Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1(20) Plats och tid Acusticum, konferensrum tisdag den 7 december 2010, kl ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Harriet Leppäniemi Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, , kl Paragrafer Sekreterare Inger Westerlund Ordförande Ann-Katrin Sämfors Justerande Harriet Leppäniemi Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och fritidsnämnden Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift Utdragsbestyrkande

2 2(20) ande Övriga deltagare Ann-Katrin Sämfors (S), tj ordförande Annica Lundgren (S), tj ledamot Harriet Leppäniemi (S), tj ledamot Robin Nilsson (S), tj ledamot Ferid Letic (S), tj ledamot Peter Eriksson (S), tj ersättare Margit Johansson (S), tj ledamot Lars Eriksson (S), tj ledamot Peter Thelin (S), tj ledamot Elin Johansson (V), tj ledamot Per-Arne Persson (KD), tj ledamot Christina Simonsson (C), tj ledamot Helge Lönnberg (NS), tj ledamot Lage Hortlund (M), tj ersättare Mona Lundström, förvaltningschef Per Lenndin, avd chef Park/Anläggningar Enhetschef Fritid Riitta Hovinen Sekreterare Inger Westerlund

3 3(20) Innehållsförteckning Sid 60 Uppdragsbeskrivning projektledning - Strömlida Försäljning Renöhamn Sammanträdesdagar för år Rapport barnboksillutratör på Konsthallen Inköp av vassklippare från investeringskonto Skärgårdspaket Ansökan om bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler på landsbygden år Ansökan om investeringsbidrag för idrottsanläggningar för år Kulturmötesplats i Piteå Yttrande över motion - Idrottsenergi i takt med tiden Delegationsbeslut KFN Meddelanden/Information KFN...19

4 4(20) 60 Uppdragsbeskrivning projektledning - Strömlida Dnr 10KFN110 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge Jubel Eventbyrå, Tomadj Karimi i uppdrag att som projketledare ta fram ett underlag som ska ligga till grund för politiskt ställningstagande avseende upprustning av Strömlidabacken. Jubel Eventbyrå erhåller maximalt 80 timmar projektledning á 550 kronor/timme, totalt kronor exkl. moms. Ärendebeskrivning Jubel Eventbyrå, Tomadj Karimi har presenterat en förstudie med en vision och ett framtida koncept för Strömlida. Förstudien har presenterats för kultur- och fritidsnämnden vid sammanträde Kultur- och fritidsnämnden ger Jubel Eventbyrå, Tomadj Karimi i uppdrag att som projketledare ta fram ett underlag som ska ligga till grund för politiskt ställningstagande avseende upprustning av Strömlidabacken. Förutsättningar Strömlida ska även fortsättningsvis vara en mötesplats för medborgarna som attraherar såväl barn och unga som äldre. Uppdraget ska innehålla Specificering av olika objekt enligt skiss Förslag på lösning av markfrågan Underlag och kostnadskalkyl för investeringar Finansiering av investeringar Tidsplan och prioritering av olika investeringar Driftskostnader och driftsansvar Avsiktsförklaring, olika ansvarsåtaganden Årliga aktiviteter/enstaka arrangemang Tidsplan, redovisning av projektet Projektgrupp Projektgruppen ska bestå av representanter från kommun, näringsliv och föreningsliv. Tidsplan Uppdraget ska vara slutfört och underlaget redovisat senast

5 5(20) 61 Försäljning Renöhamn Dnr 10KFN111 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att sälja anläggningsinventarier i Renöhamn till Renö hamnförening enligt bifogade avtal till en kostnad av kr inkl moms. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat att sälja kommunens båthamnar undantaget de centralt belägna hamnarna. Tidigare har nämnden sålt Långviks båthamn, Rosviks båthamn samt Trundöns båthamn. Nu har även båtägarna i Renöhamn bildat en förening och är intresserade av att ta över driften av hamnen. Priset för Renöns båthamn är beräknat på kr/båtplats inkl moms. Det är betydligt högre än tidigare försäljningar vilket beror på att kommunen har genomfört omfattande investeringar i hamnen både avseende muddring och markområde. I avtalet krävs att föreningen tecknar arrendeavtal för marken med mark o skog samt upplåter fyra permanenta gästplatser. I arrendeavtalet ingår möjligheten för föreningen att erbjuda privatpersoner att bygga sjöbodar och båthus. Fiskekajen ingår inte i avtalet, den kommer fortfarande att ägas av kultur fritid. I samband med försäljningen övergår kommunens andelar i gemensamhetsanläggningarna Pitholm ga:10 och Renön ga: 2 för Renövägen till hamnföreningen. sunderlag Förslag på köpekontrakt och anläggningsarrende

6 6(20) 62 Sammanträdesdagar för år 2011 Dnr 10KFN112 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till utbildnings- och sammanträdesdagar för år Ärendebeskrivning För kalenderåret 2011 framläggs följande förslag på sammanträdesdagar för kulturoch fritidsnämnden och arbetsutskott. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten samt att införa en fast punkt på dagordningen allmänheten frågar. On 19 januari Kultur- och fritidsnämnden Årsredovisning/bokslut Em utbildning Ti 22 februari Arbetsutskott Fm Sammanträde Kultur- och fritidsnämnden Em utbildning On 23 februari Kultur- och fritidsnämnden Utbildning Ti 8 mars Kultur- och fritidsnämnden Ti 12 april Arbetsutskott On 27 april Kultur- och fritidsnämnden Budget/VEP Ti 10 maj Kultur- och fritidsnämnden Delårsbokslut april Ti 31 maj Arbetsutskott Ti 14 juni Kultur- och fritidsnämnden Ti 23 augusti Arbetsutskott Ti 6 september Kultur- och fritidsnämnden Delårsbokslut augusti Ti 4 oktober Arbetsutskott Ti 18 oktober Kultur- och fritidsnämnden Ti Ti Ti 15 november Arbetsutskott 29 november Arbetsutskott 13 december Kultur- och fritidsnämnden

7 7(20) 63 Rapport barnboksillustratör på Konsthallen Dnr 10KFN113 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade att ge enhet kultur i uppdrag att komma med förslag på eventuell samordning av barnboksveckor vid bibliotek och utställningslokaler. Uppdraget initierades från inkommen skrivelse om en riktad satsning som lyfter fram kopplingen mellan läsandet och konsten. Barnboksillustrationer i original skulle visas vid biblioteken och utställningslokaler. Uppdraget sammanföll mycket väl med ett tidigare samarbete mellan Konsthall och Stadsbibliotek som under hösten skulle arbeta gemensamt med temat Bilden i boken. Detta är också temat för årets barnboksveckor som infaller v Konstföreningen har varit med i samarbetet och upplåtit sin utställningsperiod i oktober till barnboksillustratören, konstnären och författaren Anna Bengtsson. Under utställningsperioden 2-24 oktober har barngrupper i åldern 4-7 år samt elever från Rönnskolan, som var lite äldre inbjudits. sunderlag Rapport från barnbibliotekarien

8 8(20) 64 Inköp av vassklippare från investeringskonto Skärgårdspaket del 3 Dnr 10KFN24 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen ges uppdrag att köpa in vassklippare enligt tidigare beslut KFN 42. Detta förutsatt att miljö och byggkontoret ger tillstånd till klippning av de områden som förvaltningen ansökt om. Ärendebeskrivning Nämnden har tagit beslut KFN 42 om inköp av vassklippare. Då det vid beslutet inte var klart vilka områden som skulle klippas fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på detta. Dessa områden redovisas i bilagor. Miljö o byggkontoret har inte behandlat förvaltningens ansökan på vassklippningsområden. Så fort miljö o byggkontoret ger tillstånd för detta så genomför förvaltningen inköp av vassklippare. Dessutom kommer förvaltningen att erbjuda hamnföreningar och privatpersoner att hyra in klipparen, med förare, för att klippa vass. Detta förutsatt att beställaren har tillstånd för vassklippning. sunderlag Kartor över vassklippningsområden

9 9(20) 65 Ansökan om bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler på landsbygden år 2011 Dnr 10KFN115 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nedanstående föreningar beviljas bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler för året Att föreningar som beviljas bidrag ska genomföra arbetet enligt ansökan och slutföra detta utan ytterligare bidrag från kultur- och fritidsnämnden Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja stöd för upprustning, handikappanpassning och miljöanpassning av gemensamma anläggningar och föreningsägda lokaler på landsbygden. Budget för år 2011 är kronor. Gemensamma anläggningar avser anläggningar där byaförening eller motsvarande är huvudman och ansvarar för drift och underhåll. Anläggningens allmänintresse i byn är starkt och den ingår i byns/bygdens byautvecklingsplan. Exempel på gemensamma anläggningar är badplatser, lekplatser, friluftsanläggningar. Lokaler ska användas som samlingslokal i byn. De ska upplåtas opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor till föreningar och enskilda. De upprustningsåtgärder som föreningen söker bidrag för ska följa den långsiktiga åtgärdsplanen för lokalen samt att lokalen ska ingå i byns/bygdens byautvecklingsplan. Bidrag kan utgå med högst 50 % av godkänd kostnad. Den egna insatsen skall vara minst 50 % och den kan bestå av egna medel, arbete och/eller material. Boverkets bidrag för den ideella arbetskostnaden är 100 kr/timme även för år I de fall förening beviljas ett statligt bidrag blir den kommunala finansieringens andel 30 %. Energisparande och tillgänglighetsskapande åtgärder och åtgärder som förbättrar tillgängligheten har prioriterats år Enligt förslaget nedan kommer kronor av budgeten för 2011 inte att fördelas, vilket innebär att, om behov finns, kan en extra fördelning ske under våren Ärendet tas upp i så fall i nämndens juni sammanträdet. Förvaltningens förslag till beslut Att följande föreningar beviljas bidrag Blåsmarks Hembygdsförening Inköp av energisnål kyl och frys till hembygdsgården. Bidrag: kr Motivering: Åtgärden avser energieffektivisering som minskar föreningens driftkostnad.

10 10(20) Böle Hembygdsförening Byte till energisnål ytterdörr på hembygdsgården. Målning av utomhusförråd. Renovering av plankgolv. Slipning och lackning av ekgolvet i stora samlingssalen och våningstrappan. Bidrag: kr Motivering: Planerat periodiskt underhållsåtgärd och energieffektivisering. PRO Infjärden Anlägga en boulebana vid Sandöns friluftsområde. Bidrag: kr Motivering: Utökning av aktiviteter kring Sandöns friluftsområde. LF 3667 Friska Viljor Lillpite Installering av luftvärmepump i vaktmästarbostaden. Bidrag: kr Motivering: Åtgärden avser energieffektivisering som minskar föreningens driftkostnad. Långnäs Ideella förening Logen: inköp av husgeråd. Badplats: nya bryggor. Bidrag: kr Motivering: Planerad periodiskt underhåll. Långviks Byahusförening Informationstavlor längs norra och södra kulturstigar. Bidrag: kr Motivering: Åtgärden förbättrar informationen till allmänheten om kulturmiljön i Långvik. Sikfors SK Idrottsanläggning: anlägga en boulebana och en basketplan på området där hockeybanan var placerat. Bidrag: kr Motivering: Området runt idrottsanläggning och Folkets Hus blir mer ändamålsenlig för både unga och gamla. Sjulnäs Hembygdsförening Byapromenadvägen: restaurering av mangelbod och upprustning av utemiljön. Inköp av parkbänkar och bord. Bidrag: kr Motivering: Komplettering av byapromenadvägen genom restaurering av kulturminnet. Uppsnyggning a området för att öka attraktiviteten.

11 11(20) Svensby Hembygdsförening Svensbylidje: Flytta en hölada och bygga ett förråd/slädalijr. Bidrag: kr Motivering: Åtgärden täcker behovet av förrådsutrymmen för redskap och annat material som är nödvändigt i verksamheten. Yttersta Hembygdsförening Installation av 2 luftvärmepumpar Bidrag: kr Motivering: Åtgärden avser energieffektivisering som minskar föreningens driftkostnad. Åträsk Hembygdsförening Ombyggnad av uthuslänga, etapp 3. Elarbete, innerväggar, golv, utvändig målning. Inköp av 2 gasolspisar. Bidrag: kr Motivering: Efter etapp 3 är uthuslänga klar. Kvalitetsfaktorer Barn och ungdom Jämställdhet Anläggningar och lokaler nyttjas av alla. Tillgänglighet Anpassning av anläggningar till funktionshindrade ökar tillgängligheten. Miljö Åtgärder för energieffektivisering påverkar miljön positivt. sunderlag Sammanställning över ansökningar år 2011.

12 12(20) 66 Ansökan om investeringsbidrag för idrottsanläggningar för år 2011 Dnr 10KFN116 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nedanstående föreningar beviljas investeringsbidrag för idrottsanläggningar Att föreningar som beviljas bidrag ska genomföra arbetet enligt ansökan och slutföra detta utan ytterligare bidrag från kultur- och fritidsnämnden. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja investeringsbidrag för idrottsanläggningar. Budget för år 2011 är kr. Bidrag prioriteras för investeringar som främjar: - miljöförbättring och energieffektivisering - ökat nyttjande av och tillgänglighet till anläggningen - periodiskt underhåll som är planerat - föreningens möjlighet till utveckling av barn och ungdomars verksamhet - jämställdhetsskapande åtgärder - tillgänglighet för funktionshindrade - idrott i närmiljö samt - ökat samnyttjande av anläggningar I de fall beslut om bidrag medför volymökning som i förlängningen kan påverka storleken på föreningens framtida driftkostnader måste extra hänsyn till ev. förhöjt driftbidrag tas. Nedanstående föreningar föreslås få bidrag Blåsmark SK Byte av plåttak på klubblokalen Bidrag: kr Motivering: Planerad underhållsåtgärd. Bölebyns SK Renovering av 7-mannaplan Bidrag: kr Motivering: Planerad underhållsåtgärd. Bölebyns SK Nät och stolpar längs kortsidan av 11-mannaplan Bidrag: kr Motivering: Planerad underhållsåtgärd.

13 13(20) Munksund Skuthamns SK Flyttning av hockeybana och belysning från MSSK s anläggning till området bredvid Pitholmsskolan. Nybyggnation av värmestuga i anslutning till hockeybanan vid Pitholmsskolan. Bidrag: kr Motivering: Samnyttjande av hockeybanan och/eller värmestugan mellan MSSK, PIF, SGIF och skolan. Piteå Idrottsförening Orienteringskarta Bodsjö området, 6 km 2. Bidrag: kr Motivering: Nuvarande karta är från Kartan kommer att användas vid större tävlingar, egen träningsverksamhet och vid motionsarrangemang och även av skolor. Piteå Ridklubb Inköp av 2 ponnyer och 3 hästar. Bidrag: kr Motivering: För att kunna ha kvar verksamheten i nuvarande nivå måste hästar bytas ut. Föreningen har en framtagen utbytesplan för detta. Sikfors SK Omklädningsbyggnad: Handikappramp till toaletten, publikplats för rullstolar. Fotboll: flyttning av belysningsstolpar från f.d. hockeybana till fotbollsplan. Bidrag: kr Motivering: Åtgärderna ökar tillgängligheten och ökar användandet av anläggningen. Storfors AIK Renovering av A-plan, B-plan samt nya fotbollsmål och hörnstolpar Bidrag: kr Motivering: Enligt planerad underhållsplan. Storfors AIK Verkstad och garage: Installering av 2 luftvärmepumpar Bidrag: kr Motivering: Energieffektiviseringsåtgärd. Storfors AIK Klubblokal: Konvertering till fjärrvärme Bidrag: kr Motivering: Energieffektiviseringsåtgärd.

14 14(20) Kvalitetsfaktorer Barn och ungdom Barn och ungdomar får vistas och utöva sin verksamhet i mer ändamålsenliga och säkra anläggningar. Jämställdhet Anläggningar används av både flickor och pojkar och ridanläggningar till stor del av flickor, därför är jämställdhetsaspekten betydelsefull. Tillgänglighet Idrottsanläggningar görs mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Miljö Åtgärder vad avser energieffektivisering har en positiv miljö påverkan. sunderlag Sammanställning över ansökningar år 2011

15 15(20) 67 Kulturmötesplats i Piteå Dnr 10KFN117 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att ta fram ett underlag för en framtida kulturmötesplats i Piteå. Ärendebeskrivning Senaste åren har en flytt av Stadsbiblioteket till en centralt belägen plats i centrala Piteå diskuterats. Frågan om Stadsbibliotekts framtida lokalisering bör fokusera på att säkerställa en långsiktig, funktionell och kostnadseffektiv placering som motsvarar kulturpolitikens mål. Bibliotekens grundläggande uppdrag är att förmedla kultur, tillhandahålla information och vara en tillgänglig mötesplats. Bibliotekens roll förändras och trenden är att funktionen som mötesplats blir allt viktigare och att allt fler av bibliotekens tjänster kan göras via webben. Valet av läge påverkar dels Stadsbibliotektes förmåga att locka nya besökare och dels samarbetet med andra kulturverksamheter och aktörer. Kravet på flexibilitet är stort. Ett stort utbud av information, medier och kulturaktiviteter skapar möten mellan människor och verksamheter. Biblioteket är ett viktigt nav för bildandet av ett Kulturens Centrum som med ett flertal aktörer med hög medborgerlig nytta bidrar till ökad demokrati och fler möten mellan generationer och olika grupper i samhället. Syfte Beskriva förutsättningar och innehåll för en ny kulturmötesplats i centrala Piteå. Redogöra för hur arbetet genomförts och vilka synpunkter som framkommit. Tidsplan Processen pågår under 2011 och underlaget presenteras för Kultur- och fritidsnämnden senast vid årsskiftet

16 16(20) 68 Yttrande över motion - Idrottsenergi i takt med tiden Dnr 10KFN78 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande till Kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Motionen föreslår att: - Kommunen tillhandahåller konstis 1/10-31/3 Svar: För närvarande tillhandahåller Piteå Kommun konstis från 1/9 (LF Isstadion) och 20/9 (Nolia Ishall). Detta är ca två veckor före tävlingsverksamheten (seriespel/tävlingar) startar i respektive hall, vilket man från brukarnas synvinkel tycker är alldeles för sent. Av den anledningen arrenderar exempelvis PHC själva LF Isstadion under augusti månad för att hinna med sina förberedelser för tävlingsspel. Om kommunen förskjuter startdatumet för tillhandahållandet av konstis förväntas någon av följande effekter: Antingen utökar föreningarna sitt arrende med ekonomiska konsekvenser eller så förflyttar de huvudsakliga brukarna (PHC, MSSK och PKK) sina träningar till andra kommuners ishallar under september månad (med liknande ekonomiska effekter). Med tanke på den mängd med transfers som det senare alternativet skulle medföra är det tveksamt om det kan ses som ett bra miljömedvetet alternativ. Kommunen tillhandahåller för närvarande konstis fram till 31/3. Tävlingsverksamhetens säsongsavslut styrs dock av tävlingsresultat (d v s om lag går till kvalspel eller liknande) och därmed kan tävlingsverksamhetens avslut variera. Vissa år avslutas tävlingsverksamheten i slutet av mars/början av april och vissa år avslutas den redan mitten av mars och då stängs hallen i förtid. Att förskjuta isverksamheternas tävlingsplan är inget Piteå Kommun kan påverka (se svar i motionens sista förslag) - Kommunen tillhandahåller konstgräs 1/4-15/10 Svar: För närvarande tillhandahåller Piteå Kommun konstgräs på LF Arena från andra veckan i mars (beroende på väderförhållanden). Tävlingsverksamheten (seriespelet i fotboll) startar i början av april för vissa serier (exempelvis Damallsvenskan) och för dessa lag är LF s konstgräs den enda möjligheten till att förbereda sig inför tävlingsspelet. Alternativet är att söka sig till andra kommuner (likt exemplet för brukarna av LF Isstadion). Att förskjuta konstgräsverksamheternas tävlingsplan är inget Piteå Kommun kan påverka (se svar i motionens sista förslag)

17 17(20) Kommunen pratar ihop sig med de andra Norrbotten kommunerna om att uppvakta Idrottsförbundet och påverka så att serieprogram flyttas fram i enighet med hållbar utveckling. Svar: Norrbottens Fotbollsförbund, Norrbottens Ishockeyförbund och Norrbottens Konståkningsförbund (som alla ingår i Norrbottens Idrottsförbund) administrerar endast tävlingsverksamhet i de lägsta divisionerna och vissa ungdomsserier/-tävlingar. Resterande tävlingsverksamhet administreras av andra distriktsförbund eller Svenska Fotbolls-, Ishockey- och Konståkningsförbundet. Dessa styrs i sin tur av internationella förbund, ex UEFA. Att utifrån detta påverka Norrbottens Idrottsförbund till att förändra tävlingssäsongernas slut- och startdatum i Norrbotten är med detta verkningslöst, då inte samtliga tävlingsverksamheter påverkas.

18 18(20) 69 Delegationsbeslut KFN Dnr 10KFN124 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om delgivningsbeslut till handlingarna. Ärendebeskrivning För kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation. Fritidskonsulent Margareta Jonsson Ärenden nr Enhetschef Fritid Riitta Hovinen Ärenden nr Avd chef Park/Anläggningar Per Lenndin Ärende nr 5 Fritidskonsulent Conny Enström Ärende nr 1 Kultursekreterare Birgitta Hedeby Ärenden nr sunderlag Förteckning över delegationsärenden

19 19(20) 70 Meddelanden/Information KFN Dnr 10KFN125 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna efter att ha tagit del av dem och att godkänna informationen. Meddelanden 44. Verksamhetsberättelse 2009 Piteå Folkets Husförening 45. Sammanställning Ungas mötesplatser, ht 09 vt10 Folkets Husföreningen, Åsa Granström 46. Protokoll Kommunala handikapprådet Förenings- och förvaltningsstunden - Information om Stöd och omsorg, kostnader för ledsagare och kontaktperson - Avgiftshöjning på mat vid dagliga verksamheter - Lokalhyror på Strömgården - KHR antal möten/år och mötenas längd - Tema Tillgänglighet och handikappolitiskt program 47. Inbjudan till utställning detaljplan Bergsviken 22:2 och 40:5, Bullerviksvägen i Piteå kommun Utställningstid 1 november 22 november 2010 Utställningslokaler - Miljö och byggkontoret samt Stadshusets foajé - Stadsbiblioteket 48. Skrivelse /Svar Konstgruppen Ådran Träff tisdag den 26 oktober ang lokal. 49. Driftsavtal 2010/2011 längdspåren på Lindbäcksstadion fr Avtal mellan Piteå Kommun, Kultur Fritid och Brodyr och Gravyr (entreprenör) Lindbäcksstadion. 50. Västra Kajen Camping & Gästhamn Verksamhetsberättelse och statistik säsongen Kulturplan Norrbotten Norrbottens Läns Landsting, division Kultur och Utbildning har överlämnat kulturplanen till Kulturrådet.

20 20(20) 52. Protokoll kommunfullmäktige Verksamhetsplan och årsbudget 2011 samt kommunens skattesats för år Motionsdans i Piteå Skrivelse /svar Information 1. Information ang medarbetarenkät. Förvaltningschef Mona Lundström informerar om medarbetarenkäten. Utdelning av stipendier Kulturkonsert genomfördes av John Henry i samband med utdelning av stipendier. Idrottsutövare Magdalena Pajala, Piteå Elit skidor Idrottsutövare Rebecca Stenberg, Munksund SSK hockey Ungdomsledare Sandra Hedenström, Strömnäs GIF handboll Ungdomsledare Mariann Öjelin, IOGT Öjebyn Arbetarspelens skrivarstipendium Jerry Carlsson Kulturstipendium John Henry med medlemmarna Mikael Bäckman Erik Berggren Jonas Lindberg Ulrika Weinz Offentligt tillkännagivande av stipendier Kulturpris Peter Mattei Niklas Jonsson stipendium Jesper Modin

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid ande Övriga deltagare Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag den 21 april kl. 09.30 12.30 Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström (s), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Nolia City konferens, styrelserummet, tisdag den 8 december 2009, kl 09.00-14.00 Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström (s), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Nolia City Konferens, Styrelserummet, Tisdag den 13 december kl 09.30-15.00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Inger Björkman Justeringens tid och plats Kultur-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Nolia City konferens, styrelserummet, tisdag den 6 oktober 2009, kl 09.30-15.15. Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström (s), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag den 3 mars, kl 08.30-12.00 Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-06 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-06 1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-06 1 Plats och tid Nolia City Konferens, tisdag den 6 februari 2007, kl 09.30-15.00 ande Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Annica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Nolia city konferens, lokal Norrmalm kl. 09:30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Nilsson (KD) Justeringens plats och tid Kultur,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag den 2 juni 2009, kl 09.30-14.00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Robin Nilsson Justeringens

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 30 augusti 2012 kl. 14.00-16.15 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

o Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden

o Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden o Kultur-och fritidsnämnden 2015-11-26 1 Plats och tid Beslutande stora sammanträdesrummet, biblioteket Malung, kl. 13:00-16:30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Anton Frid (S) Karin Ek-Lissbol

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Nolia City Konferens, sammanträdesrum Norrmalm Tisdag den 20 oktober kl. 09.30 14.30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Nilsson (KD) Justeringens tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, kl. 14.00-15.40 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Ing-Marie Arwidsson (kd), 1:e vice ordf. Anders Johansson (kd) Sven Krafft (s) Veronica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1 Plats och tid Stadshuset Ovalen, tisdag den 10 oktober 2006, kl 09.30-14.30 Beslutande Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 25 oktober 2012 kl. 14.00-15.30 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren(S),

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 Innehållsförteckning 2010-01-28 1 Tillförordnade förvaltningschefen presenterar sig 2 Meddelanden 3 Kurser och konferenser 4 Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 5 Team Mikro - ansökan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2009-06-01 33 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2009-06-01, kl 13.15-15.20 Beslutande Enar Moberg (s), ordförande Berit Elgström (s) ers Irene Gustavsson (s) Kjell-Olof

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-06-02 1 (12) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 13:00-15:15 Beslutande Jonas Lennström (S) Anna Frisk (S) Angelica Örneholm (S) Katarina Ståhlbrand (C) Maria Nyström (KD) Julia Selander

Läs mer

Sven-Åke Mökander, förvaltningeschef1 Åsa-Britt Ekman, sekreterare1 1. Klas-Göran Olsson1. Klas-Göran Olsson. Kultur- och fritidsnämnden1

Sven-Åke Mökander, förvaltningeschef1 Åsa-Britt Ekman, sekreterare1 1. Klas-Göran Olsson1. Klas-Göran Olsson. Kultur- och fritidsnämnden1 Kultur- och fritidsnämnden 2001-12-11 1(9) Plats och tid Vårgårda IK:s klubbstuga, tisdag 2001-12-11, kl. 17.30-19.00.1 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Klas-Göran Olsson (s)1 Per Johansson (s)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-17 88 Plats och tid Tidaholms museum kl 17.00-18.30 Beslutande Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Nolia City Konferens Styrelserummet, tisdag den 10 juni 2008, kl 09.30-16.00 ande Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström (s), vice ordförande Annica Lundgren (s), tj ledamot

Läs mer

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman 1 (9) Plats och tid Beslutande Havets Källa, kl 13.15 16.45 Olle Berg Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman (c) (m) Ej tjänstgörande ersättare och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-04 1 (9) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 08:30-12:15 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson (C) Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kultur- och turistnämndens AU

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kultur- och turistnämndens AU KRISTINEHAMNS KOMMUN 1(7) Plats och Tid Reidun Westmans rum kl 15.00-16.30 Beslutande Anneli Lundberg (s) vice ordförande Peter Westerdahl (m) Monica Marker (m) tjänstgörande ersättare för Bosse Pettersson

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Kommunkontoret måndag 2006-10-23, kl. 16.00

Kommunkontoret måndag 2006-10-23, kl. 16.00 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 2006-10-16 1(12 Plats och tid Folkets hus måndag 2006-10-16, kl. 17.30-20.30 Beslutande Berth Ottosson (m) Karin Johansson (kd) Marielle Palm (s) Margareta Johansson (s) Jan Smok

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden

TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-13 Plats och tid Sammanträdeslokalen, Biblioteket, Tingsryd Onsdag 2013-03-13 kl. 13.00 17.15 ande Håkan Ohlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2014-01-31 1 (5) Plats och tid Furunäset, Bondön,kl. 08:15-12:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Peder

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11)

Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11) Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11) Plats och tid Lektionslokalen, Tånga hed, tisdag 2001-06-12, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Klas-Göran Olsson (s)1 Per Johansson (s)

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Furunäset, 09.00-13:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Lars-Erik Andersson, byamännen Lars Sjölund, Piteå Byaforum Lena

Läs mer

Pelle Ekholm kultur- och fritidschef sekr Emmelie Alvarsson 36 Jonas Pettersson 36 Marcus Blåder 37. Birgitta Ivarsson.

Pelle Ekholm kultur- och fritidschef sekr Emmelie Alvarsson 36 Jonas Pettersson 36 Marcus Blåder 37. Birgitta Ivarsson. Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-07 1 Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-19.00 Beslutande Peter Eclund (KD) Christina Granath Friberg (S) Inge Fransson (FP) Birgitta Ivarsson (C) Susanne Johansson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare Andreas Wåhlander, idrottskonsulent. Birgitta Duell. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-17.

Anders Brännström, sekreterare Andreas Wåhlander, idrottskonsulent. Birgitta Duell. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-17. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-17.50 Beslutande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Malin Laurberg (c) Magnus Nordkvist (m) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof Hake (s) Hans S Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-06-07 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-06-07 1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2006-06-07 1 Plats och tid Nolia City Konferens, Styrelserummet onsdag den 7 juni 2006, kl 09.30-14.00 Beslutande Ann-Katrine Sämfors (s),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kosta Folkets hus måndagen den 16 februari kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Birger Johansson (c) v ordf, tjg ers Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Besök hos Habo idrottsförening... 37 33 Kulturstipendium 2012... 38 34 Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionshindrade... 39 35 Driftsbidrag till idrottsföreningar 2012...

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-17 89 Plats och tid Beslutande Stadshuset kl.18-20 Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson (s) Gunilla

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Peter Eclund (KD) Laila Neck (S) Tommy Jacobsson (M) 39-40 Birgitta Ivarsson (C) Susanne Johansson (S) Björn Anderberg (S) Torbjörn Andersson (FP) tjg

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S) 2012-11-13 1(17) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Bertil Månsson, S Sven Östergaard, SD Louise

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 1(13) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-02 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 8:30-13:00 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg Jansson (C) Mats Olsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD)

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Detaljplan för del av Skogsborg Övriga deltagande 1:1 M.M. (ny förskola vid Ringvägen) ställs ut

Läs mer

Pelle Ekholm kultur- och fritidschef sekr Anna Ohlsson 26 Marcus Blåder 26 Hellen Wallén 26, 27, 29, 30, 31, 32. Inge Fransson.

Pelle Ekholm kultur- och fritidschef sekr Anna Ohlsson 26 Marcus Blåder 26 Hellen Wallén 26, 27, 29, 30, 31, 32. Inge Fransson. Kultur- och fritidsnämnden 2012-04-02 1 Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.00 Beslutande Peter Eclund (KD) Inge Fransson (FP) Tommy Jacobsson (M) Susanne Johansson (S) Björn Anderberg (S) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur och fritidsnämnden 2008-10-11 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret rum Yxnås, måndag 2008-11-10 kl. 17.30-20.00 Beslutande Leif Gunnarsson (fp) Maria Willner (s) Marianne Andersson (c) Sofie Gyllenstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Vagnhärads bibliotek, kl. 17.00-19.00 Beslutande ledamöter: Lena Isoz (M) ordf. Lars Asplund (MP) Ann Larsson (M) 42-49 Astrid Gustavsson (C) Christer Påhlson (S) Ej tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, tisdag den 9 december 2014 kl. 14.30-16.30 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2009-09-22 1 (9) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2009-09-22 kl.15.00 17.10. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Leif-Åke

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer:

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer: 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-07-26, kl 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Elisabeth Sandberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Liselotte Stöby-Ingvarsson, kultur- och fritidschef Tobias Sjögren, fritidsansvarig

Liselotte Stöby-Ingvarsson, kultur- och fritidschef Tobias Sjögren, fritidsansvarig Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-15 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Christina Walles (S) ordförande Ann Målare (S) Ola Granath

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd)

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd) Omsorgsnämnden 2007-01-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-14:50. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015 2015-01-01 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2006-03-29 20 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Inga-Lill Gustavsson (c) tj ers Björn Jonasson

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-01-22 Innehållsförteckning Ärende 62 Föreningsanslag 2013... 84 63 Investeringsbidrag 2013... 85 64 Ansökan om bidrag till utbildning i hjärt-lungräddning... 87 65 Ombildande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag 8 september 2009, kl 09.30-12.00 Anders Nyström (s), tj ordförande Annica Lundgren (s), tj ledamot

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden 2011-01-12 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:00 ande Margareta Ahlm (s) ordf. Peder Christensen (s) John Omoomian (s) Carina Östrand (s) Inger Söderberg (v) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kultur- fritidsnämndens 12-15 2 Motion från Jan Gustavsson (V) angående anläggandet av fler boulebanor...6 Remiss KSAU 61 om kulturstrategi för barn unga - Lena Klevenås (MP)...8 Lokalförsörjningsplan

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 2014-04-23 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 Innehållsförteckning Ärende 67 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2014... 79 68 Ansökan om bidrag till verksamhet för funktionshindrade 2013... 80 69 Remiss

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 7 december kl. 14.00-16.00 ande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson (C), 2:e vice

Läs mer

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Kulturnämnden Plats och tid Bibliotekets Hörsal, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-0S

Sammanträdesdatum 2012-06-0S I "" SALA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-0S Blå salen, Sala stadsbibliotek kl. 14.00-16.0S Eric Fylkeson (S), ordförande Eva Törnblom (S), vice ordförande Tage

Läs mer