Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10"

Transkript

1 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie Klavins Nyström (M) Göran Gredfors (M) Ulf Ståhl (M) Arne Jonsson (C) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Niklas Frykman (FP) Kim Fredriksson (SD) Benny Ekström (SD) Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Lars-Göran Karlsson (S) Nina Tuncer (S) Lars Andersson (S) Benny Ekström (SD) Måndagen den 16 mars 2015, kommunstyrelsens kansli, stadshuset Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Marie Johansson-Saati Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Benny Ekström Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, stadshuset Underskrift...

2 2(46) Madeléne Tannarp (M) Lillemor Nordh (C) Lotta Jonsson (KD) Seppo Vuolteenaho (SD) Övriga närvarande Pär Eriksson, kommundirektör Lena Lundberg, administrativ chef Tommy Malm, ekonomidirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Gudrun Nyqvist, koordinator Marie Johansson-Saati, kommunsekreterare Malai Bierfeldt, kommunsekreterare Marie Ekström Olsson, politisk sekreterare

3 3(46) KSKF/2015:1 45 Val till kommunala uppdrag 2015 Beslut Till nedanstående uppdrag väljs: Rådet för funktionshinderfrågor, från och med den 10 mars 2015 till och med den 31 december Ledamöter Muhammed Tahsin (KD) Styrgrupp för Fairtrade, från och med den 10 mars 2015 till och med den 31 december Ledamot Sofia Michelsson (MP) Leader Södermanland, från och med den 10 mars 2015 till och med den 31 december Ombud Tomas Jönsson (M) Nominering Leader Södermanland, från och med den 10 mars 2015 till och med den 31 december Ledamot Charlotte Prennfors (M) Beslutet skickas till: De valda, för kännedom Nämnder och bolag, för kännedom Rådet för funktionshinderfrågor, för kännedom Styrgrupp för Fairtrade, för kännedom Leader i Södermanland, för kännedom Löneservice, för åtgärd Förtroendemannaregistret, för åtgärd Lex support, för åtgärd

4 4(46) KSKF/2015: Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2014 Beslut 1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2014 godkänns. 2. Begäran från kommunledningskontoret om användande av eget kapital 2015 med 6,4 miljoner kronor enligt fördelning i bilaga 3 tillhörande ärendet godkänns. 3. Begäran om användande av överskott i Konsult och uppdrags resultat med 2,6 miljoner kronor för bildande av utvecklingsfond godkänns. Särskilt yttrande Ingrid Sermeno Escobar (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 13 februari Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret och konsult och uppdrag har sammanställt kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för I verksamhetsberättelsen redovisas viktiga händelser under året, nyckeltal samt utfall av kommunstyrelsens löpande driftverksamhet. Kommunstyrelsens ansvarsområde Kommunstyrelsens uppgift är att leda, utveckla och samordna kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnders och bolags verksamheter inom kommunkoncernen. Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen, beredningen och yttranden i ärenden till kommunfullmäktige, verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, samt övriga uppdrag från kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar även för näringslivsfrågor, mark och exploateringsfrågor, samt bedriver utbildningsinspektion. Servicefunktioner för allmänheten och för övriga nämnder bedrivs i särskild serviceförvaltning.

5 5(46) Administration och verkställighet Under kommunstyrelsens politiska ledning har ansvaret för verkställighet organiserats i två separata delar. Kommunledningskontoret - med inriktning på ledning, utveckling och uppföljning, samt Konsult och Uppdrag - serviceförvaltningen. Kommunledningskontoret har i uppdrag att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla Eskilstuna som ort, samt att leda och samordna kommunens angelägenheter. Näringslivs- och tillväxtfrågor, samt mark- och exploateringsfrågor finns här, liksom ansvaret för ägarfrågor gentemot kommunens bolagskoncern. Här finns också ansvar för kommunens gemensamma IT-utveckling, samt för utbildningsinspektion. Koncernövergripande ansvar för information och kommunikation, miljöpolitik, personalpolitik, kvalitetsutveckling, ekonomistyrning, fastighetsfrågor, omvärldsanalys, statistik, och internationella frågor ligger också på kommunledningskontoret. Konsult och uppdrag är kommunens serviceförvaltning. Förvaltningens uppdrag är att skapa värde för verksamheterna i Eskilstuna kommunkoncern genom att erbjuda effektiva och tydliga tjänster till sina kunder. Verksamheten ska svara för: specialiststöd och service till förvaltningar och bolag koncerngemensam drift, förvaltning och utveckling inom egen verksamhet Målet är att förvaltningen ska uppfattas som en kompetent, modern och affärsmässig partner. Konsult och uppdrag är organiserad med en förvaltningsledning och administration samt fyra verksamhetsområden, Ekonomi, Kommunikation, IT och HR-Utveckling. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Ingrid Sermeno Escobar (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret, för åtgärd Konsult och uppdrag, för åtgärd

6 6(46) KSKF/2015:83 47 Verksamhetsberättelse för Trygga Eskilstuna 2014 Beslut Verksamhetsberättelse för Trygga Eskilstuna 2014 läggs med godkännande till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 17 februari Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret, Demokrati och Välfärd, koordinerar arbetet i Trygga Eskilstuna och har framskrivit en kort verksamhetsberättelse som sammanfattar Trygga Eskilstunas inriktning och aktiviteter under Till rapporten kan ytterligare dokument bifogas som har bäring på Trygga Eskilstunas arbete 2014, nämligen Samverkansöverenskommelsen mellan Eskilstuna kommun och polismyndigheten i Södermanlands län samt rapport om arbetet mot ANDT, det vill säga Alkohol, narkotika, doping och tobak. Kommunledningskontoret gör dock bedömningen att dessa dokument utifrån komplexitet och angelägenhetsgrad bör särredovisas, vilket kan ske först senare under våren 2015 Kommunfullmäktige fattade den 11 december 2014 beslut om en ny organisation av Trygga Eskilstuna som tydliggjorde att Trygga Eskilstuna leddes av en utsedd politiker. Ordförande 2015 är Anneli Nyström (M). Utvecklingsdirektör Tryggve Lundh leder som under 2014 tjänstemannaarbetet. Ambition i arbetet 2015 i form av verksamhetsplan med mera redovisas senare för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslås med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

7 7(46) 48 Verksamhetsberättelse 2014 för Jämställdhetsutskottet KSKF/2015:85 Beslut Jämställdhetsutskottets verksamhetsberättelse för år 2014 anmäls och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 12 februari Av skrivelsen framgår att Jämställdhetsutskottets (numera jämställdhetsberedningen) verksamhetsberättelse för år 2014 överlämnas enligt reglemente till kommunstyrelsen. Utskottet har under 2014 haft sex sammanträden med olika teman och inbjudna gäster, samt genomfört fem dialogmöten med nämnder och styrelser. Dialogmötena är ett sätt för utskottet att driva på utvecklingsarbetet i hela kommunkoncernen, med målet att Eskilstuna ska bli en av Sveriges mest jämställda kommuner. Vidare var jämställdhetsutskottet under politisk referensgrupp för arbetet med att revidera handlingsplanen "Eskilstuna en FriStad för kvinnor". En fråga som jämställdhetsutskottet drev under 2014 var rätten till föräldraledighet för förtroendevalda. I november 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om att förtroendevalda som utses av Eskilstuna kommun från och med 2015 ges möjlighet till föräldraledighet utan att behöva avsäga sig sina uppdrag. Ledamöter från jämställdhetsutskottet var del av den delegation som presenterade Eskilstuna kommuns jämställdhetsarbete vid den stora fackmässan/konferensen Nordiskt forum i Malmö i juni I augusti arrangerade utskottet ett seminarium om mäns våld mot kvinnor ur barnets perspektiv och i mars deltog utskottet med en aktivitet under demokrativeckan. Den 8 mars 2014 firades på Royal i Nyfors tillsammans med 2013 års jämställdhetspristagare Etown Grrrl Gang. Årets jämställdhetspris tilldelades Sörmlandsidrotten och årets hederspris Ung Fritid. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

8 8(46) KSKF/2015:19 49 Återrapportering kring ny organisation för samhällsbetalda resor Beslut Rapporten Återrapportering kring ny organisation för samhällsbetalda resor godkänns. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 12 februari Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2012 (KS/KF 2011:261) om att en ny organisation under stadsbyggnadsnämnden skulle inrättas med uppdrag att samordna de samhällsbetalda resorna. Den nya organisationen trädde i kraft den 15 maj Av beslutet framgick att en återrapportering skulle göras vid tre tillfällen, varav det senaste tillfället var juni Stadsbyggnadsförvaltningen har nu gjort en rapport som beskriver vad sammanslagning inneburit. Beslutet innebar att verksamhets- och planeringsansvar gick över till stadsbyggnadsförvaltningen från barn- och utbildningsnämnden, vuxennämnden samt Torshälla stads nämnd avseende skolskjuts, elevkortet, färdtjänst, riksfärdtjänst, omsorgs- och arbetsresor samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Samordningen skapade förutsättningar för en tydligare och mer effektiv organisation för invånarnas och verksamheternas behov. Genom att alla handläggare finns på samma plats har det blivit lättare för invånarna att få hjälp och information i olika trafikfrågor. I budgeten för 2013 ingick effektiviseringskrav för samhällsbetalda resor på 3,0 miljoner kronor. Budgeten för 2014 hade även den effektiviseringskrav för samhällsbetalda resor på 3,0 miljoner kronor. Sammanslagningen har inneburit en förbättrad översikt av kostnaderna för samhällsbetalda resor eftersom alla kostnader nu samlas på en plats. Det är idag

9 9(46) smidigare att samordna linjetrafik med skolbusstrafik i och med att frågorna är placerade på samma enhet, vilket gett minskade kostnader. Sammanslagningen innebar initialt en större arbetsbelastning på handläggarna än tidigare. Detta beror delvis på att alla tjänster inte överfördes utan en rationalisering gjordes. Olika åtgärder har vidtagits för att förbättra handläggarnas arbetssituation och under hösten 2014 har även ytterligare en färdtjänsthandläggare anställts. Kommunledningskontoret tillstyrker att rapporten godkänns. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Stadsbyggnadsnämnden, för kännedom

10 10(46) KSKF/2015:18 50 Avgiftsbefrielse för viss hemsjukvård inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige Hemsjukvård i form av medicindelning blir avgiftsfri för de patienter som blivit beviljade kostnadsfria läkemedel av psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset. Reservation Kim Fredriksson (SD) samt Benny Ekström (SD) reserverar sig till förmån för det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Niklas Frykman (FP) lämnar skriftlig reservation (bilaga B). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 9 februari Av skrivelsen framgår att vuxennämnden beslutade den 9 december 2014 att föreslå kommunfullmäktige avgiftsbefrielse för viss hemsjukvård inom vård och omsorg. Läkare inom psykiatrin bedömer att det är av största vikt för vissa patienter att regelbundet ta läkemedel, framför allt psykosläkemedel. Det är nödvändigt för patienten själv men också viktigt för anhöriga och omgivande samhälle att medicinering sköts på ett säkert sätt. Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset beslutar att vissa patienter får dessa läkemedel kostnadsfritt, eftersom det annars är stor risk att patienten inte köper läkemedlen och att sjukdomen därmed förvärras. Antalet patienter som på dessa grunder får kostnadsfria läkemedel är cirka 15 personer. I dessa fall beslutar också läkaren att kommunens hemsjukvård ska ansvara för läkemedlen och för utdelandet av läkemedlen till patienten.

11 11(46) Kommunens avgift för hemsjukvård är 450 kronor per månad och även denna avgift bidrar till att vissa patienter inte tar sina läkemedel. Likställighet enligt kommunallagen Kommunen ska behandla alla sina medlemmar lika, likställighetsprincipen, om det inte finns sakliga skäl att inte göra det. I detta fall bedöms det finnas sakliga skäl för att behandla dessa patienter på ett särskilt sätt. Konsekvenser för patienten, patientens anhöriga och i viss mån övriga samhället blir negativa om läkemedlen inte tas och att risken att detta faktiskt händer är betydande. Kriterier för avgiftsfri hemsjukvård 1. Patienten ska ha blivit beviljad kostnadsfria läkemedel av läkare på Psykiatriska kliniken. 2. Läkaren ska ha beslutat om att kommunens hemsjukvård ska ha ansvar för utdelandet av läkemedlen. 3. Läkaren ska ha beslutat under vilken tid detta ska gälla. Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget och instämmer i bedömning från vuxenförvaltningen att nyttan av att medicineringen sköts väger upp de minskade intäkterna. Yrkanden Kim Fredriksson (SD) yrkar att månadsavgiften för hemsjukvård sänks från 450 kronor per månad till 300 kronor per månad. Niklas Frykman (FP), Maria Chergui (V) samt Mikael Edlund (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till att månadsavgiften för hemsjukvård sänks från 450 kronor per månad till 300 kronor per månad. Niklas Frykmans (FP) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de båda förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.

12 12(46) Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag.

13 13(46) KSKF/2014: Inriktningsbeslut för e-arkiv Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Eskilstuna kommun ska införa ett koncerngemensamt e-arkiv som omfattar samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. 2. Licenskostnad och projektmedel för införandet av e-arkivet ska tas med i Årsplan Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 19 februari Av skrivelsen framgår att information från kommunkoncernen ska enligt lag bevaras för framtiden. Enligt tryckfrihetsförordningen ska alla medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar och enligt arkivlagen ska information bevaras för rättskipningens, förvaltningens och forskningens behov. Idag sker allt bevarande i pappersform trots att nästan all information inom kommunkoncernen skapas, tas emot och hanteras elektroniskt. Under 2015 kommer Eskilstuna kommun att införskaffa en tjänst för långsiktigt digitalt bevarande av information, ett e-arkiv. Tjänsten är en del i arbetet med att införa ett digitalt informationsflöde i kommunkoncernen. För att få ut mest nytta av e-arkivet är det viktigt att samtliga nämnder och bolag levererar sin information till samma e-arkiv. Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att kommunkoncernen ska införa ett koncerngemensamt e-arkiv som omfattar samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Mona Kanaan (S) samt Ulf Ståhl (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

14 14(46) KSKF/2015: Genomförande av U20-VM i fotboll för damer 2016 Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Beslutsatserna 2-4 gäller under förutsättning att FIFA fattar beslut om att förlägga U20-VM till Sverige. 2. Projektledning för U20-VM i fotboll för damer förläggs till Destination Eskilstuna AB som får i uppdrag att i samarbete med berörda parter arbeta fram en handlingsplan som visar hur intäkter från bland annat sponsorer samt hur kostnadsminskningar kan uppnås som säkrar projektets ekonomi. 3. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att teckna avtal med Svenska fotbollsförbundet och FIFA avseende Stadium Agreement och Training Site Agreement. 4. Destination Eskilstuna AB och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samband med kompletterande årsplan återkomma med äskanden för Kommunstyrelsen beslutar för egen del 1. För 2015 avsätts kronor för projektledning, förutsatt att FIFA fattar beslut om att förlägga U20-VM till Sverige. Kostnaderna belastar kommunstyrelsens allmänna medel. Reservation Niklas Frykman (FP) reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandena. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9 mars Av skrivelsen framgår att hösten 2014 fick Eskilstuna kommun en förfrågan från Svenska fotbollsförbundet om intresse att vara en av fyra värdstäder när FIFA arrangerar U20-VM i fotboll för damer Eftersom Sydafrika dragit

15 15(46) sig ur arrangemanget fick Sverige som ett av flera länder en förfrågan om att genomföra arrangemanget med kort varsel. Eskilstuna kommun har anmält sitt intresse tillsammans med övriga tre värdstäder; Linköping, Umeå och Östersund. Svenska fotbollförbundet har genomfört en sitevisit i Eskilstuna för att säkra Eskilstunas möjligheter att vara värdsstad. De har bland annat studerat arenans och träningsplaners kapacitet, hotellens standard, möjliga lottningslokaler, etcetera. Parallellt har förhandlingar förts med FIFA. Beslut väntas fattas av FIFA den mars 2015, då den exekutiva kommittén sammanträder. Först då blir det klart om Sverige tilldelas evenemanget och Eskilstuna därmed blir en av värdstäderna. U20-VM för damer genomförs under perioden 10 juli-5 augusti Totalt deltar 16 länder i fyra grupper. Därefter genomförs kvartsfinalers, semifinaler och final, sammanlagt 32 matcher. Från Kanadas U20-VM 2014 sändes TV till sammanlagt 210 territorier. I den idrottspolitiska handlingsplanen finns målet att utveckla Eskilstuna till en av Sveriges tio främsta idrottsstäder. Evenemang leder till många positiva effekter för en stad. Förutom att det ökar möjligheten till berikande kultur- och fritid för invånarna så stärker det även platsens attraktivitet och skapar turistekonomiska effekter. Den lokala budgeten för evenemanget beräknas till cirka 3,2 miljoner kronor. Dessutom tillkommer investeringar motsvarande cirka 4 miljoner. Projektledningen har i uppdrag att se över kostnadsbilden och möjliga intäkter. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykman (FP) yrkar avslag på punkterna två (2) och fyra (4) samt lämnar ett eget förslag enligt följande: Ny punkt: Projektledning för U20-VM i fotboll för damer ska upphandlas. Ansvariga återkommer med ekonomisk kalkyl innehållande förslag till intäkter, kostnadsminskningar samt äskanden i samband med komplettering av årsplan för 2016.

16 16(46) Mona Kanaan (S) yrkar med instämmande från Jari Puustinen (M) samt Arne Jonsson (C) bifall till kommunledningskontorets förslag samt avslag på Niklas Frykmans (FP) förslag. Kim Fredriksson (SD), Maria Chergui (V) samt Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Niklas Frykmans (FP) yrkande om bifall till att projektledning för U20-VM i fotboll för damer ska upphandlas samt att ansvariga återkommer med ekonomisk kalkyl innehållande förslag till intäkter, kostnadsminskningar samt äskanden i samband med komplettering av årsplan för Mona Kanaans (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag samt avslag på Niklas Frykmans (FP) förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de båda förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

17 17(46) KSKF/2015:56 53 Disponering av tilläggsanslag för grön omställning Beslut 1. Kommunledningskontorets förslag till disponering av kommunstyrelsens tilläggsanslag för miljöarbete antas. 2. 3,2 miljoner av det anslag som avsatts för grön omställning (2,4 miljoner) och ekologisk utveckling (0,8 miljoner) används för arbetet. Reservationer Kim Fredriksson (SD) samt Benny Ekström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Ingrid Sermeno Escobar (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga C). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 23 februari Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommunkoncern arbetar aktivt för en hållbar utveckling. Kommunledningskontorets avdelning för miljö och samhällsbyggnad har ansvar för det strategiska miljöarbete, att genomföra beslut på miljöområdet som tagits i årsplaner samt driva på och följa upp genomförandet av de strategiska planer som beslutats av kommunfullmäktige. Det är bland annat avfallsplanen, planen för förorenade områden, klimatplanen samt den kommande vattenplanen, kemikalieplanen, grönplanen och en klimatanpassningsplan. För att bedriva det arbetet har medel avsatts i två anslag hos kommunstyrelsen: Grön omställning och ekologisk utveckling. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 februari 2015, 20, återremitterades förslaget till kommunledningskontoret för ytterligare beredning till följd av justeringar i punkten två (2) i förslaget. Därefter gjordes en genomgång av planerade insatser, utifrån vad som är möjligt att skjuta på till 2016, i syfte att spara

18 18(46) 1 miljon kronor av anslaget. Till 2016 skjuts nu bland annat framtagande av godstransportplan, att ta bottenprover i Eskilstunaån, en uppdateringen av filmen "Konsten att rädda en planet", nationell konferens om Eskilstunas miljöarbete samt en förstudie om elsparskampanj i kommunens verksamhetslokaler. Förstudien om kompetensstöd för stadsodling skjuts också upp till VA-planens framtagande görs i långsammare takt än planerat. Dessutom halveras medlen för stöttning av genomförande av miljöutbildningen och ramavtalsupphandlingen av solceller skjuts på framtiden i och med satsningen på större anläggningar. Det föreslagna arbetet ska bidra till att förbättra miljön i Eskilstuna, likväl som att hålla en fortsatt hög miljöprofil nationellt. Arbetet genomförs i samverkan med hela kommunkoncernen och det ska bidra till att underlätta för anställda, invånare, företag och andra aktörer i Eskilstuna att ta ett aktivt ansvar för miljön och en hållbar utveckling. Kommunledningskontoret bedömer att målsättningarna är möjliga att nå. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar att stycket som berör vindkraftsinvesteringar styrks. Maria Chergui (V) yrkar bifall till ursprungsförslaget enligt punkten 2 innebärande att 4,2 miljoner av det anslag som avsatts för grön omställning och ekologisk utveckling används för arbetet. Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall till ursprungsförslaget enligt punkten 2 innebärande att 4,2 miljoner av det anslag som avsatts för grön omställning och ekologisk utveckling används för arbetet. Jari Puustinen (M) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till förslaget att stycket som berör vindkraftsinvesteringar stryks.

19 19(46) Maria Cherguis (V) och Ingrid Sermeno Escobars (MP) yrkande om bifall till ursprungsförslaget enligt punkten två (2). Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

20 20(46) KSKF/2013: Vattenplan för Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Vattenplan Mål och åtgärder antas. 2. Åtgärderna ska, utifrån ekonomiskt utrymme, successivt tas med i nämndernas och bolagens kommande budget och verksamhetsplaner samt i kommunens årsplan i syfte att vattenplanens mål ska vara uppfyllda senast i slutet av Särskilt yttrande Ingrid Sermeno Escobar (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 21 januari Av skrivelsen framgår att vid kommunstyrelsen sammanträde den 7 oktober 2014, 257, återremitterades förslaget om vattenplan till kommunledningskontoret för ytterligare beredning. Vattenplaneförslaget har nu bearbetats ytterligare varvid vissa förtydliganden, mindre justeringar och tillägg av åtgärd har tillförts. Justering och kompletteringar avser åtgärderna 3:3, 3:7, 3:9, 4,2 samt 12:6. samt förtydligande i avsnittet 7.3 om konsekvenser för enskilda och verksamhetsutövare. En ny åtgärd 13:0, har tillkommit och avser tillskapande av en arena för löpande dialog mellan kommunen och lantbruket avseende hållbar livsmedelsförsörjning med avseende på vatten, energi och lokal matproduktion. Samtliga ändringar och tillägg i förslag till Vattenplan Mål och åtgärder är markerade med röd text och kursiverad stil. Eskilstuna kallas ibland "Staden mellan sjöarna". Genom staden rinner Eskilstunaån förbinder sjöarna Hjälmaren och Mälaren. Eskilstuna har liksom många andra städer växt fram tack vare närheten till vatten för kommunikation och kraft till industrialisering. Eskilstunas historia med bland annat omfattade metallindustri och en framträdande jordbruksproduktion har dock satt sina spår i vattenkvalitén genom utsläpp av miljöbelastande ämnen.

21 21(46) Eskilstuna kommun har dock sedan länge arbetat med att förbättra kvalitén i kommunens sjöar, vattendrag och grundvattnet. Detta förslag till vattenplan föreslås ersätta den nu gällande vattenplan från Sedan 2006 års vattenplan har EUs ramdirektiv för vatten fullt ut implementerats i svensk lagstiftning. Vattenmyndigheten i Norra Östersjön beslutar under 2015 om en andra sexårscykel med förvaltningsplan och åtgärdsprogram för perioden För Eskilstunas del innebär detta att kommunens vattenförekomster har statusklassificerats och fått fastställd miljökvalitetsnorm för 7 sjöar och 17 vattendragssträckor. I förslag till vattenplanen beskrivs kommunens sjöar och vattendrag utifrån ett system med delavrinningsområden. Indelningen i delavrinningsområden utgår från Eskilstuna kommuns tidigare vattenplan från Vattenplanen följer i huvudsak Enligt det formella vattenförvaltningsarbetet beskrivs tillståndet i en ytvattenförekomst med de standardiserade begreppen kemisk och biologisk status. I Eskilstuna är den kemiska ytvattenstatusen generellt sett god, bortsett från att Eskilstunaån inte uppnår kraven för god kemisk status och det för hela Sverige gemensamma problemet med kvicksilver. Den industriella historiken kring Eskilstunaån har dock lämnat spår i form av föroreningar i mark, vatten och sediment. Även pågående påverkan kan innebära en risk för att miljökvalitetsnormen för god kemisk ytvattenstatus inte kommer att nås. Ekologisk status är bedömningen av ytvattnens växt- och djurliv. När det gäller den ekologiska statusen visar klassificeringen att så gott som alla ytvattenförekomster har problem med att nå kraven för god status. Problemen för Eskilstunas sjöar och vattendrag är övergödning, vandringshinder, försurning, främmande arter och miljögifter. Det huvudsakliga problemet för att nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status är övergödning. Tillförseln av näringsämnen sker både diffust och i form av punktutsläpp. Den diffusa tillförseln kommer huvudsakligen från jordbruksmark medan punktutsläppen främst är från avloppsreningsverk (inklusive pumpstationer och ledningsnät) samt enskilda avlopp. Lokalt bidrar även industrin med enstaka betydande utsläpp. En stor del av de utsläpp som belastar Eskilstunas ytvatten kommer från verksamhet utanför kommunens gränser, framför allt från Hjälmarens tillrinningsområde. Förslaget till vattenplan för Eskilstuna kommun svarar väl upp till de krav som ställs på kommunerna i Vattenmyndighetens för Norra Östersjön nya åtgärdsprogram och som för närvarande ligger ute på samråd. Åtgärdsprogrammet kommer fastställas under hösten 2015.

22 22(46) Remissbehandling Tolv svar har inkommit. Responsen på förslaget är övervägande positiv. I samrådsredogörelse tillhörande ärendet redovisas remissinstanser svar, deras övergripande synpunkter. De redaktionella och konkreta synpunkter som framförts i remissvaren har i möjligast mån beaktats och införlivats i vattenplanens olika delar. Av de övergripande synpunkterna dominerar att målen bör vara mätbara och att kostnaden för åtgärderna bör anges. För vissa av de föreslagna åtgärderna framförs synpunkter på ansvarfördelning och tid för genomförandet. En annan viktig synpunkt är att det tydligare bör beskrivas hur arbetet ska följas upp och utvärderas. I slutliga bearbetningen av vattenplanen med mål och åtgärder och faktadel del har stor hänsyn tagits till remissinstansernas synpunkter. Vattenplanen består av två delar - Mål och åtgärdsplan och en mer omfattande faktadel. Vattenplanen Mål och åtgärdsplanen föreslås antas av kommunfullmäktige medan faktadelen löpande uppdateras och läggs in i Eskilstunakartan. Många av åtgärderna bedöms kunna genomföras inom förvaltningarnas ordinarie budget medan andra innebär behov av förstärkningar och/eller omprioriteringar av resurserna. Vissa åtgärder kan finansieras via utbyggd va-taxa. De åtgärder i planen som kräver större investeringar är tillskapande av fria vandringsvägar för fisk och fauna mellan Mälaren och Hjälmaren och att minska den hydrauliska överbelastningen/bräddning från det kommunala avloppsledningsnätet samt insatser för en bättre dagvattenhantering. Åtgärderna kommer, utifrån ekonomiskt utrymme, successivt tas med i nämndernas och bolagens kommande årsplaner i syfte att vattenplanens mål ska vara uppfyllda senast i slutet av Vattnet med bland annat dricksvattenförsörjningen är det enskilt viktigaste och mest grundläggande kommunala ansvaret i arbetet med hållbar utveckling. Vattenplanen med mål, åtgärder utgör en integrerad del i av kommunens styrsystem vilket är en garant för ett effektivt genomförande av planen. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar med instämmande från Ingrid Sermeno Escobar (MP) samt Arne Jonsson (C) bifall till kommunledningskontorets förslag. Ingrid Sermeno Escobar (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer