Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10"

Transkript

1 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie Klavins Nyström (M) Göran Gredfors (M) Ulf Ståhl (M) Arne Jonsson (C) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Niklas Frykman (FP) Kim Fredriksson (SD) Benny Ekström (SD) Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Lars-Göran Karlsson (S) Nina Tuncer (S) Lars Andersson (S) Benny Ekström (SD) Måndagen den 16 mars 2015, kommunstyrelsens kansli, stadshuset Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Marie Johansson-Saati Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Benny Ekström Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, stadshuset Underskrift...

2 2(46) Madeléne Tannarp (M) Lillemor Nordh (C) Lotta Jonsson (KD) Seppo Vuolteenaho (SD) Övriga närvarande Pär Eriksson, kommundirektör Lena Lundberg, administrativ chef Tommy Malm, ekonomidirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Gudrun Nyqvist, koordinator Marie Johansson-Saati, kommunsekreterare Malai Bierfeldt, kommunsekreterare Marie Ekström Olsson, politisk sekreterare

3 3(46) KSKF/2015:1 45 Val till kommunala uppdrag 2015 Beslut Till nedanstående uppdrag väljs: Rådet för funktionshinderfrågor, från och med den 10 mars 2015 till och med den 31 december Ledamöter Muhammed Tahsin (KD) Styrgrupp för Fairtrade, från och med den 10 mars 2015 till och med den 31 december Ledamot Sofia Michelsson (MP) Leader Södermanland, från och med den 10 mars 2015 till och med den 31 december Ombud Tomas Jönsson (M) Nominering Leader Södermanland, från och med den 10 mars 2015 till och med den 31 december Ledamot Charlotte Prennfors (M) Beslutet skickas till: De valda, för kännedom Nämnder och bolag, för kännedom Rådet för funktionshinderfrågor, för kännedom Styrgrupp för Fairtrade, för kännedom Leader i Södermanland, för kännedom Löneservice, för åtgärd Förtroendemannaregistret, för åtgärd Lex support, för åtgärd

4 4(46) KSKF/2015: Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2014 Beslut 1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2014 godkänns. 2. Begäran från kommunledningskontoret om användande av eget kapital 2015 med 6,4 miljoner kronor enligt fördelning i bilaga 3 tillhörande ärendet godkänns. 3. Begäran om användande av överskott i Konsult och uppdrags resultat med 2,6 miljoner kronor för bildande av utvecklingsfond godkänns. Särskilt yttrande Ingrid Sermeno Escobar (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 13 februari Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret och konsult och uppdrag har sammanställt kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för I verksamhetsberättelsen redovisas viktiga händelser under året, nyckeltal samt utfall av kommunstyrelsens löpande driftverksamhet. Kommunstyrelsens ansvarsområde Kommunstyrelsens uppgift är att leda, utveckla och samordna kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnders och bolags verksamheter inom kommunkoncernen. Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen, beredningen och yttranden i ärenden till kommunfullmäktige, verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, samt övriga uppdrag från kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar även för näringslivsfrågor, mark och exploateringsfrågor, samt bedriver utbildningsinspektion. Servicefunktioner för allmänheten och för övriga nämnder bedrivs i särskild serviceförvaltning.

5 5(46) Administration och verkställighet Under kommunstyrelsens politiska ledning har ansvaret för verkställighet organiserats i två separata delar. Kommunledningskontoret - med inriktning på ledning, utveckling och uppföljning, samt Konsult och Uppdrag - serviceförvaltningen. Kommunledningskontoret har i uppdrag att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla Eskilstuna som ort, samt att leda och samordna kommunens angelägenheter. Näringslivs- och tillväxtfrågor, samt mark- och exploateringsfrågor finns här, liksom ansvaret för ägarfrågor gentemot kommunens bolagskoncern. Här finns också ansvar för kommunens gemensamma IT-utveckling, samt för utbildningsinspektion. Koncernövergripande ansvar för information och kommunikation, miljöpolitik, personalpolitik, kvalitetsutveckling, ekonomistyrning, fastighetsfrågor, omvärldsanalys, statistik, och internationella frågor ligger också på kommunledningskontoret. Konsult och uppdrag är kommunens serviceförvaltning. Förvaltningens uppdrag är att skapa värde för verksamheterna i Eskilstuna kommunkoncern genom att erbjuda effektiva och tydliga tjänster till sina kunder. Verksamheten ska svara för: specialiststöd och service till förvaltningar och bolag koncerngemensam drift, förvaltning och utveckling inom egen verksamhet Målet är att förvaltningen ska uppfattas som en kompetent, modern och affärsmässig partner. Konsult och uppdrag är organiserad med en förvaltningsledning och administration samt fyra verksamhetsområden, Ekonomi, Kommunikation, IT och HR-Utveckling. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Ingrid Sermeno Escobar (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret, för åtgärd Konsult och uppdrag, för åtgärd

6 6(46) KSKF/2015:83 47 Verksamhetsberättelse för Trygga Eskilstuna 2014 Beslut Verksamhetsberättelse för Trygga Eskilstuna 2014 läggs med godkännande till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 17 februari Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret, Demokrati och Välfärd, koordinerar arbetet i Trygga Eskilstuna och har framskrivit en kort verksamhetsberättelse som sammanfattar Trygga Eskilstunas inriktning och aktiviteter under Till rapporten kan ytterligare dokument bifogas som har bäring på Trygga Eskilstunas arbete 2014, nämligen Samverkansöverenskommelsen mellan Eskilstuna kommun och polismyndigheten i Södermanlands län samt rapport om arbetet mot ANDT, det vill säga Alkohol, narkotika, doping och tobak. Kommunledningskontoret gör dock bedömningen att dessa dokument utifrån komplexitet och angelägenhetsgrad bör särredovisas, vilket kan ske först senare under våren 2015 Kommunfullmäktige fattade den 11 december 2014 beslut om en ny organisation av Trygga Eskilstuna som tydliggjorde att Trygga Eskilstuna leddes av en utsedd politiker. Ordförande 2015 är Anneli Nyström (M). Utvecklingsdirektör Tryggve Lundh leder som under 2014 tjänstemannaarbetet. Ambition i arbetet 2015 i form av verksamhetsplan med mera redovisas senare för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslås med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

7 7(46) 48 Verksamhetsberättelse 2014 för Jämställdhetsutskottet KSKF/2015:85 Beslut Jämställdhetsutskottets verksamhetsberättelse för år 2014 anmäls och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 12 februari Av skrivelsen framgår att Jämställdhetsutskottets (numera jämställdhetsberedningen) verksamhetsberättelse för år 2014 överlämnas enligt reglemente till kommunstyrelsen. Utskottet har under 2014 haft sex sammanträden med olika teman och inbjudna gäster, samt genomfört fem dialogmöten med nämnder och styrelser. Dialogmötena är ett sätt för utskottet att driva på utvecklingsarbetet i hela kommunkoncernen, med målet att Eskilstuna ska bli en av Sveriges mest jämställda kommuner. Vidare var jämställdhetsutskottet under politisk referensgrupp för arbetet med att revidera handlingsplanen "Eskilstuna en FriStad för kvinnor". En fråga som jämställdhetsutskottet drev under 2014 var rätten till föräldraledighet för förtroendevalda. I november 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om att förtroendevalda som utses av Eskilstuna kommun från och med 2015 ges möjlighet till föräldraledighet utan att behöva avsäga sig sina uppdrag. Ledamöter från jämställdhetsutskottet var del av den delegation som presenterade Eskilstuna kommuns jämställdhetsarbete vid den stora fackmässan/konferensen Nordiskt forum i Malmö i juni I augusti arrangerade utskottet ett seminarium om mäns våld mot kvinnor ur barnets perspektiv och i mars deltog utskottet med en aktivitet under demokrativeckan. Den 8 mars 2014 firades på Royal i Nyfors tillsammans med 2013 års jämställdhetspristagare Etown Grrrl Gang. Årets jämställdhetspris tilldelades Sörmlandsidrotten och årets hederspris Ung Fritid. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

8 8(46) KSKF/2015:19 49 Återrapportering kring ny organisation för samhällsbetalda resor Beslut Rapporten Återrapportering kring ny organisation för samhällsbetalda resor godkänns. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 12 februari Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2012 (KS/KF 2011:261) om att en ny organisation under stadsbyggnadsnämnden skulle inrättas med uppdrag att samordna de samhällsbetalda resorna. Den nya organisationen trädde i kraft den 15 maj Av beslutet framgick att en återrapportering skulle göras vid tre tillfällen, varav det senaste tillfället var juni Stadsbyggnadsförvaltningen har nu gjort en rapport som beskriver vad sammanslagning inneburit. Beslutet innebar att verksamhets- och planeringsansvar gick över till stadsbyggnadsförvaltningen från barn- och utbildningsnämnden, vuxennämnden samt Torshälla stads nämnd avseende skolskjuts, elevkortet, färdtjänst, riksfärdtjänst, omsorgs- och arbetsresor samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Samordningen skapade förutsättningar för en tydligare och mer effektiv organisation för invånarnas och verksamheternas behov. Genom att alla handläggare finns på samma plats har det blivit lättare för invånarna att få hjälp och information i olika trafikfrågor. I budgeten för 2013 ingick effektiviseringskrav för samhällsbetalda resor på 3,0 miljoner kronor. Budgeten för 2014 hade även den effektiviseringskrav för samhällsbetalda resor på 3,0 miljoner kronor. Sammanslagningen har inneburit en förbättrad översikt av kostnaderna för samhällsbetalda resor eftersom alla kostnader nu samlas på en plats. Det är idag

9 9(46) smidigare att samordna linjetrafik med skolbusstrafik i och med att frågorna är placerade på samma enhet, vilket gett minskade kostnader. Sammanslagningen innebar initialt en större arbetsbelastning på handläggarna än tidigare. Detta beror delvis på att alla tjänster inte överfördes utan en rationalisering gjordes. Olika åtgärder har vidtagits för att förbättra handläggarnas arbetssituation och under hösten 2014 har även ytterligare en färdtjänsthandläggare anställts. Kommunledningskontoret tillstyrker att rapporten godkänns. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Stadsbyggnadsnämnden, för kännedom

10 10(46) KSKF/2015:18 50 Avgiftsbefrielse för viss hemsjukvård inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige Hemsjukvård i form av medicindelning blir avgiftsfri för de patienter som blivit beviljade kostnadsfria läkemedel av psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset. Reservation Kim Fredriksson (SD) samt Benny Ekström (SD) reserverar sig till förmån för det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Niklas Frykman (FP) lämnar skriftlig reservation (bilaga B). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 9 februari Av skrivelsen framgår att vuxennämnden beslutade den 9 december 2014 att föreslå kommunfullmäktige avgiftsbefrielse för viss hemsjukvård inom vård och omsorg. Läkare inom psykiatrin bedömer att det är av största vikt för vissa patienter att regelbundet ta läkemedel, framför allt psykosläkemedel. Det är nödvändigt för patienten själv men också viktigt för anhöriga och omgivande samhälle att medicinering sköts på ett säkert sätt. Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset beslutar att vissa patienter får dessa läkemedel kostnadsfritt, eftersom det annars är stor risk att patienten inte köper läkemedlen och att sjukdomen därmed förvärras. Antalet patienter som på dessa grunder får kostnadsfria läkemedel är cirka 15 personer. I dessa fall beslutar också läkaren att kommunens hemsjukvård ska ansvara för läkemedlen och för utdelandet av läkemedlen till patienten.

11 11(46) Kommunens avgift för hemsjukvård är 450 kronor per månad och även denna avgift bidrar till att vissa patienter inte tar sina läkemedel. Likställighet enligt kommunallagen Kommunen ska behandla alla sina medlemmar lika, likställighetsprincipen, om det inte finns sakliga skäl att inte göra det. I detta fall bedöms det finnas sakliga skäl för att behandla dessa patienter på ett särskilt sätt. Konsekvenser för patienten, patientens anhöriga och i viss mån övriga samhället blir negativa om läkemedlen inte tas och att risken att detta faktiskt händer är betydande. Kriterier för avgiftsfri hemsjukvård 1. Patienten ska ha blivit beviljad kostnadsfria läkemedel av läkare på Psykiatriska kliniken. 2. Läkaren ska ha beslutat om att kommunens hemsjukvård ska ha ansvar för utdelandet av läkemedlen. 3. Läkaren ska ha beslutat under vilken tid detta ska gälla. Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget och instämmer i bedömning från vuxenförvaltningen att nyttan av att medicineringen sköts väger upp de minskade intäkterna. Yrkanden Kim Fredriksson (SD) yrkar att månadsavgiften för hemsjukvård sänks från 450 kronor per månad till 300 kronor per månad. Niklas Frykman (FP), Maria Chergui (V) samt Mikael Edlund (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till att månadsavgiften för hemsjukvård sänks från 450 kronor per månad till 300 kronor per månad. Niklas Frykmans (FP) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de båda förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.

12 12(46) Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag.

13 13(46) KSKF/2014: Inriktningsbeslut för e-arkiv Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Eskilstuna kommun ska införa ett koncerngemensamt e-arkiv som omfattar samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. 2. Licenskostnad och projektmedel för införandet av e-arkivet ska tas med i Årsplan Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 19 februari Av skrivelsen framgår att information från kommunkoncernen ska enligt lag bevaras för framtiden. Enligt tryckfrihetsförordningen ska alla medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar och enligt arkivlagen ska information bevaras för rättskipningens, förvaltningens och forskningens behov. Idag sker allt bevarande i pappersform trots att nästan all information inom kommunkoncernen skapas, tas emot och hanteras elektroniskt. Under 2015 kommer Eskilstuna kommun att införskaffa en tjänst för långsiktigt digitalt bevarande av information, ett e-arkiv. Tjänsten är en del i arbetet med att införa ett digitalt informationsflöde i kommunkoncernen. För att få ut mest nytta av e-arkivet är det viktigt att samtliga nämnder och bolag levererar sin information till samma e-arkiv. Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att kommunkoncernen ska införa ett koncerngemensamt e-arkiv som omfattar samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Mona Kanaan (S) samt Ulf Ståhl (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

14 14(46) KSKF/2015: Genomförande av U20-VM i fotboll för damer 2016 Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Beslutsatserna 2-4 gäller under förutsättning att FIFA fattar beslut om att förlägga U20-VM till Sverige. 2. Projektledning för U20-VM i fotboll för damer förläggs till Destination Eskilstuna AB som får i uppdrag att i samarbete med berörda parter arbeta fram en handlingsplan som visar hur intäkter från bland annat sponsorer samt hur kostnadsminskningar kan uppnås som säkrar projektets ekonomi. 3. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att teckna avtal med Svenska fotbollsförbundet och FIFA avseende Stadium Agreement och Training Site Agreement. 4. Destination Eskilstuna AB och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samband med kompletterande årsplan återkomma med äskanden för Kommunstyrelsen beslutar för egen del 1. För 2015 avsätts kronor för projektledning, förutsatt att FIFA fattar beslut om att förlägga U20-VM till Sverige. Kostnaderna belastar kommunstyrelsens allmänna medel. Reservation Niklas Frykman (FP) reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandena. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9 mars Av skrivelsen framgår att hösten 2014 fick Eskilstuna kommun en förfrågan från Svenska fotbollsförbundet om intresse att vara en av fyra värdstäder när FIFA arrangerar U20-VM i fotboll för damer Eftersom Sydafrika dragit

15 15(46) sig ur arrangemanget fick Sverige som ett av flera länder en förfrågan om att genomföra arrangemanget med kort varsel. Eskilstuna kommun har anmält sitt intresse tillsammans med övriga tre värdstäder; Linköping, Umeå och Östersund. Svenska fotbollförbundet har genomfört en sitevisit i Eskilstuna för att säkra Eskilstunas möjligheter att vara värdsstad. De har bland annat studerat arenans och träningsplaners kapacitet, hotellens standard, möjliga lottningslokaler, etcetera. Parallellt har förhandlingar förts med FIFA. Beslut väntas fattas av FIFA den mars 2015, då den exekutiva kommittén sammanträder. Först då blir det klart om Sverige tilldelas evenemanget och Eskilstuna därmed blir en av värdstäderna. U20-VM för damer genomförs under perioden 10 juli-5 augusti Totalt deltar 16 länder i fyra grupper. Därefter genomförs kvartsfinalers, semifinaler och final, sammanlagt 32 matcher. Från Kanadas U20-VM 2014 sändes TV till sammanlagt 210 territorier. I den idrottspolitiska handlingsplanen finns målet att utveckla Eskilstuna till en av Sveriges tio främsta idrottsstäder. Evenemang leder till många positiva effekter för en stad. Förutom att det ökar möjligheten till berikande kultur- och fritid för invånarna så stärker det även platsens attraktivitet och skapar turistekonomiska effekter. Den lokala budgeten för evenemanget beräknas till cirka 3,2 miljoner kronor. Dessutom tillkommer investeringar motsvarande cirka 4 miljoner. Projektledningen har i uppdrag att se över kostnadsbilden och möjliga intäkter. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykman (FP) yrkar avslag på punkterna två (2) och fyra (4) samt lämnar ett eget förslag enligt följande: Ny punkt: Projektledning för U20-VM i fotboll för damer ska upphandlas. Ansvariga återkommer med ekonomisk kalkyl innehållande förslag till intäkter, kostnadsminskningar samt äskanden i samband med komplettering av årsplan för 2016.

16 16(46) Mona Kanaan (S) yrkar med instämmande från Jari Puustinen (M) samt Arne Jonsson (C) bifall till kommunledningskontorets förslag samt avslag på Niklas Frykmans (FP) förslag. Kim Fredriksson (SD), Maria Chergui (V) samt Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Niklas Frykmans (FP) yrkande om bifall till att projektledning för U20-VM i fotboll för damer ska upphandlas samt att ansvariga återkommer med ekonomisk kalkyl innehållande förslag till intäkter, kostnadsminskningar samt äskanden i samband med komplettering av årsplan för Mona Kanaans (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag samt avslag på Niklas Frykmans (FP) förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de båda förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

17 17(46) KSKF/2015:56 53 Disponering av tilläggsanslag för grön omställning Beslut 1. Kommunledningskontorets förslag till disponering av kommunstyrelsens tilläggsanslag för miljöarbete antas. 2. 3,2 miljoner av det anslag som avsatts för grön omställning (2,4 miljoner) och ekologisk utveckling (0,8 miljoner) används för arbetet. Reservationer Kim Fredriksson (SD) samt Benny Ekström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Ingrid Sermeno Escobar (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga C). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 23 februari Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommunkoncern arbetar aktivt för en hållbar utveckling. Kommunledningskontorets avdelning för miljö och samhällsbyggnad har ansvar för det strategiska miljöarbete, att genomföra beslut på miljöområdet som tagits i årsplaner samt driva på och följa upp genomförandet av de strategiska planer som beslutats av kommunfullmäktige. Det är bland annat avfallsplanen, planen för förorenade områden, klimatplanen samt den kommande vattenplanen, kemikalieplanen, grönplanen och en klimatanpassningsplan. För att bedriva det arbetet har medel avsatts i två anslag hos kommunstyrelsen: Grön omställning och ekologisk utveckling. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 februari 2015, 20, återremitterades förslaget till kommunledningskontoret för ytterligare beredning till följd av justeringar i punkten två (2) i förslaget. Därefter gjordes en genomgång av planerade insatser, utifrån vad som är möjligt att skjuta på till 2016, i syfte att spara

18 18(46) 1 miljon kronor av anslaget. Till 2016 skjuts nu bland annat framtagande av godstransportplan, att ta bottenprover i Eskilstunaån, en uppdateringen av filmen "Konsten att rädda en planet", nationell konferens om Eskilstunas miljöarbete samt en förstudie om elsparskampanj i kommunens verksamhetslokaler. Förstudien om kompetensstöd för stadsodling skjuts också upp till VA-planens framtagande görs i långsammare takt än planerat. Dessutom halveras medlen för stöttning av genomförande av miljöutbildningen och ramavtalsupphandlingen av solceller skjuts på framtiden i och med satsningen på större anläggningar. Det föreslagna arbetet ska bidra till att förbättra miljön i Eskilstuna, likväl som att hålla en fortsatt hög miljöprofil nationellt. Arbetet genomförs i samverkan med hela kommunkoncernen och det ska bidra till att underlätta för anställda, invånare, företag och andra aktörer i Eskilstuna att ta ett aktivt ansvar för miljön och en hållbar utveckling. Kommunledningskontoret bedömer att målsättningarna är möjliga att nå. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar att stycket som berör vindkraftsinvesteringar styrks. Maria Chergui (V) yrkar bifall till ursprungsförslaget enligt punkten 2 innebärande att 4,2 miljoner av det anslag som avsatts för grön omställning och ekologisk utveckling används för arbetet. Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall till ursprungsförslaget enligt punkten 2 innebärande att 4,2 miljoner av det anslag som avsatts för grön omställning och ekologisk utveckling används för arbetet. Jari Puustinen (M) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till förslaget att stycket som berör vindkraftsinvesteringar stryks.

19 19(46) Maria Cherguis (V) och Ingrid Sermeno Escobars (MP) yrkande om bifall till ursprungsförslaget enligt punkten två (2). Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

20 20(46) KSKF/2013: Vattenplan för Eskilstuna kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Vattenplan Mål och åtgärder antas. 2. Åtgärderna ska, utifrån ekonomiskt utrymme, successivt tas med i nämndernas och bolagens kommande budget och verksamhetsplaner samt i kommunens årsplan i syfte att vattenplanens mål ska vara uppfyllda senast i slutet av Särskilt yttrande Ingrid Sermeno Escobar (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 21 januari Av skrivelsen framgår att vid kommunstyrelsen sammanträde den 7 oktober 2014, 257, återremitterades förslaget om vattenplan till kommunledningskontoret för ytterligare beredning. Vattenplaneförslaget har nu bearbetats ytterligare varvid vissa förtydliganden, mindre justeringar och tillägg av åtgärd har tillförts. Justering och kompletteringar avser åtgärderna 3:3, 3:7, 3:9, 4,2 samt 12:6. samt förtydligande i avsnittet 7.3 om konsekvenser för enskilda och verksamhetsutövare. En ny åtgärd 13:0, har tillkommit och avser tillskapande av en arena för löpande dialog mellan kommunen och lantbruket avseende hållbar livsmedelsförsörjning med avseende på vatten, energi och lokal matproduktion. Samtliga ändringar och tillägg i förslag till Vattenplan Mål och åtgärder är markerade med röd text och kursiverad stil. Eskilstuna kallas ibland "Staden mellan sjöarna". Genom staden rinner Eskilstunaån förbinder sjöarna Hjälmaren och Mälaren. Eskilstuna har liksom många andra städer växt fram tack vare närheten till vatten för kommunikation och kraft till industrialisering. Eskilstunas historia med bland annat omfattade metallindustri och en framträdande jordbruksproduktion har dock satt sina spår i vattenkvalitén genom utsläpp av miljöbelastande ämnen.

21 21(46) Eskilstuna kommun har dock sedan länge arbetat med att förbättra kvalitén i kommunens sjöar, vattendrag och grundvattnet. Detta förslag till vattenplan föreslås ersätta den nu gällande vattenplan från Sedan 2006 års vattenplan har EUs ramdirektiv för vatten fullt ut implementerats i svensk lagstiftning. Vattenmyndigheten i Norra Östersjön beslutar under 2015 om en andra sexårscykel med förvaltningsplan och åtgärdsprogram för perioden För Eskilstunas del innebär detta att kommunens vattenförekomster har statusklassificerats och fått fastställd miljökvalitetsnorm för 7 sjöar och 17 vattendragssträckor. I förslag till vattenplanen beskrivs kommunens sjöar och vattendrag utifrån ett system med delavrinningsområden. Indelningen i delavrinningsområden utgår från Eskilstuna kommuns tidigare vattenplan från Vattenplanen följer i huvudsak Enligt det formella vattenförvaltningsarbetet beskrivs tillståndet i en ytvattenförekomst med de standardiserade begreppen kemisk och biologisk status. I Eskilstuna är den kemiska ytvattenstatusen generellt sett god, bortsett från att Eskilstunaån inte uppnår kraven för god kemisk status och det för hela Sverige gemensamma problemet med kvicksilver. Den industriella historiken kring Eskilstunaån har dock lämnat spår i form av föroreningar i mark, vatten och sediment. Även pågående påverkan kan innebära en risk för att miljökvalitetsnormen för god kemisk ytvattenstatus inte kommer att nås. Ekologisk status är bedömningen av ytvattnens växt- och djurliv. När det gäller den ekologiska statusen visar klassificeringen att så gott som alla ytvattenförekomster har problem med att nå kraven för god status. Problemen för Eskilstunas sjöar och vattendrag är övergödning, vandringshinder, försurning, främmande arter och miljögifter. Det huvudsakliga problemet för att nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status är övergödning. Tillförseln av näringsämnen sker både diffust och i form av punktutsläpp. Den diffusa tillförseln kommer huvudsakligen från jordbruksmark medan punktutsläppen främst är från avloppsreningsverk (inklusive pumpstationer och ledningsnät) samt enskilda avlopp. Lokalt bidrar även industrin med enstaka betydande utsläpp. En stor del av de utsläpp som belastar Eskilstunas ytvatten kommer från verksamhet utanför kommunens gränser, framför allt från Hjälmarens tillrinningsområde. Förslaget till vattenplan för Eskilstuna kommun svarar väl upp till de krav som ställs på kommunerna i Vattenmyndighetens för Norra Östersjön nya åtgärdsprogram och som för närvarande ligger ute på samråd. Åtgärdsprogrammet kommer fastställas under hösten 2015.

22 22(46) Remissbehandling Tolv svar har inkommit. Responsen på förslaget är övervägande positiv. I samrådsredogörelse tillhörande ärendet redovisas remissinstanser svar, deras övergripande synpunkter. De redaktionella och konkreta synpunkter som framförts i remissvaren har i möjligast mån beaktats och införlivats i vattenplanens olika delar. Av de övergripande synpunkterna dominerar att målen bör vara mätbara och att kostnaden för åtgärderna bör anges. För vissa av de föreslagna åtgärderna framförs synpunkter på ansvarfördelning och tid för genomförandet. En annan viktig synpunkt är att det tydligare bör beskrivas hur arbetet ska följas upp och utvärderas. I slutliga bearbetningen av vattenplanen med mål och åtgärder och faktadel del har stor hänsyn tagits till remissinstansernas synpunkter. Vattenplanen består av två delar - Mål och åtgärdsplan och en mer omfattande faktadel. Vattenplanen Mål och åtgärdsplanen föreslås antas av kommunfullmäktige medan faktadelen löpande uppdateras och läggs in i Eskilstunakartan. Många av åtgärderna bedöms kunna genomföras inom förvaltningarnas ordinarie budget medan andra innebär behov av förstärkningar och/eller omprioriteringar av resurserna. Vissa åtgärder kan finansieras via utbyggd va-taxa. De åtgärder i planen som kräver större investeringar är tillskapande av fria vandringsvägar för fisk och fauna mellan Mälaren och Hjälmaren och att minska den hydrauliska överbelastningen/bräddning från det kommunala avloppsledningsnätet samt insatser för en bättre dagvattenhantering. Åtgärderna kommer, utifrån ekonomiskt utrymme, successivt tas med i nämndernas och bolagens kommande årsplaner i syfte att vattenplanens mål ska vara uppfyllda senast i slutet av Vattnet med bland annat dricksvattenförsörjningen är det enskilt viktigaste och mest grundläggande kommunala ansvaret i arbetet med hållbar utveckling. Vattenplanen med mål, åtgärder utgör en integrerad del i av kommunens styrsystem vilket är en garant för ett effektivt genomförande av planen. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar med instämmande från Ingrid Sermeno Escobar (MP) samt Arne Jonsson (C) bifall till kommunledningskontorets förslag. Ingrid Sermeno Escobar (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19 1(6) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:05-15.10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S), ersätter Mona Kanaan

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) 2016-01-26 1(4) 20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Reservation Niklas Frykman

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272)

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Kommunstyrelsen 2015-11-24 1(3) 279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Kim

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241)

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(4) 193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Seppo

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2)

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(2) 192 Svar på medborgarförslag - Se till att Eskilstuna kommuns upphandlingskrav lever upp till den svenska djurskyddsslagstiftningen bl a genom att säkerställa att mejeriprodukter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-19 Sida 1(11) Plats och tid Mötesplats, MunktellArenan Klockan 13:00-15:40 KFN/2015:/281 ande Mona Kanaan (S), ordförande Annelie Klavins Nyström (M), ej närvarande 16-20 Anette Stavehaug (V) Martin Gunnarsson

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529)

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(4) 211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(1) 170 Svar på medborgarförslag - Inför bättre snöröjning och halkbekämpning även på de gång- och cykelbanor som inte tillhör de prioriterade

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 26 januari 2016, klockan 15: Protokollsjustering I tur att justera är Niklas Frykman (L)

Dag och tid Tisdagen den 26 januari 2016, klockan 15: Protokollsjustering I tur att justera är Niklas Frykman (L) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2016-01-19 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 januari 2016, klockan 15:00 Plats Rinmansalen, stadshuset 1. Protokollsjustering I tur att justera är Niklas

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5)

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Beslut

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-11-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(45) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 15.00-15.30. Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-12-09 1 (6) Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Plats Beredning Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:588 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

251 Ansvar för kommunens flyktingmottagande (KSKF/2016:585)

251 Ansvar för kommunens flyktingmottagande (KSKF/2016:585) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(4) 251 Ansvar för kommunens flyktingmottagande (KSKF/2016:585) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-24

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1(3) 19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-14

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-14 1(12) Plats och tid MunktellArenan, rum Rossvik klockan 15:00-16:30 ande Ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Mona Kanaan (S), ordförande Alexandra Karjel (MP) Anette Stavehaug (V) Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget anses besvarat. Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(2) 193 Svar på medborgarförslag - Ställ krav vid upphandling så att de mineraler som används vid tillverkning av IT-produkter har utvunnits i områden där befolkningens säkerhet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-18. ... Marie Svensson... Elin Blomberg

Sammanträdesdatum 2015-03-18. ... Marie Svensson... Elin Blomberg 1(15) Plats och tid Nämndrummet, våningsplan 5 i Värjan klockan 08.00 15.10 Ajournering för kaffe klockan 09.40 10.05 Ajournering för paus klockan 10.55 11.05 Ajournering för lunch klockan 11.35 13.00

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:604 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Förslag till beslut

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1(3)

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1(3) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 224 Godkännande av överlåtelser av näringslivsfastigheter från Eskilstuna kommunfastigheter AB till Eskilstuna Logistik och Etablering

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537)

196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537) Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2016-12-05 196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537) Sammanfattning Rubricerad motion anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09.

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09. Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2014-08-25 1 (5) Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00 Plats Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander 2014-06-04 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 13.15-14.15 Beslutande Ledamöter Åsa Wärlinder (C), ordförande Sören Forslund (M) Kristian Krassman (S) Sten Arrhenius (M), ersättare

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen delfinansierar socialnämndens utredning av upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med kronor

Förslag till beslut Kommunstyrelsen delfinansierar socialnämndens utredning av upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med kronor Kommunstyrelsen 2016-05-12 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:324 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om finansiering för utredning av upphandling av Hem och vård

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv Förslag åtgärdsprogram för södra östersjön Just nu pågår samråd inom EU Ramdirektivet för vatten -2021-2027

Läs mer