Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vem bryr sig om civila samhället - och varför?"

Transkript

1

2 Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges ut av Sektor tankesmedjan för det civila samhället Grafisk form: Gustav Edman Omslag: Kalle Magnusson Stockholm,

3 Sektor tankesmedjan för det civila samhället synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen av civila samhällets organisationer. Utgångspunkten är att Sverige behöver mer av den kraft som finns i allt från knattefotboll till kooperativa företag och ideella organisationer. Genom egna rapporter, seminarier, rundabordssamtal och andra aktiviteter vill vi lyfta och vrida på perspektiv. Den här rapporten är en del av Sektor:s temaområde Samhällsengagemang i förändring. Tillsammans med Välfärdens förnyelse och Skapandet av identitet utgör det vårt fokus i debatten om det civila samhället under. Läs mer om Sektor och våra temaområden på 4

4 Innehållsförteckning Förord Om undersökningen En sammanfattning av undersökningens resultat Associationer till civila samhället Delaktighet, medlemskap och engagemang Erfarenheter av civilsamhället Förtroendet för civila samhällets organisationer Civila samhällets organisationer i samhället Inställningen till välgörenhet som begrepp Inställningen till civila samhällets finansiering Undersökningens resultat jämfört med forskningen 4 5

5 Förord Bilden av civila samhället i Sverige är otydlig. Med tanke på att det svenska civilsamhället består av runt föreningar, stiftelser, kooperationer och andra sammanslutningar är det inte så märkligt. I kontrast till det finns också en sammanhållen känsla för civila samhällets särart och betydelse i samhället, något som förenar alla dessa sammanslutningar med olika mål och verksamhet. Ord som folkrörelse, välgörenhet och ideell ger ofta liknande associationer hos människor med väldigt olika bakgrund eller uppfattning. I den här undersökningen ger människor sin egen bild av deras eget engagemang, vad de har fått med sig i det och vad civila samhället har för betydelse för samhället i stort. Målet med att göra den här undersökningen har varit att få en djupare förståelse av hur allmänheten ser på civila samhället och dess organisationer. Som ett komplement till forskningen vill vi ge en ögonblicksbild av svenskarnas kunskap, inställning, engagemang och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Många av de frågor som ställts i undersökningen finns med för att säkerställa att svaren sammanfaller med de större forskningsstudier som gjorts och ge trovärdighet åt undersökningen som helhet. Denna rapport innehåller ett urval av resultat från den omfattande undersökningen. Bakgrundsfaktorer som kön, ålder, inkomst, partitillhörighet och annat finns i vissa fall redovisat men ofta är det generella drag för alla de drygt personer som svarat. Vill du ta del av fler resultat finns det att ladda ner från Undersökningen är gjord av Sektor i samarbete med Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet, Forum samt arbetsgivarföreningen KFO. Utan varandras stöd, kompetens och inspel hade den här undersökningen aldrig blivit gjord. Vi hoppas att den här opinionsundersökningen kan ge samhällsdebattörer, journalister och aktiva i civilsamhällets organisationer en bredare bild av det civila samhället i Sverige. Hanna Hallin Chef Sektor tankesmedjan för det civila samhället

6 Om undersökningen Antal intervjuer: Målgrupp: Metod: Fältperiod: Vägning: Svenska allmänheten 14 år Internetintervjuer via en telefonrekryterad webbpanel / Datan är vägd så att den motsvarar de verkliga proportionerna i riket avseende kön och ålder i åldrarna 14 år.

7 En sammanfattning av undersökningens resultat 4 av har spontant hört talas om begreppet civilsamhället och det man i störst utsträckning associerar till detta begrepp är medborgare/privatpersoner som hjälper varandra. Efter en skriftlig beskrivning av vad civilsamhället innebär så anser sig 5 procent av målgruppen vara delaktiga i civilsamhället. Denna delaktighet korrelerar med utbildning, desto högre utbildning, desto högre delaktighet. Delaktigheten korrelerar även med ålder, ju äldre undergrupp, desto större andel delaktiga. Man är i störst utsträckning; Medlem i ett fackförbund Delaktig i en idrottsförening Engagerad i en idrottsförening Ens eget engagemang är positivt. De faktiska erfarenheterna av civila samhället är tydligt positiva då 5 procent av målgruppen har positiva erfarenheter. En majoritet av målgruppen anser att engagemanget har påverkat andras bild av en själv positivt. Om vi tittar på hur länge man har varit engagerad så ser vi att av har varit engagerade i civilsamhället i minst år. De främsta anledningarna till att man är engagerad är att: Det är roligt Man hjälper andra När det gäller organisationer kopplade till civila samhället så har målgruppen störst förtroende för Läkare utan gränser, Fackförbund och Rädda barnen. Omvänt har man minst förtroende för Röda korset och för Religiösa samfund. Vid en generell jämförelse med statliga myndigheter och privata företag så har målgruppen ett större förtroende för organisationer inom civila samhället. Detta resultat kan dock till viss del vara påverkat av det faktum att detta formulär i stort är fokuserat på just civilsamhället.

8 av anser att civila samhällets organisationer är viktiga i samhället och de främsta anledningarna till det är: De ökar mångfalden De ger människor möjlighet att påverka Det är framförallt andra medmänniskor som uppmuntrar frivilliga insatser i vårt samhälle, inte (i lika hög utsträckning) media, politiker eller arbetsgivare. Dessa frågor uppmärksammas inte i stor utsträckning av media, endast procent anser att frågorna uppmärksammas i en stor eller ganska stor utsträckning. Civilsamhället spelar en viktig roll i samhällsfrågor som Mänskliga rättigheter, Barn och ungdomars utveckling och Demokrati. Civilsamhället spelar en mindre viktig roll i samhällsfrågor som rör Religion och Arbetsrätt. av är positiva till begreppet välgörenhet och när man spontant ska beskriva välgörenhet gör man det i termer av; Hjälpa andra, Oegennyttig prestation och Allmosor.

9 Civilsamhället Har du hört talas om begreppet civilsamhället?!""#$ %#&$$ '()&&#$$ Ja *+,-.$/$$,.$/$$ 4,+$/$$ &:"#$$ 5 4 5)ACDB?)=B#$E#=&B$$ F#<<#&>:B&B$$ FG>:$$ FBE#B#CF)"$$ % Bas: Samtliga, intervjuer 1 Civilsamhället Öppen fråga Vad associerar du till begreppet civilsamhället? % Alla 1 Medborgarna/ privatpersoner/ vanliga människor som hjälper varandra Ej militär/ polis Inte statlig/ offentlig inblandning Välgörenhet/ religiösa samfund/ NGO/ ideell verksamhet 1 Vardagslivet Staten/ offentlig verksamhet Inget Annat Vet ej / Ej svar Bas: Samtliga, intervjuer

10 Associationer till begreppet civilsamhället I en första fråga har 4 av har spontant hört talas om begreppet civilsamhället. Det kan tyckas lågt med tanke på att just civila samhället är det begrepp som idag vanligtvis används inom politiken och bland myndigheter, till exempel regeringens Politik för det civila samhället. Samtidigt är det ett begrepp som vi inom Sektor ofta möts av osäkerhet inför bland personer utanför rikstäckande organisationer och offentliga aktörer. Kännedomen om begreppet är lika stor i alla åldersgrupper men skiljer sig avsevärt när det kommer till utbildningsnivå. Just utbildningsnivå är en viktig bakgrundsvariabel i stora delar av undersökningen, där personer med högre utbildning anser sig mer delaktiga i civilsamhället och har en mer positiv bild av dess betydelse. I en öppen fråga om vad man associerar till begreppet är svar som handlar om medborgare och privatpersoner som hjälper varandra det vanligaste, procent. Endast procent associerar till välgörenhet/religiösa samfund/ngo/ideell verksamhet. Även här är andelen som inte vet stor, 1 procent, och att ytterligare procent associerar till ej militär/polis förstärker bilden av att många är osäkra på begreppet. Civilsamhället är heller inte ett av de begrepp som de svarande ser som mest positiva (se följande sida). Ideell organisation, Frivilligorganisation och Välgörenhetsorganisation är istället de begrepp som flest anser mest positiva. Medan procent av de svarande är positiva till Ideell organisation är andelen bara 1 procent vad gäller begreppet civilsamhälle. Ett sådant begrepp som Tredje sektorn har i själva verket fler negativt inställda än positiva, med en mycket stor andel svar Vej ej.

11 Positiv till begrepp? Hur positiv är du till följande begrepp? Svara genom att använda en skala 1-5 där 5 innebär mycket positiv och 1 innebär inte alls positiv. Ideell organisation 4, Frivilligorganisation 1 4, Välgörenhetsorganisation,4 Medlemsägd 1 1, Medlemsorganisation 5 4 1, Folkrörelse 1 1,5 Idéburen organisation,4 Kooperativ,45 Civilsamhälle 41 5,4 Social ekonomi, CSR 1, Tredje sektorn 1 5, % % % % % % 5. Mycket positiv 4 1. Inte alls positiv Vet ej Bas: Samtliga, intervjuer 4 Hälften av de svarande kan inte ge något svar när de ställs inför en uppställd lista på typer av organisationer och senare namngivna organisationer (tabellerna till höger). av förknippar intresseorganisationer och idrottsföreningar med civila samhället, något färre för kooperativ och insamlingsorganisationer. procent förknippar politiska partier med civilsamhället, bara något fler än de som svarat landsting och riksdag. När man delar upp de svarande efter vilket politiskt parti de röstade på i förra riksdagsvalet, syns stora skillnader i vilka typer av verksamheter man förknippar med begreppet civilsamhälle. Nästan dubbelt så stor andel av Kristdemokraternas väljare svarar Intresseorganisationer (5 procent) och mer är dubbelt vad gäller Trossamfund (4 procent), jämfört med genomsnittet. De har också den lägsta andelen Vet ej ( procent). Vänsterpartiets väljare urskiljer sig starkt vad gäller Kooperativ (4 procent). Då deltagarna fick välja på en lista bland ett antal organisationer och företag, är Rädda Barnen och Myrorna vanligast att förknippa med civilsamhället (5 respektive 4 procent).

12 Vad förknippas med civilsamhälle Vilken eller vilka av följande typer av verksamheter förknippar du med begreppet civilsamhälle? Alla Moderaterna Folkpartiet % Centerpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 4 Intresseorganisation/ opinionsbildare Idrottsförening Kooperativ Insamlingsorganisation 1 Trossamfund 1 Politiskt parti Landsting Riksdag Annan Tveksam/ Vet ej Bas: Samtliga, intervjuer Organisationer förknippade med civilsamhälle Vilken eller vilka av följande organisationer/företag förknippar du med begreppet civilsamhälle? % Alla 5 4 Rädda Barnen Myrorna Svenska Friskis & Svettis HSB Svenskt Postkodlotteriet IKEA Nordea Vet ej Kyrkan Näringsliv 4 4 Bas: Samtliga, intervjuer

13 Delaktighet, medlemskap och engagemang i civila samhället I den följande delen av undersökningen gavs deltagarna en förklaring av det civila samhället. Tanken var att de svarande, oavsett vilka begrepp de vanligtvis använde och kände till, efteråt skulle kunna svara på frågor om sitt engagemang i civila samhället. Förklaringen som löd: Vi kommer att i vissa av de följande frågorna använda begreppet civilsamhället. Med civilsamhället menar vi då: Civilsamhället utgörs av alla de initiativ/insatser där människor går samman av fri vilja och organiserar sig för att förbättra sin egen eller andras vardag. Exempel på sådan verksamhet kan vara innebandytränare åt barnen, medlem i bostadsstyrelse, volontär i kyrkan etc. Verksamheten i dessa sammanslutningar kan vara allt från en lokal teater till en hjälporganisation, ideell förening eller ett fackförbund, de kompletterar de insatser som görs av stat, kommun, landsting, näringslivet och familjen. Delaktighet Utifrån denna beskrivning, anser du dig vara delaktig i civilsamhället? Alla Man Kvinna Ja 1- år -4 år 5-4 år Grundskola Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 4 Gift/Registrerad partner Sammanboende Särbo Separerad/Skild Singel/Ensamstående % Bas: Samtliga, intervjuer Med den förklaringen anser sig drygt hälften, 5 procent, vara delaktiga i det civila samhället. Skillnaderna är stora beroende på ålder, 4 procent av personerna mellan 1 anser sig delaktiga jämfört med 5 procent av de mellan 54 år. Även vad gäller utbildning är skillnaderna stora.

14 Varför inte delaktig? Varför är du inte delaktig? Medel Jag prioriterar annat,4 Jag har inte fått någon förfrågan om att engagera mig,4 Jag har inte hittat något som engagerar mig,5 Det verkar inte roligt 5, Jag har inget förtroende för organisationer i civilsamhället 5,1 % % % % % % 5 Stämmer mycket bra 4 1 Stämmer inte alls Bas: Om nej enligt frågan Utifrån denna beskrivning, anser du dig vara delaktig i civilsamhället?, intervjuer Av dem som svarade Nej huruvida man ansåg sig delaktig i civila samhället är anledningarna främst att man prioriterar annat, inte har fått frågan eller inte har hittar något som engagerar. Endast ett fåtal, procent, instämmer i påståendet att det inte verkar roligt eller att man saknar förtroende för organisationer i civila samhället. Delaktighet i civila samhället De som istället svarar Ja på frågan (tabell på nästa sida) är främst delaktiga som medlem, procent. Andelen som säger sig vara delaktiga som Volontär är avsevärt lägre än de som ser sig själva som Frivillig, vilket säger en del av språkbruket hos de aktiva, eftersom begreppen mer eller mindre är synonymer. I tabellen är också kvinnor och män särredovisade, eftersom det finns relativt stora skillnader; män är oftare delaktiga som förtroendevalda och ledare, jämfört med kvinnor som oftare är givare och volontärer. Det finns också ganska stora skillnader mellan åldersgrupperna hur man är aktiv. Personer mellan 1 ser sig i avsevärt större utsträckning som volontärer och ledare, procent rspektive procent. Avsevärt färre är aktiva som givare eller förtroendevalda, vilket betydligt fler är i åldersgruppen 54 år.

15 Hur delaktig? På vilket eller vilka sätt är du delaktig i civilsamhället? % Alla Man Kvinna Medlem Frivillig Givare Förtroendevald Ledare Anställd Volontär Aktivist Annat Tveksam/Vet ej Bas: Om ja enligt fråga, 5 intervjuer Hur delaktig? På vilket eller vilka sätt är du delaktig i civilsamhället? % Alla 1- år -4 år 5-4 år Medlem Frivillig Givare Förtroendevald Ledare Anställd Volontär Aktivist Annat Tveksam/Vet ej Bas: Om ja enligt fråga, 5 intervjuer 1

16 Medlemskap, delaktighet, engagemang Är du medlem i någon av följande typer av organisationer? Är du delaktig i någon av följande typer av organisationer? I vilken typ av organisation upplever du att ditt engagemang är störst? % 5 Medlem Delaktig Engagemang störst Bas: Samtliga, intervjuer 5 Fackförbund Idrottsförening Boendeförening Konsumentkooperativ Intresseorganisation Humanitär organisation 1 Religöst samfund Politiskt parti Föräldrakooperativ Annan Jag är inte medlem i någon organisation Medlemskap i en organisation När det kommer till frågan medlemskap är fackföreningar det avsevärt vanligaste svaret, utifrån ett på förhand givna svarsalternativ. Varannan som svarar anger att de är medlemmar i ett fackförbund, följt av Idrottsförening som procent svarar. Att bara procent säger sig vara medlem i ett religiöst samfund är anmärkningsvärt, speciellt med tanke på att mer än var tredje svensk är medlem i Svenska kyrkan och ytterligare fler i andra religiösa samfund. Delaktighet i en organisation I undersökningen ställdes även frågan om man ansåg sig delaktig i någon organisation, vilket kan tolkas vara ett mer aktivt engagemang än bara ett medlemskap. Även om 5 procent säger sig vara medlemmar i ett fackförbund anser sig bara procent vara delaktiga. Det ska jämföras med till exempel idrottsföreningar, där procent är medlemmar och procent är delaktiga vilket är det vanligaste svaret på denna fråga. Störst engagemang i en organisation När frågan om vilken organisation som engagemanget är störst i, är idrottsföreningar fortfarande det vanligaste svaret. procent säger att deras engagemang är störst i en idrottsförening. Det är nu fler som svarar Boendeförening, Intresseorganisation och lika många Humanitär organisation, jämfört med Fackförbund. Steget från att vara medlem till delaktig och engagerad i till exempel en idrottsförening eller intresseorganisation är med andra ord betydligt kortare än inom ett fackförbund.

17 Medlemskap Är du medlem i någon av följande typer av organisationer? % Alla 1- år -4 år 5-4 år 5 5 Fackförbund Idrottsförening Boendeförening Konsument- Intressekooperativ organisation Humanitär organisation Religöst samfund Politiskt parti Föräldrakooperativ Annan Jag är inte medlem i någon organisation Bas: Samtliga, intervjuer Det finns också betydande skillnader mellan olika undergrupper bland de som svarat på undersökningen. De som är mellan 1 år är avsevärt färre medlemmar i någon typ av organisation, bortsett idrottsföreningar och religiösa samfund. Samma mönster finns vad gäller delaktighet och de organisationer de är mest engagerade i. Även uppdelat på vilket politiskt parti deltagarna röstade på i senaste riksdagsvalet syns stora skillnader. Som i många andra fall utmärker sig Kristdemokraternas väljare, där 55 procent anser sig vara delaktiga i ett religiöst samfund, jämfört med procent av genomsnittet. Lika många av partiets väljare anser sig vara mest engagerade i ett religiöst samfund (ej redovisat här). Inte förvånansvärt är de som röstade på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet oftare medlemmar, delaktiga och engagerade i fackförbund. De som röstade på Miljöpartiet utmärker sig som mest engagerade i humanitära organisationer (ej redovisat här). Det finns också skillnader mellan män och kvinnor, där mer än dubbelt så många kvinnor än män anser att deras största engagemang finns i en humanitär organisation, respektive 5 procent. Män har betydligt högre engagemang i idrottsföreningar, 4 procent i jämförelse med kvinnornas procent, och även vad gäller engagemanget i boendeföreningar samt intresseorganisationer. 1

18 Delaktighet Är du delaktig i någon av följande typer av organisationer? % Alla procent Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 4 4 Idrottsförening Fackförbund Boendeförening Intresseorganisation Humanitär organisation Konsumentkooperativ Religöst samfund Politiskt parti Föräldrakooperativ Annan Jag är inte delaktig i någon organisation Bas: Samtliga, intervjuer Engagemang I vilken typ av organisation upplever du att ditt engagemang är störst? % 5 Alla Man Kvinna Idrottsförening Boendeförening Intresse- Humanitär organisation organisation Fackförbund Religöst samfund Politiskt parti Konsumentkooperativ Föräldrakooperativ Annan Jag är inte engagerad i någon organisation Bas: Samtliga, intervjuer 1

19 Erfarenheter Är dina erfarenheter av civilsamhället negativa eller positiva? Medel Alla 5 4,1 Man Kvinna ,1 4,1 1- år -4 år 5-4 år ,, 4, Grundskola Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning ,, 4, Gift/Registrerad partner Sammanboende Separerad/Skild Singel/Ensamstående % % % % % % 4, 4, 4, 4, 5. Mycket positiva 4 1. Mycket negativa Vet ej Bas: Om ja enligt frågan Utifrån denna beskrivning, anser du dig vara delaktig i civilsamhället?, 5 intervjuer Påverkan Hur har din delaktighet i civilsamhället personligen påverkat dig enligt följande alternativ? % Alla 1- år -4 år 5-4 år Utökat mitt sociala nätverk Påverkat Fått min ökad personlighet/ förståelse identitet för positivt andra människor 1 Fått en mer positiv syn på framtiden Påverkat min karriär positivt 1 Fått en mer negativ syn på framtiden Påverkat min karriär negativt Påverkat min personlighet/ identitet negativt Annat Tveksam/ Vet ej Bas: Om ja enligt frågan Utifrån denna beskrivning, anser du dig vara delaktig i civilsamhället?, 5 intervjuer

20 Erfarenheter av civilsamhället Av dem som anser sig vara delaktiga i civila samhället anser de allra flesta att de har positiva erfarenheter av civila samhället. procent säger Mycket positiva, 5 procent Ganska positiva och bara 1 procent har negativa erfarenheter. Svaren är i stort lika oavsett kön, utbildning och de allra flesta bakgrundsvariabler. Den grupp som har allra mest positiva erfarenheter är de i åldersgruppen 1 år, där procent säger sig ha mycket eller ganska positiva erfarenheter. På frågan om hur delaktigheten i civila samhället har påverkat dem personligen är det vanligaste svaret Utökat mitt sociala nätverk, som 5 procent svarar. Drygt hälften anser också att det påverkat deras personlighet eller identitet positivt samt att de har fått en ökad förståelse av andra människor. Även här utmärker sig åldersgruppen 1 år genom att avsevärt fler svarar att de fått en mer positiv syn på framtiden ( procent mot genomsnittet procent) och att det påverkat deras karriär positivt (4 procent mot genomsnittet 1 procent). Även på frågan om de svarandes engagemang i civilsamhället har påverkat andras bild av dem är majoriteten positiva, procent säger Mycket positivt och 45 procent Ganska positivt. Inte heller här finns någon betydande andel som anser att det påverkat negativt, under 1 procent, däremot säger procent att det inte påverkat alls. Återigen är de mellan 1 mest positiva. Engagemang På vilket sätt tror du att ditt engagemang i civilsamhället har påverkat andras bild av dig? Medel Alla 45 1, Man Kvinna 5 1,4, 1- år -4 år 5-4 år ,,, Grundskola Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning ,,4, Gift/Registrerad partner Sammanboende Separerad/Skild Singel/Ensamstående ,,,, % % % % % % 5. Mycket positivt 4 1. Mycket negativt Har inte alls påverkat Vet ej Bas: Om ja enligt frågan Utifrån denna beskrivning, anser du dig vara delaktig i civilsamhället?, 5 intervjuer

21 Engagemang Hur länge har du totalt varit engagerad i civilsamhället? < år Alla Man Kvinna år -4 år 5-4 år Grundskola Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Gift/Registrerad partner Sammanboende Separerad/Skild Singel/Ensamstående % % % % % % Mindre än 1 år 1-5 år Mer än 5 år Mer än år Mer än år Tveksam/Vet ej Bas: Om ja enligt frågan Utifrån denna beskrivning, anser du dig vara delaktig i civilsamhället?, 5 intervjuer Av dem som känner sig delaktiga i civilsamhället har de allra flesta varit det i över år. Givetvis är detta mycket beroende på ålder, men det finns också en väsentlig skillnad mellan män och kvinnors engagemang. Bland männen har 4 procent varit engagerade i år eller mer medan det bland kvinnorna är 5 procent. Notera att det är de röda och ljusröda staplarna som indikerar långt engagemang. Den främsta anledningen till att man är engagerad i civilsamhället (tabellen ovan på nästa sida) är för att det är roligt, följt av att man vill hjälpa andra och vill bidra till att utveckla samhället. Få anser att det är på grund av egennytta och förmåner man är delaktig, 1 procent. Tanken om att det finns krav från andra att ta plats i en styrelse eller ansvara i en förening får inget stöd av resultaten, bara procent anser att det påståendet stämmer för deras engagemang. Viktigt att veta är dock att svaren på den här frågan troligen präglas av var som är rätt och fel, där man kan anta att färre vill erkänna att man gör det för egen vinning än för att man vill hjälpa andra. Hälften av dem som är delaktiga i civila samhället lägger mellan 1 timmar i veckan och procent lägger mindre än 1 timme i veckan. Samtidigt finns en grupp av procent av de svarande som lägger mer än timmar i veckan.

22 Varför engagemang? Varför är/var du engagerad i civilsamhället? I vilken grad stämmer Medel För att det är roligt,5 För att hjälpa andra,5 Vilja att bidra till och utveckla samhället,45 Gemenskap/träffa vänner, Personlig utveckling 1, Förälder till aktivt barn 1 5, För egennyttan, t.ex. att få del av förmåner , Pga. andras krav på mig 1 1,5 % % % % % % 5 Stämmer mycket bra 4 1 Stämmer inte alls Bas: Om ja enligt frågan Utifrån denna beskrivning, anser du dig vara delaktig i civilsamhället?, 5 intervjuer Aktiv? Hur mycket tid lägger du på ditt engagemang i civilsamhället? Alla 5 1 Man Kvinna år -4 år 5-4 år Grundskola Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Gift/Registrerad partner Sammanboende Separerad/Skild Singel/Ensamstående % % % % % % Mindre än en timme i veckan Mellan 1- timmar i veckan Mer än timmar i veckan Annat Tveksam/Vet ej Bas: Om ja enligt frågan Utifrån denna beskrivning, anser du dig vara delaktig i civilsamhället?, 5 intervjuer

23 Förtroendet för civila samhällets organisationer Förtroende generellt Hur stort förtroende har du för följande typ av organisationer generellt? Organisationer inom civilsamhället 5 5,41 Statliga organisationer och myndigheter 4 1,4 Privata företag 1 4,4 % % % % % % 5 Mycket stort 4 1 Mycket litet Vet ej Bas: Samtliga, intervjuer Vid en generell jämförelse med statliga myndigheter och privata företag så har målgruppen ett större förtroende för organisationer inom civila samhället. procent har mycket eller ganska stort förtroende för organisationer i civila samhället jämfört med procent för statliga organisationer och myndigheter respektive procent för privata företag. Omvänt har procent lågt förtroende för organisationer i civila samhället jämfört med / procent för statliga organisationer/privata företag. Detta resultat kan dock till viss del vara påverkat av det faktum att detta formulär i stort är fokuserat på just civilsamhället. På en öppen fråga om en organisation som man känner stort förtroende för är svaren väldigt varierande. procent svarar Läkare Utan Gränser, fackförbund och Rädda Barnen. Hela 5 procent kan dock inte nämna någon organisation vid namn som man känner förtroende för. Om man bryter ut de personer som i föregående kapitel svarade att de lade ner mer än timmar på sitt engagemang i civilsamhället är siffrorna betydligt högre. procent av dem anser att de känner stort förtroende för någon kyrka eller trossamfund och procent svarar Svenska Kyrkan. Denna grupp kan också betydligt oftare ge exempel på en organisation de känner förtroende för. Svaren är varierande även för exempel på en organisation som man känner litet förtroende för. Här syns dock Röda Korset, som procent av de svarande har angett.

24 Förtroende för organisationer Öppen fråga Nämn en organisation inom civilsamhället som du har stort förtroende för. % Alla Engagemang <1 h/vecka Engagemang 1- h/vecka Engagemang >h/vecka Läkare utan gränser Fackförbund Rädda Idrotts- Barnen rörelsen Röda Korset Kyrka/ trossamfund Natur och miljöföreningar Amnesty international Sven- UNICEF ska kyrkan Frälsningsarmén Myrorna Nej/ Ingen Annan Vet ej/ Ej svar Bas: Samtliga, intervjuer Förtroende för organisationer Öppen fråga Nämn en organisation inom civilsamhället som du har litet förtroende för. % Alla Engagemang <1 h/vecka Engagemang 1- h/vecka Engagemang >h/vecka Röda Korset Religösa samfund Politiska partier Fackförbund Rädda Barnen Svenska Kyrkan Svenskt Näringsliv Postkodlotteriet Moderaterna Greenpeace Ingen Annat Vet ej /Ej svar Bas: Samtliga, intervjuer

25 Civila samhällets organisationer i samhället Betydelse Hur viktiga anser du att civilsamhällets organisationer är i samhället? Medel Alla 4 4,1 Man Kvinna ,5 4, 1- år -4 år 5-4 år ,1 4, 4, Grundskola Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning , 4, 4, Gift/Registrerad partner Sammanboende Särbo Separerad/Skild Singel/Ensamstående , 4, 4, 4, 4, Engagemang <1 h/vecka Engagemang 1- h/vecka Engagemang >h/vecka % % % % % % 4, 4,4 4,5 5 Mycket viktiga 4 1 Inte alls viktiga Vet ej Bas: Samtliga, intervjuer De allra flesta anser att civilsamhällets organisationer är mycket eller ganska viktiga i samhället. 1 procent anser att de är viktiga, vilket ska jämföras med de procent som anser att de inte är det. Andelen ökar ju högre utbildning personerna har, om de är delaktiga i civilsamhället och ju mer tid de lägger på sitt engagemang. Bland dem som lägger mer än timmar i veckan anser procent att civilsamhällets organisationer är viktiga, varav procent svarar mycket viktiga. Även här kan vi dock anta att studiens fokus på civilsamhället kan påverka de medverkande åt det positiva hållet. Det vanligaste svaret på en öppen fråga varför civilsamhällets organisationer är viktiga är att de ökar mångfalden eller täcker upp på andra områden. Ge folk möjlighet att påverka och att De behövs/gör nytta. En särskilt intressant skillnad finns när man delar upp de svarande efter vilket parti de röstade på i senaste riksdagsvalet. Beroende på vilket parti man röstar på skiljer sig anledningarna markant, och inte alls nödvändigtvis enligt en högervänsterskala. Till exempel anser procent av Kristdemokraternas väljare att De behövs/gör nytta jämfört med Folkpartiets procent. Flest väljare från Vänsterpartiet (1 procent) och Kristdemokraterna ( procent) säger Viktigt för demokratin, något som väljare från Sverigedemokraterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna nämner betydligt mer sällan (/4/ procent). Även om man bryter ner svaren beroende på hur engagerade de svarande är i civilsamhället syns avsevärda skillnader. Bland dem som lägger mer än timmar per vecka i sitt engagemang är till exempel Ge folk möjlighet att påverka och Viktigt för demokratin nämnt betydligt oftare.

26 Varför viktig? Öppen fråga Varför anser du att civilsamhällets organisationer är viktiga i samhället? % Alla Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Öka Ge mång- folk falden/ möjtäcker lighet upp att andra påverka områden De behövs/ gör nytta Motvikt mot/ alternativ Tillvarata resurser/ till engagestaten/ mang den offentliga sektorn Stödjer/ hjälper Altruism/ solidaritet/ medmän- sklighet/ empati Ger vikänsla/ skapar gemenskap Viktigt för demokratin/ opi- nionen/ samhället Motvikt mot marknadskrafterna Behövs för barnen/ ung- domarna Öka medvetenheten/ engagemanget Få folk att känna sig behövda Annat Vet ej/ Ej svar Bas: Om 4-5 på frågan om hur viktiga, intervjuer Varför viktig? Öppen fråga Varför anser du att civilsamhällets organisationer är viktiga i samhället? % Alla Engagemang <1 h/vecka Engagemang 1- h/vecka Engagemang >h/vecka Öka Ge mång- folk falden/ möjtäcker lighet upp att andra påverka områden De behövs/ gör nytta Motvikt mot/ alternativ Tillvarata resurser/ till engagestaten/ mang den offentliga sektorn Stödjer/ hjälper Altruism/ solidaritet/ medmän- sklighet/ empati Ger vikänsla/ skapar gemenskap Viktigt för demokratin/ opi- nionen/ samhället Motvikt mot marknadskrafterna Behövs för barnen/ ung- domarna Öka medvetenheten/ engagemanget Få folk att känna sig behövda Annat Vet ej/ Ej svar Bas: Om 4-5 på frågan om hur viktiga, intervjuer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Frihet utan oberoende

Frihet utan oberoende Frihet utan oberoende Civila samhället och relationen till stat och kommun Andreas Linderyd Förord Frihet utan oberoende. Bokens titel syftar på det civila samhällets relation till den offentliga sektorn.

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer Idrottens omfattning Svensk idrott är bäst på att sätta folket i rörelse Svensk idrott är Sveriges största idéburna organisation sett till hur många som är delaktiga och engagerade. Nästan halva befolkningen

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson Rapporter i Pedagogik, Örebro universitet, 14 Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson 1 Rapportens tillkomst och utformning

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner

Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA Johan von Essen STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer