Årsredov2is0 nin 1g2 iv t k e p s r e p r a t e b r a d e M 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredov2is0 nin 1g2 iv t k e p s r e p r a t e b r a d e M 1"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 M e d a r b e t a r p e r s p e k t i v 1

2 Så nådde landstinget målen En av årsredovisningens viktiga funktioner är att synliggöra hur landstinget lyckats med att uppnå de mål som sattes i landstingsplanen. I årsredovisningen kan du läsa mer om målen i landstingsplanen och de resultat som uppmätts. Procentsatserna i spindeldiagrammet anger måluppfyllelsen i procent. Till exempel hur stor andel av befolkningen som värderar sin vård eller behandling som bra eller mycket bra. 100 procents mål upp fyllelse innebär inte att alla värderar den som bra, utan att landstinget har nått målet att 90 procent av de tillfrågade ska göra det. Uppfyllt Delvis uppfyllt Inte uppfyllt Landstinget Blekinges mål 2012 ska 25 % av de listade patienter som har gjort planerade besök i primärvården ha tillfrågats om och fått sina levnadsvanor registrerade i journalsystemet. Måluppfyllelse 0 % ska 90 % av patienterna inom primärvården Minst 25 % av linjecheferna ska arbeta efter ett ledningssystem med ständiga systematiska miljö- och bra eller utmärkt. Den somatiska länssjukvården och värdera sin vård eller behandling som bra, mycket hållbarhetsförbättringar. Måluppfyllelse 100 %. psykaitrin ska redovisa mätresultat i den nationella patient enkäten. Måluppfyllelse 100 %. Minst 80 % av landstingets upphandlingar ska, där så är relevant, innehålla Landstinget ska uppfylla vårdgarantin till 100 %. hållbarhetskrav, det vill säga miljökrav, Måluppfyllelse 89 %. enligt Miljöstyrningsrådets kriterier samt sociala och etiska krav enligt Minst 85 % av resultatet i Öppna jämförelser ska ligga på eller över nationell Sveriges landstings gemensamma uppförandekod. Måluppfyllelse 79 %. nivå. Måluppfyllelse 100 %. Årets investeringar ska vara minst lika stora som årets avskrivningar. Måluppfyllelse 58 %. Landstingets kassalikviditet ska vara 120 % eller högre. Måluppfyllelse 100 %. Landstingets soliditet ska vara 35 %. Måluppfyllelse 100 %. Nettokostnad per invånare ska vara lägre än LPI (Landstingsprisindex). Måluppfyllelse 81 %. Nettokostnadsutvecklingen ska årligen vara lägre än LPI. Måluppfyllelse 96 %. Andelen vårdrelaterade infektioner ska vara lägre än genomsnittet för landet. Måluppfyllelse 100 %. 40 % av alla avdelningschefer ska 2012 ha en dokumenterad kompetensförsörjningsplan för sina respektive verksamheter. Måluppfyllelse 100 %. Samtliga förvaltningar och nämnders utfall ska vara lika med eller bättre än budget. Måluppfyllelse 60 %. Årets resultat ska vara noll eller bättre för landstinget som helhet. Måluppfyllelse 100 %. V ä l k o m m e n Omslagsbilden Karolina Piekarek på Tullgårdens vårdcentral, årets arbetsplats 2012, lyssnar på lilla Esters lungor. Under många år har användningen av anti biotika varit mycket hög, men 2012 minskade antalet antibiotikarecept i Blekinge mest i hela landet. Som ett av fyra landsting i Sverige nådde Blekinge därmed det nationella antibiotikamålet för En stor del av arbetet har gjorts på länets vårdcentraler som står för den största delen av minskningen. Mycket av den antibiotika som skrivs ut, till exempel vid öroninflammation, halsfluss och blåskatarr, gör ingen eller väldigt lite nytta och därför arbetar man för att antibiotika bara ska skrivas ut när den verkligen behövs. 2

3 Så här läser du årsredovisningen Årsredovisningen är Landstinget Blekinges förvaltningsberättelse. Redovisningen innehåller tre olika huvuda vsnitt: de vita, gröna och blå sidorna. De vita sidorna innehåller en översikt av utvecklingen i landstinget och belyser sådant som inte framgår av balans- eller resultat räkningarna men som är viktigt för bedömningen av landstinget. Utgångspunkten för de vita sidorna är de mål landstinget presenterade i landstingsplanen De vita sidorna innehåller också landstingsrådet Kalle Sandströms (S) och landstingsdirektören Peter Liljas syn på landstingets verksamhet under Här finns dessutom kapitlen"landstinget Blekinges organisation" och avsnittet "Detta är Landstinget Blekinge" som beskriver landstingets organisation och hur landstinget använt de inkomster som kommer från landstingsskatten och höjdpunkter under året. De gröna sidorna redovisar landstingets miljöarbete. På de blå sidorna finns finansiell redovisning: resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Sist i årsredovisningen finns revisionsberättelsen, som redogör för landstingets revisorers granskning av räkenskaper och verksamhet. Här finns också en ordlista som förklarar facktermer och andra svåra ord som förekommer i årsredovisningen. Innehållsförteckning Så nådde landstinget målen Så här läser du årsredovisningen ORDFÖRANDEN och LANDSTINGSDIREKTÖREN... 4 Landstinget Blekinges organisation DEtta är Landstinget Blekinge Året som gick Måluppfyllelse strategiskt viktiga områden Förvaltningar och nämnder i landstinget. 22 Landstinget Blekinges årsredovisning är tryckt hos Lenanders Grafiska AB, som är ett svanenmärkt tryckeri. Årsredovisningen är en klimatneutral trycksak. Det innebär att vi fullt ut har kompenserat för de negativa miljöeffekter som skapas vid produktionen. Dessutom är pappret FSC-märkt. FSC står för Forest Stewardship Council och garanterar att en träbaserad produkt kommer från ansvarsfullt brukade skogar. FSC:s globala regler för skogsbruk innehåller särskilda krav på hänsyn till människor och miljö. hälsoval Blekinge Funktionsområden i landstinget MILJÖREDOVISNING Ekonomisk redovisning NOTER BOLAG OCH STIFTELSER REVISIONSBERÄTTELSE ORDLISTA Å r s r e d o v i s n i n g

4 4F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e O r d f ö r a n d e n o c h l a n d s t i n g s d i r e k t ö r e n h a r o r d e t Stora förbättringar under 2012 En god ekonomi och ett rejält kliv framåt i den nationella jämförelsen av svensk hälso- och sjukvård, Öppna jämförelser. När landstingsstyrelsens ord förande, Kalle Sandström, och landstingsdirektör Peter Lilja, ser tillbaka på 2012 är det med stolthet och glädje. Tack vare våra medarbe tares goda insatser utvecklas Landstinget Blekinge i rätt riktning, menar de båda var året då Landstinget Blekinge återigen fick ett positivt ekonomiskt resultat. Räkenskaperna slutade på ett överskott med 169,1 miljoner kronor vid årets slut och det fanns flera skäl till varför det blev ett plus i bokslutet. Ett intensivt arbete för att trygga en god ekonomi gav resultat i form av en låg kostnadsutveckling. Landstinget Blekinge fick också ta del av nationella statsbidrag tack vare ett framgångsrikt arbete med att öka patientsäkerheten, förbättra tillgängligheten och minska utskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre patienter. Landstinget Blekinge höjde också landstingsskatten från och med den

5 1 januari 2012, vilket bidrog till att verksamheterna fick mer realistiska budgetar. Alla förvaltningar klarade dock inte sina budgetar och uppdraget inför 2013 är tydligt. Verksamheten måste bedrivas inom de ekonomiska ramar förvaltningarna har fått. Nya besparingar är inte aktuella, men budgeten ska följas för att skapa en långsiktigt trygg och hållbar ekonomi, säger Kalle Sandström. Ett tydligt bevis på att ekonomin kraftigt förbättrades var att landstinget klarade flera ekonomiska mål, bland annat förbättrades betalningsförmågan avsevärt. Däremot nådde inte landstinget målet för investeringar. Av olika skäl har vi investerat för lite och det finns ett uppdämt behov, bland annat då det gäller medicinteknisk utrustning. Men tack vare en stabil ekonomi finns det nu utrymme att öka investeringstakten, säger Peter Lilja. Öppna jämförelser underlag för fortsatta förbättringar När Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under senhösten presenterade rapporten Öppna jämförelser stod det klart att Landstinget Blekinge förbättrat sina resultat. Rapporten innehåller mätpunkter (indikatorer) inom områdena medicinsk kvalitet, patienterfarenheter, kostnader och tillgänglighet. När SKL presenterade ett genomsnittligt indexvärde för samtliga indikatorer, hamnade Landstinget Blekinge på sjunde plats i riket. Motsvarande siffra året dessförinnan var 18. Det visar att vi står oss väl vid en nationell jämförelse. Sedan kan vi självklart bli ännu bättre. Det är därför viktigt att vi arbetar strukturerat med Öppna jämförelser, analyserar resultaten och vidtar åtgärder för att förbättra dem, säger Kalle Sandström. Fokus på framtidsfrågor Under 2012 har Landstinget Blekinge haft fokus på framtidsfrågor. Under våren 2011 tog landstingsstyrelsen initiativ till en utredning om framtidens hälso- och sjukvård. Bland annat ska utredningen ge svar på följande frågeställningar: Hur ska landstinget möta behovet av vård för äldre multisjuka? Mot bakgrund av den kommande regionbildningen, vilken profil och inriktning ska den specialiserade vården i Blekinge ha? Vilka vårdprocesser ska landstinget ha extra fokus på? Hur ska landstinget förhålla sig till den utveckling som sker inom det medicintekniska området? Inom ramen för utredningen har det under 2012 genomförts olika seminarier där verksamhetsföreträdare och poli tiker har träffats för att diskutera strategiskt viktiga frågeställningar. Under våren 2013 kommer landstingsfullmäktige ta ställning till det förslag som utred ningen utmynnar i. Förändringar i akutsjukvården Ett beslut som skapade stor diskussion var förändrade öppettider på akutmottagningen i Karlshamn. Från och med den 3 september tog mottagningen inte emot akuta patienter kvälls- och nattetid. Bakgrunden till beslutet var kritik från Socialstyrelsen. Jag har full förståelse för den oro som fanns i västra Blekinge inför förändringen, men det var nödvändigt att vidta åtgärder kring det akuta omhändertagandet efter Socialstyrelsens kraftfulla påpekanden, säger Kalle Sandström. Satsningar på folkhälsa Att arbeta förebyggande och bidra till att alla människor, oavsett kön eller socioekonomisk bakgrund, upplever en god hälsa, är viktigt för Landstinget Blekinge. Under 2011 gjordes en folkhälosundersökning som visade att hälsan i Blekinge, precis som i övriga landet, inte är jämnt fördelad. Till exempel mår män bättre än kvinnor och höginkomsttagare mår bättre än låginkomsttagare. Rapporten resulterade i att Landstinget Blekinge gjorde en extra satsning i höstbudgeten för att förstärka folkhälsoarbetet inför Folkhälsoarbetet ska bedrivas brett tillsammans med andra aktörer i samhället, exempelvis kommunerna. Nyckeln till framgång i folkhälsoarbetet stavas samverkan. Dessutom gynnas vi av att vi är ett litet län. Den geografiska närheten innebär en klar fördel när man ska samarbeta, menar Kalle Sandström. Målet att bli EN ännu bättre arbetsgivare Medarbetarna är Landstinget Blekinges viktigaste resurs. För att ta reda på vad de tycker om sin arbetsgivare gjordes en medarbetarenkät under hösten Den visade på ett lite bättre resultat inom alla frågeområden jämfört med tidigare enkät från Men Peter Lilja menar att landstinget måste bli en ännu bättre arbetsgivare. Med tanke på rekryteringsbehovet, är det mycket viktigt att erbjuda ett intressant arbete och en god arbetsmiljö. Ett öppet klimat, där det är tillåtet att ifrågasätta arbetssätt och pröva nya vägar, är viktiga framgångsfaktorer för att skapa den goda arbetsplatsen. Här ser jag att vi kan bli ännu bättre, menar han. Landstinget Blekinge kommer därför att ha starkt fokus på förbättringsoch utvecklingsarbete under På många arbetsplatser pågår förbättringsoch utvecklingsarbeten vilket har gett resultat i form av en mer kostnadseffektiv verksamhet, ökad arbetsglädje och ökat engagemang. Men under 2013 intensifieras detta arbete. Vi arbetar just nu med att ta fram en strategi för förbättrings- och utvecklingsarbete. Den ska lägga grunden för framtiden. Målet är att förbättringsoch utvecklingsarbete ska vara en självklar del av vardagen, säger Peter Lilja. F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e O r d f ö r a n d e n o c h l a n d s t i n g s d i r e k t ö r e n h a r o r d e t 5

6 Landstinget Blekinges organisation 6F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e L a n d s t i n g e t B l e k i n g e s o r g a n i s a t i o n Landstinget Blekinges viktigaste uppdrag är att främja hälsa och ge vård till Blekinges invånare. Landstinget Blekinges vision är livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Lands tinget ska, med en tillgänglig, säker och kostnadseffektiv vård av god kvalitet, medverka till bästa möjliga livskvalitet för blekingeborna. Som alla landsting och regioner är Landstinget Blekinge en politiskt styrd organisation. Politisk ledning I april 2012 infördes en ny politisk organi sation. Då inrättades en särskild hälso- och sjukvårdsnämnd under landstingsfullmäktige. Landstingsfullmäktige Landstingsfullmäktige består av 47 folkvalda politiker. Det är landstingets högsta beslutande organ. Vid allmänna val vart fjärde år väljs vilka som ska företräda väljarna i landstingsfullmäktige. Socialdemokraterna har politisk majoritet tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Landstingsfullmäktige hade under året fem sammanträden. De ägde rum på Wämö center i Karlskrona och var öppna för allmänheten. Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsen består av 15 ledamöter och sju ersättare som väljs av landstingsfullmäktige. Landstingsstyrelsen behandlar och tar ställning till förslag som senare ska beslutas av lands tingsfullmäktige och kan även besluta självständigt i vissa frågor. Styrelsen hade under året tio sammanträden. Styrelsens möten är öppna för allmänheten. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsens arbetsutskott svarar för genomgång av ärenden till landstingsstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar även om pengar till forskning och i ärenden som överlämnats av landstingsstyrelsen. Arbetsutskottet hade under året åtta sammanträden. Beredningarna Den personalpolitiska beredningen och investerings-, service- och miljöberedningen är landstingsstyrelsens stöd i verksamhetsstyrningen. En viktig uppgift är att se till att verksamheten uppfyller kraven på god produktivitet, effek tivitet och kvalitet. Beredningarna hade under året åtta sammanträden vardera inrättades en särskild ekonomikommitté. Ekonomikommittén består av ledamöterna i arbetsutskottet och övriga gruppledare som inte deltar i arbetsutskottet. Ekonomikommitténs uppgift är att bereda ärenden till styrelsen inom ekonomiområdet. Kommittén har haft sex sammanträden. Politiska råd Länspensionärsrådet och länshandikapp rådet är samrådsorgan mellan pensionärs- respektive handikapporganisationerna i länet och landstingets förtroendevalda politiker. Råden är underställda landstingsstyrelsen och arbetar med övergripande politiska frågor inom sina områden. Råden hade under 2012 tre sammanträden vardera. Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden är under ställd landstingsfullmäktige och alla ärenden som rör Blekingesjukhuset, primärvården, folktandvården och psykiatrin och habiliteringen som fordrar politiska beslut hanteras av den nya nämnden. Nämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare och hade under året 11 sammanträden. Folkhögskolenämnden Folkhögskolenämnden har det politiska ansvaret för Blekinge folkhögskola. Nämnden hade under året fyra sammanträden. Förtroendenämnden Förtroendenämnden tar hand om ärenden som rör patienters synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården i Blekinge. Nämndens uppdrag omfattar även den kommunala vården. Förtroendenämnden hade under året sex sammanträden.

7 Samverkansnämnden i Blekinge Samverkansnämnden i Blekinge är en gemensam nämnd för länets fem kommuner och landstinget. Nämndens uppgift är att se till att länets invånare får en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Samverkansnämnden hade under året fem sammanträden. Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Sedan 2011 har landstingen i Blekinge och Kronoberg ett samarbete kring klinisk mikrobiologi. Samverkansnämnden ska se till att styrningen och ledningen av den gemensamma kliniken fungerar. Nämnden hade under året tre sammanträden. Tjänstemannaledning Det fortlöpande arbetet med att främja hälsa och ge vård till länets invånare leds av en politiskt neutral tjänstemanna organisation med landstingsdirek tören i spetsen. Till sin närmaste hjälp har landstingsdirektören en ledningsstab som på ett övergripande plan leder, stödjer, utvecklar och följer upp landstingets verksamhet. I början av året genom fördes omorganisation av vissa administrativa delar. Bland annat samlades alla personalkonsulter och KÖNSFÖRDELNING, LEDAMÖTER I LANDSTINGSSTYRELSEN Män 60 % Kvinnor 40 % controllers i Landstingsservice och i respektive förvaltning skapades en förvaltningsstab. Primärvården I primärvården ingår alla landstingets offentliga vårdcentraler. Där finns den vård som är basen i hälso- och sjukvården, det vill säga den som inte kräver sjukhusets resurser eller utrustning. Det är i första hand hit medborgarna ska vända sig när de blir sjuka. Vården ges vid mottagningar i alla l änets städer och på en rad andra orter och i hemmen. Blekingesjukhuset Blekingesjukhuset ger vård som kräver specialiserade resurser, till exempel medicinska eller tekniska, eller kompetens som inte ryms i primärvården. Blekingesjukhuset har två enheter, en i Karlshamn och en i Karlskrona. Psykiatrin och habiliteringen Förvaltningen ger habilitering och specialiserad psykiatrisk vård i form av diagnostik, terapi, omvårdnad och rehabili tering till personer i alla åldrar. Psykiatrin har verksamhet i alla kommuner i Blekinge och habiliteringen finns i Karlshamn och Karlskrona. KÖNSFÖRDELNING, LEDAMÖTER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Män 38 % Kvinnor 62 % Folktandvården Folktandvåden har ett särskilt ansvar för att se till att barn och ungdomar får tandvård. Tandvården har en förebyggande inriktning och finns vid mottagningar i länets alla städer och på en rad andra orter. I folktandvården ingår även specialisttandvård, sjukhustandvård, uppsökande tandvård och tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. Landstingsservice Landstingsservice stödjer landstingets verksamheter genom lokalförsörjning, byggnadsverksamhet och fastighetsförvaltning, IT-verksamhet, upphandling och avtalsverksamhet, städ och transport. Landstingsservice leder också flera andra verksamheter som till exempel företagshälsovård, personal, redovisning, projektkontor och administrativt stöd till förtroendevalda. Blekinge folkhögskola Landstinget omfattar även Blekinge folkhögskola, där vuxna människor får möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper för att kunna påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Skolan finns i Bräkne- Hoby. KÖNSFÖRDELNING, LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP Män 64 % Kvinnor 36 % F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e L a n d s t i n g e t B l e k i n g e s o r g a n i s a t i o n 7

8 Detta är Landstinget Blekinge Landstingets viktigaste uppgift är att bedriva god hälso- och sjukvård utifrån befolkningens behov. Landstinget satsar också mer på folkhälso arbetet för att främja hälsa och förebygga att invånarna blir sjuka. Målet är att invånarna ska få så mycket hälsa och vård som möjligt för varje skattekrona. 8F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e D e t t a ä r L a n d s t i n g e t B l e k i n g e Landstingets arbete styrs till stor del av befolkningens behov av hälso- och sjukvård. Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete är minst lika viktigt och en avgörande del av att effekti visera vården. Hur mår Blekingeborna? Blekingeborna lever allt längre och andelen äldre ökar i länet. Jämfört med genomsnittet i Sverige så är Blekinge ett län där både inkomst och utbildningsnivå är låg. Ungdomsarbetslösheten är relativt hög och medborgarnas sociala relationer är svaga. Samtidigt är det fler personer som har ett gott allmänt hälsotillstånd i Blekinge jämfört med hela Sverige. Det visar enkätunder sökningen Hälsa på lika villkor. Även tandhälsan är bra i Blekinge. Men precis som i övriga landet är hälsan varken jämställd eller jämlik. Yngre mår bättre än äldre, männen mår överlag bättre än kvinnorna, höginkomsttagare mår bättre än låginkomsttagare och högutbildade mår bättre än lågutbildade. I Blekinge är det också fler som insjuknar och dör i lungcancer än i riket och fetma är vanligare i Blekinge jämfört med riket i genomsnitt. Men å andra sidan är det färre fallskador bland äldre och färre skador bland barn än riksgenomsnittet. I Blekinge görs också färre tonårsaborter. Blekingarnas levnadsvanor har inte förändrat sig så mycket på de senaste åren. Invånarna dricker mindre alkohol än svenskar generellt men Blekinge har fler kvinnliga rökare och manliga snusare. Blekingarna äter heller inte så mycket frukt och grönt och rör sig inte särskilt mycket. Dock är det många som önskar att de var mer fysiskt aktiva och glädjande nog har den fysiska aktiviteten långsamt börjat öka. Miljövård är friskvård En god miljö är en förutsättning för en god folkhälsa. Landstinget arbetar därför hela tiden med att minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan och bidra till en hållbar utveckling. Under året fick landstinget pris för att vara ett av Sveriges fyra bästa landsting och regioner på ekologiska livsmedel. Blekingesjukhusets restauranger blev också KRAV-certifierade. Landstinget är överlägset bäst i Sverige av samtliga landsting och regioner på att tanka fordon med miljöbränsle och är även det landsting som har flest miljöbilar. Kultur och infrastruktur Landstinget arbetar också för regional utveckling, ett område som också har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa. Ett Blekinge som kännetecknas av utveckling, stabilitet, livskvalitet och sysselsättning ger tillväxt i länet och skapar ökade ekonomiska förutsättningar för att bedriva hälsooch sjukvård med god kvalitet. Därför ger Landstinget Blekinge varje år ett kulturbidrag som fördelas via Region Blekinge. Landstinget är delägare i Blekinge trafiken som ansvarar för en fungerande kollektivtrafik med bussar, tåg och skärgårdsbåtar. Färdtjänst, närtrafik och sjuktransporter ligger också inom Blekingetrafikens ansvarsområde. Landstinget Blekinge ger också ekonomiskt stöd till ALMI företagspartner, Blekinge museum och regionteatern Blekinge-Kronoberg. Vad går skattepengarna till? INTÄKTER UNDER 2012 (MILJONER KRONOR) Landstingsskatt Statsbidrag 892 Avgifter från patienter 139 Finansiella intäkter 67 Övriga intäkter 481 Summa KOSTNADER UNDER 2012 (MILJONER KRONOR) Hälso- och sjukvård och tandvård Folkhögskolenämnden 26 Samverkansnämnden 54 Serviceverksamhet 579 Finansiella kostnader 51 Övriga kostnader 676 Summa Skattepengarna är landstingets viktigaste inkomstkälla höjdes landstingsskatten med 80 öre och av varje hundralapp som en invånare i Blekinge tjänade gick 11,51 kronor till landstingsskatt.

9 2,5 ton avfall gör Blekinge- sjukhuset av med 2, luncher serveras till patienter och anställda personer besöker psykiatrin och habiliteringen 311 En vanlig dag i sjukvården Under en fyraårsperiod kommer alla blekingar i kontakt med hälso- och sjukvården i Blekinge som patienter. Det kan vara i samband med graviditet och den före byggande barnhälsovården eller olika besök till primärvård och tandvård, akuta besök på grund av sjukdom eller skada eller planerade operationer. Året som gick Bra betyg till barn- och ungdoms psykiatrin Väntetider, bemötande, information och nyttan av behandlingen. Det är några av de områden där Blekinges barn- och ungdomspsykiatri får bäst betyg av patienterna. Jämfört med resten av Sverige ligger Blekinge bra till inom så gott som samtliga områden visar en undersökning från Sveriges kommuner och landsting. Störst minskning av antibiotika Under många år har användningen av antibiotika varit mycket hög men 2012 minskar antalet antibiotikarecept i Blekinge mest i hela landet. Som ett av få landsting i Sverige når Landstinget Blekinge därmed det nationella antibiotikamålet för Stort förtroende för vårdpersonalen Patienterna inom den specialiserade vården i Blekinge känner stort för troende för vårdpersonalen. Det visar den nationella patientenkäten. Särskilt stort är förtroendet för sjuksköterskor och undersköterskor. Bättre vård av äldre Landstinget Blekinge får över 25 miljoner kronor från regeringen för förbättringar som gjorts inom vården av äldre. Det gör Blekinge till näst bästa landsting i landet. Merparten av pengarna får landstinget för att ha minskat mängden olämpliga läkemedel som ges till äldre. 552 personer gör läkarbesök på vårdcentralerna personer är inlagda på sjukhuset nyfödda barn välkomnas på förlossningsavdelningen personer behandlas på sjukhuset 627 personer besöker folktandvården Högre kvalitet och effektivitet Hälso- och sjukvården i Blekinge håller fortsatt hög kvalitet. Samtidigt minskar kostnaderna för vården, enligt rapporten Öppna jämförelser, som mäter vårdkvaliteten bland Sveriges landsting. Blekinge har på ett år gått från en 18:e till en sjunde plats av alla landsting i sammanställningen av de olika mätområdena. Ett ungdomsråd bildas Landstingsdirektören inrättar ett särskilt ungdomsråd för att landstinget ska bli bättre på att tillvarata yngre medarbetares kunskaper och synpunkter. Förändringar i akutverksamheten I september stängs akutmottagningen i Karlshamn nattetid och byter namn till dagakutmottagning. Bakgrunden till beslutet är kritik från Socialstyrelsen i samband med flera lex Maria-ärenden. För framtidens hälso- och sjukvård Under året påbörjas ett arbete för att komma fram till vilka åtgärder landstinget behöver göra för att klara fram tidens utmaningar. Fem olika framtidsseminarier genomförs där politik och verksamhet tillsammans diskuterar vilken väg hälso- och sjuk vården bör ta de närmaste 15 åren. Satsningar i budgeten Budgeten för 2013 beslutas i juni och innehåller flera satsningar, bland annat på folkhälsa, klimat och sommarjobb för ungdomar. Pengar avsätts också för att bygga ut äldresjukvården och den palliativa vården i östra Blekinge. Hemsjukvården blir kommunal Efter en lång beslutsprocess flyttas hemsjukvården vid årsskiftet från landstinget till länets kommuner. F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e D e t t a ä r L a n d s t i n g e t B l e k i n g e 9

10 Måluppfyllelse F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e M å l u p p f y l l e l s e Landstingets vision livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss är baserad på landstingets huvuduppdrag, att erbjuda befolkningen en god hälso- och sjukvård utifrån blekingebornas hälsorelaterade behov. Utifrån visionen fastställs de prioriterade strategierna och målen. Detta kapitel beskriver hur landstinget lever upp till målen. En mer hälsofrämjande hälsooch sjukvård Samtal om levnadsvanor Mål: 2012 ska 25 procent av de listade patienter som har gjort planerade besök i primärvården ha tillfrågats om och fått sina levnadsvanor registrerade i journalsystemet. Måluppfyllelse i procent: 0 Målet är inte möjligt att mäta eftersom journalsystemet inte är uppbyggt för att kunna redovisa arbetet med levnads vanorna i enlighet med målet. Målformuleringen har sin grund i de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder, men målvärdet är högt satt och hade inte uppnåtts oavsett om mätningen kunnat göras eller inte. Under året har journalsystemet justerats så att uppföljning ska kunna göras enligt målet. Ändringen har testats i ett antal olika verksam heter i landstinget och införs nu successivt i de verksamheter som är relevanta, med start i primärvården. Patientnöjdhet Mål: 2012 ska 90 procent av patienterna inom primärvården värdera sin vård eller behandling som bra, mycket bra eller utmärkt. Den somatiska specialistsjukvården och psykiatrin ska redovisa sina första mätresultat från nationella patientenkäten. Måluppfyllelse i procent: 100 Undersökningen görs på hösten och resultatet presenteras först nästkommande år. Måluppfyllelsen bygger därför på 2011 års resultat som redovisades 10

11 under början av Helhetsvärderingen av vård och behandling med värdena bra, mycket bra eller utmärkt är 90 procent för den offentliga primär vården och 93 procent för den privata primärvården. Det sammanslagna värdet för riket är 90 procent. Nationell patientenkät genomfördes under våren. Den somatiska specialistvårdens måluppfyllelse är 91 procent för öppenvård och 93 procent för slutenvård. Värdena för riket är 93 procent respektive 95 procent. Motsvarande värden för psykiatrins öppen- och sluten vård är 82 procent och 68 procent. Värdena för riket är 82 procent och 72 procent. God vård genom processinriktat arbete Vårdgarantin Mål: Landstinget ska uppfylla vårdgarantin till 100 procent. Måluppfyllelse i procent: 89 Den lagstadgade vårdgarantin innehåller flera steg och nu gällande tidsgränser är: 0 dagar för kontakt med primärvården Måluppfyllelse: 85 procent (källa: nationell mätning) 7 dagar vid behov av planerat läkarbesök inom primärvården Måluppfyllelse: 95 procent (källa: nationell mätning) 90 dagar för besök inom den specialiserade vården Måluppfyllelse: 86 procent (källa: Systeam cross) 90 dagar efter beslut om behandling eller operation inom den specialiserade vården Måluppfyllelse: 91 procent (källa: Systeam cross, Orbit) Primärvårdens tillgänglighet mäts nationellt vid två olika tillfällen varje år. I primärvården (offentlig och privat) var andelen besvarade samtal i länet (0 dagar för kontakt) 89 procent vid vårmätningen och 85 procent vid höstmätningen. Genomsnittet för riket var 89 procent både vid vår- och höstmätningen. Landstinget Blekinge har en strikt tolkning av antalet besvarade och obesvarade samtal, vilket kan vara en förklaring till att telefontillgängligheten ligger något under rikets. Resultatet för läkarbesök till primärvården inom 7 dagar visar att 95 procent av vårdenheterna klarade vård garan tin vid båda mätningarna. Genom snittet i riket var 93 procent vid båda mätningarna. Psykiatrin utmärker sig med sin stabilt goda tillgänglighet. Vid barnoch ungdomspsykiatrins mottagningar får 99,5 procent ett nybesök inom 90 dagar. Inom vuxenpsykiatrin får 98,5 procent ett nybesök inom 90 dagar och inom habiliteringen 91 procent. Av årets planerade nybesök på Blekingesjukhuset fick 86 procent ett besök inom 90 dagar och av planerade och utförda operationer skedde 91 procent inom 90 dagar. Tillgängligheten till planerade operationer har förbättrats under Inom den specialiserade vårdens redovisade väntetider ingår även de som väntat längre på egen begäran. Planerade nybesök 0-30 dagar besök dagar besök dagar besök dagar besök 121 > dagar besök Huvuddelen av landstingets patientbesök är akuta besök med ett snabbt omhändertagande. I en detaljerad redo visning av väntetiderna ser man att 50 procent av patienterna som omfattas av den specialiserade vårdens planerade nybesök har fått vård inom 30 dagar och ytterligare 22 procent inom 60 dagar. 11 procent av patienterna har väntat mer än 90 dagar, en förbättring jämfört med 2011 då samma andel uppgick till 14 procent. I underlaget ingår samtliga patienter, även de som av medicinska skäl eller på egen önskan har väntat längre än 90 dagar. Planerade behandlingar 0-30 dagar behandlingar dagar behandlingar dagar 835 behandlingar dagar 429 behandlingar behandlingar Under 2012 utfördes planerade behandlingar, i huvudsak operationer. 63 procent av dessa gjordes 30 dagar efter beslut om behandling och ytterligare 17 procent inom 60 dagar. 9 procent av behandlingarna skedde senare än 90 dagar efter beslut, vilket är en förbättring jämfört med 2011, då 15 procent väntade längre än 90 dagar. Öppna jämförelser Mål: Minst 85 procent av resultaten i Öppna jämförelser ska ligga på eller över nationell medelnivå. Måluppfyllelse i procent: procent av Landstinget Blekinges resultat i Öppna jämförelser 2012 låg på eller över nationell medelnivå, vilket innebär att målet är uppfyllt. Att synlig göra och analysera medicinska resultat mått är första steget i kunskaps F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e M å l u p p f y l l e l s e 11

12 styrning av sjukvården. Först då kan man ange vad som behöver förbättras och påbörja förändringar. Landstinget har arbetat fram ett förslag till struktur för kunskapsstyrning som redovisades i en rapport till Sveriges kommuner och landsting våren För att bygga upp en stödjande struktur för arbetet med resultatet av Öppna jämförelser i landstinget har en medicinsk kommitté bildats under året och det finns ansvariga kontaktpersoner för det fortsatta analysarbetet inom de olika medicinska specialiteterna. De flesta har redovisat innebörd och konsekvenser av resultatet. Den medicinska kommittén kommer att tillsammans med kont akt personerna jobba vidare med analys och åtgärdsförslag. Vårdrelaterade infektioner Mål: Andelen vårdrelaterade infektioner ska vara lägre än genomsnittet för landet. Måluppfyllelse i procent: 100 inom somatik och psykiatri under året. Kompetensförsörjningsplaner Mål: 40 procent av alla avdelningschefer ska 2012 ha en dokumenterad kompetensförsörjningsplan för sina respektive verksamheter. Måluppfyllelse i procent: 100 Alla arbetsplatser ska ha en dokumenterad kompetensförsörjningsplan som bygger på verksamheternas uppdrag och planerade verksamhet. Kompetensförsörjningsplaner upprättas i grunden på arbetsplatsnivå och förvaltningarnas samlade kompetensutvecklingsbehov byggs på detta sätt upp underifrån. 45 procent av arbetsplatserna hade kompetensförsörjningsplaner vid utgången av 2012, vilket kan jämföras med 10 procent året innan. Detta innebär att målet för 2012 har uppfyllts. En god hushållning för att Mål: Nettokostnadsutvecklingen ska årligen vara lägre än landstingsprisindex, LPI. Måluppfyllelse i procent: 96 Verksamhetens nettokostnadsför ändring är + 2,7 procent. Nettokostnadsförändringen ska vara lägre än landstingsprisindex. Enligt SKL:s Ekonomi nytt i december 2012 är LPI inklusive läkemedel 2,6 procent. Målet är nästan uppfyllt. Aktiv ekonomistyrning Mål: Nettokostnad per invånare ska vara lägre än landstingsprisindex, LPI. Måluppfyllelse i procent: 81 Verksamhetens nettokostnadsförändring per invånare är + 3,1 procent. Nettokostnadsförändringen ska vara lägre än LPI. Enligt SKL:s Ekonominytt i december 2012 är LPI inklusive läkemedel 2,6 procent. F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e M å l u p p f y l l e l s e Riksgenomsnittet i landet för vårdrelaterade infektioner (VRI) inom soma tisk vård visar en minskning från 11,2 procent våren 2008 till 9 procent vid den senaste nationella mätningen hösten Motsvarande siffror för Landstinget Blekinge var 11 respektive 8,1 procent. För psykiatrisk vård visade höstens mätning för riket på 1,2 procent. I blekingepsykiatrin fanns ingen förekomst av VRI vid mätningen. En nationell studie har tidigare visat att VRI drabbar ungefär var tionde patient som vårdas på sjukhus. Infektioner kan undvikas genom att följa grundläggande (basala) hygienrutiner och genom att ha bra rutiner vid riskin grepp. För att visa detta krävs dokumentation kring åtgärderna och mätningar som kan visa resultat. Landstinget Blekinge har deltagit i de nationella punktprevalensmätningarna för VRI och basala hygienrutiner och klädregler (BHK) som sker två gånger om året. Landstinget Blekinge gör dock flera kontinuerliga mätningar uppnå långsiktigt stabil ekonomi Kostnadseffektivitet Mål: Samtliga förvaltningar och nämnders utfall ska vara lika med eller bättre än budget. Måluppfyllelse i procent: 60 Landstingets resultat är i balans med budget. Resultatet är positivt, 169,1 miljoner kronor och således är målet uppfyllt på landstingsnivå. Däremot är det två förvalt ningar som inte har balans i sin ekonomi, Blekingesjukhuset och Folktand vården. Mål: Verksamhetens nettokostnader får ej överstiga summan av skatter och statsbidrag, enligt SKL:s senaste prognos. Årets resultat ska vara noll eller bättre för landstinget som helhet. Måluppfyllelse i procent: 100 Verksamhetens nettokostnader är lägre än skatter och statsbidrag. Budgetöverskottet var närmare 4 procent En hälso- och sjukvård som Bidrar till en hållbar utveckling Soliditet Mål: Soliditeten ska vara 35 procent. Måluppfyllelse i procent: 100 Målet är uppnått eftersom soliditeten enligt bokslutet 2012 blev 40,8 procent. Kassalikviditet Mål: Kassalikviditeten ska vara 120 procent eller högre. Måluppfyllelse i procent: 100 Kassalikviditeten för år 2012 blev 136 procent exklusive pensionsmedel och 229 procent inklusive pensionsmedel. 12

13 Årets investeringar och avskrivningar Mål: Årets investeringar ska vara minst lika stora som årets avskrivningar. Måluppfyllelse i procent: 58 Årets avskrivningar blev 159,1 miljoner kronor och investeringarna uppgick till endast 93 miljoner kronor. Målet är därför uppfyllt till 58 procent. Detta beror bland annat på uppbromsningen i ekonomin under 2011 som får effekt även under Det saknades också resurser inom upphandlings området. Det kommer att åtgärdas under Hållbarhetskrav på landstingets upphandlingar Mål: Minst 80 procent av landstingets upphandlingar ska, där så är relevant, innehålla hållbarhetskrav, det vill säga miljökrav, enligt Miljöstyrningsrådets kriterier samt sociala och etiska krav enligt Sveriges landstings gemensamma uppförandekod. Måluppfyllelse i procent: 79 Landstinget har infört fler och bättre krav i upphandlingar av varor och tjänster under I samtliga upphandlingar som utförs av affär senheten ställs miljökrav och sociala och etiska krav där det är möjligt. Miljökraven ställs enligt nationella kriterier framtagna av Svenska miljöstyrningsrådet. Sociala och etiska krav ställs enligt den nationella landstingsgemensamma uppförandekoden. Uppförandekoden skrivs under av landstingets leverantörer i samband med kontraktskrivningen. Uppförandekoden är baserad på Internationella arbetsorganisationens, ILO:s, åtta kärnkonventioner, FN:s mänskliga rättigheter, barnkonventionen och tillverkningslandets nation ella lagstiftning gällande arbetarskydd, arbets miljölagstiftning och arbetsrätt. Landstinget har ingått ett samarbete med samtliga landsting och regioner kring upphandling och uppföljning av avtal med leverantörer. I de upphandlingar som utförs av affärs område fastighet ställs inga miljöoch hållbarhetskrav enligt dessa principer, men ett utvecklingsarbete pågår. Landstinget ställer krav på att samtliga av talade vårdgivare inom Hälso val Blekinge ställer miljö- och hållbarhetskrav i upphandlingar och inköp. Lands tinget Blekinge är aktivt i flera nationella organ med fokus på detta utvecklingsområde. Miljöledningssystem Mål: Minst 25 procent av linjecheferna arbetar efter ett ledningssystem med ständiga systematiska miljö- och hållbarhetsförbättringar. Måluppfyllelse i procent: 100 Ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete efter ett ledningssystem är viktigt för att fokusera på rätt saker, uppfylla lagkrav, nå uppsatta mål och följa strategier. Primärvården i Blekinge har under året påbörjat miljöcertifiering av samtliga verksamheter inom förvaltningen enligt ISO Certifieringen beräknas bli klar under Folktandvården i Mörrum är sedan tio år miljöcertifierad enligt ISO Under året har folktandvården i Karlshamn påbörjat ett miljöcertifieringsarbete och samtliga kliniker inom folktandvården arbetar med att införa ett miljöledningssystem. Landstingsservice arbetar med miljöfrågor i ett ledningssystem på vissa nivåer. Blekingesjukhusets röntgenklinik i Karlskrona arbetar systematiskt med miljöfrågorna och har infört ett miljöledningssystem. F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e M å l u p p f y l l e l s e 13

14 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e S t r a t e g i s k t v i k t i g a v e r k s a m h e t s o m r å d e n Strategiskt viktiga verksamhetsområden För att lyckas med landstingets strategiskt viktiga områden och bidra till att de övergripande målen uppfylls är ett fungerande förbättrings- och utvecklingsarbete nödvändigt. De prioriterade strategiska områdena måste vara kända och tydligt uttryckta genom hela organisationen och förutsättningar, som pedagogiskt stöd och arbetsverktyg, måste finnas för att nå framgång i arbetet. Förbättrings och utvecklingsarbete en självklar del av vår vardag Under 2012 har Landstinget Blekinge deltagit i två nationella utvecklingsarbeten med inriktning mot förbättringsarbete. Psykiatrins Bättre vård mindre tvång inleddes i februari 2012 och avslutades under hösten. För bätt ring sarbetet skulle förbättra den psykiatriska heldygnsvården och därmed minska antalet tvångsåtgärder. Andelen vård dagar med tvångsvård inom psykiatrin har minskat kontinuerligt sedan Det andra nationella utvecklingsarbetet som Landstinget Blekinge har deltagit i är projektet Akut förbättring som leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Förbättringsarbetet ska öka tillgängligheten på landets akutmottagningar genom att tillsammans arbeta för att minska slöseriet med patientens tid, öka kvaliteten och patientsäkerheten och öka nöjdheten hos medarbetarna. I arbetet, som in leddes under våren 2012, ingår 26 akutmottagningar, varav en är från Blekinge. Vårdpersonalen på Blekingesjukhuset har bedrivit ett framgångsrikt förebyggande arbete genom att bedöma risk för fall, trycksår och undernäring hos patienter. När en risk identifieras görs evidensbaserade åtgärder för att förebygga komplikationer. Flera utbildningsinsatser har genomförts. Nu riskbedömer personalen på samt 14

15 liga avdelningar fall, trycksår och undernäring, varav 10 vårdavdelningar riskbedömer mellan 75 och 98 procent av alla patienter som är 65 år och äldre. Flera vårdprocesser har förbättrats. Vårdprocessen för patienter med höftfraktur har ständigt förbättras sedan I januari 2012 startade också direkt inläggning via röntgen till vårdavdelning 36 och 37. Inom thoraxcentrums verksamhet har man arbetat för att hitta strukturer för att poliklinisera en andel av ablationspatienterna. Thoraxcentrum har också effektiviserat och förbättrat omhändertagandet av de patienter som ska genomgå screening av aortan. Kirurgkliniken har arbetat för att optimera flödet för kärlsjuka patienter som ska få en intervention. Inom Landstingsservice inleddes projektet Vårdnära servicetjänster under Projektet ska förbättra material försörjnings- och textilhanteringsprocesserna i vården. Detta innebär att Landstingsservice tar över hanteringen av beställning, uppackning och påfyllning av textilier och förrådsvaror för att vårdpersonalen ska få mer tid till direkt vårdarbete. Projektet kommer också att stödja den patientnärmre vården som är ett arbetssätt som nu initieras vid olika avdelningar inom sjukhuset för att skapa mer tid för direkt patient arbete. Framtidens hälso- och sjukvård Under 2012 genomfördes fem olika framtidsseminarier på uppdrag av landstingsstyrelsen där företrädare för politik, verksamhet och berörda patientorganisationer tillsammans diskuterade vilken väg som hälso- och sjukvården bör ta de kommande 15 åren. Till grund för detta ligger en utredning där ett antal områden identifierats som kritiska att skapa samsyn kring för att landstinget ska klara framtidens utmaningar. Det handlar till exempel om vilka vårdprocesser landstinget ska ha särskild fokus på och hur insatser och verksamheter ska organiseras. Ett inrikt ningsbeslut kommer att tas av landstingsfullmäktige i juni Jämlik hälso- och sjukvård I januari 2012 presenterade landstinget rapporten Tillsammans kan vi göra skillnad folkhälsorapport Blekinge Rapporten är en sammanställning av resultaten från den nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor. Undersökningen visar på en fortsatt ojämlik fördelning av hälsan, till exempel mellan olika åldersgrupper och kön i Blekinge. En ojämlik hälsa har stark koppling till förutsättningarna för jämlik vård. Folktandvården är ett exempel på verksamheter som har arbetat med insat ser för att utjämna skillnaderna i ohälsa. De har skapat utrymme att fokusera på de sjukaste barnen och ungdomarna genom att förändra omhän dertagandet av 3-19-åringar. Arbetet med uppsökande tandvård för patienter är ett annat exempel. Jämställd hälso- och sjukvård En särskild handlingsplan för att uppnå en jämställd sjukskrivningsprocess har arbetats fram under året. Syftet är att få samma kvalitet i både kvinnors och mäns sjukskrivningar. Det övergripande målet för sjukskrivningsprocessen är att all sjukskrivning ska vara patient- och rättssäker med hög kvalitet genom att erbjuda patienter, kvinnor och män, en aktiv och optimal sjukskrivningsprocess. Det innebär att sjukskrivning ska ske som en medveten och planerad del av vård och behandling utan onödiga dröjsmål och med kvalitativ rehabilitering anpassad till individ, funktion och arbetskrav. Resurs erna ska utnyttjas på bästa sätt, bemötandet ska vara likvärdigt och vård och behandling ska vara tillgänglig för både kvinnor och män. En jämställd sjukskrivningsprocess kan också innebära att frågor om våld ställs så att eventuellt våld upptäcks och adekvata åtgärder kan sättas in. En utbildningsaktivitet med temat jämställda sjukskrivningar har genomförts för sjukskrivande läkare och rehabiliteringspersonal. Genom att använda ett strukturerat frågebatteri ökar möjlig F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e S t r a t e g i s k t v i k t i g a v e r k s a m h e t s o m r å d e n 15

16 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e S t r a t e g i s k t v i k t i g a v e r k s a m h e t s o m r å d e n heten att ställa diagnos utan att fördomar, normer och värderingar får påverka. Inom psykiatrin följs ett antal kvalitets indikatorer upp varje år, bland annat indikatorer som illustrerar jämställdhet i vård mellan kvinnor och män. Där har man kunnat konstatera att kvinnor gör återbesök inom öppen vård något snabbare än män. I den nationella patientenkäten ligger kvinnor i genomsnitt lägre än män vad gäller patientnöjdheten, men skillnaderna har minskat sedan föregående mätning. För att försäkra sig om att vården bedrivs både jämställt och jämlikt har psykiatri- och habiliteringsförvaltningen arbetat fram flera vårdprogram som beslutats under året. Landstingets övergripande Folkhälsoarbete Folkhälsorapporten har lett till ett ökat fokus på och intresse för samverkan i både landstinget, kommunerna och Region Blekinge kring länets folkhälsoarbete. Under våren 2012 togs politiskt beslut om att återinrätta tjänsten som folkhälsostrateg på central nivå i landstinget. Detta kommer att förverkligas under våren Under hösten inleddes dialoger med kommunernas välfärds- och folkhälsoråd för att dis kutera roller och förväntningar i det länsövergripande folkhälsoarbetet. Hösten 2012 togs beslut om ett utökat anslag för landstingets strategiska folkhälsoarbete i budgeten för Landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter är också aktiva i det övergripande folkhälsoarbetet, bland annat genom att medverka i kommunernas välfärds- och folkhälsoråd, men också genom samverkan kring olika målgrupper som äldre, barn och unga med psykisk ohälsa och förskolebarns hälsovanor. Vissa verksamheter är också flitiga med att anordna publika föreläsningar och temaseminarium kring olika hälsofrågor. Nationell strokekampanj För att öka medborgarnas kunskap om vikten av att snabbt få vård vid misstänkt stroke och vilka symtom som kan tyda på stroke, driver Blekinge tillsammans med Sveriges övriga landsting och regioner en treårig informationskampanj. På nationell nivå görs regelbundna mätningar av kampanjens effekter. Mätningarna har visat att den har varit framgångsrik. 8 av 10 svenskar har uppmärksammat den och 99 procent av dem vet att de ska larma 112 om de ser en person med symtom på stroke. Ökat fokus på levnadsvanor och sjukdomsförebyggande arbete Arbetet med att införa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder har förstärkts. Riktlinjerna innehåller rekommendationer om insatser kring de fyra levnadsvanorna tobaksbruk, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och mat. Landstingsdirektören har tagit beslut om en handlingsplan för införandet. Journalsystemet har anpassats, främst för att ge bättre stöd för verksamheterna i arbetet med levnadsvanorna, men även för att bättre möta kraven som riktlinjerna ställer på dokumentation och uppföljning av arbetet med levnadsvanorna från och med Personalhandledningar och patientmaterial har tagits fram för att stötta verksamheterna. Dialogmöten har inletts med flera vård enheter under året för att kunna ge så bra stöd som möjligt i deras arbete. I landstingets olika hälso- och sjukvårdsverksamheter pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att förstärka hälso inriktningen. En kartläggning har genomförts av alla hälsovalsenheters sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete. Vårdcentralerna har tagit fram handlingsplaner för sitt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Primärvården har också genomfört utbildningsinsatser i hälsofrämjande samtal och startat gruppverksamhet kring sömnstörning, rökavvänjning och övervikt. Vårdcentralerna har börjat använda ett självskattningsformulär för bruk av alkohol och depres 16

17 sionsgrad. Barnhälsovården arbetar utifrån sitt vedertagna basprogram och under 2012 har de påbörjat en utvärdering av satsningen Grunda sunda vanor, ett samarbete som pågått med kommunerna under flera år. Fokus för folktandvårdens hälsofrämjande arbete 2012 har varit att arbeta strukturerat för att alla patienter ska få information om tand status, behandling och egenvård och att andelen patienter med friskvårds avtal ska öka. Friskvårdsavtalen har dock inte ökat i den utsträckning som var målsättningen för Folktandvården har under 2012 förstärkt sitt offensiva arbete med tandhälsoinformation i länets skolor. Folktandvården har också inlett ett samarbete med barnhälsovården för att nå de mindre barnen. Utöver detta har folktand vården dessutom bidragit finansiellt till landstingets övergripande tobakssamordnarfunktion. Inom vuxenpsykiatrin används särskilda metoder, Ett självständigt liv, ESL, och utbildningsmaterialet Kompetenz för att ta upp frågor kring hälsa, kost och levnadsvanor. Habiliteringen har arbetat fram en checklista för patientens hälsa som används i samband med upprättandet av den så kallade habiliteringsplanen som varje patient är med och formulerar. Även inom sjukhuset arbetar många verksamheter med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Kvinno- och mödrahälsovården har lång tradition av att samtala om levnadsvanor med sina patienter. Under 2012 har Tobaksfri i samband med operation övergått från projektform till ordinarie verksamhet. Flera kliniker medverkar i detta. Ytterligare exempel på en starkare hälsoinriktning är ortopedklinikens samverkan med primärvården kring införandet av artrosskola och medicinklinikens medverkan i pilot testet av den nya dokumentationslösningen för arbetet med levnadsvanorna i journalsystemet. Thoraxcentrum arbetar också aktivt med rådgivning om levnadsvanorna, liksom infektions- och hudkliniken som har rådgivning om solvanor och vaccinationsfrågor. Patienter med psykisk ohälsa I primärvården har satsningar genomförts för att förstärka kompetensen hos de som möter patienter med psykisk ohälsa. Insatserna ska leda till ett bättre bemötande och omhändertagande. Primärvårdens utbildningssatsning i kognitiv beteendeterapi, KBT, avslutades i januari En satsning på psykiaterkompetens i primärvården påbörjades under november och finansieras i likhet med KBT-utbildningen av medel från re habiliteringsgarantin. Barn och ungas hälsa Hösten 2011 inleddes ett länsövergripande samarbetsprojekt mellan landstinget, länets kommuner och länsstyrelsen kring generellt föräldrastöd. Projektet skulle hitta samverkansvinster för ett säkrare och rikare utbud av föräldrastöd i länet. Tanken med föräldrastöd är att alla föräldrar som så önskar, från graviditeten till dess barnen är 18 år, ska få stöd och hjälp i sitt föräldraskap av samhället. Under 2012 visade det sig dock att det förberedande förankringsarbetet i projektet varit bristfälligt och flera kommuner valde att dra sig ur. Beslut fattades därför om att lägga ner projektet två år i förtid, det vill säga från och med sista december Under 2012 anordnade projektledaren en uppskattad utbildning för landstingets personal i generellt föräldrastöd. Äldres hälsa Under 2012 påbörjades arbetet med den nationella överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och landsting om en sammanhållen vård och omsorg av de mest sjuka äldre. För att stötta arbetet fick landsting och kommuner erbjudande om att medverka i utvecklingsprogrammet Ledningskraft. Blekinge deltar med ett team med representanter från primärvårds- och psykiatriförvaltningarna, Blekingesjukhuset, kommuner, lands F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e S t r a t e g i s k t v i k t i g a v e r k s a m h e t s o m r å d e n 17