. Effektiviteten i de enskilda serviceformerna decentraliserade patientnära (POCT) eller samordnade (Core) - kräver metodik för kontinuerlig processutveckling och medarbetardelaktighet för problemlösning och innovation. Konsoliderad och unik service (Core) SIEMENS /Thermo WorkCell Second Sekundär Line Processes process Third Tertiär Line Processes process Återförslutning Buffer Inmatningsmodul Utmatningssmodul Centrifug Centrifug Avproppning Alikvotering & märkning LSM IMMULITE 2000 ADIVA CENTAUR XP ADVIA 1800 ADVIA 1800 ADIVA CENTAUR XP ARCHITECT Primär First Line automatiserad CC/Ser/Imm Automated process Process Maximerad analytisk konsolidering Rutin biokemi Farmakologi (TDM) Missbruksdroger (DOA) Proteiner Trad. klinisk kemisk Immunokemi Allergi Infektionsserologi Autoimmunitet Team baserad, automatiserad, integrerad Process Core laboratoriet Unilabs Skaraborg 2008 E- best. Disciplinintegrerat LIS (klin kemi/serol./immuno./bakt./patol.) E-rapport Middle Ware (Automation, Data koncentration Bilder, MALDI TOF MS och AST data) Primära prover vätska Sekundära prover plattor rör glas Odlingar Unik Märkning Plattor, Rör från Lager Inokulera - Stryka ut Identifiera Negativa Flödescytometri Uro Quick Direkt appl. Antibiotika Diskar för AST Antigen Tester Inkubera Snabbspår Molecylär Direkt Biologi direkt Identifikation Hybridisation på MALDI PCR, Semi/Hel Automation TOF MS Random Utvärdera Bild orig. platta Bild AST platta koloni Auto- Work Cell I Auto- Work Cell II Auto- Work Cell III P a p p e r s l ö s Single Unit - P r o d u k t i o n Identifiering genom Biokemi Identifiera på MALDI TOF MS Inkubera och Utvärdera AST Future State Bakteriologi Process Förbättra och utveckla alla laboratoriets processer enligt principer Laboratoriemedicinen omfattar flera olika verksamheter och kan erbjuda flera nivåer av service. förespråkar småskalighet och närhet för användaren samt betonar den mänskliga aspekten i arbetet. är inte utvecklingsfientlig utan skapar en kultur för förändring och gynnar teknikutveckling som ger konkurrenskraftigt kundvärde, hanterar resurserna - både mänskliga och finansiella bättre. Decentraliserade serviceformer inom laboratoriemedicin såsom Point of Care testing (POCT) och närlaboratoriestrukturer för primärvård och enskilt praktiserande läkare (Dr s Office) motsvarar bilden av effektiv service. Framgångsrik POCT och närlaboratorieservice förutsätter analysinstrumentation som är 1) stabil, enkel, behovsanpassad, 2) integrerbar för säker informationshantering samt 3) implementerad i verksamhetsprocessen så att ett mätbart sjukvårds-/patientvärde kan påvisas. Laboratoriemedicinen har haft sin starkaste utveckling kring kvantitativa analysmetoder i biologiska vätskor. Komplicerad immunbaserad analysmetodik, inbegripet analysmetoder för identifiering av infektionssjukdomar, kan nu utföras i stort sett lika snabbt som klassisk biokemisk analys, vilket tillåter konsolidering av verksamheten i integrerade, automatiserade system (Core) motsvarande principerna för Single Unit Processing, såsom mätbar automatiserad validering och processkontroll, minimering av icke värdeskapande manuellt arbete samt snabbhet och reproducerbarhet i rapporteringen. Andra verksamheter (unik service Core) inom laboratoriemedicinen tillämpar traditionellt metoder och processdesign som bygger på hantering i serier batchning. Omfattande batchhantering resulterar alltid i tidsförluster och onödig väntetid. Sådana batchbaserade verksamheter är odlingsverksamheten inom bakteriologi, vävnadshantering och uttolkning inom histopatologi samt i viss utsträckning även analysverksamheten inom molekylärbiologi. principerna för Single Unit processing börjar nu tillämpas för både teknikutveckling och processdesign inom dessa verksamheter. Omställningen är omfattande och god kontroll och rätt satsning på teknikutveckling kräver professionell processanalys och värdeflödesdesign för optimala framtida processer. 5

6 Backlog Sprint Dagliga Scrum möten Team expandering av backlog uppgifter 24 t 30 dagar Produkt backlog Prioriteringar av produkt ägaren Validerad och leveransbar produktförbättring Agile//Scrum mjukvaruutveckling IT Process stöd HIS, EPR, PMS WEB funktioner EAI / ICT EPR CRM Fakt. LIS / RIS / PACS MW 1 MW 2 MW 3 Labprocesser Processintegration och rätt från mig i varje led IT Den stora utmaningen ligger i IT stödsystem som tillåter förenklade () verksamhetsprocesser. Dagens IT stöd orsakar omfattande slöseri av resurs och tid med risk för fel. Smidiga och säkra processer kräver dedicerade och integrerade IT applikationer (tv) för säker information, samordnade processflöden och tidsenlig rapportering (nedan). 2 3 Kritiska interna leveranser 1 beställning 2 analysmaterial/patient 3 rapport 1 Fokusera helhetsprocess, interna kundrelationer och leveranser Harmoniserad rapportering Unilabs fokuserar processutvecklingen inom det integrerade servicelaboratoriet så att all rapportering skall ske med hög reproducerbarhet inom maximum 24 timmar, med snabbare rapportering motsvarande uttalade sjukvårdsbehov såsom akutvård (30 min akutservice). För snabbare patientflöden i öppenvård och kritisk akutvård krävs en kombination av vårdprocessdesign och integrerad decentraliserad Laboratorieservice (POCT) POCT <15 min NPLab 15 min 60 min Core Lab 30 min < 24t 90% POCT <15 min Slutrapport Preliminär rapport Slutrapport Snabbsvar 5 % Fördröjd rapportering genom Centraliserad Esoterica (5 10 dagar, 10%) Kk/Ser/Imm Fördröjd rapportering genom komplexa manuella procedurer (2-4 dagar) Bakteriologi Fördröjd och icke reproducerbar rapportering genom ineffektiva processer och begränsade specialistresurser (3 dagar 5 veckor, 95 %) Histopatologi 30 min 24 timmar leveransbox för integrerat Core Lab L e d t i d i d a g a r Harmonisera rapportering blått nuläge, svart släpande leveranser, rött nytt börläge Integrerad sjukvård Extended Value Stream Sjukvårdorganisationer som anträtt sin resa identifierar snabbt de tre stora tidstjuvarna 1) radiologi, 2) laboratoriemedicin och 3) det elektroniska journalsystemet. Tidstjuvarna tillåter inte att principer fullt ut kan tillämpas för nödvändig processoptimering. Sjukvårdens utmaning ligger i att se verksamheten i ett helhetsperspektiv utgående från sjukvårdsbehov och patientkrav. Möjligheten ligger i att det komplexa sjukvårdsystemets alla intressenter samlas kring ett gemensamt angreppssätt baserat på processförståelse och delad kunskap i verktyg och systemtänk för systematisk processutveckling och värdeflödesdesign sammanfattade i systemen och Sex Sigma. 6

7 Utvecklarna av IT stödfunktioner måste inhämta processinformation av verksamheterna samt verksamheterna samverka i analysen av helhetsprocesserna ( End to End Processes ) så att optimala patientflöden kan utvecklas. För stabilitet och riktighet (noll feltolerans) bör de enskilda processelementen analyseras och designas så att de interna leveranserna inom systemet är snabba, riktiga, tidsenliga och reproducerbara. De kritiska leveranserna inom systemet är 1) riktiga beställningar, 2) korrekta hantering av patient- och provmaterial samt 3) riktiga integrerade rapporteringar så att full processkontroll etableras och att leveranstider harmoniseras med inriktning på snabbhet och individuell patienthantering Single Patient Processing.. Ytterligare utveckling av sjukvårdens helhetsprocess Extended Value Stream kräver utvecklat samarbete / partnerskap mellan IVD/IT industri, laboratorieorganisation och vårdorganisationer. Referenser 1 Projekt Blåvinge Skapa det samverkande medicinska servicelaboratoriet Capio Diagnostik (nu Unilabs), SFKK vårmötet Processorienterat angreppssätt för utvärdering av närlaboratoriestöd för vårdprocesser i primär- och närsjukvård, Capio Diagnostik (nu Unilabs), Landstinget Sörmland, SFKK vårmötet Metodansats för att modernisera patologiprocessen inom ramen för ny disciplinsamverkande laboratoriestruktur, Capio Diagnostik (nu Unilabs), Patologiföreningens vårmöte Nytt kvalitetsfokus för ett service- och affärsorienterat, disciplinintegrerat laboratorium genom processmodellering och tillämpning av, Sex Sigma och ISO principer, Unilabs, SFKK vårmötet Case Study: Using and Six Sigma to Advance Integrated Care in the Hospital, Unilabs - Capio S:t Görans Sjukhus, LabConFab Atlanta Från fragmenterad till integrerad laboratoriemedicin, Unilabs, Läkarstämman Tillämpning av, Sex Sigma processkontroll i realtid, Unilabs, SFKK vårmötet Kalmar Future State Bacteriology Process Design and Automation Maldi ToF MS, Unilabs internal report 2009 Laboratory Medicine 7

Lean i sjukvård och medicinsk diagnostik för ökat patientvärde.

Lean i sjukvård och medicinsk diagnostik för ökat patientvärde. 1 Lean Laboratoriemedicin rtikel Siemens kundtidning mars 2011 Lean i sjukvård och medicinsk diagnostik för ökat patientvärde. Sjukvårdens dilemma. Sjukvårdens förutsättningar förändras ständigt. Åldrande

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Min bakgrund Biolog (Cell- och molekylär-) Forskarbakgrund Produktion (GMP) QA (GLP, GXP) ISO 9001 Processkurser

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Introduktion till Lean, dag1 AU117G

Introduktion till Lean, dag1 AU117G Introduktion till Lean, dag1 AU117G SÄKERHET! TIDER MED MERA Tider: 08.00-ca15.45 09.30-09.50 Kaffe 12.00-13.00 Lunch 14.30-14.50 Regler Telefoner Passa tider Diskutera Namnskyltar? KURSINNEHÅLL Dag 1

Läs mer

Innehåll. Förord 11. 3.1 Värde och värdeskapande 89 3.2 Kundkonceptet 92. KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling?

Innehåll. Förord 11. 3.1 Värde och värdeskapande 89 3.2 Kundkonceptet 92. KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling? Innehåll Förord 11 Del I Processbegreppet KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling? 17 1.1 Ett litet kotteri av sedan länge döda teoretiker och praktiker 17 1.2 Omvärldens dynamik 24 1.3 Klarar

Läs mer

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?.

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. LEAN i praktiken från Capio S:t Görans Sjukhus Göran Örnung dr med sc Överläkare och processägare

Läs mer

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Grunderna i Lean Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Några ord om oss Michael Mirella Agenda 13.15 Presentation Michael & Mirella 13.20 Vad är Lean Bikupor 13.30 Överblick (historia, värderingar,

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

Hög verkningsgrad i hela systemet

Hög verkningsgrad i hela systemet Hög verkningsgrad i hela systemet - tekniska och organisatoriska faktorer Per-Erik Johansson Senior konsult DynaMate Industrial Services AB EFFEKTIVITETSMATRISEN +-summespel HÖG YTTRE EFFEK- TIVITET 12

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011 1 Lean att göra mer med mdre Lean 2011-01-13 2 Vad är Lean? Grundtanken med Lean är att mska kostnaderna genom att reducera slöserier i verksamheten Förändrgsledng Utbildng Projektledng Lean en långsiktig

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum Lean Healthcare - rapport från verkligheten 2011-10-05/06 ST Forum Program Presentation Allmänt om Lean Exempel från verkligheten i Falköping Avrundning Vad är?? Vad är Lean? Eliminera förluster och slöseri!

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus The Toyota Way Dag Lotsander Senior Consultant Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus exm dag lotsander ab Driver utvecklingen av Toyotas TBC i Europa inkl Sverige Företags värderingar och utveckling

Läs mer

Kartläggning och förbättring av värdeflöden

Kartläggning och förbättring av värdeflöden Kartläggning och förbättring av värdeflöden De fem Lean principerna Specificera värdet från slutkundens ståndpunkt (Value) Identifiera ett värdeflöde för varje produktfamilj (The value stream) Se till

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Utveckla LIS och skyddet

Utveckla LIS och skyddet Utveckla LIS och skyddet www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist Copyright Sandholm Associates AB 2012 Samtliga bilder i detta bildspel är skyddade av copyright och får därigenom ej mångfaldigas eller spridas utan tillstånd. Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent,

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp I utbildningen ingår att genomföra ett förbättringsprojekt.

Läs mer

Lean Laboratoriemedicin

Lean Laboratoriemedicin Lean Laboratoriemedicin Effektiva och kvalitativa processer för framtidens sjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2010 VÅRA TALARE Keynote speaker Lean Enterprise Institute Mark

Läs mer

31 Systematisering av energiarbete

31 Systematisering av energiarbete Embedded SystEnergy Management Industrial IT Management Consulting Prevas _In brief References_Chosen Januari 2013 Prevas 31 Systematisering av energiarbete Excellence in Delivery _9/10 Prevas_ Theory

Läs mer

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Lean healthcare har visat sig vara ett oslagbart arbetssätt för att använda de resurser vi har på bästa sätt. Bent Christensen Sjukhuschef

Läs mer

2010-04-19. Ledning, styrning, processer och Lean. Presentation. Vad är ett ledningssystem?

2010-04-19. Ledning, styrning, processer och Lean. Presentation. Vad är ett ledningssystem? Ledning, styrning, processer och Lean Presentation Anna Vesterberg 1967 Bl.a.: Företagsekolog Examensarbete 1998: Integrerat ledningssystem arbetsmiljö/miljö Master of Leadership Examensarbete 2010: Lean

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30 Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i

Läs mer

Förbättringskunskap i Västernorrland

Förbättringskunskap i Västernorrland Förbättringskunskap i Västernorrland Anders Edström, Memeologen E-post: anders.edstrom@vll.se Twitter: @EdstromAnders Memeologen Västerbottens läns landsting Richard Dawkins, The selfish gene (1976) Memes

Läs mer

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Swerea IVF-skrift 09802 LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB,

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan. ...PNR och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus.

Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan. ...PNR och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus. Patientsäkerhet genom kontinuerlig dialog mellan...pnr och förbättringsgrupp på Bröstcentrum, Capio S:t Görans sjukhus. (Patient Närstående Rådgivare (PFA-USA)) 1 Capio S:t Görans verksamhetsstrategi Ständiga

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Välkommen att höra av dig till oss på Kvalitetsutveckling. Vi fungerar som stöd för dig/er i förbättringsarbetet! Förbättringskunskap Förbättringskunskap

Läs mer

Lean på svenska skall det vara nödvändigt? www.leanresan.se

Lean på svenska skall det vara nödvändigt? www.leanresan.se Lean på svenska skall det vara nödvändigt? The Toyota Way Engagemang gör resultat Tjänster & produkter skapar värde i samhälle Acceptans & ansvar för utma-ningen, Utmaning Lång-siktigt pers-pektiv Noggrann

Läs mer

Kassation Sundsvall Landstinget Västernorrlands miljöeffektiviseringsprojekt kring matavfall

Kassation Sundsvall Landstinget Västernorrlands miljöeffektiviseringsprojekt kring matavfall Kassation Sundsvall Landstinget Västernorrlands miljöeffektiviseringsprojekt kring matavfall En studie av processen dess påverkansfaktorer och utfall, samt utveckling av en modell för arbete med att reducera

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

BT blir Toyota med TPS

BT blir Toyota med TPS BT blir Toyota med TPS Hur man kan ge en bild av Lean Per Ola Post I vilken ordning infördes lean på Toyota Mjölby? Först begrep vi lite av TPS och sedan skapade vi liner Liner kräver standardiserat arbete

Läs mer

Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10

Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10 Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov

Läs mer

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Målbild LEAN I LANTBRUKET ska leda till en kraftigt ÖKAD TILLVÄXT bland SVENSKA LANDSBYGDSSFÖRETAG Hur gör de mest framgångsrika industriföretagen?

Läs mer

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet

Läs mer

LEAN OFFICE. Processförbättring för ökad lönsamhet EFFEKTIVITET OCH NÖJDARE MEDARBETARE

LEAN OFFICE. Processförbättring för ökad lönsamhet EFFEKTIVITET OCH NÖJDARE MEDARBETARE inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 maj 2011 TALARE FRÅN Tetra pak Sture Karlsson Weronica Johansson Ann-Kristin Sjöström Mikael Boija Henrik Lundbäck Processförbättring för ökad lönsamhet Södertälje

Läs mer

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsbristkostnader Kan uppgå till 20 % av vårdens kostnader Motsvarar

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger

Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger Ingvar Johansson AB Processutveckling Ingvar Johansson, Senior Advisor, Ingvar Johansson AB torso.radhus@home.se Tänkvärt! Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger Donald Berwick

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Samverkansnämnden Stockholm Gotland 13 november 2009 PA Dahlberg vvd, chefläkare Agenda Introduktion till Capio S:t Görans Sjukhus och resultat av förbättringsarbetet

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se Det svenska huset Generell modell av produktionssystemet XPS (X Production System) Det svenska huset Leanresans generella modell XPS (XPS = X Production System) I se och i LeanNavigatorn () finns en generell

Läs mer

Kvalitetsbristkostnader. www.sandholm.se

Kvalitetsbristkostnader. www.sandholm.se Kvalitetsbristkostnader www.sandholm.se Dagens Industri, 980523 Exempel på kvalitetsbristkostnader Saker som man tvingas göra om Saker som man tvingas kassera Förseningar Tid man tvingas vänta på andra

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system)

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system) Värdeskapande produktion för Hans Reich CHALMERS INDUSTRIHÖGSKOLA www.produktionslyftet.se kunder ägare medarbetare samhälle Sakichi Toyoda s uppfinning, som gjorde att vävstolarna stannade när tråden

Läs mer

Lärdomar & Erfarenhet från Lean-arbete i Service- och Offentlig Sektor

Lärdomar & Erfarenhet från Lean-arbete i Service- och Offentlig Sektor Lärdomar & Erfarenhet från Lean-arbete i Service- och Offentlig Sektor 1. Reflektion över Lean i Service- och Offentlig sektor 2. Case 1 Kommun 3. Case 2 Sjukhus 4. Inspiration Innehåll Reflektion Går

Läs mer

Minska slöserierna i skolan. Leaninspirerat spel för att identifiera och ta bort slöserier i vår vardag

Minska slöserierna i skolan. Leaninspirerat spel för att identifiera och ta bort slöserier i vår vardag Minska slöserierna i skolan Leaninspirerat spel för att identifiera och ta bort slöserier i vår vardag Vad är slöserier? Sådant vi gör som inte skapar något värde direkt eller indirekt för dem och det

Läs mer

ISO 20 000 med kundfokus

ISO 20 000 med kundfokus ISO 20 000 med kundfokus Karlstad Peter Olsson Service Design Manager 2011-11-15 IT-enheten Koncerngemensam centraliserad IT, 62 anställda Intäktsfinansierad enhet 115 miljoner SEK i omsättning Våra kunder:

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.)

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.) Kanban Marcus Hammarberg Kanban? Vad sjutton är Kanban för något? Jag brukar beställa yakiniku... http://blog.huddle.net/wp-content/uploads/2009/08/team-building-exercises-improving-teamwork.jpg Kanban

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013

Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013 Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013 Anna Moberg Anna-Karin Woodhouse Löfsved Donald Berwick, VD IHI Varje system är perfekt designat för att uppnå exakt de resultat

Läs mer

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight?

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Fredrik Rehnström, CISSP, CISM, CGEIT Seniorkonsult, vvd, partner Ca 50% av de beslut som fattas görs på underlag

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

Vad är Lean? Lean5 Europe Oy Ltd

Vad är Lean? Lean5 Europe Oy Ltd Vad är Lean? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa VAD ÄR LEAN? 1. VÄRDE VI GÖR BARA DET, SOM SKAPAR VÄRDE FÖR KUNDERNA. INGENTING ANNAT. Leans centrala tanke är motsatsen Meningen är inte att springa snabbare,

Läs mer

Angelica Hafström Innovationsstrateg R&D AB

Angelica Hafström Innovationsstrateg R&D AB Angelica Hafström Innovationsstrateg R&D AB Mindre styrdans mer Rock n roll - så kan ledningen stimulera innovation Nationell innovationskonferens 2013-11-06 Disposition Varför sådant fokus på innovation?

Läs mer

Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation!

Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation! Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation! Lean & Agile! MIND Time! NETnet! Resco! Jeanette Jealmo Anna Axelson Det här är Folksam!! Grundades 1908!

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

En vetenskaplig utvärdering av ett landstings satsning på kvalitet och förbättringsarbete

En vetenskaplig utvärdering av ett landstings satsning på kvalitet och förbättringsarbete "There's always room for improvement you know it's the biggest room in the house. Louise Heath Leber Kvalitetsutveckling och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården: Erfarenheter från ett svenskt landsting

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Processorientering och Processledning

Processorientering och Processledning Ingvar Johansson, Processorientering och Processledning Ingvar Johansson, Senior Advisor, Ingvar Johansson AB torso.radhus@home.se Kvalitet? God kvalitet = att tillfredsställa och helst överträffa förväntningar!

Läs mer

Regional Informatik Västra Götalandsregionen Termkonferensen, 28 September 2010

Regional Informatik Västra Götalandsregionen Termkonferensen, 28 September 2010 Regional Informatik Västra Götalandsregionen Termkonferensen, 28 September 2010 Tomas Rasmusson IT-strateg / Informationsstrukturansvarig VGR tomas.rasmusson@vgregion.se Informationsstruktur.vgr@vgregion.se

Läs mer

Lean inom Hälso- och Sjukvård www.ohde.se

Lean inom Hälso- och Sjukvård www.ohde.se Lean inom Hälso- och Sjukvård www.ohde.se 1 Vad tänker du på när du hör ordet Lean? 2 Kundfokus Flöde Kompetens Toyota Production System Värdeskapande / förluster Ständiga Förbättringar Resurssnål verksamhetsutveckling

Läs mer

ALM Live: Scrum + VSTS

ALM Live: Scrum + VSTS ALM Live: Scrum + VSTS Explained and distilled for Everyone! Micael Herkommer micael.herkommer@inexor.se Introduktion Micael Herkommer Developer Coach & Solutions Architect INEXOR EPiServer Professional

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Lean Healthcare. Strategiska staben

Lean Healthcare. Strategiska staben Lean Healthcare Strategiska staben En dag på Universitetssjukhuset i Lund 870 inneliggande patienter 2 900 patienter besöker olika mottagningar varav 180 uppsöker akut mottagningen 710 patienter röntgas

Läs mer

4 VAD KÄNNETECKNAR EN PROCESS?

4 VAD KÄNNETECKNAR EN PROCESS? 4 VAD KÄNNETECKNAR EN PROCESS? 4.1 SAMBANDEN ÄR PROCESSENS NYCKEL Ordet process kommer av latinets processus vilket betyder framåtskridande. Och framåt kommer man genom att var aktiv. En process består

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Ett exempel från Sundsvall med sociala tjänster. (Mats Franzén, 2013)

Ett exempel från Sundsvall med sociala tjänster. (Mats Franzén, 2013) Ett exempel från Sundsvall med sociala tjänster. (Mats Franzén, 2013) 1 1. Varför behöver vi nya arbetssätt 2. Beskrivning av metodik lean för service. 3. Ett exempel inkl resultat 4. Några praktiska erfarenheter

Läs mer

Apotekets revision för säkrare läkemedelsprocess - HPMM

Apotekets revision för säkrare läkemedelsprocess - HPMM Apotekets revision för säkrare läkemedelsprocess - HPMM High Performance Medicines Management Ett unikt verktyg för kvalitetsrevision av läkemedelsprocessen Lars-Åke Söderlund Senior Rådgivare Apoteket

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Lean på svenska ska det vara nödvändigt?

Lean på svenska ska det vara nödvändigt? Lean på svenska ska det vara nödvändigt? Presentation av Per Gullander, Swerea IVF Monteringsforums konferens 2009-03-11. Delresultat från MERA-projektet SwePS Swedish Production System. För mer information

Läs mer

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Nätverket TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 2 Toyota Material

Läs mer

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala element för verksamhetsutveckling Ek. Dr John Söderström

Läs mer

Arbetsmaterial - får inte kopieras eller distribueras. Innehåll. 2009 (c) Linköpings universitet

Arbetsmaterial - får inte kopieras eller distribueras. Innehåll. 2009 (c) Linköpings universitet Innehåll Sektion 1.1 Sektion 1.2 Sektion 1.3 Sektion 1.4 Sektion 1.5 Sektion 1.6 Inledning Modulens mål Modulens struktur Modulens innehåll Utvärderingsprocesser Referenser Sektion 1.1 Inledning Välkommen

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Patologi samverkan i Norra Regionen. Helena Teglund, Memeologen Metod- och processtöd (NRF) E-post: helena.teglund@vll.se

Patologi samverkan i Norra Regionen. Helena Teglund, Memeologen Metod- och processtöd (NRF) E-post: helena.teglund@vll.se Patologi samverkan i Norra Regionen Helena Teglund, Memeologen Metod- och processtöd (NRF) E-post: helena.teglund@vll.se Samverkansarbete inom Patologin i de 4 nordligaste Landstingen: Bakgrund /problembeskrivning

Läs mer