Miljö- och byggnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnämnden 2012-04-18"

Transkript

1 Miljö- och byggnämnden Yttrande avseende Nostalgic Club Cruising Yttrande avseende Säter Marathon Yttrande avseende Stadsorientering JVM-test för juniorer Yttrande avseende uteservering Pizzeria Milano Yttrande avseende uteservering samt uppställning av tält med musikunderhållning under Triathlon och Nostalgidagarna Restaurang Pizzeria Athena Delegationsbeslut trafikärenden tiden t.o.m Besök Länsstyrelsen - föredrag Klimatanpassning Föreläggande om komplettering av PCB-inventeringar på fastigheter ägda av Säterbostäder AB Föreläggande om komplettering av PCB-inventeringar på fastigheter ägda av Säters kommun Delegationsbeslut miljöärenden, tiden t.o.m Information, Miljö Detaljplan för Säters Camping (Säter 4:24) mm Delegationsbeslut byggärenden, tiden t.o.m Information, Bygg Budgetuppföljning Arbetsmiljö- och personalfrågor Inbjudan/kurser mm Övriga ärenden...27

2 Miljö- o Byggnämnden Plats och tid Tekniska kontoren kl ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Håkan Karlsson (s) ers. Kerstin Bäck (s) vice ordförande Marit Ragnarsson (c) 2:e vice ordförande Ulla Hjort (s) Sven Frejd (c) Daniel Ericgörs (kd) ers. Johan Fredriksson (m) Anders Lantz (mp) ej närvarande/ej anmält förhinder Övriga deltagare Berit Lindström sekreterare Kristina Mellberg förvaltningschef miljö- och bygg Örjan Green planeringsledare/tf gatuchef Gustaf Wallheden länsstyrelsen 068 Maria Blomqvist miljöinspektör Hans Ekborg tf stadsarkitekt 073 Petter Isacsson miljöinspektör 077 Utses att justera Ulla Hjort Justeringens plats och tid Miljö- och byggnämndens expedition kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Berit Lindström Ordförande Lotta Bergstrand Justerande Ulla Hjort ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggnämndens exp. Underskrift Berit Lindström

3 Miljö- o Byggnämnden Mbn 062 Dnr: 12/066 Yttrande avseende Nostalgic Club Cruising Ärendebeskrivning Nostalgic Club ansöker om att få anordna cruising i Säter fredag den 20 juli 2012 kl Länsstyrelsen vill att vi yttrar oss i ärendet. Ärendets handläggning Ärendet har diskuterats i beredningen. Miljö- och byggnämnden beslutar att i skrivelse till Länsstyrelsen tillstyrka Nostalgic Clubs ansökan om att få arrangera cruising i Säter under förutsättning att två vakter sätts ut, en vid campingens entré och en vid korsningen Fritidsvägen/ Dalkarlsnäsvägen, för att säkerställa att utryckningsfordon och gäster har passage till campingen. Motivering till beslut Nostalgic Club har tidigare år framgångsrikt arrangerat cruising i Säter. Arrangemanget har skötts utan anmärkning.

4 Miljö- o Byggnämnden Mbn 063 Dnr: 12/069 Yttrande avseende Säter Marathon Ärendebeskrivning Mikael Larsson, Säters IF Friidrott, ansöker om att få anordna landsvägslöpning/ marathon i Säters stad med omnejd kl Polismyndigheten vill att vi yttrar oss i ärendet. Miljö- och byggnämnden beslutar att i skrivelse till polismyndigheten tillstyrka. Dock bör arrangören ha trafikvakter med reflexväst som bevakar löpsträckan. Som tidigare år kommer Gatukontoret på evenemangsdagen att enkelrikta Fogdegatan mellan Bergslagsgatan och Ovangårdvägen för att underlätta för deltagarna. Detta bör ske genom tillfälliga Lokala trafikföreskrifter (LFT). Motivering till beslut Föreningen har skött berört evenemang under många år utan incidenter och nämnden ser därför inga hinder för genomförande av berört evenemang.

5 Miljö- o Byggnämnden Mbn 064 Dnr: 12/106 Yttrande avseende Stadsorientering JVM-test för juniorer Ärendet Säterbygdens OK ansöker om att få anordna en orienteringstävling, JVM-test för juniorer med ca 360 deltagare i Säter , kl Polismyndigheten vill att vi yttrar oss i ärendet. Miljö- och byggnämnden beslutar att i skrivelse till polismyndigheten tillstyrka ärendet. Berört evenemang kräver att flera gator stäng av för genomfartstrafik. Detta bör ske genom tillfälliga Lokala trafikföreskrifter (LTF). Då boendes resor till från bostad kan komma att påverkas bör arrangören ha en trafikvakt med reflexväst vid varje avstängning. Detta för att möjliggöra trafik till/från bostad. Motivering till beslut Då evenemanget endast utförs under en dag samt under begränsad tid bör en tillfällig begränsning av trafik inte nämnvärt påverka trafiksituationen i Säters tätort.

6 Miljö- o Byggnämnden Mbn 065 Dnr: 12/107 Yttrande avseende uteservering Pizzeria Milano Ärendet Pizzeria Milano ansöker om få anordna en uteservering under perioden Polismyndigheten vill att vi yttrar oss i ärendet. Miljö- och byggnämnden beslutar att i skrivelse till polismyndigheten yttra sig enligt följande: En normal uteservering kan maximalt vara lika lång som lokalen är innanför fasaden. Om avsteg från detta sker skall en särskild avstämning ske med kommunens Miljö- och Byggnadskontor, byggenheten. En uteservering måste även ta hänsyn till att stadens trottoarer i första hand är till för gående. Vilket självfallet inkluderar personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga. Därför får inte mer än halva gångbanebredden utnyttjas. Motivering till beslut Ansökan tar i nuläget inte tillräcklig hänsyn till människor med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga.

7 Miljö- o Byggnämnden Mbn 066 Dnr: 12/108 Yttrande avseende uteservering samt uppställning av tält med musikunderhållning under Triathlon och Nostalgidagarna Restaurang Pizzeria Athena Ärendet Restaurang Pizzeria Athena ansöker om att få anordna uteservering samt tält med musikunderhållning under Triathlon och Nostalgidagarna. Polismyndigheten vill att vi yttrar oss i ärendet. Ansökan består av 3 punkter: A. Uteservering utanför restaurang B. Tält/musik under Triathlon kl C. Tält/musik under Nostalgidagarna kl Miljö- och byggnämnden beslutar att i skrivelse till Polismyndigheten tillstyrka med följande villkor: A. En normal uteservering kan maximalt vara lika lång som lokalen är innanför fasaden. Om avsteg från detta sker skall en särskild avstämning ske med kommunens miljöoch byggkontor. En uteservering måste även ta hänsyn till att stadens trottoarer i första hand är till för gående. Vilket självfallet inkluderar personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga. Därför får inte mer än halva gångbanebredden utnyttjas. I berörd ansökan visar ritningen på en uteservering som är 7,50 m bred ut från fasad. Detta gör att den tar upp hela gångbanebredden samt större delen av körbanan. Säters kommun godkänner under förutsättning att uteserveringen tar upp maximalt halva körbanebredden. För att säkra passage för Trafik/gående så kommer gatan vid uteservering att enkelriktas med hjälp av en tillfällig lokal trafikföreskrift (LTF) B. Tält/musik under Triathlon kl Samråd mellan arrangör för Triathlon och Säters kommun bör hållas innan ansökan godkännes. En normal uteservering kan maximalt vara lika lång som lokalen är innanför fasaden. Om avsteg från detta sker skall en särskild avstämning ske med kommunens miljöoch byggkontor. C. Tält/musik under Nostalgidagarna kl Tält/musik under Triathlon kl Samråd mellan arrangör för Triathlon och Säters kommun bör hållas innan ansökan godkänns. En normal uteservering kan maximalt vara lika lång som lokalen är innanför fasaden. Om avsteg från detta sker skall en särskild avstämning ske med kommunens miljö- och byggkontor. Övriga villkor Musik utomhus får bara förekomma i samband med de särskilda evenemangen i serveringstältet. Den ekvivalenta ljudnivån får inte överstiga 97 db (A) vid scenen. Volymen och övrig utformning av arrangemangen ska i möjligaste mån anpassas för att undvika störning av närboende. Renhållning ska skötas av arrangörerna. Toaletter ska finnas i tillräckligt antal. Livsmedelslagstiftningens regler gällande handhygien, temperaturer etc ska följas: se vidare Säters kommuns skylprogram ska följas. Motivering till beslut Ansökan tar i nuläget inte tillräcklig hänsyn till människor med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga.

8 Miljö- o Byggnämnden Mbn 067 Delegationsbeslut trafikärenden tiden t.o.m Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 12/068 Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 067.

9 Miljö- o Byggnämnden Mbn 068 Besök Länsstyrelsen - föredrag Klimatanpassning Gustav Wallheden från Länsstyrelsen besöker dagens nämndsammanträde och informerar om Klimatanpassning. Miljö- och byggnämnden tackar för informationen.

10 Miljö- o Byggnämnden Mbn 069 Dnr: E 2012/77, 78, 81, , , , , 105, 107, , , 128, 129 Föreläggande om komplettering av PCB-inventeringar på fastigheter ägda av Säterbostäder AB Fastighetsbeteckning Se bilaga 1 Ärendebeskrivning Enligt 16 Förordning (2007:19) om PCB m.m. ska den som äger en byggnad eller anläggning som har uppförts eller renoverats mellan åren undersöka om byggnaden eller anläggningen innehåller fogmassa eller golvmassa med PCB. Säterbostäder har utfört PCB-inventeringar på alla byggnader uppförda eller renoverade under åren för att uppfylla kunskapskravet i 2, 2 kap miljöbalken (1998:808). I samband med en bygglovsansökan för uppsättande av moduler för ny förskoleverksamhet gjordes en inspektion av en byggnadsinspektör från Miljö- och byggkontoret på fastigheten Siggebo 1. Vid inspektionen framkom att det fanns fler fogar i byggnaderna än vad som redovisats vid den första PCB-inventeringen på fastigheten. En ny inventering krävdes av Miljö- och byggkontoret för att få bygglov på platsen. Den andra PCB-inventeringen utfördes av samma besiktningsman och resultatet blev detsamma som i den första inventeringen, endast en fog hittades i alla fyra byggnaderna på fastigheten. Miljö- och byggkontoret begärde då in en ny inventering från en annan besiktningsman, eftersom det vid Miljö- och byggkontorets inspektion framkom att det fanns fler fogar. I samråd med Säterbostäder AB anlitades en ny besiktningsman från ett nytt företag. Resultat Den tredje PCB-inventeringen omfattade totalt fyra byggnader på fastigheten Siggebo 1 och omfattar hyreshus. Byggnaderna är uppförda mellan 1968 och I byggnaden på adressen Magistratvägen 6 påträffades inga fogar invändigt eller utvändigt vid genomförd inventering. I byggnaderna med adresserna Vretvägen 1, Bergtäktsvägen 11 och Magistratvägen 4 påträffades däremot nio olika fogtyper med totalt 163 stycken fogar som inte hade hittats vid någon av de två tidigare inventeringarna. Åtta av dessa fogtyper visade sig vid analys innehålla PCB, varav tre med PCB-halter , och mg/kg, där sanering krävs. Gränsen för sanering av PCB är 500 mg/kg enligt förordning (2007:19) om PCB m.m. I en av fogarna var PCB-halten 180 mg/kg och enligt 17, förordningen (2007:19) om PCB m.m. ska den fogen saneras i samband med renovering, ombyggnad eller rivning eftersom halten överskrider 50 mg/kg. I inventeringsrapporten från den tredje PCB-inventeringen står bl.a. följande För att kunna avgöra om en påträffad fog innehåller PCB måste man genomföra en provtagning och analys, det går ej att okulärt avgöra med säkerhet. Noterbart är också att det på byggnaden, adress Vretvägen 1, vid tidigare inventering genomförd av påträffades fogar på båda sidorna av skorstenen med en PCB-halt om mg/kg. Dessa fogar om totalt 16 m lämnades vid denna inventering, dvs. inga prover togs ut från dessa fogar. Forts.

11 Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn 069 Miljö- och byggkontoret har en lista (se bilaga 1) på för tillfället berörda fastigheter, vilken har godkänts att användas av Lennart Eriksson, Säterbostäder AB, vid kommuniceringen Den användes 2010 för att identifiera byggnader och fastighetsägare av byggnader byggda under En del av de berörda fastigheterna i ärendet ägs av Säterbostäder AB ( ). Då det för miljö- och byggnämnden står klart att tidigare genomförda inventeringar inte varit heltäckande eller utförda på ett fackmannamässigt sätt har inte syftet med inventeringarna uppnåtts. Miljö- och byggnämnden anser därför att de måste göras om i enlighet med nedanstående punkter. Handlingar i ärendet Bilaga 1, lista över nu aktuella fastigheter Bilaga 2, kort information om PCB. Bilaga 3, översiktskarta över fastigheten Siggebo 1 och utdrag ur rapporten från den tredje PCB-inventeringen. Bilaga 4, yttrande angående bygglov, Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9, Miljöbalken (1998:808), förelägga Säterbostäder AB ( ) att: 1. Utföra PCB-inventeringar på samtliga fastigheter på Miljö- och byggkontorets bilaga 1, enligt Förordning (2007:19) om PCB m.m. PCB-inventeringen ska utföras av sakkunnig inventerare. Inventeraren bör utses i samråd med Miljö- och byggkontoret innan inventeringarna utförs med stöd av 2 kap. 2 och 3 Miljöbalken. 2. En rapport från varje inventerad byggnad ska lämnas in till Miljö- och byggkontoret. Rapporten ska innehålla dokumentation som visar alla fogar som har hittats, analyserats och resultaten för dessa, samt var PCB i övrigt har hittats, enligt 16 Förordning (2007:19) om PCB m.m. 3. Alla PCB-inventeringar ska vara klara och slutredovisade i tid så att en eventuell PCB-sanering kan utföras enligt 17 Förordning (2007:19) om PCB m.m. Miljö- och byggnämnden bedömer att 2 kapitlet Miljöbalken är tillämpligt och grundar sitt krav på 2 kap, 2 och 3, Miljöbalken (1998:808) och Förordning (2007:19) om PCB m.m. Motivering till beslut Med hänvisning till resultatet från den första, andra och tredje PCB-inventeringen anser Miljö- och byggnämnden att kunskapskravet i 2, 2 kap, miljöbalken (1998:808) inte är uppfyllt för de två första PCB-inventeringarna på Siggebo 1. Miljö- och byggnämnden bedömer också att 2, 2 kap, miljöbalken (1998:808) inte uppfylls för övriga PCBinventeringar utförda med samma metod på de nu aktuella fastigheterna, enligt bilaga 1. Fastighetsägaren ska enligt 2 kap. 3 Miljöbalken vidta de försiktighetsmått som krävs för att inte riskera negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Forts.

12 Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn 069 Samtliga PCB-inventeringar på de aktuella fastigheterna, enligt bilaga 1, har bristfällig dokumentation och saknar situationsplan och fotografier. PCB-inventeringarna utförda på byggnaderna på fastigheten Siggebo 1 visar på mycket stora brister då endast en fog av 164 stycken dokumenterades. Miljö- och byggnämnden bedömer utifrån 16 Förordning (2007:19) om PCB m.m. och 2 kap. 3 Miljöbalken att alla fastigheter enligt Miljö- och byggkontorets lista (se bilaga 1) ska kompletteras med en ny PCBinventering.

13 Miljö- o Byggnämnden Mbn 070 Dnr: E 2012/59--62, , 124, 126, 127 Föreläggande om komplettering av PCB-inventeringar på fastigheter ägda av Säters kommun Fastighetsbeteckning Se bilaga 1 Ärendebeskrivning Enligt 16 Förordning (2007:19) om PCB m.m. ska den som äger en byggnad eller anläggning som har uppförts eller renoverats mellan åren undersöka om byggnaden eller anläggningen innehåller fogmassa eller golvmassa med PCB. Säters kommun i samarbete med Säterbostäder AB har utfört PCB-inventeringar på alla byggnader uppförda eller renoverade under åren för att uppfylla kunskapskravet i 2, 2 kap Miljöbalken (1998:808). I samband med en bygglovsansökan för uppsättande av moduler för ny förskoleverksamhet gjordes en inspektion av en byggnadsinspektör från Miljö- och byggkontoret på fastigheten Siggebo 1. Vid inspektionen framkom att det fanns fler fogar i byggnaderna än vad som redovisats vid den första PCB-inventeringen på fastigheten. En ny inventering krävdes av Miljö- och byggkontoret för att få bygglov på platsen. Den andra PCB-inventeringen utfördes av samma besiktningsman och resultatet blev detsamma som i den första inventeringen, endast en fog hittades i alla fyra byggnaderna på fastigheten. Miljö- och byggkontoret begärde då in en ny inventering från en annan besiktningsman, eftersom det vid Miljö- och byggkontorets inspektion framkom att det fanns fler fogar. I samråd med Säterbostäder AB anlitades en ny besiktningsman från ett nytt företag. Resultat Den tredje PCB-inventeringen omfattade totalt fyra byggnader på fastigheten Siggebo 1 och omfattar hyreshus. Byggnaderna är uppförda mellan 1968 och I byggnaden på adressen Magistratvägen 6 påträffades inga fogar invändigt eller utvändigt vid genomförd inventering. I byggnaderna med adresserna Vretvägen 1, Bergtäktsvägen 11 och Magistratvägen 4 påträffades däremot nio olika fogtyper med totalt 163 stycken fogar som inte hade hittats vid någon av de två tidigare inventeringarna. Åtta av dessa fogtyper visade sig vid analys innehålla PCB, varav tre med PCB-halter , och mg/kg, där sanering krävs. Gränsen för sanering av PCB är 500 mg/kg enligt förordning (2007:19) om PCB m.m. I en av fogarna var PCB-halten 180 mg/kg och enligt 17, förordningen (2007:19) om PCB m.m. ska den fogen saneras i samband med renovering, ombyggnad eller rivning eftersom halten överskrider 50 mg/kg. I inventeringsrapporten från den tredje PCB-inventeringen står bl.a. följande För att kunna avgöra om en påträffad fog innehåller PCB måste man genomföra en provtagning och analys, det går ej att okulärt avgöra med säkerhet. Noterbart är också att det på byggnaden, adress Vretvägen 1, vid tidigare inventering genomförd av påträffades fogar på båda sidorna av skorstenen med en PCB-halt om mg/kg. Dessa fogar om totalt 16 m lämnades vid denna inventering, dvs. inga prover togs ut från dessa fogar. Forts.

14 Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn 070 Miljö- och byggkontoret har en lista (se bilaga 1) på för tillfället berörda fastigheter, vilken har godkänts att användas av Lennart Eriksson, Fastighetskontoret, vid kommuniceringen Listan användes 2010 för att identifiera byggnader och fastighetsägare av byggnader byggda under En del av de berörda fastigheterna i ärendet ägs av Säters kommun ( ). Då det för miljö- och byggnämnden står klart att tidigare genomförda inventeringar inte varit heltäckande eller utförda på ett fackmannamässigt sätt har inte syftet med inventeringarna uppnåtts. Miljö- och byggnämnden anser därför att de måste göras om i enlighet med nedanstående punkter. Handlingar i ärendet Bilaga 1, lista över nu aktuella fastigheter (bilaga nr 1) Bilaga 2, kort information om PCB. Bilaga 3, översiktskarta över fastigheten Siggebo 1 och utdrag ur rapporten från den tredje PCB-inventeringen. Bilaga 4, yttrande angående bygglov, Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9, Miljöbalken (1998:808), förelägga Säters kommun ( ) att: 1. Utföra PCB-inventeringar på samtliga fastigheter på Miljö- och byggkontorets bilaga 1, enligt Förordning (2007:19) om PCB m.m. PCB-inventeringen ska utföras av sakkunnig inventerare. Inventeraren bör utses i samråd med Miljö- och byggkontoret innan inventeringarna utförs med stöd av 2 kap. 2 och 3 Miljöbalken. 2. En rapport från varje inventerad byggnad ska lämnas in till Miljö- och byggkontoret. Rapporten ska innehålla dokumentation som visar alla fogar som har hittats, analyserats och resultaten för dessa, samt var PCB i övrigt har hittats, enligt 16 Förordning (2007:19) om PCB m.m. 3. Alla PCB-inventeringar ska vara klara och slutredovisade i tid så att en eventuell PCB-sanering kan utföras enligt 17 Förordning (2007:19) om PCB m.m. Miljö- och byggnämnden bedömer att 2 kapitlet Miljöbalken är tillämpligt och grundar sitt krav på 2 kap, 2 och 3, Miljöbalken (1998:808) och Förordning (2007:19) om PCB m.m. Motivering till beslut Med hänvisning till resultatet från den första, andra och tredje PCB-inventeringen anser Miljö- och byggnämnden att kunskapskravet i 2, 2 kap, miljöbalken (1998:808) inte är uppfyllt för de två första PCB-inventeringarna på Siggebo 1. Miljö- och byggnämnden bedömer därför att 2, 2 kap, miljöbalken (1998:808) inte uppfylls för övriga PCBinventeringar utförda med samma besiktningsman på de nu aktuella fastigheterna, enligt bilaga 1. Fastighetsägaren ska enligt 2 kap. 3 Miljöbalken vidta de försiktighetsmått som krävs för att inte riskera negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Samtliga PCB-inventeringar på de aktuella fastigheterna, enligt bilaga 1, har bristfällig dokumentation och saknar situationsplan och fotografier. PCB-inventeringarna utförda på byggnaderna på fastigheten Siggebo 1 visar på mycket stora brister då endast en fog av 164 stycken dokumenterades. Miljö- och byggnämnden bedömer utifrån Forts.

15 Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn Förordning (2007:19) om PCB m.m. och 2 kap. 3 Miljöbalken att alla fastigheter enligt Miljö- och byggkontorets lista (se bilaga nr 1) ska kompletteras med en ny PCBinventering.

16 Miljö- o Byggnämnden Mbn 071 Delegationsbeslut miljöärenden, tiden t.o.m /278 Trollbo 3:1 VA-Bolaget i Stora Skedvi c/o Jan-Olov Norrgård 2011/193 Enbacka 1:31 Säterbygdens församling 2011/199 Enbacka 18:2 Säterbygdens församling 2011/200 Grängshammar 1:3 Säterbygdens församling 2011/201 Harpan 6 Säterbygdens församling 2011/202 Kyrkan 1 Säterbygdens församling 2011/204 Skedvi Kyrkby 29:1 Säterbygdens församling 2011/205 Skedvi Kyrkby 32:2 Säterbygdens församling 2011/206 Säter 3:4 Säterbygdens församling 2012/73 Hälsan 7 Säterbygdens församling 2012/74 Hälsan 6 Säterbygdens församling om avgift för årlig miljötillsyn. om avgift för handläggning av PCBinventering. om avgift för handläggning av PCBinventering. om avgift för handläggning av PCBinventering. om avgift för handläggning av PCBinventering. om avgift för handläggning av PCBinventering. om avgift för handläggning av PCBinventering. om avgift för handläggning av PCBinventering. om avgift för handläggning av PCBinventering. om avgift för handläggning av PCBinventering. om avgift för handläggning av PCBinventering. 2011/381 Björänget 11:4 x om föreläggande om skyddsåtgärder med anledning av de brister som uppmärksammades vid inspektion. Forts.

17 Miljö- o Byggnämnden Forts Mbn /106 Övre Stubbersbo 12:3 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2011/368 Pungmakarbo 18:2 Matses Mat c/o Elin Ericsson om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registreringen. 2004/211 Rasjön 4:7 x om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2012/67 Sågen 1 AB Karl Hedin om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/68 Skönvik 1:6 Skonbo AB om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/69 Storhaga 16:1 ICA Nära Gustafs om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/142 Backa 93:3 Gustafskorv AB om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/141 Idun Fastighetskontoret om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/140 Kronan 1 Fastighetskontoret om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/139 Enbacka 13:1 Fastighetskontoret om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/138 Myran 4 Fastighetskontoret om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/137 Skedvi Prästgård 1:65 Säterbostäder AB om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/110 Landa 23:2 Skedvihallen c/o Kims Livs AB om avgift för handläggning av köldmedierrapport. Forts.

18 Miljö- o Byggnämnden Forts Mbn /136 Fågelsången 4 Säterbostäder AB om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/134 Enbacka 19:193 Säterbostäder AB om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/133 Skönvik 1:2 Fastighetskontoret om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/75 Liljan 3 Willys Hemma om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/104 Jätten 9 Kablego AB Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/145 Solvarbo 67:9 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/146 Solvarbo 66:12 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/151 Lerviken 22:4 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/80 Skönvik 1:9 Säters Golfklubb AB Föreläggande i samband med anmälan om spridning av bekämpningsmedel att vidta skyddsåtgärder. 2012/80 Skönvik 1:9 Säters Golfklubb AB om avgift för handläggning av anmälan om spridning av bekämpningsmedel. Forts.

19 Miljö- o Byggnämnden Forts Mbn /161 Översätra 6:1 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2011/213 Grenen 7 BRF Vasagatan om avgift för handläggning av PCBinventering. 2012/169 Lilla Klingsbo 10:4 x Tillstånd till avloppsanordning med wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/155 Landa 95:2 Vika Bröd AB Registrering av livsmedelsanläggning. 2012/173 Solvarbo 36:11 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/108 Offerplatsen 8 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/131 Lilla Klingsbo 10:6 x Tillstånd till avloppsanordning för wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/175 Solvarbo 49:5 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/150 Lerviken 22:4 x Tillstånd till avloppsanordning för wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Forts.

20 Miljö- o Byggnämnden Forts Mbn /152 Siggebo 1 Barn- och utbildningsnämnden 2012/162 Handsken 1 Ehrlund på K c/o Ehrlunds Microphones om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registreringen. om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registreringen. 2012/71 Skönvik 1:1 Fastighetskontoret om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registreringen. 2012/54 Morkullan 5 Tonys Pizzeria c/o Sûleyman Tas Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 071. om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registreringen.

21 Miljö- o Byggnämnden Mbn 072 Information, Miljö A. LONA-projekt B. Informationsmöte om enskilda avlopp i Arkhyttan den 12 april C. Egenkontrollkurs för företagare den 24 april kl

22 Miljö- o Byggnämnden Mbn 073 Dnr: 12/026 Detaljplan för Säters Camping (Säter 4:24) mm Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade , 91, att godkänna ett köpekontrakt där kommunen överlåter och försäljer Säters Camping till privata köpare och att en ny detaljplan upprättas för området. Detaljplanen görs för att medge en utökning av Säters Camping åt norr och samtidigt anpassa gällande detaljplan för campingen så att den på ett bättre sätt speglar dagens situation. Detaljplanens genomförande innebär inga betydande miljökonsekvenser, varför planens påverkan på omgivningen är marginell. Någon miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en miljöbedömning enligt 6 kap 11 miljöbalken behöver därmed inte upprättas. Ärendets handläggning Ärendet handläggs med normalt planförfarande, vilket innebär samråd och därefter kungörelse och granskning före antagande. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. godkänna förslaget till detaljplan för Säters Camping (Säter 4:24) mm för samråd efter komplettering 2. behov av miljöbedömning bedöms ej föreligga

23 Miljö- o Byggnämnden Mbn 074 Delegationsbeslut byggärenden, tiden t.o.m /347 Mora 44:4 x Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad. 11/348 Skenshyttan 2:12 x Nybyggnad av gäststuga. 12/019 Ingarvshyttan 4:4 x Tillbyggnad av enbostadshus. 12/021 Skönvik 1:1 Säters kommun Anläggande av drivingrange. 12/025 Oasen 1 (Kaplansvägen 1-5) Säterbostäder AB Ombyggnad av takkonstruktion. 12/055 Cykeln 15 x Ombyggnad av förstukvist. 11/490 Ovangårdarne 6:27 Säters kommun Nybyggnad av motionscentral samt tillhörande garage/förråd. 08/319 Apeln 3 x Nybyggnad av mur. Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 074.

24 Miljö- o Byggnämnden Mbn 075 Information, Bygg A. Kammarrättens beslut gällande överklagan Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ljusterängarna 1:6 (Dnr 07/409). B. Kvällsöppet Byggenheten C. Översiktsplanearbetet

25 Miljö- o Byggnämnden Mbn 076 Budgetuppföljning Ärendebeskrivning Förvaltningschef Kristina Mellberg redovisar budgetutfall för mars månad. Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen.

26 Miljö- o Byggnämnden Mbn 077 Arbetsmiljö- och personalfrågor Presentation av Petter Isacsson, ny livsmedelsinspektör fr o m 17 april 2012 Skyddsrond har ägt rum den 23 mars Riktlinjer för leasingbil och rutiner med leasing alternativt privat bil för Miljöoch byggkontoret Miljö- och byggnämnden hälsar Petter välkommen och tackar för informationen.

27 Miljö- o Byggnämnden Mbn 078 Inbjudan/kurser mm 1. Länsstyrelsen Dalarnas län förhandsinformation om Dalarnas miljömål Konferens för kommunala politiker och tjänstemän den 26 september 2012 kl i Borlänge. Inbjudan/program kommer i början på maj. 2. Dalarnas miljökommun inbjuder till Hur kan fysisk planering bidra till ett hållbart och attraktivt resande i mindre kommuner? Seminarium i Avesta den 15 maj. Kostnad: 500 kr exkl moms. Anmälan senast 8 maj. Miljö- och byggnämnden beslutar delegera till ordföranden Lotta Bergstrand att godkänna anmälningar för ledamöter som vill delta på seminariet Hur kan fysisk planering bidra till ett hållbart och attraktivt resande i mindre kommuner? i Avesta den 15 maj (enligt punkt 2).

28 Miljö- o Byggnämnden Mbn 079 Övriga ärenden Centerpartiet anmäler två övriga ärenden: Ärendebeskrivning Centerpartiet lyfter frågan och föreslår att informationsmaterial till fastighetsägare om PCB tas fram. Miljö- och byggnämnden beslutar remittera ärendet till förvaltningen för beredning. Ärendebeskrivning Centerpartiet lyfter frågan och föreslår att uppföljning av arbetet med enskilda avlopp görs. Miljö- och byggnämnden beslutar remittera ärendet till förvaltningen för beredning.

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-11-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 10.40 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. för

Läs mer

Blad Miljö- o Byggnämnden 2012-01-18 1. Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c)

Blad Miljö- o Byggnämnden 2012-01-18 1. Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Miljö- o Byggnämnden 2012-01-18 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.00 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Kerstin Bäck (s) vice ordförande Marit Ragnarsson (c) 2:e vice ordförande Ulla

Läs mer

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden...

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... Jävsnämnden 2015-10-29 Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården 1... 2 Jn 14 Förslag till kalendarium 2016... 3 Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2015-10-29 1

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.00 Säters Stadshotell kl 13.00 15.45 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2013-12-18 Jn 27 Detaljplan för industrihuset del av Fabriken 6... 2 Jn 28 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 29 Kalendarium 2014... 6 Jn 30 Delgivningar... 7 Jävsnämnden 2013-12-18

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Miljö- o Byggnadsnämndens exp.

Miljö- o Byggnadsnämndens exp. Miljö- o Byggnadsnämnden 2006-04-19 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.15 12.20 Beslutande Torsten Jusslin (c) ordförande Ulla Hjort (s) v. ordförande Anders Jonsén ers. för Karl-Fredrik Borgström

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-02-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.00 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Mia Andersson (mp) ers. för Ingemar Nygren (mp) v. ordf. Sven Frejd (c)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 Sbn 069 Yttrande över budget 2015...2 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl 10.30-10.55 Beslutande Lotta Bergstrand

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-12-15 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 16.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande 212--219, 221--231 Ingemar Nygren (mp) v. ordförande / ordförande 220 Sven Frejd (c)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden 2012-11-14 173 Medborgarförslag avseende vägbulor på Nygårdsvägen, Gustafs...2 174 Delegationsbeslut trafikärenden, tiden 2012-10-01 2012-10-31...3 175 Gammelgården 6:1 - Ansökan

Läs mer

Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Göran Johansson (v)

Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Göran Johansson (v) Miljö- o Byggnämnden 2010-04-21 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11.50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Göran Johansson

Läs mer

Miljö- och Byggnämndens exp.

Miljö- och Byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-02-18 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 14.00 (lunch 12.00-13.00) ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande 026--043 Sven Frejd (c) Ulla

Läs mer

Fredrik Michaelsson (fp) ers. för Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c)

Fredrik Michaelsson (fp) ers. för Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Miljö- o Byggnämnden 2011-06-15 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.50, ajournerat för lunch 11.20 13.00 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Kerstin Bäck (s) v. ordförande Marit Ragnarsson

Läs mer

Miljö- och byggnämndens expedition

Miljö- och byggnämndens expedition Miljö- o Byggnämnden 2009-03-25 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 16.45 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-04-06. Ärenden:

Sammanträdesdatum 2016-04-06. Ärenden: 2016-04-06 Ärenden: 42 Detaljplan för del av Österby 28:6 m fl vid Pellesberget... 2 43 Planbesked Detaljplan för kvarteret Liljan 4... 3 44 Delegationsbeslut miljöärenden tiden 2016-02-01-2016-02-29...

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- och Byggnämnden 2008-12-10 1 Plats och tid Solvarbo bystuga kl 08.30 11.55 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Arto Viitanen (s)

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-06-16 kl 14.00

Bygglovsexpedition 2008-06-16 kl 14.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-06-11 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.00 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Arto Viitanen (s) ers. Ingemar Nygren (mp) v.ordf. ej 110 Sven Frejd (c)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-06-19

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-06-19 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-06-19 141 Nedernora 1:14 - Ansökan om uppskov för beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning...2 142 Nedernora 1:91 - Ansökan om uppskov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Kajutan, Henån torsdag kl. 08:15-12:00, 13:00-15:35

Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Kajutan, Henån torsdag kl. 08:15-12:00, 13:00-15:35 1 Plats och tid Kajutan, Henån torsdag 2014-06-05 kl. 08:15-12:00, 13:00-15:35 Beslutande Bo Andersson 161-169, 171-180 Els-Marie Ragnar Birthe Hellman Michael Relfsson 153-160 Anne-Marie Petersson Hans

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ulla Hjort Bygglovsexpedition 2008-10-20. Berit Lindström. Lotta Bergstrand. Ulla Hjort. Miljö- o Byggnadsnämnden. Miljö- o Byggnadsnämndens exp.

Ulla Hjort Bygglovsexpedition 2008-10-20. Berit Lindström. Lotta Bergstrand. Ulla Hjort. Miljö- o Byggnadsnämnden. Miljö- o Byggnadsnämndens exp. Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-15 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.00 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Mia Andersson (mp) ers. Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN DNR: SID 1 (3) FÖRELÄGGANDE ATT INVENTERA PCB I FASTIGHET

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN DNR: SID 1 (3) FÖRELÄGGANDE ATT INVENTERA PCB I FASTIGHET MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN BESLUT DNR: 2009-002195 SID 1 (3) 2011-01-20 Handläggare Christer Edvardsson 08-508 28977 Christer.Edvardsson@stockholm.se Trä5:an Fastighets AB Åvägen 38 B 141 30 HUDDINGE

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-03-02. Ärenden:

Sammanträdesdatum 2016-03-02. Ärenden: 2016-03-02 Ärenden: 21 Trafiksituation Kungsgårdsskolan... 2 22 Ansökan parkeringstillstånd... 3 23 Verksamhetsinformation Gatuenheten februari... 4 24 Ekonomi och budgetuppföljning... 5 25 Förändring

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-03-05 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2094-2106 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Sven Frejd (c) Lotta Bergstrand (fp) Gunnar Hansson (kd)

Sven Frejd (c) Lotta Bergstrand (fp) Gunnar Hansson (kd) Miljö- o Byggnadsnämnden 2006-10-04 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 13.00 16.00 (extra nämndmöte) ande Torsten Jusslin (c) ordförande Ulla Hjort (s) v. ordförande Anders Jonsén (s) ers. Karl-Fredrik

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden 2012-05-16 080 Yttrande avseende uteservering Dalarasten...2 081 Delegationsbeslut trafikärenden, tiden 2012-04-01 2012-04-30...3 082 Information, Trafik...4 083 Skrivelse till polisen

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Ulla Hjort Bygglovsexp kl 10.30

Ulla Hjort Bygglovsexp kl 10.30 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-04-16 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11.30 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Åke Öhrnberg

Läs mer

Grästorps kommun Miljö- och bygg

Grästorps kommun Miljö- och bygg Sidan 1 av 11 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 13.00 15.10 Beslutande Christina Zellén (M) Jens Wallin (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M) Inger Paulsson (C) Gudrun Andersson (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Inventering och sanering av PCB

Inventering och sanering av PCB Inventering och sanering av PCB Illustration: Mentor Demjaha Ditt ansvar som fastighetsägare Vad är PCB? PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som började framställas

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 68

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 68 68 Plats och tid Björnekullasalen, 2008-04-23, kl. 18.30 20.45 ande Sandberg, Ronny (s), ordf 64-72 Malm, Arne (c), vice ordf 64-72 Bresman, Lennart (m) 64-72 Wahlström Håkan (s) 64-72 Cronbring, Ulf (s)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-08-16 11 (16) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierp, kl 14.00 15.00 ande Bertil Ahlin (C), ordförande Stig Lundquist (M) Anette Eriksson (S) Stefan Wårdsäter (S) Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden 2012-12-12 186 Montainbiketävling elljusspår A512-9817/12...2 187 Delegationsbeslut trafikärenden, tiden 2012-11-01 2012-11-30...3 188 Landa 28:2 - Ansökan om uppskov för beslut

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 1, torsdag 2013-01-24 8:15. Lars Edström Kerstin Gadde *Michael Relfsson Hans Stevander

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 1, torsdag 2013-01-24 8:15. Lars Edström Kerstin Gadde *Michael Relfsson Hans Stevander 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08.30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 86-94 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-01-17 1 (8)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-01-17 1 (8) 2011-01-17 1 (8) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 31 oktober 2011 klockan 14 00 14.50 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Börje Ahlin (S) Per Jörgensen (S) Johanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-23 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-10-23 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-10-23 - Kommunhuset klockan 08.30-11.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Bygglovsexpedition 2008-05-16, kl 15.00. Lars Norman 078-093, 095-097. Miljö- o Byggnadsnämnden

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Bygglovsexpedition 2008-05-16, kl 15.00. Lars Norman 078-093, 095-097. Miljö- o Byggnadsnämnden Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-05-14 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.20 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) sekreterare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 77-85 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Mats Waldemarsson Jesper Hansen André Sommén Claes Olsson Erdem

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare Övriga närvarande Marie-Christine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sven Erik Emanuelsson, 148-155, 157-166 Ulla Hjort, 156. Miljö- o Byggnadsnämnden. Miljö- o Byggnadsnämndens exp.

Sven Erik Emanuelsson, 148-155, 157-166 Ulla Hjort, 156. Miljö- o Byggnadsnämnden. Miljö- o Byggnadsnämndens exp. Miljö- o Byggnadsnämnden 2007-09-19 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.25 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven-Erik Emanuelsson (fp) ers. Sven Frejd

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-09-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.35 (ajournerat för lunch kl 12.00-13.00) Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande 144

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick.

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick. Byggnadsnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 12 november 2013 kl. 17.00 19.30 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Jan Gustafsson

Läs mer