Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1(20) Plats och tid Acusticum, konferensrum tisdag den 7 december 2010, kl ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Harriet Leppäniemi Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, , kl Paragrafer Sekreterare Inger Westerlund Ordförande Ann-Katrin Sämfors Justerande Harriet Leppäniemi Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och fritidsnämnden Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift Utdragsbestyrkande

2 2(20) ande Övriga deltagare Ann-Katrin Sämfors (S), tj ordförande Annica Lundgren (S), tj ledamot Harriet Leppäniemi (S), tj ledamot Robin Nilsson (S), tj ledamot Ferid Letic (S), tj ledamot Peter Eriksson (S), tj ersättare Margit Johansson (S), tj ledamot Lars Eriksson (S), tj ledamot Peter Thelin (S), tj ledamot Elin Johansson (V), tj ledamot Per-Arne Persson (KD), tj ledamot Christina Simonsson (C), tj ledamot Helge Lönnberg (NS), tj ledamot Lage Hortlund (M), tj ersättare Mona Lundström, förvaltningschef Per Lenndin, avd chef Park/Anläggningar Enhetschef Fritid Riitta Hovinen Sekreterare Inger Westerlund

3 3(20) Innehållsförteckning Sid 60 Uppdragsbeskrivning projektledning - Strömlida Försäljning Renöhamn Sammanträdesdagar för år Rapport barnboksillutratör på Konsthallen Inköp av vassklippare från investeringskonto Skärgårdspaket Ansökan om bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler på landsbygden år Ansökan om investeringsbidrag för idrottsanläggningar för år Kulturmötesplats i Piteå Yttrande över motion - Idrottsenergi i takt med tiden Delegationsbeslut KFN Meddelanden/Information KFN...19

4 4(20) 60 Uppdragsbeskrivning projektledning - Strömlida Dnr 10KFN110 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge Jubel Eventbyrå, Tomadj Karimi i uppdrag att som projketledare ta fram ett underlag som ska ligga till grund för politiskt ställningstagande avseende upprustning av Strömlidabacken. Jubel Eventbyrå erhåller maximalt 80 timmar projektledning á 550 kronor/timme, totalt kronor exkl. moms. Ärendebeskrivning Jubel Eventbyrå, Tomadj Karimi har presenterat en förstudie med en vision och ett framtida koncept för Strömlida. Förstudien har presenterats för kultur- och fritidsnämnden vid sammanträde Kultur- och fritidsnämnden ger Jubel Eventbyrå, Tomadj Karimi i uppdrag att som projketledare ta fram ett underlag som ska ligga till grund för politiskt ställningstagande avseende upprustning av Strömlidabacken. Förutsättningar Strömlida ska även fortsättningsvis vara en mötesplats för medborgarna som attraherar såväl barn och unga som äldre. Uppdraget ska innehålla Specificering av olika objekt enligt skiss Förslag på lösning av markfrågan Underlag och kostnadskalkyl för investeringar Finansiering av investeringar Tidsplan och prioritering av olika investeringar Driftskostnader och driftsansvar Avsiktsförklaring, olika ansvarsåtaganden Årliga aktiviteter/enstaka arrangemang Tidsplan, redovisning av projektet Projektgrupp Projektgruppen ska bestå av representanter från kommun, näringsliv och föreningsliv. Tidsplan Uppdraget ska vara slutfört och underlaget redovisat senast

5 5(20) 61 Försäljning Renöhamn Dnr 10KFN111 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att sälja anläggningsinventarier i Renöhamn till Renö hamnförening enligt bifogade avtal till en kostnad av kr inkl moms. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat att sälja kommunens båthamnar undantaget de centralt belägna hamnarna. Tidigare har nämnden sålt Långviks båthamn, Rosviks båthamn samt Trundöns båthamn. Nu har även båtägarna i Renöhamn bildat en förening och är intresserade av att ta över driften av hamnen. Priset för Renöns båthamn är beräknat på kr/båtplats inkl moms. Det är betydligt högre än tidigare försäljningar vilket beror på att kommunen har genomfört omfattande investeringar i hamnen både avseende muddring och markområde. I avtalet krävs att föreningen tecknar arrendeavtal för marken med mark o skog samt upplåter fyra permanenta gästplatser. I arrendeavtalet ingår möjligheten för föreningen att erbjuda privatpersoner att bygga sjöbodar och båthus. Fiskekajen ingår inte i avtalet, den kommer fortfarande att ägas av kultur fritid. I samband med försäljningen övergår kommunens andelar i gemensamhetsanläggningarna Pitholm ga:10 och Renön ga: 2 för Renövägen till hamnföreningen. sunderlag Förslag på köpekontrakt och anläggningsarrende

6 6(20) 62 Sammanträdesdagar för år 2011 Dnr 10KFN112 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till utbildnings- och sammanträdesdagar för år Ärendebeskrivning För kalenderåret 2011 framläggs följande förslag på sammanträdesdagar för kulturoch fritidsnämnden och arbetsutskott. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten samt att införa en fast punkt på dagordningen allmänheten frågar. On 19 januari Kultur- och fritidsnämnden Årsredovisning/bokslut Em utbildning Ti 22 februari Arbetsutskott Fm Sammanträde Kultur- och fritidsnämnden Em utbildning On 23 februari Kultur- och fritidsnämnden Utbildning Ti 8 mars Kultur- och fritidsnämnden Ti 12 april Arbetsutskott On 27 april Kultur- och fritidsnämnden Budget/VEP Ti 10 maj Kultur- och fritidsnämnden Delårsbokslut april Ti 31 maj Arbetsutskott Ti 14 juni Kultur- och fritidsnämnden Ti 23 augusti Arbetsutskott Ti 6 september Kultur- och fritidsnämnden Delårsbokslut augusti Ti 4 oktober Arbetsutskott Ti 18 oktober Kultur- och fritidsnämnden Ti Ti Ti 15 november Arbetsutskott 29 november Arbetsutskott 13 december Kultur- och fritidsnämnden

7 7(20) 63 Rapport barnboksillustratör på Konsthallen Dnr 10KFN113 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade att ge enhet kultur i uppdrag att komma med förslag på eventuell samordning av barnboksveckor vid bibliotek och utställningslokaler. Uppdraget initierades från inkommen skrivelse om en riktad satsning som lyfter fram kopplingen mellan läsandet och konsten. Barnboksillustrationer i original skulle visas vid biblioteken och utställningslokaler. Uppdraget sammanföll mycket väl med ett tidigare samarbete mellan Konsthall och Stadsbibliotek som under hösten skulle arbeta gemensamt med temat Bilden i boken. Detta är också temat för årets barnboksveckor som infaller v Konstföreningen har varit med i samarbetet och upplåtit sin utställningsperiod i oktober till barnboksillustratören, konstnären och författaren Anna Bengtsson. Under utställningsperioden 2-24 oktober har barngrupper i åldern 4-7 år samt elever från Rönnskolan, som var lite äldre inbjudits. sunderlag Rapport från barnbibliotekarien

8 8(20) 64 Inköp av vassklippare från investeringskonto Skärgårdspaket del 3 Dnr 10KFN24 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen ges uppdrag att köpa in vassklippare enligt tidigare beslut KFN 42. Detta förutsatt att miljö och byggkontoret ger tillstånd till klippning av de områden som förvaltningen ansökt om. Ärendebeskrivning Nämnden har tagit beslut KFN 42 om inköp av vassklippare. Då det vid beslutet inte var klart vilka områden som skulle klippas fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på detta. Dessa områden redovisas i bilagor. Miljö o byggkontoret har inte behandlat förvaltningens ansökan på vassklippningsområden. Så fort miljö o byggkontoret ger tillstånd för detta så genomför förvaltningen inköp av vassklippare. Dessutom kommer förvaltningen att erbjuda hamnföreningar och privatpersoner att hyra in klipparen, med förare, för att klippa vass. Detta förutsatt att beställaren har tillstånd för vassklippning. sunderlag Kartor över vassklippningsområden

9 9(20) 65 Ansökan om bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler på landsbygden år 2011 Dnr 10KFN115 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nedanstående föreningar beviljas bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler för året Att föreningar som beviljas bidrag ska genomföra arbetet enligt ansökan och slutföra detta utan ytterligare bidrag från kultur- och fritidsnämnden Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja stöd för upprustning, handikappanpassning och miljöanpassning av gemensamma anläggningar och föreningsägda lokaler på landsbygden. Budget för år 2011 är kronor. Gemensamma anläggningar avser anläggningar där byaförening eller motsvarande är huvudman och ansvarar för drift och underhåll. Anläggningens allmänintresse i byn är starkt och den ingår i byns/bygdens byautvecklingsplan. Exempel på gemensamma anläggningar är badplatser, lekplatser, friluftsanläggningar. Lokaler ska användas som samlingslokal i byn. De ska upplåtas opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor till föreningar och enskilda. De upprustningsåtgärder som föreningen söker bidrag för ska följa den långsiktiga åtgärdsplanen för lokalen samt att lokalen ska ingå i byns/bygdens byautvecklingsplan. Bidrag kan utgå med högst 50 % av godkänd kostnad. Den egna insatsen skall vara minst 50 % och den kan bestå av egna medel, arbete och/eller material. Boverkets bidrag för den ideella arbetskostnaden är 100 kr/timme även för år I de fall förening beviljas ett statligt bidrag blir den kommunala finansieringens andel 30 %. Energisparande och tillgänglighetsskapande åtgärder och åtgärder som förbättrar tillgängligheten har prioriterats år Enligt förslaget nedan kommer kronor av budgeten för 2011 inte att fördelas, vilket innebär att, om behov finns, kan en extra fördelning ske under våren Ärendet tas upp i så fall i nämndens juni sammanträdet. Förvaltningens förslag till beslut Att följande föreningar beviljas bidrag Blåsmarks Hembygdsförening Inköp av energisnål kyl och frys till hembygdsgården. Bidrag: kr Motivering: Åtgärden avser energieffektivisering som minskar föreningens driftkostnad.

10 10(20) Böle Hembygdsförening Byte till energisnål ytterdörr på hembygdsgården. Målning av utomhusförråd. Renovering av plankgolv. Slipning och lackning av ekgolvet i stora samlingssalen och våningstrappan. Bidrag: kr Motivering: Planerat periodiskt underhållsåtgärd och energieffektivisering. PRO Infjärden Anlägga en boulebana vid Sandöns friluftsområde. Bidrag: kr Motivering: Utökning av aktiviteter kring Sandöns friluftsområde. LF 3667 Friska Viljor Lillpite Installering av luftvärmepump i vaktmästarbostaden. Bidrag: kr Motivering: Åtgärden avser energieffektivisering som minskar föreningens driftkostnad. Långnäs Ideella förening Logen: inköp av husgeråd. Badplats: nya bryggor. Bidrag: kr Motivering: Planerad periodiskt underhåll. Långviks Byahusförening Informationstavlor längs norra och södra kulturstigar. Bidrag: kr Motivering: Åtgärden förbättrar informationen till allmänheten om kulturmiljön i Långvik. Sikfors SK Idrottsanläggning: anlägga en boulebana och en basketplan på området där hockeybanan var placerat. Bidrag: kr Motivering: Området runt idrottsanläggning och Folkets Hus blir mer ändamålsenlig för både unga och gamla. Sjulnäs Hembygdsförening Byapromenadvägen: restaurering av mangelbod och upprustning av utemiljön. Inköp av parkbänkar och bord. Bidrag: kr Motivering: Komplettering av byapromenadvägen genom restaurering av kulturminnet. Uppsnyggning a området för att öka attraktiviteten.

11 11(20) Svensby Hembygdsförening Svensbylidje: Flytta en hölada och bygga ett förråd/slädalijr. Bidrag: kr Motivering: Åtgärden täcker behovet av förrådsutrymmen för redskap och annat material som är nödvändigt i verksamheten. Yttersta Hembygdsförening Installation av 2 luftvärmepumpar Bidrag: kr Motivering: Åtgärden avser energieffektivisering som minskar föreningens driftkostnad. Åträsk Hembygdsförening Ombyggnad av uthuslänga, etapp 3. Elarbete, innerväggar, golv, utvändig målning. Inköp av 2 gasolspisar. Bidrag: kr Motivering: Efter etapp 3 är uthuslänga klar. Kvalitetsfaktorer Barn och ungdom Jämställdhet Anläggningar och lokaler nyttjas av alla. Tillgänglighet Anpassning av anläggningar till funktionshindrade ökar tillgängligheten. Miljö Åtgärder för energieffektivisering påverkar miljön positivt. sunderlag Sammanställning över ansökningar år 2011.

12 12(20) 66 Ansökan om investeringsbidrag för idrottsanläggningar för år 2011 Dnr 10KFN116 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nedanstående föreningar beviljas investeringsbidrag för idrottsanläggningar Att föreningar som beviljas bidrag ska genomföra arbetet enligt ansökan och slutföra detta utan ytterligare bidrag från kultur- och fritidsnämnden. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja investeringsbidrag för idrottsanläggningar. Budget för år 2011 är kr. Bidrag prioriteras för investeringar som främjar: - miljöförbättring och energieffektivisering - ökat nyttjande av och tillgänglighet till anläggningen - periodiskt underhåll som är planerat - föreningens möjlighet till utveckling av barn och ungdomars verksamhet - jämställdhetsskapande åtgärder - tillgänglighet för funktionshindrade - idrott i närmiljö samt - ökat samnyttjande av anläggningar I de fall beslut om bidrag medför volymökning som i förlängningen kan påverka storleken på föreningens framtida driftkostnader måste extra hänsyn till ev. förhöjt driftbidrag tas. Nedanstående föreningar föreslås få bidrag Blåsmark SK Byte av plåttak på klubblokalen Bidrag: kr Motivering: Planerad underhållsåtgärd. Bölebyns SK Renovering av 7-mannaplan Bidrag: kr Motivering: Planerad underhållsåtgärd. Bölebyns SK Nät och stolpar längs kortsidan av 11-mannaplan Bidrag: kr Motivering: Planerad underhållsåtgärd.

13 13(20) Munksund Skuthamns SK Flyttning av hockeybana och belysning från MSSK s anläggning till området bredvid Pitholmsskolan. Nybyggnation av värmestuga i anslutning till hockeybanan vid Pitholmsskolan. Bidrag: kr Motivering: Samnyttjande av hockeybanan och/eller värmestugan mellan MSSK, PIF, SGIF och skolan. Piteå Idrottsförening Orienteringskarta Bodsjö området, 6 km 2. Bidrag: kr Motivering: Nuvarande karta är från Kartan kommer att användas vid större tävlingar, egen träningsverksamhet och vid motionsarrangemang och även av skolor. Piteå Ridklubb Inköp av 2 ponnyer och 3 hästar. Bidrag: kr Motivering: För att kunna ha kvar verksamheten i nuvarande nivå måste hästar bytas ut. Föreningen har en framtagen utbytesplan för detta. Sikfors SK Omklädningsbyggnad: Handikappramp till toaletten, publikplats för rullstolar. Fotboll: flyttning av belysningsstolpar från f.d. hockeybana till fotbollsplan. Bidrag: kr Motivering: Åtgärderna ökar tillgängligheten och ökar användandet av anläggningen. Storfors AIK Renovering av A-plan, B-plan samt nya fotbollsmål och hörnstolpar Bidrag: kr Motivering: Enligt planerad underhållsplan. Storfors AIK Verkstad och garage: Installering av 2 luftvärmepumpar Bidrag: kr Motivering: Energieffektiviseringsåtgärd. Storfors AIK Klubblokal: Konvertering till fjärrvärme Bidrag: kr Motivering: Energieffektiviseringsåtgärd.

14 14(20) Kvalitetsfaktorer Barn och ungdom Barn och ungdomar får vistas och utöva sin verksamhet i mer ändamålsenliga och säkra anläggningar. Jämställdhet Anläggningar används av både flickor och pojkar och ridanläggningar till stor del av flickor, därför är jämställdhetsaspekten betydelsefull. Tillgänglighet Idrottsanläggningar görs mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Miljö Åtgärder vad avser energieffektivisering har en positiv miljö påverkan. sunderlag Sammanställning över ansökningar år 2011

15 15(20) 67 Kulturmötesplats i Piteå Dnr 10KFN117 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att ta fram ett underlag för en framtida kulturmötesplats i Piteå. Ärendebeskrivning Senaste åren har en flytt av Stadsbiblioteket till en centralt belägen plats i centrala Piteå diskuterats. Frågan om Stadsbibliotekts framtida lokalisering bör fokusera på att säkerställa en långsiktig, funktionell och kostnadseffektiv placering som motsvarar kulturpolitikens mål. Bibliotekens grundläggande uppdrag är att förmedla kultur, tillhandahålla information och vara en tillgänglig mötesplats. Bibliotekens roll förändras och trenden är att funktionen som mötesplats blir allt viktigare och att allt fler av bibliotekens tjänster kan göras via webben. Valet av läge påverkar dels Stadsbibliotektes förmåga att locka nya besökare och dels samarbetet med andra kulturverksamheter och aktörer. Kravet på flexibilitet är stort. Ett stort utbud av information, medier och kulturaktiviteter skapar möten mellan människor och verksamheter. Biblioteket är ett viktigt nav för bildandet av ett Kulturens Centrum som med ett flertal aktörer med hög medborgerlig nytta bidrar till ökad demokrati och fler möten mellan generationer och olika grupper i samhället. Syfte Beskriva förutsättningar och innehåll för en ny kulturmötesplats i centrala Piteå. Redogöra för hur arbetet genomförts och vilka synpunkter som framkommit. Tidsplan Processen pågår under 2011 och underlaget presenteras för Kultur- och fritidsnämnden senast vid årsskiftet

16 16(20) 68 Yttrande över motion - Idrottsenergi i takt med tiden Dnr 10KFN78 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande till Kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Motionen föreslår att: - Kommunen tillhandahåller konstis 1/10-31/3 Svar: För närvarande tillhandahåller Piteå Kommun konstis från 1/9 (LF Isstadion) och 20/9 (Nolia Ishall). Detta är ca två veckor före tävlingsverksamheten (seriespel/tävlingar) startar i respektive hall, vilket man från brukarnas synvinkel tycker är alldeles för sent. Av den anledningen arrenderar exempelvis PHC själva LF Isstadion under augusti månad för att hinna med sina förberedelser för tävlingsspel. Om kommunen förskjuter startdatumet för tillhandahållandet av konstis förväntas någon av följande effekter: Antingen utökar föreningarna sitt arrende med ekonomiska konsekvenser eller så förflyttar de huvudsakliga brukarna (PHC, MSSK och PKK) sina träningar till andra kommuners ishallar under september månad (med liknande ekonomiska effekter). Med tanke på den mängd med transfers som det senare alternativet skulle medföra är det tveksamt om det kan ses som ett bra miljömedvetet alternativ. Kommunen tillhandahåller för närvarande konstis fram till 31/3. Tävlingsverksamhetens säsongsavslut styrs dock av tävlingsresultat (d v s om lag går till kvalspel eller liknande) och därmed kan tävlingsverksamhetens avslut variera. Vissa år avslutas tävlingsverksamheten i slutet av mars/början av april och vissa år avslutas den redan mitten av mars och då stängs hallen i förtid. Att förskjuta isverksamheternas tävlingsplan är inget Piteå Kommun kan påverka (se svar i motionens sista förslag) - Kommunen tillhandahåller konstgräs 1/4-15/10 Svar: För närvarande tillhandahåller Piteå Kommun konstgräs på LF Arena från andra veckan i mars (beroende på väderförhållanden). Tävlingsverksamheten (seriespelet i fotboll) startar i början av april för vissa serier (exempelvis Damallsvenskan) och för dessa lag är LF s konstgräs den enda möjligheten till att förbereda sig inför tävlingsspelet. Alternativet är att söka sig till andra kommuner (likt exemplet för brukarna av LF Isstadion). Att förskjuta konstgräsverksamheternas tävlingsplan är inget Piteå Kommun kan påverka (se svar i motionens sista förslag)

17 17(20) Kommunen pratar ihop sig med de andra Norrbotten kommunerna om att uppvakta Idrottsförbundet och påverka så att serieprogram flyttas fram i enighet med hållbar utveckling. Svar: Norrbottens Fotbollsförbund, Norrbottens Ishockeyförbund och Norrbottens Konståkningsförbund (som alla ingår i Norrbottens Idrottsförbund) administrerar endast tävlingsverksamhet i de lägsta divisionerna och vissa ungdomsserier/-tävlingar. Resterande tävlingsverksamhet administreras av andra distriktsförbund eller Svenska Fotbolls-, Ishockey- och Konståkningsförbundet. Dessa styrs i sin tur av internationella förbund, ex UEFA. Att utifrån detta påverka Norrbottens Idrottsförbund till att förändra tävlingssäsongernas slut- och startdatum i Norrbotten är med detta verkningslöst, då inte samtliga tävlingsverksamheter påverkas.

18 18(20) 69 Delegationsbeslut KFN Dnr 10KFN124 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om delgivningsbeslut till handlingarna. Ärendebeskrivning För kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation. Fritidskonsulent Margareta Jonsson Ärenden nr Enhetschef Fritid Riitta Hovinen Ärenden nr Avd chef Park/Anläggningar Per Lenndin Ärende nr 5 Fritidskonsulent Conny Enström Ärende nr 1 Kultursekreterare Birgitta Hedeby Ärenden nr sunderlag Förteckning över delegationsärenden

19 19(20) 70 Meddelanden/Information KFN Dnr 10KFN125 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna efter att ha tagit del av dem och att godkänna informationen. Meddelanden 44. Verksamhetsberättelse 2009 Piteå Folkets Husförening 45. Sammanställning Ungas mötesplatser, ht 09 vt10 Folkets Husföreningen, Åsa Granström 46. Protokoll Kommunala handikapprådet Förenings- och förvaltningsstunden - Information om Stöd och omsorg, kostnader för ledsagare och kontaktperson - Avgiftshöjning på mat vid dagliga verksamheter - Lokalhyror på Strömgården - KHR antal möten/år och mötenas längd - Tema Tillgänglighet och handikappolitiskt program 47. Inbjudan till utställning detaljplan Bergsviken 22:2 och 40:5, Bullerviksvägen i Piteå kommun Utställningstid 1 november 22 november 2010 Utställningslokaler - Miljö och byggkontoret samt Stadshusets foajé - Stadsbiblioteket 48. Skrivelse /Svar Konstgruppen Ådran Träff tisdag den 26 oktober ang lokal. 49. Driftsavtal 2010/2011 längdspåren på Lindbäcksstadion fr Avtal mellan Piteå Kommun, Kultur Fritid och Brodyr och Gravyr (entreprenör) Lindbäcksstadion. 50. Västra Kajen Camping & Gästhamn Verksamhetsberättelse och statistik säsongen Kulturplan Norrbotten Norrbottens Läns Landsting, division Kultur och Utbildning har överlämnat kulturplanen till Kulturrådet.

20 20(20) 52. Protokoll kommunfullmäktige Verksamhetsplan och årsbudget 2011 samt kommunens skattesats för år Motionsdans i Piteå Skrivelse /svar Information 1. Information ang medarbetarenkät. Förvaltningschef Mona Lundström informerar om medarbetarenkäten. Utdelning av stipendier Kulturkonsert genomfördes av John Henry i samband med utdelning av stipendier. Idrottsutövare Magdalena Pajala, Piteå Elit skidor Idrottsutövare Rebecca Stenberg, Munksund SSK hockey Ungdomsledare Sandra Hedenström, Strömnäs GIF handboll Ungdomsledare Mariann Öjelin, IOGT Öjebyn Arbetarspelens skrivarstipendium Jerry Carlsson Kulturstipendium John Henry med medlemmarna Mikael Bäckman Erik Berggren Jonas Lindberg Ulrika Weinz Offentligt tillkännagivande av stipendier Kulturpris Peter Mattei Niklas Jonsson stipendium Jesper Modin

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Nolia City konferens, styrelserummet, tisdag den 8 december 2009, kl 09.00-14.00 Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström (s), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Nolia City Konferens, Styrelserummet, Tisdag den 13 december kl 09.30-15.00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Inger Björkman Justeringens tid och plats Kultur-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag den 2 juni 2009, kl 09.30-14.00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Robin Nilsson Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1 Plats och tid Stadshuset Ovalen, tisdag den 10 oktober 2006, kl 09.30-14.30 Beslutande Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag 8 september 2009, kl 09.30-12.00 Anders Nyström (s), tj ordförande Annica Lundgren (s), tj ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Besök hos Habo idrottsförening... 37 33 Kulturstipendium 2012... 38 34 Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionshindrade... 39 35 Driftsbidrag till idrottsföreningar 2012...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-17 89 Plats och tid Beslutande Stadshuset kl.18-20 Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson (s) Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman 1 (9) Plats och tid Beslutande Havets Källa, kl 13.15 16.45 Olle Berg Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman (c) (m) Ej tjänstgörande ersättare och

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Pelle Ekholm kultur- och fritidschef sekr Emmelie Alvarsson 36 Jonas Pettersson 36 Marcus Blåder 37. Birgitta Ivarsson.

Pelle Ekholm kultur- och fritidschef sekr Emmelie Alvarsson 36 Jonas Pettersson 36 Marcus Blåder 37. Birgitta Ivarsson. Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-07 1 Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-19.00 Beslutande Peter Eclund (KD) Christina Granath Friberg (S) Inge Fransson (FP) Birgitta Ivarsson (C) Susanne Johansson

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Valhall, Hultsfred kl 14.00-16.00 ande Ove Johansson, m Lars Rundgren, s Stig Andersson, s Carola Nilsson, s Gunilla Nilsson,c ersättare för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Furunäset, 09.00-13:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Lars-Erik Andersson, byamännen Lars Sjölund, Piteå Byaforum Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 2014-04-23 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Plats och tid: Ericssonrummet 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Åsa Hååkman Felth Ulf Söhrman Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 1(13) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Förvaltningskontoret 2011-04-12. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Förvaltningskontoret 2011-04-12. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (17) Plats och tid: Kommunhuset 16.15-19.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Lindqvist (pf), ordförande Anders Westerlund (s), vice ordförande t o m 30 Robert Lövdahl (m), ledamot Andreas Olsson (c),

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun

Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun Del i Piteå Kommuns avsiktsförklaring 43 000 invånare 2020 Tillsammans kan pitebor, näringsliv, föreningsliv, aktörer och kommunen utveckla Piteå

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Peter Eclund (KD) Laila Neck (S) Tommy Jacobsson (M) 39-40 Birgitta Ivarsson (C) Susanne Johansson (S) Björn Anderberg (S) Torbjörn Andersson (FP) tjg

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda Museum, den 20 december 2012, kl. 15.30 17.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Rolf Axelsson Margonia

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-01-22 Innehållsförteckning Ärende 62 Föreningsanslag 2013... 84 63 Investeringsbidrag 2013... 85 64 Ansökan om bidrag till utbildning i hjärt-lungräddning... 87 65 Ombildande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl 16.00 16.45

Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Sida 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Beslutande Leif Andersson, ordförande Kristian Pettersson, vice ordförande Luis Miguel Caneo, ledamot Anders Westerlund, ledamot Sven Magnusson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur och fritidsnämnden 2009-11-09 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret rum Yxnås, måndag 2009-11-09, kl. 17.30-20.00 Beslutande Leif Gunnarsson (fp) Marianne Andersson (c) Anders Lummander (c) Bo Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats 2014-08-07 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande Thomas

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 13.00-16.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson (S) Marika Jakobsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-0S

Sammanträdesdatum 2012-06-0S I "" SALA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-0S Blå salen, Sala stadsbibliotek kl. 14.00-16.0S Eric Fylkeson (S), ordförande Eva Törnblom (S), vice ordförande Tage

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-03-24 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.20 ande: Sidsel Waern (M), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Ingvar Widerberg (C) Ibrahim Candemir (KD) Lillemor

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(10) Plats och tid Biblioteket i Askersund, kl. 18.00-20.00 Beslutande Lennart Andersson (s), ordförande Rolf Arvidsson (s) istället för Gun- Britt Bourelius Leif Grahn (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11) Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11) Plats och tid: Konferenslokalen BUN kl. 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Benny Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 februari 2015 1 (8 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 februari 2015 1 (8 ) Kultur- och föreningsutskottet 19 februari 2015 1 (8 ) Plats och tid: Beslutande: Ericssonrummet 9.00-11.00 Torbjörn Parling, ordförande Patrik Fornander Ersättare: Övriga deltagande: Anders Eriksson Inger

Läs mer

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.55 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 1(11) Kultur- och fritidsnämnden Tid Torsdagen den 21 november 2013 kl. 13:00 Plats Kultur- och fritidsförvaltningen, bibliotekets samlingssal Gruppmöte Majoriteten torsdag 21 november kl. 10.00 12.00,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2013-01-15, kl 1300-1615 ande Åke Johdet, S Perarne Sanglert, S Britta Tervaniemi, V Roger Tuomas, M, insynsplats Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-01-31 Organ Socialnämnden 9 Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 16.00 19.30 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer