Arsredovisning. Bostadsrättsföreningen BASUNEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning. Bostadsrättsföreningen BASUNEN"

Transkript

1 Org nr 0 Arsredovisning Bostadsrättsföreningen BASUNEN Styrelsen tår härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014, vilket är föreningens sextonde verksamhetsår. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan upprättades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Viksjö 8: Järfälla Fastigheten är fu llvärdesförsäkrad genom Länstörsäkringar. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är Vattenburen värme via elpanna. Byggnadsår och ytor Fastigheten byggdes 1998 och består av 6 flerbostadshus i 1,5 våningar. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 12 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelningen för bostadsrätter: 12 st Parhus, småhus, med 4 RoK på vardera 108 kvm, total boyta 1,296 kvm I fastigheten finns även nedanstående gemensamhetsanläggningar: Gemensamt sophus F astig hetsskatt Föreningen följer nuvarande skattelag vilket gör att detta år, utgår en kommunal fastighetsavgitt med kronor {7 07 4) per lägenhet. Taxeringsvärdet är från år kr, varav byggnadsvärde OOOkr och markvärde kr. Byggnadernas tekniska status Föreningen är i kraft av ah fastställa en ny underhållsplan över en framtid av tio år. / /!- Belopp inom parentes gäller föregående år Sid 1

2 Org nr Förvaltning Följande uppdrag har skötts av lngarö Kontorstjänst AB : - Ekonomisk förvaltning - Lägenhetsförteckning Följande har skötts i egen regi: - Teknisk förvaltning - Delvis egen Övriga avtal: - Snögrävaren i Viksjö HB/Stefan Nilsson Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 12 st. Av föreningens medlemslägenheter har under året 0 (0) överlåtits. Föreningens policy för andrahandsuthyrning är: - En ligt Bostadsrättslagen Styrelsen Styrelsen valdes på ordinarie föreningsstämma och har haft följande sammansättning: Mikael Lundin Ledamot vald för 2014,2015 Anna Sigurdson Ledamot vald för 2014 Per Westerdahl Ledamot vald för 2014 Daniel Roberthson Suppleant vald för 2014 Styrelsen har under året avhållit 6 (7)protokollförda sammanträden. Föreningen har också gemensamt haft en vårstädning tillsammans med Trumpetvägens Sff. Styrelsen har erhållit arvoden med kronor (12 000) för verksamhetsåret. Föreningen har haft en extra föreningsstämma den 25:e juni 2014 där stadgeändring beslutades. Stadgar Föreningens s adgar är nyregistrerade med förändring av medlemmars ansvar för bostadens ytterdörr. Revisorer Föreningen har vid senaste föreningsstämma valt SaxlFraga Konsult Thomas Nilsson. Valberedning Valberedning har vari Synnöve Öiseth. Väsentliga händelser och utförda underhållsarbeten Nytt avtal skrivet med Snögrävaren avseende snöröjning - Nytt avtal skrivet med lngarö Kontorstjänst AB avseende ekonomisk förvaltning - Gemensamma redskap/verktyg för skötsel av gemensamma ytor har införskaffats - Montering av innerväggar och hyllplan för förvaring av gemensamma redskap/verktyg har installerats i soprummet - Vid omsättning av lån innehållande BKN-garanti i januari valdes rörlig ränta löpande, räntan låstes på 3 år i september till Medlemskapet i SBC uppsagt. /~ Belopp inom parentes gäller föregående år Sid 2

3 Org nr lnformationsmöte med medlemmarna hölls den 20 oktober - Åtgärdat "potthål" med nytt lager grus på vägen - Styrelsen beslöt att föreningens medlemmar tillgodofördes en fri månadsavgift, istället för att generellt sänka de framtida årsavgifterna Styrelsen har i februari 2006 placerat kronor i Föreningssparbankens penningmarknadskonto för att tillföra föreningen större avkastning på likvida medel - Styrelsen har i mars 2006 låst räntan på Lån 3. med bindningstid 5 år till räntan Styrelsen har i februari 2006 satt om Lån 2, med bindningstid 8 år till räntan Styrelsen har i februari 2006 öppnat ett separat sparkonto i föreningssparbanken där "öronmärkta" pengar, , för den yttre fonden har satts in Ett av föreningens lån (2,2 milj) omtecknades i sept, med en löptid till med 5,063 rä nta - Under våren genomfördes lägenhetsbesiktningar genom styrelsens försorg Nytt 2 -årigt elavtal tecknat med Storuman El - Gemensamt förråds/sophus ommålat - Energideklaration för föreningen genomförd - Stadgeändring avseende ansvar för våra frånluftsvärmepumpar genomförd - Avtal tecknat med Järfälla kommun, om möjlighet att fälla vissa träd på kommunens mark - Underhållsplan för fastigheten beställd av Byfako AB Brf Basunens fastighetsbestånd ommålat under tiden maj - juli Lå n ä r bundet på 4 år o 10 månader med ränta 4,4703 med kronor Mycket reparationer på våra pannor har utförts under året - Utredning pågår avseende om en eventuell likvidering av Brf. Basunen, avslogs på 2011-års stämma Föreningen fick detta å r byta ut den första värmepannan i ett hus - Skydd för sand lådan införskaffades samt utbyte av sand Nytt elavtal tecknat med Storuman El AB och Snögrävaren - Nya arma turer på samtliga lyktstolpar Luftvärmepump är utbytt i nr 81 - Omläggningen av uppfarten vid nr 87 är godkänd och utförd - 3 st ytterdörrar är utbytta, nr 79, 83 och 87 - Indragning av fibernät i hela föreningen, se vidare lnsektsnäten och fönsterblecken p å samtliga garage är uppsatta och justerade enl besiktningsmannens rekommendationer, Föreningen har installerat fibernät - Stadgeändring har skett gälla nde medlemmars ansvar för sin ytterdörr - Undehållsplanen är reviderad av styrelsen - En braskamin har installerats i nr 83 och dess luftvärmepump är utbytt tillsammans med nr 77. ~~ Belopp inom parentes gäller föregående år Sid 3

4 Org nr Föreningens ekonomi Nya redovisningsregler Enligt nuvarande redovisningsregler skall all utförd mindre renovering/underhåll av fastighet alltid bokföras som direkt kostnad. Föreningar kommer med anledning av detta att i större utsträckning redovisa årliga underskott. Årsavgifter Har varit oförändrade sedan 2008 och utgör för närvarande kronor 659,23/kvm. Nyckeltal Årsavgift per kvm Lån/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta 0,97 0,97 l, 10 l,52 Vattenkostnad/kvm totalyta 6,64 4,56 5,19 5,39 5 Beräknad totalyta är detsamma som total areal 6432 kvm, således ej boarea!. Föreningen har lämnat kontrolluppgifter på utbetalda styrelsearvoden till Skatteverket. Resultatöversikt Nettoomsättninq Resultat efter finansiella poster Soliditet Dlspositlonsförslag För verksamhetsåret 2014 redovisar föreningen ett underskott med kronor ,04 vilket styrelsen föreslår stämman att besluta om följande resultatdisposition: årets resultat balanserad vinst reservering till föreningens reparationsfond enligt stadgarna O totalt att överföras i ny räkning Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Belopp inom parentes gäller föregående är Sid 4

5 5(10) RESULTATRÄKNING Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Nettoomsättning Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m Rörelsekostnader Fastighetskostnader 3, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Arets resultat

6 6(10) BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 6 14 BS Summa materiella anläggningstillgångar Summa anliggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kas sa och bank Summa kassa och bank Summa omsittningstillgångar ' SUMMA TILLGÅNGAR //V

7 7(10) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital 8 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ~ S SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Summa ställda slkerheter ~----'''-' ----'" """",._.:i Ansvarsförbindelser Inga Inga /

8 8(10) TILLÄGGS UPPLYSNINGAR Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning för mindre ekonomiska föreningar och K2. Det är första året som BFNAR 2009:1 tillämpas vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om. Inga korrigeringar vid övergång till BFNAR 2009:1 över eget kapital har skett. Not 2 Nettoomsättning Årsavgifter Förseningsavg ifter Övriga intäkter (återbetald sotningsavgift) so Not 3 Fastighetskostnader Elavgifter Vattenavgifter Sotningskostnad Underhåll o reparationer av fastigheten Sophantering Snöröjning/renhållning_ Kabel-TV Internet - fiberkostnad Fastig hetsskatt F astghetsförsäkring Ekonomisk förvaltning Administrationskostnader Revisionsarvode Not 4 Specifikation :över fastighetsunderhåll Dörrbyten 3 st Utbyte av värmepumpar 2 st Plåtarbeten Värmepumpservice Övriga underhåll Inköp a mediaskåp Fastighetsbesiktning

9 9(10) Not 5 Personal 2014-l Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar Sociala kostnader * Totala löner, ersättningar och sociala kostnader Not 6 Byggnader och mark '. Ingående anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Förändringar av avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Markvärde Utgående markvärde Redovisat värde Taxeringsvärden Not 1 Förutbetalda kostn! der ~h _upp~~p!'a. i~täkte~ Förutbetald fastighetsförsäkring Förutbetald avgift för ComHem Resultatöversikt Not 8 Förändringar i eget kapital Medlems- Yttre Balanserat Årets resultat Totalt insatser reparationfond Belopp vid årets ingång Resultatdisposition enligt föreningsstämman: resultat Balanse ras i ny räkning Förändring av reparationsfond Årets resultat Belopp vid årets utgång

10 10(10) Not 9 Förfallotid skulder j Förfaller mellan 1 och S år Förfaller senare än 5 år Not 10 Upplupna kostnader ocli förutbetalda intäkter Upplupna styrelseavoden Socila avgifter å ovan Revisionsrvode Upplupna räntekostnader Upplupen el Snö- och sopkostnad Bank kostnader Förutbetalda årsavgifter UNDERSKRIFTER Järfälla den Mikael Lund in Styrelseordförande ~S~IJY\ Anna Sigurdson Min revisio sberättelse har lämnats d ~ 2 c7 ini c_~ 2c, ({; ~ ~~ Revisor

11 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Basunen Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Basunen för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingama. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Järfälla den 2~ aj 2015 ~ /,~/S~ -~~ / //,( /. Thomas Nilsson

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan Årsredovisning Bostadsrättsfören Slottsgläntan ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål -' 'l Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum och tid: Torsdag den 28 april 2011 kl. 19:00 Lokal: Styrelserummet, Freriksbergsv- 2 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47 Org nr 716416-6881 foto Margareta Nilsson, Gustavsberg Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att hållas Tisdagen den 16 april 2013 (separat kallelse utsänd)

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Bostadsrattsforeningen MAJOLICA

Bostadsrattsforeningen MAJOLICA - Kommun ~~ ~ Stockholm ~- Brf Majolica Bostadsrattsforeningen MAJOLICA Styrelsen fdr harmed avge drsredovisning for rakenskapsdret 1 januari - 31 december 2007. Forvaltningsberattelse Foreningens andamdl

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Solglittret i Lund Org nr 769616-6177

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Solglittret i Lund Org nr 769616-6177 ÅRSREDOVISNING 2014 HSB - där misjlighetema bor ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 föreningens 8:e verksamhetsår

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 o Arsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen. Gustafshög 1, Nacka Strand Perioden 2008-01-01 2008-12-31 Sidan l av 12 Förvaltningsberättelse Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer