Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Tabell 3

20

21

22

23 .

24

25 Bilaga A0

26

27

28

29 Bilaga A1

30 Bilaga A2 RAPPORT B 1 (18) Handläggare Mats Söderlind Tel +46 (0) Mobil +46 (0) Fax Datum Beställare SCA Forest Products AB SUNDSVALL Christer Fält Uppdragsnr SCA Östrand Kartläggning av framtida förhållanden, avseende buller ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer Mats Söderlind ÅF-Infrastructure AB / Ljud & Vibrationer Strandgatan 21, Box 836, Örnsköldsvik. Telefon Org nr Säte i Stockholm. Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO Rapport B Framtida förhållanden

31 RAPPORT B (18) Innehållsförteckning 1 INLEDNING Bakgrund Bedömningsgrund Underlag Kontrollpunkter FÖRUTSÄTTNINGAR Produktion nuvarande anläggning Utökad produktion Drift Transporter utökad produktion Tillkommande anläggningsdelar Ny kaj Nytt renseri Ny torkmaskin (TM6) Ny indunstning Övriga tillkommande anläggningsdelar Ej använda anläggningsdelar BULLERUTREDNING Mät- och beräkningsmetodik Beräkningssituationer Beräkningsresultat och kommentarer Beräknad ekvivalent ljudnivå Beräknad momentan ljudnivå Tillkommande anläggningsdelar Interna transporter Tågtransporter Icke kontinuerliga bullerkällor Impulsbuller och rena toner BULLERUTREDNING FÖR L AEQ = 53 DB(A) BULLERUTREDNING FÖR L AEQ = 50 DB(A) Dämpbehov, åtgärder och kostnader Kommentarer BULLERUTREDNING FÖR L AEQ = 47 DB(A) SLUTSATS DOMINANTA BULLERKÄLLOR I BILD Bilagor B01 Färgkarta Beräkningssituation B02 Färgkarta Beräkningssituation B03 Färgkarta Beräkningssituation B04 Delbidragslista för beräkningssituation B05 Delbidragslista för beräkningssituation B06 Delbidragslista för beräkningssituation 3

32 RAPPORT B (18) Sammanfattning SCA Östrand framtida förhållanden med avseende på buller varierar beroende vilket placeringsalternativ som väljs. Ur bullersynpunkt tillåter en placering av kokeriet, fiberlinjen och blekeriet nere vid vattnet (sydplacering) högre emissionsnivåer utan att ekvivalenta ljudnivån i bebyggelsen höjs. Placeras anläggningsdelarna närmare bebyggelsen (norrplacering) påverkas den ekvivalenta ljudnivån i kontrollpunkterna mer. Om anläggningsdelarnas ingångsdata/ljudeffekt baseras på nuvarande anläggningsdelar samt andra industrier med ungefär samma kapacitet beräknas den ekvivalenta ljudnivån överskrida 50 db(a) i kontrollpunkt 8 för bägge placeringsalternativen. Sydplacering beräknas den ekvivalenta ljudnivån till 51 db(a) och norrplacering till 53 db(a). De två mest dominerande bullerkällor är de nuvarande vedgårdstruckarna samt lyftkranen för nya kajen. Om det inte ställs ljudkrav på nya kokeriet beräknas det att vara den tredje mest dominerande bullerkällan i kontrollpunkt 8, därför är det viktigt att ställa strikta ljudkrav som innebär att verksamheten ej ger ett dominant bidrag till den totala ljudnivån i bebyggelsen. För bolaget är det en stor utmaning att finna rätt nivå och bullerreducerande åtgärder vid dessa genomgripande förändringar. Om motsvarande teknik som idag skulle nyttjas så skulle bullernivåerna i närmast relevanta mätpunkt riskera uppgå till en nivå över 53 db(a). Bolaget avser dock idag genom överblickbar utformning och upphandling styra bullerkraven så att en lägre nivå erhålls. Detta inbegriper kostnader som idag är svårbedömda, men som kan uppgå till nivån 26 Mkr. Kostnader för att långsiktigt innehålla högst 50 db(a) i bebyggelsen har i dagsläget bedömts till ytterligare minst 38 mkr. För att innehålla 47 db(a) är kostnaderna svårbedömda och val av teknik alltför osäker för att kunna göra en bedömning. Skall en ekvivalent ljudnivå på 47 db(a) innehållas måste ett stort antal fler bullerkällor åtgärdas, exempel nedan: ljudkrav måste ställas på fiberlinjen, nuvarande blåstank isoleras, en väggfläkt skärmas av, montera en ljuddämpare på ett av utloppen på nuvarande blekeri och skärma av renseriets inmatning. När det gäller dämpåtgärder till olika anläggningsdelar så finns det idag en osäkerhet i och med att val av utrustning/ verksamhetsdelar ej ännu upphandlats och vilka nivåer som leverantörer kan lova innehålla ej ännu fastställts. Även utfallet av många dämpåtgärder är förenade med vissa osäkerheter vilket gör att viss felmarginal bör beaktas. Innan en detaljstudie/ referensmätningar av likvärdiga anläggningsdelar som avses upphandlas för den utökade produktionen genomförts, får dämpåtgärder, tekniska möjligheter och kostnadsuppskattningar ses som preliminära.

33 RAPPORT B (18) 1 Inledning 1.1 Bakgrund Inför kommande tillståndsansökan om utökad produktion har ÅF-Ljud och Vibrationer fått i uppdrag av SCA Östrand att genomföra en bullerutredning. Inledningsvis genomfördes en externbullerkartläggning av nuvarande verksamheten, där samtliga dominanta bullerkällors spridning till närliggande bostadsbebyggelse kartlades genom närfältsmätningar och beräkning. Konsekvenserna av den planerad utökade produktion redovisas genom beräkningar där de tillkommande delarna/ verksamheterna har lagts till. 1.2 Bedömningsgrund SCA Östrand har en gällande deldom från Östersunds Tingsrätt, , mål nr M som anger följande begränsningsvärden gällande buller: 10. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder än 60 db(a) vardagar (kl ), 50 db(a) nattetid (kl ), 55 db(a) övrig tid. Den momentana ljudnivån vid bostäder får nattetid (kl ) inte överstiga 65 db(a). Om något av begränsningsvärdena överskrids, ska bolaget vidta åtgärder så att värdet kan innehållas. Senast en vecka efter att det har konstaterats att nämnda begränsningsvärden har överskridits, ska bolaget underrätta tillsynsmyndigheten om detta och skriftligen redovisa vilka åtgärder bolaget vidtagit respektive ämnar vidta för att ett överskridande inte ska upprepas. Begränsningsvärdena ska kontrolleras med av tillsynsmyndigheten godkända mätmetoder. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra högre bullernivåer, dock minst en gång per år. Bolaget ska införa och upprätthålla ett kontinuerligt övervakningssystem för kontroll och åtgärdande av bullerstörningar SCA Östrands hamn har ett eget tillstånd, mål nr M (datum ), som lyder följande: 7. Hamnverksamheten får inte medföra att den totala bullernivån från bolagets verksamhet, vid Östrands massafabrik och vid kajen, överskrider för Östrands massafabrik fastställda bullervillkor. 1.3 Underlag Följande underlag har används för denna utredning: [ÅF] Rapport: A Kartläggning av nuvarande förhållanden, avseende buller [SCA] Ritningsunderlag: Helios 1 [SCA] Ritningsunderlag: Helios 2

34 RAPPORT B (18) 1.4 Kontrollpunkter I figur 1.1 och 1.2 redovisas SCA Östrands kontrollpunkter i bebyggelsen, i vilka mätningar och beräkningar av den externa bullerspridningen genomförts. Kontrollpunkt 13 har endast beräknats till i tidigare utredningar. Figur 1.1. Kontrollpunkter i bebyggelsen. 13 Figur 1.2. Kontrollpunkt 13 = Metspövägen.

35 RAPPORT B (18) 2 Förutsättningar 2.1 Produktion nuvarande anläggning Produktionsnivån idag är totalt ca ton per år, varav sulfatmassan står för ca ton per år. Gällande deldom M från medges en maximal produktion av ton av sulfatmassa och CTMP per år, varav högst ton CTMP. 2.2 Utökad produktion SCA Östrand avser att öka produktionen till ton av blekt sulfatmassa och CTMP (kemisk termomekanisk massa) per år, varav högst ton per år av CTMP. I tillståndsansökan ingår även hamnverksamhet och vattenverksamhet i form av anläggande av hamn och uttag av havsvatten som kylvatten. Nedan följer en sammanfattning av planerade förändringar för ansökt produktion: Kapaciteten i vedhanteringen kommer att behöva utökas, liksom lagringskapaciteten för ved, vilket sker antingen genom komplettering/ombyggnad av befintlig vedhantering eller uppförande av en helt ny vedhantering En ny fiberlinje med nytt kokeri, ny tvätt och nytt syrgassteg. Ett kompletterande blekeri för den tillkommande produktionen alternativt ett nytt fullstort blekeri som ersätter befintligt blekeri. För blekningen av massa eftersträvas en flexibel lösning som innebär att både TCF- och ECF-blekning kan tillämpas. Ny anläggning för klordioxidtillverkning Ny kompletterande torkmaskin med emballeringslinjer och utbyggd utlastning. Ny energieffektiv indunstningsanläggning med integrerad stripper och metanolsystem Komplettering och ombyggnad av kausticeringsanläggningen, där mesaugnen bedöms klara den högre produktionen med mindre kompletteringar Utbyggnad av sodapannan för maximal kapacitet Uppgradering av system för uppsamling och destruktion av starka och svaga gaser Nya utvinningssystem för råtallolja och råterpentin Kompletteringen av avloppsvattenrening Utökad turbinkapacitet för effektiv elproduktion Nya rörbryggor och infrastrukturförändringar Nytt kajläge Ovan beskrivna förändringar kan komma att medföra att flertalet nya externbullerkällor tillkommer inom området. Vid projektering och upphandling av sådan utrustning skall externbullerfrågorna beaktas så att inte närliggande bebyggelse påverkas. 2.3 Drift Anläggningen kommer att ha kontinuerlig drift dygnet runt, med vissa avvikelser gällande transporter. 2.4 Transporter utökad produktion Rundveds- och flistransporter ökar från ca 120 till 280 st (140 flis och 140 rundved) och kommer att sker vardagar dygnet runt men mestadels anländer transporter innan ca kl. 23:00. Under lördag och söndag sker dessa transporter mellan kl. 06:00 till 15:00.

36 RAPPORT B (18) Två tågsätt anländer per dygn mellan kl. 05:30 och 18:30, utom ibland när det kommer ett extra tågsätt en till två gånger per vecka, tisdagar torsdagar, vid ca kl. 12. Under lördag kommer tågsätten ca kl. 05:30 till 11:50. Till hamnen anlöpte det 66 torrlastfartyg och 16 bulkfartyg år 2013, tillståndet tillåter totalt 170 st anlöp per år. Vid utökad produktion kommer detta att öka till max 360 st. Tankbåtar ökar från 30 till ca 55 st. Lossning/lastning av dessa sker med mobil kran, där rundved/flis lastas på lastbil, som sedan körs till rundved/flisupplag. Totalt medför det ca interna transporter per fartyg. Fartygen anlöper varierande tider, och verksamheten kan pågå dygnet runt. 2.5 Tillkommande anläggningsdelar Tillkommande anläggningsdelar redovisas kortfattat nedan och vilka bullerantagande som gjorts för dessa vid beräkningarna Ny kaj Det nya planerade kajläget kommer ha möjlighet att ha plas för två samtidiga fartyg längs kajen men bedöms endast ligga an ett fartyg åt gången. Kajens placering kan ses i figur 2.1 nedan, figuren visar även var nya renseriet samt nya torkmaskinen är placerade. Ny kaj Nytt renseri Ny torkmaskin Figur 2.1. Placering av den nya kajen (röd), nya renseriet (blå) och nya torkmaskinen (grön). Kajen tänkte placering medför att fartygen samt lastkranarna kommer att placeras närmare bebyggelsen gentemot nuvarande hamn. Detta innebär att lastnings/lossningsmomentet kommer få ett ökat ljuddelbidrag i kontrollpunkterna vid nyttjande av samma maskiner. Dock kräver den nya kajen inga vedtransporter med lastbil vilket minskar bullernivån.

37 RAPPORT B (18) Bullerantagande: Beräknas med 1 st mobila lyftkranar längs nya kajen och en vid nuvarande hamn, ljudeffekt och frekvensspektrum baserat på nuvarande kran. Momentana ljudnivån beräknas för vedlastning/lossning. Detta anses som ett värsta falls scenario Nytt renseri Ett nytt renseri (2-linjer) inkl. flishantering, flissållning och nytt lager för pressad bark planeras byggas för att ersätta det befintliga renseriet. Renseriet placering kommer troligen att vara placerad enligt figur 2.1, dock kommer en av linjerna kommer vara längre/kortare än den andra vilket tillåter lastning till inmatningen att ske från ett håll och därmed möjliggöra att en skärm byggs upp på motsvarande sida. Skärmens utformning kommer bli likt ett upp och nedvänt L för att minimera inlastningens bullerspridning mot bebyggelsen. Bullerantagande: 2 st vedgårdstruckar arbetsområdet bedöms vara vid renseriet och upp till norra delen av nya kajen. Renseriets bullerkällor baseras på liknande renseri på annan ort. Inmatningen beräknas utan någon bullerskärm vid inmatningen och utan rundvedsupplag längs med kajen. Detta anses som ett värsta falls scenario Ny torkmaskin (TM6) Det framtida förhållandet kommer innefatta en ny torkmaskin (TM6) som placeras parallellt med torkmaskin 5 (TM5), se figur 2.1. Bullerantagande: Nya torkmaskinens bullerkällor bedöms vara likvärdig med torkmaskin 5 bullerkällor. Anläggningsdelens ljudeffekt baseras på nuvarande torkmaskin (TM 5) Ny indunstning Den nya indunstningen är tänkt att vara placerad söder om nuvarande renseri, se figur 2.2. Bullerantagande: Nya indunstningen baseras på en indunstning med ungefär samma kapacitet Övriga tillkommande anläggningsdelar Utöver ny kaj, renseri, torkmaskin och indunstning kommer även en ny fiberlinje, blekeri och ett nytt kokeri att tillkomma, men även några mindre anläggningsdelar som ej anses som dominanta ut bullersynpunkt. Fiberlinjens, blekeriets och kokeriets placering är i skrivande stund ej fastställt och kommer därför att utredas för de två alternativ som väljs mellan. Figur 2.2 visar alternativ 1. Figur 2.3 visar alternativ 2. Bullerantagande: Anläggningsdelarnas ljudeffekter/ingångsdata har baserats på nuvarande anläggningsdelar och industrier med ungefär samma kapacitet.

38 RAPPORT B (18) Placeringsalternativ 1 (figur 2.2): Ny torkmaskin Ny indunstning Ny fiberlinje/blekeri Nytt kokeri Figur 2.2. Planerad placering (alternativ 1) av bl.a. fiberlinje (blå), kokeri (lila), indunstning (röd) och torkmaskin (grön). Underlag: Helios 1. Placeringsalternativ 2 (figur 2.3): Nytt kokeri Ny fiberlinje/blekeri Ny torkmaskin Ny indunstning Figur 2.3. Planerad placering (alternativ 2) av bl.a. fiberlinje (blå), kokeri (lila), indunstning (röd) och torkmaskin (grön). Underlag: Helios 2.

39 RAPPORT B (18) 2.6 Ej använda anläggningsdelar Följande nuvarande anläggningsdelar kommer ej att nyttjas i framtida förhållanden: Gamla kokeriet ersätts med nytt kokeri Gamla fiberlinjen ersätts med ny fiberlinje Flingtork 2 (SF-tork) kommer ej behöva nyttjas Gamla renseriet ersätts med nytt renseri (beräkningssituation 3 beräknas med gamla renseriet) Samtliga bullerkällor tillhörande dessa anläggningsdelar har tagits bort från beräkningsmodellen och ersatts med de nya anläggningsdelarna. 3 Bullerutredning 3.1 Mät- och beräkningsmetodik Närfältsmätningar har utförts på samtliga dominanta bullerkällor/aktiviteter inom industriområdet. För de uppmätta bullerkällorna fastställ en källstyrka, även kallad ljudeffekt, med utgångspunkt från uppmätt ljudtrycksnivå på ett visst avstånd, bullerkällans storlek och diriktivitet (riktning). Digitalt topografiskt kartunderlag över anläggningsområdet och dess omgivning har använts som grunddata i beräkningsprogrammet SoundPLAN 7.1. Utgående från kartunderlaget har aktuella externbullerkällor och byggnader modellerats in i kartans koordinatsystem. Höjd på bullerkällor och byggnader fastställdes på plats med laserdistansmätare. Bullerkällornas utstrålade ljudeffektnivå har lagts in som källdata. Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och byggnader som befinner sig i närheten av källorna samt utefter ljudets utbredning i omgivningen. Detta innebär att eventuella ljudreflektioner eller skärmningar som påverkar ljudutbredningen från respektive källa räknas in automatiskt. Övriga ljuddämpande parametrar som ingår i beräkningen är dämpning på grund av avståndet, atmosfärsdämpning, markdämpning (hård eller mjuk mark), vegetationsdämpning samt skärmning på grund av olika byggnader i området. Beräkningarna är baserade på en gemensam nordisk modell för externt industribuller, DAL32, (Kragh J, Andersen B, Jacobsen J: Environment noise from industrial plants. General prediction method. Lydtekniskt laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 1982). Beräkningar genomförs i oktavband och avser ett s.k. medvindsfall, dvs. vindriktning från källa till mottagare (± 45 o ).

40 RAPPORT B (18) Figur D-beräkningsmodell i SoundPLAN 7.1 (framtida förhållanden, placeringsalternativ 1). 3.2 Beräkningssituationer I listan nedan redovisas de situationer som är beräknade för SCA Östrands framtida förhållanden: 1. Placeringsalternativ 1, nytt renseri, inkl hamn/kaj - Tillkomna anläggningsdelar placeras enligt placeringsalternativ 1 - Nytt renseri, fiberlinje/blekeri, kokeri, indunstning och torkmaskin - Ny kajplats inkl 1 st mobilkranar (vedlossnings/lastning) och nuvarande hamn 2. Placeringsalternativ 2, nytt renseri, inkl hamn/kaj - Tillkomna anläggningsdelar placeras enligt placeringsalternativ 2 - Nytt renseri, fiberlinje/blekeri, kokeri, indunstning och torkmaskin - Ny kajplats inkl 1 st mobilkranar (vedlossnings/lastning) och nuvarande hamn 3. Placeringsalternativ 1, nuvarande renseri, inkl hamn/kaj - Tillkomna anläggningsdelar placeras enligt placeringsalternativ 1 - Nuvarande renseri, - Ny fiberlinje/blekeri, kokeri, indunstning och torkmaskin - Ny kajplats inkl 1 st mobilkranar (vedlossnings/lastning) och nuvarande hamn Samtliga anläggningsdelarnas ljudeffekter är baserade på nuvarande anläggningsdelar för SCA Östrand eller på anläggningsdelar från andra industrier. Huruvida dessa anläggningsdelar är upphandlade med avseende på buller eller har åtgärdats i efterhand är svårt att avgöra. Därför kan en anläggning helt utan ljudkrav variera gentemot de nyttjade nivåerna i beräkningarna.

41 RAPPORT B (18) 3.3 Beräkningsresultat och kommentarer Beräknad ekvivalent ljudnivå I Tabell 3.1 nedan redovisas beräkningsresultatet för samtliga beräkningssituationer. Tabell 3.1. Beräknad ekvivalent ljudnivå i samtliga kontrollpunkter. Situation: Ekvivalent ljudnivå i db(a) i kontrollpunkt: Placeringsalternativ 1, nytt renseri Placeringsalternativ 2, nytt renseri Placeringsalternativ 1, nuvarande renseri Beräkningssituation 1, med kokeri, fiberlinje och blekeri placerat ner mot vattnet, beräknas överskrida 50 db(a) med 1 db(a) i kontrollpunkt 8. Kontrollpunkt beräknas tangera 50 db(a). Beräkningssituation 2 där kokeriet, fiberlinjen och blekeriet är placerats närmare bebyggelsen beräknas den ekvivalenta ljudnivån överskrida 50 db(a) i kontrollpunkt 6 och 8 med 1 respektive 3 db(a). Kontrollpunkt 4 beräknas tangerar 50 db(a).3 Beräkningssituation 3 har beräknats med det nuvarande renseriet istället för ett nytt renseri, men i övrigt likt beräkningssituation 1. Beräkningsmässigt är den ekvivalenta ljudnivån 51 db(a) i kontrollpunkt 8, vilket är 1 db(a) över nuvarande bullervillkor Beräknad momentan ljudnivå I Tabell 3.2 nedan redovisas beräkningsresultatet för samtliga beräkningssituationer. Tabell 3.2. Beräknad momentan ljudnivå i samtliga kontrollpunkter. Situation: Ekvivalent ljudnivå i db(a) i kontrollpunkt: Placeringsalternativ 1, nytt renseri Placeringsalternativ 2, nytt renseri Placeringsalternativ 1, nuvarande renseri Den momentana ljudnivån beräknas innehålla 65 db(a) i alla kontrollpunkter för samtliga beräkningssituationer. Kontrollpunkt 6 och 8 beräknas innehålla högst momentana ljudnivåer på db(a) Tillkommande anläggningsdelar De framtida tillkommande anläggningsdelarnas delbidrag och antagen total ljudeffekt redovisas i Tabell 3.3 nedan. Tabell 3.3. Beräknat delbidrag från respektive ny anläggningsdel. Anläggningsdel - beräkningssituation (BS): Tot. Lw Ekvivalent ljudnivå i db(a) i kontrollpunkt: Torkmaskin 6 (TM6) Indunstning Fiberlinje/blekeri BS 1& Fiberlinje/blekeri BS Kokeri BS 1& Kokeri BS

42 RAPPORT B (18) Nya torkmaskinanläggningen beräknas ha ett delbidrag i kontrollpunkterna på mellan db(a), högst delbidrag i kontrollpunkt 6. Indunstningen beräknas ha ett lågt delbidrag i samtliga kontrollpunkter förutom i kontrollpunkt 12 där delbidraget beräknas till 28 db(a). Fiberlinjen och blekeriet, beräkningssituation 1 och 3, har ett delbidrag på mellan db(a) i kontrollpunkterna. För beräkningssituation 2 där fiberlinjen och blekeriet är placerat närmare bebyggelsen ökar dess delbidrag till mellan 25-37, högst delbidrag i kontrollpunkt 6. Kokeriet beräknas vara den framtida anläggningsdel som ger högst delbidrag till bebyggelsen. För beräkningssituation 2 varierar delbidraget mellan db(a) med högst delbidrag i kontrollpunkt 8. Beräkningssituation 1 och 3 sänks delbidraget till mellan db(a) med högst delbidrag i kontrollpunkt 12. Nytt renseri: Det nya renseriet beräknas vara en dominerande anläggningsdel för framtida förhållanden. I tabell 3.4 redovisas renseriets delbidrag i kontrollpunkterna med och utan vedgårdstruckarna (Mantsinen LH32) samt endast vedgårdstruckarna. Tabell 3.4. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer för nya renseriet. Anläggningsdel/Bullerkälla: Ekvivalent ljudnivådelbidrag i db(a) i kontrollpunkt: Nya renseriet, inkl 2 st Mantsinen LH Nya renseriet, exkl 2 st Mantsinen LH Enbart Mantsinen LH32 (2 st) Renseriets ekvivalenta ljudnivå (och momentana) byggs upp av vedgårdstruckarna (Mantsinen LH32) som står för nästan hela renseriets totala delbidrag i kontrollpunkterna. I beräkningarna har dock antagits bullerreduceringsåtgärder på själva renseriet. Kajen: Nya kajen ligger närmare och fri sikt mot bebyggelsen vilket leder till att nya kajens delbidrag ökar. Tabell 3.5. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer för nya kajen. Bullerkälla: Ekvivalent ljudnivådelbidrag i db(a) i kontrollpunkt: Kran Mantsinen 90 (nuvarande hamn) Kran Mantsinen 90 (nya kajen) Gemensamt delbidrag: Ekvivalenta ljudnivådelbidraget varierar mellan db(a) i kontrollpunkterna och är därmed en dominerande anläggningsdel gällande buller Interna transporter In- och uttransporterna med lastbil kommer att öka med strax över det dubbla gentemot nuvarande mängd, upp till cirka 280 st per dygn. Detta innebär att den ekvivalenta ljudnivån från lastbilstransporter kommer att öka med cirka 3 db(a), däremot kommer det inte bli några rundvedtransporter mellan nuvarande hamn och upplag då nya kajen är planerad att ta emot all rundved och flis vilket sänker de interna transporternas ljudnivå. Transporter sker mesta dels på dag och kvällstid, med några få undantag mellan klockan och klockan Dock bedöms dessa transporter vara så pass få att den ekvivalenta ljudnivån ej kommer påverkas av transporterna för den tidsperioden. Under dag- och kvällstid har transporterna en ekvivalent ljudnivådelbidrag på cirka 36 dba i kontrollpunkt 8.

43 RAPPORT B (18) Tågtransporter Den dygnsekvivalenta ljudnivån från tågens rörelser inom fabriksområdet har beräknats och följande nivåer erhålls till kontrollpunkt 8 beroende på när transporterna sker, se tabell 4.6. Tabell 3.6. Ekvivalenta nivåer tåg Tidpunkt: Antal tågsätt: Beräknad nivå till kontrollpunkt 8: Klockan 07:00-18: Klockan 07:00-18: Klockan 18:00-22: Klockan 22:00-07: Beroende på under vilken tid virkestransporterna sker kommer alltså den ekvivalenta ljudnivån från tågtrafiken inom anläggningen att variera från 36 till 39 db(a). Den maximala ljudnivån från tågtrafiken inom området har beräknats till LAFmax = 64 db(a) dvs. nuvarande begränsningsvärde överskrids inte Icke kontinuerliga bullerkällor Icke kontinuerliga bullerkällor som t ex ångutsläpp har ej beräknats eller utretts för framtida förhållanden. Denna typ av bullerkällor bör i största möjliga mån bullerdämpas för att minska risken för störningar vid närboende Impulsbuller och rena toner Verksamheten innehåller, vid normal drift, inga impulsljud eller rena toner.

44 RAPPORT B (18) 4 Bullerutredning för L Aeq = 53 db(a) SCA Östrands framtida förhållanden beräknas överskrida nuvarande bullervillkor på 50 db(a) ekvivalent ljudnivå. Om motsvarande teknik som idag skulle nyttjas så skulle bullernivåerna i närmast relevanta mätpunkt riskera uppgå till en nivå över 53 db(a). Bolaget avser dock idag genom överblickbar utformning och upphandling styra bullerkraven så att en lägre nivå erhålls. Detta inbegriper kostnader som idag är svårbedömda, men som kan uppgå till nivån 30 Mkr 5 Bullerutredning för L Aeq = 50 db(a) SCA Östrands framtida förhållanden beräknas överskrida nuvarande bullervillkor på 50 db(a) ekvivalent ljudnivå. Detta avsnitt redovisar exempel på vilka bullerkällor som behöver åtgärdas för att innehålla gällande bullervillkor. 5.1 Dämpbehov, åtgärder och kostnader Dämpbehoven baseras på beräkningssituation 2 som beräknas ha högst ekvivalent ljudnivå i bebyggelsen. Se Tabell 4.1 nedan för dämpbehovet på rekommenderade bullerkällor. Tabell 4.1. Dämpbehov, typ av åtgärd och uppskattad kostnad. Bullerkälla: Dämpbehov: Åtgärd: Kostnad: Vedgårdstruckar, 2 st (Mantsinen LH32) 7 db(a) Helt nya truckar alternativt dämpoptioner 32 Mkr Mobil lyftkran, nya kajen (Mantsinen 90) 10 db(a) Ny lyftkran med en ljudeffekt på maximalt 100 db(a) 4 Mkr Kokeri (ny anläggningsdel) 10 db(a) Ljuddämpare och isolering av berörda bullerkällor 2 Mkr * Merkostnad jämfört gentemot en standardutrustning. Nedan i tabell 4.2 redovisas den ekvivalenta ljudnivån i kontrollpunkterna med dämpåtgärderna utförda. Tabell 4.2. Ekvivalent ljudnivå i kontrollpunkterna med dämpåtgärder. Kontrollpunkt: Ekvivalent ljudnivå, efter: Skillnad i db(a) före/efter åtgärd: Total kostnad: 38 Mkr 5.2 Kommentarer För att beräkningsmässigt sänka ekvivalenta ljudnivån i kontrollpunkterna krävs det att de nuvarande vedgårdstruckarna dämpas alternativt byts ut mot nya tystare modeller. Den nya kajen behöver en ny lyftkran där ett ljudkrav skall ställas, lyftkranens ljudeffekt får ej överskrida 100 db(a). Nya kokeriet (inkl. kokartoppen) är placerat nära bebyggelsen för beräkningssituation 2 vilket bidrar till det höga delbidraget. Kokartoppen bör dämpas med 10 db(a) (till ljudeffekt 93 db(a)) och kokerianläggningens totala ljudeffekt skall även den dämpas med 10 db(a), vilket innebär en total ljudeffekt på maximalt 109 db(a).

45 RAPPORT B (18) I samband med projektering och genomförande av dämpåtgärder finns det ett antal kostnader som i nuläget inte kan beräknas som exempelvis Kostnader för detaljprojektering och uppföljning av bullerdämpande åtgärder. Kostnader för att förbättra ventilation i bullrande lokaler som under sommartid har haft öppna portar men som i framtiden måste vara stängda året runt. Förstärkning av bärande konstruktioner på grund av ökad belastning av bullerdämpande åtgärder. Ökade underhållskostnader på utrustning för bullerdämpning. Mera omfattande kontrollverksamhet för att bibehålla låga externbullernivåer. Eventuellt produktionsbortfall vid omfattande åtgärder. När det gäller dämpåtgärder för att innehålla högst 50 db(a) i bebyggelsen så finns det en osäkerhet i och med att val av utrustning/ verksamhetsdelar ej ännu upphandlats och vilka nivåer som leverantörer kan lova innehålla ej ännu fastställts. Även utfallet av många dämpåtgärder är förenade med vissa osäkerheter vilket gör att viss felmarginal bör beaktas. Innan en detaljstudie/ referensmätningar av likvärdiga anläggningsdelar som avses upphandlas för den utökade produktionen genomförts, får dämpåtgärder, tekniska möjligheter och kostnadsuppskattningar ses som preliminära. 6 Bullerutredning för L Aeq = 47 db(a) För att innehålla 47 db(a) är kostnaderna svårbedömda och val av teknik alltför osäker för att kunna göra en bedömning. Skall en ekvivalent ljudnivå på 47 db(a) innehållas måste ett stort antal fler bullerkällor åtgärdas, exempel nedan: Omfattande ljudkrav måste ställas på fiberlinjen, torkmaskin, blekeri, kokeri och renseri med långtgående isolering, avskärmning och installation av ljuddämpare samt avskärmningar i renseriet. Mer dämpning kommer att krävas av vedgårdstruckar och hamnkranar. 7 Slutsats SCA Östrand mål, med avseende på buller, är att framtida förhållanden inte ska öka den nuvarande ljudnivån i bebyggelsen. Om de nya framtida anläggningsdelarna baseras på nuvarande och liknande industriers anläggningsdelar beräknas den ekvivalenta ljudnivån överskrida gällande bullervillkor på 50 db(a) i kontrollpunkt 8 och även i kontrollpunkt 6 för beräkningssituation 2. Placeras fiberlinjen, blekeriet och kokeriet enligt placeringsalternativ 2 beräknas den ekvivalenta ljudnivån till 53 db(a), vilket är 3 db(a) över gällande bullervillkor. För placeringsalternativ 1 (beräkningssituation 1) beräknas den ekvivalenta ljudnivån till 51 db(a), 1 db(a) över gällande bullervillkor. För bolaget är det en stor utmaning att finna rätt nivå och bullerreducerande åtgärder vid dessa genomgripande förändringar. Om motsvarande teknik som idag skulle nyttjas så skulle bullernivåerna i närmast relevanta mätpunkt riskera uppgå till en nivå över 53 db(a). Bolaget avser dock idag genom överblickbar utformning och upphandling styra bullerkraven så att en lägre nivå erhålls. Detta inbegriper kostnader som idag är svårbedömda, men som kan uppgå till nivån 26 Mkr.

46 RAPPORT B (18) De två mest dominerande bullerkällor är de nuvarande vedgårdstruckarna samt lyftkranen för nya kajen. Om det inte ställs ljudkrav på nya kokeriet beräknas det att vara den tredje mest dominerande bullerkällan i kontrollpunkt 8, därför är det viktigt att ställa strikta ljudkrav som innebär att verksamheten ej ger ett dominant bidrag till den totala ljudnivån i bebyggelsen. Kostnader för att innehålla högst 50 db(a) i bebyggelsen har beräknats till ytterligare minst 38 Mkr. När det gäller dämpåtgärder för att innehålla högst 50 db(a) i bebyggelsen så finns det en osäkerhet i och med att val av utrustning/ verksamhetsdelar ej ännu upphandlats och vilka nivåer som leverantörer kan lova innehålla ej ännu fastställts. Även utfallet av många dämpåtgärder är förenade med vissa osäkerheter vilket gör att viss felmarginal bör beaktas. Innan en detaljstudie/ referensmätningar av likvärdiga anläggningsdelar som avses upphandlas för den utökade produktionen genomförts, får dämpåtgärder, tekniska möjligheter och kostnadsuppskattningar ses som preliminära. För att innehålla 47 db(a) är kostnaderna svårbedömda och val av teknik alltför osäker för att kunna göra en bedömning i dagsläget.

47 RAPPORT B (18) 8 Dominanta bullerkällor i bild Mantsinen 90 (#400-#402) Mantsinen LH32 #248. Blåstanktopp / #249. Blåstank #253. Fläkt #243. Utlopp, Ozondestruktion

48

49

50

51 ÅF Infrastructure AB / Ljud & Vibrationer Strandgatan 21, Box Örnsköldsvik. Telefon SCA Östrand Kartläggning av framtida förhållanden, avseende buller Delbidragslista för beräkningssituation 1 Bilaga: B04 Datum: Handläggare: MLH #. Benämning Beräknad ekvivalent ljudnivå i db(a) i kontrollpunkt: Rörutlopp Rörutlopp x Rörutlopp x MU0303, Ljuddämpare MU0302, Ljuddämpare MU0301, Ljuddämpare Utlopp Rörutlopp x Ventilationsgaller SO Ventilationsgaller NO Ventilationsgaller NV Ventilationsgaller SV Ventilationsgaller Facade Facade Ventilationsgaller Rörledning + Rörstöd Port FN0062 Rökgasfläkt Port CU0030, kalkstenselevator + rasse CU0030 kalkstenselevator Port El-filter, Värme bottenficka V Elfilter, värme bottenficka FN0231, FF FN0232, FF Skrubber Skrubber AI206, Opacitet FN0223, FF4 Lokal FN0223, Avsugnfläkt Mesasilo FN0223, Utlopp AT0236, Slamomrörare AT0235, Slamomrörare AT0040, Mesasilo HS509, Ventil Ventilationsgaller Ventilationsgaller Öppning, vatten Port 221, lite öppen Ventilationsgaller MU0127, Drift MU0164 Drift Utlopp Utlopp x Elevator kalkficka, grön Elevator kalkficka, silver Utlopp FN0220, FF2 Lokal, Svaglutscister FN0219, FF1 Lokal Rörutlopp, krökt

52 53. Ventilation Rörutlopp Elevator torrände, nedkast Elevator torrände, mantelyta FN0202, FF2 Torrände FN0201, FF1 Torrände AT0222, k.kärl 1A AT0209, k.kärl AT0210, k.kärl AT0211, k.kärl Rörutlopp x2, krökta Ventilationsgaller Rörutlopp, bark Ventilationsgaller Ventilationsgaller Rörutlopp Rörutlopp Rörutlopp Rörutlopp Ventilation FN0310, FF FN0308, FF FN0306, FF FN0306, FF3 utlopp Ventilationsgaller FN0310, FF5 Utlopp FN0308, FF4 Utlopp Flisledning Ventilationsgaller MU0401, galler Ventil, maxljud Ventilationsgaller Ventilationsgaller Rörutlopp x Ventilationsgaller Ventilationsgaller SE0404, Kompressor, öppen port SE0404, Utlopp SE0403, Utlopp SE0402, Utlopp SE0401, Utlopp Fläkt Portöppning Dörr FN0254, Fläkt Svaggas Skrubber Fläkt ventilationsgaller Flisledning, krök Ventil 368-FV Ventil Ventilation Ventilationsutlopp Flisledning FF , Elmotor+drift FF , Utlopp Utlopp Utlopp Ventilparti Rörstöd Ventil, rörstöd och ledning Ventiler Ventil + krök

53 129. Ventil Utlopp Ventil Ventilationsgaller, skärmad Utlopp Ventilation+fläkt Ventilationsgaller Ventilationsgaller, skärmad Ventilationsgaller Ventilationsgaller Ventilationsgaller Ventilationsgaller Ventilationsgaller Utlopp, Niro tork Utlopp, Niro tork , utlopp , Elmotor A-press 2, Fläkt VPD 1, Fläkt Cisterner A-press 2, Utlopp VPD 1, Utlopp , utlopp Utlopp Utlopp Utlopp x Utlopp Taklucka Taklucka Utlopp FN0180, Torkfläkt FN0216, Torrtransportfläkt Avsugnfläkt P-press , Fläkt Utlopp Utlopp Utlopp VE VE VE VE Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp x Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp VE0210, Evakfläkt FN0200 Avsugnfläkt Fläkt MC-tank Ventilationsgaller Port Utlopp, Ozondestruktion Utlopp Utlopp Utlopp Dörr Blåstanktopp

54 249. Blåstank Fläkt Utlopp Fläkt Fläkt Utlopp Utlopp FF Utlopp FF Elmotor+Fläkt Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp Takutlopp Takutlopp Takutlopp Kylmedelskylare, liten Kylmedelskylare, stor FN0217 Elmotor+drift Ventilationsgaller Port öppen Port Utlopp Utlopp Utlopp FN0200 FF Processlokal Utlopp Kyltorn öppning kortsida Kyltorn öppning långsida Kyltorn öppning kortsida Kyltorn öppning långsida HE0223 Utlopp kyltorn HE0222 Utlopp kyltorn HE0221 Utlopp kyltorn Ventilationsgaller Ventilationshuv Ventilationshuv Fläkt Bassäng Port Ventilationshuv Dörr Skruvtransportör elmotor+vxl Skruvtransportör transportband+stup Transportband från sållhus Rörledning CV0146, Skruv CV0146, elmotor Transportband, flisstack CV0220, Elmotor Elevator, stup Elevator, elmotor Elevator, elmotor FN0160, Kylfläkt SE0148/9, drift, elmotor x CV01118, mottagningsficka CV0152, Elmotor+drift Dörr Ventilationsgaller Transportband, sållhus-mottagningen

55 400. Kran Mantsinen 90, hamnen Kran Mantsinen Renseriet intag Renseriet intag Mantsinen LH32, 2 st FF Barktrummehus FF Barktrummehus Renseri Kokeri Kokartopp Indunstning Fiberlinje TM Transport, nuvarande kaj Transporter, ved flis Totalt ekvivalent ljudnivå:

56 ÅF Infrastructure AB / Ljud & Vibrationer Strandgatan 21, Box Örnsköldsvik. Telefon SCA Östrand Kartläggning av framtida förhållanden, avseende buller Delbidragslista för beräkningssituation 2 Bilaga: B05 Datum: Handläggare: MLH #. Benämning Beräknad ekvivalent ljudnivå i db(a) i kontrollpunkt: Rörutlopp Rörutlopp x Rörutlopp x MU0303, Ljuddämpare MU0302, Ljuddämpare MU0301, Ljuddämpare Utlopp Rörutlopp x Ventilationsgaller SO Ventilationsgaller NO Ventilationsgaller NV Ventilationsgaller SV Ventilationsgaller Facade Facade Ventilationsgaller Rörledning + Rörstöd Port FN0062 Rökgasfläkt Port CU0030, kalkstenselevator + rasse CU0030 kalkstenselevator Port El-filter, Värme bottenficka V Elfilter, värme bottenficka FN0231, FF FN0232, FF Skrubber Skrubber AI206, Opacitet FN0223, FF4 Lokal FN0223, Avsugnfläkt Mesasilo FN0223, Utlopp AT0236, Slamomrörare AT0235, Slamomrörare AT0040, Mesasilo HS509, Ventil Ventilationsgaller Ventilationsgaller Öppning, vatten Port 221, lite öppen Ventilationsgaller MU0127, Drift MU0164 Drift Utlopp Utlopp x

57 47. Elevator kalkficka, grön Elevator kalkficka, silver Utlopp FN0220, FF2 Lokal, Svaglutscister FN0219, FF1 Lokal Rörutlopp, krökt Ventilation Rörutlopp Elevator torrände, nedkast Elevator torrände, mantelyta FN0202, FF2 Torrände FN0201, FF1 Torrände AT0222, k.kärl 1A AT0209, k.kärl AT0210, k.kärl AT0211, k.kärl Rörutlopp x2, krökta Ventilationsgaller Rörutlopp, bark Ventilationsgaller Ventilationsgaller Rörutlopp Rörutlopp Rörutlopp Rörutlopp Ventilation FN0310, FF FN0308, FF FN0306, FF FN0306, FF3 utlopp Ventilationsgaller FN0310, FF5 Utlopp FN0308, FF4 Utlopp Flisledning Ventilationsgaller MU0401, galler Ventil, maxljud Ventilationsgaller Ventilationsgaller Rörutlopp x Ventilationsgaller Ventilationsgaller SE0404, Kompressor, öppen port SE0404, Utlopp SE0403, Utlopp SE0402, Utlopp SE0401, Utlopp Fläkt Portöppning Dörr FN0254, Fläkt Svaggas Skrubber Fläkt ventilationsgaller Flisledning, krök

58 115. Ventil 368-FV Ventil Ventilation Ventilationsutlopp Flisledning FF , Elmotor+drift FF , Utlopp Utlopp Utlopp Ventilparti Rörstöd Ventil, rörstöd och ledning Ventiler Ventil + krök Ventil Utlopp Ventil Ventilationsgaller, skärmad Utlopp Ventilation+fläkt Ventilationsgaller Ventilationsgaller, skärmad Ventilationsgaller Ventilationsgaller Ventilationsgaller Ventilationsgaller Ventilationsgaller Utlopp, Niro tork Utlopp, Niro tork , utlopp , Elmotor A-press 2, Fläkt VPD 1, Fläkt Cisterner A-press 2, Utlopp VPD 1, Utlopp , utlopp Utlopp Utlopp Utlopp x Utlopp Taklucka Taklucka Utlopp FN0180, Torkfläkt FN0216, Torrtransportfläkt Avsugnfläkt P-press , Fläkt Utlopp Utlopp Utlopp VE VE

59 VE VE Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp x Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp VE0210, Evakfläkt FN0200 Avsugnfläkt Fläkt MC-tank Ventilationsgaller Port Utlopp, Ozondestruktion Utlopp Utlopp Utlopp Dörr Blåstanktopp Blåstank Fläkt Utlopp Fläkt Fläkt Utlopp Utlopp FF Utlopp FF Elmotor+Fläkt Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp Takutlopp Takutlopp Takutlopp Kylmedelskylare, liten Kylmedelskylare, stor FN0217 Elmotor+drift Ventilationsgaller Port öppen Port Utlopp Utlopp Utlopp FN0200 FF Processlokal Utlopp Kyltorn öppning kortsida Kyltorn öppning långsida Kyltorn öppning kortsida

Skeppsviken, Uddevalla

Skeppsviken, Uddevalla Projektrapport Skeppsviken, Uddevalla Mätning och beräkning av buller från lossning vid Exxon Mobil Projekt: 12-03306 Rapport 12-03306-08100200 Antal sidor: 9 Bilagor: Bullerutbredningskarta - B1 Pumpning

Läs mer

Externbullerkartläggning av nuvarande drift och utredning av framtida bullerscenarion

Externbullerkartläggning av nuvarande drift och utredning av framtida bullerscenarion Handläggare Mikael Hörnqvist Telefon, direkt +46 10 505 87 41 Telefon, mobil +46725101541 E-post mikael.hornqvist@afconsult.com Datum 2015-05-07 Projektnummer 707493 Rapport A Kund E.ON Värme Sverige AB

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Sanering av tidigare kemtvätt inom Kv. Järnsågen, Trollhättan

Sanering av tidigare kemtvätt inom Kv. Järnsågen, Trollhättan RAPPORT Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com 1 (16) Datum 2014-08-22 Trollhättans Stad Hållbart samhälle 461 29 Trollhättan

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se Banangränd Buller från varutransporter www.bjerking.se Sida 1 (4) Buller från varutransporter Uppdragsnamn Banangränd Viksjö 3:577 Lena Granqvist Plan- och exploateringsförvaltningen 177 80 Järfälla Uppdragsgivare

Läs mer

Skeppsviken, Uddevalla

Skeppsviken, Uddevalla Projektrapport Skeppsviken, Uddevalla Mätning och beräkning av buller från lossning/lastning av fartyg Projekt: 12-03306 Rapport 12-03306-09010900 Antal sidor: 14 Bilagor: Bullerutbredningskartor för de

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26 Brandholmens reningsverk Mätning av industribuller L:\2012\2012-069 LH Brandholmen, Läckeby water AB PURAC\Rapporter\2012-069 r01.docx Beställare: Läckeby

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

BULLERUTREDNING Sandstenen 2. Rapport Upprättad av: Nina Aguilera Granskad av: Johan Andersson Godkänd av: Johan Andersson

BULLERUTREDNING Sandstenen 2. Rapport Upprättad av: Nina Aguilera Granskad av: Johan Andersson Godkänd av: Johan Andersson BULLERUTREDNING 1006799 Sandstenen Rapport 015-01-30 Upprättad av: Nina Aguilera Granskad av: Godkänd av: http://ams.se.wspgroup.com/projects/1006799/document/3_dokument/_bu Daterad: 015-01-30 BULLERUTREDNING

Läs mer

Beräkning av externt industribuller från flisning av trämaterial vid Hovhult, Uddevalla. ÅF Infrastructure AB Granskad

Beräkning av externt industribuller från flisning av trämaterial vid Hovhult, Uddevalla. ÅF Infrastructure AB Granskad Author Pär Wigholm Phone +46 10 505 84 76 Mobile +46701847476 E-mail par.wigholm@afconsult.com Report ID 710891-r-A Date 2015-08-28 Project ID 710891 Client Uddevalla Energi, Mikael Reinhardt, Strömberget,

Läs mer

Bullerutredning detaljplan Herting 2:1 m.fl, Falkenbergs kommun.

Bullerutredning detaljplan Herting 2:1 m.fl, Falkenbergs kommun. Bullerutredning detaljplan Herting 2:1 m.fl, Falkenbergs kommun. Rapport FALKENBERGS KOMMUN, STADSBYGGNADSKONTORET Uppdragsnummer 10014228.01 Rev 2 Datum 2001-12-14 Rev. datum 2001-12-17 Upprättad av Alf

Läs mer

Rapport: Snökanoner Väsjöbacken

Rapport: Snökanoner Väsjöbacken Rapport: Bullerutredning 2009-12-16 Beställare: Uppdragsnummer: 2226 Rapportnummer: 2226 - R01 Uppdragsansvarig Peter Malm 08-566 41078 Handläggare Peter Malm 08-566 41078 Kvalitetsgranskning Anna Färm

Läs mer

Villabacken, Oxelösund

Villabacken, Oxelösund RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2013-11-27 Sweco Architects AB Att: Helena Hansson Box 8 721 03 Västerås Uppdragsnr 588691 Villabacken,

Läs mer

Beräkning av buller från lastning och lossning av material i samband med filminspelning - Kv. Lillö 1, Ystad

Beräkning av buller från lastning och lossning av material i samband med filminspelning - Kv. Lillö 1, Ystad Author Frank Andersson Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46701847488 E-mail frank.andersson@afconsult.com Date 2015-09-02 Project ID 593784 Ystad Industrifastigheter Gustaf.vonSeth@ystad.se Beräkning av buller

Läs mer

2.1 Indata för externt industribuller

2.1 Indata för externt industribuller Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Stöcksjö 18:20, Umeå Kommun Trafikbullerutredning

Stöcksjö 18:20, Umeå Kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Stöcksjö 18:20, Umeå Kommun Trafikbullerutredning Projekt: 5652 Rapport A Bilagor 5652-A01/A02 Antal sidor: 6 Uppdragsansvarig Jonas Aråker Örnsköldsvik 2011-04-28 ÅF-Infrastructur AB /

Läs mer

Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning

Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning Rapport 9-C/ Rolf Cedås/ Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning Akustikforum har utrett bullersituationen (exklusive trafikbuller) för planerade

Läs mer

PM SADELMAKAREN 17 - TRAFIKBULLER

PM SADELMAKAREN 17 - TRAFIKBULLER Mall: Fel! Okänt namn på ver Fel! Okänt namn på Uppdragsnr: 102272411 (5) PM 10227241.01 SADELMAKAREN 17 - TRAFIKBULLER Beställare: Strömstad Etablering AB Konsult: WSP Akustik WSP Sv erige AB Box 13033

Läs mer

Rapport R10. Bullerutredning Hammarbyverket, Stockholm Reviderad

Rapport R10. Bullerutredning Hammarbyverket, Stockholm Reviderad Rapport 10156850 R10, Stockholm 2012-09-25 Reviderad 2012-10-29 Upprättad av: Tobias Gredenman Granskad av: Peter Sundgren RAPPORT 10156850 R10, Stockholm Kund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

Holmuddsrännan, Gävle Buller från muddring av inseglingsleden

Holmuddsrännan, Gävle Buller från muddring av inseglingsleden Datum: 2011-02-24 Holmuddsrännan, Gävle Buller från muddring av inseglingsleden L:\2009\2009-005 Skrotlossning Gävle hamn, Gävle Hamn AB\6 Rapporter\Text till ppt.docx Muddring och lastning på pråm. Beställare:

Läs mer

SL Kv Solvändan 1, Södertälje

SL Kv Solvändan 1, Södertälje RAPPORT A 1 (7) Handläggare Daniel Appel Tel 010 505 60 48 Mobil 070 184 57 48 Fax +46 10 505 00 10 daniel.appel@afconsult.com Datum 2013-08-09 Uppdragsnr 581644 Kv Solvändan 1, Södertälje Externbullerutredning

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Magnusson Upprättad av Johan Herzelius

UPPDRAGSLEDARE. Anna Magnusson Upprättad av Johan Herzelius UPPDRAG Södra Cell Mönsterås UPPDRAGSNUMMER 3840064000 UPPDRAGSLEDARE Anna Magnusson Upprättad av Johan Herzelius DATUM Kvalitetsgranskad av Edvin Olofsson Bullerutredning av detaljplan Siggehorva 6:2

Läs mer

10354 Kv Flodhästen, Kalmar Externbuller från Arla Foods AB

10354 Kv Flodhästen, Kalmar Externbuller från Arla Foods AB Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10354 Kv Flodhästen, Kalmar Externbuller från Arla Foods AB Rapport 10354-09102900.doc Antal sidor: 14 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping

Läs mer

Bullerutredning kv Fritiden

Bullerutredning kv Fritiden Ystad Kommun Malmö 2014-06-17 Datum 2014-06-17 Uppdragsnummer 1320003845 Utgåva/Status 2 Erik Hedman Erik Hedman Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1

Läs mer

Karlslund 3:4, Östersund

Karlslund 3:4, Östersund Karlslund 3:4, Östersund Bullerutredning Uppdragsnummer: 170664 Beställare: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad Att: Johanna Westgard Dokument: R170664-1 Datum: 2017-01-20 Antal sidor: 6 Handläggare: Granskare:

Läs mer

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER RAPPORT KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2014-06-12 Uppdrag: 253483, Laxen, Luleå Titel på rapport: Kv Laxen - Trafikbuller Status: Datum: 2014-06-12 Medverkande Beställare: Kontaktperson: HSB

Läs mer

Datum 2015-02-10. Reviderad 2015-10-21. Projekt nr 702121 ÅF-INFRASTRUCTURE AB/LJUD OCH VIBRATIONER

Datum 2015-02-10. Reviderad 2015-10-21. Projekt nr 702121 ÅF-INFRASTRUCTURE AB/LJUD OCH VIBRATIONER Handläggare Jonas Aråker Telefon 010 505 85 16 Mobil 073 1841117 Epost Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2015-02-10 Reviderad 2015-10-21 Projekt nr 702121 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan 24 972

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun RAPPORT A 1 (5) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-04-08 Håbo kommun Emma Sandelin Uppdragsnr 704840 E18 genom Bålsta

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv Bullerutredning vägtrafik för nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv Bullerutredning vägtrafik för nya bostäder Handläggare RAPPORT 1 (13) Datum Hässel Johan Tel +46105058427 Kungälvs kommun Mobil +46701847427 Karoline Rosgardt Fax +46 31 7747474 Nämndhuset johan.hassel@afconsult.com Box 2403 442 81 Kungälv Uppdragsnr

Läs mer

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1 Bilaga 2 Bullerutredning RAPPORT Bullerutredning Etapp 1 2010-07-06 Upprättad av: Johanna Thorén Granskad av: Bengt Simonsson Uppdragsnr: 10137843 Vindkraftpark Markbygden Daterad: 2010-07-06 Bullerutredning

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun Vägverket Konsult Affärsområde Mitt Box 1910 65119 Karlstad Våxnäsgatan 10 www.vagverketkonsult.se Telefon: 054-140000 Texttelefon: 0243-750 90 Sara Nordmark sara.nordmark@vv.se Direkt: 054-140006 Mobil:

Läs mer

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig RAPPORT 1 (6) Handläggare Frank Andersson Tel +46 (0)10 505 52 14 Mobil +46 (0)70 184 74 88 Fax +46 10 505 38 01 frank.andersson@afconsult.com Datum 2013-01-28 ICA Fastigheter Sverige AB Bertil Zachrisson

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

SL Rissnedepån, Sundbyberg

SL Rissnedepån, Sundbyberg RAPPORT A 2012-06-21 1 (11) Handläggare Per Lindkvist Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-06-21 SL Maria Röjvall 105 73 Stockholm Lindhagensgatan 100 Uppdragsnr

Läs mer

Rapport nr ÅF Infrastruktur AB, Ljud & Vibrationer Beräkning av ljudnivåer från skateboardpark, Ängelholm

Rapport nr ÅF Infrastruktur AB, Ljud & Vibrationer Beräkning av ljudnivåer från skateboardpark, Ängelholm RAPPORT 1 (12) Handläggare Carl Pilman Tel 010-505 50 92 Mobil 072-209 29 26 carl.pilman@afconsult.com Datum 2013-10-23 Peter Björkqvist Kultur- och fritidsförvaltningen peter.bjorkqvist@engelholm.se Uppdragsnr

Läs mer

Nol 2:288 mfl Trafikbullerutredning

Nol 2:288 mfl Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 10200402 1 (5) PM 10200402.1 Denna PM har reviderats 2014-10-08 med nya trafiksiffror för vägarna, samt en ny husplacering. Nytillkommet jämfört med förra versionen markeras med ett vertikalt

Läs mer

Flis- och masshanteringsplats, Tyresö kommun Externbullerutredning

Flis- och masshanteringsplats, Tyresö kommun Externbullerutredning Projekt: 3006157 Rapport: 3006157 A Datum: 20090526 Antal sidor: 8 Bilagor: A01A09 Flis och masshanteringsplats, Tyresö kommun Externbullerutredning Uppdragsgivare: Tyresö kommun Bertil Eriksson 135 81

Läs mer

DEFINITIONER BILAGA B 0 1 (4) DEFINITIONER. Ton lufttorr massa, uttryckt vid 90 % torrhalt.

DEFINITIONER BILAGA B 0 1 (4) DEFINITIONER. Ton lufttorr massa, uttryckt vid 90 % torrhalt. DEFINITIONER BILAGA B 0 1 (4) DEFINITIONER ADt AOX BAT Biobränsle Biologisk rening Bioslam Decibel (db) CTMP COD Ton lufttorr massa, uttryckt vid 90 % torrhalt. Adsorberbara organiska halogener, mått på

Läs mer

Trafikbullerutredning - Detaljplan för Yllestad 1:21

Trafikbullerutredning - Detaljplan för Yllestad 1:21 Mall: Error! Unknown document ver Error! Unknown document Uppdragsnr: 10194157 1 (7) PM Trafikbullerutredning - Detaljplan för Yllestad 1:21 I samband med en planerad tillbyggnad av Gyllensvaans Möbler

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

RAPPORT Lågfrekvent buller från färjor i Trelleborgs hamn. Mätning och beräkning för bostäder längs med Järnvägs-, Hamn- och Strandgatan.

RAPPORT Lågfrekvent buller från färjor i Trelleborgs hamn. Mätning och beräkning för bostäder längs med Järnvägs-, Hamn- och Strandgatan. RAPPORT Lågfrekvent buller från färjor i Trelleborgs hamn. Mätning och beräkning för bostäder längs med Järnvägs-, Hamn- och Strandgatan. 2007-06-21 Upprättad av: Frank Andersson Granskad av: Alf Andreasson

Läs mer

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun UPPDRAG Underlag till detaljplan, Granlunda, Bergsåker UPPDRAGSNUMMER 3230687000 Revision UPPDRAGSLEDARE Agnieszka Tolf UPPRÄTTAD AV Camilla Gradin GRANSKAD AV Henrik Naglitsch DATUM Äldreboende Granlunda

Läs mer

Latntmännen Djurön. Bullerutredning Lantmännens silo på Djurön

Latntmännen Djurön. Bullerutredning Lantmännens silo på Djurön MiljöInvest AB Latntmännen Djurön Bullerutredning Lantmännens silo på Djurön 2015-04-13 MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 Internet www.miljoinvest.se

Läs mer

BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN.

BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN. Rapport 15-242-R1 2016-01-14 4 sidor, 4 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel. 0510-911 44 anders.grimmehed@akustikverkstan.se Direkt: 070-231 72 25 BULLERUTREDNING GÄLLANDE

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

Bålsta 50:2, Håbo kommun

Bålsta 50:2, Håbo kommun 701300 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-06 Håbo Kommun Domagoj Lovas Vår referens

Läs mer

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Kompletterande ljudutredning. Antal sidor: 10

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Kompletterande ljudutredning. Antal sidor: 10 RAPPORT R2012264-2 Beställare: Primula Byggnads AB, Sveavägen, Stockholm Vår referens: Torleif Falk tele: 0730-70 05 49 Antal sidor: 10 Datum: 2012-10-23 Uppdragsnummer: 2012264 Uppdragsledare: Lars Högberg,,

Läs mer

Beräkning av buller från Ekegrus AB:s bergtäkt i Sigtuna kommun

Beräkning av buller från Ekegrus AB:s bergtäkt i Sigtuna kommun Enviplan AB Bullerutredning Beräkning av buller från Ekegrus AB:s bergtäkt i Sigtuna kommun Bergtäkt 2015-09-27 Kenneth Karlsson, MiljöInvest AB, har på uppdrag av Enviplan AB genomfört en beräkning av

Läs mer

Väg 1978 Verle-Gräfsnäs

Väg 1978 Verle-Gräfsnäs PM 1 (6) Handläggare Josefin Grönlund Tel +46 10 505 84 58 Mobil +46 (0)70 184 74 58 Fax +46 10 505 30 09 josefin.gronlund@afconsult.com Datum 2014-03-28 Uppdragsnr 588964 Elin Lyckestam Uppdragsansvarig

Läs mer

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT C 1 (6) Datum Uppdragsnr 560618 Leif Åkerlöf 2011-04-05 Tel 010-5056058 Bilagor: C01-C08 Mobil 070-1845758 ABACUS Fax 010-5051183 c/o Joliark leif.akerlof@afconsult.com Rapport 560618

Läs mer

711632 RAPPORT B 1 (7)

711632 RAPPORT B 1 (7) 711632 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 139 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-30 Håbo kommun Emma Zetterman Centrumleden

Läs mer

BULLERUTREDNING KRETSLOPPSPARKEN BRILLINGE ÅVC

BULLERUTREDNING KRETSLOPPSPARKEN BRILLINGE ÅVC RAPPORT R01 20 BULLERUTREDNING KRETSLOPPSPARKEN BRILLINGE ÅVC 2016-12-16 UPPDRAG 20, Kretsloppsparken Brillinge ÅVC Titel på rapport: Bullerutredning kretsloppsparken Brillinge ÅVC Status: Granskad handling

Läs mer

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46 10 505 84 22 Mobil +46 70 184 74 22 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-12-05 Varberg Energi AB Håkan Svensson Box 1043 432 13

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

Tjörns entré och Almöstrand. Trafikbuller

Tjörns entré och Almöstrand. Trafikbuller PM-01 REV 140226 1 (12) Handläggare Johan Hässel Tel +46 (0)10 505 84 27 Mobil +46 (0)70 184 74 27 Fax +46 10 505 30 09 johan.hassel@afconsult.com Datum 2014-02-26 Radar arkitektur & planering AB Tobias

Läs mer

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad BULLERUTREDNING 2016-10-03 BULLERUTREDNING KUND Karlstads Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 117 1 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 10 72200 WSP Sverige AB Org nr: 57-48 Styrelsens

Läs mer

Utredning externt industribuller

Utredning externt industribuller Utredning externt industribuller Kv Freden Större, Sundbyberg Uppdragsgivare: PROFI FASTIGHETER Referens: Anna Westman Vårt referensnummer: - Antal sidor + bilagor: + Rapportdatum: 0-0- Handläggande akustiker

Läs mer

Enligt Buller i planeringen, Boverkets allmänna råd 2008:1, bör värdena i tabell 1 inte överskridas vid nybyggnation av bostäder.

Enligt Buller i planeringen, Boverkets allmänna råd 2008:1, bör värdena i tabell 1 inte överskridas vid nybyggnation av bostäder. \\se.wspgroup.com\projects-gbg1\\10170168\5_beräkningar\trafikbuller\pm Canning - Uppdragsnr: 10170168 1 (3) PM Canning trafikbuller Källa: Google maps (2014-12-11) Sammanfattning Canning är ett område

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Bramme

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Bramme PM 725887 rev. B 2016-12-22 1 (8) Kund: Leverantör: Trelleborgs Kommun ÅF Infrastructure AB Samhällsbyggnadsförvaltningen frank.andersson@afconsult.com Anders Bramme 070-1847488 Kv Herkules inkl. gårdshus

Läs mer

Ljudutredning Tvätthall

Ljudutredning Tvätthall Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK Stefan Lindqvist Jan Pons Monica Waaranperä 6108871 - R02 Datum 2011-05-09 Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ NORRTÄLJE KOMMUN Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm UPPDRAGSNUMMER 1182079000 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ HENRIK NAGLITSCH RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare,

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FSK02 Bergtunnlar PM Buller från hamnverksamhet Norra Lovö, Malmviken, Sätra varv 2015-02-17 BYGGHANDLING 2015-02-17 0N140068 Handlingsbeteckning 14 Rapporter PM och utredningar Teknikområde N Miljö Delområde

Läs mer

RAPPORT A Ås-Hov 1:13, Krokoms kommun. Trafikbullerberäkning. ÅF Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer.

RAPPORT A Ås-Hov 1:13, Krokoms kommun. Trafikbullerberäkning. ÅF Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer. Handläggare Jonas Aråker Tel 010 505 85 16 Mob 073 184 11 17 E-post jonas.araker@afconsult.com Datum 2016-02-15 Projekt nr 718724 Rapport nr 718724-A Beställare sbostäder AB 835 80 Att. Stefan Jönsson

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Albin Hedenskog UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog

UPPDRAGSLEDARE. Albin Hedenskog UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog PM UPPDRAG Bullerutredning, Stenungsund PROJEKTNUMMER UPPDRAGSLEDARE Albin Hedenskog UPPRÄTTAD AV Albin Hedenskog DATUM 2011-03-16 Sammanfattning Kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan vid fastigheten

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER

KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER RAPPORT 275280-A KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2017-04-27 UPPDRAG 275280, Höder, Skellefteå. Trafikbuller Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2017-04-27 MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

Bullerkartläggning av Örebro kommun

Bullerkartläggning av Örebro kommun Bullerkartläggning av Örebro kommun Redovisning enligt 22/49/EG Slutrapport Juni 212 Rapport: R116-1 Beställare: Örebro Kommun Att: Jarmo Riihinen Datum: 212-6-27 Antal sidor: 8 Uppdragsledare: Granskad

Läs mer

Kraftvärmeanläggning, Stäket, Järfälla kommun Externbullerutredning

Kraftvärmeanläggning, Stäket, Järfälla kommun Externbullerutredning Projekt: 30-04714 Rapport: 30-04714-07081700-A Datum: 2007-03-12 Revision 1: 2007-08-17 Revision 2: 2007-08-23 Revision 3: 2007-09-27 Revision 4: 2007-10-03 Antal sidor: 9 Bilagor: 30-04714/A01 A05 Kraftvärmeanläggning,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

Detaljplan för Älvsby 1:13 m. fl. Älvsby industriområde - sydost Värmdö kommun Industribullerutredning

Detaljplan för Älvsby 1:13 m. fl. Älvsby industriområde - sydost Värmdö kommun Industribullerutredning Beställare: Samhällsbyggnadkontoret 134 22 Gustavsberg Beställarens representant: Björn Wallgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Johanna Gervide,

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Norra Kyrkogatan, Stranden 3:51, Mora

Norra Kyrkogatan, Stranden 3:51, Mora Handläggare Jonas Aråker Tel 010 505 85 16 Mob 073 184 11 17 E-post jonas.araker@afconsult.com Datum 14/09/2015 Projekt nr 711223 Rapport nr 711223-A Beställare Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Fredsgatan

Läs mer

Kv Brännäset 9, Norrtälje Stad

Kv Brännäset 9, Norrtälje Stad PM01 1 (3) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Fax +46 10 505 00 10 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum Magnus Fagerström Centrumfastigheter Kyrkogatan 11 761 30 Norrtälje Kv

Läs mer

Kv. Munksundet 29:2-3

Kv. Munksundet 29:2-3 Datum: 2014-05-06 Projekt: Kungsgatan/Idrottsallén, Enköping Peab AB Trafikbullerberäkning HANDLÄGGARE: Johan Odemalm Melisa Jiménez KVALITETSKONTROLL: Ingemar Ohlsson ADL KONSULT AB KATARINAVÄGEN 22 116

Läs mer

PM 10120552.01 2009-03-31

PM 10120552.01 2009-03-31 Uppdragsnr: 10120552 1 (6) PM 10120552.01 2009-03-31 Godsterminal Kils kommun Bullerutredning Sammanfattning LBC Frakt Värmland AB och Kils kommun har för avsikt att anlägga en terminal för förvaring och

Läs mer

PM BULLERUTREDNING SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN

PM BULLERUTREDNING SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN Uppdragsnr: 102290 1 (4) PM BULLERUTREDNING 2016-10-24 SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN Buller vägtrafik WSP Akustik har fått i uppdrag av planavdelningen, att beräkna vägtrafikbuller vid Sannakajen i Kristinehamn

Läs mer

DETALJPLANER I FISKEBY BULLER FRÅN VÄGTRAFIK OCH SPÅRVAGNSTRAFIK

DETALJPLANER I FISKEBY BULLER FRÅN VÄGTRAFIK OCH SPÅRVAGNSTRAFIK RAPPORT DETALJPLANER I FISKEBY BULLER FRÅN VÄGTRAFIK OCH SPÅRVAGNSTRAFIK SLUTRAPPORT 2016-03-18 Sammanfattning I denna rapport redovisas beräknade ljudnivåer från vägtrafik och spårvagnstrafik, som ett

Läs mer

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Trafikbuller PM Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Säffle kommun WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 054-13 21 03, jonas.jonsson@wspgroup.se

Läs mer

Venngarn 1:17, Sigtuna

Venngarn 1:17, Sigtuna RAPPORT A 1 (4) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-02-27 Lexher AB Caterina Kullman Skalholtsgatan 2 164 40 Kista Uppdragsnr 705487 Venngarn

Läs mer

Trafikbullerutredning inför detaljplan Enen, Perstorp

Trafikbullerutredning inför detaljplan Enen, Perstorp Handläggare Elisabeth Persson Tel +46 10 505 25 52 Mobil +46 72 505 18 43 E-post elisabeth.persson@afconsult.com Datum 2017-05-11 Projekt-ID 738018 Mottagare Perstorp kommun Mattias Bjellvi mattias.bjellvi@perstorp.se

Läs mer

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-03-13 Gunnarby Vindkraft AB Karin Mizgalski c/o Wallenstam AB 401

Läs mer

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR RAPPORT KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Fenix - Komplettering UPPDRAGSNUMMER 1150982000 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR MATHIEU BOUÉ RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

PM Akustik Ljud från skateboardpark, kv Microfilmen

PM Akustik Ljud från skateboardpark, kv Microfilmen 1 Uppdragsgivare: Idrottsförvaltningen Projekt: Skateboardpark kv. Microfilmen Projektnummer: 09047-2 Antal sidor: 5 Stockholm 2009-06-18 PM Akustik Ljud från skateboardpark, kv Microfilmen 1. Inledning

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB

Läs mer

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST 2006-11-20 Upprättad av: Lisa Granå Granskad av: Tommy Zetterling RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

Kombiterminal vid Rosersbergs södra industriområde, Sigtuna kommun

Kombiterminal vid Rosersbergs södra industriområde, Sigtuna kommun Handläggare Paul Appelqvist Tel +4610-505 00 00 Fax +4610-505 11 83 ingemansson@afconsult.com RAPPORT 1 (15) Datum Uppdragsnr 562354 Rev 1 2011-04-08: Ny layout för Etapp 2 Beställare Gävle Containerterminal

Läs mer