Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Tabell 3

20

21

22

23 .

24

25 Bilaga A0

26

27

28

29 Bilaga A1

30 Bilaga A2 RAPPORT B 1 (18) Handläggare Mats Söderlind Tel +46 (0) Mobil +46 (0) Fax Datum Beställare SCA Forest Products AB SUNDSVALL Christer Fält Uppdragsnr SCA Östrand Kartläggning av framtida förhållanden, avseende buller ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer Mats Söderlind ÅF-Infrastructure AB / Ljud & Vibrationer Strandgatan 21, Box 836, Örnsköldsvik. Telefon Org nr Säte i Stockholm. Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO Rapport B Framtida förhållanden

31 RAPPORT B (18) Innehållsförteckning 1 INLEDNING Bakgrund Bedömningsgrund Underlag Kontrollpunkter FÖRUTSÄTTNINGAR Produktion nuvarande anläggning Utökad produktion Drift Transporter utökad produktion Tillkommande anläggningsdelar Ny kaj Nytt renseri Ny torkmaskin (TM6) Ny indunstning Övriga tillkommande anläggningsdelar Ej använda anläggningsdelar BULLERUTREDNING Mät- och beräkningsmetodik Beräkningssituationer Beräkningsresultat och kommentarer Beräknad ekvivalent ljudnivå Beräknad momentan ljudnivå Tillkommande anläggningsdelar Interna transporter Tågtransporter Icke kontinuerliga bullerkällor Impulsbuller och rena toner BULLERUTREDNING FÖR L AEQ = 53 DB(A) BULLERUTREDNING FÖR L AEQ = 50 DB(A) Dämpbehov, åtgärder och kostnader Kommentarer BULLERUTREDNING FÖR L AEQ = 47 DB(A) SLUTSATS DOMINANTA BULLERKÄLLOR I BILD Bilagor B01 Färgkarta Beräkningssituation B02 Färgkarta Beräkningssituation B03 Färgkarta Beräkningssituation B04 Delbidragslista för beräkningssituation B05 Delbidragslista för beräkningssituation B06 Delbidragslista för beräkningssituation 3

32 RAPPORT B (18) Sammanfattning SCA Östrand framtida förhållanden med avseende på buller varierar beroende vilket placeringsalternativ som väljs. Ur bullersynpunkt tillåter en placering av kokeriet, fiberlinjen och blekeriet nere vid vattnet (sydplacering) högre emissionsnivåer utan att ekvivalenta ljudnivån i bebyggelsen höjs. Placeras anläggningsdelarna närmare bebyggelsen (norrplacering) påverkas den ekvivalenta ljudnivån i kontrollpunkterna mer. Om anläggningsdelarnas ingångsdata/ljudeffekt baseras på nuvarande anläggningsdelar samt andra industrier med ungefär samma kapacitet beräknas den ekvivalenta ljudnivån överskrida 50 db(a) i kontrollpunkt 8 för bägge placeringsalternativen. Sydplacering beräknas den ekvivalenta ljudnivån till 51 db(a) och norrplacering till 53 db(a). De två mest dominerande bullerkällor är de nuvarande vedgårdstruckarna samt lyftkranen för nya kajen. Om det inte ställs ljudkrav på nya kokeriet beräknas det att vara den tredje mest dominerande bullerkällan i kontrollpunkt 8, därför är det viktigt att ställa strikta ljudkrav som innebär att verksamheten ej ger ett dominant bidrag till den totala ljudnivån i bebyggelsen. För bolaget är det en stor utmaning att finna rätt nivå och bullerreducerande åtgärder vid dessa genomgripande förändringar. Om motsvarande teknik som idag skulle nyttjas så skulle bullernivåerna i närmast relevanta mätpunkt riskera uppgå till en nivå över 53 db(a). Bolaget avser dock idag genom överblickbar utformning och upphandling styra bullerkraven så att en lägre nivå erhålls. Detta inbegriper kostnader som idag är svårbedömda, men som kan uppgå till nivån 26 Mkr. Kostnader för att långsiktigt innehålla högst 50 db(a) i bebyggelsen har i dagsläget bedömts till ytterligare minst 38 mkr. För att innehålla 47 db(a) är kostnaderna svårbedömda och val av teknik alltför osäker för att kunna göra en bedömning. Skall en ekvivalent ljudnivå på 47 db(a) innehållas måste ett stort antal fler bullerkällor åtgärdas, exempel nedan: ljudkrav måste ställas på fiberlinjen, nuvarande blåstank isoleras, en väggfläkt skärmas av, montera en ljuddämpare på ett av utloppen på nuvarande blekeri och skärma av renseriets inmatning. När det gäller dämpåtgärder till olika anläggningsdelar så finns det idag en osäkerhet i och med att val av utrustning/ verksamhetsdelar ej ännu upphandlats och vilka nivåer som leverantörer kan lova innehålla ej ännu fastställts. Även utfallet av många dämpåtgärder är förenade med vissa osäkerheter vilket gör att viss felmarginal bör beaktas. Innan en detaljstudie/ referensmätningar av likvärdiga anläggningsdelar som avses upphandlas för den utökade produktionen genomförts, får dämpåtgärder, tekniska möjligheter och kostnadsuppskattningar ses som preliminära.

33 RAPPORT B (18) 1 Inledning 1.1 Bakgrund Inför kommande tillståndsansökan om utökad produktion har ÅF-Ljud och Vibrationer fått i uppdrag av SCA Östrand att genomföra en bullerutredning. Inledningsvis genomfördes en externbullerkartläggning av nuvarande verksamheten, där samtliga dominanta bullerkällors spridning till närliggande bostadsbebyggelse kartlades genom närfältsmätningar och beräkning. Konsekvenserna av den planerad utökade produktion redovisas genom beräkningar där de tillkommande delarna/ verksamheterna har lagts till. 1.2 Bedömningsgrund SCA Östrand har en gällande deldom från Östersunds Tingsrätt, , mål nr M som anger följande begränsningsvärden gällande buller: 10. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder än 60 db(a) vardagar (kl ), 50 db(a) nattetid (kl ), 55 db(a) övrig tid. Den momentana ljudnivån vid bostäder får nattetid (kl ) inte överstiga 65 db(a). Om något av begränsningsvärdena överskrids, ska bolaget vidta åtgärder så att värdet kan innehållas. Senast en vecka efter att det har konstaterats att nämnda begränsningsvärden har överskridits, ska bolaget underrätta tillsynsmyndigheten om detta och skriftligen redovisa vilka åtgärder bolaget vidtagit respektive ämnar vidta för att ett överskridande inte ska upprepas. Begränsningsvärdena ska kontrolleras med av tillsynsmyndigheten godkända mätmetoder. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra högre bullernivåer, dock minst en gång per år. Bolaget ska införa och upprätthålla ett kontinuerligt övervakningssystem för kontroll och åtgärdande av bullerstörningar SCA Östrands hamn har ett eget tillstånd, mål nr M (datum ), som lyder följande: 7. Hamnverksamheten får inte medföra att den totala bullernivån från bolagets verksamhet, vid Östrands massafabrik och vid kajen, överskrider för Östrands massafabrik fastställda bullervillkor. 1.3 Underlag Följande underlag har används för denna utredning: [ÅF] Rapport: A Kartläggning av nuvarande förhållanden, avseende buller [SCA] Ritningsunderlag: Helios 1 [SCA] Ritningsunderlag: Helios 2

34 RAPPORT B (18) 1.4 Kontrollpunkter I figur 1.1 och 1.2 redovisas SCA Östrands kontrollpunkter i bebyggelsen, i vilka mätningar och beräkningar av den externa bullerspridningen genomförts. Kontrollpunkt 13 har endast beräknats till i tidigare utredningar. Figur 1.1. Kontrollpunkter i bebyggelsen. 13 Figur 1.2. Kontrollpunkt 13 = Metspövägen.

35 RAPPORT B (18) 2 Förutsättningar 2.1 Produktion nuvarande anläggning Produktionsnivån idag är totalt ca ton per år, varav sulfatmassan står för ca ton per år. Gällande deldom M från medges en maximal produktion av ton av sulfatmassa och CTMP per år, varav högst ton CTMP. 2.2 Utökad produktion SCA Östrand avser att öka produktionen till ton av blekt sulfatmassa och CTMP (kemisk termomekanisk massa) per år, varav högst ton per år av CTMP. I tillståndsansökan ingår även hamnverksamhet och vattenverksamhet i form av anläggande av hamn och uttag av havsvatten som kylvatten. Nedan följer en sammanfattning av planerade förändringar för ansökt produktion: Kapaciteten i vedhanteringen kommer att behöva utökas, liksom lagringskapaciteten för ved, vilket sker antingen genom komplettering/ombyggnad av befintlig vedhantering eller uppförande av en helt ny vedhantering En ny fiberlinje med nytt kokeri, ny tvätt och nytt syrgassteg. Ett kompletterande blekeri för den tillkommande produktionen alternativt ett nytt fullstort blekeri som ersätter befintligt blekeri. För blekningen av massa eftersträvas en flexibel lösning som innebär att både TCF- och ECF-blekning kan tillämpas. Ny anläggning för klordioxidtillverkning Ny kompletterande torkmaskin med emballeringslinjer och utbyggd utlastning. Ny energieffektiv indunstningsanläggning med integrerad stripper och metanolsystem Komplettering och ombyggnad av kausticeringsanläggningen, där mesaugnen bedöms klara den högre produktionen med mindre kompletteringar Utbyggnad av sodapannan för maximal kapacitet Uppgradering av system för uppsamling och destruktion av starka och svaga gaser Nya utvinningssystem för råtallolja och råterpentin Kompletteringen av avloppsvattenrening Utökad turbinkapacitet för effektiv elproduktion Nya rörbryggor och infrastrukturförändringar Nytt kajläge Ovan beskrivna förändringar kan komma att medföra att flertalet nya externbullerkällor tillkommer inom området. Vid projektering och upphandling av sådan utrustning skall externbullerfrågorna beaktas så att inte närliggande bebyggelse påverkas. 2.3 Drift Anläggningen kommer att ha kontinuerlig drift dygnet runt, med vissa avvikelser gällande transporter. 2.4 Transporter utökad produktion Rundveds- och flistransporter ökar från ca 120 till 280 st (140 flis och 140 rundved) och kommer att sker vardagar dygnet runt men mestadels anländer transporter innan ca kl. 23:00. Under lördag och söndag sker dessa transporter mellan kl. 06:00 till 15:00.

36 RAPPORT B (18) Två tågsätt anländer per dygn mellan kl. 05:30 och 18:30, utom ibland när det kommer ett extra tågsätt en till två gånger per vecka, tisdagar torsdagar, vid ca kl. 12. Under lördag kommer tågsätten ca kl. 05:30 till 11:50. Till hamnen anlöpte det 66 torrlastfartyg och 16 bulkfartyg år 2013, tillståndet tillåter totalt 170 st anlöp per år. Vid utökad produktion kommer detta att öka till max 360 st. Tankbåtar ökar från 30 till ca 55 st. Lossning/lastning av dessa sker med mobil kran, där rundved/flis lastas på lastbil, som sedan körs till rundved/flisupplag. Totalt medför det ca interna transporter per fartyg. Fartygen anlöper varierande tider, och verksamheten kan pågå dygnet runt. 2.5 Tillkommande anläggningsdelar Tillkommande anläggningsdelar redovisas kortfattat nedan och vilka bullerantagande som gjorts för dessa vid beräkningarna Ny kaj Det nya planerade kajläget kommer ha möjlighet att ha plas för två samtidiga fartyg längs kajen men bedöms endast ligga an ett fartyg åt gången. Kajens placering kan ses i figur 2.1 nedan, figuren visar även var nya renseriet samt nya torkmaskinen är placerade. Ny kaj Nytt renseri Ny torkmaskin Figur 2.1. Placering av den nya kajen (röd), nya renseriet (blå) och nya torkmaskinen (grön). Kajen tänkte placering medför att fartygen samt lastkranarna kommer att placeras närmare bebyggelsen gentemot nuvarande hamn. Detta innebär att lastnings/lossningsmomentet kommer få ett ökat ljuddelbidrag i kontrollpunkterna vid nyttjande av samma maskiner. Dock kräver den nya kajen inga vedtransporter med lastbil vilket minskar bullernivån.

37 RAPPORT B (18) Bullerantagande: Beräknas med 1 st mobila lyftkranar längs nya kajen och en vid nuvarande hamn, ljudeffekt och frekvensspektrum baserat på nuvarande kran. Momentana ljudnivån beräknas för vedlastning/lossning. Detta anses som ett värsta falls scenario Nytt renseri Ett nytt renseri (2-linjer) inkl. flishantering, flissållning och nytt lager för pressad bark planeras byggas för att ersätta det befintliga renseriet. Renseriet placering kommer troligen att vara placerad enligt figur 2.1, dock kommer en av linjerna kommer vara längre/kortare än den andra vilket tillåter lastning till inmatningen att ske från ett håll och därmed möjliggöra att en skärm byggs upp på motsvarande sida. Skärmens utformning kommer bli likt ett upp och nedvänt L för att minimera inlastningens bullerspridning mot bebyggelsen. Bullerantagande: 2 st vedgårdstruckar arbetsområdet bedöms vara vid renseriet och upp till norra delen av nya kajen. Renseriets bullerkällor baseras på liknande renseri på annan ort. Inmatningen beräknas utan någon bullerskärm vid inmatningen och utan rundvedsupplag längs med kajen. Detta anses som ett värsta falls scenario Ny torkmaskin (TM6) Det framtida förhållandet kommer innefatta en ny torkmaskin (TM6) som placeras parallellt med torkmaskin 5 (TM5), se figur 2.1. Bullerantagande: Nya torkmaskinens bullerkällor bedöms vara likvärdig med torkmaskin 5 bullerkällor. Anläggningsdelens ljudeffekt baseras på nuvarande torkmaskin (TM 5) Ny indunstning Den nya indunstningen är tänkt att vara placerad söder om nuvarande renseri, se figur 2.2. Bullerantagande: Nya indunstningen baseras på en indunstning med ungefär samma kapacitet Övriga tillkommande anläggningsdelar Utöver ny kaj, renseri, torkmaskin och indunstning kommer även en ny fiberlinje, blekeri och ett nytt kokeri att tillkomma, men även några mindre anläggningsdelar som ej anses som dominanta ut bullersynpunkt. Fiberlinjens, blekeriets och kokeriets placering är i skrivande stund ej fastställt och kommer därför att utredas för de två alternativ som väljs mellan. Figur 2.2 visar alternativ 1. Figur 2.3 visar alternativ 2. Bullerantagande: Anläggningsdelarnas ljudeffekter/ingångsdata har baserats på nuvarande anläggningsdelar och industrier med ungefär samma kapacitet.

38 RAPPORT B (18) Placeringsalternativ 1 (figur 2.2): Ny torkmaskin Ny indunstning Ny fiberlinje/blekeri Nytt kokeri Figur 2.2. Planerad placering (alternativ 1) av bl.a. fiberlinje (blå), kokeri (lila), indunstning (röd) och torkmaskin (grön). Underlag: Helios 1. Placeringsalternativ 2 (figur 2.3): Nytt kokeri Ny fiberlinje/blekeri Ny torkmaskin Ny indunstning Figur 2.3. Planerad placering (alternativ 2) av bl.a. fiberlinje (blå), kokeri (lila), indunstning (röd) och torkmaskin (grön). Underlag: Helios 2.

39 RAPPORT B (18) 2.6 Ej använda anläggningsdelar Följande nuvarande anläggningsdelar kommer ej att nyttjas i framtida förhållanden: Gamla kokeriet ersätts med nytt kokeri Gamla fiberlinjen ersätts med ny fiberlinje Flingtork 2 (SF-tork) kommer ej behöva nyttjas Gamla renseriet ersätts med nytt renseri (beräkningssituation 3 beräknas med gamla renseriet) Samtliga bullerkällor tillhörande dessa anläggningsdelar har tagits bort från beräkningsmodellen och ersatts med de nya anläggningsdelarna. 3 Bullerutredning 3.1 Mät- och beräkningsmetodik Närfältsmätningar har utförts på samtliga dominanta bullerkällor/aktiviteter inom industriområdet. För de uppmätta bullerkällorna fastställ en källstyrka, även kallad ljudeffekt, med utgångspunkt från uppmätt ljudtrycksnivå på ett visst avstånd, bullerkällans storlek och diriktivitet (riktning). Digitalt topografiskt kartunderlag över anläggningsområdet och dess omgivning har använts som grunddata i beräkningsprogrammet SoundPLAN 7.1. Utgående från kartunderlaget har aktuella externbullerkällor och byggnader modellerats in i kartans koordinatsystem. Höjd på bullerkällor och byggnader fastställdes på plats med laserdistansmätare. Bullerkällornas utstrålade ljudeffektnivå har lagts in som källdata. Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och byggnader som befinner sig i närheten av källorna samt utefter ljudets utbredning i omgivningen. Detta innebär att eventuella ljudreflektioner eller skärmningar som påverkar ljudutbredningen från respektive källa räknas in automatiskt. Övriga ljuddämpande parametrar som ingår i beräkningen är dämpning på grund av avståndet, atmosfärsdämpning, markdämpning (hård eller mjuk mark), vegetationsdämpning samt skärmning på grund av olika byggnader i området. Beräkningarna är baserade på en gemensam nordisk modell för externt industribuller, DAL32, (Kragh J, Andersen B, Jacobsen J: Environment noise from industrial plants. General prediction method. Lydtekniskt laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 1982). Beräkningar genomförs i oktavband och avser ett s.k. medvindsfall, dvs. vindriktning från källa till mottagare (± 45 o ).

40 RAPPORT B (18) Figur D-beräkningsmodell i SoundPLAN 7.1 (framtida förhållanden, placeringsalternativ 1). 3.2 Beräkningssituationer I listan nedan redovisas de situationer som är beräknade för SCA Östrands framtida förhållanden: 1. Placeringsalternativ 1, nytt renseri, inkl hamn/kaj - Tillkomna anläggningsdelar placeras enligt placeringsalternativ 1 - Nytt renseri, fiberlinje/blekeri, kokeri, indunstning och torkmaskin - Ny kajplats inkl 1 st mobilkranar (vedlossnings/lastning) och nuvarande hamn 2. Placeringsalternativ 2, nytt renseri, inkl hamn/kaj - Tillkomna anläggningsdelar placeras enligt placeringsalternativ 2 - Nytt renseri, fiberlinje/blekeri, kokeri, indunstning och torkmaskin - Ny kajplats inkl 1 st mobilkranar (vedlossnings/lastning) och nuvarande hamn 3. Placeringsalternativ 1, nuvarande renseri, inkl hamn/kaj - Tillkomna anläggningsdelar placeras enligt placeringsalternativ 1 - Nuvarande renseri, - Ny fiberlinje/blekeri, kokeri, indunstning och torkmaskin - Ny kajplats inkl 1 st mobilkranar (vedlossnings/lastning) och nuvarande hamn Samtliga anläggningsdelarnas ljudeffekter är baserade på nuvarande anläggningsdelar för SCA Östrand eller på anläggningsdelar från andra industrier. Huruvida dessa anläggningsdelar är upphandlade med avseende på buller eller har åtgärdats i efterhand är svårt att avgöra. Därför kan en anläggning helt utan ljudkrav variera gentemot de nyttjade nivåerna i beräkningarna.

41 RAPPORT B (18) 3.3 Beräkningsresultat och kommentarer Beräknad ekvivalent ljudnivå I Tabell 3.1 nedan redovisas beräkningsresultatet för samtliga beräkningssituationer. Tabell 3.1. Beräknad ekvivalent ljudnivå i samtliga kontrollpunkter. Situation: Ekvivalent ljudnivå i db(a) i kontrollpunkt: Placeringsalternativ 1, nytt renseri Placeringsalternativ 2, nytt renseri Placeringsalternativ 1, nuvarande renseri Beräkningssituation 1, med kokeri, fiberlinje och blekeri placerat ner mot vattnet, beräknas överskrida 50 db(a) med 1 db(a) i kontrollpunkt 8. Kontrollpunkt beräknas tangera 50 db(a). Beräkningssituation 2 där kokeriet, fiberlinjen och blekeriet är placerats närmare bebyggelsen beräknas den ekvivalenta ljudnivån överskrida 50 db(a) i kontrollpunkt 6 och 8 med 1 respektive 3 db(a). Kontrollpunkt 4 beräknas tangerar 50 db(a).3 Beräkningssituation 3 har beräknats med det nuvarande renseriet istället för ett nytt renseri, men i övrigt likt beräkningssituation 1. Beräkningsmässigt är den ekvivalenta ljudnivån 51 db(a) i kontrollpunkt 8, vilket är 1 db(a) över nuvarande bullervillkor Beräknad momentan ljudnivå I Tabell 3.2 nedan redovisas beräkningsresultatet för samtliga beräkningssituationer. Tabell 3.2. Beräknad momentan ljudnivå i samtliga kontrollpunkter. Situation: Ekvivalent ljudnivå i db(a) i kontrollpunkt: Placeringsalternativ 1, nytt renseri Placeringsalternativ 2, nytt renseri Placeringsalternativ 1, nuvarande renseri Den momentana ljudnivån beräknas innehålla 65 db(a) i alla kontrollpunkter för samtliga beräkningssituationer. Kontrollpunkt 6 och 8 beräknas innehålla högst momentana ljudnivåer på db(a) Tillkommande anläggningsdelar De framtida tillkommande anläggningsdelarnas delbidrag och antagen total ljudeffekt redovisas i Tabell 3.3 nedan. Tabell 3.3. Beräknat delbidrag från respektive ny anläggningsdel. Anläggningsdel - beräkningssituation (BS): Tot. Lw Ekvivalent ljudnivå i db(a) i kontrollpunkt: Torkmaskin 6 (TM6) Indunstning Fiberlinje/blekeri BS 1& Fiberlinje/blekeri BS Kokeri BS 1& Kokeri BS

42 RAPPORT B (18) Nya torkmaskinanläggningen beräknas ha ett delbidrag i kontrollpunkterna på mellan db(a), högst delbidrag i kontrollpunkt 6. Indunstningen beräknas ha ett lågt delbidrag i samtliga kontrollpunkter förutom i kontrollpunkt 12 där delbidraget beräknas till 28 db(a). Fiberlinjen och blekeriet, beräkningssituation 1 och 3, har ett delbidrag på mellan db(a) i kontrollpunkterna. För beräkningssituation 2 där fiberlinjen och blekeriet är placerat närmare bebyggelsen ökar dess delbidrag till mellan 25-37, högst delbidrag i kontrollpunkt 6. Kokeriet beräknas vara den framtida anläggningsdel som ger högst delbidrag till bebyggelsen. För beräkningssituation 2 varierar delbidraget mellan db(a) med högst delbidrag i kontrollpunkt 8. Beräkningssituation 1 och 3 sänks delbidraget till mellan db(a) med högst delbidrag i kontrollpunkt 12. Nytt renseri: Det nya renseriet beräknas vara en dominerande anläggningsdel för framtida förhållanden. I tabell 3.4 redovisas renseriets delbidrag i kontrollpunkterna med och utan vedgårdstruckarna (Mantsinen LH32) samt endast vedgårdstruckarna. Tabell 3.4. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer för nya renseriet. Anläggningsdel/Bullerkälla: Ekvivalent ljudnivådelbidrag i db(a) i kontrollpunkt: Nya renseriet, inkl 2 st Mantsinen LH Nya renseriet, exkl 2 st Mantsinen LH Enbart Mantsinen LH32 (2 st) Renseriets ekvivalenta ljudnivå (och momentana) byggs upp av vedgårdstruckarna (Mantsinen LH32) som står för nästan hela renseriets totala delbidrag i kontrollpunkterna. I beräkningarna har dock antagits bullerreduceringsåtgärder på själva renseriet. Kajen: Nya kajen ligger närmare och fri sikt mot bebyggelsen vilket leder till att nya kajens delbidrag ökar. Tabell 3.5. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer för nya kajen. Bullerkälla: Ekvivalent ljudnivådelbidrag i db(a) i kontrollpunkt: Kran Mantsinen 90 (nuvarande hamn) Kran Mantsinen 90 (nya kajen) Gemensamt delbidrag: Ekvivalenta ljudnivådelbidraget varierar mellan db(a) i kontrollpunkterna och är därmed en dominerande anläggningsdel gällande buller Interna transporter In- och uttransporterna med lastbil kommer att öka med strax över det dubbla gentemot nuvarande mängd, upp till cirka 280 st per dygn. Detta innebär att den ekvivalenta ljudnivån från lastbilstransporter kommer att öka med cirka 3 db(a), däremot kommer det inte bli några rundvedtransporter mellan nuvarande hamn och upplag då nya kajen är planerad att ta emot all rundved och flis vilket sänker de interna transporternas ljudnivå. Transporter sker mesta dels på dag och kvällstid, med några få undantag mellan klockan och klockan Dock bedöms dessa transporter vara så pass få att den ekvivalenta ljudnivån ej kommer påverkas av transporterna för den tidsperioden. Under dag- och kvällstid har transporterna en ekvivalent ljudnivådelbidrag på cirka 36 dba i kontrollpunkt 8.

43 RAPPORT B (18) Tågtransporter Den dygnsekvivalenta ljudnivån från tågens rörelser inom fabriksområdet har beräknats och följande nivåer erhålls till kontrollpunkt 8 beroende på när transporterna sker, se tabell 4.6. Tabell 3.6. Ekvivalenta nivåer tåg Tidpunkt: Antal tågsätt: Beräknad nivå till kontrollpunkt 8: Klockan 07:00-18: Klockan 07:00-18: Klockan 18:00-22: Klockan 22:00-07: Beroende på under vilken tid virkestransporterna sker kommer alltså den ekvivalenta ljudnivån från tågtrafiken inom anläggningen att variera från 36 till 39 db(a). Den maximala ljudnivån från tågtrafiken inom området har beräknats till LAFmax = 64 db(a) dvs. nuvarande begränsningsvärde överskrids inte Icke kontinuerliga bullerkällor Icke kontinuerliga bullerkällor som t ex ångutsläpp har ej beräknats eller utretts för framtida förhållanden. Denna typ av bullerkällor bör i största möjliga mån bullerdämpas för att minska risken för störningar vid närboende Impulsbuller och rena toner Verksamheten innehåller, vid normal drift, inga impulsljud eller rena toner.

44 RAPPORT B (18) 4 Bullerutredning för L Aeq = 53 db(a) SCA Östrands framtida förhållanden beräknas överskrida nuvarande bullervillkor på 50 db(a) ekvivalent ljudnivå. Om motsvarande teknik som idag skulle nyttjas så skulle bullernivåerna i närmast relevanta mätpunkt riskera uppgå till en nivå över 53 db(a). Bolaget avser dock idag genom överblickbar utformning och upphandling styra bullerkraven så att en lägre nivå erhålls. Detta inbegriper kostnader som idag är svårbedömda, men som kan uppgå till nivån 30 Mkr 5 Bullerutredning för L Aeq = 50 db(a) SCA Östrands framtida förhållanden beräknas överskrida nuvarande bullervillkor på 50 db(a) ekvivalent ljudnivå. Detta avsnitt redovisar exempel på vilka bullerkällor som behöver åtgärdas för att innehålla gällande bullervillkor. 5.1 Dämpbehov, åtgärder och kostnader Dämpbehoven baseras på beräkningssituation 2 som beräknas ha högst ekvivalent ljudnivå i bebyggelsen. Se Tabell 4.1 nedan för dämpbehovet på rekommenderade bullerkällor. Tabell 4.1. Dämpbehov, typ av åtgärd och uppskattad kostnad. Bullerkälla: Dämpbehov: Åtgärd: Kostnad: Vedgårdstruckar, 2 st (Mantsinen LH32) 7 db(a) Helt nya truckar alternativt dämpoptioner 32 Mkr Mobil lyftkran, nya kajen (Mantsinen 90) 10 db(a) Ny lyftkran med en ljudeffekt på maximalt 100 db(a) 4 Mkr Kokeri (ny anläggningsdel) 10 db(a) Ljuddämpare och isolering av berörda bullerkällor 2 Mkr * Merkostnad jämfört gentemot en standardutrustning. Nedan i tabell 4.2 redovisas den ekvivalenta ljudnivån i kontrollpunkterna med dämpåtgärderna utförda. Tabell 4.2. Ekvivalent ljudnivå i kontrollpunkterna med dämpåtgärder. Kontrollpunkt: Ekvivalent ljudnivå, efter: Skillnad i db(a) före/efter åtgärd: Total kostnad: 38 Mkr 5.2 Kommentarer För att beräkningsmässigt sänka ekvivalenta ljudnivån i kontrollpunkterna krävs det att de nuvarande vedgårdstruckarna dämpas alternativt byts ut mot nya tystare modeller. Den nya kajen behöver en ny lyftkran där ett ljudkrav skall ställas, lyftkranens ljudeffekt får ej överskrida 100 db(a). Nya kokeriet (inkl. kokartoppen) är placerat nära bebyggelsen för beräkningssituation 2 vilket bidrar till det höga delbidraget. Kokartoppen bör dämpas med 10 db(a) (till ljudeffekt 93 db(a)) och kokerianläggningens totala ljudeffekt skall även den dämpas med 10 db(a), vilket innebär en total ljudeffekt på maximalt 109 db(a).

45 RAPPORT B (18) I samband med projektering och genomförande av dämpåtgärder finns det ett antal kostnader som i nuläget inte kan beräknas som exempelvis Kostnader för detaljprojektering och uppföljning av bullerdämpande åtgärder. Kostnader för att förbättra ventilation i bullrande lokaler som under sommartid har haft öppna portar men som i framtiden måste vara stängda året runt. Förstärkning av bärande konstruktioner på grund av ökad belastning av bullerdämpande åtgärder. Ökade underhållskostnader på utrustning för bullerdämpning. Mera omfattande kontrollverksamhet för att bibehålla låga externbullernivåer. Eventuellt produktionsbortfall vid omfattande åtgärder. När det gäller dämpåtgärder för att innehålla högst 50 db(a) i bebyggelsen så finns det en osäkerhet i och med att val av utrustning/ verksamhetsdelar ej ännu upphandlats och vilka nivåer som leverantörer kan lova innehålla ej ännu fastställts. Även utfallet av många dämpåtgärder är förenade med vissa osäkerheter vilket gör att viss felmarginal bör beaktas. Innan en detaljstudie/ referensmätningar av likvärdiga anläggningsdelar som avses upphandlas för den utökade produktionen genomförts, får dämpåtgärder, tekniska möjligheter och kostnadsuppskattningar ses som preliminära. 6 Bullerutredning för L Aeq = 47 db(a) För att innehålla 47 db(a) är kostnaderna svårbedömda och val av teknik alltför osäker för att kunna göra en bedömning. Skall en ekvivalent ljudnivå på 47 db(a) innehållas måste ett stort antal fler bullerkällor åtgärdas, exempel nedan: Omfattande ljudkrav måste ställas på fiberlinjen, torkmaskin, blekeri, kokeri och renseri med långtgående isolering, avskärmning och installation av ljuddämpare samt avskärmningar i renseriet. Mer dämpning kommer att krävas av vedgårdstruckar och hamnkranar. 7 Slutsats SCA Östrand mål, med avseende på buller, är att framtida förhållanden inte ska öka den nuvarande ljudnivån i bebyggelsen. Om de nya framtida anläggningsdelarna baseras på nuvarande och liknande industriers anläggningsdelar beräknas den ekvivalenta ljudnivån överskrida gällande bullervillkor på 50 db(a) i kontrollpunkt 8 och även i kontrollpunkt 6 för beräkningssituation 2. Placeras fiberlinjen, blekeriet och kokeriet enligt placeringsalternativ 2 beräknas den ekvivalenta ljudnivån till 53 db(a), vilket är 3 db(a) över gällande bullervillkor. För placeringsalternativ 1 (beräkningssituation 1) beräknas den ekvivalenta ljudnivån till 51 db(a), 1 db(a) över gällande bullervillkor. För bolaget är det en stor utmaning att finna rätt nivå och bullerreducerande åtgärder vid dessa genomgripande förändringar. Om motsvarande teknik som idag skulle nyttjas så skulle bullernivåerna i närmast relevanta mätpunkt riskera uppgå till en nivå över 53 db(a). Bolaget avser dock idag genom överblickbar utformning och upphandling styra bullerkraven så att en lägre nivå erhålls. Detta inbegriper kostnader som idag är svårbedömda, men som kan uppgå till nivån 26 Mkr.

46 RAPPORT B (18) De två mest dominerande bullerkällor är de nuvarande vedgårdstruckarna samt lyftkranen för nya kajen. Om det inte ställs ljudkrav på nya kokeriet beräknas det att vara den tredje mest dominerande bullerkällan i kontrollpunkt 8, därför är det viktigt att ställa strikta ljudkrav som innebär att verksamheten ej ger ett dominant bidrag till den totala ljudnivån i bebyggelsen. Kostnader för att innehålla högst 50 db(a) i bebyggelsen har beräknats till ytterligare minst 38 Mkr. När det gäller dämpåtgärder för att innehålla högst 50 db(a) i bebyggelsen så finns det en osäkerhet i och med att val av utrustning/ verksamhetsdelar ej ännu upphandlats och vilka nivåer som leverantörer kan lova innehålla ej ännu fastställts. Även utfallet av många dämpåtgärder är förenade med vissa osäkerheter vilket gör att viss felmarginal bör beaktas. Innan en detaljstudie/ referensmätningar av likvärdiga anläggningsdelar som avses upphandlas för den utökade produktionen genomförts, får dämpåtgärder, tekniska möjligheter och kostnadsuppskattningar ses som preliminära. För att innehålla 47 db(a) är kostnaderna svårbedömda och val av teknik alltför osäker för att kunna göra en bedömning i dagsläget.

47 RAPPORT B (18) 8 Dominanta bullerkällor i bild Mantsinen 90 (#400-#402) Mantsinen LH32 #248. Blåstanktopp / #249. Blåstank #253. Fläkt #243. Utlopp, Ozondestruktion

48

49

50

51 ÅF Infrastructure AB / Ljud & Vibrationer Strandgatan 21, Box Örnsköldsvik. Telefon SCA Östrand Kartläggning av framtida förhållanden, avseende buller Delbidragslista för beräkningssituation 1 Bilaga: B04 Datum: Handläggare: MLH #. Benämning Beräknad ekvivalent ljudnivå i db(a) i kontrollpunkt: Rörutlopp Rörutlopp x Rörutlopp x MU0303, Ljuddämpare MU0302, Ljuddämpare MU0301, Ljuddämpare Utlopp Rörutlopp x Ventilationsgaller SO Ventilationsgaller NO Ventilationsgaller NV Ventilationsgaller SV Ventilationsgaller Facade Facade Ventilationsgaller Rörledning + Rörstöd Port FN0062 Rökgasfläkt Port CU0030, kalkstenselevator + rasse CU0030 kalkstenselevator Port El-filter, Värme bottenficka V Elfilter, värme bottenficka FN0231, FF FN0232, FF Skrubber Skrubber AI206, Opacitet FN0223, FF4 Lokal FN0223, Avsugnfläkt Mesasilo FN0223, Utlopp AT0236, Slamomrörare AT0235, Slamomrörare AT0040, Mesasilo HS509, Ventil Ventilationsgaller Ventilationsgaller Öppning, vatten Port 221, lite öppen Ventilationsgaller MU0127, Drift MU0164 Drift Utlopp Utlopp x Elevator kalkficka, grön Elevator kalkficka, silver Utlopp FN0220, FF2 Lokal, Svaglutscister FN0219, FF1 Lokal Rörutlopp, krökt

52 53. Ventilation Rörutlopp Elevator torrände, nedkast Elevator torrände, mantelyta FN0202, FF2 Torrände FN0201, FF1 Torrände AT0222, k.kärl 1A AT0209, k.kärl AT0210, k.kärl AT0211, k.kärl Rörutlopp x2, krökta Ventilationsgaller Rörutlopp, bark Ventilationsgaller Ventilationsgaller Rörutlopp Rörutlopp Rörutlopp Rörutlopp Ventilation FN0310, FF FN0308, FF FN0306, FF FN0306, FF3 utlopp Ventilationsgaller FN0310, FF5 Utlopp FN0308, FF4 Utlopp Flisledning Ventilationsgaller MU0401, galler Ventil, maxljud Ventilationsgaller Ventilationsgaller Rörutlopp x Ventilationsgaller Ventilationsgaller SE0404, Kompressor, öppen port SE0404, Utlopp SE0403, Utlopp SE0402, Utlopp SE0401, Utlopp Fläkt Portöppning Dörr FN0254, Fläkt Svaggas Skrubber Fläkt ventilationsgaller Flisledning, krök Ventil 368-FV Ventil Ventilation Ventilationsutlopp Flisledning FF , Elmotor+drift FF , Utlopp Utlopp Utlopp Ventilparti Rörstöd Ventil, rörstöd och ledning Ventiler Ventil + krök

53 129. Ventil Utlopp Ventil Ventilationsgaller, skärmad Utlopp Ventilation+fläkt Ventilationsgaller Ventilationsgaller, skärmad Ventilationsgaller Ventilationsgaller Ventilationsgaller Ventilationsgaller Ventilationsgaller Utlopp, Niro tork Utlopp, Niro tork , utlopp , Elmotor A-press 2, Fläkt VPD 1, Fläkt Cisterner A-press 2, Utlopp VPD 1, Utlopp , utlopp Utlopp Utlopp Utlopp x Utlopp Taklucka Taklucka Utlopp FN0180, Torkfläkt FN0216, Torrtransportfläkt Avsugnfläkt P-press , Fläkt Utlopp Utlopp Utlopp VE VE VE VE Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp x Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp VE0210, Evakfläkt FN0200 Avsugnfläkt Fläkt MC-tank Ventilationsgaller Port Utlopp, Ozondestruktion Utlopp Utlopp Utlopp Dörr Blåstanktopp

54 249. Blåstank Fläkt Utlopp Fläkt Fläkt Utlopp Utlopp FF Utlopp FF Elmotor+Fläkt Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp Takutlopp Takutlopp Takutlopp Kylmedelskylare, liten Kylmedelskylare, stor FN0217 Elmotor+drift Ventilationsgaller Port öppen Port Utlopp Utlopp Utlopp FN0200 FF Processlokal Utlopp Kyltorn öppning kortsida Kyltorn öppning långsida Kyltorn öppning kortsida Kyltorn öppning långsida HE0223 Utlopp kyltorn HE0222 Utlopp kyltorn HE0221 Utlopp kyltorn Ventilationsgaller Ventilationshuv Ventilationshuv Fläkt Bassäng Port Ventilationshuv Dörr Skruvtransportör elmotor+vxl Skruvtransportör transportband+stup Transportband från sållhus Rörledning CV0146, Skruv CV0146, elmotor Transportband, flisstack CV0220, Elmotor Elevator, stup Elevator, elmotor Elevator, elmotor FN0160, Kylfläkt SE0148/9, drift, elmotor x CV01118, mottagningsficka CV0152, Elmotor+drift Dörr Ventilationsgaller Transportband, sållhus-mottagningen

55 400. Kran Mantsinen 90, hamnen Kran Mantsinen Renseriet intag Renseriet intag Mantsinen LH32, 2 st FF Barktrummehus FF Barktrummehus Renseri Kokeri Kokartopp Indunstning Fiberlinje TM Transport, nuvarande kaj Transporter, ved flis Totalt ekvivalent ljudnivå:

56 ÅF Infrastructure AB / Ljud & Vibrationer Strandgatan 21, Box Örnsköldsvik. Telefon SCA Östrand Kartläggning av framtida förhållanden, avseende buller Delbidragslista för beräkningssituation 2 Bilaga: B05 Datum: Handläggare: MLH #. Benämning Beräknad ekvivalent ljudnivå i db(a) i kontrollpunkt: Rörutlopp Rörutlopp x Rörutlopp x MU0303, Ljuddämpare MU0302, Ljuddämpare MU0301, Ljuddämpare Utlopp Rörutlopp x Ventilationsgaller SO Ventilationsgaller NO Ventilationsgaller NV Ventilationsgaller SV Ventilationsgaller Facade Facade Ventilationsgaller Rörledning + Rörstöd Port FN0062 Rökgasfläkt Port CU0030, kalkstenselevator + rasse CU0030 kalkstenselevator Port El-filter, Värme bottenficka V Elfilter, värme bottenficka FN0231, FF FN0232, FF Skrubber Skrubber AI206, Opacitet FN0223, FF4 Lokal FN0223, Avsugnfläkt Mesasilo FN0223, Utlopp AT0236, Slamomrörare AT0235, Slamomrörare AT0040, Mesasilo HS509, Ventil Ventilationsgaller Ventilationsgaller Öppning, vatten Port 221, lite öppen Ventilationsgaller MU0127, Drift MU0164 Drift Utlopp Utlopp x

57 47. Elevator kalkficka, grön Elevator kalkficka, silver Utlopp FN0220, FF2 Lokal, Svaglutscister FN0219, FF1 Lokal Rörutlopp, krökt Ventilation Rörutlopp Elevator torrände, nedkast Elevator torrände, mantelyta FN0202, FF2 Torrände FN0201, FF1 Torrände AT0222, k.kärl 1A AT0209, k.kärl AT0210, k.kärl AT0211, k.kärl Rörutlopp x2, krökta Ventilationsgaller Rörutlopp, bark Ventilationsgaller Ventilationsgaller Rörutlopp Rörutlopp Rörutlopp Rörutlopp Ventilation FN0310, FF FN0308, FF FN0306, FF FN0306, FF3 utlopp Ventilationsgaller FN0310, FF5 Utlopp FN0308, FF4 Utlopp Flisledning Ventilationsgaller MU0401, galler Ventil, maxljud Ventilationsgaller Ventilationsgaller Rörutlopp x Ventilationsgaller Ventilationsgaller SE0404, Kompressor, öppen port SE0404, Utlopp SE0403, Utlopp SE0402, Utlopp SE0401, Utlopp Fläkt Portöppning Dörr FN0254, Fläkt Svaggas Skrubber Fläkt ventilationsgaller Flisledning, krök

58 115. Ventil 368-FV Ventil Ventilation Ventilationsutlopp Flisledning FF , Elmotor+drift FF , Utlopp Utlopp Utlopp Ventilparti Rörstöd Ventil, rörstöd och ledning Ventiler Ventil + krök Ventil Utlopp Ventil Ventilationsgaller, skärmad Utlopp Ventilation+fläkt Ventilationsgaller Ventilationsgaller, skärmad Ventilationsgaller Ventilationsgaller Ventilationsgaller Ventilationsgaller Ventilationsgaller Utlopp, Niro tork Utlopp, Niro tork , utlopp , Elmotor A-press 2, Fläkt VPD 1, Fläkt Cisterner A-press 2, Utlopp VPD 1, Utlopp , utlopp Utlopp Utlopp Utlopp x Utlopp Taklucka Taklucka Utlopp FN0180, Torkfläkt FN0216, Torrtransportfläkt Avsugnfläkt P-press , Fläkt Utlopp Utlopp Utlopp VE VE

59 VE VE Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp x Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp VE0210, Evakfläkt FN0200 Avsugnfläkt Fläkt MC-tank Ventilationsgaller Port Utlopp, Ozondestruktion Utlopp Utlopp Utlopp Dörr Blåstanktopp Blåstank Fläkt Utlopp Fläkt Fläkt Utlopp Utlopp FF Utlopp FF Elmotor+Fläkt Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp Takutlopp Takutlopp Takutlopp Kylmedelskylare, liten Kylmedelskylare, stor FN0217 Elmotor+drift Ventilationsgaller Port öppen Port Utlopp Utlopp Utlopp FN0200 FF Processlokal Utlopp Kyltorn öppning kortsida Kyltorn öppning långsida Kyltorn öppning kortsida

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten. Bullerutredning Landvetter PUBLIKATION 2012:01

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten. Bullerutredning Landvetter PUBLIKATION 2012:01 Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Bullerutredning Landvetter PUBLIKATION 2012:01 2 (28) Titel: Bullerutredning Landvetter Datum: 2012-04-03 Beställare: Härryda kommun Kontakt: Björn Sundén

Läs mer

DOM 2013-05-02 Stockholm

DOM 2013-05-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2013-05-02 Stockholm Mål nr M 6589-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2012-06-19 i mål nr M 2681-08,

Läs mer

Rapport REAB-183-E. Handlägges av. Roger Ekström. Nöteviken den 19 juni 2010. RE Produktion AB Ljud & Vibrationskonsult.

Rapport REAB-183-E. Handlägges av. Roger Ekström. Nöteviken den 19 juni 2010. RE Produktion AB Ljud & Vibrationskonsult. Rapport REAB-183-E Malaga Skärhamn, varvsbuller. Beräkning av erforderliga dämpkrav för aktiva och passiva åtgärder i avsikt att generellt ej överskrida 45 dba ekvivalent ljudnivå i fasadlägen för planområdets

Läs mer

Bilaga 2: Förklaringar och beräkningar. Miljökonsekvensbeskrivning för Nävlinge vindbrukspark i Hässleholms kommun 11 September 2013

Bilaga 2: Förklaringar och beräkningar. Miljökonsekvensbeskrivning för Nävlinge vindbrukspark i Hässleholms kommun 11 September 2013 Bilaga 2: Förklaringar och beräkningar Miljökonsekvensbeskrivning för Nävlinge vindbrukspark i Hässleholms kommun 11 September 2013 Bilaga 2 - Beräkningar och förklaringar Fotomontage Fotomontagen har

Läs mer

Järnvägsutredning med miljökonsekvensbeskrivning Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet Pölsebobangården

Järnvägsutredning med miljökonsekvensbeskrivning Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet Pölsebobangården Järnvägsutredning med miljökonsekvensbeskrivning Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet Pölsebobangården Godkännandehandling BULLER, VIBRATIONER OCH STOMLJUD 1(41) TRAFIKVERKET INVESTERING HAMNBANAN

Läs mer

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Vårsta centrum, Botkyrka Trafikbullerutredning L:\2014\2014-115 SS Vårsta centrum, Botkyrka, Botkyrka kommun\rapporter\2014-115 r01.docx Beställare:

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning för Rödene vindkraftpark och intilliggande planerade parker i Alingsåskommun

Ljudimmissionsberäkning för Rödene vindkraftpark och intilliggande planerade parker i Alingsåskommun RAPPORT A 1 (29) Handläggare Martin Almgren Tel +46 10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-06-10 NV Nordisk Vindkraft AB Patrik Sjöö Lilla Bommen

Läs mer

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 1 Handläggare Anna-Karin Hjalmarsson Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 2 3 Innehållsförteckning 0 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Nollalternativ och planerad verksamhet...

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. för vägtrafikbuller i Nacka kommun. 2011-11-25 Trafikenheten

ÅTGÄRDSPROGRAM. för vägtrafikbuller i Nacka kommun. 2011-11-25 Trafikenheten ÅTGÄRDSPROGRAM för vägtrafikbuller i Nacka kommun Trafikenheten 2011-11-23 Beställare: Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Nacka Kommun Granitvägen 15 131 81 Nacka Emil Hagman

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning Rapport nummer: 2013-018 r01.2 Datum: rev 2013-03-06 Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning L:\2013\2013-018 MS Hammarby Smedby 1_146, BIV Stockholmshammaren AB\Rapporter\2013-018 r01.2.docx Sandbergska

Läs mer

RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller. Rapport

RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller. Rapport RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller Rapport 2014-12-05 Upprättad av: Christoffer Westas Janco Granskad av: Ulf Olsson Revidering 2, 2015-01-30 RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Ny pendeltågsdepå i Södertälje Hamn

Ny pendeltågsdepå i Södertälje Hamn Ny pendeltågsdepå i Södertälje Hamn Redovisning av miljöpåverkan Slutversion Stockholm 2006-05-08 Petra Adrup Elisabeth Mörner Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr.

Läs mer

Mötet föregicks av öppet hus klockan 15.00 18.00 på SKB:s platsundersökningskontor, Simpevarp. Öppet hus hade sju besökare.

Mötet föregicks av öppet hus klockan 15.00 18.00 på SKB:s platsundersökningskontor, Simpevarp. Öppet hus hade sju besökare. Samråd med temat: Lokalisering och utformning av ett slutförvar och en inkapslingsanläggning i Forsmark respektive Oskarshamn (Simpevarps- /Laxemarsområdet), samt vilka störningar som kan förväntas uppstå

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Verksamhet: Stora Enso Kvarnsveden AB Ombud: Bolagsjuristen Ulrik Johansson, Stora Enso Juridik, 791 80 Falun Saken: Ökad produktion samt uppförande av en ny pappersmaskin mm

Läs mer

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 stockholm.se September 2013 Publikationsnummer: [Fyll i här] Dnr:2012-12643 ISBN: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen

Läs mer

~Cf~~ Rättelse/komplettering. Dom, 2012-06-14. NACKA TINGSRÄTT Enhet 4. [ Mål nr M 2263-11

~Cf~~ Rättelse/komplettering. Dom, 2012-06-14. NACKA TINGSRÄTT Enhet 4. [ Mål nr M 2263-11 Enhet 4 [ Mål nr Rättelse/komplettering Dom, 2012-06-14 Rättelse, 2012-06-18 Beslutat av: rådmannen Claes-Göran Sundberg Den till domen bifogade domsbilaga l är felaktig. I stället för den tekniska beskrivningen

Läs mer

Bilagor framtagna till planhandlingen. 2. Trafikbuller, Sundsvall Logistikpark & Sundsvall Energi, Korstaverket 2012-02-15

Bilagor framtagna till planhandlingen. 2. Trafikbuller, Sundsvall Logistikpark & Sundsvall Energi, Korstaverket 2012-02-15 Antagande Detaljplan för Korstaverket omfattande fastigheterna Korsta 8:10 m.fl. Skön, Sundsvalls kommun Bilagor framtagna till planhandlingen 1. PM Trafik och transporter 2012-04-16 2. Trafikbuller, Sundsvall

Läs mer

DOM 2015-04-23 Stockholm

DOM 2015-04-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060302 DOM 2015-04-23 Stockholm Mål nr M 5062-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-30 i mål nr M 4885-10, se

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Trafikbullerutredning Slottsholmen 1, Västervik

Trafikbullerutredning Slottsholmen 1, Västervik RAPPORT B 1 (10) Handläggare Charlotte Nilsson Tel +46 10 505 60 21 Mobil +46 70 184 57 21 Fax +46 10 505 00 10 Charlotte.nilsson@afconsult.com Datum 2013-02-20 Sofia Hjertqvist Planarkitekt Västervik

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A Målnr SVEA HOVRÄTT DOM Mark- och miljööverdomstolen 2014-08-27 M 9473-13 060201 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga

Läs mer

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg Centrala Älvstaden, Göteborgs Stad Centrala Älvstaden i Göteborg Uppdragsnummer 1311521 000 Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader Centrala Älvstaden i Göteborg

Läs mer

Miljöbokslut 2009. Tema: Buller

Miljöbokslut 2009. Tema: Buller Miljöbokslut 2009 Tema: Buller 1 Miljöbokslut 2009 Tema: Buller Sammanställning: Utgiven av: Beställningsadress: Johan Rönnborg Samhällsbyggnadsförvaltningen, område Miljö Godkänd av Miljö- och Byggnämnden

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 2013:279 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer