Motioner. Bostadspolitik. Konvertering av vinst vid bostadsförsäljning - Motion 10.1 Behandlas av kommitté nr: 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner. Bostadspolitik. Konvertering av vinst vid bostadsförsäljning - Motion 10.1 Behandlas av kommitté nr: 13"

Transkript

1 Motioner Bostadspolitik Konvertering av vinst vid bostadsförsäljning - Motion 10.1 Bostadsmarknaden i Hallstahammars kommun är besvärande. Invånarantalet är på väg upp och ligger f.n. på ca: invånare. För ett antal år sedan revs ett stort antal bostäder som inte var attraktiva att bo i till en kostnad av 100 mkr. Idag har vi bostadsbrist. Efter många års planering är ett projekt på gång som ger 36 nya lägen heter till en hyreskostnad på mellan 7500 kr-8500 kr i månaden per lägenhet. De flesta äldre ensamstående som idag bor i en för stor villa men med en låg boendekostnad och som är beredd att sälja tycker hyran är för hög och bor därför kvar. Det finns inte något intresse för byggfirmor att bygga i vår kommun, trots lägre markpris. Andrahandsmarknaden har för låga priser vilket är en nackdel för byggfirmor men till fördel för en ung familj som vill köpa sin första fastighet. Men det finns ett motstånd till att sälja eftersom man får skatta bort 22 % av vinsten och det är en anledning till att få villor är till salu. Behövde man inte betala skatt på den första miljonen av vinsten skulle den kunna omvandlas till en pensionsförsäkring. 1. att utreda möjligheten till att konvertera en del av vinsten av bostadsförsäljningen till en pensionsförsäkring. Marianne Avelin - Hallstahammar Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Reformering av bostadsmarknaden - Motion 10.2 Bostadssituationen i Sverige har länge varit dålig. På senare år har både bristen på bostäder och prisökningarna accelererat. Alltfler studenter och nyinflyttade drabbas av bristen på tillgängligt boende oavsett vart de flyttar. Bostadskrisen och prischockerna är reella i såväl innerstäderna som i förorterna och i landets mindre centralorter. Inte bara människor utan pengar eller kontakter drabbas, även medelklassen drabbas av de kraftiga prishöjningarna på bra boende. Bara i Stockholmsregionen bedöms behovet av nya bostäder vara upp till till I hela landet är behovet ännu större. Kraftiga reformer måste till för att öka byggande av nya bostäder och effektivisera utnyttjandet av befintliga bostäder. Detta ligger i

2 linje med EU-kommissionen rekommendationer för att Centerpartiet verkar för att avveckla hyresregleringen med ett bibehållet starkt besittningsskydd 2. att Centerpartiet verkar för att avskaffa reavinstskatten 3. att Centerpartiet verkar för att långsiktigt fasa ut ränteavdragen 4. att Centerpartiet verkar för att förenkla plan- och överklagandeprocesserna 5. att motionen sänds vidare till Centerpartiets stämma i Falun Alfred Askeljung - Stockholms stad - Att tillstyrka motionens första och fjärde att-satser - Att anse motionens andra och tredje attsatser besvarade - Att en avveckling av hyresregleringen bör ske genom en utfasning och med ett tak för hur mycket hyran årligen får höjas på befintliga kontrakt. - Att möjligheten att avveckla det samhällsekonomiskt skadliga ränteavdragen genom en samtidlig avveckling av reavinstskatten på bostäder på ett sätt som är socialt godtagbart och inte utsätter privatpersoner och bostadsmarknaden för risker, bör utredas Reservation från Petra Björk till förmån för att bifalla att-sats tre. Ökad rörlighet på bostadsmarknaden - Motion 10.3 Svensk bostadsmarknad kännetecknas av låg rörlighet, höga flyttskatter och på många orter en besvärande bostadsbrist. Säljare av småhus drabbas av hög kapitalvinstskatt eller ränta på uppskjuten skatt, och köpare drabbas av div stämpelskatter. I de flesta europeiska länder är kapitalskatten vid försäljning av småhus betydligt lägre än i Sverige och ofta tidsbegränsad. Köpare i Sverige tillhör de köpare av småhus i Europa som får betala högst skatt. Dessa förhållanden har medfört en rad negativa konsekvenser där många har ett boende som av olika skäl inte är det de vill ha och har behov av. Men de har inte råd och möjlighet att flytta på grund av de höga svenska flyttskatterna och den låga rörligheten på bostadsmarknaden. Detta medför t ex att många äldre människor bor kvar i för stora hus och att flyttkedjor inte blir av; flyttkedjor som skulle medföra ökad rörlighet och kunna ge unga, barnfamiljer och äldre de bostäder de önskar och behöver. Att människor ska kunna ha en bostad som passar behoven och önskemålen i olika skeden av livet är ytterst en fråga om livskvalitet. En bostadsmarknad med förutsättningar att bidra till detta är ett önskvärt inslag i ett välfärdssamhälle. Centerpartiet har på olika sätt aktivt arbetat för utveckling av vårt svenska välfärdssamhälle med livskvalitet, grundtrygghet, mm. Centerpartiet föreslås ta erforderliga initiativ till en sänkning av flyttskatterna med syftet att öka rörligheten på bostadsmarknaden och skapa bättre förutsättningar för enskilda att kunna få den bostad de önskar och behöver.

3 1. att ställa sig bakom motionen, samt 2. att vidarebefordra den till centerpartiets riksstämma. Kay Wictorin - Malmö Motionen har behandlats av Malmöcenterns årsstämma och stödjas. Bostadslyftet - Motion 10.4 Centerpartiets bostadspolitik är i mångt och mycket bra. Med våra framåtsyftande och i expertis väl belagda förslag skulle radikalt förändra situationen på den svenska bostadsmarknaden. Det finns dock ett behov för oss att utveckla vår politik för att få fram fler bostäder i allmänhet och studentbostäder i synnerhet. Idag kastas många studenter runt mellan olika boenden. Det är allt från att vara inneboende hos vän, tillbringa sin tid i ett nedslitet korridorsrum eller tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar. Grunden till detta är den dysfunktionella bostadspolitiken, men även om ovilja från kommuner och långsamma planprocesser när för stor hänsyn tas till riksintressen och långa överklagandeprocesser. Byggnormer gällande energieffektivisering och säkerhet är självklara att behålla och på energiområdet gärna utveckla. Men många av dagens byggnormer kring buller, tillgänglighet och utformning av lägenheter är direkt kontraproduktiva. Studentbostadsbolagen har visat tydligt på hur man kan förändra byggnormerna och samtidigt tillmötesgå de goda intentionerna som är anledningen till byggnormerna. Bostadsmarknaden bör möta den efterfrågan som finns - så även om efterfrågan på boenden av lägre standard och mindre boendeyta finns. Det måste även bli lönsammare att både bygga nytt och sälja befintliga bostäder, vilket dagens höga skatter effektivt sätter stopp för. Centerstudenter yrkar därför, med bifall för samtliga yrkanden från Centerstudenters förbundsstämma: 1. att Centerpartiet ska verka för att studentbostäder ges undantag från samtliga byggnormer som ej rör säkerhet och energieffektivisering. 2. att Centerpartiet ska verka för att studentlägenheter får förtur i planprocesserna. 3. att Centerpartiet ska verka för en utfasad hyresreglering. 4. att Centerpartiet ska verka för en slopad reavinstskatt. 5. att Centerpartiet ska verka för avskaffade ränteavdrag. 6. att Centerpartiet ska verka för begränsade överklagansmöjligheter vid byggprocesser. Alfred Askeljung - Stockholms stad Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt

4 Ekonomiska stimulanser och hinder för bostadsbyggande - Motion 10.5 Med tanke på den bostadsbrist som finns i såväl städer som i landsbygdskommuner, finns det ett stort behov av att öka antalet bostäder i Sverige. Det kan ske genom ekonomiska stimulanser men också genom att ta bort hinder. Dock ska subventioner så långt möjligt undvikas. Det finns andra åtgärder som kan ge bättre effekter. Ett exempel är kravet på nedskrivning av nya flerbostadshus. Den bokföringsregeln behöver snarast tas bort. Det är ett av de stora hindren, eftersom det kräver oerhört stora kapital. Hur ska man då som mindre byggnadsföretag eller fastighetsförvaltare kunna öka byggandet? Detta nya påfund drabbar hela landet utanför de överhettade områdena och driver enbart på urbaniseringen. Dessutom är bostadsbyggande en långsiktig investering och ska rimligen också behandlas därefter när det gäller god redovisningssed. Vilka andra investeringar i näringslivet ger för övrigt överskott år 1? En viktig faktor att beakta är att det ska vara en någorlunda skatteneutralitet mellan olika boendeformer. Andra exempel på åtgärdsförslag kan vara En reavinstberäkning som stimulerar till en ökad rörelse på bostadsmarknaden och som motverkar dagens dubbelbeskattning. Sänkt moms på byggnadsmaterial och byggnadsinventarier. Lägre krav på kontantinsats vid nyproduktion och köp av fastighet. En trappa för ränteavdrag med inriktningen att man får lägre avdrag för dyrare bostäder. Översyn av möjligheterna till statliga kreditgarantier. Borttagande av den nyligen inrättade komponentavskrivningen som enbart ger en ökad administration och därmed ökade kostnader. Reinvesterings/underhållsfonder på flerbostadshus med skattelättnader/skattefrihet Miljöstyrningsskatter på bostäder 1. att Centerpartiet ställer sig bakom uppfattningen att det behövs ekonomiska incitament för att öka bostadsbyggandet. 2. att Centerpartiet tar fram förslag till ekonomiska åtgärder som bidrar till att det byggs fler bostäder, i enlighet med intentionerna i motionen. Lennart Pettersson - Svalövs Distriktets yttrande: Motionären tar upp ett mycket viktigt område. Distriktsstyrelsen delar uppfattningen om att det behöver byggas fler bostäder i hela Sverige då inte bara i storstäderna utan även i de mindre orterna. Centerpartiet har utsett en bostadspolitisk arbetsgrupp som ombetts ta fram ett bostadspolitiskt yttrande till partistämman i Falun till hösten. Distriktsstyrelsens förslag är att bifalla motionen samt att lämna den vidare till partistämman Lämna motionen vidare till den bostadspolitiska arbetsgruppen

5 Stimulans för året runt-boende på landsbygd och i småorter - Motion 10.6 BAKGRUND Vi behöver på alla sätt stimulera till ökat underlag för service av olika slag på landsbygd och i småorter. Samtidigt diskuterar vi bostadsbrist av olika slag i Sverige. Runtom i vårt land finns det hus som älskas ihjäl av sina ägare, utan att uthyrning eller användning i större omfattning sker. Det finns också hus som står och förfaller på fastigheter, där enbart arrende och skog utnyttjas av ägare och/eller arrendator. Detta är dåligt utnyttjande och förfulande för besökande och grannar,. Besöksnäringen ökar och vi flirtar med besökare och immigranter att bosätta sig här. Vidare önskar vi att våra ungdomar flyttar tillbaka efter utbildning på högre nivå. Då krävs det, förutom att vi på egen hand bygger fibernät, håller igång fritidsgården, idrottsföreningen, bygdegården och annan kultur, också hus att bosätta sig i samt attraktiva omgivningar. Jämför en tur på norsk landsbygd! FÖRSLAG a) Fastighet med mantalsskriven person på fastigheten betalar mycket låg fastighetsavgift. b) Fastighet med obebodd bostad betalar hög fastighetsavgift. TÄNKBARA RESULTAT 1. Ägaren mantalsskriver sig på fastigheten 2. Bostaden blir uthyrd på lång sikt 3. Bostaden styckas av och säljs 4. Förfallna bostäder rivs 5. En levande landsbygd För Älmeboda C och Älmeboda CK Göran Fredriksson och Britt-Louise Berndtsson 1. att Centerpartiets riksdagsgrupp tar initiativ till kraftfulla åtgärder som på kort och lång sikt kan stimulera till ökat permanentboende i fastighet med näringsverksamhet och obebodda hus på landsbygd och i småorter. Göran Fredriksson - Tingsryd, Britt-Louise Berndtsson - Tingsryd Distriktsstämman lämnar följande yttrande: Motionen avslås. Motionen har ett mycket vällovligt syfte, att öka antalet åretruntboende. Dock anser vi att förslaget går för lång in i människors liv och äganderätt. Äganderätten har Centerpartiet i alla tider betonat och gör så även nu. Att via en form av straffbeskattning tvinga människor att flytta till landsbygden skickar inga positiva signaler och lär inte öka landsbygdsboendets attraktionskraft. Förenklade regler för ungas bondende på landsbygden - Motion 10.7 Motion ställd till Centerpartiets stämma 2015 i Falun. Allt fler unga människor har i dag det svårt med att få lån för att skaffa en egen bostad. Det egna huset som man ska bo och leva i förblir för många bara en dröm. Flera mäklare vittnar om svårigheterna för yngre att kunna skaffa sig en egen bostad då man måste betala en kontantinsats på 15%. Denna kontantinsats skulle kunna minska om man valde att bosätta sig utanför de större städerna där bostadsmarknaden är många gånger överhettad. Sen tillkommer även lagfartskostnader, pantbrev, besiktningskostnader m.m. Sedan har man kanske studielån och billån. En del väljer

6 då att ta blancolån och får då en ännu större skuld. Finansinspektionen införde 2010 Bolånetaket. Detta kan i stora delar ses som en storstadsprodukt med syfte att kyla ner bostadsmarknaden där. På landsbygd och mindre orter finns inte detta problem. Även flera företag kan skapas på landsbygden om flera flyttar ut till landsorten. För att flera ska få möjlighet att få ett eget boende i t ex ett eget hus eller annat boende där det krävs en större kontantinsats behöver regler ses över så att även yngre familjer kan komma ut på bostadsmarknaden. Många låter kanske bli att investera i ett hus av rädsla att få avslag från banken. Norje 1/ Ulf Svensson, Sölvesborgs Centerpartikrets 1. att finansieringsfrågan delas upp så att förutsättningarna för att bosätta sig för yngre familjer på landsbygden, mindre orter samt mindre städer får en utvecklingskurva med mer inflyttning och att förutsförutsättningar skapas för att fler företag etablerar sig utanför storstäderna. 2. att Centerpartiet arbetar för att förenkla regler och förordningar vad gäller kontantinsatsen så att det underlättar för unga att skaffa sig en egen bostad. Ulf Svensson - Sölvesborg Sölvesborgs Centerpartikrets antog denna motion på sitt årsmöte och motionen ska sändas vidare till Blekinge Centerpartidistrikts årsstämma för att vidarebefordras till stämman i Falun vid motionens antagande. Distriktstyrelsen, Centerpartiet Blekinge ställer sig bakom motionen och föreslår att: Motionen skickas vidare till förbundsstämman i Falun. Säkerställande av tillgång till studentbostäder - Motion 10.8 Det är på vissa av våra högskoleorter problematiskt att få tag på en fungerande studentbostad. Bostadstillgången varierar naturligtvis från ort till ort. I vissa orter som exempelvis Umeå, Stockholm och Lund är det mycket svårt att inom en rimlig tid få tag på en studentbostad till en kostnad som en student klarar med bara studiemedel. Att det går att köpa en bostadsrätt är ett alternativ för vissa. För de studenter som inte kommer från välbärgade hem och har föräldrar som kan backa upp ekonomiskt så är det inget alternativ att hyra dyrt eller köpa bostadsrätt. Jag anser att det är mycket viktigt att möjlighet till utbildning aldrig får bli en klassfråga. Oavsett var du kommer ifrån och hur dina ekonomiska förutsättningar är skall du kunna studera på alla högskole- och universitetsutbildningar i Sverige. Därför är det mycket viktigt att det på alla studieorter finns tillräckligt med studentbostäder till en rimlig hyra. Förslag: Om man låter det finnas en koppling mellan antalet studieplatser på en ort och antalet studentbostäder skulle detta med all säkerhet sätta fart på bostadsbyggandet av studentbostäder. Exempel: En stad har invånare. Det finns 7000 studentbostäder i närområdet. Universitet och högskolor har studenter på orten har ingen bostad. Detta skulle medföra att studieorten skulle få minska antalet studieplatser till 7000 eller bygga

7 fler studentbostäder. Naturligtvis så måste man räkna in studenter från den egna orten och att vissa kan köpa bostad men en radikal minskning blir det i alla fall. Naturligtvis måste finansieringen av byggandet av studentbostäder gås igenom. Det är möjligt att de berörda kommunerna bör ha statligt stöd till byggande av studentbostäder. För att inte det skall bli för våldsamma konsekvenser så kan man tänka sig att man gradvis inför systemet under en 10- årsperiod. 1. att om man låter det finnas en koppling mellan antalet studieplatser på en ort och antalet studentbostäder skulle detta med all säkerhet sätta fart på bostadsbyggandet av studentbostäder. Håkan Schüberg - Krokoms ko Kretsstyrelsen för Centerpartiet i Krokoms kommun instämmer i motionen syfte (3 mars 2015) Distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Jämtlands läns yttrande över: Säkerställande av tillgång till studentbostäder Distriktsstyrelsen instämmer i motionärens intentioner att det ska byggas fler studentbostäder på universitetsoch högskoleorter. Det vore önskvärt att tillgången till bostäder anpassas till antalet studenter för att möjliggöra för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar, att studera vid dessa orter. Tillgång till studier får aldrig bli en klassfråga i vårt land. Distriktsstyrelsen ser dock svårigheter i att antalet platser till ett universitet eller en högskola skulle villkoras utifrån det antal bostäder som finns tillgänglig på orten vid ett visst tillfälle. Det är regeringen som tillsätter resurser till utbildning vid universitet och högskolor, medan det är kommunens ansvar att tillhandahålla bostäder. Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman besluta - att avslå motionen. Håkan Schuberg yrkar bifall till motionen Distriktsstyrelsen beslutar enligt distriktsstyrelsens förslag Begränsningar i Attefalls-lagstiftningen - Motion 10.9 De nya möjligheterna i plan- och bygglagen att få bygga mindre komplementhus, tillbyggnader m.fl. mindre byggnationer i strid med detaljplanen är den stora vinsten med de nya bygglovfria åtgärderna. Den något förenklade byråkratin i relation till kommunen är den mer försumbara vinsten. Enligt lagens undantagsregler krävs dock sedvanligt bygglov, när det gäller kulturhistoriskt värdefulla fastigheter eller områden. Detta innebär att ett stort antal fastighetsägare i en kommun som Nacka inte kan använda den nya friheten, då deras fastigheter antingen omfattas av riksintresse och/eller är utpekade i Nacka kommuns kulturmiljöprogram som särskilt värdefulla. Att äga en sådan fastighet medför generellt en avsevärd inskränkning i rådigheten över fastigheten och krav på bygglov för olika åtgärder är i och för sig befogat. Men med kravet på bygglov bortfaller enligt lagen i sin nuvarande utformning också möjligheten till alla byggåtgärder, som inte följer detaljplanen, vilket

8 drabbar dessa fastighetsägare mycket negativt i jämförelse med övriga. Mitt förslag är att även dessa fastigheter ska få möjlighet att utnyttja den del av de nya reglerna som innebär att komplementhus, tillbyggnader mm får göras i strid med detaljplanen, men att det då krävs att kommunen först prövar frågan i ett bygglovsförfarande, så att krav på god anpassning till miljön tillgodoses. Detaljplanerna i dessa områden är ofta gamla, all byggrätt är ofta utnyttjad och punktprickad mark kan kanske med dagens synsätt även på dessa fastigheter kunna bebyggas med mindre byggnad. Det skulle därför kunna ligga både i fastighetsägarnas och kommunens intresse att kunna bejaka önskemål på väl anpassade åtgärder även på dessa fastigheter. 1. att Plan- och bygglagen ändras så att det även på kulturskyddade fastigheter ges möjlighet att bygga komplementhus, tillbyggnader m.fl. mindre åtgärder i strid med detaljplanen. Kulturvärdet skyddas genom att man i dessa områden först måste söka och beviljas bygglov. Kommunen beviljar bygglov för sådana åtgärder, som inte påverkar kulturmiljön negativt. Johan Krogh - Nacka Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Förändringar i plan- och bygglagen - Motion En stor bidragande faktor till att det inte byggs tillräckligt mycket tillräckligt snabbt är att PBL är överröst med möjligheter för grannar och andra att överklaga byggprojekt. Detta är i sig en fördyrande faktor då byggherrar, kommuner, och ibland domstolar och länstyrelser måste binda upp personal och resurser i flera år för byggprojekt. Det finns goda argument för att ett byggprojekt endast är mellan byggherre och myndigheter, men det finns också argument för att allmänheten ska ha en viss legitim rätt att lämna synpunkter. Därtill ser vi hur YIMBY-rörelsen, och även IPCC:s klimatrapporter pratar om vikten av täta samhällen eftersom transporter då blir effektivare. Ju mindre utsläpp från transporter vi har i tätorten, desto mindre miljöproblematiskt blir det att exempelvis köra bil sig där det inte finns alternativ. Tät bebyggelse inklusive höga byggnader är alltså bra både för miljön och för att lösa bostadsunderskottet, och därför måste vi rigga lagar och regler så att de jobbar för detta mål, inte mot det. Genom att kraftigt inskränka grannars rätt att överklaga byggen (kräva mer kvalificerade skäl för klagan) upp till åtta våningar via en förenklad plan och bygg-process som också konstrueras för att ta betydligt kortare tid så kan vi sätta fart på byggandet. Hus högre än åtta våningar har större påverkan på sin omgivning och bör undergå en PBL-process mer lik dagens - dock med en strängare tolkning över vilka som har rätt att lämna klagomål och vara remissinstanser. En annan sak gäller själva planprocessen. Vi behöver gå ifrån dagsläget där politiker och tjänstemän planerar stadens funktioner till en syn där vi skapar tomter, som fastighetsägare sen får fylla med valfritt innehåll. Marknadspriserna går upp ju

9 närmre ett storstadscentrum man kommer, men stadens kostnader går upp ju längre från centrum som en exploatering sker. Därför bör kommunens avgifter höjas med avståndet till regionens centrum istället för tvärtom. Då kan vi både stimulera tätare bebyggelse och samtidigt mer korrekt fördela stadens kostnader för infrastruktur. 1. att Centerpartiet verkar för ett kraftigt förenklat PBL-förfarande för byggnader om högst åtta våningar, med färre och snävare möjligheter för grannar och allmänhet att överklaga. 2. att Centerpartiet håller sig med synsättet att PBL-ärenden är mellan kommunen och den sökande. 3. att Centerpartiet om än inom ramen för en påskyndad enklare PBL-process lämnar mer utrymme för berörda att ingå i samrådsprocesser för byggnader över över åtta våningar. 4. att Centerpartiet förordar tomtallokering snarare än detaljplanering. 5. att Centerpartiet förordar differentierade anslutningsavgifter som ökar med glesheten och bättre speglar kommunens faktiska kostnader och därtill stimulerar tätt byggande. Detta bör ej gälla glesbygdskommuner. Erik Sihlberg - Stockholms stad - Att rätten att överklaga ses över i syfte att minska dagens missbruk av denna rätt och underlätta byggandet av hållbar stad. - Att avslå att-sats ett - Att bifalla att-sats två - Att avslå att-sats tre - Att avslå att-sats fyra - Att bifalla att-sats fem med förändringen att sista meningen ersätts med: Detta bör dock beslutas lokalt. - Att vidaresända motionen till Centerpartiets riksstämma Nybyggnation av fritidshus och året runt-boende på landsbygden - Motion De nya strandskyddsbestämmelserna får mycket omfattande konsekvenser för landsbygden. Ett exempel på hur svårt det är att få bygglov intill en sjö i Bergslagen. På en udde finns sedan 1960 talet fem sommarstugetomter dit elektricitet är framdragen och en vattenkälla som försörjer dessa hushåll med vatten finns på lantbrukarens mark. På tomten med vattenkälla hade lantbrukaren för avsikt att bygga, den gränsar till en av sommarstugetomterna.2002 hade lantbrukaren fått förhandsbesked om byggnation men fortsatte inte att begära bygglov p.g.a. sjukdom sökte lantbrukaren på nytt byggnadslov som en majoritet av byggnadsnämnden beviljade men Länsstyrelsen beslutade om avslag. Länsstyrelsen i Örebro län framstår som en av landets mest hårdnackade motståndare till byggnation i strandnära områden, trots att det åsyftade området redan är exploaterat och trots att markägaren/byggaren på andra delar av sitt markinnehav värnar fågellivet, sparar gamla träd för att ge förutsättningar för lavar m.m. samt är intresserad av friluftsliv, upplåter grillplats och röjer sly. Överklagandet till Mark och Miljödomstolen ledde tyvärr till att de gick på

10 Länsstyrelsens beslut. Lindesbergs kommun saknar en färsk fördjupad översiktsplan för glesbygdsområdena runt Lindesberg och därmed saknas beslut om s.k. LIS områden (Landsbygdsutveckling i strandnära områden) som i många andra Bergslagskommuner, där det enligt miljöbalken 7 kap. 18e kan pekas ut områden för landsbygdsutveckling. Vi har stora glesbefolkade områden med en mängd sjöar ute i nära nog vildmark. För ovanstående exempel skulle det ha varit mycket enklare om det funnits bestämda LIS-områden, då hade man på ett enkelt sätt kunnat konstatera på vilka områden i närheten av sjöarna som man kan söka bygglov. Troligen hade den redan exploaterade udden med elektricitet och vatten möjligen kunnat utökas med ett par tomter eftersom det inte finns vare sig sällsynta biotoper eller andra skyddsvärda växter. Vi borde genom samarbete på riksdagsnivå kunna komma fram till bestämmelser som ger kommunerna stöd i att skapa s.k. LIS-områden. Det stöd som i dag finns är ett 50 % stöd till planeringsinsatser, som ska klargöra om det finns lämpliga områden för utveckling av landsbygden inom strandnära lägen i kommunen. Dessa bör slutföras innan 1 april att det snarast görs en översyn av Plan och Bygglagens nya bestämmelsers påverkan/effekt på byggnationen, speciellt i de län där länsstyrelsen varit extra sparsam med bygglov. 2. att tillåta en ökad andel byggnation vid sjöar och stränder i glesbygdsområden. 3. att förlänga tiden för stödet till planeringsinsatser för kommuner, länsstyrelser och samverkansorgan för att stimulera till utveckling på landsbygden. Christina Pettersson - Lindesberg Distriktsstyrelsens yttrande Distriktsstyrelsen instämmer i motionärens resonemang och föreslår stämman att bifalla motionen att vidarebefordra motionen till Centerpartiets riksstämma. Distriktsstämman beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag. Ändrat planarbete - Motion Bakgrund Arbetet med detaljplaner är både tidskrävande och kostar mycket pengar. Många planer är gamla och nya är gjorda för delar av områden som tidigare varit planlagda. Detta skapar ett lapptäcke av nya och gamla planer där den senaste råder. I detta arbete skapas många gånger öar av mindre områden och enskilda fastigheter som inte blivit förnyade, med föråldrade regler som följd. Det kan vara prickmark till följd av att en väg tidigare varit en genomfartsled men är borta sedan många år, att ledningar som sedan länge inte används finns markerade osv. Planarbeten beslutas ofta av KS som gör en prioriteringsordning där dessa öar aldrig kommer att komma att planläggas inom överskådlig tid. Detta innebär att dessa fastigheter inte får de möjligheter som vid tiden anses vara rimliga.

11 1. att Centerpartiets Distriktsstämma i Halland bifaller förslaget om att förenkla planarbetet så att mindre avvikelse kan ges för öar med gamla detaljplaner omgivna av nyare, så att dessa kan harmoniera och få samma förändringsmöjligheter som omgivande områden med nyare planer medger. 2. att motionen översändes till Centerpartiets Riksstämma Agneta Åkerberg - Falkenbergs Motionens förslag tangerar ett område som just nu är högaktuellt, nämligen kommuners möjlighet till ett enklare antagande av detaljplaner, genom delegering till KS eller facknämnd, kommuners möjlighet till vissa undantag från kravet att utarbeta detaljplan, samt kommuners möjligheter till smärre förändringar efter att detaljplanens genomförandetid löpt ut. Dessa tre förslag från den dåvarande regeringen vann inte riksdagens gillande under förra mandatperioden, men framförs åter och behandlas under våren Det är vår uppfattning att motionens förslag ligger helt i linje med det Centerpartiet driver i riksdagen och att det är ett typexempel på de regelförenklingar vi vill se från regeringens sida. Tyvärr saknas ännu så länge varje form av besked från bostadsminister Kaplan (Mp) kring bostadspolitikens inriktning. Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta Att bifalla motionen Att vidarebefordra motionen till partistämman Distriktsstämman beslutade enligt styrelsens förslag Nybyggnation av bostäder - Motion Vi har i dag en alldeles för låg produktion av nybyggnation av bostäder, både lägenheter och villor. Saknaden av bostäder för ungdomar och ny inflyttande personer är mycket stor. Vi har idag många ungdomar som inte kan få tag i ett boende både för att de inte finns och att de är alldeles för dyra många gånger för dem. Samma sak gäller för de som flyttar hit. Jag vill att Centerpartiet undersöker om det skulle gå att införa ett slags Stimulansbidrag för nybyggnation. Även om det är en privatperson eller ett företag som bygger, tror jag det skulle göra att det blev bättre fart på nybyggnationen. Kostnaden mot vad man kan ta ut i hyra i dag gör att många anser att det inte går att få ihop det ekonomiskt med nybyggnation och särskilt för mindre lägenheter. Rot avdraget som finns i dag är ett stort positivt inslag i ekonomin för Sverige då vi har många som jobbar med själva arbetet och att man genom skatter och moms i alla led drar in mycket pengar. Det gör också att hus inte förfaller både praktiskt och i värde. Politiken skulle också kunna trycka på bankerna som kan vara väldigt tröga med att hjälpa både privat personer och företag. Det finns även andra vägar att hjälpa de som ska bygga genom olika sätt att redovisa moms och skatter just i början. Om viljan finns så skulle man kunna hjälpa dem även på andra sätt utan att andra ska känna att de ej kan få samma hjälp.

12 1. att Centerpartiet undersöker möjligheten att införa ett stimulansbidrag för nybyggnation. 2. att Centerpartiet ser över bankernas påverkan på nybyggnation. 3. att Centerpartiet hur man skulle kunna hjälpa de som bygger genom skattevägen få en lättnad. Leif Andersson - Mariestad Motionären tar upp en viktig och angelägen fråga som berör alla kommuner idag. Behovet av fler bostäder såväl hyresrätter som andra ägarformer är stort, bostadspolitiken innebär att marknaden själv skall kunna reglera kostnader och tillgång på bostäder. Detta har tyvärr inneburit att nybyggnationen till stor del sker i större städer där kostnadsnivån och efterfrågan är högre. Dagens situation som innebär att det efterfrågas bostäder i princip i alla kommuner innebär att fastighetsägare och den privata marknaden bör också här starta upp byggnation av bostäder. Distriktsstyrelsen är dock medveten om de bekymmer som finns i många kommuner. Vi är dock inte beredda att återgå till den politik som fanns tidigare med räntebidrag och andra statliga åtgärder. Behovet av bostäder bör enligt vår mening styra också investeringar till de orter där nybyggnation inte sker idag. Det krävs dock att kommunerna aktivt arbetar med sina egna bostadsföretag och det kommunala planarbetet är prioriterat med tillgång på attraktiva områden för byggnation. Den bostadssociala frågan som också tas upp i motionen och där ungdomar och pensionärer kan få svårigheter att klara kostnaderna måste regleras individuellt genom bostadsbidrag. Distriktsstyrelsen föreslår stämman att motionen med yttrandet är besvarad. att sända motionen vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Distriktsstämman beslutar att motionen anses besvarad att motionen jämte yttrande sänds vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Förköpsrätt för permanentboende på landsbygden - Motion Många av fastigheterna som är till försäljning på landsbygden köps idag av köpstarka intressenter för enbart fritidshusnyttjande. Konsekvenserna av detta innebär att servicen försämras, och det finns även exempel på företag på landsbygden som har svårt att få arbetskraft då man inte kan erbjuda bostad på grund av det inte finns fastigheter på orten. För att vi skall kunna utveckla bevara servicen och få barnfamiljer att flytta till landsbygden så behövs någon sorts begränsning för köpstarka spekulanter att köpa en fastighet enbart för fritidsboende. I vårt grannland Norge finns en liknande lag som visat sig var lyckat för landsbygdens utveckling. 1. att man inför förköpsrätt för husköpare som skall bosätta sig permanent.

13 2. att om förköpsrätten utnyttjas skall buden från fritidshus spekulanter bortses och budgivningen skall utgå från begärt pris av säljaren. Christer Bofeldt - Mariestad Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Övergivna fastigheter i förfall - Motion Centerpartiets idéprogram säger: En människas frihet kan i grunden endast begränsas av hänsyn till andra människors lika rätt till frihet. Detta innebär att en fastighetsägare ska ha stor frihet att själv bestämma över sin fastighet. Friheten bör dock kunna begränsas till förmån för närliggande fastigheters intressen. Denna begränsning kommer till uttryck i regler om bygglov. Om en fastighetsägare gör en förändring utan att ha bygglov för detta kan fastighetsägaren tvingas att återställa fastigheten till tidigare skick. Om en fastighet förändras på grund av misskötsel och förfall så finns inte samma möjlighet att tvinga fastighetsägaren att återställa fastighetens till ursprungligt skick (d.v.s. innan förfallet). Det är först när fastigheten börjar bli en sanitär olägenhet som det går att ställa krav på fastighetsägaren. Övergivna fastigheter leder till ett prisfall på angränsande fastigheter, och skapar i vissa fall samhällen som sakta men säkert förfaller till spökstäder. Många gånger är en del av problemet att fastigheterna har lågt värde och låg fastighetsavgift vilket gör att ägaren inte känner något starkt skäl att sälja fastigheten. Ibland har förfallet gått så långt att fastigheten har ett negativt värde. Det blir även svårt att finansiera/motivera underhåll av angränsande fastigheter p.g.a. fastighetsvärdena sjunkit. Kommunerna borde få starkare legala och finansiella medel att ta tag i den här typen av problem. Legala på det sättet att kommunerna borde kunna ställa krav på fastighetsägaren redan vid ett begynnande förfall. En annan legal väg är att kommunen skulle kunna ta över ägandet av en fastighet i förfall. Eftersom att ägarna ofta bor i en annan kommun finns det skäl att staten skulle ansvara för eventuellt negativt värde i en övertagen fastighet. Staten skulle i sin tur kunna ställa anspråk på den ursprunglige ägaren. 1. att Centerpartiet ska verka för kommunerna ges bättre möjligheter att minska problemet med fastigheter i förfall. Håkan Andersson - Skellefteå, Robert Boström - Norsjö Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt

14

15 Närodlad kulturpolitik Centerpartistisk kulturpolitik - Motion 11.1 Behandlas av kommitté nr: 14 Socialdemokraterna slår på stora trumman och Stefan Löfven skriver tillsammans med en berömd operasångerska att rasism och brist på kultur hänger ihop. Samma operasångerska kritiserade den kommande 500-kronorssedeln med Birgit Nilsson sjungandes Wagner pga Wagners antisemitism. Vi har kommit till en punkt där kulturdebatten helt och hållet är på vänsterns planhalva. Då inget borgerligt parti tycks ge svar på tal skulle vi vilja påstå att kulturpolitiken är helt kidnappad av vänstern. Och med mycket goda resultat! I dag definierar sig den stora majoriteten av Sveriges kulturarbetare till vänster. Kulturarbetare är ofta enskilda näringsidkare och borde ha mycket intresse av borgerlig politik för egen del. Samtidigt är vi få som röstar med plånboken utan vi röstar på det parti vi tror har störst potential att på sikt forma Sverige till ett samhälle vi vill att våra barn skall leva i. Låt oss stjäla vänsterns kulturmonopol, ta bort flummet och inse att vissa konstformer behöver offentligt stöd för att överleva. Avicii kanske attraherar många unga i dag men vem kommer att spela Avicii om 300 år? 1. att Centerpartiet skall se över sin kulturpolitik med syfte att arbeta fram en hållbar borgerlig kulturpolitikoch verka för att bli det ledande kulturpartiet i Sverige. Catharina Ericsson - Stockholms stad, Thérèse Prelle Bellini - Stockholms stad Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Ett kulturlyft - Motion 11.2 Behandlas av kommitté nr: 14 BAKGRUND gick ett antal regioner över till den så kallade portföljmodellen för statliga bidrag till den regionala kulturen. Det innebar ett ökat regionalt inflytande över vad det statliga bidraget ska användas till. Förhoppningar fanns också ute i regionerna att statens bidrag skulle öka i samband med reformen, och att samtliga statliga medel för regional kultur skulle delas ut som svar på bidragsansökan. Båda förhoppningarna kom på skam. Statens Kulturråd behåller ca 25 miljoner i projektmedel, varur regionerna kan söka projektmedel för projekt som Kulturrådet bedömer vara tillräckligt intressanta. Regionerna känner sig misstrodda och satta under förmyndare. Det statliga bidraget till regionerna räknas upp i storleksordning 1 % per år, vilket i realiteten innebär ett minskat bidrag alltsedan starten av portföljmodellen, då löner och fasta kostnader stiger mera. Detta trots att det finns regioner som satsat ännu mer än tidigare av egna budgetmedel på sin kultur, för att kunna matcha den

16 tilltänkta statliga ökningen. Nu senast i samband med regeringsskiftet skars de regionala anslagen ner till förmån för de omstridda kulturtidskrifterna, som var tänkta att digitaliseras. I själva verket innebär kulturportföljen hittills en urholkning av det statliga kulturstödet till regionerna. FÖRSLAG Centerpartiet har alltid stått upp för lokal och regional kultur i alla dess former. Vi vet vad kultur betyder i alla åldrar utveckling, växa som person, rehabilitering, trivsel, upphov till diskussion, samhällskritik, avkoppling och social samvaro. Kultur ger attraktivitet och är ett kitt i bygden. Kultur ger utkomst för kreativa näringar, och som centerpartister anser vi ju att det inte finns en given mängd arbetstillfällen utan möjligheter. Därför föreslår vi ett kulturlyft för hela Sverige. Vi vill med t ex idrottslyftet som förebild att Centerpartiet driver frågan att öka det statliga bidraget till regional kultur och att hela bidraget delas ut i en pott per region i enlighet med dialog och ansökan. Dels för att genom föreningsliv, studieförbund och andra nätverk öka möjligheterna till eget kulturutövande, dels för att stimulera de kreativa näringarna så att fler kan leva av sin konst, och inte enbart leva för konsten. TÄNKBARA RESULTAT 1. Ökad hållbarhet och långsiktighet i den regionala kulturen. 2. Ökad självständighet och bibehållen särart i den regionala kulturpolitiken. 3. Ökning av antalet arbetstillfällen inom kreativa näringar 4. Starkare föreningsliv inom kultursektorn 5. Närmare målet kulturell allemansrätt Britt-Louise Berndtsson Vidar Lundbeck Sven Sunesson Älmeboda Ck Göteryd-Hallaryd C V Torsås C 1. att Centerpartiets riksdagsgrupp skyndsamt tar initiativ till ett kulturlyft för hela Sverige med de intentioner som beskrivs ovan. Sven Sunesson - Alvesta, Britt-Louise Berndtsson - Tingsryd, Vidar Lundbeck - Älmhult Motionärernas önskan om ett kulturlyft är högst befogad. Byte av namn och modeller för fördelning av medel till kulturen har tyvärr inte haft någon positiv effekt på den regionala kulturutvecklingen. Mycket fokus hamnar på centrala kultursatsningar och kulturinstitutioner, till nackdel för den regionala kulturen. Sannolikt kommer vi att se en ännu starkare centralisering av kulturen från den socialdemokratiska regeringen, då de som ett av de första förslagen 2014 bl.a. föreslog gratis entré till muséer, som företrädesvis finns i Stockholm. En strukturinriktad kulturpolitik - Motion 11.3 Behandlas av kommitté nr: 14 Centerpartiets långsiktiga politik kring att stärka småföretagares roll och skapa ett bra företagsklimat bör också sträcka sig till att innefatta kulturens aktörer. Precis som i näringslivet, förutsätter en hållbar liberal kulturpolitik goda strukturer för att skapa bra förutsättningar för att kulturarrangörer & kulturentreprenörer skall kunna genomföra sina arrangemang, och därigenom skapa arbetstillfällen för kulturarbetare samt stärka samtidskulturen och kulturarrangörens egna möjligheter till kvalitet och säkerställande av innehåll. Dock är det problematiskt när politiken försöker påverka kulturen och det

17 konstnärliga innehållet. Det bidrar inte sällan till censur av konstuttryck och politiskt styrda konstnärliga gestaltningar och missriktade debatter. En hållbar liberal kulturpolitik bör inrikta sig på att skapa goda möjligheter för kulturellt utövande snarare än att påverka det konstnärliga innehållet. Kulturen kan också vara ett redskap för att skapa nya flöden och möjligheter på offentlig mark. Det finns ofta urbana miljöer & ytor som idag anses som döda. Samma platser beskrivs också som problematiska och osäkra. Gängse lösning tycks alltför ofta vara en ökad polisiär närvaro, avhysning av de som anses vara kriminella eller störande element och bättre belysning. Kvar blir likväl en död plats som sannolikt kommer att falla i glömska eller återigen annekteras av de otrygga element man en gång sökte stävja. Genom återkommande kulturella inslag skapas trygghet genom nya flöden av människor, en stärkt positiv perception av platsen och en generellt ökad närvaro av folkliv. 1. att Centerpartiet verkar för en politik som inriktar sig på strukturer för att förbättra möjligheter för kulturarrangörer och kulturentreprenörer. 2. att Centerpartiet verkar för ett sökbart kulturstöd som i större omfattning avser finansiering för strukturella investeringar. 3. att Centerpartiet verkar för att döda ytor i urbana miljöer upplåts kostnadsfritt för kulturändamål. 4. att motionen sänds vidare till Centerpartiets stämma i Falun Fredrik Lindstål - Stockholms stad - Att bifalla att-sats ett - Att avslå att-sats två till förmån för Att Centerpartiet verkar för att det existerande kulturstödet även ska kunna omfatta finansiering för strukturella investeringar. - Att bifalla att-sats tre - Att vidaresända motionen till Centerpartiets riksstämma - Att vidaresända motionen till fullmäktigegruppen för kännedom och implementering - Att vidaresända motionen till landstingsgruppen för kännedom och implementering Jämlik satsning på fritidssysselsättningar - Motion 11.4 Behandlas av kommitté nr: 14 Några kommuner har börjat titta på hur barn och ungdomars fritid stöttas i kommunen. Det kan vara med ekonomiska resurser som bidrag och borgenslån, drift och underhåll och/eller med personalstöd och ledarutbildningar. Fortfarande är de traditionellt manliga sporterna de som får ta emot stöd av olika slag i störst omfattning. Det är dags att med krafttag jämna ut dessa skillnader mellan könen. Det kan vara att ge mer stöd till föreningslivet och att se till att det underrepresenterade könet får uppbackning att ta för sig i stora klubbar där andra dominerar.

18 1. att uppmana kommuner och föreningsliv att mer aktivt jobba med könsneutralt stöd och satsning på fritidssysselsättning för barn och ungdomar 2. att se till så att kommuner skapar nyckeltal för sin verksamhetsuppföljning så att det går att följa utvecklingen mot en mer jämlik satsning på fritidssysselsättnings området Agneta Åkerberg - Falkenbergs Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Spelföreningar - Motion 11.5 Behandlas av kommitté nr: 14 Spel, i form av strategi- och rollspel, över nätet är en de snabbast växande engagemangen bland många unga. Det manifesterar sig inte minst genom att Sverok, där många unga spelare valt att organisera sig, i dag är Sveriges största ungdomsförbund med medlemmar. Alltför ofta hör vi om allt det som är negativt med datorspel, kanske främst med avseende på bristen av fysisk rörelse och risken för spelberoende. Men denna motion handlar i stället om möjligheterna och de hinder som vi politiker sätter upp för tusentals ungas engagemang. Det fantastiska med spel över internet är att det engagerar alla sorters personer, oavsett bakgrund. Många barn och unga som under hela sin skoltid känt sig utanför eller har problem i hemmiljön, hittar plötsligt en plats där de känner att de passar in och de får vänner. Inte sällan bidrar detta till att nya idéer föds som ger resultat i den fysiska verkligheten, exempelvis genom nystartade företag inom IT och data. Det bidrar även till att unga som riskerar att hamna i det vi så ofta benämner som utanförskap, hittar vägar in i samhället. Ett sådant exempel hämtat från verkligheten är Spelföreningen Dragons Lair, som genom sin fysiska mötesplats mitt i Stockholms innerstad fångat upp många unga som annars riskerat hamna i kriminalitet. Trots alla dessa positiva effekter är det få instanser i samhället som är med och stöttar denna verksamhet. Många kommuner säger slentrianmässigt nej till spelföreningar när de söker stöd för sin verksamhet, ofta med hänvisning att medlemmarna inte är begränsade till ett visst fysiskt område utan kan finnas spridda över hela landet. Jag yrkar därför att 1. att Centerpartiet på lämpligt sätt tar initiativ till att främja ungas engagemang när det gäller spel över internet. Anna Lasses - Solna Distriktstämmans belslut: Distriktstyrelsen ser positivt på spelföreningar och e- sport, idag jobbar centerpartiet aktivt med frågan i Riksdagen med motioner, i aktuella utskott och i dialog med berörda intresseorganisationer. Att därmed anse motionen besvarad

19 Avskaffad radio- och TV-avgift - Motion 11.6 Behandlas av kommitté nr: 14 Det gällande systemet med Radio- och TV-avgift får alltmer kritik och fungerar allt mer som en skatt på teknik framför ett underlag för skapande av public service material. Detta särskilt efter att Radiotjänst även kräver tv-avgift från alla som har tillgång till Internet genom dator eller på annat sätt. Jag anser att Radio- och TV-avgiften bör avskaffas och ersättas med en Public service- avgift på skattsedeln. 1. att ge riksdagsgruppen uppdrag att arbete för att avskaffa radio- och TVavgiften och att det ersättas med en Public Service avgift på skattsedeln. Niels Paarup-Petersen - Malmö Motionen har behandlats av Malmöcenterns årsstämma och stödjas. Publicering av public service-material - Motion 11.7 Behandlas av kommitté nr: 14 Vi behöver journalistik och andra medieprodukter av hög kvalitet och för det demokratiska samtalet är kvalitativa nyheter och spridning av både klassisk och ny kunskap avgörande. Public service medier spelar och kan även i framtiden spela en avgörande roll i dessa funktioner. Vi lever i en tid med ett allt mer differentierat medieutbud och en mediebransch under press. Samtidigt finansierar vi som äger radio, tv, mobil, dator eller surfplatta, precis som innan den digitala utvecklingen tog fart, public service medierna SVT, SR och UR. Med nye digitala verktyg finns alla möjligheter att få mer public service för samma pengar. Enligt sändningstillståndet ska public service medierna präglas av folkbildningsambitioner. Men genom att begränsa användandet av det producerade materialet till egna kanaler minskas dessa ambitioner anmärkningsvärd. Som tvingade betalare av public service medierna bör vi kräva att vi får mest möjlig nytta, kunskap och demokratiskt samtal för de pengar som läggs in i public service. Därför bör det material som publiceras erbjudas alla helt fritt. Formen för publicering av public service materialet kan till exempel vara Creative Commons med krav på omnämnande av producenten av materialet. Det avgörande för material publicerat av public service medier med syftet att skapa folkbildning måste vara att det förmedlas, konsumeras och diskuteras. Inte att det ses eller lyssnas på i en specifik kanal.

20 1. att all public service producerat material, både nyproducerat och arkiverat, läggs ut till fritt och gratis användande för både andra medier, medborgare och andra intresserade. Niels Paarup-Petersen - Malmö Motionen har behandlats av Malmöcenterns årsstämma och stödjas. Utbyggnaden av DAB-radion - Motion 11.8 Behandlas av kommitté nr: 14 Digitalradioutredningen som presenterades hösten 2014 förordar en storskalig utbyggnad av marksänd digitalradio, DAB, samt att dagens FM-sändningar stängs ned år 2022 och absolut senast I princip alla radioapparater som finns i Sverige, i hemmen, på arbetsplatser och i bilar, blir obrukbara över en natt. Tekniken för DAB utvecklades under 1980-talet och 1995 beslutade riksdagen att låta Sveriges Radio sätta igång tester av DAB. Det var innan mobiltelefonernas genombrott, innan internet, smartphones och sociala medier. Podradio och streamad internetradio existerade inte stod det klart att DAB var ett fiasko och försöken avslutades. Men 2012 initierades en ny DAB-utredning. Resultatet presenterades hösten 2014 och går stick i stäv med tidigare beslut. Plötsligt förordas åter en storskalig utbyggnad av DAB. Utredningen har mötts av tung kritik eftersom en övergång till DAB skulle vara mycket kostsam samtidigt som det inte finns någon efterfrågan och tekniken har klara brister. Publicservicerådet konstaterar att betänkandet har mycket stora brister i alla delar. Riksrevisionen påtalar att "det finns betydande risker som regeringen hittills inte tagit hänsyn till. Post- och telestyrelsen levererar en omfattande kritik och konstaterar att det inte finns någon efterfrågan hos radiolyssnarna, att det saknas både underlag och analys som visar på en konsumentdriven efterfrågan på DAB, och att utredningen inte har tagit hänsyn till teknikutvecklingen och de förändrade konsumenttrenderna med snabb utbyggnad av fast och mobilt bredband, mobiltelefoner och surfplattor. Som om inte det skulle räcka så skriver representanter för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, att konsumenternas behov tillgodoses bättre och billigare med dagens teknik. De konstaterar att DAB har allvarliga tekniska brister och att kombinationen av FM-radio och internetradio väl uppfyller konsumenternas behov. Ett argument för DAB har varit att frekvensutrymmet i det nuvarande FM-nätet är otillräckligt och att konkurrensen skulle öka när fler kommersiella radiokanaler får möjlighet att sända. Det finns emellertid redan idag outnyttjade frekvenser, och fler kan skapas genom omstrukturering av frekvensutrymmet. Men det är tveksamt om efterfrågan på fler radiokanaler finns. Idag är det också enkelt för den som vill att starta egna sändningar på internet och nå en bred publik till mycket låg kostnad. Exempel på poddradiokanaler är SR- Play och Apples Itunes. Inga tillstånd behövs och både utbud och efterfrågan växer snabbt. Göteborgs universitet skriver i sitt yttrande att en nedsläckning av FM-bandet skulle i en situation där den nya tekniken inte är förankrad hos publiken (eller för den delen hos bilindustrin) riskera att få dramatiskt negativa konsekvenser för radiolyssnandet i landet. DAB kommer sannolikt aldrig att nå upp i den täckning som FM-radion har. Det mest

Bostadspolitik. motionsbehandling

Bostadspolitik. motionsbehandling Bostadspolitik motionsbehandling Partistämmans beslut 2015 Bostadsfrågor Ökad rörligheten på bostadsmarknaden motion 10.1, 10.2.1 10.2.4, 10.3, 10.4.3 10.4.6, 10.5.1 10.5.2, 10.6 10.1. att utreda möjligheten

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Motioner. Närodlad kulturpolitik. Centerpartistisk kulturpolitik - Motion 11.1 Behandlas av kommitté nr: 14

Motioner. Närodlad kulturpolitik. Centerpartistisk kulturpolitik - Motion 11.1 Behandlas av kommitté nr: 14 Motioner Närodlad kulturpolitik Centerpartistisk kulturpolitik - Motion 11.1 Socialdemokraterna slår på stora trumman och Stefan Löfven skriver tillsammans med en berömd operasångerska att rasism och brist

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Sammanfattning En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Bostadspolitik. Stämmoprogram. Bygg med närodlad tillväxt. Rörligheten måste öka

Bostadspolitik. Stämmoprogram. Bygg med närodlad tillväxt. Rörligheten måste öka 10465 10470 10475 10480 10485 10490 10495 10500 10505 10510 Bostadspolitik Stämmoprogram Bygg med närodlad tillväxt En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande företag och resultat för miljön

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

"STÄLL DIG I BOSTADSKÖN"

STÄLL DIG I BOSTADSKÖN "STÄLL DIG I BOSTADSKÖN" INLEDNING De får ju ställa sig i bostadskön, givetvis. I en tv-sänd debatt inför kommunalvalet 1966 fick dåvarande statsminsiter Tage Erlander frågan vad han skulle ge för råd

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 PM 2016:213 RII (Dnr 110-1697/2016) Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

bygg med närodlad tillväxt

bygg med närodlad tillväxt bygg med närodlad tillväxt stämmoprogram Partistämman 2015 Bygg med närodlad tillväxt En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande företag och resultat för miljön förutsätter att det finns

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2702. Reformer för fler bostäder. Kommittémotion. Förslag till riksdagsbeslut

Motion till riksdagen 2015/16:2702. Reformer för fler bostäder. Kommittémotion. Förslag till riksdagsbeslut Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Reformer för fler bostäder Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om värdet

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Rapport februari 09 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Från och med den 8 december 08 utvidgade

Läs mer

Behoven av nyproduktion hos bostadsföretag och kommuner i Norrbotten och Västerbotten

Behoven av nyproduktion hos bostadsföretag och kommuner i Norrbotten och Västerbotten Sida 0 av 5 2017-09-18 Behoven av nyproduktion hos bostadsföretag och kommuner i Norrbotten och Västerbotten Underlag till Lyckseledagen den 20 september 2017. SABO, Ylva Sandström Sida 1 av 5 Hur ser

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande Sammanfattning Utgångspunkten för denna bok är att även hushåll med relativt låga inkomster ska kunna hitta en acceptabel bostad till en rimlig hyra eller ett rimligt pris på marknaden. Det kommer alltid

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE

REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE 1 (5) Agneta Dreber Göran Persson Olle Wästberg REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE Föreliggande rapport har inte sänts på remiss men HSB Riksförbund anser att

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Hur ska bostadskrisen lösas?

Hur ska bostadskrisen lösas? Hur ska bostadskrisen lösas? Klas Eklund Byggbranschens valseminarium 5 september 2014 Lågt bostadsbyggande Antalet hyresrätter i Stockholm minskar Krisen och dess orsaker Bostadsbrist Blockerade flyttkedjor

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet? Hej! Vi tackar för era översända frågor och har gjort vårt bästa för att besvara dem så tydligt vi kan. Hör gärna av er om ni vill ha kompletteringar eller vill veta mer. Följande frågor skulle vi vilja

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden Olika tidsperioder olika drivkrafter som styrt bostadsmarknaden Sociala situationen Politik

Läs mer

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST EN BOSTADSPOLITISK ENKÄT REFORMERAD HYRES- SÄTTNING RANKAS HÖGST I ENKÄTEN Nästan 80 procent av fastighetsföretagen i de större svenska städerna anser att införandet av

Läs mer

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Rapport 2015-08-23 Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Sammanfattning Folkpartiet liberalernas partiledning har beslutat om tolv punkter

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5. 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck

BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5. 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck 5.1 BOSTADSBESTÅNDET Tillgången på bostäder Under slutet av 1980-talet rådde en påtaglig brist på

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

SSU Stockholms stad Bostadsbristen är skriande i Sverige. Boverket beräknar att det till 2025 behövs omkring bostäder. Regeringens mål är att

SSU Stockholms stad Bostadsbristen är skriande i Sverige. Boverket beräknar att det till 2025 behövs omkring bostäder. Regeringens mål är att Stockholms arbetarekommuns årsmöte 22 april 2017 2 3 4 SSU Stockholms stad Bostadsbristen är skriande i Sverige. Boverket beräknar att det till 2025 behövs omkring 700 000 bostäder. Regeringens mål är

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker DISPOSITION + Bostadspolitikens historia + Dagens politik Fokus unga Generella villkor + Slutsats 2 BACKA

Läs mer

Yttrande över vägledning för den nya lagstiftningen om strandskydd

Yttrande över vägledning för den nya lagstiftningen om strandskydd 1(5) Datum Diarienummer 2009-08-11 Ert dnr 190-3836-09 Nf Vårt dnr 013-2009-904459 Dokumenttyp Yttrande Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Yttrande över vägledning för den nya lagstiftningen om strandskydd

Läs mer

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag Sida 1 av 6 91 Diarienr: KS-2017/00588 Yttrande med anledning av överklagat beslut av fullmäktige 2017-06-19 (KS- 2017/00599) angående: Försäljning av delar av Bostadens fastighetsbestånd, mål 1471-17

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

UTDRAG PROTOKOLL

UTDRAG PROTOKOLL UTDRAG PROTOKOLL Nr 7/2012 1 (2) Justerat: Justeringen anslogs: 2012-11-28 Charlotte Broberg Erika Ullberg - - - 70 12 Regional bedömning av behovet av bostäder Tjänsteutlåtande 2012-11-19 Följande yrkanden

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

1982/83: 2150. Motion

1982/83: 2150. Motion 9 Motion 1982/83: 2150 Margot Wallström m. fl. Sysselsättningsfrämjande åtgärder för ungdom Den här motionen tar upp några frågor som rör i första hand ungdomars villkor i dag. Vi är naturligtvis djupt

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA EN BOSTAD, ETT HEM, EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Samhället ålägger varje kommun ansvar för att det finns bostäder efter behov. Järfälla kommun är i ett

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden Motion 32 Motion 33 med utlåtanden 90 Motion 32 Barns utsatthet på bostadsmarknaden På förbundsstämman 2012 beslutades att uppdra till förbundsstyrelsen Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport 2013. Enligt

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Svår bostadssituation för unga Bostadssituationen för unga människor är tuff i hela landet. I år bedömer 119 kommuner att de har brist på bostäder 1.

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Bengt Eriksson 2010-01-18

Bengt Eriksson 2010-01-18 BERIKON AB Promemoria Bengt Eriksson 2010-01-18 Kommunförbundet Skånes engagemang i studentbostadsfrågan Styrelsen för Kommunförbundet Skåne har väckt frågan om förbundets engagemang i studentbostadsfrågan,

Läs mer