Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1(20) Plats och tid Acusticum, konferensrum tisdag den 7 december 2010, kl ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Harriet Leppäniemi Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, , kl Paragrafer Sekreterare Inger Westerlund Ordförande Ann-Katrin Sämfors Justerande Harriet Leppäniemi Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och fritidsnämnden Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift Utdragsbestyrkande

2 2(20) ande Övriga deltagare Ann-Katrin Sämfors (S), tj ordförande Annica Lundgren (S), tj ledamot Harriet Leppäniemi (S), tj ledamot Robin Nilsson (S), tj ledamot Ferid Letic (S), tj ledamot Peter Eriksson (S), tj ersättare Margit Johansson (S), tj ledamot Lars Eriksson (S), tj ledamot Peter Thelin (S), tj ledamot Elin Johansson (V), tj ledamot Per-Arne Persson (KD), tj ledamot Christina Simonsson (C), tj ledamot Helge Lönnberg (NS), tj ledamot Lage Hortlund (M), tj ersättare Mona Lundström, förvaltningschef Per Lenndin, avd chef Park/Anläggningar Enhetschef Fritid Riitta Hovinen Sekreterare Inger Westerlund

3 3(20) Innehållsförteckning Sid 60 Uppdragsbeskrivning projektledning - Strömlida Försäljning Renöhamn Sammanträdesdagar för år Rapport barnboksillutratör på Konsthallen Inköp av vassklippare från investeringskonto Skärgårdspaket Ansökan om bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler på landsbygden år Ansökan om investeringsbidrag för idrottsanläggningar för år Kulturmötesplats i Piteå Yttrande över motion - Idrottsenergi i takt med tiden Delegationsbeslut KFN Meddelanden/Information KFN...19

4 4(20) 60 Uppdragsbeskrivning projektledning - Strömlida Dnr 10KFN110 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge Jubel Eventbyrå, Tomadj Karimi i uppdrag att som projketledare ta fram ett underlag som ska ligga till grund för politiskt ställningstagande avseende upprustning av Strömlidabacken. Jubel Eventbyrå erhåller maximalt 80 timmar projektledning á 550 kronor/timme, totalt kronor exkl. moms. Ärendebeskrivning Jubel Eventbyrå, Tomadj Karimi har presenterat en förstudie med en vision och ett framtida koncept för Strömlida. Förstudien har presenterats för kultur- och fritidsnämnden vid sammanträde Kultur- och fritidsnämnden ger Jubel Eventbyrå, Tomadj Karimi i uppdrag att som projketledare ta fram ett underlag som ska ligga till grund för politiskt ställningstagande avseende upprustning av Strömlidabacken. Förutsättningar Strömlida ska även fortsättningsvis vara en mötesplats för medborgarna som attraherar såväl barn och unga som äldre. Uppdraget ska innehålla Specificering av olika objekt enligt skiss Förslag på lösning av markfrågan Underlag och kostnadskalkyl för investeringar Finansiering av investeringar Tidsplan och prioritering av olika investeringar Driftskostnader och driftsansvar Avsiktsförklaring, olika ansvarsåtaganden Årliga aktiviteter/enstaka arrangemang Tidsplan, redovisning av projektet Projektgrupp Projektgruppen ska bestå av representanter från kommun, näringsliv och föreningsliv. Tidsplan Uppdraget ska vara slutfört och underlaget redovisat senast

5 5(20) 61 Försäljning Renöhamn Dnr 10KFN111 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att sälja anläggningsinventarier i Renöhamn till Renö hamnförening enligt bifogade avtal till en kostnad av kr inkl moms. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat att sälja kommunens båthamnar undantaget de centralt belägna hamnarna. Tidigare har nämnden sålt Långviks båthamn, Rosviks båthamn samt Trundöns båthamn. Nu har även båtägarna i Renöhamn bildat en förening och är intresserade av att ta över driften av hamnen. Priset för Renöns båthamn är beräknat på kr/båtplats inkl moms. Det är betydligt högre än tidigare försäljningar vilket beror på att kommunen har genomfört omfattande investeringar i hamnen både avseende muddring och markområde. I avtalet krävs att föreningen tecknar arrendeavtal för marken med mark o skog samt upplåter fyra permanenta gästplatser. I arrendeavtalet ingår möjligheten för föreningen att erbjuda privatpersoner att bygga sjöbodar och båthus. Fiskekajen ingår inte i avtalet, den kommer fortfarande att ägas av kultur fritid. I samband med försäljningen övergår kommunens andelar i gemensamhetsanläggningarna Pitholm ga:10 och Renön ga: 2 för Renövägen till hamnföreningen. sunderlag Förslag på köpekontrakt och anläggningsarrende

6 6(20) 62 Sammanträdesdagar för år 2011 Dnr 10KFN112 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till utbildnings- och sammanträdesdagar för år Ärendebeskrivning För kalenderåret 2011 framläggs följande förslag på sammanträdesdagar för kulturoch fritidsnämnden och arbetsutskott. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten samt att införa en fast punkt på dagordningen allmänheten frågar. On 19 januari Kultur- och fritidsnämnden Årsredovisning/bokslut Em utbildning Ti 22 februari Arbetsutskott Fm Sammanträde Kultur- och fritidsnämnden Em utbildning On 23 februari Kultur- och fritidsnämnden Utbildning Ti 8 mars Kultur- och fritidsnämnden Ti 12 april Arbetsutskott On 27 april Kultur- och fritidsnämnden Budget/VEP Ti 10 maj Kultur- och fritidsnämnden Delårsbokslut april Ti 31 maj Arbetsutskott Ti 14 juni Kultur- och fritidsnämnden Ti 23 augusti Arbetsutskott Ti 6 september Kultur- och fritidsnämnden Delårsbokslut augusti Ti 4 oktober Arbetsutskott Ti 18 oktober Kultur- och fritidsnämnden Ti Ti Ti 15 november Arbetsutskott 29 november Arbetsutskott 13 december Kultur- och fritidsnämnden

7 7(20) 63 Rapport barnboksillustratör på Konsthallen Dnr 10KFN113 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade att ge enhet kultur i uppdrag att komma med förslag på eventuell samordning av barnboksveckor vid bibliotek och utställningslokaler. Uppdraget initierades från inkommen skrivelse om en riktad satsning som lyfter fram kopplingen mellan läsandet och konsten. Barnboksillustrationer i original skulle visas vid biblioteken och utställningslokaler. Uppdraget sammanföll mycket väl med ett tidigare samarbete mellan Konsthall och Stadsbibliotek som under hösten skulle arbeta gemensamt med temat Bilden i boken. Detta är också temat för årets barnboksveckor som infaller v Konstföreningen har varit med i samarbetet och upplåtit sin utställningsperiod i oktober till barnboksillustratören, konstnären och författaren Anna Bengtsson. Under utställningsperioden 2-24 oktober har barngrupper i åldern 4-7 år samt elever från Rönnskolan, som var lite äldre inbjudits. sunderlag Rapport från barnbibliotekarien

8 8(20) 64 Inköp av vassklippare från investeringskonto Skärgårdspaket del 3 Dnr 10KFN24 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen ges uppdrag att köpa in vassklippare enligt tidigare beslut KFN 42. Detta förutsatt att miljö och byggkontoret ger tillstånd till klippning av de områden som förvaltningen ansökt om. Ärendebeskrivning Nämnden har tagit beslut KFN 42 om inköp av vassklippare. Då det vid beslutet inte var klart vilka områden som skulle klippas fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på detta. Dessa områden redovisas i bilagor. Miljö o byggkontoret har inte behandlat förvaltningens ansökan på vassklippningsområden. Så fort miljö o byggkontoret ger tillstånd för detta så genomför förvaltningen inköp av vassklippare. Dessutom kommer förvaltningen att erbjuda hamnföreningar och privatpersoner att hyra in klipparen, med förare, för att klippa vass. Detta förutsatt att beställaren har tillstånd för vassklippning. sunderlag Kartor över vassklippningsområden

9 9(20) 65 Ansökan om bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler på landsbygden år 2011 Dnr 10KFN115 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nedanstående föreningar beviljas bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler för året Att föreningar som beviljas bidrag ska genomföra arbetet enligt ansökan och slutföra detta utan ytterligare bidrag från kultur- och fritidsnämnden Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja stöd för upprustning, handikappanpassning och miljöanpassning av gemensamma anläggningar och föreningsägda lokaler på landsbygden. Budget för år 2011 är kronor. Gemensamma anläggningar avser anläggningar där byaförening eller motsvarande är huvudman och ansvarar för drift och underhåll. Anläggningens allmänintresse i byn är starkt och den ingår i byns/bygdens byautvecklingsplan. Exempel på gemensamma anläggningar är badplatser, lekplatser, friluftsanläggningar. Lokaler ska användas som samlingslokal i byn. De ska upplåtas opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor till föreningar och enskilda. De upprustningsåtgärder som föreningen söker bidrag för ska följa den långsiktiga åtgärdsplanen för lokalen samt att lokalen ska ingå i byns/bygdens byautvecklingsplan. Bidrag kan utgå med högst 50 % av godkänd kostnad. Den egna insatsen skall vara minst 50 % och den kan bestå av egna medel, arbete och/eller material. Boverkets bidrag för den ideella arbetskostnaden är 100 kr/timme även för år I de fall förening beviljas ett statligt bidrag blir den kommunala finansieringens andel 30 %. Energisparande och tillgänglighetsskapande åtgärder och åtgärder som förbättrar tillgängligheten har prioriterats år Enligt förslaget nedan kommer kronor av budgeten för 2011 inte att fördelas, vilket innebär att, om behov finns, kan en extra fördelning ske under våren Ärendet tas upp i så fall i nämndens juni sammanträdet. Förvaltningens förslag till beslut Att följande föreningar beviljas bidrag Blåsmarks Hembygdsförening Inköp av energisnål kyl och frys till hembygdsgården. Bidrag: kr Motivering: Åtgärden avser energieffektivisering som minskar föreningens driftkostnad.

10 10(20) Böle Hembygdsförening Byte till energisnål ytterdörr på hembygdsgården. Målning av utomhusförråd. Renovering av plankgolv. Slipning och lackning av ekgolvet i stora samlingssalen och våningstrappan. Bidrag: kr Motivering: Planerat periodiskt underhållsåtgärd och energieffektivisering. PRO Infjärden Anlägga en boulebana vid Sandöns friluftsområde. Bidrag: kr Motivering: Utökning av aktiviteter kring Sandöns friluftsområde. LF 3667 Friska Viljor Lillpite Installering av luftvärmepump i vaktmästarbostaden. Bidrag: kr Motivering: Åtgärden avser energieffektivisering som minskar föreningens driftkostnad. Långnäs Ideella förening Logen: inköp av husgeråd. Badplats: nya bryggor. Bidrag: kr Motivering: Planerad periodiskt underhåll. Långviks Byahusförening Informationstavlor längs norra och södra kulturstigar. Bidrag: kr Motivering: Åtgärden förbättrar informationen till allmänheten om kulturmiljön i Långvik. Sikfors SK Idrottsanläggning: anlägga en boulebana och en basketplan på området där hockeybanan var placerat. Bidrag: kr Motivering: Området runt idrottsanläggning och Folkets Hus blir mer ändamålsenlig för både unga och gamla. Sjulnäs Hembygdsförening Byapromenadvägen: restaurering av mangelbod och upprustning av utemiljön. Inköp av parkbänkar och bord. Bidrag: kr Motivering: Komplettering av byapromenadvägen genom restaurering av kulturminnet. Uppsnyggning a området för att öka attraktiviteten.

11 11(20) Svensby Hembygdsförening Svensbylidje: Flytta en hölada och bygga ett förråd/slädalijr. Bidrag: kr Motivering: Åtgärden täcker behovet av förrådsutrymmen för redskap och annat material som är nödvändigt i verksamheten. Yttersta Hembygdsförening Installation av 2 luftvärmepumpar Bidrag: kr Motivering: Åtgärden avser energieffektivisering som minskar föreningens driftkostnad. Åträsk Hembygdsförening Ombyggnad av uthuslänga, etapp 3. Elarbete, innerväggar, golv, utvändig målning. Inköp av 2 gasolspisar. Bidrag: kr Motivering: Efter etapp 3 är uthuslänga klar. Kvalitetsfaktorer Barn och ungdom Jämställdhet Anläggningar och lokaler nyttjas av alla. Tillgänglighet Anpassning av anläggningar till funktionshindrade ökar tillgängligheten. Miljö Åtgärder för energieffektivisering påverkar miljön positivt. sunderlag Sammanställning över ansökningar år 2011.

12 12(20) 66 Ansökan om investeringsbidrag för idrottsanläggningar för år 2011 Dnr 10KFN116 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nedanstående föreningar beviljas investeringsbidrag för idrottsanläggningar Att föreningar som beviljas bidrag ska genomföra arbetet enligt ansökan och slutföra detta utan ytterligare bidrag från kultur- och fritidsnämnden. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja investeringsbidrag för idrottsanläggningar. Budget för år 2011 är kr. Bidrag prioriteras för investeringar som främjar: - miljöförbättring och energieffektivisering - ökat nyttjande av och tillgänglighet till anläggningen - periodiskt underhåll som är planerat - föreningens möjlighet till utveckling av barn och ungdomars verksamhet - jämställdhetsskapande åtgärder - tillgänglighet för funktionshindrade - idrott i närmiljö samt - ökat samnyttjande av anläggningar I de fall beslut om bidrag medför volymökning som i förlängningen kan påverka storleken på föreningens framtida driftkostnader måste extra hänsyn till ev. förhöjt driftbidrag tas. Nedanstående föreningar föreslås få bidrag Blåsmark SK Byte av plåttak på klubblokalen Bidrag: kr Motivering: Planerad underhållsåtgärd. Bölebyns SK Renovering av 7-mannaplan Bidrag: kr Motivering: Planerad underhållsåtgärd. Bölebyns SK Nät och stolpar längs kortsidan av 11-mannaplan Bidrag: kr Motivering: Planerad underhållsåtgärd.

13 13(20) Munksund Skuthamns SK Flyttning av hockeybana och belysning från MSSK s anläggning till området bredvid Pitholmsskolan. Nybyggnation av värmestuga i anslutning till hockeybanan vid Pitholmsskolan. Bidrag: kr Motivering: Samnyttjande av hockeybanan och/eller värmestugan mellan MSSK, PIF, SGIF och skolan. Piteå Idrottsförening Orienteringskarta Bodsjö området, 6 km 2. Bidrag: kr Motivering: Nuvarande karta är från Kartan kommer att användas vid större tävlingar, egen träningsverksamhet och vid motionsarrangemang och även av skolor. Piteå Ridklubb Inköp av 2 ponnyer och 3 hästar. Bidrag: kr Motivering: För att kunna ha kvar verksamheten i nuvarande nivå måste hästar bytas ut. Föreningen har en framtagen utbytesplan för detta. Sikfors SK Omklädningsbyggnad: Handikappramp till toaletten, publikplats för rullstolar. Fotboll: flyttning av belysningsstolpar från f.d. hockeybana till fotbollsplan. Bidrag: kr Motivering: Åtgärderna ökar tillgängligheten och ökar användandet av anläggningen. Storfors AIK Renovering av A-plan, B-plan samt nya fotbollsmål och hörnstolpar Bidrag: kr Motivering: Enligt planerad underhållsplan. Storfors AIK Verkstad och garage: Installering av 2 luftvärmepumpar Bidrag: kr Motivering: Energieffektiviseringsåtgärd. Storfors AIK Klubblokal: Konvertering till fjärrvärme Bidrag: kr Motivering: Energieffektiviseringsåtgärd.

14 14(20) Kvalitetsfaktorer Barn och ungdom Barn och ungdomar får vistas och utöva sin verksamhet i mer ändamålsenliga och säkra anläggningar. Jämställdhet Anläggningar används av både flickor och pojkar och ridanläggningar till stor del av flickor, därför är jämställdhetsaspekten betydelsefull. Tillgänglighet Idrottsanläggningar görs mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Miljö Åtgärder vad avser energieffektivisering har en positiv miljö påverkan. sunderlag Sammanställning över ansökningar år 2011

15 15(20) 67 Kulturmötesplats i Piteå Dnr 10KFN117 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att ta fram ett underlag för en framtida kulturmötesplats i Piteå. Ärendebeskrivning Senaste åren har en flytt av Stadsbiblioteket till en centralt belägen plats i centrala Piteå diskuterats. Frågan om Stadsbibliotekts framtida lokalisering bör fokusera på att säkerställa en långsiktig, funktionell och kostnadseffektiv placering som motsvarar kulturpolitikens mål. Bibliotekens grundläggande uppdrag är att förmedla kultur, tillhandahålla information och vara en tillgänglig mötesplats. Bibliotekens roll förändras och trenden är att funktionen som mötesplats blir allt viktigare och att allt fler av bibliotekens tjänster kan göras via webben. Valet av läge påverkar dels Stadsbibliotektes förmåga att locka nya besökare och dels samarbetet med andra kulturverksamheter och aktörer. Kravet på flexibilitet är stort. Ett stort utbud av information, medier och kulturaktiviteter skapar möten mellan människor och verksamheter. Biblioteket är ett viktigt nav för bildandet av ett Kulturens Centrum som med ett flertal aktörer med hög medborgerlig nytta bidrar till ökad demokrati och fler möten mellan generationer och olika grupper i samhället. Syfte Beskriva förutsättningar och innehåll för en ny kulturmötesplats i centrala Piteå. Redogöra för hur arbetet genomförts och vilka synpunkter som framkommit. Tidsplan Processen pågår under 2011 och underlaget presenteras för Kultur- och fritidsnämnden senast vid årsskiftet

16 16(20) 68 Yttrande över motion - Idrottsenergi i takt med tiden Dnr 10KFN78 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande till Kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Motionen föreslår att: - Kommunen tillhandahåller konstis 1/10-31/3 Svar: För närvarande tillhandahåller Piteå Kommun konstis från 1/9 (LF Isstadion) och 20/9 (Nolia Ishall). Detta är ca två veckor före tävlingsverksamheten (seriespel/tävlingar) startar i respektive hall, vilket man från brukarnas synvinkel tycker är alldeles för sent. Av den anledningen arrenderar exempelvis PHC själva LF Isstadion under augusti månad för att hinna med sina förberedelser för tävlingsspel. Om kommunen förskjuter startdatumet för tillhandahållandet av konstis förväntas någon av följande effekter: Antingen utökar föreningarna sitt arrende med ekonomiska konsekvenser eller så förflyttar de huvudsakliga brukarna (PHC, MSSK och PKK) sina träningar till andra kommuners ishallar under september månad (med liknande ekonomiska effekter). Med tanke på den mängd med transfers som det senare alternativet skulle medföra är det tveksamt om det kan ses som ett bra miljömedvetet alternativ. Kommunen tillhandahåller för närvarande konstis fram till 31/3. Tävlingsverksamhetens säsongsavslut styrs dock av tävlingsresultat (d v s om lag går till kvalspel eller liknande) och därmed kan tävlingsverksamhetens avslut variera. Vissa år avslutas tävlingsverksamheten i slutet av mars/början av april och vissa år avslutas den redan mitten av mars och då stängs hallen i förtid. Att förskjuta isverksamheternas tävlingsplan är inget Piteå Kommun kan påverka (se svar i motionens sista förslag) - Kommunen tillhandahåller konstgräs 1/4-15/10 Svar: För närvarande tillhandahåller Piteå Kommun konstgräs på LF Arena från andra veckan i mars (beroende på väderförhållanden). Tävlingsverksamheten (seriespelet i fotboll) startar i början av april för vissa serier (exempelvis Damallsvenskan) och för dessa lag är LF s konstgräs den enda möjligheten till att förbereda sig inför tävlingsspelet. Alternativet är att söka sig till andra kommuner (likt exemplet för brukarna av LF Isstadion). Att förskjuta konstgräsverksamheternas tävlingsplan är inget Piteå Kommun kan påverka (se svar i motionens sista förslag)

17 17(20) Kommunen pratar ihop sig med de andra Norrbotten kommunerna om att uppvakta Idrottsförbundet och påverka så att serieprogram flyttas fram i enighet med hållbar utveckling. Svar: Norrbottens Fotbollsförbund, Norrbottens Ishockeyförbund och Norrbottens Konståkningsförbund (som alla ingår i Norrbottens Idrottsförbund) administrerar endast tävlingsverksamhet i de lägsta divisionerna och vissa ungdomsserier/-tävlingar. Resterande tävlingsverksamhet administreras av andra distriktsförbund eller Svenska Fotbolls-, Ishockey- och Konståkningsförbundet. Dessa styrs i sin tur av internationella förbund, ex UEFA. Att utifrån detta påverka Norrbottens Idrottsförbund till att förändra tävlingssäsongernas slut- och startdatum i Norrbotten är med detta verkningslöst, då inte samtliga tävlingsverksamheter påverkas.

18 18(20) 69 Delegationsbeslut KFN Dnr 10KFN124 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om delgivningsbeslut till handlingarna. Ärendebeskrivning För kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation. Fritidskonsulent Margareta Jonsson Ärenden nr Enhetschef Fritid Riitta Hovinen Ärenden nr Avd chef Park/Anläggningar Per Lenndin Ärende nr 5 Fritidskonsulent Conny Enström Ärende nr 1 Kultursekreterare Birgitta Hedeby Ärenden nr sunderlag Förteckning över delegationsärenden

19 19(20) 70 Meddelanden/Information KFN Dnr 10KFN125 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna efter att ha tagit del av dem och att godkänna informationen. Meddelanden 44. Verksamhetsberättelse 2009 Piteå Folkets Husförening 45. Sammanställning Ungas mötesplatser, ht 09 vt10 Folkets Husföreningen, Åsa Granström 46. Protokoll Kommunala handikapprådet Förenings- och förvaltningsstunden - Information om Stöd och omsorg, kostnader för ledsagare och kontaktperson - Avgiftshöjning på mat vid dagliga verksamheter - Lokalhyror på Strömgården - KHR antal möten/år och mötenas längd - Tema Tillgänglighet och handikappolitiskt program 47. Inbjudan till utställning detaljplan Bergsviken 22:2 och 40:5, Bullerviksvägen i Piteå kommun Utställningstid 1 november 22 november 2010 Utställningslokaler - Miljö och byggkontoret samt Stadshusets foajé - Stadsbiblioteket 48. Skrivelse /Svar Konstgruppen Ådran Träff tisdag den 26 oktober ang lokal. 49. Driftsavtal 2010/2011 längdspåren på Lindbäcksstadion fr Avtal mellan Piteå Kommun, Kultur Fritid och Brodyr och Gravyr (entreprenör) Lindbäcksstadion. 50. Västra Kajen Camping & Gästhamn Verksamhetsberättelse och statistik säsongen Kulturplan Norrbotten Norrbottens Läns Landsting, division Kultur och Utbildning har överlämnat kulturplanen till Kulturrådet.

20 20(20) 52. Protokoll kommunfullmäktige Verksamhetsplan och årsbudget 2011 samt kommunens skattesats för år Motionsdans i Piteå Skrivelse /svar Information 1. Information ang medarbetarenkät. Förvaltningschef Mona Lundström informerar om medarbetarenkäten. Utdelning av stipendier Kulturkonsert genomfördes av John Henry i samband med utdelning av stipendier. Idrottsutövare Magdalena Pajala, Piteå Elit skidor Idrottsutövare Rebecca Stenberg, Munksund SSK hockey Ungdomsledare Sandra Hedenström, Strömnäs GIF handboll Ungdomsledare Mariann Öjelin, IOGT Öjebyn Arbetarspelens skrivarstipendium Jerry Carlsson Kulturstipendium John Henry med medlemmarna Mikael Bäckman Erik Berggren Jonas Lindberg Ulrika Weinz Offentligt tillkännagivande av stipendier Kulturpris Peter Mattei Niklas Jonsson stipendium Jesper Modin

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag 8 september 2009, kl 09.30-12.00 Anders Nyström (s), tj ordförande Annica Lundgren (s), tj ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Nolia City Konferens, Styrelserummet Tisdag den 6 mars 2012, kl 09.30-15.30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Andreas Arvidsson Justeringens tid och plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1 Plats och tid Stadshuset Ovalen, tisdag den 10 oktober 2006, kl 09.30-14.30 Beslutande Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24 Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24 Plats och tid Hotell Gästis, kl. 13.00-16.10 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Christofer Bergenblock (C), ordf. Sven Andersson (M) Kaarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00-18.40 Beslutande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Maria Jonsson, utredare Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (33) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl. 10-15 Beslutande Christer Lindström (S), ordförande Agnes Szögi (S) Peder Granström (S) Elisabeth Vidman (S) Lars-Eric Lindgren (S) Laila Stålnacke (S) Lennart

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (50) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 23 mars 2015, kl. 13.00 17.10 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Lage Hortlund Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen 1(54) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30-16.00 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

436 Kommunstyrelsens ärendelista. 437 Rapportering enligt internkontrollplan. 438 Skuldförvaltarrapporten oktober 2014

436 Kommunstyrelsens ärendelista. 437 Rapportering enligt internkontrollplan. 438 Skuldförvaltarrapporten oktober 2014 2014-12-08 Paragrafer 436 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 437 Rapportering enligt internkontrollplan 438 Skuldförvaltarrapporten oktober 2014 439 Månadsrapport för pensionsportföljen oktober

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s)

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s) Sammanträdesprotokoll 1(21) 2011-10-05 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-15.25 ande Nils Ingmar Thorell (fp) Anders P Petersson (s) Claes Diurhuus-Gundersen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 213 (240) 2009-09-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 3 Tisdag den 22 september 2009, kl 10.00 15:30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 213 (240) 2009-09-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 3 Tisdag den 22 september 2009, kl 10.00 15:30. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 213 (240) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 3 Tisdag den 22 september 2009, kl 10.00 15:30. ande Klas Holmgren, (s) ordförande Margareta Pohjanen, (s) kl 10.00-15:05,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordförande Majvor Sjölund (C) Helena Stenberg (S) Helén Lindbäck (KD) Lars-Olof

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden 2009-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden 2009-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Plats och tid: Skellefteå Kraft Arena 09.00 15.40 Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg (S), ordförande Leif Gustafsson, fritidschef Joakim Wallström (V), vice ordf.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-05-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-05-11 1(45) Plats och tid Rinmansalen, klockan 13:30-14:00 ande Ersättare Utses att justera Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: Utsändningsdag: 2014 V 34 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 19 Augusti Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 19 augusti 2014, klockan 8.15, i sammanträdesrum

Läs mer