NR Trävarumarknaden ny artikelserie. Stortest av fyrhjulingar En dag hos skogsinspektorn Skogsgödsling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 3 2007. Trävarumarknaden ny artikelserie. Stortest av fyrhjulingar En dag hos skogsinspektorn Skogsgödsling"

Transkript

1 NR Trävarumarknaden ny artikelserie Stortest av fyrhjulingar En dag hos skogsinspektorn Skogsgödsling

2 07 MARKNADSLEDAREN I NORDEN SKOGSÄGARNAS VAL POLARIS SPORTSMAN X2 DL VINDRUTA BAGAGEBOX Polaris är inte bara marknadsledande i Norden när det gäller ATV. Vi har även mest original tillbehör till dig och din Polaris. Varje säsong erbjuder vi ett fördelaktigt paket men butikerna är även fulla av andra originalprodukter. Besök din återförsäljare och håll utkik efter Pure Polaris så hittar du allt du behöver. BAGAGERÄCKE ÖKA ANVÄNDNINGEN AV DIN ATV MED ETT TILLBEHÖRSPAKET SPORTSMAN 800 HÄR BREDVID ÄR UTRUSTAD MED DELAR UR PURE POLARIS TILLBEHÖRSSORTIMENT BODYGUARD VINSCH DRIVAXELSKYDD LM-FÄLGAR För mer information och närmaste återförsäljare

3 Norra Skogsmagasinet utges av Norra Skogsägarna ek. för. ISSN Adress: Norra Skogsmagasinet Norra Skogsägarna Box 4076, Umeå Ansvarig utgivare: Erik Jonsson, tel: Chefredaktör/bildredaktör: Calle Bredberg, tel Reporter: Lars Pekka, tel Annonsansvarig: Annonspriser, bokningar, etc: Anders Jakobsson, , E-post: Layout och produktion: Guldbrand & Guldbrand, tel Tryckeri: Nya Tryckeri City, Umeå Omslagsbild: Avverkning utanför Sävar. Foto: Calle Bredberg Kontakta redaktionsrådet! Norra Skogsmagasinet har ett redaktionsråd bestående av förtroendevalda, tjänstemän och redaktionen. Kontakta gärna någon av nedanstående om du har tips eller synpunkter. Erik Jonsson, Umeå, tel Calle Bredberg, Umeå, tel Gunilla Guldbrand, Umeå, tel Helena Sehlstedt, Umeå, tel Helena Gålnander, Boden, tel Anders Jakobsson, Kalix, tel , Anna Lundström, Skellefteå, tel Tomas Mörtsell, Storuman, tel Nils Broman, Umeå, tel Thomas Olsson, Råneå, tel Mats Lundberg, Skellefteå, tel Håkan Lageson, Örnsköldsvik, Ledare Tomas Mörtsell, ordförande Norra Skogsägarna Efter solsken kommer regn Ur ett skogsägarperspektiv så lever vi just nu i tidernas högtryck. Sällan har vi sett en så pass stark och uthållig efterfrågan på skogsbrukets produkter som den vi har nu. Det finns naturligtvis många anledningar till varför vi har hamnat i den nuvarande situationen. Rundvirke är trots allt en begränsad resurs, även om vi har en del möjligheter till ökad tillväxt i våra skogar. Massaindustrin får en ökad konkurrens om råvaran av bland annat energisektorn, samtidigt som importmöjligheterna av massaved ser ut att minska. På marknaden för sågade och hyvlade trävaror ser det inte ut att bli en sådan överproduktion att prisbilden försämras. Just nu ser det mesta alltså positivt ut för familjeskogsbruket. Norra Skogsägarna har gått före med prishöjningar, som gör att det idag, så vitt vi kan bedöma, är lönsammare än någonsin att avverka. Ur innehållet Aktuell näringspolitik sid 4 Skog & virke, krönika sid 6 Marknaden, del 1 Skandinavien sid 8 Fyrhjulingtest sid 12 Skogsskolan gödsling sid 16 Ekonomi & Juridik sid 19 Röster om älgjakten sid 20 Norraprofilen Henrik Åkesson sid 22 En dag hos skogsinspektorn sid 25 Skog & sånt, krönika sid 29 I det läget känner jag att det finns skäl att nämna den kraftfulla satsning som Norra Skogsägarna gör på industrisidan. Styrelsen har fattat ett inriktningsbeslut på investeringar på uppemot 400 miljoner kronor de närmaste åren. Satsningen är en del i strategin att vara prisbildare på virkesmarknaden. Utomstående kanske uppfattar det som konstigt med ett företag vars affärsidé är att betala så mycket som möjligt för den råvara som vi köper från de privata skogsägarna. Det är dock precis den uppgift Norra Skogsägarna har. Historiskt sett kan man konstatera att en viktig del i Norras betalningsförmåga är lönsamheten i våra industrier. Syftet med investeringsprogrammet är att vi även fortsättningsvis ska ha effektiva, lönsamma industrier, som tillsammans med en skicklig marknadsorganisation ska ge föreningen en god lönsamhet och därmed en stark betalningsförmåga. Sett i det perspektivet anser jag att det är rätt och riktigt att genomföra investeringarna för att vi ska stå väl rustade när kärvare tider kommer. Det brukar visa sig att virkesmarknaden är som vädret; oavsett hur starkt solen skiner så vet vi att det förr eller senare kommer regn

4 Aktuell näringspolitik Regelförenklingar inom skogsb Regeringen beslutade under juli månad om tre regeringsuppdrag som ska utföras av Skogsstyrelsen och SLU. Resultaten kommer att ingå som en del av den kommande skogspolitiska propositionen. Foto: Calle Bredberg Text: Jonas Eriksson Beslutet om de nya uppdragen innebär att skogspolitiska propositionen inte kommer att hinna läggas i höst, utan planeras istället till våren Uppdragen, som ska redovisas till regeringen senast 15 oktober, är följande: Översyn av ägoslag är ett uppdrag till SLU att vidareutveckla Skogsutredningens förslag till ny indelning av skogsrelaterade ägoslag. Norra kommenterar: Norra Skogsägarna ser positivt på att definitionerna av ägoslagen ses över. Detta kan komma att förenkla och förbättra möjligheterna vid exempelvis internationella jämförelser av arealskyddad skogsmark samt mellan olika ägoslag. Enligt Skogsstatistisk årsbok, som bygger på riksskogstaxeringens definitioner av ägoslag, har arealen skogsmark minskat något under senare år. Det beror på att naturreservat har avsatts i stor omfattning och hänförts från produktiv skogsmark till så kallat fridlyst område. Som fridlyst område räknas enligt Riksskogstaxeringen även nationalparker och vissa andra skyddade områden. Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att utreda gränsen för svårföryngrad//fjällnära skog. På skogsägarens villkor Skogs- och miljöredovisning är ett uppdrag till Skogsstyrelsen att utreda avvecklingen av skogsägarnas krav på skogs- och miljöredovisning, s.k. SMÖR. Norra kommenterar: Kravet på en skogsoch miljöredovisning har aldrig blivit en prioriterad uppgift för Skogsstyrelsen att följa upp. I skogsutredningen föreslås att det för varje skogsfastighet ska finnas en skogsbruksplan. Norra Skogsägarna anser att skogsbruksplanen är ett mycket bra verktyg för skogsägaren, men att innehavet av en plan bör bygga på skogsägarens egen vilja och förutsättningar. Fjällnära skogsgräns Gränsen för svårföryngrad skog är ett uppdrag till Skogsstyrelsen att utreda konsekvenserna om en avveckling av gränsen för svårföryngrad skog. Norra kommenterar: Skogsägarnas inlandsråd har lobbat aktivt för en översyn av gränsen för fjällnära skog och en avveckling av gränsen för svårföryngrad skog, vilket nu verkar ge resultat. Praktisk erfarenhet och beprövad kunskap om plantmaterial och föryngringsmetoder har visat att det går att skapa lyckade skogsföryngringar och hög virkesproduktion i det fjällnära området. Norra Skogsmagasinet nr 3/2007

5 Jonas ansvarar för näringspolitiken Jonas Eriksson är näringspolitisk redaktör i Norra Skogsmagasinet. Den som vill ha kontakt Jonas når honom på telefon eller e-post: ruket Särskilt angelägen är frågan för familjeskogsbruket, eftersom aktivt brukande av egen skog skapar underlag för boende i det fjällnära området. Regelverket om svårföryngrad skog finns även på Gotland, vilket understryker att begreppet svårföryngrad skog är missvisande och olyckligt. Miljöministern inger hopp för skogsägare Miljöminister Andreas Carlgrens tal vid konferensen Natur för alla en politik nära medborgare och natur lovar gott inför den kommande skogspolitiska propositionen. I talet framhåller Carlgren att han vill: Miljöminister Andreas Carlgren har lovvärda ambitioner när det gäller avsättningar till naturvård. Foto: Pawel Flato Reds anm. Inlandsrådet är ett samverkansorgan för olika näringspolitiska frågor som rör Norrlands inland. Huvuduppgiften är att verka för politiska spelregler som både främjar lönsamheten i familjeskogsbruket och ett uthålligt skogbruk i regionen. I rådet ingår representanter för Norra Skogsägarna, Norrskog och Mellanskog samt LRF Skogsägarna. Förbättra förutsättningarna för frivillighet. Markägare som har skapat höga naturvärden ska känna stolthet och helst bli premierad för sin välgärning. Om avsättningar sker på eget initiativ går man in i processen med helt andra förutsättningar. Den skyddsvärda mark som redan är i statens ägo ska först av allt avsättas. Här är den skyddsvärda skogsmark som Sveaskog äger en viktig resurs. Skapa delaktighet och ta vara på engagemang. Dialog med medborgarna behöver förstärkas inom naturvården. Samråd, tidig information och markägarens medverkan behöver utvecklas. Utveckla nya och befintliga skyddsformer. På så sätt skapas större mångfald i bevarandearbetet. Det kan till exempel finnas anledning att i ökad utsträckning använda naturvårdsavtal. I kombination med skötselavtal med brukaren kan det vara en lämplig form av skydd i naturmiljöer som kräver en fortsatt mark- och skogsskötsel. För att göra alternativet mer attraktivt kan ersättningsnivåer och skatteregler behöva ses över. Kvalitetssäkra processer och metoder. Dialogen mellan myndigheter och de enskilda, som kan ha vårdat marken i generationer, behöver utvecklas. Det kan gälla att skapa förtroende, väcka intresse, vara ödmjuk och lyhörd inför praktiskt förvärvad kunskap. Se över ekonomiska villkor. Även i fortsättningen ska markägare få full ekonomisk kompensation vid formellt skydd. Men ytterligare ansträngningar behöver göras för att underlätta markbyten för de skogsägare som helst vill det. Köp och intrångsersättningar ska baseras på marknadsmässiga priser och det ska i möjligaste mån vara samma skattemässiga villkor som vid skogsproduktion. För att åstadkomma detta vill Carlgren se över skattevillkoren. Ovanstående punkter är endast utdrag ur miljöministerns tal, som finns att läsa i sin helhet på Många remisser under sommaren Våren och sommaren har varit en intensiv period, då Norra Skogsägarna har lämnat synpunkter på ett flertal remisser. Den tyngsta remissen rör Skogsstyrelsens fördjupade utvärdering av miljömålet Levande skogar. Remissen till Levande skogar är den andra utvärderingen av miljökvalitetsmålet. Syftet denna gång är bland annat att bidra till underlag för regeringens kommande miljömålsproposition, utvärdera miljömålsarbetet samt föreslå nya delmål och åtgärder för perioden efter år Synpunkterna på den fördjupade utvärderingen lämnas gemensamt med LRF och övriga skogsägareföreningar. Vatten och våtmarker Norra Skogsägarna har under sommaren även följt utvecklingen och kommit med inspel för framtagandet av de regionala strategierna gällande miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag samt Myllrande våtmarker. Vidare har Norra Skogsägarna lämnat synpunkter på arbetsprogrammen för vattenförvaltningen gällande både Bottenvikensoch Bottenhavets vattendistrikt. LRF har svarat på Naturvårdsverkets remiss om Bedömningsgrunderna för klassificering av vattenförekomster. Avsiktlig strategi? Är det möjligen en medveten strategi från statliga myndigheters sida att lägga relativt korta remisstider under sommaren, för att på så sätt minimera antalet remissvar att handlägga? Ja, det är inte utan att man kan börja fundera i sådana tankebanor. Naturreservat i Nordmaling Länsstyrelsen beslutade i slutet av maj om fem nya interimistiska naturreservat. Samtliga reservat ligger i nära anslutning till Torrböle by i Nordmalings kommun. Områdena är benämnda Nybrånet, Skjutbaneberget, Risbäcken västra, Risbäcken östra samt Torrböle tallurskog. I april beslutade även länsstyrelsen i Västerbotten att Ålidberget, sex kilometer väster om Nordmaling, ska bli naturreservat. Norra Skogsmagasinet nr 3/2007

6 Skog & virke Krönikör: Nils Broman, skogschef Norra Skogsägarna Foto: Mikael Lagerwall Rätt betalt för rätt volym och kvalitet Under det senaste året har jag fått många frågor om virkesprislistans betydelse när man gör upp en enskild virkesaffär. Skogsägare signalerar ibland en osäkerhet om hur man ska ställa sig till olika aktörers virkesprislistor och försäljningsformer. Norra Skogsägarnas uppgift är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Detta kan ske genom att vi verkar som prisbildare på skogsråvara och samtidigt erbjuder medlemmarna kostnadseffektiva avverkningstjänster. Jag ser det som logiskt att virkesaffärer med enskilda medlemmar görs upp enligt gällande virkesprislista i ett avverkningsuppdrag. Skogsägaren får på detta sätt betalt för rätt volym och kvalitet. Den helt dominerande försäljningsformen av virke är sedan länge avverkningsuppdraget. Vid ett avverkningsuppdrag planerar köpande part avverkningen med syfte att maximera virkesvärdet utifrån virkesprislistan. De enskilda stammarna apteras (kapas) så att värdet optimeras på varje enskilt träd. Grunden för värdeberäkningen är gällande virkesprislista. Specialsortiment, exempelvis stolpar, ska apteras fram, där detta bidrar till att maximera virkesvärdet. Avverkningskostnaderna betalas av skogsägaren enligt löpande räkning, alternativt avtalas en fast kostnad. Skogsägaren kan få förskott utbetalt om så önskas. Virket transporteras till mottagande industri där det mäts in av den opartiska virkesmätningsföreningen, VMF Nord. När virket mätts in prisräknas det av SDC, Skogsbrukets DataCentral i Sundsvall. Mätbesked skickas till skogsägaren och avräkning/betalning till skogsägaren kan göras. När virke säljs som rotpost stämplas den rotstående skogen i fält (mätning av de enskilda trädens diameter). Ett begränsat antal träd höjdmäts. Därefter beräknas virkesvolymen utifrån volymfunktioner med en precision (medelfel) på cirka +/- 10 procent, men volymavvikelser mellan verklig och beräknad volym på upp mot 20 procent kan förekomma. Kostnaden för stämpling och volymberäkning får skogsägaren stå för. När rotpostkontraktet undertecknats innebär detta att volymoch värdetillväxten från kontraktstillfället till avverkningstidpunkten (max fem år om inte annat avtalats) tillfaller köparen. Köpeskillingen för rotposten kan utbetalas direkt när kontraktet undertecknats. Virket avverkas och mäts in men skogsägaren får inte information om den verkliga virkesvolymen, ej heller virkesvärdet eftersom det inte påverkar köpeskillingen. Jag ser främst följande skäl till att de flesta skogsägare väljer att sälja sitt virke som avverkningsuppdrag: Värdet av virket prisräknas enligt en officiell virkesprislista och kan kontrolleras. Värdet av virket maximeras genom värdeaptering i skördarna. Avverkningsuppdraget är en mer kostnadseffektiv form av försäljning. Avverkningsuppdraget innebär att volym- och värdetillväxten från kontraktstillfället till avverkningstidpunkten (max fem år om inte annat avtalats) tillfaller skogsägaren. Avverkningsuppdraget innebär en lägre affärsrisk för såväl köpande som säljande part. Pristagarna från vänster: Johan Oja, Anders Grönlund och Stig Grundberg. Prestigefyllt pris till Norra-medarbetare Tillsammans med två före detta medarbetare på Luleå Tekniska Universitet har Stig Grundberg tilldelats Schweighofer Prize Det rör sig om ett mycket högt värderat pris som ibland brukar kallas för Skogsindustrins Oskar. Schweighofer Prize, som utdelas vartannat år, syftar till att uppmärksamma gärningar med en tydlig innovationsprofil i en europeisk dimension och med en industriell potential. Stig Grundberg, utvecklingsingenjör på Norra Skogsägarna, och hans före detta kollegor, Anders Grönlund och Johan Oja, får priset på EURO för att de har tagit fram en röntgenstyrd process för kvalitetsvärdering av stockar på väg in i sågverk. Processen förväntas fullt implementerad innebära en årlig rationaliseringspotential på 2 3 mdr kronor endast för den svenska skogsindustrin. Gruppen tilldelas priset med motiveringen att deras forskning har inneburit en milstolpe för den europeiska skogs- och träindustrins industriella utveckling. Priset överräcktes i juni under en gala i Wiens rådhus i närvaro av Österrikes förbundskansler Alfred Gusenbauer. Tekniken kommer att finnas i alla sågverk inom ett par år. Nyckeln till svenska konkurrensfördelar är att vi gärna prioriterar kunskapen framför själva tekniken. I till exempel Kanada har man av tradition prioriterat produktionshastighet framför råvarueffektivitet, men även där ökar miljömedvetandet och därmed intresset för vår teknik, berättar Stig Grundberg. Norra Skogsmagasinet nr 3/2007

7 Power Partner Valtra N Nya generationens storsäljare från Valtra. Skräddarsydd enligt dina önskemål. Välj hur du vill! Nu bjuder vi på utrustning för: :- Exkl moms. Gäller modellerna N 101HiTech, 111, 121 och 141. Erbjudandet gäller t o m 30 sept Är du nyfiken på nya generationens storsäljare från Valtra? I effektklassen mellan 101 och 160 hk finns fem N-seriemodeller. De har Valtras nya kännetecknande design och den senaste tekniken. Det finns olika alternativa transmissionsutföranden, Classic, HiTech och Advance. Kontakta din säljare så förklarar han fördelarna med de olika varianterna. Just nu är det dessutom extra förmånligt att välja, eftersom du får kronor extra att använda till utrustning på din nya Valtra N (gäller modellerna N 101HiTech, 111, 121 och 141). Norra Skogsmagasinet nr 3/2007

8 Trävarumarknaden del 1 Skandinavien Snygga och väl skyddade virkespaket uppskattas av kunderna. Att Norra Skogsägarna finns på den skandinaviska trävarumarknaden är en självklarhet. Det innebär en stabil grund att stå på. Våra lokala kunder är mycket viktiga, ur fraktekonomisk synpunkt och inte minst av miljöskäl. Dessutom vill vi bidra till att stärka den norrländska träindustrin, berättar Bengt Johansson, virkessäljare på Norra Skogsägarna. Text och foto: Calle Bredberg Marknaden är ett flitigt använt begrepp, vars innebörd kan vara ganska okänd för många. För Norra Skogsägarnas marknadsavdelning utgör marknaden de produkter föreningen erbjuder och de kunder de har. Marknaden är alltså summan av Norra Skogsägarnas produkter och kunder. OS, den högsta snickerikvalitén, är ett värdigt skeppningsmärke. Norra Skogsägarnas har en handfull säljare, samtliga med en grannlaga uppgift. Varje virkesförsäljning är en del i ett stort pussel, en helhet som engagerar hela marknadsavdelningen. Det är ett stort ekipage som är i ständig rullning, där alla måste dra åt samma håll och vara beredda på att plötsligt och simultant ändra färdriktning. Det rör sig om ett noggrant genomtänkt och strategiskt samarbete, där varje säljare måste äga goda marknadskunskaper, social kompetens och en hel del fingertoppskänsla. Olika strategier Norra Skogsägarna, som är en stor och respekterad aktör på virkesmarknaden, har idag en gedigen kunskap om sina marknader och ett brett kontaktnät. Den höga kvalitén på råvaran ger säljarna strategiska möjligheter att Norra Skogsmagasinet nr 3/2007

9 I detta och de två följande numren av Norra Skogsmagasinet kommer vi att belysa de trävarumarknader som Norra Skogsägarna verkar på. Vi börjar med att begränsa oss till de nordiska länderna, för att sedan utveckla oss till hela Europa och i sista avsnittet ta oss an övriga världen. Det kommer att bli en spännande resa till en värld som få skogsägare känner till. hitta de rätta kunderna. Säljtaktiken är ofta en delikat balans mellan två olika strategier. Å ena sidan gäller det att försöka förutse marknaden och producera det marknaden efterfrågar, idag och i framtiden. Den andra strategin går ut på att man producerar det man är riktigt bra på och söker upp kunder som efterfrågar just dessa produkter. Norra Skogsägarna använder sig främst av den senare strategin, som ger möjlighet att värdeoptimera både råvaran och produktionsresurserna. Krav på kunder Norra Skogsägarnas marknadsavdelning står inte enbart med kepsen i hand och försöker sälja virke till varje pris. Det ställs även en hel del krav på kunderna. Bland annat bör de kunna dra nytta av de mervärden som Norra skapar och ha god ekonomi. Dessutom måste kunderna passa in i Norra Skogsägarnas försäljningsstrategi, vars mål är att varje affär ska stärka föreningens position på både kort och lång sikt. Trallvirke som så småningom ska skickas till Norge lastas i inmatningen till Sävar sågs hyvleri. Hård konkurrens För att börja i rätt ände så är den svenska marknaden, inte helt oväntat, den största marknaden i Skandinavien. Man bör alltid vara stark på hemmamarknaden för att ha en stabil bas att stå på. Byggträ utgör det största segmentet, men det säljs även sågat virke av alla dimensioner och kvalitéer, förklarar Bengt Johansson, som bland annat är säljare på Sverige och Tyskland. I Skandinavien är föreningen oerhört konkurrensutsatt. Exempelvis kan en försämring av fraktstödet göra det närmast omöjligt att konkurrera med en leverantör i Dalarna om en kund i Danmark. Däremot har föreningen samma chanser när det gäller en kund i Japan, som vi återkommer till i ett senare avsnitt av artikelserien. Den ständiga strävan efter bästa möjliga lönsamhet och villkor ger upphov till en annan fråga: Ska vi sälja bort råvaran eller ska vi spara den för egen förädling? Svaret på den frågan blir helt enkelt olika från gång till gång. Norge viktig marknad Vid sidan av Sverige tillhör Norge Norra Skogsägarnas allra viktigaste marknader. Norge är förmodligen den största furuuppskattande marknaden i världen. Det räcker med en snabb blick in i ett norskt hem för att inse det. Ofta är väggar och tak draperade med furupanel. Därför är det fullt naturligt att Norra satsar på den norska marknaden. Norra Skogsägarna är speciellt starka i Nordnorge, dit föreningen stadigt levererar stora volymer. Vi har till och med valt att lägga upp ett plocklager för att kunna leverera snabbt till norrmännen, vilket naturligtvis ger konkurrensfördelar, berättar Bengt. Endast färskkvist tolereras när trallen ska till Norge. Norra Skogsmagasinet nr 3/2007

10 Trävarumarknaden del 1: Skandinavien Ungefär hälften av det virke som går till Norge är trallvirke. Det har blivit något av en specialitet, där föreningen levererar rätt sortering med optimala egenskaper till de norska impregneringsanläggningarna. Kvalitet, leveranssäkerhet och service är nyckelorden. Norra Skogsägarna har jobbat länge på den danska marknaden, en viktig marknad som väl matchar Norra Skogsägarnas virkesfilosofi och utbud. Främst har det rört sig om virke av hög kvalitet till snickeri- och möbelindustrin. Med tanke på att den danska möbelindustrin har gått sämre under något års tid, har dock en del volymer flyttats om till förmån för andra marknader. Finland är en av Europas ledande träproducenter, men har numera ett behov av att importera virke från Sverige. Norra Skogsägarnas kundanpassning är så pass effektiv att föreningen faktiskt kan konkurrera med finländska producenter. Främst levererar föreningen friskkvist-sorterad grov plank till hustimmer och golv. Den sista skandinaviska marknaden, den isländska, är helt försumbar. Enstaka förfrågningar kommer visserligen från Island, men den besvärliga logistiken innebär att det är mycket ovanligt att Norra Skogsägarna levererar virke till den karga och avlägsna ön. Valmöjligheter I den globala och ibland mycket komplicerade marknaden är det som sagt noggranna och genomtänkta strategier som gäller, tillsammans med en hel del erfarenhet och fingertoppskänsla. Det råder inga som helst tvivel om att säljarna på Norra Skogsägarna har mycket viktiga roller. Virkesförsäljning är ett tufft arbete som ständigt kräver ett fuktat finger i luften och där säljaren hela tiden måste se sig om efter nya möjligheter. Det ska alltid finnas flera Volymer till de nordiska länderna 2006 Sverige m³ Norge m³ Danmark m³ Finland m³ alternativ, flera val, flera utgångar. Bertil Röjfors, säljare på bland annat Nordafrika och Norge, uttrycker just detta på ett förträffligt sätt: En bra kund är aldrig en riktigt bra kund förrän det finns en annan bra köpare av samma produkt. Byggvirke till den svenska marknaden. Norra Skogsägarnas exportmarknader. 10 Norra Skogsmagasinet nr 3/2007

11 Köp inte begagnat när du kan få nytt med två års garanti! JS400 4x4 med motor från Jianshe-Yamaha Motor Co. ZY650ST med Mitsubishiutvecklad motor kr plus moms kr plus moms JS250-3 EC vägregistrerad med motor från Jianshe-Yamaha Motor Co kr plus moms 4-hjulsdrift med kardan, fabriksmonterad vinsch, drag, 12V eluttag, låg utväxling för arbete Vi håller reservdelslager och ger två års garanti Japansk kvalité Kinesiska priser! Generalagent: AB Bogg Trading Marby Gård, Strängnäs. Tel DHL transporterar er fyrhjuling inom hela Sverige för kr + moms Kulmen nådd för insektsangrepp i Kalix När betessäsongen för den röda tallstekelns larver nu är över konstateras att årets skador blev måttliga och att kulmen förmodligen är nådd i Kalixtrakten. Årets skador från tallstekelns larver tycks vara betydligt mindre än i fjol. Det angripna området har visserligen ökat något, men man har även fått signaler på att den här nordliga populationen av röd tallstekel är på väg att krascha. Samtidigt som tallstekelns angrepp förutses minska har man dock konstaterat angrepp av gremmeniella i samma område, vilket är mer oroande. När tallstekeln och gremmeniellan slår till i samma bestånd utgör de ett allvarligt hot, med tanke på att gremmeniella främst går på årsskott och tallstekeln endast tar äldre barr. Fakta om röd tallstekel Arten förekommer från Norrlands kustland och söderut. Angreppet i Kalix är den första observationen i Norrbotten. Larverna angriper tall i alla åldrar, även contorta. Larverna äter främst fjolårsbarren under sommaren. Angreppen, som normalt varar under en period av 2 4 år, medför i första hand tillväxtförluster under 5 10 års tid, medan upprepade angrepp eller angrepp från sekundärarter kan medföra att träden dör. Norra Skogsmagasinet nr 3/

12 Norra testar Polaris Sportsman X2 500 Honda 500 FA Hydrostat CanAm Outlander 500 Yamaha Grizzly 450 Arctic Cat 500 När det verkligen hettar till är Arctic Cats 500-kubikare den bästa fyrhjulingen i testet. En riktigt utslagsgivande, vattenfylld och lerig ravin är ett bra test för både maskiner och testförare. 12 Norra Skogsmagasinet nr 3/2007

13 Norra testar fem fyrhjulingar Fyrhjulingarna har blivit allt populärare hjälpmedel för privata skogsbrukare. En del har redan skaffat sig en skogshjuling, medan många andra står i startgroparna för att göra det. Som lite hjälp på vägen har Norra Skogsmagasinet testat en handfull av våra populäraste fyrhjulingar. Text och foto: Calle Bredberg Under en regnig semesterdag genomförde Norra Skogsmagasinet sin stora fyrhjulingtest, där fem modeller i 500-kubiksklassen fanns representerade. Ambitionen var att utse en testvinnare som kunde förtjäna titeln Bäst i test. Tyvärr lyckades vi inte med den målsättningen på grund av att maskinerna hade olika förtjänster beroende på förhållanden och användare. Den fyrhjuling som förmodligen kom närmast titeln var Arctic Cat 500. Arctics 500-kubikare var närmast överlägsen under tuffa förhållanden, men hade sina begränsningar i att den var alltför klumpig och svårkörd. Konkurrensen visade sig främst komma från Polaris Sportsman X2 500, en maskin utan några egentliga svagheter, samt Yamaha Grizzly 450, en lätt och smidig fyrhjuling som passar de allra flesta. De övriga testade fyrhjulingarna var Honda 500 FA Hydrostat och CanAm Outlander 500 (f.d. Bombardier). Tre banor Under testdagen fanns även några rejälare hjulingar på plats, liksom större däck till testmaskinerna. Det bör poängteras att kraftigare modeller från samma tillverkare, liksom byte till större däck, oftast ger helt andra, väsentligt förbättrade egenskaper. För att kunna presentera en så genomtänkt och trovärdig test som möjligt valde vi dock att enbart testa standardutrustade maskiner i samma klass. Vi avgjorde dock att alla maskiner måste vara monterade med vinsch och bukplåtar, något som är närmast en självklarhet för en fyrhjuling som ska användas i skogsbruket. Norra Skogsmagasinets fyrhjulingtest genomfördes under en heldag i skogarna utanför Piteå. De tre skogsbanorna hade olika karaktär, med några riktigt besvärliga och utslagsgivande passager. Samtliga testade maskiner kördes både med och utan en måttligt lastad boggievagn. Alla fyra testförare körde givetvis samtliga maskiner på alla banor och dokumenterade noggrant sina upplevelser. Därefter vidtog diskussioner och slutligen sammanställdes testresultatet. Ett stort tack riktas till Bosse Andersson, som tillhandahöll testmarken samt till leverantörerna; Traktor-City i Piteå, Yamahacenter Skellefteå och Bil-laget i Piteå. Norra Skogsmagasinets testgrupp består av, från vänster: Bo Andersson, Piteå, Christina Forsgren, Lycksele, Birger Nilsson, Luleå samt Jörgen Ågren, Lövånger. Norra Skogsmagasinet nr 3/

14 Polaris Sportsman X2 500 Bra allroundmaskin Honda 500 FA Hydrostat Praktisk, enkel och duglig Polaris 500-kubikare är ensam bland testmaskinerna om att ha vinsch och bukplåtar som standard. Dessutom är den försedd med lastutrymmen både fram och bak. Mycket av utrustningen finns dock som tillbehör till de andra maskinerna, och i slutänden rör det sig inte om speciellt stora skillnader mellan prislapparna. Det här är en trevlig maskin med variatordrift (rem), motorbroms och direktinsprutning. Trots att den är lång och tung, tyngst bland testhjulingarna med sina 362 kg, och inte har servostyrning är den lättmanövrerad och har bra svängradie. Det krävs dock en viss armräckvidd för att styra den, vilket alltså inte gör den optimal för småvuxna personer. Maskinen är även lågt växlad, något som passar skogsbrukare speciellt bra. Polaris Sportsman X2 500 tillhörde för övrigt de allra bästa maskinerna när det gällde att dra timmervagnen. Låg och svår att krypköra Hondas 500-kubikare är en lättkörd fyrhjuling med bra instrumentering. Tillsammans med Yamahan är den även testets lätttaste maskin. Däremot gör den höga krypfarten och den relativt låga markfrigången den till testets sämsta skogshjuling. Hondan har utrustats med ett ESP-läge, en speciell växel som låser utväxlingen i önskat läge. Det är ingen dum idé, men det åstadkommer inte lägre hastighet. När en timmervagn häktas bakom Hondan blir detta speciellt tydligt. En fyrhjuling som ska användas i skogsbruket måste helt enkelt kunna köras saktare. I övrigt är detta en pigg maskin med bra motorkaraktäristik och en härlig körställning, som bara grusas lite av att pinnarna/fotstegen kan vara obekväma att stå på när man kör i upprätt läge. Honda lämnar fem års garanti, vilket naturligtvis är en stor förmån. Den stela bakaxeln är Hondan ensam om bland testmaskinerna, men bedömningen är att den knappast ger något plus i kanten, snarare tvärtom eftersom den blir onödigt stötig emellanåt. Likaså är Hondan ensam om att ha en hydrostatisk transmission, vilket vi inte heller ser några fördelar med. Remdriften på de övriga maskinerna avslöjade inga begränsningar och det är dessutom en praktisk, billig och nästan underhållsfri lösning. FAKTA: Antal cylindrar: 1 Cylindervolym (cc): 499 Markfrigång (cm): 27,9 Transmission: Variator Bränsleförsörjning: Insprutning Motorbroms: Ja Differentialspärr: Ja, elektrisk lamelldiff bak Tankvolym (liter): 22.7 Torrvikt (kg): 362 PLUS: Lågt växlad och lättväxlad. Stabil, lättkörd och balanserad. Bra utrustad. MINUS: Ingen diffspärr fram. PRIS: kr inkl moms (inkl lastflak och förvaringsbox samt extra säte/ryggstöd, vinsch och bukplåtar) Leverantör av testmaskin: FAKTA Antal cylindrar: 1 Cylindervolym (cc): 498,5 Markfrigång (cm): 21,8 Transmission: Hydrostatisk Bränsleförsörjning: Förgasare Motorbroms: Ja Differentialspärr: Ja, momentavkännande fram Tankvolym (liter): 15,8 Torrvikt (kg): 272 PLUS: Bra ergonomi och motorkaraktäristik. 5 års garanti. MINUS: Låg markfrigång och hög krypfart. Svårväxlad. PRIS: kr inkl moms ( kr med flyttbar vinsch, skydd och plåtar) Leverantör av testmaskin: CanAm Outlander 500 Inget för tuff terräng Outlandern visar sig, lite förvånande, vara den maskin som har sämst kursstabilitet. Över huvud taget är testets enda tvåcylindriga fyrhjuling inte alls rolig att köra i tuff terräng. Den reagerar alltför lätt på gasen och den svaga motorbromsen skapar stora körproblem titt som tätt. Dessutom är maskinen okänslig, sannolikt beroende på styrgeometrin. När timmervagnen kopplas på medför den tvivelaktiga transmissionen att vagnen hejdar sig lite vid varje hinder, med hoppig, ojämn framfart som påföljd. Till Outlanderns fördelar kan nämnas att den har en enkel och bra diffspärr. Det är även en komfortabel och lättväxlad maskin med bra svängradie. FAKTA Antal cylindrar: 2 Cylindervolym (cc): 500 Markfrigång (cm): 27.9 Transmission: Variator Bränsleförsörjning: Insprutning Motorbroms: Ja Differentialspärr: Ja, viskolock fram Tankvolym (liter): 20 Torrvikt (kg): 287 PLUS: Bra komfort och svängradie, lättväxlad, enkel och bra diffspärr. MINUS: Relativt dåliga terrängegenskaper, tvivelaktig transmission och motorbroms. PRIS: inkl moms (exkl vinschar, cirka kr/st ) Leverantör av testmaskin: 14 Norra Skogsmagasinet nr 3/2007

15 Yamaha Grizzly 450 Mest lättkörd En fyrhjuling för alla Trots att Yamahan är lättast och motorsvagast i testgruppen är det en smidig och lättkörd fyrhjuling med bra reglage och servostyrning som standard. Liksom Polaris Sportsman är den bra balanserad och kursstabil i ojämn terräng. Det rör sig alltså om en bra nybörjarmaskin som även fungerar tillfredsställande som arbetshäst. För den som gillar att gasa och testa gränserna kan den naturligtvis kännas aningen tråkig. På papperet är markfrigången hyfsad, men maskinen upplevs ändå som lite väl låg. Dessutom är diffen och växlingen ganska krånglig. Ett rejält plus i kanten får Yamahas maskin för sin femårsgaranti, som även Hondan bjuder på i det här testet. De övriga tillverkarna lämnar endast två års garanti. FAKTA Antal cylindrar: 1 Cylindervolym (cc): 421 Markfrigång (cm): 27,5 Transmission: Variator Bränsleförsörjning: Insprutning Motorbroms: Ja Differentialspärr: Ja, på framaxel Tankvolym (liter): 15 Torrvikt (kg): 272 kg PLUS: Smidig, balanserad och lättkörd. 5 års garanti. MINUS: Svårväxlad och tveksam markfrigång. PRIS: kr inkl moms ( kr inkl vinsch och skydd) Leverantör av testmaskin: Arctic Cat 500 Tuffast när det gäller Brutal maskin för krävande skogsägare När de verkligt tuffa hindren ska forceras står Arctic Cat 500 i en klass för sig. Markfrigången är outstanding i det här sällskapet och med eller utan timmerlass har maskinen den bästa framkomligheten. Den är dessutom lågt växlad och har ett bra kompositskydd under buken som standard. Men även om Arctic Cat 500 är den potentaste fyrhjulingen i det här testet så måste vi även framhålla dess nackdelar. Maskinens storlek kräver bredare körstråk, svängradien är inte den bästa och den upplevs gärna som trögstyrd. Det kan vara riktigt, riktigt jobbigt att köra en Arctic Cat 500 i terrängen. Till nackdelarna hör även att den vibrerar mycket och upplevs som högljudd, även om vi inte har uppmätt ljudstyrkor i det här testet. FAKTA Antal cylindrar: 1 Cylindervolym (cc): 493 Markfrigång (cm): 33 Transmission: Variator Bränsleförsörjning: Förgasare Motorbroms: Ja Differentialspärr: Ja, fram Tankvolym (liter): 18 Torrvikt (kg): 316 PLUS: Bra markfrigång. Stark, tålig och bra framkomlighet. MINUS: Svårkörd och skrymmande. Dålig vändradie, och mycket vibrationer. PRIS: kr inkl moms (exkl vinsch, kr/st.) Leverantör av testmaskin: Norra Skogsägarna förvärvar Jernbolagets verksamhet i Lycksele Foto: Kjell Brodin Från och med den första september 2007 övertar Norra Skogsägarna den verksamhet som Jernbolaget Bygg & Industri AB bedriver i Lycksele. Verksamheten kommer att integreras i Norra Skogsägarnas ordinarie byggvaruhandel Norra Trä & Bygg. Jernbolaget Bygg & Industri AB i Lycksele marknadsför och säljer bland annat järnoch byggmaterial samt industriförnödenheter för byggindustri och privatkonsumtion. Norra Skogsägarnas förvärv av verksamheten handlar om ett övertagande och utvecklande av verksamheten i Lycksele. I och med detta kommer Norra Trä & Bygg i Lycksele att bli en komplett leverantör vad gäller järn-, bygg- och trävaror för både byggföretag och privatkunder i Västerbottens inland. För Norra Skogsägarna är det glädjande att ha genomfört denna affär. Den ligger helt i linje med våra medlemmars förväntningar och vår strategi att utveckla bygg- och trävaruhandeln inom Norra Skogsägarnas verksamhetsområde, säger VD Bo T Holm. Norra Skogsmagasinet nr 3/

16 Norras Skogsskola Skogsgödsling g Norras Skogsskola ger familjeskogsbrukare grundläggande kunskaper om skogsskötsel. För mer detaljerade råd vänd dig till din skogsinspektor! I jämförelse med andra skogsvårdsinsatser ger gödslingen mycket snabb utdelning. Varje träd blir grövre, volymen sväller och vid slutavverkningen syns ett märkbart ökat netto i kassan. Allt talar således för att gödsling är en mycket bra investering. Text och foto: Calle Bredberg Källa: Skogforsk Gödselspridaren har en spridningsradie på 20 meter. Skogsgödslingen har fått ett tydligt uppsving på senare tid, mycket beroende på en ökad efterfrågan på råvara. Med all rätt har även gödslingen fått mycket uppmärksamhet i projektet Kraftsamling Skog. Gödslingen tillhör nämligen de allra mest effektfulla skötselåtgärderna. När det gäller att ge tillväxten en extra spark där bak finns det ingen annan åtgärd som slår gödslingen. Till skillnad från andra insatser, som ger effekt efter minst 50 år, ökar gödslingen avverkningspotentialen på omkring 10 år. Fler barr Gödslingens stora förtjänst är att den tillför näringsämnen, huvudsakligen kväve. När man tillför kväve skapar träden fler barr, dessutom blir varje barr längre och kraftigare. Träden bygger därmed upp en större fotosyntesapparat och kan utnyttja solljuset bättre. Effekten efter en normal skogsgödsling (150 kg kväve/hektar) ökar trädens tillväxt i omkring tio år, aningen kortare för tallskog och lite längre för granskog. Därefter tonar effekten bort och tillväxten återgår till nivån före gödslingen. Rekommendationen är alltså att skogsgödsla ungefär tio år före slutavverkning. Två effekter En normal skogsgödsling ger en total extra tillväxtökning på m³sk/ hektar. Av värdeökningen utgör cirka procent så kallad volymseffekt och procent dimensionseffekt. Volymseffekten beräknas genom att multiplicera antalet extra kubikmetrar efter gödsling med värdet per kubikmeter utan gödsling. Dimensionseffekten är följden av att trädens medeldiameter normalt ökar med 0,3 0,8 cm. Grövre träd ger grövre timmer, och grövre timmer ger vanligen ett högre pris per kubikmeter. Gödslingskalkyl Ett välmående 90-årigt bestånd i Skellefteåtrakten, med 90 procent tall och en medeldiameter på 20 cm. Skogen, som gödslas med 150 kg kväve/hektar, beräknas slutavverkas om tio år. Volymsökning 17,4 m 3 sk/ha Vinst (vol. 60%, dim. 40%) kr/ha Gödslingskostnad kr/ha Internränta (årlig förräntning i tio år) 12,1% Gödselspridningen görs normalt av en specialiserad entreprenör, vanligen med 16 Norra Skogsmagasinet nr 3/2007

17 er snabb avkastning Handledning om Skogsgödsling Den som är nyfiken på att få veta mer kan köpa handledningen Skogsgödsling från Skogforsk. Handledningen kostar 295 kr och finns att beställa på Passa även på att gå in på Kunskap Direkt, Skogforsks utmärkta kunskapsbank om skogsbruk och skogsskötsel. traktor. Helikoptergödsling passar bäst för större samlade arealer med enhetliga bestånd. Småskalig spridning kan privata skogsägare ibland klara själva med jordbrukstraktor och en vanlig centrifugalspridare. På riktigt små arealer går det bra att sprida gödselmedlet för hand med en såskäppa eller en skyffel. Jämn spridning Vid spridningen utgör gödselmedlet den största kostnaden, så det är viktigt att medlet hamnar där det verkligen gör nytta och att det sprids någorlunda jämnt i beståndet, annars uteblir den förväntade tillväxtökningen. Jämn spridning är extra viktig på bördiga marker, där överdosering inte ger någon mertillväxt alls. Magra marker är däremot mer förlåtande och kompenserar tillväxten inom beståndet beroende på under- eller överdosering. Frågor och svar om gödsling Ofarligt gödsel Skogsgödslingens miljöeffekter har studerats noggrant. Skogforsk konstaterar idag att en korrekt utförd kvävegödsling inte hotar markens naturliga processer och långsiktiga produktionsförmåga. Gödslingen skadar inte heller ekosystemen eller hotar den biologiska mångfalden. Sammantaget blir det många punkter på pluslistan och endast ett fåtal, främst på grund av olämplig mark för gödsling, på minussidan. Skogsgödsling är verkligen en bra investering som ger snabb utdelning Skogsgödslet sprids med hjälp av en dator, som ser till att rätt kvantiteter hamnar på rätt ställe. utan några skadliga konsekvenser. Ta kontakt med din skogsinspektor om du tror att just din mark kan vara aktuell för en gödslingsinsats. Baskrav för skogsgödsling All skog är inte värd att gödsla. En del marker är så naturligt kväverika att träden inte reagerar på gödsling och i andra bestånd blir tillväxtökningen så liten att en gödsling inte lönar sig. Norra Skogsägarna rekommenderar dessutom inte gödsling på svaga, lavhävdade marker med hänsyn till rennäringen. Ett gödslingsvärt bestånd bör uppfylla vart och ett av följande krav: Frisk och välsluten skog. Fastmark (max 30 cm humustäcke). Podsoljordmån. Ståndortsindex Minst 80 procent barrträd. Lägst förstagallringsskog. Ingen avverkning inom 10 år. Med skogsgödsling kan du öka skogens produktion och därmed avkastningen. En väl utförd gödsling ger procent obeskattad, årlig förräntning på investerat kapital. öka värdet extra mycket på bestånd av hög virkeskvalitet. förränta dina pengar genom att satsa dem i gödsling istället för att ha dem stående på skogskontot. Vad kostar det att skogsgödsla? Gödslingskostnaden för ett normalt bestånd brukar ligga i intervallet kr/hektar. Är inte gödslingens effekter mest luft? Ungefär 95 procent av tillväxtökningen efter gödsling är äkta fiber. Vedens torrsubstanshalt sjunker med endast cirka fem procent i de årsringar som påverkas av gödslingen. När ska man gödsla? Gallrad skog reagerar bra på kvävegödsling. Den allra bästa effekten fås förmodligen direkt efter gallring, men man brukar rekommendera att vänta 4 5 år för att minska risken för stormfällning och stambrott. Det ger träden tid att stabilisera sig. Kan man gödsla fler gånger? Äldre växtliga skogsbestånd kan omgödslas med samma tillväxteffekt som en förstagångsgödsling. För att få maximal lönsamhet bör det dock gå minst tio år mellan gödslingarna. Kan contorta gödslas? Ja, allt tyder på att contorta tillgodogör sig gödsling lika bra som svensk tall. När på året bör man gödsla? Gödsling kan ske under perioden maj-september. Under senhösten ökar dock risken för kraftiga regn, som kan ge en ökad kväveutlakning. Spridning på tjälad mark och på snö är direkt olämplig. Hur påverkas markvegetationen? Vissa vegetationsförändringar kan uppträda efter en skogsgödsling. Gräs, örter och blåbär eller lingon kan öka, medan lavar och mossor kan minska något. Efter en normal gödsling är dock förändringarna små och svåra att upptäcka. Efter 5 10 år går det vanligtvis inte att registrera några skillnader mellan gödslade och ogödslade skogar. Tycker älgen om gödslade träd? Älgen dras gärna till gödslad skog, som är yppigare och proteinrikare. Normalt är dock trädkronorna oåtkomliga för älgen i en gallrad och gödslad skog. Norra Skogsmagasinet nr 3/

18 Interface för ackumulering Du vet väl att du kan köra din Valmet- eller John Deere-skördare med Log Max ackumuleringsaggregat genom ditt originalstyrsystem. Tack vare Log Max Interface kan du nu också köra din Rottne med det bästa och driftsäkraste aggregatet på marknaden, med den dator du är van vid. Ring oss för mer information/demonstration: Lars Strömsund Gunnar Bäck Besök för att lära dig mer om våra produkter Barkbok till nytänkande En översikt över skogens alla tillgångar och värden. Beställ den kostnadsfritt på Landshypotek.se. Eller ring , om du vill ha en personlig kontakt. Jordnära finansieringar Allt för skogsägaren! Kombivagn (Timmer/flakvagn med tipp) :- exkl. moms Polaris Sportsman 500 X2 efi -06 ord; :- KAMPANJ; :- exkl. moms Skogsvagnar flera olika inne! Bandsågverk till kampanjpris! Järnhästen. Visningsex finns i Kalix. Beställ i god tid för säker leverans till höstens jakt! Vi har hela HUSQVARNAS sortiment Nu kampanjpris på flera modeller! Rabatt till Medlem i Skogsägarna; Husqvarna motor & röjsågar -12% Husqvarna tillbehör -20% Släpvagnar från TIKI till KAMPANJPRISER! Släp & båtvagnar till KAMPANJPRISER XYZ Kranvagn 310 Den optimala ATV-vagnen. Hydraulisk, runtomsvängande kran, justerbar inställning av kran, grind, bankar, boggi. Flera detaljer som endast kan hittas på fullstora ekipage :- exkl. moms KALIX, Vikenvägen 7, Samtliga priser exkl. moms. Ev. kan vi ordna frakten. 18 Norra Skogsmagasinet nr 3/2007

19 Ekonomi & Juridik Anders Lennartson, chef LRF Konsult Skogsbyrån i Norra Norrland Webb: e-post: Tel: Ekonomiskt högtryck i privatskogsbruket ta vara på dina möjligheter! Till glädje för oss norrlänningar upplever basnäringarna en högkonjunktur utan like. Efterfrågan på skogens produkter gör att priserna på virke också nått nivåer vi inte sett tidigare. Kontakter med skogsägarna visar att många planerar att göra slag i saken under hösten och genomföra sådant de har funderat på under flera år. Det gäller både avverkningar, generationsskiften och investeringar i allt från fyrhjulingar till nya värmeanläggningar. Andra ser nu möjlighet att avverka till förmånliga priser och kunna sätta av pengar till skogskonto. Medlen kan sedan användas på det sätt som passar den enskilde skogsägaren bäst, förstärka pensionen eller spara till kommande generationsskifte. Välplanerade inkomster Stora inkomster bör vara lika väl planerade som stora utgifter. Många skogsägare har byggt upp ett mycket gynnsamt skatteläge genom sparad räntefördelning och i vissa fall sparat underskott som kan kvittas direkt mot inkomster. Andra har inte avverkat på många år och kanske inte alls brytt sig om att använda blankett N6, alltså utnyttjat sin rätt att räkna ut årligt räntefördelningsbelopp. För de som missat detta finns möjlighet att genom omprövning hos skattemyndigheten rätta till felen. I samband med säsongens avverkning bör alla se över sin skattesituation så att det slutliga nettot blir så bra som möjligt. Betalningsplan viktig Snabbt blir det stora belopp vid årets avverkningar. Betalningsplanen är en viktig del av planeringen. Eftersom endast 60 procent av likvid från avverkningsrätt får sättas in på skogskonto är det viktigt att göra en preliminär beräkning av likviditet och skattesituation några år framåt. Genom att i avtal om betalningsplan dela upp likviden på exempelvis tre utbetalningstillfällen kan inkomsten spridas på hela tre beskattningsår, trots att utbetalningarna görs inom 13 månader. Betalningsplan, exempel Betalningsdag Likvid (kr) moms moms moms Det finns ett stort uppdämt behov av att genomföra generationsskiften. De förbättrade reglerna vid överlåtelse (borttagande av arvsskatt, möjlighet att föra över sparat räntefördelningsbelopp m.m) i samband med de höjda virkespriserna, gör att läget aldrig varit bättre att helt eller delvis genomföra överlåtelser. Vill du inte överlåta hela skogsfastigheten går det bra att till exempel ta in ett barn som hälftenägare och samtidigt överföra motsvarande andel av räntefördelning. Genom de höjda avverkningslikviderna går det lättare att få fram medel för kompensation till barn som inte får del av fastigheten. Att påbörja generationsskiftet nu gör också att den nya delägaren får möjlighet att från början sätta sig in i de nya redovisnings- och skatteregler som gäller från 1 jan Gör slag i saken Fram med skogsbruksplanen och ut i skogen! Skaffa dig en egen uppfattning om situationen på just din fastighet och ta hjälp av dina skogsrådgivare med detaljplaneringen. Lycka till! Medlemsrabatter hos följande företag Agrol fem bensinkort i ett. För ansökan om Agrolkortet: Forsgren Bilservice i Blattnicksele lämnar 15 % rabatt på reservdelar till skotrar och motorsågar, sågkedjor, tillbehör och kläder av märket Jonsered samt 5 % rabatt på motoroch röjsågar. Rabatten kan ej kombineras med reapriser eller specialerbjudanden. SKOGMA är ett postorderföretag som erbjuder ett mycket brett sortiment för skogsbruk och friluftsliv. Rabatt: 10 % på hela sortimentet. Rabatten kan ej kombineras med specialerbjudanden. Hemsida: Jobline Företagskläder AB i Umeå säljer kläder, skor och utrustning för företag och privatpersoner. Rabatt: 15 % på hela sortimentet, dock ej på reavaror. Mekonomen i Umeå AB som för ett komplett sortiment med reservdelar till bilar och släpvagnar av olika märken och ingår i Mekonomkedjan. Rabatt: 10 % på hela sortimentet, dock ej reavaror. Dialect-återförsäljare i Örnsköldsvik, Umeå, Lycksele, Luleå, Gällivare och Boden. Avtalet ger 10% rabatt på mobiltelefoner och 20% rabatt på tillbehör till mobiltelefoner. Laitis Bil & Industri i Umeå. Avtalet omfattar hela sortimentet utom på reavaror och ger 15% rabatt vid kontantköp. Hörnells kläder i Överhörnäs ger medlemmar i Norra Skogsägarna % rabatt. Norra Trä & Bygg föreningens egen byggvaruhandel. Finns i Umeå, Skellefteå och Lycksele. AB Knut Sehlins Industrivaruhus i Örnsköldsvik ger medlemmar i Norra Skogsägarna upp till 35 % rabatt på inköp av företagets produkter mot uppvisande av medlemskort. Flügger Färg i Örnsköldsvik är ett företag som säljer färg både till yrkesmän och privatpersoner. Medlemmar i Norra Skogsägarna får rabatt på inköp av företagets produkter. DäckService AB i Örnsköldsvik ger medlemmar i Norra Skogsägarna 50 kr avdrag per däck på ordinarie nettopriser. Bäcklunds Bygg Örnsköldsvik ger medlemmar i Norra Skogsägarna 20 % rabatt på inköp av företagets produkter. Rabatten kan ej kombineras med andra rabatter utan avser ordinarie priser. Medlemmar erbjuds separat kundavtal med eget kundnummer och 30 dagars kredit. Rabatten gäller ej på Snickens sortiment separat pris, -10 %. Däckia AB Örnsköldsvik ger medlemmar i Norra Skogsägarna % rabatt på inköp av företagets produkter. Rabatten avser endast ordinarie priser. Sjödins Sport Radio-TV AB, Mellansel ger medlemmar i Norra Skogsägarna 10 % rabatt på inköp av skogsprodukter. Lindbloms Marina & Maskiner AB i Piteå lämnar följande rabatter till medlemmar samt anställda i Norra Skogsägarna: Maskiner 14 % ur sitt sortiment Stihl (motorsågar och röjsågar) och Viking (gräsklippare m.m). Tillbehör och kläder: 20 % ur sitt sortiment Stihl och Viking. Edvardssons Trävaru AB, Bredbyn ger medlemmar i Norra Skogsägarna 10 % rabatt på ordinarie priser på hela sortimentet mot uppvisande av medlemskort. Rabatten gäller inte på prissänkta varor (ex broschyrvaror) och ej i kombination med andra rabatter. Grubbströms L-V Delar Valvoline Rabatt på motoroljor, transmissionsoljor, hyrdraulvätskor, fetter och specialprodukter. Arvidsjaur. Tfn , TraktorCity i Piteå 12% på maskiner (motorsågar, röjsågar, gräsklippare m.m.) och 20 % på tillbehör och kläder. Kalix Maskiner ger medlemmar 12 % rabatt på motorsågar, röjsågar och gräsklippare samt 20 % på tillbehör och kläder. Norra Skogsmagasinet nr 3/

20 Mats Lundberg, skogsinspektor från Skellefteå. Mikael Vestermark, Norsjö, LRF-ordförande i Norsjö/Malåavdelningen. Älgjakten är snart här, med spänning, kamratskap och hårt slit. Göran Andersson, skogsaktiv pensionär från Myrheden. Skogsröster om älgjakten Älgjakten närmar sig. Stora förväntningar varvas med meningsutbyten av olika karaktär. Älgen är alltid ett hett samtalsämne inte minst bland skogsägare. Norra Skogsmagasinet var på plats när fyra skogsägare träffades i Svansele för att prata om älgar och älgjakt. Text och foto: Calle Bredberg Vår älgstam är ett ämnesområde som brukar kunna debatteras året om. När jaktsäsongen närmar sig tilltar givetvis diskussionerna och det kan gå riktigt hett till ibland. Inte minst bland skogsägare är älgen ett rykande hett ämne. De skogsägare som har drabbats hårt av betesskador är naturligtvis skoningslösa i sin kritik mot den alltför stora älgstammen. Samtidigt finns det många skogsägare som har ett genuint intresse för älgjakt och anser att man bör förvalta älgstammen med hänsyn till andra värden än de rent skogsekonomiska. Ja, det är upplagt för debatt. Tilldelning i samråd Precis som i alla komplexa diskussionsämnen gäller det att nyansera debatten och försöka hittade sansade lösningar eller kompromisser. Många gånger fungerar det bra. Våra älgsamråd, där markägar- och jägarintressen försöker enas om tilldelningen, är ett bra exempel, även om det inte fungerar helt friktionsfritt alla gånger. I början av augusti träffades fyra skogsägare i Svansele, några mil norr om Norsjö. Under det spontana lunchmötet hann gruppen diskutera en hel del älgjakt. Vi passade på att notera några frågeställningar och skogsägarnas åsikter. Gerhard Lundström, strutsfarmare från Glommersträsk och anställd i Arvidsjaurs Jaktvårdskrets. Hur stor älgstam ska vi ha i framtiden? Mats: Jag anser att vi bör ha en älgstam som klarar två procent-målet när det gäller betesskadorna. Man måste dock förstå att det rör sig om ett genomsnitt, där det är variationer mellan olika år och områden. Trots några milda vintrar har vi fortfarande stora skador i vissa områden, och med en sträng vinter med meterdjup snö skulle skadorna öka markant igen. Det finns helt enkelt inget annat foder över snön. Det går åt mycket tallplant för att värma vår frusna älgstam. Gerhard: Uppe i Norrbotten har älgstammen minskat rejält i Piteå-Luleå- Bodenområdet. Jag är också oroad över den ovanligt höga dödligheten hos kalv i Norrbottens inland. Om man leker med tanken att alla skjuter fullt, inklusive B-licenserna, vore det en katastrof för älgstammen. Mikael: Två procent beteskador tycker jag 20 Norra Skogsmagasinet nr 3/2007