Miljö- och byggnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnämnden 2012-04-18"

Transkript

1 Miljö- och byggnämnden Yttrande avseende Nostalgic Club Cruising Yttrande avseende Säter Marathon Yttrande avseende Stadsorientering JVM-test för juniorer Yttrande avseende uteservering Pizzeria Milano Yttrande avseende uteservering samt uppställning av tält med musikunderhållning under Triathlon och Nostalgidagarna Restaurang Pizzeria Athena Delegationsbeslut trafikärenden tiden t.o.m Besök Länsstyrelsen - föredrag Klimatanpassning Föreläggande om komplettering av PCB-inventeringar på fastigheter ägda av Säterbostäder AB Föreläggande om komplettering av PCB-inventeringar på fastigheter ägda av Säters kommun Delegationsbeslut miljöärenden, tiden t.o.m Information, Miljö Detaljplan för Säters Camping (Säter 4:24) mm Delegationsbeslut byggärenden, tiden t.o.m Information, Bygg Budgetuppföljning Arbetsmiljö- och personalfrågor Inbjudan/kurser mm Övriga ärenden...27

2 Miljö- o Byggnämnden Plats och tid Tekniska kontoren kl ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Håkan Karlsson (s) ers. Kerstin Bäck (s) vice ordförande Marit Ragnarsson (c) 2:e vice ordförande Ulla Hjort (s) Sven Frejd (c) Daniel Ericgörs (kd) ers. Johan Fredriksson (m) Anders Lantz (mp) ej närvarande/ej anmält förhinder Övriga deltagare Berit Lindström sekreterare Kristina Mellberg förvaltningschef miljö- och bygg Örjan Green planeringsledare/tf gatuchef Gustaf Wallheden länsstyrelsen 068 Maria Blomqvist miljöinspektör Hans Ekborg tf stadsarkitekt 073 Petter Isacsson miljöinspektör 077 Utses att justera Ulla Hjort Justeringens plats och tid Miljö- och byggnämndens expedition kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Berit Lindström Ordförande Lotta Bergstrand Justerande Ulla Hjort ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggnämndens exp. Underskrift Berit Lindström

3 Miljö- o Byggnämnden Mbn 062 Dnr: 12/066 Yttrande avseende Nostalgic Club Cruising Ärendebeskrivning Nostalgic Club ansöker om att få anordna cruising i Säter fredag den 20 juli 2012 kl Länsstyrelsen vill att vi yttrar oss i ärendet. Ärendets handläggning Ärendet har diskuterats i beredningen. Miljö- och byggnämnden beslutar att i skrivelse till Länsstyrelsen tillstyrka Nostalgic Clubs ansökan om att få arrangera cruising i Säter under förutsättning att två vakter sätts ut, en vid campingens entré och en vid korsningen Fritidsvägen/ Dalkarlsnäsvägen, för att säkerställa att utryckningsfordon och gäster har passage till campingen. Motivering till beslut Nostalgic Club har tidigare år framgångsrikt arrangerat cruising i Säter. Arrangemanget har skötts utan anmärkning.

4 Miljö- o Byggnämnden Mbn 063 Dnr: 12/069 Yttrande avseende Säter Marathon Ärendebeskrivning Mikael Larsson, Säters IF Friidrott, ansöker om att få anordna landsvägslöpning/ marathon i Säters stad med omnejd kl Polismyndigheten vill att vi yttrar oss i ärendet. Miljö- och byggnämnden beslutar att i skrivelse till polismyndigheten tillstyrka. Dock bör arrangören ha trafikvakter med reflexväst som bevakar löpsträckan. Som tidigare år kommer Gatukontoret på evenemangsdagen att enkelrikta Fogdegatan mellan Bergslagsgatan och Ovangårdvägen för att underlätta för deltagarna. Detta bör ske genom tillfälliga Lokala trafikföreskrifter (LFT). Motivering till beslut Föreningen har skött berört evenemang under många år utan incidenter och nämnden ser därför inga hinder för genomförande av berört evenemang.

5 Miljö- o Byggnämnden Mbn 064 Dnr: 12/106 Yttrande avseende Stadsorientering JVM-test för juniorer Ärendet Säterbygdens OK ansöker om att få anordna en orienteringstävling, JVM-test för juniorer med ca 360 deltagare i Säter , kl Polismyndigheten vill att vi yttrar oss i ärendet. Miljö- och byggnämnden beslutar att i skrivelse till polismyndigheten tillstyrka ärendet. Berört evenemang kräver att flera gator stäng av för genomfartstrafik. Detta bör ske genom tillfälliga Lokala trafikföreskrifter (LTF). Då boendes resor till från bostad kan komma att påverkas bör arrangören ha en trafikvakt med reflexväst vid varje avstängning. Detta för att möjliggöra trafik till/från bostad. Motivering till beslut Då evenemanget endast utförs under en dag samt under begränsad tid bör en tillfällig begränsning av trafik inte nämnvärt påverka trafiksituationen i Säters tätort.

6 Miljö- o Byggnämnden Mbn 065 Dnr: 12/107 Yttrande avseende uteservering Pizzeria Milano Ärendet Pizzeria Milano ansöker om få anordna en uteservering under perioden Polismyndigheten vill att vi yttrar oss i ärendet. Miljö- och byggnämnden beslutar att i skrivelse till polismyndigheten yttra sig enligt följande: En normal uteservering kan maximalt vara lika lång som lokalen är innanför fasaden. Om avsteg från detta sker skall en särskild avstämning ske med kommunens Miljö- och Byggnadskontor, byggenheten. En uteservering måste även ta hänsyn till att stadens trottoarer i första hand är till för gående. Vilket självfallet inkluderar personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga. Därför får inte mer än halva gångbanebredden utnyttjas. Motivering till beslut Ansökan tar i nuläget inte tillräcklig hänsyn till människor med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga.

7 Miljö- o Byggnämnden Mbn 066 Dnr: 12/108 Yttrande avseende uteservering samt uppställning av tält med musikunderhållning under Triathlon och Nostalgidagarna Restaurang Pizzeria Athena Ärendet Restaurang Pizzeria Athena ansöker om att få anordna uteservering samt tält med musikunderhållning under Triathlon och Nostalgidagarna. Polismyndigheten vill att vi yttrar oss i ärendet. Ansökan består av 3 punkter: A. Uteservering utanför restaurang B. Tält/musik under Triathlon kl C. Tält/musik under Nostalgidagarna kl Miljö- och byggnämnden beslutar att i skrivelse till Polismyndigheten tillstyrka med följande villkor: A. En normal uteservering kan maximalt vara lika lång som lokalen är innanför fasaden. Om avsteg från detta sker skall en särskild avstämning ske med kommunens miljöoch byggkontor. En uteservering måste även ta hänsyn till att stadens trottoarer i första hand är till för gående. Vilket självfallet inkluderar personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga. Därför får inte mer än halva gångbanebredden utnyttjas. I berörd ansökan visar ritningen på en uteservering som är 7,50 m bred ut från fasad. Detta gör att den tar upp hela gångbanebredden samt större delen av körbanan. Säters kommun godkänner under förutsättning att uteserveringen tar upp maximalt halva körbanebredden. För att säkra passage för Trafik/gående så kommer gatan vid uteservering att enkelriktas med hjälp av en tillfällig lokal trafikföreskrift (LTF) B. Tält/musik under Triathlon kl Samråd mellan arrangör för Triathlon och Säters kommun bör hållas innan ansökan godkännes. En normal uteservering kan maximalt vara lika lång som lokalen är innanför fasaden. Om avsteg från detta sker skall en särskild avstämning ske med kommunens miljöoch byggkontor. C. Tält/musik under Nostalgidagarna kl Tält/musik under Triathlon kl Samråd mellan arrangör för Triathlon och Säters kommun bör hållas innan ansökan godkänns. En normal uteservering kan maximalt vara lika lång som lokalen är innanför fasaden. Om avsteg från detta sker skall en särskild avstämning ske med kommunens miljö- och byggkontor. Övriga villkor Musik utomhus får bara förekomma i samband med de särskilda evenemangen i serveringstältet. Den ekvivalenta ljudnivån får inte överstiga 97 db (A) vid scenen. Volymen och övrig utformning av arrangemangen ska i möjligaste mån anpassas för att undvika störning av närboende. Renhållning ska skötas av arrangörerna. Toaletter ska finnas i tillräckligt antal. Livsmedelslagstiftningens regler gällande handhygien, temperaturer etc ska följas: se vidare Säters kommuns skylprogram ska följas. Motivering till beslut Ansökan tar i nuläget inte tillräcklig hänsyn till människor med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga.

8 Miljö- o Byggnämnden Mbn 067 Delegationsbeslut trafikärenden tiden t.o.m Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 12/068 Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 067.

9 Miljö- o Byggnämnden Mbn 068 Besök Länsstyrelsen - föredrag Klimatanpassning Gustav Wallheden från Länsstyrelsen besöker dagens nämndsammanträde och informerar om Klimatanpassning. Miljö- och byggnämnden tackar för informationen.

10 Miljö- o Byggnämnden Mbn 069 Dnr: E 2012/77, 78, 81, , , , , 105, 107, , , 128, 129 Föreläggande om komplettering av PCB-inventeringar på fastigheter ägda av Säterbostäder AB Fastighetsbeteckning Se bilaga 1 Ärendebeskrivning Enligt 16 Förordning (2007:19) om PCB m.m. ska den som äger en byggnad eller anläggning som har uppförts eller renoverats mellan åren undersöka om byggnaden eller anläggningen innehåller fogmassa eller golvmassa med PCB. Säterbostäder har utfört PCB-inventeringar på alla byggnader uppförda eller renoverade under åren för att uppfylla kunskapskravet i 2, 2 kap miljöbalken (1998:808). I samband med en bygglovsansökan för uppsättande av moduler för ny förskoleverksamhet gjordes en inspektion av en byggnadsinspektör från Miljö- och byggkontoret på fastigheten Siggebo 1. Vid inspektionen framkom att det fanns fler fogar i byggnaderna än vad som redovisats vid den första PCB-inventeringen på fastigheten. En ny inventering krävdes av Miljö- och byggkontoret för att få bygglov på platsen. Den andra PCB-inventeringen utfördes av samma besiktningsman och resultatet blev detsamma som i den första inventeringen, endast en fog hittades i alla fyra byggnaderna på fastigheten. Miljö- och byggkontoret begärde då in en ny inventering från en annan besiktningsman, eftersom det vid Miljö- och byggkontorets inspektion framkom att det fanns fler fogar. I samråd med Säterbostäder AB anlitades en ny besiktningsman från ett nytt företag. Resultat Den tredje PCB-inventeringen omfattade totalt fyra byggnader på fastigheten Siggebo 1 och omfattar hyreshus. Byggnaderna är uppförda mellan 1968 och I byggnaden på adressen Magistratvägen 6 påträffades inga fogar invändigt eller utvändigt vid genomförd inventering. I byggnaderna med adresserna Vretvägen 1, Bergtäktsvägen 11 och Magistratvägen 4 påträffades däremot nio olika fogtyper med totalt 163 stycken fogar som inte hade hittats vid någon av de två tidigare inventeringarna. Åtta av dessa fogtyper visade sig vid analys innehålla PCB, varav tre med PCB-halter , och mg/kg, där sanering krävs. Gränsen för sanering av PCB är 500 mg/kg enligt förordning (2007:19) om PCB m.m. I en av fogarna var PCB-halten 180 mg/kg och enligt 17, förordningen (2007:19) om PCB m.m. ska den fogen saneras i samband med renovering, ombyggnad eller rivning eftersom halten överskrider 50 mg/kg. I inventeringsrapporten från den tredje PCB-inventeringen står bl.a. följande För att kunna avgöra om en påträffad fog innehåller PCB måste man genomföra en provtagning och analys, det går ej att okulärt avgöra med säkerhet. Noterbart är också att det på byggnaden, adress Vretvägen 1, vid tidigare inventering genomförd av påträffades fogar på båda sidorna av skorstenen med en PCB-halt om mg/kg. Dessa fogar om totalt 16 m lämnades vid denna inventering, dvs. inga prover togs ut från dessa fogar. Forts.

11 Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn 069 Miljö- och byggkontoret har en lista (se bilaga 1) på för tillfället berörda fastigheter, vilken har godkänts att användas av Lennart Eriksson, Säterbostäder AB, vid kommuniceringen Den användes 2010 för att identifiera byggnader och fastighetsägare av byggnader byggda under En del av de berörda fastigheterna i ärendet ägs av Säterbostäder AB ( ). Då det för miljö- och byggnämnden står klart att tidigare genomförda inventeringar inte varit heltäckande eller utförda på ett fackmannamässigt sätt har inte syftet med inventeringarna uppnåtts. Miljö- och byggnämnden anser därför att de måste göras om i enlighet med nedanstående punkter. Handlingar i ärendet Bilaga 1, lista över nu aktuella fastigheter Bilaga 2, kort information om PCB. Bilaga 3, översiktskarta över fastigheten Siggebo 1 och utdrag ur rapporten från den tredje PCB-inventeringen. Bilaga 4, yttrande angående bygglov, Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9, Miljöbalken (1998:808), förelägga Säterbostäder AB ( ) att: 1. Utföra PCB-inventeringar på samtliga fastigheter på Miljö- och byggkontorets bilaga 1, enligt Förordning (2007:19) om PCB m.m. PCB-inventeringen ska utföras av sakkunnig inventerare. Inventeraren bör utses i samråd med Miljö- och byggkontoret innan inventeringarna utförs med stöd av 2 kap. 2 och 3 Miljöbalken. 2. En rapport från varje inventerad byggnad ska lämnas in till Miljö- och byggkontoret. Rapporten ska innehålla dokumentation som visar alla fogar som har hittats, analyserats och resultaten för dessa, samt var PCB i övrigt har hittats, enligt 16 Förordning (2007:19) om PCB m.m. 3. Alla PCB-inventeringar ska vara klara och slutredovisade i tid så att en eventuell PCB-sanering kan utföras enligt 17 Förordning (2007:19) om PCB m.m. Miljö- och byggnämnden bedömer att 2 kapitlet Miljöbalken är tillämpligt och grundar sitt krav på 2 kap, 2 och 3, Miljöbalken (1998:808) och Förordning (2007:19) om PCB m.m. Motivering till beslut Med hänvisning till resultatet från den första, andra och tredje PCB-inventeringen anser Miljö- och byggnämnden att kunskapskravet i 2, 2 kap, miljöbalken (1998:808) inte är uppfyllt för de två första PCB-inventeringarna på Siggebo 1. Miljö- och byggnämnden bedömer också att 2, 2 kap, miljöbalken (1998:808) inte uppfylls för övriga PCBinventeringar utförda med samma metod på de nu aktuella fastigheterna, enligt bilaga 1. Fastighetsägaren ska enligt 2 kap. 3 Miljöbalken vidta de försiktighetsmått som krävs för att inte riskera negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Forts.

12 Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn 069 Samtliga PCB-inventeringar på de aktuella fastigheterna, enligt bilaga 1, har bristfällig dokumentation och saknar situationsplan och fotografier. PCB-inventeringarna utförda på byggnaderna på fastigheten Siggebo 1 visar på mycket stora brister då endast en fog av 164 stycken dokumenterades. Miljö- och byggnämnden bedömer utifrån 16 Förordning (2007:19) om PCB m.m. och 2 kap. 3 Miljöbalken att alla fastigheter enligt Miljö- och byggkontorets lista (se bilaga 1) ska kompletteras med en ny PCBinventering.

13 Miljö- o Byggnämnden Mbn 070 Dnr: E 2012/59--62, , 124, 126, 127 Föreläggande om komplettering av PCB-inventeringar på fastigheter ägda av Säters kommun Fastighetsbeteckning Se bilaga 1 Ärendebeskrivning Enligt 16 Förordning (2007:19) om PCB m.m. ska den som äger en byggnad eller anläggning som har uppförts eller renoverats mellan åren undersöka om byggnaden eller anläggningen innehåller fogmassa eller golvmassa med PCB. Säters kommun i samarbete med Säterbostäder AB har utfört PCB-inventeringar på alla byggnader uppförda eller renoverade under åren för att uppfylla kunskapskravet i 2, 2 kap Miljöbalken (1998:808). I samband med en bygglovsansökan för uppsättande av moduler för ny förskoleverksamhet gjordes en inspektion av en byggnadsinspektör från Miljö- och byggkontoret på fastigheten Siggebo 1. Vid inspektionen framkom att det fanns fler fogar i byggnaderna än vad som redovisats vid den första PCB-inventeringen på fastigheten. En ny inventering krävdes av Miljö- och byggkontoret för att få bygglov på platsen. Den andra PCB-inventeringen utfördes av samma besiktningsman och resultatet blev detsamma som i den första inventeringen, endast en fog hittades i alla fyra byggnaderna på fastigheten. Miljö- och byggkontoret begärde då in en ny inventering från en annan besiktningsman, eftersom det vid Miljö- och byggkontorets inspektion framkom att det fanns fler fogar. I samråd med Säterbostäder AB anlitades en ny besiktningsman från ett nytt företag. Resultat Den tredje PCB-inventeringen omfattade totalt fyra byggnader på fastigheten Siggebo 1 och omfattar hyreshus. Byggnaderna är uppförda mellan 1968 och I byggnaden på adressen Magistratvägen 6 påträffades inga fogar invändigt eller utvändigt vid genomförd inventering. I byggnaderna med adresserna Vretvägen 1, Bergtäktsvägen 11 och Magistratvägen 4 påträffades däremot nio olika fogtyper med totalt 163 stycken fogar som inte hade hittats vid någon av de två tidigare inventeringarna. Åtta av dessa fogtyper visade sig vid analys innehålla PCB, varav tre med PCB-halter , och mg/kg, där sanering krävs. Gränsen för sanering av PCB är 500 mg/kg enligt förordning (2007:19) om PCB m.m. I en av fogarna var PCB-halten 180 mg/kg och enligt 17, förordningen (2007:19) om PCB m.m. ska den fogen saneras i samband med renovering, ombyggnad eller rivning eftersom halten överskrider 50 mg/kg. I inventeringsrapporten från den tredje PCB-inventeringen står bl.a. följande För att kunna avgöra om en påträffad fog innehåller PCB måste man genomföra en provtagning och analys, det går ej att okulärt avgöra med säkerhet. Noterbart är också att det på byggnaden, adress Vretvägen 1, vid tidigare inventering genomförd av påträffades fogar på båda sidorna av skorstenen med en PCB-halt om mg/kg. Dessa fogar om totalt 16 m lämnades vid denna inventering, dvs. inga prover togs ut från dessa fogar. Forts.

14 Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn 070 Miljö- och byggkontoret har en lista (se bilaga 1) på för tillfället berörda fastigheter, vilken har godkänts att användas av Lennart Eriksson, Fastighetskontoret, vid kommuniceringen Listan användes 2010 för att identifiera byggnader och fastighetsägare av byggnader byggda under En del av de berörda fastigheterna i ärendet ägs av Säters kommun ( ). Då det för miljö- och byggnämnden står klart att tidigare genomförda inventeringar inte varit heltäckande eller utförda på ett fackmannamässigt sätt har inte syftet med inventeringarna uppnåtts. Miljö- och byggnämnden anser därför att de måste göras om i enlighet med nedanstående punkter. Handlingar i ärendet Bilaga 1, lista över nu aktuella fastigheter (bilaga nr 1) Bilaga 2, kort information om PCB. Bilaga 3, översiktskarta över fastigheten Siggebo 1 och utdrag ur rapporten från den tredje PCB-inventeringen. Bilaga 4, yttrande angående bygglov, Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9, Miljöbalken (1998:808), förelägga Säters kommun ( ) att: 1. Utföra PCB-inventeringar på samtliga fastigheter på Miljö- och byggkontorets bilaga 1, enligt Förordning (2007:19) om PCB m.m. PCB-inventeringen ska utföras av sakkunnig inventerare. Inventeraren bör utses i samråd med Miljö- och byggkontoret innan inventeringarna utförs med stöd av 2 kap. 2 och 3 Miljöbalken. 2. En rapport från varje inventerad byggnad ska lämnas in till Miljö- och byggkontoret. Rapporten ska innehålla dokumentation som visar alla fogar som har hittats, analyserats och resultaten för dessa, samt var PCB i övrigt har hittats, enligt 16 Förordning (2007:19) om PCB m.m. 3. Alla PCB-inventeringar ska vara klara och slutredovisade i tid så att en eventuell PCB-sanering kan utföras enligt 17 Förordning (2007:19) om PCB m.m. Miljö- och byggnämnden bedömer att 2 kapitlet Miljöbalken är tillämpligt och grundar sitt krav på 2 kap, 2 och 3, Miljöbalken (1998:808) och Förordning (2007:19) om PCB m.m. Motivering till beslut Med hänvisning till resultatet från den första, andra och tredje PCB-inventeringen anser Miljö- och byggnämnden att kunskapskravet i 2, 2 kap, miljöbalken (1998:808) inte är uppfyllt för de två första PCB-inventeringarna på Siggebo 1. Miljö- och byggnämnden bedömer därför att 2, 2 kap, miljöbalken (1998:808) inte uppfylls för övriga PCBinventeringar utförda med samma besiktningsman på de nu aktuella fastigheterna, enligt bilaga 1. Fastighetsägaren ska enligt 2 kap. 3 Miljöbalken vidta de försiktighetsmått som krävs för att inte riskera negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Samtliga PCB-inventeringar på de aktuella fastigheterna, enligt bilaga 1, har bristfällig dokumentation och saknar situationsplan och fotografier. PCB-inventeringarna utförda på byggnaderna på fastigheten Siggebo 1 visar på mycket stora brister då endast en fog av 164 stycken dokumenterades. Miljö- och byggnämnden bedömer utifrån Forts.

15 Miljö- o Byggnämnden Forts. Mbn Förordning (2007:19) om PCB m.m. och 2 kap. 3 Miljöbalken att alla fastigheter enligt Miljö- och byggkontorets lista (se bilaga nr 1) ska kompletteras med en ny PCBinventering.

16 Miljö- o Byggnämnden Mbn 071 Delegationsbeslut miljöärenden, tiden t.o.m /278 Trollbo 3:1 VA-Bolaget i Stora Skedvi c/o Jan-Olov Norrgård 2011/193 Enbacka 1:31 Säterbygdens församling 2011/199 Enbacka 18:2 Säterbygdens församling 2011/200 Grängshammar 1:3 Säterbygdens församling 2011/201 Harpan 6 Säterbygdens församling 2011/202 Kyrkan 1 Säterbygdens församling 2011/204 Skedvi Kyrkby 29:1 Säterbygdens församling 2011/205 Skedvi Kyrkby 32:2 Säterbygdens församling 2011/206 Säter 3:4 Säterbygdens församling 2012/73 Hälsan 7 Säterbygdens församling 2012/74 Hälsan 6 Säterbygdens församling om avgift för årlig miljötillsyn. om avgift för handläggning av PCBinventering. om avgift för handläggning av PCBinventering. om avgift för handläggning av PCBinventering. om avgift för handläggning av PCBinventering. om avgift för handläggning av PCBinventering. om avgift för handläggning av PCBinventering. om avgift för handläggning av PCBinventering. om avgift för handläggning av PCBinventering. om avgift för handläggning av PCBinventering. om avgift för handläggning av PCBinventering. 2011/381 Björänget 11:4 x om föreläggande om skyddsåtgärder med anledning av de brister som uppmärksammades vid inspektion. Forts.

17 Miljö- o Byggnämnden Forts Mbn /106 Övre Stubbersbo 12:3 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2011/368 Pungmakarbo 18:2 Matses Mat c/o Elin Ericsson om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registreringen. 2004/211 Rasjön 4:7 x om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 2012/67 Sågen 1 AB Karl Hedin om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/68 Skönvik 1:6 Skonbo AB om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/69 Storhaga 16:1 ICA Nära Gustafs om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/142 Backa 93:3 Gustafskorv AB om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/141 Idun Fastighetskontoret om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/140 Kronan 1 Fastighetskontoret om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/139 Enbacka 13:1 Fastighetskontoret om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/138 Myran 4 Fastighetskontoret om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/137 Skedvi Prästgård 1:65 Säterbostäder AB om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/110 Landa 23:2 Skedvihallen c/o Kims Livs AB om avgift för handläggning av köldmedierrapport. Forts.

18 Miljö- o Byggnämnden Forts Mbn /136 Fågelsången 4 Säterbostäder AB om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/134 Enbacka 19:193 Säterbostäder AB om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/133 Skönvik 1:2 Fastighetskontoret om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/75 Liljan 3 Willys Hemma om avgift för handläggning av köldmedierrapport. 2012/104 Jätten 9 Kablego AB Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/145 Solvarbo 67:9 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/146 Solvarbo 66:12 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/151 Lerviken 22:4 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/80 Skönvik 1:9 Säters Golfklubb AB Föreläggande i samband med anmälan om spridning av bekämpningsmedel att vidta skyddsåtgärder. 2012/80 Skönvik 1:9 Säters Golfklubb AB om avgift för handläggning av anmälan om spridning av bekämpningsmedel. Forts.

19 Miljö- o Byggnämnden Forts Mbn /161 Översätra 6:1 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2011/213 Grenen 7 BRF Vasagatan om avgift för handläggning av PCBinventering. 2012/169 Lilla Klingsbo 10:4 x Tillstånd till avloppsanordning med wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/155 Landa 95:2 Vika Bröd AB Registrering av livsmedelsanläggning. 2012/173 Solvarbo 36:11 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/108 Offerplatsen 8 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/131 Lilla Klingsbo 10:6 x Tillstånd till avloppsanordning för wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/175 Solvarbo 49:5 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/150 Lerviken 22:4 x Tillstånd till avloppsanordning för wc och BDT enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Forts.

20 Miljö- o Byggnämnden Forts Mbn /152 Siggebo 1 Barn- och utbildningsnämnden 2012/162 Handsken 1 Ehrlund på K c/o Ehrlunds Microphones om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registreringen. om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registreringen. 2012/71 Skönvik 1:1 Fastighetskontoret om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registreringen. 2012/54 Morkullan 5 Tonys Pizzeria c/o Sûleyman Tas Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 071. om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registreringen.

21 Miljö- o Byggnämnden Mbn 072 Information, Miljö A. LONA-projekt B. Informationsmöte om enskilda avlopp i Arkhyttan den 12 april C. Egenkontrollkurs för företagare den 24 april kl

22 Miljö- o Byggnämnden Mbn 073 Dnr: 12/026 Detaljplan för Säters Camping (Säter 4:24) mm Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade , 91, att godkänna ett köpekontrakt där kommunen överlåter och försäljer Säters Camping till privata köpare och att en ny detaljplan upprättas för området. Detaljplanen görs för att medge en utökning av Säters Camping åt norr och samtidigt anpassa gällande detaljplan för campingen så att den på ett bättre sätt speglar dagens situation. Detaljplanens genomförande innebär inga betydande miljökonsekvenser, varför planens påverkan på omgivningen är marginell. Någon miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en miljöbedömning enligt 6 kap 11 miljöbalken behöver därmed inte upprättas. Ärendets handläggning Ärendet handläggs med normalt planförfarande, vilket innebär samråd och därefter kungörelse och granskning före antagande. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. godkänna förslaget till detaljplan för Säters Camping (Säter 4:24) mm för samråd efter komplettering 2. behov av miljöbedömning bedöms ej föreligga

23 Miljö- o Byggnämnden Mbn 074 Delegationsbeslut byggärenden, tiden t.o.m /347 Mora 44:4 x Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad. 11/348 Skenshyttan 2:12 x Nybyggnad av gäststuga. 12/019 Ingarvshyttan 4:4 x Tillbyggnad av enbostadshus. 12/021 Skönvik 1:1 Säters kommun Anläggande av drivingrange. 12/025 Oasen 1 (Kaplansvägen 1-5) Säterbostäder AB Ombyggnad av takkonstruktion. 12/055 Cykeln 15 x Ombyggnad av förstukvist. 11/490 Ovangårdarne 6:27 Säters kommun Nybyggnad av motionscentral samt tillhörande garage/förråd. 08/319 Apeln 3 x Nybyggnad av mur. Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 074.

24 Miljö- o Byggnämnden Mbn 075 Information, Bygg A. Kammarrättens beslut gällande överklagan Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ljusterängarna 1:6 (Dnr 07/409). B. Kvällsöppet Byggenheten C. Översiktsplanearbetet

25 Miljö- o Byggnämnden Mbn 076 Budgetuppföljning Ärendebeskrivning Förvaltningschef Kristina Mellberg redovisar budgetutfall för mars månad. Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen.

26 Miljö- o Byggnämnden Mbn 077 Arbetsmiljö- och personalfrågor Presentation av Petter Isacsson, ny livsmedelsinspektör fr o m 17 april 2012 Skyddsrond har ägt rum den 23 mars Riktlinjer för leasingbil och rutiner med leasing alternativt privat bil för Miljöoch byggkontoret Miljö- och byggnämnden hälsar Petter välkommen och tackar för informationen.

27 Miljö- o Byggnämnden Mbn 078 Inbjudan/kurser mm 1. Länsstyrelsen Dalarnas län förhandsinformation om Dalarnas miljömål Konferens för kommunala politiker och tjänstemän den 26 september 2012 kl i Borlänge. Inbjudan/program kommer i början på maj. 2. Dalarnas miljökommun inbjuder till Hur kan fysisk planering bidra till ett hållbart och attraktivt resande i mindre kommuner? Seminarium i Avesta den 15 maj. Kostnad: 500 kr exkl moms. Anmälan senast 8 maj. Miljö- och byggnämnden beslutar delegera till ordföranden Lotta Bergstrand att godkänna anmälningar för ledamöter som vill delta på seminariet Hur kan fysisk planering bidra till ett hållbart och attraktivt resande i mindre kommuner? i Avesta den 15 maj (enligt punkt 2).

28 Miljö- o Byggnämnden Mbn 079 Övriga ärenden Centerpartiet anmäler två övriga ärenden: Ärendebeskrivning Centerpartiet lyfter frågan och föreslår att informationsmaterial till fastighetsägare om PCB tas fram. Miljö- och byggnämnden beslutar remittera ärendet till förvaltningen för beredning. Ärendebeskrivning Centerpartiet lyfter frågan och föreslår att uppföljning av arbetet med enskilda avlopp görs. Miljö- och byggnämnden beslutar remittera ärendet till förvaltningen för beredning.

Bygglovsexpedition 2008-06-16 kl 14.00

Bygglovsexpedition 2008-06-16 kl 14.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-06-11 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.00 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Arto Viitanen (s) ers. Ingemar Nygren (mp) v.ordf. ej 110 Sven Frejd (c)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.30 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande, 112 -- 128 Arto Viitanen (mp) ers. för Ingemar Nygren (mp) v. ordf. Sven Frejd

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27 025 Forsbo 17: 1 - Förbud mot att tillföra förorenade massor på fastigheten samt upphävande av tidigare delegationsbeslut...2 026 Yttrande till Lantmäteriet - Samråd

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Miljö- o Byggnadsnämndens exp.

Miljö- o Byggnadsnämndens exp. Miljö- o Byggnadsnämnden 2006-04-19 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.15 12.20 Beslutande Torsten Jusslin (c) ordförande Ulla Hjort (s) v. ordförande Anders Jonsén ers. för Karl-Fredrik Borgström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1 Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset, 7 juni 2011, kl. 14.15 16.45 Beslutande Bengt-Olof Fredén, ordförande Bengt Onsjö, (M) Roland Edvardsson, (M) Michael Hernborg, (S) Petra

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22 Sammanträdesdatum Sida 2006-02-07 2 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset Piteå, tisdag den 7 februari 2006, kl. 09.00 15:00 Björn Berglund, ordförande Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00 16.15 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s) tjg. ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder Byggnadsnämnden 2012-09-18 1 Plats och tid Vilundarummet, kommunhuset, plan 8, Dragonvägen 86 Tisdag 18 september 2012, klockan 18:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Erik Palmstierna (M) Ludwig Brogård, (C

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-06-16, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 13.30 16.40 Beslutande Konny Bogren (s) Agneta Malmquist (s) Lennart Davidsson (kd) Margaretha Hultgren (fp) Sievert Andersson (m)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2014-01-28 1(33) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 28 januari 2014, kl. 14.00-17.00 Monica Sporrong (S), ordförande

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Plats och tid Kommunalkontoret i Timrå, Polstjernan, kl. 13.00-16.35 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Roger Öberg (S) Karina Nordgren (S) Lena Hallin (S) Zofia Henriksson (M) Sarah Karlsson (FP) Folke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-04-20 36 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Rasken, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, onsdagen den 20 april 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer

Miljöskyddsnämnden. Protokoll 2012-06-12 43-54

Miljöskyddsnämnden. Protokoll 2012-06-12 43-54 Miljöskyddsnämnden 43-54 OBS! Detta är en version utan personuppgifter. För att ta del av protokollet i sin helhet kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 12 juni 2012 43 44 45

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

KRISTINEHAMNS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1 (37) Plats och Tid Konferensrummet Uroxen, Kungsgatan 30, kl. 15.00 18.35 Beslutande Mats Thorén (fp) Ordförande, ej ordf Mbn 26 Svante Persson(s) Ordförande Mbn 26 Christian Sundby(m) Erik Palmgren(m)

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljönämnden 140317

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljönämnden 140317 Plats och tid Stadshuset Sal B Måndagen den 17 mars kl 13.30-15.10 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C)

Läs mer