Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Tabell 3

20

21

22

23 .

24

25 Bilaga A0

26

27

28

29 Bilaga A1

30 Bilaga A2 RAPPORT B 1 (18) Handläggare Mats Söderlind Tel +46 (0) Mobil +46 (0) Fax Datum Beställare SCA Forest Products AB SUNDSVALL Christer Fält Uppdragsnr SCA Östrand Kartläggning av framtida förhållanden, avseende buller ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer Mats Söderlind ÅF-Infrastructure AB / Ljud & Vibrationer Strandgatan 21, Box 836, Örnsköldsvik. Telefon Org nr Säte i Stockholm. Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO Rapport B Framtida förhållanden

31 RAPPORT B (18) Innehållsförteckning 1 INLEDNING Bakgrund Bedömningsgrund Underlag Kontrollpunkter FÖRUTSÄTTNINGAR Produktion nuvarande anläggning Utökad produktion Drift Transporter utökad produktion Tillkommande anläggningsdelar Ny kaj Nytt renseri Ny torkmaskin (TM6) Ny indunstning Övriga tillkommande anläggningsdelar Ej använda anläggningsdelar BULLERUTREDNING Mät- och beräkningsmetodik Beräkningssituationer Beräkningsresultat och kommentarer Beräknad ekvivalent ljudnivå Beräknad momentan ljudnivå Tillkommande anläggningsdelar Interna transporter Tågtransporter Icke kontinuerliga bullerkällor Impulsbuller och rena toner BULLERUTREDNING FÖR L AEQ = 53 DB(A) BULLERUTREDNING FÖR L AEQ = 50 DB(A) Dämpbehov, åtgärder och kostnader Kommentarer BULLERUTREDNING FÖR L AEQ = 47 DB(A) SLUTSATS DOMINANTA BULLERKÄLLOR I BILD Bilagor B01 Färgkarta Beräkningssituation B02 Färgkarta Beräkningssituation B03 Färgkarta Beräkningssituation B04 Delbidragslista för beräkningssituation B05 Delbidragslista för beräkningssituation B06 Delbidragslista för beräkningssituation 3

32 RAPPORT B (18) Sammanfattning SCA Östrand framtida förhållanden med avseende på buller varierar beroende vilket placeringsalternativ som väljs. Ur bullersynpunkt tillåter en placering av kokeriet, fiberlinjen och blekeriet nere vid vattnet (sydplacering) högre emissionsnivåer utan att ekvivalenta ljudnivån i bebyggelsen höjs. Placeras anläggningsdelarna närmare bebyggelsen (norrplacering) påverkas den ekvivalenta ljudnivån i kontrollpunkterna mer. Om anläggningsdelarnas ingångsdata/ljudeffekt baseras på nuvarande anläggningsdelar samt andra industrier med ungefär samma kapacitet beräknas den ekvivalenta ljudnivån överskrida 50 db(a) i kontrollpunkt 8 för bägge placeringsalternativen. Sydplacering beräknas den ekvivalenta ljudnivån till 51 db(a) och norrplacering till 53 db(a). De två mest dominerande bullerkällor är de nuvarande vedgårdstruckarna samt lyftkranen för nya kajen. Om det inte ställs ljudkrav på nya kokeriet beräknas det att vara den tredje mest dominerande bullerkällan i kontrollpunkt 8, därför är det viktigt att ställa strikta ljudkrav som innebär att verksamheten ej ger ett dominant bidrag till den totala ljudnivån i bebyggelsen. För bolaget är det en stor utmaning att finna rätt nivå och bullerreducerande åtgärder vid dessa genomgripande förändringar. Om motsvarande teknik som idag skulle nyttjas så skulle bullernivåerna i närmast relevanta mätpunkt riskera uppgå till en nivå över 53 db(a). Bolaget avser dock idag genom överblickbar utformning och upphandling styra bullerkraven så att en lägre nivå erhålls. Detta inbegriper kostnader som idag är svårbedömda, men som kan uppgå till nivån 26 Mkr. Kostnader för att långsiktigt innehålla högst 50 db(a) i bebyggelsen har i dagsläget bedömts till ytterligare minst 38 mkr. För att innehålla 47 db(a) är kostnaderna svårbedömda och val av teknik alltför osäker för att kunna göra en bedömning. Skall en ekvivalent ljudnivå på 47 db(a) innehållas måste ett stort antal fler bullerkällor åtgärdas, exempel nedan: ljudkrav måste ställas på fiberlinjen, nuvarande blåstank isoleras, en väggfläkt skärmas av, montera en ljuddämpare på ett av utloppen på nuvarande blekeri och skärma av renseriets inmatning. När det gäller dämpåtgärder till olika anläggningsdelar så finns det idag en osäkerhet i och med att val av utrustning/ verksamhetsdelar ej ännu upphandlats och vilka nivåer som leverantörer kan lova innehålla ej ännu fastställts. Även utfallet av många dämpåtgärder är förenade med vissa osäkerheter vilket gör att viss felmarginal bör beaktas. Innan en detaljstudie/ referensmätningar av likvärdiga anläggningsdelar som avses upphandlas för den utökade produktionen genomförts, får dämpåtgärder, tekniska möjligheter och kostnadsuppskattningar ses som preliminära.

33 RAPPORT B (18) 1 Inledning 1.1 Bakgrund Inför kommande tillståndsansökan om utökad produktion har ÅF-Ljud och Vibrationer fått i uppdrag av SCA Östrand att genomföra en bullerutredning. Inledningsvis genomfördes en externbullerkartläggning av nuvarande verksamheten, där samtliga dominanta bullerkällors spridning till närliggande bostadsbebyggelse kartlades genom närfältsmätningar och beräkning. Konsekvenserna av den planerad utökade produktion redovisas genom beräkningar där de tillkommande delarna/ verksamheterna har lagts till. 1.2 Bedömningsgrund SCA Östrand har en gällande deldom från Östersunds Tingsrätt, , mål nr M som anger följande begränsningsvärden gällande buller: 10. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder än 60 db(a) vardagar (kl ), 50 db(a) nattetid (kl ), 55 db(a) övrig tid. Den momentana ljudnivån vid bostäder får nattetid (kl ) inte överstiga 65 db(a). Om något av begränsningsvärdena överskrids, ska bolaget vidta åtgärder så att värdet kan innehållas. Senast en vecka efter att det har konstaterats att nämnda begränsningsvärden har överskridits, ska bolaget underrätta tillsynsmyndigheten om detta och skriftligen redovisa vilka åtgärder bolaget vidtagit respektive ämnar vidta för att ett överskridande inte ska upprepas. Begränsningsvärdena ska kontrolleras med av tillsynsmyndigheten godkända mätmetoder. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra högre bullernivåer, dock minst en gång per år. Bolaget ska införa och upprätthålla ett kontinuerligt övervakningssystem för kontroll och åtgärdande av bullerstörningar SCA Östrands hamn har ett eget tillstånd, mål nr M (datum ), som lyder följande: 7. Hamnverksamheten får inte medföra att den totala bullernivån från bolagets verksamhet, vid Östrands massafabrik och vid kajen, överskrider för Östrands massafabrik fastställda bullervillkor. 1.3 Underlag Följande underlag har används för denna utredning: [ÅF] Rapport: A Kartläggning av nuvarande förhållanden, avseende buller [SCA] Ritningsunderlag: Helios 1 [SCA] Ritningsunderlag: Helios 2

34 RAPPORT B (18) 1.4 Kontrollpunkter I figur 1.1 och 1.2 redovisas SCA Östrands kontrollpunkter i bebyggelsen, i vilka mätningar och beräkningar av den externa bullerspridningen genomförts. Kontrollpunkt 13 har endast beräknats till i tidigare utredningar. Figur 1.1. Kontrollpunkter i bebyggelsen. 13 Figur 1.2. Kontrollpunkt 13 = Metspövägen.

35 RAPPORT B (18) 2 Förutsättningar 2.1 Produktion nuvarande anläggning Produktionsnivån idag är totalt ca ton per år, varav sulfatmassan står för ca ton per år. Gällande deldom M från medges en maximal produktion av ton av sulfatmassa och CTMP per år, varav högst ton CTMP. 2.2 Utökad produktion SCA Östrand avser att öka produktionen till ton av blekt sulfatmassa och CTMP (kemisk termomekanisk massa) per år, varav högst ton per år av CTMP. I tillståndsansökan ingår även hamnverksamhet och vattenverksamhet i form av anläggande av hamn och uttag av havsvatten som kylvatten. Nedan följer en sammanfattning av planerade förändringar för ansökt produktion: Kapaciteten i vedhanteringen kommer att behöva utökas, liksom lagringskapaciteten för ved, vilket sker antingen genom komplettering/ombyggnad av befintlig vedhantering eller uppförande av en helt ny vedhantering En ny fiberlinje med nytt kokeri, ny tvätt och nytt syrgassteg. Ett kompletterande blekeri för den tillkommande produktionen alternativt ett nytt fullstort blekeri som ersätter befintligt blekeri. För blekningen av massa eftersträvas en flexibel lösning som innebär att både TCF- och ECF-blekning kan tillämpas. Ny anläggning för klordioxidtillverkning Ny kompletterande torkmaskin med emballeringslinjer och utbyggd utlastning. Ny energieffektiv indunstningsanläggning med integrerad stripper och metanolsystem Komplettering och ombyggnad av kausticeringsanläggningen, där mesaugnen bedöms klara den högre produktionen med mindre kompletteringar Utbyggnad av sodapannan för maximal kapacitet Uppgradering av system för uppsamling och destruktion av starka och svaga gaser Nya utvinningssystem för råtallolja och råterpentin Kompletteringen av avloppsvattenrening Utökad turbinkapacitet för effektiv elproduktion Nya rörbryggor och infrastrukturförändringar Nytt kajläge Ovan beskrivna förändringar kan komma att medföra att flertalet nya externbullerkällor tillkommer inom området. Vid projektering och upphandling av sådan utrustning skall externbullerfrågorna beaktas så att inte närliggande bebyggelse påverkas. 2.3 Drift Anläggningen kommer att ha kontinuerlig drift dygnet runt, med vissa avvikelser gällande transporter. 2.4 Transporter utökad produktion Rundveds- och flistransporter ökar från ca 120 till 280 st (140 flis och 140 rundved) och kommer att sker vardagar dygnet runt men mestadels anländer transporter innan ca kl. 23:00. Under lördag och söndag sker dessa transporter mellan kl. 06:00 till 15:00.

36 RAPPORT B (18) Två tågsätt anländer per dygn mellan kl. 05:30 och 18:30, utom ibland när det kommer ett extra tågsätt en till två gånger per vecka, tisdagar torsdagar, vid ca kl. 12. Under lördag kommer tågsätten ca kl. 05:30 till 11:50. Till hamnen anlöpte det 66 torrlastfartyg och 16 bulkfartyg år 2013, tillståndet tillåter totalt 170 st anlöp per år. Vid utökad produktion kommer detta att öka till max 360 st. Tankbåtar ökar från 30 till ca 55 st. Lossning/lastning av dessa sker med mobil kran, där rundved/flis lastas på lastbil, som sedan körs till rundved/flisupplag. Totalt medför det ca interna transporter per fartyg. Fartygen anlöper varierande tider, och verksamheten kan pågå dygnet runt. 2.5 Tillkommande anläggningsdelar Tillkommande anläggningsdelar redovisas kortfattat nedan och vilka bullerantagande som gjorts för dessa vid beräkningarna Ny kaj Det nya planerade kajläget kommer ha möjlighet att ha plas för två samtidiga fartyg längs kajen men bedöms endast ligga an ett fartyg åt gången. Kajens placering kan ses i figur 2.1 nedan, figuren visar även var nya renseriet samt nya torkmaskinen är placerade. Ny kaj Nytt renseri Ny torkmaskin Figur 2.1. Placering av den nya kajen (röd), nya renseriet (blå) och nya torkmaskinen (grön). Kajen tänkte placering medför att fartygen samt lastkranarna kommer att placeras närmare bebyggelsen gentemot nuvarande hamn. Detta innebär att lastnings/lossningsmomentet kommer få ett ökat ljuddelbidrag i kontrollpunkterna vid nyttjande av samma maskiner. Dock kräver den nya kajen inga vedtransporter med lastbil vilket minskar bullernivån.

37 RAPPORT B (18) Bullerantagande: Beräknas med 1 st mobila lyftkranar längs nya kajen och en vid nuvarande hamn, ljudeffekt och frekvensspektrum baserat på nuvarande kran. Momentana ljudnivån beräknas för vedlastning/lossning. Detta anses som ett värsta falls scenario Nytt renseri Ett nytt renseri (2-linjer) inkl. flishantering, flissållning och nytt lager för pressad bark planeras byggas för att ersätta det befintliga renseriet. Renseriet placering kommer troligen att vara placerad enligt figur 2.1, dock kommer en av linjerna kommer vara längre/kortare än den andra vilket tillåter lastning till inmatningen att ske från ett håll och därmed möjliggöra att en skärm byggs upp på motsvarande sida. Skärmens utformning kommer bli likt ett upp och nedvänt L för att minimera inlastningens bullerspridning mot bebyggelsen. Bullerantagande: 2 st vedgårdstruckar arbetsområdet bedöms vara vid renseriet och upp till norra delen av nya kajen. Renseriets bullerkällor baseras på liknande renseri på annan ort. Inmatningen beräknas utan någon bullerskärm vid inmatningen och utan rundvedsupplag längs med kajen. Detta anses som ett värsta falls scenario Ny torkmaskin (TM6) Det framtida förhållandet kommer innefatta en ny torkmaskin (TM6) som placeras parallellt med torkmaskin 5 (TM5), se figur 2.1. Bullerantagande: Nya torkmaskinens bullerkällor bedöms vara likvärdig med torkmaskin 5 bullerkällor. Anläggningsdelens ljudeffekt baseras på nuvarande torkmaskin (TM 5) Ny indunstning Den nya indunstningen är tänkt att vara placerad söder om nuvarande renseri, se figur 2.2. Bullerantagande: Nya indunstningen baseras på en indunstning med ungefär samma kapacitet Övriga tillkommande anläggningsdelar Utöver ny kaj, renseri, torkmaskin och indunstning kommer även en ny fiberlinje, blekeri och ett nytt kokeri att tillkomma, men även några mindre anläggningsdelar som ej anses som dominanta ut bullersynpunkt. Fiberlinjens, blekeriets och kokeriets placering är i skrivande stund ej fastställt och kommer därför att utredas för de två alternativ som väljs mellan. Figur 2.2 visar alternativ 1. Figur 2.3 visar alternativ 2. Bullerantagande: Anläggningsdelarnas ljudeffekter/ingångsdata har baserats på nuvarande anläggningsdelar och industrier med ungefär samma kapacitet.

38 RAPPORT B (18) Placeringsalternativ 1 (figur 2.2): Ny torkmaskin Ny indunstning Ny fiberlinje/blekeri Nytt kokeri Figur 2.2. Planerad placering (alternativ 1) av bl.a. fiberlinje (blå), kokeri (lila), indunstning (röd) och torkmaskin (grön). Underlag: Helios 1. Placeringsalternativ 2 (figur 2.3): Nytt kokeri Ny fiberlinje/blekeri Ny torkmaskin Ny indunstning Figur 2.3. Planerad placering (alternativ 2) av bl.a. fiberlinje (blå), kokeri (lila), indunstning (röd) och torkmaskin (grön). Underlag: Helios 2.

39 RAPPORT B (18) 2.6 Ej använda anläggningsdelar Följande nuvarande anläggningsdelar kommer ej att nyttjas i framtida förhållanden: Gamla kokeriet ersätts med nytt kokeri Gamla fiberlinjen ersätts med ny fiberlinje Flingtork 2 (SF-tork) kommer ej behöva nyttjas Gamla renseriet ersätts med nytt renseri (beräkningssituation 3 beräknas med gamla renseriet) Samtliga bullerkällor tillhörande dessa anläggningsdelar har tagits bort från beräkningsmodellen och ersatts med de nya anläggningsdelarna. 3 Bullerutredning 3.1 Mät- och beräkningsmetodik Närfältsmätningar har utförts på samtliga dominanta bullerkällor/aktiviteter inom industriområdet. För de uppmätta bullerkällorna fastställ en källstyrka, även kallad ljudeffekt, med utgångspunkt från uppmätt ljudtrycksnivå på ett visst avstånd, bullerkällans storlek och diriktivitet (riktning). Digitalt topografiskt kartunderlag över anläggningsområdet och dess omgivning har använts som grunddata i beräkningsprogrammet SoundPLAN 7.1. Utgående från kartunderlaget har aktuella externbullerkällor och byggnader modellerats in i kartans koordinatsystem. Höjd på bullerkällor och byggnader fastställdes på plats med laserdistansmätare. Bullerkällornas utstrålade ljudeffektnivå har lagts in som källdata. Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och byggnader som befinner sig i närheten av källorna samt utefter ljudets utbredning i omgivningen. Detta innebär att eventuella ljudreflektioner eller skärmningar som påverkar ljudutbredningen från respektive källa räknas in automatiskt. Övriga ljuddämpande parametrar som ingår i beräkningen är dämpning på grund av avståndet, atmosfärsdämpning, markdämpning (hård eller mjuk mark), vegetationsdämpning samt skärmning på grund av olika byggnader i området. Beräkningarna är baserade på en gemensam nordisk modell för externt industribuller, DAL32, (Kragh J, Andersen B, Jacobsen J: Environment noise from industrial plants. General prediction method. Lydtekniskt laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 1982). Beräkningar genomförs i oktavband och avser ett s.k. medvindsfall, dvs. vindriktning från källa till mottagare (± 45 o ).

40 RAPPORT B (18) Figur D-beräkningsmodell i SoundPLAN 7.1 (framtida förhållanden, placeringsalternativ 1). 3.2 Beräkningssituationer I listan nedan redovisas de situationer som är beräknade för SCA Östrands framtida förhållanden: 1. Placeringsalternativ 1, nytt renseri, inkl hamn/kaj - Tillkomna anläggningsdelar placeras enligt placeringsalternativ 1 - Nytt renseri, fiberlinje/blekeri, kokeri, indunstning och torkmaskin - Ny kajplats inkl 1 st mobilkranar (vedlossnings/lastning) och nuvarande hamn 2. Placeringsalternativ 2, nytt renseri, inkl hamn/kaj - Tillkomna anläggningsdelar placeras enligt placeringsalternativ 2 - Nytt renseri, fiberlinje/blekeri, kokeri, indunstning och torkmaskin - Ny kajplats inkl 1 st mobilkranar (vedlossnings/lastning) och nuvarande hamn 3. Placeringsalternativ 1, nuvarande renseri, inkl hamn/kaj - Tillkomna anläggningsdelar placeras enligt placeringsalternativ 1 - Nuvarande renseri, - Ny fiberlinje/blekeri, kokeri, indunstning och torkmaskin - Ny kajplats inkl 1 st mobilkranar (vedlossnings/lastning) och nuvarande hamn Samtliga anläggningsdelarnas ljudeffekter är baserade på nuvarande anläggningsdelar för SCA Östrand eller på anläggningsdelar från andra industrier. Huruvida dessa anläggningsdelar är upphandlade med avseende på buller eller har åtgärdats i efterhand är svårt att avgöra. Därför kan en anläggning helt utan ljudkrav variera gentemot de nyttjade nivåerna i beräkningarna.

41 RAPPORT B (18) 3.3 Beräkningsresultat och kommentarer Beräknad ekvivalent ljudnivå I Tabell 3.1 nedan redovisas beräkningsresultatet för samtliga beräkningssituationer. Tabell 3.1. Beräknad ekvivalent ljudnivå i samtliga kontrollpunkter. Situation: Ekvivalent ljudnivå i db(a) i kontrollpunkt: Placeringsalternativ 1, nytt renseri Placeringsalternativ 2, nytt renseri Placeringsalternativ 1, nuvarande renseri Beräkningssituation 1, med kokeri, fiberlinje och blekeri placerat ner mot vattnet, beräknas överskrida 50 db(a) med 1 db(a) i kontrollpunkt 8. Kontrollpunkt beräknas tangera 50 db(a). Beräkningssituation 2 där kokeriet, fiberlinjen och blekeriet är placerats närmare bebyggelsen beräknas den ekvivalenta ljudnivån överskrida 50 db(a) i kontrollpunkt 6 och 8 med 1 respektive 3 db(a). Kontrollpunkt 4 beräknas tangerar 50 db(a).3 Beräkningssituation 3 har beräknats med det nuvarande renseriet istället för ett nytt renseri, men i övrigt likt beräkningssituation 1. Beräkningsmässigt är den ekvivalenta ljudnivån 51 db(a) i kontrollpunkt 8, vilket är 1 db(a) över nuvarande bullervillkor Beräknad momentan ljudnivå I Tabell 3.2 nedan redovisas beräkningsresultatet för samtliga beräkningssituationer. Tabell 3.2. Beräknad momentan ljudnivå i samtliga kontrollpunkter. Situation: Ekvivalent ljudnivå i db(a) i kontrollpunkt: Placeringsalternativ 1, nytt renseri Placeringsalternativ 2, nytt renseri Placeringsalternativ 1, nuvarande renseri Den momentana ljudnivån beräknas innehålla 65 db(a) i alla kontrollpunkter för samtliga beräkningssituationer. Kontrollpunkt 6 och 8 beräknas innehålla högst momentana ljudnivåer på db(a) Tillkommande anläggningsdelar De framtida tillkommande anläggningsdelarnas delbidrag och antagen total ljudeffekt redovisas i Tabell 3.3 nedan. Tabell 3.3. Beräknat delbidrag från respektive ny anläggningsdel. Anläggningsdel - beräkningssituation (BS): Tot. Lw Ekvivalent ljudnivå i db(a) i kontrollpunkt: Torkmaskin 6 (TM6) Indunstning Fiberlinje/blekeri BS 1& Fiberlinje/blekeri BS Kokeri BS 1& Kokeri BS

42 RAPPORT B (18) Nya torkmaskinanläggningen beräknas ha ett delbidrag i kontrollpunkterna på mellan db(a), högst delbidrag i kontrollpunkt 6. Indunstningen beräknas ha ett lågt delbidrag i samtliga kontrollpunkter förutom i kontrollpunkt 12 där delbidraget beräknas till 28 db(a). Fiberlinjen och blekeriet, beräkningssituation 1 och 3, har ett delbidrag på mellan db(a) i kontrollpunkterna. För beräkningssituation 2 där fiberlinjen och blekeriet är placerat närmare bebyggelsen ökar dess delbidrag till mellan 25-37, högst delbidrag i kontrollpunkt 6. Kokeriet beräknas vara den framtida anläggningsdel som ger högst delbidrag till bebyggelsen. För beräkningssituation 2 varierar delbidraget mellan db(a) med högst delbidrag i kontrollpunkt 8. Beräkningssituation 1 och 3 sänks delbidraget till mellan db(a) med högst delbidrag i kontrollpunkt 12. Nytt renseri: Det nya renseriet beräknas vara en dominerande anläggningsdel för framtida förhållanden. I tabell 3.4 redovisas renseriets delbidrag i kontrollpunkterna med och utan vedgårdstruckarna (Mantsinen LH32) samt endast vedgårdstruckarna. Tabell 3.4. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer för nya renseriet. Anläggningsdel/Bullerkälla: Ekvivalent ljudnivådelbidrag i db(a) i kontrollpunkt: Nya renseriet, inkl 2 st Mantsinen LH Nya renseriet, exkl 2 st Mantsinen LH Enbart Mantsinen LH32 (2 st) Renseriets ekvivalenta ljudnivå (och momentana) byggs upp av vedgårdstruckarna (Mantsinen LH32) som står för nästan hela renseriets totala delbidrag i kontrollpunkterna. I beräkningarna har dock antagits bullerreduceringsåtgärder på själva renseriet. Kajen: Nya kajen ligger närmare och fri sikt mot bebyggelsen vilket leder till att nya kajens delbidrag ökar. Tabell 3.5. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer för nya kajen. Bullerkälla: Ekvivalent ljudnivådelbidrag i db(a) i kontrollpunkt: Kran Mantsinen 90 (nuvarande hamn) Kran Mantsinen 90 (nya kajen) Gemensamt delbidrag: Ekvivalenta ljudnivådelbidraget varierar mellan db(a) i kontrollpunkterna och är därmed en dominerande anläggningsdel gällande buller Interna transporter In- och uttransporterna med lastbil kommer att öka med strax över det dubbla gentemot nuvarande mängd, upp till cirka 280 st per dygn. Detta innebär att den ekvivalenta ljudnivån från lastbilstransporter kommer att öka med cirka 3 db(a), däremot kommer det inte bli några rundvedtransporter mellan nuvarande hamn och upplag då nya kajen är planerad att ta emot all rundved och flis vilket sänker de interna transporternas ljudnivå. Transporter sker mesta dels på dag och kvällstid, med några få undantag mellan klockan och klockan Dock bedöms dessa transporter vara så pass få att den ekvivalenta ljudnivån ej kommer påverkas av transporterna för den tidsperioden. Under dag- och kvällstid har transporterna en ekvivalent ljudnivådelbidrag på cirka 36 dba i kontrollpunkt 8.

43 RAPPORT B (18) Tågtransporter Den dygnsekvivalenta ljudnivån från tågens rörelser inom fabriksområdet har beräknats och följande nivåer erhålls till kontrollpunkt 8 beroende på när transporterna sker, se tabell 4.6. Tabell 3.6. Ekvivalenta nivåer tåg Tidpunkt: Antal tågsätt: Beräknad nivå till kontrollpunkt 8: Klockan 07:00-18: Klockan 07:00-18: Klockan 18:00-22: Klockan 22:00-07: Beroende på under vilken tid virkestransporterna sker kommer alltså den ekvivalenta ljudnivån från tågtrafiken inom anläggningen att variera från 36 till 39 db(a). Den maximala ljudnivån från tågtrafiken inom området har beräknats till LAFmax = 64 db(a) dvs. nuvarande begränsningsvärde överskrids inte Icke kontinuerliga bullerkällor Icke kontinuerliga bullerkällor som t ex ångutsläpp har ej beräknats eller utretts för framtida förhållanden. Denna typ av bullerkällor bör i största möjliga mån bullerdämpas för att minska risken för störningar vid närboende Impulsbuller och rena toner Verksamheten innehåller, vid normal drift, inga impulsljud eller rena toner.

44 RAPPORT B (18) 4 Bullerutredning för L Aeq = 53 db(a) SCA Östrands framtida förhållanden beräknas överskrida nuvarande bullervillkor på 50 db(a) ekvivalent ljudnivå. Om motsvarande teknik som idag skulle nyttjas så skulle bullernivåerna i närmast relevanta mätpunkt riskera uppgå till en nivå över 53 db(a). Bolaget avser dock idag genom överblickbar utformning och upphandling styra bullerkraven så att en lägre nivå erhålls. Detta inbegriper kostnader som idag är svårbedömda, men som kan uppgå till nivån 30 Mkr 5 Bullerutredning för L Aeq = 50 db(a) SCA Östrands framtida förhållanden beräknas överskrida nuvarande bullervillkor på 50 db(a) ekvivalent ljudnivå. Detta avsnitt redovisar exempel på vilka bullerkällor som behöver åtgärdas för att innehålla gällande bullervillkor. 5.1 Dämpbehov, åtgärder och kostnader Dämpbehoven baseras på beräkningssituation 2 som beräknas ha högst ekvivalent ljudnivå i bebyggelsen. Se Tabell 4.1 nedan för dämpbehovet på rekommenderade bullerkällor. Tabell 4.1. Dämpbehov, typ av åtgärd och uppskattad kostnad. Bullerkälla: Dämpbehov: Åtgärd: Kostnad: Vedgårdstruckar, 2 st (Mantsinen LH32) 7 db(a) Helt nya truckar alternativt dämpoptioner 32 Mkr Mobil lyftkran, nya kajen (Mantsinen 90) 10 db(a) Ny lyftkran med en ljudeffekt på maximalt 100 db(a) 4 Mkr Kokeri (ny anläggningsdel) 10 db(a) Ljuddämpare och isolering av berörda bullerkällor 2 Mkr * Merkostnad jämfört gentemot en standardutrustning. Nedan i tabell 4.2 redovisas den ekvivalenta ljudnivån i kontrollpunkterna med dämpåtgärderna utförda. Tabell 4.2. Ekvivalent ljudnivå i kontrollpunkterna med dämpåtgärder. Kontrollpunkt: Ekvivalent ljudnivå, efter: Skillnad i db(a) före/efter åtgärd: Total kostnad: 38 Mkr 5.2 Kommentarer För att beräkningsmässigt sänka ekvivalenta ljudnivån i kontrollpunkterna krävs det att de nuvarande vedgårdstruckarna dämpas alternativt byts ut mot nya tystare modeller. Den nya kajen behöver en ny lyftkran där ett ljudkrav skall ställas, lyftkranens ljudeffekt får ej överskrida 100 db(a). Nya kokeriet (inkl. kokartoppen) är placerat nära bebyggelsen för beräkningssituation 2 vilket bidrar till det höga delbidraget. Kokartoppen bör dämpas med 10 db(a) (till ljudeffekt 93 db(a)) och kokerianläggningens totala ljudeffekt skall även den dämpas med 10 db(a), vilket innebär en total ljudeffekt på maximalt 109 db(a).

45 RAPPORT B (18) I samband med projektering och genomförande av dämpåtgärder finns det ett antal kostnader som i nuläget inte kan beräknas som exempelvis Kostnader för detaljprojektering och uppföljning av bullerdämpande åtgärder. Kostnader för att förbättra ventilation i bullrande lokaler som under sommartid har haft öppna portar men som i framtiden måste vara stängda året runt. Förstärkning av bärande konstruktioner på grund av ökad belastning av bullerdämpande åtgärder. Ökade underhållskostnader på utrustning för bullerdämpning. Mera omfattande kontrollverksamhet för att bibehålla låga externbullernivåer. Eventuellt produktionsbortfall vid omfattande åtgärder. När det gäller dämpåtgärder för att innehålla högst 50 db(a) i bebyggelsen så finns det en osäkerhet i och med att val av utrustning/ verksamhetsdelar ej ännu upphandlats och vilka nivåer som leverantörer kan lova innehålla ej ännu fastställts. Även utfallet av många dämpåtgärder är förenade med vissa osäkerheter vilket gör att viss felmarginal bör beaktas. Innan en detaljstudie/ referensmätningar av likvärdiga anläggningsdelar som avses upphandlas för den utökade produktionen genomförts, får dämpåtgärder, tekniska möjligheter och kostnadsuppskattningar ses som preliminära. 6 Bullerutredning för L Aeq = 47 db(a) För att innehålla 47 db(a) är kostnaderna svårbedömda och val av teknik alltför osäker för att kunna göra en bedömning. Skall en ekvivalent ljudnivå på 47 db(a) innehållas måste ett stort antal fler bullerkällor åtgärdas, exempel nedan: Omfattande ljudkrav måste ställas på fiberlinjen, torkmaskin, blekeri, kokeri och renseri med långtgående isolering, avskärmning och installation av ljuddämpare samt avskärmningar i renseriet. Mer dämpning kommer att krävas av vedgårdstruckar och hamnkranar. 7 Slutsats SCA Östrand mål, med avseende på buller, är att framtida förhållanden inte ska öka den nuvarande ljudnivån i bebyggelsen. Om de nya framtida anläggningsdelarna baseras på nuvarande och liknande industriers anläggningsdelar beräknas den ekvivalenta ljudnivån överskrida gällande bullervillkor på 50 db(a) i kontrollpunkt 8 och även i kontrollpunkt 6 för beräkningssituation 2. Placeras fiberlinjen, blekeriet och kokeriet enligt placeringsalternativ 2 beräknas den ekvivalenta ljudnivån till 53 db(a), vilket är 3 db(a) över gällande bullervillkor. För placeringsalternativ 1 (beräkningssituation 1) beräknas den ekvivalenta ljudnivån till 51 db(a), 1 db(a) över gällande bullervillkor. För bolaget är det en stor utmaning att finna rätt nivå och bullerreducerande åtgärder vid dessa genomgripande förändringar. Om motsvarande teknik som idag skulle nyttjas så skulle bullernivåerna i närmast relevanta mätpunkt riskera uppgå till en nivå över 53 db(a). Bolaget avser dock idag genom överblickbar utformning och upphandling styra bullerkraven så att en lägre nivå erhålls. Detta inbegriper kostnader som idag är svårbedömda, men som kan uppgå till nivån 26 Mkr.

46 RAPPORT B (18) De två mest dominerande bullerkällor är de nuvarande vedgårdstruckarna samt lyftkranen för nya kajen. Om det inte ställs ljudkrav på nya kokeriet beräknas det att vara den tredje mest dominerande bullerkällan i kontrollpunkt 8, därför är det viktigt att ställa strikta ljudkrav som innebär att verksamheten ej ger ett dominant bidrag till den totala ljudnivån i bebyggelsen. Kostnader för att innehålla högst 50 db(a) i bebyggelsen har beräknats till ytterligare minst 38 Mkr. När det gäller dämpåtgärder för att innehålla högst 50 db(a) i bebyggelsen så finns det en osäkerhet i och med att val av utrustning/ verksamhetsdelar ej ännu upphandlats och vilka nivåer som leverantörer kan lova innehålla ej ännu fastställts. Även utfallet av många dämpåtgärder är förenade med vissa osäkerheter vilket gör att viss felmarginal bör beaktas. Innan en detaljstudie/ referensmätningar av likvärdiga anläggningsdelar som avses upphandlas för den utökade produktionen genomförts, får dämpåtgärder, tekniska möjligheter och kostnadsuppskattningar ses som preliminära. För att innehålla 47 db(a) är kostnaderna svårbedömda och val av teknik alltför osäker för att kunna göra en bedömning i dagsläget.

47 RAPPORT B (18) 8 Dominanta bullerkällor i bild Mantsinen 90 (#400-#402) Mantsinen LH32 #248. Blåstanktopp / #249. Blåstank #253. Fläkt #243. Utlopp, Ozondestruktion

48

49

50

51 ÅF Infrastructure AB / Ljud & Vibrationer Strandgatan 21, Box Örnsköldsvik. Telefon SCA Östrand Kartläggning av framtida förhållanden, avseende buller Delbidragslista för beräkningssituation 1 Bilaga: B04 Datum: Handläggare: MLH #. Benämning Beräknad ekvivalent ljudnivå i db(a) i kontrollpunkt: Rörutlopp Rörutlopp x Rörutlopp x MU0303, Ljuddämpare MU0302, Ljuddämpare MU0301, Ljuddämpare Utlopp Rörutlopp x Ventilationsgaller SO Ventilationsgaller NO Ventilationsgaller NV Ventilationsgaller SV Ventilationsgaller Facade Facade Ventilationsgaller Rörledning + Rörstöd Port FN0062 Rökgasfläkt Port CU0030, kalkstenselevator + rasse CU0030 kalkstenselevator Port El-filter, Värme bottenficka V Elfilter, värme bottenficka FN0231, FF FN0232, FF Skrubber Skrubber AI206, Opacitet FN0223, FF4 Lokal FN0223, Avsugnfläkt Mesasilo FN0223, Utlopp AT0236, Slamomrörare AT0235, Slamomrörare AT0040, Mesasilo HS509, Ventil Ventilationsgaller Ventilationsgaller Öppning, vatten Port 221, lite öppen Ventilationsgaller MU0127, Drift MU0164 Drift Utlopp Utlopp x Elevator kalkficka, grön Elevator kalkficka, silver Utlopp FN0220, FF2 Lokal, Svaglutscister FN0219, FF1 Lokal Rörutlopp, krökt

52 53. Ventilation Rörutlopp Elevator torrände, nedkast Elevator torrände, mantelyta FN0202, FF2 Torrände FN0201, FF1 Torrände AT0222, k.kärl 1A AT0209, k.kärl AT0210, k.kärl AT0211, k.kärl Rörutlopp x2, krökta Ventilationsgaller Rörutlopp, bark Ventilationsgaller Ventilationsgaller Rörutlopp Rörutlopp Rörutlopp Rörutlopp Ventilation FN0310, FF FN0308, FF FN0306, FF FN0306, FF3 utlopp Ventilationsgaller FN0310, FF5 Utlopp FN0308, FF4 Utlopp Flisledning Ventilationsgaller MU0401, galler Ventil, maxljud Ventilationsgaller Ventilationsgaller Rörutlopp x Ventilationsgaller Ventilationsgaller SE0404, Kompressor, öppen port SE0404, Utlopp SE0403, Utlopp SE0402, Utlopp SE0401, Utlopp Fläkt Portöppning Dörr FN0254, Fläkt Svaggas Skrubber Fläkt ventilationsgaller Flisledning, krök Ventil 368-FV Ventil Ventilation Ventilationsutlopp Flisledning FF , Elmotor+drift FF , Utlopp Utlopp Utlopp Ventilparti Rörstöd Ventil, rörstöd och ledning Ventiler Ventil + krök

53 129. Ventil Utlopp Ventil Ventilationsgaller, skärmad Utlopp Ventilation+fläkt Ventilationsgaller Ventilationsgaller, skärmad Ventilationsgaller Ventilationsgaller Ventilationsgaller Ventilationsgaller Ventilationsgaller Utlopp, Niro tork Utlopp, Niro tork , utlopp , Elmotor A-press 2, Fläkt VPD 1, Fläkt Cisterner A-press 2, Utlopp VPD 1, Utlopp , utlopp Utlopp Utlopp Utlopp x Utlopp Taklucka Taklucka Utlopp FN0180, Torkfläkt FN0216, Torrtransportfläkt Avsugnfläkt P-press , Fläkt Utlopp Utlopp Utlopp VE VE VE VE Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp x Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp VE0210, Evakfläkt FN0200 Avsugnfläkt Fläkt MC-tank Ventilationsgaller Port Utlopp, Ozondestruktion Utlopp Utlopp Utlopp Dörr Blåstanktopp

54 249. Blåstank Fläkt Utlopp Fläkt Fläkt Utlopp Utlopp FF Utlopp FF Elmotor+Fläkt Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp Takutlopp Takutlopp Takutlopp Kylmedelskylare, liten Kylmedelskylare, stor FN0217 Elmotor+drift Ventilationsgaller Port öppen Port Utlopp Utlopp Utlopp FN0200 FF Processlokal Utlopp Kyltorn öppning kortsida Kyltorn öppning långsida Kyltorn öppning kortsida Kyltorn öppning långsida HE0223 Utlopp kyltorn HE0222 Utlopp kyltorn HE0221 Utlopp kyltorn Ventilationsgaller Ventilationshuv Ventilationshuv Fläkt Bassäng Port Ventilationshuv Dörr Skruvtransportör elmotor+vxl Skruvtransportör transportband+stup Transportband från sållhus Rörledning CV0146, Skruv CV0146, elmotor Transportband, flisstack CV0220, Elmotor Elevator, stup Elevator, elmotor Elevator, elmotor FN0160, Kylfläkt SE0148/9, drift, elmotor x CV01118, mottagningsficka CV0152, Elmotor+drift Dörr Ventilationsgaller Transportband, sållhus-mottagningen

55 400. Kran Mantsinen 90, hamnen Kran Mantsinen Renseriet intag Renseriet intag Mantsinen LH32, 2 st FF Barktrummehus FF Barktrummehus Renseri Kokeri Kokartopp Indunstning Fiberlinje TM Transport, nuvarande kaj Transporter, ved flis Totalt ekvivalent ljudnivå:

56 ÅF Infrastructure AB / Ljud & Vibrationer Strandgatan 21, Box Örnsköldsvik. Telefon SCA Östrand Kartläggning av framtida förhållanden, avseende buller Delbidragslista för beräkningssituation 2 Bilaga: B05 Datum: Handläggare: MLH #. Benämning Beräknad ekvivalent ljudnivå i db(a) i kontrollpunkt: Rörutlopp Rörutlopp x Rörutlopp x MU0303, Ljuddämpare MU0302, Ljuddämpare MU0301, Ljuddämpare Utlopp Rörutlopp x Ventilationsgaller SO Ventilationsgaller NO Ventilationsgaller NV Ventilationsgaller SV Ventilationsgaller Facade Facade Ventilationsgaller Rörledning + Rörstöd Port FN0062 Rökgasfläkt Port CU0030, kalkstenselevator + rasse CU0030 kalkstenselevator Port El-filter, Värme bottenficka V Elfilter, värme bottenficka FN0231, FF FN0232, FF Skrubber Skrubber AI206, Opacitet FN0223, FF4 Lokal FN0223, Avsugnfläkt Mesasilo FN0223, Utlopp AT0236, Slamomrörare AT0235, Slamomrörare AT0040, Mesasilo HS509, Ventil Ventilationsgaller Ventilationsgaller Öppning, vatten Port 221, lite öppen Ventilationsgaller MU0127, Drift MU0164 Drift Utlopp Utlopp x

57 47. Elevator kalkficka, grön Elevator kalkficka, silver Utlopp FN0220, FF2 Lokal, Svaglutscister FN0219, FF1 Lokal Rörutlopp, krökt Ventilation Rörutlopp Elevator torrände, nedkast Elevator torrände, mantelyta FN0202, FF2 Torrände FN0201, FF1 Torrände AT0222, k.kärl 1A AT0209, k.kärl AT0210, k.kärl AT0211, k.kärl Rörutlopp x2, krökta Ventilationsgaller Rörutlopp, bark Ventilationsgaller Ventilationsgaller Rörutlopp Rörutlopp Rörutlopp Rörutlopp Ventilation FN0310, FF FN0308, FF FN0306, FF FN0306, FF3 utlopp Ventilationsgaller FN0310, FF5 Utlopp FN0308, FF4 Utlopp Flisledning Ventilationsgaller MU0401, galler Ventil, maxljud Ventilationsgaller Ventilationsgaller Rörutlopp x Ventilationsgaller Ventilationsgaller SE0404, Kompressor, öppen port SE0404, Utlopp SE0403, Utlopp SE0402, Utlopp SE0401, Utlopp Fläkt Portöppning Dörr FN0254, Fläkt Svaggas Skrubber Fläkt ventilationsgaller Flisledning, krök

58 115. Ventil 368-FV Ventil Ventilation Ventilationsutlopp Flisledning FF , Elmotor+drift FF , Utlopp Utlopp Utlopp Ventilparti Rörstöd Ventil, rörstöd och ledning Ventiler Ventil + krök Ventil Utlopp Ventil Ventilationsgaller, skärmad Utlopp Ventilation+fläkt Ventilationsgaller Ventilationsgaller, skärmad Ventilationsgaller Ventilationsgaller Ventilationsgaller Ventilationsgaller Ventilationsgaller Utlopp, Niro tork Utlopp, Niro tork , utlopp , Elmotor A-press 2, Fläkt VPD 1, Fläkt Cisterner A-press 2, Utlopp VPD 1, Utlopp , utlopp Utlopp Utlopp Utlopp x Utlopp Taklucka Taklucka Utlopp FN0180, Torkfläkt FN0216, Torrtransportfläkt Avsugnfläkt P-press , Fläkt Utlopp Utlopp Utlopp VE VE

59 VE VE Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp x Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp VE0210, Evakfläkt FN0200 Avsugnfläkt Fläkt MC-tank Ventilationsgaller Port Utlopp, Ozondestruktion Utlopp Utlopp Utlopp Dörr Blåstanktopp Blåstank Fläkt Utlopp Fläkt Fläkt Utlopp Utlopp FF Utlopp FF Elmotor+Fläkt Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp Utlopp Takutlopp Takutlopp Takutlopp Kylmedelskylare, liten Kylmedelskylare, stor FN0217 Elmotor+drift Ventilationsgaller Port öppen Port Utlopp Utlopp Utlopp FN0200 FF Processlokal Utlopp Kyltorn öppning kortsida Kyltorn öppning långsida Kyltorn öppning kortsida

Externbullerkartläggning av nuvarande drift och utredning av framtida bullerscenarion

Externbullerkartläggning av nuvarande drift och utredning av framtida bullerscenarion Handläggare Mikael Hörnqvist Telefon, direkt +46 10 505 87 41 Telefon, mobil +46725101541 E-post mikael.hornqvist@afconsult.com Datum 2015-05-07 Projektnummer 707493 Rapport A Kund E.ON Värme Sverige AB

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Skeppsviken, Uddevalla

Skeppsviken, Uddevalla Projektrapport Skeppsviken, Uddevalla Mätning och beräkning av buller från lossning/lastning av fartyg Projekt: 12-03306 Rapport 12-03306-09010900 Antal sidor: 14 Bilagor: Bullerutbredningskartor för de

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Bullerutredning detaljplan Herting 2:1 m.fl, Falkenbergs kommun.

Bullerutredning detaljplan Herting 2:1 m.fl, Falkenbergs kommun. Bullerutredning detaljplan Herting 2:1 m.fl, Falkenbergs kommun. Rapport FALKENBERGS KOMMUN, STADSBYGGNADSKONTORET Uppdragsnummer 10014228.01 Rev 2 Datum 2001-12-14 Rev. datum 2001-12-17 Upprättad av Alf

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ NORRTÄLJE KOMMUN Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm UPPDRAGSNUMMER 1182079000 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ HENRIK NAGLITSCH RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare,

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Flis- och masshanteringsplats, Tyresö kommun Externbullerutredning

Flis- och masshanteringsplats, Tyresö kommun Externbullerutredning Projekt: 3006157 Rapport: 3006157 A Datum: 20090526 Antal sidor: 8 Bilagor: A01A09 Flis och masshanteringsplats, Tyresö kommun Externbullerutredning Uppdragsgivare: Tyresö kommun Bertil Eriksson 135 81

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig RAPPORT 1 (6) Handläggare Frank Andersson Tel +46 (0)10 505 52 14 Mobil +46 (0)70 184 74 88 Fax +46 10 505 38 01 frank.andersson@afconsult.com Datum 2013-01-28 ICA Fastigheter Sverige AB Bertil Zachrisson

Läs mer

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST 2006-11-20 Upprättad av: Lisa Granå Granskad av: Tommy Zetterling RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning

Läs mer

Kraftvärmeanläggning, Stäket, Järfälla kommun Externbullerutredning

Kraftvärmeanläggning, Stäket, Järfälla kommun Externbullerutredning Projekt: 30-04714 Rapport: 30-04714-07081700-A Datum: 2007-03-12 Revision 1: 2007-08-17 Revision 2: 2007-08-23 Revision 3: 2007-09-27 Revision 4: 2007-10-03 Antal sidor: 9 Bilagor: 30-04714/A01 A05 Kraftvärmeanläggning,

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

PM 10120552.01 2009-03-31

PM 10120552.01 2009-03-31 Uppdragsnr: 10120552 1 (6) PM 10120552.01 2009-03-31 Godsterminal Kils kommun Bullerutredning Sammanfattning LBC Frakt Värmland AB och Kils kommun har för avsikt att anlägga en terminal för förvaring och

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

Ljudutredning Tvätthall

Ljudutredning Tvätthall Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK Stefan Lindqvist Jan Pons Monica Waaranperä 6108871 - R02 Datum 2011-05-09 Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Bullerkartläggning av Örebro kommun

Bullerkartläggning av Örebro kommun Bullerkartläggning av Örebro kommun Redovisning enligt 22/49/EG Slutrapport Juni 212 Rapport: R116-1 Beställare: Örebro Kommun Att: Jarmo Riihinen Datum: 212-6-27 Antal sidor: 8 Uppdragsledare: Granskad

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik RAPPORT 1 (8) Handläggare Johan Hässel Tel +46 (0)10 505 84 27 Mobil +46 (0)70 184 74 27 Fax +46 31 74 74 74 johan.hassel@afconsult.com Datum 2012-05-10 Sweco Architects AB Magnus Larsson Gullbergs Strandgata

Läs mer

Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24. Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10

Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24. Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10 RAPPORT B 1 (16) Handläggare Paul Appelqvist Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24 Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10 Mästargatan 5 paul.appelqvist@afconsult.com

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Venngarn 1:17, Sigtuna

Venngarn 1:17, Sigtuna RAPPORT A 1 (4) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-02-27 Lexher AB Caterina Kullman Skalholtsgatan 2 164 40 Kista Uppdragsnr 705487 Venngarn

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Vägtrafikbuller i Ljungskile, Uddevalla kommun

Vägtrafikbuller i Ljungskile, Uddevalla kommun Vägtrafikbuller i Ljungskile, Uddevalla kommun Mikael Ögren Akustiker Göteborg den 30 augusti 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 563875 RAPPORT B 1 (6) Handläggare Datum Uppdragsnr 563875 Leif Åkerlöf 2011-06-16 Tel 010-5056058 Bilagor: B01-B03 Mobil 070-1845758 Fax 010-5051183 leif.akerlof@afconsult.com Rapport 563875 B Humlegården

Läs mer

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun PM 1 (5) Eik Olsson Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.co Datu 2014-02-25 Plan- och byggavdelningen 449 80 Alafors Uppdragsnr Detaljplan för Utby 1:103,

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller.

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller. Handläggare Olofsson Edvin Tel 010 505 84 86 Mobil Edvin.Olofsson@afconsult.com RAPPORT 1 (20) Datum Jan Wennberg Sommen Strand skogsgatan 10 Uppdragsnr 54581201 Kontaktperson: Birger Boström 0703 05 06

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller Handläggare Erik Backman RAPPORT 1 (6) Datum Rev 2011-09-29 Tel +46105055245 Uppdragsgivare Mobil +46702713584 REHAU AB erik.backman@afconsult.com Tony Berggren Rapport 552504 Uppdragsnr 552504 Dr. Westrings

Läs mer

RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller. Rapport

RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller. Rapport RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller Rapport 2014-12-05 Upprättad av: Christoffer Westas Janco Granskad av: Ulf Olsson Revidering 2, 2015-01-30 RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 RAPPORT 597135 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 Exark Arkitekter AB perry.ohlsson@afconsult.com Hans Jönsson Terrassgatan

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Bullerutredning Västerås flygplats, skolflyg i trafikvarv

Bullerutredning Västerås flygplats, skolflyg i trafikvarv TEKNISK RAPPORT Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 14 Antal bilagor Beställare: Västerås stad, Stadsledningskontoret Stockholm 2008-01-28 C:\3750\AKB Projekt\2008-022 (-Offert-) BSN Våsterås flygplats

Läs mer

LJUDMILJÖÅTGÄRDER KI CAMPUS, SOLNA

LJUDMILJÖÅTGÄRDER KI CAMPUS, SOLNA RAPPORT LJUDMILJÖÅTGÄRDER KI CAMPUS, SOLNA GRANSKNINGSHANDLING 2013-10-17 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 241662, Bullerutredning för forskarbostäder campus solna Ljudmiljöåtgärder KI campus, Solna

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Stretered MÖLNDALS STAD SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS KVALITETSGRANSKNING

RAPPORT. Bullerutredning Stretered MÖLNDALS STAD SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS KVALITETSGRANSKNING MÖLNDALS STAD Bullerutredning Stretered UPPDRAGSNUMMER 13215 SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS HANDLÄGGARE ERIK WENNBERG CRISPIN DICKSON KVALITETSGRANSKNING EDVIN OLOFSSON repo002.docx

Läs mer

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Vårsta centrum, Botkyrka Trafikbullerutredning L:\2014\2014-115 SS Vårsta centrum, Botkyrka, Botkyrka kommun\rapporter\2014-115 r01.docx Beställare:

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Trafikbullerutredning Slottsholmen 1, Västervik

Trafikbullerutredning Slottsholmen 1, Västervik RAPPORT B 1 (10) Handläggare Charlotte Nilsson Tel +46 10 505 60 21 Mobil +46 70 184 57 21 Fax +46 10 505 00 10 Charlotte.nilsson@afconsult.com Datum 2013-02-20 Sofia Hjertqvist Planarkitekt Västervik

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-638 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

SCA Graphic Sundsvall AB, SCA Östrand

SCA Graphic Sundsvall AB, SCA Östrand SAMRÅDSUNDERLAG 1 (18) Handläggare Ann-Mari Carlsson Tel +46 10 505 1375 Mobil +46 70 393 1375 annmari.carlsson@afconsult.com Datum 2014-05-16 Uppdragsnr 6034143 SCA Graphic Sundsvall AB, SCA Östrand Underlag

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

REPORT. Trafikbullerutredning Hanaskog. ÅF Infrastructure AB. Mia Lindros. Date 01/07/2015. Author Mia Lindros. Phone +46 10 505 25 44

REPORT. Trafikbullerutredning Hanaskog. ÅF Infrastructure AB. Mia Lindros. Date 01/07/2015. Author Mia Lindros. Phone +46 10 505 25 44 REPORT Author Mia Lindros Phone +46 10 5 25 44 Mobile +467036889 E-ail ia.lindros@afconsult.co Date 01/07/2015 Project ID 709533 Client Östra Göinge Koun, Linnea Widing Trafikbullerutredning Hanaskog ÅF

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 1(7) Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 Sturup Malmö Airport - inventering av fastigheter för bulleråtgärder Uppdragsnummer: 230232 Uppdragsansvarig: Eva Sjödahl Handläggare

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Mätning och beräkning av buller utomhus

Mätning och beräkning av buller utomhus Specialister på byggakustik och omgivningsbuller Mätning och beräkning av buller utomhus Vi hjälper er när ni har behov av att hantera buller utomhus, både vad gäller beräkningar och mätningar men även

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Floda Missionsförsamling Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Malmö 2014-11-13 Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Datum 2014-11-13 Uppdragsnummer

Läs mer

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer.

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4047-A / Revidering: 2012-06-08 (5) Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer., Uddevalla beräkning av buller inför nybyggnation av bostäder Till denna rapport hör bullerkartor 4047-112,

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

12092 RAPPORT D 1 (7)

12092 RAPPORT D 1 (7) 12092 RAPPORT D 1 (7) Kund Peab Bostad AB Ingemar Ljungberg Box 808 169 28 Solna Datum Uppdragsnummer 12092 2013-04-30 Rapport D Messingen kv 5, Upplands Väsby Trafikbullerutredning Bilagor D01-D06 Rapport

Läs mer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Buller Information till

Läs mer

RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12)

RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12) RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12) Kund HSB Bostad AB Karolina Rentzhog Box 8160 104 20 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2014-01-30 14005 Rapport A (Förhandskopia) Engelbrektshöjden, Järfälla Trafikbullerutredning

Läs mer

Enköping, Industri -och handelsområde

Enköping, Industri -och handelsområde Projektrapport Enköping, Industri -och handelsområde Projekt: 60-03318 Rapport 60-03318-08061000 Antal sidor: 6 Bilagor: A01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping 2008-06-10 ÅF-Ingemansson AB Klubbhusgatan

Läs mer

LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA

LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA Ett forskningsprogram finansierat av Mistra, Vägverket och Vinnova LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA Den goda staden kräver goda ljudlandskap 38 db 40 db 42 db 44 db 46 db 48 db 50 db 52 db 54 db 56 38 db

Läs mer

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Rapport R105001-2 Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8 Projekt: 105001 Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Valla Gränd, Haninge Beräkning

Läs mer

RAPPORT 13202 A 1 (13)

RAPPORT 13202 A 1 (13) RAPPORT 13202 A 1 (13) Kund Alfa SSM Bygg AB Kungsgatan 57 A 111 22 Stockholm Datum Uppdragsnummer 13202 2015-01-09 Rapport A Slingan, Solna Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A05 Rapport

Läs mer

RAPPORT 14179 A 1 (12)

RAPPORT 14179 A 1 (12) RAPPORT 14179 A 1 (12) Kund Prenova Urban Öhman Datum Uppdragsnummer 14179 2015-02-04 Rapport A Runstenen, Gävle Bullerutredning för detaljplan Bilagor A01-A02 Rapport 14179 A Runstenen, Gävle Bullerutredning

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

RAPPORT 15059 A 1 (11)

RAPPORT 15059 A 1 (11) RAPPORT 15059 A 1 (11) Kund Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Hanna Fürstenberg Danielson 135 81 Tyresö Datum 2015-05-26 Rapport A Tyresövallen, Tyresö Ljud från idrottsplats Uppdragsnummer 15059

Läs mer