Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vem bryr sig om civila samhället - och varför?"

Transkript

1

2 Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges ut av Sektor tankesmedjan för det civila samhället Grafisk form: Gustav Edman Omslag: Kalle Magnusson Stockholm,

3 Sektor tankesmedjan för det civila samhället synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen av civila samhällets organisationer. Utgångspunkten är att Sverige behöver mer av den kraft som finns i allt från knattefotboll till kooperativa företag och ideella organisationer. Genom egna rapporter, seminarier, rundabordssamtal och andra aktiviteter vill vi lyfta och vrida på perspektiv. Den här rapporten är en del av Sektor:s temaområde Samhällsengagemang i förändring. Tillsammans med Välfärdens förnyelse och Skapandet av identitet utgör det vårt fokus i debatten om det civila samhället under. Läs mer om Sektor och våra temaområden på 4

4 Innehållsförteckning Förord Om undersökningen En sammanfattning av undersökningens resultat Associationer till civila samhället Delaktighet, medlemskap och engagemang Erfarenheter av civilsamhället Förtroendet för civila samhällets organisationer Civila samhällets organisationer i samhället Inställningen till välgörenhet som begrepp Inställningen till civila samhällets finansiering Undersökningens resultat jämfört med forskningen 4 5

5 Förord Bilden av civila samhället i Sverige är otydlig. Med tanke på att det svenska civilsamhället består av runt föreningar, stiftelser, kooperationer och andra sammanslutningar är det inte så märkligt. I kontrast till det finns också en sammanhållen känsla för civila samhällets särart och betydelse i samhället, något som förenar alla dessa sammanslutningar med olika mål och verksamhet. Ord som folkrörelse, välgörenhet och ideell ger ofta liknande associationer hos människor med väldigt olika bakgrund eller uppfattning. I den här undersökningen ger människor sin egen bild av deras eget engagemang, vad de har fått med sig i det och vad civila samhället har för betydelse för samhället i stort. Målet med att göra den här undersökningen har varit att få en djupare förståelse av hur allmänheten ser på civila samhället och dess organisationer. Som ett komplement till forskningen vill vi ge en ögonblicksbild av svenskarnas kunskap, inställning, engagemang och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Många av de frågor som ställts i undersökningen finns med för att säkerställa att svaren sammanfaller med de större forskningsstudier som gjorts och ge trovärdighet åt undersökningen som helhet. Denna rapport innehåller ett urval av resultat från den omfattande undersökningen. Bakgrundsfaktorer som kön, ålder, inkomst, partitillhörighet och annat finns i vissa fall redovisat men ofta är det generella drag för alla de drygt personer som svarat. Vill du ta del av fler resultat finns det att ladda ner från Undersökningen är gjord av Sektor i samarbete med Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet, Forum samt arbetsgivarföreningen KFO. Utan varandras stöd, kompetens och inspel hade den här undersökningen aldrig blivit gjord. Vi hoppas att den här opinionsundersökningen kan ge samhällsdebattörer, journalister och aktiva i civilsamhällets organisationer en bredare bild av det civila samhället i Sverige. Hanna Hallin Chef Sektor tankesmedjan för det civila samhället

6 Om undersökningen Antal intervjuer: Målgrupp: Metod: Fältperiod: Vägning: Svenska allmänheten 14 år Internetintervjuer via en telefonrekryterad webbpanel / Datan är vägd så att den motsvarar de verkliga proportionerna i riket avseende kön och ålder i åldrarna 14 år.

7 En sammanfattning av undersökningens resultat 4 av har spontant hört talas om begreppet civilsamhället och det man i störst utsträckning associerar till detta begrepp är medborgare/privatpersoner som hjälper varandra. Efter en skriftlig beskrivning av vad civilsamhället innebär så anser sig 5 procent av målgruppen vara delaktiga i civilsamhället. Denna delaktighet korrelerar med utbildning, desto högre utbildning, desto högre delaktighet. Delaktigheten korrelerar även med ålder, ju äldre undergrupp, desto större andel delaktiga. Man är i störst utsträckning; Medlem i ett fackförbund Delaktig i en idrottsförening Engagerad i en idrottsförening Ens eget engagemang är positivt. De faktiska erfarenheterna av civila samhället är tydligt positiva då 5 procent av målgruppen har positiva erfarenheter. En majoritet av målgruppen anser att engagemanget har påverkat andras bild av en själv positivt. Om vi tittar på hur länge man har varit engagerad så ser vi att av har varit engagerade i civilsamhället i minst år. De främsta anledningarna till att man är engagerad är att: Det är roligt Man hjälper andra När det gäller organisationer kopplade till civila samhället så har målgruppen störst förtroende för Läkare utan gränser, Fackförbund och Rädda barnen. Omvänt har man minst förtroende för Röda korset och för Religiösa samfund. Vid en generell jämförelse med statliga myndigheter och privata företag så har målgruppen ett större förtroende för organisationer inom civila samhället. Detta resultat kan dock till viss del vara påverkat av det faktum att detta formulär i stort är fokuserat på just civilsamhället.

8 av anser att civila samhällets organisationer är viktiga i samhället och de främsta anledningarna till det är: De ökar mångfalden De ger människor möjlighet att påverka Det är framförallt andra medmänniskor som uppmuntrar frivilliga insatser i vårt samhälle, inte (i lika hög utsträckning) media, politiker eller arbetsgivare. Dessa frågor uppmärksammas inte i stor utsträckning av media, endast procent anser att frågorna uppmärksammas i en stor eller ganska stor utsträckning. Civilsamhället spelar en viktig roll i samhällsfrågor som Mänskliga rättigheter, Barn och ungdomars utveckling och Demokrati. Civilsamhället spelar en mindre viktig roll i samhällsfrågor som rör Religion och Arbetsrätt. av är positiva till begreppet välgörenhet och när man spontant ska beskriva välgörenhet gör man det i termer av; Hjälpa andra, Oegennyttig prestation och Allmosor.

9 Civilsamhället Har du hört talas om begreppet civilsamhället?!""#$ %#&$$ '()&&#$$ Ja *+,-.$/$$,.$/$$ 4,+$/$$ &:"#$$ 5 4 5)ACDB?)=B#$E#=&B$$ F#<<#&>:B&B$$ FG>:$$ FBE#B#CF)"$$ % Bas: Samtliga, intervjuer 1 Civilsamhället Öppen fråga Vad associerar du till begreppet civilsamhället? % Alla 1 Medborgarna/ privatpersoner/ vanliga människor som hjälper varandra Ej militär/ polis Inte statlig/ offentlig inblandning Välgörenhet/ religiösa samfund/ NGO/ ideell verksamhet 1 Vardagslivet Staten/ offentlig verksamhet Inget Annat Vet ej / Ej svar Bas: Samtliga, intervjuer

10 Associationer till begreppet civilsamhället I en första fråga har 4 av har spontant hört talas om begreppet civilsamhället. Det kan tyckas lågt med tanke på att just civila samhället är det begrepp som idag vanligtvis används inom politiken och bland myndigheter, till exempel regeringens Politik för det civila samhället. Samtidigt är det ett begrepp som vi inom Sektor ofta möts av osäkerhet inför bland personer utanför rikstäckande organisationer och offentliga aktörer. Kännedomen om begreppet är lika stor i alla åldersgrupper men skiljer sig avsevärt när det kommer till utbildningsnivå. Just utbildningsnivå är en viktig bakgrundsvariabel i stora delar av undersökningen, där personer med högre utbildning anser sig mer delaktiga i civilsamhället och har en mer positiv bild av dess betydelse. I en öppen fråga om vad man associerar till begreppet är svar som handlar om medborgare och privatpersoner som hjälper varandra det vanligaste, procent. Endast procent associerar till välgörenhet/religiösa samfund/ngo/ideell verksamhet. Även här är andelen som inte vet stor, 1 procent, och att ytterligare procent associerar till ej militär/polis förstärker bilden av att många är osäkra på begreppet. Civilsamhället är heller inte ett av de begrepp som de svarande ser som mest positiva (se följande sida). Ideell organisation, Frivilligorganisation och Välgörenhetsorganisation är istället de begrepp som flest anser mest positiva. Medan procent av de svarande är positiva till Ideell organisation är andelen bara 1 procent vad gäller begreppet civilsamhälle. Ett sådant begrepp som Tredje sektorn har i själva verket fler negativt inställda än positiva, med en mycket stor andel svar Vej ej.

11 Positiv till begrepp? Hur positiv är du till följande begrepp? Svara genom att använda en skala 1-5 där 5 innebär mycket positiv och 1 innebär inte alls positiv. Ideell organisation 4, Frivilligorganisation 1 4, Välgörenhetsorganisation,4 Medlemsägd 1 1, Medlemsorganisation 5 4 1, Folkrörelse 1 1,5 Idéburen organisation,4 Kooperativ,45 Civilsamhälle 41 5,4 Social ekonomi, CSR 1, Tredje sektorn 1 5, % % % % % % 5. Mycket positiv 4 1. Inte alls positiv Vet ej Bas: Samtliga, intervjuer 4 Hälften av de svarande kan inte ge något svar när de ställs inför en uppställd lista på typer av organisationer och senare namngivna organisationer (tabellerna till höger). av förknippar intresseorganisationer och idrottsföreningar med civila samhället, något färre för kooperativ och insamlingsorganisationer. procent förknippar politiska partier med civilsamhället, bara något fler än de som svarat landsting och riksdag. När man delar upp de svarande efter vilket politiskt parti de röstade på i förra riksdagsvalet, syns stora skillnader i vilka typer av verksamheter man förknippar med begreppet civilsamhälle. Nästan dubbelt så stor andel av Kristdemokraternas väljare svarar Intresseorganisationer (5 procent) och mer är dubbelt vad gäller Trossamfund (4 procent), jämfört med genomsnittet. De har också den lägsta andelen Vet ej ( procent). Vänsterpartiets väljare urskiljer sig starkt vad gäller Kooperativ (4 procent). Då deltagarna fick välja på en lista bland ett antal organisationer och företag, är Rädda Barnen och Myrorna vanligast att förknippa med civilsamhället (5 respektive 4 procent).

12 Vad förknippas med civilsamhälle Vilken eller vilka av följande typer av verksamheter förknippar du med begreppet civilsamhälle? Alla Moderaterna Folkpartiet % Centerpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 4 Intresseorganisation/ opinionsbildare Idrottsförening Kooperativ Insamlingsorganisation 1 Trossamfund 1 Politiskt parti Landsting Riksdag Annan Tveksam/ Vet ej Bas: Samtliga, intervjuer Organisationer förknippade med civilsamhälle Vilken eller vilka av följande organisationer/företag förknippar du med begreppet civilsamhälle? % Alla 5 4 Rädda Barnen Myrorna Svenska Friskis & Svettis HSB Svenskt Postkodlotteriet IKEA Nordea Vet ej Kyrkan Näringsliv 4 4 Bas: Samtliga, intervjuer

13 Delaktighet, medlemskap och engagemang i civila samhället I den följande delen av undersökningen gavs deltagarna en förklaring av det civila samhället. Tanken var att de svarande, oavsett vilka begrepp de vanligtvis använde och kände till, efteråt skulle kunna svara på frågor om sitt engagemang i civila samhället. Förklaringen som löd: Vi kommer att i vissa av de följande frågorna använda begreppet civilsamhället. Med civilsamhället menar vi då: Civilsamhället utgörs av alla de initiativ/insatser där människor går samman av fri vilja och organiserar sig för att förbättra sin egen eller andras vardag. Exempel på sådan verksamhet kan vara innebandytränare åt barnen, medlem i bostadsstyrelse, volontär i kyrkan etc. Verksamheten i dessa sammanslutningar kan vara allt från en lokal teater till en hjälporganisation, ideell förening eller ett fackförbund, de kompletterar de insatser som görs av stat, kommun, landsting, näringslivet och familjen. Delaktighet Utifrån denna beskrivning, anser du dig vara delaktig i civilsamhället? Alla Man Kvinna Ja 1- år -4 år 5-4 år Grundskola Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 4 Gift/Registrerad partner Sammanboende Särbo Separerad/Skild Singel/Ensamstående % Bas: Samtliga, intervjuer Med den förklaringen anser sig drygt hälften, 5 procent, vara delaktiga i det civila samhället. Skillnaderna är stora beroende på ålder, 4 procent av personerna mellan 1 anser sig delaktiga jämfört med 5 procent av de mellan 54 år. Även vad gäller utbildning är skillnaderna stora.

14 Varför inte delaktig? Varför är du inte delaktig? Medel Jag prioriterar annat,4 Jag har inte fått någon förfrågan om att engagera mig,4 Jag har inte hittat något som engagerar mig,5 Det verkar inte roligt 5, Jag har inget förtroende för organisationer i civilsamhället 5,1 % % % % % % 5 Stämmer mycket bra 4 1 Stämmer inte alls Bas: Om nej enligt frågan Utifrån denna beskrivning, anser du dig vara delaktig i civilsamhället?, intervjuer Av dem som svarade Nej huruvida man ansåg sig delaktig i civila samhället är anledningarna främst att man prioriterar annat, inte har fått frågan eller inte har hittar något som engagerar. Endast ett fåtal, procent, instämmer i påståendet att det inte verkar roligt eller att man saknar förtroende för organisationer i civila samhället. Delaktighet i civila samhället De som istället svarar Ja på frågan (tabell på nästa sida) är främst delaktiga som medlem, procent. Andelen som säger sig vara delaktiga som Volontär är avsevärt lägre än de som ser sig själva som Frivillig, vilket säger en del av språkbruket hos de aktiva, eftersom begreppen mer eller mindre är synonymer. I tabellen är också kvinnor och män särredovisade, eftersom det finns relativt stora skillnader; män är oftare delaktiga som förtroendevalda och ledare, jämfört med kvinnor som oftare är givare och volontärer. Det finns också ganska stora skillnader mellan åldersgrupperna hur man är aktiv. Personer mellan 1 ser sig i avsevärt större utsträckning som volontärer och ledare, procent rspektive procent. Avsevärt färre är aktiva som givare eller förtroendevalda, vilket betydligt fler är i åldersgruppen 54 år.

15 Hur delaktig? På vilket eller vilka sätt är du delaktig i civilsamhället? % Alla Man Kvinna Medlem Frivillig Givare Förtroendevald Ledare Anställd Volontär Aktivist Annat Tveksam/Vet ej Bas: Om ja enligt fråga, 5 intervjuer Hur delaktig? På vilket eller vilka sätt är du delaktig i civilsamhället? % Alla 1- år -4 år 5-4 år Medlem Frivillig Givare Förtroendevald Ledare Anställd Volontär Aktivist Annat Tveksam/Vet ej Bas: Om ja enligt fråga, 5 intervjuer 1

16 Medlemskap, delaktighet, engagemang Är du medlem i någon av följande typer av organisationer? Är du delaktig i någon av följande typer av organisationer? I vilken typ av organisation upplever du att ditt engagemang är störst? % 5 Medlem Delaktig Engagemang störst Bas: Samtliga, intervjuer 5 Fackförbund Idrottsförening Boendeförening Konsumentkooperativ Intresseorganisation Humanitär organisation 1 Religöst samfund Politiskt parti Föräldrakooperativ Annan Jag är inte medlem i någon organisation Medlemskap i en organisation När det kommer till frågan medlemskap är fackföreningar det avsevärt vanligaste svaret, utifrån ett på förhand givna svarsalternativ. Varannan som svarar anger att de är medlemmar i ett fackförbund, följt av Idrottsförening som procent svarar. Att bara procent säger sig vara medlem i ett religiöst samfund är anmärkningsvärt, speciellt med tanke på att mer än var tredje svensk är medlem i Svenska kyrkan och ytterligare fler i andra religiösa samfund. Delaktighet i en organisation I undersökningen ställdes även frågan om man ansåg sig delaktig i någon organisation, vilket kan tolkas vara ett mer aktivt engagemang än bara ett medlemskap. Även om 5 procent säger sig vara medlemmar i ett fackförbund anser sig bara procent vara delaktiga. Det ska jämföras med till exempel idrottsföreningar, där procent är medlemmar och procent är delaktiga vilket är det vanligaste svaret på denna fråga. Störst engagemang i en organisation När frågan om vilken organisation som engagemanget är störst i, är idrottsföreningar fortfarande det vanligaste svaret. procent säger att deras engagemang är störst i en idrottsförening. Det är nu fler som svarar Boendeförening, Intresseorganisation och lika många Humanitär organisation, jämfört med Fackförbund. Steget från att vara medlem till delaktig och engagerad i till exempel en idrottsförening eller intresseorganisation är med andra ord betydligt kortare än inom ett fackförbund.

17 Medlemskap Är du medlem i någon av följande typer av organisationer? % Alla 1- år -4 år 5-4 år 5 5 Fackförbund Idrottsförening Boendeförening Konsument- Intressekooperativ organisation Humanitär organisation Religöst samfund Politiskt parti Föräldrakooperativ Annan Jag är inte medlem i någon organisation Bas: Samtliga, intervjuer Det finns också betydande skillnader mellan olika undergrupper bland de som svarat på undersökningen. De som är mellan 1 år är avsevärt färre medlemmar i någon typ av organisation, bortsett idrottsföreningar och religiösa samfund. Samma mönster finns vad gäller delaktighet och de organisationer de är mest engagerade i. Även uppdelat på vilket politiskt parti deltagarna röstade på i senaste riksdagsvalet syns stora skillnader. Som i många andra fall utmärker sig Kristdemokraternas väljare, där 55 procent anser sig vara delaktiga i ett religiöst samfund, jämfört med procent av genomsnittet. Lika många av partiets väljare anser sig vara mest engagerade i ett religiöst samfund (ej redovisat här). Inte förvånansvärt är de som röstade på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet oftare medlemmar, delaktiga och engagerade i fackförbund. De som röstade på Miljöpartiet utmärker sig som mest engagerade i humanitära organisationer (ej redovisat här). Det finns också skillnader mellan män och kvinnor, där mer än dubbelt så många kvinnor än män anser att deras största engagemang finns i en humanitär organisation, respektive 5 procent. Män har betydligt högre engagemang i idrottsföreningar, 4 procent i jämförelse med kvinnornas procent, och även vad gäller engagemanget i boendeföreningar samt intresseorganisationer. 1

18 Delaktighet Är du delaktig i någon av följande typer av organisationer? % Alla procent Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 4 4 Idrottsförening Fackförbund Boendeförening Intresseorganisation Humanitär organisation Konsumentkooperativ Religöst samfund Politiskt parti Föräldrakooperativ Annan Jag är inte delaktig i någon organisation Bas: Samtliga, intervjuer Engagemang I vilken typ av organisation upplever du att ditt engagemang är störst? % 5 Alla Man Kvinna Idrottsförening Boendeförening Intresse- Humanitär organisation organisation Fackförbund Religöst samfund Politiskt parti Konsumentkooperativ Föräldrakooperativ Annan Jag är inte engagerad i någon organisation Bas: Samtliga, intervjuer 1

19 Erfarenheter Är dina erfarenheter av civilsamhället negativa eller positiva? Medel Alla 5 4,1 Man Kvinna ,1 4,1 1- år -4 år 5-4 år ,, 4, Grundskola Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning ,, 4, Gift/Registrerad partner Sammanboende Separerad/Skild Singel/Ensamstående % % % % % % 4, 4, 4, 4, 5. Mycket positiva 4 1. Mycket negativa Vet ej Bas: Om ja enligt frågan Utifrån denna beskrivning, anser du dig vara delaktig i civilsamhället?, 5 intervjuer Påverkan Hur har din delaktighet i civilsamhället personligen påverkat dig enligt följande alternativ? % Alla 1- år -4 år 5-4 år Utökat mitt sociala nätverk Påverkat Fått min ökad personlighet/ förståelse identitet för positivt andra människor 1 Fått en mer positiv syn på framtiden Påverkat min karriär positivt 1 Fått en mer negativ syn på framtiden Påverkat min karriär negativt Påverkat min personlighet/ identitet negativt Annat Tveksam/ Vet ej Bas: Om ja enligt frågan Utifrån denna beskrivning, anser du dig vara delaktig i civilsamhället?, 5 intervjuer

20 Erfarenheter av civilsamhället Av dem som anser sig vara delaktiga i civila samhället anser de allra flesta att de har positiva erfarenheter av civila samhället. procent säger Mycket positiva, 5 procent Ganska positiva och bara 1 procent har negativa erfarenheter. Svaren är i stort lika oavsett kön, utbildning och de allra flesta bakgrundsvariabler. Den grupp som har allra mest positiva erfarenheter är de i åldersgruppen 1 år, där procent säger sig ha mycket eller ganska positiva erfarenheter. På frågan om hur delaktigheten i civila samhället har påverkat dem personligen är det vanligaste svaret Utökat mitt sociala nätverk, som 5 procent svarar. Drygt hälften anser också att det påverkat deras personlighet eller identitet positivt samt att de har fått en ökad förståelse av andra människor. Även här utmärker sig åldersgruppen 1 år genom att avsevärt fler svarar att de fått en mer positiv syn på framtiden ( procent mot genomsnittet procent) och att det påverkat deras karriär positivt (4 procent mot genomsnittet 1 procent). Även på frågan om de svarandes engagemang i civilsamhället har påverkat andras bild av dem är majoriteten positiva, procent säger Mycket positivt och 45 procent Ganska positivt. Inte heller här finns någon betydande andel som anser att det påverkat negativt, under 1 procent, däremot säger procent att det inte påverkat alls. Återigen är de mellan 1 mest positiva. Engagemang På vilket sätt tror du att ditt engagemang i civilsamhället har påverkat andras bild av dig? Medel Alla 45 1, Man Kvinna 5 1,4, 1- år -4 år 5-4 år ,,, Grundskola Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning ,,4, Gift/Registrerad partner Sammanboende Separerad/Skild Singel/Ensamstående ,,,, % % % % % % 5. Mycket positivt 4 1. Mycket negativt Har inte alls påverkat Vet ej Bas: Om ja enligt frågan Utifrån denna beskrivning, anser du dig vara delaktig i civilsamhället?, 5 intervjuer

21 Engagemang Hur länge har du totalt varit engagerad i civilsamhället? < år Alla Man Kvinna år -4 år 5-4 år Grundskola Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Gift/Registrerad partner Sammanboende Separerad/Skild Singel/Ensamstående % % % % % % Mindre än 1 år 1-5 år Mer än 5 år Mer än år Mer än år Tveksam/Vet ej Bas: Om ja enligt frågan Utifrån denna beskrivning, anser du dig vara delaktig i civilsamhället?, 5 intervjuer Av dem som känner sig delaktiga i civilsamhället har de allra flesta varit det i över år. Givetvis är detta mycket beroende på ålder, men det finns också en väsentlig skillnad mellan män och kvinnors engagemang. Bland männen har 4 procent varit engagerade i år eller mer medan det bland kvinnorna är 5 procent. Notera att det är de röda och ljusröda staplarna som indikerar långt engagemang. Den främsta anledningen till att man är engagerad i civilsamhället (tabellen ovan på nästa sida) är för att det är roligt, följt av att man vill hjälpa andra och vill bidra till att utveckla samhället. Få anser att det är på grund av egennytta och förmåner man är delaktig, 1 procent. Tanken om att det finns krav från andra att ta plats i en styrelse eller ansvara i en förening får inget stöd av resultaten, bara procent anser att det påståendet stämmer för deras engagemang. Viktigt att veta är dock att svaren på den här frågan troligen präglas av var som är rätt och fel, där man kan anta att färre vill erkänna att man gör det för egen vinning än för att man vill hjälpa andra. Hälften av dem som är delaktiga i civila samhället lägger mellan 1 timmar i veckan och procent lägger mindre än 1 timme i veckan. Samtidigt finns en grupp av procent av de svarande som lägger mer än timmar i veckan.

22 Varför engagemang? Varför är/var du engagerad i civilsamhället? I vilken grad stämmer Medel För att det är roligt,5 För att hjälpa andra,5 Vilja att bidra till och utveckla samhället,45 Gemenskap/träffa vänner, Personlig utveckling 1, Förälder till aktivt barn 1 5, För egennyttan, t.ex. att få del av förmåner , Pga. andras krav på mig 1 1,5 % % % % % % 5 Stämmer mycket bra 4 1 Stämmer inte alls Bas: Om ja enligt frågan Utifrån denna beskrivning, anser du dig vara delaktig i civilsamhället?, 5 intervjuer Aktiv? Hur mycket tid lägger du på ditt engagemang i civilsamhället? Alla 5 1 Man Kvinna år -4 år 5-4 år Grundskola Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Gift/Registrerad partner Sammanboende Separerad/Skild Singel/Ensamstående % % % % % % Mindre än en timme i veckan Mellan 1- timmar i veckan Mer än timmar i veckan Annat Tveksam/Vet ej Bas: Om ja enligt frågan Utifrån denna beskrivning, anser du dig vara delaktig i civilsamhället?, 5 intervjuer

23 Förtroendet för civila samhällets organisationer Förtroende generellt Hur stort förtroende har du för följande typ av organisationer generellt? Organisationer inom civilsamhället 5 5,41 Statliga organisationer och myndigheter 4 1,4 Privata företag 1 4,4 % % % % % % 5 Mycket stort 4 1 Mycket litet Vet ej Bas: Samtliga, intervjuer Vid en generell jämförelse med statliga myndigheter och privata företag så har målgruppen ett större förtroende för organisationer inom civila samhället. procent har mycket eller ganska stort förtroende för organisationer i civila samhället jämfört med procent för statliga organisationer och myndigheter respektive procent för privata företag. Omvänt har procent lågt förtroende för organisationer i civila samhället jämfört med / procent för statliga organisationer/privata företag. Detta resultat kan dock till viss del vara påverkat av det faktum att detta formulär i stort är fokuserat på just civilsamhället. På en öppen fråga om en organisation som man känner stort förtroende för är svaren väldigt varierande. procent svarar Läkare Utan Gränser, fackförbund och Rädda Barnen. Hela 5 procent kan dock inte nämna någon organisation vid namn som man känner förtroende för. Om man bryter ut de personer som i föregående kapitel svarade att de lade ner mer än timmar på sitt engagemang i civilsamhället är siffrorna betydligt högre. procent av dem anser att de känner stort förtroende för någon kyrka eller trossamfund och procent svarar Svenska Kyrkan. Denna grupp kan också betydligt oftare ge exempel på en organisation de känner förtroende för. Svaren är varierande även för exempel på en organisation som man känner litet förtroende för. Här syns dock Röda Korset, som procent av de svarande har angett.

24 Förtroende för organisationer Öppen fråga Nämn en organisation inom civilsamhället som du har stort förtroende för. % Alla Engagemang <1 h/vecka Engagemang 1- h/vecka Engagemang >h/vecka Läkare utan gränser Fackförbund Rädda Idrotts- Barnen rörelsen Röda Korset Kyrka/ trossamfund Natur och miljöföreningar Amnesty international Sven- UNICEF ska kyrkan Frälsningsarmén Myrorna Nej/ Ingen Annan Vet ej/ Ej svar Bas: Samtliga, intervjuer Förtroende för organisationer Öppen fråga Nämn en organisation inom civilsamhället som du har litet förtroende för. % Alla Engagemang <1 h/vecka Engagemang 1- h/vecka Engagemang >h/vecka Röda Korset Religösa samfund Politiska partier Fackförbund Rädda Barnen Svenska Kyrkan Svenskt Näringsliv Postkodlotteriet Moderaterna Greenpeace Ingen Annat Vet ej /Ej svar Bas: Samtliga, intervjuer

25 Civila samhällets organisationer i samhället Betydelse Hur viktiga anser du att civilsamhällets organisationer är i samhället? Medel Alla 4 4,1 Man Kvinna ,5 4, 1- år -4 år 5-4 år ,1 4, 4, Grundskola Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning , 4, 4, Gift/Registrerad partner Sammanboende Särbo Separerad/Skild Singel/Ensamstående , 4, 4, 4, 4, Engagemang <1 h/vecka Engagemang 1- h/vecka Engagemang >h/vecka % % % % % % 4, 4,4 4,5 5 Mycket viktiga 4 1 Inte alls viktiga Vet ej Bas: Samtliga, intervjuer De allra flesta anser att civilsamhällets organisationer är mycket eller ganska viktiga i samhället. 1 procent anser att de är viktiga, vilket ska jämföras med de procent som anser att de inte är det. Andelen ökar ju högre utbildning personerna har, om de är delaktiga i civilsamhället och ju mer tid de lägger på sitt engagemang. Bland dem som lägger mer än timmar i veckan anser procent att civilsamhällets organisationer är viktiga, varav procent svarar mycket viktiga. Även här kan vi dock anta att studiens fokus på civilsamhället kan påverka de medverkande åt det positiva hållet. Det vanligaste svaret på en öppen fråga varför civilsamhällets organisationer är viktiga är att de ökar mångfalden eller täcker upp på andra områden. Ge folk möjlighet att påverka och att De behövs/gör nytta. En särskilt intressant skillnad finns när man delar upp de svarande efter vilket parti de röstade på i senaste riksdagsvalet. Beroende på vilket parti man röstar på skiljer sig anledningarna markant, och inte alls nödvändigtvis enligt en högervänsterskala. Till exempel anser procent av Kristdemokraternas väljare att De behövs/gör nytta jämfört med Folkpartiets procent. Flest väljare från Vänsterpartiet (1 procent) och Kristdemokraterna ( procent) säger Viktigt för demokratin, något som väljare från Sverigedemokraterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna nämner betydligt mer sällan (/4/ procent). Även om man bryter ner svaren beroende på hur engagerade de svarande är i civilsamhället syns avsevärda skillnader. Bland dem som lägger mer än timmar per vecka i sitt engagemang är till exempel Ge folk möjlighet att påverka och Viktigt för demokratin nämnt betydligt oftare.

26 Varför viktig? Öppen fråga Varför anser du att civilsamhällets organisationer är viktiga i samhället? % Alla Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Öka Ge mång- folk falden/ möjtäcker lighet upp att andra påverka områden De behövs/ gör nytta Motvikt mot/ alternativ Tillvarata resurser/ till engagestaten/ mang den offentliga sektorn Stödjer/ hjälper Altruism/ solidaritet/ medmän- sklighet/ empati Ger vikänsla/ skapar gemenskap Viktigt för demokratin/ opi- nionen/ samhället Motvikt mot marknadskrafterna Behövs för barnen/ ung- domarna Öka medvetenheten/ engagemanget Få folk att känna sig behövda Annat Vet ej/ Ej svar Bas: Om 4-5 på frågan om hur viktiga, intervjuer Varför viktig? Öppen fråga Varför anser du att civilsamhällets organisationer är viktiga i samhället? % Alla Engagemang <1 h/vecka Engagemang 1- h/vecka Engagemang >h/vecka Öka Ge mång- folk falden/ möjtäcker lighet upp att andra påverka områden De behövs/ gör nytta Motvikt mot/ alternativ Tillvarata resurser/ till engagestaten/ mang den offentliga sektorn Stödjer/ hjälper Altruism/ solidaritet/ medmän- sklighet/ empati Ger vikänsla/ skapar gemenskap Viktigt för demokratin/ opi- nionen/ samhället Motvikt mot marknadskrafterna Behövs för barnen/ ung- domarna Öka medvetenheten/ engagemanget Få folk att känna sig behövda Annat Vet ej/ Ej svar Bas: Om 4-5 på frågan om hur viktiga, intervjuer

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Studiedag den 21 januari 2015 Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet (www.crs.uu.se) Religion som tillgång och

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Medlemskap i ideella föreningar

Medlemskap i ideella föreningar Medlemskap i ideella föreningar en mångtydig relation i förändring Gymnastikförbundet, november 2011 Johan Hvenmark (ekon. dr.) Ersta Sköndal högskola Riksidrottsförbundet Tre delar Medlemskap som proxy

Läs mer

Partiernas svar om ridsporten

Partiernas svar om ridsporten Partiernas svar om ridsporten Svenska Ridsportförbundet har inför valet i september frågat samtliga riksdagspartier hur de ställer sig till de två frågor vi har fokuserat på inför valet. Ridsport ska räknas

Läs mer

Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn

Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Ks 2007:422 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Fastställt

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Att påverka eller påverkas av Sverigedemokraterna

Att påverka eller påverkas av Sverigedemokraterna Att påverka eller påverkas av Sverigedemokraterna Ett positionspapper, november 2010 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM IDEELLA ORGANISATIONER - OM MAN HADE OBEGRÄNSAT MED TID ELLER PENGAR Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine, Maria Ros Jernberg Datum:

Läs mer

Frivillighetens roll i välfärden vad är den och vad kan den bli? Föreläsning i Laholm mars 2013 Lars Svedberg

Frivillighetens roll i välfärden vad är den och vad kan den bli? Föreläsning i Laholm mars 2013 Lars Svedberg Frivillighetens roll i välfärden vad är den och vad kan den bli? Föreläsning i Laholm mars 2013 Lars Svedberg Några utgångspunkter I Sverige i världen det civila samhället en samhällssfär frivilligsektor/ideell

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0.

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ INTRODUCTION 12580 - EES v1.1 ------------------------------------------------------------------ QUESTION 7 Formulärets IDNUMMER NUMBER 12580 NIPO Amsterdam 10/11/2013 1 QUESTION 77 Country QUESTION 8

Läs mer

SCB i Almedalen 2012. Statistikens betydelse för samhället

SCB i Almedalen 2012. Statistikens betydelse för samhället SCB i Almedalen 2012 Statistikens betydelse för samhället SCB:s uppgifter Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN 2011 INNEHÅLL INTRODUKTION FÖR LITE HUMOR I SVENSK POLITIK HUMOR ÖKAR ENGAGEMANG INFÖR ROLIGARE DEBATTER ROLIGASTE PARTILEDAREN TRÅKIGASTE

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Frivillighet Tre länder Tre kommuner

Frivillighet Tre länder Tre kommuner Frivillighet Tre länder Tre kommuner Bakgrund Samverkan kring barn och unga 2008: Nystart för samverkansarbetet 2009: Laholm ska bli en av Sveriges bästa för barn och unga att växa upp och leva i. För

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Anneli Assmundson och Ingela Andersson Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning Oktober 2013 Social ekonomi kort definition Organiserade verksamheter som

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete.

Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. MÄSSA Jobb & Karriär Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. Under den jobb och karriärmässa som, fredagen den 2 mars 2012, arrangerats på initiativ av ett antal gymnasieungdomar från

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg THEOPPORTUNITYISNOWHERE Några samhällsutmaningar 2015 Ungas arbetslöshet Urbanisering vs levande

Läs mer

ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften

ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften Vindkraft i medvind VINDKRAFT I MEDVIND PER HEDBERG ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften utgör en viktig energikälla i en utveckling mot ett mer hållbart samhälle.

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

FRAMTIDENS ENGAGEMANG 20 MARS 21 MARS 22 APRIL INBJUDAN TILL FRAMTIDENS ENGAGEMANG

FRAMTIDENS ENGAGEMANG 20 MARS 21 MARS 22 APRIL INBJUDAN TILL FRAMTIDENS ENGAGEMANG BOM BOM BOM) FRAMTIDENS ENGAGEMANG 20 MARS 21 MARS 22 APRIL Portland Taiko INBJUDAN TILL FRAMTIDENS ENGAGEMANG EN SCENARIOKONFERENS ÖVER TRE DAGAR ÄR DU EN AV VÅRA FRAMTIDSSPANARE? Där passionen utvecklar.

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun

Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun Synovate 2008 1 Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun Synovate Sweden: David Ahlin Linda Erdös Projektnummer: S-115072 Datum: Maj 2008 Innehållsförteckning Executive Summary Positionering Kännedom

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 Idrotten landets ledande ledarskola Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 1 STOCKHOLM JULI 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån ILLUSTRATION: Katti

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen En majoritet av svenska folket är beredda att hjälpa de människor som flyr. Flera vill

Läs mer

351 miljonprogramsbor har svarat

351 miljonprogramsbor har svarat 351 miljonprogramsbor har svarat Bakgrund Sedan Gringo tillsammans med United minds genomförda Miljonprogramsrapporten 2006, har ingen undersökning om livet i miljonprogrammen gjorts. Nu, liksom då, ligger

Läs mer

Att färdas väl - hur Svenska kyrkan kan navigera i välfärden. Pastoralteologisk dag, Ersta 2 oktober 2013 Kerstin Alberius

Att färdas väl - hur Svenska kyrkan kan navigera i välfärden. Pastoralteologisk dag, Ersta 2 oktober 2013 Kerstin Alberius Att färdas väl - hur Svenska kyrkan kan navigera i välfärden Pastoralteologisk dag, Ersta 2 oktober 2013 Kerstin Alberius Reflektioner Svenska kyrkan och diakoni (anstalter) Gunnar Edqvists artikel i SKT

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Svenska folkets åsikter om Public Service

Svenska folkets åsikter om Public Service Svenska folkets åsikter om Public Service 1 757 intervjuer utförda av SIFO på uppdrag av SR och SVT Projektledare SIFO Media: Ante Eriksson Projektnummer: 15 16 365 Sveriges Television och Sveriges Radio

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet 17 december 2014 TNS SIFO Johan Orbe Anita Bergsveen Innehållsförteckning Bakgrund 03 Syfte 04 Målgrupper och antal intervjuer 05 Genomförande

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

FÖRTROENDE- BAROMETER 2013

FÖRTROENDE- BAROMETER 2013 FÖRTROENDE- BAROMETER 2013 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium på Mediedagarna i Göteborg (Meg) den 7 mars 2013 För

Läs mer

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Valdebatt om migranterna inom EU

Valdebatt om migranterna inom EU Foto från The Telegraph Valdebatt om migranterna inom EU med kandidaterna till EU-parlamentet2014 (V, S, MP, FP, KD, M) Arr. Immigrant-institutet EU-parlamentsvalet närmar sig! Den 25 maj 2014 hålls det

Läs mer